14 Czas na transport

Page 13

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

SPIS TREŚCI 6 13

Artykuły ekspertów EMAT NUMERU: T Dokąd dojedzie branża TSL w 2021 roku?

artnerzy Biznesowi Grupy Inelo P – razem w drodze po sukces

RTYKUŁ SPECJANY: A Cyfrowe trendy mogą stać się rzeczywistością już w tym roku

17 18

Telematyka – niezbędne narzędzie w dobie wyzwań transportowych

21

ranża transportowa w nowych realiach B – jak TSL radzi sobie na home office?

olskie MŚP w TSL dzięki nowym technologiom P utrzymują konkurencyjność na tle korporacji

kąd wzięła się nawigacja GPS S i co jej zawdzięczamy?

25 27 30 32

arta drogowa – relikt przeszłości czy konieczny K dokument?

34

TSL na niskim biegu przez długi kontrahentów

36

rzyszłość transportu to ETA – rozwój e-commerce P zmienia oblicze transportu drogowego

Technologia pomoże wdrożyć paliwa alternatywne w branży TSL

38

SL dekadę temu i dziś T – czy branża przewidziała kryzys klimatyczny?

Telematyka w transporcie: kierowco, co wie o Tobie Twój szef?

arketing rekomendacji w usługach – o znaczeniu M organicznych poleceń w prowadzeniu biznesu

41 43 46

WYDAWCA I SIEDZIBA REDAKCJI: Inelo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Karpacka 24/U2b 43-300 Bielsko-Biała REDAKTOR NACZELNY: Karolina Bakalarska redakcja@inelo.pl REDAKTOR: Kamil Pawłowski KOREKTA: Kamil Pawłowski PROJEKT I ŁAMANIE: www.skladgazet.pl NUMER: Numer 1 (14), styczeń 2021r. REKLAMA: Kamil Pawłowski marketing@inelo.pl PROJEKT OKŁADKI: Anna Witkowicz5

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

SZANOWNI CZYTELNICY,

P

oczątek roku to dobry moment

Cyfrowe trendy mogą stać się rzeczy-

na pierwsze podsumowania minio-

wistością już w tym roku – to tytuł arty-

nych 12 miesięcy. Rok 2020 był cza-

kułu specjalnego, k tór y publikujemy

sem szczególny, zdominowanym informacyj-

w naszym kwartalniku. Czy to ostatni dzwo-

nie i organizacyjnie przez pandemię, która

nek na inwestycję w telematykę i dlacze-

okazała się wyczerpująca dla całej gospo-

go w ogóle jest ona potrzebna? Co z sys-

darki, w tym dla sektora transportowego.

temem TMS? Skąd wiemy, że znaczenie

Obserwując wydarzenia można zauważyć,

wydajnego i przewidywalnego ETA wzra-

że część z nas zdążyła odnaleźć się w nowej

sta oraz jaki ma to związek z e-commer-

rzeczywistości, pozostali natomiast z nadzie-

ce? Na te pytania odpowiedzi na pewno

ją spoglądają w nowy rok, licząc na rychły

nie zabraknie.

koniec pandemii. Jak będzie wyglądał rok

Mimo, że tematy pandemii i pakietu

2021? Na to pytanie trudno znaleźć jedno-

mobilności w ostatnim czasie zajmują więk-

znaczną odpowiedź i zapewne wielu nie

szą cześć naszych rozważań, nasi eksper-

podejmie takiej próby. My jednak w opar-

ci tradycyjnie przygotowali artykuły, które

ciu o sprawdzone i wiarygodne informa-

również wymagają szczegółowego omó-

cje zmierzymy się z tym zagadnieniem.

wienia. W grudniu ubiegłego roku o Wiel-

W artykule numeru rozliczymy ubiegły rok

kiej Brytanii zrobiło się głośno po tym, jak

i przedstawimy najważniejsze tematy, który-

odkryty został nowy szczep SARS-CoV-2,

mi będzie żyła branża transportowa w 2021

czego konsekwencją było wprowadzenie

roku. Kamil Wolański, kierownik działu eks-

pełnego lockdownu. Wielu z nas mogło

pertów, w specjalnie przygotowanym tema-

przez to zapomnieć, że 1 stycznia 2021

cie kwartalnika Czas na transport porusza

roku zakończył się okres przejściowy,

kwestię wzrostu stawek płac minimalnych

przeznaczony na wynegocjowanie przy-

w UE – w 2021 roku w transporcie obowiązu-

szłych relacji i dostosowanie się do nowych

ją jeszcze zasady „starej” dyrektywy o dele-

warunków współpracy na linii Unia Euro-

gowaniu. Można pokusić się o stwierdzenie,

pejska i Zjednoczone Królestwo. Jakie zmia-

że jest to okres przejściowy od momentu

ny czekają polskich przewoźników między-

przegłosowania przepisów, który kraje Unii

narodowych po brexicie? To nie jedyne

Europejskiej powinny wykorzystać na odpo-

pytanie, na które odpowiadają nasi eks-

wiednie przygotowanie się na zmiany obo-

perci. O tym, czy wprowadzenie ryczałtu

wiązujące od lutego 2022 roku. Na pewno

za nadgodziny jest lekarstwem na proble-

wielu przewoźników zainteresuje temat

my z tworzeniem ewidencji czasu pracy,

dotyczący wyroku TSUE w sprawie bezpraw-

odpowie Bartłomiej Zgudziak, ekspert

nie nakładanych kar w przypadku gdy nacisk

OCRK ds. analiz i rozliczeń.

na oś przekracza 11,5 tony. Przypominamy,

Na sam koniec przedstawiamy cykl

że 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedli-

„Partnerzy Biznesowi Grupy Inelo”, w któ-

wości Unii Europejskiej wskazał, że Rzecz-

rym prezentujemy Wasze sylwetki – wize-

pospolita Polska naruszyła prawo unijne,

runki firm, które nam zaufały i korzystają

poprzez ograniczenie możliwości ruchu

z naszych produktów i usług. Cieszymy się,

pojazdów o nacisku osi do 11,5 tony. Wobec

że możemy być częścią Waszych sukcesów.

powyższego, przewoźnicy, którzy płacili kary

Gorąco zachęcamy do bliższego poznania

za przejazd drogami o dopuszczalnym naci-

naszych Partnerów.

sku osi pojedynczej na poziomie 10, czy też 8 ton, mogą wnioskować o uzyskanie zwro-

—— Redakcja kwartalnika

tu zapłaconej kary pieniężnej. Kto dokład-

Czas na Transport

nie może liczyć na zwrot? Odpowiedź znajdą Państwo w artykule.


6

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

OPUSZCZENIE UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ WIELKĄ BRYTANIĘ – STAŁO SIĘ FAKTEM

ARKADIUSZ RYBIŃSKI Ekspert OCRK w zakresie ITD Były Inspektor Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z blisko siedmioletnim doświadczeniem kontroli transportu drogowego. W OCRK, jako regionalny ekspert doradza Klientom w obszarze spraw związanych z kontrolami drogowymi i w przedsiębiorstwach. Pomaga składać stosowne wyjaśnienia oraz przygotowywać odwołania od decyzji i skargi do sądów administracyjnych. Prowadzi szkolenia, w tym również w języku rosyjskim, dla kierowców oraz innych osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwach.

www.ocrk.pl

W grudniu ubiegłego roku o Wielkiej Brytanii zrobiło się głośno po tym, jak odkryty został nowy szczep SARS-CoV-2, który rozprzestrzenia się szybciej (o 60 proc.), niż poprzednie szczepy wirusa. Ta informacja, a także ogłoszenie pełnego lockdownu, oznaczającego praktycznie zamknięcie Wielkiej Brytanii, przyczyniły się, że wielu z nas zapomniało, iż 1 stycznia 2021 roku zakończył się okres przejściowy, przeznaczony na wynegocjowanie przyszłych relacji i dostosowanie się do nowych warunków współpracy na linii Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo. Jakie zmiany czekają polskich przewoźników międzynarodowych po brexicie?


7

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

Faktyczny brexit a wykonywanie przewozów w transporcie drogowym

organów celnych. Odpowiedzialność

Dla polskich przewoźników istotny pozosta-

wykonanie transportu, firma zewnętrzna

je fakt, iż w umowie uregulowane zostały

specjalizująca się w obsłudze celnej lub

kwestie wykonywania przewozów w trans-

sam przewoźnik. Ważne jest, aby doku-

porcie drogowym, lotniczym i morskim,

menty celne zostały przesłane, gdyż bez

zapewniając branży transportowej możli-

nich nie będziemy mogli wjechać do Wiel-

wość dalszego funkcjonowania na rynkach

kiej Brytanii.

za przygotowanie i wysłanie dokumentów celnych nie jest ściśle określona i ten obowiązek może wykonać podmiot zlecający

brytyjskich. Tym samym od 01.01.2021 r.

A lternat y wnym roz wiązaniem

transport do/z Wielkiej Brytanii wykony-

(do 01.07.2021 r.) jest wykonywanie prze-

wany jest na dotychczasowych zasadach.

wozów tranzytowych z Wielkiej Brytanii na podstawie Karnetu TIR, który znajduje się w kabinie pojazdu w wersji papierowej i wymaga wypełnienia oraz ostemplowania w granicznych urzędach celnych – bry-

Dokumentem uprawniającym do wjazdu pozostaje ważny wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

tyjskim i np. francuskim. Procedura polega na „otwarciu” Karnetu TIR na terytorium Wielkiej Brytanii, w wybranym urzędzie celnym. Wówczas podczas wjazdu na terminal kierowca musi skorzystać z pasa pomarańczowego, aby zamknąć procedury celne. Również posługiwanie się Karnetem TIR pozwoli na wjazd do hrabstwa Kent przy podaniu jego numeru podczas wypełniania zezwolenia. Ponadto, przewoź-

Co więcej, dalej możemy swobodnie prze-

nik korzystający z karnetu TIR jest zwolnio-

wozić ładunki z pozostałych państw unij-

ny z konieczności rejestracji w brytyjskim

nych do Wielkiej Brytanii i oczywiście w kie-

systemie GVMS oraz we francuskim sys-

runku powrotnym. Trzeba jednak zwrócić

temie SI BREXIT.

uwagę, że zmianie uległa zasada wykonywania przejazdów kabotażowych na terenie

O

Zjednoczonego Królewska. Od tego roku

Czym jest GVMS (Goods Vehicle Movement Service)?

becnie dzięki wynegocjowanemu

mamy możliwość wykonania dwóch opera-

w dniu 24.12.2020 r. porozumieniu

cji kabotażu w ciągu 7 dni, po dostarczeniu

między Unią Europejską a Wiel-

ładunku w transporcie międzynarodowym.

Brytyjczycy przygotowali również odpo-

ką Brytanią, otrzymaliśmy umowę o han-

Niezależnie jednak od przyjętego roz-

wiedni program – GVMS (Goods Vehicle

dlu i współpracy, która ma zapewnić płyn-

wiązania w kwestii możliwości wykony-

Movement Service), którego celem jest

ne przejście do nowego stanu prawnego

wania transportu na podstawie licencji,

obsługa portów i terminali przy kontro-

w stosunkach z Wielką Brytanią, przy mak-

po 01.01.2021 r. musimy być przygotowani

lach celnych przewożonych ładunków.

symalnym ograniczeniu ewentualnych nega-

na obowiązkowe kontrole celne przy wjeź-

To właśnie w tym systemie przewoźnik

tywnych skutków wynikających z zakończe-

dzie/wyjeździe z Wielkiej Brytanii. Podsta-

zobowiązany jest do rejestracji każdego

nia okresu przejściowego. Jest to obszerny

wowym wymogiem dla przewoźników jest

przejazdu (dane pojazdu, przewożonego

dokument zawierający regulację przepisów

uzyskanie nr. EORI – osobnego w Wielkiej

ładunku i deklaracji celnych oraz tranzy-

na wszystkich możliwych płaszczyznach

Brytanii i drugiego wydanego przez nasze

towych), celem otrzymania numeru – GMR

wzajemnych relacji pomiędzy zainteresowa-

państwo. Brytyjski nr EORI jest niezbęd-

(Goods Movement Record), którego oka-

nymi podmiotami, który został ratyfikowany

ny, aby móc funkcjonować jako przewoź-

zanie stanowi obowiązek od 01.01.2021 r.

przez stronę brytyjską w dniu 31.12.2020 r.

nik w systemie celnym i korzystać z przepi-

przy przewozach wykonywanych na pod-

– ostatnim etapem, wieńczącym cały pro-

sów celnych, dotyczących wypełniania lub

stawie wspólnej procedury tranzytowej

ces był podpis królowej Elżbiety II. Nieste-

zmian we wnioskach Przywozowej Dekla-

(CTC). I w tym przypadku, firmy trans-

ty procedura po stronie Unii Europejskiej

racji Skróconej.

portowe podczas odprawy mogą sko-

jest bardziej skomplikowana, gdyż polega

Przy odprawie celnej niezbędnym doku-

rzystać z formy papierowej dokumentów

na zatwierdzeniu Umowy przez Komisję

mentem jest deklaracja eksportowa/

lub korzystać z serwisu do obsługi prze-

Europejską, a następnie Parlament Euro-

importowa wraz z numerem MRN (Move-

wozu samochodami ciężarowymi GVMS,

pejski. Aktualnie wydane zostało stosowne

ment Reference Number). Odpowied-

w celu zakończenia przewozu w ramach

Rozporządzenie, mówiące o tymczasowym

nio wypełnione dokumenty należy prze-

procedury CTC przy wjeździe do Wielkiej

obowiązywaniu przedmiotowej umowy.

słać drogą elektroniczną do właściwych

Brytanii. Wybór procesu, który należy


8 zastosować, zależy od miejsca przyjazdu

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Kent Access Permit nie jest potrzebne

Procedury kontrolne podzielone na trzy etapy

towarów – porty w Calais czy Hoek podle-

jeżeli:

gają pod GVMS. Od 01.07.2021 r. nr GVMS

—— dmc zespołu pojazdów nie przekracza

będzie wymagany również przy transpor-

7,5 tony;

Wprowadzone procedury kontrolne przy

cie do/z Wielkiej Brytanii wykonywanym

—— nie wyjeżdżamy przez port w Dover lub

przewozie do/z Wielkiej Brytanii zostały

na podstawie pozostałych procedur cel-

Eurotunel;

podzielone na 3 etapy:

nych. Równocześnie przewoźnik otrzyma

—— pojazd nie przekracza granicy – np. tylko

1. Od 01.01.2021 r. przy wykonywaniu

swobodę w wyborze formy posługiwania

przejeżdża przez Kent lub udaje się

transportu standardowych towarów nale-

się dokumentacją, gdyż zarówno wersja

do punktu położonego w tym hrabstwie;

ży spełnić podstawowe procedury celne –

papierowa i elektroniczna będą akcepto-

—— doprowadzamy naczepę, która zostanie

deklaracje celne muszą zostać przesłane

wane przez służby brytyjskie.

przetransportowana za granicę.

w terminie do 6 miesięcy, przy czym dekla-

Wjazd do Wielkiej Brytanii dla obywateli Unii Europejskiej odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości, czyli za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu, jednak od dnia 01.10.2021 r. dokumentem upoważniającym do wjazdu będzie jedynie paszport.

Rozwiązania państw „portowych”

racje Safety&Security nie będą konieczne przez wspomniany okres. Tytoń, alkohol oraz produkty chemiczne wymagają pełnych deklaracji celnych, natomiast przewo-

Ponadto poszczególne państwa „portowe”,

żone artykuły zaliczane do grup wysokiego

z których odbywa się przeprawa promowa

ryzyka tj. zwierzęta, artykuły pochodzenia

lub kolejowa do Wielkiej Brytanii, przygo-

zwierzęcego oraz roślinne wymagają zgło-

towały odpowiednie rozwiązania.

szenia wstępnego (pre-notification) wraz

1. Niderlandia (Holandia) – system POR-

z dokumentacją zdrowia. Kontrola doku-

TBASE, który jest płatny i obowiązkowy

mentów odbywa się zdalnie, natomiast

dla wszystkich korzystających z portów

inspekcja towarów nastąpi w miejscu roz-

na terenie Niderlandii – https://www.por-

ładunku lub innym upoważnionym do tych

tbase.com/en/.

czynności miejscu.

2. Belgia – system RX/Seaport odpowie-

2. Od 01.04.2021 r. wszystkie artyku-

dzialny za rejestrację ładunków odprawia-

łu pochodzenia zwierzęcego (tj. mięso,

nych w portach belgijskich, przy czym nie

mleko, jajka, miód, karma dla zwierząt) oraz

jest obowiązkowy, lecz zalecany w celu

wszystkie artykuły roślinne będą wyma-

przyśpieszenia kontroli celnych.

gały zgłoszenia wstępnego oraz okazania

3. Francja – SMART BORDER, czyli „trój-

dokumentacji zdrowia.

W sytuacji, jeżeli zatrudniamy kierow-

kolorowy” system poruszania się podczas

3. Od 01.07.2021 r. przy przewozie

ców spoza Unii Europejskiej, w dalszym

przepraw promowych. Kolor zielony – płyn-

wszystkich towarów do Zjednoczonego

ciągu wymagane jest posiadanie przez

ny przejazd,; kolor pomarańczowy – dodat-

Królestwa wymagana będzie pełna doku-

nich odpowiedniej wizy wjazdowej do Wiel-

kowa kontrola ładunku, pojazdu lub kierow-

mentacja celna, w tym deklaracja Safety-

kiej Brytanii. Należy pamiętać, aby pojaz-

cy; kolor czerwony – pełna odprawa celna.

&Security. Pobieranie próbek towarów,

dy, którymi wykonujemy transport drogo-

Francuskie służby zalecają, by przy wyko-

takich jak żywe zwierzęta, czy artykuły

wy, wyposażyć dodatkowo w dokument

nywaniu transportu typu multidrop, sko-

roślinne, odbywać się będzie w granicz-

potwierdzający ubezpieczenie, czyli zie-

rzystać z opcji „logistic envelope”, polega-

nych punktach kontroli na terenie Wiel-

loną kartę.

jącej na przypisaniu do jednego zgłoszenia

kiej Brytanii.

Pozwolenie na wjazd do hrabstwa Kent (KAP) Od 1 stycznia 2021 r. kierowca pojazdu ciężarowego (powyżej 7,5 t dmc) udający się do Unii Europejskiej przez port w Dover

wjazdu na prom kilku ładunków i towarzyszących im dokumentów CRM, transpor-

Mamy nadzieję, że odprawy celne, zarów-

towanych jednym pojazdem.

no te na kontynencie, jak i na terenie Wiel-

Transport na przełomie 2020 i 2021 roku

kiej Brytanii, będą przebiegały sprawnie z poszanowaniem czasu kierowców. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych stron internetowych oraz profili w mediach

lub Eurotunel, musi posiadać pozwolenie

W przypadku wykonywania transportu

społecznościowych, gdzie na bieżąco infor-

na wjazd do hrabstwa Kent (Kent Access

do/z Wielkiej Brytanii na przełomie roku

mujemy o aktualnej sytuacji po opuszcze-

Permit – KAP). Każde pozwolenie ważne

2020 – 2021, jeśli załadunek miał miej-

niu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

jest przez 24 godziny i potrzebne nawet,

sce w 2020 r., a rozładunek już w 2021 r.,

jeżeli pojazd ciężarowy nie przewozi towa-

to wówczas odbywał się on na dotych-

rów. Dokument wydawany jest w posta-

czasowych warunkach, czyli wymagany

ci elektronicznej i aby go uzyskać, nale-

był dokument CMR (dokument przewo-

ży wypełnić formularz na stronie: https://

zowy), na którym widoczna ma być data

www.gov.uk/check-hgv-border. Za brak

załadunku towaru. Nie wymagana była

pozwolenia KAP kierowca może zostać

żadna dodatkowa dokumentacja celna,

ukarany karą grzywny w wysokości nawet

co potwierdziły odpowiednie francuskie

300 funtów.

i brytyjskie organy kontrolne.


9

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

WPROWADZENIE RYCZAŁTU ZA NADGODZINY

IRENEUSZ CZULAK Ekspert OCRK ds. Analiz i Rozliczeń Długoletni pracownik OCRK w Dziale Analiz i Rozliczeń. Do jego obowiązków należy reprezentowane Klientów w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz przygotowanie projektów pism i wyjaśnień pokontrolnych. Zajmuje się również szkoleniem i wsparciem pracowników w Ogólnopolskim Centrum Rozliczania Kierowców z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®.

www.ocrk.pl

– LEKARSTWO NA PROBLEMY Z TWORZENIEM EWIDENCJI CZASU PRACY? Niejednokrotnie zdarza się, że kierowcy zawodowi z racji wykonywanych zadań sporadycznie „pojawiają się na bazie”, co w istotny sposób może wpłynąć na bieżącą komunikację między poszczególnymi działami firmy a truckerem. Aktualnie postęp technologiczny pozwala na znaczne ograniczenie trudności, wynikających z charakterystyki pracy zawodowego kierowcy – nie tylko jesteśmy w stanie kontaktować się z kierowcą telefonicznie, ale również zdalnie przesyłać zlecenia, monitorować poszczególne parametry stylu jazdy, czy położenie samochodu. Problematyczna może okazać się kwestia związana z tworzeniem dokumentacji pracowniczej, a w szczególności prawidłowego i terminowego rozliczenia czasu pracy każdego z kierowców.


10

Z

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

godnie z przepisami Kodeksu Pracy,

w ykonują prace stale poza zakładem

naliczenie i wypłacenie wynagro-

pracy, a właśnie z taką sytuacją mamy

dzeń dla wszystkich pracowników,

do czynienia w przypadku kierowców.

Weryfikacji godzin pracy Przytaczając przepis art. 149 § 2 Kodeksu

w tym kierowców nie może odbyć się w ter-

Pracy W stosunku do pracowników objętych

minie późniejszym niż do każdego 10-tego

systemem zadaniowego czasu pracy, pracow-

dnia następnego miesiąca. Wynagrodze-

ników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzy-

nie musi uwzględniać wszystkie zmienne składniki takie jak: nadgodziny, godziny nocne, czy dyżury. Naliczenie i terminowe wypłacenie wynagrodzeń nie powinno stanowić trudności w momencie, gdy posiadamy aktualne dane analogowe lub dane cyfrowe, dotyczące czasu pracy kierowców. Obecnie wiele firm korzysta już z możliwości zdalnego pobierania danych, zarówno z karty kierowcy, jak i tachografu, które dostępne są przy pomocy systemów służących do lokalizacji i monitorin-

Podczas ustalania wysokości ryczałtów należy pamiętać, żeby były równe kwocie, odpowiadającej przypuszczalnej ilości pracy, ponieważ składniki te nie mogą być sztucznie zaniżone względem ilości dotychczasowo wykonywanych obowiązków.

gu GPS jak np. GBox firmy INELO.

mujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy, można odnieść wrażenie, że w przypadku wprowadzenia systemu zadaniowego, ryczałtu za godziny nadliczbowe lub godziny nocne, firmy transportowe nie muszą dokonywać już żadnych dodatkowych obliczeń, gdyż nie mają konieczności tworzenia ewidencji czasu pracy. Nic bardziej mylnego! Wprowadzenie ryczałtów za godziny nadliczbowe nie zwalnia pracodawcy z konieczności weryfikacji godzin pracy swoich pracowników,

Zryczałtowana struktura wynagrodzenia

Aby móc określić realny wymiar ryczałtów,

godzin nadliczbowych lub innych zmiennych

powinniśmy zweryfikować i uśrednić dane

składników wynagrodzenia takich, jak godzi-

Firmy transportowe, które nie posiada-

dotyczące wcześniej wyliczanych zmien-

ny nocne czy dyżury przewyższyła wypła-

ją u siebie wspomnianego rozwiązania,

nych składników w ynagrodzenia. Tak

cony ryczałt następuje wymóg ich wypłaty.

najczęściej radzą sobie z problemem

ustalone kwoty są wypłacane wraz z nor-

Wynika to wprost z przepisu art. 80 Kodeksu

w ynagrodzeń, wprowadzając w umo-

malnym wynagrodzeniem pracownika,

Pracy oraz wyroków sądów, gdzie roszczenia

wach o pracę zryczałtowaną strukturę

w terminie nie późniejszym niż do 10-tego

o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzi-

wynagrodzenia. Warto jednak podkre-

dnia następnego miesiąca. Co do zasady

nach nadliczbowych, powyżej ustalonego

ślić, że posiadanie lokalizacji satelitarnej

ryczałty wypłaca się w ustalonej i stałej

ryczałtu zostały uznane jako zasadne (wyrok

nie dyskwalifikuje stosowania ryczałtów.

wysokości, jednak, gdy w danym miesiącu

SN z 17 czerwca 2008 r., I PK 307/07, wyrok

Dzięki możliwościom, jakie dają nam prze-

występują nieobecności usprawiedliwio-

Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 2015-10-

pisy Kodeksu Pracy, a dokładnie art. 1511

ne, uprawniające do otrzymania przez pra-

29 Sygn. akt III APa 7/15). Dla służb kontro-

§ 4 i art. 1518 § 2, dopuszczalne jest wpro-

cownika zasiłku lub wynagrodzenia choro-

lnych czy sądów, ustalenie wymiaru pracy

wadzenie ryczałtów za godziny nadliczbo-

bowego, kwotę ryczałtów należy obniżyć

kierowców nie stanowi większego kłopotu,

we, czy za godziny nocne, gdy pracownicy

o 1/30 za każdy dzień nieobecności.

ponieważ dane źródłowe dotyczące godzin

ponieważ w sytuacji, gdy rzeczywista ilość


WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

pracy zapisane są na wykresówkach, kartach cyfrowych oraz danych z tachografu, które przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest przechowywać przez minimum 1 rok. Jak zatem powinna wyglądać weryfikacja wysokości należnego ryczałtu z kwotami wypłaconymi?

Weryfikacja wysokości należnego ryczałtu Analiza odbywa się na podstawie comiesięcznie tworzonej ewidencji, która wykazuje ilości przepracowanych godzin nadliczbowych i innych składników wynagrodzenia. Wyniki te, a w szczególności wartości kwotowe zestawia się z wypłaconym już ryczałtem. Rozliczeń ryczałtów dokonuje się zgodnie z przyjętym u danego pracodawcy okresem rozliczeniowym, najczęściej są to trzy kolejne miesiące kalendarzowe. W przypadku, gdy wartości wypłaconego ryczałtu nie przekraczają kwot wypłaconych, nie ma konieczności dokonywania wyrównań, ale nie ma też możliwości dokonywania potrąceń. Jeżeli w którymś z ryczałtowanych składników wartości rzeczywiste przekroczą kwoty wypłacone, następuje konieczność ich wypłaty. Wyrównania wynikające z rozliczenia ryczałtów należy wypłacić pracownikom z wyraźnym wyszczególnieniem tytułu ich wypłaty, wskazując go w liście płac.

Dobrą praktyką jest comiesięczne monitorowanie wartości wypracowanych godzin, ponieważ w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, można podjąć odpowiednie kroki, które mogą ustrzec przedsiębiorstwa przed dużymi kosztami wynikającymi z ich wyrównań na koniec okresu.

Mowa tutaj w szczególności o zaplanowaniu odpowiedniej ilości dni wolnych, w trakcie których będzie można oddać godziny nadliczbowe, co pozwoli unikną ich wypłaty. Ma to szczególne znaczenie dla firm, które wprowadziły 12-miesięczny okres rozliczeniowy w celu niwelowania negatywnymi skutków pandemii COVID-19. Wprowadzeniu rocznego okresu rozliczeniowego, może pozytywnie wpłynąć na uelastycznienie czasu pracy, dzięki czemu w okresie obniżonej ilości zleceń kierowcy będą mogli pracować w wymiarze niższym, niż wynikałoby to z ich miesięcznej normy, a następnie dłużej, bilansując tym samym obowiązujący ich czas pracy w ramach wydłużonego okresu rozliczeniowego. Wypłata ewentualnych nadgodzin ponad ryczałt, wykazanych w rozliczeniu, nastąpi dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego, czyli dopiero w 2021 r., dlatego, aby uniknąć niespodziewanych dopłat, należy sukcesywnie monitorować ilość wypracowanych godzin przez naszych kierowców.

Zdalne pobieranie danych Naliczenie i terminowe wypłacenie wynagrodzeń, w sytuacji, gdy posiadamy informacje dotyczące czasu pracy kierowców nie powinno być zadaniem trudnym. Pomocne okazują się rozwiązania, umożliwiające zdalne pobieranie danych, takie jak urządzenia do lokalizacji i monitoringu GPS np. marki GBox. Firmy, które nie posiadają takich systemów powinny rozważyć ich wdrożenie, oszczędzając tym samym czas oraz zyskując gwarancję poprawności otrzymywanych danych, niezbędnych do tworzenia dokumentacji pracowniczej.

11


12

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY


13

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

TEMAT NUMERU

DOKĄD DOJEDZIE BRANŻA TSL W 2021 ROKU? KAMIL WOLAŃSKI Kierownik Działu Ekspertów Doświadczony ekspert i szkoleniowiec, a także autor licznych publikacji w prasie branżowej. Od 2018 r. jako Kierownik Działu Ekspertów odpowiedzialny jest za planowanie i koordynację działań sztabu ekspertów. Zajmuje się również szkoleniem i wsparciem pracowników OCRK z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®.

www.ocrk.pl

2020 rok jest już za nami – był to czas szczególny, zdominowany informacyjnie i organizacyjnie przez pandemię, która okazała się wyczerpująca dla całej gospodarki, w tym dla sektora transportowego. Dobrym wyznacznikiem tego, z czym mieliśmy do czynienia, są dane opublikowane przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego – w 2020 roku liczba rejestracji nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 t dmc w Polsce spadła o 28% rok do roku. W przypadku autokarów spadek wyniósł prawie 40%. Takiego rozwoju sytuacji nikt nie mógł przewidzieć. Głównym czynnikiem mającym wpływ na tę sytuację, okazał się oczywiście COVID-19, ale na podium wydarzeń minionego roku dorzucić należy przegłosowany pakiet mobilności, czy brexit, który niestety będzie miał kontynuację w rozpoczętym roku 2021. Co wydarzyło się w minionym roku i co czeka branżę transportową w 2021? Zapraszam do lektury.


14

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

2020

kwestii czasów jazdy, przerw i odpoczyn-

już kilka przypadków kar nakładanych

Pandemia koronawirusa

ków kierowców oraz obsługi tachografów.

na przedsiębiorstwa.

Gorący okres w prawie transportowym tak naprawdę dopiero jest przed nami, gdyż

Chaos informacyjny i organizacyjny, zamy-

kolejne zmiany będą dotyczyły delegowa-

kanie granic, kwarantanna, dodatkowe

nia i dostępu do rynku, przy czym należy

dokumenty potrzebne przy poruszaniu

się przygotować do nich już w tym roku.

się między państwami, a także spóźniona reakcja władz centralnych Unii Europejskiej. Firmy przewozowe w pewnym momencie zostały praktycznie pozbawione możliwości

Brexit i święta w ciężarówkach

Zwrot części niemieckich opłat drogowych Na koniec części podsumowującej miniony rok, którego z całą pewnością nie można nazwać łatwym, przyszedł czas na dobrą wiadomość dla polskich przewoźników – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-

płynności w operacjach transportowych.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską,

skiej w Luksemburgu wydał 28 paździer-

Niektóre z nich, jak te działające w bran-

pozostając nadal ważnym kierunkiem dla

nika bardzo ważny wyrok, który pozwoli

ży automotive czy przewozach pasażer-

polskich przewoźników. Do samego końca

firmom transportowym odzyskać niesłusz-

skich, w zasadzie stanęły w miejscu. Nie

nie było wiadomo, na jakich zasadach

nie naliczane opłaty drogowe w Niemczech

można zapomnieć także o pracownikach

od 01.01.2021 r. będzie można świadczyć

(maut). Podczas ustalania wysokości opła-

tego sektora, w tym kierowcach, którzy

przewozy do Zjednoczonego Królestwa.

ty strona niemiecka niezgodnie z prawem

z obawy o swoje zdrowie w początkowym

Kwestie odpraw celnych, czy przepraw gra-

zaliczyła m.in. koszty policyjne do kosztów

okresie odmawiali nawet wyjazdów do rejo-

nicznych – to wszystko wymagało od pol-

infrastrukturalnych, co przyznał w swoim

nów szczególnie zagrożonych. Z powodu

skich przewoźników bardzo dużo cier-

orzeczeniu TSUE. Firmy transportowe,

zamknięcia granic zewnętrznych Unii Euro-

pliwości. Numer EORI, systemy zgłoszeń

które płaciły opłaty drogowe w Niem-

pejskiej pracownicy ze wschodu również

przewożonych towarów różne w każdym

czech w latach 2017‒2020 mogą doma-

nie mogli być pewni możliwości wykony-

kraju oraz deklaracje, to niestety dodat-

gać się odzyskania niesłusznie pobranych

wania pracy. Mamy nadzieję, że sytuacja

kowe obciążenia administracyjne, które

pieniędzy. Cała procedura nabierze tempa

na rynku przewozów towarów i pasaże-

są wynikiem wyjścia z Unii Europejskiej

po wydaniu wyroku sądu niemieckiego,

rów będzie wracała do normy, ale niestety,

i ze wspólnego rynku.

który to zwrócił się do TSUE z powyższą

już teraz wielu z przedsiębiorców nie pora-

Wszyscy pamiętamy również przed-

kwestią. Według ekspertów jest to kwe-

dziło sobie z tą sytuacją i w obecnym roku

świąteczny chaos wywołany przez Fran-

stia przesądzona – pozostaje jedynie pyta-

boryka się z upadłością własnych biznesów.

cję, która w obawie przed nową mutacją

nie „kiedy? ”.

Pakiet mobilności

koronawirusa zamknęła granice, czym skazała tysiące polskich kierowców do spędzenia świąt w pojazdach, na wyznaczonych

Okres pandemii nie zatrzymał głosowań

parkingach, w oczekiwaniu na przeprawę

nad pakietem mobilności, który został opu-

promową.

blikowany 31 lipca, żeby następnie po dwudziestu dniach wejść w życie (20 sierpnia 2020 roku). Z czasem pakiet mobilności z uwagi na mało precyzyjne zapisy, które

Coś dla mniejszych flot – zakaz spania w busach

2021 Wzrost stawek płac minimalnych w UE, okres „przejściowy” W 2021 roku w transporcie obowiązują

ostatecznie stały się źródłem prawa, zaczął

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązu-

jeszcze zasady „starej” dyrektywy o delego-

być nazywany pakietem niejasności, potę-

jącymi od 3 września 2020 roku we Fran-

waniu. Można powiedzieć, że jest to okres

gując tym samym narastającą niepewność,

cji – firmom przewozowym grozi wysoka

przejściowy od momentu przegłosowa-

jeżeli chodzi o sprawne świadczenie prze-

kara (nawet 1500 €) za obieranie przez

nia przepisów, który kraje Unii Europej-

wozów w Unii Europejskiej. Obowiązkowa

kierowcę odpoczynków dziennych oraz

skiej powinny wykorzystać na odpowiednie

organizacja powrotu kierowcy, co czte-

tygodniowych w kabinie pojazdu o dmc

przygotowanie się na zmiany obowiązujące

ry tygodnie czy dwa odpoczynki skróco-

poniżej 3,5 tony. W przypadku przewo-

od lutego 2022 roku. Zostały one wprowa-

ne z rzędu – to przykład zagadnień, które

zów pojazdami lekkimi (do 3,5 t) kierow-

dzane przez dyrektywę 2020/1057 ustana-

sprawiły inspekcjom w całej Unii Europej-

cy mogą odbierać wyłącznie przerwy (nie

wiającą przepisy szczególne w odniesie-

skiej niemały problem. Nie pomogły nawet

odpoczynki) w ciągu dnia, a dłuższe odpo-

niu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy

opublikowane końcem listopada przez

czynki (dzienne, tygodniowe), powinny być

2014/67/UE dotyczących delegowania kie-

Komisję Europejską wytyczne, które miały

odbierane poza pojazdem, w miejscach

rowców w sektorze transportu drogowe-

pomóc w rozwianiu wszelkich wątpliwości.

do tego przystosowanych, z zachowa-

go. To, co z jednej strony jest interesujące,

Idąc za słowami unijnej komisarz ds. trans-

niem odpowiednich warunków higienicz-

a z drugiej może budzić niepokój, to zwięk-

portu, z którymi w pełni się zgadzamy –

no-sanitarnych. Kierowca powinien także

szona początkiem roku aktywność służb

sektor musi mieć jasność, co do sposobu

być w stanie udowodnić podczas kontroli,

kontrolnych, szczególnie Francji i Austrii,

przestrzegania nowych przepisów, a orga-

że nie tylko aktualny, ale również poprzed-

pod kątem kontroli delegowania – z naci-

ny egzekwujące jednolitą interpretację.

nie odpoczynki był y odbierane poza

skiem na weryfikację posiadania przez

Pamiętajmy, że aktualnie obowiązująca

pojazdem. Niestety, nie jest to przepis

kierowców wymaganych na drodze doku-

część pakietu mobilności dotyczy jedynie

„martwy”, gdyż od początku roku mamy

mentów, co przekłada się w przypadku


15

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

jakichkolwiek nieprawidłowości na spraw-

—— Holandia

wykonywane są na podstawie obowiązują-

dzenie wypłaconego minimalnego wyna-

od 01.01.2021 r.:

cej licencji wspólnotowej, przy czym wypis

grodzenia kierowcom.

– stawka godzinowa 9,72 € (+0,02 €).

z licencji powinien znajdować się w pojeź-

Należy pamiętać, że 1 stycznia, to w wielu

dzie. Bez zmian pozostały również normy

krajach moment aktualizacji obowiązują-

—— Dania

dotyczące czasu pracy kierowców. Przed-

cych stawek płac minimalnych. Na ten ruch

Dania dołącza do krajów, które wymagają

siębiorstwa transportowe, które posiada-

zdecydowała się większość krajów, do któ-

lokalnej płacy minimalnej dla zagranicznych

ją siedzibę na terenie Unii Europejskiej,

rych przewozy świadczą polscy przewoź-

kierowców. Do czasu wejścia w życie pakie-

będą mogły również wykonywać 2 opera-

nicy. Wypłacając kierowcy wynagrodzenie

tu mobilności (luty 2022 r.), który usta-

cje kabotażowe na terytorium Wielkiej Bry-

początkiem lutego musimy pamiętać, aby

li jednolite zasady dla całej Unii Europej-

tanii w ciągu 7 dni (w porównaniu do 3 ope-

uwzględnić je w rozliczeniach:

skiej, płaca minimalna w Danii obowiązuje

racji w trakcie 7 dni obowiązujących w Unii

jedynie podczas świadczenia przewozów

Europejskiej). Najważniejszą zmianą od 1

—— Polska

kabotażowych oraz transportu kombino-

stycznia 2021 roku będzie jednak powrót

od 01.01.2021 r.:

wanego i nie będzie dotyczyć transportu

kontroli granicznych oraz odpraw celnych.

– stawka miesięczna dla umów o pracę:

międzynarodowego.

Uciążliwe dla przewoźników mogą okazać

2800 zł (+ 200 zł względem obecnej stawki);

Od 01.01.2021 r.:

się również nowe zasady organizacji ruchu

– stawka godzinowa zlecenie, samozatrud-

– kabotaż i transport kombinowany w prze-

na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej

nienie: 18,30 zł (+1,30 zł).

wozie rzeczy 163,50 DKK (czyli około 99 zł

z Zjednoczonym Królestwem.

za godzinę pracy); —— Niemcy

– kabotaż w przewozie osób 163,30 DKK;

od 01.01.2021 r.:

– przewozy turystyczne 168,60 DKK.

– stawka godzinowa: 9,50 € (+0,15 €). U naszego zachodniego sąsiada zapla-

Równocześnie zapowiedziano już pierw-

nowano już kolejne podwyżki na ten rok.

szą korektę ww. stawek na marzec 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. stawka minimalna wyniesie 9,60 €. Zmienia się również wartość

Brexit

SvEV, które wyniesie odpowiednio:

Ograniczanie skutków „martwego pola” we Francji Każdemu kierowcy, a przede wszystkim samochodu ciężarowego, powinno znane być pojęcie „martwego pola”, czyli obszaru wokół pojazdu, który nie jest widocz-

– wyżywienie 8,77 € dziennie (+0,17 €);

Jak już wcześniej zostało wspomniane,

ny dla prowadzącego pojazd w lusterkach

– nocleg 7,90 € dziennie (+0,07 €).

1 stycznia 2021 roku brexit stał się faktem,

bocznych, czy też w lusterku wstecznym.

tym samym zakończył się okres przejścio-

Od 1 stycznia 2021 roku Francja (ponownie

—— Francja

wy, przeznaczony na wynegocjowanie przy-

przywołujemy Francję) postanowiła ogra-

Ze względu na podniesienie ogólnej staw-

szłych relacji i dostosowanie się do nowych

niczyć potrącenia i wypadki z tego tytu-

ki wynagrodzenia minimalnego do 10,25 €

warunków współpracy na linii Unia Europej-

łu, co jednak wiąże się również z nowymi

od 01.01.2021 r.:

ska i Zjednoczone Królestwo. Dla polskich

obowiązkami dla przedsiębiorców trans-

– grupy 118M, 120M, 128M, 138M podnie-

przewoźników najważniejszą informacją

portowych. Począwszy od początku roku,

sienie na 10,25 € (+0,10 €);

jest, że od 1 stycznia 2021 roku, będą mogli

samochody ciężarowe (powyżej 3,5 t)

– grupa 150M (kierowcy ciągników z nacze-

wykonywać przewozy do/z terytorium Unii

oraz autobusy poruszające się po tere-

pami) 10,39 € (bez zmian);

Europejskiej i do/z oraz przez terytorium

nie Francji muszą posiadać oznakowania

– przewóz osób – bez zmian.

Wielkiej Brytanii bez ograniczeń. Przejazdy

pojazdu po bokach oraz z tyłu specjalnie


16

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

przygotowanymi nalepkami ostrzegawczymi o martwym polu. Zawierają one napis”ANGLES MORTS”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wspomniane wcześniej”martwe pole”. W przypadku ciągników siodłowych z naczepami potrzebujemy aż 5 naklejek (dwie po obu stronach i jedna z tyłu pojazdu):

11,5 tony – możliwość odzyskania zapłaconych kar 21 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że Rzeczpospolita Polska naruszyła prawo unijne, poprzez ograniczenie możliwości ruchu pojazdów o nacisku osi do 11,5 tony. Wobec powyższego, przewoźnicy, którzy płacili kary za przejazd drogami o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej na poziomie 10, czy też 8 ton, mogą wnioskować o uzyskanie zwrotu zapłaconej kary pieniężnej. Dodatkowo 11 stycznia 2021 r., w oparciu o wspomniany wyrok, w polskim Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia wprost staranie się o zwrot niesłusznie nałożonych kar z tytułu przekroczonego nacisku na oś. Zwrot (o który należy samemu zawnioskować) przysługuje tylko i wyłącznie przewoźnikom, którzy spełniają łącznie poniższe warunki: – kara została nałożona wyłącznie za nacisk osi nieprzekraczający 11,5 tony; – przejazd odbywał się w okresie 01.01.2011 r. – 01.2021 r.

Last but not least – zmiany w polskich zasadach wynagradzania kierowców Na koniec temat, który może okazać się największą rewolucją od lat, jeżeli chodzi o wynagrodzenia kierowców zawodowych. Przepisy nowej dyrektywy o delegowaniu zaczną obowiązywać w sektorze transportowym, co prawda od lutego 2022 r., jednak rok 2021 powinien być czasem, kiedy polscy przewoźnicy będą musieli przygotować się na czekające ich zmiany. Przypomnijmy – nowa dyrektywa zakłada m.in. brak możliwości zaliczania na poczet płac minimalnych jakichkolwiek części należności z tytułu podróży służbowych (diet i ryczałtów za noclegi), co w obecnym stanie prawnym oznacza wzrost kosztów pracowniczych o nawet kilkadziesiąt procent na pracownika! Co w takim razie z delegacjami kierowców? Jakie propozycje rozwiązań są „na stole”? Co ma do zaproponowania polski rząd? Jakie jeszcze zmiany przyniesie nowa dyrektywa? Te i wiele więcej pytań musi znaleźć swoją odpowiedź i to zdecydowanie jak najszybciej. Niestety, zeszły rok pokazał, że trudno jest przewidywać, co przyniesie nam przyszłość, niemniej jednak należy śledzić na bieżąco sytuację w branży transportowej, co na pewno pozwali nam sprawnie reagować i dostosowywać się do ewentualnych zmian. Z mojej strony mogę zapewnić, że dział ekspertów Grupy Inelo dołoży wszelkich starań, aby w dalszym ciągu dostarczać Państwu rzetelnych wiadomości, wskazując równocześnie najlepsze rozwiązania dla firm transportowych. Równocześnie zachęcam do śledzenia naszych stron internetowych – www.inelo.pl oraz www.ocrk.pl, a także profili w mediach społecznościowych.


17

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

PARTNERZY BIZNESOWI GRUPY INELO – RAZEM W DRODZE PO SUKCES

Woal transport i spedycja – nowoczesna firma specjalizująca się w transporcie towarów objętościowych na terenie Europy, która odważnie stawia na nowoczesne rozwiązania pozwalające zautomatyzować procesy. http://www.woal.com.pl/

Beskidzka Koniczynka – prężnie rozwijająca się firma, działająca na terenie Polski, a także poza granicami kraju, której działalność rozpoczęła się w 2003 roku. Lata obecności na rynku pozwoliły przedsiębiorstwu z Bielska-Białej zdobyć cenne doświadczenie, które dzisiaj owocuje profesjonalną obsługą kontrahentów na najwyższym poziomie. https://beskidzkakoniczynka.com.pl/

AK-sped

P

rzyglądając się codziennym działaniom strategicznym

– nowoczesna firma transportowa, która

największych firm na rynku, w tym również branży TSL,

dostarcza usługi najbardziej wymagają-

można stwierdzić, że partner biznesowy stanowi w dzi-

cym Klientom, w tym wielu międzyna-

siejszych czasach niepodważalną rolę w wypracowywaniu

rodowym liderom w swoich branżach. Dzięki wykwalifikowanej

pozycji konkurencyjnej. Relacje oparte na wzajemnym zaufa-

kadrze, której trzon tworzą doświadczeni kierowcy i odważnemu

niu, a także obustronna współpraca, pozwalają uzyskać prze-

stawianiu na nowoczesne rozwiązania technologiczne, bez żadnych

wagę biznesową, co bezpośrednio przekłada się na podejmo-

kompleksów rywalizuje z firmami z całej Europy. http://aksped.eu/

wanie korzystniejszych decyzji, na coraz trudniejszym rynku i realny wzrost dochodów firmy. Na definicję idealnego Partnera Biznesowego składa się wiele

GSF Polska

czynników, ale wśród tych najważniejszych należy wymienić m.in.: specjalistyczną wiedzę, wysoko rozwinięte kwalifikacje, umiejęt-

– dynamicznie rozwijająca się firma, której

ność dostosowania się do oczekiwań kontrahenta, a także pomoc

zaufali Klienci na rynkach Europy Zachodniej

i szybką reakcję w razie pojawienia się ewentualnych trudności.

oraz Europy Środkowo-Wschodniej. GSF Pol-

Grupie Inelo zaufało do tej pory blisko 14 tys. firm transporto-

ska potrafi dostosować się do każdego Klienta, gwarantując pro-

wych, co sprawia, że jesteśmy numerem jeden na rynku, jeżeli cho-

fesjonalną i fachową obsługę, podejmując się najbardziej wymaga-

dzi o wybór rozwiązań dla branży TSL, ale przede wszystkim sta-

jących wyzwań w transporcie, niezależnie od kierunku i specyfiki

nowi potwierdzenie, że dostarczane przez nas produkty i usługi

ładunku. https://www.gsf-polska.pl/

pomagają w sprawnym zarządzaniu oraz prężnym rozwoju każdej firmy. Wieloletnie doświadczenie liderów branży poparte wiedzą

AXO Logistyka

wykwalifikowanej i jedynej tak szerokiej na rynku grupy ekspertów oraz realizacja strategii kompleksowej obsługi one stop shop

– polska firma o europejskim zasięgu,

pozwala naszym Partnerom Biznesowym wykorzystać potencjał

specjalizująca się w zarządzaniu logi-

ich firm, osiągając przewagę konkurencyjną.

styką i łańcuchem dostaw. Zakres dzia-

Nasz sukces nie byłby jednak możliwy bez Was – naszych Part-

łalności obejmuje transport drogowy w ruchu międzynarodowym

nerów Biznesowych, będących impulsem do dalszych działań.

i krajowym, a także usługę magazynowania, w szczególności pro-

To również dzięki Wam mamy szerokie spojrzenie na branżę trans-

duktów, które wymagają utrzymania odpowiedniej temperatury,

portową, co pozwala nam dostarczać nowoczesne rozwiązania,

zgodnie z wszelkimi normami. https://axo.net.pl/

które usprawniają najważniejsze procesy spedycyjno-logistyczne w Waszych przedsiębiorstwach. Dlatego też postanowiliśmy wyjść z inicjatywą i stworzyć cykl

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI.

„Partnerzy Biznesowi Grupy Inelo”, w którym prezentujemy Wasze

Na sam koniec chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału

sylwetki – wizerunki firm, które nam zaufały i korzystają z naszych

w cyklu „Partner Biznesowy Grupy Inelo”. Aby wziąć udział

produktów i usług. Cieszymy się, że możemy być częścią sukce-

w projekcie, wystarczy wysłać do nas zgłoszenie na adres

sów odnoszonych przez:

marketing@inelo.pl w temacie wpisując „Partner Biznesowy”.


CYFROWE TRENDY MOGĄ STAĆ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ JUŻ W TYM ROKU Rok 2020 był dla polskiej branży TSL przełomowy w wielu aspektach. Jeszcze 12 miesięcy temu znaczna część ekspertów zajęta była wyłącznie tematem brexitu, którego termin nieustannie przekładano, a większość z nas zastanawiała się jak będą wyglądały procedury celne w Dover. Na horyzoncie malowało się widmo nadchodzącego pakietu mobilności i narastająca niepewność co do tego, jak finalnie wybrzmią nowe przepisy i czy w ogóle te zmiany legislacyjne będą obowiązywać. Wtedy jeszcze nikt nie przeczuwał nadchodzącej katastrofy, pojedyncze strzępki informacji o nowej chorobie na drugim krańcu świata nie budziły jeszcze wielkich emocji.

do nowych realiów. Postaramy się więc bliżej przyjrzeć temu, co czeka nas w 2021 roku – czy to ostatni dzwonek na inwestycję w telematykę i dlaczego w ogóle jest ona potrzebna? Co z systemem TMS? Skąd wiemy, że znaczenie wydajnego i przewidywalnego ETA wzrasta oraz jaki ma to związek z e-commerce? Zachęcamy do lektury.

Skutki pandemii w 2021 roku Pierwszy raz od kilkudziesięciu lat na przejściach granicznych zachodnich państw doświadczyliśmy ogromnych korków, spowodowanych pośpiesznie wprowadzanymi obostrzeniami, które doprowadziły do zamknięcia się wielu krajów. „Lockdown” – pojęcie, które dla wielu pozostawało obce, stało się ponurą rzeczywistością. Wiele sektorów gospodarki, w tym branża transportowa, która odgrywa klu-

D

czową rolę w trakcie pandemii, doświadziś, patrząc wstecz na atmosferę

cyfryzacji w branży transportowej. Kataliza-

cza spadków obrotów. Największe proble-

stycznia 2020 roku, jeszcze trud-

tory przyspieszające rozwój nowych tech-

my dotknęły przewoźników działających

niej niż zwykle jest nam przy-

nologii TSL nie tylko w Polsce, ale na całym

w oparciu o jeden sektor, jak automoti-

gotować zestawienie prognoz i trendów

świecie związane są ze zmianami legislacyj-

ve czy branżę np. meblarską. Na drogach

na najbliższe miesiące. Zeszły rok dostar-

nymi, takimi jak pakiet mobilności, brexit,

pojawiły się pospiesznie przerabiane lawe-

czył nam wielu nieoczekiwanych zwrotów

nowe możliwości na wschodzie oraz pan-

ty oraz autotransportery próbujące podre-

akcji oraz zmian, na które nie zawsze byli-

demią koronawirusa, która zmieniła nasz

perować budżety firm wykonując frachty

śmy gotowi. Z drugiej strony, duża licz-

sposób myślenia nie tylko w transporcie,

z towarem innym niż samochody. Cyfryza-

ba procesów oraz zjawisk zachodzących

lecz w praktycznie każdym sektorze gospo-

cja w transporcie, do tej pory postępująca

w polskim TSL bardzo przyspieszyła, kreu-

darczym. Co więcej, niemalże każdy ele-

powolnym, ale systematycznym krokiem,

jąc nowe środowiska oraz trendy, nabie-

ment gospodarki jest nierozłącznie powią-

w tym momencie zaczęła mocno przyspie-

rające coraz większego znaczenia. Mówi-

zany z logistyką – tym bardziej TSL musi

szać. Wzrosło znaczenie efektywnego prze-

my tu oczywiście m.in. o postępującej

w ekspresowym tempie dostosować się

widywania transportu. Nowe technologie


19

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

okazują się również nieocenioną pomo-

musiał wrócić do bazy przynajmniej raz

cą w trakcie pandemii – kierowcy korzy-

na 8 tygodni. Efektem nowej dyrektywy

stają z aplikacji do komunikacji z innymi

może być jeszcze większe przyspiesze-

truckerami, a wszędzie dostępny Inter-

nie cyfryzacji w transporcie.

Telematyka – pierwszy krok ku nowym technologiom Z analizy European Freight Transport Mar-

net w smartfonach pozwala natychmiast

– Odnalezienie się w gąszczu nowych prze-

ket Update 2019/2010 wynika, że rynek

odnaleźć się w ciągle zmieniających się

pisów, szczególnie tych związanych z rozli-

przewozów międzynarodowych wymusza

obostrzeniach w różnych krajach.

czaniem czasu pracy kierowców w kontekście

na przedsiębiorcach i kierowcach dosto-

– Patrząc na te wydarzenia z perspektywy

zmian legislacyjnych związanych z delegowa-

sowywanie się do wymagań technologicz-

czasu możemy z większym optymizmem oce-

niem pracowników, może okazać się bardzo

nych, w tym lepszej widoczności i trans-

niać możliwości polskiego transportu. Nasze

czasochłonne i niewydajne. Co więcej, skom-

parentności w zakresie zarządzania flotą

rodzime TSL w wyniku dynamicznych zmian

plikowanym procesom administracyjnym,

i realizacji zleceń. Wydajność sektora TSL

związanych z pandemią zaczęło mocno ewo-

księgowym, czy logistycznym szybciej spro-

coraz częściej postrzegana jest przez

luować, doceniając dobrodziejstwa nowych

stają międzynarodowi korporacyjni operato-

pryzmat cyfrowych rozwiązań opartych

technologii, pozwalających zwiększyć ren-

rzy niż transportowe MŚP, których w Polsce

na chmurze, SaaS. Sam transport zaczy-

towność oraz wydajność firm, a także efek-

jest najwięcej. Duże przedsiębiorstwa trans-

na być określany jako FaaS, czyli Freight as

tywnie konkurować na europejskim rynku

portowe mają rozbudowane działy prawne,

a Service. Rola firm transportowych zmie-

przewozów. Polskie firmy jak zawsze wyka-

ogromne floty do dyspozycji i stałe kontrak-

nia się – oprócz zapewniania transportu

zały się też dużą elastycznością w działaniu

ty, co pozwoli im zachować większą efek-

towarów muszą one być w stanie genero-

– z jednej strony zwolniła produkcja, a z dru-

tywność taboru, a także rentowność frach-

wać oparte na danych informacje o łańcu-

giej mamy do czynienia z gwałtownym roz-

tów na trudnym rynku. Dlatego w tym roku

chach dostaw swoich klientów, aby zwięk-

wojem e-commerce. Takie zmiany stworzyły

bardzo istotne będzie pozyskanie pewnego

szyć wartość dodaną do zlecenia.

ciekawe szanse rozwoju. Internetowi gigan-

partnera, który pomoże przygotować przed-

Wśród przedsiębiorców transportowych

ci sprzedaży aktywnie poszukują partnerów

siębiorstwo do zmian w przepisach obowią-

możemy zauważyć wzrost świadomości

do szybkiego i sprawnego przewozu towarów,

zujących od 2022 roku oraz zaoferuje kom-

i wiedzy o tym czym tak naprawdę jest tele-

np.: Amazon, który w styczniu 2021 r. ogłosił,

plet nowoczesnych narzędzi pozwalających

matyka. Epidemia koronawirusa przyczy-

że zaczyna sprzedaż skierowaną bezpośred-

utrzymać konkurencyjność w nowej rzeczy-

niła się do zmiany postrzegania systemów

nio do polskich konsumentów i dalej przyspie-

wistości – dodaje Bartosz Najman, Wice-

telematycznych jako urządzeń wyłącznie

sza tempo inwestycji w naszym kraju. Jednak

prezes OCRK, Grupa INELO.

do śledzenia lokalizacji pojazdów – szcze-

dostosowanie się do wymogów oraz proce-

Szczególna rewolucja nastąpi w trans-

gólnie istotne okazały się korzyści związa-

dur graczy e-commerce wymaga szybkiego

porcie drogowym operującym pojazdami

ne z możliwością analizy danych z syste-

przestawienia na cyfrowe podejście do trans-

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5

mów GBox bezpośrednio przez narzędzia

portu wspartego zintegrowanymi systema-

tony, potocznie nazywanych „busami”. Naj-

oprogramowania klasy TMS, pozwalają-

mi zapewniającymi ciągły dostęp do danych

bliższą do wdrożenia regulacją jest obję-

ce dokładnie wyliczyć rentowność, a dzię-

– komentuje Magdalena Magnuszewska,

cie opisywanej grupy przewoźników obo-

ki temu w świadomy sposób kształtować

Prezes Zarządu Grupy INELO.

wiązkiem posiadania licencji wspólnotowej

dochodowość całej firmy. Nierzadko w celu

uprawniającej do wykonywania międzyna-

sprawdzenia obsługi zleceń i optymalizacji

rodowych przewozów rzeczy pojazdami lub

wykorzystania, duże spedycje zrzeszające

zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie

mniejszych przewoźników wręcz wymaga

całkowitej przekraczającej 2,5 tony. Ta nie-

instalacji telematyki na pokładach ich flot.

Zmiany legislacyjne ukierunkowują w stronę cyfryzacji

zwykle istotna zmiana oznacza włączenie

– W roku 2021 możemy spodziewać się

W ubiegł ym roku poznaliśmy f inalny

tych przewozów do przepisów rozporzą-

jeszcze większego zainteresowania urzą-

kształt nowej dyrektywy regulującej prze-

dzenia 1071/2009. W konsekwencji prze-

dzeniami z serii GBox. Popyt na systemy

pisy związane z transportem drogowym.

woźnik wykonujący działalność w oparciu

telematyczne będzie wzrastał w kontekście

Pakiet mobilności stał się faktem, mimo

o wspomniane „busy” będzie musiał speł-

galopującej cyfryzacji transportu, która spo-

obiekcji co do jego kształtu wystosowanej

nić szereg obowiązków związanych z dostę-

wodowana jest ekspresowo rozwijającym

przez rządy kilku krajów, w tym Polski oraz

pem do rynku, stanowiących podstawę

się rynkiem e-commerce. Internetowa sprze-

kwestionowaniem zapisów przez samą

do uzyskania licencji wspólnotowej.

daż zmienia oblicze handlu i przewozu towa-

Komisję Europejską nowe zmiany legisla-

– Przewoźnicy mają prawie półtora roku

rów, coraz więcej przedsiębiorstw wymaga

cyjne wchodzą w życie już w lutym 2022

na przygotowanie się do wprowadzenia licen-

konkretnych, a także aktualnych informa-

roku. Mamy więc 12 miesięcy, aby przy-

cji wspólnotowych, ponieważ wskazane prze-

cji na temat bieżących dostaw. Dodatkowo,

stosować nasze rodzime firmy przewo-

wozy zostaną objęte obowiązkiem jej posia-

nowe regulacje, takie jak pakiet mobilno-

zowe do nowych realiów. Po tym czasie

dania od maja 2022 roku. Możemy więc

ści, stają się kolejnym powodem dla pol-

zaczną obowiązywać przepisy dotyczące

przewidywać, że duża liczba małych i śred-

skich transportowców, by zerkać przychyl-

delegowania pracowników w transporcie,

nich przedsiębiorców operujących w transpor-

nie w stronę nowych technologii. Inwestycja

nie będzie też możliwości zliczania diet

cie lekkim, będzie potrzebować kompleksowej

w systemy automatyzujące procesy, analizu-

i ryczałtów, jak dotychczas. Każdy pojazd

pomocy ze strony ekspertów OCRK – dodaje

jące czas pracy oraz umożliwiające spraw-

przeby wający poza krajem, w któr ym

Bartosz Najman, Wiceprezes OCRK, Grupa

ną komunikację z kierowcą wydają się rela-

jest siedziba firmy transportowej będzie

INELO.

tywnie niewielkim nakładem w porównaniu


20

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

z możliwymi do uzyskania przychodami,

„tradycyjnie” w biurach, na papierze. Zmie-

inteligentny algorytm ETA. Usprawnienie funk-

szczególnie na tle konkurencyjnego rynku.

nia się nasze podejście do zakupów, głów-

cji szacowania czasu dojazdu będzie możliwe

Wszystkie te elementy wpisują się w nowo-

nie przez to, że często po prostu nie może-

dzięki integracji danych z systemów mapo-

czesną telematykę, czyli system GBox, który

my wyjść z domów, jednak w długofalowej

wych łącznie z prognozowanym natężeniem

swoją funkcjonalnością już dawno wyprzedził

perspektywie nasze przyzwyczajenia pod-

ruchu z informacjami o dostępnym czasie

klasyczne systemy monitorowania lokalizacji

trzymają trend zaopatrywania się przez

pracy kierowców zgodnie z obowiązujący-

pojazdów – mówi Mirosław Tirak, kierow-

Internet. Pandemia pokazała wielu oso-

mi regulacjami, co jest zupełną nowością

nik działu wdrożeń GBox, Grupa INELO.

bom wygodę i możliwości robienia zaku-

na rynku. Zdajemy sobie sprawę z zacho-

pów na własnym komputerze. Bezpośred-

dzącego procesu cyfrowej rewolucji w bran-

nio przełożyło się to na branżę przewozu

ży transportowej i wiemy, że rok 2021 może

towarów. Wzrósł popyt na usługi kurier-

przyśpieszyć falę digitalizacji w wielu przed-

skie, a także na firmy przewozowe, które

siębiorstwach transportowych. Chcemy stać

są w stanie współpracować z giganta-

się wartościowym partnerem zarówno dla

Zmiana optyki przedsiębiorców w postrze-

mi e-commerce, czyli korzystać z ich

transportowych MŚP, wchodzących dopie-

ganiu nowych technologii, już nie jako

infrastruktury opartej głównie na roz-

ro w świat nowych technologii, jak i dużych

wyzwania i niepotrzebnej inwestycji, ale

wiązaniach internetowych. Próg wejścia

przedsiębiorstw, chcących rozwijać zintegro-

jako narzędzia pomagającego utrzymać

do branży TSL znacznie się obniżył, cyfry-

wane rozwiązania w sektorze TSL – dodaje

konkurencyjność i płynność na coraz bar-

zacja umożliwia nam dostęp do wszyst-

Magdalena Magnuszewska, Prezes Zarzą-

dziej cyfrowym rynku przewozów, odzwier-

kich „zawiłych” aspektów funkcjonowa-

du, Grupa INELO.

ciedla się w poszukiwaniu rozwiązań, które

nia przewoźnika, czyli giełd towarowych,

Warto również wspomnieć o dalszych

umożliwią nie tylko zbieranie cennych

rozliczania czasu kierowców, planowania

pracach w ramach projektu, które w tym

danych, ale też ich analizę. Systemy, jak

tras, czy odnajdowania się w przepisach

roku mogą przynieść rozszerzenie funkcjo-

np. Easy TMS, pozwalają na korelację infor-

transportowych poszczególnych krajów.

nalności modułu eco-drivingu w systemach

macji oraz przygotowanie odpowiednich

Skutkiem tych zmian jest fakt, że trudniej

GBox. Programiści Grupy INELO pracują

wniosków pozwalających wskazać plusy

jest się dłużej utrzymać na rynku w roli

nad rozwojem algorytmu automatyzujące-

i minusy funkcjonowania danego przed-

przewoźnika. Coraz więcej rozwiązań tech-

go analizę danych z systemu telematyczne-

siębiorstwa transportowego. Zapotrzebo-

nologicznych sprawia, że wzrasta konku-

go, co pozwoli uzyskać wytyczne dla bar-

wanie na takie narzędzie może się okazać

rencja i tylko najbardziej efektywne firmy

dziej ekonomicznej jazdy, a co za tym idzie

szczególnie wysokie w przeciągu najbliż-

utrzymują się w tym sektorze na dłużej.

zredukować zużycie paliwa.

szych kilku miesięcy. Sytuacja związana

2021 rok może być ostatnim momentem

z pandemią zdaje się powoli stabilizować

na wdrożenie w przedsiębiorstwie trans-

i wiele firm transportowych zmienia podej-

portowym procesu cyfryzacji. Jednym

ście do prowadzenia biznesu. Odpowied-

z kluczowych elementów w realiach dra-

nie dobranie dalszego kierunku rozwoju

stycznego wzrostu trendu zakupów w sieci

jest bardzo istotnym elementem w każ-

dla branży transportowej będzie wskaź-

Europejski rynek rozwiązań IT dla trans-

dej firmie, dlatego szczególnie ważne jest

nik ETA. Dlaczego?

portu dynamicznie się rozwija i tendencja

Systemy TMS, czyli czy możemy mówić o trendzie analiz?

Jak może wyglądać przyszłość sektora TSL po roku 2021?

właściwe przygotowanie do zmiany, które

– Wynika to z coraz większej konkurencji

ta utrzyma się z pewnością przez następ-

najlepiej poprzeć dokładną analizą. Dodat-

przewoźników na rynku. Żeby utrzymać się

ne lata. Według European Fleet Mana-

kowo, automatyzacja procesów staje się

w czołówce, trzeba świadczyć usługi odpo-

gement Market Report różnego rodzaju

również coraz bardziej pożądanym elemen-

wiedniej jakości, jednocześnie optymalnie

systemy do zarządzania flotą będą zain-

tem w wielu firmach. Możliwość kontroli

wykorzystując flotę. Dla operatorów logi-

stalowane w 17,6 mln pojazdów do 2023

wszystkich aktywności w firmie związanych

stycznych ETA to standard. Zarządzanie łań-

roku. Drogowy transport towarowy uzna-

ze zleceniami, czy obecnie realizowany-

cuchem dostaw wymaga analizy konkretnych

wany jest za kluczowy sektor w światowej

mi przejazdami oraz przyspieszenie wielu

informacji, najlepiej pobieranych automatycz-

ekonomii. Według Eurostat w 2016 roku

czynności, takich jak wystawianie faktur,

nie. Dopiero dobra jakość danych gwarantuje

na terenie UE jeździło 6,2 mln pojazdów

nie tylko ułatwia pracę, ale może przynieść

sprawne działanie tego „systemu naczyń połą-

ciężarowych i dostawczych i odpowiadały

spore oszczędności.

czonych”, który pozwala reagować na opóź-

za 75 proc. przewiezionych towarów drogą

nienia w czasie rzeczywistym. Samo pokazy-

lądową oraz zysk 250 mld euro dla euro-

wanie dystansu do celu, czy czasu dojazdu,

pejskiego przemysłu. Usługi transporto-

to zbyt mało, żeby uznać system za przydat-

we w systemie międzynarodowych prze-

ny. Trendy wskazują, że od ETA oczekuje się

wozów drogowych pozostaną wśród tych,

uwzględnienia dostępnego czasu pracy kie-

na które popyt po COVID-19 będzie się naj-

Pandemia koronawirusa pokazała nam,

rowcy, utrudnień na drodze czy objazdów

pierw stabilizował, a następnie wzrastał.

że nowe technologie umożliwiają zarzą-

– mówi Mirosław Tirak, kierownik działu

Jednak nie tylko pandemia zmieniła otocze-

dzanie przedsiębiorstwami z praktycz-

wdrożeń GBox, Grupa INELO.

nie biznesowe prowadzenia firmy. Równo-

Rozwój e-commerce to konieczność stosowania inteligentnego ETA

nie każdego miejsca na Ziemi, są podsta-

– Grupa INELO w ramach programu NCBiR

legle do zmian ekonomiczno-społecznych

wą komunikacji oraz przyspieszają wiele

pracuje nad rozwojem projektu wykorzystu-

dzieje się transformacja cyfrowa, która nie

procesów w ykony wanych dotychczas

jącego AI w transporcie, m.in. opracowując

omija branży transportowej.


21

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

TELEMATYKA – NIEZBĘDNE NARZĘDZIE W DOBIE WYZWAŃ TRANSPORTOWYCH TOMASZ CZYŻ Starszy Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń Wieloletni praktyk branży TSL, wcześniej kierownik działu transportu. Entuzjasta szeroko pojętej analizy i statystyki. W GBox odpowiedzialny za wdrożenia i szkolenia z zakresu telematyki i integracji.

www.gbox.pl

Rozwój technologiczny od zawsze stanowił nieodłączną część branż transportowej, jednak od pewnego czasu możemy mówić o zauważalnym trendzie wśród przewoźników, którzy coraz odważniej inwestują w nowoczesne rozwiązania, pozwalające optymalizować procesy wewnątrz firmy oraz w efekcie poprawiać jej rentowność. Zaawansowana telematyka i integracje z TMS i usługami chmurowymi stają się standardem na dynamicznie zmieniającym się rynku przewozowym, odgrywając kluczową rolę przy optymalizacji przewozu z uwzględnieniem czasu i odległości niezbędnej do jego realizacji.


22 Po pierwsze wsparcie codziennej pracy biura i kierowcy Aktualnie telematyka jest narzędziem wspomagającym codzienną pracę firm transportowych, a dzięki dostarczanym danym jesteśmy w stanie uniknąć wielu błędów, docelowo oszczędzając czas, pieniądze i nerwy. Osoba planująca pracę

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

ponadto wyłapywać wszelkie nieprawi-

sytuacja pandemiczna sprzyja rozkwitowi

dłowości, które mogą zakończyć się dla

zakupów online oraz dążeniom do coraz

nas karą podczas kontroli na drodze lub

szybszej dostawy towaru „pod dom”. Nie da

w przedsiębiorstwie.

się ukryć, że dzięki inwestycji w telematy-

Jak zdobyć przewagę konkurencyjną w dobie zmian prawnych i politycznych?

kę i zintegrowane rozwiązania TMS, chmurowe oraz Real Time Visibility, wiele firm będzie mogło pozostać na dotychczasowych rynkach, wygrywając z konkurencją.

Rozwiązanie na rosnące koszty i brak wykwalifikowanej kadry

ma pełen wgląd w takie dane, jak dostęp-

Coraz większym wyzwaniem dla wielu

ny czas pracy, aktualny stan realizowa-

firm pozostaje dopasowanie się do zmian

nego zlecenia, lokalizację pojazdu, dane

prawnych i politycznych. Warto w tym miej-

udostępniane poprzez szynę CAN, przy

scu przywołać pakiet mobilności, który

Stałym tematem, który przewija się pod-

czym wszystkie te informacje dostępne

wzbudza wielkie emocje wśród większo-

c zas rozmów w śród pr zewoźników

są w jednym miejscu, łącznie z dwustron-

ści przewoźników, coraz bardziej restryk-

są rosnące koszty działalności i problem

ną komunikacją pomiędzy biurem a kie-

cyjne prawodawstwo dotyczące delego-

ze zdobyciem wykwalifikowanej kadry. Rów-

rowcą. W ten sposób unikamy rozproszenia

wania pracowników i płac minimalnych

nież i w tych aspektach telematyka w połą-

naszych danych w wielu miejscach i syste-

oraz zakończony 1 stycznia 2021 roku

czeniu z oprogramowaniem do rozliczania

mach (aplikacje do kontaktu z kierowcami,

okres przejściowy wyjścia Wielkiej Bry-

czasu pracy oraz TMS jest w stanie pomóc

arkusze kalkulacyjne).

tanii z Unii Europejskiej. Obecnie dzięki

w rozwoju przedsiębiorstwa. Niedoświad-

wynegocjowanemu 24.12.2020 r. porozu-

czonego kierowcę możemy w pełni wspie-

mieniu między Unią Europejską a Wiel-

rać i prowadzić, jak po sznurku wykorzy-

ką Brytanią, otrzymaliśmy umowę o han-

stując korytarzowanie tras. Mamy nad nim

dlu i współpracy, która, miejmy nadzieję,

nadzór, ponieważ na komputerze pokłado-

zapewni płynne przejście do nowego stanu

wym, takim jak GBox Assist 3.0 w pojeź-

prawnego w stosunkach ze Zjednoczo-

dzie, musi informować nas o aktualnej

nym Królestwem. Wydaje się, że na chwi-

czynności, którą wykonuje – jest to rozbu-

lę obecną dla polskich przewodników naj-

dowa informacji o czynnościach wybiera-

ważniejszą informacją pozostaje fakt,

nych przez kierowcę na tachografie. Osoby

że od 01.01.2020 r. transport do/z Wielkiej

zarządzające mogą na bieżąco reagować

Brytanii wykonywany jest na dotychczaso-

w czasie rzeczywistym, a także wykorzysty-

wych zasadach, jednak należy być przygo-

wać zarówno aktualne dane z systemu, jak

towanym na obowiązkowe kontrole celne

i raporty analizujące wybrane przez nich

przy wjeździe/wyjeździe z Wielkiej Brytanii.

okresy czasu. Późniejsza analiza pozwa-

Wielu z nas na pewno pamięta podobne

la eliminować wszelkie nieprawidłowości,

problemy przewoźników, którzy obsługiwali

a pamiętajmy, że kontrola nad kosztami

rynek rosyjski, musząc zmagać się z ogra-

to podstawa sukcesu. Nawet pozornie nie-

W przypadku problemów na trasie, spe-

niczonymi zezwoleniami i mniejszą ilością

wielkie różnice w spalaniu auta w zesta-

dy tor posiada narzędzia do pomocy,

zleceń. Znaczna część tych firm zmuszona

wieniu do setek tysięcy kilometrów, które

dzięki którym może szybko wyznaczyć

została do zmiany profilu działalności i sku-

pokonują auta, generują straty. Trwająca

nową trasę przejazdu, znaleźć najbliższy

pieniu się na rynku krajowym lub rozpo-

pandemia koronawirusa, a także niedawno

serwis lub wysłać dokładne koordynaty,

częciu eksplorowania rynków zachodnich.

przyjęty Pakiet mobilności, w szczególności

które zaprowadzą kierowcę bezpośred-

Przy tej dynamice zmian przewagę

zapisy uderzające w Green Deal (Europej-

mają i będą miały elastyczne i innowa-

ski Zielony Ład), skłaniają wielu przedsię-

Istotną kwestią pozostaje zdalne pobie-

cyjne firmy, które wspierają się telematy-

biorców do poszukiwań narzędzi i rozwią-

ranie danych z tachografów cyfrowych

ką. Są one świadome swojego potencja-

zań, które pozwolą utrzymać rentowność

i kart kierowców. Nie trzeba już pamiętać

łu, dzięki czemu mogą sprawnie reagować

lub rozwinąć firmę.

o manualnych odczytach w pojazdach,

na nowe potrzeby rynku, w przeciwień-

30% kosztów ponoszonych przez prze-

gdyż możemy zrobić to w każdym wygod-

stwie do firm, które jeszcze nie zdecydo-

woźników to koszty paliwa. Rozwiązaniem

nym dla nas momencie. Dzięki połączeniu

wały się na inwestycję w cyfryzację trans-

może okazać się wdrożenie Modułu Eco-

telematyki z oprogramowaniem do ana-

portu. Dodatkowo klienci coraz częściej

-driving, przeznaczonego dla użytkowni-

lizy i rozliczania czasu pracy kierowców,

wymagają, aby podwykonawca miał auta

ków systemu GBox, którego podstawowym

takim jak 4Trans, jesteśmy w stanie spro-

wyposażone w rozbudowane rozwiązania

założeniem jest zwiększenie świadomo-

stać coraz większym wymaganiom wyni-

telematyczne. W erze dostaw fix i działania

ści w obszarach, których poprawa wyge-

kającym z bardzo dynamicznych zmian

zgodnie ze strategią just in time, firmy nie

neruje oszczędności. Analiza stylu jazdy,

w prawie zarówno polskim, jak i europej-

mogą wróżyć z fusów – potrzebne są kon-

która prezentowana jest w formie rankin-

skim, a częsta analiza danych pozwala

kretne dane, tym bardziej, że aktualna

gu kierowców, możliwa jest dzięki danym

Kierowca korzysta z tras i zleceń wysyłanych do urządzenia znajdującego się w pojeździe, nie musząc się martwić o planowanie, używa wbudowanej nawigacji, wysyła skany dokumentów bezpośrednio do biura.

nio do celu.


23

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

telematycznym pobieranym z szyny CAN

nowych podzespołów. Idealnym przykła-

Zapanować można nad nimi za pomocą

pojazdu. W przypadku systemu GBox pod-

dem takiego urządzenia jest GBox Assist

narzędzi do agregowania, analizowania

łączenie do pojazdu odbywa się nieinwa-

3.0, który zadebiutował na rynku w ubie-

i raportowania danych. Wszytko to posia-

zyjnie za pomocą interfejsu FMS. W ten

głym roku.

da odpowiednie oprogramowanie klasy

sposób uzyskujemy dane dotyczące aktu-

TMS, jak Easy TMS, będące owocem inte-

alnych obrotów silnika, prędkości, nacisku

gracji spółki Marcos Bis z Grupą Inelo. Tele-

na pedał gazu oraz przede wszystkim infor-

matyka oraz system klasy TMS na pewnym

macje dotyczące paliwa – jego poziom, czy ilość, która „przepłynęła przez wtryski”. Na podstawie danych, przetwarzanych za pomocą odpowiednich algorytmów, użytkownik systemu otrzymuje gotowe analizy oraz wykresy wartości w czasie.

Jak dobrze wybrać dostawcę systemów telematycznych? Przy tak dynamicznym rozwoju usług telematycznych najważniejszym obszarem jest innowacyjność. Wprowadzanie

etapie rozwoju stanowią niezbędne narzę-

Od 2008 roku seria urządzeń GBox jest stale rozwijana i dostosowywana do aktualnych wymagań rynku transportowego. Warto zaznaczyć, że są one projektowane i produkowane w Polsce, co stanowi przykład innowacyjności polskich firm, które tworzą wysokozaawansowaną technologię.

dzia, umożliwiające optymalizację procesów wewnątrzfirmowych i dalszy rozwój, który gwarantuje budowanie silnej pozycji na rynku. Warto zaznaczyć, że w integracje inwestują również małe firmy – Grupa Inelo przeprowadza procesy wdrażania również u klientów posiadających tylko jeden pojazd.

Produkt dopasowany do potrzeb klienta Za innowacją musi jednak iść doskonała

nowych funkcji, dostosowywanie systemu

obsługa klienta oraz nieustanne szkolenie

do potrzeb klientów, integracja z rozwiąza-

użytkowników. Telematyka powinna poma-

niami firm trzecich. Słuchanie użytkowni-

gać w codziennej pracy i stanowić wartość

ków systemu to klucz do sukcesu i dobra

dodaną, dzięki której klient może rozwinąć

droga do budowania długofalowej rela-

Ważna pozostaje również otwartość

swoją firmę. Dostawca usług telematycz-

cji biznesowej. Obecnie rynek telematyki

na integrację z rozwiązaniami firm trzecich.

nych i TMS powinien być swojego rodza-

zaczyna przypominać sytuację z telekoma-

Klient posiada już system TMS i chciałby go

ju doradcą, który towarzyszy nam w osią-

mi na rynku usług abonamentowych. Klien-

zintegrować z telematyką? Spedycja wyma-

gnięciu celu. Dział Wdrożeń GBox pozwala

ci są coraz bardziej świadomi, nie robi już

ga udostępniania pozycji pojazdów do ich

klientom przyjrzeć się analitycznie konkret-

na nich wrażenia samo urządzenie monto-

wewnętrznego systemu? Tutaj z pomo-

nym procesom, realizując z nimi kolejne

wane w pojeździe, mają konkretne wyma-

cą przychodzi interfejs API, dzięki które-

etapy wdrożenia, a także testować różne

gania i wiedzą, czego chcą. Istotne są rów-

mu można sprostać wymaganiom klien-

rozwiązania. Wszystkie przeprowadzane

nież przyszłe plany rozwoju i elastyczność

tów. Miejmy na uwadze, że prowadzenie

działania mają na celu dopasowanie pro-

dostawcy usług telematycznych. Ponadto,

firmy, szczególnie transportowej, wiąże

duktu do potrzeb klienta, co w ostatecz-

podobnie, jak na rynku urządzeń mobil-

się z koniecznością podejmowania wielu

nym rozrachunku przekłada się na funk-

nych, rozwiązania telematyczne wymagają

decyzji, które wymagają przetwarzania

cjonowanie przedsiębiorstwa na rynku

nieustannego rozwoju i zastosowania wciąż

znacznej ilości informacji z wielu źródeł.

transportowym.


24

Easy TMS

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Powered by


WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

25

BRANŻA TRANSPORTOWA W NOWYCH REALIACH – JAK TSL RADZI SOBIE NA HOME OFFICE? Wykonywanie obowiązków poza obszarem firmy staje się coraz bardziej popularne. Według badań nawet 57% pracodawców jest chętnych do wprowadzenia pracy zdalnej długofalowo1. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa, która przyczyniła się do wielu zmian w funkcjonowaniu wszystkich sektorów życia zawodowego. Jednak nie każdy miał okazję komfortowo dostosować się do nowych realiów. 39 proc. pracowników, w momencie wprowadzenia pracy zdalnej nie czuło się do niej przygotowanych ze względu na brak odpowiednich rozwiązań technologicznych2. Branża TSL to z kolei jeden z największych sektorów w Polsce, który musiał dostosować się do nowych realiów. Jakie rozwiązania wprowadziły firmy transportowe? Jak skutecznie organizować zdalny backoffice w TSL? Odpowiada Dawid Kochalski, ekspert Grupy INELO.

1 http://bezpieczniwpracy.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-Bezpieczeństwo-Pracy-w-Polsce-2020.pdf 2 http://www.pte.pl/pliki/2/36/Future_Business_Institute.pdf


26

N

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

ie każde polskie przedsiębiorstwo

pracowników. Istnieje jednak duża licz-

chcieliby mieć możliwość jej kontynu-

transportowe było przygotowane

ba programów oraz aplikacji, które wspo-

owania. 57% badanych uważa, że mogli-

na zmiany spowodowane pande-

magają monitorowanie aktywności pracy,

by utrzymać taki system pracy po zakoń-

mią koronawirusa. TSL to obecnie jedna

czy wspierają komunikację między pracow-

czeniu pandemii. Takie dane wskazują

z największych branż w Polsce z ogrom-

nikami. Dzięki odpowiednim narzędziom

na korzyść home office, które mimo pier-

nym znaczeniem dla polskiej gospodarki,

jesteśmy w stanie planować zadania oraz

wotnych problemów i zamieszania przy

dlatego ważne było znalezienie rozwiązań,

sprawdzać status ich realizacji, aby zmini-

wprowadzaniu tego modelu, okazało się

które pomogą jej w skuteczny sposób orga-

malizować prawdopodobieństwo opóźnień

dobrą alternatywą pracy, która przyno-

nizować pracę nie tylko w trasie, ale także

czasowych. Obawy te jednak szybko zamie-

si satysfakcję pracownikom oraz praco-

w biurach. ­– Transport, logistyka i spedycja

niły się w działania. Firmy zainwestowały

dawcom. Wcześniejsze obawy o spadek

to podstawa funkcjonowania gospodarek

w odpowiedni sprzęt aby umożliwić swoim

efektywności również wydają się być bez-

na całym świecie. Łatwo zauważyć, że mimo

pracownikom pracę zdalną. Doskonałym

podstawne, badanie Bezpieczni w Pracy

obecnej sytuacji na świecie popyt na usłu-

rozwiązaniem okazała się także inwesty-

wskazuje, że blisko 80 proc. pracodawców

gi TSL nie słabnie, jednak mocno zmienia się

cja w nowe technologie.

nie odnotowało jej spadku a aż 17 proc.

organizacja pracy w tym sektorze. Wiele firm,

zauważa jej poprawę. W badaniu Future

szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa

Business Institute ponad 50 proc. respon-

nie były przygotowane na tak dynamiczne

dentów uważa, że praca zdalna pobudza

zmiany. Część z nich może nie poradzić sobie z wdrożeniem nowych rozwiązań. Aby utrzymać konkurencyjność na rynku przedsiębiorcy muszą jak najszybciej dostosować się do obecnie obowiązujących realiów wprowadzając zmiany, które poprawią komfort pracy zdalnej oraz maksymalnie zautomatyzują procesy logistyczne i transportowe ­– komentuje Dawid Kochalski, ekspert Grupy INELO.

Branża TSL vs. praca zdalna

innowacyjność. Pandemia przeprowadziła

Systemy, takie jak TMS, pozwalają zarządzać procesami w firmie z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Co więcej, wiele firm bało się także o bezpieczeństwo danych i przepływ dokumentów poza miejscem pracy.

także rewolucję w procesie rekrutacji, duża liczba przedsiębiorstw wprowadziła całkowicie zdalne procesy rekrutacyjne. Dane wskazują, że blisko 50 proc. ankietowanych twierdzi że całkowicie zdalna rekrutacja zachęca ich do aplikowania na dane stanowisko3. – Takie dane mają ogromne znaczenie dla przyszłego kształtowania wyglądu zespołu. Niejednokrotnie lokalizacja firmy blokuje możliwość znalezienia specjalistów, którzy mogliby wspierać rozwój i działania firmy. Dzięki rekrutacji online oraz pracy zdalnej możliwe będzie zatrudnienie pracowni-

Przeniesienie pracy z biura do domu niejednokrotnie stanowiło ogromne

Tutaj znów ogromnym wsparciem okazały

ków nie tylko z najbliższej okolicy, ale prak-

wyzwanie dla wielu firm transportowych,

się nowe technologie w transporcie. Infor-

tycznie z całej Polski i nie tylko. To sprawia

w szczególności, kiedy transport sprzętu

macje z systemów TMS przechowywane

także, że konkurencja oraz rynek pracy staje

potrzebnego do wykonywania obowiąz-

są na w wewnętrznych serwerach, a dane

się znacznie bardzie otwarty, co daje dużo

ków służbowych do domu pracownika

telematyczne zapisywane są w chmurze,

więcej możliwości. Warto zaznaczyć także,

nie był możliwy. Według raportu Future

do której dostęp ma tylko administra-

że coraz więcej przedsiębiorstw transporto-

Busines Institute 18% badanych jako pro-

tor. Dużą rolę odgrywa także szyfrowanie

wych korzysta z systemów telematycznych

blem związany z pracą zdalną wskazuje

wszystkich danych, dzięki czemu osoby trze-

oraz nowoczesnych technologii, które skutecz-

na brak odpowiednich technologii, które

cie nie mają dostępu do poufnych informa-

nie wspierają automatyzację procesów w fir-

ułatwiłyby pracę poza biurem. Problemy

cji – dodaje Dawid Kochalski.

mie. Cyfryzacja jest kluczem do pracy zdal-

ze sprzętem ciągną za sobą konieczność inwestowania w narzędzia, które pozwolą na łatwy dostęp do programów potrzebnych do realizacji frachtów oraz organi-

Czy koniec pandemii pogrzebie pracę zdalną?

nej, więc podmiotów korzystających z tych rozwiązań przeszło transformację z „normalnego” trybu pracy na „covidowy” zupełnie bezboleśnie – mówi Kochalski, ekspert

zacji pracy całej firmy.

Zarówno pracodawcy oraz pracownicy

– Przedsiębiorstwa z branży TSL obawia-

przyzwyczaili się do nowego modelu pracy,

ły się zaburzenia procesów komunikacji

a raporty i badania wskazują, że w momen-

—— Informacja prasowa przygotowana

oraz spadku efektywności pracy swoich

cie powrotu do względnej normalności,

dla mediów ogólnopolskich

Grupy INELO.

3 https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/266143/f8f1b4f13d3af3f28575dea557d6ac27.pdf


WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

27

POLSKIE MŚP W TSL DZIĘKI NOWYM TECHNOLOGIOM UTRZYMUJĄ KONKURENCYJNOŚĆ NA TLE KORPORACJI Cyfryzacja branży transportowej to proces, który w ostatnim czasie znacznie przyspieszył, nie tylko za sprawą wzrostu znaczenia e-commerce, czy zmieniających się przepisów, ale także dzięki rosnącej konkurencyjności na rynku transportowym1. Nowe dane wskazują, że czołowi właściciele internetowych platform handlowych zaczynają sami inwestować w infrastrukturę logistyczną i rezygnować z zewnętrznych dostawców2. To nie są dobre wiadomości dla przewoźników w Polsce, ponieważ nasz rynek to w ponad 90% MŚP, które nie dysponują wielomilionowymi budżetami na R&D. Pakiet mobilności, e-commerce oraz przyspieszająca zmiany w biznesie pandemia to czynniki, które mogą sprawić, że małe i średnie przedsiębiorstwa będą zmuszone do ograniczenia swojej działalności. Przedsiębiorcy szukają jednak rozwiązań, które pomogą im nie tylko utrzymać rentowność, ale także znacznie ją poprawić. Marta Staniszewska, ekspert Grupy INELO, wyjaśnia jak systemy telematyczne w połączeniu z TMS wspierają generowanie oszczędności oraz poprawiają efektywność polskich MŚP transportowych.

1 FreightTech Advancing the future of logistics, FreightTech White Paper 2020 2 Roland Berger “FreightTech: Advancing the Future of Logistics”


28

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

W obliczu wyzwań

Co więcej, duże przedsiębiorstwa międzynarodowe korzystają właśnie z takich

Obecnie branża transportowa jest poddawana wielu próbom i tylko najsilniejsi gracze będą w stanie przetrwać. Po raz drugi w tym roku przewoźnicy realizujący przewozy na arenie międzynarodowej muszą się mierzyć z konsekwencjami panującej epidemii koronawirusa dostosowując swoje frachty do zmieniających się dynamicznie przepisów na terenie krajów UE. COVID-19 spowodował także, ogromny wzrost zna-

Wśród typowych kosztów ponoszonych przez firmy transportowe znajdziemy przede wszystkim paliwo, warto więc zminimalizować całkowite koszty spalania na przestrzeni całej floty i poszczególnych kierowców.

rozwiązań, jednak w zamkniętej formie, udostępnianej tylko w wewnętrznych strukturach. Zebrane przez taki system dane dostarczają przewoźnikom istotnych informacji umożliwiających podjęcie działań wpływających na poprawę rentowności przedsiębiorstwa. Zastosowanie takich narzędzi pozwala nam na stałe monitorowanie funkcjonowania posiadanej floty, między innymi poprzez analizowanie przy-

czenia rynku e-commerce, co wymusiło

chodów generowanych na poszczególnych

na branży przyspieszenie wdrażania cyfro-

pojazdach czy kontrahentach, kontrolo-

wych rozwiązań, które pozwalają na efek-

wanie efektywności pracy spedytorów.

tywne wykonywanie przewozów. A to nie

System TMS zintegrowany z telematyką

jedyne wyzwania przed jakimi stają pra-

Dalej mamy także leasingi aut i naczep, pen-

umożliwia także rezygnację z prowadze-

cownicy branży TSL. Pakiet mobilności jest

sje kierowców, biura, ubezpieczenia, opłaty

nia papierowej karty kierowcy na rzecz

kolejnym czynnikiem, który sporo namie-

drogowe, koszty serwisowe, eksploatacyjne

elektronicznej, która jest podstawą anali-

szał, szczególnie w kontekście dla trans-

czy nawet mandaty. Kolejnym elementem,

zy rentowności w TMS. Wszystkie potrzeb-

portu międzynarodowego.

który także pomoże poprawić rentowność,

ne dane wprowadzane są bezpośrednio

będzie sprawdzenie opłacalności wykonywa-

do systemu, co pozwala na generowanie

nych przewozów. Powinniśmy także upewnić

oszczędności czasu, a co za tym idzie,

się, że zleceniodawca, z którym współpracu-

pieniędzy.

jemy jest dobrym wyborem, a wykonywany

– Przewoźnicy zmuszeni są podjąć działania, które pozwolą im na optymalizację pracy swoich firm oraz zwiększenie rentowności, by utrzymać stabilną pozycję na rynku.

dla niego przewóz generuje przychód lub czy trasa, która została zaplanowana nie przebiegała przez kraje, w których opłaty drogowe są tak duże, że przeważają zyski ze zrealizowanego frachtu. Możemy także analizować zlecenia każdego z kierowców pracujących w naszej firmie by wiedzieć, który z nich zrobił więcej pustych kilometrów, a który zrobił większe obroty. Odpowiednio optymalizując te wszystkie czynniki jesteśmy w stanie zwiększyć rentowność swojego przedsiębior-

TMS dostarcza nam raporty zawierające konkretne wnioski, bez konieczności dalszej analizy. Pozwalają one na ograniczenie pustych przebiegów, wybór opłacalnych kontrahentów, czy dokładniejsze planowanie tras.

Jasnym jest, że duże firmy znacznie szybciej

stwa o kilkadziesiąt procent. Jednak, ilość

dostosują się do dynamicznie zmieniającej się

danych, które dostarczają nam realizowa-

sytuacji i wymagań rynkowych. Posiadając

ne przewozy jest na tyle duża, że zestawianie

duży budżet mogą sprawniej wdrażać rozwią-

ich ze sobą bez wykorzystania odpowiednich

zania, które maksymalizują ich zyski poprzez

narzędzi jest praktycznie niemożliwe. Warto

optymalizację pracy i poprawę efektywności

więc pomyśleć o zautomatyzowaniu proce-

– Duże przedsiębiorstwa transportowe inwe-

floty – mówi Marta Staniszewska, ekspert

sów analitycznych, dzięki którym otrzyma-

stują pieniądze w autorskie systemy, które

GBox oraz Easy TMS, Grupa INELO.

my konkretne informacje umożliwiające nam

dostosowują do swoich potrzeb, by jeszcze

podjęcie odpowiednich działań by zwiększyć

bardziej usprawniać pracę i generować jak

efektywność floty oraz poprawić rentowność

największe zyski. Możemy być jednak pewni,

firmy. – dodaje Marta Staniszewska, eks-

że ich rozwiązania nie trafią nigdy do ogólne-

pert GBox, Grupa INELO.

go obiegu. Dzięki temu obserwujemy wzrost

Jak transportowe MŚP może zadbać o swoją rentowność? Mimo ograniczonego budżetu małe i średnie przedsiębiorstwa transportowe również mogą zadbać o poprawę rentowności.

System TMS – wsparcie w analizie danych

zainteresowania wśród małych i średnich firm oprogramowaniem w modelu SaaS, czyli dostępnym dla wszystkich zainteresowanych – wyjaśnia Marta Staniszewska.

Analizując realizowane przewozy możemy

TMS, czyli Transport Management System

dostać całą masę informacji, które pozwo-

umożliwia pełną automatyzację procesu

—— Informacja prasowa przygotowana

lą nam na wdrożenie odpowiednich działań

planowania dostaw. Obecnie na zastoso-

dla mediów ogólnopolskich

by poprawić efektywność firmy, a co za tym

wanie systemów TMS decyduje się wiele

idzie zwiększyć oszczędności. – Na co prze-

firm działających w branży od lat, jak

woźnik powinien zwrócić szczególną uwagę?

i tych, które dopiero wchodzą na rynek.


WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

29


30

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

SKĄD WZIĘŁA SIĘ NAWIGACJA GPS I CO JEJ ZAWDZIĘCZAMY? Nawigacja GPS w transporcie drogowym, to coś więcej niż narzędzie do odnajdywania trasy. Jeszcze nie tak dawno system ten traktowano, jako swego rodzaju ciekawostkę. GPS był narzędziem często nieprecyzyjnym, nieergonomicznym w obsłudze i często potrafił wyprowadzić w tzw. „szczere pole”. Dziś ten system pomaga przewoźnikom zoptymalizować przejazdy, sprawdzić czas pracy kierowców, czy zadbać o odpowiednią eksploatację pojazdów. Prognozy 10-procentowego skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu dla rynku producentów GPS1 pozwalają wnioskować, że ten system odgrywa kluczową rolę w postępującej cyfryzacji transportu. Potwierdza to opracowanie Roland Berger FreightTech White Paper 2020, wg którego po 2025 roku możemy spodziewać się dodatkowego zwiększenia roli zintegrowanych systemów IT zarządzających przewozami. Autorzy opracowania sugerują, że odpowiednie inwestycje w software przełożą się na to, kto zostanie liderem tego rynku w perspektywie nadchodzących lat. Tymczasem, przyjrzyjmy się, jaką drogę pokonała nawigacja GPS – od technologicznej ciekawostki po must have w branży TSL.

Mapy, nawigacja i satelity były początkowo wyłącznie wojskową domeną Nad pierwszymi nawigacjami GPS pracowały jednocześnie Stany Zjednoczone i ZSRR. Rozwój nawigacji był elementem wyścigu zbrojeń i miał służyć do dokładnego lokalizowania obiektów wroga. Amerykanie w 1957 roku wykorzystali do tego satelity orbitujące wokół Ziemi, których sygnał pozwalał określić (niedokładnie, bo w granicach błędu kilkuset metrów) położenie konkretnego pojazdu. Zanim GPS wszedł pod strzechy, zyskał globalny zasięg i poręczne rozmiary odbiorników, był wykorzystywany, zgodnie z pierwotnym założeniem, głównie w wojsku. Przełomowym momentem był 1983 rok, kiedy wojska radzieckie zestrzeliły jednostkę cywilną, która przez przypadek przekroczyła ich granicę powietrzną. Wtedy Ronald Regan zadecydował o powszechnym udostępnieniu systemu map i nawigacji. W ten sposób prezydent USA przyczynił się do rozwoju i upowszechnienia technologii, bez której trudno wyobrazić sobie wytyczanie tras podróży. Przedsiębiorcom transportowym nawigacja GPS jest dobrze znana od lat, choć do niedawna służył, jako narzędzie wspomagające wytyczanie trasy. Współcze-

1 https://www.businesswire.com/news/home/20190801005359/en/ Global-GPS-Tracker-Market-2019-2023-Growing-Demand

śnie wachlarz zastosowań GPS jest o wiele bogatszy.


31

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

zdalny pobór danych, pozwala na pozyska-

O oszczędnościach, optymalizacji oraz

nie informacji niezbędnych do rozliczenia

motywowaniu kierowców do ekonomicz-

bez konieczności ściągania kierowcy czy

nej i ekologicznej jazdy trudno jednak

auta na bazę. W konsekwencji przewoźnik

mówić przy wykorzystaniu niekomercyj-

nie marnuje czasu pracowników na dopeł-

nych, najpopularniejszych wersji systemu

nienie kadrowych formalności i wykorzy-

nawigacyjnego. Te dostarczają zazwyczaj

stuje flotę zgodnie z jej przeznaczeniem

jedynie danych lokalizacyjnych. Dopiero

– do przewożenia towaru.

profesjonalne wersje połączone z CAN

Satelitarny eco driving – jak działa współczesny GPS?

pojazdu w pełni obrazują, w jakim stanie jest samochód, na co zwrócić uwagę i gdzie szukać oszczędności.

Co przyniesie przyszłość?

Dzisiejsza nawigacja GPS raportuje nie tylko rozbudowane zbior y informacji:

Konieczność inwestowania w zaawansowa-

począwszy od lokalizacji samochodu,

ne i profesjonalne nawigacje GPS, to klucz

aż po dane z komputera CAN. Nawiga-

do rozwoju całego rynku TSL.

cja może zostać również zintegrowana z innymi systemami np. tymi klasy TMS (transportation management system), czyli systemami do zarządzania transportem. W praktyce oznacza to zlikwidowanie pustych przebiegów czy skrócenie czasu dostaw, co jest szczególnie istotne dla firm realizujących dużą liczbę przejaz-

Obecnie nawigacja GPS dostarcza danych, na podstawie których transportowcy analizują i optymalizują procesy przewozu. Narzędzie pomaga im planować trasę, kontrolować liczbę godzin, jaką kierowcy spędzają za kółkiem, śledzić przebieg podróży oraz monitorować czynności załadunkowe.

dów, kiedy nawet drobne, ale zwielokrotnione błędy, urastają do rangi realnych wydatków przedsiębiorstwa. Integracja z TMS umożliwi już na wstępie planowanie tras i ich kosztów, a także oszacowanie opłacalności zlecenia jeszcze przed decyzją o jego przyjęciu, wliczając koszty benzyny, stawki kierowcy, a nawet ceny wymiany opon. Jak zauważają eksperci, nawigacja GPS dostarcza istotnych informacji również na temat tego, w jaki sposób pojazd jest eksploatowany.

Czas na wagę złota – zastosowanie GPS

Eksperci podkreślają, że przewoźnicy nieuznający tych systemów zostaną w tyle za konkurencją korzystającą nie tylko z nawigacji, ale także ze zintegrowanych oprogramowań TMS.

A branża będzie się dalej rozwijać i stawiać na jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania. – Patrząc na dynamiczny rozwój technologii nietrudno przewidzieć, do czego dąży

– Dzięki danym z magistrali CAN pojazdu

rynek systemów telematycznych, Coraz

przewoźnik może ocenić ekonomikę jazdy

większa ilość danych wymaga od produ-

swoich kierowców. Eco driving to szczegó-

centów opracowania algorytmów automa-

łowe dane pozwalające ocenić nie tylko styl

tyzujących przetwarzanie dostępnych infor-

jazdy, ale również sposób, w jaki kierowca

macji. To dzięki wykorzystaniu nowoczesnych

eksploatuje powierzony zestaw. Mowa kon-

technologii m.in. sztucznej inteligencji, firmy

Możliwość oszacowania dostępnego czasu

kretnie o spalony paliwie, jego średnim zuży-

osiągną przewagę konkurencyjną – podsu-

pracy kierowców pozwala w konsekwencji

ciu, jeździe z wciśniętym gazem i bez, posto-

mowuje Marta Staniszewska i dodaje, że SI

na wyliczenie czasu odpoczynku i termi-

jach na włączonym zapłonie, wykorzystaniu

daje bezprecedensową szansę na cyfrowe

nów realizacji poszczególnych zadań przy-

retardera czy tempomatu itp. Te informacje

„zintegrowanie” danych z zakresu nawiga-

pisanych do konkretnych pracowników.

w dużej mierze pozwalają na korekty ewen-

cji, pozycji pojazdu, parametrów eksplo-

Zastosowanie GPS w samochodzie cięża-

tualnych błędów. System ma też potencjał

atacji, odczytów tachografu oraz magi-

rowym w dużej mierze wspomaga i auto-

grywalizacyjny, ponieważ umożliwia two-

strali CAN w jednej aplikacji. W ten sposób

matyzuje proces rozliczenia godzin, które

rzenie rankingów kierowców, a najoszczęd-

otwierają się zupełnie nowe obszary wyko-

kierowca spędza w trasie, dzięki rejestro-

niejszych możemy nagrodzić za racjonalną

rzystania tych danych w praktyce plano-

waniu wyjazdu z obszaru bazy (często

eksploatację pojazdów – zauważa Marta

wania, przewidywania i budowania prze-

będącego miejscem rozpoczęcia delega-

Staniszewska, ek sper t GBox, Grupa

wagi na rynku.

cji) oraz momentów, w których przekra-

INELO. – To także narzędzie, dzięki które-

cza kolejne granice. Automatyzacja odczy-

mu przewoźnik oceni, na ile bezpieczny jest

tów karty kierowcy i tachografów poprzez

styl jazdy konkretnego kierowcy – dodaje.

—— Informacja prasowa przygotowana dla mediów ogólnopolskich


32

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

KARTA DROGOWA – RELIKT PRZESZŁOŚCI CZY KONIECZNY DOKUMENT?

P

arkingi, myjnia do cystern, naprawy, dokupywanie narzędzi na stacji benzynowej – to tylko niektóre

wydatki, które ponosi w trasie kierowca. Karta drogowa to doskonałe narzędzie do ich spisania i rozliczenia. Oprócz kosz-

Branża TSL nieuchronnie zmierza w kierunku cyfryzacji. Mimo to przedsiębiorcy transportowi nadal posługują się papierowymi kartami drogowymi. Jakie są ich zalety, na co uważać i czy tradycyjne pliki dokumentów mogą zostać zastąpione wydrukami generowanymi za pomocą narzędzi telematycznych?

tów, w karcie zapisywane są także informacje dotyczące m.in. godziny wyjazdu, załadunku, rozładunku, przekroczenia granicy, konkretnych lokalizacji w kluczowych punktach podróży i czasu pracy kierującego. Na tej podstawie przedsiębiorca transportowy wylicza wysokości delegacji, ryczałtów, rozlicza zlecenia i kontroluje, w jaki sposób realizowane są przewozy w jego firmie.


33

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

GBox, Grupa INELO. – W pojedynczych przy-

obowiązków może stanowić dla kierowcy

padkach nie ma to większego znaczenia, ale

sporą niedogodność. Innym powodem

jeżeli przemnożymy to przez liczbę pojazdów

jest bariera językowa, która utrudnia lub

we flocie, dodatkowo poniesione koszty oka-

wręcz uniemożliwia kierowcom prawidło-

zują się niebagatelne. Co więcej, pamiętajmy,

we wypełnienie dokumentu. To problem,

że to przede wszystkim kierowca odpowiedzia-

który będzie się pogłębiał, ponieważ Pol-

ny jest za wybór odpowiedniej trasy, zaplano-

ska branża TSL w 2022 roku może sta-

wać przerwy zgodnie z obowiązującym cza-

nąć przed niedoborem 200 000 zawo-

sem pracy oraz przez kilka godzin dziennie

dowych kierowców, co będzie stanowiło

pozostać skupionym i reagować na zmienia-

¼ rynkowego zapotrzebowania na tych

jące się warunki drogowe. Presja czasu, stres

pracowników1.

i trudne warunki pracy to czynniki, które nie

Co w takim razie powinna zawierać

wpływają pozytywnie na konieczność wypeł-

prawidłowo wypełniona karta drogowa?

niania kart drogowych – dodaje.

Co do zasady – kilka podstawowych rodzajów danych, o których decyduje przewoźnik. W zależności od towaru mogą to być różne kategorie, ponieważ nie istnieją przepisy z góry zakładające określone

Konsekwencje mogą być jednak o wiele poważniejsze. Oprócz strat finansowych przedsiębiorca powinien liczyć się z karami za nieprawidłowe wypełnianie kart drogowych, a nawet audytem dokumentacji całej firmy.

wskaźniki.

Przyszłość karty drogowej – tylko digital Digitalizacja to jeden z pięciu czynników kształtujących przyszłość branży TSL 2. Dlaczego więc część przedsiębiorców transportowych nadal korzysta z papierowych wersji kart drogowych? – Ze względu na znikomy koszt bloczka z formularzami. Rynek oferuje oprogramowanie generujące dane potrzebne do karty drogowej, ale to wiąże się ze wstępnymi kosztami.

– Mimo to niektórzy przedsiębiorcy trans-

Często właściciele firm z branży TSL nie biorą

portowi nie przywiązują dużej wagi do tego,

pod uwagę dalszych oszczędności – czasu

w jaki sposób ich kierowcy wypełniają ten

i pieniędzy, które wygeneruje ten pierwszy

dokument. Samo prowadzenie kart wynika

wydatek – komentuje Dawid Kochalski.

często bardziej z przyzwyczajenia niż z realnej

Takie rozwiązania to m.in. oparte o tele-

potrzeby kontroli procesów w firmie. W efekcie

matykę narzędzie TMS, które kontro-

trudno ocenić, które zlecenie było rentowne.

luje i zapisuje poziom paliwa, przebieg

Liczy się ogólny wynik roczny. Dobrze, jeżeli

trasy czy miejsca na postoje. W zależno-

jest na plusie. Jednak w przypadku strat, przy

ści od wariantów można także pobierać

pobieżnie prowadzonej dokumentacji, ciężko

informacje o tym, kiedy kierowca wyjechał

– Spedytor musi pamiętać o szeregu zezwo-

określić nawet rodzaje przewozów, które się

z bazy, kiedy przekroczył granicę i w któ-

leń, umów na realizowany przewóz czy cer-

firmie nie opłacają – podsumowuje Dawid

rym momencie zdecydował się na nocleg.

tyfikatów potwierdzających spełnienie przez

Kochalski.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest sperso-

Karty drogowe muszą być przede wszystkim rzetelnie sprawdzane

pojazd warunków bezpieczeństwa. Przy takim obłożeniu dokumentami trudno wymagać, żeby kierowca z dokładnością co do minuty spisywał stan licznika, czy moment przekro-

Dla kierowców to jednak głównie nieudogodnienie

nalizowana karta drogowa, która daje możliwość dodawania statusów uwzględniających potrzeby konkretnej firmy. – Oczywiście, rozwiązania telematyczne

czenia granicy. Drobna nieścisłość w zapi-

Jak deklarują eksperci, samo wypełnie-

upraszczają prowadzenie administracji, roz-

sie może wpłynąć na wysokość wypłacanych

nie karty drogowej nie jest trudne. Pro-

liczanie przewozów i czasu pracy, ale ważne

diet, a także czasu spędzonego za kierowni-

blem stanowi raczej konieczność jej rze-

jest także to, że zdejmujemy z kierowcy dodat-

cą – komentuje Dawid Kochalski, ekspert

telnego prowadzenia, co w natłoku innych

kowe obowiązki i pozwalamy na bezpieczne prowadzenie pojazdu – podsumowuje Dawid Kochalski.

1 PwC, „Transport przyszłości. Raport o perspektywach rozwoju transportu drogowego w latach 2020-2030” 2 PwC, „Five Forces Transforming Transport & Logistics; PwC CEE Transport & Logistics Trendbook 2019”

—— Informacja prasowa przygotowana dla mediów ogólnopolskich


34

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

TSL NA NISKIM BIEGU PRZEZ DŁUGI KONTRAHENTÓW 71% respondentów opracowania Intrum European Payment Report 2020 uważa, że terminowe dokonywanie płatności ma kluczowe znaczenie dla budowania i podtrzymywania zaufania między dostawcami i partnerami biznesowymi. Tymczasem aż 17 dni wynosi średnio luka płatnicza (czyli czas, jaki upływa pomiędzy terminem płatności i faktycznym jej dokonaniem) w sektorze B2B. Smutnego obrazu rzeczywistości dopełnia fakt, że w Polsce wg obliczeń KRD odnotowano aż 25 tys. zadłużonych firm przewozowych. Prawie 60% badanych wskazuje brak możliwości rozwoju przez nieściągnięte długi od kontrahentów. Wszystkie te dane wskazują, że płynność finansowa polskiej branży TSL jest zagrożona i wynika często z nietrafionego wyboru kontrahentów. Co zrobić, żeby partner biznesowy w przewozach nie zawiódł oczekiwań, szczególnie jeżeli dopiero zaczynamy karierę przewoźnika? Sprawdzanie zleceniodawców to podstawa.


35

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

W

TSL, jak w każdym biznesie,

A jak wynika z raportu Intrum, średni

Każdemu przedsiębiorcy zapali się z pewno-

panuje zasada ograniczonego

czas oczekiwania na opłacenie faktury

ścią czerwona lampka, jeżeli analiza wska-

zaufania – szczególnie w kwe-

w sektorze B2B wynosi w Polsce aż 62 dni

że na przekroczenia terminów, szczegól-

stiach finansowych. Podwójną ostrożnością

i jest dłuży od średniej europejskiej tylko

nie te powtarzające się – dodaje Tomasz

powinni wykazać się transportowcy, którzy

o dwa dni. Zarówno nad Wisłą, jak i w UE

Czyż. – Biorąc pod uwagę skalę środków,

stawiają w branży pierwsze kroki. Ale nawet

luka płatnicza wynosi od 14 do 17 dni.

jakie muszą zostać najpierw zainwestowa-

doświadczeni przewoźnicy mogą nieraz

– Zbliżone realne terminy płatności w Pol-

ne w sam przewóz, warto pomyśleć o limi-

wpaść w pułapkę współpracy z nierzetel-

sce i w Unii Europejskiej pokazują, że kwe-

tach kredytowych, które pozwolą uniknąć

nym kontrahentem. Efekty mogą dopro-

stia regulowania należności pomiędzy part-

zamrożenia zbyt dużych kwot. Zwracajmy

wadzić do poważnego nadwyrężenia finan-

nerami biznesowymi w obu przypadkach

też uwagę na to, czy samo zlecenie nie jest

sów przedsiębiorcy transportowego, który

wygląda równie nieciekawie. Jest więcej

zbyt zawiłe i obarczone zbyt wieloma kara-

zanim otrzyma opłatę za wykonane zle-

niż pewne, że sytuacja ulegnie pogorsze-

mi. To zawsze powinno wzbudzić naszą czuj-

cenie, musi najpierw sam zainwestować

niu w obliczu następstw kryzysu wywoła-

ność – podsumowuje Tomasz Czyż, Grupa

w utrzymanie floty, kierowcy, opłaty dro-

nego przez Covid-19. Już w tej chwili mamy

INELO.

gowe i benzynę.

do czynienia ze zdestabilizowanymi łań-

Choć to rozwiązanie generujące kosz-

cuchami dostaw, a przedsiębiorcy czują

ty, przewoźnik, może zwrócić się także

rosnącą presję związaną z szukaniem spo-

do firm obsługujących długi i pobrać

sobów na zabezpieczenie płynności finan-

raport organizacji, które nie wywiązują

Żeby zweryfikować kontrahenta, trzeba

sowej swoich biznesów – dodaje Dariusz

się ze swoich zobowiązań finansowych.

najpierw wiedzieć, jak go znaleźć. Jak pod-

Łupiński, ekspert Intrum.

Jak szukać kontrahenta?

kreślają eksperci, w branży panuje kilka szkół.

Kontrahent pod lupą

– Nieterminowi kontrahenci powodują problemy związane nie tylko z regulowaniem bieżących opłat. Z naszych danych wynika, że ponad połowa, bo aż 51% przed-

– Najczęściej spotykanym scenariuszem jest znalezienie firmy spedycyjnej, która kom-

We wstępnym sprawdzeniu partnera

siębiorców twierdzi, że nieterminowe wpły-

pleksowo „poprowadzi” pojazdy: od zna-

biznesowego może pomóc nawet zwy-

wy utrudniły inwestowanie w strategiczne

lezienia ładunku, po opiekę spedytora nad

kła wyszukiwarka internetowa i porta-

inicjatywy mające na celu rozwój ich firm.

kierowcą. Część przedsiębiorców świadczy

le zbierające oceny o firmie pod kątem

Aż 58% respondentów uznaje, że przeszko-

jednoosobowym działalnościom gospo-

np. opinii pracowników. Bardziej wnikli-

dą w rozwoju ich organizacji są straty wyni-

darczym nieformalne usługi spedycyjne.

we spojrzenie na potencjalnego kontra-

kające z nieściągniętych długów. Dlatego

W trzeciej wersji przewoźnicy dysponują już

henta nie jest wcale o wiele trudniejsze.

przedsiębiorcy oczekują na rozwiązania

pierwszymi kontaktami w branży, pojazda-

Do dyspozycji pozostają bezpłatne bazy

legislacyjne ułatwiające ściąganie należ-

mi i wstępnymi zleceniami. To najczęściej

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja

ności na poziomie krajowym i europejskim.

byli kierowcy albo spedytorzy, którzy posta-

o Działalności Gospodarczej) i KRS, które

Na nowe zapisy liczy aż 54% responden-

nawiają założyć firmę. Ale są też przedsię-

uwiarygodnią firmy i podstawowe dane

tów naszego badania – komentuje Dariusz

biorcy, którzy wykupują dostęp do tzw.

na ich temat. W branży TSL kluczowym

Łupiński, Intrum.

giełd transportowych i na nich starają się

źródłem wiedzy jest również wyszukiwar-

szukać ładunków i kontrahentów – komen-

ka KREPTD, czyli Krajowy Rejestr Elektro-

tuje Tomasz Czyż, ekspert GBox, Grupa

niczny Przedsiębiorców Transportu Drogo-

INELO. Dodaje jednak, że już na tym eta-

wego, dzięki której zweryfikujemy nie tylko

pie należy zachować czujność. Konkuren-

NIP i adres organizacji, ale także posiada-

Istotną role odgrywają także oficjalne orga-

cja na rynku sprawia, że pojawiają sią nie-

ne licencje, zezwolenia i certyfikaty jej pra-

nizacje branżowe zrzeszające przewoźni-

uczciwe firmy, które co chwila odradzają

cowników. Weryfikacja może także wyjść

ków, które pozwalają na wymianę doświad-

się z nowym NIP-em, ale nigdy nie wypła-

poza granice kraju. To szczególnie ważne

czeń i nawiązanie nowych kontaktów.

cają wynagrodzeń podwykonawcom.

dla przedsiębiorców transportowych, któ-

Coraz częściej w mediach społecznościo-

rzy planują przewozy na terenie krajów

wych powstają zamknięte grupy, w których

Unii Europejskiej.

można wymienić się wiedza o nierzetelnych

– Międzynarodowi przewoźnicy mogą sko-

Pomimo luk w funkcjonowaniu giełdy, warto na nią zaglądać. To często kopalnia recenzji na temat współpracy i ewentualnych problemów z płatnościami.

Transport się zrzesza – wirtualnie i w realu

kontrahentach.

rzystać z jeszcze jednego narzędzia, jakim

– Obie te formy utrzymywania branżowej

jest wyszukiwarka VIES, która została stwo-

solidarności mogą doprowadzić do zawią-

rzona przez Komisję Europejską i służy

zania nieformalnych, partnerskich relacji,

do identyfikowania, czy numer VAT konkret-

w ramach których firmy będą dokonywać

nego przedsiębiorcy został zarejestrowany

większych (i z racji tego – korzystniejszych

w interesującym nas kraju członkowskim.

finansowo) zamówień na usługi lub sprzęt

Możemy to zrobić za pomocą systemu TMS,

– konkluduje Tomasz Czyż, Grupa INELO.

który automatycznie sprawdza kontrahenta wśród wyników wyszukiwania, ale też zbiera dane dotyczące dotychczasowych trans-

—— Informacja prasowa przygotowana

akcji z tą firmą i opóźnień w płatnościach.

dla mediów ogólnopolskich


36

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU TO ETA – ROZWÓJ E-COMMERCE ZMIENIA OBLICZE TRANSPORTU DROGOWEGO Według danych zawartych w raporcie „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” przygotowanym wraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej już 73% internautów robi zakupy online, co stanowi wzrost o 11% względem roku ubiegłego. Szybki, determinowany przez pandemię wzrost branży e-commerce to wyzwanie dla operatorów logistycznych. Odpowiedzią na potrzeby TSL stają się coraz bardziej nowe technologie1, pozwalające przedsiębiorcom nie tylko optymalizować zyski, ale również dostarczając narzędzi, które stają się kluczowe na dynamicznie zmieniającym się rynku przewozowym. Jedną z nich są systemy ETA, umożliwiające coraz dokładniej wyliczyć, kiedy ciężarówka dostarczy towar do danej lokalizacji. W dobie zakupów online oraz dążeniom do coraz szybszej dostawy towaru „pod dom”, takie informacje stają się dosłownie na wagę złota. Jak więc „estimated time of arrival” ukształtuje branżę TSL?

1 Roland Berger „Trends in the trucks and trailer study”


37

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

S

krót ETA w transporcie odnosi się

Czyż, ekspert GBox, Grupa INELO i doda-

a przedsiębiorca transportowy korzysta

do szacowanego czasu przybycia

je, że od transportowych mechanizmów

z najbardziej odpowiadającego mu narzę-

przewozu do miejsca docelowego.

ETA wymaga się coraz większej dokład-

dzia. Warunkiem jest możliwość udostęp-

Wskaźnik używany początkowo w prze-

ności wskazań oraz analizy rosnącej ilości

nienia interfejsu API. Co więcej, zebrane

wozach powietrznych, morskich oraz

danych oraz parametrów. – Samo pokazy-

w chmurze dane są dodatkową wskazów-

kolejowych wszedł do stałego słownika

wanie dystansu do celu, czy czasu dojazdu

ką do szacowania terminów rozładunków

branży transportowej. Choć przewoźni-

to zbyt mało, żeby uznać system za przydat-

i załadunków.

cy wzorem operatorów lotniczych mówią

ny. Trendy wskazują, że od ETA oczekuje się

czasem, o szacowanym terminie rozpo-

uwzględnienia dostępnego czasu pracy kie-

częcia zadania, czyli ETD (estimated time

rowcy, utrudnień na drodze czy objazdów

of departure), to nadal czas dostarczenia

– podsumowuje.

Co dalej z ETA? Badania pokazują, że cyfryzacja to de

towaru z punktu widzenia spedytora nie-

facto jedyna droga rozwoju logistyki. Ilość

sie za sobą największą wartość. Z ETA, choć

danych, które generuje branża i które

nie zdają sobie z tego sprawy, mają do czy-

należy przeanalizować do usprawnienia

nienia także kierowcy indywidualni, którzy korzystają z ogólnodostępnych aplikacji nawigacyjnych.

Szacunkowy czas dojazdu jest w nich generowany na postawie ruchu drogowego. Profesjonalne narzędzia wyliczając ETA analizują również inne informacje: zasięg pojazdu na podstawie pozostałego paliwa w baku, czas pracy kierowcy i planowane przerwy, a nawet to, czy w danym kraju obowiązują dodatkowe dni świąteczne.

jej działania, dawno przekroczyła możli-

Od ETA w transporcie wymaga się również, żeby mechanizm sam oceniał, czy realizacja przewozu jest zagrożona. Narzędzie może to robić na zasadzie zestawienia czasu dojazdu z planowaną datą realizacji zadania. To daje podstawę do szybkiej reakcji, zmiany awizacji, a nawet podstawienia pojazdu zastępczego.

wości szybkiego przeliczenia przez człowieka. Digitalizacja w TSL jest widoczna już dzisiaj i objawia się w dynamicznym rozwoju nowych technologii i wdrażaniu kolejnych innowacji. – A u t o m a t y za c j a a n a l i z y d a n y c h to zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość transportu. Ten trend sprawia, że jedna osoba już w tej chwili może zarządzać jednocześnie setkami różnych operacji. Dzięki technologii i niezawodności systemów rośnie też wydajność człowieka. Postęp technologiczny pozwala nam obserwować ciągłe ulepszenia łańcuchów dostaw, łatwo nam też poprawić mechanizmy, które są nieefektywne. Przyszłość przyniesie zapewne więcej rozwiązań opartych na sztucz-

Takie działania są niezbędne z punktu

nej inteligencji, jak np. zalgortymizowanie

widzenia przedsiębiorcy, który chce unik-

systemu pomagającemu jeździć ekonomicz-

nąć kar wynikających z niewywiązania się

nie i oszczędzać paliwo, nad którym właśnie

w określonym terminie z umowy. Trzeba

pracujemy. Ale cyfryzacja to nie tylko wiel-

jednak pamiętać, że ETA to nadal symulacja

kie firmy i operatorzy logistyczni – korzy-

– mniej lub bardziej precyzyjna. Na jej udo-

stają z niej również mniejsi przewoźnicy.

Analiza tak dużej ilości danych jest moż-

skonalenie wpływa większa liczba dostęp-

Widzimy, że wzrasta świadomość potrzeby

liwa dzięki narzędziom telematycznym

nych danych – im więcej zmiennych, tym

inwestycji w takie narzędzia, jak zaawan-

i systemom TMS, których mechanizmy

większa szansa na dokładniejsze oszaco-

sowana telematyka czy integracja z sys-

ETA stosowane w transporcie są zazwy-

wanie terminu.

temem TMS. Mechanizmy kryjące się min.

czaj integralną funkcjonalnością. – W związku z rozwojem cyfryzacji i poszu-

Jaki model ETA w firmie?

kiwaniem optymalizacji, zainteresowanie taki-

za skrótem ETA powoli stają się standardem nie tylko po stronie logistyka, ale także przedsiębiorcy transportowego – konkludu-

mi narzędziami, jak ETA nieustannie rośnie.

Żeby czerpać z korzyści, jakie daje w trans-

Wynika to z coraz większej konkurencji prze-

porcie ETA, operatorzy logistyczni stawiają

woźników na rynku. Żeby utrzymać się w czo-

na posiadanie własnej platformy chmuro-

Projekt dotyczący AI jest współfinansowa-

łówce, trzeba świadczyć usługi odpowiedniej

wej zbierającej pozycje pojazdów podwy-

ny przez Unię Europejską ze środków Euro-

jakości, jednocześnie optymalnie wykorzystu-

konawców. Aby przewoźnicy mogli zinte-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

jąc flotę. Dla operatorów logistycznych ETA

grować się z taką platformą, niezbędne jest

w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

to standard. Zarządzanie łańcuchem dostaw

posiadanie mechanizmu telematycznego

Projekt realizowany w ramach konkursu

wymaga analizy konkretnych informacji, naj-

z interfejsem API. Udostępnianie przez

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

lepiej pobieranych automatycznie. Dopiero

przewoźnika pozycji pojazdu, to jeden

Szybka Ścieżka

dobra jakość danych gwarantuje sprawne

z warunków podpisania umowy z opera-

działanie tego „systemu naczyń połączo-

torem. Taki model daje korzyści obu stro-

nych”, który pozwala reagować na opóźnienia

nom: logistyk nie musi wyposażać przewoź-

—— Informacja prasowa przygotowana

w czasie rzeczywistym – komentuje Tomasz

ników we własne rozwiązania telematyczne,

dla mediów ogólnopolskich

je Tomasz Czyż.


38

TECHNOLOGIA POMOŻE WDROŻYĆ PALIWA ALTERNATYWNE W BRANŻY TSL

European Green Deal i „Nowa generacja UE” – jakie rodzaje paliw alternatywnych zastąpią diesla? Plan KE na odbudowanie europejskiej gospodarki po COVID-19 został zaprezentowany w maju 2020 roku w dokumencie „Nowa generacja UE” i zakłada zaciągnięcie wspólnego długu w wysokości 750 mld euro. Jego głównymi celami jest Zielony Ład oraz cyfryzacja różnych gałęzi przemysłu i usług tak, by inwestycje wspierały osiąganie neutralności klimatycznej. Ta została ogłoszona w European Green Deal – inicjatywie, która traktowana jest jako „road map” dla zrównoważonego biznesu, w tym również przewozowego. Sektor transportu drogowego towarów wymieniany jest jako jeden z kluczowych udziałowców w emisji gazów cieplarnianych. Nic dziwnego – 73 proc. transportu ładunków w Europie odbywa się drogą lądową.1 Ciężarówki odpowiadają za 22 proc. emisji CO2, mimo że stanowią

one jedynie 2 proc. pojazdów poruszających się po drogach całej Unii. 2 Dlatego w Green Deal KE deklaruje działania

LNG i telematyka w eko-flocie Omegi Pilzno

mające na celu ograniczenie w transporcie transferu dwutlenku węgla do atmosfery o 90 proc. do 2050 roku. To wyzwanie, któremu będą musieli spro-

Transformacja cyfrowa i ekologiczna w Europie to główne obszary rozwoju gospodarek państw UE w kolejnych latach, w dobie zwanej nową normalnością. Obydwa zagadnienia są bliskie branży transportowej i będą miały znaczący wpływ na jej kształt oraz rozwój w przyszłości. Zielony ład w transporcie mają wesprzeć nowoczesne technologie – zarówno te związane z przejściem na paliwa alternatywne, czy przesiadanie się na ciężarówki elektryczne, jak i wszelkie rozwiązania IT, które pozwalają precyzyjnie planować trasy, zarządzać taborem, by nie było pustych przejazdów i nadprogramowych kilometrów. Polscy przewoźnicy już zaczynają wyznaczać nowe rynkowe trendy – digitalizację i ekologię. Jednym z przykładów jest firma Omega Pilzno, która niedawno powiększyła swoją flotę o 50 ciężarówek zasilanych LNG. To obecnie największy tego typu tabor w Polsce.

stać w przyszłości również przewoźnicy. Ciężarówki elektryczne to temat numer jeden w branży transportowej, jeśli chodzi o ekologię. Najwięksi producenci w Europie pracują nad technologiami, które przede wszystkim zwiększą zasięgi pojazdów ciężkich na dalekich trasach. Unia Europejska, dzięki ciężarówkom elektrycznym mogłaby ograniczyć emisje dwutlenku węgla, który generują przewoźnicy towarowi o ponad jedną piątą (22 proc.) w ciągu dekady. Jednak kluczowa w tym wypadku jest infrastruktura do ładowania pojazdów, a ta jest w tej chwili po prostu niewystarczająca. Jak wynika z najnowszych danych UE do 2030 roku ma być w użytku aż 520 tys. elektrycznych ciężarówek, w tym 43 tys. na polskich tablicach rejestracyjnych.3 Taka prognoza brzmi dobrze i z pewnością wyznacza kierunek, którym powinni podążać przedsiębiorcy – mówi Dawid Kochalski, ekspert GBox z Grupy Inelo. – Jednak, zanim przesiądziemy się na ciężarówki elektryczne, można włączyć w swój biznes już dostępne technologie i paliwa alternatywne, takie jak LNG.


39

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

Dobre praktyki w Polsce – LNG w 50 ciężarówkach polskiego przewoźnika

dla transportu są mocno związane z tema-

Zakup największego w Polsce taboru pojaz-

ny sposób przejść na paliwa alternatywne.

dów napędzanych skroplonym gazem

Dzięki pozyskanym danym jesteśmy w stanie

W ciągu najbliższych pięciu lat nale-

ziemnym to decyzja strategiczna. Chcemy

policzyć, że taka zmiana się opłaca – dodaje

ży spodziewać się z pewnością większe-

wyznaczać trendy w branży transportowej.

Mariusz Godawski, Omega Pilzno.

go wykorzystania paliw alternatywnych

Stworzyliśmy eko-flotę, która już pracuje dla naszych klientów. Są to ciągniki siodłowe na LNG oraz naczepy o obniżonej masie własnej wyposażone w opony o zredukowa-

tem ekologii. Telematyka oraz TMS (Transport Management System) pozwalają efektywnie zarządzać taborem i w bardziej kontrolowa-

Co to jest LNG? Czy należy się bać tego rozwiązania?

LNG i inne paliwa alternatywne – przyszłość zielonego transportu drogowego

w transporcie ciężkim oraz dążeń UE do wprowadzenia na rynek pojazdów ciężarowych zasilanych energią elektryczną. To zaś wiąże się z inwestycjami w rozbu-

nych oporach toczenia. Jesteśmy przekona-

Gaz ziemny można znaleźć w postaciach

dowaną sieć stacji do ładowania. Dla cię-

ni, że zwrot sektora TSL w stronę ekologii jest

sprężonych i skroplonych. Jego głównym

żarówek realizujących frachty na długich

szansą. Podobnie jak wdrażanie coraz bar-

składnikiem jest metan. Oprócz niego także

dystansach rozpatrywane jest zasilanie

dziej zaawansowanych systemów informa-

etan, propan i cięższe węglowodory oraz

wodorem. Jednak to na razie zew przyszło-

tycznych. Dzięki nim zarządzanie transpor-

azot, tlen, dwutlenek węgla, siarka. Podczas

ści. Dlatego polscy przewoźnicy coraz czę-

tem jest łatwiejsze. Przepływ w magazynach

procesu skraplania gaz ziemny musi zostać

ściej interesują się gazem ziemnym jako

znajduje się pod stałą kontrolą, a spedycja

oczyszczony z wody i dwutlenku węgla, aby

alternatywą do zasilania i unowocześnia-

precyzyjnie planuje ruch. W Omedze Pilzno

zapobiec tworzeniu się cząsteczek stałych,

nia swoich flot, a LNG rozpatrywane jest

rozwijamy ofertę w ten sposób, by była ona

kiedy gaz jest schładzany do temperatury

jako szansa na dywersyfikację oraz roz-

konkurencyjna pod względem ekologicz-

ok. -160°C.  W efekcie LNG jest bardzo czy-

wój biznesu w wersji eko.

nym oraz technologicznym zarówno na runku

stym gazem – w 95%. składa się z metanu,

Jak podkreśla Dawid Kochalski, ekspert

krajowym, jak i zagranicą. Polska jest w czo-

a tylko 5% stanowią inne składniki. Popu-

GBox z Grupy INELO: Według deklaracji KE

łówce przewozów międzynarodowych, ale

larność LNG na rynku międzynarodowego

strategia klimatyczna dla Europy ma być

bez umacniania się w tych dwóch obszarach,

transportu towarów stale rośnie. To paliwo

przyjęta jeszcze w 2020 roku. Na pewno klu-

w kierunku których zmierza Europa, może-

bezpieczne i nietoksyczne. Jest też przyja-

czowe miejsce w jej celach zajmie transport

my w przyszłości zostać w tyle – komentuje

zne dla środowiska. Pojazdy zasilane tym

drogowy, który odpowiada za jedną czwar-

Mariusz Godawski, prezes Omega Pilzno.

paliwem notują redukcję emisji szkodliwe-

tą zanieczyszczeń powietrza przez CO2. Dla-

go dwutlenku azotu o 90 proc. w porówna-

tego bardziej zrównoważone przewozy towa-

niu do diesla. W przypadku wykorzystania

rowe i inteligentna mobilność są traktowane

bioLNG szacuje się obniżenie emisji CO2

jako priorytety. Wydaje się też, że po pandemii

o nawet 95 proc. Podobnie jest z cząst-

COVID-19 międzynarodowy system transpor-

kami stałymi, których pojazdy napędzane

tu drogowego zostanie skierowany na nowe

LNG produkują o 99% mniej.

tory. Telematyka i TMS pomagają minimali-

Paliwa alternatywne i LNG wkraczają do taborów przy wsparciu technologii Digitalizacja i automatyzacja procesów są stawiane na równi z Green Deal, jeśli

Wśród proponowanych celów na teraz,

zować wszelkie pomyłki w planowaniu tras,

chodzi o kierunki, w które będzie podążał

określonych w Green Deal, można znaleźć

a tym samym eliminują nadprogramowe kilo-

transport w ciągu najbliższych lat. Nowe zało-

wykorzystania gazu – zarówno LNG, jak

metry oraz mogą znacząco ograniczyć puste

żenia UE, jakie mają być zaprezentowane

i CNG – jako paliwa transportowego. Mimo

przejazdy. Dzięki nim łatwo sprawdzić ren-

we wrześniu 2020 roku, zwiększają cel reduk-

iż jest to nadal paliwo kopalne, to wykorzy-

towność różnych rozwiązań ekologicznych

cji emisji na 2030 rok z 40 proc. na 50 proc

stywanie go na szeroką skalę w transporcie

tak, jak zrobiła to firma Omega Pilzno. Takie

(a nawet 55 proc.) w porównaniu do pozio-

ciężkim jest bardzo dobrym krokiem w kie-

inicjatywy pokazują także, że wykorzystanie

mów z 1990 roku. Może to oznaczać pod-

runku zmian wpisanych w Zielony Ład

paliw alternatywnych – w tym przypadku

wyższenie wskaźnika również dla transportu

w Europie. Dla kierowców tankujących

LNG – na szeroką skalę jest możliwe. Co wię-

ciężkiego. Aktualnie wynosi on 30 proc. O tyle

LNG to żadne utrudnienie, gdyż tanko-

cej, w długofalowej perspektywie prowadzi

w trakcie dekady transport drogowy powi-

wanie gazu ziemnego nie trwa dłużej niż

to do obniżenia kosztów prowadzenia dzia-

nien zmniejszyć emitowanie CO2 do atmos-

wypełnianie zbiorników ciężarówki olejem

łalności transportowej i ma pozytywny wpływ

fery. Jak to osiągnąć? Należy zacząć od tego,

napędowym. Trzeba pamiętać o podsta-

na środowisko naturalne. Takich inwestycji

co już dostępne na polskim rynku.

wowych środkach bezpieczeństwa takich

będzie w przyszłości więcej, gdyż Green Deal

W ciągu 27 lat działalności transporto-

jak długie rękawy, rękawice kriogeniczne

to wyraźny komunikat o nieodwracalnym kie-

wej zdobywaliśmy doświadczenie, jak zarzą-

czy osłona twarzy. Istnieje też procedura

runku rozwoju ciężkiego transportu drogo-

dzać operacjami transportowo-spedycyjnymi

tankowania LNG, z którą trzeba się zapo-

wego. Nie ma biegu wstecznego od cyfryza-

w środowisku międzynarodowym i podnosić

znać. Cała operacja tankowania nie powin-

cji i zapobieganiu zmianom klimatycznym.

rentowność biznesu. Nowoczesne technologie

na zająć więcej niż 6‒8 minut.

Każda branża musi się z tym zmierzyć, a sektor TSL już się do nich przygotowuje.

1 European Green Roads Future, worldhighways.com, 2020. 2 UE needs e-truck charging plan, Transportenvironment.org, 2020. 3 Transport&Environment, lipiec 2020.

—— Informacja prasowa przygotowana dla mediów ogólnopolskich


40

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Moduł Eco-driving dla zestawów GBox

Analizuj parametry swoich samochodów - zużycie paliwa, obroty ekonomiczne, średnią prędkość, przekroczenie prędkości oraz postój z włączonym silnikiem Optymalizuj rentowność floty Poprawiaj bezpieczeństwo jazdy kierowców Twórz ranking kierowców – motywuj lub wskazuj ewentualne obszary do poprawy bok@inelo.pl

www.gbox.pl


TSL DEKADĘ TEMU I DZIŚ – CZY BRANŻA PRZEWIDZIAŁA KRYZYS KLIMATYCZNY? Z jednej strony nacisk na ekologię, z drugiej ponadprzeciętne zanieczyszczenie powietrza, a także: real-time tracking, podziemne centra dystrybucji, powstawanie megamiast i przeniesienie się 75% populacji na tereny zurbanizowane – to nie wizja postapokaliptycznego świata, ale kilka trendów, które według przewidywań sprzed niemal dekady mają zrewolucjonizować branżę transportową do 2050 roku. Tomasz Czyż analizuje branżowe prognozy z ubiegłego dziesięciolecia i sprawdza, czy dzisiejszy transport zmierza w przewidywanym wcześniej kierunku.

K

ryzys klimatyczny nie pojawił się znikąd. O jego ryzyku, a w konsekwencji konieczności wprowadzenia

ekologicznych rozwiązań i upowszechnienia sprzyjającej ecodrivingowi telematyki, specjaliści branży TSL mówili od lat. W kwestii ekologii autorzy raportu „Delivering Tomorrow; Logistics 2050, a Scenario Study” pomylili się w jednym punkcie – zmiany klimatyczne widzimy o kilkanaście lat wcześniej, niż miało to według nich nastąpić. Również zastraszające tempo zmian, których doświadczył w ciągu ostatniej dekady świat, wpłynęło na to, w jakim kierunku będzie rozwijać się gospodarka, w tym także sektor transportowy. Jak dziś wyglądają przewidywania, które niemal dziesięć lat temu poczynili specjaliści zajmujący się przewozami?


42

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Ciężarówka monitoruje towar, telematyka pomaga oszczędzić

– Polscy transportowcy, wzorem przed-

normami podwyższane są zazwyczaj opła-

siębiorców z zachodniej Europy, przekonu-

ty dla pojazdów mieszczących się w „sta-

ją się do zaawansowanej telematyki, która

rych” widełkach emisji spalin. W konsekwen-

integruje się również z innymi systemami

cji wielu przewoźników wymienia cała flotę,

Według autorów rapor tu „Delivering

pojazdów – mówi Tomasz Czyż i dodaje,

a warto pomyśleć o wdrożeniu zasad eco-

Tomorrow; Logistics 2050, a Scenario

że sama lokalizacja GPS jest już zbyt pry-

drivingu, który jest wspierany przez narzę-

Study ”, do 2050 roku standardow ym

mitywna, żeby dostarczyć wystarczają-

dzia telematyczne.

wyposażeniem pojazdu transportowe-

cą ilość danych pomagających zoptyma-

go powinny się stać czujniki monitoru-

lizować przejazdy, oszczędzić i zwiększyć

jące przestrzeń ładunkową samochodu,

efektywność.

Co mają megamiasta do transportu?

także pod kątem materiałów wybucho-

Telematyka i cyfryzacja danych, które

wych i radioaktywnych. W przyszłości

również zdaniem ekspertów PwC1 kształ-

Przewiduje się, że w 2050 r. aż 75% popu-

monitoring miałby być integralną częścią

tują i będą dalej kształtować branżę

lacji będzie mieszkało na terenach zur-

planowania przewozów, ponieważ nacze-

transportową, to rozwiązania pomaga-

banizowanych. Silnie rozwijać maja się

py same „zdecydują”, który fracht powi-

jące przewoźnikom opracować strategie

megamiasta, stanowiące centra ekono-

nien wyjechać wcześniej, wyręczając tym

oszczędzania w oparciu o konkretne licz-

miczne i produkcyjne świata przyszło-

samym ludzi w procesie logistycznym.

by. Dzięki nim przedsiębiorcy transportowi

ści. Transport, odpowiadający wg sza-

Zdaniem ekspertów część z przewidywań

mogą wyeliminować puste przejazdy czy

cunków International Energ y Agenc y

zakładających digitalizację pojazdów już

zidentyfikować kontrahentów, którzy nie

za 1/5 globalnej emisji CO2, stanowi pro-

weszła w życie.

płacą na czas. Spedytorzy z kolei wyzna-

blem w obszarach miejskich już dzisiaj

– Standardem staje się wyposażanie

czają kierowcom optymalne pod kątem

i brak kontroli w tym aspekcie przyczy-

naczep w narzędzia lokalizacyjne. Dzieje się

czasu przejazdu, opłat drogowych i eko-

ni się z pewnością do jeszcze większych

tak, ponieważ coraz popularniejszą praktyką

logii trasy. To wszystko możliwe dzię-

zatorów, niższej przepustowości i wzro-

jest przepinanie naczep, co w praktyce ozna-

ki skrupulatnej analizie danych, których

stu zanieczyszczenia powietrza. Autorzy

cza, że są one udostępniane przewoźnikom

wyodrębnienie byłoby niemożliwe bez

raportu przewidują, że ten problem mogą

przez operatorów logistycznych. To natu-

telematyki.

rozwiązać podziemne centra logistyczne.

ralne, że operator logistyczny wypożyczający przewoźnikowi naczepę chce mieć kon-

Ekologia na pierwszym miejscu przez galopujący kryzys

Choć trudno przewidzieć, czy ciężarówki faktycznie znikną z miejskiego horyzon-

trolę nad lokalizacją swojego sprzętu. W grę

Autorzy raportu „Delivering Tomor-

tu, wprowadzane przepisy rzeczywiście

wchodzą kwestie bezpieczeństwa i real time

row; Logistics 2050, a Scenario Study”

coraz częściej uniemożliwiają im wjazd

visibility – komentuje Tomasz Czyż, ekspert

w 2012 roku twierdzili, że ludzkość real-

na takie tereny.

GBox, Grupa INELO. Same naczepy udostęp-

nie odczuje skutki kryzysu klimatyczne-

– Rosnąca liczba przejazdów to ogromny

niają w tej chwili dane z szyny CAN, mię-

go w 2030 roku. Praktyka pokazuje, że już

problem dla przepustowości dróg i środowi-

dzy innymi wartości obciążenia osi czy prze-

dziś poziom mórz wzrasta, a warunki

ska. Nieustannie testowane są różne rozwią-

biegu. Jest jednak za wcześnie, żeby mówić

pogodowe są coraz mniej przewidywal-

zania mające zwiększyć ładowność pojaz-

o standardowym monitoringu paki. Sądzę,

ne. Zdaniem specjalistów do 2050 roku

dów: dłuższe naczepy, które zabiorą więcej

że to obszar, który dopiero będzie się rozwi-

normą w transporcie ma stać się korzy-

palet, lub łączenie kilku przyczep w jeden

jał – przewiduje.

stanie z oprogramowania tworzonego

„pociąg drogowy”. Niestety takie rozwią-

zgodnie z ideą zrównoważonego rozwo-

zania sprawdzają się głównie w Australii,

ju, co w praktyce oznacza rozwijanie apli-

ponieważ europejska infrastruktura drogo-

kacji zużywających jak najmniej energii.

wa nie jest do nich przystosowana – mówi

Dziś branża transportowa lepiej radzi sobie z wdrażaniem rozwiązań telematycznych wspierających real-time tracking, które są coraz popularniejszą opcją wśród polskich przewoźników.

– Trudno jeszcze mówić o powszechnym

Tomasz Czyż. – Na skutek wyprowadzenia

wykorzystaniu z takiego oprogramowania,

ruchu ciężarówek z miast magazyny i cen-

ale nie ulega wątpliwości, że kolejne przepi-

tra dystrybucyjne otwierają się na obrze-

sy wprowadzają restrykcje w zakresie emi-

żach, a same dostawy do konkretnych

sji spalin, co naturalnie wpływa na trans-

punktów wykonują mniejsze pojazdy. Być

port. Następuje też rozwój technologii paliw

może w przyszłości autonomiczne cięża-

alternatywnych, takich jak LNG. Cyfryzacja

rówki będą same dowoziły towar pomiędzy

w transporcie przyspiesza także możliwość

magazynami. Takie testy, choć na mniejszą

wdrożenia elektromobilności. – komentuje

skalę, są już prowadzone – podsumowuje.

Tomasz Czyż. – Dzięki temu pojazdy są coraz bardziej ekologiczne, spalają mniejsze ilości paliwa oraz emitują mniej szkodliwych

—— Informacja prasowa przygotowana

gazów. Trzeba pamiętać, że wraz z nowymi

dla mediów ogólnopolskich

1 PwC, „Transport przyszłości: Raport o perspektywach rozwoju transportu drogowego w Polsce w latach 2020-2030”


43

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

TELEMATYKA W TRANSPORCIE: KIEROWCO, CO WIE O TOBIE TWÓJ SZEF? Telematyka to narzędzie pozwalające zbierać mnóstwo danych dotyczących każdego przejazdu samochodu ciężarowego. Dzięki niej poznamy dokładną lokalizację samochodu w czasie rzeczywistym, uzyskując jednocześnie wgląd w raporty spalania oraz np. dostępny czas pracy u danego kierowcy. Wielu przewoźników zdecydowało się na to rozwiązanie, by zoptymalizować działanie swojej firmy i zwiększyć rentowność. Jednak, z drugiej strony, za kierownicą ciężarówki siedzą truckerzy, obawiający się ciągłej kontroli ze strony szefa. Telematyka wzbudza ich zaniepokojenie, do tego stopnia, że część z nich otwarcie wręcz przeciwstawia się nowym technologiom. Czy mają się czego obawiać?

Co mówi o moim pojeździe telematyka? Podczas przejazdu system telematyczny zbiera m.in. dane o pozycji pojazdu i jego prędkości, informacje o obrotach, poziomie paliwa, temperaturze silnika oraz stylu jazdy, czyli wypadkowe lokalizacji GPS, a także danych z szyny CAN. Dodatkowo, pobierane są informacje o aktualnie wybranej czynności w tachografie, a w przypadku zastosowania zaawansowanej telematyki – dane wprowadzane przez kierowcę do komputera pokładowego. Mogą one dotyczyć statusu realizacji zadania, raportu do cyfrowej karty drogowej, a także wykazu kosztów czy tankowań. – To faktyczne bardzo dużo informacji, które są jednak gromadzone w bezpieczny sposób – pod warunkiem, że trafiają


44

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

na odpowiednio certyfikowane serwery

jest wyznaczenie po stronie przewoźnika

i do chmury dostawcy systemu telematyczne-

osoby koordynującej wdrożenie telematyki.

go. Chmurowa infrastruktura pozwala klien-

Taka osoba dba o to, żeby użytkownicy syste-

towi w każdej chwili uzyskać dostęp do danych

mu mieli na jego temat odpowiednia wiedzę.

prezentowanych w formie panelu online,

Jej rolą jest również rozwiewanie wątpliwo-

w przeglądarce albo aplikacji na smartfony

ści związanych z rzekomo nadmiernym zbie-

– komentuje Tomasz Czyż, ekspert GBox,

raniem danych – komentuje Tomasz Czyż.

Grupa INELO.

Wbrew obawom kierowców, profesjo-

Tak usystematyzowane dane mogą

nalne urządzenia telematyczne nie pod-

być również przesyłane dalej za pomocą

słuchują ani nie nagrywają kierowców

interfejsu API. W ten sposób łatwo inte-

w kabinach. Do ich zadań należy nato-

grują się z systemem Real Time Visibility

miast zbieranie danych z samego pojazdu,

partnera logistycznego albo z własnym

które pozwolą w przyszłości efektywniej

oprogramowaniem TMS (Time Manage-

zarządzać flotą. Sam mechanizm i sche-

ment System). Jak podkreślają eksperci,

mat pobierania informacji można porów-

zbieranie danych opłaca się finansowo

nać do tego, w jaki sposób są one zbierane

nie tylko ze względu na zoptymalizowa-

za pomocą tachografu cyfrowego, z które-

nie kosztów operacyjnych firmy przewozo-

go już w tej chwili korzystają przedsiębior-

wej, ponieważ standard API i gotowe inte-

stwa przewozowe.

gracje nie wymagają dodatkowej obsługi informatyczno-programistycznej.

Zatem co konkretnie będzie wiedzieć o przejeździe firma, która zainwestowa-

– Warto zwrócić uwagę na jeszcze inny

ła w system telematyczny? W zależności

wymiar bezpieczeństwa pobierania i udo-

od jej rodzaju, będzie to lokalizacja pojaz-

stępniania danych. Urządzenia telematycz-

du, średnie spalanie i styl jazdy, a także

ne coraz częściej korzystają z interfejsu FMS,

dane z tachografu zwykłego lub cyfrowe-

który powoli staje się standardem wyposa-

go. W różnych wariantach można także

żenia ciężarówek. Pozwala on na pobiera-

uzyskać status realizowanego zlecenia –

nie danych z szyny CAN w sposób bezpiecz-

jego rozpoczęcia, pokonanego dystansu

ny również dla samej instalacji – komentuje

i zakończenia – lub komunikat o tym, czy

Tomasz Czyż i dodaje, że sama specyfika

kierowca porusza się trasą wyznaczoną

informacji udostępnianych przez CAN zale-

przez spedytora.

ży od modelu, rocznika czy wyposażenia pojazdu.

Kierowca z czysta kartą

Telematyka w logistyce: zarządzanie, nie podsłuchiwanie

Główną korzyścią, która ze stosowania

Kierowcy, dla których systemy telema-

w przypadku prowadzenia papierowych

tyczne w transporcie są nowością, mogą

kart drogowych). Urządzenia telematycz-

utożsamiać je (niesłusznie) z dodatkowymi

ne wykluczają także konieczność stoso-

obowiązkami. Z kolei ci, którzy na co dzień

wania przez niego prywatnego telefonu

pracują z takimi systemami, zdążyli poznać

do robienia zdjęć dokumentów i przesy-

ich zalety: rezygnację z prowadzenia papie-

łania danych.

telematyki wynika dla kierowcy jest ograniczenie podejmowanych przez niego działań administracyjnych (jak ma to miejsce

rowych kart drogowych, czytelny i prosty

– Wbrew temu, co kierowcy myślą o tele-

sposób raportowania załadunków i roz-

matyce, jest ona sposobem na ograniczenie

ładunków, możliwość skanowania doku-

bezpośredniej kontroli ze strony przełożone-

mentów czy wcześniej opracowane trasy

go. Jeżeli ma on swobodny dostęp do danych

dostępne już w nawigacji.

pojazdu, jego lokalizacji czy przebiegu, nie

– Z zalet cyfryzacji korzystają obie stro-

widzi konieczności regularnego sprawdza-

ny: biuro i kierowca. Najważniejsze, żeby raz

nia statusu kierowcy telefonicznie – przecież

wprowadzone oprogramowanie było faktycz-

doskonale wie, jak wygląda jego przejazd i bez

nie wykorzystywane. Najlepszy i najbardziej

tego – podsumowuje Tomasz Czyż.

zaawansowany, ale nieużywany system, nie wzbudzi entuzjazmu kierowców. Dobrym zwy-

—— Informacja prasowa przygotowana

czajem, który praktycznie gwarantuje sukces,

dla mediów ogólnopolskich46

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

MARKETING REKOMENDACJI W USŁUGACH - O ZNACZENIU ORGANICZNYCH POLECEŃ W PROWADZENIU BIZNESU

JOANNA BERLIŃSKA Założycielka i współwłaścicielka agencji marketingowej Lightscape, specjalizującej się w działaniach PR online. Firma zajęła pierwsze miejsce w badaniu instytutu Kantar w kategorii „zadowolenie klienta ze współpracy z agencją”. Wspólnie z zespołem agencji rozwija platformę Visibly® i projekt B+R, skupiony na działaniach PR z wykorzystaniem mechanizmów SEO. Z branżą PR związana od 2004 r. Specjalizuje się w komunikacji marek technologicznych i finansowych.

Rozwój Internetu i mediów społecznościowych sprawia, że rośnie znaczenie realnych rekomendacji, którym ufa ok. 90% respondentów. W marketingu B2B polecenia i prezentacja realizacji mają szczególne znaczenie, a w przypadku skomplikowanych lub innowacyjnych usług stanowią podstawę komunikacji. Skoro faktem jest, że wkroczyliśmy w erę marketingu rekomendacji, dlaczego zaledwie 3% firm posiada strategię na wykorzystanie poleceń swoich klientów do celów promocyjnych?


47

WYDANIE 1 (14) styczeń 2021

Z

naczenie poz y t y wnych opinii

strona internetowa, czy wspólne kontak-

poznałam na własnej bizneso-

ty. Zainwestowanie czasu i uwagi w dobre

Poziom 2: Sukces? Cicho sza…

wej skórze blisko 13 lat temu,

rozpoznanie potrzeb kontrahenta pozwa-

zakładając firmę. Wtedy właśnie reko-

la zbudować skuteczną, odpowiednio

mendacje osób, z którymi miałam oka-

sprofilowaną ofertę i pozyskać uwagę

Skoro już udało się nam zrealizować

zję wcześniej pracować, zaowocowały

oraz budować przekonanie, że rozumie-

z sukcesem projekty, zbudować bezkon-

pierwszymi podpisanymi kontraktami.

my jego biznes.

kurencyjną jakość serwisu i uszczęśliwić

Do dzisiaj polecenia stanowią w naszej agencji gł ówne źródł o now ych kon-

Poza kontraktem

traktów. Siłę marketingu rekomenda-

klientów, dalej powinno być już z górki. Niestety bez podjęcia odpowiednich działań, kwestia zadowolenia naszych klien-

cji wykorzystujemy także w działaniach

W usługach B2B problemem bywa inter-

tów może pozostać informacją wewnętrz-

dla naszych klientów i aktywnej promo-

pretacja zakresu umów łączących strony

ną, dając jedynie powód do satysfakcji.

cji agencji. Poniżej przedstawiam swego

kontraktu. Często pojawiają się sytuacje,

Wkraczamy na poziom 2. Naszym zada-

rodzaju check listę, której punkty trze-

kiedy jedna ze stron uważa, że coś jest

niem jest uzyskanie zgody na publikowa-

ba „odhaczyć” by skutecznie korzystać

elementem umowy, podczas gdy druga

nie informacji o współpracy. Obiegowa

z tej najbardziej skutecznej formy dzia-

strona interpretuje tę sytuację inaczej.

prawda w marketingu głosi, że zadowolo-

łań marketingowych.

I tu wracamy do punk tu pier wszego:

ny klient powie o tobie trzem następnym.

najważniejsze jest zadowolenie klienta.

Bez wątpienia te statystyki dotyczą rynku

Zanim staniemy jak lwy w obronie swo-

B2C, a nie B2B. W biznesie polecenia czę-

jego EBITDA, zastanówmy się nad opcją

sto byłyby równoważne ze wskazaniem

wyjścia naprzeciw oczekiwaniom drugiej

konkurencji źródła swojego sukcesu.

Zacznijmy od początku: od produktu,

strony, szczególnie jeśli ustępstwo wiąże

Nawet zadowoleni z usług przedsiębiorcy

usługi, poziomu serwisu. To, że o „pole-

się dla nas z marginalnym kosztem. Oczy-

często wolą zachować swoje kontakty biz-

calności ” produk tu dec yduje jakość

wiście nie chodzi tu o bezpłatne świad-

nesowe i nazwy sprawdzonych dostaw-

wykonania i fakt, na ile spełnia oczeki-

czenie kosztownych usług, a jedynie

ców w tajemnicy. Projektując działania

wania odbiorców wydaje się oczywiste.

o każdorazowe przemyślenie sposobu

komunikacyjne dla firm, wielokrotnie słu-

Inaczej ma się sprawa w usługach czy

działania w tego typu sytuacji.

chałam o ich znakomitych realizacjach

Poziom 1: „Polecalność”

procesach sprzedażowych, gdzie podej-

Działania „poza kontraktem” powin-

dla dużych renomowanych marek, który-

mując decyzje zakupowe odbiorca oce-

niśmy też inicjować samodzielnie. Zro-

mi chciały się pochwalić. Problem w tym,

nia, sposób komunikacji, podejście dru-

bienie dodatkowej analizy, wskazywanie

że nie otrzymywały później zgody na pre-

giej strony do współpracy. Nurtuje go też

okazji biznesowych, wykonanie nadpro-

zentację efektów współpracy czy choć-

py tanie o twoje doświadczenie w jego

gramowej usługi, podzielenie się posia-

by podanie prostej informacji o podpi-

branży. Czy u konkurencji to działa?

daną wiedzą, kontaktami, zrealizowa-

saniu kontraktu. Co można z tym zrobić?

Po rozpoczęciu współpracy ocenia-

nie usług w przyspieszonym terminie.

Przede wszystkim od początku rozmów

na jest jakość biznesowej relacji. Liczy

Codzienne myślenie w kategorii „a może

biznesowych pamiętajmy, że rekomen-

się zaufanie, wynikające z przewidywal-

to by się przydało mojemu klientowi” –

dacje klientów są dla nas ważne i komu-

nej jakości i terminowości. Jak sprzyjać

nie generuje dużego kosztu, pozwala

nikujmy im to. Przygotujmy odpowied-

budowaniu dobrej opinii na tym etapie?

budować wzajemną życzliwość i rela-

nie zapisy w umowie, które zagwarantują

Podstawową sprawą jest przyjęcie zało-

cje. Zdarza się też, że prowadzi do roz-

prawo do informowania o zrealizowanej

żenia, że zadowolenie klienta ma pierw-

szerzenia współpracy.

usłudze w sposób nie naruszający tajem-

szoplanowe znaczenie, ważniejsze niż możliwość szybkiego zarobienia pie-

Dobry klimat…

niędzy, kosztem interesów tej drugiej strony.

Personalizacja

nic ani interesów naszych. Jeśli zakres współpracy obejmuje strategiczne i poufne informacje, tworząc case study skup-

… to warunek konieczny poleceń. „Must have” obejmuje regularny kontakt, pytania o potrzeby i zadowolenie ze współ-

my się na tym, co wolno nam pokazać.

Jeśli nie drzwiami…

prac y. Licz y się sposób komunikacji, Skoro klient ma się czuć zadowolony,

responsywność, uważne słuchanie: bieżą-

Jeśli klient nie zgadza się na pokazanie

postawmy na personalizację propono-

ce reagowanie na pytania, potrzeby, kore-

realizacji z nazwą swojej marki, zapropo-

wanych usług czy choćby oferty. Starania

spondencję. Jeżeli tu i teraz nie znamy

nujmy inne rozwiązanie. Osobno opisz-

zaczynamy od zdobycia informacji o jego

odpowiedzi na zadane pytanie lub nie

my mechanikę działania i efekty, podaj-

potrzebach, preferencjach konkretnych

jesteśmy w stanie od razu spełnić sta-

my jedynie branżę, a nazwę zamieśćmy

osób, z którymi będziemy się kontakto-

wianych oczekiwań, zakomunikujmy to.

w odrębnym miejscu naszej strony inter-

wać. Najprostszym sposobem ich pozy-

Napiszmy, że korespondencja do nas

netowej lub portfolio, obok kolejnych

skania jest zadanie pytań i uważne wysłu-

dotarła, podziękujmy za pytanie, określ-

marek, aby nie prezentować bezpośred-

chanie przyszłego odbiorcy. Z pomocą

my, kiedy i czego druga strona może się

niego związku. Niezależnie od przeszkód,

przychodzą też media społecznościowe,

spodziewać.

prz y każdej dobrej realizacji, trzeba


48

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

zabiegać o możliwość jej prezentacji

klienta, po milionowe kampanie telewi-

potencjalni klienci wpisują w Google

w rozbudowanej bądź choćby uprosz-

zyjne z udziałem klientów wyrażających

poszukując usług takich jak nasze.

czonej formie.

pozytywne opinie.

Szerokie pole stwarzają media spo-

Szczególnie problematyczne bywa uzy-

Niezależnie od wielkości firmy i posia-

ł ec znościowe, gdzie możemy dzia -

skiwanie publicznych referencji od kor-

danego budżetu priorytetem powinno

łać zarówno w kanałach brandow ych,

poracji, niektóre z założenia nie zgadza-

być maksymalne wykorzystanie infor-

by później dodatkowo zwiększać zasięg

ją się na udostępnianie takich informacji.

macji o podpisanych umowach i ich reali-

informacji poprzez reakcje i udostępnie-

Jak sobie z tym poradzić? Zawsze pozo-

zacji. Przechodząc do konkretów: pod-

nia. Na wagę złota są reakcje i komen-

staje nam poziom relacji indywidualnych.

stawowym działaniem jest prezentacja

tarze klientów, potwierdzające wiar y-

Przedstawiciele klienta mogą polecać nas

informacji w kanałach własnych. Zaczyna-

godność nasz ych informacji. Zasięg

jako specjalistów na Linkedin, Facebo-

my od opracowania informacji na potrze-

infor macji war to w zmocnić p łat ną

oku, lajkować lub udostępniać informa-

by portfolio i jej prezentacji na stronie

promocją.

cje o naszych innych realizacjach.

internetowej. Może to być osobna pod-

Firmy prowadzące działania media

strona prezentująca logotypy klientów,

relations, mogą przygotować dla mediów

studiów przypadku, opinie o współpracy,

branżow ych informację o współpracy.

podpisane nazwą firmy. Wersją premium

Bardziej zaawansowaną formą prezen-

jest prezentowanie wypowiedzi konkret-

tacji są ar tykuł y i wspólne publikacje

Projekt zakończony sukcesem. Zgoda

nych osób wraz ze zdjęciami. Do wyja-

z wypowiedziami obu stron.

klienta na informowanie o współpracy.

śnienia złożonych procesów i lepszego

Jak przy każdej kampanii marketingo-

Nadszedł czas na zaplanowanie komuni-

przykucia uwagi pomocna będzie anima-

wej o powodzeniu zdecyduje czy telna

kacji, która pozwoli w pełni wykorzystać

cja. Jeśli posiadamy odpowiedni budżet,

prezentacja w atrakcyjnej formie oraz

potencjał informacji i zapewni jej dotar-

można pokusić się o zrobienie filmu pre-

odpowiednio szeroka dystrybucja infor-

cie do naszych potencjalnych klientów.

zentującego współpracę.

macji do właściw ych odbiorców. Ser-

Poziom 3: Komunikacja

Sposobów działania jest wiele. Od naj-

W przypadku tekstowej wersji case

cem i motorem napędow ym promocji

prostszych i bezkosztowych, jak polubie-

study, tekst powinien być zoptymalizo-

pozostaje jednak klient, jego pozy tyw-

nie informacji o współpracy czy postu

wany pod kątem SEO – fraz, na k tóre

na opinia i zmotywowanie do dzielenia

o realizacji naszych social mediach przez

chcemy się pozycjonować i które nasi

się informacjami na nasz temat.


Sklep Inelo

- szkolenia i produkty w jednym miejscu

Najwyższej jakości urządzenia do pobierania danych z kart kierowców

i tachografów – pozwalają odczytywać dane z nowych

smart tachografów Akcesoria wspomagające prace urządzeń pobierających dane Oprogramowanie 4Trans pozwalające w łatwy

sposób zarządzać firmą i kontrolować czas

pracy kierowców Szkolenia prowadzone przez ekspertów

Grupy Inelo uwzględniające najistotniejsze

zagadnienia z sektora TSL

Tel. 22 113 40 60 E-mail: bok@inelo.pl www.sklep.inelo.pl

Odwiedź sklep Inelo i dobierz ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb

www.sklep.inelo.pl


50

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.