Page 1

Etapa Batxillerat

IES Alcarràs

REUNIÓ REUNIÓ DE DE PARES PARES DE DE BATXILLERAT BATXILLERAT

Dimecres, 22 de setembre de 2010 IES Alcarràs


0. Els tutors de Batxillerat. Curs 2009-2010

1r. Batxillerat 1A

Etapa Batxillerat

Horari d’atenció de pares Sònia Sònia Sabaté Sabaté

Dilluns Dilluns10:40 10:40aa11:30 11:30h.h. Divendres Divendres10:40 10:40aa11:30 11:30h.h.

2n. Batxillerat 2A

Daniel Daniel Fernández Fernández

Dimecres Dimecres10:40 10:40aa11:30 11:30h. h. Divendres Divendres10:40 10:40AA11:30 11:30h.h.

IES Alcarràs


1. La nova etapa educativa. BATXILLERAT

Etapa Batxillerat

IES AlcarrĂ s


1. La nova etapa educativa. BATXILLERAT

Etapa Batxillerat

ETAPA NO OBLIGATÒRIA = VOLUNTARI, LLIURE ESTAS ESTUDIANT PERQUÈ HAS VOLGUT

RESPONSABILITAT AFEGIDA

L’ACTITUD ÉS FONAMENTAL

AUTONOMIA


1. La nova etapa educativa. BATXILLERAT

Etapa Batxillerat

EDUCACIÓ ESPECIALITZADA m’agradaria estudiar allò que m’interessa, allò que m’agrada, del que vull treballar

MODALITATS

Ara ja pots!

TREBALL DE RECERCA

Esperem de tu una millora en el rendiment


1. La nova etapa educativa. BATXILLERAT

Etapa Batxillerat

EDUCACIÓ EXIGENT El professorat vol impartir aquestes matèries al més alt nivell

S’ha acabat el “tot mastegadet”

10 matèries més un treball de recerca…


1. La nova etapa educativa. BATXILLERAT

NO ES POSSIBLE L’AUTONOMIA SENSE HÀBITS D’ESTUDI •Horari setmanal d’estudi PLANIFICACIÓ

•Agenda •Organització del material •Treballar segons objectius

MOTIVACIÓ SOSTINGUDA

•Regularitat en la feina •Sacrifici

Etapa Batxillerat


Etapa Batxillerat

2. Pla d’estudis i currículum. Modalitats de Batxillerat i nombre d’alumnes. Curs 2010-2011 1r. Batxillerat CIÈNCIES CIÈNCIESI ITECNOLOGIA TECNOLOGIA

15 alumnes

HUMANITATS HUMANITATSI ICIÈNCIES CIÈNCIESSOCIALS SOCIALS

8 alumnes

2n. Batxillerat CIÈNCIES CIÈNCIESI ITECNOLOGIA TECNOLOGIA

15 alumnes

HUMANITATS HUMANITATSI ICIÈNCIES CIÈNCIESSOCIALS SOCIALS

12 alumnes

IES Alcarràs


Etapa Batxillerat

2. Pla d’estudi i currículum. BATXILLERAT. Curs 2008-2009 Matèries comunes

1r. Batxillerat

2n. Batxillerat

Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera (anglès) Educació Física Ciències per al món contemporani Filosofia i ciutadania Història de la filosofia Història d’Espanya IES Alcarràs


Etapa Batxillerat

2. Pla d’estudi i currículum. BATXILLERAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Matèries de modalitat

Opció 1 Ciències socials i jurídiques

1r bat

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Economia de l’empresa I

Hª del món contemporani

Francès Religió / informàtica

2n bat

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Economia de l’empresa II

Literatura catalana

Psicologia i sociologia Estada a l’empresa Geografia

1r bat

Llatí I

Literatura castellana

Hª del món contemporani

Francès Religió / informàtica

2n bat

Llatí II

Hª de l’art

Literatura catalana

Psicologia i sociologia Geografia Estada a l’empresa

Opció 2 Humanitats

IES Alcarràs


Etapa Batxillerat

2. Pla d’estudi i currículum. BATXILLERAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA Matèries de modalitat

Opció 1

1r bat

Matemàtiques I

Ciències de la terra I Física I

Biologia I

Química I Informática

2n bat

Matemátiques II

Ciències de la terra II Física II

Biologia II

Química II Estada a l’empresa

1r bat

Matemàtiques I

Física I

Tecnologia industrial I

Dibuix tècnic I Informàtica

2n bat

Matemàtiques II

Física II

Tecnologia industrial II

Dibuix tècnic II Estada a l’empresa

Ciències I ciències de la salut

Opció 2 Enginyeria i arquitectura

IES Alcarràs


2. Pla d’estudi i currículum.

Etapa Batxillerat

ESTADA A L’EMPRESA • • • • • •

No s'ha de confondre amb unes pràctiques laborals. Funció orientadora. Fer conèixer a l'alumnat la realitat del món laboral. Conèixer l'estructura organitzativa d'una empresa. Orientar-se en el món laboral i adquirir informació útil per enfocar el propi projecte acadèmic i professional de futur. Desenvolupar les capacitats professionals per a les quals l'alumnat té predisposició Treballar en equip, i participar-hi de manera activa. Durada: 140 hores (70 teòriques al centre educatiu) Avaluació: professorat i empresa


Etapa Batxillerat

4. Criteris d’avaluació i promoció. Com s’avalua i què es té en compte? Aspectes generals i específics de cada matèria L’alumnat L’alumnatdisposa disposadels delscriteris criterisd’avaluació d’avaluacióde decada cadamatèria matèria Informació i comunicació de resultats Preavaluacions Preavaluacions(finals (finalsoctubre) octubre) Butlletins Butlletinstrimestrals trimestralsde denotes notes Qualificació final de Batxillerat Proves Provesextraordinàries extraordinàriesde derecuperació recuperació Mitjana Mitjanade detotes totesles lesmatèries matèriesdel delBatxillerat Batxillerat(90 (90%) %) Treball Treballde deRercerca: Rercerca:10 10% %de delalanota notafinal finalde deBatxillerat Batxillerat

IES Alcarràs


Etapa Batxillerat

4. Criteris d’avaluació i promoció. Com es promociona de curs? 1r. Batxillerat Aproven Pasen de curs Superar Superartotes totesles lesmatèries matèries de de1r 1rbatxillerat batxillerat Sense Sensesuperar superar22matèries matèries com comaamàxim màxim (recuperables (recuperablesalalllarg llargdel del curs següent) curs següent)

No aproven Permanència d’un any més en el mateix curs Suspenen Suspenenentre entre3-4 3-4 Es Esmatricula matriculade detotes, totes,conservant conservantles les notes notesde deles lesaprovades aprovadesi iaspirant aspirantaa millorar-les millorar-les Es Esmatricula matriculanomés nomésen enles lesmatèries matèries suspeses (cursa voluntàriament suspeses (cursa voluntàriamentaltres) altres) Suspenen Suspenenmés mésde de44 es esmatricula matriculade detotes totes sense senseconservar conservarnotes notes IES Alcarràs


Etapa Batxillerat

4. Criteris d’avaluació i promoció. Com es promociona de curs? 2n. Batxillerat Aproven

No aproven

Avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos

Permanència d’un any més en el mateix curs Matricular-se Matricular-se Repetir curs complet

S’obté

Només de les matèries suspeses Treball de recerca Estada a l’empresa

Si les té superades no els han de repetir.

IES Alcarràs


Etapa Batxillerat

5. La nova selectivitat

• Va entra en vigor el curs 2009-2010 • En 2 fases: una fase general obligatòria i una fase específica voluntària •Es pot treure fins a 12 punts •Naturalment, les notes de tall d’accés als graus universitaris es corregeixen a l’alça. 94,1 94,1% %aproven aproven

6,7 6,7nota notamitjana mitjana

IES Alcarràs


Etapa Batxillerat

5. La nova selectivitat FASE GENERAL (OBLIGATÒRIA) 1. Llengua catalana i literatura 2. Llengua castellana i literatura 3. Llengua estrangera 4. Història o Filosofia (a triar-ne una) 5. Una matèria de modalitat a triar

Qualificació: NOTA MITJANA dels 5 exercicis

Total: 5 matèries (Abans: 7 matèries)

1. Llengua catalana: 7 2. Llengua castellana: 6 3. Llengua estrangera: 8 4. Filosofia: 7 5. Matemàtiques: 5

6,6 IES Alcarràs


Etapa Batxillerat

5. La nova selectivitat FASE ESPECÍFICA (VOLUNTÀRIA PER APUJAR NOTA) Fins a 3 matèries de modalitat Paràmetres de ponderació: cada grau determina quines matèries pot escollir l’alumne i com les valora (0,1/0,2)

1. Dibuix tècnic: 10 (0.2) 2. Física: 8 (0,1) 3. Tecnologia industrial: 5

Qualificació:suma de les dues millors qualificacions ponderades

2,8 IES Alcarràs


Etapa Batxillerat

5. La nova selectivitat NOTA FINAL

EXPEDIENT

PAU GENERAL

60 %

40 %

PAU ESPECÍFICA

8

6,6

100 % 2,8

4,8

2,64

2,8

TOTAL

10,2

IES Alcarràs


6. El Pla d’Acció Tutorial.

Etapa Batxillerat

Continuum d’activitats dins el PAT de Batxillerat.

IES Alcarràs


Etapa Batxillerat

IES AlcarrĂ s

El batxillerat  

Batxillerat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you