Page 1

DANES·3

DANMARKS POSTEN juni-juli 2010 D

A

N

S

K

S

A

M

V

Leder  Danmark i verden Analyse Kunsten at sige undskyld Teknologi Skype samler familien Kronborg Interview med årets taler

expo 2 010

Havfruen bader i succes tema

mode over grænser DANMARKSPOSTEN 3·2010

 1

I

R


Multi-Manager porteføljeforvaltning

Invester med verdens bedste kapitalforvaltere Et univers på over 61.000 investeringsforeninger analyseres, og kun de allerbedste inden for deres specialistområder bliver udvalgt. Dernæst sammensætter og overvåger Nordea’s erfarne team din portefølje i overensstemmelse med den investeringsstrategi, du har aftalt med din Private Banking rådgiver. Med Nordeas Multi-Manager porteføljeforvaltning får du fordel af Nordeas investeringsstrategi og risikostyring samt adgang til nogle af verdens bedste kapitalforvaltere. En Private Banking rådgiver og mange specialister – making it possible. Få mere at vide på www.nordeaprivatebanking.com eller ring på +352 43 88 77 77.

Jani Laitinen, Portfolio Manager, Nordea International Private Banking

Nordea Bank S.A. er en del af Nordea-gruppen, der er den førende finansielle virksomhed i Norden og Baltikum. Nogle af de nævnte produkter og tjenester kan, pga. det enkelte lands regler, måske ikke benyttes af personer, som er bosat i visse lande. Potentielle investorer gøres opmærksom på, at der ikke kan gives nogen garanti for positive afkast på investeringer i2finansielle instrumenter,3·2010 og at sådanne investeringer kan medføre tab, uanset hvor kompetente de af banken udvalgte porteføljeforvaltere er. Historiske afkast skal ikke ses som en DANMARKSPOSTEN garanti for fremtidige resultater. Nordea Bank er underlagt tilsyn af CSSF (110, route d’Arlon L-2991 Luxembourg). Disse oplysninger er afgivet af Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, tlf. +352 43 88 77 77 Zürich afdeling: tlf. +41 44 421 42 42 www.nordeaprivatebanking.com


D

INDHOLD  NR 3 · juni/juli 2010 A

N

S

K

S

A

M

V

I

R

K

E

DANMARKSPOSTEN Årgang 91 Udsendes til medlemmer af Danes Worldwide. Udkommer seks gange om året. Eftertryk af usigneret stof er tilladt med tydelig kilde­angivelse. Udgives af Danes Worldwide, Stiftet  1919 Protektor  HM Dronning Margrethe Ansvars­ha­vende redaktør Anne Marie Dalgaard Redaktør Marie Brynskov, dj Annoncer Pál Jauernik Design Carl-H.K. Zakrisson Layout www.polytype.dk Tryk AKA-print A/S Distribution IRS ISSN 0011-6157 Piet Hein © DanmarksGlobus & Tekstlinje Anvendt med venlig tilladelse af Piet Hein a/s, Middelfart danes worldwide

Analyse  undskyld, undskyld, undskyld

4

expo 2010  legebarnet bjarke ingels

6

tema  danske designere i udlandet 10

Uddannelse  eksamen hver dag 14

interview  nils smedegaard andersen 18

teknologi  skype: hold kontakt for håndører 20

perspektiv  større krav til langtidsledige 24

udefra  nyt om danskerne i verden 29

leder   danmark i verden

Købmagergade 67 · 2.sal DK-1150 københavn k mandag-fredag 9-16 Telefon  +45 3332 0913 Telefax  +45 3332 5352 danes@danes.dk www.danes.dk

Her i begyndelsen af maj måned har der været sat

og finder sin styrke i den innovationsevne, der ligger

fokus på, hvorledes vi bedst markedsfører Danmark

i mangfoldigheden. Alle 5,5 millioner danskere kan

ude i verden. For det første åbnede EXPO 2010 i

bidrage til dette arbejde, og de skal være ambassadø-

Generalsekretær Anne Marie Dalgaard

Shanghai 1. maj. Som omtalt inde i bladet har der

rer for Danmark”. Det fremhæves endvidere, at ”der

allerede været en enorm interesse for Den Danske

er en direkte sammenhæng mellem markedsførin-

Kommunikation Marie Brynskov

Pavillon på Verdensudstillingen, ikke mindst på

gen af Danmark og eksporten. Det er en stor fordel

Sekretær Pál Jauernik

grund af tilstedeværelsen af Den Lille Havfrue. For

for danske virksomheder, at Danmark er kendt og har

det andet modtog Økonomi- og Erhvervsminister

et positivt image ude i verden”.

Brian Mikkelsen 6. maj en rapport, ”Danmark i

I Danes Worldwide har vi allerede et etableret

Tina Andersen

Verden – Verden i Danmark”, fra det markedsførings-

omfattende netværk af repræsentanter og medlem-

danes worldwide undervisning

panel, ministeriet har nedsat.

mer i udlandet, som vil kunne være spydspidser i

den danske sommerskole 

Projektleder: Anders Bo Mygind Sekretær: Tina Andersen Adm. og regnskab Ulla Runge Bank Danske Bank Holmens Kanal 2, DK-1090 København K s.w.i.f.t. DABADKKK IBAN-nr. DK 39 3000 -3121068958 Kontonummer  3001 3121 068958 DANES WORLDWIDES BESTYRELSE forretningsudvalget

Formand, Christopher Bo Bramsen Direktør Carsten Dencker Nielsen Cand.oecon Kirsten Smedegaard Andersen Adm. direktør Bent Pedersen øvrige bestyrelse

Adm.dir. Dorthe Arnoldi Lektor Inge Gorm Hansen Direktør Birger Jürgensen Direktør Henrik Bering Liisberg Direktør Niels Lundorff, Polen Direktør Lars Berhard Jørgensen Direktør Jens Olesen, Brasilien Direktør Leif Rasmussen TV afdelingschef Finn Rowold Adm. direktør Freddy Svane Adm. direktør Kurt Thyregod Direktør Jens M. Jensen Direktør Hans Michael Jebsen, Hong Kong Direktør Bo Mads Andersen Direktør Michael Metz Mørch

Danmarks deltagelse i EXPO 2010 er et godt

dette store ambassadørkorps på 5,5 millioner dan-

eksempel på, hvorledes vi kan markedsføre Danmark

skere! Rapporten åbner dermed muligheder for et

på en overraskende spektakulær måde. Med kineser-

nærmere samarbejde mellem Danes Worldwide og

nes store interesse for H.C. Andersen og hans even-

”Branding Danmark”-kontoret i Økonomi- og

tyr er ideen om at udsende den originale havfruesta-

Erhvervsministeriet. De muligheder vil vi arbejde

tue fra Langelinie til Shanghai nærmest genial. I

videre med.

løbet af få måneder har Danmark fået så meget positiv omtale, ikke blot i Kina, men i hele verden, at ethvert reklamebureau må misse med øjnene og tage hatten af for den enorme positive PR-effekt Den Lille Havfrues tilstedeværelse i Shanghai har givet Danmark. Rapporten fra Markedsføringspanelet indledes

Christopher Bo Bramsen Formand for bestyrelsen

med at konstatere, at markedsføringen af Danmark ”skal ske med en åbenhed, som orienterer sig globalt

DANMARKSPOSTEN 3·2010

 3


Analyse  af michael kristiansen Undskyldninger er højeste mode i dansk politik. Både dem, der er givet, og dem, der burde være givet.

En undskyldning er en undsk Politikere er ofte forfængelige, og for mange er forfæn-

også direkte til DF’s leder og undskyldte, og selv om

geligheden en bærende del af den drivkraft, der skal

SF’eren på ingen måde var klar over, hvad den gruppe,

til for at udstå konstant offentligt pres og interesse for

han havde tilmeldt sig, havde udviklet sig til, skub-

deres liv og person. For nogle bliver det en styrke, for

bede han på intet tidspunkt ansvaret fra sig – ingen

andre en decideret svaghed. Forfængelige mennesker

har siden stillet Steen Gade et eneste spørgsmål om

bryder sig sjældent om at sige undskyld – men kun-

den sag.

sten at sige undskyld er et grundlæggende vilkår som

Helt så hurtigt reagerede Gades partiformand Villy

politiker. Og mange politiske karrierer er reddet med

Søvndal ikke, da han blev fanget i på TV2 News at

et undskyld på det helt rigtige tidspunkt. Men det er

have sagt, at statsministeren havde en plan om at

de færreste, der mestrer at kombinere forfængelighed

skære den kommunale velfærd ned med 24 milliar-

og det til tider uoverstigelige ord ”undskyld”.

der, selv om det rigtige tal var 4 milliarder.

Prøv bare at spørge udenrigsminister Lene Espersen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen gjorde det helt usædvanlige, at han efter udsendelsen gik ind på

Hun meddelte sine embedsmænd, at lige meget

Søvndals Facebook-side og bad Søvndal om en forkla-

hvad, så skulle ministeren på påskeferie med fami-

ring. Men det fik statsministeren ikke. Hverken den

lien. Den beslutning var helt udmærket indtil det øje-

aften eller de kommende dage. Og det blev startskud-

blik, de selvsamme embedsmænd kunne meddele, at

det til et sandt bombardement fra Venstre imod SF og

mødet i Arktisk Råd ville finde sted lige netop dér i

Villy Søvndals troværdighed. Efter en uge blev pres-

begyndelsen af skolernes påskeferie. Herfra er alt gået

set på Villy Søvndal så stort, at han gik ud og bekla-

galt for den nyudnævnte udenrigsminister, der har

gede, og kaldte de 24 milliarder for ”en finke af

opnået den tvivlsomme ære at blive den mest upopu-

panden”. Næsten en undskyldning... Men ikke nok til,

lære udenrigsminister i nyere tid og have lavere

at hverken medierne eller Venstre vil lade Søvndal

meningsmålinger som konservativ partiformand end

slippe med det – for undergravningen af SF’s trovær-

Bendt Bendtsen. Som ekstra salt i såret foretrækker

dighed er helt afgørende for regeringens eventuelle

vælgerne pt, at de konservative havde valgt Connie

succes ved næste folketingsvalg.

Hedegaard som formand i stedet. Har Lene Espersen sagt undskyld? Nej! Har hun beklaget? Delvist.

Og ikke så snart havde Søvndal givet sin udgave af en undskyldningm, før det var Socialdemokraternes næstformand Mette Frederiksens tur. Og nu blev det

Og heri lægger en stor del af forklaringen på, at

meget privat. Mette Frederiksen havde sat sin datter

ministeren og hendes rådgivere har så svært ved at få

i privatskole, selv om selv samme Frederiksen ved

lukket sagen og komme videre. I stedet for at sige lige

utallige lejligheder har tordnet imod at ikke mindst

ud, at det var en fejl ikke at mødes med blandt andre

ressourcestærke forældre trækker deres børn ud af

den amerikanske og russiske udenrigsminister om

folkeskolen. Med andre ord: vaskeægte hykleri.

emner af vital betydning for Danmark, valgte udenrigs-

Mette Frederiksens brøde var opdaget af et relativ

ministeren at udfordre sine kritikere – hun talte om

ukendt liberalt internetmedie, men historien spredte

”småstatsmentalitet” og en sag ”ude af proportioner”.

sig til hele mediefladen og Mette Frederiksen valgte at

Da SFs Steen Gade nogenlunde samtidig med Lene

”lægge sig ned” – helt ned. Men historien var bare for

Espersens sag blev afsløret i at være fan af en Face-

god til at dø en hurtig død. Mette Frederiksens største

book-gruppe, der svinede Dansk Folkepartis leder Pia

politiske styrke er hendes engagement og sociale

Kjærsgaard til på mere end den groveste vis, gik Gade

indignation, og derfor var hendes handling så meget

med det samme på TV og undskyldte. Han ringede

mere opsigtsvækkende – for hun sagde, at det var

4 

DANMARKSPOSTEN 3·2010

Det koster Lene Espersen dyrt, at hun ikke har sagt undskyld, når alle kan se, hun har kvajet sig


ndskyldning er en … hendes helt personlige valg, at hendes datter havde

satte ”bodsgang” opnået det måske allervigtigste, når

bedst af en mindre skole, hvilket lød netop som en for-

man skal stoppe en møgsag – sagen udviklede sig ikke

klaring, hun som politiker ville skyde ned, hvis afsen-

længere. Og dermed er den inddæmmet og på vej væk.

deren var en anden stærk forælder end hende selv.

Og så er vi tilbage ved Lene Espersens aflyste møde

Men historien var endnu bedre. For det viste sig, at

med Hillary Clinton om Nordpolens fremtid. Den er

også partiets magtfulde politiske ordfører Henrik Sass

ikke inddæmmet, og derfor er der stadig troværdig-

Larsen havde valgt privatskole – og pludselig dukkede

hedsstøj på linjen, hver gang udenrigsministeren taler

partiformand og statsministerkandidat Helle Thor-

til vælgerne. Og nu er det for længst for sent

ning-Schmidt op i den bedste sendetid og fortalte, at

for hende at sige ”undskyld”. Så når valget kommer,

også hendes ældste datter var flyttet i privatskole.

vil alle have glemt Gades brøler, de færreste vil huske

Vælgernes umiddelbare dom over top-socialde-

Villys finke af panden, mange vil huske noget om

mokraterne var hård, trods undskyldninger. Alligevel

socialdemokraternes hykleri, men ikke lige hvor

havde ikke mindst Thornings hurtige og selviscene-

og hvad – og alle vil huske Espersens påskeferie.

»

Når valget kommer, har alle glemt Gades brøler – men Espersens påskeferie husker man.

DANMARKSPOSTEN 3·2010

 5


expo 2 010   Af magnus Boding hansen

Han har det ret sjovt ”De siger alle sammen det samme,” griner Bjarke Ingels.

Jeg sms-interviewer ham. Det giver begrænsninger. Hans arkitektoniske metode er at omvende

Arkitekt Bjarke Ingels har givet

Ingen skulle have hørt det, men jeg står tre skridt

begrænsninger til kreative forbedringer. Hans vinder-

Den Lille Havfrue en ny udsigt på

bag ham. Det er den officielle afsked med Den Lille

forslag til moskegrunden foran Københavns Univer-

Den Danske Pavillion i Shanghai.

Havfrue, som skal sendes til verdensudstillingen

sitet Amager er et bøjet, snoet og smukt deformt kom-

EXPO 2010 i Shanghai. Det er 25. marts og forårssol.

promis mellem byggeregler, brok og nabohensyn.

Kinas ambassadør i Danmark, overborgmester Frank Jensen og Økonomiminister Brian Mikkelsen holder

Det er den energi, jeg vil have ud af ham. ”Cool”, svarer han på iPhone fra Shanghai, og vi er i gang.

skåltaler, og ja – de siger alle sammen det samme:

SMS Magnus (kl. 21.25 Kina-tid): Der har været

”Som H.C. Andersen sagde: At rejse er at leve” og ”Det

uklarhed om, hvem der fik havfrueideen. Var det dig?

her viser Danmarks åbenhed.” Arkitekt Bjarke Ingels fra tegnestuen Big er der, fordi det er hans idé, at havfruen står i Den Danske

SMS Bjarke (12.10): ”Jo.” SMS Magnus (12.11): Hvordan var de første reak­ tioner?

Pavillon på EXPO. Han er i sort habitjakke som de

SMS Bjarke (00.36): ”Alle sagde fed ide – men det

andre – men over en T-shirt med en stor hvid klat på.

får I ALDRIG lov til! Og Dansk Folkeparti forsøgte da

Han er velfriseret som de andre – men opad, ikke blødt

også med et lovforslag mod flytning af havfruen.”

ned til venstre (Brian Mikkelsen) eller blødt ned til højre (Frank Jensen).

SMS Magnus (12.12): Overvejede du endnu vildere ideer end at flytte havfruen? SMS Bjarke (00.36): ”Nu er det jo lidt vildt at flytte

Vidunderdrengen

et nationalsymbol – faktisk ligesom at flytte Eiffeltår-

35-årige Ingels’ havfrueidé ligner lige nu udstillingens

net eller Frihedsgudinden – bare meget nemmere rent

bedste. Verdensudstillinger handler om omtale og

fysisk, da hun ikke fylder så meget …”

imagefremme, og det leverer havfruen. Et kinesisk bilfirma har opkaldt en bil efter hende, 60 kinesiske journalister dækkede hendes præsentation seks dage før den officielle EXPO-åbning 1.maj, og Danmarks pavillon er udnævnt til verdensudstillingens næstmest interessante. I portrætter er Bjarke Ingels blevet kaldt ”overraskende”, ”uformel”, ”dansk arkitekturs wonder boy”,

Han sover max fem timer og 20 minutter den nat i Kina. Næste sms kommer kl. 05.55. SMS Magnus (00.45): Hvad er din vildeste idé blandt både gennemførte og afviste? SMS Bjarke (05.55): ”I København er vi ved at have opført en karré, hvor man kan gå og cykle langs kartoffelrækkehuse hele vejen fra gaden til 10. sal og ned igen – det er temmelig vildt i en almindelig by.”

”samfundsrelevant, folkelig og flabet”, ”banebry-

Ellers var vi ret tæt på at få skrevet VEJLE med fem

dende” og ”elegant” – OK, han er god, men hvem er

store huse ved indsejlingen til Vejle havn engang, lige-

han?

som vi var utroligt tæt på at få opført en kinesisk mur

Amager og Amerika

af billige boliger rundt om Kløvermarken på Amager – en tre kilometer lang bugtende karré med en lang

Ingels er barn af globaliseringen. Han er uddannet i

lineær park på taget. Desværre døde begge projekter

tre lande, har over 20 nationaliteter under sig i tegne-

af politiske årsager på falderebet.”

stuen BIG på Nørrebro, og ekspansionen fortsætter.

Hjemmeværnet havde til havfruens afsked i

Jeg har hørt ham tale om et nyt projekt i USA: ”Nedre

København sørget for en asiatisk udseende vagt for

Manhattan, water front, et vildt sted at få, så nu flyt-

hver etnisk dansk. Ingels havde til havfruens ankomst

ter jeg sgu’ nok til New York”.

i Shanghai sørget for, at en kunstner filmede det fra

Han har vundet internationale priser for både

en helikopter. Ind over byen, skriver han på en blog,

ejerlejligheder på Amager og et folkebibliotek i

”som en genskabelse af åbningsscenen i La dolce vita

Kasakhstan.

af Fellini, hvor Kristus-statuen bliver fløjet ind over

6 

Rom. Det bliver ret sjovt.” DANMARKSPOSTEN 3·2010

»

Alle sagde fed idé – men det får I ALDRIG lov til!


Vil man interviewe manden, der sendte Den Lille Havfrue til Shanghai, skal det være på sms. For begrænsninger bliver for Bjarke Ingels til kreativitet.

DANMARKSPOSTEN 3·2010

 7


Danske Bank International S.A., R.C.S. Luxembourg, No. B. 14.101, Aut. 24859

“Paris i dag, Beijing i morgen. Det er betryggende at vide, at mine penge er i sikre hænder, uanset hvor min karriere fører mig hen” Lisa, 37, administrerende direktør, International Private Banking kunde

NYT I 2010 – INTERNATIONAL EXAM CAMBRIDGE IGCSE, 8TH GRADE AND 9TH GRADE (2011)

Herlufsholm

– en dansk skole med globalt udsyn HERLUFSHOLM er en traditionsrig dansk skole med mange elever, der har danske forældre, som er bosiddende i udlandet. På Herlufsholm Skole tilbyder vi dit barn et højt fagligt niveau, et internationalt studiemiljø og et omfattende fritidsprogram – alt sammen i skolens enestående historiske og naturskønne rammer.

BESØG OS på skolen eller på www.herlufsholm.dk

HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS WWW.HERLUFSHOLM.DK TLF. +45 55 75 35 00

Hotellejligheder i København

Behov ud over det sædvanlige? International Private Banking er en service til kunder med høj indtjening eller formue, som har valgt at leve uden for de nordiske lande. Du og din familie får en Executive Wealth Manager – en finansiel specialist – som kan vejlede dig, når det gælder din privatøkonomi. Din Executive Wealth Manager står til rådighed for møder uden for normal åbningstid og kan trække på ekspertise i koncernen og fra vores eksterne specialister inden for områder som domicilering, fonde, forsikring og revision. Vi kan skræddersy løsninger, der forbinder dine verdener, uanset hvor du er. Det kalder vi for løsninger ud over det sædvanlige. Hvis du vil være International Private Banking kunde, kan du besøge vores hjemmeside www.danskebank.lu, eller ringe til os i Luxembourg på +352 46 12 751.

Hotellejligheder

|

Konferencer

|

Health

Club

|

Café

Egen lejlighed frem for hotelværelse? Hvorfor nøjes med et hotelværelse når du kan få din egen lejlighed?. Nyd et hjemligt alternativ kombineret med professionel service, adgang til Health Club, gratis internet, fri parkering og konkurrencedygtige priser. Naturligvis altid med et smil på læben! Kontakt Salgs-og reservationschef, Christina Stage på tlf. +45 3527 1517 eller send en email til sales@charlottehaven.com

Hjørringgade 12C | DK-2100 København Ø | Tel: +45 3527 1500 | www.charlottehaven.com

8 

DANMARKSPOSTEN 3·2010

94x114_Danmarksposten_CH2010_Maj1 1

07/05/10 8:46:10


expo 2 010   Af stine wind

Den Lille Havfrue indtager Kina EXPO 2010 i Shanghai slog den 1. maj dørene op til den alle tiders største verdensudstilling. Alverdens lande har brugt millioner af kroner på spændende bygninger, udstillinger, kulturelle aktiviteter og kunst til de op mod 100 millioner besøgende det næste halve år. Men hvorfor? Svaret er Nation Branding. Overskriften for EXPO 2010 i Shanghai er ’Better City, Better Life’. Herudfra skal alle lande give deres bud på, hvordan vi kan skabe sikrere, smukkere og mere harmoniske storbyer, hvor befolkningerne kan trives. Danmarks pavillon har fået navnet Welfairytales, hvor sammentrækningen af ordene welfare og fairytales indrammer det samlede idékoncept for pavillonen og udstillingen. Christopher Bo Bramsen, bestyrelsesformand i Danes Worldwide og generalkommissær for Den Danske Pavillon, kalder konceptet ”en spændende konstellation”. ”En bæredygtig storby skal både have et solidt økonomisk fundament og et velfungerende samfund, men samtidig er det vigtigt, at byen også rummer kulturelle aktiviteter. Der skal indhold i tilværelsen. Det er blandt andet den historie, vi gerne vil fortælle.” EN DYR, MEN FORNUFTIG SATSNING

Billedtekst her for de tre billeder

Målsætningen for den danske deltagelse i Shanghai tager udgangspunkt i regeringens strategi for en offensiv global markedsføring af Danmark. Med et budget på 150 millioner bliver deltagelsen i verdens-

POPULÆR PAVILLON

udstillingen i Shanghai Danmarks hidtil største Expo-

Der er grund til optimisme på Danmarks vegne –

satsning. Erhvervs- og Byggestyrelsen har bidraget

branding’en har nemlig været enorm. Takket være Den Lille Havfrues deltagelse har presseomtalen nået et omfang, der sjældent er oplevet lignende. Desuden blev Den Danske Pavillon allerede inden åbningen omtalt som den næstmest populære, kun overgået af Kinas egen. ”Jeg tror, det er havfruens tilstedeværelse, den særlige arkitektur, og budskaberne om de danske værdier, der har været med til at gøre vores pavillon så populær. Og så betyder det utrolig meget for kineserne, at vi har sendt den ægte vare hertil. De kender jo alle sammen H.C. Andersen.” slutter Christopher Bo Bramsen.

med 75 millioner, Realdania med 50 millioner og resten er finansieret af en række danske virksom­ heder. Ifølge Christopher Bo Bramsen har virksomhederne gode grunde til at støtte projektet. ”Næsten hver eneste dag optræder vi i kinesiske og internationale medier med den ene succeshistorie efter den anden. Man kan kalde Den Lille Havfrues indsats for en omvendt Muhammed-sag, hvor resultatet er udelukkende positiv branding af Danmark. Det smitter naturligvis også af på danske virksomheder, som får glæde af Danmarks gode omdømme ude i verden.”

»

Vi har sendt den ægte vare

DANMARKSPOSTEN 3·2010

 9


tema: dansk mode  Af Henriette Arvin og Charlotte Pries Jensen

Fra gummistøvler til Simone Lauridsen er øverste chef for distributionen af det danske accessory-mærke ’Friis og Co.’ i Canada. Hun kom til landet som eventyr­lysten rejsende og startede med at importere danske gummistøvler.

’Fjellräv’ og vandrestøvler. Det billede har mange danskere af det vestlige Canada. ”Og det har de ret i. Fordommen om, at canadierne vestpå er naturfolk med dårlig stil, den holder,” indrømmer 28-årige Simone Lauridsen, der sælger dansk mode i Vancouver af mærket ’Friis og Co’. Hun har valgt at bosætte sig i byen og sælge danske accessories for at skubbe lidt til canadierne. ”Der er ingen tvivl om, at danskerne meget hurtigere fanger en ny trend. I Canada er det ikke sikkert, at de nogensinde fanger den.” Skal turde mere Hendes motivation er at få canadierne ”lidt op på beatet”. ”Det er ideelt at kunne udfordre dem til at turde lidt mere. For det er jo træls at bo i en by, hvor alle går ud og handler en lørdag formiddag iført løbesko. Man kan vel godt lige tage en hæl på, selv om man bare skal ned og købe en liter mælk,” griner hun. Hendes mission er derfor at hjælpe canadierne på vej. ”Det canadiske marked er spændende, fordi det udvikler sig, hvor det i Europa bare kører af sted. Og

Som distributør i Canada har Simone Lauridsen kontakt til 60 butikker, der spænder over blandt andet de canadiske provinser Manitoba, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Alberta og BC. Foto: Charlotte Pries Jensen

10 

DANMARKSPOSTEN 3·2010


stiletter

Brug dansk brand med omtanke

canadierne er rigtig åbne for dansk mode,” tilføjer

jobbet hos ’Friis og Co.’ gennem sit danske netværk,

hun.

var hendes bane allerede lagt.

Hun er derfor tydeligt bevidst om, at dansk design

“Det har haft rimelig stor betydning, at jeg er dan-

er med til at åbne døre, og slår derfor på netop det, når

sker i forhold til, at jeg fik begge job. Både fordi jeg

’Friis & Co.’ skal ind på butikkernes hylder.

kender brandet, og fordi jeg har den danske baggrund,

en unik chance

så jeg kan viderebringe virksomhedens budskab. Det er jo noget andet, når det handler om den europæiske

Men lad os skrue tiden tilbage. For to et halvt år siden

mode, der skal ud på et helt anderledes marked. Det

sagde Simone Lauridsen jobbet op i computervirk-

tror jeg er ret væsentligt,” siger hun.

somheden HP, solgte bilen, kyssede kæresten farvel og pakkede et par kufferter, der indeholdt starten på hendes fremtidige liv i det vestlige Canada. Hun ejede intet andet end et arbejdsvisum og en

Fra ingenting til masser af muligheder Alligevel må hun ind i mellem ruske op i sig selv.

returbillet hjem året efter. Hun havde aldrig tidligere

”Det har været en vild oplevelse at tage af sted fra

besøgt Canada, men det var eventyret og den smukke

Danmark og have ingenting, til lige pludselig at få den

natur, der fik hende til at vågne op en dansk vinter-

mulighed. Den havde jeg nok ikke fået i Danmark,”

morgen og tænke, “gad vide, hvad der sker derovre?”

lyder det tænksomt fra hende.

Et blik på hende taler sit tydelige sprog. De blå øjne er beslutsomme, men åbne og nysgerrige, når hun

Alligevel har hun også flere gange higet efter trygheden hjemme i Danmark.

fortæller, hvad der er sket, siden hun i dag er ”endt”

”Absolut. Det har været enormt overvældende,

som øverste direktør i Canada for det danske brand

men på en positiv måde, for jeg har også følt mig tryg

’Friis og Co.’ med ansvar for syv medarbejdere og al

ved ikke at have de faste, vante rammer.”

distribution. Selv mener hun ikke, at hun kunne have fået sådan en mulighed, hvis hun var blevet i Danmark, men det, at hun er dansker i udlandet, åbner

Fakta

nogle helt nye døre.

Simone Lauridsen, 28 år

Regn i Vancouver Det hele startede efter tre måneder i Vancouver, hvor Simone Lauridsen fik den idé at sælge ’Ilse Jacobsen’gummistøvler, fordi det regner så meget i byen, der af

Uddannelse: Højere Handelseksamen Stilling: General Manager for distributionen af ’Friis og Co.’ i Canada

Gå forsigtigt til værks, når Danmark som brand skal bruges som et kvalitetsstempel i udlandet. I nogle lande er Danmark forbundet med Muhammedsagen, andre steder med høj kvalitet, mens det i flere lande er en ukendt prik på verdenskortet. Derfor gælder det om at være bevidst om, at dansk design ikke partout er et godt brand, der giver gode salgstal. Ifølge Per H. Hansen, der er professor ved ´Copenhagen Business School’, ved ´Institut for Ledelse, Politik og Filosofi´ er det et større projekt at bruge Danmark som et kvalitetsstempel. Han har deltaget i forskningsprojektet ´National identitet, historie, branding og virksomheder´ med specielt fokus på det danske brand i 1940’erne, 50’erne og 60’erne, da alting gik godt. Men i 1970’enerne gik brandværdien ned igen, hvilket blandt andet førte til at ´New York Times´ i 1980 undrende skrev artiklen: ”Hvad skete der med det danske design?”

samme grund har fået kaldenavnet ”Raincouver”. “Moden herovre er ikke som i Europa, så jeg tænkte, ’yes, det skal vi have gjort noget ved’,” forklarer hun. ’Ilse Jacobsen’ ansatte hende som agent på vestkysten i Canada og USA. Da hun senere hørte om

”Dansk design gik ud af mode­ billedet, fordi danskerne ikke fornyede sig. Eksempelvis blev dansk møbeldesign ved med at hænge fast i håndværks­ traditionerne,” siger han.

DANMARKSPOSTEN 3·2010

  11


>> tema: dansk mode  Af Henriette Arvin og Charlotte Pries Jensen

Se muligheder – ikke p På mindre end to år har Malene Grotrian fra Kjellerup ved Viborg skabt et brand som Vancouvers førende haute couture-designer, og sidste efterår viste hun sin forårskollektion frem under modeugen i New York. Hun markedsfører sig på, at hendes tøj er europæisk design, lavet i Canada. En del af Malene Grotrians uddannelse foregik i Italien, og hun promoverer sig på at være europæisk designer frem for dansk, da mange canadiere ikke ved, hvor Danmark ligger. Foto: Henriette Arvin

Selvom Malene Grotrian er uddannet i Herning i Dan-

”Jeg oplever, at mange ser mig som noget nærmest

mark, så brander hun sig på, at en del af hendes

eksotisk, fordi jeg er europæer i Canada. Derfor

uddannelse foregik i Italien.

nævner jeg det naturligvis i min markedsføring,” for-

Hun slår på, at hendes profil er europæisk og international frem for at være dansk. Det er der gode grunde til. “Canadierne kommer fra alle verdenshjørner, og det internationale er genkendeligt for dem,” siger hun. En anden væsentlig grund er, at Europa har en længere tradition for kvalitet og design end Canada. Hun fortæller dog gerne om sin danske profil, når hun har events i sit show room. ”Men mange canadiere ved ikke engang, hvor Danmark ligger,” tilføjer hun.

tæller designeren. Made in Canada Malene Grotrian slår også på, at hendes firma er canadisk. ”Det er selvfølgelig, fordi min virksomhed er startet her i Vancouver, og fordi mine designs bliver produceret i Canada. Netop det er med til at sende et signal til forbrugerne om, at jeg også hører til herovre,” fortæller Malene Grotrian fra 14. etage i hendes show room.

Alle kender Europa, og desuden synes flere cana-

Bag hende hænger bøjler med hendes tøj, sirligt

diere, at græsset er grønnere på den anden side af

arrangeret i farver, så de blå toner hænger samme

Atlanten.

12 

DANMARKSPOSTEN 3·2010

»

Jeg bliver motiveret på en helt anden måde end derhjemme i Danmark


problemer sted. Den smukke udsigt over havet og bjergene med

Danskerne holder, hvad de lover

sne på toppen tager vejret fra de fleste.

Udover at blive set som et eksotisk islæt som uden-

Finere syning til friluftsfolket Drømmen om at designe tøj startede allerede, da

landsk designer i Vancouver, mener Malene Grotrian, at hun kan benytte den danske fordel i forhold til tid og punktlighed.

Malene Grotrian var ni år gammel og tegnede tøj til

”Danskerne er arbejdsomme. Hvis vi siger, at vi

sine Barbiedukker. Allerede dengang vidste hun, at

arbejder fra otte til fire, jamen, så er vi der fra otte til

hun ville være tøjdesigner. Hun havde bare aldrig

fire. Vi kommer ikke bare en halv time for sent på

forestillet sig, at det ville blive i Vancouver på Cana-

arbejde.”

das vestkyst, hvor de fleste går klædt i vandrestøvler og regnfrakker. I 2004 var Malene færdig som designteknolog fra Tekocentret i Herning og fik via familiekontakter en praktikplads hos en skrædder i det østlige Canada. “Alle tog jo til Bestseller (tøjkæde, red.). Jeg ville gerne lave noget, der var lidt anderledes,” siger Malene

Til sammenligning fortæller hun, at canadiere på vestkysten ofte tænker, at ”det vi ikke når i dag, det når vi i morgen”. Den naturlige professionalisme kan bruges i forhold til forhandlerne, der ved, at de får hendes varer til tiden.

Grotrian om det job, som hun havde i to år, før turen

Succes i udlandet

gik videre til en position som designassistent hos en

Malene Grotrian startede sit firma lige som den glo-

lokal tøjdesigner i Vancouver.

bale finanskrise satte ind. På spørgsmålet, om hun

Begejstret entreprenør

kunne have opnået samme succes i Danmark, svarer hun prompte nej.

Efter yderligere to år som ansat sprang Malene Gro-

“Jeg har været heldig at bo i en by, som har været

trian ud som selvstændig. Hun lancerede sit eksklu-

meget lidt påvirket af krisen i forhold til resten af

sive tøjmærke i eget navn med corsager og todelte

verden,” forklarer hun.

kjoler som omdrejningspunktet. Efter nogle få måne-

”Fordelen ved at sælge high end-tøj i Vancouver er

der, hvor stuebordet var omdannet til klippebord, flyt-

helt klart, at jeg ikke har den samme konkurrence,

tede hun ind til lokaler i centrum af Vancouver.

som der er i Danmark. Herovre er mit mærke lidt af et

“Den begejstring og entreprenørånd, der er i at

nicheprodukt, og det slår jeg selvfølgelig på.”

starte sit eget op, er ret nordamerikansk,” svarer Malene Grotrian energisk på spørgsmålet om, hvor hun henter sin drivkraft. “Jeg bliver motiveret på en helt anden måde end

Fakta

Han mener, det er svært at sige, om det påvirker et brand positivt at blive markedsført som dansk. Eksempelvis markedsfører møbel­ fabrikanten ´Fritz Hansen´ sig ikke længere på at være dansk, men signalerer, at de bruger italienske og amerikanske designere. Alligevel kan et produkt markedsføres på det danske, fordi det kan sende et signal om, at varen er af høj kvalitet. For ligesom tysk design står for kvalitet og japansk design for elektronik, kan dansk design stadig bruges til at signalere det gode gamle danske håndværk. ”Men husk, at det ikke kan stå alene. I dag spiller mange andre ting ind. Det handler om at tænke brandstrategi – og være bevidst om den fortælling, der er bag et brand,” anbefaler han. Ifølge Per H. Hansen kan man markedsføre et produkt i udlandet med Danmark som kvalitetsstempel, hvis man er bevidst om, hvilke grupper, dansk design appellerer til, nemlig dem, der har penge og er højtuddannede.

Fakta Per H. Hansen er professor på CBS, ’Institut for Ledelse, Politik og Filosofi´. Han forsker og underviser i finansielle kriser og virksomhedskrak, kontekstuel branding, storytelling og organisationskultur.

Malene Grotrian, 30 år

derhjemme i Danmark, hvor jeg oplever, at mange

Uddannelse: designteknolog

fokuserer på alt det, der kan gå galt. Jeg har haft brug

fra Tekocentret i Herning

for at være omkring folk, der kan se mulighederne,”

Stilling: ejer af tøjmærket, Malene Grotrian

siger hun.

www.malenegrotrian.com

DANMARKSPOSTEN 3·2010

  13


>> tema: dansk mode  Af stine wind

”Hver eneste dag er 23-årige Christina Ensigs store passion er design og mode. Sprogskole og praktikophold i Paris, arbejde i London, studierejser i Kina og uddannelse i både Danmark og Holland har allerede bragt hende rundt i verden. Hårdt arbejde og et internationalt netværk er opskriften på en fremtid i modebranchen, mener hun. Det er et lille og tætpakket værelse på 12 kvadratme-

Slap igennem nåleøjet

ter, jeg bliver budt velkommen til.

For et år siden var Christina én af de dygtigste 40, der

Til gengæld fejler indretningen ikke noget. Med et godt miks af gamle arvestykker og moderne design-

slap gennem nåleøjet på designskolen i Arnheim og fik lov at starte på skolen i september 2009.

møbler og Royal Copenhagen service på det store

Her et lille år efter kan hun se tilbage på to hårde

hvide Piet Hein bord midt i rummet er man ikke i tvivl

og udfordrende semestre, hvor der ikke har været tid

om, at her bor en stilbevidst ung kvinde.

til meget andet end skolearbejde.

På gulvet står kasser fyldt med flotte stoffer, store

Får hun fem eller seks timers søvn om natten, er

billedbøger og giner i flere størrelser. Skitsetegninger

hun ganske tilfreds. Resten af døgnets timer arbejder

er tapet fast op og ned af væggene.

hun koncentreret på alle sine designprojekter. Hun er

Værelset tilhører 23-årige Christina Engsig og

klar over, at det ikke er en tilværelse, mange danske

heldige ud af 350, der blev optaget på

ligger i midten af Arnhem i Holland, hvor hun til

studerende misunder hende, men hun er sikker i sit

designskolen Artez Institute i den hollanske

daglig uddanner sig til designer på byens designskole,

valg.

by Arnheim.

Artez Institute of the Art.

Danske Christina Ensig var en af de 40

”Det er benhårdt fra start til slut. Hver eneste dag er en eksamen, hvor jeg bliver målt og vejet af mine lærere, og tonen er ikke altid rar. Det kan være enormt hårdt nogle gange, men for mig er det samtidig som en kæmpe motivationsfaktor,” fortæller hun. Kun halvdelen af de optagede elever plejer at gennemføre alle fire år, som uddannelsen varer. Danskerne er for søde Efter at have taget en uddannelse som designteknolog på TEKO i Herning, været i praktik hos designere i både London, København og Paris, ved hun, at der er forskel på uddannelserne som designer i Danmark og i Holland. På skolen i Arnhem er der en mere hård og direkte tone. ”Hvis du har lavet noget skidt, får du det at vide! Mine lærere pakker ikke deres sætninger ind i fine vendinger, men giver mig ren besked om, hvad de mener om mit arbejde,” fortæller hun. ”Det er hårdt, men nødvendigt. Hvis jeg ikke kunne klare det, skulle jeg finde mig en anden levevej, for sådan her vil det også blive, når jeg er færdig-

14 

DANMARKSPOSTEN 3·2010


en eksamen” uddannet. De danske lærere er lidt for søde ved ele-

”Det er fantastisk at få lov at bo i andre lande og

verne, så jeg tror nogle af dem får et chok, når de

derigennem lære nogle helt nye idealer inden for

kommer ud på arbejdsmarkedet.”

design at kende. Jeg er overbevist om, at det giver

Udfordringer ved udlandet Der er naturligvis store udfordringer forbundet med

mine designs en ekstra finesse, at jeg ikke kun trækker på den skandinaviske stil og tradition.”

at studere i udlandet. Eksempelvis har den unge

Danmark for småt

designer lært en række sprog for at kunne gennem-

Christina Ensig har mange ambitiøse karriere-

føre sin uddannelse og praktikophold i forskellige

drømme. Men hvor i verden det bliver, tænker hun

europæiske lande.

ikke meget over.

I dag taler hun flydende engelsk, fransk, hollandsk og dansk, hvilket hun har stor glæde af.

”Danmark er da en mulighed, men jeg vil gerne designe tøj til de såkaldte high end-mærker, og der er

”Jeg bliver tit nødt til at tage til Paris bare for at

Danmark simpelthen for småt. Det bliver hundrede

købe de rigtige materialer og tekstiler. Og så er det jo

procent jobbet, der afgør, hvor i verden, jeg kommer

dejligt at kunne forklare sig ordentligt til ekspedien-

til at bo. Fremmede sprog og kulturer eller hjemve

ten.”

bliver aldrig en barriere. Sådan er jeg vant til at leve,

På trods af det hårde arbejde, det er at flytte til et nyt land, føler Christina Ensig sig privilegeret over den

og jeg elsker udfordringer,” slutter hun.

»

Hvis du har lavet noget skidt, får du det at vide Nogle af Christina Ensigs kreationer fra faget experimental design.

erfaring, det giver.

DANMARKSPOSTEN 3·2010

  15


Lad os bygge dit drømmehus når du vender hjem www.jjhansen.dk

Bil fra 1 dag til flere måneder...

Gode tilbud Danmarks bedste priser og biler. Danmarks-klubben giver specielle rabatter og fordele. Reservation: www.avis.dk Vivi With-Seidelin Telefon +44 20 7381 6333 E-mail v.seidelin@avis.dk www.avis.dk

NEM OG BILLIG BILLEJE I DANMARK!

BOOK DIN BIL ONLINE NU PÅ www.europcar.dk/udlandsdansker Danmarksposten_april.indd 1

16 

DANMARKSPOSTEN 3·2010

Tlf. +45 89 33 11 33 reservations@europcar.dk 17/03/10 13:28:02


5 spørgsmål til hans Jørgen Helms, formand for foreningen

Europæere i verden Hvad er ’Europæere i verden’?

nogle år siden udgav ’Danes Worldwide’ en håndbog

Det er en sammenslutning af nationale foreninger for

for repræsentanterne. Det fortalte jeg om i ´Europæ-

udeboende fra europæiske lande.

ere i Verden´ og med tilladelse fra ’Danes Worldwide’

For tiden er der 15 medlemsforeninger fra 13 euro-

oversatte jeg repræsentanthåndbogen til engelsk og

pæiske lande, da der er to lande, hvor to foreninger er

gav den til vores medlemsforeninger, hvor især en af

medlemmer. Det ene er Belgien med den franskta-

de belgiske foreninger brugte den i deres netværk af

lende forening og den flamsktalende forening. Det

repræsentanter.

andet er Frankrig med foreningen ’Français du Monde’ og foreningen ’Mission Laïque Française’. Vi har også seks associerede medlemmer blandt

Hvad er jeres mærkesager? Det er de demokratiske rettigheder for de udeboende

andet ’British European Association in Denmark’ og

europæere. I 2004 udgav vi en rapport, der sammen-

europæiske grupper uden for Europa.

ligner forholdene i de europæiske lande, og den opda-

Hvad er foreningens formål? Målsætningen er dobbel:

terer vi løbende. Rettighederne er meget forskellige. Vi ser, der er en udviklng mod at give de udeboende stemmeret i nationale parlamenter i hjemlandet. Det

Vi forsvarer og er talerør for alle de mange millio-

har blandt andet været udviklingen i Finland og Sve-

ner udeboende europæere, hvad enten de bor i et

rige, men kun meget beskedent i Danmark. Frankrig

Hans Jørgen Helms er formand

andet europæisk land eller ude omkring i verden.

har en lang tradition for de udeboendes demoktrati-

for Europæere i Verden (The Europeans

Desuden virker vi for samarbejde og erfaringsudveksling mellem medlemsforeningerne.

ske rettigheder – alle franskmænd i udlandet har

throughout the world). Han er desuden

stemmeret til præsidentvalg og til folkeafstemniner.

Danes Worldwides repræsentant

De to målsætninger går selvfølgelig hånd i hånd –

I forhold til spørgsmålet om dobbelt statsborger-

alt er til fordel for de udeboende – det er deres inte-

skab har flere og flere lande opgivet reglen om, at man

resser, vi alle varetager.

mister det oprindelige statsborgerskab, hvis man

Er foreningerne ens? Nej – det er de ikke. Dengang for 30 år siden, da der

erhverver et andet – sidst var det Belgien, der opgav denne gamle regel. Det samme har Finland og Sverige for længst gjort.

blev taget initiativ af de to belgiske foreninger til at

Børn og unge har også vores bevågenhed. Vi tilby-

stifte det første samarbejde, sagde man, at forenin-

der blandt andet undervisning for de udeboende i

gerne i substansen alle virkede mod det samme,

hjemlandets sprog og kultur.

nemlig at varetage interesserne for de udeboende. Men måden kan være forskellig.

Jeg kunne blive ved … Foreningen havde sit 25-års jubilæumsmøde i Stockholm sidste år, hvor alle

Nogle af vore medlemsforeninger er støttede af

repræsentanter fra vores medlemsforeninger udfor-

staten, andre som for eksempel ’Danes Worldwide’ er

mede en liste over vores mærkesager – de såkaldte

ikke, på nær for ’Danes Worldwide Education’, der får

Stockholm-anbefalinger. Udover de nævnte omfatter

delvis offentligt tilskud.

de blandt andet konsulær beskyttelse, social sikker-

Hvordan udveksler I erfaringer? Jeg kan give et helt konkret eksempel. De fleste for-

hed, pensionsrettigheder, godkendelse af eksamensbeviser og familieret, og de retter konkrete forslag til EU.

eninger har ligesom ’Danes Worldwide’ et kontaktnet med repræsentanter rundt omkring i verden. For

Læs mere på www.euromonde.eu

i Bruxelles, Belgien.

»

Vi forsvarer de mange millioner udeboende europæere

DANMARKSPOSTEN 3·2010

  17


Interview: Nils Smedegaard Andersen Af Marie Brynskov

Godt ud – godt hjem I fremtiden vil det være helt normalt at finde sit drømmejob på en international jobportal og rykke hele familien med til udlandet. Derfor er der mere end nogensinde brug for organisationer som ´Danes Worldwide´, siger Mærsk-direktør Nils Smedegaard Andersen – årets taler på Kronborgmødet. I fremtiden kan far og mors drømmejob lige så godt

lokale radioaviser. Om aftenen prøvede jeg at få set to

være i Østrig som på Østerbro. Og det åbner masser

lokale Tv-aviser.”

af nye muligheder for en organisation som ´Danes Worldwide´.

Lokal børnehave

Det fastslår Nils Smedegaard Andersen, koncern-

Børnene har gået i lokal børnehave og international

chef i A.P. Møller - Mærsk og daglig chef for 115.000

skole, når de nåede skolealderen. Men mellem mor,

medarbejdere, hvoraf mange befinder sig tusinder af

far og børn er der altid blevet talt dansk. ´Danes

kilometer fra hovedkvarteret på Esplanaden.

Worldwides´ tilbud om fjernundervisning og som-

”Fremtidens arbejdsmarked er åbent. Det vil ikke

merskole har været med til at styrke den danske for-

kun være folk, der bliver udstationeret, der rejser til

bindelse.

udlandet, men i langt højere grad være enkeltperso-

”Det giver forældrene en aflastning omkring at for-

ner, der finder et job i udlandet. Derfor kan en organi-

tælle om dansk kultur. For selvom man taler dansk,

sation som ´Danes Worldwide´ få en stor og vigtig

så glemmer man måske at tale om, hvilke slotte der

rolle at spille i forhold til at rådgive både de danskere,

for eksempel findes på Fyn. Man får et bredere indblik

der rejser ud – men også de udlændinge, der kommer

i dansk kultur,” siger Nils Smedegaard Andersen.

til Danmark,” siger Nils Smedegaard Andersen.

Han er overbevist om, at familiens ni år i europæ-

Han har selv tilbragt ni år af sit voksenliv som

iske storbyer har bragt dem tættere sammen og kan

udstationeret for Carlsberg i Spanien, Tyskland og

ikke pege på en eneste negativ ting ved at være

Schweiz. Alle årene sammen med sin kone, Kirsten

ud­stationeret.

Andersen, og deres tre – i dag voksne – børn.

”Man bliver et mere velorienteret og bredere men-

Han ved derfor af egen erfaring, hvor vigtigt det er at

neske. For familien giver det et vældigt godt sammen-

få hele familiens hverdag på skinner i det nye land.

hold, fordi man er mere henvist til hinanden i opstart-

Man skal engagere sig

sperioden.” Men det nye liv skaber ikke sig selv, erkender han.

De to døtre og en søn har talt flydende dansk, tysk og

”Det kræver en stor tilpasning, specielt i starten.

engelsk, siden de gik i børnehave. De to store også

Og man skal opbygge en ny vennekreds hver gang

spansk.

– det skal man være indstillet på.”

”Det er vældig vigtigt, at man ikke graver sig ned i et dansk netværk, men får lært lokalsproget. Man får

Mangler netværk i Danmark

mere ud af opholdet, når man engagerer sig i de lokale

Netop der kan en organisation som ´Danes

forhold,” siger Mærsk-direktøren, der altid har priori-

Worldwide´ spille en vigtig rolle, mener direktøren,

teret sprogundervisningen højt.

der selv har mange danske ansatte i udlandet og også

”Da jeg blev udstationeret første gang, havde jeg

”ind­stationerer” mange veluddannede udlændinge i

lange arbejdsdage på op til 14 timer. Om morgenen før

Danmark. De finder ofte sig selv med et interessant

arbejde havde jeg sprogundervisning og hørte et par

og attraktivt job – men uden omgangskreds.

18 

DANMARKSPOSTEN 3·2010

»

Danskere kan godt virke lukkede


Danmark vigtig – for danskere

CEO for A.P. Møller-Mærsk,

Mærsk har sit eget program for medarbejderne, er det

Selv vendte Nils Smedegaard Andersen hjem til Dan-

Nils Smedegaard Andersen, har boet

ikke altid nok.

mark med familien i 1999. Det er han glad for.

På trods af, at en stor koncern som A.P. Møller -

”Danskere kan godt virke lukkede. Vores program

”Man er altid usikker på, hvordan det bliver at

er fokuseret på rådgivning om skole, bolig, skattefor-

vende næsen hjem. Men det har været en helt igen-

hold – men vi kan jo ikke fra et kontor ’booke en ven’

nem god oplevelse. Vi er meget glade for at bo i Dan-

eller indrullere dig i en sportsklub. Der tror jeg, at

mark.”

´Danes Worldwide´ kan spille en stor rolle,” siger Nils Smedegaard Andersen. Blandt andet ved at skabe netværk mellem danskere og udlændinge.

Han lægger ikke skjul på, at han hører til i Danmark og altid vil føle sig dansk. Men hvad er det? ”Danmark – det er hjem. Man mestrer sproget,

”Danes Worldwide kan tage en mere aktiv rolle i

kulturen og nuancerne og kan bedre vurdere men­

forhold til at byde udlændinge velkommen i Danmark

nesker, fordi man har den samme baggrund. Man er

Man kunne forestille sig, at folk, der er tilknyttet orga-

mere engageret i den politiske udvikling, fordi det er

nisationen og selv har været udstationeret eller boet i

der, man for eksempel må stemme. Det at være dansk

udlandet, kunne være interesserede i at møde de

er ens rødder – ens rigtige hjem,” siger han.

udlændinge, der kommer til Danmark. Og måske også være interessante samarbejdspartnere eller venner og bekendte for de mennesker, der kommer til landet i kortere eller længere perioder.”

Men vores lille land har kun den betydning, vi selv tillægger det, understreger han. ”Danmark er en lille plet i verden, som kun har relevans for danskere. Men når man er dansker, er det jo også vigtigt.”

i Spanien, Tyskland og Schweiz med sin kone og tre børn.

Fakta Nils Smedegaard Andersen Født 1958 Uddannet Cand.Oecon 1983: Ansat i Carlsberg, arbejdet som bl.a. direktør for spanske og tyske afdelinger 2001: Adm. direktør i Carlsberg Breweries A/S i 2001 2005: Medlem af bestyrelsen i A.P. Møller-Mærsk 2007: Afløste Jess Søderberg som administrerende direktør i Mærsk

DANMARKSPOSTEN 3·2010

  19


ny teknologi   af thoma s davidsen

Skype: farvel til telefon Det var blandt andet på grund af afstanden til sin danske familie, at Caroline Arends Fuks ville bosætte sig i Danmark med mand og børn efter 13 år i Israel. Hun blev afvist af sit hjemland, men i dag har internetelefonen Skype heldigvis bragt hende tættere på dem derhjemme. Tilbage i 2003 blev Danes Worldwides repræsentant

De havde sagt lejligheden op i Israel, fået bolig og

i Israel, Caroline Arends Fuks, landskendt i Danmark.

gode jobs i Danmark. Carolines mand forlod et job i

Det, der i 1989 egentlig bare skulle være et års

israelsk landbrug med 20 ansatte under sig,

ophold i en kibbutz i Israel, var blevet til en familie med

containeren med alt indbo blev pakket, og der var en

to børn. Da børnene blev større, skulle valget tages.

stor dansk familie, der stod klar som sikkerhedsnet,

Hvis familien skulle slå sig ned i Danmark, var det nu

hvis noget skulle gå galt – og så kom afvisningen.

eller aldrig. Efter nøje overvejelse besluttede de at flytte.

Familiens samlede tilknytning til Israel var større end

Men 2003 var lige det år, hvor Danmark stram-

til Danmark, målt på antal levede år henholdsvis det

mede voldsomt op på udlændingelovgivningen. Caro-

ene og det andet sted.

line og hendes mands ansøgning kom et par måneder for sent. Caroline Arends Fuks prøvede uden held at vende tilbage til Danmark i 2003. Nu holder hun kontakten med sin søster og niecer over Skype i stedet. Foto: Fra video

20 

DANMARKSPOSTEN 3·2010


n

regningen Arkitekt Pernille Arends glemmer nogle gange at slukke computeren. Så følger søstrene med i hinandens dagligdag i Danmark og Israel via Skypes webcam. Foto: Fra video

»

Min mand og jeg havde fået den største telefonregning i kibbutzens historie

Carolines lov

brugt, og jobs og bolig sagt op – at tage tilbage til

Daværende Integrationsminister, Bertel Haarder, blev

Israel alligevel. Caroline fandt sig selv tilbage, hvor

en meget upopulær mand i Carolines familie. Og der

hun var begyndt i Israel – fuldstændig blanket af – hos

lød et ramaskrig i hele landet. Det lykkedes familien

svigerfamilien i kibbutzen.

at skabe en storm i medierne henover sommeren. Integrationsministeren skrev personlige breve til

ud med telefonregningerne

hende, om hun ikke lige kunne klappe hesten et par

I dag sidder Caroline i en international stilling i Israel

måneder, så skulle han nok prøve at fikse det.

som Director of Marketing på Haifa Universitet, hvor

Hjemme i Danmark blev Carolines mands nye job

hun markedsfører internationale uddannelsespro-

holdt åbent i månedsvis. Der kom løfter om en særlov,

grammer, hvilket bringer hende rundt i hele verden.

som den dag i dag på gangene på Christiansborg

Det er et job, hvis absolut vigtigste redskab hedder

bliver kaldt ’Carolines Lov’. Men det gik bare ikke.

internettet.

Familien brændte sammen undervejs, og da det ende-

Caroline lever et liv i cyberspace, og noget af det

lig begyndte at se ud til at kunne gå i orden, var det for

bedste ved den levevis er, at afstanden til familien er

sent.

blevet uendelig meget mindre, efter at internettet har

Carolines mand og børn havde ikke længere lyst til

overtaget. Skype og muligheden for at snakke ube-

at bo i Danmark efter den omgang. Så familien beslut-

grænset og med billede på har været en decideret

tede – på trods af, at hele opsparingen var blevet

livsomvæltning for Caroline.

DANMARKSPOSTEN 3·2010

  21


Din lavpris Din Din lavpris lavpris Din lavpris rejse partner rejse rejse partner rejse partner partner Ha’ en god sommer! Ha’ Ha’enengod godsommer! sommer! Ha’ en god sommer!

For eksempel For Foreksempel eksempel For eksempel Ford Fiesta Ford FordFiesta Fiesta Ford Fiesta

For reservation, bilmodeller og For For reservation, reservation, bilmodeller bilmodeller ogog anden information se venligst For reservation, bilmodeller og anden anden information information sesevenligst venligst anden information se venligst www.DanskAutoRent.com

www.DanskAutoRent.com www.DanskAutoRent.com www.DanskAutoRent.com

+45 80 20 50 10 +45 +458080202050501010 service@DanskAutoRent.dk +45 80 20 50 10 service@DanskAutoRent.dk service@DanskAutoRent.dk service@DanskAutoRent.dk

22 

DANMARKSPOSTEN 3·2010

Ugentlige priser Ugentlige Ugentlige priser priser starter fra Ugentlige starter starter frapriser fra starter fra

2795 DKK 2795 2795DKK DKK 2795 DKK

Ford Mondeo Ford FordMondeo Mondeo Ford Mondeo

3095 DKK 3095 3095DKK DKK 3095 DKK

Audi A4/Volvo S40 Audi AudiA4/Volvo A4/VolvoS40 S40 Audi A4/Volvo S40

3945 DKK 3945 3945DKK DKK 3945 DKK

*Der tages forbehold for priseændringer *Der *Der tages forbehold forbehold forfor priseændringer priseændringer ogtages udsolgte perioder *Der tages forbehold for ogog udsolgte udsolgte perioder perioder priseændringer og udsolgte perioder

Priserne inkluderer Priserne Priserneinkluderer inkluderer Priserne Alle priser erinkluderer inkl. moms,

Alle Allepriser prisererer inkl. inkl. moms, moms, lufthavnsgebyr, fri km., forsikring. Alle priser er inkl. moms, lufthavnsgebyr, lufthavnsgebyr,frifrikm., km.,forsikring. forsikring. lufthavnsgebyr, fri km., forsikring.


ny teknologi   af thoma s davidsen ”Da jeg flyttede til Israel i 1989, kostede det 25

Der bruger jeg altid tiden til at være online med hele

kroner i minuttet at snakke i telefon med Danmark,

verden. For det er jo ikke bare Danmark, der er rykket

og man tænkte på prisen hvert minut. Man fik tilsendt

tættere på, det er også alle mine internationale venner.

avisudklip, som havde været undervejs i tre uger,” for-

Lige nu er jeg for eksempel i daglig kontakt med en

tæller hun.

veninde, der er brændt inde i Tokyo på grund af den

”Da jeg boede i kibbutzen tilbage i de tidlige 90’ere, blev jeg en dag kaldt op på kontoret til en dramatisk samtale. Min mand og jeg havde fået den største

islandske askesky. Man er slet ikke så langt væk fra nogen længere,” siger Caroline Arends Fuks.

telefonregning i kibbutzens historie, fordi jeg havde

Råd til det hele

snakket med familien derhjemme. Det er bare en helt

Pernille Arends, der er arkitekt og bor i Gentofte,

anden verden i dag.”

husker tydeligt fornemmelsen af, at Caroline engang

Hurtigt hej til niecerne

var meget langt væk. ”Midt under golfkrigen i 1991 fik vi et billede af

Det er ikke bare det, at det nu er gratis at snakke

hende, hvor hun sad med gasmaske på i sit sovevæ-

sammen, der gør forskellen. Det er måden, samta-

relse. Der var hun spærret inde i ugevis. Og hvis vi

lerne forløber, der er så anderledes.

skulle snakke med hende, kostede det det hvide ud af

Da ´Danes´ ankommer til Carolines søster, Per-

øjnene.

nille Arends, hus i Gentofte for at møde Caroline på

Jeg kan huske, hun engang var ked af det på sin

Skype, fletter hun helt naturligt ind i samtalen, som

fødselsdag, og det faldt mig ikke ind at lægge på.

om hun var tilstede selv. Den dramatik der var over de

Jeg fik en regning på 1600 kr. Min månedlige SU var

sjældne og kortvarige telefonopkald fra Israel i gamle

1900 kr.

dage er historie. ”Vi er jo bare ’på’, uanset om vi er på arbejde eller

Med den lave pris er der endda råd til småskænde”I dag snakker jeg næsten mere med Caroline, end

ringe’. Det har gjort vores samtaler enormt casual. Vi

jeg gør med vores anden søster, der bor på Østerbro.

snakker om alverdens små ting. ’Har du telefonnum-

Vi er jo bare i hinandens stuer, og det er nu så hjem-

meret på ham der? Hvordan gik det med det møde i

mevant, at vi endda kan gå og småskændes på den

går?’, siger Caroline Arends Fuks.

helt hverdagsagtige måde. ’Tal nu ind mod mikro­

”Så er man ude i køkkenet og skal have noget at kommer niecerne hjem fra skole, og så når man også lige at få sagt hej til dem, på den der enormt afslappede måde.”

I dag snakker jeg næsten mere med Caroline end med vores anden søster, der bor på Østerbro

rier.

derhjemme. Der er ikke det der pres på, at ’nu skal vi

spise. ’Hæng lige på et øjeblik’, siger man så. Så

»

fonen …’ ’Lad være med at spise chips, mens du snakker … ’ Nogle gange glemmer man bare at slukke for den, og så er vi med på en lytter i hinandens stuer.” Min digitale søster

FAKTA: Skype Skype er bruger man til at tale gratis i

Altid online

Det er ikke kun vigtig information, søstrene først og

telefon over internettet. Alt, hvad du

Internettet har i det hele taget styrket tilknytningen til

fremmest bruger Skype til.

behøver, er høretelefoner, en computer

Danmark.

”Det er for at mærke hinanden. Men selvfølgelig

med internetadgang og en konto, som

”Det har jo betydet, at jeg ser dansk fjernsyn, alt

– Caroline var ikke med til min steddatters konfirma-

du laver på skype.com. Du kan enten

det jeg vil. Jeg har set både Krøniken og Livvagterne,

tion i sidste weekend. Så det er jo ikke alt, Skype kan.

ringe helt gratis til andre computere eller

og jeg følger dagligt nyhederne. Det er fuldstændig

Selv lever jeg et rimelig ’analogt’ liv, men mit for-

ligegyldigt, hvor jeg er. Jeg rejser jo meget og bruger lang tid i lufthavne.

betale for at ringe til mobil- eller

hold til min søster er absolut digitalt, siger Pernille

fastnettelefoner. Mange bruger Skype til

Arends.

at snakke med kæresten, familien og vennerne, når de er i udlandet. De fleste brugere er unge, men programmet er let at bruge, så alle kan lære det.

Se video med pernille og Caroline på www.danes.dk

DANMARKSPOSTEN 3·2010

  23


Skruen strammes om de ledige Regeringen kræver, at Danmarks 40.000 langtidsledige skal til flere samtaler på jobcentrene. I forvejen skal syge ledige til samtale efter højst fire uger. Både fagfolk og politikere advarer om, at bureaukratiet har taget overhånd i beskæftigelsessystemet. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) vil have de

en større gruppe langtidsledige som forsøg kaldt til

langtidsledige til samtale på jobcentret hver måned i

samtale i jobcentret hver uge i stedet for hver 12. uge.

stedet for som nu hver tredje måned, og det har vakt

En evaluering af forsøget fastslog, at ”samlet set

ramaskrig – også blandt de ansatte på jobcentrene.

bidrager indsatsen ikke til en øget grad af selvforsør-

Ifølge lovgivningen skal samtaler på jobcentret

gelse i deltagergruppen.”

skræddersys til den enkelte lediges muligheder og

Samtaler med ledige og aktivering har siden 1.

ønsker. Og det vil blive endnu sværere at sikre end i dag,

august været en kommunal opgave. Hidtil har staten

hvor det allerede kniber, lyder advarslen fra formanden

haft ansvaret for forsikrede ledige, mens kommu-

for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post.

nerne har haft ansvaret for aktiveringsindsatsen over

Hun har hørt om tilfælde, hvor ledige indkaldes til

for ledige på kontant- eller starthjælp.

samtale på jobcenteret sammen med op til 20 andre

Fagbevægelsen og de store arbejdsgiverorganisa-

ledige. Gruppesamtalerne skyldes, at konsulenterne i

tioner mener, at kommunerne er for små geografiske

kommunernes jobcentre har svært ved at nå alle de

enheder til at levere en effektiv aktiveringsindsats til

samtaler, de bliver pålagt at gennemføre. Cirka hver

den ledige. Arbejdsmarkedets parter frygter også, at

syvende samtale med de ledige får jobcentrene ikke

kommunalpolitikerne vil føle sig fristet til at spare på

afholdt til tiden, og efterslæbet kan blive endnu større.

ressourcerne til aktivering, fordi der er andre kommu-

Kommunalt ansvar Effekten af samtalerne er omdiskuteret. I 2008 blev

24 

DANMARKSPOSTEN 3·2010

nale indsatsområder med flere stemmer i – eksempelvis børnepasning og skoler.

»

Effekten af samtalerne er omdiskuteret


Perspek tiv: L angtidsledige Af Marie Preisler

Samtalecirkus eller sund fornuft? Hjælper regeringens hårde kurs mod ledige i en krisetid med få jobs? Vi har spurgt en af landets førende arbejdsmarkedsforskere, Per Kongshøj Madsen, professor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning ved Aalborg Universitet.

FAKTA Arbejdsløsheden er den højeste siden 2006, og flere danskere går arbejdsløse i lange perioder. Langtidsledigheden er fortsat på et relativt lavt niveau. Der var således knap tre gange flere langtidsledige i starten af 2004, men

Er der en rød tråd i regeringens øgede krav til ledige?

til de ledige. Ellers risikerer de at blive hængende

antallet ventes at stige til op mod

Danmark har altid været et land med en stor andel af

derude, og så får vi en stigning i de tunge ledige – det,

60.000 i den kommende tid på grund

aktive indsatser over for ledige. Det nye er, at regerin-

man kalder strukturel ledighed. Forudsætningen er

af den økonomiske krise.

gen strammer en række skruer samtidig. Kredsen af

bare, at samtalerne har kvalitet, så de kan hjælpe den

personer, som skal aktiveres, er udvidet. Indtil for

ledige videre – og ikke blot er rene ritualer for at

fem-syv år siden aktiverede man kun forsikrede

opfylde nogle formelle lovkrav.

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen

arbejdsløse. Nu aktiverer jobcentrene også bistandsklienter og sygedagpengemodtagere.

Har kritikerne ret i, at jobcentrene er samtale­ fabrikker, der ikke formidler job men sender ledige

Hvad er formålet med det?

på ligegyldige kurser?

Regeringen ønsker at omvende inaktive voksne til

Man kan som ledig søge arbejde via jobcenterets data-

aktive forsørgere, og dem er der brug for flere af. På

baser over ledige job. Men de formidler meget få rig-

sigt vil der være mange flere ældre og meget færre

tige job, og det er der ikke noget nyt i. Hovedindsat-

unge og dermed brug for al tilgængelig arbejdskraft.

sen er at hive ledige ind til samtaler og sende dem i uddannelse eller ud på en virksomhed i praktik og

Kritikerne beskylder regeringen for at stresse

med løntilskud – i håb om, at den ledige bliver hæn-

svage ledige, der alligevel ikke får job, når der er høj

gende på virksomheden og får et rigtigt job dér bagef-

ledighed. Har de en pointe?

ter.

I en tid med ni arbejdsløse for hvert ledigt job er det

Aktuelle udspil og reformer Nye regler for sygefraværssamtale trådte i kraft ved årsskiftet. Senest fire uger efter første sygedag skal arbejdsgiveren indkalde den syge til en samtale om, hvornår og hvordan han eller hun kan vende tilbage til arbejdet. Desuden skal syge ledige til en tilsvarende afklarende samtale i deres a-kasse efter højst fire ugers sygdom. Regeringen har bebudet en særlig

svært for regeringen at forsvare politisk, at den tvin-

Fagbevægelsen anbefaler færre samtaler,

ger sygemeldte og langtidsledige til samtale i jobcen-

mindre kontrol af ledige og meget mere uddannelse

teret hver måned. Derfor er kritikken hidsig. Jobcen-

til at bestride fremtidens mange job.

trene beskyldes for at være aktiverings- og samtalefa-

Er det realistisk?

brikker, der indkalder til rituelle samtaler uden

Jeg er på linje med fagbevægelsen på det punkt. Vi har

mening.

lige nu en chance for at opkvalificere en større del af

Reform af førtidspensionen og fleksjob.

arbejdsstyrken, som i den aktuelle ledighed ikke har

Flere skal opnå og fastholdes i ordinær

så meget andet at lave.

beskæftigelse, og langt færre skal have

Men det har faktisk et element af logik. I en tid med stigende ledighed er det vigtigt at holde tilknytningen

indsats mod langtidsledighed. Blandt andet skal opsagte medarbejdere tilbydes uddannelse allerede i opsigelsesperioden.

tilkendt førtidspension og fleksjob. Oprettelse af flere praktikpladser skal forebygge ungdomsledighed.

DANMARKSPOSTEN 3·2010

  25


Spot

På spidsen af Korshage

Korshage | Korshage Fjordvej FOR RIGTIG MANGE MENNESKER ER DEN YDERSTE SPIDS PÅ KORSHAGE I RØRVIG, DET ABSOLUT ULTIMATIVE OG SMUKKESTE STED AT HAVE FRITIDSHUS.

Kontantpris: 11.750.000 590.000 Udb. kr.: 67.752/50.969 Brutto/Netto kr. Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfrit F1K: 42.505/30.668

Sag: 21829057 Telefon: 59919530 SMS: home 21829057 til 1277 Se mere på home.dk

Kfnds 164

14.340

6

1959

100

RØRVIG/NYKØBING SJ.

Billigere billeje i Danmark.

men samme gode service som “alle de store”!

Toldbodvej 23, 4581 Rørvig roervig@home.dk

taxfreecars.dk

Tlf. 59 91 95 30

Vesterbro Torv 2, 4500 Nykøbing Sj. nykoebing.s@home.dk

Tlf (+45) 62 21 81 44

Tlf. 59 93 10 00 www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

mail: eh@taxfreecars.dk

Tax Free biludlejning i Danmark! Danmarksposten_marts.indd 1

18/03/10 14:10:13

Tlf. +45 62 22 80 80 reservations@bookcar.dk • • DanmarksPosten_marts2010 1

26 

DANMARKSPOSTEN 3·2010

40 udlejningskontorer inkl. lufthavne Mere end 75 forskellige bilmodeller

bookcar.dk

18/03/10 14:58:58


Ny t fr a verdensjournalist af Heidi Borum

w w w. m e r m a i d r ad i o. e u

MermaidRadio er din radio i verden. Her får du historier, der rører dig, informerer, får dig til San Joaquín i den nordlige del af staten Querétaro. En hyggelig lille by. Men Mexico er også korruption og vold. Foto: Heidi Borum

at grine eller undres. Men du kan også vælge at blive en del af teamet bag og aktivt være med til at

Mexico:

bestemme, hvad der er vigtigt og

næstekærlighed = frygt Jeg lever i en helt anden verden, end den vi kender til i Danmark. En verden, hvor vold og kriminalitet opleves dagligt, en verden hvor man skal lede længe efter en næstekærlig person. Det er for farligt at hjælpe, siger de. For farligt? Jeg

Det er en hård verden, vi lever i, en verden, hvor

dumme dansker, der altid har lært, at man skal hjælpe

frygten har taget over, og hvor man ikke blander sig i

personer i nød. Hvordan kan det være farligt at hjælpe

noget som helst. Hvis folk slås, så slås de – der er jo

et andet menneske?

risiko for selv at blive stukket ned, hvis man blander

underholdende. Hør MermaidRadio mandag til fredag på nettet, lige når det passer dig. Dagens program ligger klar fra klokken 10 dansk tid.

En aften, det havde styrtregnet, smuttede min

sig. Hvis folk ligger halvdøde på jorden med, ja, und-

kæreste og jeg hen til den lille købmand efter et brød.

skyld mine ord, lort overalt, de stinker og måske har

MermaidWeekend

På vej tilbage ser jeg en ung pige sidde i meget lidt tøj

de blod i ansigtet – ja, så lad dem ligge, det er vel deres

Dette er programmet for dig, der

på en gennemblødt græsplæne. Hun sidder helt stille

eget problem.

elsker musik og gerne vil læne dig

og kigger lige ud i luften, det ser ud, som om hun har

Det er meget hårdt ikke at gøre noget. Man føler

grædt. Jeg siger det til min kæreste, kom lad os spørge

sig ikke kun hjælpeløs, men meget egoistisk – men

hende, om hun er okay. Min kæreste siger: Nej, er du

hvad kan man gøre? Jeg mener, når alle mexicanerne,

tosset, vi kan jo ikke vide, om hendes store bølle af en

de som er født og opvokset her, ikke tør hjælpe af frygt

kæreste ligger på lur for at overfalde og røve os. Nej,

for, hvad der kan ske, ja, så må jeg være ærlig at ind-

vi må hellere bare gå hjem.

rømme: Så tør jeg sgu heller ikke!

Lad dem ligge

Læs fortsættelsen på verdensjournaslist.com

tilbage og slappe lidt af med noget god underholdning i weekenden. Hver fredag fra klokken 15 – og derefter når det passer dig – giver vi dig to-tre timers musik, snak, underholdning og quiz. Lyt med og ha’ en formidabel MermaidWeekend.

Vi vender det blotte øje til, tøffer videre, og dagen efter er det glemt. Eller, ja det vil sige, min kæreste har

Heidi Borum Jørgensen, 29 år.

glemt det, men for mig selv, der endnu ikke efter over

Tog springet og flyttede til Mexico i marts sidste år og nyder hvert

et år er vant til ’at vende ryggen til’, er det nu altså ikke

øjeblik. Elsker at rejse og opleve andre kulturer og med en

glemt. Jeg tænker stadig på, om der var sket hende

mexicansk kæreste kunne det godt tænkes, at opholdet bliver

noget, om hun havde brug for hjælp, og jeg har det

længere end det planlagte halvandet år.

meget dårligt med bare at være gået forbi. Det er jeg

Kandidatstuderende i Internationale Virksomhedsstudier.

jo ikke opdraget til! DANMARKSPOSTEN 3·2010

  27


NYT OM DANSKERNE i VERDEN

Den traditionelle påskemarche i Malaga, semana santa, er højtidelig, dyster og festlig på samme tid.

Påske på spansk Når spanierne fejrer påske, giver de i den grad baghjul til påskebrygdrikkende danskere. Fest, religion og tradition smelter sammen i en næsten ubeskrivelig oplevelse. Mange dage i træk. Mere tapas ryger på bordet, og snakken går. På

Ti timers bodsgang

spansk! Min lille grandkusine mener, at hun skal

På de enorme tronos står figurer af Jesus eller Jomfru

charmere mig med en sang. Jeg roser, det bedste jeg

Maria. De viser individuelle scener af de begivenhe-

kan på spansk: ”Muy bien” og kæmpe smil og stor

der, der skete i Jesus’ liv i påskedagene. Trommer

klapsalve.

lyder og angiver takten, venstre ... venstre ... Klokker

Anledningen til familiesammenkomsten er

semana santa i Malaga. Jeg skæver til uret velvidende, at der allerede er fuld gang i festlighederne inde i Malaga. Typisk Spanien: Intet hastværk. Klokken elleve er jeg sikker på, at jeg ikke når at se hele påskeoptoget. Men snart finder jeg ud af, at semana santa er et påskeoptog, der varer lige til den lyse morgen. Tung Jesus på skulderne

ringer for at signalere start eller stop. De religiøse broderskaber, som er tilknyttet de forskellige tronos, følger trop og er klædt i farvede dragter, der skjuler kroppen og lange spidse hatte á la ´Ku Klux Klan´. De skjulte ansigter. Mænd med bind for øjnene og barfodede går den op til ti timer lange march som bod. Religiøse salmer eller marchas synges i takt med trommerne. Stemningen er utrolig dyster og festlig på én gang. Publikum klapper, råber i begejstring, tier og bryder ud i sang.

Malagas gamle bydel er en labyrint af kringlede gader med hyggelige huse og ’Lady og Vagabonden’-gade-

Læs mere på www.verdensjournalist.com

lygter. Hyggelige tapasbarer gemmer sig i enhver passage. Den perfekte kulisse til semana santa. Byen er fyldt med tusindvis af mennesker - lige fra spanske

Isabel Calderon

børnefamilier til pensionerede turister. Stemningen

For kort tid siden tog verdensjournalist Isabel Calderon springet

er festlig, men med et dunkelt twist. Der opstår en for-

og flyttede sydpå til Malaga. Som navnet antyder er hun halvt

ventningsfuld stilhed i gaderne, når trommerne lyder

spanier, men har aldrig boet i landet før. Nu skal sproget læres

og ’tronos’ bliver båret forbi på skuldrene af 150

ordentligt, så hun kan dyrke den spanske storfamilie lidt mere.

mænd.

28 

DANMARKSPOSTEN 3·2010

Påskemarchen i Malaga fortsæter hele natten lang. Op til 10 timer går mændene barfodede med bind for øjnene. Foto: Isabel Calderon


NYT OM DANSKERNE i VERDEN australien

Fastelavn i 30 graders varme Frederikskirken i Sydney Australien holdt rigtig dansk fastelavn med tøndeslag, fastelavnsboller fra den danske bager og masser af slik og saftevand. Der var mere end 50 danske børn og deres forældre,som alle hyggede sig og sang alle fastelavnssangene på flot dansk. Billedet er taget foran det nye navnskilt ’Frederikskirken’. Kronprinsen kom til Sydney i slutningen af sidste år og navngav kirken. Indsamlingen den dag gik delvis til kirken og delvis til Børnefonden. En super hyggelig og meget varm dag.

TILBUD KUN TIL ´DANES WORLDWIDES´ MEDLEMMER

Nyd mere for mindre Spar tusindvis af kroner hvert år på gode madoplevelser. Det nye fordelskort EatCard gør det billigere at spise dyrt og købe lækkert ind. EatCard giver 10 % rabat på de allerbedste restauranter og kroer i Danmark og Skåne, og i nøje udvalgte delikatessebutikker – fx Kong Hans Kælder, Emmerys, Fakkelgården, Ruths Hotel, Formel B. Gourmandiet, Skovs­ hoved Hotel og Alberto K. Fx kan man overnatte på Skovshoved Hotel til 995 kr. – vel at mærke inklusive 3-retters middag i restauranten, morgenmad og champagne. Læs mere om konceptet og alle rabatterne på www.eatcard.dk. Gode penge at spare for virksomheder En virksomhed, der inviterer 6 kunder på en Michelin-restaurant i København og bestiller en gourmetmenu med tilhørende vine, vil typisk blive præsenteret for en regning på 2.000 kr. pr. deltager – eller 12.000 kr. i alt. Med EatCard spares der 10 % - eller 1.200 kr.

Faktaboks: • EatCard er ikke et betalingskort, men et fordelskort, der fremvises ved betaling • Det koster 495,- kr. om året at abonnere på EatCard • Med Danes Worldwide betaler du kun 400 kr. det første år – du sparer 95 kr. Sådan gør du: 1. Klik ind på eatcard.dk 2. Vælg ”Køb EatCard” 3. Udfyld dine personlige data 4. Benyt DANES som kampagnekode 5. Så får du dit Eatcard i løbet af 7 - 10 dage. OBS:   DANES som kampagnekode er aktiv allerede nu … og de hurtige medlemmer får et gavekort til Emmerys med i prisen ved bestilling inden 1. Juni 2010.

DANMARKSPOSTEN 3·2010

  29


kronborgmøde 2010

Syngesild og skønsang Billetsalg og reservation Billetter for voksne koster 325 kr. og for børn 200 kr. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis man har købt billetten og melder afbud efter den 17.07. 2010. Alt billetsalg foregår i år via www.danes.dk

1. august kan du nyde den smukke udsigt over Øresund til tonerne af show-koret Læderhalsene, blandt andet kendt fra musicalen ’Atlantis’.

Taleren er i år koncernchef i A.P. Møller-Mærsk, Nils Smedegaard Andersen. Og så løftes sløret for, hvem der er kåret som Årets Verdensdansker.

Sangerne byder på et bredt repertoire, lige fra musicalen Grease, Queen og ABBA til Whitney Houston, Danske 80’er-hits, Michael Jackson, Elvis og Gasolin.

Imens kan børnene hygge sig på Teknisk Museum – vær opmærksom på, at billetterne til det særlige børnearrangement ikke senere kan ombyttes til mødet i Riddersalen.

Kort sagt: Glad dansemusik og smukke ballader, der trækker vand i øjnene og giver os lyst til at kramme sidemanden.

Vi glæder os til at se dig!

Jazzkoncert før Kronborgmødet I samarbejde med Danes Worldwide inviterer Fredensborghusenes Venner specielt årets Kronborgmødedeltagere til en festlig grill-buffet og jazzkoncert med 4 veloplagte jazzmusikere i Fredensborghusene lørdag d. 31/07 kl. 18.00 – ca. 22.00. Se mere om arrangementet og tilmeldingen på www.fredensborghusenesvenner.dk

30 

DANMARKSPOSTEN 3·2010


NYT OM DANSKERNE i VERDEN london

Et nyt hjem for den Danske Klub Af Kaj Worsøe

Det er også muligt at arrangere aftensselskaber

Den Danske Klub er flyttet fra the Arts Club i

og private fester, samt fejre begivenheder som

Dover Street og har nu til huse i St. Stephen’s

dronningens fødselsdag, holde Mortens Aften

Club i Queen Anne’s Gate 34 nær Westminster

osv.

med udsigt over St. James’ Park. De flotte nye omgivelser blev første gang fejret

Møbler på auktion

ved klubbens general­forsamling den 24. marts

Klubbens inventar fra de ’gamle dage’ i

2010. Her gjorde formanden, William Schwarck,

Knightsbridge vil nu blive solgt – sandsynligvis

rede for baggrunden til flytningen, og den posi-

på auktion. Medlemmerne vil blive orienteret

tive betydning denne får for den Danske Klub

før en evt. auktion, så interesserede får mulig-

fremover. Huset er en elegant victoriansk byg-

hed for at byde på malerier og andet, som måtte

ning, hvor St. Stephen’s Club har holdt til i 140

have en affektionsværdi og minde om årene i

år, efter at være blevet grundlagt af premiermi-

Knightsbridge.

nister Benjamin Disraeli i 1870.

Blandt de mange prominente danskere, der over årende har besøgt den Danske Klub, er

Duft af dansk mad

H.C. Andersen, Holger Drachman, Georg Bran-

Husets nuværende ejer, og dermed den Danske

des, Niels Bohr, Kong Christian X, Dronning

Klubs fremtidige vært, er den danske forret-

Alexandrine, Kong Frederiks IX og Dronning

ningsmand Troels Holch Povlsen. Han har til-

Ingrid.

budt at ansætte en dansk kok og give klubben

Andre gæster tæller den britiske premiermini-

et dansk præg, for på den måde at genoplive

ster Clement Atlee og Kong Haakon af Norge.

den danske atmosfære, der manglede i the Arts

Mange danske statsministre har også spist fro-

Club. Det danske samfund i London og omegn

kost i klubben.

får således igen et smukt samlingssted centralt

Den Danske Klub er den ældste udenlandske

beliggende i hovedstaden på bedste beliggen-

klub i London og den ældste danske klub uden

hed. Der serveres hver dag frokost, og om efter-

for Danmark. Et nyt og lovende kapitel er nu

Den Danske Klub i London flytter adresse. Fremover vil der være

middagen er der kaffe og andre forfriskninger.

begyndt for den Danske Klub i London.

dansk mad på menuen.

Vi glæder os til at møde dig

florida

Påskefrokost med lune retter Af Kurt Kruhöffer I søndags holdt vi påskefrokost for danskere her i Sydflorida.

mark dder og Dan kende sine rø re barn og ung. at t ig gt vi væ er det er i verden at eret verden I en globalis ste og mest trygge sted stelever fra ed er et af de b se til 3.G. – ko as kl er d yn eg b agelever fra s Vi optager d . kvirere vore .G 3 u også kan re d 6. klasse til or hv k, .d agkost de på www.b Få mere at vi lsen Med venlig hi , Rektor brochurer. en ls ie N tt Jimmy Burne

Samtidig fejrede vi Dronning Margrethes 70 år fødselsdag.

Bagsværd Kostskole & Gymnasium Aldershvilevej 138 2880 Bagsværd T +45 4498 0065 www.bagkost.dk

Det sidste blad fra Danes Worldwide var lige ankommet, så det blev delt ud. Jeg holdt som sædvanligt et kort indlæg om foreningen. Restauranten, hvor vi var, har dansk ejer, så det var det store kolde bord med lune retter. Der var 38 voksne og 8 børn. Stor succes. DANMARKSPOSTEN 3·2010

  31


HOT NEWS Følg HOT NEWS fra 28 europæiske lande – også på dansk

NYT OM DANSKERNE i VERDEN israel

Glimt af Mellemøsten om ti år – møde med Plesner, Plesner og Plesner Af Richard Oestermann Få vover at se ind i fremtiden for Mel-

Vi kender det alle: Vi vil gerne have en

lemøsten, men nu har tre sagkyndige

hurtig og let måde at finde ud af, hvad

gjort det på vidt forskellige områder

der sker af spændende nyt i andre lande.

under et møde i Tel Aviv, hvor temaet

Og på et sprog, som man forstår – f.eks.

var: ”Visioner for fremtidens Israel”.

på engelsk eller på dansk.

De tre har alle efternavnet Plesner og omfatter: Danmarks ambassadør i

LIVING EUROPE er en ny service, der

Israel, Liselotte Plesner, den danske

kan lige præcis det.

arkitekt

Du finder den her:

ambassadøren, og israeleren Yohanan

www.livingeurope.eu

Plesner, medlem af det israelske par-

Ulrik Plesner, onkel til

lament, knesset, og søn af arkitekten.

Den er hurtig og enkel at bruge.

De talte ved en sammenkomst, arran-

Offentlig og gratis.

geret af foreningen ”Danskere i Israel”

Fra venstre arkitekt Ulrik Plesner, ambassadør Lieslotte Plesner og politikeren Yohanan

Jeg har sammen med kolleger fra det

(medlemstal 450), og det blev et til-

Plesner. Foto: Richard Ostermann

meste af Europa udviklet denne service.

løbsstykke.

Den viser nyhederne fra medierne i 28

Sammenkomsten løftede en flig af,

Ulrik Plesner talte om arkitektens

europæiske lande ( baseret på ca. 4.000

hvordan situationen måske vil være

visioner for fremtidens israelske sam-

Politikeren

on-line kilder ).

for dette område om ti år.

fund. Om arkitekturen i Israel om en

Yohanan Pleser, den sidste taler, er

halv snes år sagde han, at Israel er

blot 38 år og en ”coming man” i isra-

Med et enkelt klik kan du med det samme oversætte hver artikel til 20

Ambassadøren

stærkt forbundet med Vesten, også i

elsk politik. Han er født i England og

forskellige sprog, herunder engelsk og

Ambassadør Plesner sagde, at hendes

arkitekturen. Orienteringen er til

uddannet ved Det hebraiske Univer-

dansk. Oversættelsen er baseret på

vision for det dansk-israelske forhold

London, Paris og New York, og han er

sitet i Jerusalem (B.A. i økonomi) og

Google Oversæt og er derfor en

er, at relationerne må blive dybere og

ikke i tvivl om, at Israels arkitektur i

ved Harvard Universitetet i USA

maskinoversættelse. Den kan i alle

føre til mere gensidig

den overskuelige fremtid vil være en

(M.A. i politisk økonomi og sikker-

tilfælde uden problemer fortælle dig,

forståelse. Hun talte om det dansk-

del af den internationale bølge - eller

hedsstudier). Han er medlem af knes-

hvad nyheden handler om, også i

israelske samarbejde på områder som

stil.

set for Kadima-centerpartiet og

detaljen.

”business”, turisme og forskning og

Videre sagde han, at den mellemøst-

blandt andet formand for knesset-

Formålet er at prøve at skabe et

sagde, at et af Danmarks mål er at

lige stil, der begyndte at dukke op i

lobby’en, der arbejder for et bedre for-

europæisk offentligt rum, hvor folk

styrke de allerede gode dansk-israel-

1960’erne, egnede sig mest til små,

hold mellem Israel og Europa.

meget mere end i dag har let og gratis

ske forbindelser.

lave bygninger, og ikke til 40-etagers

Om Israels plads i Mellemøsten om ti

adgang til at vide, hvad der optager

Hun citerede blandt andet Danmarks

kontorbygninger.

år sagde han, at han ser Israel som et

mennesker i andre lande. Man kunne

statsminister, Lars Løkke Rasmus-

Om Tel Aviv sagde Plesner, at denne

mere sikkert og velstående demo-

måske blive inspireret.

sen, for en udtalelse om, at Danmark

by er godt på vej til at blive en ”high-

krati. Han ser to konkurrerende visi-

Jeg har lavet en Users Guide på engelsk

sigter mod at blive et af de ti rigeste

rise” by, både fordi man mener, at det

oner for Mellemøsten – en, som han

på min egen hjemmeside. Guiden finder

lande i verden - og at et dansk univer-

sparer på jordoverfladen, fordi det er

og hans ligesindede prøver at fostre -

du her:

sitet vil blive blandt de ti bedste i

godt for business - og fordi der er

og en anden, som de prøver at forhin-

www.Niels-Jorgen-Thogersen.

Europa.

mode i det.

dre.

dk/33454409

Han sagde blandt andet, at selv i

Den anden vision, sagde han, er den

Arkitekten

København er der pres for at bygge

fundamentalistiske, islamiske akse,

Prøv dig frem. Og fortæl flest mulig

Så var det arkitektens tur. Ulrik Ple-

højt og ødelægge byens karakter og

som ønsker at bringe Mellemøsten

andre om denne gratis service.

sner er en internationalt berømmet

personlighed af rent forretningsmæs-

tilbage til middelalderen. I sidste

dansk arkitekt, med fast bopæl i Tel

sige grunde. I Tel Aviv eller andre

instans vil Israel og dets partnere

Niels Jørg--en Thøgersen

Aviv. Han blev for omkring 20 år siden

israelske byer (bortset fra Jerusalem,

besejre fundamentalismen - og Israel

e-mail: kimbrer@gmail.com

Jerusalems stadsarkitekt, da den

hvor der er bremset for høje bygnin-

vil fremstå som en fri, fredelig og

navnkundige afd. Teddy Kollek var

ger) er der ingen grund til ikke at

stærk moderat magt.

byens borgmester.

bygge højt - tværtimod.

32 

DANMARKSPOSTEN 3·2010


ny t om dk s pa n i e n

Dronningens fødselsdag fejret med maner i Sydspanien

Danes Worldwides repræsentant i Spanien, Jens M. Jensen taler med Udenrigsminister Lene Espersen (K) ved receptionen. Af Christina Lopes

hjælpe og samle jer, der er ude. Vi

nien, havde stablet hele det flotte

Hotelpersonalet påHotel Puerta del

repræsenterer udedanskerne på en

arrangement på benene, hvilket han

Sol i Mijas stod på hovedet, vindu-

række vigtige mærkesager over for

modtog fortjent applaus for samt stor

erne blev pudset og gulvene bonet

danske beslutningstagere,” sagde

tak‚ bl.a. af Lene Espersen, der ind-

forud for det storstilede gallaarrange-

han blandt andet.

ledte sin tale: ”Tak til Jens og alle i

ment, hvor 200 udedanskere fejrede

Under middagen optrådte også tenor

Danes Worldwide for invitationen til

Dronningens

Pedro Barrientos med en række

at fejre Hendes Majestæt Dronnin-

mandag den 12 april.

imponerende arier. Gæsterne hørte

gens fødselsdag sammen med jer her

Festklædte gæster strømmede til fra

det lykønskningstelegram, der var

i Malaga. Det er en fornøjelse at

nær og fjern for at møde aftenens

sendt til Dronningen samt hendes

komme her og mærke, hvordan jeres

æresgæst, justitsminister Lene

svar, og der var fødselsdagssang,

danske tilhørsforhold stadig brænder

Espersen (K), der fandt tid til at møde

hurra-råb og hyggeligt samvær ved

inden i jer, selv om mange af jer har

udedanskerne i sit stramme pro-

bordene.

boet i Spanien i mange år.

gram. Festen blev indledt med en

Jens M. Jensen, som er Danes

stemningsfuld reception ved hotel-

Worldwides repræsentant i Sydspa-

70års

fødselsdag

bød velkommen med lokale sange. Mijas, Antonio Sanchez, Danmarks ambassadør i Madrid, Lars Thuesen og Danes Worldwides nye generalsekretær, Anne Marie Dalgaard. Organisationens næstformand, Carsten Dencker Nieelsen, holdt tale under middagen.

Billeje i Danmark? Lej en lille bil i 1 uge for kun kr. 1.975,inkl. moms, fri km, fuld forsikring samt lev. Kastrup. Se mere på www.einer-hansen.dk

”Dronningen, Lene Espersen og udedanskerne repræsenterer Danmark på forskellig, vigtig vis. I Danes Worldwide gør vi, hvad vi kan, for at

e-mail: jesper@einer-hansen.dk telefon: +45 20 81 67 64

Forbeholdne forældre Under halvdelen af de danske forældre vil tillade deres børn at danne par med en muslim. Det viser en ny meningsmåling, som Megafon har foretaget for Politiken og TV 2. 39 procent af de adspurgte danske forældre vil ifølge undersøgelsen tillade deres børn at gifte sig med en muslim. Hellere ikke kæresteri er forældrene glade for. 47 procent af de danske forældre vil acceptere, at deres barn bliver kæreste med en muslim. Blandt muslimske forældre er uviljen stort set den samme. Her tillader 45 procent kæresteri, mens 47 procent af de muslimske forældre vil tillade, at deres barn siger ja til en ikke-muslimsk dansker. (Ritzau, flere medier)

Læs talerne på www.danes.dk

lets pool, hvor et studentersangkor Blandt gæsterne var borgmesteren i

Kandidater forlader landet Hver femte nyuddannet kan ikke få job herhjemme, og det får nu flere af de nyudsprungne kandidater til at kigge ud over Danmarks grænser for at få kickstartet karrieren. For på et jobtomt arbejdsmarked herhjemme, hvor hver femte dimittend går ledig, søger flere i stedet mod udlandet for at få kickstartet karrieren. I et notat fra 2009 har Universitets- og Bygningsstyrelsen analyseret sig frem til, at hver tiende nyuddannede, der fik sit eksamensbevis i sommeren 2007, var rejst ud af landet før året var omme. (Business.dk)

Hjælp til udlændinge De Radikale går sammen med et rådgivningscenter omen guide med oplysninger om, hvordan udlændinge i Danmark kan søge familiesammenføring i henhold til EU-reglerne. Integrationsordfører Marianne Jelved (R) siger til Information, at der er tale om ”god, gedigen folkeoplysning, som vi har følt os foranlediget til at lave, for ministeriet varetager ikke sin vejlednings-forpligtelse godt nok”. (Ritzau, flere medier)

DANMARKSPOSTEN 3·2010

  33


ny t fr a fredensborghusene Bestyrelsen

Alle rækkehuse er på 73.3 m2

Som det fremgår af danes.dk blev

og såvel gårdhavehusene som

Fredensborghusene bygget i 1962

rækkehusene har egen gårdhave.

lemskort få 10% rabat på værelsesprisen.

Fredensborghusenes Venner.

For at gøre værelserne mere

Ved foreningens generalforsam-

og 1963 på initiativ af den davæ-

Nærmere om de enkelte typers

attraktive for vores gæster har

ling 20. maj 2010 udtrådte efter

rende formand for Dansk Sam-

indretning fremgår af materiale,

beboerudvalget taget initiativ til at

eget ønske og på grund af alder

virke (nu Danes Worldwide),

der kan rekvireres ved Fredens-

gennemføre en opdatering af de

Christen Mærsk og Steen Lichten-

Jørgen Saxild.

borghusene, Bakkedraget 43, 3480

først opførte værelser. I Jørn

berg af bestyrelsen, mens Ernst

Bebyggelsen består af 47 gård-

Fredensborg, på 4848 1202 eller

Utzons ånd vil de blive fornyet

Kirstein blev genvalgt og Lissie

havehuse, 30 rækkehuse og en

via mail til fredensborghusene@

med nye tekstiler, der passer til

Christoffersen, Bakkedraget 38 og

centerbygning med køkken og

post.tele.dk.

bebyggelsens helt specielle farve-

Kirsten Thomsen, Køge blev ind-

restaurant, selskabslokaler og ni

Udlejning af husene sker på

holdning og de møbler, som Jørn

valgt.

gæsteværelser, heraf tre dobbelt-

baggrund af ventelister. Mere

Utzon i sin tid designede til projek-

Se mere herom på www.

og seks enkeltværelser.

herom i næste blad.

tet. Værelserne vil herefter fremstå

fredensborghusenesvenner.dk,

lyse og indbydende og afspejle den

der i øvrigt siden websidens start

dejlige stemning i Danmark om

ultimo januar har haft besøg af

Alle værelser kan udstyres med en ekstra opredning.

Beboerudvalg

Af gårdhavehuse findes der to

Medlemmer af Danes Worldwide

sommeren: klar blå himmel, havet,

flere hundrede medlemmer af

størrelser: 111.3 m2 og 129.5 m2.

har mulighed for at leje sig ind på

stranden og de smukke bølgende

Danes Worldwide.

Inden for hver af disse størrelser er

Fredensborghusenes gæsteværel-

kornmarker.

der to typer, nemlig type A og B for

ser i forbindelse med ferie og lig-

De første værelser vil stå klar til

111.3 m2 og type C og D for 129.5 m2.

nende og ved forevisning af med-

at byde gæsterne velkommen inden længe.

nye ansigter i danes worldwide

Marie Brynskov

Stine Wind

Magnus Boding Hansen

Anders Bo Mygind

Journalist, 35 år, afløser

Er som studentermed-

Er Danes’ første gonzo-

Lærer, 43 år, er netop

Christina Lopes, der efter

hjælp ansat til at hjælpe

journalist. Han læser

vendt hjem efter to år

13 år som kommunika­

med kommunikation

retorik og journalistik

i Miami. Han har

tionsansvarlig i ´Danes

og strategiske opgaver.

ved Københavns og

tidligere boet i Argentina.

World­wide´ har fået nyt

Hun læser på første år af

Costa Rica Universitet

Underviser 8.- 10. klasse

job i ´Trygfonden´. Marie

sin kandidatuddanelse

og vil være krigskorre-

og har desuden ansvaret

har blandt andet boet og

i kommunikation på

spondent. Han har

for tilbud og sammen­

arbejdet som freelancer i

Copenhagen Business

skrevet freelance til

sætning af gruppeunder-

Bruxelles, været redakti-

School.

Information fra Haiti

visningspakker.

onssekretær på fagbladet

og lavet radio i stats­

´Bibliotekspressen´ og

kuppede Honduras.

webredaktør i ´Red Barnet´. Hun kan træffes på marie@danes.dk

34 

DANMARKSPOSTEN 3·2010


010

CH-8

n

llige

h-Mü

Züric

SPI CPH 76201 PRIORITY P

Nem adgang. Hurtigt overblik. Høj sikkerhed. Når som helst og hvor som helst. I netbanken har du altid adgang til dine penge, dine dokumenter og dine investeringer. I JBPB Netbank finder du alle de oplysninger, du har brug for i forbindelse med bl.a. din daglige økonomi og dine investeringer. Du har adgang, hvis bare du har en forbindelse til nettet

JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG • Private Banking Wasserwerkstrasse 12 • Postfach • 8021 Zürich Tlf. +41 (0) 44 368 7373 • Fax +41 (0) 44 368 7379 info@jyskebank.ch • www.jyskebank.ch 36 

Jyske Bank (Schweiz) AG er et datterselskab af Jyske Bank A/S, Services og produkter tilbydes ikke alle, f.eks. ikke til personer med bopæl i Danmark.

CVR-nr. 3·2010 17616617. DANMARKSPOSTEN

– uanset hvor du befinder dig. Mere fleksibelt bliver det ikke. Læs mere på jyskebank.ch/netbanking – eller du kan kontakte en rådgiver.

Magasinet_DANES_3_2010  
Magasinet_DANES_3_2010  

Magasinet for danskere i udlandet

Advertisement