september 2009 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

NR. 293

JAARGANG 25

PRIJS: 2,30 `

SEPTEMBER 2009

AFGIFTEKANTOOR: 2300 TURNHOUT

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

www.demaand.be

DE TOEKOMST VAN ONZE PASTORIJEN

"Ik kwam van Guatemala naar Meerle en was best tevreden met mijn woonst hier!"

RESTAURATIE IN WORTEL

Pastoor Fons Soontjens, Meerle

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN VAN

DE ANTILAANSE FEESTEN


COLUMN Van werken wordt een mens moe, en van moe zijn komt moeten. Weg moeten, met name. We hebben ons de voorbije maanden dus massaal overgeleverd aan de jaarlijkse volksverhuizing. Destijds was “Quo vadis” (waar naartoe) populair als kaskraker in bioscoop Roma of als filosofische verzuchting aan de toog. Vandaag is de vakantieversie ervan de hamvraag van het bestaan: “Waar naartoe van ‘t jaar? Voor hoelang?”. Maanden vroeger ging het van “Al plannen?”, weken later is het “Van wanneer terug?” Om nog te zwijgen van “Hoe hebt ge ‘t gehad?”. En van de onvermijdelijke digitale kiekjes, amper verhullend dat we er als toeristische kiekens bijliepen of –lagen in onze buitenlandse ren. Waarna diezelfde beelden rijkelijk Face- en fotoboeken vullen. Vakantie is zo’n gedommese verplichting dat ze niks meer van doen heeft met onthaasten, ontstressen of rusten. Vakantie is corebusiness, er komt big money en hard work aan te pas. Vakantie doet wat met een mens. Gekoesterde principes verdwijnen plots achter de zonnebril of in de kofferset. Wie maalt er om rechtvaardigheid of arbeidsomstandigheden in een vakantieparadijs (ze verdienen niet veel, maar anders hadden die mensen helemaal geen werk)? Wie geeft er om de ecologische voetafdruk als hij zich naar Zaventem of Charleroi spoedt (dat vliegtuig gaat

Werken, oef! zonder mij even goed de lucht in)? Wie is er bekommerd om duurzaamheid in het appartement op de zeedijk, de kamer in het safaripark, het hotel hoog in de bergen (eentje meer of minder maakt echt het verschil niet)? Voor onze vakantieportie hebben we dus heel veel over. We spenderen er ettelijke maandweddes aan, terwijl we anders de kopertjes omdraaien bij de aankoop van een blikje erwten. We trotseren er bosbranden en hotelevacuaties voor in Spanje, Griekenland of Sicilië. We reizen duizend kilometers om te ontdekken dat de internetfoto’s stukken leuker oogden dan de realiteit, of dat het zuurbetaalde vakantieadres helemaal niet bestaat. We betalen maanden vooraf vliegtuigtickets van het failliete MyAir. We raken aan de lopende band bagage kwijt in luchthavens, nadat overigens onze portefeuille vakkundig gepikt werd op de Ramblas of Piccadilly. We staan zes uur in de file aan de Tauerntunnel of op de Route du Soleil. We tellen de toeristenslachtoffers van bergongevallen in Peru, busongevallen in Spanje, bomaanslagen in Palma de Mallorca of Burgos. Zelfs dan hebben we er niet genoeg van. Begin augustus sloeg de Kempenklok al om de oren met de melding: “De nieuwe winterbrochures zijn er!” Ik moest me naar de “vakantiewinkel” in de Vrijheid reppen om er nog op tijd bij te zijn. Van vakantie moet je immers tijdig en goed werk

maken. Als alle werkende mensen evenveel werk maakten van hun werk als van hun vakantie, dan kreeg het bbp een boost van jewelste en duurde de crisis half zo lang. Uitstippelen, plannen, boeken, voorbereiden van vakantie vergen energie en concentratie. Zodoende boeken we in augustus de winterbestemming. En wie in januari nog niet uitgebreid heeft gegoogled, gesnuffeld of geboekt, riskeert in 2010 een vakantieloze zomer te moeten doorstaan. AAAARRRGGH, thuisblijven alleen al het idee komt minstens op oudermoord, hartader- en/of echtbreuk te staan. Of toch maar eens een keertje overslaan? “Ik was op verre zeeën tuk, nu zoek ik bij mijn peeën geluk”, schreef Richard Minne - en zijn dichters geen verstandige mensen? Dan toch maar eens onthaasten in de stille Kempen op de purperen hei? Als er daar nog een pluk hei te vinden is, tenminste, en die pluk niet afgevreten werd door een of andere kever. Of er geen gevangenismeute ontsnapt uit Merksplas en achtervolgd wordt tot in Rijkevorsel. Of een Meerlese griepdode te betreuren is. Of een Tielenaar voor de lol voorbijgangers beschiet. Of van Retie tot Wuustwezel bankkantoren overvallen worden. Of het station van Herentals in de fik gaat. Of… Ach, vakantie, waar gaat dat toch heen? Gelukkig zit de hoogzomer er op. Kunnen we weer over naar de rustbrengende orde van de dag. Werken, oef. (mdl)

DE OOGST 2009

Wie zijn deze schattige baby’s en waar wonen ze. U leest er alles (of toch iets) over op blz 31 2 - SEPTEMBER 2009


OMSLAGVERHAAL

DE TOEKOMST VAN ONZE PASTORIJEN De pastorij en de wet Een pastorij (ook wel: pastorie) is de woning van de pastoor. Elke parochie heeft een pastorij, maar in tegenstelling tot wat je zou denken is het niet het kerkbestuur maar de gemeente die de zorg ervoor draagt. Dat lijkt misschien een contradictie, maar dat hebben we eigenlijk te danken aan de Franse Revolutie. Die had de scheiding tussen Kerk en Staat uitgeroepen, met de bedoeling de grote invloed van Rome en de clerus op het staatshuishouden uit te schakelen. Ze zijn daarin nooit geslaagd. Het forse antiklerikalisme van de Revolutie zette onder het gewone - veelal katholieke - volk veel kwaad bloed, zowel in Frankrijk als in het geannexeerde België. Remember de Boerenkrijg. De opstandelingen schaarden zich achter ‘hun’ katholieke geestelijkheid – voor Outer en Heerd - en waren fel tegen de Revolutie gekant. Tijdens zijn periode als Eerste Consul besefte Napoleon Bonaparte dat de interne orde in zijn steeds groter wordend rijk pas door een godsdienstvrede hersteld kon worden. Hij had er dus alle belang bij naar een verzoening met Rome te streven. Met dat doel sloot Napoleon op 15 juli 1801een concordaat met paus Pius VII. Het Concordaat voorzag o.m. in het herstel van de vrijheid van eredienst en in een bezoldiging van de katholieke geestelijkheid door de Staat, in ruil voor de tijdens de Revolutie genationaliseerde en door de regering verkochte kerkelijke bezittingen.

Pastorij als ambtswoning van de pastoor Na de onafhankelijkheid behoudt de Belgische overheid de bepalingen van het Concordaat en de wetten van Napoleon die eruit voortvloeiden. Art. 92, 2° van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 legde aan de gemeente de verplichting op om aan de pastoor of bedienaar een pastorij te bezorgen. Een pastorij in de parochie is hoofdzakelijk bestemd om de huisvesting te verzekeren van de achtereenvolgende pastoors of bedienaars. Dit betekent dat er naast de huisvesting ook een gedeelte van de pastorij bestemd is voor het uitoefenen van het ambt (o.a. bijhouden van het archief, plaats waar de parochianen worden ontvangen door de pastoor of bedienaar). Bij gebrek aan een pastorij, stelt de gemeente een woning ter beschikking, bij gebrek aan een woning, voorziet ze in een geldelijke vergoeding. Deze wetten zijn tot op vandaag van kracht en de latere gemeentewetten (1988 en 2004) verplichten de gemeenteraad nog steeds om elk jaar alle uitgaven in de begroting in te schrijven die door deze wetten aan de gemeente zijn opgelegd.

Parochie met een ter plaatse wonende pastoor Al de pastoor nog in de parochie woont, heeft de gemeente drie mogelijkheden om te voldoen aan zijn verplichting t.o.v. de bedienaar van de eredienst: 1. ofwel een woning waarvan zij eigenaar is definitief (d.i. voor de opeenvolgende pastoors of bedienaars) tot pastorij bestemmen; 2. ofwel een woning huren; 3. ofwel een huurvergoeding geven die de pastoor of bedienaar in staat stelt zelf een woning te laten huren. Indien er een “presbytère” (een oude pastorij die tijdens de Frans Revolutie werd genationaliseerd) voorhanden is, heeft de gemeente geen keuzemogelijkheid. Zij is verplicht deze ter beschikking te stellen van de residerende pastoor. Ze werd bij decreet van 18 germinal jaar X (8 april 1802) als pastorij opnieuw ter beschikking gesteld van de pastoors en de bedienaars. Zolang er een residerende pastoor is, kan een oude pastorij niet vervreemd worden. Het verschaffen van een woning, rechtstreeks of onrechtstreeks, is voor de gemeente een verplichting, zelfs al bezit het kerkbestuur (de kerkfabriek) voldoende eigen middelen om daarin te voorzien. Alleen de benoemde

pastoor kan zich tot de gemeente wenden opdat zij haar verplichtingen zou nakomen.

Parochie zonder een ter plaatse wonende pastoor Het gebeurt dat na het vertrek of overlijden van een pastoor de bisschop geen nieuwe pastoor meer benoemt die in de parochie woont. Hierdoor wijzigt de verplichting van de gemeente. In dit geval vervalt de verplichting inzake huisvesting, maar blijft de gemeente evenwel de verplichting behouden tegenover de niet-residerende pastoor om hem in staat te stellen in die parochie zijn ambt te kunnen vervullen. De niet-residerende pastoor moet over een afzonderlijke ruimte kunnen beschikken waar hij de parochianen ontvangt. Er wordt aanvaard dat er ook een ruimte dient ter beschikking gesteld te worden van de kerkfabriek om te vergaderen en het archief van de kerkfabriek te bewaren. De bisschop behoudt te allen tijde het recht om in een parochie waar geen residerende pastoor meer woonde, toch een pastoor met residentieplicht te benoemen. In dit geval zal de gemeente zoals voorzien in de wet opnieuw een woning ter beschikking dienen te stellen.

Wat in onze gemeente Vandaag de dag is de toestand in de fusie Hoogstraten nogal complex. Ze telt zes parochies, vijf pastorijen, maar nog slechts twee in de parochie wonende pastoors of bedienaars van de eredienst. Hoe zit het dan met al die pastorijen? We vroegen het eens na bij burgemeester Van Aperen, die in het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de “eredienst”. “Vroeger, toen elke parochie nog een eigen inwonende pastoor had, waren de zaken inderdaad duidelijker en eenvoudiger. De gemeente zorgde voor een pastorij en voor het onderhoud ervan of betaalde een vergoeding aan de eigenaar, veelal de kerkfabriek. Die toestand is er al lange tijd niet meer. Op dit ogenblik woont alleen de pastoor van Meerle nog echt in de pastorij. Zij is eigendom van de gemeente en wordt door haar onderhouden. In Wortel is er wel een ‘bedienaar van de eredienst’ maar heeft de gemeente geen pastorij. De gemeente betaalt de huur van de woning voor Fons Van Dijck. Tot daar onze expliciete verplichtingen”. “Nu wil het natuurlijk niet zeggen, dat als er in de parochie geen pastoor meer woont, er geen parochiale werking meer is. De bedienaar van de eredienst komt van elders, hij heeft wel een ruimte nodig om zijn andere taken dan de eredienst te vervullen. De vergaderingen met de parochiale medewerkers, het ontvangen van parochianen, enz. Daarom huldigen wij in de gemeente het principe dat wij zorg dragen voor de ‘pastorijen’ in de andere parochies. Voor de pastorij van Hoogstraten (de dekenij) betalen we een gebruiksvergoeding aan de eigenaar, het kerkbestuur van St. Catharina. De pastorijen van Minderhout en Meer zijn eigendom van de gemeente en die stellen we ter beschikking aan het parochieteam voor de parochiale werkzaamheden. Voor het onderhoud en de instandhouding van de pastorijen houdt het gemeentebestuur zich aan het principe van de goede huisvader. Als er zich op het vlak van wonen of ter beschikking stellen problemen stellen, bespreekt het college dat met het centrale kerkbestuur (= overkoepeling van de lokale kerkbesturen). We doen dat al lang in de beste verstandhouding en wensen dat ook zo te houden.” (jaf)

SEPTEMBER 2009 - 3


MEERLE: De pastorij en haar bewoner Meerle heeft, net zoals Wortel, een pastorij die nog echt bewoond wordt. Maar net zoals in Wortel is het ook hier geen statig oud gebouw meer, maar eerder een moderne en bescheiden woning. Ooit had ook Meerle een grote en statige pastorij, die de waardigheid en de status eigen aan ‘meneer pastoor’ uitstraalde. Ze stond op wat nu de parking is op het Gemeenteplein. Zoals het hoorde vlakbij de kerk, slechts ervan gescheiden door de Kerkstraat. Het was een echte ‘herenwoning’ met een fraaie en grote tuin. Helemaal ommuurd met een muur zoals nu nog rond het kerkhof staat. Op die manier kon mijnheer pastoor er brevieren zonder bekeken of gestoord te worden. Helaas heeft deze pastorij de drang naar vernieuwing van de jaren 60 en 70 niet overleefd. Toen het met de kerk en zijn bezittingen minder begon te gaan, bleek ook de gemeente niet meer over de budgetten te beschikken of ze niet meer te willen vrijmaken voor het noodzakelijke onderhoud van dergelijke statige maar prijzige woning. Ze raakte dan ook onderkomen. Op het laatst waren de ramen geblindeerd en stonden er op vele plaatsen in de woning emmers om het binnen sijpelende regenwater op te vangen. Ze was niet te verwarmen en ontbeerde modern comfort. Bovendien was de Kerkstraat tussen kerk en pastorij zo smal dat het verkeer er amper kon kruisen, voor de voetgangers bleef er weinig plaats. Kwam daarbij dat in die jaren koning auto ook zijn plaats aan de kerk opeiste en parkeerplaats wenste voor de deur ervan. Het gemeentebestuur kocht daarom naast het schoolhuis de statige en vervallen herenwoning van Dr. Gommers en de ruime achterliggende gronden (later bestemd voor het nieuwe kerkhof). De woning werd afgebroken en architect Van Den Brande mocht er een nieuwe pastorij plannen. Het werd een moderne, eerder beschei-

den woning. Geen statussymbool meer. Om de bewoner toch nog een beetje de indruk van status te geven, kreeg ze de indeling van een typische Romeinse villa: alle vertrekken geven uit op een binnenplaats, het ‘atrium’. Nadat de toenmalige pastoor Van Dijck zijn nieuwe woning betrokken had, werd de oude pastorij afgebroken en kreeg Meerle een ferme parking. Een hele verbetering meende men toen. Wat in die jaren kon, zou vandaag wellicht onmogelijk zijn. Twee monumentale woningen afbreken, er een nieuwe bijbouwen die past als een tang op een varken, een lelijke parking in het oude centrum van het dorp dat toen nog grotendeels onaangetast was. Monumentenzorg was toen nog iets voor kerken of voor historische gebouwen in de stad. Helaas voor Meerle.

Pastoor Fons Soontjens De huidige bewoner van de Meerlese pastorij is pastoor Fons Soontjens. Hij woont er sedert zijn aanstelling als pastoor in 2000. We gingen hem even vragen hoe het wonen hem er afgaat. Het is eigen aan ons ambt als pastoor, dat we ons huis niet zelf kiezen. We nemen dus wat er ons aangeboden wordt, al zijn er natuurlijk priesters die wel een eigen huis of appartement kiezen in de plaats waar ze aangesteld zijn. Maar ik heb dat nooit overwogen. Ik kwam van Guatemala naar Meerle en was best tevreden met mijn woonst hier. Nu is er op de woning wel wat aan te merken, ze is heel warm in de zomer en moeilijk te verwarmen in de winter. Ze is blijkbaar nogal licht

Pastoor Soontjens is verantwoordelijk voor de parochies Meer, Meerle en Minderhout en federatieverantwoordelijke voor de acht parochies van de vroegere dekenij Hoogstraten gebouwd en aan isolatie is niet veel aandacht gegeven. Maar voor de rest vind ik ze best ok. Ze heeft een mooie tuin, waar ik graag in tuinier. Het verzet de zinnen. En ik woon hier heel graag, zeer rustig en een heel mooie omgeving. Prachtige bossen op wandelafstand. Ik ga er graag joggen een paar keer per week. Voor de inrichting moeten we zelf zorgen en daarin kunnen we dan ons eigen ding doen, de woning een beetje tot ons huis maken. Al had ik aanvankelijk niet veel, aangezien ik nog maar net in België was. Maar ik heb een paar dingen geërfd van de vorige bewoner, pastoor Vanhoof, zoals mijn buro hier. De rest doe je still aan bijeen, zoals dat in de meeste huishoudens gaat. Je zou kunnen zeggen dat het misschien nogal veel aan ene kant is, gezien ik ook pastoor ben in Meer en Minderhout en ook federatieverantwoordelijke voor acht parochies (de vroegere dekenij). Maar met de auto ben je overal snel en als het enigszins kan, neem ik de fiets. Het is fijn fietsen in de streek en het is goed voor mijn conditie.

Een van de zeldzame foto’s van de oude nu verdwenen pastorij. 4 - SEPTEMBER 2009

Of ik tevreden ben over de huisbaas. Ja ik mag niet klagen. De gemeente houdt dat hier goed in orde en als er iets is, helpen ze me direct voort. Later? Vanaf ons pensioen staan we zelf in voor een woonplaats, al helpt het bisdom ons wel. Er zijn homes voor gepensioneerde priesters die geen eigen woning hebben. Maar daar denk ik nog niet over na. Ik doe mijn werk graag en zolang ik me goed voel en gezond ben, wil ik voortdoen. En blijf ik hier in Meerle wonen. (jaf)


WORTEL: De pastorij is een ambtswoning Eén van de goeie dingen van de Wortelse pastorij (Worteldorp 3) is dat die midden in het dorp ligt en op een boogscheut van de kerk. Pastoor Fons Van Dijck woont er vanaf juni 1998 en tot zijn grote tevredenheid. Het is een gewoon dorpshuis in de rij met de andere huizen. De oudste Wortelaren herinneren zich misschien nog dat het één van 22 cafés van Wortel was: café De Ster van wagenmaker en barbier Jan Druyts en Sieke Plas. Ik herinner me enkel nog het café toen Jos en Mina Van Ostayen er de plak zwaaiden. Toen de oude pastorij in Wortel in verval raakte werd het gebouw door de gemeente verkocht zodat de kerkfabriek op zoek moest naar een woonst voor de nieuwe pastoor Quets. Die zal wel blij geweest zijn dat hij niet in die oude vervallen pastorij moest trekken want pastoor Quets hield niet zo van oude dingen. Modern moest het zijn, ook in de kerk waar hij dan ook consequent bijna alle heiligenbeelden en vele waardevolle ornamenten verwijderde. Na hem kwam pastoor Luyts en toen die vertrok was het de beurt aan Walter d’Hauwe die echter maar één jaar in Wortel bleef. En nu dus pastoor Van Dijck die ook dienst doet in de kerk van Hoogstraten. maar die liever in Wortel woont: “De pastorij is eigenlijk een ambtswoning, niet enkel de woonst van de pastoor. In dit huis wordt het archief bewaard, vergadert de

kerkfabriek en het parochieteam en hier is ook het parochiesecretariaat, het domein van Lieva, de secretaresse. In Hoogstraten zijn al die functies niet voldoende gescheiden zodat de privacy van de pastoor wel eens in het gedrang komt. Daarom woonde de laatste pastoor daar op een appartement en niet op de pastorij.” “Ik zeg altijd dat ik woon in mijn werk maar aan dit huis is een apart gedeelte: Het Hoog, boven de oude wagenmakerij. Dat hebben we helemaal ingericht met bureau, computer en zelfs een keukentje en heeft een eigen ingang. Daar vergadert de kerkfabriek en het parochieteam en daar is ook hun eigen administratie. Vooraan in het eigenlijke huis is het secretariaat. Achteraan is mijn eigenlijke thuis met o.a. een veranda en een kleine tuin. Ik heb hier echt alles wat ik nodig heb en ik woon hier graag. De gemeente betaalt de huur aan de kerkfabriek, zo’n 400 euro wat bepaald wordt door de kadastrale waarde van het huis; de gemeente betaalt ook de verwarming en de telefoonkosten. Het onderhoud is voor mijn rekening. Of ik hier kan blijven als ik geen pastoor meer ben, weet ik niet. Vroeger was het vanzelfsprekend dat de oude pastoor vertrok als de nieuwe er aankwam maar of in Wortel een nieuwe pastoor zal komen is niet zo waarschijnlijk. In andere pa-

Pastoor Van Dijck koos voor Wortel, maar is ook (terug) verantwoordelijk voor de parochies in Hoogstraten. rochies waar geen eigen pastoor meer is maar wel een parochiesecretariaat, betaalt de gemeente ook daarvan de huur. Die bedraagt dan de helft van de huur die moet betaald worden voor een volledige pastorij (met woonst voor de pastoor). Zo zou het ook hier kunnen; de gemeente zou het secretariaat en Het Hoog voor haar rekening kunnen nemen en de rest van het huis aan iemand anders verhuren, eventueel aan mij, de “rustend pastoor”die dan ook zelf de huur betaalt. We zien wel als het zo ver is. (Jof)

Barbier, wagenmaker en cafébaas: Jan Druyts met zijn klanten voor café De Ster, waar nu de pastoor woont. De Ster was allicht de meest wereldse café van Wortel. Er kwamen meisjes over de vloer en er werd al eens gedanst. SEPTEMBER 2009 - 5


HOOGSTRATEN: twee parochies zonder priester Tot 1157 vormde Hoogstraten één parochie samen met Wortel en (Rijke)Vorsel. Daarna werd het een zelfstandige parochie en vanaf 1611 tot 2004 was Hoogstraten een dekanaat. We vergeten dan even de periode tussen 1803 tot 1837, toen Hoogstraten bij de dekenij Brecht behoorde.

OPEN MONUMENTENDAG zondag 13 september

Nu maken de twee parochies van Hoogstraten, St.-Katharina en St.-Jan Evangelist, samen met 59 andere parochies deel uit van de dekenij Noorderkempen, met deken Stan Dries van Essen aan het hoofd. Voor 1780 was de pastorij gelegen op de hoek van de Peperstraat en de Gelmelstraat, daarna verhuisde de pastoor naar “Het Gulden Vlies”, wat velen nu nog de dekenij noemen en werd het “Knechtjenscollege” de onderpastorij.

Openstelling van

DE DEKENIJ en DE PASTORIJ VAN HET BEGIJNHOF Hoogstraten stelt tijdens Open Monumentendag de pastorij van Sint-Katharina en de pastorij van het begijnhof open voor het grote publiek. Pastorijen waren in het verleden vaak moeilijk toegankelijke gebouwen, ook al omdat de pastoor vaak op zijn privacy gesteld was. Op zondag 13 september zijn beide monumenten doorlopend geopend van 10 tot 18 uur. In de monumenten is telkens nog een overzicht te zien van de vroegere bewoners. Info: Stedelijk museum, museum@hoogstraten.be of tel.03 314 65 88.

De kerkfabriek Sint-Katharina werkt aan een meerjaren instandhoudingsplan voor haar als monument beschermde gebouwen; de dekenij, het Knechtjeshuis en uiteraard de kerk zelf. De dakstructuur van het Knechtjeshuis werd al gerestaureerd, nu werkt men aan de linker zijgevel en daarna volgt het buitenschrijnwerk. In de dekenij pakt men eerst het buitenschrijnwerk aan, volgend jaar de rolluiken en in 2011 het gebinte en het leiendak. De functie blijft ontvangst, secretariaat, vergaderruimte en archief. De pastorij van Sint-Katharina of “Het Gulden Vlies” is een oude poorterswoning. Dit 16de eeuws herenhuis in traditionele bak- en zandsteenarchitectuur was vanaf 1780 de woning van de pastoor en werd later de dekenij. Hier woonde achtereenvolgens de dekens Cauwenbergh, Daems, Wuyts, De Laet, Valvekens, Van Herck, Senden, Lauwerys, Hannes, Van Dijck… elk van hen schreef geschiedenis op zijn manier. Nu heeft ‘de stad’ geen pastoor meer en de kans dat er spoedig een nieuwe komt is klein en wordt met de jaren kleiner.

De dekenij of ‘Het Gulden Vlies’ op een prentkaart van rond 1880 (collectie Stedelijk museum)

Het klein fabriekske De kerkfabriek van het begijnhof wordt wel eens ‘het klein fabriekske’ genoemd, al is het een publiek geheim dat de men er altijd comfortabeler kon werken, met dank aan de schenkingen en de erfenissen van de begijnen zaliger. St.-Katharina zag het begijnhof dan ook niet graag evolueren tot een zelfstandige parochie. De strijd om onafhankelijkheid duurde jaren en werd op 27 januari 1436 bevestigd door paus Eugenius IV.

De pastoors van het begijnhof: v.l.n.r. pastoor Van Roey (1829-1867), pastoor Gepts (1883-1886), pastoor De Weerdt (1913-1924), pastoor Ceulemans (1925-1944) en pastoor Van Reusel (1944-1974). Van pastoor Wouters (1868-1883), pastoor Michielsen (1886-1913) en pastoor Ducolombier (1924-1925) zijn er geen foto’s bewaard. (foto’s collectie Stedelijk museum) 6 - SEPTEMBER 2009


De voordeur van pastorij mocht niet op het begijnhof uitkomen….. al was er altijd wel een achterpoortje. Dat is altijd zo geweest, ook in 1439 toen de begijnen, op de plaats waar nu de pastorij is, een bestaand gebouw kochten en het in 1506 verbouwden tot een pastorij-boerderij. De begijnen draaiden op voor de kosten van de pastoor… en zo kon die zelf ook iets verdienen. De pastorij, zoals we ze nu kennen, is door de begijnen gebouwd in 1874 en daarna geschonken aan de kerkfabriek. De pastoor die er woonde was verantwoordelijk voor het zielenheil van de begijnen. Hij bezocht de zieke begijnen, bemiddelde bij ruzies en deed er de mis. In ruil voor die diensten ontving hij een vergoeding. Uit de openbare verkoop van de goederen van pastoor Van Weerdt in 1924 blijkt dat hij het niet slecht had. Meer dan 300 flessen Bordeauxwijn werden er te koop aangeboden, net zoals een zilveren bestek, een porseleinen servies voor 24 personen en champagneglazen. Na het overlijden van priester Jef Van Dongen in maart 2005 en sinds kapelaan Frans Van Dongen op rust ging, staat de pastorij leeg. Een poging om de pastorij in erfpacht te geven en tegelijk een serieuze maandelijkse huur te innen mislukte. Nu heeft de kerkfabriek de bijgebouwen, gelegen op het begijnhof zelf, gerestaureerd om er hun administratieve zetel onder te brengen. En, omdat het erfpachtverhaal niet doorging, wil de kerkfabriek een dossier opstarten om de pastorij zelf restaureren en ze daarna te verhuren. (fh)

De verkoop van de rijke inboedel van pastoor Van Weerdt in 1924.

MINDERHOUT: Een mooi maar weinig economisch gebouw Ook de pastorij uit Minderhout is eigendom van de gemeente Hoogstraten en zelfs een geklasseerd monument. Zij werd gebouwd in 1896 naar een ontwerp van de toenmalige provinciaal architect J.P. Taeymans. Op 2 december 2002 werd dit gebouw in Minderhoutdorp 27 'geklasseerd' als monument. Tot 1988 is deze pastorij bewoond geweest door de pastoor van Minderhout. De laatste 'echte' pastoor was Piet Van Hoof. Vanaf zijn aanstelling in 1978 tot zijn vertrek in 1988 heeft hij zijn intrek genomen in deze pastorij. Hierna vertrok hij naar Meerle waar hij tot einde 1999 deze parochie zou leiden. Minderhout moest dus uitkijken naar een alternatief. Vermits de aanvoer van nieuwe priesters al geruime tijd stilgevallen was vond men de oplossing in de aanstelling van Walter Van Den Broeck als pastor-diaken. Hij zou voortaan de zorg van de parochie Minderhout combineren met het leraarschap in het Klein Seminarie van Hoogstraten. Met gans zijn gezin verhuisde hij naar Minderhout en nam zijn intrek in de pastorij. Gedurende een vijftal jaren zou hij in de pastorij blijven wonen om daarna naar een nieuwe eigen woonst te verhuizen. Vorig jaar nam Walter na 20 jaar ontslag als diaken van de parochie. Sindsdien neemt Fons Soontjens, de pastoor van Meerle de parochie

van Minderhout mee onder zijn hoede. De pastorij van Minderhout moest dus een andere invulling krijgen. Momenteel wordt de pastorij gebruikt als contactpunt voor de parochie en voor allerhande vergaderingen. Vier dagen in de week zijn er spreekuren. Maandagavond van 19.00 u. tot 20.00 u en dinsdag, woensdag en vrijdag telkens van 9.00 u. tot 10.00 u in de voormiddag. Maandag is voorbehouden voor de reservatie van de parochiezaal, dinsdag heeft pastoor Fons Soontjens zijn spreekuur, woensdag is pastoraal werkster Mai Floren present en vrijdag is het de beurt aan Harry Pauwels en Paul Hermans van ziekenzorg en het parochieteam. Maandelijks vergadert in de pastorij de kerkfabriek onder leiding van Jan de Bie (voorzitter) en Jef Verheyen (secretaris). Ook het parochieteam coordineert haar activiteiten vanuit de pastorij. Sinds enkele jaren maken ook de kleinere groepen van de catechesewerking gebruik van deze ruimtes. Vroeger hadden deze activiteiten plaats in de parochiezaal, maar vermits de financiële kosten hiervoor te hoog opliepen vinden deze nu plaats in de pastorij. De bovenverdieping van de pastorij bestaat uit 3 grote slaapkamers die nu alle dienst doen als vergaderruimtes. Soms gebeurt het dat wel 50 à 60 catechisten en begeleiders hiervan

gebruik maken. Ook de plussers hebben er hun thuis gevonden, hoewel deze groep in Minderhout eerder beperkt is. Verder wordt de pastorij ook gebruikt voor opslagruimte voor de bloemschiksters van de kerk. De pastorij van Minderhout is een prachtig gebouw. De buitenkant, de tuin en het achterliggende terrein worden door de gemeente onderhouden. De binnenwerken worden gedaan door de kerkfabriek. Uit een gesprek met Piet De Bie en Paul Hermans, beiden lid van het parochieteam blijkt dat het gebruik van het gebouw een dure kost wordt voor de parochie. Het grootste deel van de tijd staat het gebouw leeg, maar moet toch wel verwarmd worden in de winter om schade te voorkomen. De verwarming is een dure kost vermits het gebouw niet geïsoleerd is, er slechts enkel glas voorzien is en de verwarmingsinstallatie al te oud is. Het onderhoud van het gebouw blijkt dus niet erg economisch te zijn. Deze materiële kant van de zaak is werk voor de kerkfabriek. Intussen is ook het interieur van het gebouw aan een dringende opfrisbeurt toe. Het zou niet meer aangenaam zijn om hier mensen te ontvangen. Intussen wordt er ook al wel eens gedacht om de grote zolder in te richten. Dit blijkt een mooie ruimte te zijn. (jh)

SEPTEMBER 2009 - 7


MEER: Een gebouw met twee eigenaars Op Beek moet ooit een prachtige pastorij gestaan hebben, bewoond door Norbertijnen en Witheren. In het boek “Meir (in de Kempen)” van Pater Gratianus vinden we een foto met de vermelding dat het gebouw ooit veel groter was met o.a. “eene kapel waarin bij menschen geheugen het H.Misoffer nog werd opgedragen. Zij begreep daarenboven nog een anderen vleugel met eene groote en schoone zaal, gekend onder den naam ‘bisschoppelijke zaal’”

Naar aanleiding van de herbestemming van het klooster iets verder op in de Donckstraat, gingen er dan ook stemmen op om de pastorij te verkopen en enkele lokalen voor de parochie onder te brengen in een van de gebouwen van de kloos-

tersite. Dan zou er meteen een einde komen aan de onlogische eigendomstructuur, een probleem dat vroeg of laat toch opgelost moest worden. Het stadsbestuur heeft daar echter (voorlopig) geen oren naar. (fh)

Tijdens de Franse overheersing werd het gebouw aangeslagen en op 8 april 1799 werd het publiek verkocht. Op “de plakbrief” met de aankondiging van de verkoop wordt het gebouw omschreven als “Een huys met twee keukens, eene houtlogie, eenen stal, een bornput, acht benedenkamers, drij bovenkamers, drij kabinetten en eenen hof, inhoudende 35 roeden, samen geschat weerd te zijn 14.000 fr.” De pastorij in de Donckstraat, die we nu kennen, werd in 1841 gebouwd op gronden die de heer van Maxburg schonk aan de kerkfabriek. C. Brouwers, de eerste wereldlijke pastoor liet het gebouw, dat nu eigendom is van de stad, optrekken naar een ontwerp van provinciaal bouwmeester F. Berckmans. Het is prachtig, als monument beschermd gebouw, dat grotendeels leeg staat. Veel te groot voor het secretariaat dat er nu is ondergebracht.

Met de herbestemming van het klooster voor de deur, gaan er stemmen op om de prachtige, maar grotendeels leegstaande pastorij te verkopen en de pastorij onder te brengen in één van de lokalen daar. Dan zou meteen het probleem van één gebouw met twee eigenaars opgelost zijn.

DE WERELD VAN

8 - SEPTEMBER 2009


MONUMENTENZORG

Eén woning met twee kamers voor Bed & Breakfast

Restauratie pastorij van Wortel kan volgend jaar starten Als alles normaal verloopt starten de restauratiewerken aan de voormalige pastorij van Wortel in de loop van volgend jaar. De samenstelling van het dossier liet lang op zich wachten, ook al omdat men tijdens de rit andere raadgevers moest aanspreken. Ooit was er sprake van een opdeling van het gebouw in twee wooneenheden én een verbruikszaal of receptieruimte. In het dossier dat nu goedgekeurd is blijft de pastorij één woning met de mogelijkheid om (eventueel) twee kamers voor Bed & Breakfast ter beschikking te stellen. Een gesprek met vader Marcel en zoon Dirk Sommen, die nu de eigenaar is. DHM: Hoelang zijn jullie al eigenaar van de pastorij? Marcel: Op 23 oktober 1961 verkocht de gemeente Wortel de pastorij. Het was een publieke verkoop in het café van Ment Aerts (nu bakker Vermeersch / n.v.d.r.) en de eigendom was opgedeeld in vier percelen. Waarschijnlijk dacht het gemeentebestuur aan vier bouwplaatsen. Ik was gaan kijken met een neef van mij uit Antwerpen, die belangstelling had. En, omdat de verkoop zo laag ingezet was, ging ik bij de toewijzing toch maar eens zien. Om zeker te zijn had ik thuis afgesproken hoeveel die eigendom ons waard was. Het café zat vol met mensen uit het Antwerpse, maar blijkbaar waren ze bang van de toestand van het gebouw, dat al een tijdje leeg stond. Op de zolder lag een pak bladeren van een halve meter dik. Om een lang verhaal kort te maken, ik kocht de vier loten, omdat iemand vroeg om ze samen te voegen, en betaalde er 340.000 BEF voor (een modale nieuwbouwwoning koste toen ongeveer 800.000 BEF / n.v.d.r.) Het vierde lot – het stuk grond over de vijver – verkocht ik door aan de pastoor, maar enkele jaren later heb ik die grond teruggekocht omdat het één geheel zou blijven.

Dirk: Ik ben pas in ’62 geboren en heb de pastorij niet gekend zoals ze er toen bijstond. Een rustig gelegen gebouw, langs een zandweg met slechts links en rechts een bescheiden woning op een redelijke afstand van het dorp.

DHM: En dan hebben jullie het gebouw opgeknapt en gebruikt als tweede verblijf? Marcel: Ja we hebben het gebouw in ere hersteld en terug bewoonbaar gemaakt. We herstelden het dak en in de voorgevel werden de ramen

Marcel Sommen kocht de pastorij in oktober 1961

Dirk Sommen is sinds drie jaar eigenaar van het monument. vervangen, voorzien van luiken en een kader in witte kalkzandsteen, zoals de ramen achteraan ook waren. We verwijderden een muur tussen de spreekkamer en de eetkamer en plaatsten twee waardevolle schoorsteenmantels, waarvan één in neo-Vlaamse renaissancestijl afkomstig uit een monument dat in Antwerpen afgebroken werd. We lieten ook centrale verwarming leggen en vernieuwden alle elektriciteit. Dirk: We hebben hier veel verbleven en bewaren er veel en goede herinneringen aan. We konden hier met meer dan tien man blijven slapen en in onze jeugd was de zolder ons terrein met regelmatig feestjes van de volleybalclub en zo. Marcel: De laatste jaren zijn we minder gekomen, omdat we zowel mijn ouders als de ouders van mijn vrouw, Maria Snijders, bij ons thuis verzorgd hebben toen ze hulpbehoevend werden. De eerste jaren dat ze bij ons inwoonden kwamen ze nog mee naar hier, maar uiteindelijk was dat niet meer mogelijk.

Een prentkaart van de pastorij zoals ze er in het begin van de 20ste eeuw uitzag. De voorgevel was toen veel soberder dan de achtergevel.

DHM: Enkele jaren geleden werd er een eerste aanvraag ingediend Marcel: Ja, architect Frans Mostmans was hier ingetrokken en we dachten er goed aan te doen

SEPTEMBER 2009 - 9


MONUMENTENZORG

In het nieuwe ontwerp wordt het gelijkvloers in zijn volle glorie hersteld en is er ruimte voor een volwaardige woning met twee tot drie slaapkamers. om hem dit werk te gunnen. Hij maakte een ontwerp met twee wooneenheden en de mogelijkheid om een gedeelte van de benedenverdieping te gebruiken als een ruimte voor recepties. Een aantal werken, zoals de herstelling van het dak en de goten, zijn toen uitgevoerd. Maar het dossier zat niet zo goed in elkaar en uiteindelijk hebben we beslist om met architect Stijn Cools verder te werken. We zijn opnieuw van nul begonnen en nu zijn we goed bezig, ook al hebben we veel tijd verloren en moeten we nog steeds veel geduld hebben. Het duurt allemaal lang.

De zolder wordt als dusdanig bewaard. Het gebinte en de ruimte van de zolder blijft zichtbaar. Er worden als het ware twee ‘boxen’ in geplaatst, twee kamers voor een Bed & Breakfast verblijf. (zie plan onder)

10 - SEPTEMBER 2009

DHM: En wat mogen we verwachten van het tweede ontwerp? Dirk: Het nieuwe ontwerp vertrekt van de bestaande toestand, waarin de waardevolle elementen bewaard blijven of hersteld worden en waarin een aantal storende elementen verwijderd worden. Het hoofdgebouw en de uitbouw rechts worden met alle waardevolle elementen gerestaureerd en ingericht als een eengezinswoning. In de 19de eeuwse uitbouw links, de zogenaamde remise, komt een keuken, een bergruimte, een garage en is er plaats voor de centrale verwarming,

de meters en de tellers. Op de zolder worden twee kamers voor Bed & Breakfast ingericht, zonder dat ze storen in het geheel. Het zijn als het ware twee blokken, twee dozen, die in de zolderruimte geplaatst worden zonder dat ze het prachtige eeuwenoude dakgebinte raken. De Cel Onroerend erfgoed (M&L) is zeer gelukkig met die oplossing omdat de zolder op die manier als open ruimte zichtbaar blijft. Het is trouwens lang niet zeker dat we ook werkelijk Bed & Breakfast gaan aanbieden, maar in de bouwaanvraag en het restauratiedossier is die mogelijkheid alvast voorzien. Je weet maar nooit. DHM: En het dossier is nu ingediend. Marcel: Ja, het is door de Cel Onroerend erfgoed goedgekeurd en het is nu wachten op groen licht om met de uitvoering van de restauratie te starten. Ondertussen zijn we wel overtuigd: we moeten het goed restaureren, anders hadden we het maar moeten verkopen. Maar het is een groeiproces. Je moet anders gaan denken als je zo’n monument benadert. Ja, we hebben een lange weg afgelegd, maar het resultaat zal goed zijn. (fh)


MONUMENTENZORG

Het verhaal van de pastorij De voormalige pastorij van Wortel is tussen 1750 en 1756 gebouwd op de plaats waar vroeger al eeuwenlang de dorpspastoors woonden. Vanaf 1120 zorgt het kapittel van O.L. Vrouw van Antwerpen voor de parochie Wortel en dus ook voor de huisvesting van de dorpspastoor. Voor zover we kunnen nagaan werd een eerste gebouw tijdens de Spaanse rellen rond 1600 zo zwaar beschadigd dat toenmalig pastoor Van De Voordt in 1609 de toelating kreeg om een nieuwe pastorij te bouwen. Als we de archieven doornemen, waarin de bouw van deze pastorij uitvoerig beschreven wordt, verwondert het ons niet dat het gebouw maar 100 jaar stand gehouden heeft. De pastorij is niet gefundeerd en het dak, gedekt met stro, is veel te zwaar voor de onderbouw. In 1714 vraagt pastoor Borrens toelating om een nieuwe pastorij te bouwen. Pas in 1725 krijgt hij van het kapittel 700 gulden en de toelating om 400 gulden te lenen. Pastoor Borrens, die ook deken van Hoogstraten is, stelt vast dat hij met 1.300 gulden (zeggen en schrijven 64 euro) geen nieuwe pastorij kan bouwen en hij verlaat Wortel.

Toch een nieuwe pastorij Zijn opvolger pastoor Melchior Taeymans (1727-1760) maakt korte metten met de vervallen pastorij. Hij laat ze door de parochianen tot op de grond afbreken en alle materialen die nog bruikbaar zijn worden gebruikt bij de bouw van de nieuwe pastorij. Die nieuwe pastorij wordt gebouwd tussen 1750 en 1756. Het betreft het centrale gebouw van de pastorij zoals wij ze nu kennen, dat grotendeels opgetrokken wordt naar analogie met het gebouw dat men gesloopt heeft. Links naast de centrale gang is er een spreekkamer en het woongedeelte van de pastoor met een eethoek, een keuken en een berging. Rechts is er een zaaltje, de slaapkamer van de pastoor en een trap naar de zolder die geen woonfunctie heeft. Na de Franse Revolutie (1789-1799), met de onteigening van de kerkelijke goederen, wordt de pastorij eigendom van de gemeente, die nog enkele aanpassingen zal doorvoeren. Vermoedelijk in 1826 - maar zeker voor 1868 - wordt de pastorij rechts uitgebouwd met een kleine kamer voor de meid en een grotere voor de pastoor. De belangrijkste verbouwing werd in 1868 uitgevoerd op vraag van pastoor Raymakers naar een ontwerp van provinciaal architect Van Gastel. De pastoor die zijn parochianen te paard bezocht liet links aan de pastorij een remise met een paardenstal, een wasplaats met een oven en een bergplaats voor hout bijbouwen. (fh)

De kapelanie van Wortel, of hoe een ambt een woonhuis werd

Sinds de restauratie van 1993 prijkt boven de voordeur van één van ’s Wortelse oudste en charmantste huisjes het naambordje: “kapelanie”. Je zou haast denken dat dit vroeger het woonhuis van de onderpastoor van Wortel moet geweest zijn. Niet dus. Alsof de parochie Wortel vroeger zo groot geweest moet zijn dat het een pastoor èn een kapelaan nodig had. Waarvoor diende deze woning dan wel? Om heel kort te gaan, oorspronkelijk had een kapelaan, hoewel het ook een priester was, een totaal andere functie dan een pastoor. En een kapelanie was dan ook niet een huis, maar een soort functie of ambt, waarbij de kapelaan (van die bewuste kapelanie) de functionaris was die missen opdroeg voor een bepaalde intentie. Bijvoorbeeld voor het zielenheil van de persoon, groep of instantie die zo’n

kapelanie stichtte en die de kapelaan dan ook van een inkomen voorzag. In heel vroeger tijden was één kapelanie voldoende voor het levensonderhoud van de kapelaan. Toen later de inkomsten verminderden en het leven duurder werd, moest een kapelaan meerder functies uitvoeren om aan de kost te komen. Zo werd hij dan ook bvb. koster, of dorpsonderwijzer. Je kan trouwens op heel oude foto’s van de kapelanie ook zien dat er omstreeks 1910 nog een pand tegenaan gebouwd was aan de linkerkant, waarschijnlijk de oude Wortelse dorpsschool (p.18-19, ‘Wortel weet je nog’, red.) Daardoor werd de kapelaan dus als het ware een soort van onderpastoor. Vandaar ook dat men in Wortel de woning van de kapelaan annex koster/onderwijzer in de loop der tijd “de kapelanie” is gaan noemen.(ms)

SEPTEMBER 2009 - 11


12 - SEPTEMBER 2009


VAN ONZE REPORTER TER PLAATSE

DE ANTILLIAANSE FEESTEN

een blik achter de schermen

Je kon de radio niet opzetten, je kon de gazet niet openslaan, je kon de weg niet opgaan of je zou het geweten hebben. De Antilliaanse Feesten waren weer in het land van Hoogstraten. Nu, ook in dit blad is er over die Feesten door de jaren heen heel wat inkt gevloeid. Maar steeds weer over het gebeuren ‘vóór’ de schermen. Daarom dat de redactie het van zichzelf een goed idee vond om haar ‘reporter ter plaatse’ eens ter plekke te sturen om een blik te werpen ‘achter’ de schermen. Meer bepaald tijdens de opbouw. Want dat is het moeilijkste. Afbreken is makkelijk zat, kunnen wij ook.

Onzen entree Naar de Blauwbossen dus. Daar brandt de lamp, tenminste daar moest ze gaan branden. “Wie is hier den baas?” Vroegen we aan een frisse jongeling met een T-shirt om het lijf, weerszijdig bedrukt met het logo der Feesten. “Dat hangt er vanaf, er zijn er twee. Meneer Verschueren (Lo – nvdr.) is baas van de muziek, en meneer Croes (Jan – nvdr.) is baas van de tenten.” Wij dus op zoek naar deze laatste die volgens de jongeling altijd overal en nergens is. “Kijk maar uit naar iemand van wat rijpere (sic) leeftijd, kalend hoofd met een krans van krollekens er omheen. Zo ongeveer lijk bij de heiligen”. Onder de motorkap van een heftruck vonden we dat hoofd. De mond vol gevloek en ander hoogst onchristelijk gebral. Waaruit we twee dingen konden afleiden. Eén, dat ding was niet aan de praat te krijgen. Twee, het was niet direct de moment om van meneer Croes zelf hetzelfde te verhopen. Of we dan misschien beter op een ander ogenblik zouden terugkomen? “Ja natuurlijk, dat ziede zelf toch wel. En voor welk boekske was het ook

weer? Ooh, komt dan deze avond maar om zes uur, dan krijgt ge een kwartier. ‘k Heb nu wel wat anders om de kop dan altijd maar met die van de gazetten te moeten zitten leuteren.” Om halfzeven was Croes milder gestemd. Waarschijnlijk niet in het minst nadat we hem fijntjes aan de neus hadden gehangen dat collega Verschueren in de cultuurbijlage van De Standaard twee volle pagina’s loftrompet had gekregen. En waarbij ook Kroes, zij het in mindere mate, in het stuk voorkwam. Kroes met de Kaa van Croes. Raak, we mochten zelfs al direct Jan zeggen.

De Heilige Grond Die door de Antillianen in de Blauwbossen wordt ingehuurd beslaat zowat een 24-tal ha. Waarvan ongeveer de helft in eigendom is van de Desmedten. Een geziene familie in het Minderhoutse inclusief een flink eind daarbuiten. De andere ongeveer-helft hoort de aangelanden toe. Het terrein is ingedeeld in drie hoofdstukken. Te weten het feestterrein zelf, de camping en de parking. Heel de lap wordt afgebakend met zeg maar een 3,5 km afsluiting van ‘Heras-hekwerk’.

Iedereen moet werken, ook de baas van de tenten.

De aanloop De voorbereiding voor de volgende Feesten begint eigenlijk al onmiddellijk na de vorige. Met de eigen evaluaties en deze samen met de stad, de politie, de brandweer, het Rode Kruis... De opmaak van de timing, de terreinindeling, de offerteaanvragen, de afspraken met artiesten, instanties, leveranciers, verhuurders en wat nog al meer, gebeurt eigenlijk het hele jaar door. Er wordt elke donderdagavond vergaderd weet je wel. En elke winter wordt er in de echte Antillen aangemeerd met het oog op vers vlees voor in de kuip.

Werk in uitvoering 1 Bouwen van shelters Met de eigenlijke opbouw van de infrastructuur wordt 14 dagen voor datum begonnen. Met een ruggengraat van een tiental ouwe rotten. Door de jaren heen gepokt en gemazeld in hun vaardigheid. Gaande van leidinggevenden tot redelijk gekwalificeerde elektro-mechanici. Van manusjes-van-al tot duvels-doet-al. Goed voor 2.500 werkuren, alles inbegrepen. Afzonderlijke

Elke avond verzorgt de Cahier een BBQ voor alle opbouwers, en familie zo te zien. SEPTEMBER 2009 - 13


ONZE REPORTER cijfers voor de opbouw zijn niet voorhanden. We gaan het hier niet hebben over die 600-tal medewerkers van de verschillende verenigingen tijdens de Feesten. Die hebben met de eigenlijke opbouw van de infrastructuur veel minder uitstaans. Behalve die van de Cahier, maar daarover later. Tot vorig jaar werden de getrouwe vaardigen telkens weer aangevuld met een klad jobstudenten om de tenten mee op te zetten. Daar is dit jaar verandering in gekomen doordat we van tentenboer zijn veranderd. Vroeger een bekende firma uit Bree, thans eentje uit het nabije Zundert die de rechtzet volledig uitvoert met eigen volk. Dus, jobstudenten niet meer van doen. En Zundert is dichter bij huis, toch altijd wat makkelijker als er in momenten van hoge nood bij de kraag moet worden gevat. Onze twijfels ten aanzien van, werden weggewuifd doordat we niet moeten denken dat het daar allemaal ‘echte’ Hollanders zijn, daar over de schreve. Alles bijeen zorgt Zundert voor nogal wat onderdak. Effe opsommen: de inkomtent, de bonnenverkooptent, de grote podiumtent (dit jaar de grootste aller tijden met zijn 48 x 60 m), de bier- en cocktailtent, de champagnetent, de VIP-tent, de surplustent, de iets minder grote (2de) podiumtent (toch nog 35 x 45 m) en de Cahier-clubtent. Zelf zet de Cahier de Brouillon nog het Palaccio de la Salsa, een rasechte Klessens-spiegeltent uit de tijd dat de mensen nog konden dansen. En meer nog, de jongens en meisjes van de Cahier zorgen ook voor de opbouw van de podia en voor de inrichting en uitrusting van alle tenten waar er drank aan te pas komt. Onnodig te zeggen dat het werkvolume hiervan rechtstreeks evenredig is met onze volksaard. Achterzij de togen van de bier- en cocktailtent wordt zelfs ter bevoorrading een heuse spoorlijn aangelegd, over de gehele lengte van de tent. Bij ongeloof, gaat uzelve en ziet. Het ergste wat de Feestelijkheden zou kunnen overkomen is het uitbreken van hongersnood. Daarom wordt er ter waarde van 2.300 m2 een overdekt eetterras aangelegd met nagenoeg ontelbare eetstandjes. De catering dezer wordt eveneens uitbesteed.

Werk in uitvoering 2 Voor de noden der mens De feestende mens, druftig als hij is naar licht in de duisternis, eten en drinken, behoeftedoening, muziek en stalplaats voor zijn heilige koe. Ter leniging dezer noden is dan ook de vaste ploeg werkkrachten waarvan hoger reeds sprake, in grote doen. Laten we beginnen met de zware nijverheid, de elektriciteitsvoorziening. Goed voor het equivalent van ca. 250 modale gezinnen worden er 7 stroomgeneratoren gehuurd voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.930 k(ilo)V(olt)A(mpère) sterkstroom. Via een net van verdeelkasten met respectievelijk 7 hoofdkasten van 400 A, 7 x 12 onderkasten van 125 A en zo verder naar grotere aantallen kasten van 63, 32 tot uiteindelijk 15 A , wordt er de nodige elektra gebracht tot in de kleinste uithoek van het terrein. Elk toestel van wie dan ook, wordt om veiligheidsredenen door de eigen technici op dit net aangesloten. Allemaal misschien wat technisch aan uitleg, maar toch interessant voor de liefhebbers van het genre. Zo meenden wij.

Wat ze daar niet weten bij die Antillianen in de Blauwbossen, is dat wij zowat overal onze klapeksters hebben zitten. En zo zijn we aan de weet gekomen dat ‘onze reporter ter plaatse’ naar aanleiding van zijn werkzaamheden op de werf werd herdoopt met de smadelijke bijnaam van ‘Kuifje in de Antillen’. Weet gij onverlaten, dat wij ons niet te ruste zullen leggen vooraleer onze goede naam van deze smet is gezuiverd. En dat wij hiertoe alle geoorloofde middelen zullen inzetten. Behoudens een krachtig voorstel tot minnelijke schikking. Respect hoort de jeugd te hebben, voor de ernstige persmens.

14 - SEPTEMBER 2009


ONZE REPORTER

Grote tenten vereisen grote middelen Groot verbruiker is de verlichting. Ten behoeve van de ziende mens worden er ca. 8 km lichtlijnen aangelegd. ‘Tajers’ zoals de volksmond ze noemt. Geen water, geen leven. Twee dagen Antilliaanse Feesten staan gelijk aan 300.000 L water. In hoofdzaak nodig voor de sanitaire voorzieningen. Op het feestterrein 98 wc’s in 7 units. Op de camping 4 units met telkens 12 douches. Om bouwkundige redenen worden er op de camping geen watergespoelde, maar 60 chemische toiletten geplaatst. Om voldoende toevloed te garanderen zou er een knoer van een (niet bestaande) aanvoerleiding moeten bestaan. Daarom worden er op het

8 km ‘tajers’, hoeveel lampen zijn dat die allemaal moeten worden getest en ingedraaid? feestterrein 2 buffertanks geplaatst, elk 30.000 L inhoudend en die vooraf worden gevuld. Op de camping zijn dat 3 waterzakken van 25.000 L. En bij brand, geen nood. Door de brandweer wordt een wat dan heet, droge ringleiding aangelegd die binnen de kortste keren onder druk kan worden gezet. Weliswaar met het eigen water. Uit hunne tankwagen natuurlijk. Geen mensen, geen vullis. Twee dagen Antilliaanse Feesten staan gelijk aan ca. 10 ton afval. In de heimelijke hoop dat iedereen doet wat ie moet doen, worden er op het feestterrein 100 afvalboxen van 700 L neergepoot. Op de camping krijgt iedere persoon een vuilniszak die geacht

wordt gedumpt te worden in één van de 6 afvalcontainers, elk ter grootte van 30 m3.

Tenslotte Nog gezegd dat we onze onvermijdelijke onvolledigheid dienen te betreuren. Iets complex als de opbouw van een zodanig evenement laat zich niet vatten in de ons contractueel toegestane 6500 lettertekens. Bovendien moesten we om redactionele redenen dit stukje indienen den dinsdag vóór den vrijdagavond van aandacht, aandacht, dames en heren… Het heetste van de strijd was ons dus niet voorbehouden. De helaasheid der dingen. (nad)

Een groepsfoto van de vaste kern werkers en een serieuze afvaardiging van de Cahier. Een nieuwe generatie helpers zit al klaar. SEPTEMBER 2009 - 15


INTERVIEW

Marc Pairon

Een gesprek met een van de meest gelezen dichters MEER - Marc Pairon. Een dichter die zijn inspiratie zoekt en vindt in de liefde. Een eerder onbereikbare, platonische geliefde die op de dag van vandaag nog steeds niet weet dat zij de inspiratiebron was, en misschien nog is van Marc Pairon. Hij is één van de meest gelezen dichters in Vlaanderen, en bovendien, hij woont in Meer. Stof genoeg voor een bezoek en een gesprek. DHM: “Ontbijt op bed”,” Franse zoenen” en ook “Top 50 intiemste liefdesverzen!” spelen zich allemaal af in de wereld van de liefde. Waarom heeft u voor dit thema gekozen? Pairon: “Toen ik de bundel “Ontbijt op bed” schreef, was ik verliefd op een bepaalde dame, platonische liefde wel te verstaan, die daar nog steeds niets van weet. Ik ben er ook niet mee eens dat mijn gedichten poëzie genoemd wordt. Het zijn eerder gedachtekronkels, schrijfsels of korte verhaaltjes die zich in het geestesleven afspelen.” DHM: Waarom hebt u juist gekozen voor de titel “Ontbijt op bed”? Vindt u dit het beste gedicht in de bundel? Pairon: “Nee, het is zeker niet het beste gedicht in de bundel. Er zit eerder een belangrijke betekenis in het gedicht verscholen. Het verwijst naar ‘heel lief zijn’ in een relatie.” DHM: Hoe komt bij u een gedicht tot stand? Hoe lang bent u daar mee bezig? Pairon: “Ik ben daar niet bepaald lang mee bezig. Dat zijn emoties die zich in het hoofd afspelen en ik schrijf dat gewoon onmiddellijk neer. Ik ga daar achteraf meestal niet meer aan puzzelen. Als je de bundel “Ontbijt op bed” neemt, zie je dat drie kwart van de bundel op één dag geschreven is.” DHM: Wat is schrijven voor u? Pairon: “ In het geval van de poëziebundels is dat een soort van verwerkingsproces dat je die dingen neerschrijft. Door te schrijven over die emoties worden die emoties versterkt. Erover schrijven is eigenlijk gewoon olie op het vuur gooien. Door met taal met die gevoelens te puzzelen ben je er dag en nacht, elke seconde van het uur mee bezig en zorgt dat ervoor dat je niet drie of vier maanden met die verliefdheid bezig bent, maar dat het zich uitstrekt tot acht maanden.” DHM: Wanneer bent u begonnen met schrijven? Pairon: “ Ik heb op 19- jarige leeftijd enkele bundels uitgegeven. Toen heb ik een lange tijd niets meer uitgegeven, en ik ben nog maar net terug begonnen met schrijven. Dat opnieuw beginnen was eerder uit noodzaak om met die gevoelens en emoties om te gaan.” DHM: Begon u met schrijven met de bedoeling het uit te geven of wilde u dat in het begin liever voor uzelf houden? En vindt u het belangrijk wat andere mensen van uw werk denken? Pairon: “ Als men een product creëert dan is dat vaak met de bedoeling deze uit te geven. Ik heb mijn werk nooit voor mijzelf willen houden. En ik vind het uiteraard ook belangrijk wat anderen van mijn werk denken. Het is sowieso de bedoeling om emotie bij de lezers uit te lokken. Zowel ontroering als plezier. Het is ook aangenaam om reacties te krijgen. Zo was er een aantal maanden geleden een reactie op de bundel: “Ontbijt op bed”. Dat was een reactie van een verliefd koppel en ze hadden beiden een exemplaar van “Ontbijt op bed” gekocht. Zodat ze met elkaar konden communiceren terwijl ze nog aan het werken waren. Dus converseren via de verzen. Als je dat bereikt hebt, mag je sterven. Dat is gewoon fantastisch!”

16 - SEPTEMBER 2009


INTERVIEW DHM: U wilde met uw bundels een groot publiek bereiken. Hoe is u dat gelukt? Pairon: “ De poëziebundels die ik uitgegeven heb, hebben allemaal een record gebroken. Poëzie heeft normaal gezien een heel klein publiek. Dat zijn normaal bundels met heel beperkte oplagen en daarom kost zo’n bundel al meteen 25 EUR. Maar het bleek dat mijn gedichten in de bundels heel toegankelijk waren voor een groot publiek. En natuurlijk was ik er wel mee bezig om een groot publiek te bereiken. Je wilt op die manier dat de samenleving in hun behoeftes worden voorzien.” DHM: Wat vindt u van de moderne, hedendaagse poëzie? Pairon: “ Daar zit heel degelijk materiaal tussen. Ik schaf mij regelmatig bundels aan. Het probleem is dat er op poëzie een soort van smetvrees rust. We denken te vlug dat het een “ver van mijn bed show” is. Men zou wat vlugger zo’n bundel open moeten doen en dan zullen ze wel merken dat er heel veel aangrijpend materiaal tussen zit. “ DHM: Wat is literatuur voor u? Pairon: “Goh, neem nu Toon Hermans. De dingen die hij schrijft zijn eigenlijk eerder kronkeltjes en korte verhaaltjes. Het komt er op neer dat hij miljoenen mensen beroerd heeft, zowel met zijn teksten als met zijn praatprogramma’s. En ik heb eigenlijk hetzelfde uitgangspunt. Je moet schrijven waar de mensen iets aan hebben en voor de rest moet je je daar geen vragen bij stellen. Ik vind het echt jammer dat deze verhaaltjes tot de poëzie worden geklasseerd. Want dat maakt het op zich al minder toegankelijk. De afdeling poëzie is misschien een van de minst bezochte afdelingen in de boekhandel. Het zou eigenlijk bij afdeling “Literatuur” of “Korte verhaaltjes” moeten staan.” DHM: Wilde u van kleins af aan dichter worden? Zoniet, wat heeft u dan gedaan om geld te verdienen? Pairon: ‘’ Nee, ik heb niet altijd dichter willen worden. Ik ben tot mijn 15 jaar naar school geweest en ik ben nooit bezig geweest met hoe ik aan geld zou moeten geraken. Vanaf mijn 15 tot mijn 30 jaar heb ik rondgezworven. Het probleem aan deze samenleving is dat je gelijk een hele hoop verplichtingen hebt als je aan de structuur van deze samenleving deelneemt. Je hebt vaste financiële uitgaven. Je moet sowieso al een dak boven je hoofd hebben en eventueel een wagen om je in te verplaatsen. Je moet werk vinden, en dan werk je heel de week hard om je vaste kosten te dekken. Als je heel veel geluk hebt, heb je misschien nog twee dagen over om iets leuks te gaan doen. Dus ik ben daar nooit specifiek mee bezig geweest. En toen ik hier in België kwam, ben ik natuurlijk ook gaan werken, omdat je gewoon niet anders kunt. Maar geld verdienen is nooit mijn drijfveer geweest.” DHM: Bent u trots op wat u allemaal bereikt heeft? Pairon: “Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk, maar aan de andere kant boezemt mij dat ook een beetje angst in. Je wordt aan bepaalde kritiek onderworpen en je kampt dagelijks met de onzekerheid “kan ik dat wel?” en “gaat het?”. Het belangrijkste voor mij is een emotie neer te schrijven en mensen toch te blijven beroeren. Dat mag een glimlach zijn, of een schaterlach. Niet gewoon een verhaal vertellen met een begin en een plot. Zo zit ik gewoon in elkaar.”(dd)

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 september

OPGELET We verwachten alle kopij ten laatste op DINSDAG 15 september

redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

SEPTEMBER 2009 - 17


GROOT-HOOGSTRATEN

dorpsleven www.demaand.be REDACTIE Frans Horsten Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten 0495 25 25 05 redactie@demaand.be

DORPSNIEUWS Hoogstraten: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05

Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03 315 90 40, marcel.adriaensen@telenet.be

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03 315 88 54, jan.fret@telenet.be

Meersel-Dreef: Jef Jacobs, Markweg 6 tel. 03 315 73 64 dhm.meersel-dreef@telenet.be

Minderhout: Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be

Wortel: redactie@demaand.be tel. 0495 25 25 05 SPORTNIEUWS: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout, tel. 03 314 66 28, rene.laurijssen@belgacom.net FOTO’s & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03 322 96 00, eframo@telenet.be ABONNEMENTEN/ADVERTENTIES Emilia Horsten, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten, tel. 03 314 51 03, abonnementen@demaand.be administratie@demaand.be SECRETARIAAT/DRUKWERKEN Jozef Schellekens, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten, tel.&fax: 03 314 55 04 info@demaand.be

Uitgeverij DE HOOGSTRAATSE PERS bvba Loenhoutseweg 34 - 2320 Hoogstraten Verantwoordelijke uitgever: F. Brosens, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten

18 - SEPTEMBER 2009

Een nieuw logo voor de GEMEENTE en het OCMW GROOT-HOOGSTRATEN – De stad en het OCMW zullen in de toekomst een nieuw logo gebruiken. Dat stelden ze op maandag 24 augustus voor aan de pers. Wij luisderden mee en noteerden voor u de reden waarom ze een nieuw gezamenlijk logo voeren en waarom ze voor dat welbepaald ontwerp kozen. Het OCMW en de gemeente van Hoogstraten voeren een gezamenlijk lokaal sociaal beleid. Daarom willen ze zich identificeren als partners in de dienstverlening aan de burger. Dit partnerschap willen ze duidelijk maken door het gebruik van een logo met dezelfde kenmerken, een zelfde huisstijl zeg maar. Daarom bevat het ontwerp een aantal identieke grafische elementen. Het logo verwijst, volgens het bestuur en de ontwerpers, naar volgende typisch Hoogstraatse waarden en kenmerken. - In de naam van de gemeente staat de lettercombinatie HOOG in vette tekst. Dit verwijst naar de grote ambitie van beide besturen. Die ambitie is letterlijk en figuurlijk onderstreept door een lijn. De lijn buigt af naar boven, wat een vooruitstrevende visie, optimisme en een positieve instelling symboliseert. - In driedimensionale zin bekeken, komt de lijn van achter de horizon Hoogstraten binnen als een route voor reizigers en bezoekers. Hoogstraten situeert zich op een knooppunt van grote verkeersassen als een plek waar het goed is om te verblijven met gastvrije mensen en een Bourgondische levensstijl.

Familiequiz HOOGSTRATEN – Basisschool Spijker organiseert op vrijdag 9 oktober om 19.30 uur een ‘familiequiz’. Een ploeg bestaat maximum uit drie kinderen, jonger dan 12 jaar en maximum drie volwassenen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 9 euro per ploeg. Inschrijven kan door de naam van uw ploeg en die van de verantwoordelijke voor 1 oktober te mailen naar basisschoolspijker@hotmail.com (fh)

- Het gemeentebestuur profileert zich met dit logo bovendien als een gemeente op de grens en dit in verschillende opzichten. De ontwerpers denken dan aan Hoogstraten als meest noordelijk gelegen Belgisch grensstadje. Er zijn ook de landschappelijke grenzen in een samenspel tussen natuur, platteland, wonen en bedrijvigheid. Er is het samengaan van erfgoed en hedendaagse ontwikkelingen op de grens van verleden en heden. In het logo

van het gemeentebestuur staan de zes stippen voor de zes dorpskernen van Hoogstraten. - Het OCMW bestuur toont een hart voor de samenleving en ziet Hoogstraten als een plek waar mensen elkaar individueel kennen en er nog een stevige sociale cohesie bestaat. In het logo voor het OCMW bestuur komt dit tot uiting doordat de stippen (individu) overgaan in een volle lijn (groep). Er is gekozen voor een sober en abstract ontwerp. Dit maakt het logo tijdloos en gemakkelijk toepasbaar op tal van dragers. Door het logo consequent toe te passen in alle externe communicatie, zal het snel een herkenbaar symbool worden voor het lokaal bestuur. (fh)

Opendeur bij de brandweer HOOGSTRATEN – Op zondag 27 september kan u vanaf 10 uur een kijkje nemen in de brandweerkazerne langs de St.-Lenaartseweg. U kan het wagenpark bewonderen en genieten van de spectaculaire demonstraties van de spuitgasten. Voor de lekkerbekken worden er heel de dag pannenkoeken gebakken. Info 0479 305 174. (fh)


HOOGSTRATEN

Hoogstraten in Groenten & Bloemen HOOGSTRATEN - Elk jaar opnieuw sluit Hoogstraten de zomer af op een kleurrijke en speelse manier. Tijdens het weekend van zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 september wordt het centrum van Hoogstraten weer omgetoverd tot een indrukwekkende openluchttentoonstelling met ontelbare groenten en bloemen. “Hoogstraten in groenten & bloemen” is ontstaan in 1999 naar aanleiding van de opening van het pas gerestaureerde begijnhof. Toen al was duidelijk dat de formule geslaagd was: wandelen in de breedste winkelstraat van de Kempen, verrassende bloemstukken, fijne winkels, gezellige terrasjes én… veel volk!

Inspiratie Ontwerper, Etienne Van Nyen, laat zich bij het ontwerpen van de creaties inspireren door het basisthema “De vruchten van het land”. Dat is geen toeval, want land- & tuinbouw zijn in de regio sterk vertegenwoordigd. Over een lengte van maar liefst één km worden gevels, gebouwen en stoepen versierd met groenten-, fruit- & bloemencreaties. In totaal gaat het om ongeveer 40 grote composities bestaande uit een 110-tal stukken. Soms zijn dat figuratieve voorstellingen rond een specifiek thema, maar meestal werkt Etienne met geometrische figuren. De meeste creaties zijn dan ook eerder abstract. Hierbij worden alle bestaande technieken van het bloemschikken gebruikt, wat voor ‘kenners’ bijzonder interessant is. De coördinatie van de praktische uitwerking van dit alles staat onder toezicht van Louis Geerts, de verantwoordelijke van de stedelijke groendienst.

Het wordt weer koppen lopen, zeker op zondag 20 september als de Vrijheid autovrij is.

Opendeurdag Het wandelparcours voert je dwars door de drukbezochte winkelstraat van Hoogstraten, die als een bruisende slagader door het centrum loopt. Prachtige lindebomen zorgen bovendien voor een gezellige sfeer en het etalage-kijken heeft hier dan ook een aparte charme.

Voorbereidingen Gezien de grote afmetingen van de bloemencreaties, wordt er meestal gebruik gemaakt van metalen frames die als basis dienen. De frames en basisstukken worden gemaakt door de technische diensten van de gemeente. Vervolgens is

het aan de bloemschikkers om het ontwerp uit te voeren. Elke compositie wordt vooraf op papier uitgetekend. Voor de eigenlijke realisatie worden een 100-tal vrijwilligers ingeschakeld. Veiling Hoogstraten stelt speciaal voor hen een ruime hal en koelcellen ter beschikking en dat is nodig ook, want er wordt gedurende vijf dagen aan één stuk met man en macht gewerkt om dit gigantische project uit te voeren.

Kinderdorp Naar aanleiding van het succes vorig jaar , willen we ook in 2009 de kinderen verwennen met een echt kinderdorp. Een kleurwedstrijd, spelletjes, archeologie, bloemschikken of je gezicht laten grimeren… het kan allemaal op zondag 20 september van 13.30 uur - 17 uur in het begijnhof van Hoogstraten. Het mag stilaan duidelijk worden dat er tijdens het weekend van 19, 20 & 21 september heel wat te zien is in Hoogstraten !! Op zondag wordt de Vrijheid bovendien van 9 tot 19 uur verkeersvrij gemaakt en wordt er gezorgd voor muzikale animatie. Het programmaboekje van de tentoonstelling kan je afhalen bij de dienst voor toerisme. (fh)

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/315.08.67

Tientallen vrijwilligers zetten zich weken in om vorm te geven aan de ontwerpen van Etienne Van Nyen.

info@bfdg.be www.bfdg.be

184

SEPTEMBER 2009 - 19


HOOGSTRATEN

Herdenking Slag van Hoogstraten

Latent-Talent in de Begijnhofkerk

HOOGSTRATEN / OOSTMALLE – Om onze geschiedenis terug tot leven te brengen organiseert de vzw MalliďŹ que op 5 en 6 september 2009 in het Domein de Renesse in Oostmalle "MALLIFIQUE", het grootste Napoleontische evenement van Vlaanderen! Honderden acteurs, ďŹ guranten en re-enactors (mensen die de geschiedenis waarheidsgetrouw nabootsen) brengen je tijdens een groot spektakel een waargebeurd verhaal uit de periode van Napoleon. Deze indrukwekkende historische manifestatie wordt op zaterdag 5 september in Hoogstraten vooraf gegaan door de herdenking van de SLAG VAN HOOGSTRATEN. Om 10.30 uur is er een mars door de Vrijheid met meer dan 200 infanteristen, cavalerie en artillerie. Om 11.30 uur volgt er een ofďŹ ciĂŤle ceremonie voor het stadhuis met nationale hymnes, saluutschoten en toespraken. (fh)

HOOGSTRATEN – Op 23 oktober om 20 uur organiseert Lions Club Hoogstraten Markland een concert in de begijnhofkerk. De opbrengst van dit concert in het kader van hun project Latent-Talent, gaat ook dit jaar naar een goed doel. Dit jaar kunnen we genieten van een magistrale show door ‘De Grote Houthandel Antwerpen’. Dit muzikale ensemble is uniek in zijn genre. De muzikanten willen door interactie met het publiek alle grenzen met het podium doen vervagen. In hun spektakel wisselen ze het klassieke repertoire af met woord, beeld en choreograďŹ e. Ze spelen op, voor en tussen‌..een bombardement van al uw zintuigen. De laureaat van de Jeugd en Muziek Prijs Kamermuziek bewijst dat de klassieke muziek leeft ‌ en hoe! De opbrengst van dit concert wordt geschonken aan Coda Hospice, een opvangtehuis voor terminale kankerpatiĂŤnten. Na de voorstelling is het nagenieten tijdens een receptie. Latent-Talent in de begijnhofkerk op vrijdag 23 oktober om 20 uur. Kaarten aan 15 euro bij de Dienst voor Toerisme, 03 340 19 55. (fh)

Over Markant HOOGSTRATEN - Markant biedt vrouwen een netwerk aan om elkaar te ontmoeten, zichzelf te ontplooien en zich maatschappelijk te engageren. Leden zijn welkom in de vele lokale kernen of in speciďŹ eke werkingen. Markant verwelkomt alle vrouwen - beroepsactief of niet - voor wie openheid vanzelfsprekend is.

Wat biedt Markant? Markant is op de eerste plaats een ontmoetingsplaats. Vrouwen leggen er contacten en wisselen ervaringen uit. Ze bouwen zo aan een relatie- en vriendenkring. Markant biedt haar leden ook de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien en nieuwe vaardigheden aan te leren. Tot slot moedigt ze vrouwen aan zich maatschappelijk te engageren. Markant is hier zowel op nationaal, regionaal als lokaal vlak actief. Wil je meer weten over het jaarprogramma 2009 – 2010 Markant Hoogstraten? Bekijk onze site!! markanthoogstraten@hotmail.com Dit nieuwe werkjaar verwelkomen wij oa. Siegfried Bracke die spreekt over de loge, audiologe Lieve Ramon over ons gehoor, verder Pol Goossen, Myriam Bronzwaar en Annemarie Picard met hun nieuwste theaterstuk ‘crème brulĂŠe’ en nog vele andere markante mensen en onderwerpen! Er is dus heel wat te beleven bij Markant in de nabije toekomst! Hoe lid worden van Markant? Meer informatie via de site of langs onze Markantvoorzitster: martine verschuren-mertens 0495 48 76 62. Via mail : martine.m.mertens@telenet.be - markanthoogstraten@hotmail. com (fh)

! " # $ %" # $

Hoe stiller het wordt, hoe meer je hoort. 20 - SEPTEMBER 2009


HOOGSTRATEN

Naar het Hof van Hoogstraten in Brussel HOOGSTRATEN – Erfgoed Hoogstraten organiseert op zondag 11 oktober een bezoek aan de ruïnes van het Hof van Hoogstraten, het verblijf van Antoon de Lalaing in Brussel en aan de basiliek van Koekelberg. Uiteraard zijn ook niet leden van harte welkom. In het centrum van Brussel kan je onder de Coudenberg – de Koninklijke wijk – wandelen op de kasseien van een eeuwenoude straat. Als je onder de grond door de Isabellastraat wandelt ligt aan een zijde het paleis van de Coudenberg en aan de andere zijde het Hof van Hoogstraten.

op de Coudenberg trekt veel belangrijke figuren aan die hun herenhuizen op de hellingen van de heuvel bouwen, zoals bijvoorbeeld de families Hoogstraten, Nassau, Ravenstein … In 1731 wordt het kasteel door brand verwoest en worden de overblijfselen met de grond gelijk gemaakt. De Isabellastraat, waarlangs de gebouwen stonden en waarop men nu onder de grond terug kan wandelen, werd gedempt of overwelfd als plein.

Het paleis van de Coudenberg

Antoon de Lalaing, graaf van Hoogstraten in de 16de eeuw, was een van de meest invloedrijke en meest gehoorde staatslieden van Keizer Karel en van diens tante, Margaretha van Oostenrijk. Hij was een machtig raadgever en diplomaat.

In de 11de en de 12de eeuw kiezen de Brusselse vorsten – aanvankelijk de graven van Leuven en de vorsten van Brabant – voor de “Coudenberg” als verblijfplaats. Het is een heuvel die zich een 40-tal meter boven de benedenstad verheft en omgeven is door diepe valleien.

Het Hof van Hoogstraten

De graaf van Hoogstraten had, zoals meerdere edellieden en raadgevers, een kasteel in de onmiddellijke omgeving van het paleis van de Coudenberg. Zij vestigden zich in de invloedssfeer

Wandelen onder het koningsplein, in de gangen een de ruïnes van het Hof van Hoogstraten. 1880 wil koning Leopold II de hoogvlakte van Koekelberg uitbouwen tot een Koninklijke wijk, maar moet het idee opgeven omdat hij weinig steun krijgt. Dan opteert hij voor een kerkelijk gebouw dat de vergelijking met de Montmartre moet doorstaan. Pas 25 jaar later, in 1905, legt Leopold II de eerste steen van een “neo-gotische” tempel van God, naar de plannen van architect P. Langerock. Na de Eerste Wereldoorlog zijn de fondsen uitgeput en wordt het project herzien. De Gentse architect A. Van huffel werkt drie jaar aan een nieuw ontwerp en een maquette op 1/40ste van de reële afmetingen. Van huffel laat in dit “artdeco-project” niets onbenut. Onder de vloer zijn ruimtes voorzien voor vergaderingen, een crypte, een theaterruimte, een weekkapel, een conciërgewoonst, …en er zijn de zes glasramen die Jan Huet voor het monumentale gebouw maakte.

Praktisch. Een gravure van het Hof van Hoogstraten in het centrum van de macht Wanneer het hertogdom in handen komt van de hertogen van Bourgondië en Filips de Goede en zijn opvolgers Brussel als hoofdverblijfplaats kiezen, krijgt Brussel het statuut van hoofdstad en wordt de Coudenberg de plaats waar de macht gevestigd is. Het hoofdgebouw bestond uit 3 verdiepingen met talrijke vensters die uitzicht gaven op de prachtige tuinen en het grote park. De aanwezigheid van het hertogelijk hof

van de politieke macht. Het Hof van Hoogstraten bestond uit verschillende hoofdgebouwen, een privé-kapel, een elegante gaanderij met gotische arcaden en een tuin.

De Basiliek van Koekelberg Na de middag bezoekt men de basiliek van Koekelberg. Naar aanleiding van 50 jaar België in

Zondag 11 oktober, vertrek om 8.15 uur aan zaal Pax. Leden van Erfgoed Hoogstraten betalen 44 euro, niet leden 47 euro. Inschrijven voor 1 oktober door overschrijving van het bedrag op rekening nummer 646-2206140-83 van v.z.w. Erfgoed Hoogstraten met vermelding reis Brussel. In de prijs is begrepen: de busreis, de gidsen en een salade Caesar als lunch. (jv/fh)

SEPTEMBER 2009 - 21


HOOGSTRATEN

Prijzen ‘Aan Tafel!’ uitgereikt GROOT-HOOGSTRATEN - Voor het 2de jaar op rij organiseerden het Lokaal Comité voor de Smaak én de Hoogstraatse Horeca hun streekgerechtenwedstrijd ‘Aan Tafel! in Hoogstraten’. Voor een streekmaaltijd of een streekbier in één van de 30 deelnemende zaken kreeg men de afgelopen maanden telkens een stempel. Met een volle spaarkaart maakte je kans op één van de vele prijzen uit een prijzenpot van alles samen meer dan 1.100 euro. Op 1 augustus werden de prijzen uitgereikt op de Stedelijke Dienst voor Toerisme. Tussen de prijzen verschillende waardebons van het VVV, enkele grote flessen Trappist of Palm, tal van eetbons in de plaatselijke

horeca en maar liefst 3 ballonvluchten in de prachtige ballon van de Veiling. De 2de editie van de streekgerechtenwedstrijd was erg succesvol en zal dan ook een vervolg krijgen in de voorzomer van 2010. Maar voor het zover is organiseert het Lokaal Comité eind november eerst nog haar jaarlijks Streekgerechtenbanket, nu rond het thema ‘bier’. En tijdens het openingsweekend van de feestelijkheden rond 800 jaar Hoogstraten werken zij samen met de horeca en Feestservice Vandersmissen aan ‘Tafelen in volle Vrijheid’, waarbij een brunch zal plaatsvinden van de Statie tot aan het rusthuis, aan een liefst 1,3 km lange tafel! (dh/fh)

GEDICHT IN DE MAAND Begin mij zwarte tegels overgraven spoog zij de kerk vol en zon in wit barok het leven is een dure jas hand in hand zag zij zichzelf de weduwe

Activiteiten September

Enkele van de in totaal 30 prijswinnaars: Paula Tuytelaers, Dries Horsten (Comité Smaak), Robert Torremans, Tinne Dries, Trice Van Merode, Jeanne Verhoeven, Gust Lauryssen (Comité Smaak), Lisette Schoofs, Louisa Brosens, Jos Aernouts, Karel Martens, mr. Van Gils, mevr. Van Dijck, Paulus Cleymans en Flor De Saeger.

Meer wint de 'Beker Dupret' GROOT-HOOGSTRATEN - Op zondag 9 augustus werd de zestalschieting “Beker Dupret” georganiseerd. De winnaar van vorig jaar, de gilde van Meer, was dit jaar de gastheer voor de acht andere gilden die het Verbond van SintJorisgilden vormen. De 18- jarige Douglas Roelen uit Hoogstraten schoot het maximum der punten zijnde 36 op 36. Goed voor een eerste plaats in de uitslag en, nog belangrijker voor hem, goed voor de enige rozenprijs die aan de wedstrijd verbonden is. Douglas heeft heel wat talent in zich. Dat is niet zo vreemd. Vader Luc Roelen kon vroeger ook wel eens verrassend uit de hoek komen en heeft het dan weer van Jan, de grootvader van Douglas die ook zijn mannetje kon staan. En de vader van Jan was vroeger ook al een bekend schutter. Douglas heeft zijn rozenprijs van Beker Dupret binnen en daar is hij danig fier op. Als na de vakantie zijn studies in het zevende jaar carrosserie in het VITO ook met zoveel brio lukken dan is het wel in orde. De gilde van Meer won de wedstrijd met 201

22 - SEPTEMBER 2009

punten voor Hoogstraten en Meerle met 197, Loenhout met 195, Wortel met 194, Minderhout met 192, Sprundel met 183, Rijsbergen met 176 en tenslotte hekkensluiter Castelré met 168 punten. (fs)

Maandag 31 augustus tot donderdag 3 september Fietsvierdaagse Garderen Nederland Maandag 21 september Fietstocht halve dag: bijeenkomst aan het lokaal om 13.30 uur. Voor de locatie en de tocht: zie maandkaart Woensdag 23 september Petanque in Markdal te Meer om 14 uur. Voor vervoer bellen: Stan Floren (03/314.57.13) Zondag 27 september Aperitiefconcert in “De Laro” te Meerle. Aanvang 11 uur stipt Dinsdagen: 01-08-15-22 en 29 september 13.30 tot 17.30 uur: kaarten, biljarten, rummy cup in het lokaal van de St.-Jorisgilde, Brouwerijstraat 2. Woensdagen: 2, 09, 16 23 en 30 september van 10 tot 10.45 uur: zwemmen in ‘De Wildert’ te Zundert Woensdagen 2, 9, 16 en 23 september 11 tot 12 uur: aquajoggen in “De Wildert” te Zundert Donderdagen: 3, 10, 17 en 24 september 9.30 uur tot 11 uur: nordic walking, bijeenkomst in Castelré. (fh)


HOOGSTRATEN

NIEUWE OPROEP

“En gij zorgt voor de heropbouw” Voor allen, zoals ondergetekenden slecht van geheugen, even in herinnering gebracht dat bovenstaand order aan Jozef Lauwerys, de latere deken van Hoogstraten, werd gegeven door wijlen kardinaal Van Roey. Dit tijdens diens bezoek aan het puin van de St. Katharinakerk en -toren op 23 november 1944. Bij wijze van hommage aan de deken kozen ondergetekenden deze krachtige ordonnantie als titel voor hun boek dat ze aan ’t schrijven zijn over de heropbouw van kerk en toren. Maar, bij het opzoekingswerk stoten we op vele vraagtekens. Vooral omdat we er naast het historisch, meer nog er het ‘menselijk’ verhaal van willen maken. Wat inhoudt dat we zoveel mogelijk betrokkenen van destijds in het scenario hun rol willen laten spelen. Daarom dat we druppelsgewijs beroep willen doen op de lezers van DHM. Meer speciaal op de nog weinige overlevers die we willen vragen eens diep in de nevelen van hun geest af te zakken om zoveel mogelijk bruikbare stof naar boven te krijgen. Hoogstraten had tijdens de ‘beschieting’ wel zeer diep moeten buigen, maar breken, nooit. Het was dan ook amper een half jaar geleden dat de toren werd platgegooid, of er werd al opnieuw aangeknoopt met één van Hoogstratens oude tradities, het Heilig Bloed. We lezen voor uit het Hoogstratens Oorlogsboek van J. Lauwerys:

“Vrijdags geraakte de Vrijheid bezet met kramen en molens, zoals voor een vooroorlogse H. Bloedfoor. In het puin van de kerk timmerde R. en A. Weyler, met zorgvolle hulp van koster H. Rigouts, voor ’t eerst in de geschiedenis een H. Bloedaltaar op onder de blote hemel. Zulks had de ijverige dienstdoende pastoor, E.H. Van Reusel, met E.H. Vlaeminckx, die zich geen moeite had gespaard om de processiegroepen samen te stellen, vooraf geregeld.

Doch op zondag 27 mei regende het van ’s morgens af en voor de eerste maal had op een H. Bloedzondag de hoogmis plaats in de begijnhofkerk, waar het H. Bloed stond uitgesteld. Gelukkig ging de regen over en de traditionele H. Bloeprocessie trok uit, maar heel druk was het niet. Maar Jan Huet (oom en grootoom van al die huidige

Huetten – nvdr.) lokte toch heel wat bezoekers naar zijn tentoonstelling met de eerste kleurrijke taferelen betreffend ‘Geteisterd Hoogstraten’. Op H. Sacramentsdag (donderdag 31 mei) dreef een sterke wind de wolken uiteen. Voor de eerste maal werd de hoogmis opgedragen in het puin van de kerk en de krachtige stem van professor Hannes (toen leraar aan het seminarie, later deken Hannes), nog versterkt door de luidsprekers van Jef Loos, wekte de talrijke bedevaarders op tot verering van het H. Bloed.’ Ook de traditionele autowijding werd hervat. Wanneer juist, dat moeten we nog uitzoeken. Bijgaande foto’s tonen een beeld van de processie en de foor. Maar onze vragen betreffen de autowijding. Neem een vergrootglas en probeer uit te vinden: a) van wie was de vrachtwagen die het podium passeert? b) wie zijn de twee misdienaars die naast deken Lauwerys en kapelaan Van Reusel staan?

Nand Doms, tel 014 63 35 31 nand.doms@telenet. Johan ooms, tel 014 70 56 92 johan.ooms@telenet.be SEPTEMBER 2009 - 23


HOOGSTRATEN

WOORD-opleiding voor volwassenen Altijd al willen acteren? Kriebelt het als je een podium ziet? Of kies je voor een vlotte spreekstijl, een correcte en verzorgde uitspraak? Dan is dit misschien geknipt voor jou: voor het zesde jaar richt de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen een cursus WOORD in voor volwassenen. Vanaf 15 jaar (4e middelbaar) behoor je in het Deeltijds Kunstonderwijs tot deze groep. De Academie biedt in de lesplaats Hoogstraten meerdere cursussen aan. verschillende basiskneepjes van het vak onder de knie te krijgen en we lichten een tipje van de theatersluier op. Later gaan we met teksten aan de slag en steken we een voorstelling in elkaar. We proberen spelers te vormen die niet louter uitvoeren, maar ook actief mee denken bij het maken van theater in alle vormen.

VERBALE VORMING Deze cursus volg je als aanvulling op Welsprekendheid of Toneel. In deze cursus gaat het vooral over uitspraak, of dictie, en hoe je deze kan verbeteren. We werken dialectklanken weg en trainen de articulatie. We werken ook aan stembeheersing en -gebruik en aan ademhalingstechnieken en passen alles toe in spreekopdrachten. (m.s.)

WELSPREKENDHEID In deze cursus blijf je min of meer jezelf, maar kan je ontdekken hoe je vlot kan presenteren, discussiëren, argumenteren, gesprekken leiden, interviewen, kortom alle kneepjes van het vak om je verbaal vlot uit de slag te kunnen trekken. Deze cursus is de ideale aanvulling voor mensen die vanuit hun werk vaak moeten werken met groepen mensen, en zich in deze communicatieve vaardigheden willen bijschaven.

TONEEL Dit vak brengt je op het podium, met alles erop en eraan: theaterteksten, acteren, improviseren en een personage creëren. We proberen eerst de

Heb je interesse in één van deze cursussen, kom dan zeker eens langs op het infomoment voor TONEEL en WELSPREKENDHEID, op ZATERDAG 5 SEPTEMBER om 12.00 uur, in de Karel Boomstraat 44, in HOOGSTRATEN. Van harte welkom! Meer weten? Surf naar onze vernieuwde website www.amwdenoorderkempen.be/ woord, bel 014/69.95.39 of mail naar madn@scarlet.be Ook voor een MUZIEK-opleiding ben je bij de Academie aan het juiste adres. Meer weten? www.amwdenoorderkempen.be, Tel 014/69.95.39 of madn@scarlet.be

verhuur & producties geluid - licht - projectie rigging - podia - distri

feesten & party’s huwelijk tot jubileumfeeest fuiven - bals - guest-DJ’s verjaardags- of teerfeest personeels- of pensioenfeest van vatje tot megaparty Minderhoutsestraat 54 - 2322 Minderhout - Hoogstraten www.music-services.be - info@music-services.be Dinsdag tot donderdag: van 09.00 tot 12.30 u. en van 13.00 tot 18.00 u. Vrijdag en zaterdag: van 08.30 tot 16.00 u. Donderdagavond: van 19.00 tot 22.00 u. Zondagmorgen: van 10.00 tot 12.30 u. (op afspraak en terugleveringen)

24 - SEPTEMBER 2009

Festival van Vlaanderen HOOGSTRATEN – Zaterdag 26 september is de Vlaamse topcellist Roel Dieltjens te gast in de begijnhofkerk voor een uniek dubbelconcert in het kader van het Festival van Vlaanderen in de Kempen. Roel Dieltiens brengt, gespreid over twee concerten, een integrale uitvoering van de zes cellosuites van Johann Sebastian Bach. De zes suites voor cello-solo die J. S. Bach componeerde, zijn in de loop der eeuwen uitgegroeid tot een icoon van de westerse klassieke muziek. Ondanks - of wellicht juist dankzij - de beperkte middelen, slaagt Bach er in deze werken in een unieke wereld van emoties en stemmingen op te roepen, waarin eerder halftinten en vluchtige schaduwen spelen dan felle kleuren of verblindend licht. Juist in deze gevoelsgeladen subtiliteit, gekoppeld aan een perfect compositorisch meesterschap, schuilt de tijdloze aantrekkingskracht van deze zes suites. Ze vormen dan ook de ultieme uitdaging voor elke cellist. Roel Dieltiens treedt graag telkens opnieuw in dialoog met Bachs muziek, en laat het publiek steeds weer onvermoede facetten van deze muziek horen.

Het programma ziet er als volgt uit: Middagconcert om 16 uur: Suite BWV 1010 in Es Suite BWV 1008 Suite in d Pauze Suite BWV 1012 in D (violoncello piccolo)

Avondconcert om 20 uur: Suite BWV 1007 in G Suite BWV 1009 in C Pauze Suite BWV 1011 in c De basisprijs voor één concert is 15 euro; een dubbelticket kost slechts 20 euro. Voor groepen vanaf 15 personen geldt een groepstarief van 10 euro voor één concert en 15 euro voor twee concerten. Het provinciebestuur werkte samen met Toerisme Hoogstraten enkele interessante arrangementen uit: - het middagconcert + een diner + het avondconcert aan 30 euro per persoon; - het middagconcert + een gastronomisch diner + het avondconcert aan 50 euro per persoon. Voor kaarten voor het concert of informatie over de dagarrangementen kan u terecht bij Toerisme Hoogstraten: toerisme@hoogstraten.be of 03 340 19 55. (fh)


HOOGSTRATEN

Een dubbel viergeslacht HOOGSTRATEN – Elke maand opnieuw mogen we u in dit blad wel een viergeslacht voorstellen. De geboorte van een vierde telg van het zelfde geslacht is voor elke familie, die het mag meemaken, een heuglijke gebeurtenis, maar echt uitzonderlijk is het lang niet meer. Bij de familie Verheijen zorgde men op twee jaar tijd

voor twee viergeslachten, een mannelijk en een vrouwelijk. Op de foto zien we, van links te beginnen, van oud naar jong: de 84 jarige Sooi Verheijen, die in het rusthuis woont, de 59-jarige Ludo Verheijen 59 en de 31-jarige Bjorn Verheijen, de fiere papa van Rens Verheijen, geboren op 30 mei 2009. (fh)

Nieuws uit de Bib Week van de Koffiekrant Van maandag 7 tot vrijdag 11 september nodigen de vrijwilligers van de Koffiekrant je uit op de Week van de Koffiekrant. U kan in bib terecht vanaf 9 uur, de gesprekken beginnen op 10 uur. De inkom is gratis. Bekende Hoogstratenaren gunnen je een blik achter de schermen van een aantal grote Hoogstraatse evenementen.

Als we van rechts beginnen, herkennen we de 85-jarige Anna Bastijns (Meerle), de 59-jarige Toke Brosens (Meersel-Dreef) en de 34-jarige Sonja Verschueren, die in Hoogstraten woont en de mama is van Fleur Verheijen, geboren op 8 juni 2007 (fh).

Dit najaar kan u genieten van Maandag 7 september Karin Donckers, Minderhoutse amazone naar de Olympische Spelen Dinsdag 8 september Etienne Van Nyen,Groenten en bloemen sieren de Vrijheid Woensdag 9 september Freya Verschueren, Bruisende Antilliaanse feesten Donderdag 10 september Simone Michielsen en Johan Ooms, Heilig Bloedprocessie Vrijdag 11 september Marc Van Gestel, De Hoogstraatse spurters Je kan ondertussen genieten van een gratis kopje koffie of thee met lekkernijen. Je bezoekt ook meteen de bijpassende tentoonstelling. (fh)

DIGIDAK Digidak helpt iedereen die weinig of geen kennis van computer heeft, bij zijn of haar eerste stapjes te zetten op de computer en het internet tijdens de vrije oefenmomenten en de initiatielessen. Van september tot en met december worden er lessen computerwegwijs, internet, digitaal creatief, Word, Excel en Powerpoint ingericht in de bibliotheek in Hoogstraten en in het buurthuis Hazenweg in Meerle. In de hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b, Hoogstraten kan u zich inschrijven op 1 en 8 september, van 9 tot 12 uur. In de Oude Melkerij, Hazenweg 4/2, Meerle kan u terecht op 24 en 31 augustus, telkens van 13.30 tot 15.30 uur. Op maandag 24 augustus kan u zich in Meerle ook van 18.00 tot 19.00 uur inschrijven. Een overzicht van de juiste data vindt u op de locaties zelf of op www.digidak.be. (fh)

SEPTEMBER 2009 - 25


HOOGSTRATEN

Sint-Cecilia onder nieuw dak voor golfplaten om de zware pannen te vervangen, wat misschien niet de mooiste oplossing was, maar men kon toen niet anders. Anno 2009 was het oude dak echt wel versleten, vooral ook de goten.

HOOGSTRATEN - Nee, vreescht niet, de bijna 170 jaar oude Toon- en Toneelmaatschappij gaat niet verhuizen! Evenmin doen ze hun ofďŹ cieuze cultureel centrum van de hand. Bovenstaande titel is letterlijk te nemen: begin augustus werd gewoon een nieuw dak gelegd op het 127-jaar oude gebouw. Nuja, gewoon, zowat al het houtwerk was rot en diende vernieuwd te worden. Daarboven kwam een dun, maar super isolerend onderdak – want Kyoto (of Kopenhagen) mag ook wat hebben – en de afwerking geschiedde met Eternitleien. Na een dikke week van keihard werken kon het worden afgemaakt. Na de mooie opfrissing van het interieur door de familie Martens enkele maanden geleden, waarvoor nog eens dank, is dit het tweede grote werk dat op korte tijd aan de zaal werd gerealiseerd. Bij het opblazen van de toren in 1944 lag het dak van de zaal op de grond! Met de uiterst bescheiden middelen die men toen had werd het opgelapt. Maar diverse mankementen bleven aanhouden, waardoor er in 1967 al een andere bedekking moest komen. Daarbij werd gekozen

In een artikel in het maartnummer van dit blad werd nog gesteld ‘dat Cecilia wacht op een grondige restauratie maar dat de vereniging geen middelen heeft en de stad andere en grotere plannen’. Inderdaad, middelen zullen er niet gauw genoeg zijn en blijven dus van harte welkom (Doe gerust uw ding op 230-0027996-80). En inderdaad, het nieuwe plat dak en de nieuwe plafonds in de voorbouw, de nieuwe elektriciteit en verwarming, de vernieuwde bezetting en het vergulden van de theaterboog, het was allemaal al een tijd geleden dat er nog wat bewoog ‌ Maar het bestuur vond dat het weinig zin had om binnenin verder te vernieuwen zolang er een versleten dak met verschillende lekken bovenop zat. En voor zo’n immens werk moesten nu eenmaal middelen gespaard worden en daarom leek er dus al even weinig te gebeuren ‌ Maar binnenin zat men niet stil! Ontelbare pinten werden getapt en men verhuurde aan rustige culturele evenementen die er pasten. En samen met de welgekomen giften van onder meer de trouwe erevoorzitters kon de kas zo gespekt worden. Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat deze werken niet mogelijk waren geweest zonder dakwerker Jos Stoops, zijn medewerkers en onderaannemers en de ďŹ rma Eternit, die hen een prima aanbod deden. Ook voorzitter Jef Van Laer, architect van beroep, heeft zijn verdienste door de werken samen met Jos uitstekend te plannen. In oktober begint het nieuwe seizoen voor SintCecilia. Als je naar de jazz komt of zo, drink gerust een pintje meer, want de Cecilianen zouden na weer enkele maanden van hard werken, volgende zomer graag een volgend werk laten uitvoeren. Maar daarover vertellen we u later meer ‌ (dh/fh)

% & ' !' '

#$!

! " !

26 - SEPTEMBER 2009

Musical Frankenstein wordt hernomen

HOOGSTRATEN – Na negen succesvolle voorstellingen in het voorjaar, wordt de musical Frankenstein in oktober hernomen. Het is het bizarre verhaal van dokter Frankenstein die zich in het dorpje SMRNTWSK komt vestigen en daar zijn “monsterâ€? creĂŤert. De tekst is van Hugo Matthijssen (Het Peulengaleis‌) en de muziek is van Jan Leyers. De productie is in handen van Tinello en Vialta. De voorstellingen gaan door op vrijdag 9, vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober om 20 uur en op zondag 11 oktober om 15 uur. U moet er wel snel bij zijn, want de voorstelling van 17 oktober is al uitverkocht. Snel reserveren dus op het nummer 03 314 34 36. (fh)

Meldt u af voor de papieren telefoongids GROOT-HOOGSTRATEN - Wist je dat er jaarlijks 2.250.000 pakketten worden verdeeld met daarin telkens een witte ĂŠn een gele gids? En dat elk pakket 2,5 kg papier bevat? Dat komt neer op 5625 ton papier dat jaarlijks gebruikt wordt voor het drukken van deze gidsen. De productie van 1 ton papier brengt 525 kg CO2 uitstoot met zich mee, reken maar om. Nadien komen ze op de afvalberg! En dat terwijl we zowel de gouden als witte gids volledig online kunnen raadplegen op www.wittegids.be en www.goudengids.be. Surf naar www.1207.be, klik links onderaan op “wilt u liever geen papieren versieâ€? en vul naam en adres in. Zo blijft u gespaard van het zeulen met boeken en voorkomt u 1,32 kg CO2-uitstoot per jaar voor het aanmaken ervan en nog eens zoveel voor het recycleren nadien. (fh)


HOOGSTRATEN

De Antilliaanse, een feest voor jong en oud De Antilliaanse feesten: een festival voor iedereen die de passie voor exotisch dansen dat in hun bloed stroomt niet kan onderdrukken. Zowel voor diegene die graag dicht bijeengepropt vooraan in Main Stage naar het heerlijke ritme van de muziek van Magia Caribena willen luisteren, als voor zij die liever aan de zijkant van de tent zich helemaal willen uitleven, en zich laten meesleuren door het ritme van Salsa. Ook de camera, van wie weet welke zender, is van de partij en vliegt van de ene dansende voetjes naar de andere en filmt net een duo, dat niet meer van de dansvloer is weg te jagen. Een festival voor jong en oud. Een ontmoetingsplaats waarbij wie je bent en wat je doet, helemaal niets meer uitmaakt. De nacht is nog jong en iedereen vliegt van de ene tent naar de andere. Van de Main Stage naar de Cahier Club stage, naar de Joker stage. Van Carlos Vives, naar Youth X-treme, naar Havana D’Primera. Van de Stage naar de bar, van de bar naar de Stage. Van de Stage naar… cocktails? Van Show en Entertainment naar Palacio de la Salsa, waarbij je nu eindelijk eens de ster van de dansvloer mag zijn. Een beetje nerveus sta je langs de kant van de dansvloer, hopend op een hand die jou mee naar de dansvloer sleurt. Je komt een beetje in het ritme en kijkt onzeker om je heen. En ja hoor, enkele ogen zijn op jou gericht. Alsof het magie is, dringen die blikken van de mensen door je huid en kietelen onder je bovenvel. Je moet bewegen. Je raakt je oriëntatie helemaal kwijt en laat je leiden door de man, niet denken, enkel doen. Want dat is het moment waarbij je normaal zou gaan nadenken, zou ik dat wel doen? Maar waarbij je nu gedachteloos bent, en het toch doet. Het begint al wat later te worden en vermoeidheid begint zo langzamerhand de kop op te steken. Je slentert langs de kraampjes met al dat lekkere eten dat zo verrukkelijk op de schalen ligt te wachten om opgegeten te worden. Reuzensaté, grote pannenkoek, kebab, maïskolven, gebakken champignons,… En jawel, op het einde ben je alweer vergeten wat er allemaal lag, dus besluit je om de ronde nog maar eens opnieuw te doen. Maar nu begin je bij de champignons, naar de maïs, …. Het terrein begint leeg te lopen. Een jongeman in de verte probeert moedig over een rechte lijn te lopen. Maar de roes overwint en hij struikelt bijna over zijn voeten. Hij kijkt naar de mensen om zich heen en begint te zingen. Nou ja, het is toch een soort van melodie die iets weg heeft van een liedje. Hij sloft langs de bar met de grote fontein op het dak. Langs het bordje “Exit” gaat hij naar de bus, die iedereen weer veilig thuis afzet.

Winnaars vrijkaarten Antilliaanse Feesten Alweer honderden gegadigden voor de vrijkaarten en jammer genoeg slechts enkele winnaars. De gelukkigen zijn: Benny Fransen, Mieke Wilmssen, Truus Willemse, Kim Pelkmans, Tinne Bartholomeeusen, Frank Claes, Kristien Janssen, Luc Martens, Niels Jochems en Kareen Owusu.

De 27ste Antilliaanse feesten brengt volk van overal. Voornamelijk een mengelmoes van Nederlands, Spaans en Frans dat moeiteloos met elkaar danst en feest. Alle kleuren van de regenboog die deze ervaring samen delen. De Antillen lagen weer voor even in Hoogstraten.(dd)

SEPTEMBER 2009 - 27


HOOGSTRATEN

Beiaardzomer 2009 topt! HOOGSTRATEN - Bij het verstrijken van de deadline voor dit blad, was de 33ste editie van de Beiaardzomer precies halfweg. Na het 11-juliconcert met Vlaamse liederen door Luc Dockx, was het eind juli Mark Van Bets die de spits van de echte reeks afbeet. Mark is kerkbeiaardier in Mechelen, maar treedt ook dikwijls op als gastbeiaardier. In Hoogstraten speelde hij een knap concert waardoor hij de lat voor de reeks meteen erg hoog had gelegd. Geen probleem echter voor Pierre Ramakers de week daarop, want ook hij speelde de leistenen van de kerktoren (lap, weeral kosten!). De volgende weken hadden de Beiaardvrienden nog Noël Reynders, Elena Sadina, Sergej Gratchev en opnieuw Luc Dockx te gast, maar daarover hoort u later meer. Vaste items als de gratis programmafolder en luisterwedstrijd met prachtige prijzen bleven uiteraard behouden. Nieuw voor dit jaar was dat de concerten op woensdag doorgingen in plaats van op maandag. Het vaste publiek bleek daarbij even trouw aanwezig, maar vooral het aantal ‘losse’ luisteraars lag nu toch hoger, logisch aangezien er ook meer luisterterrassen open waren. Ook nieuw voor alvast de concerten 2 en 3 was het mooie weer … Volgens de beiaardsecretaris te verklaren doordat nu geen eieren naar de Claris-

Missiefeest HOOGSTRATEN – Missiekring Hoogstraten organiseert voor de 42ste keer haar jaarlijks missiefeest op zondag 27 en maandag 28 september in het parochiecentrum Pax en u wordt daar vanzelfsprekend van harte uitgenodigd. Er zijn verschillende mogelijkheden om de missiewerking te steunen:

Mark Van Bets uit Mechelen was één van de vele kundige gastbeiaardiers uit 2009. sen werden gebracht, maar wel advocaat. Want ook de zusters gaan mee met hun tijd. Meer info over de Beiaardvrienden?, 03/314.57.24 of horstendries@hotmail.com. (dh/fh)

Fons Huet 1. Die zondag staan vanaf 11.45 uur de tafels gedekt en kan u er – in 3 beurten – smakelijk en voordelig dineren met een menu naar keuze. Op maandag kan dit ook tussen 18 en 19 uur. Voor deze maaltijden moet je wel inschrijven. Inlichtingen bij Jan Bruyndonckx, Jan van Cuyckstraat 28 te 2320 Hoogstraten of telefonisch op het nummer 03 314 85 20. 2. Zondag- en maandagnamiddag kan je vanaf 14 uur je buikje vullen bij een drankje en lekkere pannekoeken, gebakjes, vlaaien, broodjes of een koude schotel. In de missiewinkel zijn mooie wenskaarten te koop. Je kan onze missiewerkers zien op foto en door een korte beschrijving hun werk beter leren kennen.

Meer dan ooit vormde de Beiaardzomer een vast waarde aan het culturele firmament.

Kot inrichten ?? Ga eens langs in de kringwinkel, Meerseweg 135. Je kan er toffe spullen vinden voor een kleine prijs: borden, glazen, een bed, bureaustoel, computer, zeteltje, ... u kan het er allemaal uitkiezen. En vindt u deze week niet uw ding, u weet nooit wat er de volgende dag in de winkel binnenkomt. Voor inlichtingen kan u bellen naar 014 44 20 40.

28 - SEPTEMBER 2009

Een grote doorlopende tombola mag je zeker niet missen. Er zijn honderden prijzen te winnen. De vijf schitterende hoofdprijzen zijn: een ballonvaart met Louis Vanluffelen, kunstwerken van Karel Huet, Lief Boeykens en Jaak Vinckx en tenslotte een kleine friteuse. De prijzen worden maandagavond om 20 uur getrokken. 3. Vorige jaren deden verschillende parochianen, die met het missiefeest belet waren een storting op onze rekening 320-0235528-82 van Missiekring Hoogstraten. De volledige opbrengst wordt verdeeld tussen de twee Hoogstraatse missiewerkers en de 14 missiewerkers met familiale banden in onze parochie. Ook al dank aan de weldoeners van de voorjaarsactie, die de Missiekring met ongeveer 2.340 euro steunden. Iedereen is welkom. (fh)


HOOGSTRATEN

Welkom bij JNM Markvallei

GROOT-HOOGSTRATEN - Op 29 juli 2009 stond JNM Markvallei in ‘De Standaard’. Het artikel besloeg twee bladzijden. Tijd dus om op zoek te gaan naar het doen en laten van deze jeugdbeweging. JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) is dé jeugdbeweging voor iedereen die geboeid is door de natuur en bekommerd om het milieu. Deze jeugdbeweging staat open voor iedereen tussen 7 en 25 jaar. Afdeling Markvallei strekt over het gebied van heel Groot Hoogstraten en Rijkevorsel. De leden trekken samen de natuur in om zich te verdiepen in het planten- en dierenrijk. In de mooiste natuurgebieden observeren ze alles wat springt, vliegt, groeit en glibbert. Maandelijks organiseren ze een activiteit die gaat van een bezoek

aan het vogelrevalidatiecentrum in Zundert tot een vroeg-ochtendtocht in Wortel Kolonie. Eén keer per het jaar ruilen ze hun verrekijker en veldgids in voor een schop, snoei-schaar of zaag en helpen ze de natuur een handje. JNM probeert elke activiteit zo milieuvriendelijk te houden door met de fiets of met het openbaar vervoer te gaan en vegetarisch te eten. Als je geniet van lange wandelingen in het bos, met bosannemoontjes die je in het prille voorjaar voorzichtig begroeten terwijl het winterkoninkje zijn mooiste lied zingt ... Ook al weet je amper dat een insect zes poten heeft, zolang je gulzig wil bijleren over de natuur, ontvangen we je met open armen ... Als je bekommerd ben om het milieu, maar je

nooit echt wist hoe de vork nu precies aan de steel zit, en je met zielsverwanten dapper wil werken aan een andere wereld ... Als je nieuwsgierig bent naar de fantastische sfeer die JNM zo fris en uniek maakt, kom dan naar de JNM Markvallei startdag op zondag 20 september van 14.00 tot 17.00 uur aan het natuur. huis “De Klapekster” in Wortel Kolonie.

Voor meer informatie kan je terecht bij: Arnold Wittenberg arnoldwittenberg@gmail. com 03 315 00 17 / Lysander Fockaert lysanderfockaert@hotmail.com 03 314 61 22 of Jasper Adriaensen jasper.adriaensen@hotmail. com 03 315 90 40. Bezoek ook de site www. jnm.be/markvallei (aw/fh)

SEPTEMBER 2009 - 29


MINDERHOUT

Buikschuiven bij KLJ Minderhout MINDERHOUT - Na het succes van verleden jaar richt de KLJ van Minderhout opnieuw een wedstrijd “buikschuiven” in. Dit zal plaatsvinden op zondag 30 augustus. Als u met een ploeg van vier personen vooraf inschrijft betaalt u 8 euro. De dag zelf kan u inschrijven aan 10 euro. De inschrijving dient te gebeuren voor 13.00 uur. De deelnemers moeten minstens 12 jaar jong zijn, voor de jongeren wordt er een springkast eel voorzien op het dorpsplein in Minderhout. Inschrijven kan via kljminderhout@gmail.com of bij Lynn Anthonissen Heerle 6a of via Kevin Van Der Linden Desmedtstraat 26.

Kermisprogramma’s 2009 Donderdag 3 september: Inzet van de kermis met uitbetaling van de spaarkas in café Papillon en ’t Withofke. Vrijdag 4 september: Fuif in ’t Withofke en in de Papillon optreden covergroep Catch-Up Golden Oldie’s bal in de tent met Luc Steeno Zaterdag 5 september: ‘s Namiddags kinder- volksspelen op straat ’s Avond op treden van Stiletto in de Papillon optreden Stiletto. ’t Withofke Rocks 70, 80 en 90-jaren Tent jeugdbal Zondag 6 september: ’t Withofke: vanaf 14.00 uur springkasteel en vanaf 20.00 uur Flying Visit met DJ Jef. Papillon: straatterras met Supernatural Heroes, ’s avonds: Desperated Compagny Maandag 7 september: Volksspelen vanaf 12.30 uur ’s Avonds: ’t Withofke: Foute Avond met de brandweermannen van Kontich ’s Avonds: Papillon: covergroep Fast Forward

Kermis 100 jaar geleden Als de kermis naar het dorp afzakt, brengt die allerlei rare types mee. Er komt een tandentrekker en een vuurspuwer, een cowboy en een neger, een orgelman en een straatzanger, en velerlei kooplui en kermisgasten, die kraampjes en tenten opzetten op het dorpsplein. Vaak komt er ook een circus. Leeuwen en tijgers voert het mee. Olifanten en mooie paarden, clowns en trapezisten, goochelaars en heel sterke mannen. Vertinner Een week voor de kermis komt de vertinner. Vertinners zijn wonderlijke lieden. Eerst gaan ze alle huizen en boerderijen af. Ze halen messen, lepels en vorken op. Veel klandizie vinden ze niet. Een klein gezin met slechts vier of vijf kinderen heeft meestal maar één lepel en één vork in tin. Op het einde van de dag heeft de vertinner toch handenvol eetgerei. In slordige hopen ligt het voor hem. Je kan niet begrijpen dat ieder zijn eigen materiaal terugkrijgt. En toch lukt hij daar later feilloos in.

30 - SEPTEMBER 2009

Eerst delft de vertinner een putje. Daar maakt hij een vuurtje in en als dat goed brandt, zet hij er een pan op. Net of hij iets gaat bakken. In de pan zit een vies, zwart goedje. Het lijkt of er een vel op ligt. Net zoals in de melk. Maar als de vertinner erin roert licht het spul zilverkleurig op. Het gerei gaat in de pan. Vuile vorken en doffe lepels, honderd keren of misschien nog meer afgewassen en weer gebruikt. De vertinner schud ze in de pan, keert ze om en om en om.Ze komen na enige tijd als nieuw te voorschijn. Ongelooflijk! Als zilver zo nieuw. Kermis Enkele dagen later komt de kermis zelf. Eerst van al komen de wagens, getrokken door paarden. Woonwagens met opgetrokken trapjes aan de deur en bengelende zinken kuipen onderaan de wagens. Er komt een schiettent, een danstent en de carroussel. Een oliebollenkraam mag niet ontbreken. Een beer die kunstjes kan opvoeren staat

naast het spookpaleis. Een cinema met bewegende beelden. Straf is dat! Tijdens de kermis komen de raarste chamfoeters. Ze stappen van de tram en komen te voet naar ons dorp, beladen als muilezels met één of twee koffers. Een fotograaf is erbij en ook een kruidendoktoor. De liedjeszanger hoor je van ver. Er is ook een meneer in zondags pak en met twee gouden tanden in zijn mond. Hij zegt dat hij van Brussel komt. Hij heeft twee volle koffers met kousebanden bij waar serieus vrouwvolk niet naar durft kijken. Maar ook hij neemt s’ avonds de tram terug naar huis met lege koffers en een volle portemonnee. Kletsen Een grootvader zegt tegen zijn kleinkind van twaalf: “kom maar niet te dicht bij het kermisvolk of ze nemen je mee”. Waarop de kleine antwoord “ pfff wie me pakt, moet me maar te eten geven, en ook toebak voor mijn pijp”. De kleine krijgt van grootvader een flinke draai tegen zijn oren, een stamp onder zijn gat waarop hij bleitend naar huis loopt. Onderweg droogt hij zijn tranen want als hij thuis vertelt dat hij kletsen gekregen heeft van grootvader dan kan hij minstens zonder eten te bed. En waarschijnlijk krijgt hij dan nog een draai van zijn vader tegen zijn oren. Aan het andere oor dan de klets van grootvader want dan staat de bengel weer in evenwicht. (FS)


MINDERHOUT

Wielerclub Papillon MINDERHOUT - In het week-end van 18-19 juli trokken de wielervrienden De Vlinders, met als thuisbasis café Papillon, naar de Vogezen. Op donderdag vertrokken er al een vijftal moedigen met de fiets, de overige leden namen één dag later mobiel vervoer. Het was een tocht van enkele honderden kilometers maar zeker de moeite waard. Tijdens het week-end stonden er dagelijks tochten gepland doorheen het gebergte van de Vogezen. Zware maar toch o zo uitdagende tochten over het lastige parcours. Dinsdag 21 juli kwamen de wielervrienden terug aan in het lokaal Café Papillon. Hier werd bij spek met eieren en de nodige trappisten goed bijgepraat over het fantastische weekend. De sfeer zat er duidelijk in zoals je kan zien aan bijgevoegde foto.

Babyboom in de Treslong MINDERHOUT - Aan toekomstige speelkameraadjes hebben deze baby’s geen gebrek. Er werden dit jaar al drie jongens en drie meisjes geboren in de Treslong, de nog nieuwe verkaveling gelegen tussen Hoge Weg en de Desmedtstraat in Minderhout. Normaal gezien stopt hier de teller voor dit jaar. Hoewel, er staat ook al weer een kindje op de planning voor begin januari 2010. Tel bij deze baby’s de zeven kindjes, die vorig jaar geboren zijn, én de kinderen die er al waren en je kan met recht spreken over een plaatselijke babyboom. (iv/fh)

Van links naar rechts op de foto: Joye Keustermans (4 april 2009), Cas De Gruyter (17 juli 2009), Sien Embrechts (15 april 2009), Vince Smits (30 juni 2009), Thibault Mertens (16 april 2009) en Anthe Pemen (25 april 09).

Veel en schoon volk op de Kuipfeesten MINDERHOUT - De negende editie reeds van de Kuipfeesten, georganiseerd door de Kon.Fanfare De Marckezonen, en ditmaal geen regenbuien die het geheel in de war stuurden, maar wel tropische temperaturen op donderdag 6 augustus bij het optreden van King Freddy en de Lazy Intercoolers, bijgestaan door de RoadBarBeauties, die het betere truckerslied met een sappig Antwerps accent aan de man en de kuip in ambiance wisten te brengen. Voor de derde keer stonden ze op het programma, twee keer werden ze door de regen afgevoerd, maar deze keer was het raak. Jiving Sister Fanny gaf dan van jeetje een week

later op 13 augustus en hun steengoede covers bij iets minder warm weer kon de kuipgangers toch beroeren en op 20 augustus bevolkten The

Baboons het podium en toverden de kuip om in een echte rockabillysfeer met covers en eigen nummers. En de freaks genoten! (rel)

Wegomleiding MINDERHOUT - De eerste zondag van september zal er enkele dagen kermis plaatsvinden in Minderhout. Het verkeer dient gedurende deze dagen de aangeduide wegomleiding te volgen.

Pintje in de hand en genieten van de muziek, de babbel en de sfeer in de zwoele kuip SEPTEMBER 2009 - 31


MINDERHOUT

Opendeur bij Bolleke De Beer MINDERHOUT - Op zondag 26 juli hield het kinderdagverblijf Bolleke De Beer een opendeurdag. Het succes was overweldigend in de nieuwe stek in de Minderhoutsestraat. Bolleke De Beer is het (levens)werk van dochter Peggy. Zij gaf haar “staatsbaan” op voor het minder lucratieve bestaan als zelfstandige. Vooraf wist ze dat een zelfstandige ook niet gedaan heeft in de werkuren van 8 tot 17 uur. Ze besefte vooraf wel dat ze het niet alleen aan zou kunnen en moeder Marleen overtuigen om mee in dit werk te stappen was niet zo eenvoudig. Haar partner Johan was er wel voor gewonnen toen bleek dat Peggy toch alles wel goed doordacht had. Intussen was het kinderdagverblijf Bolleke De Beer reeds een half jaar werkzaam in de Akkerloopstraat, ook in Minderhout. Met 14 kindjes werd deze ruimte reeds te klein, zeker om in de toekomst nog verder te kunnen groeien. Er blijft, ondanks alle initiatieven die reeds genomen zijn, een grote vraag naar kinderopvang. Toen deze locatie in de Minderhoutsestraat in optie kwam is er toch eerst gepraat. Waar willen of kunnen we naartoe? Is het een logische stap en kunnen wij die samen (moeder en dochter) wel zetten? Ze besloten om niet stil te blijven staan ondanks dat ze toch al 14 kinderen onder hun hoede hadden. Dit positieve besluit was zeer ingrijpend. De nieuwe locatie was één grote ruimte, volledig gelijkvloers. Het voordeel was dat alles ingedeeld kon worden naar eigen behoeften. Het was veel werk, schilderwerken inbegrepen, maar gelukkig konden ze rekenen op hulp van familieleden en vrienden. Een stuk van de investering konden zij meenemen uit de Akkerloopstraat, al is er nog heel wat bij-aangekocht. De veiligheid is natuurlijk -en zeer terecht- heel streng in een kinderdagverblijf. Zowel gebouw (en) als mens (en) moeten aan een heleboel eisen voldoen die gesteld worden door Kind en Gezin, een erkend controlemechanisme. Hiermee reke-

Peggy en Marleen tussen de toen aanwezige kindjes. ning houdend bezit deze locatie reeds het Attest van Toezicht, uitgereikt door Kind en Gezin. Dit is het mooiste bewijs dat Bolleke De Beer aan alle huidige (strenge) reglementeringen voldoet. Marleen en Peggy vangen kindjes op van nul tot drie jaar of beter gezegd tot dat ze naar de school gaan. Op die manier is er weinig verloop maar toch komen er regelmatig plaatsen vrij door allerlei omstandigheden. Met zijn tweeën kunnen zij op dit moment 17 kindjes verzorgen. Zijn er meer dan moet er een personeelslid bijkomen. Momenteel wordt dat niet als een prioriteit aanzien. Er zal in de toekomst een aanvraag gebeuren tot 25 kindjes wat gezien de ruimte in dit gebouw realistisch is. Verder wil men (nu toch) niet gaan want dan verhogen ook de eisen naar

personeel en veiligheid. Zelf blijven Marleen en Peggy wel als zelfstandigen verder werken, moeten daarvoor de nodige (bij) scholing volgen en eventueel diploma’s behalen. De opendeurdag was zonder meer een groot succes. Het geheel kleurt fleurig en fris, het kan de toekomst met een gerust gevoel tegemoet gaan samen met Marleen, Peggy en Johan en natuurlijk de hoofdrolspelers de kindjes zelf. Van s’morgens half zes tot s’avonds zes uur verwend worden, je zou er jaloers op worden. Voor meer informatie kan je telefoneren met Bolleke De Beer op het nummer 03/292.52.55. (fs)

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 september

OPGELET We verwachten alle kopij ten laatste op DINSDAG 15 september

redactie@demaand.be

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten

PVC RAMEN en DEUREN Wij leveren en plaatsen alle schrijn- en timmerwerk. Daken, ramen, deuren, plafonds, binnendeuren.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66

32 - SEPTEMBER 2009

189


MINDERHOUT

Zin in een gezellige fietstocht? MINDERHOUT - De leden van KVLV nodigen alle vrouwen van Minderhout uit om deel te nemen aan hun BREUGHELTOCHT op zaterdag 3 oktober. Stel je voor: een landelijke fietstocht van ongeveer 25 km aan een gezapig tempo met drie tussenstops, waar je telkens kan genieten van heerlijke Breughelhapjes en een drankje. Heerlijk.

Alle fietsliefhebbers zijn welkom op zaterdag 3 oktober tussen 13 en 14 uur op het dorpsplein. Daar vertrekt het gezelschap, nadat men eerst genoten heeft van een aperitiefje. Deelnemen kost 8 euro, inschrijven en betalen kan voor 27 augustus bij een van de bestuursleden of via kvlvminderhout@scarlet.be (fh)

Dag van de landbouw MINDERHOUT - De Landelijke Gilde van Minderhout nodigt je uit op de Dag van de Landbouw. Op zondag 20 september stelt het bedrijf van Christ Mertens en Sonja Bevers de deuren open van hun varkensbedrijf. Van 10.00 tot 17.00 uur kan je binnenkijken bij deze varkensboer. Je kan onder begeleiding van een adviseur via ramen de verschillende afdelingen bezichtigen, gaande van kraamhok, biggenopfok naar vleesvarkensafdeling. Dit bedrijf heeft recent stallen aangepast aan de geldende hedendaagse normen. In de tent zal er een bedrijfsreportage afspelen waar je de hele cyclus kan volgen. De Landelijke Gilde van Minderhout staat borg voor een goede ontvangst en in de tent kan je terecht voor een hapje of een drankje. Voor de kinderen is er animatie en een springkasteel voorzien. Het bedrijf van Christ Mertens en Sonja Bevers is gelegen aan Hal 16a te Minderhout. Vanaf de baan Minderhout – Meerle worden er voor alle duidelijkheid wegwijzers geplaatst. (FS)

Het gezin Mertens-Bevers nodigt U uit op de Dag van de Landbouw

Eindelijk een viergeslacht voor moemoe Mertens! MINDERHOUT / HOOGSTRATEN Nu er ondertussen bij de familie Mertens al 16 achterkleinkinderen geboren zijn (waaronder zes meisjes) en vovo Nelles al 9 keer een viergeslacht heeft volbracht, is het deze keer eindelijk de beurt aan moemoe Anna Huybrechts. Op de foto zien we dus moemoe Anna (Minderhout), moeke May Mertens (Minderhout), mama Annemie Van Den Heuvel (Hoogstraten) en baby Floor Lauryssen, die geboren werd op 7 april 2009. (fh)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand SEPTEMBER 2009 - 33


MINDERHOUT-WORTEL

Cor Van Gils 25 jaar hoofdman te Castelré CASTELRE - In Castelré is de grote kruisboog erg actief. In 1888 werd er geschoten met de voetboog, maar inmiddels is de gilde overgeschakeld op de grote kruisboog waarmee men schiet op een afstand van 61 meter. Binnen deze gilde, binnen het Verbond van SintJorisgilden en binnen de Hoge Gildenraad der Kempen werd Cor Van Gils gehuldigd omdat hij reeds 25 jaar de taak vervult van hoofdman van de gilde. Die taak omschrijven is vrij eenvoudig: de koning is de verantwoordelijke voor schutters en schietstand, de hoofdman voor al het andere. Deze taak 25 jaar lang naar behoren invullen is niet zo eenvoudig. Cor Van Gils werd in 1984 tot hoofdman van de gilde gekozen. In de loop van die 25 jaar is er natuurlijk veel gebeurd. Hij betreurt het dat er zo weinig gegevens van de gilde de tand der tijds hebben overleefd. Het had een beeld kunnen geven van hoe de gilde vroeger leefde. Ook de schietstand was een zorgenkindje. Steeds was de gilde, tot ieders tevredenheid, thuis in Café In Holland. De schietstand groeide tijdens al die jaren uit tot een modern geheel; het gebouw en de inrichting kan wedijveren met elke andere

Lopen voor het goede doel WORTEL – De KWB-Landlopersjogging wordt op vrijdag 28 augustus gelopen met start en finish aan de parochiezaal. Voor de kinderen is er een kort parcours voorzien van één kilometer. Alle kinderen krijgen trouwens een verassing aan de finish. De grotere kunnen kiezen tussen afstanden van 3, 6 of 9 kilometer of kiezen voor de 10 Engelse Mijlen. De grotere afstanden gaan gedeeltelijk door de bossen van Wortel Kolonie, waardoor met recht gesproken kan worden van de mooiste loop uit de Noorderkempen.

Voor het goede doel Tot zover het sportieve aspect, maar er is ook nog het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar de vzw ISPAHAN, een vereniging die instaat voor palliatieve thuiszorg binnen het arrondissement Turnhout. In samenspraak met de patiënt, familie en huisarts komt een verpleegkundige aan huis voor verlichting van pijn en andere ongemakken. Ook een vrijwilliger kan ingeschakeld worden voor ondersteuning van de patiënt en de naaste

34 - SEPTEMBER 2009

familie. Deze ondersteuning is gratis. De subsidies van de overheid volstaan niet. Nu worden al uit eigen middelen bijna twee personeelsleden betaald. Ook de werkingskosten (vervoer, telefoon, administratie, …) lopen hoog op. Daarom is elke steun welkom. Ispahan is heel blij dat de opbrengst van de Landlopersjogging dit jaar aan hen geschonken wordt. Ook als u niet komt om te lopen, bent u welkom om iets te drinken of te eten. Of u steunt door deel te nemen aan de tombola of door een pronostiekje te wagen. Misschien gaat u zelfs nog met een leuk geschenkje naar huis met de tombola “iedereen prijs”. Of zelfs een hoofdprijs: een gratis ballonvlucht of een rit met een begeleider in een Porsche voor één uur. Via deze weg ook nu al dank aan de vele sponsors. Iedereen welkom in en nabij de parochiezaal.

(F.H./H.V. namens vrijwilligers, bestuur en beschermcomité van vzw Ispahan, Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout, tel. 014 42 66 03.

gilde binnen het Verbond. Ook het aantal schutters klom gestaag. Net als voor elke andere gilde binnen het Verbond heeft ook de wintercompetitie zijn nut bewezen. Op die manier wordt er jeugd aangetrokken wat onmisbaar is voor het verder bestaan van de gilde. Ook Castelré plukt daar de vruchten van. Cor is nooit gehuwd geweest, hij heeft dan ook geen sterke vrouw achter zich staan. De bestuursleden beseffen dit terdege daarom zetten ze steeds hun beste beentje voor. Maar de tandem, Cor, Eddy en Dirk blijkt een “gouden drieling” te zijn. Met Eddy, die koning is van de gilde, gaat Cor samen schieten. Soms van s’morgens vroeg tot s’avonds laat. Het schieten en het kaarten en de nodige glazen maken deel uit van de gildencultuur. Dirk houdt als griffier, secretaris, het papierwerk netjes in orde. Twee sterke steunpilaren waaraan Cor veel te danken heeft. In 1984 was de taak van hoofdman nog voor het leven; zolang Cor zijn gezondheid het toelaat zal hij deze taak zo goed mogelijk, zo lang mogelijk blijven vervullen tot eer en glorie van de kruisbooggilde uit Castelré. (f.s.)

Opendeur bij De Bonte Beestenboel WORTEL – Op zondag 27 september kan u een kijkje nemen in De Bonte Beestenboel, ondergebracht in de voormalige boerderij van Wortel-kolonie. De Bonte Beestenboel is een kinderboerderij waar boerderijklassen en boerderijkampen gegeven worden. In het weekend kan de locatie afgehuurd worden om feesten (huwelijk, verjaardag, geboorte...) te geven. Op zondag 27 september tussen 11 en 18 uur zet de boerderij haar deuren open voor het publiek met rondleidingen op de boerderij, kinderanimatie, boerderijactiviteiten en een hapje en drankje. Het is een enige gelegenheid om kennis te maken met deze prachtige locatie. (fh)

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand


MEERSEL-DREEF

Restauratie H. Hart: herinnering aan de gesneuvelden MEERSEL-DREEF - Reeds enkele maanden zijn vrijwilligers druk bezig om de sokkel en de kolom van het H. Hartbeeld in het Mariapark te vervangen. Door de slechte staat van het metselwerk was het dringend nodig om zowel de sokkel als de kolom te vernieuwen. De fundamenten van het beeld werden extra verstevigd met beton en hierop verrees een nieuw met stenen gemetselde sokkel en een nieuwe kolom, waarop twee arduinen herdenkingsplaten met tekst werden bevestigd. In het najaar wil men de omgeving van het beeld terug aanplanten met bloeiende planten en struiken. Het beeld is van de hand van beeldhouwer De Beule uit Gent en werd op 17 juni 1923 gewijd door de Pastoor-Deken uit Hoogstraten. Het is een blijvende herinnering aan de toewijding van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek aan het H.Hart. Volgens de archieven van het klooster waren bij deze plechtigheid duizenden mensen aanwezig, die uit alle windstreken waren gekomen om deze plechtigheid bij te wonen. Op de grote arduinen plaat op de sokkel staat te lezen: “Meersel, Galder en Strybeek aan het H.Hart”. Mocht iemand foto’s hebben van de inwijding, dan kan U deze steeds aan de redactie bezorgen ! De tweede kleinere plaat vermeldt de naam van drie soldaten die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. De tekst van deze herdenkingsplaat luidt: “19141918 Heer Jezus, ontferm U onzer gesneuvelden Jozef Van Gils, Albert en Adriaan Van Gils”. Na mijn oproep, in de Hoogstraatse Maand van mei 2009, naar de herkomst hiervan kwam ik wel wat te weten. Eerst werd ik door Nelly JansenBastiaansen op het goede spoor gebracht, daarna werd ik gecontacteerd door Jos Gysbrechts, en van het één kwam het ander.

Hieronder volgt het relaas van Jos Gysbrechts die heel wat schitterend opzoekingswerk verricht heeft onder meer in het Flanders Field Museum Ieper, in het Bel-Memorial, in het Stadtarchiv Möckern en het Stadsarchief van Hoogstraten : s $E AANLEIDING TOT %ERSTE 7ERELDOORLOG BEGON met de moord op Aartshertog Franz Ferdinand en het daaropvolgend ultimatum aan Servië, gegeven door Oostenrijk-Hongarije. Toen Servië het ultimatum niet aanvaardde, mobiliseerde Oostenrijk-Hongarije hun troepen en verklaarde Servië de oorlog. De Duitsers hadden te kennen gegeven Franz Jozef, de keizer van Oostenrijk-Hongarije, te steunen in zijn ultimatum. De Serven hadden door een verdrag de steun van de Tsaar van Rusland.

Toen ook dit land zich mobiliseerde en daarna de oorlog verklaarde, volgde een kettingreactie waardoor vele Europese landen elkaar de oorlog verklaarden. Het militair conflict, dat van 28 juli 1914 tot 11 november 1918 plaatsvond, eiste een zware tol. Tussen de 15 en 17 miljoen militairen en burgers vonden de dood. Dit militair conflict had grote gevolgen voor de wereld en dit op verschillende vlakken. Deze oorlog werd als de “Grote Oorlog” betiteld. Ook voor Meersel-Dreef had dit gevolgen, zo werden 3 jonge mannen welke woonachtig waren of gewoond hadden te Meersel-Dreef betrokken bij de Grote Oorlog en ook zij zijn in dit conflict gestorven voor het Vaderland. s $E EERSTE WAS *OZEF 6AN 'ILS GEBOREN TE -EER op 24 maart 1886, zoon van Corneel Van Gils en Dorothea Grauwmans. Hij was ongehuwd en woonachtig te Meerle. Hij was soldaat van de lichting 1906 en ingedeeld bij het 3de Linie Regiment, 6e Compagnie, en hij sneuvelde op 6 mei 1915 te Reninge. Hij werd begraven in een veldgraf, 100 meter ten westen van de baan ReningePijpegale ter hoogte van de boerderij Vandermeersch (grafnr. 5). Later werd hij herbegraven op de Militaire begraafplaats van Westvleteren (grafnr. 302) waar hij nog steeds rust. s $E TWEEDE WAS !LBERT 6AN 'ILS GEBOREN TE Meerle op 26 maart 1887, zoon van Jean Francois Van Gils en Maria Cornelia Verschueren. Hij was gehuwd met Pelagia Matthijs en woonachtig in Merksem. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Het jongste kind heeft nooit haar vader gekend. Hij was soldaat lichting 1907 en ingedeeld bij het 5e Linie Regiment. Werd krijgsgevangen genomen en afgevoerd naar het krijgsgevangenkamp Alten Grabow (D.) en overleed op

De herdenkingsplaat van de gesneuvelden Jozef, Albert en Adriaan Van Gils op het H.Hartbeeld in het Mariapark. (foto Jos Gysbrechts)

Grafschrift van Jozef Van Gils op de Militaire begraafplaats van Westvleteren. (foto Jos Gysbrechts) 24 november 1918 ten gevolge van hartproblemen in het lazaret te Theessen, in de deelstaat Saksen-Anhalt, district Jerichower Land (Duitsland) alwaar hij ook werd begraven. s $E DERDE WAS !DRIAAN 6AN 'ILS GEBOREN TE Meerle op 22 januari 1895, en broer van Albert Van Gils. Hij was korporaal BV lichting 1914 en ingedeeld bij het 2de Linie Regiment, en overleed op 5 juni 1915 om 08.00 uur te Adinkerke (veldhospitaal “Cabour”). In Lizerne had hij op 21 mei 1915 verwondingen opgelopen, namelijk een granaatscherf in rechterlong. Ondanks het oorlogsgeweld werd hij op 25 mei 1915 overgebracht naar Adinkerke, waar hij na 10 dagen overleed. Hij werd begraven te Adinkerke op 6 juni 1915 en later met militaire eer herbegraven te Meerle. (Jos Gysbrechts/JJ)

Bloedgeven MEERLE - Op maandag 14 september organiseert het Rode Kruis een bloedinzameling. Dit zal doorgaan in de voetbalkantine van FC Meerle gelegen aan de Chaamseweg van 17.30 tot 20.00 uur

SEPTEMBER 2009 - 35


MEERSEL-DREEF

Doodshoofdvlinder MEERSEL-DREEF - De ene vlinder is de andere niet: Jack Govaerts komt mij te melden dat de doodshoofdvlinder, aangetroffen op één der bomen langs de Marck, een Ligusterpijlstaart (Sphinx ligustrie) is. De rups leeft op Liguster, Es en Sering (kruidnagel) en is zelfs géén zelfzame soort. De voorvleugels van de Ligusterpijlstaart, die een spanwijdte heeft van 9 tot 12 centimeter, zijn bruin met twee zwarte vlekken en strepen. De ondervleugels zijn lichtroze, met twee zwarte banden. Het opvallendst aan deze pijlstaart zijn de zwarte thorax en de donkerroze staart. Ook op de staart heeft hij zwarte dwarsbanden.Hij komt voor in heel Europa. Hij vliegt in één generatie van begin mei tot begin september. De tot 9 centimeter lange rups is groen met witte en paarse schuine strepen op zijn zijkant. Zijn poten en stekels zijn zwart. Een deel van de stekels is geel. Hij leeft van veel planten, maar vooral van liguster. De glimmende roodbruine cocon ligt in een holletje in de grond. Zo zie je maar, blijkbaar leeft en vliegt er in onze streken vanalles dat we zelfs niet weten noch kennen. (JJ)

36 - SEPTEMBER 2009

Reik me de hand MEERSEL-DREEF - Het derde weekend van september, te weten zaterdag 19 september en zondag 20 september, vieren de inwoners van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek, naar jaarlijkse gewoonte, weer het missiefeest “Reik mij de Hand”. Zoals steeds staat deze actie weer volledig in het teken van de Missie, waar nog steeds alle hulp zeer noodzakelijk is. Al vele jaren is dit een waar dorpsgebeuren waar muziek en de rommelmarkt de boventoon voert, maar waar je ook kan vertoeven op het grote terras en waar kinderen kunnen spelen in de speeltuin De Zevenster. Ook dit jaar staat weer alles in het teken van de missionarissen van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Deze missiewerken zijn verspreid over velen landen zoals Guatemala, Pakistan, Rwanda, Congo en Zuid-Afrika. De voorbereidingen zijn al volop aan de gang en het programma is bekend. Eén ding is zeker, het zal weer een grensoverschrijdend dorpsfeest zijn. Wij hopen dan ook weer vele mensen te ontmoeten op deze mooie dag. Er is zaterdag en zondag na elke H. Mis een bloemenverkoop aan de ingang van de kerk en ook de omhaling in de kerk zal naar onze missionarissen gaan. Op zondagmiddag zal de muziek weer centraal staan. Er komen diverse muziekkapellen weer

het beste geven van hun muzikale kennis en ook de grote trekpleister, de rommelmarkt, zal weer te bezoeken zijn. Net als vorig jaar zal deze rommelmarkt ook al open zijn op zaterdag 19 september, vanaf 10.00 uur. De grote bezielers hiervan zijn al weer volop in bedrijvigheid om ook dit jaar weer een grote bijdrage te leveren aan dit evenement. Op zondag 20 september om 13.00 uur openen we de middag met het hijsen van de Belgische en de Nederlandse vlag onder het spelen van de volksliederen door onze fanfare “Voor Eer en Deugd” en met toespraken van de desbetreffende Burgemeesters van beide zijden van de grens. Ook de pannenkoeken zijn elk jaar even lekker en op het buitenterras is het heerlijk vertoeven. De tombola is weer rijk gevuld met mooie prijzen. Voor de kleintjes is er uiteraard de speeltuin, zij kunnen er de hele middag gratis spelen. Het zal weer een mooie dag worden dank zij de inzet van de vele vrijwilligers en mede dank zij ons sponsors die er toe bijdragen dat wij jaarlijks weer een mooi bedrag kunnen bezorgen aan onze missionarissen. Maar vooral door de aanwezigheid van iedereen die onze missie wil steunen. U bent van harte welkom! Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Jef Van Boxel op tel.nr. 0486.711.540 of op het emailadres jozef.van.boxel@skynet.be. (jvb/jj)


MEERSEL-DREEF Nu nog gaan zij graag op reis. Door hun verhuis naar Meersel-Dreef, kwamen zij ook volop in het gemeenschapsleven van Meersel-Dreef terecht.

GOUD IN MEERSEL-DREEF

Jan Hendrickx en Riet Simons MEERSEL-DREEF - Verschillende echtparen van Meersel-Dreef mochten dit jaar reeds hun gouden bruiloft vieren, maar door een dwaling bij de redactie van de Hoogstraatse Maand (Meersel-Dreef heeft namelijk twee postnummers en dat schept bij sommigen nog steeds verwarring) werden Jan Hendrickx en Riet Simons bijna over het hoofd gezien. Gelukkig kunnen wij dit nu rechtzetten met hun levensverhaal, een verhaal dat bijna volledig in het teken staat van het beroep als douanier dat Jan heeft uitgeoefend. Jan werd geboren op 12 juli 1929 als vierde van 10 kinderen van Neel Hendrickx en Joanna Brosens op de Lage Rooy in Meerle. Zoals dat vroeger was, ging hij tot zijn 14de jaar naar de school, om daarna nog de landbouwavondschool te volgen. Hij had graag verder gestudeerd, maar toen kwam het er niet van. Later heeft hij door zelfstudie bewezen dat hij hiervoor zeker de capaciteiten had. Na de Tweede Wereldoorlog was er niet een werk, daarom ging Jan overal examens afleggen, en slaagde hij onder meer voor ziekenbezoeker, politieagent, klerk, veldwachter, enz., om uiteindelijk in 1955 als aangestelde bij de Douane te Brasschaat te beginnen. Riet werd geboren op 6 april 1936 als vierde van 5 kinderen van Jan Simons en Maria Jacobs in Rotterdam (Nederland). Haar Nederlandse afkomst kun je nog steeds horen, ook al woont ze al meer dan een halve eeuw in Vlaanderen.

Eerste kennismaking De familie Hendrickx woonde te Meersel-Dreef. Riet kwam helpen bij haar zus en schoonbroer Jef Maes. Deze laatste was Ontvanger van de Douane op de grenspost Strijbeek. Toen werd Riet bevriend met de zus van Jan.

niveau één en het hoogste examen bij de Douaneadministratie, maar het was meer een kwestie van zelfbevestiging. Door zijn beroepswerkzaamheden, moest het echterpaar verschillende malen verhuizen. Na hun huwelijk woonden ze eerst 2 jaar in Schoten. Daarna 4 jaar in Meer, in de conciërgewoning bij het kasteel van Maxburg, met een halve hectare grond voor de teelt van aardbeien en vervolgens acht jaar in Wuustwezel (Braken) waar ze een eigen woning bouwden. Vanaf 1973 wonen ze op het Heieinde, eerst 20 jaar in een verbouwde boerderij en nadien in de bungalow waarin ze nu nog wonen. Na zijn pensionering in 1994 hebben Jan en Riet ook nog eens 13 jaar in Spanje overwinterd. Ondertussen kregen zij drie kinderen, namelijk Marie-Rose (1961), Christine (1965) en Robert (1968), en vier kleinkinderen, waarmee ze een hechte familieband onderhouden. Een pijnlijke gebeurtenis voor de hele familie was dan ook het overlijden van kleindochter Hylke in 2008, maar ondanks deze domper werd toch beslist om hun gouden huwelijksfeest te laten doorgaan. Samen met zijn oudste zus Mit, hebben zij met hun gezinnen 25 jaar lang in de zomervakanties heel Europa doorkruist, en enorm veel gezien.

Jan werd de eerste voorzitter van de Dorpsraad, mede-stichter van Reik mij de Hand, lid van het Zangkoor, mede-stichter en vanaf de oprichting tot vandaag voorzitter van het Sint Lucia-comité. Riet was enorm begaan met handwerk, zoals kantklossen, weven, haken, macramé, enz. en heeft zeven jaar voor KVLV hierin les gegeven. Zij is voorzitter geweest van KVLV en thans nog steeds bestuurslid van KVLV en OKRA. Enkele jaren heeft zij ook catechese gegeven aan de Plechtige Communicanten. Wie Jan Hendrickx zegt, denkt automatisch aan zijn fietshobby. Jan heeft 25 jaar lang met de Douaniers en vrienden verschillende tochten ondernomen, zoals 2 x Rome (heen/terug), 2 x Lourdes (heen/terug), Santiago de Compostella, Wenen, Fatima, een Europese rondtocht, en veel bergen van de Alpen, de Pyreneeën, en de Vogezen bedwongen. Daarna fietste hij tot 2008 bij de Dreefse Trappers tot hij op 79-jarige leeftijd gestopt is na een blessure. Nu fietst Jan nog wel eens op de koersfiets, samen met Frans De Bie of alleen. Jan en Riet fietsen ook nog op de gewone fiets, samen en/of alleen, bij OKRA of de KVLV. Verder doet Jan de tuin, en gaan ze nog kaarten met oud-collega’s van de Douane. Op 8 mei hebben zij hun gouden bruiloft met familie, vrienden en buren heel goed gevierd in Hof ter Smisse, na een dankmis in de St.Luciakapel. De buurt heeft daarbij hun huis ook nog eens mooi versierd, met inbegrip van de onvermijdelijke grenspaal en slagboom, als symbolen van Jan’s beroepsactiviteit. Wij wensen Jan en Riet nog vele mooie dagen op het Heieinde. (JJ)

En zo kwam er de eerste kennismaking, maar de vlam sloeg pas later in de pan. Zes jaar later, toen Jan controleur op internationale treinen was, kwam hij haar opnieuw tegen in het Centraal Station van Rotterdam. En zo kwam van het één het ander, en op 6 mei 1959 zijn ze gehuwd te Rotterdam. Jan begon daarna aan zijn carrière te werken. Door te slagen in verschillende examens, promoveerde hij achtereenvolgens tot onderbrigadier, brigadier, hoofdbrigadier, luitenant, adjunct-verificateur tot verificateur (thans fiscaal deskundige / n.v.d.r.), waarna hij in 1994, op 65-jarige leeftijd, met pensioen kon gaan. De functie van hoofdcontroleur heeft hij niet meer uitgeoefend ondanks het feit dat hij daarvoor ook nog de papieren had gehaald, zijnde de kwalificatie voor

SEPTEMBER 2009 - 37


MEERSEL-DREEF

GOUD IN MEERSEL-DREEF Gust Kox en Anneke van Dun

Gust en Anneke, het gouden bruidspaar in 1959 (foto familie Kox)

Gust en Anneke, 50 jaar getrouwd. (foto’s familie Kox) MEERSEL-DREEF - Gust Kox en Anneke van Dun zijn 50 jaar geleden op 9 mei 1959 in Nieuw-Ginneken (Nederland) in het huwelijk getreden. Gust is tot aan zijn pensionering actief geweest

in de bouw, eerst bij een aannemer in Meerle en later in Merksem. Anneke zorgde, zoals dat vroeger was, voor de twee kinderen Kees, geboren in 1960, en Marian, geboren in 1962, en zij deed verder het huishouden.

Filmopname RTV-ATV

Ondertussen zijn zij ook grootouders van 4 kleinkinderen. Zij wonen nog steeds op het Heieinde, in het huis dat Gust zelf heeft gebouwd. Jammer genoeg hebben zij wegens de gezondheidsproblemen van Gust geen jubileumfeest kunnen geven. Wij wensen Gust en Anneke langs deze weg alsnog van harte proficiat met hun gouden bruiloft. (JJ)

Opendeur Meerselmolen

MEERSEL-DREEF - Op donderdag voormiddag 6 augustus werden aan de sluis van de watermolen te Meersel-Dreef filmopnamen gemaakt naar aanleiding van de bevordering van de stad Hoogstraten tot wandelgemeente . De familie Bogers mocht hierbij als figurant optreden op één van de mooiste locaties van Meersel-Dreef. (JVB/JJ, foto Jef Van Boxel)

MEERSEL-DREEF - Naar aanleiding van de Open Monumentendag is er ook dit jaar op zondag 13 september vanaf 10 uur een opendeur met rondleidingen in de watermolen van Meersel-Dreef. Deze idyllische watermolen aan de oever van de rivier de Mark is altijd bepalend geweest voor het dorpsleven van Meersel-Dreef. Na een brand in 1910 werd de molen in zijn huidige vorm herbouwd en deze moderne turbinemolen vormt nu een bijzonder industrieel monument. (fh)

38 - SEPTEMBER 2009


MEERLE

Come dancing …..

Mexicaanse griep MEERLE – Je kan er vergif op innemen, als een dorp zoals Meerle in het grote nieuws komt is dat niet omdat er iets positiefs gebeurd is. Ik weet het, de kranten en soms zelfs de televisie doen er tegenwoordig veel aan om ‘positief’ nieuws te brengen. Een avondmarkt of een dorpsfeest kan daarin als een aan bod komen. Maar als het op de voorpagina staat van alle kranten en het vooraan op de TV-nieuwsuizendingen komt, is er iets ernstig, ja dramatisch gebeurd. Zo was het ook einde juli. Eerst bleek het eerste dodelijk slachtoffer van de Mexicaanse griep uit de provincie Antwerpen te komen, meer nog, de regio Turnhout. Vanaf deze mededeling kwam de zoektocht op gang naar de identiteit en de woonplaats van het slachtoffer. Enkele uren later viel de naam Meerle in het radionieuws, later bevestigd in het late journaal. De dag erna wist iedereen in België en zelfs over de grens naam, toenaam, woonplaats, werkplaats en nog van alle andere zaken – tot en met de medische geschiedenis – van het slachtoffer. Foto’s van haar huis in de kranten, gesprekjes met buren, pogingen om de familie te benaderen. Nu waren de verslagen over het algemeen vrij sereen, er werd met enige omzichtigheid over gerapporteerd. Maar toch. Het moet toch grote druk leggen op de familie, net op een ogenblik dat die het al bijzonder moeilijk heeft met het

verlies waarmee ze geconfronteerd zijn. Waarom is dat nodig? Hebben wij, als nieuwsgebruiker, iets aan al die persoonlijk toevoegingen. Is het niet voldoende als het nieuws zou zeggen dat er een eerste slachtoffer was tengevolge de Mexicaanse griep en dat het om iemand uit een dorp in de Kempen gaat. Er mag dan gerust nog wat medische randinformatie bij zijn, zonder echt in de privacy van het slachtoffer te gaan woelen. Stel dat dezelfde jonge vrouw in de winter was overleden tengevolge complicaties opgelopen bij een wintergriep? Zo zijn er elke winter honderden. Geen enkele journalist – zelfs geen stagiair op ‘gebroken armen en benen’ - in heel het land zou er ook maar een letter, een beeld aan besteden. Geen nieuws. Maar de Mexicaanse griep! Tot in de huiskamer van de familie, tot op de werkplek, tot in de kerk bij de begrafenis volgen de camera’s. Tot er ander nieuws is, elders, spectaculairder met opnieuw slachtoffers, misschien wel meerdere. ’t Is waarschijnlijk dat we het zelf graag hebben, anders hielden ze ermee op. Nieuws. Omdat we nieuwsgierig zijn. Tot in de kleinste details. Tot we alles weten. Het zal in onze genen zitten. De nabestaanden blijven vervolgens voor altijd alleen achter, met het gemis. Bij deze willen we de familie van Linda onze blijken van deelneming en respect aanbieden. (jaf)

MEERLE – Zingt Ray Davis met The Kinks. Ook KWB Meerle riep dat vorig jaar en niet zonder gevolg. En daarom ze willen ‘eerste hulp op de dansvloer’ verder organiseren in onze eigenste parochiezaal. Vanaf 22 september starten ze opnieuw met danslessen voor jong en oud. De dansen die aangeleerd worden zijn Weense Wals, Engelse Wals, Quickstep-Foxtrot, Tango, Swing, Jive, Chachacha en Salsa. De danslessen hebben plaats in de Parochiezaal van Meerle, telkens op dinsdagavond van 19:30 u tot 21:00 u (beginnelingen) en van 21:00 u tot 22:30 u (gevorderden) op 22 en 29 september, op 13, 20 en 27 oktober, op 10, 17 en 24 november en op 8 en 15 december. In de eerste reeks van 10 lessen (=10 weken) worden de basispassen en een aantal figuren aangeleerd, nadien kan er een vervolg van nogmaals 10 lessen komen om extra bewegingen/ figuren, passen aan te leren. Dan wordt er meer gelet op de uitvoering, houding, snelheid……. tijdens het dansen. Deze lessen kunnen goed van pas komen bij een trouwfeest, fuif, enz. De lessen worden in stijgende moeilijkheidgraad opgebouwd, zodat de deelnemers vanaf de eerste les dansplezier hebben. Prijs. 50 euro voor 10 lessen (10 weken) niet leden betalen 60 euro. Graag te betalen op rek nr: 787-5500297-69 van KWB. Snel inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie bij cois.christiaensen@telenet.be tel 03/3150297 -

SEPTEMBER 2009 - 39


MEERLE

GOUD IN MEERLE Gust Desmedt en Agnes Bauwens

Voetballen met de kleinkinderen Gust Desmedt kwam in 1995 uitvoerig aan het woord in ons blad in de rubriek Man in de Maand. Daar leerden we hem kennen als een ijverig en geëngageerd man, de Meerlese zaak zeer toegewijd. Nu Gust en Agnes binnenkort hun gouden bruiloft vieren zijn we nog eens langs gegaan op de Hazenweg voor een babbel over vroeger en nu.

Voorbestemd voor de melkerij Gust is de zoon van Rie Desmedt en kleinzoon van Fons Desmedt die indertijd, samen met landheer Stas de Richelle, vanuit Gent naar Minderhout is gekomen. Stas kocht hier landerijen op en bouwde daarop een kasteel. Fons die landbouwkundig ingenieur was, adviseerde hem daarbij. Zo hebben beide heren hun stempel gedrukt op deze streek. Na zijn lagere school in Meerle, deed Gust zijn middelbare studies in verschillende scholen, meestal als interne leerling. Hij trok daarna naar Gent waar hij het diploma van technisch ingenieur zuivel behaalde. Zo was hij goed voorbereid om later zijn vader op te volgen die toen directeur was in de melkerij van Meerle.

Vanaf 9 jaar op internaat Agnes Bauwens komt uit Oost-Vlaandern, uit St.Lievens-Essen. Ze werd geboren in 1936 in een gezin van 3 kinderen. Haar vader was zelfstandig handelaar in meststoffen en veevoeders en ook haar moeder werkte in de zaak. Door het drukke leven van haar ouders belandde Agnes al op haar 9de in het internaat, eerst in Geeraardsbergen, later in Kwatrecht bij de Zusters van Liefde. “Ik voelde me daar goed, had geen last van heimwee. Om de 7 weken mochten we naar huis maar daar was men altijd druk bezig en wij, de kinderen moesten meehelpen; er was altijd zoveel werk te doen.” Agnes studeerde af als landelijke huishoudregentes maar heeft nog 2 jaar verder gestudeerd voor chemisch analiste. In dit vak vond zij werk in het labo van het instituut waar Gust zijn laatste jaar als student doorbracht.

Liefde in de refter Agnes en Gust kwamen elkaar regelmatig tegen in de refter van het labo. Een babbel over gemeenschappelijke kennissen bracht hen dichter bij elkaar en zo groeide stilaan de liefde. Maar Gust moest terug naar Meerle en naar zijn militaire dienst. Er werden veel brieven geschreven en om de 2 weken gingen ze bij elkaar op bezoek.

40 - SEPTEMBER 2009

Al vlug werden de trouwplannen gesmeed en in de zomer van ’59 was het zo ver: Gust en Agnes settelden zich voorgoed in Meerle. Gust werkte nu vast op de melkerij in afwachting dat hij zijn vader zou opvolgen als directeur en Agnes werd huismoeder. Agnes: “Ik voelde me dadelijk thuis in Meerle, heb helemaal geen heimwee gekend. Ik ben al vlug bij KVLV gegaan waardoor ik iedereen ook beter leerde kennen. 40 Jaar ben ik daar bij het bestuur geweest waarvan 12 jaar als voorzitster.”

Teloorgang van de kleine melkerijen Toen Gust directeur werd van de melkerij zag de toekomst van de lokale coöperatieve melkerijen er niet rooskleurig uit .De loon- en sociale lasten van het personeel begonnen zwaar te wegen voor die kleine bedrijven en tegelijkertijd was er de technische evolutie waardoor de installaties voor de melkverwerking steeds groter moesten worden. Het werd moeilijk optornen tegen de grote bedrijven. Een oplossing was fusie en zo smolten de melkerijen van Rijkevorsel, Meer en Meerle samen; later werden die dan weer ondergebracht in de intra-coöperatieve Inza. Zo werd Gust niet de directeur van de melkerij zoals hij dat wellicht gedroomd had maar één van de directeurs van Inza. In 1977 sloot de melkerij van Meerle voorgoed haar deuren en hoewel Gust toen voltijds als directeur bij Inza kon komen werken, koos hij voor een andere job.

Kantoorhouder bij de Cera Tegelijkertijd met zijn werk bij Inza hield Gust kantoor van de toenmalige Raiffeisenkas, nu KBC, in eigen huis. Agnes hield het kantoor open in de namiddag en ’s avonds hield het Gust bezig. Toen de bankverrichtingen alsmaar werden uitgebreid, werd er een nieuw kantoor gebouwd en zo werd Gust daar voltijds de baas. “Toch was het een heel moeilijke beslissing, het kiezen tussen Inza en Cera maar het dichtbij huis werken trok me het meest aan; niet dat heen en weer rijden elke dag en ook het verenigingswerk waar ik in Meerle mee bezig was, vroeg veel tijd.

Voorpost Meerle Eén van de belangrijkste redenen om in zijn dorp te blijven werken waren zijn bezigheden voor de oprichting en werking van de vrijwillige brandweer. In het begin van de jaren 60 waren er in Meerle enkele zware branden en zoals meestal toen, kwam de brandweer van Hoogstraten waarvan Meerle afhankelijk was, laat en soms te laat om nog iets te redden van het huis of de huisraad.. In het begin bij pot en pint maar later serieus, begon men te denken aan de oprichting van een eigen vrijwillige brandweer.De mensen van Meerle reageerden enthousiast op dit voorstel en steunden het volop, ook financieel. Het begon met primitieve middelen; o.a. werd een afgedankte camion van de spoorwegen aangekocht en toegerust met een oude melktank van de melkerij en nog een draagbare pomp erbij en voilà: de eerste Meerlese brandweerwagen was een feit. Het duurde nog een hele tijd eer de nieuwe brandweer erkenning en de nodige subsidies kreeg. Maar vanaf 1977 werd Meerle opgenomen in het korps van Groot-Hoogstraten en nu functionneert ze als voorpost en heeft de beschikking over 3 eigen brandweerwagens. Vanuit de brandweer is dan later ook de Dienst 100 uitgebouwd.

Een nieuwe parochiezaal Eigen brandweer, dienst 100, wat is er nog meer belangrijk voor het dorpsleven? De parochiezaal natuurlijk. Toen die in de 60er jaren te klein geworden was, moest er een nieuwe gebouwd worden. Samen met de pastoor en andere welwillenden werden er plannen gemaakt en vooral geld ingezameld om de bouw van “Ons Thuis” waar te maken en Gust heeft ook hier zijn schouders mee onder gezet.


MEERLE

Ondertussen thuis Agnes deed ondertussen het werk thuis en voedde de 4 kinderen op: Johan, Hendrik, Filip en Kathleen. Die zijn nu uitgezwermd in alle richtingen maar zorgden wel voor 9 kleinkinderen tussen 20 en 6 jaar. Agnes:”Het is altijd een plezier als ze hier komen; vroeger, toen ze klein waren heb ik er wel op gepast als ze ziek waren maar nu wonen ze wat ver om hier zomaar te komen binnenwaaien. Maar als ze er zijn, is het grote pret, ik ravot graag samen met hen: voetbal en allerhande spelletjes in de tuin. Ja, ik loop wat af met hen en Gust, die lacht dan nogal.”

Op pensioen Op zijn 65ste ging Gust op pensioen, in 1999, maar helemaal thuis blijven is niks voor hem. Hij werd al onmiddellijk gevraagd om penningmeester te worden van de voetbal, voorlopig zogezegd,maar hij is het nog steeds. Hij zit ook in het bestuur van de KBC-gepensioneerden van de provincie Antwerpen. Daarvoor moet hij regelmatig naar Antwerpen om in de Boerentoren te vergaderen. Die vereniging zorgt ook voor heel wat vertier voor de oud-KBCbedienden: hobby-clubs, uitstappen, dagreizen, lezingen, fiets- en wandeltochten; Gust en ook Agnes doen er veel aan mee en hebben er ook veel deugd van. Agnes is ook een bekwame handwerkster die veel patchwork heeft gemaakt. “We hebben het echt goed nu, we hebben veel deugd van ons leven” zo besluit ze onze babbel. We wensen hen allebei nog veel tijd om ervan te genieten; (Jof)

Doe de Schakel-Noord vanuit Meerle MEERLE – Op zondag 30 augustus vindt de 11e editie van de fietshappening ‘De Schakel Noord’ plaats. De Schakel is ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste fietsevenementen in België. De Schakel-Noord toert dwars door het noorden van de Kempen, langs Turnhout, Oud-Turnhout, Arendonk, Ravels, Weelde, Zondereigen, Baarle, Meerle, Rijkevorsel, Merksplas, Beerse. Door middel van een ingenieus lussensysteem kan je zelf je toer samenstellen, afhankelijk welke je afstand je wil fietsen en welke zaken je wil zien. Zowat overal op het parcours zijn er ‘hutten’ waar voor animatie gezorgd wordt. Aan elk van die hutten kan je starten voor je fietstocht van 45, 74,

86 of meer dan 100 km. Voor gezinnen met kinderen en voor hen die liever niet al te ver fietsen is er dit jaar een verkorte lus voorzien. Naar goede gewoonte is ook in Meerle een hut voorzien, beter gekend als “De Mjeelse Hut”, op de koer van de kleuterschool aan de Ulicotenseweg. Radio Valencia zal in de Mjeelse hut de deelnemers vergasten op muziek en interviews Aan de Mjeelse hut kan je starten vanaf 8.00u. tot 14.00u. Voor een heerlijk dagje fietsplezier betaal je als volwassene 2,5 euro. Kinderen tot 14 jaar nemen deel voor 1 euro. Je ontvangt een deelnemerskaart, een

fietswimpel en een routeplan of dagfolder. Met je deelnemerskaart ontvang je onderweg of bij aankomst leuke verrassingen, streekproevertjes of kortingsbonnen. Bovendien neem je bij inlevering van je deelnemerskaart deel aan een wedstrijd met een mooie prijzenpot. BLOSO zorgt voor de verzekering tegen ongevallen. Kortom, waard om te komen fietsen langs prachtige landelijke wegen. Ook niet-fietsers zijn welkom om te genieten van een drankje en van de sfeer. Meer info bij Fons Pauwels – tel. 03/315.90.54 – e-mail pauwels.koyen@skynet. be (jaf)

SEPTEMBER 2009 - 41


MEERLE

Feesten voor de parochiezaal MEERLE - Zaterdag 19 september met de nakermis presenteren we met het FeestcomitĂŠ een feestje met nostalgische beelden uit de voorbije decennia ! Het feestcomite bestaande uit Alois Broekmans, Cis van Aperen, Cel Geenen, May Koyen, Julia Laurijssen, kassier Ria Verschueren en Peter Clymans ondersteunt met zijn activiteiten de verdere renovatie van de parochiezaal. De vestiaire werd inmiddels uitgerust met een comfortable reeks kapstokken en kledinghangers. Op veelvuldige vraag van de gebruikers, veelal de Mjeelse verenigingen, wordt nu ook uitgekeken naar een aangepaste geluidsinstallatie. Jaarlijks worden drie evenementen georganiseerd om o.m. de renteloze lening waarmee de eerste realisatie, het sanitaire blok, werd geďŹ nancieerd, terug te betalen. Waar hard gewerkt wordt, is er ook plaats voor een stevig feestje ! Daarom pakken we dit jaar tijdens de kermis uit met muziek uit de jaren 70-8090, niet alleen in klank maar ook in beeld op reuzegroot videoscherm. We projecteren een zeer brede collectie van de allerbeste videoclips uit deze periode. Als je dan al niet houdt van dansen, kan je je uren komen vergapen aan deze unieke videopresentatie ! Er is ruime parking naast de kerk en voor het Raadhuis in het centrum van Meerle, dus nodig al je verre bekenden uit om hen mee te laten snoepen van MEERLE FEEST ! (JC/jaf)

Wielerkoers MEERLE - Op zondag 20 september zal er een wielerkoers plaatsvinden in Meerle. Het verkeer zal gedurende de wedstrijd een plaatselijke wegomleiding moeten volgen.

42 - SEPTEMBER 2009

Bij ons thuis ‌

... ons huis, cafĂŠ

Frans van de Voort schrijft elke maand een verhaaltje met herinneringen uit zijn kindertijd in Meerle. Tegenwoordig woont hij in het diepe zuiden van ons land. Zijn kleindochter, Babs M. Fuchs, maakt telkens een mooie tekening bij het verhaal van grootvader.

Vooraleer mijn ouders het ouderlijk huis verworven hadden, had het al een zekere geschiedenis. In de voorgevel stond de datum 1889 gebeiteld; waarschijnlijk de bouwdatum van het huis. Ze hadden het nog gekocht met goudfranken, zeiden ze. Lang geleden rekenden ze zo nog. De mensen verdienden maar ĂŠĂŠn inke goudfrank per dag en dan nog met hard werken. Daarvoor hadden ze nog een huis kunnen huren waar nog een van mijn zusters geboren is. Er stonden langs die grote baan toen maar weinig huizen. De baan was met kasseikes aangelegd en daarnaast nog een bruingrijze zandstrook. Paarden, koetsen en voetgangers waren de gebruikers. Vooraan in de gevel van het huis waren sterke ringen ingemetseld en het was er nog een afspanning, een cafĂŠ waar men kon eten en drinken, de paarden laten rusten en ook voederen. De cafĂŠ-afspanning heette ‘In de drie gapers’, met erop twee personen getekend. Steeds werd daarbinnen de vraag gesteld: ‘Er staan maar twee mannen op het uithangbord geschilderd en toch spreekt men van in de drie gapers?’ En altijd werd er dan geantwoord: ‘De derde gaper zijt gijzelf!’ Brullend gelach was het resultaat. Zo was het ijs al direct gebroken en kon het gezelschap genieten van de goede sfeer. Geloof je ’t wel of niet? De grote, sterke ringen zijn er nog altijd.

Frans van de Voort

Volksspelen MEERLE – Op maandag 14 en dinsdag 15 september kan u in Meerle terecht voor de jaarlijkse volksspelen ter gelegenheid van de kermis. Aangezien bewegen gezond is begint men dit jaar telkens aan De Voorthoeve en doet men verder in de Kerkstraat: in ’t Zonnetje en in de Posthoorn. Deelnemers betalen bij het eerste spel 2,50 euro per spel of 7,5 euro in totaal. Afspraak op kermismaandag en dinsdag, telkens om 13 uur. Info jozef.dufraing@telenet.be 03 315 82 69. (fh)


MEER

Twaalf sportieve OKRA afdelingen MEER - Op woensdag 5 augustus kwamen 12 afdelingen van OKRA naar Meer om zich met elkaar te meten op sportief vlak. Meerle won de wisselbeker. Merksplas won in de algemene klassering. Meer dan 250 OKRA leden maakten de verplaatsing naar Meer. In een reeks van zes was het de laatste wedstrijd van dit seizoen. Iedere afdeling probeerde in de verschillende disciplines de snelste tijd neer te zetten met daarbovenop de minste strafpunten. Om dit alles overzichtelijk te houden heb je de ruimte nodig van één voetbalveld. Als men zoals in Meer nog een kantine kan en mag gebruiken dan is de accommodatie wel in orde. De weersomstandigheden waren niet ideaal, met een constante temperatuur van 28° was het ze-

ker warm genoeg. Toch werd er besloten om de reglementaire afstanden te behouden. Het klassement werd gewonnen door Merksplas (109), voor Meerle (98), Hoogstraten (97), Arendonk (95), Rijkevorsel Sint-Jozef (95), Vosselaar Sint-Jozef (81), Rijkevorsel centrum (78), Retie (71), Baarle-Hertog (63), Meer (57), Vosselaar Onze Lieve Vrouw (47) en Wortel met 39 punten. De wisselbeker binnen de fusiegemeente Hoogstraten werd gewonnen door Meerle met 98 punten. Ondanks dat elke afdeling een beker ontving voor hun deelname blijft bewegen ook voor senioren heel belangrijk. Wat zeker ook belangrijk is, is het opgebouwde sociale contact met elkaar. (Fs met dank aan Fonny De Beer). (fs)

Muziekfeesten van ‘DE EENDRACHT’ MEER - Op zaterdag 19 september richt Fanfare ‘De Eendracht’ in de parochiezaal in de Donckstraat opnieuw haar jaarlijkse muziekfeesten in. Ook dit jaar hebben weer heel wat muziekverenigingen uit de streek hun deelname bevestigd zodat De Eendracht ook dit jaar een schitterend programma kan voorschotelen. De aanvang van de concerten is voorzien om 14 uur en het einde omstreeks 22 uur. Hieronder het programma, waarin U vast en zeker uw gading zal vinden: 14.00 uur: Kon. Harmonie ‘Broederband’ Rijkevorsel 14.50 uur: Accordeonorkest ‘De Verenigde Vrienden’ Kasterlee 15.40 uur: Kon. Accordeonclub ‘De Harmonikavrienden’ Arendonk 16.30 uur: Kon. Harmonie ‘De Vriendenkring’ Gierle 17.20 uur: Harmonie van de Vrijwillige Brandweer Schoten 18.10 uur: Fanfare ‘Broederband’ Wechelderzande 19.00 uur: Kon. Harmonie ‘De Heidegalm’ Loenhout 19.50 uur: Kon. Harmonie ‘De Arend’ Arendonk 20.40 uur: Kon. Fanfare ‘Nut en Vermaak’ Ravels Iedereen is van harte welkom op de muziekfeesten 2009.De inkom is gratis.

Boerenmarkt Toch een crossterrein bij de autostrade? MEER - De provincie is nog steeds op zoek naar een permanente locatie voor een motorcrosscircuit. Aanvankelijk was er sprake van gronden gelegen in Meer, in de omgeving van de oprit van de autostrade, maar uiteindelijk viel de keuze op het Rooiveld in Westerlo. Maar niet iedereen zag een crossparcours in Rooiveld zag, in die mate zelfs dat Jef Bens en Roger Vrindts, bestuursleden van de vzw Rooiveld, dreigbrieven ontvingen voor zichzelf, hun kinderen en kleinkinderen. Motorcrossmanager Koen Monu vindt het erg voor Jef Bens en de leden van de vzw Rooiveld, die door de afwijzing van het dossier door de Bestendige Deputatie, jaren werk verloren zien gaan. “Hij is er ziek van”, zegt de manager. Nu het Rooivelddossier is afgehandeld, moet de overheid op zoek naar een nieuw trainingsparcours. De motorcrossmanager wil een nieuw voorstel doen. “Ik had destijds twee projecten voor een permanente trainingsomloop ingediend”, zegt Monu. “In Grobbendonk, naast de E313 en in

Meer waren mijn inziens de meest geschikte locaties, ook al omdat ze beter bereikbaar zijn dan het Rooiveld. Maar beide dossiers werden helaas naar de prullenmand verwezen. Waarom heb ik nooit goed begrepen.” Koen Monu verdedigt bestendig afgevaardigde Koen Helsen (Open VLD). “Helsen moest in moeilijke omstandigheden werken, omdat hij het dossier heeft geërfd van de vorige gedeputeerde, Martine De Graef.” “Toen Koen Helsen het dossier in handen kreeg, had de eerste selectie al plaatsgevonden, waardoor hij nooit de kans kreeg om zijn eigen visie betreffende de locaties te geven. Hij moest verder werken met wat er op tafel lag en dat was een bijzonder moeilijk gegeven.” Monu zelf pleit voor een circuit in Meer, bij de afrit 1 naar Zundert, vlakbij het slachthuis. “Daar ligt een immense lap grond, op amper 100 meter van de autoweg. De transportzone in Meer zou er als parking kunnen worden gebruikt. Als er een opening komt bij de nieuwe zoektocht naar terreinen, dan doe ik een nieuw voorstel.” (fh)

Op de laatste Meerse markt van het seizoen - de boerenmarkt - zal Fanfare ‘De Eendracht’ een muzikaal optreden geven. Dirigent Marleen Proost gaat met de muzikanten een programma uitvoeren met aangename muziek. Mede hierdoor krijgt deze markt wellicht een extra vrolijke tint ... (m.a.)

Bloedgeven MEER - Op woensdag 30 september organiseert het Rode Kruis een bloedinzameling. Dit zal doorgaan in de gemeentelijke gemengde lagere school gelegen aan de Terbeeksestraat 6 van 18.00 tot 20.30 uur.

Diftar Tijdens het eerste jaar diftar is de hoeveelheid afval in Hoogstraten gedaald. Het restafval verminderde met 16 procent in vergelijking met 2007 en gft daalde met maar liefst 45procent.

SEPTEMBER 2009 - 43


MEER

De kookkunsten van Herman

Het Meerse marktseizoen eindigt met de Boerenmarkt In tegenstelling tot de vorige jaren gooiden de weergoden dit jaar geregeld roet in het eten en drinken van de Meerse Markt. Met als trieste hoogtepunt het aflasten van de vorige markt. De niet aflatende regen maakte het onmogelijk om de bier-, wijn- en smulmarkt te organiseren. Het comité wil zich daarvoor bij iedereen verontschuldigen die daardoor hinder ondervond. Laten we hopen dat de Boerenmarkt van zondag 6 september het 17e marktseizoen nog een beetje kan redden.

MEER – Op het einde van hun kamp van 21 tot 31 juli in het Limburgse Opoeteren, hebben de chirojongens van Meer Herman Snoeys letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Herman ging voor de 25ste maal op rij mee om te koken op het kamp van chiro. Hij kreeg van de leiding een cadeaubon en een portret, getekend door een van de leden. Herman heeft er al een mooie carrière opzitten bij de chiro. Hij is de enige persoon die alle kampen van de chirojongens meegemaakt heeft en….koken zit hem blijkbaar in het bloed. Als leider was hij al keukenverantwoordelijke en toen hij gestopt is als leider is hij meteen lid van de kookploeg geworden. Zijn eerste kamp was dat in het Vlaams Brabantse Bever, daarna volgden kampen in alle Vlaamse provincies en in de Ardennen. En, ook al moet het koken vaak in primitieve omstandigheden gebeuren, toch slagen Herman en zijn collega’s van de kookploeg er in om elke dag een complete warme maaltijd en twee broodmaaltijden

op tafel te zetten. Dit keer kon Herman rekenen op de hulp van Danny Verbeeren, Els Boeren, Leen Verhoeven, Cis Vinckx. Herman is de senior van de ploeg, maar zegt hij “de omgang met jonge mensen houdt je jong” en dat is meteen één van de redenen van zijn sociaal engagement. Je maakt plezier en het is ontspannend, ondanks de lichamelijke arbeid, die het werk met zich brengt. (fh) Gevraagd naar zijn culinaire voorkeur, moet Herman niet lang nadenken: “tomatensoep voorop, gebraad met champignonsaus, aardappelen en groenten als hoofdgerecht en ijs met chocoladesaus als dessert”. Op het einde van het kamp werd Herman gevierd door de ganse groep en door de leiding. Na een toespraak door de kampleider ontving Herman een cadeaubon en een tekening gemaakt door Harm De Gruyter. En ’s avonds was het ook goed, toen was er voor Herman en de leiding gebak en champagne en bracht de leiding een voor Herman ingestudeerd nummer. (fh, met dank aan Cis Vinckx)

Zoals steeds zijn De Landelijke Gilde en de KVLV de drijvende krachten achter deze laatste markt en dat biedt de stevige garantie dat de liefhebbers van groenten, fruit, vlees, zuivelproducten, enz… uitgebreid aan hun trekken komen. Daarbij krijgen ze de steun van de Aardbeikring, die om 11.00 u de prijsuitreiking van de ballonwedstrijd voor kinderen organiseert. Ook de Meerse Bloemenvrienden zijn opnieuw van de partij met zelfgemaakte bloemschikstukjes. Voor de rest bepalen de Landelijke Gilde en de KVLV voor een groot stuk het uitzicht van deze markt. Op het grasveld aan het klooster plaatsen ze een grote tent, waarin tot 11.00 u een ontbijt kan genuttigd worden, waarvoor wel vooraf ingeschreven moet worden. Heel de tijd worden er ook pannenkoeken en spek met ei geserveerd. Daarnaast wordt er flink wat animatie aangeboden. Fanfare De Eendracht wisselt eerst z’n optreden af met dat van de Country Smiley Dancers, waarna om 11.00 u De Heidemuzikanten de fakkel overnemen. Ondertussen kunnen tal van attracties bezocht worden: imkers, minigraafmachines, vorkgooien, hondendemonstratie, springkasteel, enz… Het is duidelijk dat de bezoeker heel wat aangeboden krijgt, want ook in de Donckstraat, de kloosterdreef en op het zandplein blijven de gratis standplaatsen beschikbaar voor iedereen die iets wil komen verkopen of ruilen. De markt loopt van 09.00 u tot 12.30 u, maar wie een goede plaats wilt, komt best wat vroeger. Voor meer informatie over deze Boerenmarkt, kan u terecht bij Jan Van Dun ( 03/3158451 ) of Jan Dufraing (03/3158680). Of u kan eens kijken op de eigen website: www.meermarkt.be , waar heel wat informatie te vinden is. (jd/fh)

Wielerkoers MEER - Op zondagen 6 en 27 september zal er een wielerkoers plaatsvinden in Meer. Het verkeer zal gedurende de wedstrijd een plaatselijke wegomleiding moeten volgen.

44 - SEPTEMBER 2009


MEER

Twee prijswinnaars

Evenementenkalender Informatie laten opnemen in de evenementenkalender van het gemeentelijk magazine is nog steeds mogelijk. Deze gegevens lever je aan vóór: 22 september voor activiteiten in de maanden november, december en januari 2010 Meer info: toerisme hoogstraten vrijheid 149 – 2320 hoogstraten 03 340 19 55 toerisme@hoogstraten.be

Child Focus Het vroegere nummer van Child Focus, het nummer 110, is niet meer in gebruik. Het is vervangen door het Europese nummer 116000. Dit nummer staat open voor meldingen over verdwijning of seksueel misbruik van kinderen. Het nummer is gratis, 24 uur op 24 bereikbaar en bovendien zeven dagen op zeven. Het nummer 116000 verbindt u steeds door met de lokale organisatie.

MEER – In onze vorige uitgave kon u al lezen dat Michel Van Loon zijn gewicht (slechts 65 kg) in bier krijgt omdat hij “Straffe Toeback”, de naam van het nieuwe bier van de Scheldebrouwerij aanbracht. “Maar, eigenlijk zijn er twee inzendingen die gewonnen hebben”, zegt Gust Hermans van de Scheldebrouwerij. “Jean Van Ginckel uit Min-

derhout stuurde Quattro in en dat gaan we gebruiken als typebier naast blond, dubbel en tripel. Quattro is iets zwaarder dan tripel dus eigenlijk een goede omschrijving”, aldus Gust Hermans. De naam Straffe Toeback kwam zoals u weet van Michel Van Loon uit Merksplas. Hij vond het voor een keer jammer dat hij niet meer weegt. (FN)

Dringend jongeren gezocht

Euro Millionair campagne campagne Joka organiseert tijdens de paasvakantie en de zomermaanden kampen voor jongeren vanaf 16 jaar in een voorziening voor mensen die oud of ziek zijn of een handicap hebben. De jongeren leven een week in de voorziening, geven de bewoners extra aandacht en organiseren animatieactiviteiten voor hen. Zo bezorgen ze de bewoners - en zichzelf - een weekje andere en, vooral, onvergetelijke vakantie. Voor de kampen in augustus zijn zij nog op zoek naar jongeren om een week mee te gaan. Kost, inwoon en deelname zijn gratis. Meer info op www.jokaweb.be

Vzw Ispahan zoekt vrijwilligers

MEER – Euromillionair kun je, met een beetje geluk, overal worden. Met een opvallende reclamecampagne wil Richard Meyvis van MICK SHOP alvast een idee geven wat dat voor de gelukkige kan betekenen. (ma)

De palliatieve thuiszorgorganisatie, Ispahan vzw, biedt ondersteuning aan ongeneeslijke zieken in hun laatste levensfase en aan hun familie. En hiervoor doen zij beroep op een aantal vrijwilligers ouder dan 30 jaar. Meer info kan u bekomen bij Christa Vandenberk op nummer 014 42 66 02 of via mail christa. vandenberk@ispahan.be

SEPTEMBER 2009 - 45


Ook dat nog! In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli itst de politie in de Lodewijck de Konincklaan een wagen die 131 kilometer per uur reed. De toegelaten snelheid is daar vijftig kilometer per uur. Van de 256 gecontroleerde wagens rijden er 22 te snel. Vijf rijbewijzen worden onmiddellijk ingetrokken. Bij een verkeerscontrole op de Sint-Lenaartseweg in Rijkevorsel en de Loenhoutseweg in Hoogstraten worden acht personen betrapt op rijden onder invloed van alcohol.

Ž De eigenaar van een schuur aan de Van Aertselaarstraat stelt ’s nachts een poging tot inbraak vast. De dieven zijn spoorloos. Er werd niets gestolen, maar de inbrekers hadden veel werkmateriaal klaar gelegd om mee te pakken.

ÂŽ In Meerle wordt de 34-jarige Linda Hendrickx begraven. De vrouw overleed op donderdag 30 juli in het Turnhoutse Sint-Elisabethziekenhuis aan de Mexicaanse griep. Ze was het eerste Belgische slachtoffer van de wereldwijde pandemie. Ook griepcommissaris Marc Van Ranst was aanwezig tijdens de plechtigheid. Hij vond het zijn plicht om de uitvaart bij te wonen. In de omgeving van de vrouw overheerst verslagenheid over haar dood. Niemand begrijpt hoe de vrouw het virus heeft opgelopen.

ÂŽ In een oude hoeve op Hoogeind in Meer ontstaat op maandag 3 augustus een uitslaande brand. Het vuur ontstaat in een lage achterbouw en slaat over op de zolderverdieping van de woning. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen door het dak. Het achterste deel en de bovenverdieping branden volledig uit.

ÂŽ Voor de tweede dag op rij hebben speurders een huiszoeking gehouden bij een grote groenten- en fruitveiling in BelgiĂŤ. EĂŠn dag na een huiszoeking bij de Mechelse Veilingen in Sint-Katelijne-Waver, was de Veiling Hoogstraten aan de beurt. De huiszoekingen zijn een initiatief van de Raad voor Mededinging. Er wordt nagegaan of er sprake is van prijsafspraken tussen de groente- en fruitveilingen.

ÂŽ Het bestuur van de Mussenakker in Meer stelt vast dat onbekenden hebben ingebroken. De inbrekers forceren een raam van het jeugdhuis in de Donckstraat en nemen een kleine brandkast met inhoud mee. Nog dezelfde dag wordt de safe teruggevonden in de tuin van een van de woningen in de omgeving. De brandkast was leeggehaald.

ÂŽ Bij een drugscontrole op de E19 in Meer brengt de politie een wagen met Franse nummerplaat tot stilstand. De twee inzittenden, 27 en 35 jaar oud, verbergen grote hoeveelheden heroĂŻne en amfetamines. De twee mannen zijn gekend voor drugsfeiten en diefstallen.

7K76 @Vciddg

L;HIC?II;D

@7DII;DI <gVk^c :a^hVWZi]aVVc , '('% =dd\higViZc

L;HP;A;H?D=;D 9;DJ;7#87DA B;D?D=;D

Ž Bij een ongeval in de Klinketsraat in Wortel komt een kindje van ÊÊn jaar om het leven. Daar botsten dinsdagavond 21 juli twee auto’s frontaal op elkaar. Een Portugees koppel uit Rijkevorsel was tijdens de Nationale Feestdag aan het babysitten op een dochtertje van kennissen. Toen het koppel met het kindje dinsdagavond rond 23.15 uur met de auto in Wortel passeerde, botsten ze frontaal op een wagen van een 59-jarige man uit Brecht. Het meisje overleed een dag later aan haar verwondingen. Het kindje was maar tijdelijk in ons land. Ze is het dochtertje van seizoenarbeiders, die tijdens de zomer hier kwamen werken.

46 - SEPTEMBER 2009

L^_ WZodZ`Zc J cV iZaZ[dc^hX]Z V[hegVV` IZa# %( (&) (, -- " ;Vm %( (&) ,) &) lll#kZghb^hhZc_VchhZch#WZ kZghb^hhZc_VchhZch5edgi^bV#WZ


sport Sportnieuws: René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Minderhout

KFC Meerle wint de cup Wisselbeker Arnold Van Aperen

Tel.: 03-314.66.28

KFC Meer De oefenwedstrijden zijn achter de rug, een aantal matchen voor de Beker van Antwerpen kenden hun verloop met afwisselend succes voor KFC Meer, en in de Wisselbeker Arnold Van Aperen bereikte geelzwart de finale waarin het uiteindelijk met 2-0 de duimen moest leggen tegen buur en reeksgenoot KFC Meerle . In de prefase van de competitie de geur van doelpunten opsnuiven, mag je zeker als een opsteker beschouwen en het zelfvertrouwen krijgt daardoor ongetwijfeld een boost. De eerste wedstrijd in de BVA bij Wechelderzande werd een nipte overwinning met 0 – 1, een doelpunt van Jan Koyen vlak voor de rust. Een stand die behouden bleef tot het laatste fluitsignaal. Thuis tegen Brecht een doelpuntenkermis, netjes verdeeld onder beide teams. Koen Koyen frommelde na hoekschop de 1-0 binnen. Ben Adriaensen volgde zijn voorbeeld. Brecht milderde na de rust, maar Koen Koyen zorgde voor nummer drie. Tijd voor een tegendoelpunt van de gasten. Pieter Voeten kopte een vierde

Minderhout VV Een gelukkige KFC Meerle-kapitein Nic Mertens die de wisselbeker ontvangt uit handen van burgemeester Arnold Van Aperen Als voorbereiding op het nieuwe seizoen en naast een aantal oefen- en bekerwedstrijden werd ook de wisselbeker Arnold Van Aperen op de kalender geplaatst. KFC Meerle had de eer om als gastheer op te treden , zorgde voor een perfecte organisatie en hield als toetje op de taart de begeerde beker in eigen rangen. In de eerste wedstrijd versloeg de thuisploeg de jongens uit Wortel met het kleinste verschil, 1-0.Het doelpunt aangetekend door Christian Vissers besliste over de wedstrijd. Minderhout VV onderging hetzelfde lot tegen KFC Meer, doelpunt van de voet van Koen Koyen, en dit na een stevige partij voetbal. Om de derde en vierde plaats tussen MVV en Wortel werden de netten niet geteisterd en beslisten de strafschoppen, door MVV met 4-1 naar hun hand gezet. De grote finale tussen de twee KFC’s Meer en Meerle werd een kolfje naar de hand van de jongens van trainer Marco Van Dijnsen die met 2-0 het laken naar zich toetrokken en dit dank zij goals van Kenny Van Aert en Hamed Boudazra . Een interessant tornooi dat volgend jaar al zeker doorgaat op het veld van Minderhout VV. (rel)

Email: rene.laurijssen@belgacom.net

ei tegen het net en wanneer iedereen dacht dat de schaapjes op het droge waren sloegen de bezoekers in drie minuten tweemaal keihard terug hetgeen 4-4 betekende. Tweede provincialer Vosselaar VV toonde zich dan weer iets te sterk en de KFC kreeg een 4-1 pandoering aan de broek. Voorbereidingswedstrijden zeggen natuurlijk niet alles en in de competitie kan men een heel ander beeld voorgeschoteld krijgen. (rel)

Wedstrijden Zondag 6 september 15.00 uur KFC Meer – Wildert Zondag 13 september 15.00 uur Borsbeek – KFC Meer Zondag 20 september 15.00 uur KFC Meer – FC Merksem Zondag 27 september 15.00 uur Loenhout – KFC Meer Zondag 4 oktober 15.00 uur KFC Meer – Zwijndrech

KFC Meerle

Wedstrijden

Wedstrijden

Zondag 6 september 15.00 uur Ekeren – Minderhout VV Zondag 13 september 15.00 uur Minderhout VV – Wildert Zondag 20 september 15.00 uur Maccabi – Minderhout VV Zondag 27 september 15.00 uur Minderhout VV – Borsbeek Zondag 4 oktober 15.00 uur Brasschaat – Minderhout VV

Zondag 6 september 15.00 uur Maccabi – KFC Meerle Zondag 13 september 15.00 uur KFC Meerle – Brasschaat Zondag 20 september 15.00 uur Oostmalle – KFC Meerle Zondag 27 september 15.00 uur KFC Meerle – Olympic Zondag 4 oktober 15.00 uur SK Wilrijk – KFC Meerle

SEPTEMBER 2009 - 47


SPORT

Hoogstraten VV De fandag van HVV, voor de eerste maal in de roodwitte geschiedenis, kende een gesmaakt succes bij de 6oo supporters en sympatisanten, die afgezakt waren naar de velden in de Katelijnestraat. Daar maakte men kennis met de huidige HVV-kern, waarbij heel wat nieuwe gezichten. Men kon de inwendige mens versterken, een springkasteel voor de kleintjes, aardbeien smullen, jeugdwedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van het grote Anderlecht bijwonen en ’s avonds een vriendschappelijke wedstrijd meepikken tegen tweedeklasser KV Turnhout, die eindigde op een 2-2 gelijkspel. Kortom, een schitterende dag, nog overgoten door een heerlijk zomerweertje, voor HVV. In de voorbije weken werkte HVV een aantal voorbereidingswedstrijden af met wisselend succes en werd ook gestart in de Beker van België. Een eerste grote test tegen een

48 - SEPTEMBER 2009

voortreffelijke tegenstander uit het Brusselse, namelijk Racing Jet Waver. HVV won het pleit met het kleinste verschil, 1-0, en voor het enige doelpunt van de partij zorgde Dirk Mathyssen. De volgende tegenstander, tweedeklasser Eupen, was al een ander paar mouwen! Toch haalden de roodjes het met 2-1 en dit na verlengingen. Ondertussen zijn er ook al een drietal competitiewedstrijden achter de rug en is de sterkte van het huidige HVV al duidelijk getest. Normaal gesproken is Derde Klasse A samengesteld uit 18 ploegen, in laatste instantie is daar nog Wielsbeke aan toegevoegd zodat de kalender hier en daar nog gewijzigd kan worden. (luc/rel)

Uitslagen voorbereiding Hoogstraten VV – Jong PSV

2–4

Edegem – Hoogstraten VV 0–5 Geel-Meerhout – Hoogstraten VV 3 – 1 Hoogstraten VV – RBC Roosendaal 0 – 3 Wuustwezel – Hoogstraten VV 1 – 3 Sint-Lenaarts – Hoogstraten VV 2 – 0 Hoogstraten VV – KV Turnhout 2 – 2 Hoogstraten VV – Vlimmeren 3 – 3 Nieuwmoer – Hoogstraten VV 0 – 2

Competitie (onder voorbehoud) Zaterdag 12 september 20.00 uur Hoogstraten VV – Eendracht Aalst Zaterdag 19 september 20.00 uur Oudenaarde – Hoogstraten VV Zaterdag 26 september 20.00 uur Hoogstraten VV – Rac.Waregem Zaterdag 3 oktober 20.00 uur SV Temse – Hoogstraten VV


SPORT

KVNA Wortel Voor de oefenwedstrijden gebruikte trainer Ad Jansen vele spelers. Enkele jongeren lieten op mij een goede indruk. Sommige wedstrijden waren minder, maar de eerste speelhelft in St Jozef en de volledige wedstrijd in Schriek waren zeer goed. Nu zondag begint het echte werk.

De wedstrijden: Zondag 30 augustus 15 uur: KVNA Wortel – Westmalle Zondag 6 september 15 uur: Oosthoven – KVNA Wortel Zondag 13 september 15 uur: KVNA Wortel - Brecht Zondag 20 september 15 uur: Gierle – KVNA Wortel Zondag 27 september 15 uur: KVNA Wortel – DOSKO (frbr)

Meerse triathlon kent zijn winnaars MEER - De vereniging Meetria, wil iedereen bedanken die de 1/8 triatlon van 20 juni jl mee tot stand heeft gebracht. Hun speciale dank gaat naar vrijwilligers en sponsors. Met de slogan: “Meer sport voor het goede doelâ€? wil Meetria zich telkens weer inzetten voor een goed doel. Dit jaar was dat Kinderreuma. Het startschot werd gegeven door Marieke Vervoort, beter bekend als Wielemie, rolstoelatlete en tweevoudig wereldkampioen triatlon. Met ruim 150 sportievelingen gingen ze het water in om 400 m te zwemmen, daarna 20 km ďŹ etsen op de Meerse wegen, en als afsluiter werd er 5 km gelopen op de transportzone te Meer, waar ook de aankomst was voorzien.

De volledige uitslag + foto's vindt u op www. meetria.be. Ook voor de kinderen was er voldoende animatie, zij konden zich uitleven op de verschillende springkastelen en spelen met de blokjes van CLICS. De tweede editie was een geslaagde dag voor zowel de deelnemers, supporters als de organisatoren. De organisatoren konden ook dit jaar opnieuw een cheque ter waarde van 5000 euro overhandigen aan het goede doel, de Kinderreuma. Hiermee zal de vereniging Orka (organisatie van Ouders van Reuma Kinderen en Adolescenten) op 20 september alle kinderen met reuma uitnodigen in de Olmense Zoo, waar ze een onvergetelijke dag zullen beleven. Meetria nodigt alle sportievelingen nu al uit op onze 3e editie op zaterdag 19 juni 2010 (ma)

Meetria ontdekt snelste dames van Meer

MEER – JosÊ van Aert en Brigitte Broers ontpopten zich als de snelsten in de categorie 'Meerse dames'. Het deelnemersveld in deze categorie was niet echt uitgebreid want 1/8e triathlon lopen is in Meer bij de dames een tamelijk ongekende discipline. Reden te meer om JosÊ en Brigitte eens extra op de foto te zetten naast kampioene Marieke Vervoort. (ma)

w w w. fo n s m a r t e n s p l a n ke nv l o e r e n . b e

EIKEN PLANKENVLOER

Ken uw buren, ken uw dorp

lees De Hoogstraatse Maand

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-het-zelvers Toonzaal open: Donderdag en zondag GESLOTEN

VEROUDERDE VLOEREN NATUURLIJKE LOOK LEGKLAAR Groot Eyssel 39a, Meerle (BelgiĂŤ) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.315.84.32 Fax: 03.315.03.99

0177

MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, VRIJDAG ................... 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur zaterdag .................................................................................. 09.00-12.00 / 13.00-16.00 uur

SEPTEMBER 2009 - 49


SPORT

15de Ganzenvenloop in Galder Zaterdag 12 september 2009 naar Sportpark De Leeuwerik in Galder, het grensdorpje vlak over de meet bij Meesel-Dreef, waar voor de 15de keer de Ganzenvenloop zijn beloop krijgt. Ieder jaar mogen de inrichters meer dan 400 sportieve kinderen en volwassenen aan de start van deze mooie loopwedstrijd verwachten.De kinderen lopen zowel op het plaatselijk voetbalveld als in de aanpalende woonwijk terwijl de volwassenen naar het welgekende fietspad langs de Mark trekken om via de hoofdstraat en de woonwijk terug te keren naar het vertrekpunt. Een mooier parcours is nauwelijks denkbaar. De winnaars bij de kinderen kunnen weer een schitterende beker verwachten en elk gefinisht kind wordt beloond met een medaille. De besten bij de volwassenen nemen een gevulde groentenmand mee naar huis en iedereen wordt bij aankomst getrakteerd op een drankje, vers fruit en een aandenken. Het inschrijfgeld voor de kinderen bedraagt slechts één euro , voor de volwassenen vijf euro!

Op 12 september Ganzenvenlopers baas langs de boorden van de Mark

De afstanden Kinderen: 4 categorieën

Info: Jef Jacobs, Markweg 6, Meersel-Dreef, tel. 03 315 73 64 of website www.ganzenvenloop.nl

Geboren in 2003 of later: afstand 500 m, start 14.00 uur Geboren in 2001/2002: afstand 800 m, start 14.15 uur

Geboren in 1999/2000: afstand 1200 m, start 14.30 uur Geboren in 1997/1998: afstand 1800 m, start 14.45 uur Dames en heren: afstand 5 km, 10 km of 15 km, start 16.00 uur

De Mosten Minitriatlon Niemand twijfelt nog aan de populariteit van triatlon! Dat werd nogmaals bewezen op 20 juni in Meer waar voor de tweede maal een recreatieve 1/8ste triatlon georganiseerd werd in en om de transportzone. Een puike organisatie met een stevig deelnemersveld. Een dikke proficiat voor de mensen van Meetria.Voor wie er maar niet genoeg van kan krijgen is er op 12 september nog de Mosten Minitriatlon, die ondertussen al aan zijn achtste seizoen toe is. Een mooie afsluiter van het seizoen. De triatlon start met het zwemonderdeel in de recreatieplas. Het fiets- en loopparcours volgt grotendeels het bestaande mountainbikeparcours rondom de vijvers van het domein. Omdat iedereen met gelijke wapens moet kunnen strijden zijn alleen mountainbikes toegelaten. Er is plaats voor een jeugdreeks (°1994-1999), een herenreeks (vanaf °1993), een damesreeks (vanaf °1993) en een trioreeks

(estafettewedstrijd). Drie mensen vormen een heren, dames of gemengd team. Eén persoon duikt de vijver in, de tweede fietst en de derde loopt. Iedereen die een trioteam kan samenstellen mag deelnemen. Naast het algemene trioklassement zal ook het snelste Hoogstraatse team in de bloemetjes gezet worden. De Mosten Triatlon is een organisatie in samenwerking met de sportdienst van Hoogstraten. Gedetailleerde informatie vind je op www. mostentriatlon.info. Naast wedstrijdinformatie vind je op deze website ook uitslagen en foto’s van de vorige edities. Let op: inschrijven via de website voor 11 september. Deze offroad-triatlon is een unieke kans om kennis te maken met een veelzijdige uithoudingssport. Organisator Jan Adams (Minderhout) hoopt jullie weer massaal te mogen ontmoeten in De Mosten op 12 september. (rel)

Programma Jeugd Trio Dames Heren

150 m zwemmen 250 m 250 m 250 m

3 km fietsen 9 km 9 km 9 km

1 km lopen 3 km 3 km 3 km

13.00 uur start 14.00 15.30 15.35

Vrijheid Vorig jaar gebeurden er 26verkeersongevallen op de Vrijheid. Daarmee staat de centrumstraat op de eerste plaats, na de Gelmelstraat (13), Sint-Lenaartseweg (12) en Bredaseweg (10).

50 - SEPTEMBER 2009

Ken uw buren, ken uw dorp

lees

De Hoogstraatse Maand


SPORT

Boogschieten

Reginald Kools in de kijker op de Youth World Championships 2009 in de USA Door de Vlaamse Handboogliga uitgezonden worden om de Belgische eer hoog te houden tijdens de jeugdwereldkampioenschappen boogschieten in Ogden (Utah, USA) van 12 tot 19 juli in de categorie Compound Heren Cadet,moet toch een hele belevenis geweest zijn voor de jonge Hoogstratenaar Reginald Kools uit de Heilig Bloedstraat. Reeds twee jaar is deze 15-jarige knaap hartstochtelijk bezig met het “tirer à l’arc” en weet in een korte tijdsspanne mooie resultaten achter zijn naam te schrijven. Een jaar werd de recurveboog (Olympische handboog) gehanteerd en daaropvolgend werd de compoundboog (zie kader) onder handen genomen. Zijn selectie voor deze wereldkampioenschappen is hem zo maar niet in de schoot geworpen. Daarvoor moesten er prestaties op niveau op tafel gelegd worden en die liegen er niet om. Als eerstejaars veroverde hij in 2008 zilver op het Belgisch Kampioenschap 60 m in Poppel. In 2009 behaalde hij sprekende resultaten in de 18 m indoor plus een Belgisch record in de 12 pijlenfinale met 116 punten op 120. Bij de 18 besten in de compoundreeks klasseerde hij zich als derde. Hij kroonde zich tot provinciaal en Vlaams kampioen en op het Belgisch kampioenschap in Namen plaatste hij zich als vierde in de 18 m-afstand. Tijdens het outdoorseizoen vind je de Hoogstratenaar terug op de lange afstand 70 m en de FITA (Fédération Internationale de Tir à l’Arc waarbij 134 nationale verenigingen aangesloten zijn) (70 m, 60 m, 50 m, 30 m). Per afstand schiet men 36 pijlen, totaal 144 pijlen. In Goirle (Ned.) vestigde hij een nieuw Belgisch record met 1359 punten op 1440. Een verbetering met negen punten. Om naar het wereldkampioenschap afgevaardigd te worden moest aan de selectiecriteria van de bond voldaan worden. Geen probleem voor Reginald: negen maal behaalde hij de vereiste kwotering. Met volle moed naar de USA ! Wereldkampioen worden doe je echter niet op bestelling, daarvoor waren zijn tegenstrevers nog een maatje te sterk. In de kwalificatieronde

Compoundboog is een samengestelde (= compound) boog die gebruik maakt van kabels en katrollen om de latten (werparmen) te buigen. Door het gebruik van de katrollen aan het eind van de latten wordt een pijl 1,5 tot 2 keer sneller afgeschoten dan met een recurveboog.

Reginald aan het oefenen met de compoundboog schoot hij zich naar een 34ste plaats en in de finales werd een 40ste stek zijn deel. Een aardige prestatie, een geweldige ervaring, een schitterende reis en heel veel geleerd. Van Reginald horen we beslist nog! (rel)

SEPTEMBER 2009 - 51


MEERLE

VIERKANT VOOR HET LAND

FRANÇOIS (Swa) ELST – BEREGENINGSINSTALLATIE – GROOT IJSSEL François (Swa) Elst (58 – Meerle), is samen met zoon Ruud aardbeiteler. Medio augustus worden jonge aardbeischeuten in open veld uitgeplant. Enkele maanden later, meestal begin december, worden deze weer gerooid en met een goed ontwikkeld wortelgestel in de frigo’s van de Veiling opgeslagen. Vanaf begin april van het daaropvolgende jaar worden ze mondjesmaat weer geplant waardoor er in juni, juli en augustus, 7 à 9 weken na de aanplant, volop in open lucht geplukt kan worden. Dit noemt men ‘verlate teelt’. Om de net aangeplante scheuten voor uitdroging te behoeden, en om de ‘grip’ van het wortelgestel te versnellen, is er regen nodig. Omdat daarop niet echt gerekend kan worden, wordt de natuur langs links voorbijgestoken en zien we reeds tientallen jaren beregeningsinstallaties aan het werk. Dé beregeningsspecialist in Hoogstraten is Sprancomatic. Naast specialiteiten als dakberegening, broesberegening, fog- en stekbeneveling kennen zij nog de techniek van de klassieke ‘putboring’. 52 - SEPTEMBER 2009

Dirk Sprangers (Sprancomatic): “De meeste putten voor tuinders zijn tussen 60 en 90 meter diep. Daar zit het best bruikbare water. Het bevat niet te veel ijzer. Anderzijds is het ook niet het perfecte drinkwater, dat op 200 meter diepte zit. Sinds enkele jaren moet elke geboorde put vergund worden. Dat is omdat het water van de verschillende, soms vervuilde lagen niet vermengd mag worden. En ook om zicht te krijgen op de hoeveelheid onttrokken water. Er worden echter ook nogal wat putjes geboord door ondeskundige kleine putslagers. Je vindt ze wel in de Kempenklok.” Databank Ondergrond Vlaanderen heeft een heel leuke website waarop je alle 386 vergunde putten in Hoogstraten kan opzoeken.(lvr) Googel even: DOV jsp viewer. Op onze website www.demaand.be helpen we je verder op weg.


KAAT ZEGT

Beugelbekkie

Kaat Haest (19) is derdejaars student aan het Antwerpse Heman Teirlinck Instituut. Tijdens een workshop vorig academiejaar, met Bernard Dewulf, columnist in De Morgen, kreeg ze de opdracht te schrijven over een lichaamsdeel.

“Beugelbekkie.” Jaren geleden dat iemand mij zo genoemd heeft. Maar hij zegt het. Gewoon, terloops, alsof hij mij nooit anders heeft aangesproken. Juli 2009. We staan midden op onze kampplaats in Opoeteren, Limburg. Acht jaar geleden waren we hier ook al, toen nog brave knimmertjes, en ik inderdaad nog een beugelbekkie. Eén zomer eerder, op het einde van het zesde leerjaar, deed ik mijn vormsel. Inclusief verplichte fotoshoot op het Begijnhof (in dezelfde rubriek als de Kalmthoutse Hei en Bootjesven). Nét daarvoor heb ik een gigantische blokjesbeugel gekregen – merci, God, perfecte timing – waardoor ik mijn mond amper kan sluiten. Ik maak dan ook héél duidelijke afspraken met mezelf. Vooral. Niet. Lachen. Geen ieniemieniemillimetertje tand zou ik blootgeven – er moest eens een stukje metaal te zien zijn. ‘Cheese’ met stijf opeengeklemde lippen, je moet het maar doen. En dan, op het moment dat álles goed gaat, komt de Kleine Broer tevoorschijn. Laten we hem voor het gemak Jefke noemen. Jefke is net géén vijf jaar jonger dan ik, en doet

dus in dezelfde periode zijn eerste communie. Mijn ouders vinden het een geweldig idee om gezamenlijke ‘een mooie herinnering aan een mooie dag’-foto’s te maken voor de familie. Goed, denk ik, dan verstop ik mijn ijzerwinkel áchter Jefke. De mama protesteert. “De familie zal mij wel herkennen aan mijn ogen, die lijken toch op die van u?” probeer ik nog. “En trouwens, onze naam staat er toch onder?” Geen reactie. Het wordt helemaal een ramp wanneer de fotograaf (te weten: de papa) voorstelt om ons gezicht naar elkaar toe te draaien, en dan een foto te maken van de zijkant. Jefke en ik kijken elkaar in de ogen. Hij guitig, net-geen-kleuter-meer, ik serieus, bijna-naar‘t-middelbaar. Drie seconden later hebben we allebei de slappe lach. Ik doe het bijna in mijn plechtige communiebroek – en de fotograaf maar scherpstellen en klikken. Resultaat: een reeks schoon belichte ijzeren portretjes. Voor de familie, tot daaraan toe, die vinden vormselfoto’s sowieso mooi – dat is genetisch bepaald. Ik lig vooral wakker van mijn vrienden op school. (In die tijd had iedereen van onze vriendengroep voortdurend een meisjes- of jongens-top-5 in zijn

hoofd. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden wie nu op wie was en wat er aan en wat er af was. Af en toe zaten we dan op de speelplaats met z’n allen in een tractorband en dan werd ieders persoonlijke top-5 overlopen. Ik kan niet zeggen dat ik hyperpopulair was in de rankings, maar af en toe hoorde ik mijn naam vallen, en die sporadische moments de gloire wou ik graag behouden. Geen zin dus om de komende dertig jaar niet meer genoemd te worden alleen maar om een oerlelijke vormselfoto.) Maar zover zijn we nog niet. Ik neem de hele stapel mee naar mijn kamer, leg ze uitgespreid op bed, en onderwerp ze aan een strenge blik. Na een eerste selectieronde blijven er twee foto’s over. Beide uiteraard met opeengeklemde lippen, de ene bloedserieus, de andere met een flauw vermoeden van een glimlach. Check. Ik ga naar beneden en verklaar plechtig dat de jury de knoop heeft doorgehakt. “Ah, welke heb je gekozen?” “Deze.” “Ah. En vind je díe dan niet mooi?” “Nee.” “Waarom niet? “Om daarom niet.” “Hmm.” “Ik mag toch zelf kiezen welke foto ik wil?” “Ja, natuurlijk, maar eigenlijk zijn de kaartjes al gedrukt. En we hebben toch voor die andere gekozen, waarop je mooi lacht.” (kh)

U kent het ondertussen wel: Wie zichzelf herkent in het omcirkelde hoofd op de foto wint een boekenbon van 12,5 euro. Ook de herkenners van het kopje komen bij lottrekking in aanmerking voor een dergelijke boekenbon. Dus wie wil meespelen: Geeft de naam van het kopje en zijn eigen naam en adres door voor de 10de van de maand, hetzij via een briefkaart aan DHM – Begijnhof 26, 2320 Hoogstraten of via een e-mail: kopje@demaand.be Maar vergeet niet: naam en adres te vermelden. Zie ook www.demaand.be.

De opgave van vorige maand Niets, nul, njenté, nougabollen, rein de knots, niemand reageerde, noch met het goede, noch met het foute antwoord. Waarschijnlijk zat iedereen in Disneyland-Parijs, want daar ging het inderdaad om: Een foto van de ruilbeurs op de parking van de plaatselijke supermarkt. Wie zijn plakboek voor een bepaalde datum vol had kreeg een gratis ticket voor dit hyper pretpark. Meereizende ouders, broers en zussen moesten wel betalen. Spijtig maar helaas, deze maand worden er geen boekenbonnen uitgedeeld.

De opgave van de voor-vorige maand Dan maar een rechtzetting van de maand juli: Wij schreven dat het ging om een foto van de 40-jarigen af Meer, maar het waren wel degelijk de 50-jarigen van Meersel Dreef. Waarvoor onze excuses.

De opgave van deze maand Deze maand hielden we het dichter bij huis, met name de hof van onze buren. Met toeters en bellen, de vlag voorop, kwam deze troep aangewandeld om zich na het concert te goed te doen aan het koele gerstenat maar vooral ook aan de heerlijke barbecue. Het gebeuren was het slot van het

jaarlijkse wandelconcert van St. Katharina. Hiermede hebben wij genoeg verklapt opdat heel Hoogstraten zou kunnen weten wie het vriendelijk kopje wel is. Laat het ons dus massaal weten.

Nieuw vanaf heden: De winnaars (deze maand zijn er geen) het kopje zelf en de gelukkige herkenner, mogen voortaan hun boekenbon (of ineens boek) zelf gaan afhalen in de Hoogstraatse Standaardboekhandel. Wij brengen hen van de juiste identiteit op de hoogte en de boekhandel gelooft u op uw woord. (pdn)

Met medewerking van Standaard Boekhandel - Hoogstraten SEPTEMBER 2009 - 53


54 - SEPTEMBER 2009


SPORT

LEZERS SCHRIJVEN Motorcross Zaterdag 15 augustus , moederdag en dus officiële feestdag , acht uur 's morgens . Hoogstraten werd gewekt door bijzonder zwaar motorgeronk dat onophoudelijk bleef duren . De hele dag lang tot 's avonds 18 u en de dag daarop, zondag, opnieuw van 8 u 's morgens tot 18 u ' s avonds. Het motorgeronk was tot ver in Hoogstraten centrum te horen en zeker in de woongebieden aan de zuidoostkant ( Houvast, Achtelsestraat, ..) was het een lawaai van jewelste, de hele dag lang.In deze buurt werd recentelijk nog veel gebouwd en er wonen veel gezinnen met kleine kinderen die overdag nog hun rust nodig hebben. Oorzaak van dit alles : een motorcross georganiseerd langs de weg van Hoogstraten naar Rijkevorsel, nog geen 20 meter voorbij de gemeentegrens en dus vlak tegen de woonkern van Hoogstraten. Ik veronderstel dat de gemeente Rijkevorsel toelating had gegeven voor deze motorcross, daar het op haar grondgebied was georganiseerd. Nu mag er wel eens wat lawaai gemaakt worden, er zijn regelmatig tentfuiven in Hoogstraten, Heilig Bloedfeesten , ... .Allemaal geen probleem, er mag en moet gefeest kunnen worden! En ook de motorcrossfanaten moeten hun sport kunnen beoefenen en beleven, dat staat buiten kijf. Maar moet een motorcross die twee volle weekenddagen duurt pal naast het dichtbewoonde centrum van Hoogstraten georganiseerd worden ? Terwijl bovendien toelating gegeven wordt door een buurgemeente ? De overlast dan maar voor de buren ? Kan deze motorcross niet op een minder dichtbevolkte plaats ( bvb afgelegen landbouwgebied ) in de organiserende gemeente plaatsvinden ? . En is er sowieso overleg met het stadsbestuur van Hoogstraten geweest om dit vlakbij de gemeentegrens en vlakbij het dorpscentrum van Hoogstraten te organiseren ? Veel inwoners waren hier niet erg over te spreken, . Moet de gemeente Rijkevorsel hier niet over geinformeerd en geïnterpelleerd worden om te vermijden dat dit in de toekomst nog vlakbij de woonkern wordt georganiseerd ? Luc Roos

Liguster contra Doodshoofd Natuurpunt heeft zopas de nationale tuinvlindertellingen achter de rug. Dag- en nachtvlinders zijn bijzonder populair, dat blijkt uit het uitzonderlijk hoog aantal deelnemers en ook De Hoogstraatse Maand besteedt aandacht aan de dag- en nachtvlinders. Zo toonde Martha Hopstaken een zogenaamde “Doodshoofdvlinder”. Natuurpunt Markvallei is bijzonder blij met de interesse die aan de dag wordt gelegd voor de natuur om ons heen. Onze “vieze-beestjes-werkgroep” merkte echter dat het hier niet gaat om de Doodshoofdvlinder. Martha Hopstaken vond langs de Mark een Ligusterpijlstaart. Pas op, die vlinder is ook bijzonder mooi, maar veel algemener dan de vlinder waarover sprake in het artikel. We zetten enkele kenmerken op een rij. De zwartachtige bovenzijde van het borststuk en de opvallende donkerbruine baan langs de binnenrand van de voorvleugel, die doorloopt tot in de vleugelpunt, maken deze soort goed herkenbaar; De zwarte strepen op het roze achterlijf en op de lichtroze achtervleugel steken krachtig af. Eén generatie vliegt van half mei tot begin september. Verse vlinders zijn, zoals hier het geval was, soms te vinden op verticale oppervlakten zoals boomstammen, hekken en muren. De Ligusterpijlstaart leeft als rups van juli tot begin november en overwintert als pop in de grond op een diepte van soms wel 30 cm. De Ligusterpijlstaart voelt zich bijzonder goed op volgende waardplanten: liguster, sering, gewone es, sneeuwbes, gelderse roos, moerasspirea en vlier. De Ligusterpijlstaart komt voor op graslanden, struwelen, open bossen, tuinen en moerassen. In België is de Ligusterpijlstaart een niet zo gewone soort die verspreid over het hele land voorkomt en plaatselijk gewoon is. In Hoogstraten is het een vrij algemene soort die elk jaar enkele keren wordt waargenomen. De vlinder wordt bij ons vaak in tuinen gezien (de rupsen eten immers ook de ligusters die in hagen worden gebruikt). Natuurpunt wenst Martha proficiat te wensen met haar mooie vondst en we nodigen haar graag uit om volgend jaar deel te nemen aan onze nationale vlinderdagen. Ook in Hoogstraten organiseren we dan wandelingen om vlinders te kunnen waarnemen (dit jaar in de Elsakker en in Wortel Kolonie). Info: www.natuurpunt.be/markvallei of Wim Verschraegen (ingridwim@hotmail.com

SEPTEMBER 2009 - 55


HALVE EEUW GELEDEN

1959

56 - SEPTEMBER 2009


Trektellen

Natuurpunt Markvallei Natuurpunt Markvallei zal in de komende maanden nog meermaals van zich laten horen. De vereniging zorgde er voor dat de Klapekster in Wortel Kolonie een door Natuurpunt officieel erkend bezoekerscentrum wordt en zal met steun van Leader, ANB en de gemeentebesturen van Hoogstraten en Rijkevorsel in de volgende twee jaren een educatief aanbod uitwerken voor scholen, gezinnen en groepen. Dat heeft overigens als prettige bijkomstigheid dat de Klapekster vanaf 1 september ook open zal zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13 tot 17 uur. Uiteraard blijft zondagnamiddag ook het moment om de Klapekster met een bezoek te vereren.

Wandelschakel De Schakel is een bekend gegeven in onze regio. Minder bekend is de Wandelschakel, die net als vorig jaar al op zaterdag georganiseerd wordt in drie plaatsen in de Kempen. Natuurpunt organiseert de Wandelschakel in Wortel-Kolonie op zaterdag 29 augustus.

om 10 uur en om 14 uur vertrekken geleide wandelingen aan de Klapekster. In de omgeving van de Klapekster zorgen de organisatoren voor een natje en een droogje en voor kinderanimatie. Zo zijn er schminkers en wordt er een springkasteel opgesteld. Het wordt ongetwijfeld een gezellige afsluiter van de vakantie voor het hele gezin. Bovendien kan je op de Wandelschakel gouden zaken doen. Natuurpunt-leden betalen immers geen deelnamekosten (2,5 euro/per persoon – voor de verzekering). Als je vooraf vlug even lid wordt, mag het hele gezin gratis deelnemen en ontvang je er een welkompakket van Natuurpunt bovenop. Op die manier steun je de natuur en blijft je gezin een jaar lang op de hoogte van alles wat er reilt en zeilt bij Natuurpunt en bij Natuurpunt Markvallei.

Europese Nacht van de Vleermuis Zaterdagavond 29 augustus maakt Natuurpunt Markvallei tijd en plaats vrij voor de Europese Nacht van de Vleermuis. Na een woordje uitleg gaan we wandelen in de dreven tot aan Bootjes-

In september komt de vogeltrek echt goed op gang. Natuurpunt Markvallei organiseert al verschillende jaren trektellingen. Dat betekent dat “vogelaars” van de vereniging op een bepaalde plaats postvatten om de overkomende trekvogels te determineren en te tellen. Die plaats bevindt zich in de Castelreesche Heide. Het trektellen start bij zonsopgang. Wil je het een keer meemaken? Neem contact op met Stijn Leestmans. (stijnleestmans@hotmail.com)

Beheerswerken Iedereen is welkom op de beheerswerkzaamheden in onze natuurgebieden. De voorbije maand namen we de Aschputten nog een keer onder handen. Daar werden exoten bestreden, het begrazingsraster vrijgemaaid en oude betonpalen verwijderd. Op 5 september, om 9 uur, worden de vrijwilligers verwacht aan het infopaneel van de Halsche Beemden. Tijdens deze beheersvoormiddag zal het ‘spieke’ en de gracht aan de ‘vlinderbeemd’ gemaaid worden en zal het maaisel worden afgevoerd. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61)

Zondagswandeling Na de zomerpauze herneemt Natuurpunt Markvallei de maandelijkse zondagswandelingen (telkens op de eerste zondag van de maand) . Op zondag 5 september trekt Jack Govaerts met zijn groep en iedereen die wil aansluiten naar de Broskens, een gebied dat altijd wel iets in petto heeft. Er wordt verzameld aan de kerk van Minderhout om 9 uur. Info: Jack Govaerts (03 315 71 85)

Opening wandelpad

Op zaterdag 29 augustus, vanaf 8 uur tot 17 uur, kan je aan bezoekerscentrum De Klapekster in de kolonie vertrekken voor een wandeling naar keuze. De afstanden bedragen 3, 5, 10 en 15 kilometer. Wortel-Kolonie is het wandelmekka bij uitstek. Hier kan je met het hele gezin genieten van de prachtige dreven, akkers, weilanden, bossen en natuurgebieden. Er is ook ruimte voor wat geschiedenis: de oude landlopersboerderij, het landloperskerkhof, Bootjesven, het Casino, … In de kolonie valt altijd wel iets te beleven. Wil je tijdens het wandelen meer uitleg over alles wat er in de kolonie gebeurt? Dat kan ook. Want

ven om de verschillende soorten vleermuizen waar te nemen, hierbij geholpen door onze gidsen Dimi en Jorn. Zij hebben bat-detectors bij zodat de geluiden van de vleermuizen omgevormd worden tot geluiden die ook mensen kunnen horen. Het is ook ieder jaar bijzonder fascinerend om de boven het water jagende watervleermuis te kunnen waarnemen. Dit jaar staat de Europese Nacht van de Vleermuis in het teken van de tuinen. Samen met Velt werd een folder gemaakt met allerhande tips om de tuin vleermuisvriendelijk te maken. De folder kan gratis meegenomen worden in de Klapekster.

De Halsche Beemden is één van de mooiste natuurgebieden in onze regio. De beemden en struwelen op de oevers van het Merkske herbergen een ware schatkist van zeldzame planten en dieren. Natuurpunt Markvallei wil dat iedereen hier op een verantwoorde manier van kan genieten en stippelde een wandeling uit. Op 13 september wil Natuurpunt Markvallei deze route officieel inwandelen. In de Halsche Beemden kunnen de bezoekers meer informatie bekomen over de vereniging en de werking van Natuurpunt Markvallei. Bij de poel wordt ook meer uitleg gegeven over het leven in het water. De deelnemers krijgen een drankje aangeboden en er wordt een parking voorzien in de ANB-weide achter het infobord. Eén wandeling vertrekt om 13 uur aan de Klapekster in Wortel-Kolonie, de andere wandelingen elk half uur (start om 14 uur ) aan het infobord van de Halsche Beemden. De wandeling die om 13 uur vertrekt aan de Klapekster is een lange wandeling en leidt de wandelaars van de Klapekster naar de Halsche Beemden en weer terug naar de Klapekster. Laarzen zijn onontbeerlijk. Info: Bart Hoeymans (0479 79 93 61) Meer info over de werking van Natuurpunt Markvallei: www.natuurpunt.be/markvallei (AO)

SEPTEMBER 2009 - 57


TENTOONSTELLINGEN Tot 20 december VAN MEIRBERG TOT HELHOEKHEIDE, tentoonstelling over archeologie in de regio in het Stedelijk museum, geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak.

Uw activiteiten in De Maand? Meld het ons

redactie@demaand.be

HOOGSTRATEN Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus TRUCKSHOW MINDERHOUT vanaf 18 uur in de Hinneboomstraat. Info 0477 48 54 76 Zaterdag 5 september HERDENKING SLAG VAN HOOGSTRATEN met om 10.30 uur Mars over de Vrijheid en om 11.30 uur Ceremonie voor het stadhuis. Organisatie: Erfgoed Hoogstraten en Mallifique vzw. Info: 0478 55 10 97. Zondag 6 september TERRASTHEATER langs vijf terrassen op verschillende locaties in de Noorderkempen. Organisatie: de Lepe Hoek, info 03 314 47 92 Van maandag 7 tot vrijdag 11 september WEEK VAN DE KOFFIEKRANT met elke dag om 10 uur een blik achter een (groot) evenement. Info: 03 314 32 61. Donderdag 9 september CINE HORIZON, voorstelling van de film ‘Slumdog Millionaire’ in het auditorium van het Klein Seminarie. Vrijdag 11 september BARBECUE HVV vanaf 18 uur. Info: 03 314 38 58. Zondag 13 september FIETSHAPPENING voor recreanten en wielertoeristen, vertrek aan het stadion van HVV. Info: 03 314 38 58. Zondag 13 september OPEN MONUMENTENDAG, van 10 tot 18 uur kan u de pastorij van het begijnhof en de dekenij van Hoogstraten bezoeken. Info: Stedelijk museum 03 314 65 88. Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september HERFSTOPENDEURDAGEN van de Hoogstratse winkeliers. Zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 september HOOGSTRATEN in GROENTEN & BLOEMEN. Organisatie: VVV, info: Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55. Zaterdag 26 september FESTIVAL VAN VLAANDEREN, dubbelconcert door Roel Dieltjens, cello. Om 16 uur en om 20 uur in de begijnhofkerk. Info: Maartje Stubbe 03 240 65 16 of Toerisme Hoogstraten 03 340 19 55.

58 - SEPTEMBER 2009

MEERLE

www.jumpy-springkastelen.be

Maandag 14 en dinsdag 15 september VOLKSSPELEN, naar aanleiding van de kermis, telkens om 13 uur. Start in De Voorthoeve. Info jozef.dufraing@telenet.be 03 315 82 69 Zaterdag 19 september GOLDEN OLDIES PARTY vanaf 21 uur, ten voordele van de renovatie van de parochiezaal. Organisatie Feestcomité parochiezaal.

Zondag 27 en maandag 28 september MISSIEFEEST in zaal Pax, zondag vanaf 11.30 uur, maandag vanaf 13.30 uur. Info 03 314 85 20. Zondag 27 september OPENDEUR BRANDWEER vanaf 10 uur. Info 0479 30 51 74.

Zaterdag 29 en zondag 30 augustus MISSIEFEEST, op zaterdag van 13 tot 19 uur, op zondag van 10 tot 19 uur, telkens in de parochiezaal ‘Ons Thuis’. Info Karel.pauwels@ pandora.be 03 315 72 62. Zondag 20 september OP DE SIERTOER, “Er zit energie in de sierteelt” een fietsroute langs verschillende bedrijven. Info: christel.claes@admin.provant.be 03 240 58 32.

MEER Zaterdag 29 augustus AKKERPOP in de omgeving van het klooster. Info www.akkerpop.be Zondag 6 september BOERENMARKT, vanaf 9 uur in de omgeving van het Klooster in de Dockstraat. Info: jandufraingswaenen@hotmail.com 03 315 86 80 Zaterdag 12 september DE MOSTEN MINITRIATTLON om 13 uur in het recreatiedomein. Info Jan Adams, 03 314 82 19 Zaterdag 19 september MUZIEKFEESTEN met verschillende muziekverenigingen, om 15 uur in de parochiezaal. Organisatie en info: Fanfare De Eendracht 03 315 77 76. Zaterdag 26 en zondag 27 september ANTIEK- & VLOOIENMARKT in zaal Voor Kunst en Volk. Kijken zaterdag vanaf 13.30 uur en zondag vanaf 10 uur, veiling zondag om 13.30 uur. Organisatie en info: Brassband, joseph.brosen@pandora.be of 03 315 90 79.

200


MEERSEL-DREEF Zondag 6 september OPENDEUR MEERSELMOLEN vanaf 10 uur. Info: 03 315 95 56 Zondag 6 september OPENDEURDAG SINT-LUCIAKAPEL vanaf 14 ur. Info: 03 315 78 70 Zaterdag 12 september GANZENVENLOOP, vanaf 14 uur in het Sportpark De Leeuwerik in Galder. Info: Jef Jacobs 03 315 73 64 en www.ganzenloop.nl Zondag 13 september OPEN MONUMENTENDAG met vanaf 10 uur opendeur en rondleidingen in de Meerselmolen. Info: Hans Snel 03 315 95 56.

WORTEL

MINDERHOUT

198

Zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7 september DORPSKERMIS met openluchtoptredens enz. Info en organisatie: Kermiscomité, susmichielsen@hotmail.com Zondag 6 september WANDELING BROSKENS vertrek om 9 uur op het kerkplein. Organisatie en info: Natuurpunt 03 315 02 45. Maandag 7 september DORPSKERMIS met om 13 uur: volksspelen voor iedereen, één spel per deelnemend café. Info en organisatie: Kermiscomité, susmichielsen@hotmail.com. Donderdag 10 september KAAS- EN WIJNAVOND om 20 uur in de parochiezaal, alle vrouwen van Minderhout zijn welkom. Organisatie en info KVLV Zaterdag 12 en zondag 13 september 4 x 4 TREFFEN met mosselfestijn op de terreinen van Desta. Organisatie: Rotary Hoogstraten-Kempen. Info: walter.druyts@skynet.be 0495 23 63 99 Zondag 13 september OPENING WANDELPAD HALSCHE BEEMDEN. Vertrek om 14 uur, 14.30 uur en 15 uur aan het infobord van het een nieuw wandelpad. (volg wegwijzers Hal). Organisatie Natuurpunt. Info: ingridwim@hotmail.com of 03 314 47 75.

Vrijdag 28 augustus NACHT VAN DE VLEERMUIS vanaf 20 uur in De Klapekster. Info Natuurpunt 03 315 02 45. Zondag 13 september OPENING WANDELPAD HALSCHE BEEMDEN. Om 13 uur vertrek aan De Klapekester naar een nieuw wandelpad in de Halsche Beemden. Organisatie: Natuurpunt. Info: ingridwim@hotmail.com of 03 314 47 75. Zondag 27 september OPENDEUR KINDERBOERDERIJ “De Bonte Beestenboel”, in Wortel-kolonie van 11 tot 18 uur. Info: info@debontebeestenboel.be of 03 309 32 02.

Call center Mexicaanse griep De Mexicaanse griep is in het land. Op donderdag 30 juli hebben we spijtig genoeg het eerste dodelijke slachtoffer moeten noteren. Als u vragen hebt, kan u bellen naar het call center influenza via het gratis nummer 0800 99 777, van maandag tot en met vrijdag tussen 8u en 17u en tijdens het weekend tussen 9u en 17u. Maar ook per email op de volgende adres info@influenza.be. Meer info via onderstaande link

Bredaseweg 56 - 2322 Minderhout Tel./Fax 03-315 75 36 Woensdag en donderdag gesloten Keuken open 11.30-21.30 u - Zondag van 11.30-21.00 u. 210

199

SEPTEMBER 2009 - 59


BRAND/ONGEVAL

100

Noodhulp 03 314 42 43 Administratie en Ziekenvervoer

TANDARTSEN Uitsluitend zaterdagen, zondagen en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur. Tel.nr. 090 556 259 (0,50 euro per oproep).

LOKALE POLITIE

101

Noorderkempen 03 340 88 00 Wijkpost MEER 03 315 71 66

03 314 32 11

HUISARTSEN Van maandag tot donderdag van 19 tot 8 uur ’s morgens 03 314 28 18. Vanaf vrijdagavond, tijdens het weekend en op feestdagen 014 41 04 10 van de huisartsenwachtpost regio Turnhout. & $ ' "

Kip aan ‘t spit

! " # $ %

DE KIKKERPRINS www.dekikkerprins.be Van Aertselaerstraat 7, Hoogstraten

APOTHEKERS NACHTDIENST Tussen 23 uur en 9 u ’s morgens BEL 0900 10-500

WACHTDIENST handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken Desmedtstraat 5, 2322 Minderhout Tel./Fax: 03 / 314.71.34 203

THUISVERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 op 24 uur. Voor Hoogstraten en deelgemeenten: tel. 014.61.48.02. DE VOORZORG, 24 op 14 uur. tel. 014.40.92.44.

Zelfstandige verpleegkundigen: Heidi Van Otten 0486.37.45.27 – 03.314.10.18, Lia Geerts 0498.64.53.80, Nele Segers 0494.92.32.27, Els Koyen 0476.43.07.55 en SoďŹ e Dictus 0498.07.62.68. Vera Haest 03.314.38.39 en May Van Doninck 03.314.30.48. Lou Van Bouwel 03.314.41.50. – 0473.81.02.03, Ilse Van Bouwel 03.314.80.68. – 0497.92.20.00, Kristel Rombouts 03.314.10.85. – 0474.26.14.41 en Mia Vervoort 0478.42.49.34. Kathelijne Adams 03.309.27.84 en Anja Krols 014.70.42.72. Joris Buyle 03.314.13.08. Kris Swaenen 03.314.24.39. Johan Adams 03.314.17.31. Edith De Busser, 03 315.47.18 / 0477 17.58.06

60 - SEPTEMBER 2009

Van 28 tot en met 30 augustus APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Zaterdag 29 augustus van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK BROSENS, Meerdorp 61, Meer. tel. 03 315 77 73 Van 31 augustus tot en met 3 september APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 03 314 60 04 Van 4 tot en met 10 september APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46 te Meerle. tel. 03 315 73 75 Zaterdag 5 september van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK BIOPHARM, Meerledorp 46 te Meerle. tel. 03 315 73 75 Van 11 tot 13 september APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. tel. 014 633 166 Zaterdag 12 september van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50 Van 14 tot 17 september APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 216, Hoogstraten. tel. 03 314 51 50 Van 18 tot 20 september APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9, Merksplas. tel. 014 633 383 Zaterdag 19 september van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel. tel. 03 314 38 68 Van 21 tot 24 september APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, Wortel. tel. 03 314 38 68 Van 25 september tot 1 oktober APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74 Zaterdag 26 september van 9 tot 12.30 uur APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, Minderhout. tel. 03 314 40 74

KOPIJ Het volgende nummer van De Hoogstraatse Maand verschijnt op woensdag 30 september

OPGELET We verwachten alle kopij ten laatste op DINSDAG 15 september

redactie@demaand.be De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten eventueel in te korten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.