maart 2002 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHITIENDE JAARGANG, NR. 203 MAART 2002 PRIJS: 2 € AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse am om cl n <j

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN MOORDZAAK RAN BIEMANS NAAR ASSISEN

HET VOLLEDIGE DOSSIER

EEN KNUS IIOTELLETJE TE HOOGSTRATEN?

DAGBOEK UIT HET RUSTHUIS

KLEIN VERHAAL OVER KOMMIF7FN

GILDEN VIERING GAAT VAN START :f

IS ER LEVEN NA HET STRUCTUURPLAN?


COLUMN

4 Driehonderdduizend Euro Mijn eui'o was iiiet direct gc'vallen, in mijn hoofd zitten nog steeds franken Mooi' stilaan drong het besef tot inc door dcii hier iemand vm'oeg of ik twaalf miljoen frank had en niet wist wat ermee te doen. Twaalf miljoen! Ni,ja, dcmt er mensen zijn clie twcmcmlf'miljoen op hun rekening hebben staat is niet vei'wondei'lijk, rijke mensen zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Dat die via ecn massamedium als cle ,'aclio miorden aangesproken verwondert me des te meer. Via financiële ki'anten of belcggermagcizines. •ja. Of via dure glossv inaanclhlacicn. 'Doelgroepengeric'hre mcim'kering' heet zoiets geloot ik. Maar via de racho. Vei'mnits rachiorec'lame niet echt goedkoop is en cle booclschcmppen net voor de belangrijkste iiie,, wsuitzendingen de wereld weiden in gestuum'ci, in priine-time zeg maar, kcmn het haast niet anders dan dat ei' tegenwooi'dig veel mensen tot dc doelgroep 'bezitters van twaalf miijoenfrank' horen. Niettemin blijf' ik het een fameuze spaarpot vinden. Zelfi als je heel je leven 1oct Z 'n tweeën hard gewerkt hebt, je huis afbetaald is, misschien een 'gewone mensen '-er/deel hebt gekregen en dat hrcmaf opzij hebt gezet voor slec'hteretijden. Nee, twaalf miljoen blijfteen enorme smncmk geld voor mensen clie zoals ik nog opgegroc'id zijn met c'en echte spaam'pot en met een

Het was inc eerst nog geeneens opgevallen. Radioreciame is ook niet echt iets waarvoor ik de oren spits. integendeel, het ergert inc soms mateloos en ben ,naar wat hifi als het ongemerkt aan mij voorbijgaat. Maar soms ontsnap je er niet aan en incr/c je cia! je er wat lan Opvangt. Je maakt zelf.' onben'usi associaties. De reclameboodschap waarover ik liet heb bracht mijn gedachten zo hij Walter De Back. Niet dat hij er iets mee te maken heeft, verder er vanaf kan hcmast moeilijk. Walter cle Buck, archetvpe van cle proletcmriër, terwijl de bedoelde recicuneboodschap de ivereld werd ingestuurd door De Buck Vermogensbankiers. Dat ba,mkiers reclame maken en om je geld vragen verwoodert moe niet meer, daar zijmm we aan geivend gercmcmks. Vroeger was cle bcmnk een instelling wacirje financiële verrichtingen kon doemi en zelfv geld afhalen Nu is een hcmnk een 'verkoopkantoor '.1e kan je neus iiie! binnensteken 0/ze vragen je ojje geen aandelen, fondsen en andere beleggingsproducten in oct kopen. Je weet toch that je geld op een spacmrboekje niet rendeert'. Ze vragen dat alalsje enkele tiendui:e,mclen opje spaarhoek hebt staan. Het was dan ook niet cie naamn clie uiteindelijk mijn aandacht trok, macir cle intro vcmn de boodschap. Die gciat :0: ''Hebt t, driehonderdduizend euro en weet je niet hoe die te beleggen?

spaam'boekje hij cle post. Daar gingj'e nci nieuwjaar aanschuiven iiie! je centjes van pete,' en mnete,', gaf clie op last van pa en ina braaf aan de postmeester. Die sc'hm'eef met cle hcmncl liet becirag hij in een echt, heiangi'ijk uitziend boekje cii macikte otet een ratclencle machine cle optelling. Een zegel en een ferme ronde stempel hezegeide de operatie en gafje de zekem'heicl dat je geld nu veilig was opgeborgen. 0/ humm'clijks sparen ' hij cle ziekenkas. Twaalfhonclerdfrankperjacmr mnochrje daar spai'cn cii als je trouwde kreegje hem' gespaai'de terug met intrest en met een ferme bonus. Als je op tijd begonnen was, kreeg je daar een kapitaal van goed vijfntwintigclui:endfrank in handen. En blij dat we daar mcc waren. Die tijd was liet gi'oot lot tien miljoen waai'd. In onze fantasie plachten ii'e daa,'mee ons leven lang te m'enteniem'en, waam'hij we gemakshalve veigaten dat we maar een klein lotje gekocht hadden cii we dus mnaai' een tiende ''tin de prijs konden winnen. Nu vm'aagt nico doocilcuk in ccii recicmmnespotje of ik tii'aalf nuljoen heb en niet weet hoe ze te beleggen, ik weet liet niet en hoef/ier ook niet te weten, want voor de club van De Buck hen ik nog lang niet rijp. Echt wakker lig ik er met van. (jdif.)

DE WERELD VAN -

ftooq s rrc-err

k(cQr

niet- zrr cu[kuorbfJeLc3p1c4t1 -

1I 11

1

-I

(t H

•L,

L

(J

—\

voör' bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij LueiiliuuLg 34

2320 IIuugti dtWI

oukut-rri

tel. 03314 55 04 fax 03 314 25 40 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733 3243117 49 REDACTIE. tel 033144126 ADMINISTRATIE: tel. 033144911

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. aug.. J. Fronsen, QU4 Wee 20 2323 !ioogsu,aien 255


OMSLAGVERHAAL Bouwen voor wie anders uit dc boot valt HOOGSZR.-1 TEN - In cle loop i'an cli! jaar zal Bouii'inaaischappij cle JVoorderkempen heel wawvchijnlijk haar 1000°" huurwoning op de markt brengen. De Noorderkeinpen is actief in zes ge/neen ten, waaronder Lloogstraten. In Meer staat er een bouwproject op stapel iii het voormalige klooster; in Meerle t'erclen er net appartementen a/ewerkt aan de Chaamseweg, en bestaat er een overeenkomst voor de oude melkerij; in Wortel komt een tiental appartementen aan de Langenberg. In het centrum van Hoogstraten wordt er gebouwd in cle Leemstraat, en zal men eerlang ook in de Achtelsestraat actief zi jn. Globaal is er voorcil nood aan kleine woningen met één of twee slaapkamers, in i'elatief kleine projecten. I-Ioogstratenaar Ed Jansen is verantwoordelijk voor de Ijariclidaten en verhuringen van de Noorderkempen. Ed Jwisen is in [Ioogstrateii 'elci'r geen onbekende. Bijna 18 jaar was hij er voo,'zitter van het 4 (', en iii die tune/je nice actief op diverse terreinen, gaande van 4 CW of P WA ore, JUli)!telijke ordeninç tot Fietspaden Nu. Sinds cnicç tijd heeft hij die activiteiten overigens flink teruggeschroefd. Beroepshalve is hij al 1 9 jaar verbonden aan de Bouwmaatschappij cle Noorderkeinpen (qt destijds diens directe voorloper Naastenliefde). Als t, vuil vvv, dcliiie voor de kandidaten en i'erhuringen is hij goedgeplaatst om dc evoluties up dv inn, Ii!' van sociale huurwoningen te schetsen.

DFIM: Wat is precies de taak van een bouwmaatschappij? Ed Jansen: De kern taak is heel eenvoudig: aan ccii goedkope prijs goede woningen verhuren

voor mensen die daar nood aan hebben. We verhuren aan een basisprijs, clie grotendeels bepaald wordt aan de hand van de kostprijs van de woning. Afhankelijk van de inkomens van de huurders, betalen zij een bedrag dat kan vari cvren van de hel/t van clie hasisprijs tot liet dubbele. Tot voor enkele jaren verkochten we ook zo 'mi tien lot vijf den woningen pet aar. Nu beperken

iiiij vvv n/ verhimr. 4/' en toe brengen ive lucj siciw'il er'mi liejvrkt aantal bom, 'z,'nnden van 500 c 600 vierkante meter aan een zeer laag tune/op cle mark,. Deuk maar aan de 24 kavels eP, jom Um iki'k.iplvs iLlIlli 1l)l)l l/) FillPISl"Il geleden zelfs' bij ons op de stoep overnachtten.

Verhuren DI-IM: Waarom dle nadruk op het verhuren? Ed Jansen: Hei kopers- en huurclerspubliek zijn thee heel verschillende segmenten van het publiek. Wij hebben vdér alles een sociale taak, en dienen ons dus te richten op wie ei' vu'ei'kelijk nood aan heeft. Welnu, lan al degenen die bij ons een lromuing huren :01, er praktisch mnemnand de honing :elf'kunneii kopen. 80 tot 90% van onze kandidaat-huurders kunnen op cle privénuarkt mOet meer acoi cle bak komen zouden zich fincmncieel in miesten te wei-ken. Kopen is voor hen simpelweg geen hcmalhcmre kaart. Wij moeten woningen voorzien zodat deze mensen niet overal uit dc' hooi vallen. Reken maar eens ,muee: stel dcmt een gezin moet rondkomen met een inlcomnen van 1000 tot 1240

-

- ,Lc' I)onX'viX'X'e, no1'

—>------

il////c/c'c'// i OO/'/)d'd'/m/ lviii £'u'/l /'Cft'/'' sOc'iti/v' ui'oo,'iuu'ijl.

euro (40 tot 50 000 fm'cimik hoeveel kun je daarvcmn besteden aan cie huur? In depm'ivé hen je daar gemncikkelijk cle helft van kwijt, clan blijft er heus niet veel mneerover om cciii te leien. Wat je voor een sociale woning minder betaalt, kan dus echt wel het verschil inake,i Als je dan weet dat cle gemiddelde huum'pnijs voor cille woningen clie wij hc'zitten ongeveer 200 euro (8000 frcmnk1l bedraagt, clan heeft dat gezin op een maand heel wat extm'cm tc' bestc'cic'n!

DHM: Ontshikkelt de Noorderkempen veel activiteiten in onze regio?

Ed Jansen: Tot voor enkele jai'en werden er relatief weinig nieuwe pm'ojecten opgestart en hadden we zo 'n 750 huurwoningen in eigendooi. Dit jaar nog mogen we verwcich ten dat we cle 1000" woning op de mcmrkt zullen kunnen brengen. Dat is toch is-el een stevige groei op enkele jaren tijd. Die werd gerealisec'rd in heel liet gebied wcmcmr wij actief zijn: nacist Hoogstraten - of correcter gezegd, inféite vooral cle cleelgemeenten Meer, Meerle cmi Wortel - is dat Merk.s'plas, Beerse, Rijkevorsel, A m'endonk. en Ravel,s'. We verhuren in de eem'ste plaats. Daarnaast pm'obc'm'en iie onzc' tacmk in te vullen door actief te zijn in zoveel mogelijk pm'ojecten clie moet sociaal bouwen te maken hebben. Zo werken we mee aan de Sociale ï'erhuurKantoren, of zijn we als behecrclei's betu'okkcn hij liet OCi'vfW pro jc'c't in cle Mouierijstm'cmcmt. Wij doen er de verluuumrc',i het beheer vamu cle 88 appartementen. Zo zijn wij gegroeid tot een reclelijkgm'ote bouwmaatschappij, één cciii liet honcle,'cltcml dat Vlaancle,'en telt. Vcoi oudsher was in liet c'entiumfl van Hoogstrateui overigens de Turnlioutse Maatschappij voor Huisvesting actief - denk maar aan hun m'eali.s'aties als liet Hoefijzer oJ'de Venhoef


OMSLAG VERHAAL

Projecten DHM: Welke concrete projecten hebben jullie hier momenteel lopen? Ed Jansen: Erzijn nogal wat nieuwe projecten. in Mcciie is er de oude meikerij, waarvoor een verkoopsintentie 1 i'e,d getekend. We zouden er de bestaande huurcontracten gewoon mee overnemen, die mogen ook volledig worden uitgedaan maar na afloop maken wij er 24 sociale appartementen van. Nog in Meerle zijn er net 18 appartemen ten afgewerkt in de Chaani.reweg, die zullen in maart of april volledig klaar zijn. Daarvan zijn er 17 één of tweeslaapkamerwoningen, en / met drie slaapkamers. Er was echt wel nood aan huurwoningen daar die aan sociale prijs op de markt kwamen, en met deze 42 stuks komen we daar aan tegemoet. in Wortel komt op de Lan genberg een tiental appartementen. Dat dossier is al zo goed als rond, de werken zullen er nog clii jaar van start gaan op gronden die we een tweetaljaar geleden kon den verwerven. Sinds kort hebben we nu ook enkele kleine projecten lopen in het centrum van Hoogstraten zelf in de Leenistraat kochten we een krotwoning op, die werd ierbouwc/ tot 3 apparteinenten. De oplevering daarvan is voorzien rond september van dit jaar. in de Achtelsestraat stond een ruwbouw al een vijftal jaren onafgewerkt. Nog dit jaar zouden we daar 3 appartementen in willen onderbren gen. En dan is er nogMeer, , waar we interesse hebben voor het Klooster, maar de klassering als monume/it mnaakt dit voor ons in/èite minder interessant omdat we er dan minder mogelijkheden hebben.

DHM: Zijn er ook bejaardenwoningen bij? Ed Jansen: Toch wel, in Wortel zijn er 4 in de Oude Weg - Moerklokstraat. Dan zijn er 14 in de Lokhosstraat in Meer, en zijn alle gelijkvloerse woningen in het project aan de Chaamseweg in Mcciie ook voor bejaarden. Een hejaardenwoning is in principe voorbehouden voor 65-plussers. Het spreekt vanzelf dat we ze ook kunnen Ii uisvesten in éénslaapkamn erwon in gen.

DHM: Was de Donkakker in Meer ook niet één van jullie verwezenlijkingen? Ed Jansen: Ja, al u'erd dat nog gerealiseerd door de Naastenlie/cle, een van de vier kleine bouwmaatschappijen die clestijdsfiisioneerden tot cle Noorderkempen. Destijds was dat een haast revolutionair project omdat er naar Nederlands model vernieuwin gen werden toegepast: de iiijk kreeg door de slingerende weg niet liet klassieke, monotone uitzicht van de sociale woonwijk; er werd een vijver in voorzien; er werden kavels vrijgelaten die door privé eige-

naars konden worden gekocht; bejaardenwoningen werden geïntegreerd... Dit model heeft wel cle gelijk gewerkt - het is nog altijd een wijk waar nauwelijks problemen zijn.

wel degelijk nood aan huurwon in gen, maar nico had zich niet mogen laten verleiden door de Dom,iu,s' Flandria gelden om hier een project van de,gelijke omvang uit te bouwen.

Probleemgevallen

Criteria

DHM: Met wat voor problemen worden jullie dan wel geconfronteerd?

criteria legt Welke de DI-IM: Noorderkempen aan voor de kandidaathuurders?

Ed Jansen: Dat zijn de klassieke dingen, zoals huurachterstallen, overlast voor huren, liet niet netjes achterlaten van de 1l'oning... Vooral dat lacitste kanpi'oporties aan,iemen die je niet voor mogelijk houdt wanneer je liet niet zelf gezien hebt. Het is soms ontstellend om te zien wat mensen aan rich ten met andermans eigen dom. Let wel, liet blijven gelukkig uitzonderingen waarmee ive groteproblemnen hebben. Al is er wel een verschuiving waar te nenien in liet publiek dat wij huisvesten. Vm'oeger km'egen wij makkelijker het niodale jonge gezin, nu gaat liet veeleer om niensen die van geen hol/t pijlen meer kunnen mnciken en zich geen grote lunshuur kunnen veroorloven. De criteria zijn er ook naar natuurlijk; wij trekkemi mensen aan die zich niets anders kunnen veroorloven. Neem nu de man die na ccii scheiding alleen konit te staan, welnu 1oct de grens van 15476 euro (624 000 frank) belastbaar inkomen, komt die in de praktijk hij ons nooit aan de bak.

DHM: Ontstaat er zo geen negatief beeld van sociale wijken? Ed Jansen: De klassieke probleemgevallen vallen niet op in een wijk moet een ruime populatie. Tenzij je ze allemaal bij mekaar brengt. Dat is wat min of tneer gebeurd is niet de 88 appartementen in de Mouterijstraat, liet is in feite een te geconcentreerde groep van gelijkaardige probleinatieken. Niet ,neer dan 20% van de mensen die er gehuisvest zijn, hebben iets niet Hoogstraten te maken; 30% van hen zijn buitenlanders van 18 verschillende nationaliteiten - op die nianier we,'kje een negatief beeld in cle hand en zijn lokale kandidaat-huurclers nog minder geneigd hier in te trekkemi. Die buitenlancler,s zijn overigens zeker niet degenen die ons liet meest last bezorgen. integendeel, die betalen heus wel op tijd, herokkenen anderen geen overlast, laten alles netjes achter - zij benaderen doorgaans het profiel van onze ideale huurder! Maar wat gebeurt er in zo 'n geconcentreerde huurt? Je k,'ijgt er als liet ware een negcitieve .spim'aal. Er ontstaat een negatief imago, de meestbetalende huurders trekken weg en worder altijd vervangen door minder begoeden zonder lokale binding. Zo werden er een tijdlang stelselmatig mensen door OC'MW 's van buiten afhier naar toe verwezen. hi het verleden is hier zeker een beleidsftnmt gebeurd - er was

VAN HUFFEL VASTGOED Voor al uw vastgoedtransacties. U wenst uw eigendom te verkopen of te verhuren? Vraag vrijblijvend inlichtingen!! Vrijheid 72 2320 H000STRATEN Tel. 031314.16.99 www.vanhuffelvastgoed.com infovanhuffelvastgoed.com

Ed Jansen: ik mag eerst en vooral heel duidelijk getuigen dat er hij ons op geen enkel mnomemit sprake kan zijn van vriendjespolitiek of kruiwcigens. Er zijn objectieve, door cle wet voorziene criteria waaraan zeer strikt de hand gehouden wordt. Dat heeft te maken met zaken als inkomen, gezinsgrootte cii dergelijke. Op grond daarvan doen wij een voorstel aan de raad van bestuur, en ik heb het nog nooit meegemaakt dat dit niet zou worden opgevolgd. Alleen voor dicute noodopvang, bijvoorbeeld voo!' een gezin dat bij een won in gbrand alles verloor, wijken wij af van de objectieve cm'iteria.

DHM: Zijn er ook zulke duidelijke criteria voor de projecten die jullie opstarten? Ed Jansen:

Vroeger was er een strikt 'roulemnent', opeen volgend werd een project gerealiseerd in elk van de zes betrokken gemeen ten. Momenteel is dat wat losser. Er wom'dt vooral gekeken naar welke acute behoeften er zijn in een bepaalde gemeente. We hebben daar een go ede kijk op doordat we een nauwkeui'ige registratie hebben van het aantal kandidaat-huurders per gemeente. Wij probe/'emi de meest dringende behoeften eerst aan te pakken, en daarnaast uiteraai'd begonnen projecten af te werken. Mooi enteel is er duidelijk het meest vraag naar kleinere projecten. Vroeger moesten we woningen bouwen met drie tot vier slaapkamers, die maken nog altijd nieer dan 80% van ons woningenhestand uit. Op dit moment ligt de nood helemaal anders. Wie een grote woning zoekt, heeft maar een wachtlijst van twee tot drie maanden - maal' wie een kleine honing wil, voor een gezin niet één kind bijvoom'heeld, staat op een wachtlijst van twee tot drie jaar. Dat betekent dat snij aan de bouw van zulke kleine woningen voorrang moeten geven, hij voorkeur ook in kleine projecten van niet meer dan 10 tot 12 non ingen.

DHM: Speelt het esthetische of vernieuwende karakter van een ontwerp ook een rol? Ed Jansen: De tijd dat een sociaal project gelijkstond aan monotone blokken is lang voorbij. Veelal kun je aan de buitenkant van de 510fl imig heus met meer zien dat het om sociale won ingbouw gaat. We ss'eu'ken moet jonge architecten die een band hebben met de gemeente waar het project verwezenlijkt wordt. Zo krijg je automatisch vermiieuwende, jonge ideeën in het omitwemp. Neem maar de bijmia futuristische architectuur van het projectaan deLangenberg, of liet ontwerp voor de bejaardeuiwoningen in St. Jozef Rijkevorsel waam-voor we eerder een wedstrijd hadden uitgeschreven. De architecten krijgeui overigens heel st,'ikte voorschriften en budgetten waarbinnen ze heel creatief moeten zijmi moet de beschikbare ruimte cmi middelen.

Sociale prijzen DHM: Vormen de hoge grondprijzen geen beletsel om nog veel projecten te beginnen? Ed Jansen: Niet echt, doom'clat wij tot min toe vooral bouwen op de grondreserves die we de voorbije jaren hebbemi aangelegd. De hoge pm'ijzemi op de pu'ivémnarkt momnemiteel kunnemi of mogen snij niet betalemi. Daarommi letten wij


OMSLAG VERHAAL

o ik/t üi lutecimir kan meer en beter zijim clan een blokkendoos. 0/die architectzmr ook In het centrum i 'wi 11 /ij'Ic'/ komt t/it crc ioii i t past!» hei geheef dal een (lo/7i 11v 0/ /mzoet :/j», ik een andere rraag. .

vooral op leegstand. Krotivoningen kunnen wij aan interessante condities opkopen om ze dan tot meerdere appartein enten te verbouwen en aan sociale huurprijs op de markt te brengen. Wij hebben immers een voorkooprecht op alle tot krot verklaarde woningen, zowel onderhands als openbaar verkocht, plus op alle woningen die op de leegstandslijst voorkomen. Dit laatste is de reden waarom vele gemeenten zulke lijst ze//It niet hebben. Verder hebben wij het voorrecht om in sommnige gevallen te mogen bouwen waarde particulier dat niet mag. Dit geldt voor sommige woon uitbreidingsgebieden waar enkel sociale woningbouw is toegestaan. En tenslotte proberen ivij gebruik te maken man alle subsidieregelingen die er bestaan voor bijvoorbeeld de aankoop van een krotwoning, de afbraak, de renovatie. Dcii alles moet ons toelaten om betaalbaar te bouwen. DIIM: Worden sociale woningen niet vaak ingenomen door mensen die er in feite niet thuis horen? Ed Jansen: In principe is dat mogelijk. Hoold criterium is bijvoorbeeld jouw inkomen - ongeacht wat je misschien aan spaargeld opzijstaan hebt. Maar in de praktijk zijn de kandidaathuurders echt wel degenen die er nood aan hebben. Het is niet zo dat velen een sociale woning huren als springplank naar het bouwen

van een eigen huis. Van pakweg 800 woningen die er op dit moment verhuurd worden, komen er op een jaar hooguit 15 tot 20 Vrij. Gemiddeld woont men hij ons 13 jaar in de woning. Het aantal honkvaste huurders neemt nog toe omdat bouwen een pak duurder werd. Bijna niemand vertrekt nogomnwille van verhuis naar een eigen woning, wel om ic' ruilen voor een kleinere bejaardenwoning, een serviceflat of rusthuiskamer. Alleen de Mouterijstraat beantwoordt niet aan dit profiel, in de zin dat erdaar/aarlijks zo 'n 20 woningen te huur komen. Toch vraag ik me zelf wel eens af of sociale huurprijzen soms niet een schee/getrokken beeld vertonen. Iemand met een laag inkomen kan hij wijze van spreken voor 100 euro (4000 /rank) een redelijk nieuwe Honing met alle comfort huren, wat een enorm verschil is met wat daarvoor privé zou betaald worden. Zou in zulk geval een richtpri/s als bijvoorbeeld cle helfi van de marktprijs. niet recht vaarcligerzi/n? Maar dit mag natuurlijk geen afbreuk doen aan het sociale karakter van onze taak. Misschien doelt de vraag ook op cle zogenaamde uitgebloeide' gezinnen, mensen die al een woning huren van toen ze nog volop in de kinderen za ten en een lager inkomen hadden. Maar hun huurprijs wordt nu flink aangepast natuurlijk. Het kan best zijn dat ze aanvankelijk 125 euro (5000 fi'cmnk,) liu ur betaalden, en nu liet drievoudige. Die klagen dan mmcl eens dat ze

nog amper aan een sociaal tarief huren. Dat is ook mmcl zo. mnciar ze vergeten dat ze bij ons ook woonzekerheid hebben, plus (lat onze prijs opnieuw ciculgepast zal worden indien ze in de problemen komen. Ga dat maar eens vragen aan een priméverh uurder! lHM: Een laatste vraagje: heeft het gemeentebestuur een rol op de sociale woningenmarkt? Ed Jansen: Zeker en vast, en die vervult het ook wel. Niet vergeten dat wij eigenlijk de uitvoerders zijn van wat vertegen woordigems van de gemeenten bcslissen. De gemeente kan dus mee sturen wat er aan cle sociale noden op haar grondgebied gebeurt. Daarnaast is er zo 'n gemeentelijke reglementering als die waarbij 50% van de percelen in alle nieuwe verkavelin gen aan sociale prijzen op de markt moet komen voor wie aan welomnschreven voorwaarden voldoet. Op zich lijkt zulke regel mij een go ccle zaak omdat die mogelijkheden biedt voor cle jonge/en clie in eigen streek willen blijven wonen. Maar naar mnijn gevoel gaat men nog niet ver genoeg. De moorvi acirden lijken inc in 50/mijn ige gevallen nog te gunstig. En ik blijf het er mnoedijk mee hebben dat iemand bijvoorbeeld op grond van inschri/mingsciatumn voorrang kan krijgen op iemand die het eigenlijk veel meer nodig hee/t. (md/)

Iveim j ksoocj rcmie

,i9

pvofessmoiie!e

'

videoreporfcmc 3 es 1 ei0cavi sfvmclio

T-

f oto

de eeef

dorp 42

d0mtcI foto 9 rcmfie

2310 jkevorseI ,sioLje!e te!efome

'

.,,

fel 03131462.50

03/31482.00

icfo@fofo_de-cjveef.Le


OMSLAG VERHAAL

Niet de oppervlakte is het allerbelangrijkste, wel de ruimte

Meer halen uit minder

S

HOOGSTRA TEN - Edith Wouters breekt een lans voor vernieuwende architectuur. Die zal er meer dan ooit nodig zijn wanneer we met z 'ii al/en nat kleiner en wat dichter op mekaar moeten it'onen, zoals het Ruimnteli]k Structuurplan Vlaanderen dat uiteindelijk met ons voor heefi. De resterende open ruimte sparen vergt immers duurzaam bouwen. En dat betekent onder meer spaarzaam omspringen met de beschikbare grondoppervlakte, meer rijwon in gen bouwen of renoveren, gekoppelde won in gen of nog andere ii'oningt?pes, soms ook hoger bouwen dan iie ge'irend ivaren. De gevolgen daarvan zullen maar geleidelijk aan in het straatbeeld vol-in krijgen. Voor bouwer en architect zal de grootste uitdaging erin bestaan om in éér te halen uit in inder Deze uit Wortel atkoinstige architecte fl'oO/it momenteel in liet Antweipse, naar za ook een architectenbureau Teeina heefi. Na studies Latijn- rJ'ivkunde aan het Spijker, studeerde ze voor ingenieur-architect en monumentenzorg. Ze werkt deeltijds i'oorde Singel. waarze onder meer betrokken ic bij de architectuurtentoonstellingen. Daarnaast coördineert ze het jaarboek over architectuur in Vlaanderen. Sinds enige tijd hee/t ze diverse projecten lopen in onze regio. Het ontilerp van haar bureau voor el/ bejaardenwoningen in St. Jozef Rijkevorsel behaalde onlangs een prijs van de Vlaamse Bouii'nieester. In Meerle vi'erkt ze aan cle uitbreiding en renovatie van de Heinieule,i. Vertier is ze onder meer betrokken bij cle haalbaarheidsstudie voor de verbouwing i 'au de hoeve in Wortel Kolonie. ik lijk dus stilaan terug te komen naar de plaats waar ik mijn ,vo,1' heb, stelt ze zelfi'ast. 'Mijn moeder was een ?Vortelse, zei! 1100/ide ik hier ook tot we naar Merksplas verhuisden. Sindsdien heb ik mijn tenten in Brussel en Antwerpen opgeslagen. Maar eigen lijk drooni ik er wel van om ooit terug in deze streek te kooien 110/leo. Niet zozeer uit professionele oi'erwegin gen. Ik mis de ruimte hier, de lucht, liet gevoel lan open ruimte dat je hier ervaart. Maar zoals voor vele

jonge mensen zit dat er nog niet dii'ect in. Hei is niet bepaald de goedkoopste regio 001 te bouwen... En liet ziet er niet naar uit dat de prijzen zullen dalen niet cle geleidelijke uitvoering i'an het Structuurplan.

Structuurplan

Ed/t!, /J'oi,iers

DI-IM: Was dat Structuurplan eigenlijk wel nodig in onze regio? Edith Wouters: Je oioet dat iets ruimer kaderen, denk ik. Sinds liet eind i'an de jaren tachtig groeide liet besef dat de bestaande gewestplannen miiel mee,' voldeden. Gronden kregen een til te i'mgide bes tem nn/ig, cle geivestplannen verivatei'den door liet te pas en te onpa.s iiijzigen met een Bijzonder Plan voor Aanleg, enzovoort. Waar V/aandem'en vroeger altijd gekenmerkt geneest aas door open ruimte toet clacn'binnen kleine woonkernen, dreigde dat nu helemnaalfout te lopen. Ei' was t'an langsoni nunde,' i'ummnte over. Dat heeft te maken met heel wat zaken - zo blijken we liet dichtste ii'egennet ter wei'eld te hebben, is er zo 'n 5500 kilometer lintbebouii'ing en nain de autoinohiliteit .s'pectaculair toe. Deze manier om gm'oncl en m'uimnte te gebruiken, is bovendien zeer duur voor de maatschappij.

Denk alleen maar aan liet alle mogelijke natsl'ooi'zienin gen die er over een erg verspm'eide oppervlakte mmiaeten komen. elektriciteitskabels, riolem'ingen, gasleidingen. Ook de Organisatie van postbedeling of openbaar 1e/voer wo,'den hierdoor een pak duurder. DI-IM: Kan de overheid daar wel op ingrijpen? Edith Wouters: Door de woon- en iierkfuncties meer te gaan concentreren. wilde men toch pi'oberen om een einde maken aan deze tendens. De overheid heet i clan in principe de mogelijkheid oni te com'rigeren toet een vem -gunnmiigenbeleid, of kan bijvoorbeeld gronden of voom'ziennigen opkopen en vervolgens een ande,'e be.steoinung geven. Alen wist dat een andere kijk op gehm'uik van grond en ruimte noodzakelijk was, maar bij liet voringeven lan de gewenste ruimtelijke structuur wilde men anderzijds ook wel uitgaami van cle bestaande toestand. Je zou kunnen zeggen dat liet er vooral om te doen aas om minimaal te bewaren wat er nog clan open ruimte rest. Deze regio is oi'erigen.s gelukkig nog een van cle weinige clie i'elatm ef veel open ,'uim te hen aard heet i. Goed aan dit alles aas dctt er eindelijk een globale visie groeide op liet beleid in m'uimtelijke ordening. Zo kwam mcii onder meer tot de afbakening van het stedelijk gebied nacist buitengebied, met u'elbepaalde ken imierken voor elk. Op termijn wil nico bijvoorbeeld 60% i'ati de nieuwe bewoning realiseren in liet stedelijk gehi ccl. Aan elke gebied kent toen ook een aantal functies toe - bijvoom'heeld economisch, cultui'eel... Mcmi zou de uitvoering van deze opties m'egelmmiatig viillen ei'aluem'e,i en bijstum'en.

Concrete gevolgen

Deze i,mm; eeit batie,'i appcti'temeimtemt, Is' room' 1mei /cinde/i//'e Ik,'iel eveim ei'g als cle zeedijkai'ch/iecititir aat onze leusi.

DHM: Hoe past het Hoogstraatse daarin? Edith Wouters: De n'oonkern Hoogstt'aten Slindem'hout is volgens liet Ruimtelijk St,'uctuum plan een kleinstedelijk gebied, cle andere dorpen van defimsiegeimieemi te ge/den als buitengebied. Voor elk ,gebied zijn er ric'htlij,ien, bijvoorbeeld inzake cle dic'htheicl lan de bewomatig. Die verdichting is mioclig omdat mcmi zo spaam'zamer gebruik kan maken van de beschikham'e m'tnmte, en omdat men zo de groeiende


OMSLA GVERHAAL

t4

!

11.

Awigemitne circ 'I,/teettair 'oor ee,, sOc 7oct! boiti pro/ec 1:

dell 01I1?! ('/7) 10/1 !z'c/'i/// ii oiifei:i ? ' 001'

een ,'ec'X /cyacl/ 'c/c'n n oningen in

Ri/ke? 'or'e/.

automohiliteit wil tegengaan. Voor stedelijk gebied streeti nien naa,' 25 woningen per hectare - wiskundig gezien is dat dus 400 vierkante meter per u'olnng, voor biute!?gebied zijn dat er 15 per hectare. 0/) termijn zal dat het gevolg hebben (lat we zullen bouwen 0/) iets kleinere percelen dan tol nu de gewoonte Was. De eerstkomende jaren zal daar allemaal nog met veel i'an te merken zijn. Dat geldt trouwens voor de realisatie van liet Structuurplan in het algemeen. Hier in Hoogstraten zou er nood zijn aan 360 extra lioningen de eerste i'ijf jaren. Maar in de gemeente liggen er nog 1400 bouwrijpe percelen. In plaats lan zoals vroeger steeds weer bijkomende reservegronden aan te snijden, zal er ook vaker aan inbreidoig worde,i gedaan, de achterliggende gronden ivordemi daa,'voor bouwrijp gemaakt.

voorzieningen. Een c,nclei'e kijk op ruimte en klei/?em'e pei'cec'lgm'ootte cl? ?'im?gemi voa/'tcian om anders te denken hij lic't uittekenen i'an ccii verkaveling. Met ,ni,uniale ingrepen kan cm' overigens al veel effect genngst u'om'den. Maar liet is echt wel nodig. Hoe kleiner een woning kan zijn, hoe meer nood er is cian open mum? te. Je n?oet dus seni i-puhlieke ruimtes creëren die makkelijk toegankelijk zijn. In een n'oningproject kcin dat betekenen dat /e één ot twee percelen oumider ki'ijgm'. Dat bevordert meteen ook de mnogelijkheicl om voetgangers en fietsers meer m'uimnte tc' geven, zodat mmien zich m?iet verplicht voelt om room' elke i'ei'plaat.s'ing de auto uit de ga/di ge tc' halen.

DHM: Zal dit gevolgen hebben voor de markt van gronden of woningen hier?

Hoogstratenacir zal op lermnijn iets kleim?er leomiemi, iets dichte,' opeen. Inet een iets klemnem'e tnO?. 1 'oom' eem? architect is liet dan de intclagimig 0m daar iets voo,' 0n de plaats te zette,?. 14'anm?eer je imnmem's iets ,nim?der ruimte hebt binm?en cle wonim?g, kil!? je er nog /?eel nat aami doen via de co'chitectumo' omn cle i'uimnte als liet lva,'e nacir bi/me,? te halc',i. Mee,' houn'en dus met lucht cmi licht, met inkijk op de ttnn, met cloo,'kijkjes claa,'bnitemi. Niet de oppem'vlcikte is l?et alle,'belcingm'ijkste, it'el cle ruinite. Was de boun'tm'aclitie i'amm de kast van een luns ,,m het midden vdin een pem'ceel ovem'igens wel zo 'mm goede optieMei eemm cinclem'e kijk op am'chitec'tuur is liet mnogc'lijk 0m méém' te/malen uit nnnde,'. Uit nostalgie ,maar een soOl't vami ouclei'uetse gezelligheid zie je bij 0/?5 steeds neer vciriantel? 'an dezelfcle 1cm/nette- of pastoriel?'on immg opdtnkemi. Ivtcmcir die hehhen het nadeel Iciag emm dom?ker te zij,!, mnc't kleimie ramen, nauwelijks mogelijkheid hiec/end omiu in te spelen op cle omngel'ing oj gebm'uik te inaken van pe!'spec'tieI'emi. Een doordacht i'uminitegebrmmmk kcmn ervoor zom'gemi dcit je in et mn in der gm'onclopperu'lcmkte toch een kwalitatief betei'e leef,'uimte ,'ealmsee,'t. Dan zal vanzelf 1meI blijken dat het heus niet m?odig mi'as om een n'oo,?kdmo?er i'an twee biljartzalen groot te hehhem?. Ik denk m?iet dat bomou'emi dciarcloor duurder ?t'om'dt. Een eigen mueuu'houwwomung is liie,' overigens nu cml c'en clum'e dm'oom. 150 000 tot 175 000 duo voor de gm'oncl, plus nog eems 100 000 tot 125 000 eum'o lom' een wonimig - cliii is voor de gemiddelde ve,'diener aniper of niet in eer hetaalbaam'. Tern'ijl er cinclerzijcls uitgerekend bie,' in cle streek nog um'el de m'm,uflte voor is. Maar nog eens, cil.s' we deze m'esterende Open m'mnmm?te nog iu'illemi besu'c.'m'en, kn/?/men we nioeilijk ammclers damm op een anclem'e manier gacim? wonen.

Edith Wouters: Ik heb geen glazen bol ,iatuurlijk. Maar - mccle door de druk die er op de grondprijzen in een gm'ensstreek zo als hier is niag je i'e,-nachten dat cle prijzen hoog zullen blijven. Dat is een probleem voor jonge koppels die nog met zoveelfinanciële draagkracht hebben en die toch in (le streek willen blijven. Ei' zal chis in isschie,i in eer nood zij!? aan ancle,'e woningvorn?en dan de klassieke woning oi liet midden van een perceel. Jongeren zullen eem'der bestaande panden kopen. bijvoorbeeld een hestaande /'ij?i'oning om te re,ioveren. Momenteel zie je hier al nieer appai'tementsgebouwen - al hoeven die niet altijd het uitzicht te km'ijgen van cle grote appartementshlokken zoals je clie al op ettelijke plaatsen ziet. Je krijgt ook meer gekoppelde woningen - ook c'en te,mdens die je nu al kont vaststellen. In een kleinsteclelijk gebied zul je dus heel nat rijwolungen zien verschijnen, zowat cle meest dichte woonvorm. Je hoefi bie,' dus nog met onmiddellijk hoger te bouwen 0fl? cle ,'ichtcijfers te realiseren. Er moet wel op gelet nom'den dat niemoie woningen spaarzainer niet ruimte omligacim?. De uitdaging 100/de architect li'om'mlt dcoi precies oni dciam'hinnen toch c'en ruiintegem'oel te creëren.

DHM: Hoe kan dat gebeuren in een klassieke ve rkavel ing? Edith Wouters: Wat ik cicmarnet over cle individoelc' wamung zei, geldt in feite ook voor de vei'kai'elimgen zelf. Vroeger geheu'clen clie door een lanclmneterclie de opdracht km'eeg om op een haast wisknnclige nianier zoveel mogelijk percelen en negen uit te tekenen. Dan bleef er nog maar weinig mogelijkheid over o,,m iets te doen niet open m'ui/nte of gemeenschappelijke

DHM: Wat zal de Hoogstratenaar daar nu zelf van merken? Edith Wouters: Ko,'t samnengevat: de modale

We /uebhemm te Icing hou'c'mm onze stamid gebonn'cl en gewoond, zou je kummnemi zeggemm. 1-let nieusi'e strmictmno'plan mimoet de aam?zet vormen om claa,'m,m l'em'andem'n?g te hm'elmgc'm?.

Straatbeeld l)HM: Zie je daar nu ook al gevolgen van? Edith Wouters: Tot mui toe is er in de Nooi'derken?pemm weinig tem'ug te vinden dat vami cc'n i'e,'mneint'emude visie getuigt. Bousi'inacitschiappmjemi Cn genieemitehestu'eim hebben m?ocl?tans vciak de nuciclelen imm hamiclen ofn liet i'oom'beelcl hmie!'in te geven. Mi.ssc'Jmiemm hebben we liet zo 'n injec'tic' nodig oom het inclividucilismne van cle ,m?en,sen te kem'en. Dcmt hc't voor cle ol'em'heicl n'el degelijk loomut 00n a,uclem'.s tegen st'o,iemi acm te kijken. ,nerk/e aan een pm'oject als liet Bc'gijm?l?of of de Kolomne m'cui Wortel. Daam' sm'om'dt i,? /eitc' cian dmimm,'zanue besu'oning gedacin door bestaamude n'oomi u'o,'niemu te m'emiol'em'en. Eemi geneemutebestumir zou echt we,'k kummnen mnaken lan eemi gm'ond- cmi n'ommimigenbeleid: moeilijke panden opkopen, leegstaamide gebomiu'en een m?ieull'efmimictie geven. Dciam'miaast zijmi bouw,naatschcmppijen vaak cle em?igen die nog gm'ote p'ojectem? op liet getouw kumumiei zetten, zij zijn uitstekend geplacitst ommi miieumn'e ideeën te intc'gm'em'emi - imi plaats %'a,i allee,i maar eemi zuil'em' bonn technische hekommi,nem'nis aan cle dag te leggeim. Imi de meeste gemlmeemmtc'n zi/,m we dciar nog m?iet echt aami toe. We zij,i ook nog altijdl i,i eemm vciom'he,'eidencl stadiumu. In septeniber vorig jaar n'am'emi er nog mciar i'i/ftic'mu gemneemitelmjke stm'mic'tuum'plannemm goeclgekc'um'cl, eldem's zijn cle p,'oc'eclmu'es mmog in vollc' gam?g. 1-let zdml dus m?og su'el emikele ja,'en dumren eer wc' mutvoeringsplamumc'mm zien ontstaan dic' cle nmogelijkhi eclen tot op de pem'ceelstrmmc'tuur vastleggen. 0,icle,'tussen is cm' teuounste al wel cc'n tm'endh,'eu,k gekomen. Zo i.r cel? u'em'kau'eling in een ,uatmnn'lammdschicmp gelukkig niet meer mnogelijk, of nordt er mOet nog mncmcir eemus bijkomnencl humitemu gebied aan gesmieclemu l'oom' eei zoveelste vem'kavelim?g. Wcmnt nat er mum mmiet mneem' geheui't. dat zie je welisn'aar met, cii is het toch al een gelukkig gevolg vami dit .s't'uc'tuuo'plamu. Maar c'er ic'dem'eemi in liet lloog.s tm'adit,se ,s'trcumtbeeld effectief wat m,ue,'kt vcimi dc' mmieiiwe kijk op id'dic'butimig cmi u'em'biogimmg, vami liet cluuirzaanm it'onemi, laat stacmmu lan i'er,miem,n'emude a,'chiutec'tuum', zcil er mog liec'l nat n'diter door cle Mci rkgevloeid zij!?... 'md)


OMSLAG VERHAAL

Graag een betaalbaar stukje bouwgrond Structuurplannen ten spijt, horen we dat de voorkeur van veel jonge streekgenoten nog altijd uitgaat naar een redelijk perceel bouwgrond, liefst rustig gelegen en groot genoeg om een vrijstaande woning op te bouwen. Ze treden daarmee in de voetsporen van hun ouders, die, op hun beurt aangezet door hun ouders, voor het eerst in de geschiedenis in grote getalen de droom van de gewone man waarmaakten. Een eigen woning op eigen grond. We zochten en vonden twee jonge koppels die ons het verhaal van hun zoektocht deden. Eén stel dat zijn wortels in de streek heeft en één stel dat van over de grens komt. Beiden vonden ze hun toekomst in Minderhout, in de nieuwe verkaveling tussen Gemeentestraat en Schoolstraat. Voor hen een zoektocht met een happy end. Het aantal jonge mensen dat hetzelfde verhaal nog zal kunnen vertellen, zal in de toekomst zeker niet talrijk in eer zijn. Daarom schreven we het nu op.

ii onder dat ze uiterst tevreden zijn met hun houwperceel. Hoe hun nieuwe huis er zal uitzien, staat nog niet vast. "Dat is dagelijks onderwerp van gesprekken en discussies. Ook de jm iiie spi'eekt graag een woordje mee. Dat mag, alle raad is u,'elkom. We willen zo veel mogelijk zelj doen en daarvoor is alle hulp van.ftnn iiie en vrienden meer dan welkom. Op dit ogenblik praten Inge en A 1jan met enkele architecten, bezoeken ze beurzen en laten ze zieh zoveel mogelijk infbrmneren. Arjan: "Dat is in België natuurlijk een stuk gemakkelijker dan in Nederland. Hier kan je in grote mate zelf bepalen hoe je huis er zal uitzien, in Nederland bepaalt de overheid dat. Niet dat we gekke ideeën hebben, maar een eigen inbreng voor ons eigen huisje is toch plezant Tegen de zomer willen ze beginnen met houwemi en uiterlijk tegen de zomer van 2003 willeii ze ergm'aag wonen. Ze zijn er vast van overtuigd dat ze het er zee,' nou,' ltun zin zullen hebben.

Arjan Brouwer en Inge De Graaf: "Liever in België" .4ijan en Inge keken al ii'eI uit naar een plekj& om zich te vestigen, zij het dat ze nog niet fanatiek op zoek waren. Hun voorkeur ging uit naar een stukje boungrond, lieftt in de gemeente Hoogstraten. In ge, geboren in Etten, maar sedert haar achtste in Meerle wonend, wil niet graag weg uit de streek. Arjan, nonend in Alphen en werkend in Baarle, wou evengoed in Nederland op zoek, maar daar zijil de pro biemen nog veel groter. De priis lan de grond lij,'t al snel rand 250 u 1, 10.000 Bef) pci in 2 koopwoningen zijn én duurder, én kleiner, én minder beschikbaar dan in België.

I

,

Ook in Belgie was de prijs het grote bezwaar dat ze op hun zoektocht tegenin ramen. Boungrond kost deze (lage,? al gaim' 7.000 Bcfn-' en dat is voor gewone jonge mensen geel? haalbare kaart. ''Je moet er een huis op bonnen en (lan nog kunnen leven ook. Met werken doe je dat niet bijeen. ". Dus kekemi ze ook uit naar bestaande woningen die te koop lni'a,nen. Ook die zoektocht bracht hen niet hij een geschikt pand. Tot ze in het injérniatieblad over de de sociale verkaveling in Minderhout lazen. "We zagen hierin een huitenkans. Een mooie oppervlakte, in ieder geval in eer dan voldoende groot; een verkeers- en kindvriendelijkc ierkaveling; cciitraal gelegen in de gemeente, overal dichtbij; niet te ver van de beideftinulies. Ideaal dus, maar dat vonden velen met hen. 'Bijna honderdveertig gegadigden voor zevenentwintig percelen. De kandidaten met kinderen kregen voorrang, voor ons zou liet dus een loterij worden. De zij liet ietwat onveruachte - geboorte van hun dochter Kirsten was derhalve in meer dan één opzicht ccii geschenk uit de hemel. Het is een bloem van een kind cii ze bezorgde hen een zekere plaats in de rangschikking voor het ie,'krijgen van een stukje bouwgrond. 'We werden er bij de kandidaten met kindei'en (lan nog als eerste uitgeloot, zodat we als alleerste ccii perceel mochten kiezen ". Ze kozen een perceel van 560 i11 2 voor een vrijstaande woning. Geen

-

117(1/? h'/o?/Jlr «/1 1//ge I)c' Ci>vii/

Dames en herenmode voor Jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

I

s

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE ook op zondag geopend tot 5

op maandag gesloten.

-

ai'

:E.


OMSLA GVERHAAL

Luc Peeters en Ingrid Jacobs: "Het was deze verkaveling of vertrekken"

SÇL'9N

LOEWE.

L it Peciei :v ei? I/?,g'f'/d Jacobs Luc Peeters en ingrid Jacobs wonen nu in een appartement in de Gravin Elisabethlaan in Hoogstraten. Luc is afkomstig van Wortel, ingrid is van Hoogstraten. Liet appartement dat ze nu betrekken is net groot genoeg voor hun heide en hun kind, maar het blijft een voorlopige oplossing. Luc en Ingrid trouwden in augustus 2000 en hadden er alles voor over om hier, in groot Hoogsti'aten, te blijven wonen. Toch zagen ze het op een bepaald moment niet meer zitten. Ze zochten naar bouwgrond of naar een bestaande woning, maar ze vonden niets dat binnen Ii un financiële mogelijkheden paste. "Met tien miljoen doe je hier niks meer ", zegt Liie, ''privé bouwgronden zijn veel te duur en als je een bestaand huis koopt om te verbouwen hen je ook zoveel miljoenen kwijt. 1-Jet is niet in eer te doen Noodgedwongen verlegden ze hun actieterrein en gingen ook op zoek in de ons omringende dorpen, in Merksplas, Beerse, Rijkem'orsel, en verderop. Luc heeft de indruk (lat de huizen en gronden in die dorpen nog goedkoper zijn, maar, ''het verschil wordt kleiner ", zegt hij ''vanaf de grens worden de jongeren steeds meer in de richting van de stad gedrukt Uit hun vriendenkring zijn er al verschillende vertrokken richting Loenhout, Wuustwezel.., allemaal koppels die ook liever in het Hoog.s'traatse zouden blijven wonen. Liie en ingrid hadden hun laatste hoop, om hier te kunnen blijven wonen, gesteld op de verka-

Maart, ook wel de "lentemaand" genoemd, is de overgang van de winter naar de zomer. Het weer kan per etmaal erg verschillen. Je kan van alles tegenkomen: vorst, hagel, sneeuw, regen, storm maar ook zelfs warme dagen met temperaturen van boven de 20 0!

veling in Minderhout. Daar hebben ze bijna een jaar op gewacht. Als het daar niet zou lukken moesten ze wel uitwijken. Moed houden dus, tot de dag dat de percelen toegewezen werden. "De moed zakte ons in de schoenen ", zegt lngricl, "viij gingen te voet naar het stadhuis. Gelukkig maar dat wij dat konden want daar was geen parkeerplaats meer te vinden. De zaal zat ajkeladen vol. Honderdtmm'intig kandidaten, waaronder een groot aantal koppels, dat betekende zo 'n tweehonderd man in de zaal Maar al vlug werd duidelijk dat ze hij de kanshebbers behoorden. De kandidaten mét kin(leren, die daaroin voorrang kregen, waremi diiidelijk in de minderheid en zouden allemaal 'met een houwgrond naar huis gaan'. Luc en Ingrid weiden als derde uitgeloot en kozen één van de grotere percelen, een stuk grond van 652 m2, daar waar een groot aantal bonn plaatsen maar 300 m2 groot zijn. Hun perceel is één van de zeven percelen die bestemd zijn voor een open bebouwing. De grond kostte er iets meerdan 50E (2 000 BEF) per mn2, of een totaalbedrag van 35 746 E (1 442 000 BEF), met beschrijving toch bijna 49 600 E (2 000 000 BEF). Op de percelen rust een houwverplichting. Binnen de drie jaar moet men bezig zijn met bouwen en na vijf jaar moet de woning a/ewei'kt zijn. Maar dat is geen probleem: "nog enkele maanden geduld en we beginnen te bouwen zegt Liie.

't Is in het begin of in het end, dat maart ons zijn gaven zendt.

Een droge maartenwind, maakt de boeren goed gezind.

Zelfbewust en individueel.

• Meervoudig onderscheiden design. • Buitengewone kleurencombinaties. 1 100-Hz techniek, • Twee programma's tegelijkertijd zien door de beeld-in-beeld-weergave Full-PIP. Eenvoudige bediening. Stalen rack als accessoir,

• •

Loewe Calida 5772 ZP: 72-cm-Super-Flatlinebeeldbuis,

Lauryssen Electronics Minderhout Tel : 03/340 25 40 Lauryssen@selexion.be

ÇL9N


OMSLAG VERHAAL

PRO EN CONTRA SPORTVE<LDEN HEISTRAAT T

ffi

-

Ir,.. S•

VOETGANGERS

Vérihof

BEBOUWBARE ZONE

REEDS GEMEENTELIJKE EIGENDOM

o

Te

T

50 100

SPORTVELDEN HEISTRAAT 'Elke ploeg minstens twee pleinen en een oefeni'eld ' is al enkele legislaturen een belofte van het stadsbestuur, belofte die telkens een prom inente plaats hee/t ingenomen in het verkiezingsprogram/na van de ineestepartijen. Die belofte is in elke dec/gemeente waargemaakt, behalve in Minderhout. lvi VV is de enige ploeg die het nog altijd met één veld moet stellen. In 1991 dacht het college de oplossing gevonden te hebben aan de Heistraat, een zi/straatje van de Minderhoutsestraat. Ze vonden er een perceel landbouwgrond van goed 4 hectare. Het duurde nog tot maart 1994 eer de gemeenteraad de definitieve aankoop goedkeurt. In mei 1996 wordt een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van een kantine, kleedruimte en de aanleg van twee voetbalvelden en een oefen veld. Bi/na een/aar later kom t de grote ontnuchtering. AHROM (4d.'ninistratie voor Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Monuinenten - algemeen bekend als 'Stedenbouw ) )m'eigert een vergunning omdat de voetbalvelden in agrarisch gebied liggen en deze besten,10

Ining niet strookt met het geii'estplan. Een verrassing mocht dat niet zijn, want stedenbouw had het college er hij de aanvraag al op gewezen. Indien de velden op deze locatie zouden moeten komen, was en is een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) nodig. om de bestemming van de gronden te wijzigen. Daarenboven was vanwege de landbouwers in de buurt fèl verzet gerezen wegens de inname van landbouwgebied voor andere doeleinden. Het college vo/haidt en gaat in beroep hij de minister van Ruimtelijke Ordening. Diens antwoord is even logisch als voorspelbaar. Voetbal in landbouwgebied kan iliet zonder BPA. Het college gaat dan op zoek naar andere locaties, maar botst overal op hetzelfde probleem. Percelen die in aanmerking kunnen komen liggen allemaal in landbouwgebied. Her geduld van MVV wordt danig op de proef gesteld. Ze komen meermaals met veel volk en lawaai op de gemeenteraad de gekozen en aan hun beloften herinneren. Ze vinden dat er onder/mand genoeg getalmd is en willen dat er

eindelijk vooruitgang komt in liet dossier. Negen jaar na de aankoop beslist het college uiteindelijk een BPA op te starten voor de gronden aan cle Heistraat. Een beslissing die ze in 1991 met hadden genomen om tijd te iminnen. Een BPA -procedure neemt immers twee jaar in beslag. Het studiebureau Gedas wordt aan geoch t om het 'Ontwerp-BPA mii'. 14 - Voetbalvelden Heistraat 'op te maken. Samen met ambtenaren van het stadsbestuur gaat men dit keer vooraf overleg plegen met de hogere overheid. Tijdens het vooroverleg stelt de ARP (Afdeling Ruimtelijke Planning) van de Administratie i'an Ruimtelijke Ordening voor liet doe/gebied van het BPA uit te breiden. Zij vinden het aangewezen het gebied tussen de aan geko cli te percelen en de woonzone van cle Minder/ioutsestraat in liet ontwerp op te nemen. In overleg met het stadsbestuur past Gedas zijn ontwerp aait en liet doe/gebied wordt uitgelireicl tot één aaneengesloten perceel van bijna 9 hee-


OMSLAG VERHAAL tare. Het bj/ko,nende aangeduide gedeelte zal door de stad nog aangekocht worden en wordt gereserveerd voor andere, later in te vullen, sportterreinen. In eerste instantie zullen alleen de voethalterreinen gerealiseerd worden. De Minderhoutse dorpsraad, MVV en sportraad reageren positie/op het ontwerp. Zodra het plan enige ruchtbaarheid krijgt, koni en ook cle tegenstanders tel 'ooctchijn. Vooral dc beiione,'s van de Minderhoutsestraat in de

buurt van het betrokken gebied uiten hun gram. Zij zien de teloorgang van het open landbouwgebied achter hun huizen node gebeuren. Ze klagen eveneens het gebrek aan openheid aan. MVV, sportraad en doipsraad kregen uitleg over het ontwerp, de buurtbewoners niet. Ze willen nochtans graag de discussie aan met de voorstandem's. Wij bieden voor- en tegenstanders gm'aag een forum om Ii un argunit'n ten aan het brede pit-

iIc Schepen Van Ammel Iedereen is er zich van bewust dat de m'uimteli/ke ordening in Vlaanderen niet is wat het zou moeten zijn. Daarom werd het structuum'plan Vlaanderen is eerste instantie en vervolgens liet provinciaal structuurplan van de provincie Antwerpen goedgekeurd. Nu is er de taak van de steden en gemeenten om een structuurplan op te maken op basis van bovengenoemde sti'uctuu'plannen. Hoogstraten is hier reeds meer clan 4 jaar nice bezig en liet is de bedoeling van het huidig stadsbestuur om iii 2003 een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan te hebben. Tijdens het planningsproces i'erden m'eeds enkele opties genomen l'oor cle opmaak van bijzondere plannen van aanleg (BPA 's). Hei voorliggend 'BPA 14— Voetbalvelden Heistraat 'kadert in liet secto,'aal BPA ''spoi't cii recreatie" Zij die in deze secto,' actief zijn weten zeer goed dat vele sport- en m'ecreatieterreinen niet in de juiste hestemmingszone gelegen zijn. Voor deze sector dient dan ook naar een passende oplossing gezocht. Bij liet eerste ontwerp werd uitsluitend gedacht aan de gronden clie eigendom zijn van cle gemeente en die werden aan gekocht ten bate van MVV. Ik ga nu niet de histom'iek van de voetbal van Mindcrhout aanhalen. Maar te/mits het BPA ruimer moet zijn dan hetgeen i,em'ci voorgelegd en niet te,, hate van één organisatie kan verwezenlijkt worden. Dit was ook de eerste bemerking clie cle administratie ruimtelijke planning van de provincie Antwerpen en Brussel. Na bespreking werd dan ook geopteei'cl om cle zone tussen de woonzone en de gronden van de gemeente in liet plan op te nemen. Waarom? Omdat versnippering van activiteiten niet post in ccii goede ruiniteljke ordening. Het ontwerp dat thans wordt voorgesteld is toekomnstgericht en kadei't per/eet in cle doelstelling van cle ruimtelijke ordening. Wanneer zich nieuwe initiatieven aanbieden weet men dat er zone werd vastgelegd waar men op een wettelijke manier cle nodige vergunningen kan bekomen. DatMVVin eem'ste instantie gebaat moet zijn is vanzelfsprekend, maar andere initiatieven en niet uitsluitend vanuit de Mindei'houtse gemeenschap maar ook uit cle andere cleelgenieenten kunnen hier worden gerealiseerd. De centrale ligging is ook eet belangrijk element in dit doss ie,'. Dit wat mobiliteit en veiligheid aangaat werd dit ook reeds bekeken hij de aankoop van deze gronden. Ruimtelijke planning moet uitgaan van zijn eigemi dynamiek. Men biedt de gemeenschap iets aan niet duidelijke voorwaarden, dat alle hetm'okken pam'rijen bindt. Het is vanzelfspm'ekencl er dat tijdens liet planningsproces inspraakmomenten moeten zijn. Knelpunten moeten aangewezen worden en opgelost. Maar één zaak is duidelijk dat het algemeen belang essentieel is in m'uimtelijke planning. Ik hen er mij dciii ook van bewust dat niet iedereen achter dit plan kan en zal staan. Maar com'i'ecte info nu atie kan vele vi'agen en bedenkingen u'egnem en. In dit dossier werden reeds vele besprekingen gevoerd, zowel in de sportraad, de donpsm'aad als liet bestuur van MVV. Maam' ik ben er ook van overtuigd dat dit BPA duidelijk aan geefi hoe men in de toekomst met de beschikbare i'uinïte moet onigaan. Ruimtelijke planning is een lange tei'mijnvisie en niet een pm'oces om individuele problemen op te lossen en daarbij geen aandacht te hebben voor latere ontwikkelingen en dan spreek ik hier voornamelijk over de sector "sport en recreatie

bliek kenbaar te maken. De argumenten 'Pro zijn van de hand lam, Marcel Van Ammel. huidige schepen van Ruimtelijke Ordening en in het vorige college schepen van Sport; derhalve goed geplaatst om een visie te geven. De argumenten 'Co,itra ' komen van !'1arc Wens, bewoner van cle /i/fimidemhoutsesti'aai in de huurt van doelgebied en 'spreekbuis ' van de om won enden, die zich in een buurtcomn ité veren igden.

CONTRA Marc Wens Bij toeval moest de buurt van de Mindem'houtsestraat de plannen rond de cianleg van sportterreinen vernemen. Alle cinclem'e partijen wam'en uitvoem'ig op cle hoogte gebm'acht van deplanmien vcin liet schepen college. Het plan wcis in detail hespi'oken op cle spom'traacl en de vei'tegenwoordiging van de Minderhout.se voetbalvereniging wczs in kennis gesteld van de plcinnen. Alleen cle eigenaam's ian eigendom gelegen langs de Mindem'houtsesti'aat werden niet geïnfcm'mneei'd en dit roept de nodige vm'a gen op waam'om liet college het dossier op deze manier wil behandelen. Daaromn besloten de buimm't bewoners samen te komnen en te overleggen, hoe mnen deze plannen kan afivendemi. Em' wa,r en is gm'ote eensgezindheid: deze plaats is met geschikt voor de aanleg vcmn sporttem'reinen. Evenzeer was er unanimiteit over cle vraag i'cm de Minderhoutse voet balvem'eniging: de buurtbewoners hebben er ciiie begrip voor dat een voet bcilvereniging een voetbalveld nodig heeft. Dit is echter in Minderhout geen nieuw probleem. De vraag naar de veiplaat.sing vom, liet bestaande tem'm'ein bestaat m'eeds meer clan tien jaai'. Waarom er nu plots en snel een oplossing in oct gevomiden worden, waarbij het Schepenc'ollege de inzet van dure ,studiehureaus niet schuwt, is onduidelijk. De huurtbewonem's besloten zo in een brief hun ongenoegen kenbaar te maken aan liet Schepencollege. Tot op heden mochten zij zeift geen omitvangst bevestiging omitvan gen, mi iettegenstaande de heer bimm'genieester hiem'imi toestemde op de dorpsraad lam, Mimiclem'hout van 1 7jamivari. Op dezelfde Dom'psm'aad kregen de huum'tbewonei's de 'opdracht' van liet schepen college oimi ahtei'miaties'en aami te dragemi. Eens de procedure voor de hesteinmningswijziging van start gaat, zal zij liet Schepemicollege voom'ziemi vcin cie miodige beargumnemiteem'de altem'miatievemi, niettegemistaamide deze taak met gedelegeem'd kan worden vamiuit liet schepencollege. Wat is de essentie van de zaak:' Om de bestenimnimig vcin cle gm'omiclen, mum lcmndbouwgm'ond, te wijzigen, moet hiertoe nadrcmkkehijk een mioocizciak aangetoomid wc,rden. Deze noodzaak gaat - jammer genoeg voor cle voethalvem'eniging - verder dami de behoefte aan één of mneem'dem'e voetbaltem'm'einem,. Tevemis is niet alieemi Mindem'hout vm'agemide partij voor een voethalveid. Weldra zouclemi amidere sportverenigingen met soortgelijke via gen miaar voo,' (kunmic'n) komen. Hetgezond vem'stamidgebiedt dciii ccii totale en ovei'zichtelijke analyse vami cle noden te imicikeii en hoe deze liet best m'uimntehijk ingepicimici kuminen ivom'clemi. Een l'em'smiippering kami hierbij onmogelijk liet juiste amuu'woom'd zijn. Verder zijn er heel wat pm'aktische bezwaren hij de keuze voor de Minclerhoimtse.s'tm'aat. Het statuut van 'lokaal' vem'keer met de must hiem'aami verbomiclemi gacit teloom', de om'iëntatie en vom'mngevimig lan liet pem'ceel is ongumustig en de gromidtoestand is omigeschikt. Maarallepi'ohlemnemu kumimiemi opgelost wom'demm, outs mii en maar voldoemide geld op tafèl legt. In dit geval is liet jcunnier dcit liet om eemueclers belastimiggeld gaat, waam'vcmii mnen in ei m'eclit cmi redemi mmiag Ii open dat een publieke overheid het zorgvuldiger uitgeeft

11


Hoogstraatse Koppen (25)

Johannes Bosboom In 1843 stapte de Haagse schilderJo/'annes .Bosboom (1817-1891) a/in ffoogstraten. ilij sta/de zijn ezel in de Sint-Cathari:'iakerx', haalde tubes en palet ho i 'en, en ging aan de slag. Bosboom, die een b(/ondere voorliefde had voor kerkinteriezirs, geldt ook vandaag nog als een van de eerste exponenten van de vermaarde Haagse School Johannes Boshooin, hel/i van een tweeling, leerde de kneepjes van het vak in het atelier van zijn buurman Bartholomeus van Ho ve, een Haags schilder gespecialiseerd in idvllische, pastorale landschappen. Bosboom werkte er mee acm de vele toneeldecors clie van Hove maakte voor cle Koninklijke Schouwburg in Den Haag, een werk dat een beslissende invloed op zijn latere werk zou blijven hebben. Daarnaast studeerde bij aan de Haagsc/ie Teekenacademie, waar hij onder invloed stond san onder meer zijn iets oudere snede-leerling Wijnand Nuijen.

inneemt, Schilders als ,Jozeflsraels, de gebroeders Ma,'is, Hendrik Willem Mesdag, George Hendrik Breitner of A Iflon Maiswe, werden precies bekend omdat ze de stad achter zich lieten en het platteland gingen verkennen, naar analogie met cle School van Barhizon in Frank rijk. 'Toch is zijn zoeken naar de weergave van i'iuniteli/ke atmosfeer iiiei lid!, sc'haduji' cii lc/eu,'nuanc'eri'nc,' midden in het stre, 'en jon cle Haagse School te plaatsen vindt Anne Tabak,

booin in het gezelschap vcmn de schm'ijijtergesignaleerd, wat uiteindelijk re,rulteem'de in een hosvelijk in de Grote Kerk van ,4lkmaar. Nog zo 'mi kerk clie vaak door cle kunstenaar vs'erd geschilcle,'d. Toussaint, schrijfster van onder meer liet klassieke Ma/oor Frans ging voortaan door het leven als mevrouw Boshoom- Toussaint, de naam Ivaarmeeze ookde literatuurgeschiedenis inging. Toussaint was niet aan haar proefstuk toe inzake relaties met kunstenaars. Eerder was ze al vijfjacir verloofd geweest met cle Leidse .s'chm'ijver Bakhuizen van den Brink. Die ontdekte, toen hij zwacir onder de indruk kwam van de dochter San zijn hospes en zijn libiclo niet in bedwang kon houden, dat Geertruicici niet zijn ware liefde was. 'Was die verlo viii gshand reeds' niet bi/machte gebleken hem te Leiden hz>men depei'ken i'an een oi'dc'lijk let 'en te houden, nu eei:s'l kit 'ani hij' tot het besef dat hetgeen eigenli/ke liefde n'as geit 'eest, maar alleen achting en n'aai'cleering, clie hi/ s"oorzi/ne edele en talentvolle 'e,'loo/dehadgej 'oelcl schreef literatuurhistoricus Jan Te Winkel in 1918. 'eejaar later kit 'am er een geheelc omkeerin haar let 'en aldus nog Te Winkel Met cle liefde

Boshoom maakte reizen door heel Europa, en richtte in 1836 een eigen atelier in in het ouderlijk huis. Al snel kreeg hij enkele onderscheidingen en m edo illes, zijn ster aan het kunstenaai'sflr,nainent lees snel. In een geïnspireercl moment schilderde Bosboom een aantal kerkinterieurs, en zijn artistieke carrière stond meteen cie/mnitief op de sporen. Bij zijn keuze voor kerkinterieurs liet Boshoom zich vooral inspireren door Pieter Saenreclam en Emmanuc'l de Witte, die het genre in de zeventiende eeuw gestcdte gaven. Het succes was dermate groot, dat Boshoo,n besloot zich op het genre toe te leggen. De rest van zijn dagen werd het zijn handelsmerk. 1-Jij nam het he/ï mc'teen in handen, en startte -steeds met Den Haag als uitvalshasis - een indrukwekkende reeks veiplaatsin gen naar Nederlands Noord-Brabant en enkele Belgische steden, waar hij telkens de voor een Nederlander toch wel érg ha,'okke kerkinterieurs schilderde. Op een van die trips belandde Bos boom in Hoogstraten, en schilderde het interieur van de Sint- Catharinakerk. 'In de nadruk op de ruimtelijke architectuu'; versterkt met de coulls'seac'htige indeling van t 'ooigronc/ middelplan en achtergivnci is' de iiivloe„1 van lance/decors terug le vinden schrijft Anne Tabak in 'Het Haagse School Boek' uit 2001. 'Ook de vooilie/de voor hls'tori:.s'chie kostuuiiis c'n cle sto/fe , 'ing file! hhiks'angers' als kroonluchters' en i 'aanciels bi op deze mafe te duiden, l"oorde ruimtelijke ii 'erking i 'all de lichii 'alnain Bosboo,n de romantisc'he benadering ran JJ"ijnandNui/en als' leid,'aac/ In nat 'olg'ing i 'all hem zoekiBoshoo,n naar een manier om cie ke,'k s'amut een onzichtbare lic'htb,'on mei licht te laten vo/stromen en zo de mi 'stieke s/eer jan cle i'ui>nte te ondersti'epen. Hierdoor raakt gaanden eg de li'neaire, perspec'tit 'ische weergave 1 un de a,'c'hiiecim,r op de achmiergrond

Portret ran Johannes Bosboom door ,4.J /5/5/itt- C'aihctr/nciX'erki'n Hoogs'trciten, geElinle. sc'hi/derddoorlohcinnes Bosbooin in 1843. 'Th/lens zf/n verblijf in 1873 te Schei 'ciii> igen maakt hz/ j 'cle aquarellen van dorpsgezichten, de duinen, liet stranden de zee. Het /s inoge/i/k dat deze aquarellen voor A'tesdag en Jacob ,4farz:s' een i>npuls zijn geweest om de zee en het strand als onderti 'eip rei -der uit te u'erken

Majoor Frans Niet alleen als schilder ging Bosboom cle gc'schiedenis in, ook als echtgenoot. Toen de populaireschrijijter van historische ,'omans Anna Louisa Geertruicici Toussaint in 1846 een bezoek bracht aan het atelier van cle schilder, ontstoncl er iets moois. Steeds vaker we,'d Bos-

als passie had zij' .s'edert de ontroun' van Bakhu/i'en van dcii Brink afgerekend indial - een gelukkig hun 'eli//esleven s't 'achtte haar desondanks' nog. Johannes Bosboom, de talent: 'olIe schilder t 'all kerkgebouti 'en, een vroom gods'clien,s'tmg, maar gemnoedeli/k kunstenaar, bood haar zijne hand aan en 3 april 1851 werd tu,s'sc'hen hen cle bui d'elifles'band geknoopt, die nog/aren lang beider geluk heefl uiigemaakt. Daarmee inoestzi/Ahlemaar verlaten en zich in Den Haag i'estijen, ii 'aarzf/tot haar dood heefi gett'oomld ' (th)

Volgende maand: Rombout Keldermans

Haagse School De ondem'werpkeuze van Boshoom maakt dat hij binnen de groep schilde,'s clie later de Haagse School is gaan heten, een vrij niarginale positie

12

Regen op Sint Adriaan, laat niets meer droog staan,

Muggendans in maart, voorspelt sterfte onder de schapen.


vanui t het stadhuis... Wie gaf toelating voor een bouwaanvraag op gemeentelijke grond?

Megahotel Corsendonk stuit op heel wat vragen Dat er in cle /001) van cle jaren negentig herhaaldelijk sprake geweest is van de mogelijke bouw van een hotel op het vroegere stort van de gemeente Hoogstraten is bij de meesten van ons wellicht bekend. Priorij Corsencionk, het gekende hotel-con ft'rentiecentrum uit Turnhout, heeft al langer zijn oog laten vallen op deze achtergelegen en braakliggende gronden in de Ge/me/straat tegenover de Technische School van liet Spijker. De laatste/aren werd er niets nieer over gehoord tot plots eind december een aanvraag werd ingediend en een openbaar onderzoek startte. Zowel in kringen van het gemeentebestuur als van de Hotelschool, die als mogelijke partner wordt voorgesteld, valt men uit de lucht. Hoe kan een bouwvergunning aangevraagd worden op gronden van de gemeente zonder dat er een schriftelijke toelating door het bestuur gegeven werd? Maar niet enkel het gemeentebestuur zit met een aantal vragen, ook tal van omwonenden zien dit megacomplex van haast 20 meter hoog en 204 kametv liever niet in hun tuin opduiken. Acht bezwaarschriften werden op het stadh wis binnen gebrach t.

lmoiellcao,crs en 8 hotelsuites in combinatie met restaurant, con/eren tie- en vergaderlokalen,fllnessi-uimte, enz. Het geheel omvat vi!l verdiepingen, gebouwd in een X-m'orm niet onderaan de gemeenschappelijke delen en daarboven de vier verdiepingen met kam emw In totaal heeft liet gebouw een hoogte van twintig meter. Enkele faren terug werd een ander plan voomgesteldnietslechts een zestigtal kamers. Het openbaar onderzoek liep nu van 28december tot 28 januari en leverde acht hezwaarschritten op. Vier ervan weiden ingediend door organisaties, de andere vierdoor omwonenden in eigen naam, viaarbij ĂŠĂŠn hezivaarschrift door meerdere mensen werd ondertekend. Op de gemeenteraad van einde januari werden er vanuit de oppositie twee vragen oni uitleg gesteld aan liet college over deze bouwaanvraag.

Een megaplan

Bezwaren

Op 28 december 2001 startte in de gemeente Hoogstraten plots een openbaar onderzoek (coinmodo en incommodo) over de bouwaanvraag van Priorij Corsendonk. Dit hotelcon/erentiecentruni dat gevestigd is te Tuinhout was il langer op oek naar een bijkomende locatie om wille van ruimtegebrek in Turnhout.

Priori! Corsendonk is in Hoogsiraten al lang geen onbekende in eer. Beginjaren negentig viel deze naam regelmatig als kandidaat voor de restauratie van het hegijnho/. Deze plannen werden toen ook in nauvm'e samenspraak met de Hotelschool van het Spijker ingediend. De huidige plannen doen heel wat mensen verrast opkijken. Het gaat hier om een hotel met 196

Bij liet neerschrijven van deze tekst waren alle bezwaarschriften reeds enkele tijd binnen maar was het dossier voor het college nog niet opgesteld. De behandeling van de beznam'en zal waarschijnlijk plaatsvinden tijdens de collegevergadering van maandag 25 /ebruari. In ons vorig nummer van DHM drukten wij reeds een

4.

T. r,4

-4 4

13


GEMEENTERAAD lezers brief af van Charel Verheyen waarin deze zijn bedenkingen en bezwaren tegen dit hotelcomplex formuleerde. Voor zover onze injormatje reikt, geven deze argumenten ook de teneur aan waarin de andere zeven bezwaarschrifi'en zijn ingediend. Ook vzw Het Convent en vzw, De Laermolen zijn een gelijkaardige mening toegedaan. Voor de aangrenzende bewoners anderzijds blijf het inruilen van een zicht op de Markvallei tegenover een dergelijk complex van ti'intig meter hoog nu niet het gedroomde alternatief De voornaamste bezwaren zijn vooral de omvang en de inplanting van dit reusachtig gebouw dat een aantasting is van één van de meest ongeschonden landschappen van Hou gstraten dat zich uitstrekt langs de 's Boschstraat tot in Nederland '. Ook het aspect verkeersveiligheid krijgt nogal wat aandacht. De inrit tot het domein, een weg van amper drie meter breed, komt uit tegenover de uitrit van het scholencomplex van het Spijker, waar honderden leerlingen per fiets of te voet de straat op en afkomen ofoversteken. ' Enkele jaren geleden heeft het Spijker samen met de vervoersmaatschappij De Lijn zich kosten nog moeite gespaard om deze plek enigszins te ontlasten door een groot stuk grond in te richten als in- en uitstappiaats voor autohussen. Hoewel het er nog steeds een kritieke plek is, is de situatie hierdoor fél verbeterd. Een i 'erhetering clie teniet zou gedaan worden als er nu op diezelfde plaats aan de overkant van cle straat een drukke ontsluiting zou komen. " Aldus liet bezwaarschrift van buurtbewoner Charel Verheven.

Gemeentegrond Ook binnen liet gemeentebestuur werden er nogal nat wenkbrauwen gefronst toen deze hou waan vraag op het stadhuis u'ercl af,eleverd. Niet zozeer over de omvang en de inplanting, maar wel over de toelating om een demgelijke bouwaanvraag in te dienen op grond clie eigendom is van de gemeente. Wie heeft hier de toelating gegeven, en kan men sowieso een boumi'toelating aanvragen op grond van iemand anders De drie nieuweschepenen vielen als het ware uit cle lucht. schepen Peerlinc'k verklaarde al meer dan een jaar niets meer over dit project

(M I!A #! 3

gehoord te hebben, en voormalig schepen Van Loov zal in cle gemeenteraad bevestigen dat er onmogelijk een houwaan vraag kan aangevraagd worden op gronden die geen eigendom zijn. Verwarring alom wat resulteerde in twee vragen vanuit cle oppositie. Agalev-woordvoerder ,Juul Verhulst gaf tekst en uitleg over de voorgeschiedenis en de vroegere plannen, en stelde zich tot slot ook heel wat vragen over de nenselijkh eicl van een dergelijk gebouw aan de mand san de w000zone in l7et beschermde landschap van de Mark. Wij luisterden mee.

Grond te koop In / 983- '84 zat de gemeente Hoogstraten financieel aan de grond. Daarom werd beslist een lijst op te maken vcin gemeentelijke gebouwen en gronden die niet gebruikt werden en die de gemeente eventueel kon verkopen om de financiële lasten te verlichten. Op deze lijst kwam ook het vroegere stort van Hoogstraten voor. In de loop van de volgende jaren werd het perceel te koop gesteld, maar er daagde geen kandidaat op die de schattingsprijs wilde betalen. Op 31 mnaart '94 wem'd het schattingsverslag opgemaakt en de waaide van het perceel u'ercl geschat op 400.608 BEF. In het verslag worden een aantal percelen besproken, samen 1,1128 1w groot . Het goed wordt beschreven als 11 volgens liet Gewestplan Turnhout gelegen in landschappelijk waardevol agrai'isch gebied; een strook vooraan achter de woningen langs cle Gelmelstraat ligt in het woon-gebied. Het wordt beschreven als een vroeger stort dat moeilijk in aanmerking zou komen als landbouwgrond. Het wordt vergeleken met een beemnd in Minderhout of in Wortel langs cle Mam'k maar er wordt bijgezegd dat er eigenlijk geen vergelijkingspunt is omdat de grond moeilijk in cultuur te brengen is. Op 30 mmiei 1994 wordt in de gemneemmteraacl primicipieel beslist met 17 stemmimnemi véér en 3 omithioudimigemi om cle pem'celemi 871 2, 88a, 86den 83b te verkopemi aami de priom'ij Corsendomik tegen de sc'hattingspm'ijs van 641.063 BEF. Intussen wom'dt er aamisluitend een verkaveling uitgewerlct door ccii particulier richting 's

zakenkantoor

Van Bavel-Rommens

bvba

verzekeren

Niet meer geldig

beleggen

sparen

BANK

ERKEND

lenen

VERZEKERINOSMAKELAAR

cdv 11590

Meerdorp 21

-

2321 Meer - tel. 031315 72 54

-

info@vanbavelrommens.be 23

14

Boschstraat. Dit zou een aansluiting moeten geven aan het hotel. Met de verkaveling wordt niet doorgewerkt. Op 26 oktober 1995 laat depriorij weten dat ze afriet van de optie op de aankoop van de gronden. Op 10 september 1995 laat C. Verheven weten dat hij kandidaat-koper is. Ook mevr. Roelen-Aem'ts verzoekt om aankoop op 26 oktober 1995. Naar aanleiding van de besprekingen van het struc'tuuiplan en liet milieubeleidsplan zet Agalev dit punt terug op de agenda van de gemeenteraad iiiet de vraag om op het vroegere stort een pam'k aan te leggen, dicht hij het c'entruni van Hoogstraten en in de vallei van cle Mark. Daam'op deelt liet college op 11 dccciii her '95 de kandidaat-kopers nice dat de gronden niet verkocht zullen worden en dat er een park voorzien wordt op deze plaats. Een half jaar later, op 17 juni 1996, deelt Corsendonk mee dat ze de grond onmiddellijk wil verwerven. Er wordt een bodemonderzoek uitgevoerd op 23januari '97 dat uitwijst dat er geen em'nstige verontreinigingen zijn . Op 27 mei '97 deelt de beer Nédée (zuakvoerder Corsendonk) nice dat hij de gronden wil kopen. Maar er duikt een probleem op in verband niet hetschattingsverslag. Dit was maar een half jaar geldig en du.s' moet er een nieuw schattingsverslag opgemaakt worden. Anderzijds wijst Agalev er ook op dat er een omzendhrief is van de Vlaamse Gemeenschap dat vermeldt dat "hij elke onm'oeremide vervreemding de openbam'e vem'koop de regel moet zijn ei, de onderhandse de uitzondering. Enkel wanneer de gemeente voldoende kan aantonen hij bijzondere motivatie dat cle onderhandse procedure gerechtvaardigd is om reden van het algemeen belang, zal een onderhandse verkoop alsnog aanvaard worden." Op 27juli 1998 komt de heer Wédée op verzoek van liet college liet project toelichten voor het toenmalige college. Anderhal/jaar later, op 27 januari2000, laat hij weten dat ten laatste eind juni2000 een pro jectvoorstel zou worden overgemaakt. En inderdaad, in de loop van de maand juni meldt de heer Nédée dat hijzijn plcmnnen wil toelichtemi op het college en op 3 juli komt hij e/jéctief het project van Corsendonk ,'oom'stelleo op het college. Het plan voorziet dan een hotel niet 60 kamers. Dit zou later verder uitgewerkt worden imi concrete plcuinen. In november 2001 stelt Agalev in de genieentem'aacl de vm'aag om op het oude stort een park aan te plamiten . Bij die gelegemiheid zegt schepemi Peerlinck dat ze vami het project Corsemidonk niets meer gehoord hebben. Tot plots eind december een nieuwplami binnen valt voor een hotel met mneer dan 200 kamers aamigevuld met con/eremitiezalen, emiz.

Volgens raadslid VerhuIst is de optie die Co,'sendonck indem'tijd genomen heet i op deze gronden miiet mneer geldig om wille vami de lamige tijdsduur cmi het féit dat Corsendonk op 26 oktober '95 van deze optie heefi afkezien. "De beslissing vami de gemeenteraad uit 1994 voor principiële verkoop is met meer geldig cmi dus imioet er ccii nieuwe bes lissimig gen omnen si'ordcii. Anderzijds is het de plicht van het gemeentebestuur ommi de gm'ond openbaar te verkopen, temizij ze duidelijk kami motivem -en welk openbaar belamig er kan meespelen. Ook het schattings verslag uit 1994 is met meer geldig. Een schattingsverslag geldt maximmium 2 jczar. Anderzijds zijn er indertijd ook Ibutemi gemaakt bij cle schatting. De schiatter is er vami uitgegaami


GEMEENTERAAD dat het landbouwgrond betrofdie gezien de vroegere stortactiviteiten niet bewerkt kon worden en dus quasi waardeloos was. Bij nader onderzoek door lOK blijken de percelen grotendeels in de bouwzone te liggen en is de waarde totaalanders. Het gemeentebestuur zal dus in het geheel een totaal nieuwe beslissing moeten nemen. Daarnaast stellen wij ons toch ook vragen over de wenselijkheid van een dergelijk gebouw aan de rand van de woonzone in het beschermde landschap van de Mark, niet als bi/komend bezwaar de beperkte toegang tot dit perceel. "Aldus oppositielid fuut Verhuist

Toelating Vanwaar dan toch die toelating, vragen velen zich ofS Schepen Staf Pee,'linck bevestigt in de gemeenteraadszitting hetgeen hij ons voordien reeds vertelde: "Wij hebben de laatste maal contact gehad met de heer Nédée op 3juli2000. Daarna hebben we anderhal/jaar niets meer van hem of het pro/eet gehoord tot er plots die bouwaanvraag in de bus viel. De drie nieuwkomers in het college hadden er nog nooit iets van gehoord. " Ook raadslid Jef Van Loo'm' (CD& V), schepen in de vorige coalitie, begrijpt niet dat er een bou waan vraag wordt ingediend voor een gebouw op een perceel dat niet van de aanvrager is. " Dan moet er minstens een document zijn met de toelating. En wie hee/t die dan gegeven? Onze collega van dc Gazet van Antwerpen, Dré Oornen, belde Dominique Nédée van Priorij Corsendonk op en legde hem deze vraag voor. "De stad Hoogstraten stelde al lang geleden voor om eerst een bouwaanvraag in te dienen of een stedenbouwkundig attest aan te vragen. Voor ons hee/t het ook geen zin om grond aan te kopen zonder te weten of onze plannen wel kunnen uitgevoerd worden. Dat we wellicht meer voor de gronden zullen moeten betalen dan in 1994 voorgesteld, lijkt mij logisch. Wij willen de marktpriJs betalen. Over de verkoopsmodaliteiten is met het stadsbestuur nog niet gesproken. Bij navm'aag blijkt inderdaad dat indertijd in het college deze optie voorgesteld werd. Burgemeester Van Aperen wilde in de gemeenteraadsziti'ing hier niet verder op ingaan, "Wij hebben in '94 een princiepsbeslissing genomen en nadien is er geen andere beslissing ,neer genomen. Het bodemonderzoek is uitgevoerd en de resultaten waren in orde, het schattingsverslag is goedgekeurd. En of ii ii de oorspronkelijke optie niet meer geldig zou zijn? We zullen zien. We zullen hier volgende keer wel mee terug op de raad komen." Het laatste woord zal hier inderdaad nog niet over gezegd zijn. Wij volgen het voor u op de voet en hopen in onze volgende editie verder nieuws te kunnen brengen. ij/ij

Kandidaturen voor de Cultuurraad Door het nieuwe cultuurdecreet i,s elke gemeente ofstad ver,licht om een Cultuurraad op te richten. DL' samenstelling van die cultuurraad behoort tot de bevoegdheden van de gemeenteraad, die in zitting van Januari besliste om dc Cultuurraad als volgt samen te stellen: - de schepen van Cultuur, als voorzitter: - cle Cultuurbeleid.scoöi'dinator, al.s secretaris; - vijf vertegenwoordigers van de politieke partijen, één vertegenivoordigerper/ractie in de gemeenteraad; - acht leden gekozen uit cle kandidaten voorgedragen door de socioculturele velen igin gen; - acht gecoöpteei'de leden, dit kunnen (opnieuw,,) vertegenwoordigem's van de sucio-eultu,'ele verenigingen zijn, maar ook mdiiiduele amateur- of proféssionele kunstenaars of personen werkzaani in de admmnLsiratie met een culturele opdracht. De acht vertegenwoordigers van de socio-cultio'ele verenigingen worden voorgedragen door de werkgroep Cultuur (ELF) en aan geduid door de Stuurgroep van de Dorpsraden, die tot vandaag de zogenaamde Culturele ,'aad uitmaken. De gecoöpteeî'de leden worden gekozen tijdens dc' cel's te veigadem'imig van de Cultuurraad. Bijde keuze zal op de eerste plaats gekeken worden naar de spreiding van de leden binnen het culturele veld en ,,zet een spreiding over de verschillende kerkdom'pen. Personen die zich kandidaat willen stellen om deel uit te maken van de Cultuurraad moeten hun kandidatuur uiterlijk op 6 maart bekend maken. Er ligt een speciaal daarvoor ontworpen formulier ter beschikking op de dienst Welzijnszaken, in het Administratief centrum, en in het Stedelijk museum. Begijnhof9 te 2320 Hoogstraten. Info: 03 314 65 88 of 0495 25 25 05.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

ei11e41ené H. Bloediaan 277 279 2320 HOOGSTRATEN -

TEL. 03I31452.78 15


DAGBOEK

In het rusthuis HOOGSTRATEN Op het einde van de Heilig Bloedlaan staat een statig gebouw op de hoek van de Loenhoutseweg. Een grote voortuin siert het geheel. Vroeger werden hier kinderen geboren. De huidige inwoners beleven hier nu de herfst van hun leven. Hoe dit alles kan verlopen proberen wij u te schetsen met het verhaal van een bewoonster. Ja/ja Romhouts, weduwe van Mil Donckers, uit Minderhout verleende hiertoe graag haar medewerking. -

Julia werd geboren in Meer ergens in het jaar 1915. Zij was liet achtste kind van Catherine Sterkeiis en Piet Rombouts. 1-laarjongste broer Charel werd wereldberoemd in onze streek. Wie kende iln,ners niet Charel van Pieten uit de Donck,straat in Meer? Het ouderlijke huis lan Julia situeerde zich op Geste!, nu Terbeeksestraat nummer 38. Aangezien haar oudems daar café hielden, kwam er nogal wat jonkvolk' over de vloer. Op haar 21'" jaar mocht .Jidia in liet huwelijksbootje stappen Friet Mi! Don ckers. Mil nam zijn geliefde mee naar de ouderlijke woning 0 'den Aard in Minderhout waar ze 40 jaar lang boerden. Om van hioi oude dag rustig te kunnen genieten werd er een huis gelcocht aan de Minderhoutsestraat. Stilaan begon echter de gezondheid van Milparten te spelen. In die t/late dat er regelmatig een ziekenhuisopname ,,ioe.s' t gebeuren. Ju!ia en de kinderen besef ien toen reeds dat liet in de toekomst onmogelijk zou zijn om Mil thuis nog goed te verzorgen. Opnanie in liet ri,smhuis was een mogelijkheid maar voor Mil was deze beslissing niet vanzelfsprekend. Ju!ia vatte de koe dapper hij de horens, zorgde ervoor dat zij zelfs een dag eerder dan Mil in liet rusthuis kivam wonen. Md verschrok van zoveel liefde voor hem dat hij moet anders kon dan haar te volgen. Met de beste zorgen werd Mil omringd maar stilaan ging zijn gezondheid toch nog verder cmchte,'uit totdat hij, veertien dagen l'oor zijn 65" huwe!ijksvemjaardag zou overlijden. Julia besloot. in overleg met haar kinderen, 01fl in het rusthuis te blijven wonen. Nu haar lerzor-

gende taak voorMilu'as weggevallen moest zij, willens ni!lens, toch verder met haar eigen leven. Een leven in een rusthjuis is voor een gepensioneerde echter evemi cb'nk als de snelle wereld erbuiten. We maakten een afspraak voor volgend gesprek. De kamer van ,Julia situeert zich op de eerste verdieping van liet rusihuis. Een prachtige pentekening aan cle muur toont .Ju!ia sa,nen 1/let haar Mi!. Julia is ge!ukkig) nog rede!ijk goed te been. Zelc!en zal men haai' op haar kamer viiiden. Haar dag begint omstreeks zes uur .s t/lorgens, zomer of winter maakt geen verschil. Zij maakt zelfzoveel mno gelijk haar opschik. Wcitje zelf kan, moet je immers ook naar doen, i.s een belangrijke stelrege! van Julia. Nog voor het ontbijt 1/laakt Julia haar .sy ieren soepel op een homctrainer. Na liet ontbijt omstreeks negen uur is liet uitkijken naar cle mis die elke dag om 10 uur p!aatsvinclt in de kapel. Na de mis komt er rc'ge!matig iemand mee naar haar kamem' waarvoor ze dan graag een kopje thee of kotf ie zet. Verder beperken haar sociale contacten zich iuet tot haar eigen verdieping. iVeen! Zij gaat liet zogoed op de andere verdiepingen een klapke doen 1/let andere hewo,ier,s. 's Namiddags i.s ze dikwijls lieg. Kinderen of kleinkinderen komen moeder graag halen. De boerderij een,s terugzien en haar gm'ootste liefcle na Mi!, cle paarden, terugzien geeft haar grote voldoening. Maar steeds moet ze op tijd terug 'naar huis . Omstreeks 17 uur staat cle a vondmaaltijd klaar. s A von ds werkt Julia dik-

-

Jii/ia inizaki de czi'onden een st//ir korter door creatief bezifs Ie ,zi/n. Knoopu 'erk Lç een ran hoor /iejte hezifs/iedc-w. Jica,' als liet ei 'en kan uyl zij' Blokken en Familie zie,, op de te/ei 'i'sls wijls verder aan haar haakwerk of rijdt nog even op cle hometraincr. Op cle televisie zijn er maar enkc'!e programma 's clie ze niet wil missen. Blokken en Fammif lie genieten baar uitgesproken

Voeding «1 Is je de spijskaart bekijkt van de liewoners i'an het rust/muis valt de even wichtigheid direct op. Eenmaal per week wo,'dt er zo 'n .sp/jskaart opgemaakt. s Morgens boterhammen en gevam'ieerd/e toespi]...'s Middags soep, aardappelen in een of andere vorm, groenten en nagerecht. ' S Avonds is ei' cle broodmaaltijd. Bovenclien kan men steeds iets op cle kamer achter cle hand houden '. Het spm'eekt vanzelf dat er clan gepaste voer/ing voorzien is voor mensen die eventueel niet alles meer mogen eten.

Paarden Paarden hebben steeds een belangrijke plaats gehad in Julia hciar leven. Buiten liet gebruik van het paard om het land mee te bewerken, werden er ook wedstrijden mee gereden. Op de toenmalige ruilersportkampen waren de niamumen van Donckers geduchte tegenstanders. Ka,'in overtroefde de mannen iii deidtinulie cillemncicil. Met haar paarden behoort zij tol de internationale top. In september vindt cm' in Spanje liet wereldkampioenschap /JlUtit.l

in de hoogste discipline. Na

kwalificatie kan ook claam' Karin i'an de partij zijn. Ook al is Karin nog zo ver van huis, moenoe blijft op de hoogte van haar prest aties. Als het even kan, komt ze persoonlijk langs bij mnoeiiwe. Dan zie je (soms) op de gang rijlaaren staan.

16

Aimdei'e'n, uie'i,i- ci, oe'/mie',I/ci,,/iu,/ci'c,, c'ri'd'fd'// litho md. /m'L''/m///g /omicui ze op bezoek haai' ongeti i f'jela' beroeinsme k/eiiia'oc/iIem; Kai'in Donckers', 1 'c'rgeet haai' ze/rem' niet. Soms merk je op degcmg, aan haai' r(jlczarzen, dal Karin op bezoek Lr bi/lidia.


DA GBOEK

Ontspanning Elke voormiddag de mis bijwonen. Elke dag na het iniddageten even buiten wandelen. Binnenshuis gebeuren er nog talrijke activiteiten. De fanfitre komt eens op bezoek, er gebeurt toneel in de kapel, inon icaspeler en zang....steeds wordt er wel iets anders georganiseerd. In de zomer gebeuren er uiteraard meer uitstappen dan in cle wintertijd. Maandagvoormiddag 10 uur: turnen,

mga

2320 Hoogstraten

Meerseweg 8

Tel.: 03/314.37.67

2321 Meer Tel. 03/315.71.76 * Ford concessiehouder

stoelturnen op muziek heeft aan Julia

personen- en bedri/fswagens

Vrij dikwijls OP kin der 'bezoek. Dinsdag: handwerk. Woensdag-

Minderhoutsestraat 19

F. GEUDENS bvba

aangepast aan de mogelijkheden van de bejaarden, namiddag: het zeker een i'aste waarde en ze gaat

VAN HEMELEN

Garage

* Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

namiddag: 2 weken bingo en 1 week .sjoelbakk en. Donderdag: dag van de nieuwkomers in het rusthuis. Vrijdag en zaterdag is er geen vast programnia maar de creativiteit van verzorging en vrijwilligers kent geen

Onderhoud Centrale Verwarming

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

mi nu gezidens. be

grenzen. Zondag is dan cle hezoekdag bij uitstek.

voorkeur. Soms kijkt ze nog wat langer tr o/ houdt ze zich bezig met haak- of breiwerk om clan omstreeks 22 uur te gaan slapen. Bij enig goed weer gaatze overdag graag wandelen in cle grote tuin aan cle achterkant lan liet rusthuis. Steevast brengt ze don een bezoekje aan cle grof 'o'aar'edikwijls een kaaisje laat branden. Ook hier praat ze met andere bewoners die op een bank genieten van liet zonnetje. Ook liet koude veer houdt haar niet binnen. Met een goede dikkejas aan en met een warme sjaal over haar hoofd wandelt ze dan buiten. Zij is dan zo li'arm ingepakt dat zij voor sommige bewoners onherkenbaar word. Eren een goeclendag zeggen is clan voldoende om Julic, te herkennen. Na zo 'nfrissc jieus voelt Juli0 zich beter. 0/) haar kamer zitten is niets voor haar en toch zeker niet zolang ze zelfstandig uit de voeten kan. Regelmatig organiseert het rusthuis/ainilie- of verjaardagen. Steevast zorgt de fjmnilic' Donckers clan voor cle meeste aanwezigen ..Julia hee/t immers zes kinderen die op hun beu,t urgdcr voor een tal,, /k iugeslacln. Iniussen zijn er reeds 18 c,chterkleinkinderen terwijl het 19k p komst is. Een fitmiliefi'est op zich werd het dit jaar met de 52 aanwezigen. Als het even Aan, woont Ji,lia cle hunelijksinis' bij van elk kleinkind.Na een bruiloftsmaal in Brasschaat keerde .e mi 1, ,'h v ' $0 inir terug naar haar kamer. In/in De verpleging in het rusthui,s i gued voor ons. Sommigen laten dat iets minder blijken maar liet is een feit dat elke memis verschillemul is. Natuurlijk zijn er wel eens mnenings verschillen waar zovele mensen sam en wonen. Dat iS /01 eruit aal niet te vermijden. Eigenlijk ga ciii de ,nense,i te lacit naar een rustliuis. Je moet kuminen komen wanneer je nog een zekere graad van zelf//c1,ld101ieul bezit. Dan kon je nog vele l' ien(hm( waken. Maarje m'crtroiovdc oungevin, thuis ciclitem lu/en is een heel belangrijke stap clie je iiiel moe onderçchc,tten. Laat 0/7s daarom genieten in cle hem/st von ons leven voor cle tijd die ons nog rest op deze wereld. (FrSn)

'

design Veco T

Meu},el & Interieur Design & Klassiek

Bredabaan 424. 2990 Wuustwezel. Open: ma. t/m zondag van 10-18 u. Do. -hÂątp:/I wwwveco.be - e-mail: veco@veco.be 17


Waar wonen de Brabanciers? LEUVEN/DEN BOSCH Dc Nederlandse Commissaris ''au de Koningin (provinciegouverneui) van Noord-Brabant, F. Houben vindt dat hei hoog tijd is voor een degelijk boek over de geschiedenis san liet voormalige hertogdom Brabant. Hij moet geregeld uitleggen waarom zijn provincie Noord-Brahani heet en waar dan Zuid-Brahant wel ZOU liggen. Ook inwoners van cle provincie Antwerpen worden gecon/ivnteerd met een vreemde kwestie. Zij wonen iii het Vlaamnse Gess'est en zijn dus offIcieel Vlamingen. Maar zij hebben nooit iets te maken gehad met het oude graa,ftchap Vlaanderen. Onze streek behoorde tot het hertogdom Brahant en daarom zijn wij Brahanders. -

Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de Ronseinen, cle verdeling van het rijk van Karel de Grote, de Vrede van Monster in 1648 en de staatshervorsn in gen in België. Na de Gerinaanse vestigingen in het Romeinse Belgica van de 4 eeuw vormt de heirbaan Keulen-Boulogne ccii (taal-)grens tussen een bi/na hoinogeen Gerinaans (in het noorden) en Roniaans (in het zuiden) taalgebied. Bi! het Verclrag van Verdun in 843 werd de Schelde de grens tussen het kVest-Frankische rijk (later Frankrijlu) en het Midden-Frankische en, na verdss'ijning hiervan, liet Oost-Frankische rijk (liet Roonise of Duitse Rijk). Daarom nos het graafschap Vlaanderen een deel san Frankrijk en liet hertogdoni Brahant een deel van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natiën. Na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) vallen de Nederlanclen uiteen in twee hel//en volgens een door liet oorlogsgebeuren bepaalde grens, min of',neer de huidige grens tussen Nederland en België. Zo kwam het noordelijk deel van het hertogdomn Brabant hij Nederland. België wordt een gefederaliseerde staat in 1988 .' de taalgrens (west-oost) wordt de grens tussen Vlaandere,i en Wallonië. De Schelde, als grens (noord-zuid) tussen (liet Fraii.s'g) Vlaanderen en (liet Duitse) Bra bont, heeft geen betekenis meer. De .s'taatshervorming heeft van alle Brabanders zo maar plots Vlamingen gemaakt. Natuurlijk hebben mve nu nog cle provincies Vlacun,s-Brabant (boven de taalgrens) en WaalsBrabant (onder cle taalgi'ens) met in liet midden de grootste Brabantse stad, Brussel.

Naam liet provinciebestuur van Noord-Brahant (Nl) gaat voortaan de naam 'provincie Brabant 'gebruiken in allerhande publicaties. De nacim provincie Noord-Brcibant blij/t alleen voorhehouden voor officiële documenten. Volgens liet bestuur is deze nacimsverandering logisch omdat de meeste mensen nu al de naam Brabant gebruiken. Maar de Noord-Brahantse pro s 'in ciebestuurclers durven de grote stap naar het afschaffèmi van het voorvoegsel 'iVoord 'nog niet aan. Men wil even afwcmchten hoe mensen en instanties gaan reageren. Dacirop moest men muet lang si'acliten. Volgens een woordvoerder van de Stichting Brahantse Regionale Geschiedbeoefen ing getuigt de naamsverandering s'cims een gebrek aan histo-

Boek Enkele weken geleden werd in Lemn'en liet startsein gegeven voor een grenso verschrijdendpro•je't.eer dan dertig ciuteurs en historici uit België en Nederland gaan hieraan ,neewerken. Hei idee voor een boek over cle geschiedenis van het hertogdom Brabant werd geboren in 1996. In dat jaar vierde de provincie NoordBrabant liet tweehonderdjarig bestaan. Ter ere van die gelegenheid ss'erd een historisch boek over de periode 1796-1996 uitgegeven. In datzelfde jaar organiseerde de Belgisch-Nederlanclse Stichting De Brabantse Stad / La Ville B,'abcmnçonn e een colloqu iumn in 'sHertogenbosch, svciar liet ontbreken van een overzichtelijke geschiedschrijving over het hertogdoni ter sprake kwam. F. Houben man Noord-Brabant en de toenmalige gouverneur Féciu.v i'a,i Wcials-Brabcimit besloten, in samenspraak met Ravmnond van Uvtven, emeritus hoogleraar geschiedenis aan de universiteiten van Antwerpen en Leuren, een voorstel uit te werken voor zo een boek. De kosten worden geschat op 185.000 euro. Dat bedrag zal, naar rato van het aantal inwoners, hetaald ivorden door cle vier provincies en de Frunstalige en Vlaam.s'e Gemeenschap. Deze o i'er:ichtsgeschieclenis van liet hertogdomn Brahcmnt moet tegen 2003 in de winkel liggen.

18

0057

ri.sch besef.' Als de naam Noorcl-Bm'abant vlogen oproept, is dcii juist een mooie aanleiding omn uit te leggen dat de provincie vroeger deel was van een groter geheel en een ander verband', meent directeur J. van Oudheusclen. Waan van de cicig, modieus ', reageert pro» dr. A. Bij.s'terveld, hoogleraar cultuur in Brabant aan de Katholieke Universiteit Bm'cibant in Tilbum'g. 'Het is een uiting van Nede,'landse gemakzucht. Zo van iedereen zegt toch al Brabont, laten mme dat er dan maar van maken Volgens de provincie is ei' nu sprake van een 'm'oepnaain 'Brcibanten een 'doopnacim 'NoordBrabant. H. Ootne van de Boerderi/enstichting NoordBrabcint heeft er geen moeite mee dat liet noord 'noord' s'ci,i Noorcl-Brabant verdwijnt. 'Men moet niet doen alsof'clat spracikgebruik nieuw is. De Stichting Brabcints Heem overkoepelt honderd heemkuncleveren igingc'n in deze provincie. Die stichting heet cd tachtig jaar zo. Gewoon omdcit de geschiedenis tem'ug gaat nacir het hem'togdom. Noorcl-Brabant is een gekunstelde constructie van de laatste tsm'eeliomiderd jaar. Wat dat betreft heb ik er geemi probleem mee dat liet gewoon Brabcint wordt Nog even geduld, beste leze,', want in 2003 kunnen mme het allemaal lezemi in de ge.s'c'hieclemus van het hertogdom Brabant en zullen we nog beter begm'ijpen dat we geen Vlamingen zijn maar wel Brahanders. (b)


RECHTSPRAAK

Weduwe Els Leemans dreigt alleen op te draaien voor moord op zakenman

Moordzaak Biemans naar assisen De T,irnh,uitv,' raaclka,ne, ve, weeá L'e'in januari Els BiL'mans Lecinans. Je weduwe van de bijna vier jaar geleden in Meerle vermoorde zakenman Raîi Bie,namis, naar het Antwerpse hqf'van QSSiS('fl. Als alles naar wens verloupi moet een volksjurv nog dit jaar beslissen of Els Biemans, die al twee jaar achter de f101ie5 i1, scJiiildi' is au,, cle munard 0/) haar man. Daarmee nou ontknoping van de meest pi'aakniake;ide nioorJ:au/ in de regio floo gsl/'uleIl van de voorbije decennici. Bijna l'ier jaar geleden, in de ioo lii IUIJ 1 0/2 2 juni 1998, s,erd de Nederlandse :ajse,/,/,c,,, Run Bie,nans op gruwelijke wijze oni liet leven gebracht in zijn dokappartein ent aan Meerledorp, boven bakker//dansen-Van Bavel. Het levenloze lichaani van de 58-lange ,nan werd gevonden op zijn bed. Hij droeg enkel een kam er/as cii was met verschillende mness teken de keel overgesneden. De moord moet ergens tussen 3.20e,, 3.50 uur 's morgens plaatsgevonden hebben. Onderzoek zou later uitwijzen dat hij i'em'doo/d ss'as op het momnent dat hij verin oord werd: ofwel was hij verdoofd met een of ander prodi obvel was luI ,n urw eeslaemi. want in zijn acingezic'lmt werden sporen van vuisislagen aangetrotjen. Op zijn lichaam we,'den nog andere verwondim,gem, van onduidelijke oorsprong aangetroffen. Els, de twintig jaar jongere vrouw van Ran Biemans, was met hciar ,,ian i,, de flat toe,, de Ji'iten zich afpeelden. Wat er precies gebeurde, kon ze ziel, later miie! heri,,neren. Ze werd verdootd, haar landen werden achter haar rug i'astgekleefd met tape. Toen ze terug bij bewustzijn kwam, kon ze cle buren alarmnereo door tegen de deur te stampen.

Ammoniak Toen de Hoogstraatse politie ter plaatse kwam heerste grote onduidelijkheid over wat er prei,/ 11(1/1 ('CI? iwil !/1/0lI/b 11,1, 1 [ei

til Ie liii I/i" 1//Iflo/z/ 7010 bi pcmlel/anle aounoniukgeur. iciliclit afkomstig ram, ee,, reimugingsproduct gebruikt omn sporen uit te wisse,i. De hra,,dweer k-wa,,, ter plaatse en zette de grote m,,iddelen iu. .411e ra,nen werden opengezet, een ve,,tilator moest de lucht naar buiten blazen. Vooraleer duidelijk u'as wat ei precies aan de hand was, ware,, er tiem,tal/e,i mense,i in de/lat geweest. Hopen sporen gulgen venlo rem,. Het gerecht zette meteen cle grote ,n,ddelem, in zowel de Bijzondere Opsponimgsbnigade (BOB van de Rijkswacht als de gerechtelijke politie kwamen rem' plaatse Q,,deroeksm'echter A'ti'n,nmmi Vnim, Is, ook belast /10.t dc mmi uu,'d op 'ceariskeu,'Jc,' karc'l 1 un \oppcii. 2/nl 0/2 1/1' jou!, gezet. Biem,iu,,.s zou buuiuco 000 liotalul ('I/iuuic/u ee,, villa die luJ liet bouwen ii, de Meerse Bem'gei,. De aamineniers e,, de architect verzamelden dimisdagochtend op de werf' voor cle wekelijkse i'e'gaderimig. Pas toe,, Biem,,a,,s met lt- ,va,n opdagen, kregen ze liet vrv'selijke nieuws te l,ore,,.

Sporttrofeeën Ran Bien,ans ms'erd geboren in liet Nederlandse Dno m,gen op 1 december '39. Hij was op dat momnent dus 58, en woonde al a,,derl,aI/ jaar ,,, Meerle. Hij huurde de flat mneteemi toe,i de nieuwl(('///v /0/el? 1/2' /7,//lo'J'i/ in cb1'uik urei'cl cmia-

t 0

. . . ........

'•; kl

59

!__

II

I:

1 -

-

31 -4

5

IIeic'cii liii (/c/c"i/c/l: liv'! . 6 /01/, 'litX' 0 mmc /10/ 1/11/ Ifiemvuis II o'di lid/til' /iiI/! '/1 ge/'/'ilv lii.

De //l:ij/l//i//i JJt'/7'i' 2 L'//J/OO////' /cuids'e .zaX'v'amcui Ron mmie,,. Voom'dien 1100/ide hij aa,i de Vm'iesdom,klei im, Brassch,aat. Biemna,,s was op z,jmi zachtst gezegd welstellend, cm, liep graag te koop met zij,, welstand. In de iveke,, voo,' de mmioond kocht hij nog twee spom'twagens, waarvan hij er eemi cadeau 1/eed aan zij,, i'rouw Die svelstam,d had hij te dankemi aan zij,, bedrijf, Biemans Sport in Gilze-Rijen. Die flnmm,a is Europees mnanktleider cils liet gaat om ondem'delei voor sportbekers cmi -tno/eeëmi Naast de hoofdzetel imi Gilze-Rijem,, i,ecft het bedrijf ook een mmianmei'gnoel'c' in Portugal in eigendom. Regelmm,atig werden en tm'ammspom'ten vamm Pom'tugal miaar Nedem'lam,d opgezet. Het m,,am'mnen we,'d geb,',mikt loon de blokjes omideraami despom't bekers. mdeteem, na de moord sch,ildem'den ,n,e,,dem, cmi collega 's val, Biemna mis een eem'.rtepom'tret van de zakemu,,an. ''Ram, had geen i'ija,idc'mi '', vcm'klaam'de i ,Liii Bieim,i,,,,s 3pui / die Dv,, 1., dv b e di laten nog ccli bcicmngnijkc mal imi de zaak zou spelen. Een c,ndcne vriend: ''Hij lc'efdc op ecm, apzichtige m,iamliem' in luxe, cmi dat tm'ok uitc'raand de aandacht. M'aaropzijn bednijf en zijn handel was ,,iks aami te ,nem'kem,. " Eemm paar dagen later, ti,,demis de begm'a/em,is im, de Hoogstm'aatse Si,itCathai'inaicenk, /onmimlec'ndc' c'v'mi goede vricm,d liet als i'olgt.' "Goeie reis, Ram,, naar ecn land waar er geen vijanden zijn.

Erfgen aam Els L eemamis l,ad, ,'oo,'aleer ze mi,et Bicmci,,s troumi 'dc ii, '97, al: c',s'ti!'mi jciar ccii relatie mmie! dv' zc,kem,man. Ze werd zij/t tweede s','o,mu' cmi was precies ru'imitig jaam'jomiger dami dc' zakc',,,,man. Door liet huwelijk Irem'd ze mneteemi de emuge erjeemmacim ,'a,i liet Bienman.s'-imnpem'iumn. Vi'oeger had Bie,na,,s m,00it willem, tnouss'e,i mnet zijn 19


RECHTSPRAAK vriendin. Pac'o, Biemans enige zoon, uit zijn eerste huwelijk, zou hem opvolgen, en was zijn enige erfenaain. Toen Pac'o bij een verkeersongeval om het leven lcn'a,n, was het een verschrikkelijke klap voor Ron Biemans. Hij had plots geen er/gen aajn in eer. Bij hei ongeval was ook Ben J., bedrijfsleider van Biemans Sport, betrokken. Hij zat bij Paco Biemans in cle auto, en hield een gigantisch schuldcoinplex aan de gebeurtenissen over.

Moordwapen Verm its Els Bienians-Leemans erfkenaam van liet Biemans-Jbrtuin werd, was ze natuurlijk meteen ook een van de hoofdverdachten in de moordzaak Biemans. En er waren nog andere aanwijzigingen clie in haar richting wezen. Want alsnel ii'erdcluidel(jkdat de moordenaars alleen binnen konden komen door 'hulp ' van binnenuit. Ofwel kende Biemans hen en liet hij hen binnen, ofwel dcccl Els dat. Op geen enkele andere manier konden ze binnen geraken, wees een ,'econstructie uit, Op liet moment van de nioord stond alleen liet hadkamerraampje open. Voor de rest werden in de flat van Biemans weinig sporen gevonden die een oplossing van cle misdaad naderbij brachten. Het ,noordwapen was spoorloos. Het DNA-onclerzoek leverde wel wat materiaal op, maar niet genoeg om ccii doorbraak te forceren.

Waa rzegster Ondertussen draaide liet onderzoek naar de levenswandel van de Nederlander op volle toeren. Despeurdc'i's ondervonden daarbij heel wat hinder van liet feit dat liet leven van Biemans zich aan twee kanten van cle Belgisch-Nederlanclse grens afspeelde, Stal het politiewerk hehoorlijk bemoeilijktc. Een eerste doorbraak kwam er toemi de speurders Joke Verlaan aan de tand voelden. Verlaan werd door Bwmans op wekelijkse basis geraadpleegcl in haar hoedanigheid van waarzc'gster. Als hij in zijn persoonlijk of zakelijk leven een

belangrijke beslissing moest nemen, vroeg hij altijd advies aan Verlaan. Als geen ander liacize daardoor zicht op liet do cii cii laten van Ron Bicmnans. De eerste onthullingen van Verlaan konden tellen.' Biemans ging elke week naar de rasse buurt van .4msterdam, waar hij steevast clezelfde prostituec' bezocht. Ook niet haar outwikkelde hij een vertrouwensband. Bovendien - zo wist Verlaan ook nog te vertellen - had Bienians vijf miljoen gulden (ongeveer 2,5 nuljoen EURO) zwart geld in een bankkluis in Zürich en 250.000 gulden (ongeveer 125.000 EURO) in ccii Antivei'pse hankkluis Al dat geld gebruikte hij voor dubieuze investeringen en beleggingen. Volgens Verlaan zou hij ook regelmatig de vraag gekregen hebben om cle geregelde transporten van de vestiging in Pom'tugal naar Nederland nok voor andere doeleinden te gebruiken. Hij zou comitact gehad hebben niet niensen uit cle Nederlandsc' onde,'werelcl, en was - meende cle waarzegster te vi'eten - cle lacitste maanden van zijn leven geobsedeerd donr geld verdienen.

Peter R. De Vries Vc,'sc'hillc'nde vrienclemi van Biemamis vonden ondertussen dat het onderzoek niet snel genoeg vorderde. Niet alleen loofclen ze een beloning van 2.700 gulden (ongeveer 1.350 EURO) uit aaii wie een tip kon geven die leidde naar cle aanhouding van cle daders, ze namen ook contact op met televisieverslaggever Peter R. De Vries. Die heeft op cle Nederlandse conunerc'iële zender SBS6 een populair niisdciaclprogranuna waarin hij cmopgchelchei'dc' nioordzaken uitspit. Ze vroegen De V,'ies not cle zciak te onderzoeken, De Vi'ie.s' t'em'diepte zich uitgebreid in de zaak Biemncins, en de tongen kwamen los - ook voor de camera. Ook Joke Verlaan vertelt een deel van nat ze weet. Tot onvrede clan neer van een vriend van Biemans, ciie hciar versie hestm'ijclt: Ran was bezig met acincielemi, heel legcial. Hij hc,cl geen contacten niet cle onderwereld.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuu r Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

20

SIuis

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

.--

\ 7 /ictcii' cicm/iotic/ing.' Els /l/c 'mclii. ii 'o,'di

voor de Tti,',thoiiise ,'ciodkwner geleid

Relatie Ook cle weduwe Biemans deed voor cle SBS6camerci liacir verhaal. Els vertelde onder meer cicit ze er geen idee san hieefi hoe groot liet i'erniogen van Biemn aas precies is. Ook geeft ze tne cimidertussen een ancicre m'elcitie te hebben, maar cicit ciie pas ontstaan is nâ cle moord op hacir echtgenoot. Op het moment dcii de reportage uiteindelijk op antenne ging, zat Els achter cle tralies iii een Belgische gevangenis. Els hield vol cicit ze op liet moment van cle nioorcl nog geen andere m'elatic had, en precies dat leugentje werd hacir fhtacml. Want Wilco 1., de nieuwe vriend van Els, en cle beste vriendin van Els bevestigden tegenover cle oncier:oekc'rs dat er al wel sprake was van ccii relatic'. Els licid Wilco leren ken nen toen ze niet Ran Biemami,s op vakantie nos. De bultenechtelijkc' ,'elcitic' San Els was dus cii een feit lang voor cle in oord op Biemnan.s'. Enkele maanden na de moord, toen de villa in de Meem'se Bergen uiteindelijk toch af' geraakte, svaren Wilc'o en Els ncicir de nieuwe woonst ver/in iscl. Ze kregen er enkele maanden later hun eerste kincije. Mciar cle aanhouding van Els door liet Belgische gerecht hewain cii dat geluk verstoren. Els zon, volgens de speurders, de inoord beraamd hebben, en meegeholpen hebben bij de uitvoering. Els is altijd blijven ontkennen. Na enige tijd gaf ze wél toe dat de relatie met Wilco al van voor cle moord ciateerde.

een bezoek méér dan waard.

X

.-

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

De nieuwe vriend vcmn Els Biemans kwam uit de bodvbuilclers- en sportscholenscéne van Breda. Bij een huiszoeking in de villa in de Ivfeerse Bergen begin 2000 troffen de speum'ders, op zoek nacir sporen voor hiumi moorclonclerzoek, in cle vihlci ook i'erbodemi spic'rvemcterkencle nudclehen clan. Wilco werd lii ervoor veroordeeld.


RECHTSPRAAK

Nieuwe getuige Toen Els Biemans goed en wel achter dc' tralies zat, kit'a,n de verdediging Van de weduwe met een nieuwe getuige aanzetten. Die was formeel. Bedri/fUeider Ben J. was de moordenaar van Ran Biemans. Hij had dat zelf op zijn ster/bed verteld. Voor Ben .1.. die al een schuldcomplex had overgehouden aan het ongeval waarbij Paco Bienians was omngekomnen, was het allemaal wat teveel geworden. Hij zat helemaalonderde pillen, en het gingsteeds slechter iiiet hein. Uiteindelijk overleed hij, vertecrd door een mengeling van verdriet wroeging cii woede. Dc getuige die door de vei'deding werd aangevoerd beweerde dat Ben 1. op zijn ster/bed verteld had dat hij Ron Biemans vernioo,'d had. Als hedri//.ileicler van Bienians Sport en als goede vriend van de/èmilie. was Ben J. een spilfiguur in het klunen rond Ron Bie,nans. Intuni vertelden na dc dood van zowel Ben J. als Ron Biemans dat ze de laatste jaren veel ruzie maakten. Een andere vriend van Biemans zei: ''Ze zaten aan mekaar vast, ze wisten veel te veel van mekaar.

(M zakenkantoor

Van Bavel-Rommensbvba

verzekeren beleggen

Portugal De nieuwe verklaring werd door liet Belgische gerecht heel nauwkeurig onderzocht, maar als niet betroinvhaar verworpen. Gm'ote delen vcni de verklaring waren in strijd niet de vaststellingen die op de plaats mviii de 111001(1 noren gedaan. De elementen die mmcl klopten bleken allemaal al in krantenartikels over de moord gestaan te hebben. Het Belgische gerecht stuurde wel ccii rogatoire commissie naar Portugal om er de ex-vriendin van Ben J. te gaan verhoren. Zi/ verklaarde opnieuw dat ze vermoedde dat Ben 1. en Ran Biemans verdachte contacten hadden niet de omiderwercld, en dat er wel eens iets nus kon geweest zijn met de transporten van Portugal naar Nederland. Maar onderzoek van haar verklaringen leverde niets op. Nee, het zon te mooi zijn '', vomicl een van cle initiatiefnemei's van dc' uitgeloofde beloning. Een dooie laten opdraaien voor cle moord op Ron... Dan is iedereen tevreden. Nee, ik geloof er niks van. Misschien houdt liet wel verband niet de uitgeloofde beloning voor de gouden tip. en hoopt die man een graantje mee te pikken. Dat kan je miooit weten. En bovendien zou, als Ben J. Biemans daadwerkelijk had loten vermoorden, hij ook dc geldkraan voorzichzelfliehben dichtgedraaid. ''Einde verhaal.

sparen lenen ERKEND VERZEKERINOSMAKELAAR

BANK

cdv 11590

Meerdorp 21 2321 Meer - tel. 031315 72 54 info@vanbavelrommens.be -

23e

Borgsom In 2001 speelde het Nederlandse gemecht opnieuw een getuigenverklaring door cian cle Belgischiejustitie. Een man verklaarde dat Biemnans contacten had niet een toperimnineel, en met hein iii de drugshandel zat. Van in het begin hechtte liet gerecht weinig geloot aan deze verklaring, mnaar ook deze piste wordt onderzocht. Zonder resultaat. De enige piste die overeind blij/t is de piste clie naar Els leidt, oordelen de speurders. En ze bereiden cle verwijzing van Els naar liet assisenhof voor. Tot er in juni 2001 even opschudding is als cle Tzernhoimtse raadkamer beslist dat Els Bicmans op borgtocht niag womden vrijgelaten. Het Turnhoutse parket tekent meteen beroep aan, en uiteindelijk blij/t de wedun'e gewoon in dc' cel. Wanneer haar zaak dooi' het as.s'i.s'enhof behandeld zal worden, zal :c' in eer dan twee jaar in voo/vriest gezeten hebben.

*

Ç0Øv'\

Niet alleen Tijdens het assisen/mm'oc'es zal blijken of er genoc'g hc'mvijsniateriaal tegen Els Bienians is om liocir te veroordelen voor betrokken/meid bmj cle moord op haar man. De onderzoekem's zijn ervan overtuigd cicit dat liet geval is, en ze n'orden daar blijkbaam' in gevolgd door cle raadkamer clie op één keer na elke maand cle aanhouding hee/t m'em'lengd. De verdediging. met voorop de Breclase advocaat Loevendie, vindt dat cle bewijsvoem'mng tegen zijn cliënt onvoldoende is. Volgens hieni gciat liet enkel om inclu'ecte bewijzen. ''Dc' bewijsvoering van liet Belgische gerecht steunt op liet gegem'emi dat het onmogelijk is dat Els niks heeft gehoord tijcieiis de ncicht van de mnoom'cl stelt hij. Vast staat in ieder geval dcit Els cle nioom'cl niet in haar eentje gepleegd kan hebbemi. Fysiek nos en is ze niet stem'k genoeg omn dc' nioorcl uit te voeren op de mna,uer waarop hij is uitgevoem'cl. De claadn'erkelijke elinumiatie vami Rcm Biemamis is door iemand ancIen',' uitgevoem'd. Omu lioeveelpersonemi liet goot is hierbij niet duidelijk. Voom'lopig ontbi'ec'kt elk spoom'. en ook Els blijft zwijgen. Als cle volksjurv haar schuldig vindt aami de mnoom'cl. clm'eigtze in haar eentje op te draaien voor cle gruwelijke moom'd op haar mnan.

€)

W/ 6ezoekçn 'II na tekfonLscfze

afspraak,

Td:03/314.37.88 fJa*:03/314.74.14

uiw.veiinisen/aizssens.be E-maL(: versmusenjanssens@portiinak

's mia iii 'cfc'ns,)

21


GESCHIEDENIS

De uiterste grens In de 'Standaard der Letteren', bijlage van de krant DE STANDAARD verscheen op 6 december het ontroerend verhaal van een zoon die over zijn vader schrijft. Die vader was douanebeambte in de streek van Wuustwezel en zijn opdracht was om zoveel mogelijk smokkelaars te pakken. Ooit hebben wij in ons blad die smokkelaars uitvoerig aan het woord gelaten en van hun sterke verhalen genoten. Daarom wilden wij graag ook de andere kant van al die verhalen wel eens horen, die van de douanier of de 'kommies', niks heldhaftigs of avontuurlijks, wel veel kou en miserie... Lees maar. In 1929 was mijn vader een jonge Brugse timmerman. Op zoek naar meer werkzekerheid solliciteerde hij hij de douane, en eind augustus werd hij benoemd tot tijdelijke aangestelde in het gewestelijk bestuur Antwerpen, standplaats Wuustwezel. De wedde bedroeg 10. 000frankperjaar— tol zijn laatste snik bleef hij herhalen hoe pijnlijk veel minder dat was dan wat hij als timmerman verdiende. Dus daar sta je dan, plotseling weer onervaren, en weer ariner, in der gaten gatst en ver van huis, ze spraken er zelfs een andere taal. Zijn onderkomen werd Hotel De Ster, 'Logement en Aftpanning', het is te zien op een van de sepia ansichtkaarten die hij kocht. Kijk, daar woon ik nu, vader, broeder, zuster. En kijk, het Monument en de Boekerj, en het Gemeentehuis, het lijkt wel een kasteel, en het Kasteel Sterbosch, nog een Kasteel zonder naam, en hier, het Tolkantoor op Braeken, nee, dat is geen kasteel, maar de beambten poseren zo ontspannen als kasteelbewoners. Hij 'onderstond' de bekwaamheidsproef werd op 1juli 1930 gewoon aangestelde, ging weldra naar Loenhout, later naar Brecht. Op 1juli 1935 verdiende hij 12.250 frankper jaar. Met het doel om den sluikinvoer van hoorn vee te keer te gaan. 'Onmiddellijk hebben wij ons zoo haast mogelijk naar de bedreigde plaats begeven.., en een oogenblik later liepen ons vier stierkalveren in de armen, gevolgd door de beambten Van Nieuwenbergh en Nys, die ons vertelden dat twee mannen die het vee geleidden weggeloopen waren in de richting van Meir. Wij hebben dan de vier stierkalveren gebonden... en den omtrek doorzocht doch moeten terugkeeren zonder de minste oplevering... Een douanier moet meer schrijven dan een timmerman. Hij kopieerde de verslagen en processen-verbaal van anderen, en begon er ook zelf op te stellen. Een fruithandelaar uit Zundert werd betrapt met 27 kisten verse nieloenen en 28 kisten verse erwten. Een koopman uit Etten en Leur vervoerde op zijn

22

fiets een pak met 57 stukken reukzeep, drie stukken had de sukkelaar al kunnen verkopen in Wuestwezel. Die andere fietser met een mand bleek een poelier uit Meir te zijn ('in deze persoon herkende mijn ambtgenoot onmiddellijk Maes AlJbns, waarop hij dan ook zegde: daar is Maes Alfons met kiekens), hij wilde de douane wijsmaken dat hij zijn 21 gesmokkelde poelieën zopas gekocht had bij een Belgische boer en haalde zeift een koopbew ijs te voorschijn, maar de datum was vervalst. Een varkenshandelaar uit Turnhout, die in Sinl-Lenaerts tegen gehouden werd met 22 jonge biggen, beschikte wel over leurvergunnin gen voor Hasselt en Turnhout maar niet voor Antwerpen, het was al de tweede keer dat ze heni daarvoor pakten. En wat gebeurde er in de kleine uurtjes van zondag 12 november 1933 op de steenweg van Sint-Lenaerts naar Hoogstraten, grondgebied Hoogstraten, gehucht de Hees, 'ongeveer 7000 meters der uiterste grens, waar wij ons verborgen hadden'? Wij hoorden hondengeblaf en zagen uit de richting van Holland iets tot ons naderen en op het gepaste ogenblik sprongen wij op. Drie mannen welke elk een hoorndier leidden, sloegen op de vlucht, wij erachter aan; na tweehonderd meter lieten ze de dieren los en verdwenen in de bossen, waar we algauw hun spoor verloren. Wij keerden dan terug naar de steenweg waar wij per velo de hoorndieren achterna reden, een vierhonderdtal meters verder stonden de dieren stil doch bij ons naderen liepen zij het veld in waar wij hen kort nadien konden pakken, het was dan ongeveer 3.15 uur, en konden vaststellen dat het drie prachtige vaarzen waren. 'Gezamenlijk gewicht 1.067 kilo, waarde 4.500 frank, bijna een halve jaarwedde! De dieren werden naar de ontvanger van Wuestwezel gebracht, en vervolgens naar de stallen der gevangenisschool te Hoogstraten. Buiten adem, mijnheer de toeziener, maakten wij proces-verbaal op ten laste van onbekenden. Bij een andere vaars vielen er drie namen. De camion van Wellens Paul, een slachter uit Merxem, werd tegen gehou-

den met 200 kg rundvlees zonder de vereiste gezondheidsstempel, het was afkomstig van een vaars die de vorige dag door Dieltjens Louis, een landbouwer uit Loenhout, levend naar slachter Van Doorn Guido in Brecht was gebracht, die voor de verkoop aan We/lens had gezorgd. Volgens de verklaring van Dieltjens was de vaars reeds eenige dagen ontsteld wegens oorzaak dat ze niet kon kalveren en besloten had het dier in het slachthuis van Van Doorn te laten afmaken.' Het zat ons niet altijd lekker. Op een koude duistere avond in januari 1935 stonden wij achter een schuur om alzo de steenwegen te bewaken, tot wij vier wielrijders zagen die iets op de rug droegen. Wij begonnen de ach tervolgingen haalden hen in: Halt, douane! Zij schrokken hiervan en wilden wegvluchten, twee konden wij er vastgrijpen. Wij bestatigden dat de aangehoudenen, Van Gerwen Willy en Thevissen Ghislain, 'beiden steenbewerkers, thans werkloos', ieder twee bussen lamppetroleum vervoerden die zij in Holland gekocht hadden. Zij verklaarden 'dat bedoelde petroleum bestemd was voor eigen gebruik, en het de eerste keer was dat zij smnokkelden', maar deze aan tolrechten onderhevige goederen mogen nu eenmaal niet langs ongeoorloofde wegen in het land komen, 'dien volgens aanzochten wij hen ons te vergezellen naar het bureel van den Heer Tolontanger', waar wij het inventaris opstelden van de aan geslagen goederen, 40 liter lamppetroleum met een waarde van 44ƒ1-ank - 'en twee rijwielen eene waarde hebbende van samen 800 frank'. Geen werk en geen licht en geen fiets, en dan nog boetes betalen, niemand die erom lachen kon. Jori.j Note (uit De Standaaref 6december 2001)


111 Installatiebedrijf van den Ber / ooii 26- AfeerIc

-

J'/: 03 3Li

3! Fr: O-i'$L5S5.49 -

Ontdek onze verrassende koopjeshal Diverse artikelen tegen DUMP prijzen!!! Sierradiatoren, wastafels, hangtoiletten, kranen en nog veel meer!

OPENDEURWEEKEND 16-17 maart SPECL4LEKORT/ VGEN

OP TOONZAALMODELLEN! Infovdberg.be

www.vdberg.be 23


or s 1 eve n Contactpunten DORPSNIEUWS

Het Rode Kruis bouwt

1-1 oogstrate n:

FVarre Pa/mans, Tinnenpotstraat 11 E, ie!. 03-314.53.70 t' •nriil wt 1e ,pxiln n,si ' Ing it au Mcci.

,Warcc/ ;ldrjacnscn. Venncu'eg 2, tel. 03-315.90.40 e-mail mareeI.adriaensenvilIage.uunet.be Meerle:

Jan Fret, Mgr, Eester,nansst,'aat 7, tel. 03-315.88.54 e-,nail:jan.fi'etlj3worldonhine. be Meersel-Dreef:

Toon Ver/ere, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail Won. verleve(ajuLtglol2nL.iLgt Minderhout:

Frans Snijders, St.-Cleniensstraat 25. fix ± te!. 03-314.49.03 e-mail /r; , ivYn,j,leet,sçxihgcLbe

-

Wortel:

Maa,'i/e Siebelink, Kerkveld 13, 2323 Worte!, tel. 03 3 / 1.69.69 e-mail dhmworteR.ahotmeii.ca SPOR TNIEUWS René Lauri/ssen, De,smedtst,'aat 22, Minderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Cle,nenssiraat 25, Minderliont, tel. +fax 03-314.49.03 e-'nail.fJwtsijdLïlJcaliaeLbe ADVERTENTIES Jan Mieh ielsen, Groenewoud 21, Hoogstraten. tel. 03-314.49.11 e-mail

FOTO'S Moreel Onincx Lokbosstraat 9, Meer, tel. 03-315.93.07

Rusthuis opendeurdag HOOGSTRATEN - 1-let iu,vihiu.c maakt id,, iie opendeum'dag op vrijdag 15 en zondag 17 waait gebruik om de werking te tonen aan alle geïnteresseerden. Vrijdagavond 15 maart verwachten zij alle kaam'ters voor een jokken 0/ rikken prijskamp. Inschrijven kan vana1'19 uum'. Stipt om 19.30 uur worden de eerste kaarten gedeeld. 01) zatei'dag wordt alles herschikt voor de ultieme dag. zondag. Deze zondag begint met een eueharistieviering in de plaatselijke kapel om 10 uw'. Daarna kan iedereen doorlopend liet ,'ust/iuis bezoeken en cle handwerk- en fototentoonstelling van de bejaarden hevi'onderen. Terwijl u in de cafètam'ia kan genieten van een natie en een dm'oagje, hekom je ook informnatie over de plaatselijke vrijwilligerssi'erking. Ook in het ,'usth,os geld imnniers het motto 'hoe meer hamiden, hoe 1/eb ter het werk'. De opbrengst van deze opendeurdag komt volledig ten goede aan cle bewoners.

24

1-let Rode K,'uis Vlaanderen. afdeling 1-longstm'aten bouwt. Een lokaal voor al haardiensten. Deze afdeling bestaat 60 jaar en hee/t t/oor hard n'erken en spaai'zaamnheid een serieuze spaarpot opgebouwd bij Ii imn hoofdbestuur in Brussel, 1-Jonclerden vm'ijw illigers hebben ergeheel helangloos aan mee gewerkt. Ook de Hoogst raatse bevolking heel i de ve!'eniging altijd gesteund. En zonder cle meclen'em'king van liet stadsbestuu,' zouden de houti plannen nooit ten uitvoer gebraeht kunnen worden. De nodige grond werd aan dc' afdeling gegeven onder cle vorm van een mcclii van opstal. Een a,'ch itectenhum'eau uit Hoog.s'tm'aten tekende voo,' de plannen. liitvoem'ing van de ,netselwerken gebeurt door cle afdeling bouw van het tITO. Bijzondc'm' vem'heugcl is lmc't Rode k,'uis

01e/t/t' spontane belangstelling voom'de samenwerking ,'a,iuit deze school. Fincmneieel zou zonder deze inbreng liet project niet mogelijk geweest zijn. Omwille van liet algemeen belang kan de school clan ook maar een dem'gelijk si'e,'k uitvoem'en .4/de overige werken zul/ei, aan plaatselijke aannemers n'om'clen toegen'ezen. Dit gebouw dat opgetrokken wordt tussen het voetbcmivelcl, de Tinnenpotstraat en de Burgemeester B,'osensstraat zal liet huis worden van alle clienstemi van liet Hoog.s'tm'aats Rode Kruis: hulpdienst, uitleendienst, bloedtransfusiec'entm'u,n, leem'gan gen. Fimiamic'ieelkan toen zijn steentje bijdragen door storting op liet nummer 733-3182418-72. Gif te,, vuna f30 EL'R zij/i financieel oftm'ekbciam'.

Erfelij kheidsonderzoek I-IOOGSTRATEN - Een en/sijs volgen over Egypte, cmrclieologie, geneesmnidclelc'n of Belgische komungen .. liet kamm allemcmcml hij Universiteit Vrije Tijd Davidsfèncls. Elk seme.s'ter kan u op meer dan honcle,'d cursusplaatsen kiezemi uit een omvangm'ijk aanbod Algemene Cum'simssen en Luistercw'sussen Muziek. In Hoogstraten doceert professor JeanJacques Cassim ciii en zijn ,neclewerke,'s dit voorjaar cle cursus 'Het ABC van liet DN,4. Mogelijkheclen en beperkingen i 'tin het mnodernc' erfelijkheia.s'ondem'zoek'. De lezingen vinden plaats op donderdag 7, 14, 21 en 28 maart san 14 tot 16 uur in het cuidito-

m'hmmoi vami liet Klein Senuna,'ie, Vrijheid 234, Het in.s'chm'ijvimigsgelcl bedraagt 37,5 EUR en 32,5 EUR voor Davids/one/s lee/em,. Begm'epemi in de pm'ijs zijn een koffie tijdens de pal/ze cmi de .s'vllci bus. Voo,' mee,' in/om'mncmtie kcmn ii te,'eeht hij Alfbn.s' Liveims, tel. 03 314 54 52. Unive,'siteit Vrije Tijd organiseem't ook tal van Luistem'c'ursussen Muziek. Vier avonden over gm'ote componisten en verrassende thema 's, iii een muzikale mnix vami vrolijke noten, indruk'ii'ekkende klcmnken en passion cle mnelodieëmm. Gemiteresseerden nemen contcic't op met UVTDavidsfoncl.s', Blijde Inkomststraat 77, 3000 Leuven, tel. 016 310 670.


DORPSN!EUWS BROEDERLIJK DELEN

Sponsortocht HOOCSTRATEN - 0p zaterdag 9maart vindt weer cle jaarlijkse sponsortocht plaats in het kader an cie actie Broederlijk Delen. Vorig jaar kwamen er ongeveer 600 leerlingen en leerkrachten aan de startvooreen wandeling of het looppai-cours van 101cm of een fietstocht van 25 kin. Het parcours kon ook al skeelerend

afgelegd worden. De allerkleinsten konden mee in de bui/kar. Dit jaar is eveneens een mooi traject uitgestippelcl langs landelijke wegen. Spijtig genoeg hebben we hierdoor het skeeleren voor een jaartje van het pro grainina moeten schrappen. Wij hopen dat deze sportievelingen nog hun gading kunnen vinden in een stevige wan cie-

ling. fietstocht ot oni al lopend de tien kin af te werken. De aankomst wordt in een muzikale s/eer gedompeld. Vertrek en aankomst gebeurt ook di/jaar in de Rabboenizaal van het Spijker (A mitoon de Lalaingstraat). De start wordt gegeven om 9.3 t) uur. Wij verwachten natuurli/k 1/eer een massa deelnemers.

Jos Le,,aei'ts leidt ook dit/oor de .mpon.sortoehi in goede bonen.

0,, de,-u eg kon uien cle hond laten lezen dooi' ccii p/ciciise/ijX -e 5e/lom' of/t beige/loon int/au ecu .rtempel//e 'uageuu. Gast.'

De hm/kar slot/t ook deze

.4 let deze groep lerug non de s/art

keer

klaar voor deed/ei 'k/e/iisten

JOHANNESPASSION van J.S. Bach HOOGSTRATEN - Op Palmzondag 24maart organiseren de Marnivringen De Loteling, Voorkemnpen Pater Stracke en Noorderkempen Dr. loze! Goossenaerts i.s.m. VVVHoogstraten een passieconeert in de Sint-Catharinakerk van Hoogst raten. Op het programma staat de Johannespassion van IS. BAcH. Aanvang: 15 uur. Het concert dat kaclert in de viering van 350 jaar Heilig Bloed, wordt uitgevoerd door cle kernkoren Alauda uit Ekeren en 4-tune uit Retie en de koraalkoren Pins uit Hoogstraten en Cantuva uit Overijse, begeleid door het kam erorkest Chapelle de La/Taille.

Solisten zijn : Griet De Volder, sopraan: Marianne Vliegen. mezzo; Jan Caals, tenor: Jan Degen, bas; Stéphane Van Dvck als evangelist en Dirk Snellings als Christus. Bernard Wolteck, cello en Peter Pieters, omgel. Het geheel staat onder leiding van Johan Van Bouwden. De toegang bedraagt 15 Er zijn geen genummerde plaatsen. Kaarten verkoop: Toerisme Hoogstraten, Stadhuis, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. teL 03 340 19 55, e-mail: 1wag.iratentoeiii.71le vLaalidereILhe en bi/de leden van de diie inrichtende Marnixringen, tel. nr . 03 54120 88.

i 0/t/t

hei t 'eer best geze/liij.

Verkeersagressie HOOGSTRATEN —Hoe ga je eiiiiee om? Dat vroeg het bestuur van Mam'kant aan Ludo Kluppels, werkzaam bij het BIVV. Hij zal maandag 18maart cle volgende onderwerpen belia,,delen: onderkennen van eigen ergernissen in het verkeer, omgaan met ergernissen en omgaan 1/let agressie van anderen. Dat dit zeer actuele thema 's zi/n, behoeft helaas geen betoog. De voort/macht zal doorgaan in het lokaal lan Unizo (hoven KBC— voorheen Cera), Vrijheid 177, om 20 uur. Leden betalen 8 EUR cmi nietleden 10 EUR. Voor meer in/b: tel. Lies Robben. tel. 03 314 38 48.

25


VERENIGINGSLEVEN

Met een groot volksfeest als apotheose

Drieënzeventig gilden vieren een jaar lang feest ,St. -Sehastiaan Arciulonk St. -Joris Brecht St. -Joris Gas teiré St. -.Jori.s Ekeren St. -Sebastiaan Essen St. -Sehastiaan Gierie St. -Sebastiaan Hem iksein St. -Sehastiaan 1-Ieren tais St. -Sehastiaan 1-Ierse/t de oude St. -Sebastiaan Herseit defonge St. -Nikiaas 1-leultje St. -Joris Hoogst raten /4. St. -Joris Ka/inthout (gsch) St.-Sebastiaan Kaisnthoul St. -Sebastiaan Kapellen St. -Antonius Kasterlee /8. St. -Sehastiaan Kas terlee St.-Antonius Lichtaart St. -Sehastiaan Lichtaart St. -Antonius Liiie St. -Sebastiaan Liiie St-Joris Loenhout St.-Sehastiaan Loenhout St. -Ambrosius Meer St. -Joris Meer St. -An tonius Meerhout St. -Joris Meerie St. -Sebastiaan Meerie St. -Sebastiaan Merkspias St. -Joris Minderliout St-Joris Nieuiv,noer St. -.4ntonius Oien St. -Joris Oostniaiie St. -Sehastiaan Oud- Turnhout St. -Sebastiaan Pa lie St. -A fltOflius Retie St. -Sehastiaan Retie St. -Joris Rijkes'orsei St. -Seha,stiaan Ri/kevorsel St. -Sebastiaon Sch ciie St. -Sebastiaan Schiide St. -Sebastaan Schoonbroek St. -Sebastiaan Schoten St. -Hirybrecht St. -.4 ntonius Zoersei St. -Joris St. -Job in 't Goor St. -Joris St. -Lenaarts St. -Sebastiaan Tielen St. -Norhertus Ton gerio 5/. St. -Sehastiaan Ton gerio O.L.V. Veerie St. -Seba.s-tiaan Viersei St. -Antonius Voort kapel St. -Sebastiaan Vo.v.selaar St. -Sehastiaan Wecheiderzande St.-Antoniu.s W'eeicie St. -Sebastiaan We.sterlo St. -Sebastiaan Westm alle St. -A ndries Wilden' St. -Joris Wortel St. -Christojfei Kapellen St. -Joris Wuustwezei St. -Sehastiaan Wuu.stwezel St. -Sehastiaan Zandhoven St. -Ch;'istofjei Kapellen St. -Servaes Herselt St. -A,nb,'osius Gie,'ie St. -Sebastiaan Poppei St. -Sebastiaan Vlimm eren O.L. V. Kalinthout St. -Chrisfofiel Merksein 26

Dat u in dit blad elke maand een ruime bijdrage 'schuttersnieuws' kan lezen maakt al duidelijk hoe actief de gilden in het Hoogstraatse zijn. Het is dan ook logisch dat de kandidatuur van het Verbond der SintJorisgilden en Hoogstraten weerhouden werd, om in Hoogstraten een groot volksfeest te organiseren naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Hoge Gildenraad der Kempen. Over het volksfeest op zondag 25 augustus, met historische steekspelen op de Vrijheid, verneemt u later meer. Eerst is er al een tentoonstelling van 'Waardevol gildenbezit' in het Stedelijk museum. In 2002 bestaat de Hoge Gilden raad der Keinpen 50jaar. De koepeiveren iging, waarbij de 73 nog actieve gilden aangesloten zijn, is dus veel jonger dan haar leden, waarvan de oorsprong teruggaat tot in de 13 eeuw. In die dagen dreigden er ziekten, natuurrampen, oorlogen en bon gersnooci; een onzeker bestaan waartegen de mensen bescherming zochten bij God en de heiligen. De bevolking zocht ook hulp hij elkaar en zo ontstonden de gilden. Op de eerste plaats waren er de ambachtsgilden, waarin zelfstandigen van eenzelfde 'bedrijfstak' zich veren igden. Ook binnen de kerk ontstonden er verenigingen, die zich gilde ofbroederschap noemden. Het waren organisaties waarbij gelovigen zich aansioten voor de verering van een sveibepaaide heilige. In de schuttersgikien kwamen vrijwilligers samen om hun godsdienstige plichten te vervuilen, elkaar hij te staan en de wapens te dragen om de heerli jkheid te be.çche,'men en de heer bij te staan in geval van nood. De schuttergilden ontstonden dus bij de gi'atie van de hee,', die de gilden officieel erkent door hen 'de cae,'t', een soort .stichtingsakte en regie,,,ent, te bezorgen.

Door de eeuwen heen verwerven de gilden roerende en onroerende goederen en geven ook kunstopdrachten, waardoorhun eigen pats'inioniu,n en dat van de kerken uitbreidt. De ambachtsgilden en de broederschappen zullen verdwijnen, maar de gilden blijven bestaan, zeker in de dorpen en de kleinere steden. Zo is het opvallend dat ei' in Hoog.sti'aten nog zeven gilden actief zijn, terwijl er in steden als Turnhout, Geel en Mol geen gilden meer zijn en er in He,'entals nog mnaar één gilde is. Het juheljaai' van de Hoge Giidenraad begint op 9 maart met een academische zitting in het klein seminarie. Vanaf die dag toont het Stedelijk niu,seumn de incest waam'devolie bezittingen van de 73 gilden van de Kenipen. De organisatoren selecteerden maar een beperkt aantal voorwerpen, maar plaatsen deze in hun historische context en betekenis. Het is een tentoonstelling. die zich op de eerste plaats richt tot 'niet gildenieden'. 'Waardevol Gildenbezit', in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te 2320 Hoogstraten. Van 9 maart tot en met 28 april, elke woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur en na afspraak. Info 03 314 65 88.

28

Ato

26 31

23

.±Jiti

12 62

i6 4o

TURNHOUT

48

.

35

4

73

44 38 39

17 18

45 -'4

ANTWERPEN

137

0 -

#44

• BUKS • HANDBOOG A VOETBOOG 0 KLEINE KRUISBOOG ST.-JANSBOOG

0


BOEKBESPREKING EEN BLIK TCHTER DE TRALIES VTN

Levenslang

DE BELGISCHE GEVANG[NISS[N

l-IOOGS'I'RATEJN - Dinsdag 5 februari prrsenteei de ui1geei ij Maitteau het boek 'Levenslang, een blik achter de tralies van de Belgische gcvangenissen' van Dai't Deiiiytteiiaei e, in liet Peuikutiaii Sclioulceuti'uaii te Hoogstraten. De Belgische gevangenissen zitten bars tens vol, de infrastructuu,- is hopeloos verouderd en voor ddjikç hc'gvlcidine van gedetineerden ont breekt het aan mensen en middelen. Decennialang werd liet gevangeniswezen door de overheiçl viieünoederlijk behandeld. Liet onderwerp staaf ioehfamee hoog up /polit'A eene/u ieui de pont/ei. In de ,netliti en cie politiek wordt ,ediscussieerd over cri,ninaliteit, de toegenomen onveiligheic/op straat, de rol vanjustitie en ook de stru/;nciat. Haast iedere burger hee/i wel een mening over deze onderit'empemi maar vveinmgen it'etemi wat er zich achter de tralies a/speelt. In het boek Leveims/ang vertrekt Bart Demvttenaere vanuit de persoonlijke ervaringen van vijf langgestrafle gedetineerden. Vervolgens laat bi! een aantal 'veldwerkers aan het woord: een gevangenisdirecteur, een aalinoezenier, enkele cipiers, een justitieel welzijnswerkster en een justitieassistent. De lezer wordt gecon!ro)iteerd in et levensverhalen en getuigenissen van mensen die jarenlang achter de tralies verbleven of werkten. De auteur neemt daarbij geen standpunt in, ,naarzoekt cle nuance e,i de menselijke waardigheid. Leven.s'langbevat ook de neerslag van een grootscha lig onderzoek naar de beeldvorming over gedetineerden en gaat in op cle rol die de media spelen hij deze beeldvorming. Deze grondige beschrijving van de wereld achter (le tralies wordt aangevuld niet ethische beschouwingen van een procureur en een stro fpleiter en een kritisch interview met cle ministers Marc Verwilghen en Mieke Vogels.

LEVENSLANG BART ÜFMYTTFNAFRF

PSC Hoogstraten Ï)e schrijvrr was op dinsdag 1juli '(dit in liet Penitentiair Schoolcentrum te Hoo gstraten. In zijn boek lezen we hlz. 26 en 27: Het PSC te fïoogstraten strekt 7ich liii overeen (icOnein Cdiii vee, .e

1

e,,lii live liii en, lief 'elil viii Int

liet historisch kasteel '(,elmelslot met aanpalende gebouwen. weiden en landbouwgronden. In dit veeleer idvllische kader worden 155 gedetineerden ondero'orpen aan een open iegimne. Er wordt geen fbto van inc genomen; ik zie nergens elektronisch beveiligde druk-knoppen. it'el klassieke sloten clie met gewone sleutels werden geopend. Als ik eenmaal voorbij liet portiem'shuisje ben. wandel ik over de slotgracht naar liet imposante kasteel. Na ee,, eenvoudige klop op de poort wom'c/ ik binnengelaten, niet t/oor een c'ipier maar door cle 'planton ' van dienst, een jonge gedetineerde clie me vm'ienclelijk de weg naar het kantoor van gevangenisdirecteur Buts wijst. lef Buts is een gedreven man met een sterke sociale betrokkenheid. Voor de rondleiding in zijn inrichting hebben we een uitgebreid gesprek over liet bijzondere, opemi regime dat Hoogstrciten onc/e,'sclieidt van alle amidere strcf imu'ichtingemi in dit land. JefButs: 'Het Penitentiair Schoolcentrumn is de minst beveiligde gevangc'n is van België. Elke seconde zijn er 155 kansen dat iemand de inrichtin,g ontvlucht. Elke gedetineerde werkt of volgt hier een opleiding. 's Avonds en in liet weekend is er een uitgebreid gammna va,?

untspannings- ei, sportactiviteitemi. De kleintoon ligt op persoonlijke vorming, opleiding en het onderhouden van contacten met cle buitenu'erelcl. De voetbalploeg van cle inrichting neemt bijvoorbeeld actief t/cel aan cle plaatselijke competitie. Het si'steemn cicmt hier wordt toegepast, bestrijdt elke vorm van verhittering. Alle activiteiten worden doelbewust georganiseerd met liet oog op een zo go ccl mnogc'hke resocialisering. De werking van liet PSC is momenteel toonacingevend op liet vlak van de 'lierstelgerichte detentie BcirtDeoivttemiaem'e schm'ee,tverscheidenejeugdboeken, een clic'l, tbundel en toneelu'em'k. In 2000 verscheemi het veelgeprezen De last ran liet leven, :e//2nooi'cl In België en Neclet'/ana' en vorig jaar schreef Bcirt samnen met Wini Gevsen Spiegelec'hi'i7/. Leien tussen hoop cnn 'anhoop. Het boek Levenslang van Bart Dein vttenaere, uitgegeven bij Manteau, is een pciperbcmc'k van 346 blz. en kost in cle boekhandel 79,95 euro.

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of iii Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof Videolabo Ook uwA.P.S.Jïlnien -1 UUR SERVICE Vrijheid 126 Hoogstratn Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Bec.rse Tel.: 014161.35.37

27


DORPSNIEUWS

Batlonnen en boeren

Bast&JASSEN of liet ongeduld van IKO! 11OO(S'lR.4IL' - L)at ,c/tiî aj' hete itide an

HOOGSTRA TEN - Een goede 'erstcaid/zouding tussen bal/oni 'ciarcle,:s en boeien iiç heel belangrijk. De akkert en i i'eiden :ijn onmitbaar voor een 1 'eilzje landing. Daarom X7'i7ijen jaarIj/cs een aantal landbozi wers de kans om ook eens een vlucht te maken. De efgenaars ii 'acirze het 'oorhife jaar een landing maakten niet lam ballon kunnen deelnemen aan een loting In Ii et stad/tuik iverden tientallen muimen door burgemeester Kan Aperen zat de hoge hoed ven Loujk getoverd De gelukkigen kunnen samen mei enkele /iimilieleden de volgende ii 'eken de wereld en hzai huis' raiwik de lucht gaan bekijken.

Smullen op z'n Afrikaans

HOOGSTRATE - Naar goede gewoonte zal de Were/dwinke/ ook el/t jaar een heerlijk maal bereiden voor al haar sgnipathisanien en elkeen clie how/t i'an een culinair avontuur. Geuren, kleuren en smaken van zii'art Afrika zullen ciii keer de versclnilende schotels kruiden. De opbrengst van dit etentje is dan ook voor de mensen uit hei Afrikaanse Kameroen. Ergens in het noorden van dit land in liet bisdom Marina Makolo - zijn mensen van ter plekke bezig met ''analles om uit hun miserie te geraken. Er wordt 0.0. geprobeerd om cle Landbouw wat meer te doen opbrengen, er worden gemeenschappelijke opslagplaatsen gebouwd om de oogst te bewaren, er worden waterputten geslagen en men leert er ossen te gebruiken om liet land beter te bwrken. Met goede raad alleen zijn cle mensen daar niet veel. Er konit ook geld aan te pas en daarvoor zorgt om. Broederlijk Delen naar wie de opbrengst van dit etentje gaat. Dus allen naar cle parochiezaal Pax op zaterdag 9 maart om liet eigen huikje te vullen en tegelijk ook een beetje cle buiken van hen die dat 'volle gevoel' (imper kennen. Inschrijven voor 2 maart bij Katelijne Derache, te!. en fax: 03 314 89 55 of via e-mail Katelijne.Derache(ï,pi.be U kan kiezen tussen vlees-, vis- of vegetarische gerechten en verschillende voor- en nagerechten. U kan komen om 17.30 uur of om 20 uur. Smakelijk.

28

de ninliv eut l,leO moet dc ce,zte lentetelcens. lijkt ons met meer dan normaal. Dat er lui zijn clie muet kunnen of willen wachten op liet uithar sten van de eerste botten en liet ontluikende frisse groen, is al minder evident. De artiesten van liet IKO zijn zo 'n ongeduldig volkje. De wind, strieinende Jegens en donkere dagen, te veel is trdp en tróp is te veel, vinden ze daar! Om opkomende soniberheid te verdrijven, gooien zij daarom op zaterdag 2 maart resoluut alle atelierdeuren en ramen open wantzij willen licht, kleur, lente. zon en vrolijkheid.' En graag snel als liet kan! Zoals je van gedreven kunstenaars kan Ierwachten, zullen zit de natuur i'erschalken door in Ffoog.straien de lente enhiele nv/temi vroeger le laten starten. Creativiteit kent geen grenzen, dus waarom niet. Bovei,dicn mag en kan iedereen er getuige van zijn want de Vrijheid van Hoogstroten wordt liet actieterrein, met de bomen als schildersezels. Het verklaart de titel Bast&JASSEN. Het ko,m er op neer dat zowel de tieners als de volwassen IKO-cursisten clie dag zo 'n honderdtwintig bomen op de Vrijheid gaan voorzien Jan een kleurrijk en stijli'ol jasje. Het kleurenpa let gaat van lichtgeel (rusth uis) over groen tot roodbruin (begijnhof,), zijnde cle natuurkleuren van cle lente, de zomer en de herfst. Uit respect voor de lindebomen zal er mllet gewerkt worden niet verf maar met geklei ode doeken en koo,'d. Het jasje kan dus gemakkelijk ook weer uitgetroklcen worden na zondag 2'1 maart. Nadien zorgen de bomen zelf voor cle lente. Oproep: Al wie nog gele, groene of bruine doeken (oude vodden of lakens) kan missen, mag deze nog voor 2 niciart in het IKO af leveren. U maakt er een 1100/) mensen blij mee en u dient de Icunst. Wat wil je nog meer? Praktische gegevens: IKO-project Bast&JASSEN - fietwrs en volwasscwejz, locatie. Vrijheid, l-ioogstraten, van het rusthjuis tot het begijnhof , periode: van 2 maart (realisatie) tot 24 maart. Bast&JASSEN - kimuleres, locaties: IKO Hoogstraten en omgeving. IKO Meer en om geving, IKO Meerle en omgeving, datum: zaterdag 2 maart met receptie van cle kinderen voor de ouders. Infh: IKO tel. 03 314 75 54.

FIAT LANCIA ALFA 11(1MW

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03 - 314.71.84 Fax 03 - 314.83.98


VERENIGINGSLEVEN

Junior Journalist wedstrijd I-IOOGSTRATEN - Davidsfondsafddling Hoogstraten organiseerde in samenwerking met Davidsfonds INationaal de Junior Journalist Wedstrijd 2002. Deze wedstrijd wordt door het Davidsfonds in gans Vlaanderen georganiseerd. In de gemeente Hoogstraten deden 21 klassen mee. Anders bekeken 437 leerlingen fantaseerden mee op een creatieve manier over het onderwerp 'reizen'. Een vakjury had de taak om uit de 42 beste opstellen een 'laureaat vijfde leerjaar' en een 'laureaat zesde leerjaar' van het basisonderwijs te vinden, t-let was zeker geen eenvoudige opdracht. Hier kan u nu de werken van de twee laureaten lezen. :

Een euro vertelt

Lzm-nye C,'cent,m; 5 /ee/7aa/1

Het was Kerstmis en de euro 's waren in liet land. Maaréén duo was een andere euro dan cle andere. Want clie euro had een kop die kon spreken. En clie beleetde een hoop am'Ontu,'en. Maar één van die verhalen moet je weten. Ei' zit een boodschap in. A l.s'je goed luistert dan weet je het. 'Het was kerstdag, dus de en ro 's werden in cdle landen naar de bank gedaaii. Plots werd liet licht in de zak van liet geld. Een hand pakte me op en gaf me aan de baas van de bank. Hij voelde en begon te lachen. « Hci, ha, eu,'o 's ik heb euro 's vast ! » Hij stopte ome in een kluis, het was weer donker. Ik bleef er niet zolang liggen, want een vrouw gaf me dan aan een heel rijke man. Plots voelde ik inc niet zo goed. Want ik werd aan waardeloze dingen gegeven. En toen zat ik in cle kassa van de autogarage. Ik ontmoette vele andere koppen. Maar clie leken niet veel op die van mij. « Dag » stotterde ik, « ik hen de ew'o ». « Wij zijn cle fi'anken, wij aarden nu minder gebruikt omdat de euro 's er zijn, ja toch ? » « Ja, dcii klopt ! » zei cle euro trots. En toen vist ik dat ik vana/ nu belangrijk ben voor de mens. En ja hoorde reis ging weer verder. De verkoper pakte inc eruit en gaf rnij aan een klein meisje. Het meisje keek me raar aan en gaf me aan nioecler. hczar. Dan stak ze me weer in haar portemonnee. Ik kreeg het warm want iie wai'en cii dagen cicin liet reizen en ik kivam in Spanje terecht. Ikdachtdatikhiermijn reis wel moest stoppen, wcint liet duurde wel heel lang voordat ik hier uit die portemonee

ii'erd gepakt. Maar ik kvi'am er wel uit. Ik werd op een tafdije vlak in de zon gelegd. Een tijdje lang kon ik lekker van de zon genieten maar plots kwam er een ineisje(euro) naast inc liggen. Ik voelde kriebels. prikkels en vlinders, die er niet uitknnnen. Ik was verliefd. « Hoe hec'i je ? » vroeg ik inc een beetje verlegen af. « Ik ben Eura ! » want meisjes uit Spanje lieten zo. A 'tai" loer ii'erd ik . cOn e II ii ei Pui a ille'L'i4enoiii n - Tuun werden iie in ccii vi'enspUt gegooid. ij met zijn tii'eetjes in de wenspur. We mt'erclen ei-redelijk snel uitgeschept met een netje. Maar c vielen op de grond en niemand pakte ons op. c lagen samen naar de sterren te ki/ken en iiiil'i 'moee mak i'Wkt? sciiii"ii ifl J, ker. We »'erilen op,ç'egeten door een stenen varken. We oioesten door een gleuf en ... het spaarm'arken werd kapotgeslagen in Oostenrijk. We rolden samen man de top van de berg. Maar plots voelde ik inc niet zo goed. Ik werd door een chique vrouw opgepakt en weer ingepakt en onder de kerstboom gelegd. Ik Icig wel bij Eura, maar toch was er iets niet ,luis met mij. Ik voelde me nu nutteloos, want wat kan een rijke i run vnu met 1 euro of'2 euro doen ? Maar toen im'erdc'n iie voorzichtig opgepakt en voelden u'armtc en liefde. Want die rijke vrouw ga/ons aan ccii ai,o,'e iran ii' en een arm kind. We voelden ons goed. We wilden hier moor altijd swnenhlijven Samen met Eura. Onze droom is eindelijk uitgekomen. Je ziet een Euro is geen gewone Eu,'o. Hij wil mensen blij maken en ii uttig zijn. macir Ii ij wil goed gebruikt worden. Eura en Euro betaalden nog lang en gelukkig en kregen nog vele Eoroeentjes.

Ie'kkei'geslapen hel,. 'Ja en raargedroomdook, zeg ik. Ko,'t cicicirna vertm'ek ik. ik maak mijn hoekentcz,s' vast op mijn fiets. Nu hoor ik weer nat. 'Joepie op reis, cle wereld rond! 'Als' dat cle stem van ojeneer ,4tlas niet is. 'Hoe dom, ' spot liet dik woordenboek. 'Jullie weten echt niks, ik veel alles, alles, alle's en ik zeg jullie mie rijden lm'eergelm'ooii nacirschool. ' 'Op school hen ik cle belangrijkste. ' zegt Agenda. 'Mij hebben ze ciiie dagen nodig, jou zouden ze beter thuis laten, je bent veel te dik en je neemnt zoveel plaat.r in. ' 'Jezus, Jezus, Jezus, hou nu eens op! vraagt Catec'liese. 'Ons baasje Scincler kan er toch ook niet aan doen dat hij zoveel moet meenemen! ' reiskoijer, daar moest hij ons in stoppen! ' hoor ik Atlas /cmntaseren.

Scincico' ( 'onZe, 6" /eerJ'cla/

'Hé, Scmncler ....gaje nu nog nice of blij/je' hier staan? ' roepen de kinc/em'en van cle buimm't. 'Nee, nee, ikga mee op reis in et jullie. ' 'Op reis? Maar Sancier toch, wacir zit jij met je gedachten?' II é za/leo, nog lot cle mc,anc//mi/ moeten u ad'!?te i'ei'nemen o/ ééii J 'ciii deze lcait'ecilen ool' ,?cItI'o/?cla/i/l cle pl//zeil valt. IVe im'ensen liet 'i/O licu'te. te '/1 01/1

De reis van mijn boeken Het eer,s'te moment dat ik miakker word, hen ik nog een beetje moe. De dromen spelen nog wat in mijn hoofd. Slaperig pcik ik de laatste boeken van gisterenavond van mmjil bureau en stop ze in mijn boeken tas. De lcla.s'cigendci wi'ing ik tussen mijn boek vczn Frcins en de cori'ectiesleutels van wiskuncie. Op dcii moment hoor ik een gemopper uit mijn hoekentas komen. Hoor ik goed? 'Schuif eens' wat op vlegel' hoor ik mijn klasagencia zeggen. 'Ik 01oct er ei/tijd weer Iciatst in. jullie houden nooit plaats moor mij over! ' 'Donunage! ' cintwoorclt mademoiselle Fm'cniçais 'Mcn,s' ilv a tm'op pen cle plai.'e ici. ' 'Jazekem', v'ijsneu.s' 'antwooi'clt meneer Wiskunde. 'Je kunt toch vel uiti'ekenen dat we hie,' cd met te veel boeken zitten. ' 'Kom, kooi kindertjes, ' kooi t Cc,teehe.s'e tu.s'.s'en beide. 'Lacit ons' nou geen i'uzie mciken, het is hijnci Kerstous. ' Sander, komen eten, 't is tijd om op te staan, 'roept moeder. Aan tafel vraagt ze of ik

iq

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 29


DORPSN!EUWS hm'reIo'npn zeke;'. Het zou echter de eerste keer niet zijn dat een plan in uilsvering later niet blijkt te werken: zie het rondpunt in MeerMeerle of op de Wereldakker.

Dorpsraad Hoogstraten Niets nieuws onder de zon? De jaarlijkse open algemene vergadering van de doipsraad van Hoogstraten op 21januari. Ongeveer evenveel volk als voorgaande jaren in zaal De Welgezinde. Een nieuw en uitgebreid bestuur. Een bijna voltallig college. Voor de helft vernieuwd en na een eerste jaar van bestuur voor de leeuwen gewotpen. Althans dat leken de verwachtingen. Echter de agenda van de vergadering was niet nieuw. De behandeling van de prioriteitenlijst van het jaar 2001 haalde oude koeien uit de gracht. Er was ook niet veel aan gedaan.

Bij de rijkswacht Het huidig bestuur van de dorpsraad kwam tot de conclusie —na een bezoek aan de rijkswachtkazerne- dat dit gebouw best een commercieelresidentiele bestemming zou krijgen. Een uitbreiding van het 1KG zag men niet zitten. Een verbouwing tot theaterzaal zou te hoog gegrepen zijn en vergaderruimten zijn er toch al genoeg. Appartementen op de verdiepingen, met een exclusieve ligging, en handelszaken op de koer, dat zag men wel zitten. Het zou de Vrijheid verfraaien. Het kostenplaatje had men niet bekeken. In een onderzoek naar de hestemnming hoeft dit ook niet. Voorgaande betekent dat men cle voorgevel van het hoofdgebouw wil heb ouden terwijl dit laatste vrij beperkt verbouwd in oct ivorden om er woongelegenheden van te maken. De later toegevoegde zij- en ach terhouwen kan men eventueel afbreken en men pleit ook voor het behoud van de pamking achteraan, met een doorsteek naar de Vrijheid. Tot zover een standpunt van het bestuur van cle dorpsraad. Vanuit liet college merkte schepen Van Aperen op dat het gebouw ondertussen een geklasseerd monument is zodat de vraag client gesteld. wat kan er nog, wat mag er nog en voor wat? Minister Van Gremhergen liet weten dat mits respect voor het geheel het gebruik legio kan zijn, voor alle doeleiden dus. Momenteel wordt onderzocht wat de huidige stciat van het gebouw is en voor wat liet gebruikt kan worden zonder al te grote investeringen. Dit om leegstand le

vermijden en cle daaruit volgende verkrotting. Voorts stelt de schepen dat hij geregeld de vraag krijgt om meer ruimte voor verenigingen en groepen om te vergaderen. Vanuit cle zaal reageert Jef Martens niet de vraag de nota van de dorpsraad te mogen inzien om na te gaan of hun slandpimt wel onclerbouwdis en nietslechts gebaseerd is op loze beweringen. Ook de Hoogstraatse SPa wenst gehoord te worden inzake liet lot van dit gebouw.

Straat afgesloten Even in herinnering brengen dat de dorpsraad de laatste jaren altijd gepleit heeft voor een integrale aanpak van de omgeving van het Van Aertselaarplein. Dit wil zeggen: een ordelijk verloop van de verkeersstroom, veilig voor fietsers, bushalten geïntegreerd in de statie van De L,j,i, parkingplaatsen, groen voorziening. De burgemeester kon aankondigen dat de Minderhoutsestraat dicht gaat van zodra de aan de gang zijnde werken beëindigd zijn. Enkel fietsers kunnen dan nog de doorsteek maken. Al het verkeer 01oct clan tussen ccl/eetje en sla tie recht op recht de Minc/erhoutsestraat in en uit. Dan kcin ook cle Moerstraat terug in twee richtin gen gebruikt worden. Een clefinitiet'e oplossing voor de bushcmlten kon nog niet gevonden worden. Verdere afwerking van alles lacit zich voorzien voor 2003. In het iragenuurije stelt een buurtbewoner de vrciag of de bussen de bocht wel kunnen nemen. Antwoord: De Lijn kan toch wel drciaicirkels

Wie betaalt het gelag? Van open haar nut zouden voetpaden in Linden dreef en Dr. Vemçn,issenstrcmat zijn. Volgens het bestuur van de dorpsraad. Met als gevolg dat de ciangelanden deze niet hoeven te betalen. Omwille van de aanwezigheid van de Pcix, cle bibliotheek, het Spijker, het vredegerecht, het penilentiair schoolcentruni. Al deze instellingen trekken genoeg bezoekers om degelijke voetpaden te verantwoorden. Schepen Peerhinck opent een gaatje. Dcli uiclige verhaalhelasting loopt nog een vijftal/aren en kan niet afgeschaft worden om niet alle vroegei'e betalers te moeten terugbetalen. Nochtans gafde provincie het college een duwtje in de rug om voorgciande te bestendigen in een reglement —dat de eerstvolgende gemeenteraad nog moet bekrachtigen- zodat men kan beginnen denken acm een nieuw reglement voor stoepen. Waarschijnlijk nergens gratis, want dan zou elke straat wel afkomen en dat is gewoonweg onbetaalbaar. Mogelijks via een gemengde bekostiging, deels door de inwoners, deels door de stad. Aan de aanwezige bewoners van de Lindendreef ga/de schepen de raad dat ze maar eens moesten beginnen nadenken. Voor of achter de bomen, of direct langs de rijweg? Wat dan met het parkeren tussen de bomen? Moet er onteigend wom'den? En wat moet de overdreven snelheid als er geen voetgangers meer op de rijweg lopen zoals nu?

Zuidelijke tangent Niets nieuws onder de zon. Eigenlijk een aandachtspunt van de verkeersraad. En van het huidige nieuwe college van Rijkevorsel kreeg men een overduidelijk niet om een ontsluiting te realiseren op hun grondgebied via de Houtelweg. De zuidelijke ramidmieg (iiie gadit dat betalen?) zal integraal op Hoogstraats grondgebied moeten komen. Vanuit een doorsteek van op de Sint -Lenaartseweg richtingA chtel, achter

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

IE&C2Piex W!EitR1BJIfl1RU1 30


DORPSN!EUWS de Houvast door, naar De Sier om dan via de Bouwhoef onder 4?rteI de weg naar Merksp las te bereiken. De toekomst brengt raad. Hoewel het lijstje van voorzitter Ruts niet afkeiverkt is, kan Jos van de Achtelsestraat dan toch weer zijn rooster op tafel brengen. Om wateroverlast ten gevolge van een verstopping van de riool tegen te gaan, moet er op de waterloop een rooster gestoken worden. Wie het verslag van vorig/aar er op na/eest, weet dat KarelA erts toen vanachter uit de zaal, als uittredend schepen kon bevestigen dat het rooster klaarligt om geplaatst te worden. Content is het bestuur van de dorpsraad wel over de verbeteringen die zijn uitgevoerd aan de 'n'egenis op het kerkhof. Tot spijt van wie het benijdt maar cle blok/es (varkensruggen) op de weg naar Sint-Lenaarts gaan niet weg vooraleer er een vrijliggendfietspacl komt te liggen. Wel komt er een 70 kin per uur beperking. En de aanpassing van defietsersoversteek aan het gevang komt er ook niet. Pas werd een 'punctuele verlichting goedgekeurd, beslissing die best uitgevoerd wordt zoniet blijft al/es hij het oude. 0177cr Meeims, onze erecommnissaris van politie is er kort ove,': "Lichten met een drukknop moeten daar komen, al de rest vergeet ge hete,'!" Ook nog gehoord: laat die fietsers tenminste hun licht aandoen.

En de centen gaan naar Uit de begi'oting van het jaar 2002 leem'rschepen Pee,'linc'k dat Hoogstm'a ren op centen mag rekenen voor riolering in de Heuvelstraat, hei slopen van de IKO (bedoeld is waarschijnlijk de aangekochte vroegere wasserij in liet Gi'oenewoud), aanpassing van de zolder van het schoolgebouw in cle Boomstraat, liet dak van de school in de Elisabethiaan, subsidie voor de restau,'atie van de Laarmno/en. Dit laatste kort toegelicht door Cham'el Verheven van liet hetm'ej/ende comité. War mmioct dat kosten? En wat benedenstroomns, als het veel regent? De dorpsm'aad is ook nog hezomgd 0171 het parkeren ter hoogte van Vrijheid 13, het nieuwe politiecentm-uoi. Is daar welplaats genoeg? Geen probleem zegt de hum'gemeester. En er komt signalisatie naar deze diensten. Zelf kunnen ze achter liet gebouw hun wagens k'vt'ijt. En op een vraag of er politie blijft in Meer komt er een bevestigend antwoord. De wijkagenten worden verdeeld over de diie gemeenten, Merksplas, Rijkevorsel, Meer, en ook nog in de centrale post. Zeker is dat liet hier een intei'gemneentelijke materie betreft, want de uitgenodigde politiezonechef Marc Snels bleef af "ezig op deze dorpsraad. Hij zou op de vergadering met alle dorpsraden voorgesteld 'i'orden. Zegt de hurgeni eester.

Jaarlijkse klaagzang In het vI'agen uurtje komen dan tal van ongemakken en ongenoegens boven, het één al minder belangrijk als liet andere. En naam' een bestuur van een dorp of stad niet altijd veel aan te zeggen heeft. Zoals, dat somniigen hun vuilzakken te vroeg buitenzetten of dat het rond de giascontaincrs liet altijd één gm'oot stort is. 0/dat liet containempam'k op zaterdag een kwartier te vroeg .s'luit. Dat er stoepen slecht liggen in de Culemhorglaan, en dat daar problemen zijn met liet instappen van cle leerlingen. Of dat de openbare vem'lichting in de woonwijken te lang en te fel brandt. Of te weinig, of dat er helemaal geen is. De gm'acht in de We,'eldakker ii'om'clt zeker dit jaar ingebuisd. Meer politie op straat blijft een oproep. Tegen liet parkeren op stoepen 1110et opgetreden st'orde,i, tegen de snelheidsduivels ook, en er moet toezicht zijn hij de uitgang van de scholen. Dat die altijd-dezelfde-ho rdrijdende bewoners van de Heilig Bloedstraat er mee moeten ophouden, uw mnedehewonem's zijn liet beu. Eénrichtingsverkeer, 30 kin -zone, een d;'empel, een versmalling, "Uzegt liet maar '', was cle m'eac'tie van de burgemeester. ''Stuur cle politie dan af op die gas/en ''. nos de ,'ec,ctie uit cle zacil.

Durf Dat heb je nodig omim op liet einde toch nog het 'zmi'eoibacl i'ami Hoog.straten op tafel te brengen. Moedig is dat. Er werd wat rond de pot gedm'aaid daar van voor aan de tafèl. Mcmi zocht nog naar m'uimte voor liet recreatief sportgebeuren. ??? Heistraat, Minderhout. Moest je ook hebben om schepen Pee,'linck achter een standpunt te vragen over liet hotel waarvoor 01) gemneentegm'ond in de Gelmelstraat een bouwvem'gunning werd gevraagd. Hij wil daar niks over zeggemi want er loopt een pm'ocedure die hetcollege moet respecteren. Eén vm'aagje clan toch: wie ga/dan toelating om die bouwvergunning op gemeentegm'oncl in te dienen? Secm'etam'is van dienst Jef Verheven besloot: "Het moet niet altijd negatief zijn, Hoogstraten dankt het gemeentebestuur voo,' de kem'stvem'lic'hting. Flauw vonden we zelf. Er hing er toch, op de Luizenmarkt, cmi de burgemeester replic'eem'de gevat door te verwijzen naar wat liet bestuur vroeger deed cmi wat de gebuurten deden. Niet alles kan vami het stadsbestuur kooien. Emi u? (ep) 31


VERENIGINGSLEVEN

Stan Van Hemelen 25 jaar voorzitter Sint-Catharinafanfare Mee,' dan 50 jacu- is Stan 1 'an Hemelen muï kant. Van thuis uit —vader was de smid van Oevel en muzikant in de plaatselijke fanfarewerd hij groot met niuziek. Ooit diende hij wel 80 mnuziekstukken in één jaar te kennen om hij vijf verschillende groepen ie spelen. floe een Oevelenaar iii Hoog.straten voorzitter van de Koninklijke Sint-Cathw'ina-/ènfium'e wordt, dat lees je in deze bijdrage. 'Niet normaal dat iemand uit een vreemd dorp voorzitter van een lokale vereniging mi'ordt ", zegt zijn echtgenote. Waarop Stan repliceert dat dat in Hoogstraten wel meer het geval is. Vroeger zei men: 'Meer regeert, Loenhout bekeert'.

Naar Hoogstraten Zoals zovelen werd hij naar Hoogstraten gelokt duo, de aanwezigheid van het ondem'u',jç In 1954 ajges tudee, tl met een diploma van ondermt'ijzer en regent werd hij door Deken Laurevs aangezocht om in de toenmalige vakschool te komen lesgeven. De deken was een oude klasgenoot van vader Van Hem elco, allebei af komstig van Olen. Het eerste jaar reed hij dagelijks met de fiets naar Heren tals, pakte daar de bus' tot in Oostnialle en een volgende naar Hoogstraten. 's Morgens was het nog te doen maar na schooltijd was er een oponthoud van wel tsi'ee uur in Oostmalle. Thuis zagen ze dat dat niet langer kon en er werd een volkswagen gekocht. ''Toen kon je nog 35 km afleggen in een redelijke tijd' Ook oudere broer Jos was aan deslaggeraaktin de latere Vito zodat er samen kon gereden worden. Tot ,Jos bouwgrond kocht, en Stan en Marie-Louise maar vlug besloten om hetzel/de te doen. Een hele carrière op en af rijden zag hij niet zo zitten, koor cle echtgenote viel dat niet mee, in Hoogstraten komen wonen. Dat was nog niet zoals liet nu is. Twee weken na de verhuis, het in oct in november 1962 geweest zijn, stonden Vital Raes en voorzitter Rigouts van cle janjare voor cle deur. Hun was ter ore gekomen dat hij in de/ëinfère speelde in Oevel. Een mm'eek lciter trok Stan naar zijn eerste repetitie in het zaaltje van de Tinnen Pot. In 40 jaar zou hij ampel' drie oe/enstonden missen. Later werd ergeoejènd in de Wachtzaal en nu zit cle groep al jaren op donderdagavond in cle Pas.

In het bestuur Na de kinderen naar de schoonouders gebracht te hebben om het jaarlijks teerjeest te kunnen meemaken, werd Stan die avond hegm'oet met: ''Pro fic'iat, ge zijt aan het bestuur gekozen Zo ging dat toen in die tijd. Even is hij nog schatbewaarder geneest, maar dan in 1977 bij het overlijden van voorzitter Joris Mem'temis koos het bestuur hein tot voorzittem'. 25 jaar later kan hij nu niet een zekere fierheid zeggen dat de Sint-Catharina-Jènfère een bloeiende muziekvem'eniging is met meer dan 50 spelende leden. Er zijn er nog nooit zoveel geweest als nu. Zei/heeft hij erzeker een tiental opgeleid, thuis in de living. "Niet alleen maar pinten pakken en de klak sc'hee/ ". Die tijd is al lang voorbij. Omdat de nadm'uk tegen woorclig veel ligt op liet spelen van concerten is er binnen een fanfare meer nood gelcomen aan een pro/e.s'sionele leiding. Er n'om'dt veel ss'ater gedronken hij een repetitie. Hoewel Stan toegeeft —volmondig beaamnd door

32

14 Marie-Louise- dat liet ooit anders is geneest. "Had ik niet hij defimnfère geweest, ik had geen pintaangeraakt ''. Ei' mm'erd vroege!' mee,' 'uitgestapt' dciii nu. En men bleef langer hangen, eindigend thuis in de keuken om frieten te bakken, of wat anders. De proc'es.s'ie, moor Begijntjes. Boem'eneinclkermis, een wanclelconc'ert, dat zijn de hoogtepunten man de vem'enigimig n'aaromee men in Hoogstraten naar buiten komt. Piet verkeer laat niet veel meer toe, de brede stoepen in de Vrijheid bren gen soelaas.

Een bloeiende vereniging Het jaarlijks eo/meert is liet hoogtepunt van het werkjaar waar iedereen naar toe lee/t. En cle conc'em'ten bij bevriende f2'intè mes. Daar wordt heel serieus voor geoe/éncl. Tussen cle jonge muzikamiten klikt het momenteel zeer goed. Maar alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, van 9 tot 75jaam'. Dat is het mooie van deze groep. Jong en oud steunen elkaar in cle heti'acliting goede muziek te bi'engen. Emi ook de danie.s zijn goed vei'tegenwoordigd: hij cle niemi'e generatie is het toch wel 50-50, "Muzikant blijf ik. Tot ik liet instm'umnent niet meer kami m'asthouclen. Maar er mag aflossimig

Zoals het weer op Veertig Martelaars (10) vindt, zo blijft het veertig dagen met de wind,

van cle nacht komnen. Ojficieel blij! ik %'Ooi'zittertot 24fèbruam'ials hetjacirlijks c'oncem'tplaat.s'vindt. 1-let is schoon te stoppen als voorzitter als de vereniging go ccl chm'aait en er een goede sfèer heem'st. Het bestuur zal beslissen wie de opvolger 'n'om'clt. Ik moet er ook aan toevoegen dat cm' meel andere memisen zijn clie heel ,,'cit mt'em'k in cle vereniging verzetten. Ook de mimuzikantemi steken een handje toe bij opbouw vamm een pocliuimi, tappen, enz. Lid n'om'den van de fén/are kost weinig. Wie muziek wil heoeji'nen is mi'elkomn. De instrumnenten n'om'clen ter beschikking ge.s telcl. Imi het jaar dat hij die 80 mnuziekstukken moest mneestem'en, speelde St ciii hij de eigemifanfcire, hij de seniom'emi mciii de pm'om'ind'ie, hij liet Kapem'ensemble, het Vito-om'ke,s't en bij de 1"eloclub. Dat laatste mmmeer voor de gezelligheid dami voor de muziek. Er mag cml eemis gelachemi worden. Ook imi de,fènjèm'e, zoals vom'ig jaar mnetzijmi allen spelemicl op de paam'denmolen op Boeremieinclkermis. OJ ten huize Van Henielen, getuige de m'elefamniliefbto 's die we te zien kregen. In ieclergem'al kuminemi we de opvolger van Stan geruststellen: hij zcml er nog wel zmjmi om te helpen. Hij kan de Sint-Catham'imia-fanfam'e toch niet loslatemi. En imi een leeg gat zcil hij ook muet ,'allemi, ei' blijven genoeg hohhim' 's ome,'.

Kom ik door maartje, leef ik nog een jaartje zei de vent, en hij stierf op de le april.


VERENIGINGSLEVEN

De klokken brengen topmusici I-IOOGSTRATEN - Op vraag van de K.F. St.-Catharina aanvaardden The Young Ambassadors uit Oxford (UK) en Brassband Campine van Tielen (B) om in de Rabboenizaal op 30 maart een dubbelconcert te brengen. Brassband Campine is, in vergelijking met de ouderdom van de meeste maatschappijen, een nieuw geluid in de Belgische Brassbandheweging. Zij richten zich voo,'al op het wedstrijdgeheui'en op nationaal en internationaal niveau. Tijdens hun relatie! korte bestaan mochten zij reeds diverse titels op hun cv hijsehrijven: kampioen in diverse afdelingen Nationale Brasrbandwedstrijden in 1994, 1995 en 1997. In het succesjaar 1997 wonnen ze eveneens de titel in ereafdeling Provincie Antwerpen en de gouden medaille Stad Antwerpen. In 1998 durfde men de ultieme test aan door deel te nemen aan de Brigh ton Spring Con test. In 'het honieland of brass ' behaalde men een zeer prachtige 2plaats. Na 1' p!'ijzen in Leest en B,'i,ssel tijdens cle Nationale Brassbandkampioen.schappen, behaalde men in 2000 de titel Belgisch Brassban clkampioen - first section. Het o,'kest bestaat uit vooral uit muzikanten uit de regio Tielen, waaronder diverse solisten. Het m'epertoire van BB Campine bestaat uit cliverçeps',ires van populair tot ern.tiiTd' muziek Jaarlijks gooien ze hoge ogen met hiui intu,s wii populaire ''PopsforBrass ''waarvooral de popmuziek centraal staat. BB Campine staat onder de eminente leiding Vdtt Frans t ivlel, eveneens dim'igent van cle i erniaarde BB Willebroek. Na zijn in uziekstudies Ie Willebroek behaalde hij eerste prijzen notenleer, piano en orkestratie en met het max. der punten eerste prijs trompet. Na zijn debuut hij de Muntsehouwburg stapt hij over naar liet Svmn/onisch orkest van cle toenmalige BR T. In 1984 besluit hij zich enkel nog toe te leggen op ,nuziekonderricht. Sindsdien gaat al zijn aandacht uit naarde academie van Willebroek en de muziekgi'oepen waarvan hij dirigent is. Met zijn diverse groepen behaalde hij verscheidene titels in binnen- en buitenland. Frans was ook de eerste dirigent lan liet vasteland welke dooi een Britse topband, de CWS Glasgow, werd gevraagd om hen te leiden tijdens één van de nieestprc'stigieuze uedstrijden: hic't Open Bi'it.sr »1Jll/'!!)ell

hij» t»

1» iiie h»çie»

dus diverse gelegenheden. Zo ook bijworbeeld iii 1981 tijdens 'The Royal Weclding » in the Westoiinster Abbev van de Prins of Wales met wijlen Lady Diane Spencer. Zij hebben reeds opnames gedaan voor versc'heiclene uitgeverijen en zijn regelmatig te gast bij diverse radio- en televisieoptredens. Tijdens hun optreden worden enkele van deze opnames tc' koop aangeboden.

The Young Ambassadors

werd opgericht in 1978 door .stichterclirigent Frank Wolff. De gedachte achter The Young A mnhassadors Brass Band (Y4BB) is» voor jonge talent, een brug te slaan tussen cie diverse muziekaeademnies en c'onservatoria en liet beroepsorkest. De meesten speelden tij clens hun jeugd/aren bij cle National Youth BB of Great Britain. De muzikanten worden geseleeteerd hij de toporkesten uit heel het Veren igcl Koninkrijk. Wacim' de BB Campine zich vooral richt op wedstrijden doet de YABB dit vooral op hun jaarlijkse tournees. Men ondernam reeds concertto urmiees door Duitsland; Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Scandinavië, Zwitserland, Verenigde Staten en Canada. lv[omnenteel bereidt men cle 65r tournee voor welke via België door Europa zal trekken. Buiten cle reizen welke men ondernam geeft men regelmatig concerten op Britse bodem tij-

!7ic' 1 ouug ,I//l/7assdldO/:s'

De leiding van de YABB berust bij Frank Wolff Sinds 1954 was hij muzikamit en dirigent hij verscheidene groepen totdat hij zich sinds 1978 volledig ging toeleggen op de Y4BB. Diverse solisten hebben hun 1 erdere opleiding genoten via de YABB en het werd voor velen het begin van een intern ationale carrière. Wanneer u deze twee uiterniate getalenteerde groepen wil zien en horen bent u van harte welkom. Dit topconcert gaat door in de Rabboenizaalvami liet Instituut Spijker te Hoogstraten. De zaal leent zich perféct voor dergelijke evenementc'n dankzij de quasi perfecte akoestiek. Vanaf 18 uur is iedereen welkom. Concert start stipt om 19 uur. Kaarten in vvk: 7,50€ (dooroverschrijvingop KBC-rek. 416.8035352.60), aan cle kassa 9€.

Voor meer info en kaarten kan ii ook terecht op tel. +32 (0)3 314 1546 of +32 (0)479 93 7489 of e- mnailgustaa[hrosens@pandom'a. be. Voor de Engelse gasten zoeken we nog steeds naar een overnachtingsgelegenheid. Voor meel' info kan u terecht op hierboven vermelde nummers of e-mail.

^0*

14

0

handwerken - naaigerei - breiwol alle verstelwerken

.8»czssbaac/ C'a,n,oine

Desmedfstraat 5, 2322 Minderhout TeL/Fax: 03/314.71.34 33


DORPSNIEUWS

The Porto Hydra Jazzband HOOGSTRATEN - Wat ooit begon als een muzikale vakantie met dc leden van de Cotton CiIi Juband in een hotel aan de zuidkunst van de Peleponnesos in Griekenland, is na een tiental jaar uitgegroeid tot een heus festival. BegO!Jnc'ii met 14 dagen 'sunnv/az 'en één orkest in 1992, speelden van mei tot oktober een tiental Vlaamseorkesten de Griekse pannen van het dak in een schitterend Middellandse Zeedecor. lvie! iie Cotton Citvfctzbandals basis en aangevuld met gaslmnuzikanten, regelde Eddy Sabbe voor de zoveelste keer een 'Belgian Old Style Jazzband in the Flemish style 'in het hotel Porto ilydra. Vandaar de naam van het orkest. Zij.spelen in Hoogstraten op maandag II maart om 20 uur in zaal Sint-Cecilia in de Gelmelstraat: Kees Hoogkamer op drums, Gijs Van Helden op bas, Alain Lesire de piano, Walter van Andel de trompet en Eddy Sabbe speelt kla,'inet en sax. Romnain Vanclriessche op trombone tnoet verstek laten gaan voor Griekenlancl maar kan in Hoogstraten zijn schade inhalen.

Jeugdieesproj ect HOOGSTRATEN - Tot woensdag 27 maart heeji in de ontmoetingsruimte van de bibliotheek de tentoonstelling plaats: 'We komen van ver, maar wel met grote passen', een productie van het Literair Museinn van Hasselt. Bij het begin van de 21`1 eeuw kijken we even achterom en ontdekken we de geschiedenis van het kinclerboek in Vlaanderen tijdens cle 20"' eeuw. Alle klassen van het 3d 4d' 5, 6" leerjaar en het 1" seeundair zijn uitgenodigd voor de educatieve zoektocht. Maar ook de gewone bezoeker kan tijdens de openingsuren gratis deelnemen aan de inclis'icluele speurtocht. Er is ook een t'edstrijd aan gekoppeld: 'Kies jouw fim von ete jeugdboek van de 20" eeuw en maak er een origineel omslagontwerp voor'. Tien winnaars krijgen een boekenhon. Alle werkjes zullen ophangen in cle jeugdafdeling tijdens de maand april. Voor kinderen en jongem'en is liet een kennismaking niet een onbekend verleden, voor volwassenen speelt het nostal-

Stijging van de zeespiegel HOOGSTRA TEN —Sicicit clii nL'iic'rs /cinam schap ons in de toekomst te wachten t/oor de stijging win de zeespkge/ ten gevolge van de opu 'arming van de aarde? 01gaat de oor2aak si,'akr eerder liggen bij de opstun 'ing i-'an dc ,kt2irX- om de Laarmoleit te doen draaien?Dc,aro ver kregen we geen uits/m'tse/op de openbare algemene vergadeiing van de dotpsraad

34

gisch effect. Wie ziet niet graag eens de boeken uit zijn kindemjaren terug?

Caril Cneut Als laatste in cle reeks jeugdillustratoren 'stelt Ca,'ll Cneut zijn werken tentoon in cle bibliotheek tot en mnet zaterdag 30 maart. Hij illustreert voo,'namelijk kinderhoeken (o.a. Varkentjes van Mars epein, Straatjezondereind. I-Jeksen/èe, Woeste Mic') en werkte ook mee aan een kinclerblacl. Hij werd bekroond met cle Boekenpauw 2000 voor zijn illustraties in het boek Willy van Geert De Koc'kere. in 2001 k,'eeg hij een eervolle s'ermnelding op cle hoekenbeurs van Bologna (It.) voor de Ragazzi-award. Zijn eerste zelfeschreve,i hoek verschijnt eind dit jaar hij uitgeverij De Eenhoorn. De tentoonstelling omvat twaalf rekeningen uit het boek Rood-geel-zwam't-wit van Brigitte Minne en vier tekeningen uit tijdschriften. Stu-

denten van het IKO, kinderen en leerkrachten van de basis- en kleuterscholen en ook de gewone bezoekers van cle bibliotheek zijn allen hartelïjk welkom.

Openingsuren Maandag 12 - 16 uur, dinsdag 16 - 20 uur, woensdag 13 - 17 uur, donderdag 18 —20 uur, vrijdag 15 - 18 uur en zaterdag 9— 12 uur.

Fotografencircuit HOOGSTRATEN - De bibliotheek is op zoek naam' (jongc') fototalentc'n die hun Jbto 's willen tentoonstellen in de bibliotheek aan cle Linclenclreef gedurende één maand tijdens het najaar. Heb je interesse? Bc'l voor meer infém'matie naar tel. 031314 32 61 en vragen naar Elie L 'Hovest.


DORPSNIEUWS

Boerenbuitentocht en kindermiddag

1 MELK Up zaterdag 9maart olga/u.serc'n KAt' en KWB hun jaarlijkse kinderinidi/op. Di/jaar za/poppenkast "Pierlala" uit Turnhout cle jange/ui amuseren. Dit iá een samenspel met handpoppen voor kleuters en kinderen tot 12 jaar. We beginnen om 13.30 uur. Einde voorzien omstreeks 16 uur. Inkom gratis voor kinderen van KWB en KA V- leden. Niet leden betalen een kleine bijdrage (+- 1.25 E). Tijdens cle pauze is er een hapje en een drankje voo/zien. Vorig jaar was het echt een gezellige boel. Op 24 maart organiseert de K WB haar derde Boerenbuitenrocht. tnschrijvingen kunnen in caté-fèestzaal De Paerdekop van 9 tot 14 uur. De afstanden voor de gezinswandeling variëren van 7 tot 14 kni. Halverwege ss'ordt er een rustplaats voorzien. De deelname kost slechts 1 euro, verzekering in begrepen. (re) -

De /ocv'cn/nulen!oc'/it van cle KIPB gaat langs bij de 1/loo/ere iWeerse plek/es. Dc' oigci/i/catoren a'ui'/neii icel op goed n 'eer

De zeven sacramenten MEER - t oor cle c'erste /eer zou hc't lleicic'bloempje met een zelf geschreven stuk op de planken komen. Dat waren sve tot nu toe niet gewend. Benieutid als we noren gingen we kijken in de zaal Voor Kunst en Volk, de plaats voor het grotere toneelgeheuren in Meer. Marcel Vandamnme, een caféhaas van de vierde generatie, itoont vredig in het dorpscafé ''de zeven sacramenten " met dochter, vrouw en schoonmoeder. Het hotert niet zo goed tussen hem en zijn vrouwen. Iets wat wel eens meer gebeurt met schoon,noeders. En doch teniet ruilt op de koop toe haar vrijer uit het dorp voor een Hollander die dan nog Marcels plaats aan de ontbijttafel durft in te nemen. Moreel wordt s'ei'volgens nog eens gechanteerd door, wat achteraf blijkt, een nieuste beu'oner in de villawijk. Graag zou een projectontwikkelaar, die hier cle hou wprijzen de hoogte injaagt, ook café afhandig maken. MaarMarcel itil, zijn voorvaderen indachtig, ,iiet tiijken. Zeer tegemi de goesting San vrouw en schoonmoeder. Het café is een uitstekend decor voor een boeiend verhaal nat zich ontpopt als een spanmici/cic muller WOUo de sc'linij iers doelbe nust nogal wat bijkomende herkenbare toc'standen in verwe,'ken Het wel en nee van de Meerse voetbal. Helaas, cle duivels hebben verloren. De wiele,'toeristen, clie hun wekelijkse toer van de cafés maken De politiekers, die proberen zielt/es te winnen De finhilip, 'Iie 'c'cn tijd heeft omdat liet verkeer geregeld dient te u'orden op liet hal van de burgemeester De dialogen cmi het stuk zijn eenvoudig opgebouwd en erg hem'kenhciar. Ze zijn erg plat, om niet tc' zeggen behoorlijk boertig De uitspraken iii liet ,rspi ek ilissel? Mdrc'eI en »ons de postbode over liet al dwi niet zich laten steniliseren waren daarvan liet bewijs: ''Ik laat hij mij liet spel met sveghalen '', "ik tyil cle dikkoppen in mijn zaad niet missen De relatie man-v,'ouw was een cliché. Iedem'e man leek zich in dit stuk onder de sloef te

stt oelc'n. Duur enlcc'len is ciii hc't t tuk als t omi vriendelijk omschreven. Ivlaar wij vonden hei stel /ioic'tioneel. En enkele vrouwen liewee,'clen latem': "Het is toch mnaar toneel.. Erg nieuw op de Meerse planken Ras ook liet gebruik lan muzikale intermezzo 's. Muzikale ballaclen die liet verhaal nog eens ext,'a uit cle doeken dec/en. Ze noren ijzersterk en liet publiek had er niet de minste gewenningsproblemen mee. We vinden liet claarooi erg jaoinier en een gemiste kans (lat cle plaatselijke finf/im'e voor cle muzikale begeleiding van deze stukjes hee/t bedankt. Niet minder dan 19 acteurs stonden deze avond op de plan kemi. Het Heidebloempje, versterkt ci t [nrc Kas en eis .\'s's - t [is/s iels, die samen

met Jan Dufraing nog erg bekend zijn van cle bonte avonden van de Mussenakker, levem'de een krachtige pm'estatie. De zaal nos sier keer uitverkocht en de spelers werden telkens getrakteerd op een daverend applaus. Dat zegt toch genoeg. Conclusie: Mits enkele aanpassingen zijn 'de zeven scicramnentemi 'liet waardig om in cle cliverse Vlaainse toneelkringen liet podium te veroveren. De trillen die in het eerste bedri/f erg degelijk it'om'dt opgeboutt'cl. kan in liet tweede bedrijf verder op scherp worden gesteld mits het vem-tsijcleren van cle lokale in/erin ezzo 's We kijken volgend jaar 1/let hoge venstachtingen uit naar ccii opvolger vami dit stuk la,, de caiegom'ie ''zelf gescluc's en ''. (1/id)

1/s'! f/eideb/oc'mp,ic' lc' ei dc' ee/i sfe/'ke/)/cwh//ie door dc' 0/it '0d'/'//? t ciii c'c'ii :c'//m,'c:s ciii'cï 'eii stak 35


J1

I

ger onderkomen in een i'an de huisjes aan liet kasteel van Maxhurg. Om in cle noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, werd er heel wat gesmokkeld. Indien je betrapt werd en als je de goederen achterliet, kon je meestal zonder verder gevaar go"ii /op('ii [/itc'indeiifk kende deze periode een goede afloop voor Sooi. Toch bleven de gevolgen van de oorlog nog lang voelbaar.

BRILJANT TE MEER

Wees content en gelukkig met wat je hebt

Het biljart

Sooi Haest en Marie Van Gestel 0p zondag 27januari kwam defiiniilie Haest bijeen in de t/luis/laven Meer. Sooi Hoest en Marie Van Gestel vierden er hun 60-jarig huwelijksfeest. Van de fémilie ontbrak niemand op deze afspraak. Marie Van Geste/is op en top Meeis. Op 14juni 1918 werd zijdaar geboren als jongste van vier kinderen. Haar broer Jan is intussen 87 jaar, Ward werd er 90 en Nelles is intussen bijna 92. Jan reed vroeger weleens een wielerkoers en kende zo Saai Haest, ook uit Meer. Bovendien bracht Sooi regelmatig brood hij Marie (thuis). De liefde tussen Marie en Saai groeide langzaam totdat er op 11 fébruari 1942 gc'/iuwd werd.

woonde eerst op Gestel, nu Terheeksestraat, tegel! het goed van Vermeulen. Toen Sooi liegen jaar was, werd er verhuisd naar cle huidige Donckstraat in Meer, waar nu bakkerij Voeten gevestigd is. Bij Ver,neiren in Loenhout leerde Saai later de stiel i'a,i bakker. De oven stoken met hout en cle samenstelling van liet brood gaf een (ander) heler eindproduct dan nu.

De oorlogsjaren Na hun huwelijk woonde ze eerst een drietal maanden hij Marie thuis hij. Later konden ze een huisje opknappen op de 'Krahhershoek' waarna ze dan enige tijd gratis mochten wollen. In volle oorlogsjaren verloren zij dan deze woning. Een VI bom legde verschillende huizen aan de 'Krabhershoek' volledig plat. Noodgedwongen vond het jonge koppel een iets veili-

Sooi, ook in Meer geboren op 7jébruari 1915, had nog twee broers (intussen overleden) en een zuster die nu 82 jaar wordt. Het gezin Hoest

In het begin van de jaren 50 verbeterde de levensstandaard van cle mensen. Vast werk, cle lonen wdit hoger, toch iets meer zekerheid. Ook was er terug nood aan ontspanning. Na de mis op zondag werd er weleens een pintje gedronken. Steevast zat Sooi dan met enkele mannen in liet café van Louis Dic'rc/cv (later Jcin Ecies, nu Michel Faes). Daar stond een goede biljart wat aanleiding gaf tot liet stichten van een club. Een jaar later traden ze dan toe tot liet huidige biljartverbond. Een club en verbond waal-van Sooi hoogten en laagten nice heeft gekend maar clie nu nog steeds bestaat. Als Sooi daar nu nog eens in de club komt, kan hij nog steeds genieten van de toen opgebouwde vriendschap. Dat doet hem enorm veel plezier. Aiitomc,tisc'h leerde Sooi bij op het biljart, zowel hij reparaties als lesgever. Het vervangen lan een biljartlaken, een keu repareren, dit alles heeft geen geheimen meer voor Sooi. Doch ook in de bijartsportzijn er alle waren naarzijn geld. Een keu die je goed ligt is ongeacht de kostprijs een goede ken. De kostprijs dient ieder voor zichzelf te bepalen. Wat zeker ook aanwezig moet zijn is het menselijk talent om dit verder uit te kunnen bouwen. Een mooi voorbeeld hiervan binnen cle club was Jan Van Der Velden Jan had

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

'

Als u van Service houdt!! 'h

---

)

'

ka

36


JUBILEUM

Sooi cii .4'411-1e (0 .J7jcmiiciri ti,/c/ens de viering van hun 60-1ar4, Inn i

1992 '/c'i'c/en S'ooi en - I1ciÂť' htcii goal/ei? 111w1e1T Jor/s'gzlde bood een gesclienl/ aan aan de/ubi/arissen.

het nodige talent, volgde lessen en is ver gekomen in de biljartwereld. De titel van provinciaal kampioen I4'as hiervan het mooiste bewijs. Uiteindelijk ging Jan verder in het zakenleven nat voor hem een bewuste keuze Was. Maar Jan had ook in de hiljartwereld nog veel verder kunnen komen. Daarvan is Sooi nog altijd overtuigd.

was dit echter met zo evident, Eerst/liet de fiets naar Hoogstraten, daarna niet cle bus richting A mi tweipen. Wegens ploegendienst moest Sooi dus steeds vroeg uit de veren. Later legde de Zwan een busdienst in voor cle werknemers. Eerst was er een halte aan de hoek van liet domp en de Loenhoutsebaan, later kwam er ook een halte aan de Krabbershoek not voor Sooi ccii stuk gemakkelijker 'i'as. Toen Sooi 63 jaar nos, kon hij met pensioen om van dan af echt te genieten van de vrijgekomen tijd. Ruim 15/acir lang konden Sooi en Marie in hun vrije tijd genieten van veelfietsen en dansen. Na enkele ongevallen WaS cle fiets niet meer aan Marie besteed. Bovendien ging met de ouder-

Steeds in Meer gewoond Steeds bleven Sooi en Marie woonachtig buinen Meer om zo vlug mogelijk liet eigen huisje van nu te bouwen. Later kon Sooi aan de watering werken onz daarna bijna 25 jaar te werken hij de Zwan te Schoten. In de beginjaren

cli 0. cl.

dom ook cle gezondheid achteruit. Marie is niet cclii goed meer te been. Door ziekte verloor Sooi zijn rechterbeen. Sindsdien is hij aan een rolstoel gekluisterd. Na vele moeilijke maanden kon Sooi deze tegenslag enigszins doorzetten. Zijn koppigheicl gaf hein cle sterkte om nu zelj.'s ook terug in zijn holle te werken. Uiteraard binnen zijn eigen mogelijkheden.

Sociale leven Sooi en ook Marie zijn nog steeds ui vele Meerse verenigingen. 1-Inn inzet voor het sociale leven is bekend. Iedereen clie ooit in Meer een pint ging drinken heeft liet koppel weleens achter een toog zien werken. Lang nos het geleden toen er een bal plaatsvond i'ande OudStrijders te Meer. In zaal Voor Kunst en Volk tapten zij voor de eerste keer. Dit werd het begin van een ruim 20-jarige loopbaan in Meer en ruime omgeving. Een andem'e vereniging die hen nauw aan het hart ligt, is zelcer ook cle Sint-Jorisgilde uit Meer. Vanaf 1960 zijn ze ciciar onajgebroken lid vcin. De scliutterstcilenten vcin Sooi zijn helacis onbekend gebleven. Maar richtte cle gilde iets in, of'diende er in vol ornciat opgestapt Ie worden clan waren zij sanien steeds trouw van de partij. Voor hun 35-jarige dienstbaarheid tegeno ver de gilde ontvingen Sooi zowel als Marie in 1995, ('en zilveren ei'eteken namens de Hoge Gilclenraad der Kempen. Als visser was Sooi ook bekend. Toen kookte hijzelf de kemp om de vis e,'mee te verschalken. De Mark, in Meems'el-Dreeto/ Galder, had voor hem dan ook geen geheunen meem'. Met de ruilverkaveling zijn er helaas vele wielen en mneanders van de Mark verdwenen. En dacir bevonden zich nogal dikwijls dc' paaiplciatsen van cie vissen. Momenteel kuiinen we bevestigen dat er te Meersel-Dreef in de Mam'k vele en gezonde vissen worden gevangen.

In de herfst van hun leven

Jos; Cel Jan, Al/el Annie, Els, Ma; Yvonne, Gerda, Sooi ei? Alane en Jeaime.

Toen Sooi en Marie sanien tem'ughlikten op hun leven, glinsterden hun ogen vcmn te vreclenheici. Tevreden dat zij dankzij de hulp van kinderen en andem'en nog in hun eigen huis kunnen nonen. Genietend van hun oude dag die hopelijk nog lang niag duren in hun eigen Meer. (FrS,i)

37


DORPSNIEUWS

Zandfluiters ronden succesjaar af met 4 wereldtitels 1\I EER - Op sport/el ilak aas 2001 weerom een schitterend jaar voor de Meerse vogelvereniging 'de Zandfluiter ". Zowel op gewestelijk, nationaal,ja zelfv op wereldvlak scheerde ze hoge toppen. Hun eigen tentoonstelling werd zoals naar gewoonte met heel veel zorg voorbereid en ook hier was het spreekwoord vele handen maken licht werk '' zeker van tel. Het resultaat van dit team work mocht daarom ook weer gezien worden. 730 Inheemse en uitheemse vogels van diverse pluiinage werden door een schare erkende keurmeesters onderworpen aan een grondige keuring. De hoofdvogel werd afgeschoten door Jef Eelen uit Rijkevorsel met een prachtige gordelgrasvink, een vink horende tot de Australische prachtvinken. Het eindklassement werd aan gevoerd door Marcel Kleeren, eveneens uit Rijkevorsel, op de hielen gevolgd door onze eigen Luc Coois. Luc was bovendien 7xprimus met zijn grasparkieten, rosei collis en grote parki eten en voegde daar nog 7 ereprijzen aan toe. Swa Janssens behaalde 3 titels en 8 ereprijzen met zijn zebravinken. Ma,'tien Van de Hootden had 1 kampioen en 13 ereprijzen met zijn rosei collis. Ereprijzen waren er verder nog voor Louis Boudewijns (7x), Erick Roeien (7x), Jan Van de Broek (6x), Adré Sprenkels (2x) en Ad Sprangers (2x). Langs deze weg willen wij alle helpers, liefhebbers, de Meerse bloemen vrienden en sponsors bedanken voor het welslagen van onze show. Op gewestelijk "lak noteerden we verder nog de eindzege voor Luc Cools in het gewestkampioenschap, een klassement over 7 wedstrijden, een vijfde plaats voor Martien Van der Hoofde en andere dichte ereplaatsen voor Eric Roelen, Louis Boudewijns, Jan Van den Broek, Ad Sprangers. Dirk Kerstens, André Sprenkels en Wim Boeren. Voor de nationale show ''Witte Spreeuw KBOF "te Sint Niklaas schreven er slechts twee Zandfluiters in. Samen waren zij goed voor een 6` plaats in het kampioenschap voor clubs.

Martien Van der Hoofden werd zelfs 7" (op 285 deelnemers) in liet eindklassement met 3 gouden, 5 zilveren en 5 bronzen mnedailles. Hij werd de nationale kampioen in de sectie overige parkieten. Sa'a Janssens werd 1 75 met 2 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles en werd de nationale kampioen in de sectie cultuurexoten (dit zijn zehravinken, Japanse meeuwen, gouldamadines en padda En clan was er nog het WK voor zang- en siervogels dat dit jaar in België, namelijk te leper, werd georganiseerd. Meer dan 18.000 binnenlandse en buitenlandse vogels sierden in de Westhoek Expo door een internationale jury gekeurd en tentoongesteld voor het publiek. Enkele onder hen bezorgden hun haasjes een svereldtitel. Vier van deze wereldkampioenen behoorden toe aan onze Zandjluiters. Luc Cools wist zelfs drie titels in de wacht te slepen met o.a. een stam blauwe grasparkieten, een lacewing grasparkiet en een mutatie van de groene rosei colli. Daarnaast behaalde hij nog brons met een groene cinnamon grasparkiet en een tirikapai'kiet. Swa Janssens bracht met een withorst bruine zebra vink eveneens een wereldtitel mee naar Meer. Daarnaast had hij nog een zilveren medaille met een stam b,'uine zebravinken en brons met een stam witte zebravinken. Ook de prestatie van Martien Van der Hoofden loog er niet om. Alhoewel hij slechts nipt naast de titel greep, wist hij toch 2x zilver te winnen met een donkergroene en een ino ,'osei colli en 4x brons met o.a. een wildkleur, een donkergroene, een sta,n ino 's en een blauwe rosei c'olli. Het rekensommetje leert ons dat de Zandfluiters 4 gouden, 3 zilveren en 7 bronzen ofwel 14 medailles in de wacht sleepten. Voorhaar een prestatie waarop cle Meerse vereniging terecht fier mag zijn en waarvan vele andere clubs slechts durven dromen. Felicitaties gaan in de eerst plaats naar onze mnedaillewinnaar.s maar tevens naar de ganse groep voor hun prestaties van het voorbije jaar. (Si)

François Houtart 1>0R1'0 ALEGRE / MEER - François Houtart, pro jéssor-emeritus van de UL, en één van de twee Belgen die in de overkoepelende raad van het Wereld Sociaal Forum (WSF) zitting hebben, isfbrmeel over het Porto Alegre-incident rond de Belgische premier. "De raad hee/ liet officiële Brazilicianse organ isatiec'om ité unanieni geadviseerd om Verhofstadt te melden dat hij welkom was en is als individu. Maar niet in de hoedanigheid van eerste minister van België. Het WSF is een bijeenkomst van de civiele maatschappij. Als burger mocht en mag Verhofstadt loer komen luisteren en mee discussiëren. Maar mi jet van op een officieel spreek gestoelte. Wie op liet WSF aantreedt, moet overigens formeel het handvest oiderschr'en dat het neoliberalisme veroordeelt. Misschien heb je dit bericht op vrijdag 1 februari ook gelezen of.gehoord. Het kreeg nogal wat aandacht in de media. Maar waarschijnlijk zijn er veel lezers die François Houtart niet kennen en ookniet weten dat hij een tijd in Meer hee/t gewoond. François H.L.M.L., geboren te Ukkelop 7maart 38

1925, is de eerstgeborene van veertien kinderen in het gezin Houtari'. Zijn vader, baron Pa til P.M. Houtart (°Brussel, 1884, huwde in 1924 te Hastiére niet Gudule A.L.I.M.G. Carton de Wiart (0 Sint-Gillis, 1903). De familie Houtart verlaat in 1947 Gaasbeek en komt naar Mcci', John Lijsenstraat 40, in het gehucht Werkhoven. Vader Houtart overljdt te Meer op 2 februari 1966. De weduwe Houtart-Carton de Wiart verlaat Meer in 1977. KanunnikFrançois Houtart wordt in 1949 priester gewijd en iii 1954 verhuist hij naar Mechelen. Momenteel woont hij iii Ottignies-Louvain-laNeuve (m'iie Sainte Gert,'ucle 5). Maar je zult hein daar niet gemakkelijk ontmoeten. François Houtart, bijna 77 jaam', is veel op reis in .4j/'ika, Zuid-Amerika of'Azië. Zijn hele leven heefi hij zich ingezet voor de armsten cmi verdrukten in de ontwikkelingslanden. Toch wel een merkwaardige levensloop voor een oudste zoon uit een adellijke Brusselse jimmilie die Nederlands heeft geleerd op het voethalveld in Meer en bij de studenten in Leuven. (fs)

Bonte Avond 2002 De Vloek van Kapitein Storm MEER - Onilc'rtu,v.vc'n voor clv cic','tic'nde kec'r orgamnseem't de Mussen akker hciar jaarlijkse Bonte Avond. Dit jaar wordt er een oude Meerse legende uit de doeken gedaan. Er was lang geleden namelijk een tijdciatMeernogaan de zee lag. In deze tijd vermoordde de bum'gemeester vcin toen de legendarische zeerover kapitein Storm. Met zijn laatste cidemn spuwde deze een vloek over het onschuiclige vissersdorp, die 500 jaar later zou uitkomen. Natuur lijk komen de mannen van de Mussenakker zelf in een avontuur terecht om deze vloek te voorkomen. Volledig in navolging van 'The Fellossship of the Ring' schotelt de Mussenakker een razend spannend funtasv-avontuur voor gedresseem'd met een subtiel magisch sausje. Dit jaar zal er zelfs een gm'oot videosch erin opgesteld worden waarop, tussen de sketchen door, gevatte intermezzo 's zullen te zien zijn. Zo km'ijgen we dus een geslaagde men gelmoes van oiuziek, video en toneel. Op vrijdag 22. zaterdag 23 en zaterdag30 maart aanstaande wordt het stuk opgevoerd in zaal St. - Cecilia te Hoogstraten. Kaarten kan /e l,es tellen op cle volgende nummers: 03315 86 80 en 03 205 6972. De Mussenakker hoopt u allen daar te mogen verwelkomen. Kijk wel uit, de fusie zoals we ze nu kennen staat op het spel als de titel zijn gevolg km'ijgt: De Vloek van Kapitein Storm! (iie!)

Zonnecenter

Ipatinga Kom je kleurtje nog eens halen Gelmeistraat 30 Hoogstraten Open van 9.00 tot 21.00 uur zondag en maandag gesloten (03)314.47.66 www.ipatinga.ycom.be

nT/?.-jT 7,

LASERSHOW - HOOGSTRATEN


DORPSN!EUWS

Alaaf, alaaf, Prins Karnaval regeert! W ORTE1 - f'rins ( rncnal en zijn ge/loten i'egeerden in 0o,iel tijdens het weekeinde van 16 en 1 7 februari, dit jaar al weer voor de 31" keer! ûp iterclagnamïdddag vond, wide, iu,vsen v1ge,is traditie het kindercarnai alplaats in de tent achterdeparochiezaal. Pret enplezier vooralles wat jonger is dan twaalf en met succes, want de 90 aanwezige kinderen zorgen voor een volle tent. Dit onder meer dankzij de vaste succesvolle ingrediënten: ten eerste de teken wedstrijd, dit jaar gewonnen door Valerie Sinets, Tinne Adriacosen en Mathias Gorrens (resp. 1, 2 en 3 hij de categorie nun 6/our) Inge Boudeiii/ns, Ellen Buudeaijns en 1 juren Mees (rcsp. 1, 2 en 3 bi/de 7 tot 9-/arigenj en Jolan Standoerm. liiie .S'waenen en Evelien Sommen (resp. 1. 2 en 3 bi/ de categorie 10 tot 12/our.). Ook werden er een mi iets we/eugdprins en jeu gdprinses uit gekozen: Michiel Provoost en Laura Van Bw.el. Belialse eeussige roeni krijgen ze ook een plaatsje op de prinsenwagen. Een con fi'ttivm'ijc plek, hoog en droog (maar dat lag aan het weer) en ondertussen als wilde weldoener snoep gooien naardankbare kinderen. wiezoudaarnu niet voor tekenen!

Op zondagnamniddag trok de stoet door liet dorp. Het mooie weer was van de partij. alsook uw verslaggever en zij zag (lat liet goed j,cas. Het concept voor deze stoet is welbekend: omstreeks twee uur werd de sleutel van liet dorp voor een halve dag door de haas van liet dorp (burgemeester Van Aperen) afgestaan aan de haas van liet carnaval (prins Frans lii). Het begin San een korte in aar krachtige regeerperiode van gekte, lente en plezier. En dat straalde van de meeste deelnemers al. De optocht zelf vertrok rond 14.30 uur. Ook dit jaar bestond deze uit een twintigtal wagens, waaronder een deel eigen werk uit Wom'tel en een groot deel uit cle om liggende dorpen, aangevuld met Is/ederlandse wagens van net over de grens. Een bonte collectie van kleuren, materialen en mensen. Dat het concept 'carnavalswagen 'een vrije interpretatie vermag, werd ook dit jaar weer duidelijk. De ene wagen is al nat »'aaier cloii de andi'i'e en som In/ge groejen 1 e,'na/'rcli

C/i ((1/101 iUlVT(iei 1/let een /e(lallieSIot'I (ion en Magda Frut als 'Het Frutkot ' - ullern de (1fieningi1l'Pn ontbraken en de Bende Sv.',, Veus,çc'l met liet s, e.ieik vi iginele 'Pizza Hal '). De g/'Ôep C. t. Kxtropuur uit Baarle toonde liet stem'kste staaltje van vakmanschap mnet lnni 'Harri' Potter 'wagen. Niet alleen cle KLJ van Wortel droeg ~iin steentje hij om de stort te laten slagen met liet thema 'de Middeleeuwemi Ook liet Slot had dit/uur extra moeite gedaan om een visueel gedaagde leugen te bouwen romid liet thema 'WK 2002; België-Holland'. Ze bewezen voom'ts dat de verfijnde hummior reeds is doorgedrongen lot binnen in liumi kavteel 7'i kon de tvew hun ver gen1."ren van het jraaie heetti van een Alaxuiia, dit /te ei ItelileedI al's Zeeuws Meisje, clie zich liet hevm'edigen door de mode duivel /iimse//, lol verzeke,'d, helaas, mud'i alleen een kin'Ierhand, maar ook een kinderoog is gauw gevuld. fLi ci hvoliite che1tepiiii 1 inn de parade 11as

P/'l/ls Fi'cmv de dle eit A''i:er F"an.s /c' 21c' echter de iem'schijning van een truck met oplegger van 12 mnetem', speciaal voor de optocht vermomd als truck met oplegger van 12 meId'. tVaam'/antasie toch al niet goed voor is. En dat dergelijke vehikels niet thuishoren in een carnavalstoet, bewees het pijnlijk accident met dit s'oem'tuig. Een deelnemer kwam op jammem'fijke 1/1/ze mnet zijn voet onder cémi van de handen te,'echt. Misscli ien dat de organiserende JVortelse bra,sshand toch eens over een regIenient moet nadenken. Gelukkig u'ercl liet geheel i'aii de stoet opges'm'olijkt door de verschillende snuziekhancljes en het vele snoep dat gul gevtrooid werd. Al bij al een geslaagde middag it'aarhij desj'e.stvm'eugde verder ging in cle tent en parociiiezcial. en dit ongetni//elcI tot in cle loege 1111/t/es.

[] /,'i/ Ie

r L

HOOGSTRATEN

LE MERKEN!

r

RENT

ONDERDE1..EN

............................................ .. ...

7,7

St-Lendar Lseweg 32 HOOGSTRATEN Tel. 03 314 33 33

1/ei Slof//let België - ho//and lo liet IFK 2002 39


DORPSNIEUWS

De dag dat de Mark een zee was

di)! lid! ldl)i!l)lll(ll l/i l)idll /1! iii /i/O/d //i/d1lIi!I! \ (ik FEL — lij/cio lid Zandstraai geeft, is dat in Nederland (tussen hebben de weergoden de hema/sluizen nog eens grens en Breda?) de sluizen worden dicht/link opengedraaid. En dat konden iie merken. Zo i'ond de Mark in Wortel dat een gelegenheid gehouden bij hevige regens. Wat deze keer wel opviel, is het ale,'te optreden om buiten haar oevers te treden. Het is niet de eerste keer dat het gebeurde, een tiental iaar van brandweer en politie. Aangezien op sommige plaatsten, zoals voorbij cle Zanclstraat, geleden kregen de Klinketstraat en de Zandweg en water niet meer te onderscheiden waren, straat ook al veel water over her wegdek. Echt trof/en zij de nodige maatregelen. Dankzij een spektakel leverde dit alles niet op, de zandwegversperring en duidelijke markerin gen, zakjes en reddingssloepen blci 'en achterwege. vierden ongelukjes vermeden. Dit alles leverde Hoogstens een enkele achtertuin ter hoogte van wel een aantal kijklusrige wandelaars op en ook de brug in de Zandstraat viel ten prooi aan het niooie plaatjes. likkend water. Eennogelijke - inle,'e.s'ianle -

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 Hoogstraten Tel. 03131 4.51 77- Fax 031314.65.56 -

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WOONHUIS TE HOOGSTRATENIMEERLE MEERLEDORP 29

Dat loopt weeral op rolletjes WOR1'EI - Tijdens hei n'eel!eindr van 28 /éhruco'i e' I en 2 maart sten, voçu' cle 9' keer, cle koers op rollen. Len soort vun 'schrikkel/i'stiviteit '. aangezien ze in de huidige,tbrmule reeds 2 7jaaroudis. unaaromdatze om de drie jaar wordt georganiseerd, slechts aan de negende editie toe is. Over deze duo-organisatie, door KLI en KWB tezamen en over het line, wie, waar en wanneer van deze d,'iedaugse werd opheldering gevraagd aan de voorzitter van de K WB, Mirtin Çn mmcii. In de vroege jaren '70 bestond het concept 'koers op rollen ' als een zesdaagse man i/esta(ie, die toen uverd georganiseerd door het parôclueconule. Dit om de kosten san dc nieuiie parochiezaal te dekken. Later namen KWB en Kt .1 het idee over. in cle eerste plaats om hun kas te spekken en zo extra activiteiten te kunnen organiseren voor Ii un leden. Waa,'om deze koers slechts om cle drie jaar plaats vindt is eenvoudig: het dure kostenplaatie. Het is een hele opdracht om telkens cle lclus rond te krijgen omdat er een beroep wordt gedaan op .sj onsors. Over cle 27 /aar zijn er dingen hetze//de gebleven en evengoed zaken veranderd. Zo is er nog steeds een grote groep medewe,'ker.s voor en achter cle sche,',nen bezig om alles draaiende te houden.' een 70-talpersonen. Waar het vroeger echter eenvoudig was oni deelnemende coureul's te vinden (veel vlotter clan sponsoren) is dat nu onigekc'ercl: sponsoren dienen zich gemakkelijker aan clan coureurs. Daarom mogen nu ook buiten- Wortelse coureurs deelnemen. De betalende middenstand bli//i wel van eigen bodem, om het zo toch een beetje 'eigen ' te houden. Wat het sportieve aspect van de koers bc'tre/t, heeft Wortel heel wat kracht in het dorp. De eigenaar van de 'rollen ' hee/t wel eens gezegd dat er in ons dorp ,nee,'maals snelheidsi'ecords zijn gebroken. Nu maar afwachten welke oude waarden tijdens deze editie cl ezel/de zullen blijven, en welke er veranderen, hopelijk allemaal ten goede!

-

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: MEERLEDORP 29, ONDER HOOGSTRATEN/MEERLE gekadastreerd sectie C nummer 246/L groot 165 m2. Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied. Ingedeeld: gelijkvloers: living, keuken, bijkeuken, veranda en w.c. verdieping: 3 slaapkamers en badkamer verder: gang, kelder en berging K.l.: 16.900

Ziekenzorg houdt tombola

-

-

-

-

Beschikbaar: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. ZITDAG: TOEWIJZING op maandag 11 maart 2002 om 17 uur in De Voorthoeve', Voort 10 te Meerle. -

WORTEL - Binnenkort zal Ziekenzorg Woutel hij u aankloppen met tomholalorjes. Deze krijgt ii in ruil voor nu' financiële medewerking. De opbrengst wordt voor een groot deel besteed aan de F'ortelse werking van Ziekenzorg. U zorgt er zo voor dat de Wortelse zieken dat beetje extra kun nen krijgen waar zo vaak beline/te aan is. Ziekenzoi:g Wortel rekent clan ook op uw solidariteit en hoopt op een mild gebaar van uw kant. U betaalt 0, 80 Eper lot a/zonderlijk (zo 'n 32 Bef) en voor een boekje met gratis omslag legt u 4 E weg (+/- 161 Bef.). En dan maar hopen dat ii één van de meer clan 10.000 nuttige prijzen wint!

Bezichtiging: zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur. Inlichtingen: te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwetijkscontract.

40

Wie grote bonen wil eten, moet maart niet vergeten.


GRENSN!EUWS

Samenwerking België - Nederland Dc gewestelijke regeringen van t lacinderen cii Wallonië, de j'dera/e regering van België en de Nederlandse regering hebben op dinsdag 5 februari in Baarle afcpraken gemaakt over de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking. BAARLE-H ERTOG/NASSAU

liet gaat om grensoverschrijdende politiesamen werking en sam enuerkiiig bij lampenbestrijding. Daarnaast zijn ria/spraken gemaakt over de samenwerking tussen lokale, regionale en nationale (jéclerale en gewestelijke ) Over/leden. Deze afspraken slaan in een gein eenschappelijke verklaring die is ondertekend door de Nederlandse minister K. G. de Vries en staatssecretaris G. Al. cle Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), staatssecretaris D.A. Benschop (Buitenlandse Zaken), de Belgische minister A. Duquesne (Binnenlandse Zaken), de Vlaainse ,niniste,' P. Van Grembei'gen (BinnenlandseAangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid) en de Waalse minister C. Michel. Een werkgroep zal voor liet einde van her jaar in kaart brengen it'elke knelpunten er nog zijn in de politiesamen werking en daar oplossingen voor zoeken. Gemeenten en provincies aan de

grens moeten weten welke objecten met 'ciligheidsrisico 's er zijn aan de andere kant van de grens die hij een ramp of ongeval gevolgen kunnen hebben voor liet buurland. Ook moeten zij op de hoogte zijn van elkaars alarmei'ingsprocedures. Bij een dreigende ramp ofgrooi ongeval moeten zij elkaar info/meren. Verder streven beide landen naar grenso versclirijdende plannen voor rampenbestrijding langs de hele Belgisch-Nederlandse grens. Nederland en België waarderen de vele lokale cmi hovenlokale contacten clie de grensorersc'hirijdende samenwerking versterken. Dat ge/di ook voor de gemeenschappelijke actii'iteiten in de Ein'egio 's en de inspanningen i'an het secretariaat-generaal van de Benelux. Als na 2006 Europese subsidies voor grensoi'erschrijdende pi'ojecien geheel of gedeeltelijk wegvallen, zullen de beide landen dem'gelijke projecten verder stimuleren.

Geslaagde instuif voor Shilshoel 1'i/EERLIi Dc jaarlijkse .olksdansgro volks dans in s tu ':t van Shilshoel is bij cle clansgm'oepen uit cle Kempen en Nederland een 'plac'e to be " geworden. Dcii' werd nogmaar eens bewezen op zaterdag / 9januari. De sfëer van dc' avond kan je bes t omschrijven als een gezellige, vlotte instuif met enthousiaste dansliefhebbers op een proj)volle dansvloer. Het liiebandje Bravacle, een salsa intermezzo en liet gm'oepsoptreden lan Shilshoe/ maakten cle avond compleet. De opkomst was massaal, niet alleen van dansers, niaar ook van kijkers die genietend van op hun stoel cle sjeer hebben mneebeleefd. Speciaal deze laatste willen wij hartelijk danken voor hun interesse. Hebben wij ii d/t jaar gemist? Geen nood, wij garanderen u, volgend jaarop 18januari zijn we ei' weer. Tot dan. 11. t 'cm Ba vel.

f

Shilshoe

Viert Vader! MEE RLE - In niijn jonge tijd werd vadcrdag even hard gevierd als nioeclem'clag. Misschien onwicit er van heide toen maar één was. Moederdagen zijn er thans zeker al twee, dat weet ik zeker. Vaderclagen ook? Eén volstaat voor mij in ieder geval. Voor wie nog niet Heet hoe vaderdag te vieren, heet t de KWB- Meerle alvast een goed idee. Ga op zondag 24 niaart met 'vader ' en de rest van liet gezin onthi/ten in de Paroc/iiezaal ''Ons Thuis De KWB 'ei's zetten U er vanaf 8 uur (als het clan echt moet zit pa nog tijdig op zijn fiets om met (Ie toeristen nice te rijden) een heei'lijk ontbijt voor van Ierse broodjes niet beleg, cornflakes, fruit, koffie, thee. t 'oor cle pij/s moet je liet miie! laten, 4 euro per persoon + 12 jaar o/'3 europerpersoon voor 12 jaar. ZeIf'hoefje je die dag niet uit te slaven cmi vaderlief vindt na liet (1/it/lijf misschien wel z 'n ina/en terug ooi nog een potje te pakken. lnschm'ijven kan via uw wijkmeester of hij Gust Kustem'mnans (Ulicotenseweg 78 - tel..' 031 315.92.93) voor 17 maart 2002.

Bloedinzameling door het Rode Kruis MEERLE - Ben je nog geen hloedgever? Je kan nog altijd. Bloed kan levens redden. Op maandag 18 maart komt liet Rode Km'uis weer Icings in Mcciie voor de bloedinzameling. Die hee/t zoals steeds plaats in cle kantine vcui KECMcciie aan de Chaamnseweg. Je wom'di er verwacht tussemi 17.30 en 20 uur. Noteer alvast cle data 'oor dbe 1 'algen de imizaniehingen clit/aar: 24 Inn i. 16 septem her, 16 clec'einhe,'. 1'jci/

41


DORPSN!EUWS

Wegwijzer?

Oproep

llde/i'2OrdJoerdi'.'i'c'? 7iiMEERLE— l) ,ls',ne Jlaandere,, op i?Tk' ii 'i/en iie pi/ltjes op iie paddestoelen die kortel/ngs i n on:e contrelen liii iie groncizi7n gerezen. niet nood7ake1,7k de kortste n"eg aan. lIet gaat om aanduidinge,, tle ïansluifen igi de giwiimme."a'i' fleirroutes. ii 'aan 'au iie mimunerbo rd/es al een tijdje geleden massaal langs onze negen 'ene!, en en. Dat ze niet de kortste i eeg ii ''jeen, i vil1k graag aal/nemen. ifrfaar dat ze,/e in de fegeno 'ergestelde iii ½/ing siio•en is rein een a,iclere orde. Langs Minder/zout o/iloogstraten naar Cizaam en Breda.2 Geen kleine om neg. ,Voelztans is' dat de mis /i/isip dii7e i'olgi'ns deze padde./ioe/op dc Ulicoien.s'en eg aa,z de ku'msing met de Lage Roo;'aimgce/t. Jisoni'aw i'i/ -e/' vorm/t ,/e daar met j'q,q, (in!)

",

Kaarten met de BGJG

-

MEERLE Blijkens de vele verhalen van gouden paren in ons blad, werden de lange winteravonden vroeger dikwijls zoekgemaakt met het kaarten alleen betekende dat je niet mocht snoepen, maar dat je ook je liet niet meer mocht zien. Met 'Hal/vasten mocht het even terug. Even werd de vasten stopgezet en werden er kneken gebakken. Op vele plaatsen waren er met Hal/vasten jaarmarkten en zelfv kermissen. '

Kermis is in Meerle in september en voor de

%, ~ ~\~ W

In 1922 verscheen het boek ''Meerle door cle eeuwen heen kerd'lm'even doom Ku,,onnikJ,E,Jansen OP,, archivaris, en L. Van !'hmeten, hurc,wnieester van Meei'le. Dit boek is baart niet meer te vinden. Het bevat nochtans een In 1 922 verscheen hei boeb ''Meem'le door de eeuwen heen geschreven doorKanimnnik .1, E,Jansen 0. P., archivaris, en L. Van Nueten, hingenmeester van Meerle. Dit boek is haast moet meer te vinden. Het bevat nochtans een schat vami wetensmiaardigheden over liet ontstaan en de ge.s chiedenis van Meerle. Het zou mooi zij;? mocht dii boek opnicu mi' uimgege ven ivum den. Maar liet boek gaat maar tot ca. 1920 en Meem'le i.r intus.ren in/aal veranderd. Stra ten, woningen en mensen ziii geë'm'olueem'd. Vele verenigingen zijn in de loop man dcrme eeuw ontslaan,' opdat dit niet verloren zou gaan zou een nieuw boek over Mcciie in de 20e een ii' een rijkdom zijn ''oar het nageslacht. Wie wil hieraan meewerken 1 Foto 's ve,'zamelen, intem'views afnemen, teksten opmaken.enz...Dit kan alleen mnaargebeuren met een team, een ploeg die de handen uit de mouwen kan ,s'teken.Het brengt veel werk mee, maar het geeft ook meel i'oldoemiing. Wie nice op dc kar wil springen, nec/nt contact op niet Karel Pauwels, Hazenweg 1 tel, 03/315, 72.62. fIt hoop op vele rnedewerkers('sters). Karel Pauwels.

j'aai'mnarkt 1/loeien fl'i' na al' /ioogstm'atcn. hit/it!' om koeken te eten kunnen sie in Meerle blijven. üp zondag 1 7 maart bakken de leden van cle KBG-Meerle heerlijke wit/els en smnoutebollen. Vanaf /2 uur kan je ze komen nuttigen in de parochiezaal. .1e kan er een lekkere koffie hij drinken 0/een biertje. Komen thalen kan ook. Bestel ze tel. 0313 15. 79,43. Prof heer er van, na/it na deze lekkernijen is het neer vasten tot Pasen, tot de klokken chocolade eieren brengen. 7a)

a\l, Wa'X' ~ ~\, -~\

Grote collectie behangpapier

kit

MAÇ

5000 kleuren!!! klaar terwijl u wacht Interieurarchitecte: Katrien Doms

11$

9,

oongarneri9

Witte Lietaer, Lysdrap, Boriis, ,

rïTTLTFi, 246

natuurlijk & synthetisch 42

'p(q

B.V.B.A.

0

ä

~G


DORPSNIEUWS

Meer eten a.u.b. \i IN DERHOIJT - Deze maand leek hei wel sahhath in Minder/tuut. Slee/it neer, il-einig me,ise die huite,ikoamen en nog minder berichten in onze brievenbus. Ofbestaat er een andere reden? Geen honger misschien? Defeestciagen zijn toch al lang voorbij. De plaatselijke middenstand ondervindt blijkbaar moeilijkheden in ons dorp. Toevallig tal van "eetzaken ". Een ro,idiitje in het dorp leverde ons de volgende beelden op.

gc '/c,'c 'ii

aaii liet p/eiii le Ilmdeiuioi//. Brood cii /ûiike't

Petra: gesloten. ?ELEGDL

L liter al lang gei loten. De \ ('t,' iie! heil c'iiltir ii/s /i 7/1/11/ toestand kit aiii reeds Ier sprake nl(lens de doipsraad in/ns en i'erloedert dit gehouu't/e t erder

aoDï:

:NACK

•:

..

-

o'e/ le neiiieii.

-.

Ook de5e goed draaiende bakken'zaak 3-taal ot 'er te nemen.

Wateroverlast MINDERHOUT - :kti: -tlien i:ç elil niet liet Ii oord Maar hij een o t 'en 'loedige regen t 'al doel hel gebied t 'an Minderhout naar ('astelré haar naan t'an 01 'ersiro,ni>içsge/iied alle eer 7c711. Al le Ifarkliet 't atermetmeerkan slikken, let 'cr1 het de:e/èërieke beelden op.

fuiste

SclioonheicLrsafTon Lieve Ve Mwter Laligenberg3t -2323 Wortel 03/314.55.15 'Enkitop efsproak,.- Ookbij t] t/uis

e1aatsverzorging - Pv(anicure - 'Pedicure Ontberingen - Pvfaquiltage

141

43


DORPSNIEUWS

Algemene Vergadering van de dorpsraad MEERSEL-DREEF - De algemene vergadeaanwezigheid van de heien burgemeester en schepenen, vormt jaarlijks een hoogtepunt in het werkjaar van de dorpsraad. Men kan dan even toetsen of enerring van dc dorpsraad in

zijds de bevolking en de dorpsraad op één lijn zitten en of de samenwerking niet het college naar wens verloopt. De dorpsraad was tevreden met de opkomst van de mnededorpsgenoten. Buiten liet college waren er twee agentes aanwezig, waaronder onze wijkagente, Leen Martens en Chris Verschueren. Paterswielproject Degenieente heeft liet voorlopig plan van de dorpsraad bekeken en zal liet gebruiken als basis. Ze dienden tevens een bouwaanvraag in voor liet slopen van liet oude .schuolhuis. Ook de achterliggende gronden zullen hij liet plan betrokken worden, waarbij liet achterste deel onder beheer zal komen van Natuurpunt. Het voorlopig plan voorziet in een gemeenschapsgebouw, een oppeii'lakte te gebruiken multifunctioneel ter/ein voor parking, speelterrein, sportterrein, marktplein voor de rommelmarkt enz. Verder worden er enkele kleinere woningen voorzien. De gemeen te be-

als

Tussen twee p/mf',/ (/00/; 1 en //nXs inia/' i' s /ii.s. C OCd i en dcii Gooi'/n'ig/i, gcdssYd'///ke vader i 'cm hetjxitersu '1e/plan en i'ait onze websiits schepen Roger Jzn .4peretz, secretar/ Liii' Crittiaansen, voo,'itterJo.r liv, 'brechis. in/oa,nhte,iai-ir Leo Spnmgers, burgemeester Arno/d Van .4peren, en de schepenen René Sprangers en Jos iWartens.

Paterswielpian Natuurgeqied Trap- en sportveidje -

G

1••

l

Speelveld met rollerscatebaan

ld

t"

4 1C

/ •W\ lu

.Q

.

j

tse stalling

t

N

w onj , e n ~

Dreef

Op de tei-enz'ng :1el ui vat de doipsraad in gedachte lieeji voor het paters wie/project.

44

/

loojde werk te zullen maken van liet plan maar liet blijft een kwestie vanjaren t'ooraleer alles is gerealiseerd. Schooluitbreicling Ondertussen werd er een prefablokaal geplaatst. Het latere definitieve gebouw werd ondertussen aangevraagd via een DIGO-dossier, waarbij de gemeente subsidies kan ontvangen. Het dossier werd ingediend maar de uitvoering laat ni instens een vier tot vijf jaar op zich wachten. Het gaat daarbij over een kleine 900.000 E men hoopt in 2005 de aanbesteding te kunnen startemi. Het huidige preiablokaal staat er een beetje kaal hij maar er werd nog beplanting voorzien die wanneer liet weer liet toelaat zal worden uitgevoerd. Men heeft toch nog plannen niet de zolder van liet Ii uidige schoolgebouw. De mogeli jkh c'den worden bekeken en afhankelijk van de kostprijs uitgevoerd. Fietspad Mosten-Meersel Net zoals de vorige algeni ene vergadering, blijft liet gein een tebestuur hij z 'mi standpwit dat dit gedeelte van liet fietspad geen prioriteit heeft. Ei' zijn andere, drukker bereden fietspaden die eerst aan de beurt moeten komen, o.a. het fietspad op Groot Evssel van Meer miaar Meerle. Er zijn volgens het college ook alternatieve routes naar de Mosten, hijvoom'beeld langs liet Ji etspad aan de Mark. Op de vraag of er dan niets kan gedaan worden aan de gevaarhijke wegranden. kan schepen Martens melden dat men bezig is om waar nodig de wegen te voorzien van hetonstroken naast de weg in plaats van de kasseistroken niet asfalt die toch niet blijven liggen; o.a. de Markweg mnet 'n verzakte ramiden, zou daarvoor in aanmerking kunnen komen. Woonbehoeftes Bij de uitwerking van het Vlaams structuurplan worden er in MeerselDreef geen extra noonruimtes voorzien. Eerst moeten de bestaande woonkavels worden vol gebouwd. Er werd een woonhehoeftestudie uitgevoerd, waarhij men de gemeente in: 'mi geheel bekijkt. Daarbij kwam men tot de conclusie dat er voldoende houwgronden aanwezig zijn voor de komende jaren. De gemeente kan daar zelf niets aan veranderen. Andere Projecten Daar iverd in één adem hij vermeld dat een kerkhof in Meersel - Dreef niet haalbaar is, wegens geen geschikte plaats en het


DORPSNIEUWS streefdoel om één groot kerkhof te voorzien per gemeente. De pa/king aan de kant van het Mariapark kan met verhard worden met grastegels (ccii tegel met gaten waar door gras kan groeten) omdat er teveel wortels zitten. Sommnige bomen daar zijn gedeeltelijk afges toeven, men zal kijken welke bomen er eventueel weg moeten en daarna andere bomen terug plan ten. Er zal bekeken wom'de,i of er een bushokje kan geplaatst worden aan de halte bi1 de wat cr1110leo. Het fietspad langs de Mark, het onderhoud is niet voor de gemeente, de deshetre!fendc' (pim 'inciale) dienst zal gevraagd worden ho,' het zit met liet onderhoud. Rommelmarkt Geiteneinde Door enkele Iv'u'oners werd er herhaaldelijk geklaagd dat iie ronimelinarkt van ile/an/itre voor teveel 0/ellast zoigt. De dorpsraad bemiddelde. wat leidde tot een aanpassing van liet Markt regiem en / ei, strenger toezicht. Maar niet voldoende volgens deze aanklagers, zijzoudengraagdeMarktzien verhuizen naar een andere plaats. Dat u'erd bekeken maar buiten liet nog te realisem'enpiein hij liet Paterswielproject zijn er geen geschikte alternatieven. Om te weten in hoeverre deze verzuchting op 't Geiten einde leefi, werd er door de dorpsraad een huis aaii huis bevraging gedaan. Daarbij vonden 32 mensen dat de rommelmarkt mocht blijven en 7 mensen dat dc markt het liefkt zou verdwijnen. Dat betekent 1oct dat de rommelmarkt geen hinder veroorzaakt. Er werden een aantal opmerkingen en sliggestiev genoteerd ,iii, deze hi,ider ie beperken.

Riolering t 1 leieinde Ei' is een st/ere,, OH, deze legislatuiii nog 90% von iie hiuzen aan le sluiten op de riolering. Men denkt daarbij aan een nieuw systeem, waarbij men gebruik gaat maken van drukrioleringen en een aantalpompstations. Daardoor kan de doorsnede i'an de buizen verminderen en kunnen ze eventueel in de bermnen worden gelegd. Dat kan een flinke besparing betekenen omdat de wegen iiie! persé moeten vernieuwd worden. Busvervoer Met de vraag of er geen Ii nhus kan in gelegd worden naar de Mosten blijkt er een moeilijk onderwerp te n'om'den aangesneden. Men streefier naar om heel het grondgebied van de gemeente te voorzien van busverbindingen, was het maar onder de vorm vami een helbus. De kostprijs is echter eno,'mn en een (uw! jking van bestaande dienstregelin gen is mnoeihk omdat deze allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Zoals liet college ondervond na een vraag aan de Lijn om de bus naar Turnhout via liet ziekenhuis te laten passeren. Deze kleine omweg betekende een lange administratieve weg, zodat slechts na vele maanden op dit verzoek kon worden in gegaan en dan hebben we liet maar over enkele honderden nieter. Er wordt ii'el gedoe/it aan een busverbinding met het nog te realiseren treinstation in Bm'eelit op dc liji 1niiu'erpen-Breda. Gemeentelijke mededelingen Er komt een opruimactie voor zn'erf vuil op 20 april. Vooral ie oi de werk ing lan veren igin gen wordt op pri/.s' gesteld. In de geuieentc organiseert mcmi een opleiding tot compostnieester, mmiel doel de thuiscoinpostering te stimuleren. Deze cursus gaat door op woensdagavond. zeven lessen vanaf 17 april niet enkele praktijklessen op zaterdag. Er komt een nieuw decreet rond cultuur, waarbij de gemeente een culturele centrumfunctie zou krijgen. Meer daarover kon u vernemen op donderdag 7 februari in het gemeentehuis in Iluogsii'aien. Vem'der wordt er de aandacht op gevestigd dat nieer dan 50% van de schoolkinderen die met de/iets naar school rijden, dit doen zonder licht op de fiets. Zeker in

de domikem'e mnaamiden gevaam'lijk en een bijzonder aandachtpumit voor de oudem'.s'. Op de slaag naar in eer snelheidscontm'oles, konden de aan n'ezige agentes bevestigen dat er ni eer con troles zullemi komen, er werd daartoe een miieuit' appelmat aangekocht. Maar zoals til vaker werd gesteld, liet zijn meestal de bewoners zelf die te liam'd mijden en achteraf konien klagemi dat er te

stremig st'ordt opgetreden. De beloofde vis.s'teigem's aami de Ma,'k zullen in de zomer itom'demi geplaatst, liet hout ligt klaar maar liet omitbrak aan mankracht. De voorzitter eindigde met een dankwoordje voor de aanit'ezigheid van de collegeledemi en de dorpsgenoten. Vem'der deed hij ccii opm'oep tot vem'draagzaamnheid cmi wedem'zijds respect. (ti•)

Bert Damen werd 40 met toeters en bellen

MEERSEL-DREEF - Veer ij more/en is niet zo bfIi:'onder maar a/s/e over een /ami/ie besc/u'X-t t/is' t/al it/el zo maar miii laten voorbijgaan, clan mi o,v!i het u'at anc/ei:r. Zeker ei/s ,,ii' zei/anders ook op de eerste rij staat om mee /i'alsen te t'erzi,men, dan mag je mvat i.'erwachten als je ze//aan cle beur bent. Bert Damen man de St. -/Innastraat, /iee/ zo /milie. /,/et hult mi 'cid versierd met bomen met daarm tiental/en pra/ine.s', extra stel 'ig veipakt. Bi/het begin t au het/eest mi 'erder rondgereden met een ge/uids'm 'agen, zodat heel Afeerse/-Dree/it 'ist dat erieniamu/jar/g' m tas in ei ii og enke/ep/ttiije details over de persoon iii km testie En demnaatitdan m'o/als/e tussen Ii ee gangen door ooknog een serenade krijgt t au de/un/ure. Het mi 'e,'dhem bi/na te t 'cel niet: 'ngekendekrachttei'mnenga/hii lucht aan de toch ii 'elprettije verrassingen. Bert is een gedreven 1 -erel vooral in de/un/ure i.'e,zet hij hem 'gen m'e,'k en dan is het toch mi'elprettij om eens in de bloemen te oorden gezet. (lv)

HERIJGERS 1 ikk Bouwspecialiteiten APr

ALLES VOOR RIOOL & WATERAFVOER • rioleringsmaterialen + PVC putten up maat • straatkolken • septisulle putten • ontvetliiigsbakken • olie- en

benzincafscheiders • mini zuiveringsstations voor woningen • mazouttanks

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 47 55 - Fax 03/314 80 65

Als t lammetje danst in maart, pakt april t bij de staart.

Met zuidenwind op Sint Benooi (21), neemt het weer een goede plooi.

45


DORPSNIEUWS

Water tot aan de lippen

Wandelzoektocht

M EERSEL-DREEF - In januari iegcnde liet dat het goot. Vooral de overvloedige buien aan het einde van cle maand zorgden voor ccii overi'olle Mark met overstromingen in Ulvenhout en Breda. DeMarkaan de Markwegstond nooit

zo vol. Enkele gevolgen iaii deze it'ateisiiood waren een v5'eggespoelde kant op Groot Erssel, een vt'eggespoelde grenspaal op Strijbeek en ccii ontoegankelijk fietspad richting Breda. ('ii)

\\'a ters flO(I(I

1

r

fr

'i4f It.

'S

S -

-

»

MIN DE RHO UT -Op zondag 10maart organiseert de KWB haar vierde wandelzoektocht, waaraan je met liet ganse gezin kan deelnemen. Tijdens de wandelzoektocht van 5,5 kni dienen een 30-tal vragen opgelost te worden. Hoofdbreken de vragen zullen liet zeker niet zijn. Bij cle KWB primeert inimners liet zoeken en de deelname boven liet winnen. Oin liet aantrekkelijk te maken voor de gezimin en met kinderen, zijn voor de kinderen (-12 jaam) aparte, kindm- vrcgoi opgesteld clie ondenm eg gezocht moeten worden. Hun opdrachten gaan over sprookjes, televisie, strips,... De kinderen zullen ongetwijfeld genieten van deze wandelzoektocht. U, al of geen lid van de KWB, kan vem-trekken tussemi 13 uur en 14 uuraan deparochiezaal van Minder/iout. Voor de prijs hoef je liet ee/it mud te laten, want je kan til deelnemen voor slechts 0, 75 eum'o pel-persoon. Laarzen of hoge wandelschoenen zijn gewenst indien het de week voordien geregend heefi. Na de wandelzoektocht kan u rustig genieten van heerlijke pannenkoeken. Tussen 1 7.30 uur en 18 oom-zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Alle kinderen gaan met een prijsje naar huis. Bij cle volwassenen worden 1 op 3 deelnemers bedacht met een prijsje. Opnieuw een gezinsvriendeljke activiteit van de KWB. Voor meer info: Willi' Mertens, Pastoor van Dijkstraat 16, tel. 03 314 75 02.

/

t1iI17s 1(111 It mum 11 111IX i ic iii/ / Dit buit u'awH'e/v/n/ujl' oindczi de sienen dciii net o ver de grens, :orgl voor een evra rem op de i'11// 1/ei /11t11/fli ru/er

Grenspaal

Weggespoekle Markkant

4g

' "S

iio.iiuo / i'u iüc ii i/

4s$.

-.

-

S..,

4''_e,.'•_

-. S

- '•

--

,

-1 Go (iroof 1i mmcl hop! 11 (/' .sf/'o/n///i, 11111/ ,,,/m11)/ i.,cl iiil di' uci 't i (liii 1/lef t/t t/tin ii 5i//vfer ii .,.(/ lief t/els/no! /i'ty i,'i 'our 11/? dat/ru/it ii 'iil t 'r t 'en oni/t',d,nt,' utlilge/irot /1/ 'uoi //ef.st'rs, tei i'11// 1, -aan, ii tilde 011111/ i 11/s/ei /°'d///t'/("/'Oft' 4"/t'/i (7 '11/111111/1 !.)e ki 'jeu mat 's/t W ii 0/di 'ii tiu/it,t 'j 'oert/ /tint'.v t 'en :ompiçt' ii 't'k/ Enkele bo,nt'n niot 1hi 'ii t o,-d '/, o/',s 0/1/ t///115 (2/2 z /2/t/als ii' XJYA"t'// 11ü 1//t 'ii t/lot 0 / /111/ ii '(Itt '/7/t 'ii It//t 'ii :tik/en. .0e kIt/t//t van iilfi'/'...

»

46

11,1/t //'/

z0/'t/e t/t' ret,'t'ii t ")o/' t erdit 'enen gren.:en. Dt'm,v .t'n.sptiti/i'tini/,yÏ/ic'eki t'rt/it'ee/mI'/lhmt'f kO/ki //(/t' ii t//er .'mei een ti/ti,'inet'end tele/oonf/e to,, een /?l/ll/'/hçu'oon Sl t' t tin i'our t/tiç,,' til t/dID' er titlot' toe voo/ - t en /0/t). De t/tig erntz .si'ont//u/tili -eer 0/t '11 pictits, t/It'l onze grens wordt t//t'! gt 'meld


DORPSNIEUWS

Carnaval 2002 We z'en den droad kwijt MEERSEL-DREEF - Carnaval wordt te Meersc'l-Dree/ al van oudsher gevierd met Ga/de, en Strijheck. De vec'chillende carnavalsveren igin gen en geboorten organiseren o. ci. een lsiiidei nwniddca in dc' Lecti werPt, CCI! 5/OCt 0/) ondag, een cai'na valeske t 'oethalinatch, een lampionnenoptocht met int crbrundiu,g ('de inoscotic') ('II diverse hals Sinds de noot nipt meer over dc Dreef gaat wegens de te lange ronde, is er wal betreft carnaval niet :0 veel te ,Oen 0/) Di eef Hei Is ,elfi beangsagend .iiil omdat de meeste middenstanders van de:e toch al rustige periode profileren u,n hun deuren enkele dagen te sluiten, om ook carnaval te vieren of om de latten aan te binden en 0/) skivakantie te trekken met hun kroost. Toch gm'oeit er weer wat, de lagere school houdt al enkele jaren een optocht van de school naar snackbar Martens waar :e op pannenkoeken wo,'den getrakteerd enje :iet ook verschillende Meersel-Dreefie deelnemers in cle stoet. De Dreefse jongeren van Leutemeute kwamen dii jaar goed voor cle dag met een heksenungen. Ze o ei -t/ei; 1 op Ga/t/er cii 9" in Chaain.

Verbroederingsconcert Meerle - Meersel-Dreef MEERSEL-DREEF / GALDER - t; Itoiwli van mu:iek maar het moet niet te langdradig wom'clen? Dan raad ik ti aan om eens te gaan lui,s'te,'en naar het vem'broederingsconcem't van dc fanfare "Voor Eer en Deugd" en hun gast. fanfai'e ''Sint-Cec'ilia ''uit Meerle. Ze brengen voo,' 0 een on (spannende in u-ikale namiddag ii de Leeuwei'ik op Ga/der op :ondag 24 maan vanaf /4 uur. Telkens een optreden van een 45 minuten en een lange pau:e om ook eens gezellig te buurten elite ve,'broederen. Meer moet dai niet zijn.' Van harte nee/kom.

A&

Carnaval Leutemeute

Dc' t; c/gc'// tili Lc'iiir'mc'it/c

IJ/Oc

Iii

c/c'//

O/'(lc'//.

lief liici' nog Oü/l)i'c'c'/i is cle gi'ocp

jongeren ze//die alles in elkaa,' knutselcie niet behulp van enkele bereid;; 'iYlzg'e vaders, Door cle mcci' actie t 'c're opstelling ran de Di'ee/'e/eugd wordt eraan gedacht oni volgend /aar cle stoet t; 'eer ot 'er cle Dree/ ie laten gacm. JJ é zullen zien,,,

Bin o!

ri

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

Is op Sint Rupert de hemel rein, dan zal hij 't ook in juli zijn.

MEERSEL-DREEF - .0e eeis'te zaterdag van /ebi'uari Le liet bingo. hen gezellige en .spannenc/e am 'oncI t 'oor de steunende leden t 'an onze/cm/in'e "kwor Ee,' en Deugt! ' Op de /hrmule zit nog geel? s/eet, dezaalzi/nogsieeds vol de bal/ei/es rollen en Ii ei is i'ege/matig Dep/aatsei/ike midde,istand deed ook een duit in hetpi'i,isenzaXjie, t, 'aar;'oor dank Dan komt de laatste ronde i'ooi' de /ioo/dpri/s', di/jaar een mooie muziekinsta//aiie, De spanning ,t'i//g't, liet wordl nuus'sti/ Eén 'oor één siacm de mensen i'eclit, nog immi' één nu,mnert/e ie gaan. Ei' gebeurt iiiets en dan ".Bingo! ' Siijn Besems uit de Staaiakker op Ga/der t t 'as de gelukkige. Hij deed nog maar voor de eerste keer mee en al direct de hoo/dpi'î/.s. Z 'ii geluk kon met op. De .spanni'ng Le era/ en dc' tongen komen los. Nog één drankje en dan te ','eclen naam' 1w/s'. (t; ')

Een droge maart is goud waard, als het in april maar regenen wil,

Met middelmaartse nieuwe maan, breekt ook weer de zaaitijd aan. 47


ftj

sport

H.*H_H'1UId

Hoogstraten VV zal zich niet kunnen redden Na cle 3-5 nederlaag tegel! Gent-Zeehare,, zullen we er ons bi/moeten neer/eggen. ln//hruari moest het gebeuren: inatchen tegen ploegen uit de onmiddellijke omgeving lan het klassemen t konden HVV voldoende punten opleveren om de degradatie nipt te ontlopen. Op Schoten leverden de roodwitten een wanpresratie af Een niet te missen kans op de geli/kmaker enerzijds en een eefdoelpuiir aa;, de andere kant zorcde,, er\nnr chit ScIuecii. door veel ,niserie

.11/ 1 -d/Oc'////ci/l .5.'dfi/ / dli (jd'.lid'/ :d'g .e t/lege/t iii cle mate'!? Geni-Zee/tat 'en.

geplaagd, voor de allereerste keer op eigen veld kon winnen. Kortrijk speelde HVV op de Thijsakker tijdens cle eerste helft op een hoopje. HiT kwam in een sterke tweede helft nog wel terug in de match, doch de gewezen ee,'steklasser had aan twee tegenstoten genoeg om de mateli met 2-4 te winnen. Op Gullegem, dat volgend seizoen samengaat 1/let Weve/gem. pakte HVV één pil/It. Kapellen en 0/en verloren, dus liet zat er nog altijd in. Tegel! Gent-Zeehai'en, ook geen hoogvlieger, moesten de punten hier blijven. HVV schoot daverend uit de startblokken. Na amper 15 seconden scoorde Schocumackers. Na 10 mi 00/It? iuf 110 i'f'clI raak en gedurende cle hele eerste helft domineerde HVV de match. Goossens kopte de hal in een leeg doel, doch op de lijn werd de bal nog ontzet. J-lavgen knalde onhoudbaar tegen de binnenkant van de paal, doch geei doelpunt. In de 41ste ,nin. ver/oor men hij HVV de bal aan de middenlijn en met wat geluk bleef de Gentse aanval/er in ho/bezit om Stati Van Geste/liet nakijken te geven . In de 4 ¶ci' min 'ctnnrlcu 'le ploegen gelijk toen hij een hoekschop iedereen een vrijstaande bezoeker 1/it liet oog verloor en die kopte cle gelijkmaker binnen. Na amper 5 minuten in de tweede helft nos de match gespeeld. Een vn/schop werd binnen,gekopt en even later was weer niemand op cle goede plaats om de bal, clie door Stan Val! Geste/eerst nog werd gered, te ontzettel!. l-JVV kreeg nog een vijfde doelpunt tegen om vervolgens langs Schoenmaekels 0/) 3-5 te

kolnen, doch de punten wciren t'oor cie bezoekers. Met één op twaalf zullen we er niet geraken en dat is de realiteit. De eerste ronde misten we Pouillon, Pa/me/s, Schoenmaekers en Poppe plus telkens de een of andere geschorste basisspeler. Poui/lon is na 10 matclien vervangen door Struvven. Pal//Iers is er nog altijd niet, Poppe is terug en en Schoenmaekers scoorde 6 keer in 5 matchen. C/oots werd door cle supporters zo zwaar op de korrel genomen dat hij er mentaal onderdoor ging en t/luis bleef. Hantson werd vervangel! door Luc Maes doch de 01?voorstelbare hoeveelheid tegel!doe/punten doen HVV de das om: 6 op 0/en, 5 tegel? ZtilteWare gein, 3 op DeliderIloutc'n? op Wevel,n 4 tegel! Maldegem. 3 tegel! Hamlne. 3 tegel! Schoten, 4 Ie'en Kontni/h en 5 tegel! Ge/itZee/ici ven en dan hopen we maar dat het in de koln ende Ina/chen een beetje hinnen de perken blijft. (bie) ,

Wedstrijden Zonçlag 3 maart 15.00 Zulle- Wuî egetti - IIuuv,. 1, uien VV Zaterdag 90100/t 20.00 Hoogst ratel! VV - Denderhoutem Zondag 24 maart 15.00 Haasc/onk Hoogstraten VV Zaterdag 6 april 20.00 Hoogstraten VV - Wevelgem Dinsdag 9 april 19.00 Hoogstratel! VV - Nditiol!aal elftal -18j.

Meer ademruimte voor Minderhout VV Ec'n ,r,ul,tbare periode loor de groeml-witren, dat mag je ,t'el zeggen! Belangrijke overwinningen werden geboekt en daardoor is men ook uit de clegraclatiezone verc/n'enen en kan /0e/t n!eteen aan ol!tspa/!lie/i voetbal/en gacin c/c'nken. Het verblijf in 3c/e provinciale n'orclt bijna zeker met een jaar verlengd.

Minderhout \'V - 01. Essen 1 - 0 Een gelijkopgaanc/e pa/tij W00/'i/I vooral n!idlc/enve/dspel te cianschouwen viel. Bart Wil/,!,s'en scoorde in de 25ste mii!. lia een hoek-

Itl,t

Vanaf liet startsignaal tot liet einde Ya/l cle wedstrijd gaven beide ploegen mekaar weinig toe. Na enkele /ninuten n!oest de MVV-doelIn an gepast ingrijpen te/nijl zijn oppone/!t zich eventjes waakzaan! toonde. Ruststal!dl 0 - 0! Eenzelfde verloop in cle tweede helft en beu iedereen zich niet een gelijkcpel verzoende, legde Dries Val? Bcivel een afgeweerd schot gia vhelde,' tu rsen de palen

Schilde SK - Minderhout VV 2 - 1

M.

0

I-'I

toto kr1',

CII

tilO' J?lilif,'li

Horendonk - Minderhout VV 0 —2 De eerste periode lon de eerste helft toonde cle thuisploeg zich het gevaanlijkst voornamelijk met schoten uit cle a,'eede lijn. MVV counterde gepast en Bart Wi//nsen zorgde voor de 0 -1. Gunther Jacobs speelde zich daarna in de kijker door een strafschop te keren en dat gaJ'MVV Vertrouwen. Toeh moest men wachten tot de 88ste min, voor zekerheid. De ervaren Ed/,Smoldere/1 legde de bal naast de uitgelopen doelman teceli het iiçt fr/l... drie p!nten!

Minderhout VV - Kaart 1 - 0

Pech voor M VV in cle begin fase boel! Bart JVil,/i,s'cn een lobbal op de Ide zag belanden. De bëzok,:v geloofdeli er in, de thuisdoelman slaagde cc niet in ccli ver schot van Cu/!tcr Venineiren onder controle te krijgen en Kurt Van den Lctngenbcrg/i legde beheerst binnen. In de ,tce'dc' !,cl/ .ag !/!C1i ccc, heel Ondiul ci 1/luiS ploeg aan het werk, MVV kwam er Iliet 1/leer aan te pas en betaalde uiteindelijkhetge/agmet /lipte ver/iesc'ijfers.

schop het enige doelpunt van de partij. Na de rust bleefi MVV naarstig op zoek naar een geruststelle/!d tweede doe/pl//It dat maar niet wou vallen. Conclusie: onzeker/wiel tot liet eiuide! Geen schoonheicispnijs i'oor deze match.

Wedstrijden Zondag 3 maart 15.00 Mindcrhout VV Meerle FC Zondag 10 maart 15. 00 Berenclrc'c'ht - ,4'finclerhoui VV Zuiid.tg 17 ii&.i.ii 1

£'c7/ lid'! ift .,/i,itvii,X In cle Mk'kc/e/èns/e.

15.00 Minderhout VV - Zandv/iet Zondag 24 maart 15.00 Minclerhout VV - St-Job


Dinsdag 12 maart organiseren we weer Dit gaat door bij feestzaal "de Eiken". Wij komen samen om 13.00 uur om aar

Kou& Gevuld gebraad met papi Koffie

Na de maaltijd zal er bingo gespeeld W( gelegd worden, of gewoon gezellig wat 2 Euro en heeft altijd prijs.


SPORT

VNA Wortel

Tweedaagse in De Mosten

De 0 'ortelse Dames blijven op hun clan dooreacui. In de t'i'uoi'ot»I'.' n'e,'d nog geen enkel punt afgegeven: zeven overwinningen op rij /net een doelpuntensaldo van 21-4. Daar kunnen de heren een lesje aan nemen. Eerlijkheidshalve dienen we te vermelden dat er één forf int bij is, maar anders hadden onze meisjes clie punt/e.r tegen de Berchemsc' evengoed gepuld. Met tien punten voorsprong op de derde, Achterb,'oek, is zo goed als zeker van de tweede p/aaI. en ook cle promotie. Aehterbroek moet nog wel tweemaal meer het veld op. VN,4 heetl nog avec uitwedsti'ijden voor de boeg: op 9 ebruari naarMeeren op 2 maart de aftluiterbi/ leider Zandlioven. Dat ziet er gezond uit. Bi/de Heren werden de partijen tegen AchterOle,, (0-3) en op Olege,n (1 0) ve,'loren. l)it betekent (lat er in 2002 nog/liet wet'clgesroo,'d Hopelijk komt daar zondag lOjébruari verandering in thuis tegen IIeeu'i/k. Daarentegen zijn de ,juniors in liiai reeks 11 aan een opmerkelijke remonte begonnen. Na cie 32 nederlaag op 7 december in Sint-Lenaarts - 02 voorgestaan maar de laatste minuten het deksel op de neus - werd achtei'een volgens tegen Dosko (5-0), op Vosselaar (0-4) en tegen Minderhout (3-1) gewonnen. Deze 9 0/) 9 gaf zoveel vert,'ou,ven dat op 21c'hruari leider St.Jozef in bedwang ,t'em'cl gehouden. Het werd 11 na een carombole doelpunt van Maarten Sommen in de laatste vijf minuten. Echter de hele ploeg client geféliciteerd voor de ongebreidelde inzet zodat het behaalde puntje zeker verdiend was. Doe zo verder jongens en de vooropgestelde 26 punten voor de snorren ,m'om'den een feit. Programma (steeds om 15 uur) 17-02 SKS Herentals - VNA 24-02 VNA - Zoersel 09-03 Massenhoven - VNA 10-03 VNA HIH Turnhout

2

COMPUTER

MEER 1-/cel wat cleelneniers mochten ''De Vlindem's ''verwelkomen op hetprachtige circuit van De Mo,s'ten voor een wedstrijd van de VDN (Verstandhouding der Noorderkempen) tellencle voor het Belgische kampioenschap. Tal van Hoogstratenaren namen deel aan deze sportieve happening en hun pI'estaties eindje hieronder. -

Uitslagen Zaterdag +52 en +45 jaar samen (31 deelnemers) + 52: Hui'smans Albert 91 +45: Geerts Chris 1"', Van Dun Frans 12", Aernouts Moreel 15', Aerts Frans 18" +35 (28 cleeln.) Laum'ijssen André 5" Verheven Lite 11"', Verheven Karel 24"', Koi'en Roger 27" -35 (32 dcclii.) Aernouts Kris 17', Bevem's

Pat,'ick 18", Buvtaert Fm'ank 20ste Zondag Mountainbike +40 en -'-'40 samen (44 cleeln.) +40: Van Den Ouweland WilIr 3/ Van Dun Frans 5' Schrauwen Jan 8"', Aerts Jan 12d -40: Ver,neiren Edd'i' 4", Verheven Karel 10"1 Adams Jan 11' Voeten Jef'15", Piuvm Ma,'tin 1 7de Cyclocross +52 en +45 samen (24 deeln.) +52: Huvsmnans Albert 6' +45: Geen's Ch,'is 1", Aerts Frans 10', Aernouts Mam'cel 13 1 +35 (24 dcclii.) Verheyen Luc 3d' Laurmjssen André 4/' VervoortKarel 14", Sc'hrauwen Gui' 20", Schrauwen Jan 21" -35 (27 dcclii.) Aernouts Kris 16", Bevers Patrick 18", Bu"taert Frank 20"", Elst Ruud 25"- Boeren Frank 27" '

Vernieuwd CURSUS aanbod:

NieLJ vraag onze cuuSf0 i

Introductie PC-hardware en Windows Word & Excel voor beginners Vervolgcursus Word Vervolgcursus Excel Internet Digitale fotografie N etwerkbeheer Briljant boekhouding en administratie

Meerseweg 80b, 2322 Hoogstraten. Tel 03/315.09.09 - Fax 03/315.87.74 OPEN : Ma 13.30-18.00 Di-Vr 09.00-12.00 & 13.30-18.00 Za 09.00-12.00 e-mail : 1 nfosoftcomouter. be http://www.softcomputer.be

50

,


SPORT

KFC Meerle Olvnipic Esven-KEC kIeerle moest op een slecht bespeelbaar veld doopaan. In de 15e minuut werd Verbreuken in de rechthoek onderuit getrapt, met een penalty tot gevolg. Van D(jzen zette clie en Meerle leidde met 0-1. In de 22e minuut volgt een knappe voorzet van Verbreuken, binnengekopt door Pauvi'els. Goed vijf minuten later moest de Essense keeper de bal alweer uit de netten halen, na een knop aftandschoi van Van Bavel. Na cle pauze kita,n Olvmpic sterk opzetten en binnen een tijdspanne van vijfminuten (51e en 55e ,ninuuO kit'am cle thui.sploeg aansluiten. 23. Mcciie schoot wakker en toog opnieuw naar voor.. Beide ploegen kregen nog kansen, gescoord werd er niet meer. De zege was voor Meerle. KFC Meerle-Horendonk was een zwakke partij. De eerste kans voor Meerle deed zich in cle 25e minuut voor. Een assist van Van Bavel werd door Pauwels binnengewerkt; 1-0. Van toe,, af t ergaren beide ploegen tescoren. Er was weinig te beleven, tot in cle laatste minuut cle bezoekers een reus van een kans kregen. Gelukkig voor KFC werd clie niet benut, zodat de drie punten neer voor Mcciie waren. Zondag 10 februari moest Meerle naar Merksem. Ondanks verscheidene mooie kansen voor heide ploegen, bleefde score lot aan cle rust blank. Tijdens de rust had trainer Rik zijn mannen blijkbaar goed opgepept en dat was nodig. De thuisploeg dwong vele kansen af mnaarknvm niet tot scoren. Meerle deed dat wel. Een vrijstaande Van Bavel trapte een assist van Jespers binnen. Een sterke Meerlese doelman hield zijn kooi proper en Meerle won opnieuw

niet het kleinste verschil. Het kreeg er drie punten voOr. KFC-Meerle-Loenhout. Mcerle begon sterk en wed daar in cle 20e minuut voor beloond. Pauweis kopte een knappe voorzet van Tetro voorbij de Loenhoutse doelman. De bezoekers kwamen gemotiveerd aan de afircip na cle pauze, wat zich vertaalde in aan i'allencl spel. Via een own-goal kwamen ze op 1-1. Meerle liet niet begaan en niet een ier atçtancischot lan Paiiivc'l,s scoorde

het 2-1. De punten waren daarmee binnen en Meerle komt op de tweede plaats postvatten.

Wedstrijden (telkens om 15 uuO zondag 03.03 Minderhoimt - KFC Meerle zondag 10.03 KEC Meerle - Zancivliet Gravensi'ezel - KFC Meerle zondag 1 7. 03 zondag 24.03 KFC .Ieerle - 'leer

De dames van KFC Meerle

II jini/eer 1/1e/t /11 1 w'fhc1//n/cic/d'//,s 01 ci' dc daiiics men gemakkelijk aan de wvji i ilijgs/ers die veel mi 'as enplasu 'erk cloe,i o/ac'hter de toog helpen, o/'bivod,jes maken 1 oor spelers en sifpporte/:s'. Die dames zijn er nog, ,naarnuz'i/n er ook dames die i 'oetbal,spelen. Competitie. Voetbal is niet za/sluitend een mannensport meer Ook met in Mcciie. Ze trainen 'a/'en toe spelen meer dan i/'en toe en kregen nieai've s/art's van 'Den 41'en Toe : Jan Christiaen,m'e,i ga/er een it/eau 'e trainings vest bovenop. Hopelijk u'innen de Afeerlese claaies meer dan z/en toe

KFC Meer vecht voor het behoud

EM

1 Cliii,, lfaes. AFCMeer Na een redelijk sterke periode op het einde van 2001 is de KFC Meer in een vrij diep dal verzeild geraakt. Het scoren verliep al moeilijk, maar nu werd ook de zo sterk geachte verdediging een aantal keer stevig opgerold. Na een laatste zege op 9 december bij Horendonk werd er een schamele 3 op 21 hehacilcl.

De uitslagen liegen ei' niet oni: het dcgradci/iespook waart een derde jacir op rij rond in Meer. Bij Zandvliet, op 20januari, schoot Jan Komen cle 0 - / voorsprong op het bord ma/lap de penaltvstip (28 '). De thuf sy ineg maakte daarna de cleklat en was cle gehele ve,dv,€ nedsti'ijd haas en Sebrechts scoorde vem'cliencl tegen (60'). Meer mocht zich gelukkig prifwn dat de thuisploeg niet verder beloond werd voor hei over,i'icht. Met een gevleicle 1 - 1 sloten we af, na zowat de zwakste Meerse 45' van het seizoen. Deze in gezette negatieve lijn iverd doorgetrokken tegen 's Gravenwezel (27jan.). Vanaf het begin mm'ercl de KFC overspeeld, maar toch kon Chris Maes na 20' vanop 25 meter de 1-0 hinnenknailen. De bezoekers bleven echter kalm en efficiënt combineren en ze zetten de 11 nog voor de rust op liet bord. Na de koffie mni.s'tp Jan Acris cle 2-1, en daarna maakten de bezoekers met vier doelpunten de zaak af Na de / - 5 kon Chris Maes nog de 2 - 5 binnenprikken. Op 3 februari stond de Meerse ploeg er toch heer bij Excelsior Essen. Na de onverwachte]0 (35 '), regen her spelbeelci in, had Meer de betere kansen en in de tu'eede helft zat de thuisploeg in de verdrukking. De kansen wel'den ccli ter cilweer niet benut en via een penalty km'eeg Essen cle kans om met een zucht van verlichting de drie punten veilig te stellen: 2 — 0. Hier verdiende de KFC Meer minstens een punt, maar je 1110cr scoren om punten te halen... Kansen waren er hij de vleet in de thuiswedstrijd tegen Heihos (10 .!eb.). Ringo Jacobs werd in de 8' van de openingsgoal gehouden door doel-

man Plomnpemi en hierna kI ram cmi er ook meer kansen voor oct. Jan Koven en Wim Vermeiren. Ook luer mm'erclen cle mogelijkheden echter weer niet benut. De bal wilde gewoon niet rollen in KFC voordeel en na de 0— 1 van de hezoekem's, een doelpunt mede gedragen door de sterke wind, telden we een tiental fases die ecn thuisgocil wcmard mvaren. Onh- hier konden de bezoekers koel pm'ofireren van /it ufjnsieve Meerse fidemi in de m'echthc,ekemi op counter scoorden ze nog twee keer: een tè zware 0 — 3 stond na 90' op het hom'cl en zo wem'cl cle KFC Meer in een diepe crisis gedompelcl. Als we het individuele Meerse talent optellen, kunnen we zeker stellen dat dit geen ploeg is om te ciegrczderen. In cle laatste m'echte lijn ncmar liet ,veizoenseinde zal dit normaal gesproken toch imioeten blijken. Kunnen scom'en zal liet voornaamste zijn. Misschien is éénmaal drie punten voldoende om terug cie knop om te draaien en ook liet volgend seizoen in derde provinciale te spelen. Dit blijft een interessante reeks met meerdere stm'eekploegen, maar ik blijf voorspellen dat we KFC Meem'le zullen zien overgaan, samen inel Ekeremi. Tot de volgende "Maand ". Tonnv Pr/em www. kfinmsi,cr, Ise

Programma (o1n 15uur) 3 maart: KFC MEER - Berendred'ht, 10 maart: Exe. Kaa,'t - KFC MEER. 17 maalt: KFC MEER - Schilde S.K. 24 maam't: KFC Meerie - KFC MEER. Paastorn ooien van het jeugd voet hal op 30 mmiaart en / apm'il.

49


SPORT Cyclocrosss

Herman, Chris en André aan de top! Feesten kan niet op

Kw

,'luidi'c' (11111,$) til ('1//As (/'d'd///S) icmic/c/cii lu//p/ocjjmdft/T.s c'ii /m'ogc'r / m .dpc'i'cw.sc'/iepcw z'oor sport. MINDERHOUT - Zo,ner en ivinter zie je ze over cle Vlaamse wegen pedaleren, ,vielertoeristen die ron dtoeren zuiver voor de recreatie en bewondering voor de natuur en het landschap, anderen die het als training heschounen voor komende ivedstrijden. Er wordt inderciaad heel wat aan coin petitie gedaan, in de zomer op de weg, 's zomers bos en veld in. Won,' wedstrijden ,t'orden verreden, i'orden er ook

Dartstornooi MDC De Eiken NI EER - Op zondag 10 februari )t'arcn er ,t'eer veel mensen afgezakt naar De Eiken voor het jaarlijkse tornooi. Met 117 heren en 20 dames ku'a,nen mve neer aan een mooi aantal o,n er een gezellige middag van te maken. Dat de dartsspoi'r in Nederland zeer populair is mm 'isten mme al, maar dat ze er zelfs het carnaval voor laten m'allen, getuigt van een grote liefde moor cle sport en alles nat erbij hoort. De uitslagen ,m'aren dan ook oranje getint. Erwin Slabbekoren (JVederlandser kon het nicO no,, de finale bi/ cle heren. Bij de dames ging mvede,'o,n ee,, Hollandse ,net cle hoogste eer lopen: Kim van der Horst. Dat de kleine finale (m'erliezerroncle) toch door een Belg is gewonnen, mnam cia,, ook ee,, kleine verrassing heten. Marcel Verstraeten zorgde hiervoor. De huugslc matwom'p ging naar Andy Genesse met een uitvm'omp van 146. Noteer voor volgend jaar de 2' zondag van fiihm'uam'i maar al inje agenda, want gezellig ms'cis het! (ma)

kamnpioenen gekroond, want één mmoet toch de beste zijn. De ' Verstandhouding der Noorclerkempen " organiseerde deze mm'inte;' zomaar eventjes 13 weclst,'ijden mm'aarm'am cle regelmnatigste deelnemer de titel van Kamnpioen van België imzag dragen. Bij de +45 'ers krooncle Chris Geerts zich voor cle 2de maal op rij kcunpioen ,net zomaar eventjes 9 overwi,,,,ingen André Laurijssen non het pleit hij de

rN.

1 VLGER PLANKEN

.

Karel Vermeiren 51

/Vieu wbou w - Renovatie Kavn'ein'erke,s 'oegm'erken - Bestratingen Veiligheidscoördinator C

Withof 8 2320 Hoogstraten

tel. 03-341.85.93 03-295.85.93

his:

Emz rm'cit gezegd van Herman Martens! Te Mol kaapte hij cle ,ve,'eldtitel weg hij de Masters (+60 jaar) e,z dit in een select internationaal gezelschap. Het resultacit m'a,z noeste voortdurende trai,1 ing en gedisc'iplineem'd leven.' (re)

- PRACHTIG ANTIEK rustiek en modern - GRENEN - LAM INAAT PARKET

AMMAPTMÇ

Eigen fabrikaat en plaatsingsdienst Ook voor de doe-liet-zelvers

+ 35-jarigen. Een overwiniming haalde hij niet, mnaar de m'egelmnatiglzeid vond hier zijn bekroizing.

- KASTEELVLOEREN

tijdelijk diverse n in de aanbieding!

1

Ilc'iy,,cm ilcir,'c ns de trotse heiiter 'cm de gouden inedoi/e en de regenhoog/ru

Groot Eyssel 39a, Meerle (België) baan Meerle-Meer Telefoon: 03.31 5.84.32 Fax: 03.315.03.99

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

51


SPORT

Tom Geenen: "Twee jaar uitgekeken naar dit moment!" Op zondag 3 maalt wordt het Belgisch kampioenschap rallvcross op gang geschoten in Maasmechelen. Een van de attracties wordt de nieuwe Opel Corsa 4x4 Kitcar van Tom Geenen, die na drie jaar inactii'iteit zijn comeback maakt. Enkele maanden geleden nam Jos Stcrkcns afscheid van de rallycross. De Mmnderhoutenaar pakte zijn vijfde Belgische titel als afcheidscadeau. Hoog.rtraien hIjJfl echter vertegenn'oordigd in de rallvcross. Neef Tom Geenen maakt dit seizoen zijn comeback na drie jaar inactiviteit, met Jos Sterkens als technisch adviseur achter de schermen. in 1996 debuteerde Tom in de rallvcross met een Opel Cocra GSi. Zijn dehuut/aar in de nieuwe Euro2000-k/asse eindigde echter op dramatische wijze. in het voorprogramma van de Europese wedstrijd in Maasmechelen reden dc tweeliters een demonstratiewedstrijd. Bij de start werd de Corsa in de tong genomen en op een betonnen muur gekatapulteerd. Het seizoen was meteen afgelopen, maar Tom was geenszins afgeschrikt. In volle revalidatie begon hij al te bouwen aan een nieuwe Opel Corsa, Ik heb nooit getwii/eld 'aldus Geenen. 'Wadat ik Iien'teld was, hen /k onuniddellfik terug in de racen 'agen gertajJt. Dc beste ,'einca'e o,n je

o i 'er de ancst heen te zetten, De eerste wedstriden mmziren zeker iiiel makkelijk maar al snel had ik terug liet j 'ert,'ouhm 'en te pakken. Eind 1998 nam Toin tijdelijk af.icheid van cle rallycross. ik heb ondertu.vmen een eigen garage, latose,'m 'lee 7/vn (7/enen. De overname en de m'erhi,/v ilciar een n/eicm:'pand sloipten veel t,;id op. 41/'ai de ra//m'c'ross ivasnooil ier weg Na de ure,i en in de weekends ii 'ei'd twee jaar lang gesleuteld cclii deze ("o,:รงa r'iX/tca,'. kl'ant, ik n'ilde absoluut in Dii vsie 1 tijden, k2'ermm 'iela angech'e ven wagens, turbomotoi'en, meer dan 400pk.' dat is' het echte merk" Destijds stond Tom bekend als een spectaculaire en onstuimige piloot. Heeft hij ondertussen zijn wilde haren verloren? ''ik vrees' van niet, "lacht Tom. 'ik heb de voorbije/aren 1 'cel kai't/ng gereden. liet hield nie scheip, maar ','ienden 1 'ertelden me dat ik een nogal 'ars'e "i'jรงt{jl heb,'" De ('orsa 4x4 Kitcar is een heel kleine wagen voor 450 pk. Wat ves-wacht Tom van de strijd tegen echte World Rally Cars' zoals een Ford Focus WRC, Suharu Impreza WRC, Ford Puma 4x4 of Golf 4x4 Turbo? "Het concept van de ('o,rs'a b- goea daar ben ik zeker lan. We hebben heel i cel aandacht hesteed aan degem 1 'ieht.r 'ei'deling. niet koeling en

versnellingsbak achterin. Vooral het o,nhoumm 'en van de tra,ismirsie naar achter was een hele klus, Daar heb ik zeker een maand aan gewerkt, n'ant dit sj'steem is uniek in de rallvc 'ross. De balans is' goed waardoor de meagen makkelijk te sta/en nioet zijn, ondanks' zijn korte mm 'ielbasils'. De motor, 0/itmi 'ikkelddoor Jos Sterkens, zal ook voldoendepo ii 'er hebben, We kochten een tiu'ho van zWartin Schanchr ccii lem 'ende legende in de Europese rudi 'cross. Bl(j/t natuurlijk de vraag o/het motorblok de pk 's zal kunnen houden.,., "vertelt Tom nuchter. Rijden met zoveel vermogen onder de rechtervoet is niet evident. Toch heefi Tom geen schrik. "Ik zul ii 'eI een m 'eds'tri/d nodig hebben om de wagen te leren kennen. In Di, 'bie / is' het enorm helangi'ijk om goed uit de startblokken te koiiie,,. Het wordt even zoeken naar het juiste toerc'ntal en de ideale iurhod,'uk on, zo veel mogelijk fractie te m 'inclen. Ik hoop dat mme de eers'tc mm 'edstrfid zonder mechanische problemen kunnen aiim 'erken. Daai'na zullen mie de lat hoger leggen... Iedereen die liet debuut van de Opel Corso 4x4 Kitcar wil meemaken, is op 3 maart welkom op het Duivelsbergcim'cuit in Maasniechelen bij het team G. T. Racin g. (Fim'O)

De keizer van Wortel HOOGSTRATEN - Om keizer te worden moet niemm drie jaar na elkaar koning .jjmm. Dit betekent de beste uitslagen behalen zowel van de oude, de jaarse alsde Jonge ds'im ven. gevlogen op Pommeroel en Noj'on. Jef'Haest, van de veren iging De Blauwe Duif, lukte er in om keizer van Wortel te worden. De volledige ere/ijs t ziet ei' als volgt uit.

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67 Po,mmmmmem'oel Oude Jaarse duiven duiven

Joimge duiven

No mvii Oude duiven

Jaarse duiven

Joimge duiven

Algemeen kampioen

Jet Haest

Eddv en May Poels

Eddjm' en May Poels

JefHaest

Stannv Laurvssen

JochemsVan Gouclbergen

2" Kampioen

Stannv Laurvssen

Adriaan Sprangers

Wil/cum i'laest

Stannv Laurvssen

Fj'ans Sterkens

Jef'J-Iaest

Onderhoud Centrale Verwarming

3,1e Kampioen

Eddv en May Poels

Je/Haest

Je!'Haest

Joche,n,s'Gerard Van Herrijgers Goubergen

Emiel Hermans

Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

52


SPORT

Turnkring 't Spagaatje goes live! HOOGSTRATE1 Opmdmj 10 maart is hei weeral zover. Dan zet de Hoogsiraatse Tw7kring 't Spagaatje haar deuren ver open om iedereen een kijkje te laten nemen op deprestaties van haar leden. En wees maar zeker dat zij allemaal liet beste van zichzelf willen laten zien, of zij nu turnen bij de kleuters of al jaren in wedstrijden meedraaien, azz-dansen of klassiek ballet doen, recreatief turnen of Tae-bo, zij zullen er allemaal zijn, van groot tot klein. En als liet wordt zoals vorig jaar dan garanderen wij ii een succes. Jarenlang heeft 't Spa gaatje turndem onstraties laten doorgaan in cle Rabboenizaal van liet Spijker. Vorig Jaar vi'erd de o vel-stap gemnaakt naar de Zevensprong en dit was een geweldig succes. Voor liet eerst konden alle groepen eens echt gebruik maken van de ruimte en laten zien wat zij echt in hun mam's hadden. Ï'oo,'al de keum'groep kn'ani heel sterk -

naar i'oor, nu zij gebruik kon mnaken van al de toestellen waarop zij normaal hun wedstrijden beoefinen. Vooral de olympische vloer bracht toen echt spektakel voor het pu bliek. Zowel cle keui'groep niet haar grondoefenin gen en de verseIn llende dansgroepen maakten liie,' clankbciar gebruik van. Er wordt ook dit Jaar extra geïnvesteerd in licht- en geluidsinstallatie. Alle groepen van 't SpagaatJc' zulle,i dus in de beste omstandigheden kunnen optreden. Zij zijn intussen reeds enkele weken aan het oe/ènen om zo goed tno gelijk voor de dag te komen. Het publiek was vorig jaar massaal opgedaagd, nice,' dan 600 toeschouwers vulden de zaal. 't Spagaatje hoopt op een gelijkaardig succes, enerzijcls als promotie voor de tul'osport en anderzijds als een presentatie voor alle ouders en vrienden. Intussen kan ook cle kas er goed bij varen. Zalen huren, lesgcvc'mr betalen, nieuwe

toestellen aanschaf/en, er moet steeds boter hij Lie vis. Ook de wedstrijdtum'ners van 't Spa gaatje tuk om na een aantal zeer voortrefjèlijke wedstrijden eens te to,ien aan liet Hoogstraats publiek hoe goed zij de laatste tijd gepm'esteerd hebben. In de provinciale kampioenschappen in Lier iverd er voortreffelijk gepresteem'd en Dan iëlle Raeijmaekers, Mieke van den Broeck, Kathieen Leemans behaalden ei' alle drie een eerste plaats. Bij dle Heren behaalde Kristof Schroé eveneemis een eerste plaats in Oud-Turnhout. Tijdens liet interc'luh kampioenschap op 13 januam'i hehaaidc' 't Spagaatje als ploc'g de tweede plaats en plaatste zic'h hierdoor rechtst,'eeks voor cle finale op 2 7jamuiam'i te Vosselaar. Kathieen Leemnans behaalde voo' de ploeg de hoogste score van 24 deelnemers op zowel de brug als op de vloer, liet /ï'dem'aal kampioenschap verliep wegens ziekte van een aantal deelnemers iets of wat in ,nineur. Toch behaalde 't Spagaatje nog een mooie vijfde plaats. Turndemonstratie van Turnkring 't Spagaatje op zondag 10 maart om 14 uur in sportzaal Zevensprong. Inkom 5 euro, in voorverkoop 4 euro en iedereen is van harte welkom.

ZTI?,j,jT

De i'o/ta//igep/oeg i 'ciii 't S»cigaciije clie cle iii 'eedep/cicils i 'ere i 'e,'c/e tijdens de i '001/0/ide van het iiiterc/uhkampioensc'hap te Lie,v Kat/t/een Leemans, Stel/Ze BicX'e, Gi'iet/e Schs'oc Lore Van Loon, mes jiernozits, 11e/een 4dams en Ke//' Hendrie,ft

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Woninginrichting

( a u

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten T&efoon 03j314.59.66

CO N C E PT ASTECHNOLOY

-

-

St. Lenaartseweg 28 2320 Hoogstraten 031314.44.26 031314.68.60

Alle schilder- en behangw erken Gordijnen en ovcrgordij nen

- Tapijten en vloerbekleding -

Siertafelkieden, lopers, enz. 53


ii 1

1111 LiL1 .WEsI iU

ki liii 111 k?&

Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, fel. 031314.49.03, eniail: franssniiders@tiscalinet.be

Aciri Vermeiren nog één punt voorsprong CAS'IE LRE

loor de vi1/de bondsschic'ting op zes meter in het grote kruisboogi'erhond, lieten er zich op 20 januari 178 schutters inschrijven. Geen maximwn der punten. Wél 8 schutters die afsloten met 99 punten op 100. Gert Brosens uit Castelre voert de kop aan van hetpeloton schutters dat eindigde op 99 punten. 1-Jij ivercl gevolgd door André Bols uit Wortel, Rob Van Loenhout uit Meerle. tv!arcel Brosens en Alex Jansen uit Minclerhout, Jan Rombouts uit Meer en Eddi' Van Hasselt uit Loenhout. Zij werden gevolgd door 16 schutters die 98 punten behaalden. Evenveel schutters sloten (1/0/) 97. Per ploeg behaalde Minder/zout liet beste resultaat ilzet 590 punten voor Loco/zout (587), Meer (586). Castelré en Meerle (585), Wortel (578) en Hoogstraten (577). in dc totale ploegenstand hee/t Meerle een welis waar nipte voorsprong kunnen opbouwen iiie! 2943 punten. Minderhout totaliseerde na schietingen 2938 punten voor Castelré (2918), Meer (2913), Loco/zout (2904). Wortel (2899) cii Hoogstraten (2887). Voor de persoonlijke stond wordt er gestreden tot op liet scheip lan de snede.Adri Vermezren uit Mcccle staat na vijf zvedst,'ijden aan de leiding toet 298 punten. Zijn naaste helager, André Bols uit Wortel, telt echter maar / punt achterstand. Fons Van Hosselt uit Loenhout staat momenteel derde met 394 pil/zien. Drie schutters, Rol) Van Loenhozzt uit Meerle. Wini 1-Jendricks uit Mimiderhout en Jan Roinbouts uit Meer staan op 393 punten.

,

fl

4'•ffl

België - Nederland karabijn NKKS E en A klasse MEER - Jaarlijks sta,t het seizoen voor de Noord Kenipische Karabijn Schutters kring met ccii ontmoeting tussen Belgische en Nede,'land.s'e schutters. 15 schutters per reeks en per land treden aan. Ieder schiet tegen liet eigen gein idclelde zz 'zit nico verleden jaar behaalde. Door dit sz'steeni kan de schutter 1, 2 ei 3 punten voor zijn land verdiemzen. Verleden jaar ho/men de Belgen iiiet vier plinten verschil. Uiteraard stoizden de Nederlandeis erop gebrand om cle beker terug mee over de grens te nenzen. Gezien liet grote aantal schutters werd deze kwnp in tweeën gesplitst. 01) zondcig 3/ebruari tradeiz cle B en C schutters aan. Ivo Decker,s uit Wuzistwezel cii Herman Van Bavel uit Meer schoten in de eerste ronde reeds liet niaxinzuni aantal punten voor België. Ook in de volgende twee ronden moest Nederland enkel plinten prijs gc'z'en. Afivisseleiid ging daarna de strijd verder tot de 8" ron cle waarin België zich izogmao is onderscheiden door Els Versinissen uit Baarle-Hertog en Jack Janssen uit Loe,zhiout. Nederland trachttc' aan te klanipen niaar liet werd steeds duidelijker dat cle Bc'lgen in deze heide reeks en te sterk ware,z. Toen ook nog Guv Lczmhrechts uit Wuustwezel en Jos Oonzen uit MeerselDreef a/l oten op zes punten was liet hek heleniaal van cle duin. België won tijdens deze eerste kamp iiie! 60 piloten tegenover 54 voor iVeclerland. Met een tussenstand die zes piloten verschil bedroeg in liet voordeel vaiz België moesten op zondag 10/ébruari cle Ere cii A reeks aantreden. Echter, hoe hoger de reeksc'n hoe mnoeilf/ker oni liet eigen gemiddelde te verbeteren en op deze manier drie punteiz in de wacht te slepen. Na drie ronde hadden dc' Nederlanders één plo?! van

cle voorsprong kuizizen ci/snoepen. Na zes ronden was dit alles te hierdoen. In ronde miegen maakten de Belgen liet verschil. Peter Timmermans en Vera Van Loomz, beiden uit Wuustwezei, verbeterden zichizelt en voegden zes punten aan de tussenstand toe. Dit bracht Nederland ineens op een totaal van negeim pimten achterstand.' Werden de Belgen echter te zegezeker? in de eerstvoigc'nde ronden gaven de Noorderhuren zich nog niet gez'onnen. In elke ronde pit.ste zij 1 plint weg zodat ze toch weer terug in de wedstrijd kwaine,i. In de lacit.vte drie ronden maakten cle .4 schutters liet verschil voor België. Dannv 1-faverinans, Stan Van Acrt. beiden uit Wuusiwezel en Marc Cnockaert Int Loenhout misten geen enkel punt. Tegen zoveel uitieni geweld ooien de Nederlanders niet meer opgewassen. België zvon ook cle kanzp in zie A en Ere reeks, ,velisv,'aarmetslechts 58 tegen 55 puimten. In totaal won België deze kanip met 718 tegen 109 punten. De Belgen clie ccii persooizlzjk eretekeiz zzonnemz waren in dc Ere reeks Karel Ku.s-ters uit Baarle - Hertog met 160 op 160, 1-lans De Koc'k uit Meer en Veer Vaim Loon moeten kampen in de A reeks, beiden moet 157 punten. in cie B reeks won Ivo Deckers uit Wuu.s'twezel met 756 punten. Miranda Smeekens uit Meer,s'el-D ree! won in zie C reeks met 155 punten. Ook voor cle elite beker, betwist tussen 12 vooropgestelde schutters uit elk land, waren de Belgen te sterk. Met 1881 blij/t ook deze beker in België aamigezien zie Nederlanders di/sloten op 1868 pumiten. De heide besturen maakten a/.ipraak om volgend jczar deze zm'isselbeker opnieuw te betwisten. Mi,s'sc/i ien dat de Neder/andem's dan van liet thuisvoordeel gebruik kunnen makeiz.

D KÔMMERLING Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66 54

Kentering persoonlijk kampioensschap MEER - Van alle deelnemers op cle zes meter sc'/iieting met grote krui.s'hoog tijdens cle 6" bondssc/iieting op 3 en 4 Jébruari kon alleen André Bols uit Wortel de druk aan. Toch moest liet ook voor hein zeker niet gemakkelijk zijn oin te besluiten mei 100 op 100. Bart Geerts zal Cc,stelré, Dirk Brosen,s' en Jamz Romhout.s uit Meer, GustBroseizs uit Mcccle en .Je/'Janssemzs uit Loco/zout eimzdigden op 99punten. ,4lexJansen uitMinderhout, Jan Vlamimickv zat Loenhiout, Harry Vammclerhenst uit Meerlc', Id' I-le,icirickx uit Mimzclerhout, Donuiniek Van Dcii Bo.s',s'clz uit Lloog.s'tratcn. Fons Sommen uit Wortel, Jami Roc'tjémz uit Minder/zo zit en tenslotte Luc Brosens uit Mcci' eindigden allen op 98 plinten. Zij werden gevolgd door 16 schutters clie aftloten op 97 voor 14 schutte,'s met 96 pu mmteO. Per gilde won Meer, weliswaar buiten wedstrijd. met 586 punten. voor Meerle én Minder-

hout imiet 585. Ook Loemzhzout, Ca,s'telré én Hoogstraten waren cvcmza'aarchg niet 580 punten. Hekkensluiter chitniaal werd cle gilde uit Wortel niet ccii totaal z'amz 579 pil/Item?. Voor de persoonlijke kainpioenstitel bracht deze schieting te Meer warm rschijnlijk cle ken tering. .4/s enige schoot ,4,idré Bols uit Wortel 100 op 100 cii veegde de miaaste tegenstamid op een hoopje. André staat nu cian cle leiding imiet 497puiiten voorAchi'i Vermeiremi uit Mcciie niet 495 puizten. Op cle derde plaats staat Jami Ronihouts imit Meer nzet 492 pumu ten. Rob Van Loenhout adom gesloten hij Meerlc' staat viei'd/e in deze tus,s'enstamzd. Voor cle vijfde ercplaat.s' i.s liet inome;zteel koffiedik kijken. Dirk Bros ens en Vickz Ronibozits imit Meer émi drie ,s'cb,utte,'s uit Miizclerhzout; Fraums Tackx, Paul Aclains en Wini Hemzc/richa staan gelijk op 489 pumitemz. Ongetzv(//éldl moet dle laatste schietimig te Loenhout een beslissing férceren.


HALVE EEUW GELEDEN

\VAN 1i00(is"

ATEN

THOffiIÇ VIAAMS \ N\\\\\A/

j:

Gedurende 14 dagen Grote partij C 0 U P 0 N S Voordelige koop jes. 4146 HUIS A. BRUURS-PEERAER

—réffe

-

1

Maart /952

AUTOSNELWEGEN EEN DRINGEI 'JD PROBLEEM Er is bepaald niet nieuws onder de zon. Zelfs een « aufostradè » is zo oud als... de straat. \Vant 400 jaar geleden reeds stelde de Italiaanse bouwkundige Alberti voor om wegen aan te leggei niet een op- en afgaand baanvak, en er tussen een beplante strook. Zelfs werd zo een weg ook aangelegd, ni. tussen Rome en Ostia. Maar dit artikel mag geen bèknopte geschiedschrijving worden van de wegenaanleg door de eeuwen heen, liet wil integendeel een licht werpen op een zeer actueel en dringend probleem, hoofdzakelijk van Belgisch standplint uit gezien. Naar aanleiding van een brochure van de. «Conseil Economique Wallon» betreffende liet Waals verkeer, maakten de kranten enkele dagen geleden gewag over de plannen die de Belgische regering zich verbonden heeft uit te voeren p de conferentie van Genève, van 16 September 1950 1 niet het oog op de aansluitin van ons land bij het îiet van de grote Europese autosnelwegen. \Vie door deze mededeling al te lichtvaarclig zou gaan denken 1 dat wij binnen een paar jaren in ons Iid'' over een' uiterstmodern net van snelwegen of autostrades zullen beschikken, moeten wij waarschuwen. Een drietal jaren geleden, werd ook kond gedaan dat een akkoord bereikt was, niet instemming van Belgio, om, op voorstel van de Economische Commissie der Verenigde Staten, over Europa een dergelijk wegennet aan te leggen, dat 42.000 km. lengte zou hebben, zulks .met medewerking van 17 landen. En in 1931 reeds werd in Genève nog een ander plan ontworpen, hetwelk snelwegen voorzag, o.a. van Moskou naar Afrika, van liet Kanaal naar de Baltische Zee, van de Atlantische Oceaan naar de Zwarte Zee en de Middellandse Zee.... Sommige er van moesten door ons land lopen. Maar, wat is er van verwezenlijkt ? En toch is het nodig de kwestie van de cutosnelwegen dringend aan te pakken. Het probleem is gesteld, maar liet moet ook opgelost worden ! Waar in 1939 - wat ons land betreft een goede 200.000 auto's over onze wegen reden, zijn het er thans ongeveer 400.000. Bijna het dubbel, op twaalf jaar lijdl Hoe kan een automobilist in die wriemeling van rijtuigen 90 â 100

kro per uur bereiken - zonder een gevaar op te leveren voor zichzelf en voor anderen - op wegen die gemiddeld voor slechts 50 kin, per uur geschikt zijn ? Voorzeker gaan met de verwezenlijking van een uitgebreid plan als dat der autosnelwegen is, zeer grote moeilijkheden gepaard. En allereerst de onkosten er van. Tijdens de oorlogsjaren werd door liet Commisariaat voor 's Lands Wederopbouw een overigens uitstekend plan uitgestippeld voor de aanleg van 900 km. autosnelweg, waarvan de kosten nu 20 millioen fr. per km, zouden bedragen. Gezien de financitle toestand waarin het land thans verkeert, ingevolge de militaire inspanningen ed., is zon plan op dit ogenblik niet te verwezenlijken. Maar liet is ook niet nodig liet gehele plan ineens uit te voeren;

Kruispunten dienen absoluut vermeden. \Vaar twee wegen elkaar ontmoeten, moet één van beiden onder of boven de andere lopen. De deskundigen zijn het er ook over eens, dat er niet onmiddellijk naast een autosnelweg mag gebouwd worden. Zulks zou weeral de veiligheid op de weg verminderen, door liet verkeer van de bewoners te voet, per fiets, enz. Bij de aanleg van dergelijke wegen dient ri6g een kapitaal plint iii 't oog gehouden, nI. dat deze aanleg de oorspronkelijke schoonheid van het landschap niet schendt. Alvast zou het moeten verboden worden langs die wegen reuzen-grote en schreeuwlelijke reklanieborden aan te brengen, clie wegens hun afschuwelijkheid een vloek zijn tegen de hemel en tegen de grond waar0 1" ze staan, Laten de fabrikanten en handelaars a.u.b. gebruik maken van de pers voor hun publiciteit, en niet verder onze landschappen ontsieren. Moge ten slotte 's lands beleid de noodzakelijkheid inzien van de dringende aanleg van een heel net autosnelwegen, en vlug de middelen vinden om dat te verwezenlijken. Niet alleen de automobilisten, maar hel de bevolking zal er haat bij hebben.

Ingr. Ferd. LAMBOTTE.

MINDERHOTJT Overlijden Donderdag 14 Februari 1952 overleed op 76-jarige leeftijd teHemiksem weledcle Dame Arthur Stas de Richelle, geboren de Kerchove de Denterghem. De plechtige lijkdienst had plaats te Hemiksem, terwijl op Donderdag 21 Februari in de parochiekerk te Minderhout een tweede plechtige dienst plaats had, die zeer talrijk werd bijgewoond door de bevolking van Minderhout en uit gans het omliggende. Aan weled. Heer en Mevrouw Stas de Richelle en Familie bieden wij onze oprechte gevoelens van christelijke deelneming.

Lustige Wielrijders Het ciuhkampioenschap, ingericht door de Lustige \Vielrijcic'rs, werd voor de 2e maal en nu op afgetekende wijze, gewonnen door Stany Paris, die de 21 km tijdrij , den aflegde in 35' 49" wat, gezien de felle wind, een zeer gunstige tijd jS. Frans Kerstens werd 2e op 153", Fonske Bogaerts volgde 19" verder, terwijl Jochems nog 1'39" later arriveerde. Vooral tijdens de laatste krn. kwam het meesterschap van Pans tot uiting. Het laatste kleine rondeke, van de aankomst naar het gasthuis en terug, legde Stany af iii 346" tegen 408" voor Bogaerts en 412" voor Kerstens en Jocliems. De tijd van Bogaerts, nog maar 15 jaar, is buitengewoon flink, en Kerstens, pas hersteld van een spierscheuring, mag eveneens op een. flinke tijd. terugblikken. In het eindklassemenf wint Pans véér Bogaerts en Jochems, terwijl Kerstens en Jansen slechts één proef betwistten. Hopen we dat de nieuwe kampioen en zijn clubmakkers nog meerniaals De Lostige Wielrijders zullen doen vlaggen.

Maart was bij de Romeinen gewijd aan Mars, de god van de oorlog. Hij was vernoemd naar de planeet Mars, die roodachtig schijnt en zodoende aan bloed en oorlog doet denken. Het woord marcheren vindt hier ook zijn oorsprong. Het betekent voortgaan, zowel in de oorlog als in het veld. Wie ging marcheren had meestal spullen bij zich, op de rug in de zogenaamde "mars" (spreekwoord: Hij heeft veel in zijn mars). Alle spullen moesten daar in omdat de handen Vrij moesten blijven

Maart niet te droog en niet te nat, vult de boer zijn kist en vat. 55


KALENDER

Op stap ïn..

omrR, T HOOGSTRATEN

. 1rnedijeztuiz

HOOGSTRATEN tot woensdag 27 maart TENTOONSTELLING - We komen van ver, maar wel met grote passen in de bibliotheek, tijdens de gewone openingsuren. Zaterdag 2 maart SPA GETTI-.4 VOND in de jeugdlokalen van het parochiecentrum Pax, om 18 en 20 uur, org. KSJ, infb te!. 03 314 75 14. BAST&JASSEN IKO-project voor de kinderen aan het IKO en omgeving in Hoogstraten, Meer en Meerle; voor tieners en volwassenen in de Vrijheid. info te!. 03 314 75 54. Zondag 3 maart tlm 10 maart VICE VERSA - Broederlijk Delen, infb tel. 03 314 12 77. Woensdag 6 maart KERK WAARHEEN? - met Trees de I-Iaene over plaats en opdracht van de Kerk vandaag, in zaal Pax om 20 uur, org. Davidsfbnds i.s.m. DeWeVo.

Maandag 11 maart THE PORTO HYDRA JAZZBAND optreden om 20 uur in zaal Ste.-Cecilia (Gelmelstraatj, org. Marckriver Jazzclub. MILIEUBELEIDSPLAN gemeentelijke intbrmnatie-avond om 20 uur in het administratief centrum.

BIERHANDEL GORRENS WILLY

GORRENS WILLY-VER VOORT

Donderdag 7 maart ERFELIJKI-IEID - cursus Universiteit Vrije Tijd, auditorium Klein Se,ninarie, van 14 tot 16 uur, org. Davids! bnds, info tel. 03 314 54 52. Vrijdag 8 maart KAARTPRIJSK4MP Rikken en Jokken, café De Wachtzaal, om 19.30 uur, org. Kon. Lustige Wielrijders, info tel. 03 314 52 42. ZORNIK, optreden in de Cahier, om 21 uur, inkom 6,20 euro. Zaterdag 9 maart SPONSOR TOCHT— Broederlijk Delen: 10 kni wandelen, fietsen of lopen. vertrek om 9.30 uur aan de Rabboenizaal van het Spijker. EXOTISCHE MAALTIJD om 17.30 uur en 20 uur in zaal Pax, t. v. v. Broederlijk Delen, klaargemaakt en opgediend door de Wereldwinkel, vooraf inschrijven: tel. 03 314 89 55. KWIS om 20 uur in het Jan Spannenburgmuseum, info Ingricl Brosens tel. 03 3144775, org. Natuurpunt Mar/cva/lei. Zondag 10 maart KEGELEN - opendeurdag vanaf 10 uur in parochiezaalPax, info Alex Verschueren tel. 03 314 56 62, org. KBG. TURNDEMONSTRA TIE - 't Spagaatje, om 14 uur in sportzaal De Zevensprong, Gelmelstraat, inkomn 5 euro. LENTECONCERTom 15 uur door het kamerkoor Vialta i.s .m. het kinderkoor, info tel. 03 314 34 36. Zondag 10 maart t/m 28 april TENTOONSTELLING '50 jaar Hoge Gildenraad der Kem pen ' in het Stedelijk Museum, begijnhoj, woe. t/m zon. van 14 tot 17 uur, gratis toegang. 56

56

CAFÉ DISCOBAR

'TF RTUIN .40

Meerdorp 13

50

Maandag 18 maart VERKEERSAGRESSIE - hoe ga je er mneri om 7, lokaal UNIZO, Vrijheid 177 om 20 uur, o)-g. Markant, infb tel. 03 314 38 48. Donderdag 21 maart ERFELIJKHEID - cursus Universiteit Vrije Tijd, auditorium Klein Seminarie, van 14 tot 16 uur, org. Davidsfonds, info tel. 03 314 54 52.

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur, Woensdag gesloten. Worteldorp 49- 2323 Hoogstraten-Wortel TeIIFaxO3/3145328

irijtrit 183 îaoetrutcn fl3/314 66 65 ri9 & lbtljp

d44

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

Zondag 24 maart JOHANNESPASSION van J.S. Bach om 15 uur in de Sint-Catharinakerk, org. Marnixringen. RONDRIT, café Tapperij Anders, Vrijheid 82, 8— 10uur, oi'g. KAWS, info tel. 03 314 41 42. Donderdag 28 maart ERFELIJKHEID - cursus Universiteit Vrije Tijd, auditorium Klein Seminarie, van 14 tot 16 uur, org. Davidsfonds, info te!. 03 314 54 52.

Donderdag 14 maart ERFELIJKHEID - cursus Universiteit Vrije Tijd, auditorium Klein Seminarie, van 14 tot 16 uur, org. Davidsfbnds, info te!. 03 314 54 52. KIJKEN NAAR KUNST met Jan Er'eraert over de Renaissance en Breughel. auditoriu,n Klein Seminarie om 20 uur, org. Davidsfhnds i.sm. Markant

Zaterdag 30 maart DUBBELCONCERT met The Young Anahassadors uit Oxford en Brassband Campine uit Tielen in de Rahhoenizaal van het Spijker om 19 uur, org. Kon. Fanfare Sint-Catharina. WEST COACH JAZZ met het Eddv House Quartet cnn 21 uur in Cahier cle Brouillon, inkom 6,20 euro.

Vrijdag 15 maart KAARTPRIJSKAMP Jokken en Rikken om 19 uur iii de eetzaal van het rusthuis, org. OCMWrust/tuis, info rel. 03 340 21 52.

tot en met zaterdag 30 maart TENTOONSTELLING - werk van illu.s'trator Carli Cneut, in cle bibliotheek, tijdens de gewone openingsuren.

Zaterdag16 & zondag 17 maart LENTE - opendeurweekeinde bij de winkeliers. Zaterdag 16 maart GELMELRIT 65 1cm, café De Ge/me!, org. Hoogstraatse Wielertoeristen, info tel. 03 314 42 02. Zondag 17 maart OPENDEURDA G in het OCMW-rusthuis, info tel. 03 340 21 50.

DE

ÇLLM nL ' H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 03 /314.83.11

vzw Mussenakker Meer '.'

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zorrdagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

I1

Al 30 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag 20.00v), vrijdag, zaterdag)19.00u) en zondag 13.304


KALENDER

MEERSEL-DREEF

MEER Zaterdag 9 maart KINDERNAMIDDAG met poppenkast Pierbio in deparochiezaal om 13.30 uur, org. KWB en KA V ('einde omstreeks 16 uur). Vrijdag 22, zaterdag 23 & 30 maart 13" BONTE AVOND - De vloek van kapitein Stom - in zaal Cecilia (Hoogstraten) om 19.30 uur, info en kaarten: tel. 03 315 86 80 of03 205 69 72, org. Mussen akker.

Zondag 24 maart PAARDEN - d,'essuur en minicross 01fl 9 uur, org. De Marckeruiters Mcciie & Ivleersel-Dreef info tel. 03 315 07 63. PAARDEN WJJDJNG om 11.30 uur aan de Sint-Luciakapel, oi'g. Sint-Luciacomité, info tel. 03 315 78 70. VER BR OEDERINGSFA NFA RECONCER T Mee,'le - Meersel-Dreet Om 14 uur in het gemeenschapshuis De Leeuwerik te Ga/der. SINT-QUIRINUS 'IER ING om 19.30 uur in de Sint-Luciakcipel, org. St. -L uciacom ité, ino tel. 03 315 78 70.

MEERLE

WORTEL Donderdag 28 februari, vrijdag 1 en zaterdag 2 maart

W.4NDELING Llondsdonk, vertrek aan het Gemeenteplein om 14 uur, org. Wandelclub Markdal, injo tel. 03 315 07 01.

KOERS OP ROLLEN om 20 uur in de parochiezaal, org. KLI & KWB, info tel. 03 314 77 55.

Vrijdag 8 maart KAARTA VOND in de parochiezaal vanaf 19.30 uur, begin 01fl 20 uur, in/eg 2,5 euro, oig BGJG.

Vrijdag 8 maart

Zondag 17 maart

Maandag 18 maart BLOEDINZAMELING door het Rode Kruis in de kantine van FC Meerle, Chaamseweg, tussen 17.30 uur en 20 uw.

Zondag 24 maart VADERDA G-ONTBIJT in de parochiezaal vanaf 8 uw', inschrijven voor 17 maart bij Gils! Kusterinans, tel. 03 315 92 93, org. KWB.

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Het

AOI'ER

Ei

muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Café - feestzaal

15

Zondag 17 maart BRUNCH van De Wijsneus, oig. Oudercomité, infö tel. 03 314 65 01.

MINDERHOUT Donderdag 7 ivaart K,4ARTPRI.JSKAMP om 13 uur in liet KBG lokaal, org. KBG, infi tel. 00.31.13.503.97.74.

Zondag 10 maart WANDELZOEKTOCHT, vertrek aan de parochiezaal tussen 13 en 14 uur, org. KWB, infé tel. 03 314 75 02.

Zoveel nevels in maart zich tonen, met zoveel onweer de zomer zal lonen.

Zornik in de Cahier

SMOUTEBOLLEN en WAFELS in de parochiezaal, van 12 tot 18 uUr. org. KBG, info tel. 03 315 79 43.

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 31487 17

MUZIEKA VOND om 20 uur in de parochiezaal, org. Kon. Fanline Brassband, info tel. 03 314 6723.

Vrijdag 29 maart

Zondag 24 maart BOERENB LITENTOCHT. gezinsuandeling van 7 tot 14 km naar keuze, inschrijving van 9 uur tot 14 uur, ca/ë-/èestzaai De Paerdekop. prijs / euro. org. KIl'S.

Zondag 3 maart

Zaterdag 16 maart

HOOCS1'RA'[EN - Dc L'L'/:sIc Ic(r ,lai Zouhovenaaj' Koeii Buvse muzikaal van zich liet horen was toen hij cle finale haalde op Humo 's Rock Rally in 1998 met zijn groep Pink Reflections. 0mw/er de nieuwe naam Zomnik Breknow volgde een jaar later een optreden op Debuutrock en in het begin van 2000 haalde hij opnieuw de Rock Ralli':flnales. Ook al was liet Mintzkov Luna die dat jaar won, journalisten waren het er meteen mnee eens dat Buvse een groot podiumtalent was en ook hij

EMI Belgiuin was de belangstelling gewekt. De groepsnaam werd verkort tot gewoon Zomnik en er werd een EP uitgebracht waaruit de eerste single "Love Al/air" werd getrokken - die Ive!een heel goed scoorde in de Afrekening van Studio Brussel. In 2001 volgde de release van een tweede 4song EP, met daarop opnieuw een nummer dal doordrong tot in cie hoogste regionen van de Ati'ekening: "It 's So Unreal ". in de zomer van 2001 waren er sporadisc'h optredens, mnaar liet hoogtepunt was wellicht dat op het hoofdpodium van Pukkelpop (ook al was het na de annulatie van een andere band). Ondertussen heeft Zomnik net zijn de,'de single uitgebracht - "Hei' Girl ", sleepte cie hand cle TMF- Vlaanderen Award van Meest Belovencle Act in de wacht en zijn er plannen om in het voorjaar van 2002 een volledige CD op te nemen. Groepsleden: Koen Buyse zang. gitaam), Kristoj' Vanduren (bas), Marijn Horemnans (drumns). Officiële site van de band: hïIpiI/ lioLwkcam Deu,'en: om 21 uur, inkomn: 6,2 ew'o. Meer inlichtingen: op de pm'achtige website van de Cahier: hitp://www..ca1iier,h'''nik.p1ip tel: 031314 32 64fiix: 031314 62 54.

portret reportages en industriële

& GRAFISCHE VORMGEVING

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

teL/fax:03/3148729 gsm :0478/39 1327 e-maii:d.vanhuffel@skynet.be enkel op afspraak. 2320 Hoogstraten Katelijnestraat 19 d

57


VARIA

Dieren in maart Op /000! e na/iJle dagen in /000/t konit hei insecten/even snel op gang. We zien grote bon,i;iels en bi/en druk heen en neer vliegen tussen de geopende krokussen, narcissen en nl/genkatjes. De opvallend grote homme/s zi/n he,'ruchte koninginnen lan de vorige :o,nc'r op zoek naar een verlaten inuizenholletje om daar een nieuw volk te stichten. Als het voo/jaars-

zonnetje de grond op n win t, kooi en grote hoevee/heden lievelieers beest/es uit hun schuilhoeken tc'i'oorschi/n. In Vlaanderen kooien enkele tientallen 500/ten voo,'. De meeste lieveheersbeestjes zijn dol op luis. Er zi/n ook al enkele vlindersoorten clie voor de dag komen mii.: atalania, citroen ,'lin der, kleine vos en cle clagpauwoog. Zij hebben allen over-

__

nintei'd als vlinder. De padden en de klc'ine u'atersalanianders die op het land overu'interd hebben trekken naar het water om dciar hun eitjes af te zetten. Onder cle vogels zij,, enkele soorten die in deze maand al aa,i liet broeden gaan nI. de blauwe reiger, kievit, ran.s'uil, bosuil en cle rock. In de wei/ancIen kunnen we nu ook de eerste jonge haas/es acm treffen.

4

Itk

j

natuurpuntg Natuurpunt Markvallei Kok-Krahé Natuurpunt afdeling Markvallei organiseerde op 20 februari een wandeling in De Halscize Beemden. De Hoogstraatse raadsleden en schepen en werden daarbij uitgenodigd om kennis te maken 1/let liet reilen en zei/em, van de vereniging en het natuurbehoud in de regio. Schepenen Stal Peer/in ckx en René Sprangers kregen te horen hoe dankzij het Fonds Kok-Krahé 'Nederlands, welgesteld ec'htpaam') Natuurpunt in staat is om gronden aan te kopen die de natuur grensoverschrijdend opnieuw kansen biedt, lef Leest,nans, binnen Natuurpunt ve,'antwoordelijk voor de werkgroep reservaten. legde uit dat dankzij de steun van de Koning Bouclen'ijnstichting niet het Fonds Kok-K,'ahé vorig jaar en in het jaar 2000 opnieuw enkele pei'celen konden aangekocht oorden. Het /bnd.s' werd destijds speciaal opgericht met de bedoeling grensoverschrijdende projecten te kunnen realiseren. Het Plan Pimpernel en liet ,'eservaa/ langs het Merkske sierden door het Fonds KokKrahé verkozen. Ook vanuit het Hoogstraaî.se stadhuis komt goed nieuws. In liet kader van liet Plan Pimnpernel worden bepaalde berm cmi op een aangepaste manier gemaaid en vanuit het stadhuis is er ook de belofte om ongeveer iha van het aangekoc'htePaterswielte laten beheren in liet kade,' l'a,i het Plan Pimnpernel. In de Mam'kva 1/ei u'erclen de i'olgendes tapstenen verwezen lijkt: Pater,s'wiel (Stad J-foogstrciten), 5 01/de Markmneanciers (afdeling Natuur), De Aschputten (Natuurpupnten en afdeling Natuur), De Frankenhei'g (Natuurpunt en (Ie stad

58

iloogstraten), De Halsc'hc' Beeniden (Natuurpunt en afdeling Natuur). Ruinie belangstelling t 'oor zondcign'cmndelimigen Het initiatie/ om op elke eem'ste zondagvoorin iddag van de maand een natuurwandeling te organiseren, slaat aan. Heel wat mensen hebben blijkbaar nood aan informatie over de natuur en komen een /i'i.sse ,,en, halen tijdens de

/1V5

wandelingen. In januari en februari namen telkens een veertigtal wandelaars en natuurliefhebbers aan cle wandelingen deel. Gezien liet succes willen we cle lezers van de Hoogst raatse Maand de gegevens over de eerstkommiende wcindeling niet omithouden. Op zon(lag 3 maart vem'zamnelen we om 9.00 uur aan liet l3olks Heike in Rijkevarsel. J/cm daa,'uit vert,'ekken we ouder leiding van natuurgicls Jack Go,'ct erts ,'oor een landsc'haps wandeling in liet gehucht Bolk. Op zondag 7 april komen de vogelliefhebbers zeker aan hun t,'ekken. We trekken even de grens wie,' voor eemi ivancleling langsheen de Bleeke Heide. De wandelaars verzamelen dan om 9.00 uur aami de kerk in Meei'le. Jac'k Go,'aem'ts leidt ook Iner alles in goede banen. Tc'l. 03-315 71 35.

Beeld van de maand DANCE ME TO THE ENÎD OF LOVE' Alle wetten van de verbeelding voeren naar een kruispunt: alleen wiskundig is de rechte ook de kortste weg van a naar b. Van mathematica trekt het geluk (punt b) zoals zoveel in het echte leven (a) zich immers weinig aan en volgt geheel zijn eigen baan. Zoals twee dansers op het lentebal cirkels dromen met de ogen dicht,

(mdl)


JV

11 5

T

1

-

1

-77

-


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer

031314.32.11

031314.42.43

POLITIE: 03/315.71.66 RUKS WACHT: 031314.50.08

HUISARTSEN Als u beroep s'ilt doen op de wachtdienst, dient u het centraal oproepnummer te bellen: 03.3 14.28.18 en dit vanaf zaterdagmorgen 8u tot maandagmorgen 8u.

Desrnedtstraat 36 2322 Minderhout Tel.: 03/31454 50

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46

Fax 03/315.88.35 64

Wild & Gevogelte

STOFFELS

__

squash snooker

APOTHEKERS

bvba

Ténnisclub

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 -2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

De apotheker met wachtdienst tijdens de nacht (22u-9u) wordt hier niet vermeld. U kan die vernemen door te bellen met nrs. 0900/10500 of 0900/10512. De hierna volgende apothekers doen enkel dienst tot 22u. 0313143239

Van 1 tot 8 maart: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstrai'en, tel. 033 14.51.50

Van 8 tot 15maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogsiraten, tel. 03-314.60.04

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen, koloniaal teak en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

k

Van 15 tot 22 maart: APOTHEEK DE

LARIJ > _

VOLKSMA CHT. Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03-314.62.25

Uoele,t

ook inkoop van a)Ie antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorse)

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

65

Zaterdagvoormiddag 16maart: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 033 14.38.68

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur- Maandag: gesloten 155

Van 22 tot 29 maart: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03315.73.75.

hairslyling mode...

c

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99 www.kcmode.be

GROTE PLAATS 28 2323 WORTEL TEL: 03/314 35 83

...EN 116c

BOEKHOUDING FISCALITEIT Meerdorp 72 2321 MEER Tel. 03/315.88.65 Fax 03/31 5.08.67

fred.degruyter@pi.be

SUPRAVINS UIT

HOOGSTRATEN

Ç

-

DE BESTE WIJNEN DE COTES DU RHONE

°ÎFRi, T BOEKHOUDKANTOOR FRED DE GRUYTER BVBA

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 031314.50.93

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

-

Op 27 maart verschijnt ons volgend nummer. Medewerkers, de tijd zal weer vlug gaan. Hou je kopij klaar op woensdag 13 maart. Nieuws over sport en dorp mag maar moet niet - op zondag 17 maart.

NOG VEEL MEER

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KR/iJS, 24 uur op 24. t oor Hoogstralen en alle cleelgemeenten: tel. 0141 6 1.48.02. TH UIS VERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 031315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE LI4N MECHELEN (03/ 315.92.29) en LIA GEERTS (031314.81.63) JORIS BUYLE (031314.13.08) LOU VAN BOUWEL (031314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (031314.80.68) VER.4 HAEST (03/314.38.39), MAY VAN DONINCK (031314.30.48) en MAY VERMEJREN (031315.75.48) KRIS SAENEN (0313 14. 24.39) JOHAN ADAMS (031314.17.31) en ANJA KROLS (031314.85.17) LIEVE ROOS (031314.58.76)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.