Reformátusok Lapja 2022/7. szám

Page 1

LXVI. ÉVFOLYAM,

7. SZÁM,

2022. FEBRUÁR 13.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK

ÁRA: 500 FT

Ugye kezdhetem veled? 9 771419 856007

STEINBACH JÓZSEF PÜSPÖK: AZ EGYHÁZ JÖVŐJE NEM A SZÁMOKTÓL FÜGG

22007| TARTALOM |

ELEINK FOHÁSZAI

Örök mindenható Úr Isten, ki férfiakat és asszonyállatot teremtettél és a te kegyelmes akaratod és bölcsességed által őket a házasságnak rendjére változtattad és gyümölcsökkel megáldottad: ennek fölötte őbenne megjelentetted a te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak a szent egyházzal, az ő jegyesével való titkos és szentséges egységét: kérjük a te mérhetetlen kegyelmességedet, hogy ne hagyjad a te szerzésedet és rendelésedet megromolni és elveszni, se az ördögnek csalárdságától rútítani, hanem a te nagy irgalmasságodból tarts meg és oltalmazd meg azt, a mi Urunk Jézus Krisztus által.  HELTAI GÁSPÁR (1490?–1574)

A Magyarországi Református Egyház hetilapja Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 1113 Budapest XI., Tas vezér u. 13. Honlap: www.reflap.hu. E-mail: szerk@reflap.hu, kiado@reflap.hu.

6

12

22

30

Szerkesztőségi titkárság: Buzási Zsoltné (titkarsag@reflap.hu) Telefon: hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között 06-30-396-8208. A lap megrendelhető és előfizethető a Kiadóhivatalban. Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11706016–20478269. Nemzetközi számlaszám: 117630621 490088600000000. IBAN nyomtatott forma: HU27 1176 3062 1490 0886 0000 0000. OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB. Főszerkesztő és kiadó: Fekete Zsuzsa Főszerkesztő helyettes: Hegedűs István (hegedus.istvan@reflap.hu) Szerkesztőség (szerk@reflap.hu): Balogh-Zila Teodóra (zila.teodora@reformatus.hu), Hegedűs Bence (hegedus.bence@reflap.hu), Illényi Éva (illenyi.eva@reformatus.hu), Kiss Sándor (kiss.sandor@reflap.hu), Petrőczi Éva (petroczi.eva@reflap.hu), Regéczy-Nagy Enikő (szerk@reflap.hu), Weberné Zsikai Mária (weber.maria@reformatus.hu). Tervezőszerkesztő: Rezessy Szabolcs. Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Németh Balázs ügyvezető. A beküldött kéziratokat szerkesztve közöljük, és nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni őket. A lap megvásárolható a Kiadóhivatalban, a gyülekezetekben és az újságárusoknál. Terjeszti a Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, a Magyar Posta Zrt. ÜLK, a Magyar Lapterjesztő Zrt. INDEX 25 734, ISSN 1419-8568, HU-ISSN 0482-086 x. Címlapfotó: Sebestyén László

INTERJÚ • 6. Maradjunk együtt! | Herjeczki Kornélt, a házasság hete mozgalom koordinátorát az elköteleződés ünnepéről kérdeztük PORTRÉ • 12. Együtt maradtunk | Nemeskéri Pállal és feleségével, Nemeskériné Tóth Évával arról beszélgettünk, lehetséges-e saját erőnkből együtt maradni HIT-VALLÁS • 16. A keresztyén teológia értelme | Molnár Ambrus lelkipásztor gondolatait ajánljuk INTERJÚ • 22. Nem csak feljegyzés | Miért őrzik oly féltve az egyházközségek régi anyakönyveiket? PORTRÉ • 30. Református névjegy | Ismerjék meg Fodor Gusztávot, Tiszaszentimre, Tiszaderzs és Tomajmonostor lelkészét!

Tisztelt Olvasóink!

A Reformátusok Lapja Szerkesztősége és Kiadóhivatala elérhetőségei:

TELEFONSZÁMUNK:

hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között: 06-30-396-8208.

E-MAIL-CÍMEINK:

szerk@reflap.hu (szerkesztőségi ügyekben), kiado@reflap.hu (előfizetési, terjesztési és példányszám-módosítási ügyekben). A személyes ügyfélszolgálatunk szünetel. 2022. február 13.

Reformátusok Lapja

3


| AZ IGE MELLETT |

MAGYARNÉ BALOGH ERZSÉBET

II. 13. VASÁRNAP

(10–11) „…a vereség igen súlyos volt… Elvették az Isten ládáját is.” (1Sám 4,2–22) Amikor még nem volt más hírcsatorna, csak az emberi szó, akkor is elterjedt, hogy Sílóban Sámuel az Úr prófétája. Újra van kijelentés, Isten jelen van. Isten Igéje, szava nélkül nem tudunk jó döntéseket hozni. Prófétai szóra van szükségünk, ez építi, bátorítja és vigasztalja egyházunkat, egész népünket. Annak tudata, hogy ismét szól Isten a prófétához, még nem elég. Isten útmutatása szerint kell élni is a mindennapokban, és cselekedni konkrét helyzetekben. A filiszteusok elleni harcba Izráel népe a szövetségládát is magával viszi, ennek ellenére 34 ezer zsidó ember esik áldozatul a csatákban. A láda igen, de az Úr nem volt velük. Erről a harcról nem szólt az Úr. Amit azonban megmondott, az beteljesedett, és egy napon halt meg Hofní és Fineás. A tisztátalanná tett szentély pusztulásának oka a bűnbánatot nem ismerő szívek keménysége volt. „Íkábód: …odavan Izráel dicsősége…” (21) – kiáltja Fineás felesége a megszületett gyermek nevét, kimondva annak a helyzetnek tragikumát, amely bekövetkezett. Saját tragédiáink szembesítsenek azzal, mit tettünk meg úgy, hogy nem szólt az Úr, és mit nem tettünk meg, pedig szólt az Úr. Mt 14,13–21  1. zsoltár

II. 14. HÉTFŐ

(8) „Mit tegyünk Izráel Istenének a ládájával?” (1Sám 5) A Sílóban aratott győzelem után a filiszteusok szinte minden jelentős városukba elvitték Isten ládáját. Először Asdódba, a Dágón templomába – a szobor mellé állították. Másnap reggel Dágón szobra az Úr ládája előtt feküdt. Visszatették, de a következő reggelre a szobor kezei és a feje is letörve, a küszöbön hevertek. Van, amikor a megmagyarázhatatlan történések megdöbbentenek ugyan, de nem foglalkozunk azokkal addig, amíg közelről nem érintenek. Amikor az asdódiak saját bőrükön érezték a fekélyes sebeket, nem bírták tovább. Gátba szállítják a ládát. Ott megismétlődnek az asdódi események. A ládát Ekrónba küldik, és a városban élők szenvedései miatt „az égig hatott a város jajkiáltása” (12). A filiszteusok megértették, ha a láda ott van közöttük, akkor maga Izráel Istene van jelen, és Jahvé nem az ő istenük. Sokan félnek közel kerülni Istenhez. A bajok idején Isten nehéz kezét érezve nem látják az átszegzett kezet, amelybe bele van vésve a név, mindegyikünk neve, a tiéd is. Isten elkötelezte magát melletted. Mt 14,22–33  294. dicséret

II. 15. KEDD

(19) „…nagy csapással sújtotta a népet az Úr.” (1Sám 6) Nem filiszteusok, hanem izráeliták haltak meg amiatt, hogy belenéztek Isten szövetségének ládájába. Több mint ötvenezer ember igen nagy veszteség! A gyászt, hogy elvitték a ládát, még nagyobb gyász követte. „Ki állhat meg az Úrnak, e szent Istennek a színe előtt?” (20) Kirjat-Jeárímba viszik a ládát, csak ne maradjon tovább ott, Bét-Semesben. Vannak idők, amikor alig akad hely Istennek ebben a világban. Betlehemben nem akadt hely a megszületett Krisztusnak (Lk 2,7), tanítványainak Jézus azt mondja, nincs hová a fejét lehajtania (Mt 8,20), és tudjuk, hogy a bűnösök közé számlálták (Ézs 53,12). Hol van hát Isten helye ebben a világban? Van-e helye templomainkban, gyülekezeteinkben? Van-e hely számára a szívedben? A nagy csapásnak, amely az izráelitákat érte, nagy oka volt. Olyat tettek, amit megtiltott az Úr; a szent dolgok látásának halál az ára (4Móz 4,20). Sok keresztyén látni akar, nem pedig hinni, miközben tudjuk, hogy a hit „a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1). Isten segít, és gyakran a szemünk elé teszi a világos jeleket. Korunk súlyos, nagy csapásai nagy jelek, akinek van szeme, látja! Ideje helyet készítenünk, trónt emelnünk a Békesség Fejedelmének, Jézusnak (Ézs 9,6) személyes életünkben! Mt 14,34–36  402. dicséret

II. 16. SZERDA

4

(8) „Kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz, az Úrhoz…” (1Sám 7) Már 20 éve béke van Kirjat-Jeárímban, de a filiszteusoktól való félelem miatt „Izráel egész háza sóhajtozott” (2). Sámuel megtérésre hívta a népet Micpába, és az egész nép bűnvallást tett az Úr előtt. Kidobálták és összetörték bálványaikat, böjtöltek, és kiöntötték a szívüket az Úrnak. Isten soha nem hagyja válasz nélkül, aki hozzá közeledik (Jak 4,8). Aki tiszta szívvel keresi őt, aki tőle kér, aki hozzá könyörög, aki egyedül az Úrnál zörget, annak ő maga válaszol. Miközben Sámuel imádkozott, Isten mennydörgésben adta tudtul az ellenségnek, hogy Izráel mellett áll. A filiszteusok nemcsak megfutamodtak, de az általuk megszállt városokat is hátrahagyták, Isten népe pedig visszavehette azokat. Amíg meg nem tisztítjuk életünket, reménykedhetünk ugyan, hogy békességben fogunk élni, de szüntelen retteghetünk az ellenség ostromaitól. A Sátán nem szunnyad. Olyan ellenség, aki szüntelen prédákat keres. Könnyen azzá válunk, ha nem

Reformátusok Lapja 2022. február 13.


| AZ IGE MELLETT |

tesszük meg, amit akkor Izráel. Jézus legyőzte a Sátán erejét, de nem adhatunk helyet az életünkben más isteneknek. Dobáljuk ki azokat, amik nem istenek, tartsunk böjtöt, és öntsük ki a szívünket az Úrnak, hogy átélhessük azt a győzelmet, amelyet ő vívott meg helyettünk, hogy elnyerhessük azt a békességet, amelyért ő adta az életét! Mt 15,1–9  180. dicséret (22) „Hallgass a szavukra, és válassz nekik királyt!” (1Sám 8) Nehezek azok a beszélgetések, amikor elfogynak az érvek, miközben tudjuk, vesztébe rohan, akinek az érdekében szólunk. Sámuel mindent Isten elé visz, amikor látja, mennyire eltökélték magukat a nép vezetői amellett, hogy „adj nekünk királyt” (6). Miután elsorolta, ami a király uralmával együtt jár, és előrevetíti, hogy segítségért fognak kiáltani az Úrhoz a király miatt, a nép újra azt mondja: „Legyen csak király fölöttünk! Olyanok akarunk lenni, mint az összes többi nép…” (19–20) Van, amikor annyira megkötjük magunkat egy elképzelésben, döntésben vagy akaratunk végrehajtásában, hogy lehetetlen kimozdítani állapotunkból – akkor is, ha már magunk is látjuk, másként kellett volna. Mit is akar Izráel? Királyt, mert a többi népnek is van: „…bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk és vezesse harcainkat.” (22) Kik akarják ezt? Azok, akiknek méltányos és igaz bírájuk van (Ézs 11,4), az Úr, aki felhő- és tűzoszlopban előttük járt, aki nemcsak vezette harcaikat, hanem harcolt értük, és győzött ellenségeik felett. Sámuel nem akarja ezt a cserét. Isten azonban újra szól: „Hallgass a szavukra, és válassz nekik királyt!” Isten nem indokol mással, csak azzal: „…engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk.” (7) Számos élethelyzetben maradunk magyarázat nélkül, és meg kell tennünk, amit Isten mond. Az ő akarata pedig jó, kedves és tökéletes (Róm 12,2), ha mi ezt nem látjuk is. Mt 15,10–20  12. zsoltár (2) „…nem volt nála szebb Izráel fiai között…” (1Sám 9,1–13) A szentíró Saulról, Kís fiáról írja ezt, aki Izráel legkisebb törzséből, Benjáminból származott. Amellett, hogy szép volt, nagyon magas is, mindenkinél magasabb, nem lehetett nem észrevenni. Sokan szeretnének ilyen leírást önmagukról, és sokan mindent meg is tesznek azért, hogy a legek közé, a celebek közé kerülhessenek – mindent a szemnek, a látványnak, nem baj, ha a tartalom kevésbé értékes… Ézsaiás próféta egészen másként írt Jézusról, a Messiásról, akinek nem volt szép alakja (Ézs 53,2), de ő a Krisztus, akivel célhoz jut az Úr akarata (Ézs 53,10). Sault az apja elveszett szamarainak felkutatása foglalkoztatta, de ez a küldetése kudarcot vallott. Szolgája beszél neki Sámuel prófétáról, mint akinek a szava mindig beteljesedik, talán a szamarakra nézve is mond valami hasznosat. Isten célja volt az, hogy Saulnak legyen találkozása Sámuellel. A sok céltalan keresés ezzel fog értelmet nyerni. Amikor belefáradunk saját céljaink hajszolásának kudarcaiba, többnyire van, akit Isten felhasznál arra, hogy szóljon, tanácsoljon, ahogyan a szolga tette. Saul tudott hallgatni a szolga szavára. Mit teszünk, ha olyan által szól Isten, aki nem szép, nem magas, és nem tekintély a számunkra? Megéri emiatt elvéteni a célt? Mt 15,21–28  479. dicséret (27) „…hadd mondjam el neked az Isten igéjét.” (1Sám 9,14–27) Saul egyik ámulatból a másikba esett, miután Sámuellel találkozott. A történések, a szavak, a bánásmód érthetetlen volt számára. Együtt ment a prófétával az áldozatot bemutatni, a lakomán a főhelyre ültették, és a félretett húst ő ehette meg. Nem tudta hová tenni azt sem, hogy minden, ami értékes Izráelben, az övé és a családjáé. Mit jelenthet ez? Mindig arra vágyunk, hogy jó történjen velünk, és amikor eljön ez az idő, nem tudunk vele mit kezdeni. Saul sem tudott. Ameddig hitben nem értettük meg és nem fogadtuk el, hogy minden Isten akarata szerint történik az életünkben, csak a szerencsés véletlennek tulajdonítjuk az ilyen helyzeteket. Esetleg azt gondoljuk, hogy megérdemeltük. Valójában Sámuel minden jót előre megmutatott Saulnak, ami el volt készítve számára. Isten nekünk is minden jót megmutat, mert Krisztusban minden áldást elkészített. De ahogy Sámuelnek ki kellett hirdetnie az Úr Igéjét Saulnak, úgy nekünk is meg kell hallanunk, meg kell értenünk az Igét, amelyet Isten Lelke mond. Fogadjuk el! Mt 15,29–31  266. dicséret

II. 17. CSÜTÖRTÖK

II. 18. PÉNTEK

II. 19. SZOMBAT

2022. február 13.

Reformátusok Lapja

5


| INTERJÚ |

A jó számok mellett az is igaz, hogy a fiatalok egyre később köteleződnek el, számukra gyakran a közeli hozzátartozók rossz házassága, válása a negatív minta. Emellett hiányosak a kapcsolatteremtési és konfliktuskezelési készségeik. Sokszor halljuk azt is, hogy „még nem állok készen rá”. Minden évben kicsit kitolódik az első házasságkötés életkorának az ideje: ez a férfiaknál 32 év körül van, a nőknél 30. Egyre több fiatalnak nem adatott meg, hogy jó példát lásson. Ők különösen érzékenyek, jó döntést akarnak hozni, és ez halogatással jár. Sok házaspár tud azonban arról mesélni, hogy nekik mi segített a nehéz pillanatokban, a programjainkon velük is találkozhatnak az érdeklődők. A házasság hete az elköteleződés ünnepe is. A mai korszellem a lecserélés, a gyors váltás üzenetét közvetíti, pedig a felelős döntés, a hűség, a bizalom az az út, amelyen az Úristen segítségére is számíthatunk.

Maradjunk együtt! Feltétlen szeretet, hűség, őszinte megbocsátás, ezekre az értékekre hívja fel a figyelmet a házasság hete programsorozat. ILLÉNYI ÉVA A brit kezdeményezéshez Magyarország a keresztyén egyházak és civil szervezetek összefogásával csatlakozott. Herjeczki Kornélt, a házasság hete mozgalom koordinátorát az elköteleződés ünnepéről kérdeztük. Az elmúlt tíz évben csaknem megduplázódott a házasságkötések száma, sőt, úgy tűnik, még a Covid-járvány sem tudott ártani a házaspároknak, 1962 óta nem volt ilyen kevés válás. Örülnek ennek az eredménynek? Míg 2010-ben harmincötezren, addig 2021-ben már hetvenkétezren kötötték össze az életüket. 1986 óta nem volt ilyen magas a házasságkötések száma. A mi célunk azonban elsősorban nem a számok javítása, hanem hogy minőségi kapcsolat legyen a megkötött házasságok mögött. A koronavírus-járvány sok családot összezárt, számos olyan stressztényezőt eredményezett, amellyel eddig nem találkoztunk. Míg némely pároknál mélyült az egymás iránti elkötelezettség, másokat a válás széléig sodort. Az idei mottóval („Maradjunk együtt!”) a nehézségekkel küzdőket is szeretnénk biztatni, hogy segítségkéréssel dolgozzanak a kapcsolatukon. 6

Reformátusok Lapja 2022. február 13.

Az egyház hogyan tudja támogatni az elköteleződést? Érdekes, hogy még a magukat csak formálisan keresztyénnek nevezők is sokszor döntenek úgy, hogy az esküt templomban mondják ki. Ez pedig evangélizációs lehetőség, a nagy életkérdésekben ugyanis a többség nyitott arra, hogy az Istennel való kapcsolaton elgondolkozzon. A gyülekezetben lévőket pedig meg kell erősíteni abban, hogy életük nagy döntéseit Istenre figyelve hozzák meg, hiszen a szeretet és a megbocsátás készsége erősíti hosszú távon a házasságok egyben maradását. Ehhez Istentől kapunk erőt, mert ha ő nekünk megbocsátott, nekünk is bocsánatot kell kérnünk és meg kell bocsátanunk. A házasság hete egyúttal összefogási lehetőség is a különböző felekezetek között. A „Maradjunk együtt!” mottó Gary Chapman párkapcsolati szakértő könyvének is a címe, amelyben problémás kapcsolatokat vesz sorra: mi van akkor, ha érzelmileg elhidegült a társ, ha alkoholproblémái vannak. Sajnálatos tény a keresztyén házasságokban, hogy sokan nem mernek beszélni a nehézségeikről, szégyellik azokat, ezért sokszor későn kerülnek a tanácsadóhoz. Arra biztatunk mindenkit, hogy merjenek idejében segítséget kérni. Az őszinteség, a humor, a megbocsátás, a szexualitás olyan kohéziói a kapcsolatnak, amelyek megerősítik az összetartozást. Ha ezekre odafigyelünk, akkor átlendülünk a nehézségeken.  FOTÓ: KALOCSAI RICHÁRD

KÖZELEDJETEK A káposztásmegyeri református templomban indul útjára február 13-án a 15. házasság hete programsorozat. A 10 órai istentiszteleten Balog Zoltán, püspök a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke prédikál. Ugyanezen a napon online mutatják be Szőke Attila Szilárd és Szőke Etelka párkapcsolati könyvét. A házasság hete részletes programja megtalálható a www.hazassaghete.hu oldalon.


| REFORMÁTUS SZEMMEL |

RIDEG GYULA

Gondolatok a betegek világnapjára A szerző a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának kórházlelkésze

Úgy emlékszem, 12 éves lehettem, amikor jó szüleim, akik valahogy mindig kitalálták a gondolatomat, karácsonyra megleptek egy „Kis biológus” szettel. Ma is emlékszem a dobozára, az igénytelenül nyomtatott, fakó, német feliratú kartonra. Benne sok feleslegesnek ítélt „izé” között ott csillogott vágyaim tárgya a maga hűvös tökéletességében: egy mikroszkóp. Legfeljebb egy arasznyi műanyag házból állt a szerkezet, de az optikája Zeiss! Kipirult arccal vettem birtokba a fekete-ezüst fröccsöntött holmit. Nem maradt figyelmem a társuló szellemi ajándékra. (Szüleim szerint szellemi ajándéknak mindig kellett lennie.)

„Biztosan azt a közmondást mondjátok rám: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban!” (Lk 4,23) Csak a téli szünet vége felé, unalmamban lettem figyelmes a könyvre a fa alatt. Az Élet és Tudomány sorozat karcsú kötetére: Sebészkés és szemtükör. Belelapoztam a képek miatt. Akkor találkoztam először Semmelweis Ignác nevével. Faltam a fejezetet, amelyik róla szólt. Egy fiatal magyar orvos küzd az anyákért. Csak annyit értettem akkor, hogy ő hős. Csatázik az elemekkel, és nincs fegyvere, csak igaza, és éreztem, hogy az ő oldalán állok. Olyan akarok lenni, mint ő. Története a mai napig kísér, sokszor gondolok rá, erre a kicsit köpcös, bajuszos, nyílt tekintetű, tar fejű emberre, aki 47 évesen már halott volt. Az a kór vitte el, amely ellen életében küzdött. Az ő tudománya mindössze annyi volt, hogy megértette: maga az orvos viszi át a halálos kórt a vajúdó anyába – mosatlan kezével. Ó, micsoda szentségtörés! Az orvosi kart tenni felelőssé a gyermekágyi lázért? Nekimenni a bécsi akadémiai hatalmasságoknak, a nagy szakmai tekintélyeknek? Hol a bizonyíték? Hol vannak az argumentumok? Mindössze annyi volna a nagy tudomány, hogy klórmésszel kell kezet mosni vizsgálat előtt és után? Ugyan!? (Pasteur és Koch felfedezései

a mikrobákról még jövőbeli fejlemény.) Ám, ha ránagyítunk a képre, ha lehántjuk a történelem hagymaleveleit, előttünk áll a mindenkori gyógyító alakja. A szenvedélyesen gyógyító, betegeiért élő, értük minden kockázatot, nekifeszülést, harcot vállaló, önmagát nem kímélő gyógyító képe. Hol vannak ma ők? Szerintem itt élnek közöttünk. Ismerik testünket-lelkünket gyermekkorunk óta. Elkísérnek a bölcsőtől a koporsóig a legkisebb faluban vagy a nagyvárosi klinikán. Nem fogadnak el hálapénzt, ügyelnek havi tízszer, kimennek terepre minden hívásra éjfélkor is, felveszik a telefont, és válaszolnak a kérdésre – zokszó nélkül. Ülnek a szakirodalom felett, felhajtják a legújabb gyógyszert és gyógymódot, megkeresik a legjobb ellátóhelyet, és végigkövetik betegük sorsát, nem hagyják magára. Szembeszállnak a finanszírozás bürokráciájával, tartják a lelket szülőben, gyerekben, családban. És igen! Itt vannak az ápolók, asszisztensek, gyógytornászok, dietetikusok, pszichológusok, sőt a kórházi takarító, portás, mindenki, aki lelke mélyéről járul hozzá a gyógyítás csodájához. Hősök ők is. Kicsi hősök, de hősök. Azért kelnek fel reggel, hogy aznap is átéljék az isteni csodát: gyógyítani jó. A gyógyítás az élet. Nemcsak a mi életünk, de az övék is, mert a gyógyításban fel lehet oldódni, meg lehet felejtkezni a saját bajról, oda lehet adni az életet másokért. Helyben vagyunk! Nekünk, keresztyéneknek beszédes a „mindenkiért odaadott saját élet” kifejezés. Nem tudunk másra gondolni, csak Krisztusra, aki az életét adta értünk. Nemcsak betegségből gyógyított az evangéliumok szövege szerint, de életünket gyógyította meg. Mi ezt úgy mondjuk: üdvösség. Latinul: salus. Ez a szó a gyógyulás, a jó közérzet, életképesség megfelelője. Egészség, gyógyulás, üdvösség összetartozik. Mint annak a Semmelweis-kori családapának az üdvössége, aki általa kapta vissza feleségét és gyermekét, tehát az életét. A betegek világnapján is gondoljunk a gyógyítókra! Kérjük, hogy legyen erejük, kitartásuk, szenvedélyük a gyógyításban minden körülmény ellenére, ahogy neki, Krisztusban testvérünk Ignácnak volt mindhalálig.  2022. február 13.

Reformátusok Lapja

7


| INTERJÚ |

Ugye

kezdhetem veled? FEKETE ZSUZSA

A környezetében élők azt mondják, hogy hatalmas önfegyelemmel és szorgalommal végzi a püspöki szolgálatát immár tizennégy éve. Minden levelet megválaszol, mindenkinek ad időpontot, és igyekszik eleget tenni az összes meghívásnak. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a szeretetteljes, pásztori vezetés híve, összefirkálja a Bibliáját, és úgy szereti az életet, hogy közben önmegtartóztatóan él.

Mi indítja az aszketikus életre? Ahogy telik az idő, egyre inkább megerősödik bennem, hogy szent ügyet csak teljes odaadással lehet szolgálni. Számos olyan feladat kerül elém, amelyet rutinból is elvégezhetnék, de mindig megszólal bennem a lelkiismeret, és minden egyes felkérésre külön készülök. Tudom, hogy ez időigényes, ezért sokszor az éjszakámból lopok el, hiszen reggel nyolctól már intenzíven beindul az élet. Hogy bírja a folyamatos pörgést? Rendszeresen sportolok, hiszen tudom, hogy a test a Szentlélek temploma, oda kell figyelni rá. Az aszketikus élet – ahogyan nevezte – nem tudatos törekvésem, hiszen én életszerető ember vagyok! Ha Isten ad még a püspöki szolgálatom után egészséget – remélem, nem értik félre –, lesz bepótolnivalóm.

8

felfedezek valami újat. Rengeteget utazom a szolgálatom miatt, folyamatosan dolgozom a kocsi hátsó ülésén, közben gyönyörű komolyzene szól, ma éppen Brahms zongoraműveit hallgattam. Keveset beszélünk róla, de az életszeretet része a másokkal való együtt szenvedésnek a képessége is. Ez komoly nézőpont. Bár nem tudjuk a világ minden nyomorúságát vállalni, de elengedhetetlen, hogy empátiával és irgalommal forduljunk a körülöttünk élőkhöz. Ezt a meggyőződésemet azzal együtt is fenntartom, hogy tudom, bizonyos esetekben visszaélnek a segítségnyújtásommal.

Mit kell bepótolnia? Szeretnék több időt tölteni a családommal, olvasni, nagyokat kirándulni, zenét hallgatni, találkozni barátokkal és kertészkedni, hiszen kertész az eredeti szakmám. Mindig önmegtartóztató ember voltam, és ennek sok oka van; elég korán észrevettem, hogy amit mások gond nélkül megtehetnek, azt nekem nem lehet. Például szigorúan figyelnem kell az étkezésemre. Ez folyamatos böjtölést jelent, mert amikor egy kicsit elengedem magam, rögtön felszöknek a kilók. Talán furcsán hangzik, de az önmegtartóztatás jó hatással van rám, örömmel tölt el, hogy bizonyos dolgokra képes vagyok nemet mondani.

„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek” – szól az Ige, és éppen a közelmúltban olvastam egy igemagyarázatában: „Előfordul, hogy az ügy megeszi az embert.” 14 éve püspök, érezte már azt, hogy egy-egy ügy megoldása meghaladja az erejét? Sokszor éreztem így! Sőt, előfordult az is, hogy az összes emberi erőfeszítés és bölcsesség is kevés volt, aztán az Úristen megtartó irgalma által „magától” megoldódott az ügy. Főként azok a személyi kérdések kínoztak meg, amelyek hosszú ideig húzódtak, feszültségeket gerjesztettek, és folyamatosan bénították a munkát. Nem tudom, hogy illik-e bevallani egy egyházvezetőnek, de alapjában véve zárkózott ember vagyok, és a püspökség – amelyért végtelenül hálás vagyok – széles nyilvánosságot igénylő tisztség, úgyhogy számomra állandó próbatételt jelent.

Az előbb azt mondta, hogy életszerető, ez miben érhető tetten? Ne vegye közhelynek, amit mondok, de a legapróbb dolgokért is hálát adok az Úristennek! Annyi öröm van, csak észre kell venni; boldoggá tesz reggelente egy rövid teázás a feleségemmel, vagy egy kiadós Balaton-parti kocogás. Hónapokon át ugyanazon az útvonalon futok, mégis mindennap

A felelősség súlya nyomasztja? Ránk van bízva a dunántúli reformátusok nagy családja a lelkészektől, a gyülekezeti tagoktól kezdve az intézményi dolgozókon és diákokon át azokig a „rejtett” reformátusokig, akiket szinte senki nem tud megszólítani. Ekkora területen és apparátusban mindennap van valami rendkívüli dolog, amit kezelni kell, és ebben nekem felelősségem van.

Reformátusok Lapja 2022. február 13.


| INTERJÚ |

„Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: az Úr hegyén a gondviselés.” (Mózes első könyve, 22. fejezet, 14. rész)

2022. február 13.

Reformátusok Lapja

9


| INTERJÚ |

Milyen vezetői stratégiát követ? Mit gondol, milyen a jó vezető? A vezetés bonyolult tudomány, számos technikája létezik, mégis úgy gondolom, első renden nem ettől függ, hogy valaki jó vezető-e vagy sem. A püspökségem alatt ugyanazt a gyakorlatot képviselem, amit a gyülekezetemben, ez pedig a lelkipásztori szeretettel végzett vezetés. Kaptam olyan tanácsot is, hogy keményen vezessek, és akkor visszakérdeztem: ugye kezdhetem veled? Erre az illető már nem tartotta annyira fontosnak a keménységet. Hosszú püspöki szolgálatomban megerősödtem abban, hogy az a pásztori lelkület, amely mindig ad időpontot, megválaszol minden levelet, próbál mindenkire odafigyelni és a meghívásoknak eleget tenni, áldássá lett. Ha letértem az útról, indulatossá váltam, annak csak az átkát éreztem. Az egyházban egyedül a pásztori vezetés az, amit Isten megáldhat. Nem vagyunk egyformák a habitusunkban és vezetési stílusunkban, de ha például intésre van szükség, fontos, hogy ne a zsigeri emberi indulat, hanem a féltő szeretet vezessen minket.

Csoda volt, hogy tizenhárom évig írhattam a Reformátusok Lapja Az Ige mellett rovatát. Mindig azt kerestem, hogyan lehet a legjobban tolmácsolni Isten Igéjének a gyönyörűségét. A Szentlélek általában megébresztett hajnal kettőkor, és akkor írtam, de rendszeresen előfordult, hogy lehetetlen körülmények között gépeltem a kocsi hátsó ülésén vagy éppen családi nyaralás alatt. Az igényes szövegek megírása hatalmas energiát igényel, de örömmel tettem. Köszönöm mindenkinek, aki olvasta, hálás vagyok a bátorító visszajelzésekért, viszont tizenhárom év írás után úgy éreztem, hogy a rovatnak is jót tesz, ha megújulhat.

Wilson amerikai elnök mondását idézem: „Ha ellenséget akarsz, változtass meg valamit!” Egyházvezetőként rendszeresen bele kell állni olyan helyzetekbe, ahol muszáj változtatni. Hogyan lépi meg ezeket? Nehéz az egyházban változtatni, leginkább az érdemi ügyek-

Ha már a változás került szóba: önnel előfordult már, hogy újraértékelt vagy újratervezett? Többször is, de a legerősebb jelzést 2018 vége felé kaptam, hogy muszáj változtatnom, és sok dolgot elengednem. Meg kellett értenem, hogy önmagamért is felelős vagyok. Azt kér-

Elárulom, senki nem vállalta, hogy ezt a hatalmas feladatot egymaga elvigye, így tizenkét lelkipásztort kértünk fel a rovat megszerkesztésére. Biztos, hogy olvasója leszek, és imádkozom az írókért, hiszem, hogy sokan épülünk majd az írásaik által.

„Egyedül a pásztori vezetést áldja meg az Isten.” ben. Az a jó, hogy a nagyobb döntéseket hosszabb előkészítő fázis után a testületek hozzák meg. A struktúraváltásoknál néhányan mindig megbántódnak, mert úgy érzik, sérültek az érdekeik. Ebből újabb nagy feladat fakad: miként tudom ezeket a munkatársakat meggyőzni, és értékes munkájukat befogni a közös ügy vitorlájába. Erre rengeteg energiát fordítok, mert dolgozni csak egységben lehet. Ha a hadakozásra megy el az energiánk, meghal az ügy. Ezen a ponton újra előkerül a felelősség kérdése, hiszen nem olcsó, hanem értelmes, megimádkozott kompromisszumokat kell hoznunk. Úgy tudom, hogy a teológia nemcsak a munkája, hanem a hobbija is. Még sosem láttam olyan agyonszínezett, aláhúzgált Bibliát, mint a püspök úré. Mire jó ez? A színeknek jelentőségük van, a piros például a főgondolatokat jelzi. Boross Géza professzor úrtól megtanultuk, hogy tilos rögtönözni. Mivel a hét minden napján készülök, ha ránézek egy textusra, tudok róla rövid áhítatot tartani, ha úgy adódik. Az aláhúzások és bejegyzések szolgálják a folyamatos készülést. Nagy respektje van az egyházban az igemagyarázatainak, még egyházi elöljáróktól is hallom, hogy az ön igemagyarázatával kezdik a napot. 10 Reformátusok Lapja

2022. február 13.

tem az Úrtól, segítsen, hogy ne vegyem a dolgokat túlságosan a szívemre, vagy ne mondjak mindenre igent, hiszen az én napom is csak huszonnégy órából áll. A világ őrült tempója az egyházban is érezhető. Az emberek sokszor úgy tekintenek a vezetőikre, mintha ők sérthetetlenek lennének. A vezető egyéni baja nem érdekel senkit. Hála az Úrnak, hogy ma már teljesen jól vagyok. A nehézségek tanulságait levontam, és áldom az Urat a gyógyító kegyelméért. Ahogy öregszem, sokkal inkább mérlegelek, hogy mit kell még felelősen elvégeznem, és elhatároztam, hogy bizonyos dolgokra egyáltalán nem vagyok hajlandó időt szánni. Az örök élet reménységében élünk, de a földi életünk csak meghatározott ideig tart, ez mindenki számára igényel újratervezést. Mi az, amire nemet mond? Egyáltalán nem foglalkozom a közösségi médiával, nem olvasom, és nem is posztolok semmit ezeken az oldalakon. Nem fér bele az életembe. A valóságban sem bocsátkozom bele értelmetlen vitákba jó ideje. Ez csak kiragadott példa, de sorolhatnám még…


| INTERJÚ |

„Hosszú püspöki szolgálatomban megerősödtem abban, hogy áldássá lett az a pásztori lelkület, amely mindig ad időpontot, megválaszol minden levelet, próbál mindenkire odafigyelni és a meghívásoknak eleget tenni.” ragaszkodik, ahhoz a biztos iránytűhöz, amely a feltámadott Jézus Krisztusra mutat. Nekünk adatott az egyetlen kincs, amely – bármi történjék is – feljogosít bennünket a reménységre. Egyet viszont biztosan tudok: el kell felejteni, hogy szeretett egyházunk jövője a számoktól függ. Soha ne felejtsük el, hogy vannak olyan időszakok, amikor az egyház kihaltnak látszik, de attól még él! A Heidelbergi Káté gyönyörűségesen megfogalmazza, hogy Isten a világ kezdetétől annak végéig megőrzi az ő népét. Érdemes magunk között beszélni fogyatkozásunk problémájáról, de nem a nagy nyilvánosság előtt. Egy cég például soha nem kommunikálna így magáról a világ előtt. Tegyük a dolgunkat, és Isten majd megáldja.

Milyen hatással volt az életére, ha esetleg kudarc érte? A kudarcokból tanultam, és alázatossá tettek. Az Úristen pontosan megmutatta a határaimat és a kereteimet. Ugyanakkor hálát adok, hogy az életemben jóval több áldás ért, mint kudarc. Talán kapcsolódik is ehhez a gondolatához az ön számára legmeghatározóbbnak választott ige: az Úr gondoskodik, az Úr hegyén a gondviselés. Ez az ige végigkíséri az életemet, az esküvői meghívónkon is ez állt. Ebben a szakaszban az Úr azt kéri Ábrahámtól, hogy áldozza fel egyszülött fiát, Izsákot, és szinte felfoghatatlan Ábrahám engedelmessége. Azzal a reménységgel indult útnak, hogy az Úristen az utolsó pillanatban megoldja a kérdést, és úgy is történt. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ez a bibliai történet számomra Jézus Krisztus evangéliumának ószövetségi megfogalmazása. Sokaktól hallom azt a mondatot, hogy Isten kegyelme megtartja az egyházat. Püspök úr hogyan látja a református egyház jövőjét? Teljes reménységgel látom a szent, egyetemes anyaszentegyház jövőjét, amelynek mi, reformátusok is részei vagyunk. Az Ige egyházának jövője megkérdőjelezhetetlen, hiszen aki Isten kijelentésén tájékozódik ebben a világban, az a normák normájához

Keresztyén emberként mit tudunk leginkább tenni azért, hogy valami pozitív változást hozhassunk a világba? Nehéz kérdést tett fel, hiszen a tendenciák azt mutatják, hogy alapvető értékek roppannak meg. A robotizációnak, a kommunikációs robbanásnak van előnye és árnyoldala is, de tény, hogy a következő generáció már ezen tájékozódik. Ma még nem is tudjuk pontosan, mivel állunk szemben. Hová tart a világ? Tényleg szabadok vagyunk? Hogyan hatnak a modernizációs folyamatok a hitre, az emberi kapcsolatokra, az egész világra? Száz évvel ezelőtt kétmilliárdan voltunk a Földön, most nyolcmilliárdan. Olyan súlyos kérdésekkel állunk szemben, amelyekben nem látom a komoly, érdemi lépéseket. Hogyan tudjuk felelősen teljesíteni a bibliai parancsot? Az egyháznak az első és legnagyobb feladata az, hogy imádkozzon a világ vezetőiért. Azért, hogy Isten adjon nekik hitet és felelős vezetést. Lehet, hogy túl vagyunk a 24. órán, de ha az egyház tud imádkozni, embereket hitre hívni Jézus Krisztus evangéliumával és örömével, majd az ebből következő felelős élettel meg tudja sózni a világot, akkor megmaradhatunk. Megtérésre és ébredésre van szükség az egyházon belül is. Fontos, hogy ne menedzsment- vagy technokrata egyház legyünk, hanem térjünk vissza ahhoz, ami igazából a mi feladatunk: az evangélium hirdetése, megélése, az emberek pásztorolása. Nem tudunk mindenkire hatni, csak egy kis kovász legyünk, amely az egész tésztát megkeleszti. Erről van itt szó, a többit pedig Isten elvégzi.  FOTÓ: SEBESTYÉN LÁSZLÓ 2022. február 13.

Reformátusok Lapja 11


| INTERJÚ |

Együtt maradtunk WEBERNÉ ZSIKAI MÁRIA

Keresztyén egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával 15. alkalommal rendezik meg a házasság hete programsorozatot, amelynek idei jelmondata: „Maradjunk együtt!” Február 13. és 20. között a házasság, a család értékeire hívják fel a figyelmet, és igyekeznek segítséget nyújtani a házasságra készülőknek, a párkapcsolati kérdésekkel szembesülőknek. A házasság hete egyik szervezőjével, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat vezetőjével, Nemeskéri Pállal és feleségével, Nemeskériné Tóth Évával arról beszélgettünk, lehetséges-e saját erőnkből együtt maradni.

Lángoló szerelem volt az első perctől. Hogyan találtak egymásra? Éva: Tizenhárom éves voltam, amikor megismertem Palit, ő tizenhat. Nem gondolkoztunk semmin, szerelmesek voltunk, csak éltük az életünket, a tinédzserromantika minden bájával, buktatójával és meggondolatlanságával. A szüleim sokat dolgoztak, nem nagyon tudták, hogyan telnek a napjaim. Fogalmam sem volt, mit jelent valójában nőnek, anyának lenni. Az első számú személy számomra életem nagy szerelme, Pali volt. Mindent alárendeltem az érzésnek, mégis elég sokáig kellett várnom a lánykérésre, mert Pali még 10 év után is inkább biciklitúrára indult volna Afrikába, fészekrakás helyett. Ez nagyon bántott, úgyhogy szakítottunk, de a szerelem és a barátok újra összehoztak minket. 12 Reformátusok Lapja

2022. február 13.

Pali: Mindketten tanultunk, Évi a Testnevelési Főiskolára járt, én népművelő–történelem szakos tanár lettem, és nem nagyon akaródzott megnősülni, de az élet Évi nélkül üres volt, úgyhogy lassan beadtam a derekamat, és 1991-ben eljutottunk a házasságkötésig. Érdekes módon közösen és külön-külön is ugyanazt az életcélt tűztük ki: meg fogunk gazdagodni. Ezzel csak két baj van: az egyik, ha sikerül, a másik, ha nem. Egyszer csak ott álltak az úrasztala előtt, és életre szóló szövetséget kötöttek. Tudták, mire mondanak igent? Éva: Valójában fogalmam sincs, miért ragaszkodtunk az egyházi esküvőhöz. Otthon soha nem hangzott el Isten neve, nem jártunk templomba, a nagymamámnak köszönhetően mégis megke-


| INTERJÚ |

resztelkedtem és konfirmáltam. Jegyesoktatásra is elmentünk, és a lelkész meglepő kérdése üzletasszonyi babérokra törő lelkembe mélyen belevésődött: tudják, hogy biankó csekket írnak alá az eskütételkor? Mert összekötik ugyan a jövőjüket, de nem tudhatják, milyen tartalommal. Nem baj, gondoltam, a jég hátán is megélek, majd azok a dolgok fognak megtörténni, amiket akarok. Pali: Vállalkozásokat hoztunk létre, jöttek az első sikerek, elkezdtünk gyarapodni, a napjainkat döntések, szerződéskötések, csörgő telefonok folyamatos nyomása alatt éltük. Megszületett az első gyermekünk. Évi két évig otthon maradt a csöppséggel, de egy idő után, a terjeszkedés miatt, szükségem volt segítségre. A feleségem rátermett nő, nyilvánvalóan fontosabb dolga is van, mint a gyereknevelés, ezért arra kértem, vegye át az egyik cég irányítását, hiszen a gyerekmegőrzést egy bébiszitter is elvégezheti. Most már tudom, mekkora butaság volt. Így lett az én tehetséges páromból a riválisom, száguldott a piacon. Esténként nem a gyerekeinken járt az eszünk, csak arról beszéltünk, ki mennyit keresett aznap, a karácsonyfa alatt is a napi bevételt elemeztük. A hétköznapok küzdelme felemésztette a kapcsolatunkat. Közben megszületett a második gyerekünk, felvettük a második bébiszittert is. Ez volt a mi bébiszitter-korszakunk. Éva: Amikor mesét olvastam a gyerekeknek, jogi szövegek cikáztam a fejemben, ők pedig érezték, hogy nem vagyok jelen az életükben. Minden nőnek nehéz kérdés, hogyan feleljen meg a család és a saját személyisége által támasztott kihívásoknak.

volt helyreállítani a kapcsolatunkat. Barátokhoz, ismerősökhöz mentünk tanácsot, segítséget kérni, de életemben először ki kellett mondanom, két vállra fektettek, nem tudok felállni. Éva: Elmentem egy természetgyógyászhoz, akivel mély lelki beszélgetéseket is folytattunk, amelyek megterheltek. Hatása alá kerültem annak az erőnek, amely ezen a férfin keresztül áramlott felém, félelmetes volt, amiket sugalmazott. Kérdései teljesen aláásták a Paliba vetett bizalmamat. Egyik

Nemeskéri Borbála, Mátyás, Katalin és Júlia

„Tudják, hogy biankó csekket írnak alá az eskütételkor?” Hatalmas sikereinkre lelkileg nem voltam felkészülve. Nagyképű, lekezelő és beképzelt ember lettem, és innen nagyon mélyre lehet zuhanni. Mindezt tetézte, hogy Palinak szoros volt az édesanyjához fűződő kapcsolata, öccsével együtt egyedül nevelte fel, ragaszkodott hozzájuk. A házasságkötésünk után sem tudott ezen változtatni, annak ellenére, hogy gyerekkorom óta ismert. Sokszor éreztem, hogy a férjemnek többet számít az édesanyja vagy a testvére szava, mint az enyém. Ekkor még nem tudtuk, hogy a családi kapcsolatok sorrendjének át kell alakulnia a házasságkötéskor, egy férfi és egy nő szövetsége felülír minden más családi köteléket. Üzleti sikereken keresztül akartam bizonyítani, hajtott a belső bizonytalanság, mert a nagy szerelmemnek nem én voltam az első. Tehát meg kell mutatnom, hogy én vagyok a legerősebb, én hozom a pénzt, nekem itt helyet kell adni. Pali: Nem vettük észre, hogy a szakadék felé rohanunk, a káoszban Évi egyszer csak otthagyott, és a bátyja lakásába költözött, a gyerekek rám maradtak. Életemben először álltam meg szédült fejjel: hova jutottunk? Sztár apa, sztár vállalkozó, sztár férj – gondolta mindenki, amikor rám nézett, a házasságunkról pedig azt hitték, olyan, mint egy illatos, kívánatos piros alma. Csak mi tudtuk, hogy belülről féreg rágja, és szerelmünk az utolsó óráit éli. Mélyen megbántottuk egymást, lehetetlen

reggel egy belső hang azt mondta nekem, keljek fel, pakoljak össze, és költözzek el a férjemtől, a gyerekeim miatt felmerülő aggodalmamra pedig azonnal jött belülről a válasz: majd felnőnek úgy, ahogy más gyerekei is felnőttek, valósítsd meg önmagad, állj a két lábadra. És valóban így is tettem, külön céget alapítottam, elköltöztem otthonról, és elindítottuk a válópert. A megállapodás szerint Pali nevelte volna a két gyermekünket. A válás lett a megoldás végül? Pali: Az irodámban ücsörögtem, teljes sötétség szakadt rám, és ekkor, fogalmam sincs hogyan, eszembe jutott a református templom a Torockó téren. Édesanyám járt a pasaréti gyülekezetbe, és minden karácsonykor azt kérte tőlünk, menjünk mi is, mert látta, nagy a baj nálunk. Egy-egy istentiszteleten még fel is merült bennem: tényleg jó úton járok? Felhívtam hát a gyülekezetet. Cseri Kálmán vette fel a telefont, megbeszéltünk egy találkozót. Órákat töltöttünk nála, Kálmán bácsi mindössze tíz percet beszélt. Egy ponton egy igét szegezett a lelkemnek: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.” (1Móz 2,24–25) Teljesen mellbevágott, mert nyilvánvaló volt, valaki pontosan tudja, mi van bennem, hiába bujkálok. Nekem ez az egy mondat elég 2022. február 13.

Reformátusok Lapja 13


| INTERJÚ |

volt, hogy felismerjem, Isten létezik, a bibliai mondat igaz: én nem hagytam el a szüleimet, vagyis nekem a házastársam nem előbbrevaló mindenkinél. Nem állhat a feleségem véleménye az édesanyámé mögött. A „ragaszkodik feleségéhez” rész szintén nem igaz rám, mert cserbenhagytam. Lesznek ketten egy testté. Mit jelent ez a házasságukra nézve? Nyilvánvaló. Nem lehet egy házasságot szétszakítani, mert mindenki belepusztul. Éva: A mózesi igében felfedeztem, hogy Isten nekem mondja: a férjem életében én vagyok az első, ő az enyém, úgy, ahogy korábban soha. Annyira vágytam erre a szívemben, és az Isten azt mondja, hogy mi ketten egyek vagyunk? De hát az Isten honnan tudja? Lehet, hogy tényleg létezik. Vajon van remény? Emberileg menthetetlenek voltunk, a körülöttünk levők is azt mondták, váljunk el szépen, békésen, hiszen a folytatásnak

Krisztus. Nem sokkal később egy igeolvasás során lett világos, hogy nincs rajta kívül Megváltó ezen a földön, és a bűneimet, amelyeket a kérésemre Isten szép lassan megmutatott, egyedül ő bocsáthatja meg. Tehát felismerhettem a bűneimet, megláthattam, bűnnek tartottam, megvallottam, elfogadtam a bűnbocsánatot és az örök élet csodáját. Nem tudom, hogyan, de elvégződött bennem. Évinek ugyanezt a lelki utat kellett bejárnia. Mindez 1998-ban történt. Éva: Gyülekezetbe kezdtünk járni, Bibliát olvastunk, és kezembe került Hallesby Hogyan lettem hívő keresztyén? című írása. Nem értettem én sem, miért olyan fontos Jézus, miért kell a kereszt, mi történt ott. Palihoz hasonlóan fokozatosan, napról napra eszembe jutottak a múlt bűnei hosszú évekre vis�szamenőleg, a férjemhez, a gyerekeimhez való hűtlenségem. Az 5Móz 18,9–14 leleplezte előttem a varázslás bűnét, majd

„Magukat csak az imádságba ágyazott élet mentheti meg.” nincs már értelme. Titokzatos dolgot kezdtem kitapogatni a szívemmel, hogy ami előttünk áll, az az élet és a halál közötti választás. Cseri Kálmán búcsúzóul ennyit mondott: magukat csak az imádságba ágyazott élet mentheti meg. Furán hangzott, mégis szóról szóra megvalósult. A beszélgetés után együtt sírtunk a téren. Tényleg létezik egy út, megmenekülhetünk? Azonnal indultunk a bátyám lakására, összepakoltuk a holmimat, a szüleimtől összeszedtük a gyerekeket, akik tátott szájjal nézték, hogy kézen fogva érkeztünk. Pali: Isten mentőövet nyújtott: itt vagyok, kimentelek. Megkapaszkodsz? Mindketten akartuk, és rákapaszkodtunk. Csak ezért tudtunk újra összeköltözni. Már ismét együtt éltünk, amikor Évi zokogva jött a konyhába reggelizni: Pali, el kell adnunk az egyik cégünket. No, azért csak előbb reggelizzünk meg – mondtam kétségbeesetten, de a beszélgetés végére megértettem, tényleg el kell adnunk az aranytojást tojó tyúkot. Ez volt az első hitben megtett lépés, amelynek tétje volt, hitpróba, amely a szabadulásunkhoz vezetett. Éva: Azt a céget kellett eladni, amelyet egyedül alapítottam Palitól függetlenül, amelyért lemondtam volna a gyermekeimről. Mások a gazdagság zálogának tartották, nekünk a vesztünkre volt. Ebben rejtőzött az önállóságom, az önmegvalósításom, rivalizálásom, konfliktusaink. El kellett hagynom mindent, ami nekem korábban az Istentől független biztonságot jelentette. Sokan azt kérdezték, hogyan adhatok el egy kincsesbányát, hogyan fogok elszámolni a gyerekeimnek. Nehéz gondolatokat kaphatunk a külvilágtól miközben Isten felé igyekszünk, hiszen nem értik, mi történik. Az ördög sokat ígér, keveset ad és a végén mindent elvesz. Tőlünk Isten nem elvett, hanem így adott lehetőséget új életre. Pali: Nemcsak a saját üzleti életünk tisztességtelenségeivel számoltunk le, de megláttuk magunkat és egymást is Isten előtt. Viszont nem értettem, miért olyan fontos személy Jézus 14 Reformátusok Lapja

2022. február 13.

megértettem, Jézus váltságára van szükségem, hogy az Istennel élő kapcsolatban lehessek, és mindez kegyelem. Pali: Ha nem megyünk át mindketten vállvetve ezen a lelki folyamaton, nem menekül meg a házasságunk. Egymásnak is megvallottuk a bűneinket, és meztelenné kellett lennünk. Fájdalmas, egyébként megbocsáthatatlan dolgokat tártunk fel, de magunk is átéltük a bűnbocsánatot, így egymásnak is meg tudtunk bocsátani. A Zsolt 127,2-ben megfogalmazódó bölcsesség irányítja a mostani vállalkozásunkat: „Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.” Napról napra tapasztaljuk, hogy Isten bőségesen ellát bennünket. Sok időt töltünk Évivel kettesben, imádkozunk és másoknak is elmondjuk, hogy van remény, van új kezdet. Azóta a pasaréti gyülekezet tagjai lettünk. A megtérésünk után még kaptunk két gyermeket Istentől, így vagyunk most már velük együtt hatan. A két legnagyobb lányunk férjhez ment, és született két unokánk is. A megtérésük startvonal volt. Pali: Harminc éve Pálhegyi Ferenc és felesége, Lívia néni megalapították a Bibliai Házassággondozó Szolgálatot, amely egyesületként 2002 óta működik, és neve az egész Kárpát-medencében ismert. 2005-ben feleségemmel mi is bekapcsolódtunk. Ma már nehéz elképzelni, hogy mindez a 80-as években illegális misszióként indult. 2010-ben választottak az egyesület elnökévé. Házasságmegújító hétvégéket, családos és házaspáros heteket, napokat szervezünk, előadásokat tartunk, lelkigondozást végzünk. Folyóiratunk, a Biblia és Család negyedévenként jelenik meg. Éva: Áldás kíséri ezt a szolgálatot, megújul házaspárok élete, folyamatosan remek munkatársaink vannak. Mivel Isten kegyelméből mi együtt maradtunk, ehhez szeretnénk másokat is hozzásegíteni.  FOTÓ: BAZÁNTH IVOLA, NÉMETH GABRIELLA


| CSENDES PERCEK |

KARSAY ESZTER

Jelet kívántak Jézustól a vallás vezetői, mert ismereteik szerint Isten akarata mindig rendkívüli módon, csodában jelent meg népének. Az ószövetségi tíz csapás Egyiptomban, a kivonulás győzelmes eseménye, a pusztai vándorlás mind Isten jelenlétének és vezetésének jelei voltak. A próféták is adtak jelet igehirdetésük szemléltetésére, azok igazolták, hogy ők Isten emberei. A farizeusok, noha szemtanúi voltak Jézus gyógyításainak, sőt haragos ellenzői is, ha azok éppen szombaton történtek, provokálták Jézust, hogy mutasson jelet. Mit még? Elképzelésük szerinti csodát akartak látni, amelyből egyértelmű, hogy ő az Isten Messiása. De Jézus a kísértések pusztájában is elutasította, hogy önmagáért csodát tegyen, ellenségeinek sem válaszol. Nem varázsló vagy mutatványos, hogy bizonyítsa isteni képességét a szenzációra éhes és hitetlen emberek előtt. Aki keresi őt, megtalálja, akinek szeme és füle van, látja és hallja. Aki nem akar hinni benne, annak a csodagyógyulások is semmiségek, amikbe bele lehet kötni. Véletlen egybeesésnek, spontán gyógyulásnak minősítheti a jelenséget, ha jóindulatú, de amiket a tudomány nem igazol, így nem hiteles. Nem vezeti hitre a külső szemlélőt az, amit lát, ha nem nyitja meg lelke mélyebb rétegét, csak kritikus szemmel méregeti. Nem segíti tovább. A hívő azonban, ha kitartóan könyörög, bizonyosságot koldul Istentől egy-egy nehéz élethelyzetében, súlyos döntés előtt, kaphat jelet. Például Gedeon, átérezve felelősségét a népéért, azért könyörgött jelekért, hogy meg ne tévessze saját szíve és vágya (Bír 6,11kk). De a magasabb rendű hit jelek nélkül is hűséges Istenhez. Dániel könyvében olvassuk, hogy a három ifjú már akkor vallást tesz, amikor még semmi jelet nem kap hozzá: „Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király! De ha nem tenné is…” – hűek maradnak (Dán 3,17). János evangéliumában Jézus minden csodája jel, amely túlmutat önmagán, Isten szeretetére utal. A jel lehet eszköz, de soha nem cél. Aki hisz, csodák között jár, jeleket is kap. Néha egészen kicsi jelenség is jellé válhat arra, hogy jó úton halad. Jézust azok, akik Názáretben gyerekkorától ismerték, nem fogadták el, nem ismerték fel. „Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt.” (Mt 13,58) Mert a csoda látásához hit kell. Nagypénteken megkapta a világ, hívei és ellenségei is a legmegrendítőbb jelet: a keresztet. Elég fényes és ragyogó ez a jel nekünk? Vagy még mindig jelet kérünk tőle mi is? 

IMÁDKOZZUNK!

Úr Jézus, köszönöm neked, hogy a „világ kezdete óta rejtett dolgokat” jelentettél ki számunkra! De nem felhőmagasságokból osztottad meg velünk titkaidat, hanem olyan közel jöttél hozzánk, amennyire csak lehetett! Vállaltad sorsunkat, emberré lettél értünk. Így a rejtett dolgok szavaidban napvilágra kerülhettek, tanításaid, példázataid nyomán mindenki számára befogadhatóvá lettek! Köszönöm, hogy szavad ma is gyógyít. Nincs többé kétség, a mennyek országa eljött, itt van közöttünk, többé már nem vész vágyaink ködös homályába, hanem legteljesebb valóságként élhetjük benne életünket! Köszönöm, hogy ismerhetem szavad! Ámen!  HAJDÚ SZABOLCS KOPPÁNY

A HETI BIBLIAI RÉSZHEZ

Izráel királyt kíván „Abban az időben nem volt király Izráelben: mindenki azt csinálta, amit jónak látott” (Bír 21,25) – hangzik a Bírák könyvének utolsó mondata, amely megállapítás tartalma talányos. Egyrészről jelentheti jó értelemben, hogy király és királyság nélkül az ígéret földjén mindenki azt tehette, amit jónak tartott, másrészről utalhat a mondat arra is, hogy vezető nélkül rendetlenség, fejetlenség uralkodik az országban. Saul királlyá kenéséhez az vezetett, hogy az öreg Sámuel saját „fiait tette Izráel bíráivá”, akik „nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték”. „Megvesztegethetők voltak, „és elferdítették az igazságot” (1Sám 8,1.3). Mintha Éli pap fiainak tragédiája ismétlődne meg, akik miatt „megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot” (1Sám 2,17). Sámuel fiai alkalmatlanok voltak arra, hogy apjuk nyomdokaiba lépjenek: „Te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunkká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás!” (1Sám 8,5) Izráel nem akármilyen nép, hanem az Úr választottja. A leírás és Sámuel figyelmeztetései, kifogásai (1Sám 8,10–17), valamint Isten Sámuelnek mondott szavai azt erősítik, hogy Izráel eszményi létformája az, amikor közvetlenül az Úr uralma, akarata szerint élnek, és egyetlen királyuk Izráel Istene. A Bírák könyvének utolsó mondatát ennek fényében ekként értelmezhetjük: nem volt még akkoriban király Izráelben, tehát mindenki korlátok, közszolgálatok, adók teljesítése nélkül azt csinálhatta, amit csak jónak látott. Természetesen az Úr parancsolata szerinti jó cselekvéséről van szó és nem egyénieskedő önmegvalósításról. Izráel, Isten népe történelmi tapasztalata és hitvallása, ahogyan számos zsoltárban olvassuk: „Uralkodik az Úr!” (Zsolt 93,1) Egyedül ő Urunk és királyunk!  PAP FERENC

2022. február 13.

Reformátusok Lapja 15


| HIT-VALLÁS | MOLNÁR AMBRUS református lelkipásztor • Balassagyarmati Református Egyházközség

A keresztyén teológia értelme Kedves Olvasóink! Hit – vallás címmel új, havonta jelentkező rovatot indítunk, amelyben teológiai alapfogalmakat igyekszünk közérthetően és tömören körüljárni. Célunk, hogy mindenkihez közel vigyük a keresztyén teológiát és vágyat ébresszünk annak tanulmányozására. Az első írás egészen gyakorlati és ismeretterjesztő módon szól a keresztyén hit alapelemeiről.

M

ivel az érthető bibliai-teológiai igazságok formálják egyházunk olvasó tagjait, tisztáznunk kell, hogy mi az értelme a keresztyén teológiának. Az értelemkeresés nyomán meg fogjuk látni, hogy kinek is van szüksége erre. A teológia görög eredetű összetett szó (theosz=Isten, logosz=beszélni, mondani). Tükörfordításban az Istenről való beszédet jelenti. Általános értelemben minden vallási rendszernek megvan a maga teológiája. Ezért egészen pontosan most a keresztyén teológia értelméről szólunk.

A HELYES ISTEN-ISMERET LÉTFONTOSSÁGÚ „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7,21)

„Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.” (Jak 2,19) „Amikor távolról meglátta Jézust [a gadarai megszállott], odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki: Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!” (Mk 5,6–8)

A keresztyén teológia minden közhiedelemmel ellentétben nem spekulatív, hanem gyakorlati tudomány. A középpontjában az áll, hogyan lehet az életünk tökéletessé, teológiai szóhasználattal élve hogyan üdvözülhetünk. A Bibliában az üdvösség kizárólag Istenhez kötött. Jézus egy alkalommal a következőt jegyzi meg: Mt 7,21. Jézus szerint a tökéletes élethez Isten akaratát kell cselekednünk. Értelemszerűen ehhez előbb meg kell ismernünk ezt az akaratot. Ha feltesszük azt a kérdést, hogy mi Isten akarata, akkor már nyakig benne vagyunk a teológiában. Az igaz Isten-ismeretnek tehát egészen gyakorlati következménye van. Mindez a megismeréssel, az Istenről szóló helyes beszéddel kezdődik. Azért fontos ezt hangsúlyoznunk, mert sokan nem tulajdonítanak létfontosságot a helyes ismeretnek. Gyakran lehet hallani, hogy „hiszek egy magasabb erőben, akit akár istennek is nevezhetünk”. Néha talán még meg is szólítják: „Istenem, én tudom, érzem, hogy létezel.” Vagy felsóhajtanak egy nehéz helyzetben: „Jaj, Istenem!” Esetleg: „Istenem, segíts meg!” Ha megkérdeznénk ezeket az embereket, hogy milyen ez az „Isten”, akit megszólítanak, a legtöbben értetlenül állnának a kérdés előtt. Az üdvösséghez nem elég annyi, hogy hiszem vagy sejtem Isten létezését. Ez alapján az ördögöknek is lehetne üdvössége, mert ennyit ők is tudnak. Jakab apostol írja: Jak 2,19. Továbbmegyek. Az ördögök a legtöbb embernél biztosabban tudnak Jézus istenségéről is. Márk evangélista írja: Mk 5,6–8. Talán érezzük, nem túl nagy eredmény hitben az ördögökkel egy szinten lenni. Pedig a keresztyén teológia nélkül az ember saját erőből eddig vagy sokszor még eddig sem jut el. C. S. Lewis, a híres brit irodalmár írja: „...ha nem tanulunk teológiát, az nem azt jelenti, hogy nincs elképzelésünk Istenről. Csupán azt fogja jelenteni, hogy egy csomó helytelen elképzelésünk lesz – téves, zavaros, idejétmúlt elképzelések.” A keresztyén teológia tehát nem pusztán ismeretről, új gondolatokról szól, hanem olyan ismeretről, mely magától Istentől származik. A keresztyén teológia Isten önkijelentésének, a Bibliának a rendszerezése. Nem akar többet mondani annál, amit Isten mondott. Azt azonban áttekinthetően rendszerezi. A teológia tehát az Isten gondolatainak az ember által is érthető rendszere. A helyes ismeretnek nincs alternatívája, semmivel sem pótolható. Sem egyházi tisztséggel, sem gyülekezeti tagsággal, sem adakozással vagy fizikai munkával. R. C. Sproul, a híres amerikai evangéliumi református teológus írja: „Egyetlen keresztyén hívő sem létezhet teológia nélkül. A teológia az ember arra való igyekezete, hogy megértse az Isten által kijelentett igazságot – vagyis olyasvalami, amit minden keresztyén hívő folytat. Mindannyian foglalkozunk tehát teológiával – az csupán a kérdés, hogy egészséges és helytálló-e a teológiánk. Azért fontos kutatnunk és tanulnunk, mert Isten sokat vesződött azzal, hogy kijelentse magát népének. [...] A teológiának nem az a célja, hogy hizlalja az intellektusunkat, hanem hogy megtanítson bennünket az Úr útjaira, s ennek köszönhetően érett és Istennek maradéktalanul engedelmes gyermekeivé váljunk.” A teológiában ezért fontos mindarról beszélni, amit Isten a Szentírásban kijelentett számunkra. Ezek megismerésén keresztül válik az ember teológussá. Minden keresztyénnek bizonyos értelemben teológussá kell válnia. A keresztyén teológus ismérve, hogy a Biblia alapján igaz és helyes ismerete van Istenről és az ő akaratáról. Nagyon sarkosan megfogalmazva, amikor Jézus a helyes Isten-ismeret létfontosságát hangsúlyozza, lényegében azt állítja: csak a teológusok üdvözülnek! Persze a teológia tudomány is. A tudománytól

16 Reformátusok Lapja

2022. február 13.


| HIT-VALLÁS |

megszoktuk, hogy folyamatosan fejlődésben van, változik. Ezért a korábbi rendszerek, eredmények és igazságok helyét időről időre újabb, jobb és hatékonyabb rendszerek veszik át. Az újdonságok hajszolása teljesen áthatja korunkat. Nem csoda, hogy a teológiát is folyamatosan veszélyezteti ez a szemlélet. A teológia területén azonban nem az újdonságok a fontosak, hanem Isten változatlan kijelentésének megértése. A keresztyén teológia haszna először is az, hogy fel tudjuk ismerni, mi a Szentháromság Isten változhatatlan akarata, és mi nem az.

A HELYES ISTEN-ISMERET MEGÉLÉSE ÉLETBEVÁGÓ A helyes ismeret azért lényeges, hogy mindez a tetteinkben és a döntéseinkben is megmutatkozzon. Jézus a helyes Isten-ismeret után annak alkalmazásáról is beszél. (Mt 7,22) Olyan embereket említ itt Jézus, akik kifejezetten jó tetteket hajtanak végre. Ha csak a puszta tetteket nézzük – Jézus nevében prófétálnak, Jézus nevében ördögöket űznek és Jézus nevében csodákat tesznek –, akkor azt mondanánk, hogy minden rendben van velük. Ki merné rájuk azt mondani, hogy semmi közük Jézushoz? Bármennyire megdöbbentő, maga Jézus éppen ezt teszi. Ezek az emberek azt hiszik, hogy keresztyének az aktív életük miatt. Azt gondolják, hogy velük minden rendben van. Ha kiemelünk néhány részletet az életükből, akkor akár még így is tűnhet. Összességében, irányultságukat tekintve még sincs közük Jézushoz. Jó emberekről, vallásos, sőt, keresztyénnek tűnő emberekről mondja azt, hogy végső soron nem jó emberek és nem keresztyének. Hogy lehet ez? Jézus olyan embereket említ itt, akik elsősorban és kifejezetten a tetteikre figyelnek. A tetteiket hangsúlyozva nem Isten szavából indulnak ki, hanem saját magukból. A teológia arra tanít, hogy ne csupán az életünk kis képkockáira figyeljünk, hanem lássuk azokat egy nagyobb egész részeként. Isten akaratának fényében. Isten történetének részeként, a bűneset-megváltás-utolsó ítélet részeként. Mert életünk eseményei és tettei igazi értelmüket, illetve jelentőségüket így nyerik el. Ha nincs ez a tág és változhatatlan isteni, teológiai viszonyítási keret, akkor az életünk viszonylagossá válik. A tág keret, amelyet az igaz ismeret von életünk köré, nemcsak az aktuális jelenben, hanem az isteni örökkévalóság felől képes a tetteinket értékelni és segíteni. A keresztyén teológiával tehát Istennek ez a tág viszonyítási, értelmezési kerete határozza meg, értelmezi és irányítja életünket, tetteinket és áldozatvállalásainkat. Sőt, önmagunkon túl még a világ menetének is értelmet ad. A keresztyén teológia második haszna abban van, hogy a helyes ismeret következtében lehetőség nyílik a helyes életmódra.

„Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?” (Mt 7,22)

JÉZUS SZEMÉLYES ISMERETE MINDENT MEGVÁLTOZTAT Sokáig talán úgy tűnik, hogy a helyes Isten-ismeretnek és a keresztyén hit megélésének, a Krisztusról szóló bizonyságtételnek nincs igazi következménye. A keresztyénekkel és a nem keresztyénekkel is megtörténhetnek ugyanazok a dolgok itt, ebben a világban. Egy teológus és egy nem teológus élete pedig egységesen a halálban ér véget. Jézus a keresztyén teológiával elsősorban a halál utáni végső következményről beszél. Éppen úgy, ahogy az ő életének jelentősége és igazi következménye halála után vált világossá. Ahogy Pál írja róla: Róm 1,4. A húsvéti feltámadás érthetővé tette a tanítványok számára, hogy Jézus ismerete igaz. (Jn 8,38) Élete pedig a tökéletességet követi. (Lk 22,42) Jézus halála és feltámadása megmutatja, hogy mindennek a végső értelmezési kerete az örök élet és az örök kárhozat. A keresztyén teológia elsősorban nem itt, a földön változtatja meg a fizikai körülményeinket. Nem feltétlenül következik belőle fizikai gyógyulás, gazdasági adósságrendezés vagy anyagi jólét. De jelenti az Istennel való megbékélés lehetőségét. A keresztyén teológia Jézus Krisztushoz vezet, aki hatalmával a lelki életkörülményeket változtatja meg. Miközben a keresztyén teológia fizikailag nem változtat semmit, üzenete által mégis minden megváltozhat lelkileg. Kizárólag akkor, ha Jézus személyesen megismer majd téged. Ez a megismerés azonban itt kezdődik. Az, hogy mi lesz velünk halálunk után, nem akkor, hanem már itt dől el. Két lehetőség van: Mt 7,23 vagy Mt 25,34. A keresztyén teológia egészen közel jön a hétköznapokban, és segít abban is, hogy komolyan vegyük az életünket, a lehetőségeinket és az időnket, mert az örökkévalósággal állnak kapcsolatban. A helyes Isten-ismeret és az abból következő megélés együttesen azért létfontosságú és életbevágó, mert ez Jézus Krisztushoz visz bennünket. Ennek hiánya pedig tőle tart távol.  2022. február 13.

„a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult.” (Róm 1,4) „Én azt mondom, amit az én Atyámnál láttam.” (Jn 8,38) „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat; mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” (Lk 22,42) „És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Mt 7,23) „Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta.” (Mt 25,34)

Reformátusok Lapja 17


|

AKTUÁLIS

|

Az első lépés a missziós stratégia felé ULICZA TAMÁS

Berekfürdőn ült össze múlt hét szerdán és csütörtökön a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége. A kétnapos megbeszélésen több fontos döntés is született, ezek közül az egyik legfontosabb a missziós stratégia vitaanyaga, amely a Konvent legközelebbi ülése elé kerül.

A Megbékélés Házában tartott tanácskozás kezdetén áttekintették a várható eseményeket a 2022-es évben. Ezek közül az egyik kiemelkedő az egységnap, amelyet idén az Erdélyi Egyházkerület rendez meg. Terveik között konferencia és Bethlen Gábor szobrának felavatása is szerepel. Itt ül majd össze a Generális Konvent is. Ezután a Kárpát-medencei Diakóniai Tanács újjáalakítását támogatta egyhangúlag az elnökség, a tanács működésének aktualizálásával, modernizálásával. A tavaly júniusban lefektetett alapelvek szerint elkészült a Kárpát-medencei református missziós stratégia első alapváltozata. Az elnökség arról döntött, hogy a dokumentumot a jelenlegi állapotában vitairatnak tekinti, és májusban a Generális Konvent elé terjeszti. A Kárpát-medencei református oktatási alap adománygyűjtéséről is tájékoztatást kaptak az elnökség tagjai. A 2021-es gyűjtéssel kapcsolatos beszámolót és néhány ehhez kapcsolódó javaslatot elfogadtak. A kárpátaljai, délvidéki és horvátországi lelkészek nyugellátásának biztosításáról az elnökség további megbeszéléseket tart szükségesnek. Az ülés után Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke osztotta meg velünk gondolatait a missziós stratégiáról: „A Kárpát-medencei missziói stratégia lényege: a külvilágnak is és magunknak is mutassuk meg, hogy kik vagyunk és hány helyen szolgálunk a Kárpát-medencében. S amikor ezt megmutatjuk, kiderülnek a veszteségeink, a buktatóink, a tévútjaink, és közben fény derül arra, hol gyarapodtunk, hol volt áldás a munkánkon. Ezekből azt a következtetést vonja le a missziói stratégia, hogy a belső védelmi vonalainkat kell megerősíteni, miközben lényeges, hogy egy kívülről egyre arrogánsabbá váló világban világossá tegyük a szolgálatunk lényegét. Még Magyarországra is igaz – ahol alapjában véve élvezzük a kormányzat meg a társadalom támogatását –, hogy egyre erősebbek azok a külső arrogáns hangok, 18 Reformátusok Lapja

2022. február 13.

amelyek az egyháznak a létét, szükségességét is megkérdőjelezik. Ez a világossá tétel az egyik pont. A másik: együtt tegyük ezt. Tehát a Kárpát-medencében mindazt, amit és ahol közösen lehet szolgálni, úgy kössük össze, hogy azok erősítsék egymást. Sok a párhuzamosság, ha tudnának a másikról, sokkal hatékonyabbak lennének, több áldás lenne rajtuk. Ezekre már ráismertünk, rácsodálkoztunk a kilencvenes évek közepétől, létezett nagy felfutása a Kárpát-medencei református egységnek, amely a Generális Konvent létrejöttében csúcsosodott ki. De mintha kissé megfáradtunk volna, tehát szeretnénk, ha új lendületet kapna a gyülekezet, az egyházmegyék, az egyházkerületek szintjén és az egész Kárpát-medencei szinten is ez az együttműködés, mert ebben olyan erőforrás van, amit nem szabad kihagyni.” Fekete Károly tiszántúli püspök, a berekfürdői ülés levezető elnöke így értékelte a két nap legfontosabb eredményeit: „Azt gondolom, az egységnapra való felkészülésünkben lényeges, hogy az Erdélyi Egyházkerület bejelentette azt a programvázat, amelyikben mi is részt vehetünk majd, és örülhetünk egymásnak. Reméljük, a járványhelyzet megengedi, hogy találkozzunk Erdélyben május 19. és 21. között. Jelentősnek tartom, hogy elindultunk a magyar református missziói stratégia megszületéséhez vezető úton, s ennek megalkotásában fontos dokumentumot kaptunk. Ezt meg tudtuk most beszélni, és elhatároztuk: olyan vitaanyagot adunk a Generális Konvent plenáris ülése elé, amelyet majd tovább lehet bővíteni, illetve amely nyomán konkrét cselekvési tervet fogalmazhatunk meg. Rendkívül izgalmasak voltak a részegyházi beszámolók, mert mindan�nyiunkat érdekel az ukrajnai helyzet: a Kárpátaljai Református Egyház hősiesen küzd a túlélésért, mi pedig nemcsak imádkozunk értük, hanem igyekszünk segíteni is. Mindannyiunk gondja a járványhelyzet utáni állapot: a gyülekezeti élet újjáélesztése, és hogy ebben tanuljunk egymástól.”  FOTÓ: ZELENKA ATTILA


|

GONDOLATOK

|

Köszöntővers a házasság hete alkalmából Sokáig gondolkodtam azon, hogy puritanizmuskutató irodalomtörténészként, költőként, s ugyanakkor publiPETRŐCZI ÉVA cistaként hogyan köszönthetném méltó módon a házasság hetét, ráadásul nem sokkal saját 44. házassági évfordulónk után. Azután eszembe jutott az egyetlen nem önös és nem önző téma. Egyetemista korom óta számtalanszor végigolvastam az 1607 decemberétől 1662 januárjáig élt Kemény János és Lónyay Anna egymásnak írott, páratlan szépségű leveleit. Minden történelmi viszontagság ellenére harmonikus volt a házasságuk, amelyben az első helyen mindig Isten szeretete állt, s azzal szoros egységet alkotott kettejük szerelme. A számos erdélyi fejedelem – köztük Bethlen Gábor, I. és II. Rákóczi György – szolgálatában álló Kemény János mindössze egyetlen esztendeig, 1661. január 1-től 1662. január 23-ig volt Erdély fejedelme, elődje Barcsay Ákos, utódja I. Apafi Mihály. Most azonban nem elsősorban az erdélyi hadak egykori parancsnokát, az ország generálisát, s nem is a fejedelmet idézzük meg. Hanem azt a keresztyén szellemiségben alkotó férfiút, aki a Kemény „íródinasztia” ősatyja is volt egyben, Kemény Zsigmond tizenkilencedik századi regényíró és a marosvécsi Helikoni Napokat megalapító Kemény János prózaíró (nem mellesleg: okleveles református lelkész!) méltó elődje. Irodalmi munkásságából emeljük most ki híres Önéletírását, továbbá Gilead Balsamuma című kegyességi művét, s végül, de nem utolsósorban komoly irodalmi és történelmi értékű levelezését. Ebben kitüntett helye van mindmáig azoknak az episztoláknak, amelyeket – első felesége, Kállay Zsuzsanna meghalt – második feleségének, Lónyay Annának írt, többek között abban az időszakban, amikor 1657-ben

Kemény János portréja

Csak egy sor „Tiéd, édesem, Isten után, míg él, Kemény János” Kemény János levele Lónyay Annához, Mezőrücs, 1662. január 16. Gileád balsamuma volt, ünnepi napok híján is minden, egymásnak rovogatott, gyakori, hűséges sor, amikor János úr hadi gondok, majd keserves, hosszú rabság szíján, avagy csapdájába szorulva, szent könyvek írása közepette, két nevet ismételt egyre: Istent és Annát hívta, ha elkerülte az álom. S hitvese minden válaszából mindmáig nem-hervadó virágok, s folttalan patyolat keszkenők integetnek. PETRŐCZI ÉVA

a krími tatárok fogságába került, s onnan váltságdíj ellenében szabadult. Ezek a maradandó szépségű sorok – épp úgy, mint Anna asszony válaszai – a politikai küzdelmek, s a fogságban elszenvedett gyötrelmek ellenére mindig méltó helyet biztosítanak a házastársi kapcsolatuk, szerelmük fölött őrködő Istennek, akinek neve nem hiányzott leveleik szövegéből, s az azokat lezáró búcsúszavakból sem. Így talán érthető, hogy ezek a férj–feleség levélváltások éppúgy verssé váltak bennem, mint csaknem ötven éve írott elődjük, a Ceruzasorok Rákóczi György levelén, amelyet, nagy örömömre, sok református gyülekezet és iskola megismert. Hálás volnék, ha ezt a korábbival minden sorában rokon szemléletű, lírai házaspár-portrémat olyan jó szívvel fogadnák, ahogyan én papíron, majd számítógépen véglegessé tettem! Szívből kívánom, hogy a mai házaspárok hétköznapjainak és ünnepeinek legyen ugyanolyan méltó Őrizője, mint I. Rákóczi Györgynek és Lorántffy Zsuzsannának, Kemény Jánosnak és Lónyay Annának, s mindazoknak a társaknak, akiknek kapcsolatát a hit és a szerelem kettős ereje teszi teljessé!  2022. február 13.

Reformátusok Lapja 19


| INTERJÚ |

FIZESSEN ELŐ

hetilapunkra!

LXVI. ÉVFOLYAM,

7. SZÁM,

2022. FEBRUÁR 13.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA

LAPJA

REFORMÁTUSOK

Virgike otthonra talált Nagy utat járt be az a fiatal leány, akit iskolai barátnője, a lelkipásztor leánya „vezetett” Jézushoz. Ő hívta el 13 évesen a szomjas szívű leányt egy ifjúsági konferenciára. Otthon szinte semmit nem hallott a hitről, itt pedig hangzott az élő hitű evangélizáció. Néhány nap után át is adta a szívét Jézusnak. Nagyon ragaszkodott Urához. Ezért fiatal felnőttként sem ment bele olyan kapcsolatokba, amelyek nem hívő társsal való házasságot jelenthettek volna. Pedig társra is, gyermekekre is vágyott. A gyülekezet gyermekei között szolgálhatott. Velük ment ő is, amikor egy dunántúli gyülekezet táborában tölthettek gyermekhetet. Egy hasonló módon még egyedül élő hívő fiatalember is segédkezett a vendéglátók között. Azon a héten megszerették egymást, házasság lett belőle. Éveken át vártak gyermekáldásra. Több mint tíz éven át hiába. Akkor döbbentek rá, hogy örökbe is fogadhatnak gyermeket. Így került hosszú tortúra után Gréti az otthonukba. Az újszülött kicsi néhány naposan lett az övék. Nagy gonddal nevelgették. Négyéves volt, amikor felvetődött szívükben a kérdés: nem lehetne kistestvérrel megajándékozni leányukat? De ez megint csak örökbefogadás révén történhetett. Hívták őket a központból, hogy nevelőszülőknél nevelkedik egy kétéves kislány, aki miatt rájuk gondolnak. Nagyjából kilenc napra a kicsi közelébe kellett költözniük az ún. „intenzív barátkozás” idejére. De a járvány miatt átmenetileg leállították az örökbefogadásokat. Ő mindenesetre selejtezett, nagytakarított a gyermekszobában. Eközben kezébe került egy örökbefogadásról szóló könyv, Patricia St. John Virginia otthonra talál című műve. – Elsírta magát, hiszen a kislányt, akivel még nem találkoztak, ugyancsak Virginiának, Virgikének hívták. Teljes bizonyosságuk lett, hogy ennek a kislánynak Isten náluk készített otthont. Végre feloldották a korlátozásokat, és a kis család elfoglalhatta volna helyét a miskolci gyülekezet Nyilas Misi házában. Kaptak egy apartmant, konyhával, fürdőszobával, két hálószobával. Az emeleten pedig a baba-mama szoba várta őket, tele játékokkal. Hiszen napközben elhozhatták, éjszakára vissza kellett vinniük a kislányt. Többször is halasztani kellett az indulást, mert az „anya” gerincével olyan súlyosan lebetegedett, hogy hetekig tartott a felépülése. Férje közben kétszer is meglátogatta Virgikét, vitte autózni, meg játszótérre is. A kicsi lány ugyan nem szerette az idegen bácsikat, őt mégis megkedvelte. Az örökbefogadás feltételéhez tartozott, hogy mindkét szülőt el kell fogadnia a gyermeknek. Így mire végre együtt is megkezdhették az ismerkedő napokat, az „apa” első látogatásai ezt már meghozták. Virgikével együtt övék lett az ézsaiási ige is: „…leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz.” (Ézs 60,4–5)

ÁRA: 500 FT

Ugye, kezdhetem veled? 9 771419 856007

STEINBACH JÓZSEF PÜSPÖK: AZ EGYHÁZ JÖVŐJE NEM A SZÁMOKTÓL FÜGG

22007

További információ: REFORMÁTUSOK LAPJA KIADÓHIVATALA 06-1-217-6809

kiado@reflap.hu

MEGRENDELŐLAP Megrendelem a Reformátusok Lapja című hetilapot ………… példányban egy évre

fél évre

negyedévre.

A megrendelőlapot kérjük a következő címre eljuttatni: Reformátusok Lapja Kiadóhivatala, 1113 Budapest, Tas vezér u. 13. Tel.: 06-30-396-8208 Elektronikus megrendelés: kiado@reflap.hu

Név: ......................................................................................... Cím: ......................................................................................... .................................................................................................. Telefon (nem kötelező): ...........................................................

 VÉGH TAMÁS

Aláírás: ................................................................................... ReformátusokLapja Lapja 2019. 2021.január augusztus 6. 8. 20 20 Reformátusok

1113 Budapest, Tas vezér u. 13.


| GONDOLATOK |

KINCSES KRISZTINA

Mielőtt még túl késő

A szerző újságíró, a Magyar Nemzet belpolitikai rovatának munkatársa

Illusztráció: Asszonyi Eszter

Baljós előjelnek tűnt a ház előtt parkoló, piros-kék szirénával villogó rendőrautó. Az ember ilyenkor rögtön nézelődni kezd, hátha megpillantja a kiérkezés okát, és akciófilmbe illő jeleneteket képzel el: bilinccsel a kezükön autóba tuszkolt embereket, vagy jelölőszalaggal elkerített, hátborzongató tetthelyeket. Az élet azonban a legtöbbször ennél sokkal csöndesebben zajlik. Az ajtóm elé érve halk beszélgetésre lettem figyelmes. A hang irányába fordultam: két rendőr egy középkorú férfit kérdezgetett

a fölöttem lévő emelet egyik lakása előtt. Próbáltam összegyűjteni az összes emlékemet az ott lakó szomszédról, de semmi nem ugrott be. Sőt, a két év alatt, amióta ott lakom, a harmadik emeleti lakás redőnyei mindig le voltak húzva, mozgást nem láttam, kiszűrődő neszezés nem hallatszott. Lassan babráltam a bejárati ajtó kulcsaival, hátha meghallok valamit a rendőrök és a civil férfi beszélgetéséből. Sikerült elcsípnem, hogy a szomszédban lakó – mint megtudtam – férfit ismerőse sokáig nem tudta elérni, így eljött megnézni, nem történt-e valami baj. A szomszédom a kopogtatásra nem nyitott ajtót, majd az ablak redőnyét felemelve a baljós előérzet beigazolódott: a férfi mozdulatlanul, élettelenül feküdt az ágyában. Nem először voltam tanúja hasonló esetnek. Egyszer a régi lakóhelyem melletti, tízemeletes panelben hunyt el egy idős asszony, pár évvel később pedig a buszon ülve láttam, amint egy fagyos, téli napon az út széléről egy hajléktalan férfit helyeztek a halottas kocsiba.

Manapság, a plasztikai műtétek, az egészséges életmód és az örök fiatalság látszatát keltő közösségi média korában egyre inkább tabunak számít az egykor oly természetesnek tűnő elmúlás, a halál témaköre. Így amikor egy-egy szerettünk, ismerősünk, vagy akár számunkra teljesen idegen ember halálával szembesülünk, hatalmas súl�lyal nehezedik ránk a könyörtelen valóság. Minden egyes élet elmúlása a ránk telepedő fájdalom és szomorúság mellett eszméltet, és egyben hálára is indít minket a napokért, amelyeket ajándékba kapunk. És az olyan magától értetődőnek tűnő dolgokért, mint az egészség, a levegővétel vagy annak a másiknak az élete, aki mellett ébredek. Amikor kiléptem a ház kapuján, még láttam a mentősöket, akik hordágy nélkül, felszerelésüket elpakolva konzultáltak a rendőrökkel – vélhetően már semmi esély nem volt a szomszédban lakó férfi megmentésére. Életek múlnak el mellettünk csendben, feltűnés nélkül. Sokan erre azt mondják, hogy nincs mit tenni, ez az élet rendje. Csak éppen az ember folyamatosan küzd a rend, a megváltoztathatatlan ellen, és képesek vagyunk az egész életet az álmaink kergetésével tölteni ahelyett, hogy megbecsülnénk azt, ami a miénk. Vajon ki és hogyan élt abban a lakásban? És milyen élet volt mögötte? Talán az idős férfi minden reggel a rádiót hallgatva itta meg a feketét. Vagy felkelve azon gondolkodott, mennyire megbánta, hogy eltaszította magától a családját. Lehet, hogy szerető rokonság vette körül, akiknek mégsem volt elég idejük arra, hogy rendszeresen keressék őt. Akárhogy volt, nincs többé, legalábbis földi élete véget ért. Váratlanul, csöndben, minden boldogságával és fájdalmával együtt. „Ne menjen le a nap a ti haragotokkal!” – olvassuk Pál efezusiakhoz írt levelében. Ez az ige járt a fejemben azon a napon, és elhatároztam, hogy igyekezni fogok mindennap mindenkihez úgy viszonyulni, hogy a lehető legkevesebb dolgot kelljen megbánnom. Felhívni a másikat, kimondani a fájó szavakat, bocsánatot kérni, elengedni, megbeszélni, érdeklődni, beismerni, elfogadni. Mert akármennyire bonyolult a világ, semmi sem olyan nehéz, mint kimondani a legegyszerűbbnek tűnő szavakat, megtenni a legkönnyebbnek tűnő dolgokat. De jobb, ha mégis megtesszük, mielőtt még túl késő.  2022. február 13.

Reformátusok Lapja 21


| INTERJÚ |

Nem csak feljegyzés BALOGH-ZILA TEODÓRA

Amikor fogadalmat teszünk a templomban, annak nem csupán az Úristen és a jelenlévők a tanúi. A házasságkötés fontos eleme, hogy a gyülekezet anyakönyvébe bekerül a pár és tanúik neve. Az anyakönyvekbe jegyzik be a keresztelőket és temetéseket is. Vajon mi a jelentősége ennek, és miért őrzik oly féltve az egyházközségek régi anyakönyveiket? Teljes izgalomban, a ruhámat igazgatva vonultam a torony felé. Majdnem elfelejtettem, hogy nem a templomajtóban kezdünk. Úgy kellett visszaszaladnunk az irodába, hogy a szertartás előtt aláírjuk az anyakönyvet. Jelentéktelen formaság, gondoltam, míg a ruha uszályát igyekeztem védeni a templomkert porától. Az ismerős irodában óriási nyitott könyv feküdt az asztalon, valahol az utolsó oldal környékén nyitották fel, a bejegyzések sora valamikor a múlt században kezdődött. „A gyülekezet – Ez már örökké itt lesz – mosolygott rám már régóta kereste valaki, és átnyújtotta a tollat. – Most már az útját, hogy 1728-as indulhatunk. évszámmal induló anya-

könyvét felújítsa, egy cikk alapján találtak rám.” (Bősze Tímea)

EGY BEJEGYZÉS IS LEHET HITVALLÁS

A református anyakönyvezés kezdeti időszakában biztosan nem formaságnak tűnt, hogy valakit felvettek az egyházi nyilvántartásba. Ezt már az esküvőm után két évvel tudom meg Szatmári Judittól, aki a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárát vezeti. Mint elmondja, a három részre szakadt Magyarországon az egyházkerület a reformáció terjedésével a hódoltság területén alakult ki, emiatt kevés írásos dokumentuma maradt meg a török kiűzése előtti időből, így anyakönyvről sem tudnak. A Habsburg-birodalom részeként újra egységesült Magyarországon – Erdélyt leszámítva – hivatalos dokumentumként a katolikus anyakönyveket fogadták el. – Ugyan az evangélikusok, reformátusok is vezettek nyilvántartásokat a házasságkötésekről, temetésekről és keresztelőkről, de a területileg illetékes plébános a katolikus anyakönyvbe is bevezette az aktuális eseményeket. Ebből persze rengeteg probléma fakadt, hiszen ha az anyakönyvben a pap elírta a felekezeti hovatartozást, azon már nem lehetett változtatni. A nyilvántartásba vett illető ahhoz az egyházhoz tartozott, ahova bejegyezték. Nem lehetett azt mondani, ez véletlen, hiba, elírás történt. Ez mai, szabadsághoz szokott fejjel szinte elképzelhetetlen – mondja Szatmári Judit, majd félmosollyal hozzáteszi, bőven akadt visszaélés a bejegyzések körül, így II. József uralkodásáig sok sérelme volt a protestánsoknak.

22 Reformátusok Lapja

2022. február 13.


|

Amennyiben egy településen a református közösség nem önálló anyaegyházközségként, hanem leányegyházként/filiaként működött, a református felekezetű híveknek házasságkötésük alkalmával a katolikus plébánosnak is meg kellett fizetniük a stólát, jóllehet szolgálatával nem éltek, hiszen házasságukat a legközelebbi református prédikátor áldotta meg. A protestánsok II. József türelmi rendelete (1781) után lélegezhettek csak fel. – A rendelet után a későbbi törvények, például az 1792-es törvény már a felekezet elhagyását is megengedte: így akit korábban tévesen katolikusként jegyeztek be, ám református családhoz tartozott – hosszú procedúra után – hivatalosan is áttérhetett más felekezethez. A vegyes házasságok szintén sokáig problémát jelentettek, hiszen ilyenkor katolikus pap előtt kötötték meg a frigyet, és a gyermekek is katolikusok lettek. Ezért a protestáns felekezetűek mindig törekedtek a saját felekezetükön belül társat találni. – Ennek megváltoztatására még többet kellett várni: 1848-ban a 20. törvénycikk mondta ki a magyarországi egyházak egyenrangúságát. Vagyis ettől kezdve szabadon lehetett áttérni bármelyik bevett felekezetre, és bármelyiknél köthettek érvényes házasságot, a gyermekeket vegyes házasság esetén a meggyőződés szerinti hitben nevelhették – mondja Szatmári Judit. Úgy tűnik, protestáns egyházhoz tartozni, akár anyakönyvi listában szerepelni felért egy hitvallással.

SZABAD EMBEREK LÉPHETTEK HÁZASSÁGRA Az anyakönyvnek persze a felekezeti hovatartozás, az identitás meghatározásán túl fontos nyilvántartó funkciója is volt.

INTERJÚ

|

„Ha az anyakönyvben a pap elírta a felekezeti hovatartozást, azon már nem lehetett változtatni. A nyilvántartásba vett illető ahhoz az egyházhoz tartozott, ahova bejegyezték.” (Szatmári Judit)

A nyilvántartás vezetésének egy-egy újonnan kötött házasságkor nagy jelentősége volt, hiszen ha nem a településen belülről választott valaki magának társat, bizonyítani kellett, hogy a kívülről érkező azonos felekezetű és nem házas: azaz nincs saját településének anyakönyvében bejegyzett házassága, vagy a halotti anyakönyvvel bizonyíthatta, hogy egykori társa már nem él. Az is kideríthető volt egy-egy anyakönyvből, hogy milyen rokoni fokon áll a pár, azaz szabadon házasodhat-e.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK Semleges adathalmaz – gondolhatnánk az anyakönyvekről, ám egy-egy könyv sokkal több mindent árul el gyülekezetéről, egykori lelkészéről, mint gondolnánk. Csak egy 1828-as ország­ gyű­ lési rendelet mondta ki, hogy az anyakönyveket milyen szabályok szerint kell vezetni, és másolatukat pedig az illetékes hatósághoz be kell küldeni. Szükség volt tehát egy rendeletre, amely strukturált, táblázatos formában kéri az adatok nyilvántartását. Korábban sok helyen folyó szöveggel, egyéb megjegyzésekkel tarkítva készültek a bejegyzések. – Abban az időben, amikor elkezdték egy-egy eklézsia anyakönyvét, más néven matrikuláját vezetni, a lelkésznek általában csak egy könyve volt. Ez volt a „mindeneskönyv”. Ugyanabban a kötetben vezette a keresztelések, házasságkötések és temetések idejét. De sokszor érdekességeket is feljegyzett: mikor érkezett a prédikátor a gyülekezetbe, természeti csapás vagy más katasztrófa érte 2022. február 13.

Reformátusok Lapja 23


| INTERJÚ |

a települést, vagy éppen az anyakönyvi bejegyzést bővítette ki azzal, hogy ikergyermekek születtek egy családban, esetleg valaki nem szokványos körülmények között hunyt el. Sokszor azt is följegyezték a könyvbe, ha valamilyen váratlan vagy különleges esemény történt az eklézsiában, de rajzok is akadnak egy-egy könyvben – mondja Szatmári Judit.

FÉLTVE ŐRZÖTT KINCS

A restaurátor az anyakönyv tisztítása után egyesével javítja a roncsolódott, pótlást igénylő lapokat. A kiegészítéshez japánpapírt használ. A jó minőségű, tradicionális eljárással, eperfából készített papírok szövetvékonyságúak. Dekupázstechnikához hasonló eljárással, ragasztással, ecset segítségével illeszti őket a lyukas vagy kopott sarkú lapokhoz. Mindig olyan papírt használ, amely színében és struktúrájában illik az eredeti laphoz. Ha minden hiányos oldalt kipótolt, kezdődhet az újrafűzés és a kötés. A kisújszállási anyakönyv ugyanis bőrkötést fog kapni. Tímea mosolyogva mondja, nem új könyv születik majd, hanem a régi kerül jó állapotba. – A restaurátor mindig a minimális intervenció elvét követi, azaz csak annyira avatkozik bele a tárgy életébe, amennyire muszáj.

Csak pár darab anyakönyv található nálunk, az egyházkerületi levéltárban, hiszen ezek a kötetek általában a gyülekezetek féltve őrzött kincsei: benne áll múltjuk, történetük. Vigyáznak rá. Akadtak elnéptelenedő egyházközségek, amelyekből megőrzésre hozzánk került néhány anyakönyv, vagy éppen a trianoni határon kívülre került eklézsiából menekítettek át – mondja a levéltárvezető. Mint elmondja, a Dunamellék gyülekezeteiben az 1700-as évek közepétől maradtak meg leginkább az anyakönyvek, de ebben a kerületben található a Magyarországi Református Egyház „Egy-egy gyülekezet legrégebbi matrikulájaként nyilvántartott kötet anyakönyve ugyanakkor is: a kiskunhalasi református anyakönyv, amelyidentitásának lenyomata be 1678-ban kezdték el jegyezni a hívek kereszis: felmutatható örökség, telését, házasságkötését, temetését. 1750 után amelyre vigyázni kell, már általánosnak tekinthető az anyakönyvveze- ahogyan arra a közösségtés, így több gyülekezetben találni ilyen kötetet. re magára is, amelyet az

AZ ÚJJÁSZÜLETŐ KISÚJSZÁLLÁSI RELIKVIA

anyakönyv szimbolizál.” (Szilágyi Gábor)

Nemrégiben egy kedves hölgy keresett meg az egyik közösségi oldalon, mint mondta, a kisújszállási lelkész felesége. A gyülekezet már régóta kereste az útját, hogy 1728-as évszámmal induló anyakönyvét felújítsa, egy cikk alapján találtak rám – mondja kis műhelyében a foszladozó könyv előtt ülve Bősze Tímea könyv- és papírrestaurátor. A borító nélküli kötetet elnézve lesz vele bőven munkája. – Ez a könyv nincs olyan rossz állapotban, mint elsőre talán tűnik. Ahol megfogták, forgatták, több lap sérült, kötésnek bár nincs nyoma rajta, de elképzelhető, hogy csupán lejött róla az évek során – mutatja a kötetet a restaurátor, majd ecseteket, szivacsokat vesz elő. A könyv újítását a tisztítással kezdi majd. A száraztisztítás előtt szét kell választani, fel kell bontani az eredeti fűzést. A kisújszállási anyakönyv esetében csak a szárazon végzett munkára van lehetőség. Először ecsetekkel tisztogatom a könyvet, hiszen sokszor találunk törmeléket, rovarok, pókok maradványát vagy épp préselt virágokat a könyvekben. Ezután vulkanikus gumiból készült különböző keménységű radírozószivacsokkal nagyon óvatosan, egyesével végigmegyek a lapokon. Ahol a papír engedi, natúr radírral is tisztázom a felületet. Sok türelmet igénylő munka, de a végén meghozza a gyümölcsét – mondja Tímea, közben egy másik megtisztított könyvre mutat. 24 Reformátusok Lapja

2022. február 13.

AZ ILLUSZTRÁLÓ LELKÉSZ A kisújszállási kötet különlegessége, hogy két színes, festett kép is található benne. Az egyik a keresztelők feljegyzése előtti részen, a másik pedig a halálesetek előtt álló díszes ábrázolás. Az egyik illusztráció bejegyzése szerint ezeket a külföldi tanulmányokat is végzett Püspöki Süllye János lelkész készítette, aki ugyanebben az évben, 1728-ban került Mezőtúrról a kisújszállási gyülekezet élére.

JÓ, HA VAN KÉZZELFOGHATÓ EMLÉK IS

A mostani kisújszállási elnök-lelkipásztort, Szilágyi Gábort arról ugyan nem kérdeztük, bír-e egykori elődje illusztrátori ambícióival, azonban arról érdeklődtünk, vajon miért olyan fontos a gyülekezet és lelkésze számára ez az ősi kötet. Gyülekezetünknek ez az első anyakönyve, önmagában történelem. Ez pedig nem csak azért fontos és érdekes, mert manapság reneszánszát éli a családfakutatás. Bár hozzá kell tenni, bárkit erősíteni tud az is, ha megtalálja egy-egy ősét egy távoli helység anyakönyvében, és látja, milyen régóta tartozik családja gyülekezethez, református közösséghez. Egy-egy gyülekezet anyakönyve ugyanakkor identitásának lenyomata is: felmutatható örökség, amelyre vigyázni kell, ahogyan arra a közösségre magára is, amelyet az anyakönyv szimbolizál – mondja Szilágyi Gábor. A kisújszállási elnök-lelkipásztor azt is hozzáteszi, nem csupán a közösségbe lépést jelzi az anyakönyvezés. – Ma, amikor házasságot köt valaki vagy éppen megkeresztelik a gyermekét, nem csupán a közösség anyakönyvébe kerül be, hanem emléklapot is kap. Azt szoktam javasolni a házasulandó pároknak, ezt a lapot tegyék ki szobájuk falára, hiszen lenyomata, emléke az Isten és egymás előtt tett fogadalmuknak. Segít majd emlékezni a nehezebb napokban.  FOTÓ: BAZÁNTH IVOLA, TTRE.HU| MOZAIK |

REFORMÁTUS

MÚLTIDÉZŐ

 KÉSZÍTETTE: NAGY ANDRÁS

Balogh Jenő: Adatok Tisza István hitéletének ismeretéhez Forrás: Református Élet, I. évfolyam, 8. szám, 1934. február 17.

Tisza István egyéni hitélete Egyéni életében rendületlen hívő, igaz keresztyén volt, „aki megalázza magát Istene előtt, de erős szövetségben él Istenével, s akit Isten irgalmába vetett hite a világ hiúságai, kételyei, kísértései és megpróbálta- Gróf Tisza István tási fölé emel ... (A nagysza- konfirmációi képe 1874-ben, lontai egyházmegye ülésén 13 éves korában tartott gondnoki székfoglalójából.) Ugyanakkor azt a meggyőződését is kifejezte, hogy a református vallás lényege: „Jézus Krisztus tanítása és a szabad gondolkodás elve.” Ezen az alapon elítélte a dogmákhoz való merev ragaszkodást. A Budapesti Református Ifjúsági Egyesületben 1901-ben tartott egyik előadásában még a fiataloknak is lelkére kötötte, hogy ha kételyt éreznek lelkük mélyében, ne térjenek ki annak megfejtése elől; hanem őszintén keressék az igazságot, és iparkodjanak a dolog mélyére jutni, mert annál mélyebb és őszintébb lesz hitük meggyőződése is. Hitte, hogy „minden ember lelkében benne van az isteni szikrának egy morzsája, amiből kiindulva el kell jutnunk a jóság és igazság örök, mindentudó és mindenható kútforrásához, Istenhez is”. Végül idézünk még ugyanezen írásból, elhunyt bajtársai temetésén mondott imádságából: „Hozzád emeljük imára lelkünket, Uram; hozzád, aki küzdelemre, megpróbáltatásra, veszélyre hívsz el egyeseket és nemzeteket... Nem gyűlölség, nagyravágyás, hódítási vágy adta a fegyvert kezünkbe. Megtámadták atyai örökünket, el akarják ragadni legdrágább kincsünket, édes hazánkat… Te Benned bízunk, Uram, Tehozzád fohászkodunk… [...] A Te kegyelmedbe ajánljuk itt nyugvó bajtársainkat; adj nekik csendes pihenést és boldog feltámadást… és majdan vezesd be őket az örök dicsőség fényes templomába…”  26 Reformátusok Lapja

2022. február 13.

A Zsoltárok könyvéből idézünk. Vízszintes: 1. Az idézet első része (I, R, Z, A, Ú). 13. Lassan elfogyó ázsiai tó. 14. Weber-opera. 15. Sporttrikó. 16. Mamlasz. 18. Bór és nikkel vegyjele. 19. Tolna megyei község. 21. Íbiszféle madár. 23. Áporodni kezd! 25. Figura. 26. Nemzeti Együttműködési Alap, röv. 28. Szolmizációs hang. 29. Dugonics András alkotta női név. 31. Gyilkol. 32. Éléstár. 34. Választékos igekötő. 35. Apát egynemű betűi. 36. Matematikai szögfüggvény, eredeti helyesírással. 38. Beteget ellát. 40. Juhász terelte állatcsoport. 42. Öxará, izlandi folyó kezdete! 43. Izráel egyik törzsének ősatyja. 46. Össze-vissza: rág! 47. Ázsiai nagyhatalom. 49. Dunántúli megye. 50. Kovász, angolul (YEAST). 52. Men�nyei atya. 53. Német névelő. 55. Francia grafikus, karikaturista és újságíró (Jean). 57. ... Top, egy texasi blues-rock együttes. 59. Opel-típus. 61. Cipészszerszám. 62. Apró. 63. Francia János. 65. Orosz helyeslés. 66. Kossuth- és Jászai-díjas színész, rendező, színigazgató, tanár (Péter). 68. Arab kifejezés Isten megnevezésére. 70. Parsifal része! 72. Húros hangszer. 74. Protaktínium és kálium vegyjele. 75. Oltalmazna. 78. Oélilton Araújo dos Santos brazil labdarúgó közismertebb neve (ETTO). Függőleges: 2. Vissza: klasszikus művészet. 3. Afrikai mérges kígyó. 4. A Toszkán-szigetek legnagyobbika. 5. Ikon egynemű betűi. 6. Népszerű svéd könnyűzenei együttes. 7. A buddhizmus japán ága. 8. Betsabé férje. 9. Román gépkocsijelzés. 10. Cseh helyeslés. 11. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei törpefalu. 12. Kossuth-díjas színész (Zoltán). 13. Az idézet második része (Ű, T, E, G, E). 17. Térképgyűjtemény. 20. Futását Vörösmarty énekelte meg. 22. Nicsak! 24. Világbajnok olasz labdarúgó, edző (Andrea). 27. Bájital. 29. Veronai patrícius a Rómeó és Júlia című tragédiában. 30. A pincébe. 32. Kupa fele! 33. Kisalföldi folyó. 35. Indiába került perzsa. 37. Nátrium és nitrogén vegyjele. 39. Északi férfinév. 41. Fordított elme! 44. Katonai egység. 45. Hátas állatra erősített ülőalkalmatosság. 48. Török nagyváros. 51. Tova. 54. Rövid angol férfinév. 56. Erdős. 58. Csapágyat ken. 59. Visnu végső megtestesülése a hindu mitológiában. 60. Belső-ázsiai folyó és medence. 62. Igekötő. 64. Árusít. 66. Zalatnay Sarolta beceneve. 67. Az ukrán főváros angol térképen. 69. Rendkívüli tettet végrehajtó alak. 71. Szinetár Miklós. 73. A vörösingesek vezére Molnár Ferenc regényében (Feri). 76. Reményi Ede. 77. Háziállat. Előző rejtvényünk megfejtése: „Tél közepén, Balázs-napon, szemem pislogva csüggött az öreg papon.” (Babits Mihály: Balázsolás)


| GYERMEKEKNEK |

Állatok a Bibliában Ha az állatok beszélni tudnának, biztosan elmondanák kölykeiknek és fiókáiknak azokat a történeteket a Bibliából, amelyekben őseik szerepelnek. Ezen a héten a kecskék mutatkoznak be. ÖKLELŐZŐ KISKECSKÉK A mezőn, ahol a kecskék a birkanyájjal együtt legelésztek, vagy hat-nyolc kiskecske is ugrabugrált. Kíváncsiak voltak, mint minden kiskecske. Mindent megvizsgáltak, megrágcsáltak, ahova csak lehetett, felugráltak. A legnagyobb kópé Giza és Géza volt, Boróka mama kiskecskéi. Bosszankodott a juhász miattuk eleget, mert nemcsak kópék voltak, hanem okosak is. Kifigyelték, hogy a karám ajtaját, ahol az anyakecskék a gidáikkal éltek, csak egy egyszerű, kampós akasztóval zárja be a juhász éjszakára. Na, Gézának és Gizinek se kellett több. Addig-addig mesterkedtek, míg át nem tudták dugni a szarvacskáikat a léckerítésen, és ki nem akasztották a riglit. Reggel aztán csodálkozott a juhász, hogy egyetlen kiskecskét sem talál a karámban, hanem mind szerteszét futott a legelőn. Mert bizony a kecskegidák nem olyan jámborak, mint a bárányok. Gyakran nem is csatlakoznak a nyájhoz, hanem az anyjuk mellett ugrándoznak. De ha valami érdekeset látnak, akkor aztán nem törődnek senkivel, futnak világba. És persze öklelőzni is szeretnek. No, nem komolyan, hanem csak úgy játékból: fejjel egymásnak szaladnak, csattannak a szarvacskák, kapálnak a lábak, egymásnak feszülnek a homlokok. Géza és Gizi is kivette a részét a kobakpróbából, hiszen a gödölyéknek, a lánykecskéknek is ugyanúgy nő a szarvuk, mint a fiúknak, a gidáknak. Csak nekik egy kicsit kisebb. Sok gondja volt hát Boróka mamának eleven kiskecskéivel, és ha elfogyott a türelme, akkor bizony meg is fenyegette őket: – Ha ilyen rendetlenek lesztek, kiraklak benneteket a pusztába, és elvisz Azázél! Amikor először hallották a kiskecskék Azázél nevét, bizony megrettentek. Mert már önmagában a puszta is ijesztő helynek tűnt. Hiszen a legbiztosabb hely a világon a karám volt: nemcsak az anyjuk, hanem a pásztor is őrizte őket. Persze időnként jó volt kiszökni a karám körüli mezőre, de a kiskecskék tudták, hogy ott is biztonságban vannak, mert a pásztor vigyáz rájuk. De a puszta… Az más világ volt. A puszta a legelőn túl terült el, ott nem vigyázott rájuk semmilyen pásztor. Ahol a kisgidák és gödölyék halálos veszedelembe kerülhetnek a ragadozó állatok miatt. Ráadásul ott van Azázél is… Róla nem tudták, hogy ki, de már a neve is félelmetes…

Igazság szerint Boróka mama sem tudta pontosan, ki is az az Azázél. Elmentek hát Gerzsonhoz, az öreg bakhoz, hátha ő felvilágosítást tud adni a kíváncsi kiskecskéknek. De Gerzson csak a szakállát simogatta zavarában: – Őszintén mekkkmondom, én sem tudom… – mekegte –, mert a Szentírás is csak egy helyen említi a nevét (3Móz 16,5–10). Az biztos, hogy a zsidók a nagy engesztelés ünnepén elővezettek két kecskebakot, és sorsot vetettek közöttük. Az egyiket feláldozták az Úrnak, hogy bocsássa meg a nép vétkeit. A másikat pedig elküldték Azázélnek a pusztába, hadd vigye magával a nép minden bűnét egy távol eső földre.  MIKLYA LUZSÁNYI MÓNIKA / MIKLYA ZSOLT, RAJZ: DAMÓ ISTVÁN

2022. február 13.

Reformátusok Lapja 27


| MOZAIK |

FELHÍVÁS DIAKÓNIAI DÍJAKRA A református diakóniában, szeretetszolgálatban kiemelkedő szolgálatot végzőket a Zsinat diakóniai díjakkal ismeri el. A gyülekezeti munkában fáradhatatlan gyülekezeti tagokat Kiss Ferenc-díjra, az intézményes szolgálatban kiemelkedő munkatársakat pedig Juhász Zsófia-díjra lehet felterjeszteni március 10-ig. Részletek a diakonia.hu oldalon találhatók. APRÓHIRDETÉSEK Kedves Olvasóink! Hirdetéseinket az Önök szíves tájékoztatása érdekében tesszük közzé, ám azok tartalmát Kiadóhivatalunknak nem áll módjában ellenőrizni.

EGYÉB • HARANG eladó! Új öntésű, 725 kgos, G hangú, füles. Érdeklődni: 06-30 7288161, info@harangontode.hu. SZOLGÁLTATÁS • Palást, Luther-kabát, reverenda, Bocskai-öltöny készítése, javítása méret után. Tahy László egyházi és úri szabó. Tel.: 0670-630-9502, www.egyhaziszabo.eoldal.hu. ÁLLÁS • Bagdy Emőke és Császár Noémi klinikai vagy alkalmazott egészség-szakpszichológus végzettségű munkatársat keresnek óbudai „Pszichoszomatikus Ambulancia” rendelőjükbe, státusba vagy szerződéssel. Érdeklődés: info@pszichoszamoca.hu címen. SZÁLLÁS • A Harkányi Református Egyház­ község szeretettel várja a gyülekezetek gyer­mek- és ifjúsági csoportjait 18 főig, illetve családokat Harkányba a református gyülekezet vendégházába. Szállásköltség: felnőtteknek 2.500 Ft/fő/nap, gyermekeknek 2.000 Ft/fő/nap. Lehetőség van strandolásra, kirándulásra és különböző kulturális programokon való részvételre. Pécs, Siklós, Villány 25 kilométeren belül. Érdeklődni lehet a harkany@reformatus.hu címen vagy a 0630-636-5836-os telefonszámon. HALOTTUNK

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Dr. Pap Béla jogtanácsos (1935. február 28. – 2022. január 24.) rövid szenvedést követően elhunyt. Temetése 2022. február 28-án, hétfőn 16 órakor lesz a budapest–kelenföldi evangélikus templomban (XI. Bocskai út 10.). A búcsúztató istentisztelet végén hamvait szűk körben helyezzük el a templomhoz tartozó urnatemetőben. 28 Reformátusok Lapja

2022. február 13.

A Károli Gáspár Református Egyetem felvételt hirdet a 2022/2023. tanévre MIÉRT ÉRDEMES EGYETEMÜNKET VÁLASZTANI?

• A Károli a 4. legjobb a rangsorolt 38 magyarországi

felsőoktatási intézmény közül.* • Egyetemünket a minőségi oktatás mellett a családias légkör, az oktatók és hallgatók közötti személyes kapcsolat, valamint szakmai együttműködés jellemzi. • Intézményünk számos lehetőséget biztosít a szellemi és lelki feltöltődésre, a hitélet gyakorlására. • Az egyetem Református Ösztöndíjat alapított annak érdekében, hogy ez által segítse a hitük iránt elkötelezett református fiatalok felsőoktatási tanulmányait. Református Ösztöndíjunkkal a nem hitéleti képzésben részt vevő, gyülekezetükben aktív református fiatalok felsőoktatási tanulmányait kívánjuk támogatni. • A Károlin számos országos ismertségű, elismert szaktekintélyű oktató várja a hallgatókat. Egyetemünk országosan az előkelő 2. helyen áll az oktatók kiválósága alapján.* • Egyetemünkön kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. • Egyetemünkön 14 idegen nyelv tanulható – köztük olyan különleges nyelvek, mint a finn, észt, norvég, kínai vagy japán. • Egyetemünk minden Nagykőrösön és Budapesten kollégiumi férőhelyet igénylő hallgatónak tud lakhatást biztosítani. • A károlisok aktív közösségi és tudományos életet élnek: rendszeresen tartunk könyvbemutatókat, konferenciákat, szakmai fórumokat, művészeti napokat. KÉPZÉSEINK: bölcsészettudományi • társadalomtudományi • egészségtudományi • pedagógus • gazdasági • hitéleti • jogi További információ: www.kre.hu/felveteli * (HVG Diploma 2022)

HALOTTUNK

A gyászoló család, a Dunántúli Református Egyházkerület, a Pápai Református Egyházmegye és a Mezőörsi Református Egyházközség nevében együttérzéssel tudatjuk, hogy Mátyás Lajos, nyugalmazott esperes, volt újrónafő-jánossomorja-mosonszolnoki, mezőörsi, mosonszentjánosi, péri, táplánypusztai és töltéstavai, Pro Pannonia Reformata díjas lelkipásztor 2022. január 23-án türelemmel viselt, hos�szú betegség után, életének 88. évében hazatért megváltó Urához. Sok talentummal megáldott életéért 2022. február 12-én, szombaton 15:30-kor adnak hálát a győri református templomban (Győr, Kossuth u. 9.). A koszorúmegváltást a család a Pápai Református Gimnázium javára ajánlja fel. „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr ama napon, az igaz bíró, nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4,7–8, Károli-ford.)


| MOZAIK |

Református szőlészek és borászok találkozója Idén is megrendezik a Kárpát-medencei Szőlészek és Borászok Fórumát. A kezdeményezés 2013-ban indult útjára, azóta minden találkozót más-más történelmi borvidéken rendeztek meg. Ebben az évben március 4–6. között, a Balatonfüred-Csopaki borvidékbe tartozó Alsóörsre és Felsőörsre várja a résztvevőket a szervező Református Közéleti és Kulturális Alapítvány. A háromnapos esemény szakmai előadásokkal, valamint a fehér-, rozé-, és vörösborok versenyével telik. A szakmaiakon kívül megjelennek a lelki szempontok is. Az Istenre figyelés, Isten előtt megállás a BORUM egyik lényegi pontja. A mezőgazdaságban dolgozó, természetnek kitett ember hálás azért, amit egy-egy esztendő végén megkap, ennek közös megélését teszi lehetővé a református szőlészek és borászok találkozója – fogalmazott Zila Gábor, az RKK ügyvezetője. Ahogy minden évben, a Kovács Pál vezette szakmai zsűri idén is kiválasztja az MRE és az RKK hivatalos borait. Ez utóbbiak a kistermelők forgalomba hozatali engedély nélküli termékeiből kerülnek ki. A BORUM-ra mind résztvevőként, mind versenyzőként február 13-ig lehet jelentkezni, további részleteket az RKK oldalán olvashatnak. 

A Pápai Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet a 2022/2023-as tanévre: 1. Református teológia osztatlan és ka­ techéta–lelkipásztori munkatárs alap­ kép­zési szakjaira mind állami ösztön­dí­­jas, mind önköltséges képzésre.Je­­­l­entkezési határidő: 2022. február 28. 2. Református hit- és erkölcstanoktatói, szaklelkigondozói, homiletikai szakirá­ nyú továbbképzési szakjaira, önköltséges képzésre. Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 19. További információ: www.prta.hu, +36-89-312-331, +36-30-748-1620. HELYESBÍTÉS Lapunk január 23-ai számában Váradi Ferenc írásában rosszul jelent meg a doni katasztrófa éve: 1942 helyett 1943 lett volna helyes. Köszönjük kedves Olvasónk észrevételét, és az elírásért elnézést kérünk!

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felvételt hirdet a 2022/23-as tanévre az alábbi hitéleti képzésekre: • • • • • • • •

református teológia osztatlan MA szak (10 félév) – nappali tagozat, református teológia szak, lelkész szakirány (12 félév) – nappali tagozat, vallás- és nevelőtanár osztatlan szak (10 félév) – nappali tagozat, vallás- és nevelőtanár osztatlan mesterképzés, hitoktató, lelkész, tanár vagy tanító szakképesítésre épülve – levelező tagozat, katekéta–lelkipásztori munkatárs BA szak, katekéta szakirány – nappali és levelező tagozat, református kántor BA szak – nappali tagozat, hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (pedagógiai végzettségre épülő), teológia minor részismereti képzés (a teológia tudománya iránt érdeklődőknek és a hitéleti mesterszakra jelentkezés előfeltételeként). A jelentkezési határidő: 2022. február 28. A fenti hitéleti képzésekre nem a központi felvételi eljárásban kell jelentkezni! Az alkalmassági vizsga időpontja, további információk, valamint jelentkezési lap a www.felveteli.drhe.hu honlapon található.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a hittanár–nevelőtanár szak egyszakos formája mellett kétszakos képzésre is lehet jelentkezni, amely a Debreceni Egyetemmel közösen indul:

• hittanár–nevelőtanár – magyar nyelv és irodalom szakos tanár, • hittanár–nevelőtanár – történelemtanár, • hittanár–nevelőtanár – német nyelv és kultúra tanára, • hittanár–nevelőtanár – hon- és népismeret szakos tanár. Az összes szakpár nappali tagozaton indul. A szakpáros tanárképzésre a központi felvételi eljárás keretében kell jelentkezni! (www.felvi.hu ) A jelentkezési határidő: 2022. február 15. Az alkalmassági vizsga időpontja, további információ a www.felvi.hu és a www.felveteli.drhe.hu honlapon található.

2022. február 13.

Reformátusok Lapja 29


| PORTRÉ |

Milyen ötlet hívta életre a téglamúzeumot és a bibliagyűjteményt? A Tisza-tó egyre több turistát vonz Tiszaszentimrére, Tiszaderzsre, ahol a feleségemmel, Fodor-Csipes Anikóval szolgálunk. Egy idényben rengetegen kerülik meg a tavat biciklivel. Azelőtt a turisták elmentek a bezárt templomaink előtt. 2013-ban Tiszaszentimrén átadtuk az Egyházi Pecsétes Téglamúzeumot, 2015-ben pedig a Bibliamúzeumot Tiszaderzsen, ezeket azóta ezrek látogatták meg. A múzeumaink üzemeltetésére missziói feladatként tekintünk.

REFORMÁTUS

Hogyan hívta el Isten a lelkészi életre? Kárpátalján születtem, színtiszta református magyar faluban, Dercenben. Isten elhívását nehezített terepen értettem meg, akkoriban még tiltották a vallást. A hívő nagymamám példája és imádságai meghatározóak voltak, ő mindig is buzdított a templomba járásra. A legkeményebb sztálini korszakban is volt nálunk házi gyülekezet, ahová az utcabeliek összejártak imádkozni, csendesen énekelni, életük terhét Istennek átadni. Gyermekkoromban sokat voltam köztük. 1985-ben elmentem egy húsvéti istentiszteletre, ezért az iskolaigazgató kiállított 350 iskolás elé, és megalázó módon beszélt rólam és a templomba járásomról. Tízéves voltam, de furcsa módon nem éreztem szégyent, sőt azt gondoltam, hogy az ateizmust hirdető pedagógusok ülnek süllyedő hajón... Én pedig olyanon, amely 2000 éve vízen van. 14 évesen éreztem először, hogy lelkész szeretnék lenni, hiszen Jézustól a legnagyobbat kaptam: az életét és örök életet. Mindezekért tartozom neki azzal, hogy a legnagyobbat adjam neki: az életemet.

Mi motiválja abban, hogy Isten jelenlétét más területeken is vizsgálja? Az Ige szerint Isten örök hatalma és istensége „alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható” (Róm 1,20). Isten legnagyobb és legjelentősebb, legizgalmasabb kijelentése az ő 2022. február 13.

NÉVJEGY

Nemcsak gyülekezetet épít, hanem közösséget, akár a tégla szépségéhez vonzódókból, akár a csillagok fürkészését kedvelőkből. Mindezt Isten útmutatását követve. Fodor Gusztáv lelkész, öt gyermek édesapja. Szintén lelkipásztor feleségével együtt szolgálják Istent az élet minden területén, elsősorban Tiszaszentimrén, Tiszaderzsen és Tomajmonostorán.

Most a csillagászat felé fordult, de ebben is ott van a biblikus látás. Mit jelent ez önnek? Két-három évente rabul ejt egy új hobbi. 2020-tól fordult a figyelmem a csillagászat felé, azóta van egy közel 50 darabból álló meteoritgyűjteményem is. Pál apostol maga is gyakran szemlélte az eget (1Kor 15,41). Az elmúlt két év alatt eljutottam oda, hogy már van bátorságom előadásokat tartani ebben a témában. Vallom, hogy a csillagok világa és a Földünk Isten szerelmi vallomása nekünk, embereknek.

30 Reformátusok Lapja

Fodor Gusztáv

Fia, Jézus Krisztus. Jézust hitünkkel és szeretetünkkel megragadva szabadságunk van Teremtő Urunk alkotását értelmesen vizsgálni a biológia, a fizika vagy más tudomány területén.

Mi a következő terület, amellyel szívesen foglalkozna, s miért? Az Árpád-kor megértésével foglalkoznék szívesen. Államalapító és országépítő István királyunk nemzetünk jövőjének zálogát a frissen felvett keresztyénségben és a keresztyén Európába való betagolódásban látta. Az egykori keresztyén európai kultúra a szemeink előtt számolja fel önmagát. Számos nemzetközi szervezet ideológiai gyarmatosítást folytat, amely a „cancel culture” múltat és értéket pusztító formáját ölti. Véleményem szerint szeretett magyar nemzetünkre is ez vár, ha nem értelmezzük újra református keresztyén identitásunkat és nem tesszük azt szerethetővé és befogadhatóvá. A családja hogyan viszonyul nem átlagos lelkész mivoltához? Feleségem támogatja az újabbnál újabb hobbijaimat, mivel látja, hogy ezeket egytől egyig megosztom gyülekezeteinkkel és az érdeklődőkkel. Egy szem lányom lelkesedik a csillagászatért, a fiaim pedig örömmel vesznek részt a téglagyűjtő túrákon. Mit kíván átadni a gyermekeinek? A legfontosabbakat: a Krisztusban nyugvó hitemet és a képességemet a lelkesedésre. Az Úr gazdagon megáldott, hiszen gyermekeim mind elfogadták az Úr Jézust.  BUZÁS BORBÁLA


| MOZAIK |

REFORMÁTUS KONYHA

Csomós András séf

Pulykazúzapörkölt „sütős” tarhonyával Most is egyszerűbb recepttel készültem. Sajnos a belsőségek fogyasztása kiment a divatból, pedig nemcsak egészségesek, de nagyon ízletesek is. Én mindenkinek ajánlom, hogy nyugodtan próbálkozzon. Gyerekként gyűlöltem a zúzát, ma is csak akkor eszem meg, ha szépen meg van tisztítva, azaz színhús. Ehhez a legjobb a pulyka, a liba vagy a hízottkacsa zúzája.

HOZZÁVALÓK: 1 kg pulykazúza • 300 g vöröshagyma • 125 g kacsa- vagy libazsír • 1 db paprika • ½ db erős paprika • 1 db paradicsom (nagyobb) • 2 gerezd fokhagyma • só, bors • 1 teáskanál őrölt kömény • 1 púpozott evőkanál jó minőségű őrölt paprika • 5 dkg szalonnazsír • 25 dkg házi vagy dörzstarhonya • só • 750 ml forró víz.

A tálaláshoz: csemegeuborka • petrezselyemzöld. A pörkölthöz alaposan megtisztítjuk a zúzát, én minden cullangot le szoktam vágni, de egyben hagyom. Ha időnk engedi, egy éjszakára 6 százalékos sópácba rakhatjuk (1 liter vízhez 60 g só). Felkockázzuk a hagymákat (nem fontos apróra, úgyis szét fog főni), a forró zsírra dobjuk, és közepes lángon elkezdjük pirítani. Ha már aranyszínű a hagyma, rádobjuk a zúzát, és azt is lepirítjuk. Amint a zúza elkezd kifehéredni, hozzáadjuk a felvágott paprikát, erős paprikát és paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, köménnyel és a pirospaprikával fűszerezzük, és az egészet közepes lángon elkezdjük összefőzni. A zöldségek levet fognak ereszteni, folyamatosan figyeljük, mert, ahogy ez elfő, a főzés alatt folyamatosan pótolnunk kell majd. Szakaszosan pároljuk, mindig pirítsuk le, majd öntsük fel, míg el nem készül.

A sütőt melegítsük elő 180 fokra, a tarhonyát keverjük össze a felmelegített szalonnazsírral, és tegyük a sütőbe. Figyeljük folyamatosan, és fakanállal vagy rázogatással keverjük össze. Közben a vizet forraljuk fel. Amikor a színt megfelelőnek tartjuk, öntsük a tepsibe a vizet, és tegyük vissza a sütőbe még körülbelül 10 percre, majd kapcsoljuk ki, és hagyjuk ott elkészülni. Kínáljunk hozzá csemege vagy kovászos uborkát. 

Győzzön az új énekeskönyv! Ókovács Szilveszter és felesége, Máthé Zsuzsa jelölték a Highlights of Hungary 50-es listájára az új Református énekeskönyvet. Az évente megszervezett kezdeményezés a Magyarországon és a Kárpát-medencében létrejött kiemelkedő szellemi vagy fizikai teljesítményekre igyekszik felhívni a figyelmet. Február 17-ig közönségszavazattal lehet támogatni a szívünkhöz közel álló jelölteket. – Amikor értesültem arról, hogy elkészül az új Református énekeskönyv, és utánaolvasva láttam, micsoda háttérmunkát igényelt megalkotni, és milyen hosszú folyamat után vehetik a templomba járók kezükbe, nyilvánvaló volt: az elmúlt évünk egyik legfontosabb új teljesítménye ez. Jól tudom, hogy mit jelent az istentiszteleten az éneklés: hogyan emeli a lelket abba

az imádságos szférába, amelyből egyébként a Highlights of Hungary jelmondata, a „Hass, alkoss, gyarapíts!” is kibomolhat aztán az ember egyéni életében. A lélekemelés legalább olyan fontos küldetés és elismerésre méltó alkotás, amely megérdemli, hogy ráirányítsuk a fényt – mondta Máthé Zsuzsa, aki szerint nem csupán a minden vasárnap templomba járóknak nagy érték a kötet. Úgy látja, a jellemző magyar szóhasználat és fordulatok sűrűsödnek ebben a kötetben is, és örökítik tovább magyar nyelvi kincset. Az ötven jelöltből két díjazott születik. Az egyiket a kezdeményezés nagykövetei választják ki, míg a másik közönségszavazás útján nyerhet. A Református énekeskönyvre a highlightsofhungary.hu oldalon szavazhatunk.  2022. február 13.

Reformátusok Lapja 31Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.