Reformátusok Lapja 2022/9. szám

Page 1

LXVI. ÉVFOLYAM,

9. SZÁM,

2022. FEBRUÁR 27.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK

ÁRA: 500 FT

Hit és munka 9 771419 856007

EGYÜTT A REFORMÁTUS EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN

22009

Bruckner László | Gér András | Hajdú Zoltán Levente | Mező István Mózes | Kósa Mónika | Czibere Károly| TARTALOM |

ELEINK FOHÁSZAI

Oh, Uram, melly igen méltatlanok vagyunk mi a te örömidre, ha elolvadunk a te reánk bocsátatott sanyargatásid alatt! Oh, kóstoltasd meg mivelünk ámbár csak egy cseppjét ennek a te kegyelmességednek, és mi akkoron boldogok leszünk a mi temérdek nyavalyásságinkban!  BÖKÉNYI PHILEP JÁNOS (1652)

6

12

17

30

A Magyarországi Református Egyház hetilapja Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 1113 Budapest XI., Tas vezér u. 13. Honlap: www.reflap.hu. E-mail: szerk@reflap.hu, kiado@reflap.hu. Szerkesztőségi titkárság: Buzási Zsoltné (titkarsag@reflap.hu) Telefon: hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között 06-30-396-8208. A lap megrendelhető és előfizethető a Kiadóhivatalban. Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11706016–20478269. Nemzetközi számlaszám: 117630621 490088600000000. IBAN nyomtatott forma: HU27 1176 3062 1490 0886 0000 0000. OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB. Főszerkesztő és kiadó: Fekete Zsuzsa Főszerkesztő-helyettes: Hegedűs István (hegedus.istvan@reflap.hu) Szerkesztőség (szerk@reflap.hu): Hegedűs Bence (hegedus.bence@reflap.hu), Illényi Éva (illenyi.eva@reformatus.hu), Kiss Sándor (szerk@reflap.hu), Petrőczi Éva (petroczi.eva@reflap.hu), Regéczy-Nagy Enikő (szerk@reflap.hu), Weberné Zsikai Mária (weber.maria@reformatus.hu). Tervezőszerkesztő: Rezessy Szabolcs. Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető. A beküldött kéziratokat szerkesztve közöljük, és nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni őket. A lap megvásárolható a Kiadóhivatalban, a gyülekezetekben és az újságárusoknál. Terjeszti a Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, a Magyar Posta Zrt. ÜLK, a Magyar Lapterjesztő Zrt. INDEX 25 734, ISSN 1419-8568, HU-ISSN 0482-086 x. Címlapfotó: Hirling Bálint

INTERJÚ • 6. Az igazság ereje | Fekete Zsuzsa, lapunk főszerkesztője fogalmazza meg saját misszióját az új feladatokról. REFORMÁTUS SZEMMEL • 7. Hittanoktatás? Igen! | A hittanoktatók díjazásáról GONDOLATOK • 8. Ellehetetlenített hitre hívás | Kiss László pécsváradi lelkipásztor gondolatait ajánljuk a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából INTERJÚ • 12. Ezért csinálod! | Gér András zsinati tanácsossal munka és hit kapcsolatáról, a hovatartozás vállalásáról beszélgettünk INTERJÚ • 16. „Az élettörténetek írják be a dallamot a szívünkbe” | Écsi Gyöngyi vall családról, a magyar kultúra értékeiről, Isten szolgálatának szépségéről KITEKINTŐ • 19. A boldogság U alakú | A szubjektív életminőség és érzelmi jóllét kutatásairól PORTRÉ • 30. Református névjegy | Ismerjék meg Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány társadalmi missziókat koordináló lelkészét, a kárpátaljai szolgálatok koordinátorát!

Tisztelt Olvasóink!

A Reformátusok Lapja Szerkesztősége és Kiadóhivatala elérhetőségei:

TELEFONSZÁMUNK:

hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között: 06-30-396-8208.

E-MAIL-CÍMEINK:

szerk@reflap.hu (szerkesztőségi ügyekben), kiado@reflap.hu (előfizetési, terjesztési és példányszám-módosítási ügyekben). A személyes ügyfélszolgálatunk szünetel. 2022. február 27.

Reformátusok Lapja

3


| AZ IGE MELLETT |

II. 27. VASÁRNAP

II. 28. HÉTFŐ

III. 1. KEDD

III. 2. SZERDA 4

MAGYARNÉ LÁNYI GÁBOR BALOGH ERZSÉBET

(9) „…megkímélte… mindazt, ami szép volt.” (1Sám 15, 1–9) Sámuel mindig küldetésben járt. Amikor szólt hozzá az Úr, odament ahhoz, akihez küldte, és elmondta az üzenetet. Prófétai szolgálat ez. Pál apostol a prófétálásról azt írja: „…buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok.” (1Kor 14,1) A prófétai szó mindig építő, bátorító, vigasztaló. Sámuel nem kételkedett ebben, még most is úgy állt az Úr előtt, mint egykor Sílóban: „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.” (3,10) Annak bizonyosságában beszélt Saullal, hogy amit mond, az Isten üzenete Saul számára. Saul azonban sokszor kihagyta számításaiból Istent. Igaz, többször megszégyenült emiatt, voltak kudarcai, de valahogy kikerült a nehéz helyzetekből. Úgy gondolta, nem követett el végzetes hibát. Most is meghallgatja Isten üzenetét, de nem tartja meg teljesen. Azt tartja meg, amivel egyetért. Csak egy kicsit tér el attól, amit Sámuel mond, ez azonban elég ahhoz, hogy Isten iránt engedetlen legyen. Mi is szeretjük az áldó Igéket, de nem szeretjük az intő szavakat. Csak kicsit térünk el, és abban engedelmesek is vagyunk, amivel egyetértünk. A prófétai szó azonban nem megengedő beszéd! Isten Igéjéből egyetlen szót sem lehet földre ejteni, nem tehetünk hozzá, és el sem vehetünk belőle! (Mt 5,18; Jel 22,18) A szerető Isten szól hozzád, ő azt akarja, hogy élj! Mt 17,14–21  99. zsoltár (34) „…elment Sámuel Rámába, Saul pedig hazament Saul Gibeájába.” (1Sám 15,10–35) Különváltak az utak. Sámuel és Saul nem tudott tovább egy úton járni. Egyikük végsőkig engedelmes az Úrnak, másikuk megtanulta az engedelmesség látszatának fenntartását. Saul nyájas szavakkal köszönti a prófétát, de akinek a füle Isten határozott szavához szokott, azt nem lehet ezzel megtéveszteni. Sámuel súlyos igazságokat mond, de Saul még reménykedik: „…jöjj vissza velem, hogy leboruljunk az Úr előtt!” (25) A nép miatt, a királyság miatt visszatér Sámuel Saullal együtt, de csak azért, hogy helyreállítsa Isten igazságát, és elvégezze azt, amit Saul nem tett meg (33). Ezek után Sámuel nem mehetett egy úton azzal, aki megvetette Isten szavát. Kivel jársz egy úton? Megtéveszthetnek-e téged a látszatok? Nagyon nehéz időket él ma az egyház, mert egyre keskenyebb Krisztus útja. Megalkuszunk, kompromisszumokat kötünk, de amikor olyan árakat fizettünk meg, amit nem Isten akart, akkor el kell viselnünk a veszteségeket. Aki megveti Isten Igéjét, azt Isten is elveti (23). Sámuel azt mondta, lehetetlen, hogy ne imádkozzék tovább a népéért, és ne tanítsa őket továbbra is. Az értünk könyörgő Krisztusban bízzunk, és hozzá esedezzünk önmagunkért és a ránk bízottakért, és tanuljuk meg tőle az engedelmességet (1Pét 4,17)! Mt 17,22–23  183. dicséret MAGYARNÉ BALOGH ERZSÉBET (7) „Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” (1Sám 16) A mai ember nagy jelentőséget tulajdonít a maga tapasztalatainak, amelyeket maga lát és hall, és azoknak a következtetéseknek, amelyeket azok alapján levon, a saját maga véleményének, amelyet azok alapján kialakít. Ez persze nem baj, de amikor ítéletet alkotunk, jó azt is belátni, hogy mi a legtöbbször csak azt látjuk, ami a „szemünk előtt van”, sőt, néha csak azt, amit mutatnak, sőt, amit láttatnak nekünk. Jó tisztában lennünk azzal, hogy a világról, a másik emberről, sőt, akár magunkról szerezhető tapasztalataink „tükör általiak”, korlátozottak. Az Ige ma először erre emlékeztet minket: ne gondold mindentudónak magadat, a valóságnak sok olyan szelete van, amely rejtve van előtted. Isten előtt azonban semmi nincsen rejtve. Ő pedig nyitogatja a szemünket arra, hogy túllássunk azon, ami a szemünk előtt van. Lássunk túl a másik ember mogorvaságán, vegyük észre mögötte a ránehezedő nyomást, az elfojtott küzdelmeket! Lássunk túl a másik ember közönyén, érzékeljük mögötte múltbeli csalódásait, kiábrándultságait. Lássunk túl a másik cinizmusán, érezzük meg mögötte a sebzettséget, ami okozza. De lássunk túl a másik önfeledt fesztelenségén, lazaságán is: lehet, hogy felelőtlen könnyelműség van mögötte. Ne ítéljünk gyorsan, ne ítéljünk a látszatok alapján, kérjük Isten Szentlelkét, tárja fel nekünk is azt, ami a szívben van. Mt 17,24–27  461. dicséret (20) „Éppen akkor érkezett a szekértáborhoz, amikor a sereg harci zaj közepette csatarendbe fejlődött.” (1Sám 17,1–25) Milyen csodálatos az, amikor az ember az életében meglátja, megérzi, hogy Isten gondviselő keze vezeti őt, alakítja körülötte az eseményeket, mozgatja a szálakat. Ez a mai történetrészlet is ezt példázza. A hé-

Reformátusok Lapja 2022. február 27.


| AZ IGE MELLETT |

ten arról olvashattunk, hogy Saul hatalmi gőgjében elfordul Istentől, Isten pedig új vezetőt választ népének. Sámuel meglepődésére királlyá keneti fel vele a látszólag arra nem érdemes betlehemi pásztort, Dávidot, úgy intézi, hogy a fiú tehetsége révén az udvartartás tagja, Saul udvari zenésze legyen. Most pedig Dávid „éppen akkor” érkezik, amikor a vele kapcsolatos isteni terv következő fontos lépéséhez szükséges: tanúja lesz Góliát hetvenkedésének. Mi meglátjuk-e, hogy Isten gondviselő kegyelme a mi életünket is igazgatja? A jó, és persze amit nehezebb elfogadni, a rossz is „éppen akkor” történik velünk, rajtunk, amikor annak Isten tervében helye van. Aki ezt meglátja, az a jóban ebből hitet, bizalmat és örömöt, a próbákban pedig erőt, tűrést és kitartást meríthet. Mt 18,1–5  131. zsoltár (39) „Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak: Nem tudok én ezekben járni, mert nem vagyok én ilyenekhez szokva. Le is vetette Dávid ezeket.” (1Sám 17,26–58) Saul segíteni akar. Páncélját és fegyverzetét bocsátja Dávid rendelkezésére, hogy segítse a Góliát elleni, emberileg esélytelennek tűnő párbaját. De az eddig a puszta vadjaival harcoló pásztorfiú nem szokta meg a nehéz páncélban a mozgást, csetlik-botlik benne, a kárára van, inkább udvariasan visszautasítja. Jól dönt, Isten máshogy szerzi meg általa a győzelmet. Talán nekünk is vannak bevált megoldási, küzdési módszereink, javaslataink. Néha azokat másoknak is ajánljuk. Józanságra késztet minket a mai Ige. Nincsenek egyedül üdvözítő receptek, minden helyzetben, mindenki számára jó, egyetemes megoldások. Dávid és Góliát esetében az Isten emberileg esélytelen módszerrel arat győzelmet. Nyitottságra késztet a mai Ige. Ne csüggedj, ha automatizmusaid, kliséid csődöt mondanak. Inkább légy nyitott arra, hogy Isten miként szerez neked győzelmet, milyen fegyvert választ ma neked. Mert ő erre teszi a hangsúlyt, nem emberi eszköz, hanem ő kell a megküzdéshez. Mt 18,6–10  511. dicséret (1) „…Jónátán lelke összeforrt Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jónátán, mint önmagát.” (1Sám 18) Nehéz az út lélektől lélekig. Olykor titokzatos módon munkálkodnak két ember között az egyetértés, szimpátia, barátság – a szeretet erői. A mai Ige mintegy fokmérőjét adja az igaz szeretetnek: ez az, amikor valaki annyira tudja szeretni a másikat, mint saját magát. Jól érezzük, hogy az ilyen szeretetnek isteni vonásai vannak. Az Atya szeretete, amit Jézusban mutatott meg a számunkra, hordozza ezt a vonást. Titokzatossága épp ebben rejlik. Nem a miénk, tőlünk függetlenül is munkálkodik, hat. Isten a forrása, ő adja, táplálja abban, akiben-akikben akarja. Amit pedig mi tehetünk érte, hogy kérjük tőle, és bízhatunk, hogy ha a gyermek kenyeret kér az apától, nem követ ad neki (Lk 11,11). Ő nekünk is adhatja ezt a szeretetet, hogy általa túllépjünk hétköznapi kicsinyességeinken és önzéseinken. Jézus példáját megtapasztalva és követve mi is fel tudjuk adni magunkat, tudunk másokért tenni, lenni. „Összeforrni” gyermekkel, testvérrel, baráttal, szülővel, munka- és házastárssal. Mt 18,11–14  215. dicséret (24) „Akkor ő is ledobta a ruháját, és révületben volt ő is Sámuel előtt, és ott feküdt meztelenül egész nap és egész éjjel. Ezért mondják: Hát már Saul is a próféták között van?” (1Sám 19) Sorstragédia játszódik le a szemünk előtt Saul történetében. Jobb sorsra érdemes embert látunk, akit önzése, hatalmi gőgje elvakít, és egy ponton túl már ármányok sorától és a nyílt erőszaktól sem riad vissza, csak hogy dédelgetett kincsét megőrizhesse. Lelkileg instabil, megcsorbult. Kereshette talán az Istenhez való visszatérés lehetőségét, ezért nyílhat alkalma arra, hogy ideig-óráig még a magukat extázisba ringató próféták csapatához is csatlakozzon. De az Istenhez visszavezető út nem a hangos vallásos tettekben, hanem a hétköznapi csendes engedelmességben van. Ezen a ponton pedig Sámuel már többször is figyelmeztette Sault erre: „Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!” (1Sám 15,22, és más formában: 13,13) Saul viszont erre nem képes. Talán még mindig meglenne a lehetősége arra, hogy visszatérjen Istenhez. Engedjen, félreálljon, visszavonuljon, éljen. Adja Isten, hogy mi észrevegyük és megfogadjuk Isten bennünket pásztorló szándékát! Értsük meg, hogy a hozzá való tartozásunk a neki való engedelmességünknek – és nem vallásosságunk külsőségeinek – a függvénye. Mt 18,15–20  474. dicséret

III. 3. CSÜTÖRTÖK

III. 4. PÉNTEK

III. 5. SZOMBAT

2022. február 27.

Reformátusok Lapja

5


| INTERJÚ |

számnak mondható. Az internet térhódítása miatt a nyomtatott sajtó arra kényszerül, hogy online felületeket is üzemeltessen, mi szoros együttműködésben dolgozunk a reformatus. hu-val, de készülünk arra is, hogy igény esetén előfizethetővé tesszük a Reformátusok Lapja digitális változatát. Ez leginkább a határon túli olvasóinknak kedvezhet, mert könnyen és gyorsan hozzájuthatnak az aktuális lapszámhoz.

Az igazság ereje A Reformátusok Lapja is lehet lámpás, amely tiszta és igaz történeteket ragyogtat fel egy hazug világban – mondja Fekete ILLÉNYI ÉVA Zsuzsa. A lap új főszerkesztője azt reméli, hogy a nyomtatott sajtó térvesztése ellenére is lesznek olvasók, akik erőt éreznek abban, hogy saját lapja van a református közösségünknek. Egyházunk kommunikációs vezetőjeként meghatározó szereped volt a Reformátusok Lapja megújításában. Hogyan fogadták a változást az olvasók? Ahogy mi is lecseréljük időnként az elnyűtt, divatjamúlt ruháinkat, a lapot is érdemes új köntösbe öltöztetni, hiszen folyamatosan változnak a vizuális trendek. A lap nemcsak a szívünkkel látva szép, hanem a szemünknek is jólesik ránézni, köszönhetően a csapat kiváló munkájának. A megújulásnál hasonlókat tapasztaltunk, mint amiről Steinbach József püspök úr beszélt a lapunknak: az egyházban különösen nehéz érdemi változtatást bevezetni, mert mindig akadnak, akik úgy érzik, hogy sérülnek az érdekeik. Hála Istennek, az olvasóink döntő többsége örömmel fogadta a változásokat, hiszen mindent megtartottunk, ami érték. Hogyan lehetne növelni az olvasók táborát? Az egyik legnehezebb kérdést tetted fel, hiszen világszerte a nyomtatott sajtó haláláról beszélnek. A legolvasottabb hetilapok példányszáma is meredeken csökken, ehhez képest a „Ref­lap” heti hatezer példányban jelenik meg, ami előkelő 6

Reformátusok Lapja 2022. február 27.

Ettől várod a további térnyerést? A növekedést attól várom, hogy talán sikerül tudatosítani református testvéreinkben: egy közösség vagyunk, és felelősek vagyunk egymásért. Ha nekünk nem fontos, hogy van lapunk, ha nem olvassuk, akkor egy idő után valóban bezárhatjuk a boltot. Hétről hétre valódi kérdésekről írunk: hogyan változott meg emberek élete, miután hitre jutottak, mit rejt a történelmünk, miként gondolkodunk a világról, az igazságosságról, a háborúkról, a szexualitásról, a családról, az ünnepekről, hogyan élnek a közösségeink. Ezért is voltam végtelenül szomorú, amikor a közelmúltban az egyik gyülekezet azzal az indokkal mondta le a lapot, hogy nem érdeklik őket a gyülekezeti riportok. Ez erősen szíven ütött. „Megalkuvás nélkül képviselni az igazságot” – ezt tanultam anno az újságíró-iskolában. Hogyan tudnád megfogalmazni a saját missziódat az új feladatodról? Mondhatnám, hogy a legkönnyebb dolgom nekem van, hiszen Isten igazsága az egyetlen igazság. Ezt kell hűséggel képviselnem úgy, hogy a legkevésbé torzuljon el a kezem alatt. Amikor újságíróként leírok egy mondatot, a zsigereimben érzem, hogy az helyénvaló-e. Minden szavamért Isten előtt felelek. Akik ismernek, tudják, hogy szeretsz kimozdulni a szerkesztőség falai közül, nyomába eredni az eseményeknek, beszélgetni, írni, saját rovatod az IgézŐ. Másfél évtizedes egyházi médiatapasztalattal a hátad mögött mit üzennél az olvasóknak? A világ tele van álhírekkel, hazugságokkal, nem is szólva az egyes médiumok ordenáré hangneméről. A Reformátusok Lapja a hitre jutott emberek történetein, illetve írásain keresztül olyan tisztaságot képvisel, amit ma már nehezen lehet fellelni máshol. Velünk el lehet indulni a belső utak felé. Kérem, hogy tartsanak velünk!  FOTÓ: BAZÁNTH IVOLA NÉVJEGY FEKETE ZSUZSA: Az első női sportriporter, aki televízióban közvetített futballmérkőzéseket, Diósgyőr-szurkoló. Szenvedélye az egyházi kommunikáció és a tanítás. Boldog nagymama, a budahegyvidéki református gyülekezet tagja. Számos világi médiumban dolgozott, jelenleg is szerkesztője a Kossuth Rádió Minden időben című műsorának. Öt évig a Magyarországi Református Egyház kommunikációs igazgatójaként szolgált. Tavaly munkatársaival megalapította a Lámpás Oktatási és Médiaközpontot, amelynek célja, hogy szakmai tréningekkel segítse a keresztyének kommunikációját.


| REFORMÁTUS SZEMMEL |

PAPP KORNÉL – HAJDÚ ZOLTÁN LEVENTE

Hittanoktatás? Igen! Papp Kornél, az MRE Oktatási Hivatal irodavezetője Hajdú Zoltán Levente, az MRE missziói szolgálatának vezetője

A hittan oktatása közös és fontos ügyünk, ezért is lett 2022 a hittanoktatás éve egyházunkban. Olvasóink is bizonyára emlékeznek rá, hogy hos�szas küzdelem és kitartó érvelés tette lehetővé a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás 2013. évi bevezetését Magyarországon. Ennek köszönhetően ugyan javult a hittanoktatók díjazása az állami iskolákban, mégsem érte el a pedagógusokét. Tavaly szeptemberben ennek orvoslására született az a kormányhatározat, amely alapján visszamenőlegesen jelentősen növelni lehetett a hittanoktatók csoport- és óradíjait. Így ma már nem csupán az iskolai nevelő-oktató munka, hanem a jövedelmek terén is a pedagógusokéval egyenértékű a gyermekek között végzett hittanoktatói szolgálat. Ez mostanáig csak

„Már nem megélhetési kérdés az, hogy a lelkipásztorok lássanak el minden hittanórát a gyülekezetükben, gyülekezeteikben.”

az állami iskolai oktatásra volt érvényes, de 2022 januárjától az állami iskolai hit- és erkölcstanoktatás támogatásának módszerével állapítják meg az egyházi köznevelési intézményekben zajló hittanoktatás támogatását is. Ez a változás kihat a református iskolák mellett a más egyházak által fenntartott iskolák református hittanoktatóira is, sőt, a gyülekezeti hittanoktatás támogatási keretének emelkedése is várható.

A HITTANOKTATÓI DÍJAK EMELKEDÉSÉNEK VÁRHATÓ HATÁSA A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEKBEN Ettől a kedvező változástól röviden megfogalmazva azt várjuk, hogy a gyülekezetek visszakaphatják a lelkészeiket. Kicsit bővebben ez annyit jelent, hogy miután a lelkipásztorok javadalma a Magyarország Kormánya által biztosított állami javadalomkiegészítés révén 2021-ben igen jelentősen emelkedett, már nem megélhetési kérdés az, hogy a lelkipásztorok lássanak el minden hittanórát – jelentős számú, akár heti 15-20 órában – a gyülekezetükben, gyülekezeteikben. Korábban ez a támogatás csak a kistelepülések

lelkipásztorainak szólt, most kiterjed valamen�nyi lelkészre. Másrészről a hittanoktatói óradíjak emelkedése reális lehetőséget teremt arra, hogy akár főállású hittanoktatókat állítson be egyházunk a szolgálatba, vagy észszerű választás legyen a református pedagógusok részéről az, hogy munkaidejük egy részében vagy többletmunkában hittanoktatói szolgálatot vállaljanak.

ALKALMAZKODÁS A VÁLTOZÁSOKHOZ A pozitív hatások kihasználásának érdekében az egyházi szabályozásnak is alkalmazkodnia kell az új helyzethez. Már születtek javaslatok a megfelelő szabályozási változtatásokra, például hogy mennyiben határozzák meg a lelkipásztorok legtöbb vállalható hittanóraszámát. Elengedhetetlen, hogy a lelkipásztorok által megtartható heti hittanóraszám – akár egy, akár több lépcsőben – jelentősen csökkenjen, hogy ők több időt, több energiát tudjanak fordítani a gyülekezet pásztorolására. Ezzel párhuzamosan pedig ki kell építeni a leendő hittanoktatók számára azt a rendszert, amelyben egzisztenciális biztonságot találnak mind a hosszú távon kiszámítható foglalkoztatás, mind a lakhatás tekintetében. Ezen a területen is elindult már a közös gondolkodás az egységes koncepció kidolgozására.

A FOLYAMAT ELKEZDŐDÖTT Amikor a hittanoktatás fent vázolt átszervezéséről beszélünk, annak tudatában kell tennünk, hogy ez sok összetevőből álló folyamat, amely időt vesz igénybe. Vannak olyan református hittanoktatók, akik a jelenlegi finanszírozás mellett már több órát tudnak vállalni. Vannak olyanok is, akik, mert a hittanoktatás nem biztosította a megélhetésüket, elhagyták a pályát – őket most meg lehet szólítani. Ugyanakkor ez az új helyzet a hittanoktatók képzését is felpezsdítheti, a jelentkezők számát is növelheti. Ezért amikor a jelenről beszélünk, arra egy folyamat indulásaként kell tekintenünk. A szándék a hittanoktatás rendszerének megújítására határozott. Mindeközben pedig jó azzal a reménységgel tekinteni a hittan­ oktatásra, hogy az egyházunk lelki megerősödését szolgálhatja – mind a gyülekezetek, mind az intézmények, mind pedig a világban folytatott missziói szolgálatunk vonatkozásában.  2022. február 27.

Reformátusok Lapja

7


| GONDOLATOK |

Ellehetetlenített hitre Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. A dátum 2001 óta arra emlékezteti minden kor magyarjait, hogy 1947-ben e napon hurcolták el a szovjet hatóságok Kovács Béla országgyűlési képviselőt, a kisgazdapárt főtitkárát. Abban az évben február 10-én a magyar kormány is aláírta a második világháborút lezáró párizsi békeszerződést. Ezzel Magyarország politikai és nemzetközi jogi önrendelkezése helyreállt. Az ország közvéleménye arra várt, hogy a szovjet csapatokat vagy legalább a zömüket kivonják. Sokan készültek a moszkvai befolyástól mentes, szuverén magyar élet felépítésére, ezzel együtt az idegen katonák erőszakoskodásai, dúlásai és zabrálásai által okozott fájó sebek feltárására és begyógyítására. A Szovjetunió vezetőjének, Sztálinnak és a magyar kommunista pártvezetőnek, Rákosi Mátyásnak azonban más tervei voltak hazánkkal. A birodalomnak jól jött egy ilyen még szegényen is gazdag és jó lehetőségekkel bíró csatlósállam, az érdekszférájukból kiengedni tehát semmiképpen sem akarták. Ezért tettek meg mindent, hogy a hazai politikai elit szovjetellenes részét, különösen a Független Kisgazdapártot megfélemlítsék, és lebeszéljék a szovjet csapatok kivonásának szorgalmazásáról. Kovács Bélát az ÁVO szovjetellenes fegyveres összeesküvéssel vádolta meg, ám az Országgyűlés nem adta ki a mentelmi jogát. A szovjet titkosrendőrség (NKVD) itt állomásozó részlege ezért fogta el és vitte Moszkvába, ahol koholt vádak alapján koncepciós perben húsz év kényszermunkára ítélték. A hírhedt gulágra került embertelen körülmények közé. Nem tudni, miért, 1951-ben a Szovjetunió Kommunista Pártjának (SZKP) Politikai Bizottsága úgy intézkedett, hogy a büntetését a továbbiakban Magyarországon töltse le, így került haza. Kovács Béla 1956 nyarán szabadult az ÁVH börtönéből, a forradalom idején a kisgazdapárt újjáélesztésén dolgozott, szerepet vállalt Nagy Imre kormányában, 1959-ben hunyt el. Története a magyar szabadság ügyének képviselete mellett arra is emlékeztet bennünket, hogy a hívő emberekben, az egyházban ellenséget látó ateista kommunista diktatúra nem válogat eszközökben, nem ismer jogot és emberi méltóságot, ha az egyed­uralmát valaki kétségbe vonja, azt akadályozza. Ennek áldozata rengeteg volt, tulajdonképpen az egész nemzet, anyagi, műveltségi, tanultsági klasszisra vagy politi8

Reformátusok Lapja 2022. február 27.

kai osztályra tekintet nélkül. Mi másnak tekinthetnénk azokat a százezreket, akiket lehetőségeiktől, tulajdonuktól, szabadságuktól és méltóságuktól megfosztottak? A családtagjaikat, leszármazottaikat, akik a jogfosztások miatt kényszerpályára kerültek, kigúnyolásban, érthetetlen hátratételekben részesültek? Sokszor még azok is áldozatok, akik ezekben a hatalom tudatlan eszközei voltak, s egyetlen mentségük, hogy nem tudták, mit cselekszenek. Áldozat Magyarország, amely Ausztriával közel azonos szinten lehetne minden téren, ha szuverén gazdaság-, kül- és művelődéspolitikát vihet, ha mindezeket nem szovjet mintára és érdekek mentén kell szerveznie. Áldozat a hárommillió elszakított magyar és a társnépek, akiknek egy független, ügyük iránt elkötelezett, őket szerető és fontosnak tartó Magyarország alkalmas támogatója, védhatalma lehetett volna, amely kiáll értük, nemzetközi kapcsolatait és gazdasági erőforrásait is mozgósítva. Akkor nem történik meg a kádári szégyen, hogy az anyaország vezetője kiutazik Marosvásárhelyre, és az erdélyi magyarok arcába mondja: internacionalista hevületében lemond róluk, nem érdeklik őt. Áldozat a magyar tudomány, amelyet a kommunizmus elvágott az évszázadok óta szerves nemzetközi kapcsolataitól, amelynek tudományos műhelyeit feloszlatták, vagy alkalmatlan pártemberek vezetésével lezüllesztették. Ideologikus utópiákra alapítottak tanszékeket, intézeteket a semmit kutatgatva és tudománytalan frázisokat pufogtatva, s nyomtak el értelmes és érvényes gondolatokat. Áldozat a nemzet életének talán legfontosabb szellemi alakítója, a magyar keresztyénség, a hitélet és az egyházak. Írásom további részében – egy református hetilap hasábjain talán nem meglepetés – a mi egyházunkra összpontosítok.


| GONDOLATOK |

hívás

alkalmakról, amelyeken tömegek adták át az életüket MegválA kommunista erőszakosságnak áldozatul esett egyházunk tónknak, s lettek egész földi pályájukon „szent papsággá”. A feltőkevagyona, fenntartásának lényegében minden hagyomáébredt és megmentett emberek lettek aztán mások ébresztői és nyos pillére. Ennek a cikknek nem célja sem a részletezés, sem egyházunk hűséges tagjai minden körülmények között. Hívő emaz ezek feletti sajnálkozás. Az Ige egyházában nem vagyunk berként nem tudok máshogyan gondolni erre, mint hogy a törvéodaláncolva az anyagi dolgokhoz, hiszem, „a mi polgárjogunk a nyen kívülre szorított és így lehetetlenné tett hitre hívás elmaramennyben van” (Fil 3,20). dása nemzedékeket fosztott meg a megváltás örömüzenetétől Őszintén fájlalom viszont egyházfenntartó parasztságunés az örök élet, az üdvösség esélyétől. Vajon számot vetettek-e a kat. Évszázadokon keresztül önmagát megterhelve tartott fenn vétkesek legalább utólag a tevékenységük ilyen következményélelkipásztori, tanítói, kántori állásokat, a szegény nép iskolável, akár a halálos ágyukon? it, szeretetintézményeket, tehetségkutató és Áldozatok azok a lelkipásztorok, akiket a A hívő emberekben, az -gondozó hálózatokat, az élet megtartó keretemegélhetésük ellehetetlenítésével „önkritikára”, it háborúban és békében egyaránt. A diktatúra egyházban ellenséget éppen ezért látott ellenségeket bennük, és törelátó ateista kommunista az ateista kommunista ideológia mérsékeltebb bírálatára késztettek. A titkosszolgálatok által kedett az ellehetetlenítésükre. Tönkretételükkel diktatúra nem válogat megfigyeltek, zaklatottak. Áldozatok a zsaroegyszerű tömeggé süllyesztették őket. Fájlalom eszközökben, nem ismer lással beszervezettek, lelkészek, presbiterek és a városi munkásságot, amelyet odaszánt lelkijogot és emberi méltósá- igehallgató emberek, akiket emberi gyengéik pásztorok gyülekezetekbe szerveztek, számukgot, ha az egyeduralmát mentén kényszerítettek rá az „együttműködésra lelki és szellemi kereteket biztosítva. Áldozatnak tekintem a református értelmisé- valaki kétségbe vonja, azt re” és mások megfigyelésére. Áldozatok a szolgálatukból kényszerűen elboget, akik a pályájukon gúnyt, megvetést, hátraakadályozza. csátott diakonisszák és diakónusok. Ma már alig tételt, a lehetőségekből kizáratást kaptak, Isten emlékszünk rájuk, pedig ők voltak azok a hívő és iránti hűségük miatt. Áldozatok a bebörtönzött, szakértelemmel felruházott lelki munkások, akik egyházunk ármegkínzott, szabadlábon is üldözött tízezrek. Ők életük nagyobb vaházait, szeretetotthonait, fogyatékos embereket gondozó hárészében érezhették a pártállam „törődését, kitüntető figyelmét". zait vezették, a református egészségügyben az ápolói szolgálat Fájlalom az egyházi iskolák államosítását, s fájlalom azon legnagyobb részét végezték. Sokan lettek talajtalanná közülük. diáknemzedékek sorsát, akik a hittanoktatás elmaradása nyoÁldozatok a gondozottaik, akiknek maradt a nihil és a pártblabla. mán nem kaphattak alapvető bibliai ismereteket, akiket így nem Végül hadd villantsak fel két életet, akiknek sorsán tetten érhetett el a pásztori gondoskodás a hagyományos úton. Fájérhetőek a fentebb elsoroltak. Pap Béla (1907–1957) lelkészlalom, hogy az iskolákból kiszorított keresztyénség nem tudként Vácott megszervezte a börtönmissziót, a fogvatartottak ta biblikus álláspontját elmondani az ateista lélektelenséggel evangélizálását. Később, karcagi szolgálata idején azon munszemben. Fájlalom azt az intellektuális gettót, amelybe az egykálkodott, hogy az éhezők és a háború által megnyomorítottak ház évtizedekre került. sorsán könnyítsen. Aztán a németek és a nyilasok által üldözötÁldozatnak tekintem hitvalló református eleink lelki ébresztő teket bújtatta, illetve segítette menedékhez jutni. A front közeszolgálatát, a Bethánia CE, a KIE, az SDG és mások által végzett ledtével helyben maradt, népével és családjával együtt élte túl evangélizációs munkát. Magam is lelkesítő bizonyságtételeket a szovjet katonák fosztogatásait. Zsinati tagként 1948-ban a hallhattam azokról a Krisztushoz megtérésre és örök életre hívó 2022. február 27.

Reformátusok Lapja

9


| GONDOLATOK |

végsőkig ellenállt az iskolák államosításának. Amikor az állam 1952-ben a megmaradt ősi kollégiumokat is el akarta venni, újfent ellenállást szervezett egyházunk „parlamentjében”. Erre már lépett az ÁVH is. Többször is elhurcolták vallatásra a családja köréből, végül az Andrássy út 60.-ban válogatott kínzásokkal megtörték, aláírta a koncepciós vádakat. A bíróság ezek alapján négy és fél évre ítélte. 1956-ban szabadult, de az egyházügyi hivatal nem engedélyezte, hogy lelkészként szolgáljon tovább. A forradalom után részt vállalt az egyházi megújulási mozgalomban. 1957 augusztusában meglátogatta a Balatonnál lakó testvérét. Miután tőle elköszönt, senki sem látta többé. Egyetlen ellensége volt egész életében, a kommunista pártállam, másnak nem volt indítéka elhallgattatni a hivatásától már megfosztott, de hitében acélos embert. 1990ben a Legfelsőbb Bíróság rehabilitálta Pap Bélát.

Hívő emberként nem tudok máshogyan gondolni erre, mint hogy a törvényen kívülre szorított és így lehetetlenné tett hitre hívás elmaradása nemzedékeket fosztott meg a megváltás örömüzenetétől és az örök élet, az üdvösség esélyétől. Cserhalmi István (1912–1981) a baranyai Drávaszerdahelyen született református tanítói családban. Debrecenben, a Tisza István Magyar Királyi Tudományegyetem hittudományi és bölcsészkarán tanult. Beregszászon lett beosztott lelkész. Ott alapított családot. Magyarország német megszállása után részt vett a Gestapo által keresett közéleti személyiségek bújtatásában, majd a holokauszt idején zsidóknak segített menedékre találni. Kárpátalja szovjet megszállása után a baranyai Mágocson vállalta a Felvidékről elkergetett magyar reformátusok lelkigondozását és gyülekezetbe szervezését. Hűségesen látogatta szórványközösségeit gyalog, lovas kocsival, végül kismotorral. 1956-ban, meghallván, hogy Budapesten élelemhiány van, szállítmányok küldését szervezte a forradalmárok és a nép részére. Nagy szerepe volt abban, hogy a községi és pártvezetőknek nem esett bántódása. Forradalmi tevékenységéért azután a visszatérő korábbi vezetők elővették, a rendőrségen fizikailag bántalmazták, de a legfájdalmasabb az volt, hogy a dombóvári gimnáziumban érettségiző fiát nem engedték a főiskolán továbbtanulni. A kommunisták mindenkit ott és úgy ütöttek, ahol és ahogy a legjobban fájt. Ez csak két élet. Az egyik belehalt a gyűlöletbe és a diktátori akarnokságba, a másikat lelkileg nyomorgatták, hiszen a hivatása miatt a gyermekét büntették meg. Talán sikerült általuk is szemléltetni, miért fontos keresztyén lelkülettel és békességgel, de a hitvallók és kitartók jó példáját számontartva emlékezni február 25-én, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján.  KIS LÁSZLÓ pécsváradi lelkipásztor 10 Reformátusok Lapja

2022. február 27.

Mély tudásb Egyetemünknek olyan universitasnak kell lennie, amely mindenki számára értéket és tudást biztosít. Olyan egyetemre van szükségünk, amely egyszerre mély és táHEGEDŰS BENCE gas, mint a tenger. A tudomány mélységeit igényesen tárjuk fel, tegyük érthető módon közkinc�csé a hallgatóink számára – mondta Trócsányi László, akit szombaton délután iktattak be hivatalába. A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) új rektorát lelki otthonából, a Budahegyvidéki Református Egyházközségből indította el szolgálatába a négy magyarországi református püspök.

– Kell az a magas hely, ahol hátrahagyhatjuk, kizárhatjuk a mindennapi, „völgyben élt élet” terheit és elvárásait, ahova megérkezve csak Krisztust találjuk egyedül – fogalmazott Balog Zoltán püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke Máté evangéliumának 17. fejezetét magyarázó prédikációjában. A rektorbeiktatási istentiszteleten felidézett bibliai történet szerint Jézus három tanítványával együtt felment a megdicsőülés hegyére, ahol az apostolok ugyan meglátták Illést és Mózest, meghallották Isten hangját, ám végül egyedül Krisztus maradt velük: mégis ez számított igazán. – Ebben a „solus Christus”-ban van keresztyén életünk titka. Ebből fakad a hit, a bizalom, az erő, a tudás és sajátos látásunk is. Mindennek forrása: egyedül Krisztus – mondta Balog Zoltán, aki azt kívánta az új rektornak, mindig tudjon erre az alapra támaszkodni. – Külön öröm számomra, hogy a mai eseményre a budahegyvidéki református templomban kerül sor. Ebben a gyülekezetben, ahol egész családom otthon érzi magát – kezdte felszólalását Trócsányi László. A Károli-egyetem új rektora szerint az intézménynek olyan universitasnak kell lennie, amely mindenki számára értéket és tudást biztosít. – Olyan egyetemre van szükségünk, amely egyszerre mély és tágas, mint a tenger. A tudomány mélységeit igényesen tárjuk fel, tegyük érthető módon közkinccsé a hallgatóink számára – fogalmazott. Trócsányi László szerint a KRE-nek szorosabb kapcsolatot kell kialakítania a református oktatási intézményekkel, köztük a határon túl működő iskolákkal és egyetemekkel is. Az intézményi autonómia tiszteletben tartása mellett az együttműködés alfája és ómegája lehet a református oktatásügy sikerének. – A Károli Gáspár Református Egyetem társadalmi felelőssége, hogy ne csak jól képzett technokratáknak adjon diplomát, hanem olyan önállóan gondolkodó értelmiségieket képezzen, akiknél egyszerre van jelen a biztos szakmai alapokon álló gondolkodás és kritika, de főként önkritika, a missziói tudat és a hazáért, társadalomért érzett felelősség mondta.


| AKTUÁLIS |

ból közkincs

KERESZTYÉN UNIVERSITAS Trócsányi László január végén vette át rektori kinevezését Áder János köztársasági elnöktől, miután a Magyarországi Református Egyház Zsinata és annak lelkészi elnöke, Balog Zoltán őt javasolta az egyetem élére. Az egyetemet Trócsányi László előtt két éven át megbízott rektorhelyettesként Czine Ágnes vezette. Az új rektor a Reformátusok Lapjának adott korábbi interjújában úgy fogalmazott: „A Károli Gáspár Református Egyetemnek mint kiemelt felsőoktatási intézménynek nagy a felelőssége: keresztyén szellemiségét és az »universitas« együttesét kell felmutatnia, képviselnie és tanítania. Nagy kérdés előtt állunk. Ma nem az a kérdés, hogy volt-e keresztyén Európa, keresztyén Magyarország, hanem az, hogy lesz-e keresztyén Európa, lesz-e keresztyén Magyarország. Ez tőlünk függ majd.” A Károli-egyetem rektorának megbízatása 2027. január 31-ig szól.

A rektor elképzelése, hogy a jövőre már harminc éve működő Károli Gáspár Református Egyetem olyan alma mater legyen, ahol a hallgatók a múlt eredményeit és szemléletmódját szem előtt tartva a jelenben érhetnek el sikereket, jó eredményeket. – Tudjuk, hogy önmagában az emberi erő kevés a tettek megvalósításához, legyenek azok bármilyen nemesek is. Ezért szeretném a Mindenható segítséget kérni a huszonötödik zsoltár szavaival: „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.” Soli Deo gloria – mondta Trócsányi László.

Bogárdi Szabó István püspök, a budahegyvidéki református gyülekezet lelkipásztora a házigazda presbitérium nevében is kifejezte háláját, amiért az új rektor az egyházközség vezető testületében is régóta szolgálatot vállal, majd a negyvenötödik zsoltárt idézve kívánt áldást munkájára: „Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával.” A Károli-egyetem februárban kinevezett vezetőjét Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is köszöntötte. – Megbízatása nem csupán ékköve egy eddig is páratlanul gazdag életútnak, hanem új korszak kezdete a Károli Gáspár Református Egyetem életében. Olyan korszaké, ahol az emberi minőség és a tudományos színvonal kérdésében nem köttetnek kompromis�szumok. Olyan korszak kezdete, amely megőrzi a Károli-egyetem erősségeit, felszámolja a gyengeségeit, az egyetemi oktatás színvonalán és a Károli intézetein keresztül megerősíti a református egyházat és a közéletet – mondta köszöntőjében a miniszter. A köszöntések után a Magyarországi Református Egyház püspökei – Balog Zoltán, Fekete Károly, Pásztor Dániel és Steinbach József – egymás után áldották meg a Károli Gáspár Református Egyetem új rektorát, kifejezve ezzel az egyház osztatlan támogatását.  FOTÓ: PÁLYI ZSÓFIA 2022. február 27.

Reformátusok Lapja 11


| INTERJÚ |

BEMUTATJUK EGYHÁZUNK SZOLGÁLATVEZETŐIT • 1. RÉSZ

Ezért csinálod!

Azt mondja, bírja a nyomást, mert csapatban dolgozik, de van, amit ma már másképp csinálna, BALOGH-ZILA TEODÓRA mint évekkel ezelőtt. Volt idő, hogy hátrahagyta az egyházi szolgálat lehetőségét, Isten mégis visszahívta, és most az egyik legfelelősségteljesebb tisztséget tölti be a református egyházszervezetben. Gér András zsinati tanácsossal munka és hit kapcsolatáról, a hovatartozás vállalásáról és arról beszélgettünk, mi foglalkoztatja leginkább mostanában.

Úgy képzeld el, mint egy homokórát – mondta valaki, amikor a református egyház zsinatának munkáját igyekezett magyarázni. A homokóra tetején az elnökség, a tanács és a többi döntéshozó szervezet helyezkedik el, az alsó részen pedig a Zsinati Hivatal és egyéb végrehajtó szolgálatok. A zsinati tanácsos középen áll: rajta folynak át a döntések, teendők, amelyet a gyakorlati munkába kell átültetni. Mennyire tartja találónak a hasonlatot? Pontos kép. Amit a zsinati testületek eldöntenek, azt végre is kell hajtani, le kell fordítani a hétköznapok nyelvére. A konkrét feladatok koordinálását a zsinati tanácsos vezeti. Munkám nem csak a gyakorlatba ültetésről szól, feladataim közé tartozik a zsinati ülések előkészítése is. Egyedül nem lehetne mindezt elvégezni, minden területen munkatársak hada segít, legyen szó technikai, tartalmi vagy formai részletekről. Azonban végső soron a zsinati tanácsos, a zsinat háznagya a felelős a feladatok végrehajtásáért. A környezetében élők és dolgozók azt mondják, alapvetően lelki ember. A lelki beállítódás nem okoz nehézséget a praktikus munka végzése közben? 12 Reformátusok Lapja

2022. február 27.


| INTERJÚ |

A zsinati munkánkhoz sokfelől lehet közelíteni: le lehet írni szervezeti ábrákkal, jogszabályokkal, szerződésekkel és számokkal is; viszont lehet róla úgy is gondolkodni, hogy ügyeket és embereket látunk benne. Az én megközelítésem talán ez utóbbi. Minden feladatban, amellyel foglalkozunk, és minden ügyben, amelyet képviselünk, igyekszem megtalálni az embereket. Egyszerűen felteszem a kérdést: kik azok, akiken segítünk; kik azok, akiknek közvetve vagy közvetlenül hirdethetjük az evangéliumot. A munka, amelyet végzünk, sokszor fárasztó, időnként monoton és többször rendkívül stresszes, mégis az az értelme, hogy Isten munkatársaiként építhetjük Isten országát. Elhivatottság és elhivatott munkatársak nélkül ez nem működne. Elhivatottságon a szó hétköznapi jelentésén túl a belső hitet is értem: Isten hívására érkeztünk ebbe a munkaközösségbe. Úgy is mondhatnám, a szenvedélyünk a református egyház. Ez kívülről mégis a nehezebb útnak tűnik. Hiszen a közvetlen feladat egy óriási szervezet fenntartása, üzemeltetése. Nehéz elképzelni, hogy van idő a lelki oldal mérlegelésére. Ha a lelki részt kivesszük, akkor kives�szük belőle a lényeget. Az egyház azért él, mert saját látása van: Isten országának ügyét vállaljuk, azokért (is), akik még nem tagjai. Ezt tehetik az egyháztagok a saját munkahelyükön, életükben, de mi szervezeti szinten tesszük: ez a legfőbb tevékenységi kör, amelyet végzünk. Sosem vesztette el ezt a szempontot a mindennapi hajtásban? Vannak és voltak nehéz pillanatok és nagy dilemmák, döntési kényszerek, de végső soron mindig arra jutok, hogy ez alapján lehet a legbölcsebben mérlegelni. Már a második zsinati ciklusban dolgozom. Ha visszatekintek, utólag látom, mikor lehetett volna helyesebben cselekedni. De tudom, hogy akár az elnökség, akár munkatársaim, de én magam is igyekeztük az egyház érdekeit, értékeit szem előtt tartani.

Mit csinál, amikor lecsukja a számítógépét és pihen? Nagyon szeretek a családommal időt tölteni. Tulajdonképpen bármi, amit együtt csinálunk, jó. Sokat kertészkedünk, amit gyerekkorom óta szeretek, és a feleségem ebben is kiváló partner. A kis sziklakertet a gyerekeimmel építettem, az üvegházban is együtt foglalkozunk a palántákkal. Azon túl, hogy feltölt, ez is jó terep arra, hogy beszéljek nekik arról a csodálatos világról, amelyet Isten teremtett, és együtt tapasztaljuk meg: tőle jön a növekedés – biológiai és lelki értelemben is. De ha már kikapcsolódás, a feltöltődés fontos helyszíne a fasori gyülekezet is, ahova már sok éve járunk.

isten arra hívta fel a figyelmemet, hogy lehetnék bármilyen okos, tehetséges, ügyes, alakíthatom jól a körülményeket, pusztán emberi erőből, saját törekvésből nem fogok célt érni. Bizonyos részgyőzelmeket ki tudok vívni, azonban aminek igazán értelme van, csak Isten segítségével ragadhatom meg. Ezt egyszerű, gyakorlati példákban is tapasztalom, például amikor egy elnökségi ülést imaközösséggel kezdünk, egészen más lelkülettel nézünk szembe a nehéz kérdésekkel. Segíti a munkában, hogy teológus végzettsége is van? Megvan a maga előnye és hátránya is. Annak idején lelkipásztori pályára ké-

„A közegyházban ebben a zsinati ciklusban új szervezeti struktúra érvényesül: az egyházi munka ezentúl öt nagy szolgálatba szerveződik. Létrejött a Magyarországi Református Egyház (MRE) Missziói Szolgálata Hajdú Zoltán Levente szakmai vezetése alatt, az MRE Oktatási Szolgálata Bruckner László irányításával, az MRE Pályázati és Beruházási Szolgálata Kósa Mónika vezetésével, illetve az MRE Szeretetszolgálata Czibere Károllyal az élen. Külön szolgálati ágként a Zsinati Hivatal, amelyet Mező István Mózes irányít. Mivel a hivatalt eddig a zsinati tanácsos, azaz Gér András közvetlenül vezette, a tanácsosi feladatkör is változott, hiszen a zsinati tanácsos adminisztratív ügyekben elsősorban a hivatalvezetővel áll kapcsolatban. Az átszervezés elsősorban azt szolgálja, hogy az új zsinati ciklusban az egyházvezetőség célja: a missziói szemlélet és szempont minden téren érvényesüljön.

Kint tudja hagyni a hivatalt, amikor vasárnap belép a templomba? Amikor vasárnaponként belépünk a templomba, kedvesen, egyszerű gyülekezeti tagként üdvözölnek a többiek, arcról nagyjából mindenki ismer mindenkit. Isten kegyelmi ajándéka, hogy például amikor presbitertársaimra nézek, noha az egyházi szolgálat más területein is kapcsolódunk, tudok úgy tekinteni rájuk, mint gyülekezeti testvérekre. Jó érzés ebben az élő lelki közösségben lenni. Az Úristen itt mindig finoman emlékeztet: látod, András, ezért csinálod! Ha valaki megkeresi a reformatus.hu-n a nevét, mottót is talál mellette. „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura.” (Zak 4,6) Miért éppen ezt választotta? A mottó választott engem, már jóval a zsinati hivatalba érkezésem előtt. Az Úr-

szültem, erről később lemondtam, hátat fordítottam az egyházi szolgálatnak. Ha nem is teljesen úgy, mint Jónással történt, de végső soron én is ott kötöttem ki, ahol Isten látni szeretett volna: egyházamat szolgálhatom. A kisebb kerülőút során viszont felkészített, olyan tapasztalatokat adott, amelyeket tudok kamatoztatni. Kerülőútról beszél, mégis ön lett az eddigi legfiatalabb zsinati tanácsos. Ezt előnynek vagy hátránynak látja? Ezt majd az egyháztörténészek döntik el néhány évtized múlva. Abban azonban biztos vagyok, hogy nem feltétlenül az életkortól függ, hogy valaki meggondolatlan vagy bölcs, heves vagy higgadt. A fiatalokról általában azt mondják, túl lelkesek és hevesek, míg egy felelős pozícióban a nyugodtság és bölcsesség elengedhetetlen. 2022. február 27.

Reformátusok Lapja 13


| INTERJÚ |

Ezeknek feszültsége végig ott volt a munkámban, de nem gondolom, hogy életkorom fordította egyik vagy másik irányba döntéseimet. Gér András nemcsak teológiát végzett, hanem orientalista történész is. Amikor nemrég elkísérte Balog Zoltánt, a Zsinat lelkészi elnökét szíriai és libanoni útjára, a teológus vagy inkább a történész szemével nézte a vidéket? Az ókort ismerő történészként, teológusként és Isten csodáira rácsodálkozó hívőként is megéltem az utat. Damaszkusz óvárosában is megszálltunk, jártunk az Egyenes utcában, amelyet említ a Biblia, láttuk az épületet, ahol Pál apostol is járt. Látva, hogy a Bibliában leírt helyek és történetek vagy az első keresztyén nemzedékekről megőrző­

nista vagy-e vagy ortodox. Egy kérdést tesznek fel: keresztyénnek vallod magad vagy sem. Ha igen, nem válogatnak, megalázzák és megölik az illetőt. Ez nem csupán a kegyetlenségre mutat rá, hanem érezteti: fontos, hogy például mi, Magyarországon a református hagyomány szerint igyekszünk minél közelebb jutni Isten akaratához, azonban keresztyénként a szélesebb közösséggel is összetartozunk. Ezek szerint az út erősítette az ös�szetartozás érzését, de rávezetett a református hagyomány fontosságának tudatosítására is? Azt gondolom, hogy Isten mind a két területen tanítani akart nekem valamit. Ezután másként tekintek keresztyén identitásomra és az ökumenikus kap-

 A zsinati tanácsos feladatkörébe tartozik az elnökség által adott utasítások végrehajtása, koordinálása, ezért közvetlen kapcsolatban áll az egyházon belüli öt fő szolgálati ág vezetőjével. Munkájához tartozik a zsinati ülések, tárgyalási anyagok előkészítése, valamint az egyházon belüli és kívüli kapcsolattartás. Naponta több száz email, telefonhívás és levél érkezik irodájába, hiszen nem csupán a házon belül kell ügyelni arra, hogy minden rendben menjen, a tanácsos feladata, hogy általa az egyházvezetőség kapcsolatot ápoljon különböző egyházi intézményeinkkel, testületekkel, szervezetekkel, alapítványokkal, gyülekezetekkel, testvéregyházakkal, illetve kormányzati szervekkel.

dött ismereteink valóságos helyen zaj­ lottak, valóságos emberekkel történtek, még nyilvánvalóbbá lett számomra, hogy Isten igenis beavatkozik az életünkbe, jelen van térben és időben. Ezért is volt megdöbbentő azokon az utcákon menni, ahol már kétezer éve keresztyén emberek járnak. De persze sok más szempontból lehet értékelni az utat. Megragadott az a felismerés is, hogy mennyire más teológiai hagyományokból kiindulva, írásértelmezési iskolák szerint keressük mi, keresztyének Isten akaratát; és hányféleképpen dicsőítjük Istent. Ezzel a sokszínűséggel töményen szembesültünk, hiszen rengeteg felekezet egyházi vezetőjével beszélgettünk. Bizonyságtételeket hallottunk a háború sújtotta országból. Megdöbbentő és kijózanító, hogy a terroristák soha nem azt kérdezik, kálvi14 Reformátusok Lapja

2022. február 27.

csolatokra, ugyanakkor megerősödtem abban, hogy nem ok nélkül születtem Magyarországra és követem a református tradíciót. A református ember úgy él, hogy fürkészi, kutatja az írásokat, keresi, mi Isten akarata általában véve és konkrét élethelyzetekben, apaként, fiúként, gyülekezeti tagként, egyházi szolgálóként, barátként. A mi vallásunk: református. Ez egyet jelent a naponkénti bibliaolvasással, szertartásainkban az igemagyarázat központi helyével. Persze a Szentírás olvasása magában nem elég: mindig a Szentlélek inspirációjára szorulunk, de fontos, hogy gondolkodva, keresve nyissuk fel a Bibliát. Egyszer azt nyilatkozta, Isten szereti, ha az ember gondolkodik. Úgy látom, ma sem kelne vitába egykori önmagával. Ha pontokba szedett, kész receptet

kap­tunk volna, hogyan éljük az életünket, és mit tegyünk, hogy boldog, üdvözült emberek legyünk, Isten küldött volna nekünk ilyen üzenetet, viszont nem várta volna el, hogy gondolkodjunk. A Biblia tanulmányozása mindannyiunk számára feladat. Munkába telik, hogy megértsük, mit szeretne Isten. Gondolkodnunk kell! Például olvasunk benne nehéz parancsolatokat, történeteket, amelyekre ma azt mondjuk, talán nem sok közünk van hozzá, vagy nem értjük, Isten hogyan engedhette, hogy népével ez vagy az történjen, Jézus miért parancsolt olyan meghökkentő dolgokat. Rengeteg kérdés fölvetődik, amelyen aztán gondolkodnunk kell, vagy ahogy reformátusul mondjuk: forgatnunk kell a szívünkben. Szerencsére van segítség, hiszen Isten nem hagyott minket egyedül ezzel az óriási feladattal: ha figyelünk rá, Isten Lelke megoldást és megnyugvást is ad. Mindenesetre a gondolkodást nem lehet megspórolni. Reformátusnak lenni nemcsak dogmatikai igazságok ismerete, hanem gondolkodásmód, világnézet és életforma. Hogyan gondolkodik Gér András – hadd maradjak a szóhasználatnál – a református vallás közeljövőjéről? Saját szememmel láttam, hogy a földön, ahol az első keresztyének hitükért meghaltak, ma is élnek keresztyének, sőt, ugyanúgy vállalják a vértanúhalált. Ez elgondolkodtat európai keresztyén kényelmünkről. Vajon hitéletünket és -gyakorlatunkat hogyan torzítja a jóléti társadalom, a biztonság? Ha a mindenféle elvek mentén kozmetikázott hétköznapjainkban megkérdezik, mi a vallásunk, bátran mondjuk ki: „Magyar református keresztyén vagyok.” Ha azt érezzük, egyszerűbb út beleolvadni a tömegbe, akkor baj van. Fő feladatunk megérteni, hogy mivel azt valljuk, hogy a Bibliát olvasva szeretnénk az életünk dolgait berendezni, ezért ennek értékeit vállalnunk kell, akár abban a társadalmi vitában is, amely jelenleg Európában zajlik.  FOTÓ: SEBESTYÉN LÁSZLÓ


| CSENDES PERCEK |

KARSAY ESZTER

Nagy igazságot és bölcsességet tanítanak az ismert és kedvelt szerzetes, Böjte Csaba alábbi mondatai: „A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá.” A gyermekek nevelésében, sőt a felnőttek kezelésében is jó volna ezt szem előtt tartani. A rosszalkodó felhívja magára a figyelmet, mert nincs harmóniában önmagával és a világgal. A házasságban élőknek is jó tanács a fenti megállapítás, mert nem mindig szeretetreméltó a másik. Olykor undok és kiállhatatlan, értetlen vagy makacs. Türelmetlen vagy hallgatag, megsértődik vagy sérteget. Ezerféle bosszantó és rút arcunkkal szembesül a házastárs, és ehhez sok türelem és szeretet kell. Van úgy, hogy könnyű szeretni egymást, és van, hogy nehéz, Isten segítsége kell hozzá. Néha egyik pillanatról a másikra váltakoznak ezek a szakaszok. Alapvetően tehát döntés kérdése, hogy akkor is szeretni akarom a másikat. Egyszerű kis történet szól erről: idős férfi várja a feleségét a pályaudvaron. Egy fiatalember tanúja lesz a találkozásuknak. – De nagyon hiányoztál! – mondja az idős hölgy, amikor megcsókolják egymást. – Nagyon hosszú volt ez a két nap – válaszolja a férje. A fiatalember meghatottan nézi őket, majd amikor megtudja, hogy ötven éve házasok, így szól: – Jó lenne, ha mi is így tudnánk szeretni egymást a párommal annyi év után! – Ne kívánja, hanem döntse el, fiam! – hangzott egyértelműen a férfi bölcsessége. A szeretet gyógyszer nehéz élethelyzetekben, veszteségben, gyászban. A házasság azonban nem gyógyszer a korábban félresiklott, elrontott életünkre. A népi gondolkodás szerint: ha megházasodik a legény, majd attól megkomolyodik, és nem csak a szórakozáson fog járni az esze, abbahagyja a léhaságot. Ha bekötik a fejét a lánynak, majd kigyógyul a szerelmi csalódásából, és elfelejti az előzőt. De nem így működik. A valódi kapcsolatra meg kell érni, fel kell nőni. Meg kell ismerni, érteni magunkat, szembesülni kudarcainkkal és hiányainkkal. Két éretlen, nincstelen koldus mit adhat egymásnak? A kudarc is lehet kapcsolódási pont, de nem segít, lehúzzák egymást. A jó házassághoz két érett és boldog ember kell, akik személyiségükben kialakult, helyes és stabil önértékeléssel rendelkeznek, kiérlelt értékrenddel bírnak, megállnak a saját lábukon, és nem a másiktól várják, hogy boldoggá tegye őket. Azok lesznek boldog házaspár, akik nem várják, hanem adják a szeretetet és boldogságot egymásnak. Hozományba. Nem elvenni, hanem adni akarnak, hogy így gazdagodjanak általa.  (Folytatjuk)

IMÁDKOZZUNK!

Könyörgés Istenhez vezetésért (A 25. zsoltár 8–11. vers alapján) Rád bízva tévedő, botló önmagam.

Felnyitod szemem, jóságod felragyog, és indulok, megyek, Veled.

Hogy Te tarts meg, szövetségedben, én Uram! ÁMEN

Követlek, Uram, kapaszkodóként tartva meg szövetségedet.

 HAJDÚ ZOLTÁN LEVENTE

A HETI BIBLIAI RÉSZHEZ

Imádság és böjt A két dolog a Bibliában összetartozik. Az Ószövetségben többször olvassuk, hogy akik egy-egy feladat előtt vagy bűnbánatban az Úr közelségét imádságban keresték, mindig böjtöltek is. Amikor Dávid király a Betsabéval való vétke miatt tartott bűnbánatot, imádságát az 51. zsoltárban írta le. Közben nemcsak az evésről, de még a tisztálkodásról is elfeledkezett. Nem volt ez pontosan szabályozva, de komolyan vették az imádságot. Hasonló dolog, mint mikor valaki annyira belefeledkezik valamibe, hogy csak este jut eszébe, hogy elmaradt az ebéd. Nyilvános szolgálatára Jézus is negyvennapos böjttel készült, hogy meg tudjon állni a kísértések között. Ezért tart negyven napig a húsvét előtti böjt. Amikor Jézus a szenvedéseiről kezdett beszélni, odavittek hozzá egy gonosz lélektől megszállott fiút, akit senki sem tudott meggyógyítani. Jézus rögtön látja, hogy a testi betegség a gonosz lélek munkája benne, ezért azt mondja: „Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.” (Mt 17,21) De milyen az igazi böjt? „Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!” (Ézs 58,6–8) Ez segítség lehet a böjti időben. Az igazi böjt azt jelenti, hogy lemondok valamiről, ami egyébként nekem járna, hogy még jobban tudjak Istenek kedves dolgot tenni. Szánjunk időt a beteglátogatásra és a bibliaolvasásra, kövessük Jézust a kereszt felé vezető úton! Olvassuk el az új énekeskönyvből a nagypénteki és a húsvéti énekeket, a Máté evangéliumát a 16. résztől, János evangéliumát a 10. résztől a húsvéti örömhírig! Így lesz áldott a húsvétunk.  GYŐRI ISTVÁN 2022. február 27.

Reformátusok Lapja 15


| INTERJÚ |

„Az élettörténetek írják be a dallamot a szívekbe” ILLÉNYI ÉVA

„Az ősi zsák fonalai hittel vannak átszőve. Minden zsákból csak azt lehet kihúzni, ami benne van” – mondja a Magyarság Háza díjjal kitüntetett Écsi Gyöngyi. A népdalénekes, lelkész előadásaiban ötvöződik a bábjátékos–énekes–mesemondó szerep, meséiből kirajzolódnak az évezredes magyar lelkiséget meghatározó irányvonalak, a keresztyén létformában máig életben maradó népi bölcsességek. Écsi Gyöngyi egyszerre családanya, feleség, bábos mesemondó, énekes, lelkész és örökké mosolygó istengyermek. Vele beszélgettünk családról, a magyar kultúra értékeiről, Isten szolgálatának szépségéről.

Olvastam egy korábbi interjújában, hogy kollégák is lehetLelkész, népdalénekes, népdalgyűjtő, bábszínész. Kinek tarttünk volna, hiszen újságírónak készült, elvégezte Pozsonyja magát: elsősorban lelkésznek vagy kultúraművelőnek? ban az egyetemet, de rájött, hogy semmi köze a marxista fiA kultúrát és a hitet nem lehet elválasztani egymástól. A kullozófiához, ezért elvégezte a teológiát. Hogyan érintette meg túra az ember látható és láthatatlan ruhája – ahogy az ember a lelkészlét hivatása? mozdul, ahogyan húzza a lábát vagy előreszegi a nyakát, amiA kerülőutaknak vannak áldásai, épp ezeken tanuljuk meg, hogy lyen szókinccsel bír, ahogy a fogalmakat értelmezi, ahogy ölmi az utunk és Ki az utunk. Ilyenkor tanulható meg, hogy mi a tözködik, játszik vagy énekel, ahogy szeret, ahogy az Igét értelszent, mit szánjunk oda, mit áldozzunk fel és mit ne „dobáljunk mezni tudja, amilyen az írása, a munkája gyümölcse – mindez a disznók elé”. A felvidéki magyar ember nem felejti el örökölhető és tanulható. A kultúra, a művészet valakiszolgáltatott helyzetének nyomorúságait, tanulmiféle egyensúlyt teremt az elmélet és a szív kö„A kereszságait és felelősségét, bármilyen szakmája vagy zött, olyasmi, ami megtölti mindkettő zsákját, tyén kultúra egész hivatása van. A lelkészi hivatás pedig az ember és tudjuk, hogy minden zsákból csak azt lehet eszköztára átitatódik belső ügye, elhivatása, és nem az akarása. kihúzni, ami benne van. Az ősi zsák fonalai kegyelemmel, bűnbánattal „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratohittel vannak átszőve, Jézus nem változik, és bűnbocsánattal, majd a dat teljesítsem” – írja a zsoltáros. „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökSzentlélek eszköztárával és ké ugyanaz”. A magyar népművészet olyan gyümölcseivel, hogy a szeMa főként gyermekekkel foglalkozik, bábszínszíntiszta józanságot és igazságkeresést őrretet tökéletesedhessen házat rendez és lelkész a Révkomáromhoz közeli zött meg, a „hogyant”, amely nélkül nem lehet benne.” Hetényben. Meséljen kicsit a gyülekezet életéről! magyar közösséget fenntartani. Ez nem magyarHetény ősi magyar falu, húsz éve élünk itt, lelkipásztor kodást jelent, hiszen nagy tisztelője vagyok a más kulférjem, Palcsó Attila mellett beosztott lelkészként végzem a túrák tiszta forrásainak, zenéjének, szőtteseinek, hanem álszolgálatomat. Itt még erős a magyar közösség, annak ellenédásként érzem a magyarságom ajándékait. Nagy példaképem re, hogy a szocialista realizmus és a második világháború utáni Fülep Lajos lelkész, esztéta, bár ezek a címek nem jelzik eléggé kitelepítés hatalmas értékrombolást okozott. A Felvidéken a emberi nemességét és megfoghatatlan egyéniségét. Ő mondkitelepítést nem felejtette el a nép, és nagyon is fontos, hogy ta azt, hogy a formától elválaszthatatlan a jelentés, miközben ne felejtse el, mert eltakarították közülünk a nép „nemesséa formán dolgozunk, a jelentés formálódik. Gyönyörű szép, és gét”; aki maradt, arra olyan megnyomorító démon telepedett, kimondhatatlan hálával tölthet el bennünket, hogy a jelentést amelynek terhe még ma is érződik. Azóta is alig bírjuk követni Isten Lelke formálja, és mi ebben közreműködhetünk, ha Isten és nevén nevezni a sorra ránk telepedő társadalmi nyavalyáalkalmasnak talál bennünket erre. A keresztyén kultúra egész kat. Az igehirdetésnek és a hitvalló közösségnek ma is a lelket eszköztára átitatódik kegyelemmel, bűnbánattal és bűnbomegtartó és megerősítő feladata van. A bábszínház, a népmecsánattal, majd a Szentlélek eszköztárával és gyümölcseivel, se, az éneklés is egyfajta igehirdetés. Lelkipásztor férjem az hogy a szeretet tökéletesedhessen benne. „Az az indulat leegyházközség, a lelkészi hivatal vezetése és a lelkészi teendői gyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt” – írja a mellett az elmúlt években több nagy jelentőségű szolgálatot is filippieknek Pál. Ez az indulat indítja be az ember kultúráját a vállalt a gyülekezettel közösen, mint például a teljes templom testi-lelki építkezésbe önmagán bévül és kívül, a Szentlélek és környezetének felújítása, a műemlék szószék restauráláerejével és nem a magunkéval. 16 Reformátusok Lapja

2022. február 27.


| INTERJÚ |

Ág Tibor népzenekutató mellett, majd Felső-Gömörben folytatta. Iskolái néptánccsoportjaiban táncolt, majd sokat énekelt. Mit érez, amikor felhívják azzal, hogy „kedves Gyöngyi, hálásak vagyunk a munkájáért, ezért szeretnénk kitüntetni”? Megtisztelve érzem magam és sorra eszembe jutnak olyan egyéniségek a környezetemben, akik nálam jobban megérdemelnék a díjat. Hosszú évek óta gyűjti és tolmácsolja a népdalokat. Mely vidékek kincsei állnak önhöz a legközelebb? Gyönyörködöm a zoborvidéki zenében, a gömöri hagyományőrzőim, a berzétekőrösi népdalkör számára készülő gyűjtéseim feldolgozásában, és a hetényiekében is. Nagyra becsülöm őket, és ízelhetem a tájszavak dallamát, a hangok különös színét, az „í”-ket és zárt „e”-ket, a nyitott „a”-kat, az írásbeliség előtti hagyományt. Gyűjtöm a szavakat, a szófordulatokat, és örülök ezek gazdagságának. Még kellene egy évtized, hogy lejegyezhessem mindazt, amit már feljátszottam, és amit még összegyűjthetek a lelki hagyatékból, Bibliákba jegyzett sorokból, imádságokból és abból a néhai életmódból, amelyet még nem zavart össze a ránk zúduló kor hordaléka.

sa, a gyülekezeti ház rendbetétele. Az elmúlt években teljesen új, helyi magyar református óvoda és bölcsőde is épült. A hetényiek különféle lelki adományokban bővelkednek, például női buzgóságból ruhát gyűjtenek a rászorulóknak, karácsonyi ajándékot készítenek az időseknek, Igéket varrnak, együtt művelik a gyülekezeti szőlőt is, felsorolni lehetetlen az odaszánt testi-lelki munkát. Hitoktatóként a pedagógusok munkatársa is vagyok, nagyon büszke vagyok az iskolánkra. Igyekszem alkotó gyülekezeti gyermekmunkát végezni, gyermekbábcsoportot, énekkart irányítani. Egyik legfontosabb tevékenységemnek tartom a segítő beszélgetést és a házi bibliaórák megtartását. Nagyon sokat tanulok az idős hitvallóktól. Előadóművészként bejárta egész Európát és a tengerentúlt. Népzenei gyűjtéseit egyetemistaként kezdte a Zoborvidéken

Virágének, históriás ének, népének, világzene vagy zsoltárok, egyházi énekek? A népdalnak köszönhetem, hogy olyan imádságos lelkű emberekkel találkoztam, akik művészi eszköztára ősidők óta letisztult, virágmintás szőttese az imának. Bibliai történeteket hallottam megénekelni, olyan intim, mély imádságokat, amelyeket csak az elődök hitének mélységeire és magasságaira való tudatlan emlékezés segíthet kibuggyantani az ember száján. A hit szavakkal, énekkel és cselekedettel is kifejezhető, akár egy mintázott cseréptányérral vagy egy jól bekapált sor kukoricával is. Kötelességem továbbadni azt, ami tőlem telhető. Jakab írja, hogy „aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak”. Azt mondta valaki, hogy Écsi Gyöngyire illik a mondás: „A jó pap holtig tanul!” Sokrétű munkássága mellett arra is szakított időt, hogy zeneterapeutának készüljön. 2022. február 27.

Reformátusok Lapja 17


| INTERJÚ |

mint amennyi időt szánunk rájuk. Az önfeledt, alkotó, örömszerző játék az, amit alapként adni kellene a gyermekeknek. A játszó gyerek tapasztalja meg az önfeledt örömöt, az alkotás szabadságát és a közösséget. Ezért vannak a gyülekezetben bábcsoportok, éneklőcsoportok, betlehemezés, bibliaversenyek, rajzpályázat. Gyerekre, felnőttre egyformán érvényes egyik dicséretünk sora: „Hagyj egyszerűvé válni, s előtted élni, járni, mint vidám, boldog gyermekek.” Nem érzem, hogy a fiatalsággal gond lenne, az évtizedek alatt felnevelkedett ifi igazi segítség a gyerektáborokban, és igényt tart a felnőtt bábcsoportra is. A presbiterek között Sokat halljuk, hogy a mai digitális világban a kul„A Felvidéis vannak fiatalok. Úgy érzem, hogy inkább túra is átformálódott. Ön a sokoldalú művészi ken a kitelepítést mi, felnőttek nem bírjuk a tempót. Tudok képességeit bábos előadóművészként is nem felejtette el a nép, vívódni a mulasztásaimon, mert ötletem, kamatoztatja, kétszemélyes meseszínháés nagyon is fontos, hogy ne elképzelésem tengernyi, de a megvalósízában a zenének, a szónak, a mozgásnak felejtse el, mert eltakarították tás lassú. és az alkalmazott eszközöknek egyforma közülünk a nép „nemességét”; súlyuk, szerepük van. Népi bábjátékaival, aki maradt, arra olyan megSzinte megállíthatatlanul, állandóan közösmesefeldolgozásaival a legkisebbeket és nyomorító démon telepedett, ségben mozog: gyülekezetben, fesztiváloa felnőtteket egyaránt elbűvöli. Meséi nem amelynek terhe még ma kon, gyermekek körében. Mit csinál Gyöngyi, a csak a legkisebbekhez szólnak, a felnőtt táris érződik.” mesemondó, az énekes, a bábszínész, a lelkész, sadalomnak is hordoznak üzenetet. Mit tapasztal amikor hallgat? a Felvidéken, vevők még a magyar mesemondásra a Egy egyórás nyilvánosságot sokórás mély csend előz meg tagyerekek? nulásban, egyedüllétben, de nem magányban, imával, földdel, A gyermek arra vevő, amit hitelesnek hall. Bárki kipróbálhatja, fával, fűvel, folyóval. Háziasszonyként pedig sütök-főzök-tahogy elmesél egy háborús karácsonyi történetet, például ami karítok, kertészkedek. Anya és nagymama is vagyok, és ez a Irénke néniéknél történt 1944-ben, amikor az orosz hallgatólegszebb szerepkör. zott az ablak alatt, és velük dúdolta a Csendes éjt. A gyerekek ki vannak éhezve a családtörténetekre, a megtörtént, valaki Miként befolyásolta életüket a koronavírus-járvány? Mi váláltal megtapasztalt élethelyzetekre, gyakran azzal fogadnak tozott a gyülekezet életében, és hogyan befolyásolta az ön az osztályban: „Gyöngyi néni, meséljen!” Tudni akarják, hoelőadóművészi munkáit? Milyen megküzdési formák, kagyan haltak meg a gyerekek a régi időkben, hány napot bírtak paszkodók adhatnak erőt az embernek? ki éhen a Don-kanyarból hazagyalogolók, és hol van a kutyaA Prédikátor azt mondja, hogy mindennek megszabott ideje mennyország. Bárcsak többet mesélnének nekik a nagyszüvan, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt, a halllők, mert a gyerekek kíváncsiak, okosak, vágynak az igazságra! gatásnak és a beszédnek is. Ez az időszak alkalmas az elAmikor mesélek, egy pisszenés sincs az osztályban, mindegy, csendesedésre. A járvány ideje a korábbi századokban a lelki hogy hányadikban vagyunk. A „Tebenned bíztunk eleitől fogva” összefogással járt, még több imával, még több lelkigondokezdetű zsoltár tanulásakor például az élettörténetek írják be a zással. Most is ezt kell tennünk. Épp a kultúránk az, amely dallamot a szívekbe. A népmese dimenziókon túli röpte pedig eszköztára lehet a képzeletnek és az alkotóerőnek. Nagyon egyenesen őket emeli fel abba az életérzésbe, amelynek megfájdalmasan érintette a gyülekezetet, hogy a korlátozások értésére és megélésére nincsenek elég jó szavak. A báb lélekmiatt hetekre-hónapokra száműzettek a templomi alkalmatani-pedagógiai jelentőségét sem kell méltatni. Nálunk nagyon ink. Ezzel együtt kellett élnünk, de számos módja van annak, komoly gyermekmesemondó mozgalom van. A felnőtt számára hogy a templomon kívül is alakuljanak bibliás közösségek, gyakran többet jelent a mese, mint a gyermek számára, hiszen imádkozzanak a hívek, vagy receptkönyveket írjanak, metélt a népmese eredetileg nem gyermekműfaj. Gyakorta előfordul, tésztát készítsenek, ha úgy tetszik, ezt senki sem tilthathogy egy meseelőadás után a szülő vagy nagyszülő jön hozzám ja meg. A gyerekeknek online zsoltáréneklő vagy bibliaverbeszélgetni, nagyon komoly kérdésekkel. senyt szervezhetünk, kézzel írott bibliát rajzoltathatunk. Kereshetjük és találhatjuk az Istent, „mert őbenne élünk, Itthon sok gyülekezetből hiányoznak a fiatalok. Hogy van ez mozgunk és vagyunk” – olvassuk Az apostolok cselekedeteHetényben? iben, és ebből a közösségből nem zárhat ki bennünket senki Úgy érzem, hogy a gyermekeket és a fiatalokat sokkal jobban és semmi.  kell szeretnünk, mint amennyire felkészültek vagyunk erre, Minden lelkészre a folyamatos tanulás jellemző. Az igehirdetésre való készülés nem egy vagy két nap, hanem életmód. A társadalom folyamatos változása is olyan feladatok elé állít, amelyekre nem lehetünk eléggé felkészülve. Kis szeletkéit bírom csak követni, amelyekre elhívásom van. Pál írja, hogy a kegyelmi ajándékok és szolgálatok között különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz, azért adatik, hogy szolgáljunk vele. Mentálhigiénét és művészetterápiát tanultam, mert szükségét éreztem a mindennapi munkámban.

18 Reformátusok Lapja

2022. február 27.


|

KITEKINTŐ

|

A boldogság U alakú WEBERNÉ ZSIKAI MÁRIA

Vajon olyan korban, amikor a házasságkötés nélkül együtt élő párok száma folyamatosan növekszik, miért kell akkora hűhót csapni a házasság körül? Az elmúlt évtizedben az élettársi kapcsolatban élők száma az Egyesült Államokban közel 30 százalékkal nőtt, Magyarországon az ezredforduló óta 53-ról 70 százalékra emelkedett. A Gallup Intézet felmérései szerint egyre kevesebb amerikai hiszi, hogy a házasság fontos, vagy hogy a boldogság kulcsa.

Megállapították, hogy a felnőtt élet során a boldogságszint A szubjektív életminőség és érzelmi jóllét kutatásainak többséU alakban mozog. Ez azt jelenti, hogy a fiatal felnőtteknél a bolge arra a megállapításra jutott, hogy legerősebben a házasság dogságszint általában emelkedik, de a középkorúak esetében az befolyásolja az életünket, és összefügg a boldogságszintünkkel. egzisztenciális küzdelmek, a fokozott stressz miatt alábbszáll, A mély társas kapcsolatok, ideértve a házasságot is, elégedetmajd ismét felfelé ível, amikor az idősebb felnőttek élete egyenté teszik a benne élőket, mert a megbízható kötődések kiépísúlyba kerül. A kutatók eredményeik érvényességének további tése és fenntartása alapvető szükségletünk. Némelyek szerint vizsgálatához felhasználták a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal ez az összefüggés abból adódhat, hogy a boldogabb emberek éves népességfelmérésének adatait: 2011 és 2013 között több kötnek nagyobb valószínűséggel házasságot. Mások számokmint 300 ezer embert kérdeztek kal támasztják alá, hogy a házasság meg szorongásaikról, közösségi jóléti előnyei rövid ideig tartanak, és „A felnőtt élet során életükről és boldogságszintjük­ bár az esküvő után néhány évig nő a boldogságszint U alakban mozog. ” ről. A kutatás eredménye az első az elégedettség, végül visszaesik a kérdésnél határozottan nem­ házasságkötés előtti szintre. leges volt, a szoros házastársi kötelék hosszú távon boldogít. Az A boldogságkutatás tudományos folyóiratában (Journal of élettársi kapcsolatban élők boldogabbak ugyan, mint az egyeHappiness Studies) 2017 decemberében megjelent tanuldülállók, de csak háromnegyed annyira, mint a házasok. mány ezzel szemben teljesen más eredményre jutott. A szerTermészetesen nem minden házasság egyforma. Legalább zők – John Helliwell, a Brit Columbia Egyetem közgazdásza és egy tucatnyi tanulmány kimutatta, hogy a kapcsolati elakadás, a munkatársa, Shawn Grover – az élettel való elégedettségről másik megvetése vagy a megoldatlan konfliktusok miatt szenkészített felmérést, ezen belül két kérdésre keresték a választ: vedő házasságok ártalmasak, szív- és érrendszeri betegségeA házasságnak csupán rövid ideig tartó hatása van-e a boldogket, alvászavarokat okoznak, gyengítik az immunrendszert. ságra? A boldogság vajon a házasság eredménye-e? (Avagy a A Helliwell-tanulmány egyik legbeszédesebb megállapítása, boldog emberek kötnek nagyobb valószínűséggel házasságot hogy a házastársukat a legjobb barátjuknak tekintő párok kétés maradnak hűségesek?) szer olyan boldogok, mint azok, akik nem így éreznek. „Minél A kutatók először brit háztartások két évtizedes felmérését inkább barátodnak tekintesz valakit, annál valószínűbb, hogy elemezték, vagyis ismételten ugyanazokat az egyéneket vizsjó véleményed van róla, és örülsz neki, hogy melletted van. Ha gálták, feltérképezve az életükben a megfigyelt időszakban beez a kijelentés igaz rád, akkor nagy esélyed van arra, hogy a következett minden változást. 1991 és 2009 között évről évre házasságod sikeres lesz” – állítja Helliwell professzor. ugyanazokat a kérdéseket tették fel 30 ezer különböző korú felMindannyiunk számára elgondolkodtatóak ezek a statisztinőttnek életmódjukról, hangulatukról. Így a felmérésben részt kai eredmények, és a mögöttünk lévő házasság hetével együtt vevőkről kiderült, mennyire voltak boldogok jóval azelőtt és egy megerősítik, hogy amit sokan „csak egy papír”-nak tartanak, évtizeddel azután, hogy megismerkedtek a párjukkal, vagyis az jelentősen befolyásolja a boldogságunkat.  FOTÓ: FREEPIK hosszú távon hogyan változott a boldogságszintjük. 2022. február 27.

Reformátusok Lapja 19


| INTERJÚ |

FIZESSEN ELŐ

hetilapunkra!

LXVI. ÉVFOLYAM,

9. SZÁM,

2022. FEBRUÁR 27.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK

Két és fél év az asztal mellett Egy 70 éves nő mumifikálódott holttestére bukkantak az olasz rendőrök a közelmúltban: több mint két éve halott lehetett már. Az asszonyt nagyjából ennyi ideje nem látták a szomszédai. Nem is keresték, abban a hitben, hogy elköltözött. Ki tudja, mennyi idő telt volna még el, ha a hatóságnak nem szúrtak volna szemet a kert gondozatlan fái… Emiatt kopogtak be hozzá. Egy asztalnál ült. Ott, ahol több mint két éve elszállt belőle az élet… Valaki arról beszél a közösségi oldalán, hogy pár napja felköszöntötte egyik virtuális ismerősét, akinek épp születésnapja volt. A harminchetedik. Egymás után érkeztek a kedves köszöntők. Mígnem valaki nagy sokára közölte, hogy késő, ő már nincs köztünk. Már több mint fél éve elhunyt. Ez a mi hideg és üres, virtuális „szép, új világunk”. Amelyben, azt hisszük, mindent tudunk a másikról. Valójában pedig csak néhány apróságot. Mihez szólt hozzá, mit posztolt, mihez nyomott ő is egy udvarias lájkot. Szóval úgy hisszük, mindent tudunk, csak éppen a lényeget nem. Miközben a kezünkben a világ, bármilyen hír néhány kattintás nyomán megjelenik előttünk. Mondjuk a soros világválságról. De közben fogalmunk sincs, ki lakik a szomszédban. Csak a kedvenc zenéjét ismerjük. Mert azt nyomja, kegyetlenül. A tudásunk egyre inkább globális, és egyre kevésbé lokális. Elmúltak a régi idők padra ülő vasárnapjai. És velük együtt elmúltak a padra ülő nemzedékek, sőt, maguk a padok is. Az összefogódzó, vidám séták a délelőtti templomozás és a vasárnapi családi ebéd után. Leáldozott az egymást számontartó társadalmi rend. Elénk kerül egy-egy gyászhír, hogy valaki nincs már köztünk. Hümmögünk, és rohanunk tovább. Nincs idő értékelni az eseményeket, elemezni, gondolkodni, észrevenni a környe­ zetünket. Ez a korszak kiölte belőlünk még az érdeklődést is. Ebben a túlpörgő állapotban nehéz megállni. Megállás nélkül pedig nehéz észrevenni a másikat, akár még a családtagot is. A gondját, az örömét, a gondolatát. Nehéz megnyugodni, békességre lelni. Nehéz ráhangolódni a vasárnapi istentiszteletre. Így pedig, lelki megálló nélkül, istenközelség nélkül, semmi sem változik. Csak a magány marad. Elveszve a digitális dzsungelben, ahol sok száz, sok ezer „ismerős” között éljük a mindennapokat, három-négy emotikonnal kommunikálva. Egy ismerős a minap közzétette ország-világ előtt, hogy szeretne beszélgetni valakivel, mert fáj a lelke. Mert hiába az okoseszközök, a gyors internet, neki emberi szó kellene. Arc, amely reagál a szavaira, és szó, amely a lelkéig hatol. Néha keressük a kiutat nagy-nagy elveszettségünkből, és ha „van emberünk”, megtaláljuk azt. A fenti ismerős megtalálta.  FÁBIÁN TIBOR

ÁRA: 500 FT

Hit és munka 9 771419 856007

EGYÜTT A REFORMÁTUS EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN

22009

Bruckner László | Gér András | Hajdú Zoltán Levente | Mező István Mózes | Kósa Mónika | Czibere Károly

További információ: REFORMÁTUSOK LAPJA KIADÓHIVATALA 06-1-217-6809

kiado@reflap.hu

MEGRENDELŐLAP Megrendelem a Reformátusok Lapja című hetilapot ………… példányban egy évre

fél évre

negyedévre.

A megrendelőlapot kérjük a következő címre eljuttatni: Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, 1113 Budapest, Tas vezér u. 13. Tel.: 06-30-396-8208 Elektronikus megrendelés: kiado@reflap.hu

Név: ......................................................................................... Cím: ......................................................................................... .................................................................................................. Telefon (nem kötelező): ........................................................... Aláírás: ................................................................................... ReformátusokLapja Lapja 2019. 2021.január augusztus 6. 8. 20 20 Reformátusok

1113 Budapest, Tas vezér u. 13.


| GONDOLATOK |

FAGGYAS SÁNDOR

Nem lesz visszavonás! A szerző a Magyar Nemzet szerkesztője, a Protestáns Újságírók Szövetsége elnökségének tagja

Illusztráció: Sebestyén László

Egy régi magyar szállóige szerint „Magyarországon kívül nincs élet, és ha mégis van, az nem olyan”. Honfitársaink jelentős része ma aligha osztja ezt a nézetet, de nyilván abban is különböznek, hogy szerintük hol a legjobb élni a világon. Az ENSZ minden évben kiadja az úgynevezett világboldogsági jelentést, amely többek között az egyéni szabadság, az anyagi jólét, az életminőség, az egészségi állapot, a társadalmi összetart(oz)ás alapján rangsorolja a világ országait. Tudják, melyik ország vezeti már évek óta ezt a rangsort? Elárulom: Finnország. (Magyarország nincs az első ötven között.)

Nálunk is sokan hivatkoznak a finnekre, különösen az oktatás-nevelés magas színvonalára. Azt talán kevesebben tudják, hogy a híres református pedagógus, Karácsony Sándor már a két világháború között a finn életformát állította példaként a magyar nemzet elé. Azt írta, hogy a 19. század első felében elindult finn evangélikus ébredési mozgalom – mint a kovász vagy a só – áthatotta az egész társadalmat, s az orosz fennhatóság alatt elkezdődött az autonóm finn nemzeti élet: „Ott már minden megvalósult, ami minálunk még csak vágyálom: vannak népfőiskolák, van szövetkezeti mozgalom, demokrácia, jólét, nemzeti gyökerű irodalom és művészet, nemzetközi súly és tisztesség.” Vajon ma hogyan kommentálná a finnek követésére biztató magyar nemzetnevelő azt, hogy egy finn keresztyéndemokrata parlamenti képviselőt bíróság elé állítottak azért, mert (három éve) nyílt levélben kritizálta a Finnországi Evangélikus Egyház csatlakozását a homoszexuálisok felvo-

nulásához, a „Helsinki Pride”-hoz? Ezután pedig a közösségi oldalán megosztotta Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének 24–27. verseit, amelyek a férfi és férfi vagy nő és nő közötti szexuális kapcsolatot tisztátalannak, természetellenesnek és tévelygésnek minősítik. Päivi Räsänent – aki ötgyermekes édesanya – a Biblia idézése miatt kisebbség elleni gyűlöletkeltéssel, a homoszexuális emberek egyenlőségének és méltóságának megsértésével vádolják, és pénzbüntetésre vagy akár szabadságvesztésre is ítélhetik. Február 13-án több ezer magyar tartott Päivi Räsänent támogató szimpátiatüntetést Budapesten a finn nagykövetség előtt. A szervezők szerint azért, mert a politikus asszony pere nem finn belügy, hanem minden európai keresztény/keresztyén ügye. A per végkifejlete sorsdöntő lehet mindan�nyiunk számára, precedenst teremthet a szólásszabadság, a lelkiismereti és vallásszabadság tekintetében is, amelyek az európai kultúra alapvető értékei. A rendezvényen bejátszották a finn képviselőnő üzenetét, aki megköszönte a magyarok kiállását mellette, és leszögezte, hogy a pénzbírságnál vagy a börtönbüntetésnél sokkal rosszabb lenne, ha a bibliai tanításokon alapuló nézetei, írásai vis�szavonását követelné meg a bíróság… Mintha ötszáz évnyi időutazásnak volnánk a résztvevői. Hiszen 1521 áprilisában a wormsi birodalmi gyűlésen Luthertól követelte a császár és az egyház vezetői, hogy vonja vissza a hatóságok által tévesnek és veszélyesnek minősített könyveit, tanait. Ő azonban – az életét kockáztatva – kijelentette: „Kötve vagyok a Szentírás általam idézett igéihez és az Isten Igéjébe vetett bizodalmamhoz, így semmit vissza nem vonhatok, de nem is akarok, mert nem tanácsos és nem helyes dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Isten engem úgy segéljen!” Vagyis Luther követte Péter és a többi apostol példáját, akik így feleltek a Jézusról való tanítást megtiltani akaró főpapoknak: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29) Päivi Räsänen – Jézusra hivatkozva – azt mondta a legutóbbi tárgyalás után, hogy „gyűlöljük a bűnt, de szeressük a bűnöst!”. Ezért nem vonja vissza, amit a Bibliából idézett, még ha ezért a világi bíróság elítéli is. Ha pedig (várhatóan március végén) tényleg elítéli, akkor szerintem mégsem Finnországban a legjobb élni a világon.  2022. február 27.

Reformátusok Lapja 21


| REFORMÁTUS ÉLET |

„Menjetek el, tegyetek tanít HEGEDŰS BENCE

Hálaszótól volt hangos a székesfehérvári Széchenyi úti református templom február első vasárnapján, amikor a Székesfehérvár-Belvárosi Református Egyházközség tagjai nemcsak a szomszédos épületben működő, 20 éve újraalapított református általános iskoláért adtak hálát, hanem az intézmény új épületszárnyáért is, amelyet pár hete már birtokba is vehettek az iskolások. Az elmúlt évtized a fizikai építkezésről szólt Székesfehérváron, idén a lelki építkezésnek kell nagyobb hangsúlyt kapnia. Mindezekről a gyülekezet vezető lelkipásztorával, Szász Zoltánnal és presbitertársaival, Pervai Andrással és Szűcs Zsolttal beszélgettünk a hálaadó istentisztelet után.

A jelenleg is érvényben lévő járványügyi korlátozásokat alapul véve a gyülekezet megtöltötte a székesfehérvári Széchenyi úti református templomot február hatodikán. Kettős ünnep volt: idén húsz éve, hogy újraalakult a ma Talentum Református Általános Iskolának hívott oktatási intézmény, illetve elkészült az iskola új szárnya is, ami kényelmesebbé teszi majd az ide járó diákok és tanáraik életét.

TÖRTÉNELEM – Valójában nem is az elmúlt húsz évért, hanem az elmúlt százkilencvenhatért adunk ma hálát – fogalmazott köszöntőjében a Talentum Református Általános Iskola igazgatója. Szanyó Gáborné felidézte, hogy már a székesfehérvári református gyülekezet megalakulása utáni évekből, 1826-ból találni feljegyzéseket arról, hogy a református tanítók magánházaknál oktatták a gyerekeket, majd 1854-től a templom melletti épületben folyt a tanítás. Az iskola jelenlegi épülete 1885-ben készült el, ahol tíz éven keresztül három évfolyamban tanultak a diákok, majd bevezették a negyedik osztályt, pár évvel később pedig már hat évfolyammal működött a Székesfehérvári Református Elemi Népiskola. A tanulói létszám évről évre nőtt az intézményben, és egyre jobb hírre tett szert, amelyet egészen az 1945-ös államosításáig meg is őrzött. Padjaiban nemcsak református, hanem 22 Reformátusok Lapja

2022. február 27.

római katolikus, görögkeleti és zsidó vallású diákok is tanultak, és nemcsak polgári családok íratták be a református elemibe a gyermekeiket, hanem nemesiek is: gróf Festetics Pál három évig volt diákja az iskolának. A második világháborúban az időközben négy tantermesre bővített, hitoktatói és segédlelkészi lakást is magába foglaló épület használhatatlanná vált, így elkezdődött az újjáépítése, ám 1948-ban az iskolát államosították. Bár az épületet az egyházközség a rendszerváltás után visszakapta, az intézmény újraindulására egészen 2002-ig kellett várni. Tizenkilenc elsős diákkal indult újra a református oktatás Székesfehérváron, ma pedig már 163 diák tanul a Talentum Református Általános Iskolában.

HÚSZ ÉV UTÁN – Húsz év után most jutottunk el oda, hogy lett intézményi lelkésze az iskolának és az Olajfa Református Óvodának, amelynek szintén az egyházközség a fenntartója. Ez fontos mérföldkő – mondja a hálaadó istentisztelet után Szász Zoltán, a Székesfehérvár-Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, aki abban bízik, hogy mostantól több ideje jut majd a „hagyományos” lelkészi szolgálatra. Szász Zoltán az intézményi lelkész szolgálatba állása mellett legalább olyan fontosnak tartja, hogy – szintén húsz év után – hamarosan


|

REFORMÁTUS ÉLET

|

tványokká minden népeket” BŐVÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS A Talentum Református Általános Iskola új épületszárnyának építését a régi épület bontásával kezdték el 2021 májusában. Az elbontott földszintes épület helyett kétszintes szárny épült, amelyben két nagy tantermet, egy szakköri termet, könyvtárhelyiséget alakítottak ki, a tetőtérben plusz egy szakköri teremmel, gazdasági irodával és tárolóhelyiségekkel. A beruházás részeként megújult az iskola tornatermének tetőszerkezete is, valamint hőszigetelés került a Széchenyi utcai homlokzatra. A projekt Magyarország Kormányának 201 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásával és az iskola saját forrásának felhasználásával valósult meg.

papírra vetik az oktatási intézmények missziós céljait megfogalmazó dokumentumot is. – Mi az iskola célja? – teszi fel a kérdést Pervai András presbiter, majd meg is válaszolja: az, hogy jó minőségű oktatás legyen. Szerinte folyamatosan mérlegelni kell, hogy hívő, de nem kiemelkedő kvalitású, vagy az Isten ügyeiben nem jártas, ám szakmájában kiváló pedagógust alkalmazzon az iskola. Hozzáteszi, hogy a mai tanárhiányos helyzetben ez a kérdés sokszor csak másodlagos. – Ennek ellenére hálával mondhatjuk, hogy minden tantárgyat szakos kolléga oktat, és már ez sem magától értetődő – mondja Pervai András, aki maga is tanít az általános iskolában. – El tudok képzelni református iskolát, de nem tudok elképzelni teljesen hívő iskolát. Mert én még nem találkoztam olyan közösséggel, felekezettől függetlenül, ahol minden pedagógus hívő ember lett volna. Ez önmagában is missziós lehetőség. Viszont az különösen áldásos, ha a pedagógus hisz Jézusban, és egész lényén átjön, hogy ő kinek végzi ezt a munkát.

KÖTELESSÉG

– Missziói kötelezettségünk van ebben a közel százezer lakosú városban, ahol az emberek nagyobb része teljesen vallástalan – mondja Szász Zoltán. A 2011-es népszámlálási adatok alapján a székesfehérvári lakosság kevesebb mint fele kötődik valamelyik vallási felekezethez, ugyanakkor nyolcezernél is többen vallották magukat reformátusnak a katolikus többségű városban. – Szomorú tendencia ez, az emberek egyre inkább szekuláris világban gondolkodnak, nem beszélve a nyugatról nagy robajjal betörő hamis korszellemről. Éppen ezért Isten országának hirdetése prioritás. Máté evangéliumában olvasható a lelkészek és minden keresztyén „munkaköri leírása”, a missziói parancs: „Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet.” Hiszem, ha ezt komolyan vesszük, akkor Isten megáld minket, és megadja, amire szükségünk van, testben és lélekben. Ha viszont nem így teszünk, akkor az ellenkezőjét fogjuk megélni, a lassú leépülést. Ezért ez a prioritásunk, a lelkek mentése az Isten országába – fogalmaz Szász Zoltán. Szűcs Zsolt presbiter szerint nemcsak a vallástalanok felé kell nyitnia az egyháznak, hanem a kriptoreformátusok felé is. – A választói névjegyzékekben közel ezer reformátust tartunk nyilván, hol a maradék hétezer? – teszi fel a költői kérdést. – Őket is meg szeretnénk szólítani valahogy – teszi hozzá.

GYARAPODÁS Az elmúlt évtizedekben folyamatosan építkeztek a székesfehérvári reformátusok. A Budai úti református templom 1994ben készült el, majd felújították az iskolaépületet a Széchenyi úton, ezt követte a szomszédjában álló református templom teljes körű renoválása 2011-ben. Néhány évvel később parókia 2022. február 27.

Reformátusok Lapja 23


| REFORMÁTUS ÉLET |

SZÁSZ ZOLTÁN: „Missziói kötelezettségünk van ebben a közel százezer lakosú városban.”

SZŰCS ZSOLT: „Nemcsak a vallástalanok felé kell nyitnia az egyháznak, hanem a kriptoreformátusok felé is.” PERVAI ANDRÁS: „Különösen áldásos, ha a pedagógus hisz Jézusban, és egész lényén átjön, hogy ő kinek végzi ezt a munkát.”

és gyülekezeti terem épült a Budai úton, tavaly új óvodaépületet kapott az Olajfa ovi, idén pedig a Talentum új szárnyát adták át. Ebben az évben pedig elkezdődik és a remények szerint el is készül a Maroshegy városrészen lévő imaház tetőszerkezetének felújítása is. A Budai úti református templom már azzal a szándékkal épült, hogy egyszer majd önálló gyülekezetnek adjon otthont. Erre huszonöt évet kellett várni, a Székesfehérvár-Budai Úti Református Egyházközség 2021 januárjától önálló. – Meglepően jól reagált rá a gyülekezet, hogy a Budai úti gyülekezetrész önálló egyházközséggé vált. Bár szerintem ez annak is köszönhető, hogy készültek erre. Huszonöt év azért sok idő. Alapvetően azt látom, hogy ez jó és áldásos dolog – véli Szász Zoltán. – Ez természetes fejlődési folyamat, és egészséges is. Mint ahogy a gyerek sem lesz negyvenéves koráig otthon a szüleivel, hanem idővel leválik tőlük, és önálló életet kezd – fűzi hozzá Szűcs Zsolt. A belvárosiak egyik távlati célja, hogy Maroshegy is önálló gyülekezetté váljon. – Maroshegy dinamikusan fejlődő városrész, ahol már ötven éve működik a gyülekezet prédikálóállomása. Nagy vágyunk, hogy elindulhasson ott is a valódi gyülekezetépítés – ismeri el Szász Zoltán. Kiderül, hogy már lépéseket is tettek ebbe az irányba, 2020-ban ugyanis telket vásároltak a sóstói stadion mellett, ahová gyülekezeti házat építenének majd, amelyben elkezdhetik a lelki építkezést is. – Sajátos helyzetben van ez a gyülekezetrész. Egyrészt meg­ él a nagy gyülekezet támogatásából, ugyanakkor ez a kárára is van, mert nem tud fejlődni. Valahogy úgy tudnám megfogal24 Reformátusok Lapja

2022. február 27.

mazni, hogy a nagyobb gyülekezetrész árnyékában él. Állandó imatéma nálunk Maroshegy, és úgy látjuk, hogy az önállósodásra való segítés lenne a helyes lépés. Tanulmányok és a gyakorlat is azt bizonyítja, hogy ha egy városon belül több gyülekezetet alapítanak, akkor differenciáltabban tudják megszólítani az embereket az evangéliummal – mondja a lelkipásztor.

KÖZÖSSÉGBEN AZ ERŐ A gyülekezetépítésre a belvárosban is szükség van. A presbitérium és a lelkészek már több éve azon dolgoznak, hogy a gyülekezeti tagság ne csak a vasárnapi két délelőtti istentiszteletre járjon, hanem valódi, összetartó közösség kovácsolódjon a hí-


|

REFORMÁTUS ÉLET

|

A bibliaórát még a lelkészek tartják, de a pénteki női kört már laikus testvérek vezetik, akárcsak az ifjúsági órát. Ezek mellett találhatnak külön csoportot az ifjú családosok és az idősebb, tapasztaltabb házastársak is, de saját körük van a gyülekezet nyugdíjas korú tagjainak is, ez az egyházközség legnépesebb rétegalkalma. Korábban éveken keresztül volt csoportjuk a „hitben toporgóknak” is. – Az egyik presbiterünk találta ki ezt a kifejezést azokra a templomba járó gyülekezeti tagokra, akik a hit ajtajában állnak, de szükségük van egy kis segítségre, hogy átlépjenek a küszöbön. Belökni nem tudjuk őket, nekik kell belépniük azon a bizonyos ajtón – mondja a Tabuk nélkül nevű rétegalkalomról Szász Zoltán. Elmondja azt is, hogy az évekig működő csoport jelenleg szünetel, leginkább azért, mert a koronavírus-járvány alatti internetes találkozások közben elfogyott a lendület. – Imádkozunk azért, hogy Isten mutassa meg, hogyan tovább.

SEGÍTŐK A GYÜLEKEZETBEN

vekből. Pervai András szerint erre a kisebb csoportok és különböző rétegalkalmak igen alkalmasak: – Biztatjuk a gyülekezeti tagokat, hogy mindenkinek legyen olyan csoportja, amelybe tartozhat, ne csak a vasárnapi istentiszteleten lássuk egymást. – Ezek a kis csoportok azok, ahol mindenki előállhat a kérdéseivel, ahol elmondhatják, hogy kit mi foglalkoztat éppen. Például a református egyházunk gyülekezeteire sajnos nem jellemző módon nagyon áldott férfi imakörünk van, hétfőnként szoktunk találkozni. A férfiak alapból nem arról híresek, hogy könnyen megnyílnak, de itt próbáljuk ezt gyakorolni. Beszélgetünk és együtt imádkozunk – mondja a lelkész a lassan tíz éve működő körről. A szintén évtizedek óta megtartott bibliaóra éppen változáson megy át a belvárosi gyülekezetben. – Szeretnénk, ha nem előadásszerű lenne, mint egy istentisztelet. A tanítás után könnyedebb, beszélgetős rész következik, lehet kérdezni, vagy mindenki elmondhatja, hogy mit jelentett számára az adott Ige. A soron következő alkalom központi Igéjét az előtte levő vasárnapon a lelkész kihirdeti, így lehet készülni otthon is a bibliaórára. Ez a törekvés is arra irányul, hogy közösség legyünk, ne pedig iskola, frontális oktatással – részletezi Pervai András.

Az idén nemcsak az intézmények mis�sziói hitvallása készül el, hanem szervezett formát kap majd a gyülekezet segítőiből álló hálózat is, hogy még hatékonyabban szolgálhassanak. – Adatbázis készül a szolgálatra kész gyülekezeti tagokról, akiknek a munkáját majd koordinálni is kell. Nem attól jó a szolgálat, hogy mindenki ötletszerűen próbál segíteni bizonyos területeken. Kell az összehangolás, mint egy élő szervezetnél. Pál apostol sem véletlenül használja az egyházra a testhasonlatot. Ebben fontos lenne szintet lépnünk, hogy meglássuk a hiányt, és megtaláljuk azt a módot, amellyel a leghatékonyabban tudunk segíteni. A segítők az adatbázis összeállításáig sem hagyják abba az eddig elkezdett munkát: a gyermekek és az ifjúság között szolgálnak, vagy éppen diakóniai munkát végeznek az idősek között. – A járvány előtt volt hajléktalanmissziónk is, amikor kéthetente meleg teát és zsíros kenyeret vittünk a város hajléktalanszállójára, valamint működött a teajárat is, amely körbejárt a városban, és a segítők a meleg tea mellett igés ajándékot is adtak a rászorulóknak – részletezi Szűcs Zsolt. – Azt gondolom, hogy hiába állnak a falak, hiába nagyon szépek az épületek, akár az óvoda, akár az iskola új épületére gondolunk, ahová tényleg jó bemenni tanítani, de ha nincs kinek tanítsunk, vagy nincs kinek kifelé szolgáljunk a gyülekezetben, akkor hiábavaló az egész – összegzi a beszélgetést Pervai András.  FOTÓ: HIRLING BÁLINT 2022. február 27.

Reformátusok Lapja 25


| MOZAIK |

MÚLTIDÉZŐ

 KÉSZÍTETTE: NAGY ANDRÁS

Forrás: Református Élet, II. évfolyam, 2. szám, 1935. január 12.

Vőlegény vagyok „Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket.” (1Jn 4,19) Nagyon szeretnék csendes órámban mélyen a szívembe nézni és megérteni, mit mond Isten ez alkalommal nekem. Tudom, látom: olyasmit, amit nem lehet szavakkal maradék nélkül leírni. A fenti idézetet vésettük jegygyűrünkbe, mert úgy érzem, hogy Isten ezt adja számunkra egész életünkben útravalóul. Ebben látom megfogalmazva legkifejezőbben szerelmünk eredetét. Mindig tudtam arról és magam is mindig hirdettem, hogy az Isten nem szavakkal, hanem tettekkel szeret, de eddig csak egy tényben lett nyilvánvalóvá előttem, abban, hogy megbocsátotta Krisztus vére által bűneimet. Most e mellé egy újabb bizonyítékot sorozok: szeretetét újra előlegezte Isten, s méltatlan voltom ellenére menyasszonyomat elém vezette. Ugyancsak ez a szentírási hely mutat reá alapítandó családi tűzhelyünk fundamentumára. Ha valamelyik, akkor a mi nemzedékünk él át olyan időket, amikor semmi nem áll biztos alapokon egy emberöltőig sem. Isten azt mondja nekem, hogy rettenetes, kön�nyelmű kockázat volna számokban kifejezhető emberi exisztenciára építeni fel a családi tűzhelyemet. Nem szabad másra fundálnom, mint egy elvontnak látszó, de mégis szemléletes tényre: az Isten szeretetére. Ez azonban csak a külső, mondhatnám exisztenciális szempont. Sokkal komolyabb a másik. Nem merném soha teljes bizalommal és az egész életre szóló beválthatás bizonyosságával felajánlani menyasszonyomnak a szeretetemet, ha nem kapnám azt a biztatást, hogy e mögött ott áll kiapadhatatlan tőke gyanánt az Örökkévaló szeretete. Elgondolom, hogy hány ember táplálkozik öntudatlanul is ebből a szeretetből, de én hálás vagyok Istennek, hogy előttem öntudatossá tette ennek az egyedül biztos fundamentumnak a valóságát. Végül ez az idézet vezet reá vőlegénységem értelmére és céljára is. Isten olyan valakit adott, akivel együtt szerethetem őt. És ez – úgy érzem – minden eddigi közösségnél mérhetetlenül többet jelent arra, hogy valóban szeressem őt.  D. 26 Reformátusok Lapja

2022. február 27.

A Zsoltárok könyvéből idézünk. Vízszintes: 1. Az idézet első része (M, T, Á, S, N, A). 13. Gödöllői városrész. 14. Nagycsaládosok Országos Egyesülete, röv. 15. Francia eredetű női név. 16. Indíték. 17. Információ. 19. Ovidius ragadványneve. 21. Pertu. 22. Omladék. 24. Jézus nyelve. 26. Vajaz. 27. Bankon keresztül továbbít. 29. Berlini női ruha! 30. Étlap. 31. … Pahlavi, Irán egykori uralkodója. 33. Felső-bajorországi folyó (ISEN). 35. Savanykás gyümölcs. 37. És a többi, röv. 39. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei község. 41. Arrafele! 42. Irodalmi műfaj. 43. Klasszikus diftongus. 44. A két … (Jókai). 46. Igekötő. 47. Árverési tét. 49. Testrész. 51. Földbe rejt. 52. Kiss me …! (musical) 54. Babiloni termékenység-istennő. 57. Spanyol énekes (Alejandro SANZ). 59. Luxemburg, Kuba és Spanyolország autójele. 60. Rezsó. 62. Batyus részlet! 63. Bosszús indulatszó. 64. Magolás, angolul (ROTE). 65. Egyiptomi istenség. 67. Balzsam. 68. Vízi jármű. 70. Latin tagadószó. 72. Csokonai múzsája. Függőleges: 2. Teremt. 3. Gallium vegyjele. 4. Norvég könnyűzenei együttes. 5. Pest megyei település. 6. Latin eredetű férfinév. 7. Loholni kezd! 8. Egykori labdarúgó szövetségi kapitány (Imre). 9. Alföldi község a Duna partján. 10. Yoko …, John Lennon kedvese. 11. Kicsinyítő képző. 12. Ezen a helyen, népiesen. 13. Az idézet második része (L, O, Á, M, A). 18. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei falu. 20. Német gépkocsimárka. 23. A Naprendszer bolygója. 25. Az idézet harmadik része (R, N). 26. Kisméretű, nyitott hajó. 28. Zala megyei határváros. 30. Krisztus. 32. A spanyol polgárháború egyik tábornoka (Máté). 34. A Magyar Királyság pénzügyminisztere, majd miniszterelnöke (Kálmán). 36. Arcrész. 37. Szintén nem. 38. Török méltóság. 40. Az olasz közszolgálati rádió- és televíziótársaság betűjele. 45. Bécsi kacsa! 48. Övdísz. 50. Helyéről kiver. 51. Quod … demonstrandum, amit bizonyítani kellett. 53. Az izráeli Aháb király neve latin nyelvű szövegekben. 55. Stefano Vanzina olasz filmrendező művészneve. 56. Nyelvtani fogalom. 58. Őszinte. 60. Hosszú ideig. 61. Londoni sark! 64. Perjeféle tápláléknövény. 66. A Nílus német térképeken. 69. Orosz helyeslés. 71. Akol fele! 73. Fegyvert elsüt. Előző rejtvényünk megfejtése: „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” (Zsolt 37,5)


| GYERMEKEKNEK |

Állatok a Bibliában Ha az állatok beszélni tudnának, biztosan elmondanák kölykeiknek és fiókáiknak azokat a történeteket a Bibliából, amelyekben őseik szerepelnek. Ezen a héten a kecskék történeteit folytatjuk. KI A BŰNBAK? A bölcs, öreg kecskebak, Gerzson nagyon jól tudta, hogy a gidák között Kormi a bűnbak. Ő az, akit mindig kicsúfolnak, akit mindenért hibáztatnak, ő az, akit senki sem szeret, egyszerűen csak azért, mert más, mint a többiek. Fekete. Nem tetszett ez Gerzson bátyónak, hiszen Kormi semmivel sem volt rosszabb vagy csintalanabb, mint a többiek. Arról pedig végképp nem tehetett, hogy fekete a bundája, nem fehér, mint a többieké. Éppen ezért egyszer, ebéd utáni kérődzés közben, mesélni kezdett a régi idők kecskéiről. – Egyszer régen, nagyon régen, Izráel országában élt egy ifjú. Jákóbnak hívták. Nagy csaló volt ez a Jákób, még a saját bátyját, Ézsaut is becsapta. Ezért menekülnie kellett, mert a bátyja nagyon megharagudott rá. Elfutott Lábánhoz, távoli rokonához, aki megbízta a nyájai legeltetésével. Nagy nyájai voltak ennek a Lábánnak, több száz vagy ezer állat is, ki tudja, mennyi. Jákób becsülettel őrizte a nyájat, ami szépen gyarapodott. Szíve szerint hamarabb is ment volna haza a fiú, de beleszeretett Lábán lányába, Ráhelbe, és feleségül kérte. Nem tudott hozományt adni, így felajánlotta, hogy hét évet szolgál Lábánnak a nyáj mellett Ráhelért. De Lábán talán még Jákóbnál is nagyobb csaló volt. Amikor eljött az esküvő ideje, Leát, az idősebbik lányát adta oda Jákóbnak. Bizony megdöbbent a vőlegény, amikor az esküvő után felhajtotta a menyasszony fátylát! De mit volt mit tenni, újabb hét évig szolgált Ráhelért. Isten igencsak megáldotta Jákóbot, így a nyáj egyre gyarapodott. Lábánnak sehogy sem akaródzott elengedni Jákóbot, ezért rávette, hogy szolgáljon még nála egy ideig. Jákób maga szabta meg a bérét: a pettyes és tarka juhokat és kecskéket kérte Lábántól. A kiskecskék felmekegtek: – No, akkor nem járt valami jól! – Minálunk nem nagyon születik tarka kecske! – Pettyes meg még úgyse! – Mert mi mind fehérek vagyunk! Esetleg barnák! – vigyorogtak kuncogva, és nagyot löktek Kormi oldalán. De a vén Gerzson megrázta a fejét:

– Akkoriban ez nem így volt. Az izráeli kecskék, amelyekről a Biblia ír, bizony jobbára feketék voltak. Pont olyan, mint Kormi. A kis fekete kecske kihúzta magát, és boldogan nézett körbe. Sose gondolta volna, hogy ő hasonlíthat a bibliai idők kecskéire. – De a tarka kecske akkor is ritka volt. Ám Istennek semmi sem lehetetlen – folytatta Gerzson bátya. – Jákób nyájában bizony sokkal több tarka kecske született, mint fekete. Persze volt ebben egy kis furfang is, de Jákób jól meggazdagodott. Boldogan tért haza családjával és nyájával, amelyben békén megfértek egymás mellett a fekete és a tarka kecskék is. – Mekk a fehérek is, ugye? – mekegett bele a történetbe Gizi. – Igen, a fehérek is – nevetett nagyot Gerzson bátya –, együtt ugráltak a mezőn, és nem nézték többé, hogy kinek milyen színű a szőre.  MIKLYA LUZSÁNYI MÓNIKA / MIKLYA ZSOLT, RAJZ: DAMÓ ISTVÁN

2022. február 27.

Reformátusok Lapja 27


| MOZAIK |

SDG Böjt 2022 Húsvét előtti, böjti csendes hétvégére hívjuk a Testvéreket a balatonszárszói Soli Deo Gloria Konferencia-központba. Olyan alkalomra, amelyen próbálunk nézni-látni: Igéket, az Urat és önmagunkat. Ezeken keresztül készülhetünk az ünnepre. „Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.” (Jn 9,39) A hétvégén istentisztelettel, imádsággal, csendességgel, elmélkedésekkel hangolódunk a húsvétra. AZ ALKALMON SZOLGÁLÓK: Pallagi Andrea lelkipásztor-lelkigondozó és Fekete Márton lelkipásztor-lelkigondozó-szupervizor. Időtartam: 2022. április 1–3., 3 nap/2 éj. Elhelyezés: kétágyas, fürdőszobás szobákban. Kedvezményes részvételi díj: 24 800 Ft/fő, amely magában foglalja a szállást, napi háromszori ellátást és az idegenforgalmi adót. A részvétel védettségi igazolványhoz kötött! Jelentkezés és további információ az alábbi elérhetőségeken: tel.: +36-30-736-3663, e-mail: eross.orsolya@sdgkonferenciakozpont.hu. Testvéri köszöntéssel, a szervezők nevében: Vass Pál ügyvezető

Nem meglepő, de érthetetlen

Jogerősen elutasította a legfelsőbb bíróság a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban működő Természettudományi Múzeum gyűjteményének visszaszolgáltatását, miután a Gyulafehérvári Táblabíróság 2019 novemberében kimondott ítélete – miszerint a város és az egyház osztozzon az értékes tárlaton – ellen mindkét fél fellebbezett. Erről Gudor Kund Botond lapunk 2021. december 12-ei számában megjelent írásában már olvashattak. A kollégium főépületeit és udvarát 2004-ben kapta vissza az Erdélyi Református Egyházkerület. A kollégium egykori csombordi területei, erdői, gazdasági szakiskolája és más ingóságok azonban továbbra is az állam tulajdonában maradtak. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke az ítélettel kapcsolatban elmondta: nem meglepő a döntés, de érthetetlen, ha figyelembe vesszük, hogy a kollégium egyes részeit visszaszolgáltatták, és másokat nem. „Nem az első eset, és valószínűleg nem is az utolsó, hogy az épületeket a korábbi tárgyak nélkül adják vissza” – mutatott rá, hozzátéve, hogy Nagyenyeden vegyes a helyzet, hiszen a vár északi falánál álló Bethlen-kastélyt viszont tavaly novemberben visszakapta az egyházkerület.  FORRÁS: REFORMATUS.RO

MEGJELENT! Alec Ryrie (szerk.)

A KERESZTÉNYSÉG TÖRTÉNETI ATLASZA

Fordította: Szabadi István • 220×280 mm • 224 oldal • keménytáblás • védőborítóval • 8000 Ft Atlaszunk színes térképek, grafikonok és rövid összefoglalók segítségével követi végig a napjainkban több mint kétmilliárd hívőt számláló kereszténység történetét, bemutatva annak dinamikus és alkalmazkodásra képes valóságát a kezdetektől rendkívül sokszínű történelmi, kulturális, vallási, illetve egyre táguló földrajzi keretek között. A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 1113 Budapest, Bocskai út 35. (06-1) 386-8267; (06-30) 276-7343 web: www.kalvinkiado.hu 28 Reformátusok Lapja

2022. február 27.

Vásároljon a weboldalu nkon

15%

engedménn yel!


| MOZAIK |

ÍZZEL ÉS LÉLEKKEL

Csomós András séf

Falusi csirke egészben sütve sült zöldségekkel 4-6 személyre Lassan jön a böjti időszak, így most egy könnyedebb, sok zöldséggel körített ételt hoztam. Szerintem nem csak én várom a tavaszt és a friss zöldségeket.

HOZZÁVALÓK A csirkéhez: 1 egész falusi csirke, kb. 1,5-2 kg • só 120 g • bors • petrezselyem 1 csokor • fokhagyma 3 gerezd • majoranna • barna cukor 50 g • vaj. A sült zöldségekhez: apró burgonya, sárga héjú 0,4 kg • hónapos retek 1 csomag • sárgarépa 0,20 kg • paszternák 0,20 kg • brokkoli 0,20 kg • koktélparadicsom 0,20 kg • pak choi / bordás kel 0,20 kg • petrezselyem 1 csokor • só • bors • vaj 0,15 kg. A csirkét megmossuk és megtisztítjuk. A szárnyak végét és a combvégeket eltávolítjuk. A jószágot a mellére fordítjuk, és egy éles késsel kivágjuk a gerincét, olyan vastagságban, mint a püspökfalatja. Visszafordítjuk és kiterítjük, majd egy erős nyomással megroppantjuk a mellcsontot, hogy szépen elterüljön. Két liter hideg vízben feloldjuk a barna cukrot és a sót, majd ebbe a „páclébe” tesszük a csirkénket 6-8 órára. A fokhagymát és petrezselyemzöldet egyszerre összeaprítjuk. Összekeverjük a puha vajjal, és betöltjük a csirke bőre alá a melleknél és a comboknál. A csirke bőrét sózzuk, borsozzuk, és meghintjük a majorannával. A zöldségeket megmossuk és megtisztítjuk. A burgonyán rajta hagyhatjuk a héját. A brokkolit és a bordáskelt csak megmossuk és félretesszük. A többi zöldséget felkarikázzuk vagy cikkekre vágjuk (gomba, retek). Egy megfelelő méretű tepsit kivajazunk, és az összekevert zöldségeket beletesszük, kivéve a brokkolit és a kelt. Sózzuk, borsozzuk, és meghintjük petrezselyemmel. Erre rakjuk a csirkénket, és 195 fokos sütőben sütni kezdjük. Amikor a bőre szép piros, akkor visszavesszük a hőmérsékletet 140-150 fokra, és készre sütjük. Közben egy fazékban vizet forralunk. Mellé egy másik edénybe jeges vizet teszünk. A zöld színű zöldségeket érdemes blansírozni, ez azt jelenti, hogy 1-3 percre forró, majd jeges vízbe rakjuk, így megmarad a zöld színük. Amikor a csirkénk megsült, kivesszük a tepsiből, és a blansírozott zöldségeket is hozzákeverjük a tepsiben lévőkhöz. Fontos, hogy a csirkét 6-10 percig meleg helyen pihentessük. Közben a sütőnket grillezésre állítjuk, vis�szatesszük a zöldségeket, míg a tetejük szépen megpirul. 

A Pápai Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet a 2022/2023-as tanévre: 1. Református teológia osztatlan és ka­ techéta–lelkipásztori munkatárs alap­ kép­zési szakjaira mind állami ösztön­dí­­jas, mind önköltséges képzésre. Je­­­l­entkezési határidő: 2022. február 28. 2. Református hit- és erkölcstanoktatói, szaklelkigondozói, homiletikai szakirá­ nyú továbbképzési szakjaira, önköltséges képzésre. Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 19. További információ: www.prta.hu, +36-89-312-331, +36-30-748-1620.

APRÓHIRDETÉSEK Kedves Olvasóink! Hirdetéseinket az Önök szíves tájékoztatása érdekében tesszük közzé, ám azok tartalmát Kiadóhivatalunknak nem áll módjában ellenőrizni.

EGYÉB • HARANG eladó! Új öntésű, 725 kgos, G hangú, füles. Érdeklődni: 06-30-7288161, info@harangontode.hu. SZOLGÁLTATÁS • Palást, Luther-kabát, reverenda, Bocskai-öltöny készítése, javítása méret után. Tahy László egyházi és úri szabó. Tel.: 06-70-630-9502, www.egyhaziszabo.eoldal.hu. Toronysisak javítása, festése, bádogozása, villámhárító elkészítése: Török Lajos, 8881 Sormás, telefon: 06-20-388-0536.

2022. február 27.

Reformátusok Lapja 29


| PORTRÉ |

REFORMÁTUS

Hogyan vezetett az út Kárpátaljára? A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma végzős diákja voltam, amikor felhívták a figyelmünket az önkéntes diakóniai szolgálat lehetőségére. Ekkor érkezett az elhívás. Felvettek a teológiára, de évhalasztást kértem, s elindultam egy ismeretlen közösségbe 18 évesen. 2004 szeptemberében érkeztem meg Nagydobronyba, egy holland önkéntestársammal szolgáltunk a helyi roma kisegítő iskolában és a táborokban. Mintegy tíz hónapot töltöttünk ott, akkor beleszerettem Kárpátalja sokszínűségébe és befogadó közösségébe.

Katona Viktória

Évekig volt a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon lelkipásztora. Milyen volt itt a szolgálat? Nagydobronyban szolgáltam segédlelkészként, amikor felkértek, hogy tartsak evangélizációs alkalmakat a lányoknak, és végül ott maradtam. A keresni és az ott talált kegyelmen keresztül gyermekotthonban szolgálni kiváltság! Ha becsu- Katona Viktória 1985-ben szolgálni embertársaimnak. kom a szemem, látom a lányok arcát, a munkatár- született Debrecenben. 2022 elejétől a sak közvetlenségét, és öröm, hála járja át a szíveMagyar Református Miért döntött a munkahelyváltás mellett? met. Különleges közösség, tele van fájdalommal, Szeretetszolgálat Elsősorban családi okok miatt. Eddigi életem megterhelt évekkel, azonban ott ragyog Krisztus Alapítvány társadalmi legnehezebb döntése, nyolc hónapos gyötrőszeretete. A gyermekotthonban értettem és érez- missziókat koordináló dés eredménye, de különleges ajándéka Istem meg, hogy Isten reménységet tervez az em- lelkésze és a kárpátaljai szolgálatok koordinátora. tennek, hogy megtaláltak ezek a szolgálatok, ber élete felől. Ott kristályosodott ki számomra a és továbbra is Kárpátaljával foglalkozhatok. nehéz, néha könyörtelen életutakból, hogy magasságban vagy mélységben Isten ugyanaz, foMilyen céljai vannak? lyamodhatunk hozzá. Csodálatos volt együtt énekelni, imádSok félelemmel és izgalommal kezdtem el január 3-án a munkozni és felismerni a gyógyulás lehetőségét az Úr szárnyai kát, mert új terep és új emberek vettek körbe, de kimondhaalatt. Sokat tanultam a lányoktól, és tisztelem őket, hogy van tatlan az, ahogy vártak, ez sok erőt adott, hogy elkezdjek naerejük felállni és élni. gyokat álmodni a munkával kapcsolatban. Szeretnénk minél több helyre: gyülekezetbe, egyházkerületbe, intézményekbe Mit szeret a legjobban a hivatásában? eljutni, megismertetni a szolgálatokat, együttműködésre hívni Nem vagyok egyedül. Érzem a jelenlétet, a támogatást, a nyia testvéreket. A legnagyobb tervünk, hogy egyre több embertottságot és egyben a felelősséget. Tapasztalom, hogy Isten hez eljuttassuk az evangéliumot. vezet, és Szentlelkével képes a szószékről erővel szólni az én emberi nyomorúságom ellenére. Hálás vagyok, hogy Krisztus Melyik Igét forgatja mostanában különösen sokat a szívében? szemével láthatom a világot és embertársaimat. „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Mt 3,17) Többször szembesültem már azzal, mennyire nehéz szeretMelyek a legnehezebb dolgok a lelkészi létben? ni, és elhinni, elfogadni azt, hogy valaki szerethet bennünket. Minden hivatásnak megvan a nehéz oldala. Legfőképpen az Legfőképpen a traumatizált gyermekeknek, akiket annyiszor elvárások teszik azzá. Régebben sokat görcsöltem azon, hogy kihasználtak, kiszolgáltatottságukból adódóan bántalmaztak, mindenkinek megfeleljek. Éreztem a nyomást, amely egyre inezért bizalmatlanok önmagukkal, másokkal és Istennel szemkább megtört, sokszor éjszakákon át sírtam. Mindennap küzben. Ez pedig félelmet, elutasítást szül. Mennyire nehéz elhindöttem azért, hogy ebben a beszorult állapotban képes legyek ni, hogy Krisztusban szeretett gyermekek vagyunk, akiket Isa valóban rám bízottakat végezni. De egy pillanat átértékelte ten kész helyreállítani, és a bizalom, bátorság magjait elültetni a lelkészi létemet, rájöttem, hogy nem kell tökéletesen mega lélekben… Célom minél több embernek elmondani, hogy az felelni mindenkinek, hanem elég jó lelkésznek kell lenni, akiÚr gyönyörködik bennünk.  SZIRÁK SÁRA, FOTÓ: HIRLING BÁLINT ben Isten gyönyörködik. Törekedni kell először Isten országát 30 Reformátusok Lapja

2022. február 27.

NÉVJEGY
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.