16 Czas na transport

Page 13

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

SPIS TREŚCI 6

Artykuły ekspertów

EMAT NUMERU: T E-TOLL – nowy system poboru opłat drogowych w Polsce już działa. Czy jesteś na niego gotowy?

YWIAD NUMERU: W Rozmowa z Malwiną Pyrzanowską, Company Owner w Growing Eco

20 26

29

J ak technologia może pomóc osiągnąć przewagę konkurencyjną?

Polska Grupa INELO wyposaży europejski transport drogowy w nowe oprogramowanie

32

Komisja Europejska powołuje Grupę Ekspertów ds. delegowania kierowców – wśród przedstawicieli znaleźli się ZMPD, INELO i TLP

34

REDAKTOR NACZELNY: Karolina Bakalarska redakcja@inelo.pl REDAKTOR: Kamil Pawłowski KOREKTA: Kamil Pawłowski PROJEKT I ŁAMANIE: www.skladgazet.pl

olscy przewoźnicy: 1,3 mln naruszeń, 122 mln zł P potencjalnych kar

NUMER: Numer 3 (16), lipiec 2021r.

echnologia DSRC wskaże podejrzane ciężarówki. T Inspekcje drogowe będą skuteczniejsze?

REKLAMA: Kamil Pawłowski marketing@inelo.pl

36 40

42 Dobra reputacja w transporcie – jak ją ratować?

45

WYDAWCA I SIEDZIBA REDAKCJI: Inelo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Karpacka 24/U2b 43-300 Bielsko-Biała

la zdrowia i bezpieczeństwa zawodowych kierowców D – rusza cykl podcastów fundacji Truckers Life i Grupy INELO

48

TMS nie tylko dla gigantów spedycyjnych – skorzystają z niego również mniejsze firmy

51

Wybór dobrej spedycji nie jest łatwy. Co się liczy?

O psie, który jeździł w ciężarówce. Jak zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę z pupilem?

53

56

rzeba mieć fantazję Content video – moda czy must T have w transporcie?

PROJEKT OKŁADKI: Dariusz Brosz5

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

SZANOWNI CZYTELNICY

30

września 2021 roku – tę datę

sposób w swoich artykułach piszą eksper-

powinien zapamiętać każdy

ci Grupy Inelo.

przewoźnik, który do tej pory

Na rewolucję muszą być również gotowi

za przejazd drogami płacił poprzez viaTOLL.

przewoźnicy realizujący transport lekki. Naj-

Od października br. w Polsce będzie dzia-

później w maju 2022 roku, blisko 37 tysięcy

łał nowy system poboru opłat drogowych

polski pojazdów o dopuszczalnej masie cał-

e-TOLL. To po stronie przedsiębiorcy pozo-

kowitej od 2,5 do 3,5 tony, żeby móc jeździć

staje wybór sposobu przekazywania obo-

na terenie Unii Europejskiej, będzie musiało

wiązkowych danych o lokalizacji pojazdów,

zostać wyposażonych w licencje, co wiąże się

zarejestrowanie firmy w nowym systemie

z dodatkowymi formalnościami, a także kosz-

oraz metoda rozliczenia za drogi. Nie jest

tami. Warto również odnotować, że od maja

to proces skomplikowany, jednak w począt-

przyszłego roku inspekcje drogowe będą

kowej fazie działania nowego systemu, może-

miały większą kontrolę nad przewoźnikami

my napotkać kilka pułapek, dlatego też coraz

realizującymi transport lekki, co może w dłuż-

częściej na ustach przewoźników pojawia-

szej perspektywie poprawić konkurencyjność

ją się pytania. Kiedy i jak przejść ze starego

na rynku. Jaki będzie koszt licencji i co się jesz-

systemu na nowy? Jaki sposób przekazywa-

cze zmieni? Zapraszamy do lektury.

nia danych wybrać? Czy każdy system telema-

Polecamy również wywiad z Malwiną

tyczny będzie zintegrowany z e-TOLL? W jaki

Pyrzanowską, Company Owner w Growing

sposób będą kontrolowane opłaty w nowym

Eco, z którą rozmawiamy o tym, czym kierują

systemie? Na co zwrócić uwagę i jak dobrze

się kontrahenci dobierając partnerów bizne-

się przygotować? Odpowiedzi w artykule

sowych i jak ważną rolę odgrywają nowocze-

numeru udziela Mateusz Włoch, ekspert ds.

sne technologie oraz digitalizacja w realiza-

rozwoju i szkoleń. Jedno jest pewne – wpro-

cji zleceń transportowych. Przykład Growing

wadzane zmiany stanowią rewolucję dla pol-

Eco nie jest przypadkowy – jest to prężnie

skich przewoźników, a czasu na przygotowa-

działająca firma, która świadczy komplek-

nia jest coraz mniej.

sowe usługi w zakresie importu i eksportu

Przesiadka na nowy system poboru

towarów z dowolnego miejsca w Europie.

opłat, to nie jedyna zmiana, która czeka

Dzięki ścisłej współpracy z kontrahentami,

rodzimy transport, a to wszystko za sprawą

wszystkie łańcuchy dostaw dla każdego zle-

kolejnych zapisów pakietu mobilności. Już

cenia są dostosowywane do indywidual-

od 02.02.2022 r. polskiemu kierowcy wyko-

nych potrzeb, co bezpośrednio przekłada

nującemu międzynarodowy transport drogo-

się na setki zadowolonych klientów.

wy, w części wykonywanych przewozów przy-

Na sam koniec miło nam poinformować,

sługiwała będzie płaca równa wynagrodzeniu

że Grupa Inelo wyposaży europejski transport

należnemu pracownikowi na stanowisku kie-

drogowy w nowe oprogramowanie Tacho-

rowcy w danym kraju, w którym wykonuje

scan Web. Jest to kolejny krok w ekspansji

pracę. W konsekwencji koszty zatrudnienia

Grupy Inelo na rynki zagraniczne. Do tej pory

kierowców wzrosną niezależnie od tego, czy

w naszym portfolio znajdowały się rozwiąza-

nastąpi zmiana polskich przepisów. Kwe-

nia do wykrywania manipulacji, jak Tachoscan

stia tej zmiany może wpłynąć na wysokość

Control, z którego korzystają 42 inspekcje dro-

wzrostu płacy kierowcy, który w zależności

gowe i służby kontrolne w 23 krajach Europy.

od rodzaju i kierunków realizowanych trans-

Tachoscan Web przeznaczony jest dla zagra-

portów może wynosić od 20 do 40%. Nie-

nicznych firm transportowych. Jesteśmy prze-

stety, ale nowe wymogi najmocniej uderzą

konani, że Tachoscan Web odniesie podobny

w firmy transportowe z Polski i krajów z naj-

sukces, jak nasze rodzime rozwiązania dedy-

niższą płacą minimalną. O płacy minimal-

kowane polskim klientom.

nej stosowanej od 2015 r. oraz zagrożeniach

Zapraszamy do lektury!

dla polskiego transportu międzynarodowego wynikających z wejścia w życie europej-

—— Redakcja kwartalnika

skiego pakietu mobilności I w wyczerpujący

Czas na Transport


6

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

PŁACA MINIMALNA STOSOWANA OD 2015 R. A PŁACA „RÓWNA” SEKTOROWA OBOWIĄZUJĄCA OD 2022 R. W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

BEATA WOJCIECHOWSKA Ekspert ds. Wdrożeń i Szkoleń Doświadczony wdrożeniowiec i szkoleniowiec, posiada obszerną wiedzę na temat norm czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego oraz obowiązków związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców. Odpowiada za prowadzenie wdrożeń oprogramowania 4Trans oraz warsztatów i szkoleń dla firm transportowych, osób zarządzających i kierowców.

www.ocrk.pl

Temat należności z tytułu płacy minimalnej w Europie, o którym jest głośno w ostatnich kliku latach, nie jest nowy. Pierwszym unijnym aktem prawnym regulującym kwestie delegowania pracowników do świadczenia pracy na terytorium innego państwa członkowskiego w Unii Europejskiej była dyrektywa 96/71/ WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 16 grudnia 1996 r. Realne świadczenia z tego tytułu w branży transportowej pojawiły się jednak po wejściu w życie dyrektywy 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 15 maja 2014 r.


7

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

i Rady 2018/957/EU z 28 czerwca 2018 r.

Grupa zawodowa kierowców międzyna-

zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczą-

rodowych będzie objęta wyżej wymienio-

cą delegowania pracowników w ramach

nymi zmianami z opóźnieniem z powodu

świadczenia usług, która weszła w życie

okresu przejściowego na dostosowanie

30 lipca 2020 r. znalazł się zapis:

się do pakietu mobilności. Od 2 lutego 2022 r. pakiet wprowadzi również zmiany w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach dotyczących pracowników delegowanych. Zgodnie z jego założeniami kierowcy

Z uwagi na wysoce mobilny charakter pracy w międzynarodowym transporcie drogowym wdrożenie niniejszej dyrektywy w tym sektorze budzi szczególne wątpliwości i trudności prawne, które mają zostać rozwiązane w przepisach szczegółowych dotyczących transportu drogowego, w ramach pakietu mobilności, wzmacniających również zwalczanie oszustw i nadużyć.

W tym akcie prawnym istotny jest także art. 3 ust. 3, który wprost wyłącza sektor transportu drogowego ze stosowania zmienionej dyrektywy:

C

delegowani otrzymają nie tylko minimalne wynagrodzenie obowiązujące w tym kraju, w którym wykonują pracę, ale także płacę branżową wynikającą z układów zbiorowych. Według opinii ekspertów spowoduje to problemy z wyliczeniem kwoty należnej pracownikowi, a przede wszystkim podniesie koszty jego zatrudnienia. Wysokość wzrostu kosztu uzależniona jest od prowadzonych prac nad polskimi przepisami. Zgodnie z regulacjami znajdującymi się w pakiecie mobilności zapisy delegowania pracowników obejmą wszystkich kierowców. Wyłączenie dotyczy kierowców wykonujących przewozy transportu dwustronnego (bilateralnego) oraz przejazdy tranzytowe.

I. OBECNE ZASADY PŁACY MINIMALNEJ Płaca minimalna w Niemczech Od momentu uchwalenia dyrektywy egze-

hociaż regulacja nie była skierowa-

kwującej dyrektywę 96/71/WE kolejne pań-

na do kierowców międzynarodowych i budziło to wiele kontrower-

sji, od 1 stycznia 2015 r. zaczęto ją stosować do tej grupy zawodowej w Niemczech, a od lipca 2015 r. w Norwegii. W kolejnych latach wymogi związane z płacą minimalną dla kierowców wprowadziły kolejne państwa Unii Europejskiej. Podczas procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych pojawiło się wiele zapytań o stosowanie delegowania w transporcie drogowym. W szczególności wątpliwości dotyczyły tego, jakie rodzaje transportu powinny podlegać pod zagraniczną płacę minimalną. Większość krajów wymagała płacy minimalnej przy przewozach kabotażowych, inne przy międzynarodowych. Wszystkie jednak jako wyłączony traktowały tranzyt. Tak jest obecnie

stwa wprowadzały krajowe przepisy usta-

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do sektora transportu drogowego od daty rozpoczęcia stosowania aktu ustawodawczego zmieniającego dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących egzekwowania prawa oraz ustanawiającego szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego. nadużyć.

nawiające zasady delegowania w stosunku do pracowników transportu międzynarodowego. Niemcy jako pierwsze z państw członkowskich Unii Europejskiej zdecydowały się na wprowadzenie przepisów dla pracowników delegowanych. 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o płacy minimalnej określana w skrócie jako MiLoG. Objęła ona pracowników delegowanych realizujących przewozy w ramach operacji kabotażu i transportu międzynarodowego z załadunkiem (doładunkiem) lub rozładunkiem na terytorium Niemiec. Obowiązek płacy minimalnej dotyczy pracowników zatrudnionych na umowach o prace i umowach cywilnoprawnych. Wymogi płacy minimalnej wprowadzają obowiązki administracyjne. Pierwszy z nich to zgłoszenie oddele-

i pozostanie do 2 lutego 2022 r. W pream-

gowania kierowcy do pracy na terytorium

bule dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Niemiec poprzez dedykowany formularz


8

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

elektroniczny. Obowiązkiem pracodaw-

i licencji wskazując, że umowa z przewoź-

które musi spełnić przewoźnik wykonu-

cy jest rejestrowanie i rozliczanie czasu

nikiem ma cechy stosunku pracy. Podob-

jący operacje transportowe na terytorium

pracy na terytorium Niemiec oraz wypła-

nie jak w Norwegii, przewoźnik delegując

Austrii. Dotyczą one wszystkich rodzajów

canie wymaganego wynagrodzenia. Dopiero

kierowcę do pracy na terytorium Francji,

transportu z wyłączeniem tranzytu. Kie-

od listopada 2017 r. Federalne Ministerstwo

musi przestrzegać przepisów ustawowych,

rowcy delegowani do pracy na terytorium

Finansów wskazało składniki dodatkowe,

a także układów zbiorowych dla branży

Austrii są jej reprezentantami i powinni

które można zaliczać w poczet płacy mini-

przewozowej. Jako pierwszy należy wypeł-

być zatrudnieni na podstawie umowy

malnej, takie jak wynagrodzenie za nadgo-

nić obowiązek rejestracji pracowników

o pracę. Pracodawca musi dokonać zgło-

dziny czy premie. Zaliczeniu podlega też

poprzez portal SIPSI i przekazać zgłoszenie

szenia delegowanego kierowcy elektro-

część diety i ryczałtu ponad niemieckie

kierowcy realizującemu transport na tera-

nicznie za pomocą formularza ZKO3, a for-

wymagane minimum SvEV. Dokumentacje

nie Francji. Dodatkowo kierowca powinien

mularz przekazać pracownikowi. Oprócz

potwierdzającą właściwe naliczenie i wypła-

posiadać umowę o pracę oraz dokument

zgłoszenia, kierowcę trzeba wyposażyć

tę wynagrodzenia firma transportowa musi

A1 potwierdzający ubezpieczenie. Kolej-

w dokument umowy tłumaczony na język

przechowywać przez okres 2 lat i okazywać

nym obowiązkiem jest wyznaczenie przed-

angielski lub niemiecki oraz dokument

na żądanie służb kontrolnych. W sytuacji,

stawiciela na terenie Francji. W przypadku

potwierdzający ubezpieczenie A1. Firma

gdy kontrolujący stwierdzą, że firma trans-

płacy francuskiej należy uwzględnić staw-

ma rozliczać godziny za pracę na terenie

portowa nie stosuje się do obowiązujących

kę zaszeregowania kierowcy oraz naliczyć

Austrii, prowadzić ewidencję czasu pracy,

przepisów, rozpoczyna się kontrola płacy

wszystkie dodatki wynikające z układów

a także dokumentować w języku niemiec-

minimalnej w firmie.

zbiorowych dla kierowców francuskich. Nie-

kim wypłacone wynagrodzenie za przepra-

prawidłowe rozliczanie płacy minimalnej

cowany okres. Wynagrodzenie powinno

we Francji może prowadzić do naliczenia

zawierać wszystkie składniki wynikające

kar administracyjnych i nałożenia sank-

z układów zbiorowych obowiązujących

cji w firmie, a brak stosownych dokumen-

kierowców w Austrii.

Płaca minimalna w Norwegii Od 1 lipca 2015 r. dyrektywę o delegowa-

tów skutkować karami grzywny na drodze.

niu w formie rozporządzenia o upowszech-

Płaca minimalna we Włoszech

Płaca minimalna w Holandii

nieniu układów zbiorowych w drogowym

We Włoszech w dniu 22 lipca 2016 r.

transporcie towarow ym wprowadziła

wszedł w życie dekret 136/2016 imple-

Norwegia, która obejmuje jedynie prze-

mentujący dyrektywę 96/71/WE, który

Od 18 czerwca 2016 r. w Holandii obo-

wozy kabotażowe i transport kombino-

dotyczy tylko kierowców realizujących

wiązuje ustawa implementująca dyrekty-

wany. Norweska płaca minimalna nie wyni-

przewozy kabotażowe na terenie Włoch

wę 2014/67/UE. Artykuły 8 i 9 dyrektywy

ka z ogólnych uregulowań ustawowych,

zatrudnionych na podstawie umow y

dotyczące zgłaszania pracownika i prze-

a z poszczególnych układów zbiorowych

o pracę. Do obowiązków przedsiębior-

chowywania dokumentów zostały ogło-

dla poszczególnych branży. Organem

cy należy wyznaczenie przedstawiciela

szone 1 marca 2020 r. Pod płacę minimalną

uprawnionym do kontroli jest norweska

oraz zgłoszenie delegowanego kierowcy

w Holandii podlegają kierowcy realizują-

państwowa inspekcja pracy, która może

w formie elektronicznej w portalu zgło-

cy kabotaż i transport międzynarodowy.

przeprowadzać kontrolę we współpra-

szeniowym. Kierowcę trzeba wyposażyć

Ustawa nakłada obowiązek ustanowienia

cy z Krajowym Zarządem Dróg. Kierowca

w mowę o pracę w języku włoskim i doku-

osoby na czas świadczenia usług odpo-

w kabinie pojazdu musi posiadać stosow-

ment potwierdzający ubezpieczenie A1.

wiedzialnej za kontakt ze służbami kon-

ną dokumentację, a w przypadku jej braku

Pracownikowi należy wypłacać wynagro-

trolnymi. Kierowca natomiast powinien

kierowca musi wypełnić ankietę dotyczą-

dzenie minimalne wynikające z układów

posiadać numer zgłoszenia, przetłumaczo-

cą wynagrodzenia, po czym inspekcja

zbiorowych pracy, logistyki, transportu

ną umowę o pracę i dokument A1. Doku-

wystosuje pismo do firmy o przekazanie

towarów i spedycji, uzależnione od katego-

menty potwierdzające poprawną wypłatę

dokumentacji.

rii kierowcy, co potwierdza stosowna doku-

wynagrodzenia wynikającego z obowiąz-

mentacja przechowywana przez 2 lata.

ku płacy minimalnej należy przechowy-

Włoskie przepisy, podobnie jak niemieckie,

wać przez okres 5 lat.

Płaca minimalna we Francji

czy francuskie, przewidują surowe sankcje za wykroczenia związane z delegowaniem

W ślad za Niemcami i Norwegami 1 lipca

pracowników. Maksymalna kara ustanowio-

2016 r. płaca minimalna dla kierowcy zosta-

na jest na poziomie 500 tys. euro.

ła wprowadzona we Francji poprzez przepisy wykonawcze ustawy nazwanej Loi Macron. Jej regulacjom podlegają kierowcy realizujący kabotaż i przewozy między-

Płaca minimalna w Austrii

Płaca minimalna w Finlandii Zgodnie z Ustawą nr 447/2016 od 1 września 2017 roku w Finlandii został wprowadzony obowiązek płacy minimalnej dla pracowników delegowanych, dla przewozów

narodowe na terenie Francji zatrudnieni

Austria 1 stycznia 2017 r. znowelizowała

kabotażowych i zlecanych przez stronę fiń-

na podstawie umowy o pracę lub zlece-

ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowe-

ską. W związku z tym każda firma realizu-

nie. Francuskie służby kontrolne często

go i socjalnego (Lohn-und Sozialdumping-

jąca taki transport powinna dokonać zgło-

negują samozatrudnienie w przypadku,

-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG). Zmiany

szenia za pomocą dedykowanej platformy

gdy kierowca nie jest posiadaczem pojazdu

pociągają za sobą szereg obowiązków,

elektronicznej. Jeżeli kierowca wysyłany


9

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

jest do Finlandii na okres dłuższy niż 10

z należnymi dodatkami oraz ewidencjo-

dni w przeciągu 4 miesięcy, należy pamię-

nować czas pracy i dokumentację prze-

tać o powołaniu przedstawiciela, z którym

chowywać przez 2 lata.

organy kontrolne będą mogły się kontaktować. W tych przypadkach dokumenty rozliczeniowe powinny znajdować się na terytorium Finlandii (u przedstawiciela

Płaca minimalna w Danii

II. ZASADY OD LUTEGO 2022 ROKU W sprawie delegowania pracowników po 30 lipca 2020 r. zmieniło się wiele, ale z tych

lub w pojeździe). Jeżeli ciągły okres delego-

Śladem wielu państw europejskich, od 1

zmian wyłączony jest nadal sektor trans-

wania nie przekracza 10 dni na 4 miesią-

stycznia 2021 r. Dania wprowadziła prze-

portu drogowego, dla którego obowiązują

ce, dokumenty takie jak ewidencja czasu

pisy dotyczące płacy minimalnej dla kie-

przepisy ustalone w poszczególnych kra-

pracy czy potwierdzenie wypłaty wyna-

rowców zagranicznych. Przepisy te mają

jach. Dyrektywą o delegowaniu kierowcy

grodzenia powinny być przechowywane

zastosowanie wyłącznie do przewozów

będą objęci od lutego 2022 r. i to na spe-

w firmie i dostępne w razie kontroli przez

kabotażowych i transportu kombinowa-

cjalnych warunkach, wynikających wprost

okres 2 lat.

nego oraz obowiązują do momentu wejścia

z przyjętego pakietu mobilności.

Płaca minimalna w Belgii

w życie kolejnej części pakietu mobilności. Przedsiębiorstwa, podlegające pod płacę minimalną, mają obowiązek zarejestrować każdy przewóz najpóźniej w momen-

Kogo obejmą zmiany – rodzaje transportu

W stycznia 2018 r. opublikowano, że obo-

cie jego rozpoczęcia, za pomocą formu-

W lutym 2022 r. w życie wejdą przepisy regu-

wiązek wypłacania belgijskiej płacy mini-

larza internetowego. Kierowca powinien

lujące delegowanie kierowców w przypad-

malnej dotyczy kierowców zatrudnionych

posiadać w pojeździe zgłoszenie przewo-

ku pracy poza krajem siedziby pracodawcy.

na umowę o pracę i realizujących przewo-

zu i umowę o pracę. Dokumenty mogą

Będą one miały zastosowanie do kabota-

zy kabotażowe lub międzynarodowe, któ-

być przedstawione również w wersji elek-

żu oraz transportu międzynarodowe-

rych zleceniodawcą jest strona belgijska.

tronicznej i powinny być przetłumaczone

go. Przewozy kabotażowe podobnie, jak

Dla firm transportowych, które spełniają

na język duński lub angielski. W przypad-

obecnie w całości obejmą obowiązki zwią-

powyższe kryteria, została przygotowana

ku kontroli należy przedstawić dokumenta-

zane z delegowaniem. Nowymi regulacjami

elektroniczna platforma do zgłaszania kie-

cję płacową potwierdzającej wypłatę należ-

będą również objęte przewozy cross-tra-

rowców – system LIMOSA. Kierowcę nale-

nego wynagrodzenia we wskazanym przez

de, czyli przewozy realizowane pomiędzy

ży wyposażyć w druk zgłoszeniowy i for-

kontrolującego terminie, co oznacza brak

państwami innymi, niż państwo siedziby

mularz A1, wypłacać mu wynagrodzenie

konieczności posiadania jej przez kierow-

przewoźnika. Ostatnią grupą przewozów,

wynikające z układów zbiorowych wraz

cę w pojeździe.

do której zostaną zastosowane przepisy


10

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

dotyczące delegowania, będą przewozy

delegowania oraz dokumentów, które kie-

Wyrównanie należy wypłacać nie do kwoty

kombinowane, gdy przewóz wykonywany

rowca musi posiadać przy sobie w trakcie

wynagrodzenia minimalnego, ale do kwoty

na odcinku drogowym ma charakter prze-

kontroli. Na bazie systemu IMI (ang. Inter-

uwzględniającej wszystkie elementy skła-

wozu międzynarodowego i nie jest to prze-

nal Market Information System) utwo-

dowe wynagrodzenia, wynikające z prze-

wóz dwustronny. Tym samym od 2 lutego

rzony zostanie jeden ogólnoeuropejski

pisów obowiązujących w danym państwie,

2022 r. kierowcy realizujący przewozy typu

system do zgłaszania kierowców dele-

w tym ustaw, aktów wykonawczych, prze-

cross-trade, kabotażowe lub część przewo-

gowanych, dzięki czemu przewoźnik nie

pisów administracyjnych, układów zbioro-

zu kombinowanego, która nie ma charak-

będzie musiał zgłaszać kierowcy oddziel-

wych lub orzeczeń arbitrażowych.

teru przewozu dwustronnego, będą rozli-

nie do poszczególnych systemów elek-

Do wynagrodzenia za okres delegowa-

czani tak, jak pracownicy transportu kraju,

tronicznych w różnych krajach, ale w jed-

nia nie wolno będzie zaliczyć składników,

w którym jest realizowany przewóz drogowy.

nym systemie na jednolitym formularzu

które są zwrotem poniesionych przez pra-

Z zasad związanych z delegowaniem zosta-

do każdego kraju przed delegowaniem.

cownika kosztów. Przy ustalaniu, czy kie-

li zwolnieni, tak jak dotychczas, kierowcy

Państwo członkowskie może zezwolić wła-

rowca musi dostać wyrównanie za okres

przejeżdżający przez dany kraj tranzytem,

ściwemu organowi na przekazywanie kra-

pracy w danym kraju, nie będzie można już

a także wykonujący przewozy dwustronne,

jowym partnerom społecznym informacji

potraktować jako wynagrodzenia wypła-

gdy załadunek lub rozładunek następuje

dostępnych w IMI w zakresie niezbędnym

conych diet i ryczałtów za noclegi, które

w Polsce. W ramach przewozów dwustron-

do celów sprawdzenia przestrzegania prze-

są formalnie zwrotem kosztów za wydatki

nych dozwolone będzie wykonanie jedne-

pisów dotyczących delegowania. Ponadto

poniesione w podróży służbowej. Państwa

go dodatkowego załadunku i rozładunku

zniesiony zostanie obowiązek ustanawia-

członkowskie mają zapewnić, by warunki

w innym państwie na trasie przejazdu i dru-

nia przedstawiciela w kraju delegowania.

zatrudnienia zawarte w przepisach krajo-

giego dodatkowego załadunku i rozładunku

Kierowca nie będzie musiał mieć przy

wych dotyczących wynagradzania grupy

w drodze powrotnej. Operacje dodatkowe

sobie dokumentacji wymaganej przy dele-

zawodowej kierowców stosowane na ich

nie mogą być operacjami kabotażowymi.

gowaniu w formie papierowej. Wystarczy,

terytorium, były udostępniane w spo-

Zamiast tego można będzie wykonać dwa

że przedstawi ją w formie elektronicznej.

sób przystępny i przejrzysty przedsię-

załadunki i rozładunki w drodze powrotnej,

Wymagane będą tylko dokumenty potwier-

biorstwom transportowym i kierowcom

jeśli wcześniej kierowca nie robił dodatko-

dzenia zgłoszenia delegowania w systemie

z innych państw członkowskich. Informa-

wych rozładunków ani załadunków. Zwol-

elektronicznym poprzez kody QR ze zgło-

cje te muszą obejmować części składowe

nienie obowiązuje przy ręcznym oznacza-

szenia dla każdego Państwa, list przewo-

wynagrodzenia uznane za obowiązkowe

niu przez kierowcę momentu przekraczania

zowy CMR oraz zapisy tachografów zawie-

i stawki należnych składników. Kierowca

granicy. Z czasem zastąpi go automatycz-

rające kody krajów, w których przebywał

ma podlegać zagranicznym normom doty-

ny zapis granicy zaimplementowany w inte-

kierowca, a także umowa bez koniecz-

czącym wynagrodzenia tylko w tych kra-

ligentnych tachografach drugiej generacji,

ności tłumaczenia na różne języki krajów

jach, w których zarobki kierowców są wyż-

których montaż planowany jest od 2023 r.

unijnych.

sze niż w jego kraju zatrudnienia.

Podobnie zasady delegowania będą

Jeśli służby kontrolne innego państwa

Należy zaznaczyć, że wysokość wzrostu

realizowane w międzynarodowym trans-

będą potrzebowały więcej dokumentów

kosztów pracodawców krajowych jest uza-

porcie osób z w yłączeniem tranzy tu,

dotyczących delegowania, przewoźnik

leżniona od działań naszych parlamenta-

kiedy żaden z pasażerów nie wysiada

prześle je za pomocą elektronicznego sys-

rzystów. Potrzebne są zmiany przepisów,

i nie wsiada w danym państwie, a także

temu IMI do zgłaszania delegowania, nie

które złagodzą skutki ekonomiczno-praw-

transportu dwustronnego dla pasaże-

później niż w ciągu ośmiu tygodni od dnia

ne, wynikające z pakietu mobilności. Istot-

rów, którzy wsiadają lub wysiadają w pań-

złożenia wniosku. Jeżeli przewoźnik nie

ne będzie wprowadzenie przepisów, które

stwie siedziby przewoźnika. Dodatkowo

przedłoży dokumentacji terminowo, wła-

pozwolą ostatecznie rozwiązać problem

w ramach przewozu dwustronnego kie-

ściwe organy państwa członkowskiego,

z należnościami wynikającymi z podróży

rowca będzie mógł: jednokrotnie zabrać

do którego kierowca został delegowany,

służbowych kierowców, tworzących zwrot

pasażerów, jednokrotnie wysadzić pasaże-

zwrócą się o pomoc do właściwych orga-

kosztów, które musiał ponieść pracownik,

rów w państwach członkowskich lub pań-

nów państwa członkowskiego siedziby

będąc w podróży służbowej. Dlatego nie

stwach trzecich, przez które przejeżdża,

przewoźnika (w Polsce Państwowa Inspek-

powinny stanowić części płacy minimal-

pod warunkiem, że kierowca nie oferuje

cja Pracy).

nej obowiązującej w przyjmującym pań-

usług przewozu osób między dwiema lokalizacjami w państwie członkowskim, przez które przejechał. To samo dotyczy przejazdu powrotnego.

Sposoby wyliczania – co można zaliczać

stwie członkowskim dla pracownika delegowanego. Dieta to należność przyznawana na poczet wzrostu kosztów wyżywienia, jednak zasadność wypłacania ryczałtu noc-

Nowe zasady delegowania przebudują spo-

legowego w przypadku noclegu w kabinie

sób wynagradzania kierowców. Dyrektywa

pojazdu nie jest taka oczywista. Sprawa

o delegowaniu, która będzie obowiązywać

należności z tytułu podróży kierowców

Nowe zasady delegowania zmienią obo-

od 2 lutego 2022 r., wprowadza dla praco-

powinna być jak najszybciej w Polsce ure-

wiązki w zakresie zgłaszania delegowa-

dawcy obowiązek wypłaty delegowane-

gulowana, ponieważ ma to bezpośredni

nia kierowców do pracy przez firmy trans-

mu pracownikowi pełnego wynagrodzenia,

wpływ na sytuację ekonomiczną przewoź-

portowe. Zmienią się procedury kontroli

a nie stawki minimalnej wynagrodzenia.

ników i może w sposób znaczący złagodzić

Obowiązki administracyjne


WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

finansowe skutki pakietu mobilności, zapewniając kierowcom niezmienione warunki wynagradzania. Specjaliści przewidują cztery możliwe scenariusze sytuacji prawnej w Polsce w lutym 2022 r.: a) brak zmian – konieczność wypłacania płacy sektorowej i delegacji kierowcom, co wygeneruje najwyższe koszty pracodawcy; b) zasady sprzed 2010 r., rezygnacja z delegacji kierowców, a wtedy koszty wynagrodzenie podlegającego ubezpieczeniu wzrosną również w firmach realizujących transport krajowy i poza unijny; c) rezygnacja z delegacji, rozliczanie płacy sektorowej, wynagrodzenie tylko częściowo objęte składkami ZUS i podatkami – średnie na dany rok, a powyżej zwolnione; d) hybrydowe – dla firm podlegających pod delegowanie wyżej wskazane rozwiązanie”b”, a dla firm krajowych i realizujących transport unijny obowiązujące obecnie zasady. Ostatnie prace w Ministerstwie Infrastruktury wskazują, że najbliżej realizacji jest scenariusz „c”. Uchylenie definicji delegacji z ustawy o czasie pracy kierowców i pełne wynagrodzenie wynikające z płacy sektorowej dla krajów, w których pracował kierowca, opodatkowane i oskładkowane do średniego wynagrodzenia na dany rok. Niezależnie od możliwego scenariusza, aby opłacalność transportu unijnego nie spadła musi wzrosnąć wysokość frachtów. Nowe przepisy zawarte w pakiecie mobilności obowiązujące od lutego 2022 r. zakwalifikują kierowców jako pracowników delegowanych do pracy na terenie państwa, w którym będą realizowali przewozy. Kwestia podlegania pod przepisy uzależniona jest od rodzaju realizowanego transportu. W tej kwestii pojawia się wiele wątpliwości, kiedy następuje konieczność naliczania płacy w przypadku połączenia przewozu bilateralnego, po którym następuje cross-trade. Ułatwieniem weryfikacji będą odpowiednie systemy telematyczne, jak GBox od Inelo. Regulacje płacy minimalnej zmienią podejście do wynagrodzenia polskich kierowców, którym od tej pory będzie należała się płaca sektorowa obowiązująca kierowców w danym państwie.

Dodatki wynikające z podróży służbowej, które obecnie pomniejszają konieczność dopłat do płacy minimalnej w poszczególnych krajach, zostaną potraktowane jako koszty i nie będą mogły być uznawane za część wynagrodzenia.

Koszty zatrudnienia kierowców wzrosną niezależnie od tego, czy nastąpi zmiana polskich przepisów. Kwestia tej zmiany może wpłynąć na wysokość wzrostu płacy kierowcy, który w zależności od rodzaju i kierunków realizowanych transportów może wynosić od 20 do 40%. Nowe wymogi najmocniej uderzą w firmy transportowe z Polski i krajów z najniższą płacą minimalną. Pozytywnymi zmianami jest zmniejszenie obowiązków administracyjnych, ułatwienie zgłaszania kierowców delegowanych, brak konieczności ustanawiania przedstawiciela i mniej dokumentów, w które należy wyposażyć kierowcę w drogę. Za brak realizacji postulatów płacy minimalnej zawartej w pakiecie mobilności grożą kary nie tylko finansowe, ale również możliwość utraty dobrej reputacji, a co za tym idzie licencji transportowej.

11


12

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY


13

KAMIL WOLAŃSKI Kierownik Działu Ekspertów Doświadczony ekspert i szkoleniowiec, a także autor licznych publikacji w prasie branżowej. Od 2018 r. jako Kierownik Działu Ekspertów odpowiedzialny jest za planowanie i koordynację działań sztabu ekspertów. Zajmuje się również szkoleniem i wsparciem pracowników OCRK z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz obsługi programu 4Trans®.

www.ocrk.pl

ŁUKASZ WŁOCH Główny Ekspert ds. Analiz i Rozliczeń Ekspert w zakresie kontroli i rozliczania czasu pracy. Autor licznych artykułów m.in. dla Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, a także dla czasopism branżowych takich jak Transport Manager, czy TSL Biznes. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również w trakcie szkoleń i konferencji, przekazując praktyczne wskazówki dla sektora TSL.

www.ocrk.pl

ZAGROŻENIA DLA POLSKIEGO TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO WYNIKAJĄCE Z WEJŚCIA W ŻYCIE EUROPEJSKIEGO PAKIETU MOBILNOŚCI I Od 02.02.2022 r. polskiemu kierowcy wykonującemu międzynarodowy transport drogowy, w części wykonywanych przewozów przysługiwała będzie płaca, równa wynagrodzeniu należnemu pracownikowi na stanowisku kierowcy w danym kraju, w którym wykonuje pracę. Jest to pokłosie kolejnych zapisów pakietu mobilności, które wejdą w życie w przyszłym roku.


14

Z

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

godnie z planowanymi przepisami, pracow-

należności z tytułu podróży służbowych (delega-

Po lutym 2022 roku zmianie ulegnie wyliczenie

nikowi delegowanemu za czas pracy wyko-

cji) składających się z diety i ryczałtu noclegowego

wynagrodzenia za 60% wykonywanych przewo-

nanej za granicą przysługuje nie tylko płaca

na poczet wynagrodzenia za pracę za granicą, a które

zów, w których pracownik objęty jest delegowa-

minimalna, jak obecnie, ale pełne wynagrodzenie.

stanowią na ten moment od 50% do 75% miesięcz-

niem. W tym okresie pracodawca będzie zobli-

Pojęcie wynagrodzenia jest określane zgodnie z kra-

nej wypłaty netto kierowcy.

gowany do wypłaty nie tylko płacy wynikającej

jowym ustawodawstwem i/lub praktyką państwa

Z uwagi na to, że ani przepisy ustawy Kodeks

z przepisów danego państwa, do którego został

członkowskiego, na którego terytorium pracow-

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), ani rozpo-

delegowany, ale również należności z tytułu podró-

nik jest delegowany i oznacza wszystkie elementy

rządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

ży służbowych wynikających z polskiego ustawo-

składowe wynagrodzenia obowiązkowe na mocy

29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługu-

dawstwa, które nie będą mogły stanowić części

krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych

jących pracownikowi zatrudnionemu w państwo-

zagranicznego wynagrodzenia.

lub administracyjnych bądź na mocy umów zbio-

wej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej

Tego typu sposób rozliczenia sprawi, że polski

rowych, czy orzeczeń arbitrażowych, które zostały

z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167)

kierowca wygeneruje większe koszty wynagrodze-

uznane w tym państwie członkowskim za powszech-

nie określają, które części należności z tytułu podró-

nia dla pracodawcy niż kierowca francuski czy nie-

nie stosowane.

ży służbowej są zwrotem za faktycznie poniesiony

miecki. Wzrost kosztów po planowanych zmianach

wydatek, należy według nowych regulacji uznać,

w ramach pakietu mobilności wynosi 61%, jednak

że całość tych należności jest zwrotem tych wydat-

w zależności od ilości wykonywanych przewozów

ków. Oznacza to, że po 2 lutego 2022 roku, pol-

może osiągnąć nawet 100%.

Wyłączenie z delegowania będzie obejmowało:

scy przedsiębiorcy będą musieli wypłacać kierow– przewozy tranzytowe,

com diety i ryczałty za nocleg, których nie będzie

W kolejnym scenariuszu kierowca nie będzie pra-

–  przewozy bilateralne (z/do PL) + 1 operację doła-

można zaliczyć do zagranicznego wynagrodzenia

cownikiem w podróży służbowej poprzez „usunię-

dunku lub rozładunku lub 2 operacje doładun-

oraz dodatek wyrównawczy będący różnicą płacy

cie” z UoCPK definicji podróży służbowej oraz art.

ku lub rozładunku w drodze powrotnej, pod

polskiej i należnej zagranicznej.

21a dotyczącego należności związanych z podróżą

warunkiem, że odbywać się będą w trakcie trwania przewozu bilateralnego.

Objęte delegowaniem będą przewozy: – kabotażowe,

Tym samym konieczna wydaje się rewizja pol-

służbową kierowcy. Konsekwencją zmian, w przy-

skich regulacji dotyczących rozliczenia czasu pracy

toczonym przykładzie jest wzrost kosztów pracow-

kierowców. Aktualnie pod uwagę brane są cztery

niczych o 30 do 45% niezależnie od rodzaju wyko-

możliwe scenariusze:

nywanych przewozów. Zatem, pomimo, że zmiany

1) Brak zmian w polskim ustawodawstwie (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 879, z późn. zm.; dalej „UoCPK”)

– ceoss-tradew.

—— PRZYKŁAD 1: Kierowca wykonuje przewóz towarów we Francji z pkt. A do pkt. B (przewóz kabotażowy). W takim przypadku podlega on nowym zasadom delegowania i jego wynagrodzenie musi być większe lub równe wynagrodzeniu kierowcy francuskiego.

W powyższym przykładzie przyjmujemy model prze-

w delegowaniu kierowców nie wpływają negatyw-

wozów najczęściej spotykany wśród firm transporto-

nie na przewoźników wykonujących tylko przewóz

—— PRZYKŁAD 2:

wych tzw. mieszany, w którym kierowcy wykonują

dwustronny (bilateralny), zmiana polskiej ustawy

Kierowca wykonuje przewóz towarów z Niemiec

część przewozów podlegających nowym przepisom

spowoduje wzrost kosztów również dla tej grupy.

do Francji (przewóz cross-trade). W takim przypad-

o delegowaniu, która stanowi ok. 60% całości wyko-

W tym scenariuszu całe wynagrodzenie netto kie-

ku podlega on nowym zasadom delegowania i jego

nywanych przewozów. Kierowca w takim wypadku

rowcy podlegało będzie obowiązkowemu oskładko-

wynagrodzenie musi być większe lub równe wyna-

oczekuje najczęściej wynagrodzenia w wysokości

waniu i opodatkowaniu, w pełni wchodząc w skład

grodzeniu kierowcy niemieckiego za część godzin

7000 zł „na rękę”. Obecnie to wynagrodzenie w więk-

wynagrodzenia zagranicznego.

przepracowanych w Niemczech oraz wynagrodze-

szej części składa się z diet i ryczałtów noclegowych,

Scenariusz trzeci podobnie, jak drugi, zakłada rezy-

niu kierowcy francuskiego za część godzin przepra-

które nie podlegają pod obowiązkowe ubezpiecze-

gnację z podróży służbowych kierowców (delegacji),

cowanych we Francji.

nie oraz zwolnione są z podatku, przez co całkowity

jednak z włączeniem kierowców wykonujących prze-

koszt pracodawcy wynosi ok. 8700 zł.

wozy międzynarodowe pod przepisy dotyczące dele-

—— PRZYKŁAD 3: Kierowca wykonuje przewóz towarów z Polski do Francji (przewóz dwustronny), przejeżdżając przez Niemcy (tranzyt). W takim przypadku wynagrodzenie polskiego pracownika na całej długości trasy wynika jedynie z polskiego ustawodawstwa. Należy podkreślić, że jedną z najważniejszych zmian dla polskich przewoźników wynikających z pakietu mobilności będzie brak możliwości zaliczenia

gowania pracowników w ramach świadczenia usług.

2) Zmiany w UoCPK – brak podróży służbowych kierowców


15

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

3) Zmiany w UoCKP – pracownik delegowany

Taka zmiana wymagałaby dodania do UoCPK przy-

jak obecnie, czyli z możliwością wypłaty diet i ryczał-

kładowej regulacji:

tów za noclegi. Przedstawiona zmiana skutkować

– uchylenie definicji podróży służbowej,

będzie wzrostem kosztów w zakresie od 0% do 25%

–  uchylenie art. 21a dotyczącego należności zwią-

(dla firm wyłączonych). Mające wejść w życie w lutym przyszłego roku regu-

zanych z podróżą służbową kierowcy, – dodanie w art. 26 nowego ust. 2 w brzmieniu:

lacje płacy minimalnej w ramach pakietu mobilności

Opisana zmiana skutkować będzie wzrostem

spowodują zmianę podejścia do wynagrodzenia kie-

kosztów w zakresie od 10 do 25%. Samo rozlicze-

rowców, a także wzrost kosztów ich zatrudnienia, nieza-

nie polegałoby na nie wypłaceniu pracownikowi

leżnie, czy dojdzie do zmiany polskich przepisów, które

delegowanemu diet i ryczałtów za nocleg. Praco-

będą jedynie rzutowały na ich wysokość. Jedno jest pewne, koszty zatrudnienia kierow-

dawcy przysługiwałoby prawo obniżenia podsta-

ców wzrosną bez względu na to, czy polskie przepisy zostaną zmienione. Sprawą otwartą pozostaje, na jakim poziomie będzie kształtować się płaca kierowcy i dodatkowe obciążenie dla pracodawcy.

Do przychodu kierowcy wykonującego przewóz drogowy, w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych, stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

wy wymiaru składek o równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą na specjalnych warunkach. Składki nie mogłyby być jednak odprowadzane od kwoty nie mniejszej niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie. W ostatnim scenariuszu w przewozach podlegających nowemu delegowaniu (w kabotażu i przewozie międzynarodowym) kierowca traktowany jest jako delegowany, czyli rozliczany według scenariusza nr 3, natomiast przy przewozach bilateralnych z dwiema operacjami międzynarodowymi oraz tranzytem, tak

4) Zmiany w UoCPK – wersja „hybrydowa”

Najkorzystniejszym, ale i najbardziej skomplikowanym rozwiązaniem w rozliczaniu czasu pracy jest scenariusz „hybrydowy”, ponieważ tak, jak wcześniej zostało wspomniane kierowca w transporcie kabotażowym i międzynarodowym (cross trade) byłby pracownikiem delegowanym i wtedy podlegałby przepisom pakietu mobilności, natomiast wykonując przewozy tranzytowe lub bilateralne byłby traktowany jak obecnie, czyli z wypłatą nieopodatkowanych ryczałtów i diet.


16

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Moduł Eco-driving dla zestawów GBox

Analizuj parametry swoich samochodów - zużycie paliwa, obroty ekonomiczne, średnią prędkość, przekroczenie prędkości oraz postój z włączonym silnikiem Optymalizuj rentowność floty Poprawiaj bezpieczeństwo jazdy kierowców Twórz ranking kierowców – motywuj lub wskazuj ewentualne obszary do poprawy bok@inelo.pl

www.gbox.pl


WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

JAKUB ORDON Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP Doświadczony ekspert, który do tej pory przeprowadził setki szkoleń kierowców. Posiada obszerną wiedzę na temat norm czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego oraz obowiązków związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców. Był wieloletnim Inspektorem Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Transportu Drogowego. W dniu 07.10.2020 r. decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, został ustanowiony biegłym sądowym z zakresu kontroli czasu pracy kierowców zawodowych.

www.ocrk.pl

17

TRANSPORT LEKKI W GRONIE LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW Wymóg w kwestii spełnienia warunków, dotyczących przewoźnika drogowego oraz uzyskania licencji transportowej – to tematy, nad którymi dyskutowano wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat. Najpóźniej w maju 2022 roku, blisko 37 tysięcy polski pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony, żeby móc jeździć na terenie Unii Europejskiej, będzie musiało zostać wyposażonych w licencje.


18

P

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Cel zmian

ierwsze wprowadzone przepisy wynikające z uchwalonego w ubiegł ym roku pakietu mobilności1

są już z nami, jednak już teraz musimy szykować się na kolejne, które już wkrótce zaczną obowiązywać. Zmiany rozporządzenia 561/2006, mimo, że obowiązu-

(…) W drodze odstępstwa od ust. 2, o ile prawo krajowe nie stanowi inaczej, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

Według Głównego Urzędu Statystycznego

a) przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykonujących wyłącznie przewozy krajowe w państwie członkowskim siedziby danego przedsiębiorcy; b) dodaje się literę w brzmieniu: aa) przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 2,5 tony; (…)

cję wzrostową dostrzegli twórcy rozpo-

ją, to z uwagi na brak przepisów lokalnych instruujących kontrolerów, co do ich egzekwowania i ewentualnego sposobu karania, nie są obecnie tematem, wzbudzającym duże zainteresowanie i obawy. Możemy jednak powiedzieć, że jest to cisza przed burzą, która uśpiła rynek transportowy. Już w maju 2022 roku sektor transportowy czeka druga fala regulacji w obszarze delegowania pracowników i włączenia transportu lekkiego do grona licencjonowanych przewoźników. Zgodnie z rozporządzeniem2 PEiR (UE) nr 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 102 4/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym, modyfikacji uległy zasady dostępu do rynku transportowego wynikające m.in. z rozporządzenia PUiR (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE., Parlament Europejski wraz z Radą zmieniając art. 1 ust 4 ww. rozporzą-

struktura taboru samochodowego ciężarowego, w tym pojazdów do 3,5 tony w transporcie zarobkowym, na przestrzeni lat stale rośnie, co obrazuje poniższa tabela: Można stwierdzić, że tę samą tendenrządzeniem PEiR (UE) nr 2020/1055 z 15 lipca 2020 r., wskazując w preambule, że liczba przedsiębiorstw wykorzystujących pojazdy do 3,5 tony, prowadzących działalność zarówno w zakresie przewozów krajowych, jak i międzynarodowych, rośnie. Wprowadzona regulacja, która zacznie obowiązywać od maja 2022 roku, ma za zadanie poprzez określenie jednolitych przepisów na poziomie wspólnotowym, pozwolić uniknąć ewentualnych luk prawnych i zapewnić minimalny poziom profesjonalizacji sektora pojazdów o dmc od 2,5 do 3,5 tony, a tym samym wyrównać warunki konkurencji między wszystkimi przewoźnikami.

Licencja – jaki będzie koszt? Wymóg posiadania licencji wiąże się ponadto z koniecznością posiadania minimalnej zdolności finansowej, mającej stanowić gwarancję, potwierdzającą, że przedsiębiorca transportowy dysponuje środkami

dzenia w poniższy sposób uregulował mię-

niezbędnymi do stałego i długoterminowe-

dzynarodowy rynek transportowy busów:

go wykonywania przewozów drogowych.

Tabela. Transport – wyniki działalności w 2019 r., Główny Urząd Statystyczny3


19

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

Stąd też w nowych regulacjach pojawia-

poświadczonego rocznego sprawozdania

ją się zapisy wskazujące konkretne kwoty:

finansowego za rok rejestracji, właściwy

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej: a) 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz b) 9 00 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Zakładając, że za rok kurs euro do złotów-

Licencja a brexit

organ zezwala, by przedsiębiorca wykazał

Jak wynika z informacji publikowanych

zdolność finansową za pomocą poświadcze-

przez Anglię w opracowaniu „Transport

nia, takiego jak gwarancja bankowa, doku-

drogowy: dostęp do brytyjskiego rynku i for-

mentu umożliwiającego przedsiębiorcy

malności graniczne” 3 oraz zgodnie z komu-

uzyskanie kredytu, wydanego przez insty-

nikatem5 Głównego Inspektora Trans-

tucję finansową lub inny dokument, okre-

portu Drogowego, Wielka Brytania nie

ślony przez właściwy organ, potwierdzający,

wprowadziła nowych zasad od przyjętych

że przedsiębiorca dysponuje ww. kwotami.

w porządku prawnym Unii Europejskiej,

Zgodnie z komunikatem Głównego

tym samym licencje dla transportu lek-

Inspektora Transportu Drogowego zależnie

kiego będą wymagane, aby wozić towa-

od stopnia skomplikowania sprawy, wyda-

ry na wyspach. Jednak służby kontrolne

nie zezwolenia na wykonywanie zawodu

w Wielkiej Brytanii już teraz doradzają

przewoźnika drogowego zgodnie z art. 35

przewoźnikom, żeby rozpoczęli starania

§ 3 kodeksu postępowania administracyj-

o uzyskanie angielskiej licencji na trans-

nego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.

port, co ma im ułatwić realizowanie prze-

1257): (…) nastąpi nie później niż w ciągu mie-

wozów kabotażowych bez dodatkowych

siąca, a sprawy szczególnie skomplikowane –

limitów na terenie Wielkiej Brytanii.

nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (…), z kolei zgodnie

Podsumowanie

z art. 11 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009

Krótko podsumowując, należy zazna-

z dnia 21 października 2009 r.: Właściwy

czyć, że przewoźnicy, których zamierza-

organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak

ją przewozić towary na terenie Unii Euro-

najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy mie-

pejskiej, będą musieli uzyskać licencję,

siące od daty otrzymania przez właściwy organ

co wiąże się z dodatkowymi formalnościa-

wszystkich dokumentów koniecznych do rozpa-

mi, a także kosztami. Warto również odno-

trzenia wniosku. W należycie uzasadnionych

tować, że od maja przyszłego roku inspek-

przypadkach właściwy organ może wydłu-

cje drogowe będą miały większą kontrolę

żyć ten termin o miesiąc. Wobec tego sto-

nad przewoźnikami realizującymi trans-

sowny wniosek o wydanie licencji należałoby

port lekki, co może w dłuższej perspekty-

złożyć już na początku nowego 2022 roku.

wie poprawić konkurencyjność na rynku.

ki będzie oscylował w granicach zbliżonych do aktualnego, to koszt licencji dla dwóch busów wyniesie ok. 12 tys. złotych. Należy zauważyć, że przepisy dopuszczają również inną formę potwierdzenia kondycji finansowej na oczekiwanym poziomie. W prz ypadku braku

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=EN 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1055&from=PL 3 https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5511/9/19/1/transport__ wyniki_dzialalnosci_w_2019_r..pdf 4 https://www.brexit.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Prezentacja_Transport-Drogowy.pdf 5 https://gitd.gov.pl/o-nas/wspolpraca-miedzynarodowa/brexit/


20

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

TEMAT NUMERU

MATEUSZ WŁOCH Ekspert ds. rozwoju i szkoleń Uczestnik spotkań CORTE oraz Tachograf Forum, a także członek zespołu projektowego, pracującego nad rozwojem oprogramowania i sprzętu firmy INELO. Ekspert do spraw znajomości i wdrażania oprogramowania 4Trans ®. Do jego głównych zadań należy przeprowadzanie wdrożeń i szkoleń z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców. Ponadto szkoli takie instytucje, jak PIP, ITD, czy zagraniczne służby kontrolne. Autor licznych artykułów merytorycznych w prasie branżowej i wystąpień w radiu oraz telewizji.

www.inelo.pl

E-TOLL – NOWY SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH W POLSCE JUŻ DZIAŁA. CZY JESTEŚ NA NIEGO GOTOWY? Kiedy i jak przejść ze starego systemu na nowy? Jaki sposób przekazywania danych wybrać? Czy każdy system telematyczny będzie zintegrowany z eTOLL? W jaki sposób będą kontrolowane opłaty w nowym systemie? Na co zwrócić uwagę i jak dobrze się przygotować?


21

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

T

o tylko część pytań, które coraz częściej pojawiają się na ustach przewoźników korzystających z dróg

płatnych w Polsce. Widoczne poruszenie spowodowane jest uruchomieniem nowe-

Wysyłanie danych lokalizacyjnych – często, z akredytacją i bardzo dokładnie

opłat. Co istotne, wszystkie urządzenia GBox montowane po 1 kwietnia 2021 roku spełniają warunki nowego systemu, natomiast te zamontowane wcześniej wymagają wymiany.

go systemu poboru opłat e-TOLL. Do korzy-

Wymagania stawiane urządzeniom słu-

stania z niego zobowiązany będzie każdy,

żącym do obowiązkowego przekazywa-

kto chce się poruszać po drogach w Pol-

nia danych lokalizacyjnych do nowego

sce przede wszystkim pojazdami powy-

systemu są bardzo restrykcyjne, przez

żej 3,5 tony lub autobusami. Jest to spora

co nie wszystkie systemy używane obec-

Urządzenia dostarczają niezależni produ-

rewolucja dla polskich przewoźników, któ-

nie w pojazdach pozwolą spełnić stawia-

cenci według zasad rynkowych – nie ma

rzy do tej pory za przejazd drogami płaci-

ny warunek.

więc jednego „państwowego” urządzenia.

Kto dostarcza urządzenia i jakie wybrać?

li poprzez viaTOLL. Okres przejściowy, w

Dodatkowo skomplikowana budowa i wyko-

którym działać będą równolegle oba sys-

rzystanie nowoczesnych komponentów

temy potrwa do 30 września 2021 roku. Po tym czasie jedynym dostępnym systemem będzie e-TOLL. Po stronie przewoźnika pozostaje wybór sposobu przekazywania obowiązkowych danych o lokalizacji pojazdów, zarejestrowanie firmy w nowym systemie oraz metoda rozliczenia za drogi. Nie jest to proces skomplikowany, jednak w początkowej fazie działania nowego systemu, przewoźnik może napotkać kilka pułapek. Kluczowe jest odpowiednie przygo-

(chipów) wpływa na ich koszty. Dotychcza-

WSKAZÓWKA – skontaktuj się ze swoim dostawcą systemu telematycznego i zapytaj o to, czy i kiedy będzie zintegrowany z systemem e-TOLL lub sprawdź, czy jest już na liście dostawców na stronie: etoll.gov.pl w zakładce System e-Toll -> Urządzenia.

towanie, na które czasu jest coraz mniej.

Zacznijmy od początku. Jak będzie działał nowy system?

sowe urządzenia viaBOX były udostępniane za kaucją – teraz, nowe będą w większości kupowane przez przewoźników w formie jednorazowej opłaty lub w formie abonamentowej. Tutaj warto przypomnieć, że niezależnie od rodzaju urządzenia ważną kwestią jest zapewnienie stałego przesyłu danych. Tym samym, czy to w formie abonamentowej, czy jednorazowej opłaty, musi zostać uwzględniony koszt elektroniki (urządzenia) oraz transmisji danych przez określony przedział czasu. Urządzenia zostały podzielone na dwa

Wszystkie urządzenia, które będą prze-

rodzaje:

syłać dane o lokalizacji pojazdu do syste-

—— OBU (z ang. On Board Unit)

Podstawową zmianą wynikającą z przej-

mu e-TOLL muszą posiadać nowoczesny

—— ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacji)

ścia z obecnego systemu viaTOLL na sys-

odbiornik GNSS (ogólna nazwa globalnych

tem poboru opłat e-TOLL jest rezygnacja z

systemów lokalizacji), który działa z syste-

Oba urządzenia działają na tej samej zasa-

technologii radiowej (DSRC) na rzecz pozy-

mami GPS, GLONASS oraz Galileo, a także

dzie, spełniając wcześniej przytoczone

cjonowania satelitarnego i bezprzewodo-

dodatkowo z systemami wspomagania

wymagania techniczne – różnice są nie-

wej transmisji danych (GNSS). Schemat dzia-

satelitarnego Egnos oraz A-GPS. W ten

wielkie, głównie pod kątem montażu, moż-

łania nowego systemu powinien być więc

sposób pozycja urządzenia jest uzyskiwa-

liwości zasilania oraz dystrybucji. W urzą-

bliski większości przewoźników, którzy na

na w krótkim czasie, a co najważniejsze jest

dzenia OBU można zaopatrzyć się w sieci

co dzień korzystają z telematyki, czyli tzw.

ona bardzo dokładna. Ma to ogromne zna-

dystrybucji Ministerstwa Finansów lub

‘GPS-ów’. Dzięki zamontowanemu urządze-

czenie do prawidłowego naliczenia opła-

bezpośrednio u producentów. Urządze-

niu przekazującemu lokalizacje za pomocą

ty, np. gdy odcinek drogi płatnej przebie-

nia OBU mają być łatwe zarówno w mon-

Internetu, przedsiębiorcy mogą śledzić na

ga równolegle blisko innej niepłatnej drogi.

tażu, czy przy ewentualnym przenoszeniu

bieżąco pozycje pojazdów na mapie. Uprasz-

Należy zwrócić również uwagę, że takie

pomiędzy pojazdami oraz posiadać pod-

czając, to właśnie te dane o lokalizacji pojaz-

urządzenia muszą mieć stałe połączenie

trzymanie zasilania.

du każdy przewoźnik będzie musiał teraz

z Internetem, ponieważ dane o lokalizacji

ZSL to urządzenia telematyczne, które

przekazywać w sposób nieprzerwany do

mają być wysyłane na bieżąco, co 1 minutę,

są już zdecydowanie bardziej zaawanso-

systemu e-TOLL, co pozwoli weryfikować,

a doprecyzowując położenie ma być spraw-

wane. Najczęściej montuje się je w miej-

czy pojazd wjeżdża w obszar dróg płatnych

dzane co 5 sekund i wysyłane w paczkach

scach niewidocznych dla kierowcy. Nie

– jeżeli tak, to zostanie naliczona opłata.

po 12 lokalizacji, czyli co 60 sekund.

da się w nich łatwo odłączyć zasilania,

System e-TOLL jest rozwiązaniem, który

Aby urządzenie mogło działać z sys-

a to ważne, ponieważ przejazd po drogach

umożliwia naliczanie/pobór opłat w spo-

temem, musi przejść proces akredyta-

płatnych, z wyłączonym urządzeniem, skut-

sób wirtualny, za pomocą Internetu. Nie

cji, który obejmuje rozbudowane testy

kuje nieprzekazaniem danych lokalizacyj-

będą więc już potrzebne do pobierania

drogowe. Urządzenie GBox-X firmy Inelo

nych, a co za tym idzie sankcją wynoszącą

opłat bramownice budowane przy drogach,

zakończyło pozytywnie testy integra-

1500 zł za każdy dzień.

zbędne staną się również dotychczasowe

cyjne i z początkiem czerwca otrzyma-

To od przewoźnika zależy, jakie urządze-

urządzenia viaBOX działające w zupełnie

ło akredytację od Krajowej Administracji

nie wybierze. Watro jednak pomyśleć o tym

innej technologii.

Skarbowej dla nowego systemu poboru

odpowiednio wcześniej.


22 Pamiętajmy, że często ich montaż wiąże się z podpięciem do instalacji elektrycznej pojazdu przez uprawnionego instalatora. Tutaj kluczowe jest zgranie czasu montażu, a jak wiadomo wszyscy dążą do tego,

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Czy jestem skazany na urządzenia – a może wystarczy darmowa aplikacja?

– nawet jeśli telefony i aplikacja będzie działać idealnie, to wystarczy raz zapomnieć uruchomić aplikację podczas przejazdu drogą płatną, co może skutkować karą 1500 zł – a to już kwota znacznie przekraczająca

żeby większość taboru była stale w trasie

ceny dostępnych urządzeń ZSL i OBU dzia-

i przynosiła zyski. Już teraz można zauwa-

łających z e-TOLL.

żyć, że z dnia na dzień zwiększa się zainte-

Dodatkowo aplikacja podczas przejazdu

resowanie przewoźników takimi urządze-

drogą płatną powinna być stale uruchomio-

niami. Obecnie KAS dopuścił do integracji

na, przy równoczesnym dostępie do nieprze-

z e-TOLL kilkunastu operatorów, co może

rwanej transmisji danych (Internetu). Należy

wróżyć problemy z dostępnością urzą-

pamiętać także o ładowarce, gdyż aplikacja

dzeń, tym bardziej, że pojawiają się pierw-

korzysta z lokalizacji telefonu, a ta funkcja

sze kłopoty z komponentami do ich pro-

powoduje szybkie zużycie energii.

dukcji. Za niedługo może okazać się więc,

Z tych względów większość osób traktu-

że na nowe urządzenia będzie trzeba

je aplikację jako dodatkową opcję, aby tym-

dodatkowo czekać ze względu na moce

czasowo móc wykonywać przejazdy droga-

produkc yjne i trudności w dostępie

mi płatnymi, na wypadek, gdyby urządzenie

do komponentów elektronicznych.

OBU lub ZSL przestało działać. Warto wspo-

Najlepszym rozwiązaniem jest pod-

mnieć, że aplikacja ma także tryb wspoma-

łączenie do systemu e-TOLL systemu

gania urządzeń OBU i ZSL i można w niej

telematycznego, z k tórego korzysta-

sprawdzać, czy te urządzenia przekazują

my. Przewoźnik nie ponosi wtedy kosz-

dane do systemu opłat drogowych.

tów kolejnego urządzenia i dodatkowego

Konieczna rejestracja na nowo

przesyłu danych. Co ważne, takich urządzeń nie da się przypadkowo odłączyć (jak np. tych wykorzystujących gniazda zapalniczki), ponieważ są na stałe podłączone

Już wiemy, jakie są możliwości przekazywa-

do instalacji. Tego typu systemy dostar-

nia danych lokalizacyjnych. Niezależnie, na

czają też wielu informacji potrzebnych

którą z nich zdecyduje się przewoźnik, nie

na co dzień, takich jak: lokalizacja pojaz-

można pominąć rejestracji w nowym sys-

du, historia tras, czy dane z szyny CAN

temie. Tutaj otrzymujemy trzy sposoby jej

samochodu. Wszystkie te dane pozwa-

dokonania – osobiście w punkcie obsłu-

lają zarządzać flotą w sposób efektywny,

gi, przez operatorów kart flotowych oraz

obniżając jednocześnie ponoszone kosz-

Urządzenia opisane wcześniej nie są obo-

ty związane z prowadzeniem działalności

wiązkowe – firmy transportowe i kierow-

przez Internet. Wybierając trzeci sposób, użytkow-

transportowej.

cy mają jeszcze inną możliwość, a miano-

nik zakłada IKK (Internetowe Konto Klien-

wicie mogą przekazywać dane o lokalizacji

ta), przez stronę eToll.gov.pl, za pomocą

za pomocą darmowej aplikacji na telefony o

np. profilu zaufanego lub aplikacji mOby-

nazwie „e-TOLL PL” (z czerwoną ikoną), która

watel. Konto pozwala w pełni zarządzać

jest dostępna do pobrania w sklepach na

pojazdami, urządzeniami do przesyłania

telefony z Androidem oraz iOS. Sama forma

danych telematycznych (OBE) oraz płat-

aplikacji jest jednak mocno problematyczna

nościami za drogi:


23

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

Zegar bije – do kiedy czas na przygotowania?

głównie tym, że przewoźnik w przypad-

– tutaj potrzebne są m.in. skany dowodów

30 września 2021 roku jest to najważniej-

operatora, a nie bezpośrednio w syste-

rejestracyjnych. Warto odnotować, że nowy

sza data, ponieważ po tym czasie będzie

mie e-TOLL.

system umożliwia załatwienie wszystkiego

można wnosić opłaty wyłącznie za pomo-

Na chwilę pisania artykułu w Polsce

przez Internet, bez konieczności odwiedza-

cą nowego systemu, a dotychczasowy via-

żaden dostawca EETS nie jest zintegro-

nia punktów obsługi.

Toll zostanie wyłączony. Do tego momentu,

wany z nowym systemem e-TOLL. Tutaj

oba systemy działają równocześnie – jest

także proces akredytacji jest dużo bar-

to tzw. okres przejściowy.

dziej złożony. Może się okazać, że do 30

Warto założyć konto wcześniej i sprawdzić działanie systemu, jak również wprowadzić niezbędne dane o flocie pojazdów

Data 30 września br. dotyczy nie tylko przewoźników z Polski – nowy system

WSKAZÓWKA  Niezależnie od wybranego sposobu przekazywania danych (OBU, ZSL, czy aplikacja) połączenie w systemie urządzenia do pojazdu jest proste. Każdy producent urządzenia powinien przekazać jego kilkuznakowy identyfikator biznesowy. Podobny identyfikator wyświetla się także w aplikacji po jej zainstalowaniu. Ten identyfikator wprowadza się w koncie panelu w sekcji OBE, a następnie OBE przypisuje się do pojazdu.

w takim samym zakresie jest wiążący dla firm i pojazdów zagranicznych korzystających z dróg płatnych na terenie naszego kraju. Ważną kwestią jest odpowiednie przy-

ku współpracy z takim operatorem EETS opłaty drogowe uiszcza u tego właśnie

września 2021 roku nie pojawi się żaden akredytowany dostawca EETS.

Jak uniknąć problemów – gwarancja, alerty i odpowiednia reakcja!

gotowanie się do tej daty – zarejestrowa-

System kar w nowym systemie jest mocno

nie się w nowym systemie, wprowadzenie

rozbudowany – oprócz sankcji związanych

informacji o pojazdach i o zainstalowa-

z błędami dotyczącymi np. źle wprowa-

nych urządzeniach do przesyłu danych

dzonych danych, najczęstszym proble-

lub aplikacjach. W przypadku urządzeń

mem będzie nieprzekazanie danych loka-

warto skontaktować się ze swoim dostawcą

lizacyjny. Skutkuje to naliczeniem opłaty

i ustalić szczegóły. Należy zwrócić uwagę,

dodatkowej w wysokości 1500 zł za każdą

żeby pamiętać o ustaleniu konkretnej

dobę, gdy pojazd poruszał się po drogach

daty aktywacji przesyłu danych do nowe-

płatnych. Ponadto kontrola będzie się

go systemu (można to zrobić w IKK), tak aby

odbywać bez konieczności zatrzymywa-

w tym samym czasie wymontować z pojaz-

nia pojazdu – wystarczy sczytać numer

du urządzenie viaBOX, dzięki czemu unik-

rejestracyjny za pomocą kamery zainsta-

niemy pobieranie podwójnej opłaty.

lowanej na bramownicy lub w nieoznakowanym pojeździe – a w takie pojazdy wyposażają już służby kontrolne. Aby uniknąć tych problemów trzeba bardzo szybko reagować – w szczególności, gdy urządzenie przestaje nadawać. W takiej sytuacji kierowca po stwierdzeniu przerwy w nadawaniu trwającej 15 minut powinien się zatrzymać na najbliższym parkingu lub zjechać z drogi płatnej. Ważne, żeby firma miała podgląd na to, czy urządzenie nadaje i była odpowiednio informowana o ewentualnych brakach nadawania, np. poprzez alerty. Powrót na drogę płatną może nastąpić dopiero po przywróceniu przekazywania danych lokalizacyjnych. Jednym z obecnie największych zagro-

Internetowe Konto Klienta służy także do płatności za drogi. Można to zrobić na dwa sposoby – w formie konta przedpłaconego oraz w formie konta z odroczoną płatnością. Jednak przy tym drugim sposo-

Jedno urządzenie do płatności w wielu krajach – operatorzy EETS w Polsce?

żeń systemu jest właśnie brak możliwości wniesienia opłaty po czasie, jeśli pojazd nie przesłał danych lokalizacyjnych np. ze względu na awarię urządzenia. Przewoźnicy wskazują, że powinna powstać możliwość zarapor towania

bie należy pamiętać o konieczności uzyska-

EETS ma być rozwiązaniem uniwersal-

takiej sytuacji i wniesienia opłaty – szcze-

nia gwarancji. Nawet, jeśli taka gwarancja

nym pozwalającym na opłatę za drogi za

gólnie w sy tuacjach, gdzie ze względu

była uzyskana w dotychczasowym syste-

pomocą jednego urządzenia pokładowe-

na przewożony towar nie można zmie-

mie viaTOLL, należy ją uzyskać ponownie,

go i korzystając z usług jednego operato-

nić trasy lub nie są możliwe dodatko-

np. od dostawcy kart flotowych.

ra płatności w wielu krajach. Różni się on

we postoje.


24

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

E-TOLL także dla osobówek W przypadku pojazdów osobowych do 3,5 tony również nastąpią zmiany w opłatach drogowych, ale tylko na dwóch odcinkach autostrad: A2 Konin – Stryków oraz A 4 Bielany Wrocławskie – Sośnica. Po pierwszym grudnia br. na tych odcinkach zostaną zlikwidowane bramki, a opłata będzie mogła być dokonywana w systemie eTOLL, w taki sam sposób jak dla ciężarówek (przekazanie danych lokalizacyjnych przez ZSL, OBU lub aplikację). W przypadku aut osobowych będzie także możliwość kupna biletu przed wjazdem na autostradę płatną, np. na stacji benzynowej.

Gdzie szukać dalszych informacji? Najważniejszym źródłem informacji jest oficjalna witryna internetowa etoll.gov.pl, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje, w tym odnośniki do filmów instruktażowych pokazujących, jak krok po kroku np. założyć Internetowe Konto Klienta. W przypadku chęci uzyskania oferty na urządzenia zachęcamy również do odwiedzenia naszej witryny etoll.inelo.pl. Grupa INELO prowadzi dodatkowo szkolenia, podczas których nasi eksperci w przystępnej formie przekazują informacje nt. systemu e-TOLL oraz udzielają odpowiedzi na pytania nurtujące przewoźników.

Podsumowanie – najważniejsze kroki! Warto odpowiednio przygotować się do uiszczania opłat drogowych w nowym systemie, aby po 30 września 2021 roku móc poruszać się po drogach płatnych w Polsce. Najważniejsze kroki jakie powinien podjąć przewoźnik: —— z odpowiednim wyprzedzeniem wybrać sposób przesyłania danych (OBU, ZSL, aplikacja) – warto zacząć np. od zorientowania się, czy obecny dostawca telematyki daje taką możliwość; —— zarejestrować się w nowym systemie e-TOLL, np. poprzez stronę etoll.gov.pl i wprowadzić niezbędne informacje – w szczególności o pojazdach i o urządzeniach w nich zamontowanych; —— wybrać sposób płatności (kontro przedpłacone lub z odroczoną płatnością) i ewentualnie doładować konto; —— odpowiednio wcześniej przetestować działanie systemu na jednym z pojazdów, aby uniknąć problemów; —— pamiętać o zdemontowaniu viaBOX w momencie rozpoczęcia korzystania z nowego systemu; —— na spokojnie uzyskać zwrot kaucji za dotychczasowe urządzenia viaBOX oraz ewentualne pozostałe kwoty na koncie viaTOLL. Jest na to czas, aż do 30 września 2022 roku, więc nie trzeba się spieszyć. Co ciekawe, po wyłączeniu systemu viaTOLL nie trzeba będzie odsyłać urządzenia, aby uzyskać zwrot kaucji, wystarczą zdjęcia.


WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

25


26

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

WYWIAD NUMERU

GROWING ECO – MILIONY PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW, TYSIĄCE TON DOWIEZIONEGO ŁADUNKU NA CZAS ORAZ LICZNI ZADOWOLENI KLIENCI Growing Eco jest prężnie działającą firmą, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie importu i eksportu towarów z dowolnego miejsca w Europie. Dzięki ścisłej współpracy z kontrahentami, wszystkie łańcuchy dostaw dla każdego zlecenia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb, co bezpośrednio przekłada się na setki zadowolonych klientów. O tym, czym kierują się kontrahenci dobierając partnerów biznesowych i jak ważną rolę odgrywają nowoczesne technologie oraz digitalizacja w realizacji zleceń transportowych, opowiada Malwina Pyrzanowska, Company Owner w Growing Eco.


27

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

Growing Eco powstało w 2011 roku.

wyszło z inicjatywą, aby ograniczyć ślad

patrząc na bardzo krótki czas przejaz-

Po 10 latach mogą poszczycić się

węglowy, jaki wytwarza produkcja, logisty-

du. Niestety wiele państw wprowadza

Państwo flotą ponad 60 zestawów

ka i transport. Każdy z nas, kto uczestniczy

restr ykcje oraz ograniczenia dla kie-

przewozowych, milionami

w tym łańcuchu musi wymagać od siebie,

rowców, co skutkuje dużymi zatorami

przejechanych kilometrów, a przede

by jak najbardziej ograniczyć zanieczysz-

na granicy oraz dodatkowymi postojami

wszystkim setkami zadowolonych

czenie, jakie choćby w naszym przypadku

w celu wykonania testów. Przykład para-

klientów, wśród których można

generują pojazdy ciężarowe. By to spełnić,

liżu przez wprowadzenie obowiązkowych

wymienić m.in.: Amazon, CAPS

od wielu lat racjonalnie planujemy zaku-

testów mieliśmy np. na powrocie z Włoch

Group, Biomasa, czy GIZEH. Jak

py pojazdów. Wybieramy pojazdy wypo-

do Niemiec. Odsetek kierowców podda-

wyglądały początki działalności

sażone w oszczędniejsze silniki, posiada-

nych kwarantannie w wyniku tego prze-

i co zaważyło o Państwa sukcesie?

jące lepszą aerodynamikę oraz mniejszą

pisu był znikomy.

masę. Taką samą uwagę przykładamy Firma Growing Eco powstała w wyniku

podczas wyboru naczep. Interesujemy

Dostosowanie się do wymogów

rozwoju gałęzi transportu w poprzedniej

się również pojazdami z alternatywnymi

oraz procedur klientów m.in.

działalności, co podyktowane było bardzo

źródłami paliw, lecz z uwagi na opóźnie-

z obszaru e-commerce wymaga

dużym zapotrzebowaniem lokalnych kon-

nia w produkcji pierwsze tego typu auta

od firm transportowych

trahentów. Panujące wówczas tendencje

pojawią się u nas w 2022 roku.

inwestycji w cyfrowe rozwiązania, zapewniających ciągły dostęp

przerodziły się w nowy biznes. Na aktualne wyniki naszej firmy składa się wiele czyn-

Śledzenie aktualnej pozycji

do danych. O Growing Eco z pełną

ników: wysoko wykwalifikowana i zaanga-

samochodu, kontrola zużycia

świadomością można powiedzieć,

żowana w swoje obowiązki kadra, odpo-

paliwa oraz możliwość

że jest firmą, która doskonale

wiedni dobór klientów i przede wszystkim

nadzorowania stylu jazdy

wie, jak ważna jest digitalizacja.

spełnianie ich oczekiwań. Obecnie firma

kierowcy – to przykład niektórych

Świadczy o tym zastosowanie

transportowa musi bardzo szybko reago-

funkcjonalności, które daje GBox

zaawansowanej telematyki GBox,

wać na potrzeby rynku, a wręcz wyprze-

Assist. Czy te elementy wpisują

a także systemu klasy TMS, jakim

dzać je. To właśnie czas reakcji i elastycz-

się również w misję dbania

jest Nawigator. Czy inwestycja

ność w ydają się być dziś kluczowe w

o środowisko?

w nowoczesne technologie umożliwia osiągnięcie przewagi

osiągnięciu sukcesu. Tak, Gbox Assist jest kluczowym narzę-

konkurencyjnej?

Growing Eco opiera swoją działalność

dziem, z którego korzystamy. Monitorowa-

na 8 filarach – indywidualne

nie stylu jazdy, odpowiednie planowanie

Obecnie technologia oraz digitalizacja

podejście do klienta, zaangażowanie,

tras mają ogromy wpływ na wyniki kierow-

pewnych procedur pozwala na przetwo-

elastyczność, doświadczenie,

ców pod kątem eco-drivingu.

rzenie większej ilości danych przypadają-

wspólnota, odpowiedzialność,

cych na jednego pracownika. Nie wyobra-

a także jakość i ochrona środowiska.

Pandemia koronawirusa początkowo

żamy sobie dziś pracy bez tych narzędzi.

Które punkty w Pana ocenie

przysporzyła wiele trudności branży

Monitoring pojazdów, łatwy i szybki kon-

najbardziej doceniają Klienci?

transportowej, a do dzisiaj wiele

takt z kierowcą byłby niemożliwy. Tak, jak

państw stosuje obostrzenia, które

wspomnieliśmy wcześniej, klient z rynku

Każdy z wymienionych filarów jest istot-

utrudniają swobodny przepływ

e-commerce wymaga od przewoźnika, aby

ny. Należy jednak zauważyć, że Klienci

towarów. Jak Państwo oceniają

w każdej sekundzie, w której przewozi-

dobierając swoich partnerów kładą głów-

aktualną sytuację? Czy pomimo

my towar miał możliwość podglądu tego,

nie nacisk na doświadczenie oraz elastycz-

ograniczeń, które cały czas nas

co dzieje się z autem, a w razie potrzeby

ność na wielu płaszczyznach. Tutaj nie-

obowiązują, a także licznych

mógł przekazać pilne zmiany i instrukcje

ocenione jest zaangażowanie i racjonalne

problemów na samym początku,

dla kierowcy.

podejście pracowników, które pozwala

możemy mówić, że branża

utrzymać wysoki poziom obsługi.

transportowa wychodzi na prostą,

TMS Nawigator oraz GBox Assist

a pozwala na to m.in. gwałtowny

to rozwiązania, które pozwalają

rozwój e-commerce?

na wzajemną integrację. Jakie

Misją Growing Eco jest świadczenie najwyższej jakości usług przy

korzyści płyną z synergii

maksymalnej ochronie środowiska

Pandemia koronowirusa bardzo mocno

stosowanych w Państwa firmie

naturalnego. Czy dbałość

namieszała w rynku transportowym. Dużo

wspomnianych produktów?

o środowisko to już konieczność?

firm wstrzymało produkcję, co spowodo-

Dlaczego firmy transportowe

wało brak pracy dla wielu firm transpor-

Dzięki integracji wielu systemów skraca-

powinny kłaść duży nacisk na ten

towych, chociażby z rynku automotive.

my potrzebny czas na przetworzenie oraz

aspekt działalności?

To prawda, dział e-commerce od począt-

obróbkę dużej ilości danych. W ten sposób

ku pandemii rozwija się bardzo mocno.

więcej uwagi możemy poświęcić innemu

Zmiany klimatu dostrzega już chyba każdy

Pamiętajmy jednak, że jest to część rynku

klientowi i przewieść jeszcze więcej towa-

z nas. Większość duż ych koncernów

o bardzo dużych wymaganiach, choćby

rów używając tej samej ilości aut.


Za każdym sukcesem stoją

i nie gwarantuje to poprawności rozlicze-

Ostatnie miesiące pokazały,

ludzie. Wydaje się, że to właśnie

nia. Outsourcing pełnego rozliczania daje

że trudno jest mówić o przyszłości.

pracownicy, którzy mogą pochwalić

nam pewność, że jest to zrobione prawi-

Mimo wszystko, prosiłbym

się doświadczeniem w branży

dłowo i rzetelnie.

o pokuszenie się o odpowiedź –

spedycyjnej i transportowej,

jak może wyglądać przyszłość

są jednym z atutów Growing Eco.

Pakiet mobilności to temat,

sektora TSL po roku 2021? Czy

Jak udało się Państwu stworzyć

którym żyje branża transportowa.

epidemia bardzo zmieni otoczenie

tak szeroką i profesjonalną kadrę

Początkiem roku Komisja

biznesowe i sposób prowadzenia

pracowników?

Europejska przedstawiła raport

firmy?

pokazujący, że obowiązek Stworzenie profesjonalnej kadry to pro-

powrotu pojazdu do jednej z baz

Z pewnością epidemia zweryfikuje rynek

ces długofalowy. Odpowiednie podejście

eksploatacyjnych w państwie

i małe firmy z nieodpowiednim zapleczem

do pracownika, stworzenie ergonomiczne-

przewoźnika maksymalnie

finansowym będą walczyć o przetrwanie.

go stanowiska pracy oraz dbałość o jego

co osiem tygodni od czasu

Transport jest sercem gospodarki, więc

rozwój pozwala w relatywnie dobrym

opuszczenia tego państwa,

o ilość pracy można być spokojnym. Istnie-

czasie osiągnąć pracownikowi rezultaty.

przyczyni się w 2023 roku

je jednak bardzo duża obawa o płynność

W Growing Eco stawiamy bardzo mocno

do 4,6-procentowego wzrostu

finansową kontrahentów. Dlatego racjo-

na komunikację pomiędzy pracownikami

emisji dwutlenku węgla transportu

nalna polityka finansowa firmy i dobór

na różnych szczeblach oraz odpowiednie

drogowego. Czy w Pana ocenie,

odpowiednich klientów mogą okazać się

wynagrodzenie.

a także z perspektywy firmy,

kluczowe.

która mocno stawia na ekologię, Dodatkowo zagadnienie rozliczania

dodatkowa emisja CO2 okaże się

Pomimo trudnych czasów, wiele

czasu pracy kierowców postanowili

powodem do zmian w pakiecie

firm stawia na dalszy rozwój – jakie

Państwo przekazać ekspertom

mobilności?

są plany Growing Eco na najbliższy

z OCRK. Czy outsourcing tego

czas?

obszaru był dobrą decyzją i jakie

Wprowadzony pakiet mobilności jest

plusy płyną z takiej decyzji?

zaprzeczeniem dbałości o środowisko.

W tym roku przyszedł czas na odświe-

Niestety lobbowane przepisy przez pań-

żenie i rozwój floty o kilkanaście zesta-

Zdecydowanie tak. Bardzo duża częstotli-

stwa zachodnie spowodują ilość pustych

wów z uwagi na zapotrzebowanie naszych

wość zmiany przepisów wymaga poświę-

przejazdów oraz będą utrudniać firmom

klientów. Biorąc pod uwagę bezpieczeń-

cenia dużej ilości czasu na ich zrozumienie

transportowym dostęp do wolnego rynku.

stwo przewożonego towaru i komfort kierowców firma zdecydowała się tylko na zakup naczep typu koffer. Z uwagi na jeszcze większe potrzeby pł ynące z rynku e-commerce firma nie wyklucza kolejnych zakupów w tym roku. Dziękujemy za wywiad. Życzymy dalszych sukcesów.


WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

TOMASZ CZYŻ Starszy Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń Wieloletni praktyk branży TSL, wcześniej kierownik działu transportu. Entuzjasta szeroko pojętej analizy i statystyki. W GBox odpowiedzialny za wdrożenia i szkolenia z zakresu telematyki i integracji.

www.gbox.pl

29

JAK TECHNOLOGIA MOŻE POMÓC OSIĄGNĄĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ? Otwartość firm z branży TSL na coraz nowsze rozwiązania pozwalające zautomatyzować proces rozliczeń zleceń systematycznie rośnie. Z łatwością można wskazać firmy, które już zainwestowały w systemy TMS w pełni zintegrowane z zaawansowaną telematyką, osiągając tym samym korzyści w postaci oszczędności pieniędzy i czasu. Cyfryzacja i digitalizacja to również zauważalny i chętnie podejmowany temat – telematyka, TMS, Real Time Visibility, integracje systemów, czy Logistyka 4.0 – to tylko część haseł, z którymi spotykamy się w publikacjach branżowych. Należy zauważyć, że wspomniana inwestycja, to również głęboka zmiana w funkcjonowaniu firmy i narzucenie nowych standardów. Jak więc technologia może nam pomóc osiągnąć przewagę konkurencyjną?


30

K

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

luczowy na starcie jest wybór odpo-

Prowadzenie firmy transportowej wiąże się

do podręcznego schowka. Ponadto, dzięki

wiedniego dostawcy telematyki

z potrzebą podejmowania szybkich decy-

urządzeniu GBox Assist, kierowca rapor-

i TMS. Na pierwszy rzut oka wiele

zji, które nierzadko mogą zaważyć o pod-

tując zakończenie rozładunku, pytany jest

systemów telematycznych może wyda-

jęciu wielu opłacalnych lub mniej korzyst-

o dokumenty do zeskanowania. W ten spo-

wać się do siebie podobnych – jest mapa,

nych zleceń. Należy zadbać, żeby były one

sób nasze skany przesyłane są bezpośred-

na niej śledzone pojazdy, dodatkowe infor-

trafne i korzystne. Wymaga to od nas prze-

nio do systemu TMS i podpinane do reali-

macje na ich temat i historia trasy. A TMS?

twarzania dużej ilości informacji z wielu

zowanego w danym momencie zlecenia.

Często nazywany „programem do zleceń”,

źródeł. Niezbędna okazuje się tutaj inte-

Warto wspomnieć o odpowiedniej jako-

traktowany jest po macoszemu, jak kolej-

gracja obu rozwiązań, która automatyzuje

ści takich skanów – firmy, które pozwalają

ny nudny arkusz kalkulacyjny, pozwalający

naszą pracę, pomagając gromadzić i anali-

na cyfrowe rozliczanie, często nie akceptu-

na wystawianie faktur. Obserwując rynek

zować niezbędne dane w systemie. Sama

ją zdjęć od kierowców, w przeciwieństwie

możemy zaobserwować trzy dominujące

idea jest prosta i opiera się na gromadze-

do wysokiej jakości skanów, dających nam

scenariusze:

niu oraz analizowaniu wielu danych w jed-

gwarancję i przyspieszenie procesu roz-

nym miejscu.

liczania i przepływu pieniędzy. Wprowa-

—— Klient nie posiada żadnego rozwiązania lub rezygnuje z dotychczasowych dostaw-

Zlecenia

ców, ponieważ nie zapewniali mu odpo-

dzamy tym samym nowy standard obiegu dokumentów – nie musimy się prosić kierowców o wysyłanie zdjęć, przerabiać

wiedniej integracji i kupuje pakiet produk-

Wprowadzając nowe zlecenia do systemu

ich i dodawać do programu – telematy-

tów od jednego dostawcy, jak Inelo (TMS,

TMS, np. Nawigator, spedytor uzupełnia

ka przy każdym zadaniu wymusza skano-

zaawansowana telematyka);

podstawowe dane dotyczące kontrahen-

wanie dokumentu przez kierowcę, a TMS

ta, miejsc załadunków, rozładunków, staw-

odpowiednio porządkuje pliki przypisując

—— Klient posiada już TMS, jednak chce sko-

ki czy terminu płatności. Planuje również

je w konkretne miejsca.

rzystać z rozbudowy o integrację z telema-

trasę przejazdu do danego zlecenia, uży-

tyką i zmienia dostawcę na takiego, który

wając mapy dla transportu z uwzględnie-

Fakturowanie

zapewni mu odpowiedni zakres integracji;

niem ograniczeń dla pojazdów ciężarowych

– transport zostaje zakończony, kierowca

i opłat drogowych. Co nam dodatkowo da

dostarcza oryginały dokumentów do biura

—— Klient posiada zaawansowaną telematy-

zaawansowana telematyka? Wszystkie

lub wysyła nam skany CMR prosto z roz-

kę i dokupuje do tego TMS, już docelowo

powyższe dane spedytor może jednym

ładunku. Dzięki automatycznemu uzupeł-

z potrzebą integracji, rezygnując z rozpro-

przyciskiem wysłać do kierowcy na urzą-

nieniu danych, takich jak data załadunku

szonej pracy na arkuszach kalkulacyjnych.

dzenie, takie jak GBox Assist. Tym samym

i rozładunku oraz wcześniejszym parame-

trucker dostanie komplet informacji, bez

trom zlecenia, które wpisał spedytor (ter-

Wybór odpowiednich systemów nie jest

potrzeby wysyłania SMS lub wiadomo-

min płatności oraz stawka), możemy w sys-

wcale taki prosty, finalnie powinny decy-

ści z innych komunikatorów. Dane zwrot-

temie TMS wystawić fakturę niezwłocznie

dować możliwości technologiczne dostaw-

ne, które otrzymujemy do systemu TMS,

po rozładunku. Wystarczy, że nasz kierow-

ców, a opieranie się jedynie na cenie może

dostarczają nam szeregu informacji do dal-

ca kończąc zadanie uzupełni na ekranie

być potencjalnie bardzo kosztowne. Warto

szych analiz i decyzji. Warto tutaj wymienić:

pokładowym urządzenia telematyczne-

zauważyć, że im wcześniej odpowiednio

go dane o rozładowanym towarze. Wbrew

firmy, tym końcowe koszty będą niższe.

Informacja o statusie danego transportu

Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje

– dowiemy się, czy kierowca otrzymał zada-

i obawy o problemy z obsługą urządzeń

się postawienie na jednego dostawcę, gwa-

nie i zaakceptował nowe zlecenie. Kolej-

zmieniają się w nowy standard pracy. Unik-

rantującego niezakłóconą integrację. Ide-

nym etapem jest zmiana statusu zlecenia

niemy tym samym wielokrotnego spraw-

alnym przykładem jest Grupa Inelo, która

– m.in. jego rozpoczęcie, dojazd, rozładu-

dzania dokumentów przez różne osoby,

realizuje strategię one step shop, czyli pro-

nek i zakończenie. Uzupełnieniem statusów

otrzymując w jednym miejscu zlecenia, fak-

dukty i usługi w jednym miejscu, oferując

są informacje o czasie, czy przebiegu pojaz-

tury i komplet danych odnośnie terminów

system TMS oraz zaawansowaną telema-

du. Tym samym możemy dokonać anali-

płatności.

tykę GBox Assist.

zę tego, jak długo realizowaliśmy zlecenie,

dobierzemy produkty i usługi dla naszej

Decyzje, które mogą zaważyć o zleceniu Pandemia pokazała nam, jak ważna jest

ile kilometrów pustych przejechał pojazd,

pozorom kierowcy po pewnym czasie sami zauważają korzyści z nowych rozwiązań

Cyfrowa karta drogowa

ile rzeczywistych kilometrów ładownych

papierowa karta drogowa to relikt prze-

obejmowało dane zadanie i jak to się

szłości, chociaż nadal wykorzystywany

ma do tego, co planowaliśmy na mapie.

w wielu firmach transportowych. Dokument często kluczowy, dla rozliczeń trasy,

centralizacja danych i wysoki poziom świa-

Skany

domości o procesach wewnątrz własnej

– trend na cyfrowe rozliczanie transportów

wi zmorę kierowców i osób rozliczających.

firmy. Obserwując rynek możemy zauwa-

z kontrahentami był widoczny od lat, a pan-

Nieczytelnie wypełniona, daty, godziny

żyć, że zainteresowanie systemami TMS

demia tylko go przyspieszyła. Aktualnie

oraz przebiegi nie zawsze zgodne ze sta-

oraz telematyką rośnie lawinowo, podob-

kierowca może posiadać w kabinie mobil-

nem faktycznym. Zbierane tam informa-

nie jak w ymagania przedsiębiorców.

ny skaner, który mieści się bez problemu

cje o tankowaniach i wydatkach pozostają

wypłat kierowców, czy innych analiz, stano-


31

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

rozliczone na papierze, albo są przepisy-

czy paragonów za parkingi. O kosztach

Obecnie dostępne rozwiązania potrafią

wane do wersji cyfrowej, co jest żmudną

dowiadujemy się często po fakcie, dopie-

wyeliminować wiele powtarzalnych czyn-

i powtarzalną pracą. Można to jednak robić

ro podczas rozliczania, przy czym doku-

ności, z którymi codziennie spotykają się

inaczej – za pomocą telematyki i odpo-

menty potrafią się zawieruszyć, w końcu

spedytorzy, dyspozytorzy, osoby rozli-

wiedniego systemu TMS jesteśmy w sta-

kwit za parking potrafi być naprawdę

czające i właściciele firm transportowych.

nie całkowicie scyfryzować karty drogo-

niewielkich rozmiarów. Tutaj ponownie

Minimalizujemy również możliwość popeł-

we. Kierowca wypełnia nam na urządzeniu

z pomocą po raz kolejny przychodzi tele-

nienia błędów, dane są scentralizowane,

informacje o załadunkach i rozładunkach,

matyka zintegrowana z TMS. Kierowca

każda osoba w firmie ma ten sam poziom

raportach kosztów i tankowań – dodat-

każdy wydatek raportuje w urządzeniu

wiedzy o wykonywanym przez kierow-

kowo możemy wprowadzić osobną funk-

pokładowym. Uzupełnione dane agrego-

cę transporcie, ponadto są dodatkowo

cję, dzięki której trucker dwoma kliknię-

wane są w systemie TMS, gdzie na cyfro-

zabezpieczone i możliw y jest do nich

ciami rozpoczyna kartę drogową i kończy

wej karcie drogowej widzimy w czasie

dostęp nie tylko lokalnie w biurze. Oka-

ją po powrocie do bazy. Co zyskujemy?

rzeczywistym wszystkie wydatki, które

zuje się, że praca naprawdę może być

W systemie TMS pojawia się gotowa karta

ponosił podczas trasy. W ten sposób uzy-

dużo przyjemniejsza, a same rozliczenia

drogowa – wszystkie godziny, stany liczni-

skujemy dodatkową kontrolę nad doku-

jesteśmy w stanie prowadzić dokładniej

ków, miejsca załadunków i rozładunków,

mentami, które musi uzupełnić kierowca

i szybciej. Firmy, które już przeszły cyfro-

dane o kierowcy, pojeździe, czy naczepie.

po powrocie. Ponadto wielu użytkowni-

wą transformację, nie wyobrażają sobie

Cyfrowa karta drogowa nie wymaga już

ków TMS korzysta z importu plików z kart

innego trybu pracy, niż na danych w TMS

wglądu do papierowych danych. Jest łatwa

paliwowych, a niejednokrotnie jest ich

wspieranym telematyką. Często można

do weryfikacji i bardzo prosta w ewentual-

kilka. Gotowe pliki z zestawieniami trans-

spotkać się z osobami, które pracowały

nej edycji – zmieniamy tylko dane w wybra-

akcji można importować do TMS – pro-

wcześniej w takiej scyfryzowanej firmie

nej komórce i system sam przelicza za nas

gram sam przypisze wydatki do odpo-

i zmieniły pracodawcę na takiego, gdzie

resztę – nie używamy korektora na papie-

wiednich kierowców i pojazdów oraz

wszystko odbywa się manualnie, a dane

rowej karcie i nie skreślamy źle wypełnio-

powiązanych z nimi kar t drogow ych.

są zbierane w wielu tabelkach czy bia-

nych przebiegów, czy dat.

W takim układzie możemy prosić kie-

łych zmazywalnych tablicach wiszących

rowców tylko o raportowanie wydatków

na ścianie. Niejednokrotnie to właśnie oni

gotówkowych, natomiast wszystkie inne

wnosząc swój bagaż doświadczeń, nama-

importujemy z zestawień.

wiają nowego pracodawcę do inwestycji

Raportowanie kosztów i tankowań to nieodłączny element każdej karty drogowej. W klasycznym podejściu kierowca uzupełnia odpowiednie dane na kart-

Podsumowanie

ce o kosztach, które poniósł w trasie.

w cyfryzację, która przynosi wiele korzyści i pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną poprzez szybsze i bardziej świadome

Wracając do bazy dostajemy od niego

Integracja rozwiązań telematycznych i TMS

podejmowanie decyzji, znajomość bieżą-

gruby plik CMR, kart drogowych, faktur,

przynosi zupełnie nową jakość pracy.

cych kosztów oraz podejście strategiczne.


32

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

POLSKA GRUPA INELO WYPOSAŻY EUROPEJSKI TRANSPORT DROGOWY W NOWE OPROGRAMOWANIE Tachoscan Web to kolejny krok w ekspansji Grupy Inelo na rynki zagraniczne. Do tej pory w portfolio produktów bielskiej firmy znajdowały się rozwiązania do wykrywania manipulacji, jak Tachoscan Control. Korzystają z niego 42 inspekcje drogowe i służby kontrolne w 23 krajach Europy. Tachoscan Web dedykowany jest zagranicznym firmom transportowym. Innowacją w przypadku tego rozwiązania jest funkcjonowanie w systemie SaaS. – Proponowany przez nas system webowy jest dostępny online, a korzystanie z niego nie wymaga użycia specjalnych urządzeń. Dzięki temu jest znacznie łatwiejszy do użytkowania przez klientów – podkreśla Piotr Żółty, ekspert Grupy INELO. Premiera nowego oprogramowania w pierwszych trzech państwach, Holandii, Hiszpanii i Rumunii, odbędzie się 1 września 2021 roku, ale już teraz dostępna jest wersja Beta.


33

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

Pakiet mobilności zaimplementowany Jako, że Tachoscan Web jest skierowany do firm transportowych, jego funkcjonalność jest dostosowana właśnie do ich potrzeb. W przypadku przewoźników kluczowa jest kwestia terminów odczytów kart kierowców i tachografów, a także pełny obraz naruszeń czasu pracy przez kierowców. Ważna dla właścicieli firm transportowych jest też możliwość analizy czasu pracy pod kątem naliczania wynagrodzeń, a także zarządzania kierowcami i samochodami. – Jesteśmy w czołówce firm, które wprowadziły pełną analizę zasad wynikających z pakietu mobilności. Jest to również zaimplementowane w wersji webowej systemu – zaznacza Piotr Żółty. – Analiza naruszeń czasu pracy kierowców w przypadku Tachoscan Control i Tachoscan Web jest taka sama, ale potrzeby klientów są zupełnie inne. Z tego wynikają też inne sposoby wizualizacji i prezentowania danych. Tachoscan Web Beta to pierwsza wersja oprogramowania dla zagranicznych firm transportowych. Koncepcyjne prace nad produktem zaczęliśmy dokładnie rok teamu.

T

Po tym czasie mamy gotowe MVP (Minimum achoscan Control jest przeznaczo-

służb drogowych. Naruszenia wyświetlane

Viable Product) oraz platformę sprzedażo-

ny dla służb kontrolnych, policji

są w czytelnej formie dla kierowcy i osoby

wą Inelo Connect. Oferuje ona podstawo-

i inspekcji drogowych, które spraw-

zarządzającej z możliwością weryfikacji

we funkcje, które w przyszłości będą rozwi-

dzają czas pracy zawodowych kierow-

na wykresach dobowych, tygodniowych

jane. Uruchomienie wersji Beta ma na celu

ców. Oprogramowanie działające zgodnie

i miesięcznych.

zebranie informacji zwrotnych od firm, które jako pierwsze będą pracować na naszym sys-

z aktualnymi przepisami prawnymi pozwala np. na szybkie wykrywanie ponad 20

– Pod względem funkcjonalności „silnik”

temie. To pozwoli ułożyć dalsze plany roz-

rodzajów manipulacji. Korzystają z niego

i mechanizm analizy w Tachoscan Web jest

wojowe. Będziemy chcieli dowiedzieć się,

42 inspekcje w 23 krajach.

dokładnie taki sam, jak w naszych produk-

które funkcje są najistotniejsze i najbardziej

tach dedykowanych służbom kontrolnym.

potrzebne dla przewoźników, bo dzięki temu

Algorytm jest stale aktualizowany, gdy poja-

dostosujemy produkt do potrzeb klienta. Wie-

wią się nowe przepisy lub wytyczne, dzię-

rzymy, że Tachoscan Web powtórzy sukces

ki czemu klienci korzystający z systemu

rynkowy naszego rozwiązania kierowanego

Dedykowany na rynki zagraniczne Tacho-

mogą mieć pewność, że wykazane narusze-

do polskich klientów, a jednocześnie stanie

scan Web to podobne rozwiązanie do pro-

nia są zgodne z wytycznymi europejskich

się platformą do wejścia na rynki europejskie

gramu Tachoscan Control, tyle że dla

inspekcji drogowych, a to zmniejsza do mini-

kolejnych rozwiązań w ramach naszej oferty

firm transportowych. Dzięki rozwiązaniu

mum ryzyko otrzymania kary – zapewnia

produktowej – dodaje Magdalena Magnu-

przewoźnik będzie miał szybki dostęp

Piotr Żółty.

szewska, Prezes Grupy Inelo.

Tachoscan Web w każdym miejscu

do archiwalnych i aktualnych danych

– Duża zaletą tego oprogramowania jest

zarówno z karty kierowcy, jak i z tacho-

to, że w odróżnieniu od zwykłych progra-

grafu. Pozwoli sprawdzić, czy dochodziło

mów instalowanych na komputerze, system

—— Więcej informacji

do naruszeń czasu pracy przez truckera,

SaaS działa natychmiast, w każdym miejscu

dostępnych jest na stronie:

a także dostarczy informacji, czy firma jest

na ziemi, co jest bardzo ważne dla naszych

https://inelo.com/tachoscanweb/

narażona na kary w przypadku kontroli

klientów.


34

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

KOMISJA EUROPEJSKA POWOŁUJE GRUPĘ EKSPERTÓW DS. DELEGOWANIA KIEROWCÓW – WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI ZNALEŹLI SIĘ ZMPD, INELO I TLP Margareta Przybyła reprezentująca Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD), Joanna Jasiewicz ze związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska” (TLP), a także Bartłomiej Zgudziak z Grupy INELO dołączyli do Grupy Ekspertów ds. delegowania kierowców. Zespół specjalistów powołała Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej (DG MOVE) odpowiedzialna za transport w Unii Europejskiej.


35

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

transportowych. Z drugiej strony przedsię-

wynagrodzeń kierowców. Za transport

biorstwa, które nam zaufały, mogą mieć

towarów na terenie wspólnoty przewoźni-

pewność, że przekazujemy im najnowsze

cy zapłacą stawki takie jak w kraju, w któ-

informacje o zmianach w branży TSL – pod-

rym ich pracownicy wykonują usługę. Brak

kreśla Bartosz Najman, wiceprezes Grupy

możliwości zaliczania w skład pensji należ-

INELO.

ności z tytułu delegacji pracownika oznacza,

Margareta Przybyła, stały przedstawiciel ZMPD w Brukseli podkreśla:

ki na ubezpieczenie społeczne i na podatek dochodowy od całości wypłaty. Eksperci Grupy INELO przeprowadzili symulację, z której wynika, że w zależności od typu

– Powołanie tej grupy było jednym z postu-

wykonywanych przewozów na terenie

latów branży wobec Komisji Europejskiej.

wspólnoty, koszty polskich przewoźników

W ramach jej działalności będziemy odpo-

mogą wzrosnąć od 20 do nawet 100 proc.

wiadać na pytania dotyczące faktycznego stosowania dyrektywy w sprawie delegowania pracowników w branży transportowej, a tych jest naprawdę mnóstwo. Przepisy powinny być egzekwowane tak samo we wszystkich krajach UE. Dlatego to bardzo ważne,

P

że firmy będą musiały odprowadzać skład-

Jakie jeszcze grupy eksperckie działają w obszarze transportu w UE?

że zasiądziemy przy jednym stole z eksperta-

– Od lat jesteśmy członkiem grupy, która zaj-

mi z krajów członkowskich, oczywiście onli-

muje się sprawami regulującymi czas pracy

ne i będziemy mogli poznać ich interpretację

kierowców, a także grupy omawiającej tematy

konkretnych przepisów. To nam da przede

związane z działaniem i zmianami w zakresie

wszystkim wiedzę o tym, czego możemy spo-

tachografów. Zasiadamy też w zarządzie Kon-

dziewać się w poszczególnych państwach, ale

federacji Organizacji Kontroli w Transporcie Dro-

także pozwoli reagować na bieżąco i miejmy

gowym (Corte) – zaznacza Bartosz Najman.

nadzieję wypracować wspólne rekomendacje. owstanie kolejnej grupy ekspertów działającej na rzecz sektora TSL to reakcja na zbliżający się termin

wprowadzenia następnych przepisów związanych z pakietem mobilności w transporcie międzynarodowym. Do głównych zadań

Pakiet zmian w delegowaniu pracowników branży transportowej

– Dołączenie do grupy ekspertów w ramach działalności KE pozwoli nam mieć jeszcze większy wpływ na to, co dzieje się w sektorze TSL i być niejako głosem polskiej branży transportowej na międzynarodowej arenie, w tym przypadku w obszarze delegowania

grupy będzie należało wsparcie KE w udzie-

Nowe regulacje znacząco wpłyną na pol-

pracowników. Liczymy na efektywną współ-

laniu porad w zakresie przepisów socjal-

skie firmy transportowe, zwłaszcza te, które

pracę, która przyniesie jasną interpretację

nych dotyczących delegowania kierowców

wykonują przewozy kabotażowe (na tere-

nowych przepisów i pozwoli wypracować stałe

oraz pomoc przy opracowywaniu wszelkich

nie jednego kraju UE) i cross trade (z jedne-

wytyczne dla wszystkich krajów UE. Dzięki

wytycznych w tym zakresie (pierwsze zaczną

go kraju UE do drugiego, innego niż siedzi-

temu polscy i europejscy przewoźnicy będą

obowiązywać już od 2 lutego 2022 roku).

ba przewoźnika). Polscy przewoźnicy będą

mogli lepiej się przygotować do nowej rze-

musieli dostosować się do nowego mode-

czywistości i uniknąć kar wynikających ze złej

– Nadrzędną rolą grup ekspertów tworzo-

lu pracy poza krajem. Zmiany, które zaczną

interpretacji przepisów – komentuje Bartło-

nych w obszarze transportu drogowego jest

obowiązywać już za niecały rok, będą doty-

miej Zgudziak, ekspert ds. analiz i rozliczeń

doradzanie Komisji Europejskiej w kluczo-

czyć przede wszystkich zasad delegowania

Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kie-

wych dla tego sektora kwestiach. W przy-

pracowników. Dla polskich firm transpor-

rowców z Grupy INELO.

padku grupy ds. delegowania kierowców,

towych oznaczają m.in. znaczący wzrost

do której dołączył jeden z naszych eksper-

kosztów wynagrodzeń.

Działalność grupy ma zapobiec sy tu-

tów, Bartłomiej Zgudziak, głównym zada-

Podstawową zmianą jest wprowadzenie

acjom, w których przewoźnicy i kierowcy

niem jest regularna wymiana informacji

przepisów uniemożliwiających zaliczanie

będą karani za niezamierzoną niezgod-

i badanie przypadków, w których pojawią

składników wynikających z podróży służ-

ność z obowiązującymi przepisami, wyni-

się różnice w rozumieniu, stosowaniu i egze-

bowych (diety i ryczałty za nocleg) w skład

kającą z ich błędnej interpretacji. Pomoże

kwowaniu nowych przepisów dotyczących

pensji kierowcy. Pracownikowi delego-

to również zapewnić jednolite egzekwowa-

delegowania pracowników. Dzięki polskiej

wanemu za czas pracy za granicą będzie

nie przepisów przez organy wykonawcze

reprezentacji, składającej się z przedstawi-

przysługiwać pełne wynagrodzenie okre-

w całej Unii Europejskiej. Pierwsze spotka-

cieli TLP, ZMPD oraz INELO mamy realny

ślone przepisami kraju, w którym wykonu-

nie grupy odbyło się 7 maja.

wpływ na wdrażane rozwiązania, możemy

je usługę. To oznacza, że zniknie rozlicza-

o nich dyskutować i sprawdzać ich skutecz-

nie według pensji minimalnej, a pojawią się

—— Informacja prasowa przygotowana

ność, patrząc z perspektywy polskich firm

nowe obowiązki i zasady dotyczące kwestii

dla mediów ogólnopolskich


36

POLSCY PRZEWOŹNICY: 1,3 MLN NARUSZEŃ, 122 MLN ZŁ POTENCJALNYCH KAR W 2020 roku inspektorzy GITD stwierdzili ponad 65 tys. przypadków naruszeń ustawy o transporcie drogowym. Blisko połowa z nich dotyczyła nieprawidłowości związanych z przestrzeganiem przez kierowców czasu pracy, a 35 proc. stanowiły błędy w używaniu urządzeń rejestrujących. – Rozliczenia czasu pracy, których dokonujemy wskazują, że w samym 2020 roku zawodowi kierowcy obsługiwani przez Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców dokonali ponad 1,3 mln potencjalnych naruszeń, z czego ponad 1,1 mln to bardzo poważne naruszenia. Kluczowe w ich uniknięciu jest regularne szkolenie pracowników transportu – komentuje Piotr Dajema, ekspert do spraw wdrożeń i szkoleń OCRK, Grupa INELO.


37

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

K

ierowców zawodowych na polskich

kontrolą drogową – podsumowuje Piotr

że nie wysokość kary, ale stopień naruszenia

drogach może ukarać kilka orga-

Dajema.

mają tu decydujące znaczenie – komentuje

nów. To m.in. policja i Inspekcja

Transportu Drogowego. Ich uprawnienia częściowo się pokrywają: zarówno policja, jak i ITD mają za zadanie pilnowanie,

Jakie są najpoważniejsze naruszenia drogowe?

Piotr Dajema. – Rosnąca liczba wszczynanych postępowań w zakresie utraty dobrej reputacji przez organy kontrolne skutkuje większą świadomością przewoźników.

czy kierowcy poruszający się po drogach

Najpoważniejsze wykroczenia wynika-

Obawiając się cofnięcia licencji transporto-

robią to zgodnie z przepisami.

ją z różnych metod fałszowania zapisów

wej przedsiębiorstwa, kładą większy nacisk

tachografu. Najprostszym jest jazda bez

na szkolenia kierowców oraz kadry zarzą-

karty lub posługiwanie się cudzą kartą.

dzającej – podsumowuje.

Już wkrótce, bo do końca 2024 roku, inspektorzy zyskają nowe narzędzie monitorowania prawidłowego przejazdu. Dzięki wykorzystaniu transmisji DSRC, dostępnej w smart tachografach, organ kontrolny będzie mógł dokonać kontroli preselekcyjnej na odległość. W przypadku stwierdzenia np. jazdy bez zalogowanej karty czy innych zdarzeń sygnalizujących nieprawidłową pracę tachografu, pojazd będzie mógł być zatrzymany do kontroli drogowej. Jak podają eksperci OCRK, to właśnie z nieprawidłowego użycia tachografów wynika wiele popełnianych przez kierowców naruszeń.

– Najczęściej występujące naruszenia wynikają z drobnych przekroczeń czasu jazdy oraz odpoczynku. Nieświadomy kierowca wycho-

Innym sposobem jest ingerencja w zapis

W praktyce status dobrej reputacji

samego tachografu. W przypadku star-

można utracić popełniając jedno najpo-

szych urządzeń rejestrujących do mody-

ważniejsze naruszenie lub kilka poważ-

fikacji wystarczył magnes neodymowy,

nych. Inspektorzy wykorzystują do tego

który zakłócał prawidłową pracę impul-

specjalny wzór, który bierze pod uwagę

satora. W ten sposób nieuczciwi kierow-

liczbę zatrudnionych w przedsiębiorstwie

cy mogli prowadzić pojazd, choć według

kierowców i liczbę dokonanych przez nich

urządzenia oficjalnie odpoczywali. Obec-

naruszeń (1BPN=3PN). Postepowanie

nie nowe sposoby fałszowania oparte

wobec przewoźnika może zostać wszczę-

są na rozwiązaniach programow ych.

te także wtedy, gdy regularnie dopuszcza

Z danych GITD wynika, że w czasie kon-

się naruszeń „większego kalibru”. Jeżeli

troli w 2020 roku przypadków manipulo-

okaże się, że dowody przemawiają prze-

wania urządzeniami pomiarowymi wykry-

ciwko przewoźnikowi, jego licencja zosta-

to ponad 2000.

je zawieszona przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego lub starostę.

– Na podstawie danych z pojazdów ponad 26 t ys. kierowców możemy st wierdzić, że liczba potencjalnych naruszeń wynosi ponad milion, ale tylko 250 przypadków

Czy kierowca może nie przyjąć mandatu?

klasyfikuje się jako najpoważniejsze, które

Jeżeli kierowca nie zgadza się z decyzją

mogą mieć taki sam skutek jak manipulacje.

o wystawieniu mandatu, może odmó-

Przeważająca większość to bardzo poważ-

wić jego przyjęcia. W Polsce sprawa jest

ne naruszenia – komentuje Piotr Dajema.

kierowana wówczas do sądu. Po tym,

Co może grozić firmie, której kierowcy lub osoby zarządzające transportem regularnie dopuszczają się naruszeń? Dobra reputacja w transporcie

jak kierujący nie zdecyduje się przyjąć mandatu, instytucja, której pracownikiem jest osoba kontrolująca, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia. Z kolei podczas kontroli zagranicznych kierowca jest zobowiązany uregulować kaucję na poczet mandatu przed ruszeniem w dalszą trasę. Jeśli płatność

dzi z założenia, że niewielkie naruszenia do 15

Dobra reputacja w branży transportowej

nie zostanie zrealizowana podczas kon-

minut nie niosą za sobą żadnych konsekwencji.

jest kluczowa z punktu widzenia prze-

troli drogowej, pojazd jest transporto-

Inne często występujące naruszenia wynikają

woźnika. Jej utrata jest równoznaczna

wany na parking depozytowy i zostaje

z niewłaściwej obsługi tachografu. Kierowca

z zawieszeniem licencji. Mogą pożegnać

wydany kierowcy po opłaceniu należno-

często z roztargnienia zapomina wprowadzić

się z nią transportowcy, którzy zbyt czę-

ści, co naraża przewoźnika na dodatkowe

symbol kraju, w którym rozpoczyna czy koń-

sto dopuszczają się popełniania naru-

koszty i groźbę niewywiązania się z ter-

czy pracę. Dlatego właśnie tak ważne jest szko-

szeń, choć czasem do utrat y licencji

minowej dostawy.

lenie kierowców – komentuje Piotr Dajema

wystarczy jedno – najpoważniejsze (NN). – Kary finansowe nakładane za poszczegól-

i dodaje, że choć kary finansowe wynikające z błędnej obsługi tachografu nie są dotkliwe,

– Każdy rodzaj naruszenia ma swoją wagę:

ne naruszenia mogą wydawać się niewiel-

to w połączeniu z częstotliwością – a ta zda-

naruszenia mniejszej wagi, poważne naru-

kie, ale zsumowane liczby robią ogromne

niem ekspertów jest wysoka – powodują

szenie, bardzo poważne naruszenie i naj-

wrażenie. Z rozliczeń klientów OCRK wyni-

poważne konsekwencje.

poważniejsze naruszenie. Od tego, które

ka, że kierowcy tych przewoźników mogli

– Zdarza się, że kierowca na skutek błędnej

z nich zostaną popełnione zależy, czy przed-

popełnić błędy, które w przypadku kon-

obsługi tachografu jest w stanie wygenero-

siębiorca transportowy będzie przedmio-

troli przełożyłyby się na kary w wysokości

wać kilkanaście naruszeń w okresie objętym

tem postępowania. Ważne, aby pamiętać,

nawet 122 mln zł. Jednak może się okazać,


38

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

że kary nałożono niesłusznie. Należy wtedy

w zakresie utraty dobrej reputacji może

kierowcy na parking i zakazanie dalszej

interweniować u odpowiedniego organu.

rozpocząć się także na skutek stwierdzenia

jazdy nawet na czas regularnego odpo-

W 2020 roku eksperci ORCK podejmowa-

najpoważniejszego naruszenia poza grani-

czynku tygodniowego.

li tego typu działania, sporządzając odwo-

cami Polski. Jeżeli przewoźnik w prawidło-

łania do takich organów jak Państwowa

wy sposób nie wprowadzi tzw. procedury

Inspekcja Pracy lub ITD blisko 700 razy –

rehabilitacyjnej, musi liczyć się z odebra-

mówi Piotr Dajema.

niem licencji.

Kary finansowe to nie wszystko

– Warto podkreślić, że w przypadku stwier-

dzi głównie o dodanie tych wynikających

dzenia fałszowania zapisu tachografu, organ

z nieprzestrzegania nowych zasad Pakietu

kontrolny może skierować pojazd do stacji

Mobilności: naruszeń związanych z delego-

Poza karami finansowymi organy kontrolne

diagnostycznej w celu weryfikacji działania

waniem, zaostrzonymi zasadami kabotażu

mogą skorzystać z całego wachlarza sank-

urządzenia rejestrującego. To skutkuje dodat-

czy też obowiązkowym powrotem do bazy

cji, choć warto zaznaczyć, że finalnie kara

kowymi kosztami oraz opóźnieniem odebra-

(dla kierowców co 4 tygodnie, a ciężarówek

nakładana na przedsiębiorstwo nie może

nia lub dostarczenia ładunku – dodaje Piotr

co 8). Już teraz przewoźnicy muszą prze-

być wyższa niż ograniczenia wynikające

Dajema.

strzegać przepisów zmieniających orga-

Nowe przepisy w drodze Komisja Europejska już w tej chwili pracuje nad zmianami w klasyfikacji naruszeń. Cho-

z Ustawy o transporcie drogowym. Najbar-

nizację powrotu kierowców. Reszta zmian

dziej restrykcyjne nakładane są na przed-

W wielu krajach za fałszowanie zapisów

wejdzie w życie od lutego 2022 roku. Ozna-

siębiorstwo w przypadku stwierdzenia

tachografu grożą nie tylko kary finanso-

cza to, że za nieprzestrzeganie tych reguł

najpoważniejszych naruszeń. Procedura

we, ale i odpowiedzialność karna. Dla przy-

będzie grozić nie tylko kara finansowa, ale

utraty reputacji przez przewoźnika, a nie-

kładu, w Wielkiej Brytanii dwa, a w Irlan-

po sklasyfikowaniu naruszeń jako bardzo

jednokrotnie również osoby zarządzają-

dii Północnej nawet trzy lata pozbawienia

poważne lub najpoważniejsze – również

cej transportem, jest uruchamiana auto-

wolności.

zawieszenie licencji.

matycznie poprzez system KREPTD. Dzięki

Dodatkową karą, którą może nało-

integracji systemu KREPTD z europejskim

żyć kontroler w przypadku braku wyma-

—— Informacja prasowa przygotowana

systemem ERRU wszczęcie postępowania

ganego odpoczynku, jest skierowanie

dla mediów ogólnopolskich


WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

39


40

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

TECHNOLOGIA DSRC WSKAŻE PODEJRZANE CIĘŻARÓWKI. INSPEKCJE DROGOWE BĘDĄ SKUTECZNIEJSZE? Służby kontrolne w krajach Unii Europejskiej rozpoczęły testowanie urządzeń, które wykorzystują DSRC (Dedicated Short-Range Communication), czyli technologię pozwalającą na zdalne sczytywanie najważniejszych parametrów ze smart tachografów w pojazdach ciężarowych. – To pozwoli na szybsze, efektywniejsze wybieranie do kontroli ciężarówek, w których doszło do manipulacji. Dzięki wykorzystaniu technologii DSRC i preselekcji z pewnością znacznie wzrośnie skuteczność inspekcji drogowych w całej Europie – podkreśla Piotr Żółty, ekspert Grupy INELO, która dostarcza urządzenia dla służb kontrolnych.


41

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

K

omisja Europejska jeszcze przed

– Do tej pory trzeba było zatrzymać cięża-

wprowadzeniem pakietu mobil-

rówkę i dopiero sprawdzić, czy dochodzi

Smart tachografy drugiej generacji

ności szukała sposobu, by zwięk-

do manipulacji. Teraz dzięki zdalnemu sczy-

szyć efektywność kontroli inspekcji drogo-

taniu parametrów i preselekcji będzie wiado-

System preselekcji na podstawie danych

wych pod kątem wykrywania manipulacji

mo, który pojazd jest podejrzany. To powin-

z tachografów będzie rozwijany między

tachografów. Najczęściej chodzi o niereje-

no znacznie zwiększyć skuteczność inspekcji

innymi dzięki nowym przepisom pakietu

strowanie czasu jazdy, co pozwala kierow-

drogowych, a uczciwi przewoźnicy nie będą

mobilności. Pojawią się tachografy drugiej

com jeździć dłużej niż wynika z przepisów.

zatrzymywani i nie stracą czasu – zauwa-

generacji. W nowych pojazdach będą obo-

W ten sposób rośnie ryzyko niebezpiecz-

ża Piotr Żółty.

wiązkowo montowane od sierpnia 2023

nych sytuacji na drodze, narażenia zdrowia

– Już dziś, służby kontrolne wyposażone

roku. W przypadku pojazdów używanych,

i życia także innych użytkowników dróg.

w urządzenia do zdalnego odczytu tacho-

jeśli przewoźnik będzie chciał wykony-

Prace w Komisji Europejskiej nad wdro-

grafów mogą prowadzić bardziej efektyw-

wać transport międzynarodowy będzie

żeniem technologii DSRC trwały od 2012

ne kontrole.

musiał wymienić tachograf we własnym

roku. – Rozwiązania był y długo przygotowane. To nie stało się z dnia na dzień. Technologia DSRC ma zastosowanie w praktyce

Służby kontrolne testują technologię DSRC

zakresie. Odbędzie się to w dwóch etapach. W ciężarówkach wyprodukowanych przed czerwcem 2019 roku tachografy trzeba będzie wymienić do końca 2024 roku, a w nowszych do sierpnia 2025 roku.

od czerwca 2019 roku, kiedy zaczęto monto-

Inspekcje drogowe nie czekają do sierpnia

W ten sposób wszystkie pojazdy wykonu-

wać w nowych pojazdach ciężarowych smart

2024 roku, tylko już sprawdzają jak dzia-

jące transport międzynarodowy po sierp-

tachografy pierwszej generacji. Od tego czasu

łają narzędzia. Urządzenia Grupy INELO

niu 2025 roku będą wyposażone w smart

każda nowa ciężarówka ma antenę, która

testowały już służby kontrolne Holandii,

tachografy smart drugiej generacji.

umożliwia zdalne pobranie danych z tacho-

Polski, Czech, Słowenii, Rumunii i Litwy,

Wtedy też dzięki technologii DSRC służby

grafu przez służby kontrole wyposażone

a w najbliższym czasie zrobią to Duńczy-

drogowe będą miały dostęp już nie do 19,

w odpowiednie urządzenia i oprogramowa-

cy i Łotysze. Rozwiązania tej firmy do kon-

ale aż do 25 parametrów. Pobrane dane

nie komunikację z urządzeniem używanym

troli pojazdów ciężarowych wykorzystuje

z nowego tachografu powiedzą inspekto-

przez służby kontrolne i pobieranie danych

41 inspekcji z 22 krajów. Teraz do opro-

rowi, czy nastąpiło przekroczenie czasu

– wyjaśnia Piotr Żółty.

gramowania Tachoscan Control dołożo-

jazdy ciągłej, dziennej, tygodniowej i dwu-

no moduł, który umożliwia odczyt danych

tygodniowej, a także, czy były zakłócenia

z anten DSRC i ich wizualizację w kompu-

w rejestrowaniu pozycji pojazdu. Inspek-

terze inspektora. Do tego muszą też być

torzy będą mieli jeszcze większą wiedzę,

urządzenia z antenami, które skomuniku-

czy należy zatrzymać pojazd.

Efektywne kontrole od zaraz? Inspekcje drogowe wspólnoty dosta-

ją się z pojazdem i pobiorą dane. – W Polsce technologia DSRC była testowa-

ły czas do sierpnia 2024 roku, by wyposażyć się w urządzenia, które umożliwia-

– Mamy trzy scenariusze. Antena może być

na na autostradzie A1. Z relacji inspekto-

ją zdalny transfer danych. Za pomocą

zainstalowana na bramownicy lub słu-

rów wynika, że średnio co godzinę dane były

technologii DSRC w ciągu niecałej sekun-

pie przy autostradzie czy drodze szybkie-

sczytywane z ośmiu ciężarówek. Przyznali,

dy można pobrać skumulowane informa-

go ruchu. A inspektor jest np. 5 km dalej

że w wielu przypadkach parametry infor-

cje z przejeżdżającego pojazdu. To mała

i sprawdza, które ciężarówki są podejrza-

mowały o naruszeniach. Pojazdów wypo-

paczka danych – 19 parametrów, informu-

ne, by zdecydować o zatrzymaniu. Część

sażonych w smart tachografy będzie coraz

jących czy w tachografie zostały zareje-

pojazdów specjalnie jeździ bocznymi dro-

więcej, bo w transporcie międzynarodowym

strowane jakieś problemy. Te zakodowa-

gami, by uniknąć punktów kontrolnych, ale

średnio co cztery lata dochodzi do wymiany

ne dane trafiają do komputera inspektora,

na to też jest sposób. Antenę ustawia się

ciężarówki. Liczba takich pojazdów szybko

a po odkodowaniu dają mu szybką odpo-

na stojaku i w ten sposób kontroluje cię-

rośnie, już teraz może być ich około 50 pro-

wiedź, czy mogło dojść do manipulacji. Jeśli

żarówki poza głównymi szlakami komu-

cent – uważa Piotr Żółty. – Według Komisji

tak, pojazd zostaje zatrzymany do kontro-

nikacyjnymi. Mobilną antenę można też

Europejskiej technologia DSRC ma być jed-

li, służby drogowe wtedy pobierają pełne

wykorzystać w samochodzie inspekcji dro-

nym z elementów, które zwiększą skutecz-

dane z tachografu i ewentualnie nakła-

gowej. Dane wtedy pobieramy np. jadąc

ność kontroli bez konieczności zatrudniania

dają kary. Zebrane zdalne dane informu-

przed pojazdem, weryfikujemy i decydujemy

kolejnych inspektorów. Jeśli do tej pory cię-

ją m.in. czy doszło do jazdy bez włożonej

o kontroli. Nasze oprogramowanie współ-

żarówki były zatrzymywane losowo, to efek-

karty kierowcy, czy była rejestrowana pręd-

pracuje z antenami wszystkich producentów

tywność nie mogła być duża. Dzięki DSRC

kość i jazda, czy są błędy sugerujące mani-

dostępnych na rynku europejskim – pod-

wykrywalność manipulacji tachografów

pulacje, jaka jest aktualna czynność pojaz-

kreśla Piotr Żółty.

będzie rosła, co sprawi, że mniej przewoź-

du. Przykładowo – jeśli pojazd się porusza,

– Mamy gotowe rozwiązania, rozmawiamy

a w pobranych zdalnie danych inspektor

z inspekcjami w całej Europie, analizujemy ich

widzi w tym czasie czynność odpoczyn-

potrzeby i proponujemy narzędzia do testo-

ku w tachografie to wiadomo, że doszło

wania. Informację zwrotną mamy pozytyw-

do oszustwa.

ną. Wszystko sprawnie działa.

ników będzie decydowało się na naruszanie przepisów. —— Informacja prasowa przygotowana   dla mediów ogólnopolskich


42

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

DOBRA REPUTACJA W TRANSPORCIE – JAK JĄ RATOWAĆ? Dobra reputacja to podstawowy warunek, dzięki któremu przedsiębiorca może wykonywać zawód przewoźnika drogowego. Powodów, dla których transportowcy tracą ten status jest wiele. W większości zależy to od liczby i wagi naruszeń, których dopuścili się kierujący pojazdami transportowymi. Jak podaje GITD w 2020 r. wykryto ponad 30 tysięcy naruszeń dotyczących czasu pracy i obowiązkowych przerw oraz aż 23 tysiące przypadki związane z nieprawidłową obsługą urządzeń rejestrujących. Część z tych naruszeń była zaliczana do najpoważniejszych, których popełnienie skutkuje nie tylko karą finansową, ale także możliwością wszczęcia postępowania w sprawie oceny dobrej reputacji przewoźnika, a w konsekwencji – nawet zawieszeniem licencji. Do rozpoczęcia procedury wystarczy jedno najpoważniejsze naruszenie.


43

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

D

obra reputacja jest regulowa-

– komentuje Mateusz Włoch, ekspert ds.

– Rozpoczęcie postępowania nie oznacza,

na Rozporządzeniem Parlamen-

rozwoju i szkoleń, OCRK, Grupa INELO.

że przewoźnik zostanie wykreślony z listy

tu Europejskiego i Rady (WE) nr

– Uważam, że do wzrostu liczby postę-

firm świadczących takie usługi. Ważne jest,

1071/2009 i w praktyce oznacza, że cieszyć

powań przyczyniło się w znacznym stopniu

żeby wykazał dobrą wolę i wprowadził plan

się nią mogą osoby zawodowo związane

uruchomienie w 2017 r. Krajowego Rejestru

naprawczy w zakresie dyscypliny pracy –

z przewozami. Są to głównie przedsiębior-

Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu

dodaje Mateusz Włoch.

cy oraz osoby zarządzające transportem,

Drogowego (KREPTD), połączonego z europej-

– Często zgłaszają się do nas przewoźni-

które nie dopuściły się rażących naruszeń

skim rejestrem ERRU, dzięki któremu łatwiej

cy, wobec których takie postępowanie jest

lub nie zostały skazane wynikającym z tego

weryfikować status przewoźnika – dodaje.

już prowadzone. W takiej sytuacji wprowa-

prawomocnym wyrokiem zarówno w Pol-

dzamy u nich procedury, które zapobiega-

sce, jak i na terenie Unii Europejskiej.

ją naruszeniom w przyszłości. To pozwala

O jakich naruszeniach mowa? Z punktu widzenia przewoźnika najważniejsze jest, aby zarówno on, jak i jego kierowcy wystrzegali się popełniania jakichkolwiek naruszeń. Dotkliwe konsekwencje może nieść za sobą dopuszczanie się najpoważniejszych błędów takich jak: znaczne przekroczenie czasu pracy, niewykorzystywanie obowiązkowych przerw w trasie, manipulowanie tachografami, brak obowiązkowych badań technicznych, obecność usterek wpływających na bezpieczeństwo czy brak odpowiednich dokumentów kierującego. W tych przypadkach, jeżeli okaże się, że przepisy nie były przestrzegane, odpowiednie organy mogą wszcząć postępowanie dotyczące odebrania przewoźnikowi statusu firmy cieszącej się dobrą reputacją.

Rodzaje naruszeń – na co uważać? Naruszenia, których mogą dopuścić się przewoźnicy podzielono na trzy kategorie:

utrzymać licencję. Warto jednak reagować wcześniej. Przykładem może być dokumen-

Żeby usystematyzować na podstawie ilu naruszeń można rozpocząć postępowanie dotyczące dobrej reputacji wobec firmy transportowej, stworzono wzór. Jego wyniki pokazują, czy przewoźnik kwalifikuje się do takiej procedury. I tak: trzy poważne naruszenia równają się jednemu bardzo poważnemu naruszeniu. Z kolei trzy BPN w przeliczeniu na kierowcę na rok skutkują uruchomieniem krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji. W przypadku jednak najpoważniejszych naruszeń – wystarczy jeden przypadek, bez konieczności stosowania wzoru i przeliczania.

towanie kroków podjętych w celu eliminowania naruszeń: szkoleń, aktualizacji procedur czy upomnień i nagan dla kierowców. Przewoźnicy decydują się też często na zakup systemów monitorujących naruszenia i pokazujących spedytorom i kierowcom na bieżąco dostępny czas pracy, żeby potencjalnych naruszeń uniknąć. Taki w ysiłek war to podjąć, ponieważ w przypadku przegranej firma może stracić licencję i możliwość wykonywania usług nawet na rok.

Przyszłość dobrej reputacji – KE pracuje nad zmianami Również przewoźnicy zwracają uwagę na to, że potrzebna jest intensyfikacja kontroli nielegalnych działań. Jak podkreślają eksperci OCRK, to głosy szczególnie dużych, dbających o procedury przewoźników. Ich zdaniem poprawi to konkurencyjność na rynku i wyeliminu-

poważne naruszenia (PN), bardzo poważne

je z niego nieuczciwych graczy stosujących

naruszenia (BPN) i najpoważniejsze narusze-

np. manipulacje.

nia (NN). Do grupy PN zaliczamy m.in. kiero-

Dobra reputacja zagrożona – jak ją ratować?

– Nie zapominajmy, że w związku z zapisami

go czy np. brak wpisu kraju w tachografie.

GITD rozpoczynając procedurę informuje

– i to już niebawem. Do naruszeń, za które

Do kategorii NN zalicza się m.in. używanie

o tym firmę, której postępowanie będzie

można stracić dobrą reputację, dołączą te

cudzej karty kierowcy, ale także np. wyko-

dotyczyć. Nie oznacza to jednak, że prze-

związane z delegowaniem kierowców, powro-

nywanie zawodu przewoźnika bez licencji

woźnik stoi na straconej pozycji. Zgodnie

tem pojazdów i kierowców do kraju, odpo-

lub wykonanie przewozu bez aktualnych

z ustawą o transporcie drogowym Główny

czynku tygodniowego w kabinie czy zasada-

badań technicznych pojazdu.

Inspektorat Transportu Drogowego musi

mi kabotażu. Rozwijany ma być też system

uwzględnić np. to, jak procentowo prezen-

ERRU, którego częścią jest KREPTD. Nowością

– Najczęściej spotykamy się z postępowaniami

tuje się liczba naruszeń w stosunku do licz-

w tym systemie ma być „rating przedsiębior-

o ocenę dobrej reputacji w związku z narusze-

by kierowców zatrudnionych w firmie, czy

cy”, dający inspektorowi w czasie rzeczywistym

niami zweryfikowanymi podczas kontroli dro-

istnieje realna szansa na poprawę sytuacji

szybką informację o skali naruszeń wykrytych

gowych. Mowa o najpoważniejszych narusze-

w przedsiębiorstwie, a nawet czy odebra-

w danej firmie – podsumowuje ekspert.

niach, które zostają wykryte nie tylko w Polsce,

nie statusu, a w konsekwencji utrata licen-

ale i na terenie całej Wspólnoty. To na ich

cji, nie wpłynie na znaczący wzrost bezro-

podstawie GITD rozpoczyna postępowanie

bocia w regionie.

wanie pojazdem od 30 do 90 minut za długo bez obowiązkowej przerwy, BPN to przewozy bez obowiązkowego szkolenia okresowe-

pakietu mobilności, Komisja Europejska jest zobowiązana do zmiany klasyfikacji naruszeń

—— Informacja prasowa przygotowana   dla mediów ogólnopolskich


44

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Sklep Inelo

- szkolenia i produkty w jednym miejscu

Najwyższej jakości urządzenia do pobierania danych z kart kierowców

i tachografów – pozwalają odczytywać dane z nowych

smart tachografów Akcesoria wspomagające prace urządzeń pobierających dane Oprogramowanie 4Trans pozwalające w łatwy

sposób zarządzać firmą i kontrolować czas

pracy kierowców Szkolenia prowadzone przez ekspertów

Grupy Inelo uwzględniające najistotniejsze

zagadnienia z sektora TSL

Tel. 22 113 40 60 E-mail: bok@inelo.pl www.sklep.inelo.pl

Odwiedź sklep Inelo i dobierz ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb

www.sklep.inelo.pl


WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

45

DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZAWODOWYCH KIEROWCÓW – RUSZA CYKL PODCASTÓW FUNDACJI TRUCKERS LIFE I GRUPY INELO Według badań Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ponad 6 na 10 kierowców zawodowych cierpi na bóle kręgosłupa, 40 proc. ma zaburzenia układu krążenia, a 33 proc. problemy z układem pokarmowym.1 Dodatkowo, negatywnie na ich stan zdrowia psychicznego wpływa długa rozłąka z bliskimi, a także trwająca pandemia. Ogromna presja czasu na terminowe dostawy i praca w trudnych warunkach sprawiają, że zawód kierowcy ciężarówki jest jednym z najbardziej stresujących. Grupa INELO i Fundacja Truckers Life z pomocą ekspertów poprzez cykl podcastów poświęconych zdrowiu, radzeniu sobie z napięciem i dbaniu o relacje międzyludzkie chcą pokazać, w jaki sposób truckerzy mogą walczyć z tymi problemami.

1 Badania zrealizowane w Zakładzie Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Źródło: Marta Bem, Czynniki psychospołeczne. Informator dla kierowców


46 dla nich priorytetem, a korzystanie z pomocy rzeczą naturalną. Firmy pracują nad poprawą jakości pracy i monitorowaniem zdrowia kierowców na odległość. Zmieniające się przepisy, pandemia, problemy z zachowaniem przerw i odpoczynków powodują, że warunki pracy truckerów są nadal bardzo wymagające, dlatego postanowiliśmy podjąć ten temat na skalę ogólnopolską poprzez wspomniane podcasty – wyjaśnia Karolina Bakalarska, kierownik marketingu Grupy INELO.

Nowe technologie poprawiają bezpieczeństwo na drodze Obecnie aż 1/4 przewozów międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej obsługują polskie firmy.2 Zawodowi kierowcy spędzają w pracy od 192 do nawet 29 4 dni w roku.3

G

łównymi czynnikami wpływającym

wymaganiom przełożonych i klientów.

na podwyższenie stresu u kierow-

Na ich barkach spoczywa odpowiedzial-

ców zawodowych są presja czasu,

ność za pojazd i ładunek, dotrzymanie ter-

setki tysięcy kilometrów w trasie i tygo-

minów dostaw, ale przede wszystkim rów-

dnie poza domem. Skutkiem tego często

nież za życie innych osób na drodze.

pojawia się złość, rozdrażnienie i irytacja, a także poczucie samotności i zmęczenie.

– Zmęczenie i irytacja to jedne z konsekwencji

To wszystko obniża koncentrację i może

ciągłego stresu, z którymi mierzą się każdego

wpływać na popełnianie błędów. Z jednej

dnia kierowcy zawodowi. Są odpowiedzial-

strony rośnie ryzyko spowodowania nie-

ni za pojazd, terminowość, a także bezpie-

bezpiecznych sytuacji na drogach, z dru-

czeństwo na drodze. To wszystko w rezultacie

giej łatwiej pomylić się np. przy wypełnie-

może prowadzić do problemów zdrowotnych,

niu dokumentów, czego konsekwencją

z depresją na czele. Ważne jest, aby uświada-

mogą być kary i dodatkowe koszty. Oprócz

miać kierowców, jak duży obowiązek na nich

tego kierowcy ciężarówek muszą sprostać

spoczywa i dbanie o zdrowie powinno być

Długie i powtarzalne trasy, a także permanentny stres może powodować problemy z koncentracją. Zwiększa to ryzyko nieprzemyślanych manewrów czy daje pokusę szybszej jazdy, by dotrzymać terminów. Aby minimalizować niebezpieczne sytuacje, zadbać o pracowników i przewożony ładunek, przewoźnicy inwestują w nowoczesne systemy telematyczne. Dzięki nowym technologiom firmy transportowe są w stałym kontakcie z truckerami i mogą monitorować przejazd w czasie rzeczywistym. Dodatkowo za pomocą telematyki w transporcie, kierowcy nie muszą martwić się o wypełnianie papierowych kart drogowych i ewentualne błędy.


47

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

– Firmy przewozowe, wprowadzają nowe technologie, a sami kierowcy inwestują w takie gadżety jak np. opaski monitorujące stan zdrowia i w razie sytuacji zagrażających

Jak poradzić sobie ze skutkami stresu podczas kilkutygodniowej trasy?

życiu, powiadamiają dedykowanego opie-

Kluczem do pozbycia się stresu oraz innych

kuna. Nowe technologie choć są niezwy-

dolegliwości, które powstały na skutek

kle ważne, nie gwarantują 100 proc. bezpie-

obciążenia fizycznego i psychicznego,

czeństwa – wiele zależy od samego kierowcy

jest zadbanie o zdrowie i ciało. Czynniki

i stanu jego zdrowia, dlatego w naszym cyklu

zewnętrzne zwiększające niepokój i zde-

podcastów tym tematom poświęcimy naj-

nerwowanie mogą powodować poważne

więcej miejsca – dodaje Karolina Bakalarska.

zmiany w mózgu, a złe nawyki żywieniowe

Podcasty w służbie truckerom

negatywnie wpływają na układ pokarmowy. Aby zawodowi kierowcy czuli się pełni sił i energii, mimo trudnych warunków pracy powinni podejmować kilka prostych czyn-

Podcasty zyskują na popularności i coraz

ności, dzięki którym zauważą pozytywne

częściej są alternatywą dla słuchania

zmiany. Mateusz „Raptus” Gierlak, kierowca

muzyki. Według Spotify w 2020 roku Pola-

zawodowy w jednym z podcastów Truckers

cy wysłuchali ich o 300 proc. więcej godzin

Life, opowie, jak zmienić nawyki żywienio-

niż w ubiegłym roku.4 Potencjał podcastów

we i zwiększyć aktywność fizyczną. Trud-

dostrzegają przedsiębiorcy, media, a także

ności, które musiał pokonać i codzienne

organizacje i fundacje. To właśnie tę formę

wyzwania, z którymi wiąże się prowadzenie

komunikacji wybrały Truckers Life i Grupa

zdrowego trybu życia będąc jednocześnie

INELO. Fundacja jest pierwszą organizacją

niemal ciągle w podróży mają być cenną

non-profit, która dba o zawodowych kie-

wskazówką dla kierowców chcących zmie-

rowców. Z pomocą podcastów chcą poru-

nić złe nawyki.

szyć istotne tematy dotyczące stanu zdro-

Każdy z podcastów będzie poświęcony

wia i bezpieczeństwa truckerów. Odcinki

jednemu z wymienionych zagadnień. Prowa-

są zaplanowane do emisji w maju. Będą

dzący program zdiagnozują na czym polega

poświęcone zdrowemu odżywianiu, tema-

problem i podadzą przykłady z codziennego

tom stresu i dbaniu o relacje międzyludzkie

życia kierowców. Zaproszeni eksperci dadzą

na odległość. W trakcie audycji prowadzący

praktyczne wskazówki, co zrobić by z dnia

zdefiniują problemy, z jakimi mierzą się truc-

na dzień poprawiać jakość życia i stan zdro-

kerzy i pomogą naprowadzić na rozwiąza-

wia. Doradzą też jak w dość trudnych warun-

nia. Do każdego odcinka będzie zapraszany

kach, kiedy domem dla truckera jest kabina

gość specjalny, który podzieli się ze słucha-

ciężarówki, zadbać o właściwą dietę.

czami wiedzą od strony eksperckiej. Podcasty będą dostępne w serwisie – Inelo i Fundacja Truckers Life będą razem

YouTube (kanał Truckers Life TV)

działać na rzecz poprawy zdrowia i bezpie-

i Spotify.

czeństwa kierowców zawodowych. Wspólnie planujemy realizację cyklu podcastów skie-

Link do pierwszego podcastu:

rowanych właśnie do nich. Zdajemy sobie

https://youtu.be/_aQ09BtpJIo

sprawę ze specyfiki pracy kierowców i wiemy, że za kółkiem dużo czasu poświęcają na słu-

—— Informacja prasowa przygotowana

chanie muzyki oraz radia. Dlatego wyszli-

dla mediów ogólnopolskich

śmy naprzeciw ich oczekiwaniom – naszym celem jest poruszenie ważnych dla kierowców tematów i „podanie” ich w formie, która będzie łatwa w przyswojeniu i odbiorze. Wspólnie stworzymy pierwszy kanał z podcastami dla truckerów – komentuje Natalia Janiszewska, Rzeczniczka Fundacji Truckers Life. – W Stanach Zjednoczonych wśród kierowców zawodowych, którzy właściwie tworzą subkulturę takie kanały są bardzo popularne i wierzymy, że tradycję „słuchowisk” uda nam się także rozpropagować wśród polskich kierowców.

1 Raport „Rynek pracy w branży TSL. Wynagrodzenia i sytuacja kierowców zawodowych” 2019 2 OCRK, „Kim jest kierowca w polskiej firmie transportowej” 3 Dane Spotify sierpień 2020


48

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

TMS NIE TYLKO DLA GIGANTÓW SPEDYCYJNYCH – SKORZYSTAJĄ Z NIEGO RÓWNIEŻ MNIEJSZE FIRMY Pomimo trwającej od ponad roku pandemii według szacunków ekspertów Transport Intelligence1 branża TSL do 2024 roku będzie co roku rosła o 4,7 procent, a sam rynek spedycyjny nawet więcej – o 5,2 procent. Jest więc o co walczyć, ale trzeba umieć odnaleźć się w warunkach olbrzymiej konkurencji. – Przy boomie, jaki przeżywa e-commerce prognozy mówiące o dalszym rozwoju w branży TSL powinny się sprawdzić. Warto więc uzbroić się w takie narzędzie jak TMS, które pozwoli wykonywać pracę spedytora sprawniej, szybciej i zwiększy przychody firmy – podkreśla Dawid Kochalski, ekspert ds. wdrożeń GBox, Grupa INELO.

1 https://www.ti-insight.com/product/total-logistics/? reportTitle=Total%20Logistics


49

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

wpływa korzystnie na obniżanie kosztów

To np. planowanie tras i kontrola czy kierow-

działalności. Aż 73 proc. deklaruje, że wpro-

ca jedzie zgodnie z wytycznymi, poszukiwanie

wadził lub właśnie wprowadza narzędzia

nowych, atrakcyjnych rynków i zleceniodaw-

telematyczne. To powinien być znak dla

ców – komentuje Dawid Kochalski, ekspert

mniejszych firm, że to właściwa droga,

ds. wdrożeń GBox, Grupa INELO.

by utrzymać się na rynku. „Mali przewoź-

– Współczesny TMS to po prostu zestaw

nicy powinni przeciwdziałać wykluczeniu

aplikacji zebranych w jedno oprogramowa-

cyfrowemu poprzez wykorzystywanie

nie, dzięki którym spedycja może zarządzić

usług cyfrowych i standardowych roz-

większością zadań, dotychczas wykonywa-

wiązań, które będą dostępne w osiągal-

nych w firmie manualnie.

nych dla nich cenach 3 ” – sugerują twórcy raportu.

Zarządzanie transportem w jednym miejscu

Co potrafi dobry TMS dla spedycji? Rynek spedycji jest bardzo konkurencyjny, co determinuje firmy do podnoszenia jakości świadczonych usług zarówno dla klienta zlecającego przewóz towarów, jak i przewoźnika. Jedynie spedyto-

TMS dla dużych i mniejszych Jak podkreślali w raporcie eksperci PwC1

Cyfryzacja w mniejszych przedsiębiorstwach poza większymi zyskami posłuży też do uporządkowania i zebrania w jednym programie TMS tego, co w komputerze do tej pory znajdowało się w różnych plikach, m.in.: faktur, zleceń dla podwykonawców, tras przejazdów i dokumentów. A to tylko część tego, co spedytor musi mieć pod kontrolą.

rzy, którzy wykonują je na najwyższym poziomie mogą liczyć na atrakcyjne zlecenia, a także na rzetelnych przewoźników. Taka owocna współpraca przełoży się na zyski w prowadzonej działalności. W tym właśnie może pomóc nowoczesny system TMS. Program nie tylko „usystematyzuje pracę”, ale jako dostosowane i stosunkowo logiczne narzędzie ułatwi pracę „handlowców czy spedytorów”. Jak wynika z badań, aż 58 proc. przedsiębiorców z branży TSL mówi, że umiejętności cyfrowe kandydatów do pracy pozostają nadal na średnim poziomie, a praca

polska branża TSL musi być gotowa

na wielu systemach, które nie współgra-

na kolejne wyzwania związane ze zmia-

ją ze sobą powoduje liczne pomyłki oraz zniechęcenie kandydatów do pracy.

nami prawa (m.in. pakiet mobilności) i te związane z cyfryzacją transportu. Digita-

Twórcy oprogramowania dla branży TSL

lizacja sektora transportu i logistyki już

mają więc duże pole do popisu. Rynek

– Przewoźnicy często szukają spedycji, która

trwa, a w perspektywie najbliższych lat

będzie od nich wymagał elastyczności

będzie wstanie kompleksowo wykonać powie-

będzie znacznie przyspieszać. Dlaczego?

i dostosowania różnych funkcji oprogramo-

rzone zadania. Chcą, by prowadziła ich pojaz-

Firmy dostrzegają, że wpływa korzystnie

wania do wymagań firmy. Różnice w oczeki-

dy od A do Z niemal „za rękę”. Przewoźnik wła-

na wzrost przychodów firm, ograniczanie

waniach wynikają też z tego, na ile przewoź-

ściwie przerzuca ciężar prowadzenia firmy

kosztów, a także poprawę jakości usług

nicy są już zaznajomieni z możliwościami

transportowej na spedycję. Często opieka

dla klientów. Z perspektywy spedytorów

oprogramowania, które może usprawnić

jest na tyle „duża”, że spedycja kontaktuje

najważniejsze podstawowe technologie

ich pracę. Czego po takich rozwiązaniach

się bezpośrednio z kierowcą za pomocą tele-

dotyczą zarządzania transportem (TMS).

mogą spodziewać się MŚP?

fonu bądź aplikacji mobilnych, a właściciela firmy transportowej informuje jedynie o fak-

Zaawansowane systemy oparte na telematyce będą naturalnym rozwinięciem roz-

– Cyfryzacja sprawdza się nie tylko u wielkich

cie kolejnego zlecenia. Taki model współpracy

wiązań wdrażanych w obszarze digitaliza-

graczy na rynku. Właściwie dobrane opro-

wymaga od spedycji narzędzi, które pozwo-

cji – choć na początku mogą wydawać się

gramowanie znacząco skróci czas wykony-

lą szybko zapanować nad bardzo dużą licz-

niedostępne dla mniejszych przewoźni-

wania powtarzalnych zadań, a co za tym

bą zleceń oraz pojazdów. Wdrożenie TMS

ków. Celem takich inwestycji jest przede

idzie pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Dzię-

pozwala w jednej aplikacji zapanować nad

wszystkim zwiększenie rentowności, szyb-

ki dobremu systemowi TMS można stwo-

tym, co do tej pory było robione w różnych

ka wymiana informacji i możliwość dokład-

rzyć rozbudowany raport, bazę sprawdzo-

systemach czy plikach. Niezwykle istotny jest

nego śledzenia towaru.2Giganci spedycyjni

nych podwykonawców czy w szybki sposób

także nadzór nad pojazdami oraz analiza

doskonale wiedzą, że cyfryzacja to spo-

wystawić fakturę, aby przyśpieszyć proces

punktualności, a co za tym idzie satysfakcja

sób na zwiększenie przychodów. Co drugi

rozliczenia. Wówczas pozostaje nam czas

zleceniodawców – mówi Maciej Wolny, pre-

uważa, że wdrożenie np. systemu TMS

na zadania, które wymagają większej uwagi.

zes Marcos Bis.


50

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Spedycja to nie tylko ładunki przewożo-

Dzięki szeroko rozumianej integracji róż-

– Dla spedycji bardzo ważna jest możli-

ne w danej chwili, czyli tu i teraz, ale także

nych „systemów” pracownik spedycji dzia-

wość integracji systemu TMS z posiadanym

ładunki kontraktowe zawierane z wyprze-

ła w jednym miejscu, a nie jak dotychczas

programem księgowym. Kontrola wierzytel-

dzeniem na dłuższy czas. Odpowiednie

ma otwarte wiele okien różnych systemów

ności i odpowiednio szybka reakcja na prze-

planowanie takich transportów jest nie-

informatycznych.

terminowane płatności, to czasem klucz do „wczesnego” reagowania na zbliżający

zwykle trudne i czasochłonne. Zapisywanie na kartce czy nawet w arkuszu kalku-

– Jeśli przewoźnik sprawnie i terminowo wyko-

się zator finansowy. Jeśli system księgowy

lacyjnym w dłuższej perspektywie się nie

nuje przewozy, spedytor rośnie w oczach klien-

jest połączony w czasie rzeczywistym z pro-

sprawdza i może prowadzić do pojawiania

ta zamawiającego transport jego towarów.

gramem TMS i zapewniona jest komunikacja

się niechcianych błędów.

Dzięki mapie z atrybutami ciężarowymi oraz

dwustronna, to funkcja kredytu kupieckiego

informacjach o opłatach drogowych wbudo-

zareaguje i uniemożliwi podjęcie kolejnych

wanych w system TMS spedytor „wyceni dany

„ładunków” od niepewnego zleceniodaw-

fracht” z uwzględnieniem wszystkich niezbęd-

cy. Lawina niezapłaconych faktur od zle-

nych informacji i to w czasie rzeczywistym –

cających przewóz towarów i niewypłacone

twierdzi Dawid Kochalski.

należności dla przewoźników mogą spowo-

Można to rozwiązać dzięki narzędziu, jakim jest TMS. W prosty graficzny sposób spedytor widzi, ile ma transportów do zrealizowania, w jakich cenach (wynegocjowanych dla poszczególnych relacji dla zleceniodawcy i przewoźnika), jakie samochody są odpowiednie do danego zlecenia, który pojazd wymaga zaplanowania nowych ładunków, a także czy termin realizacji danego zlecenia jest zagrożony. Takie przedstawienie cennych informacji wpływa na komfort pracy spedytora oraz podnosi jego efektywność pracy.

– A właścicielowi firmy spedycyjnej TMS

dować, że spedycja utraci płynność finanso-

łatwo wykaże, czy decyzje podjęte przez

wą i, co niemniej ważne, straci w oczach rze-

spedytorów są właściwe i jaka jest ich

telnych przewoźników.

rentowność.

Kontakt na linii kierowca a spedytor

Również komunikacja z incydentalnymi przewoźnikami wymaga nowoczesnego podejścia do przekazywania im zleceń za pomocą nowoczesnych narzędzi

Kolejne zastosowanie TMS to bezpośred-

jakimi są np. ePrzewoźnik czy platforma

ni kontakt między spedycją i kierowcą.

Trans.EU.

Aplikacja mKierowca jest jego uzupełnie-

Te informatyczne systemy nie tylko

niem i służy do sprawnego przekazywania

zapewniają sprawne przekazywanie zle-

zadań, a także wysyłania informacji zwrot-

ceń, wyszukiwanie sprawdzonych pod-

nej i potwierdzenia on-line wykonanych

wykonawców, ale także wymianę doku-

punktów zlecenia.

mentów takich jak listy przewozowe czy faktury kosztowe i frachtowe w systemie

– Spedycja na bieżąco wie o postępach

samofakturowania. Wszystkie powyższe

w realizacji transportu. Kierowca w łatwy

elementy pozwalają przyspieszyć ten

sposób informuje, gdzie jest i jakie wykonu-

proces oraz zapłatę za wykonane usłu-

je czynności jak np. załadunek, rozładunek

gi (zarówno przewoźnikowi, jak i firmie

czy tankowanie. Może też robić zdjęcia doku-

spedycyjnej).

mentów czy ładunku i bezpośrednio wysyłać do systemu TMS, jako potwierdzenia wyko-

—— Informacja prasowa przygotowana

nywanych zleceń – podkreśla Maciej Wolny.

dla mediów ogólnopolskich

2, 3, 4 PwC, „Transport przyszłości: Raport o perspektywach rozwoju transportu drogowego w Polsce w latach 2020-2030”


WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

WYBÓR DOBREJ SPEDYCJI NIE JEST ŁATWY. CO SIĘ LICZY? Spedycja to jeden z ważnych elementów łańcucha dostaw i każdy przedstawiciel branży TSL wie, że prawidłowe zorganizowanie, a także dopilnowanie przewozu nie jest łatwym zadaniem. Jak wynika z raportu TLP1, pandemia Covid-19 nie oszczędza mniejszych i krajowych firm spedycyjnych. Zleceniodawcy wolą współpracować z międzynarodowymi spedytorami, którzy dysponują rozwiniętą siatką transportową. Co powinni zrobić lokalni spedytorzy, żeby pozostać atrakcyjnymi w oczach, zarówno potencjalnych klientów jak i podwykonawców? Komentuje Tomasz Czyż ekspert GBox, Grupa INELO.

1 Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska, „Braki w dostępności pojazdów w przewozach całopojazdowych (FTL) w Europie?”

51


52 korzystamy z usług podwykonawców, dotyczy też regulowania na czas naszych zobowiązań z przewoźnikami. Informacje o opóźnionych przelewach od spedytorów łatwo znaleźć na branżowych forach, a bardzo często są to miejsca, w których potencjalny nadawca szuka informacji o firmach spedycyjnych. Nie warto opóźnioną płatnością psuć sobie opinii – mówi Tomasz Czyż i dodaje, że wiarygodność spedytora to coś, co można w Internecie sprawdzić w kilka minut.

Po drugie: telematyka Eksperci INELO podkreślają, że dzięki

Z

telematyce spedytorowi łatwiej zbudoperspektywy klienta wybór dobrej

wać z podwykonawcą dłuższą relację biznesową. Spedytor powinien zadbać o to,

spedycji nie jes t łat w y. Czę sto w poszukiwaniu takiej, która

zapewni terminowe przewozy i zdejmie z niego problemy wynikające z organizacji transportu jest gotowy kilkukrotnie zmieniać partnera biznesowego, a w najlepszym wypadku spędzać z nim wiele godzin przy stole negocjacyjnym. Poprzeczka została zawieszona wysoko. Jak więc dostawca usług spedycyjnych może utrzymać w oczach klienta atrakcyjność i przekonać go, żeby nie rezygnował ze współpracy? Eksperci INELO wskazują na dwa główne punkty.

Po pierwsze: terminowość Ale także co się z tym ściśle wiąże regular-

Jaki wpływ na punktualny transport może mieć spedytor ze swojego biura? Umożliwiają mu to takie narzędzia jak system TMS, który w czasie rzeczywistym pokazuje położenie pojazdu z transportem, pozwala na zaplanowanie trasy przewozu, a nawet szacuje, kiedy towar zostanie dostarczony. Bieżące monitorowanie ruchu pozwala również na zmianę drogi, jeżeli kierowca napotyka na korki albo spowolnienia np. z powodu wypadku na autostradzie.

by zaplanować trasę przy użyciu profesjonalnych map, która będzie uwzględniała, że będzie nią jechała ciężarówka. – Tak, żeby nie okazało się, że musiał przejechać 600 km zamiast 550 km, bo wtedy realna stawka za kilometr spadnie i przejazd będzie mniej opłacalny. Spedytor powinien więc wysłać na komputer telematyczny kierowcy dokładną trasę – podkreśla Tomasz Czyż. Dzięki narzędziom telematycznym spedytorzy wytyczają trasy dla kierowców i pilnują, żeby dostawy były wykonane na czas. W ten sposób dbają o najwyższą jakość usług. – Spedycja nie będzie współpracować z prze-

ność i powtarzalność, które dają kliento-

woźnikiem, który nie dotrzymuje terminów

wi poczucie stabilizacji.

i nie chce ujawniać wszystkich danych dotyczących przejazdu. Dlatego systemy telema-

– To szczególnie ważne w czasach, gdy firmy

Dlatego coraz częściej warunkiem zawarcia

tyczne mogą być papierkiem lakmusowym,

kilka razy oglądają każda złotówkę, zanim

umowy pomiędzy spedytorem a podwyko-

dzięki któremu spedytor zorientuje się, którzy

ją wydadzą. Swoimi działaniami spedytor

nawcą transportowym jest zamontowanie

przewoźnicy nie mają nic do ukrycia, bo bez

może im zapewnić komfort i poczucie dobrze

w pojazdach narzędzi telematycznych zin-

przeszkód godzą się na wgląd w jazdę dzię-

zainwestowanych pieniędzy. Kluczem jest

tegrowanych poprzez interfejs API z wir-

ki takim dodatkowym narzędziom – podsu-

transparentność, szczególnie w czasach, gdy

tualną chmurą, które pozwalają śledzić

mowuje Tomasz Czyż.

nadawcy zaczynają rozważać otwarcie spedy-

pojazdy wielu podwykonawców w jednym

– A z drugiej strony firma transportowa

cji krajowej i międzynarodowej w ramach wła-

miejscu w czasie rzeczywistym (real time

nie będzie chciała współpracować ze spedy-

snych firm. Na razie najgłośniej o tym w przy-

visibility). W ten sposób firma spedycyjna

cją, z którą zasady współpracy i rozliczania

padku np. cyfrowych gigantów jak Amazon,

dostaje wgląd w status transportu i odpo-

są niejasne. Dla przewoźnika ważne jest też

ale nie wykluczamy, że ten trend będzie się

wiednio wcześnie zapobiega opóźnieniom,

to, by spedytor zapewnił taką liczbą zleceń,

utrzymywał i we własne spedycje zainwestu-

ponieważ ma możliwość ustalania nowych

ile obiecał podczas rozmów handlowych. Jak

ją też mniejsze firmy – komentuje Tomasz

slotów załadunkowych i rozładunkowych.

będzie ich za mało, to przejedzie mniej kilometrów niż jest w stanie i po prostu zarobi

Czyż, ekspert GBox, Grupa INELO. – Mówiąc o dotrzymywaniu terminów mamy

nie tyle, ile się spodziewał.

Terminowości wymaga przede wszystkim

zazwyczaj na myśli dopilnowanie dat zawar-

klient, który podpisuje z firmą spedycyj-

tych w umowie ze zleceniodawcą transpor-

—— Informacja prasowa przygotowana

ną umowę.

tu. Ale terminowość, jeżeli jako spedytor

dla mediów ogólnopolskich


WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ W CIĘŻARÓWCE. JAK ZAWODOWY KIEROWCA MOŻE WYRUSZYĆ W TRASĘ Z PUPILEM? Aż 1/3 pracowników biurowych przyznaje, że w firmie czuje się lepiej ze świadomością, gdy pies może im towarzyszyć w pracy1. A co, jeżeli nasze biuro znajduje się w kabinie ciężarówki? Mało kto może narzekać na samotność, tak jak zawodowy kierowca, który średnio w roku, według raportu OCRK, spędza w delegacji 224 dni, a za kółkiem pokonuje dziesiątki tysięcy kilometrów (około 87 tys. km w roku). Dlatego także truckerzy w trasę, oprócz załadunku, coraz częściej zabierają ukochane zwierzaki. W dobie pandemii, kiedy zalecany jest dystans społeczny, taki towarzysz może okazać się jeszcze cenniejszym wsparciem. Co zrobić, żeby podróż z pupilem była bezpieczna, jak zadbać, żeby dodatkowi pasażerowie mieli ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty do wjazdu do innych krajów, gdzie nie wjedziemy z rottweilerem, a gdzie potrzebujemy dodatkowych zezwoleń?

1 Nestle Purina „Pets at work

53


54

M

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

asz w perspektywie trzy tygo-

spacer, nad jezioro, rzekę czy ocean, kiedy

wykaz szczepień wraz z datami ich podania.

dnie w trasie, ale nie wiesz, z kim

np. jestem w Portugalii. Właściwie to on mnie

Podróżujący pupile muszą bezwzględnie

zostawić najwierniejszego przy-

motywuje, do ruchu. Jak to często bywa u kie-

przejść szczepienie na wściekliznę i to około

jaciela? Weź przykład z kierowców, któ-

rowców, mam problemy z krążeniem, więc

trzy tygodnie przed wyjazdem, dlatego zała-

rzy podróżowanie ze zwierzakami mają

taka aktywność jest dla mnie wskazana.

twianie formalności warto zaplanować

w małym palcu. Wbrew pozorom nie jest to rzadka sytuacja, o czym świadczy popularność postów (i komentarzy) na branżowych forach i grupach społecznościowych. Truckerów interesuje najczęściej to,

Pies w ciężarówce – nocny stróż i ochrona przed kradzieżą?

z wyprzedzeniem – informuje Piotr Dajema, ekspert do spraw wdrożeń i szkoleń Grupy INELO. Takich problemów nie będą mieli właścicie-

jakie dokumenty zabrać w podróż i gdzie

Przez lata wspólnego jeżdżenia Daniel

le królików, chomików, szczurów czy myszy.

je wyrobić, żeby czworonożny przyjaciel

Sosnowski nie miał problemów ze stro-

Jak się okazuje to również zwierzęta, które

bezproblemowo pokonał granice, a także

ny policji czy innych służb. Zdarza się jed-

podróżują z właścicielami w ciężarówce.

to, jakie kraje stosują bardziej restrykcyj-

nak, że nie wszędzie może z psem wjechać

Nie dotyczą ich obowiązkowe szczepionki

ne przepisy niż inne. Jak to jest z tymi zwie-

na rozładunek.

ani mikroczipy. Nie trzeba się też martwić,

rzakami w ciężarówkach?

400 tys. kilometrów i 20 krajów z psim towarzyszem

żeby wyrobić paszport. – Widok psa często wywołuje uśmiech u policjantów. W czasie upałów w Portugalii podjechali do mnie nocą i pytali, czy nie potrzebujemy wody. Kiedyś jechałem z transportem do fabryki chemikaliów i tam nie mógł wje-

Z psem po Unii i poza nią – gdzie nie wjedziemy z rottweilerem?

American Trucking Association informuje,

chać. Podobnie było z wjazdem do bazy

O tym, na jakich zasadach możemy podró-

że w Stanach Zjednoczonych jeździ około

NATO, ale Majkel po prostu został w stróżów-

żować ze zwierzakami w Unii Europejskiej

3,5 miliona kierowców. Według bloga heal-

ce na czas rozładunku i na mnie czekał. Dzia-

i poza jej granicami podpowiada stro-

thypets.com2 40 proc. z tych, którzy mają

ła też jak alarm – kilka razy mnie uratował,

na Głównego Inspektoratu Weterynarii.

psy, zabiera je w trasę. Powstał nawet spe-

kiedy ktoś próbował mnie okraść – opowia-

Na terenie wspólnoty zwierzęta towarzy-

cjalny program „Mutts 4Trucks”, którego

da Daniel Sosnowski.

szące mogą jeździć właściwie bez ograni-

celem jest, by zawodowi kierowcy zabierali

czeń, pod warunkiem, że właściciel może

psy ze schronisk. Pupil dostaje nowy dom,

Ewa z partnerem i goldenem retrieverem

zaświadczyć o ich dobrym stanie zdrowia

a trucker wiernego towarzysza. O czym

Dieselem jeżdżą w trasy we troje.

i posiada aktualną książeczkę szczepień

warto jeszcze pamiętać przed zabraniem

(wspomniany paszport). Pewne obostrze-

psa do kabiny? Oczywiście o dodatkowym

– Kocham psy i uwielbiam koty, dlatego też

nia czekają jednak na właścicieli ras okre-

jedzeniu i wodzie na wypadek problemów

chciałam mieć swojego futrzaka. Praca kie-

ślanych powszechnie jako niebezpieczne,

z ciężarówką czy postoju w korkach. Warto

rowcy zawodowego nie pozwala, by zwie-

np. pitbulli czy rottweilerów. Te psy są obję-

wziąć też ulubiony koc psa, by przypomi-

rzak został sam w domu, dlatego postano-

te zakazem wjazdu do Francji, na Węgry

nał mu o domu, apteczkę, w której będą

wiliśmy zabierać go z sobą. Diesel ma sześć

i na Maltę. Dodatkowe warunki stawiają

np. szczypce do usuwania kleszczy czy

miesięcy i jest dość dużym psiakiem, który

też Norwegia, Malta i Irlandia, które od wła-

psie zabawki, którymi zabije nudę. Trze-

ma od groma energii, dlatego każda prze-

ścicieli wymagają, żeby ich pies, kot lub

ba też sprawdzić rezerwację w hotelu, czy

rwę na zmianę karty kierowcy wykorzystu-

fretka były wolne od tasiemca. W prakty-

na pewno przyjmą naszego pupila.

jemy na spacer, a co wieczór wychodzi się

ce oznacza to, że zwierzę powinno zażyć

wybiegać. Jeździmy w tzw. kółkach i co drugi

preparat zwalczający te pasożyty w ciągu

Daniel Sosnowski też najpierw pracował

dzień wracamy do domu. Wtedy bierzemy go

od 120 do 2 4 godzin przez przekrocze-

w USA. Wtedy z nim jeździł york. Po powro-

na wybieg dla psiaków – mówi.

niem granicy.

Bez paszportu ani rusz

Oprócz paszportu, który identyfikuje zwie-

tysięcy kilometrów i odwiedzili ponad 20

Przed wyjazdem najwięcej formalności

ją w Wielkiej Brytanii i Norwegii. Stosunko-

krajów.

czeka właścicieli psów, kotów i… fretek.

wo prosty jest też wwóz zwierząt towarzy-

Żeby te zwierzaki mogły legalnie przekro-

szących na teren unii celnej. Jeżeli kierowcy

czyć granicę, musimy wyrobić im paszport.

wybierają się na Białoruś, do Kazachsta-

cie do Europy do kabiny zabiera labradora Majkela. W pierwszą podróż – do Włoch – pojechali, gdy psiak miał zaledwie sześć tygodni. Razem pokonali już około 400

– To jest mój przyjaciel, mój „synek”. Nie wyobrażam sobie, żebym jeździł bez niego.

Co zrobić, jeżeli jedziemy poza UE? rzaka, aktualnych szczepień na wściekliznę, dokumentu o braku pasożytów wymaga-

nu albo do Rosji, mogą bez kwarantanny

Szefowie się zgodzili, a gdyby było inaczej,

– To prosta sprawa, którą załatwimy pod-

i zezwolenia przewieźć do dwóch pupili,

to szukałbym innego przewoźnika – podkre-

czas jednej wizyty u weterynarza. Zwierzęcy

pod warunkiem, że ich paszport poświad-

śla Daniel Sosnowski z firmy przewozowej

paszport to dokument, w którym wykazu-

cza aktualne szczepienie na wściekliznę

z Pruszkowa.

je się dane zwierzęcia jak imię, data uro-

i dowodzi przeprowadzenia badania, któ-

– Zawsze robię przerwy, co około cztery

dzenia i informację o właścicielu, a także

rego wynik wskazuje na dobrą kondycję

godziny. Każdego dnia idziemy na dłuższy

numer obowiązkowego mikroczipa oraz

zwierzaka.


55

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

Pies w ciężarówce – czy to bezpieczne?

Pet-friendly przewoźnicy Co o jeżdżeniu z nietypowymi towarzysza-

nie ma nic przeciwko, by pupil był obec-

– W Unii Europejskiej nie ma przepisów, które

mi podróży myślą właściciele firm trans-

ny w firmie.

zabraniałyby kierowcom jeżdżenia ze zwie-

portowych? W Stanach Zjednoczonych

rzętami w kabinie. Jedynym warunkiem jest

powstają nieoficjalne rankingi i zestawie-

– Pies w kabinie ciężarówki? Jak najbardziej!

to, żeby pupil nie przeszkadzał w czasie pro-

nia firm, które przychylnym okiem patrzą

Jeśli obecność pupila, wpływa pozytywnie

wadzenia pojazdu. Dopóki zwierzęta są bez-

na zwierzaki w szoferce. To zazwyczaj

na komfort pracy kierowcy np. zmniejsza

piecznie przewożone, zaczipowane, a w pasz-

przewoźnicy o lokalnym zasięgu, którzy

stres, pozwala aktywnie wypocząć podczas

portach mają pieczątki ze szczepieniami,

przed wyjazdem pobierają od kierowcy

obowiązkowych przerw czy pomaga w radze-

również celnicy nie powinni robić problemów

kaucję na wypadek ewentualnych znisz-

niu sobie z samotnością, to jest to świetny

– komentuje Piotr Dajema.

czeń. Amerykańscy truckerzy dzielą się też

pomysł – komentuje Piotr Dajema.

1/3 ankietowanych obecność zwierzaka w pracy redukuje stres. A 56 proc.

przy okazji spostrzeżeniami na temat ras

– W biurach coraz częściej zdarza się,

Kłopoty pojawią się, jeżeli podczas kon-

psów idealnych do podróży. Zgodnie przy-

że pracownicy przychodzą ze zwierzętami,

troli drogowej policja uzna, że kierowca

znają, że najbardziej w trasie sprawdzają

ale w takim przypadku zgodzić muszą się

nie przygotował dodatkowego „ładun-

się „niskopodłogowce” jak beagle czy jam-

także inne osoby tam pracujące, choćby z tego

ku” odpowiednio do podróży. Tak samo

niki – oczywiście ze względu na rozmiar.

powodu, że mogą być alergikami. W kabinie

jak ludzie, zwierzęta również powinny

Zdaniem Barry’ego Starra, autora jedne-

ciężarówki decyzję podejmuje tylko kierowca.

być przypinane pasem bezpieczeństwa,

go z zestawień, podróżowanie z psem

Tę potrzebę dostrzegają też właściciele firm

który mocuje się do ich szelek i ma chro-

to też sposób na zachowanie aktywności

transportowych, którzy pozwalają przewo-

nić przed obrażeniami w czasie wypad-

w czasie postojów. Pół żartem, pół serio

zić towary razem z pupilami. Może nie jest

ku. Mniejsze pupile mogą jeździć nawet

dodaje, że jego pies sprawdza się również

to powszechne zjawisko, ale skoro np. psy bez

w specjalnym foteliku. Warto o tym pamię-

jako system alarmowy. Jak sprawa wyglą-

problemu jeżdżą samochodami osobowymi,

tać, bo w Polsce za złamanie przepisów

da w Polsce?

dlaczego miałyby przeszkadzać w szoferce?

na temat bezpiecznego przewożenia

Na korzystny wpływ zwierząt wskazu-

zwierząt może grozić mandat do 500 zł.

ją też chociażby wyniki raportu Grupy

—— Informacja prasowa przygotowana

W pozostałych krajach Unii zapłacimy

Pracuj3, w którym czytamy, że zdaniem

dla mediów ogólnopolskich

nawet kilkaset euro. Musimy się liczyć też z tym, że ulubienic może zostać odesłany z powrotem do kraju.

2 https://blog.healthypets.com/informative/tips-trucking-with-dogs/ 3 https://media.pracuj.pl/61333-polacy-o-zwierzetach-w-pracy-badania-pracujpl


56

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

TRZEBA MIEĆ FANTAZJĘ CONTENT VIDEO – MODA CZY MUST HAVE W TRANSPORCIE?

JOANNA BERLIŃSKA Szefowa Grupy Roboczej Public Relations w IAB Polska. Założycielka i współwłaścicielka agencji marketingowej Lightscape, specjalizującej się w działaniach digital PR. Wspólnie z zespołem rozwija platformę Visibly – do realizacji działań PR widocznych w TOP10. Z branżą marketingową związana od 2004 r. Specjalizuje się w komunikacji spółek technologicznych i finansowych. Ukończyła Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Marketing oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim.

Marki walczą o względy klientów, wykorzystując content marketing. Jak wynika z raportu „Trust is the new king – content marketing a zaufanie do marki”1 agencji Lightscape i marki Visibly®, jest to narzędzie numer 1 do budowania widoczności w sieci: korzysta z niego 6 na 10 ankietowanych, najwyżej też ocenia się jego skuteczność (blisko 90 procent ocen powyżej średniej). Zdobycie uwagi klientów nie jest jednak prostym zadaniem. Ponad połowa respondentów wskazała jako największe wyzwanie marketingowe „wysycenie rynku contentem i trudność w przyciąganiu uwagi odbiorcy”. Jednym ze sposobów na skuteczne wyróżnienie marki w natłoku komunikatów konkurencji jest content video.

1 Pełny raport do pobrania na stronie marki Visibly®: visibly.link


57

WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

Od profesjonalnej produkcji filmowej do smartfonów

„statycznych” reklam, o tyle prawie 90%

Marki, które stawiają na budowanie wła-

odbiorców oczekuje od marek tworzenia

snego wizerunku i mogą pozwolić sobie

ciekawych materiałów video.

na wydanie minimum kilkunastu tysięcy

Za początki wykorzystania video w pol-

Jakie formy video warto wykorzystywać w branży transportowej?

skim marketingu można uznać reklamy produkowane w latach dziewięćdziesiątych na potrzeby kampanii wyświetlanych

złotych, często decydują się na realizację filmów korporacyjnych. Video-wizytówki pozwalają na zaprezentowanie oferty firmy w dynamiczny i przykuwający uwagę sposób. Ich realizacja wymaga stworze-

w telewizji. Kreacje agencji reklamowych

Jeszcze na początku 2020 r., jedną z naj-

nia scenariusza, wykonania zdjęć pokazu-

były szeroko omawiane we wszystkich

ważniejszych aktywności marketingo-

jących firmę, jej sprzęt, biura, wypowiedzi

domach. Slogany takie, jak: „Ojciec,

w ych, pozwalającą zdoby wać wiedzę,

ekspertów czy zarządu. Materiał może być

prać? ”, „Łódka Bols”, „Mariola Okocim

śledzić konkurencję, a przede wszyst-

wzbogacony nagraniami z drona, zdjęcia-

spojrzeniu”, „Z pewną taką nieśmiało-

kim budować relacje biznesowe były kon-

mi stockowymi (gotowymi ujęciami prezen-

ścią…” czy wreszcie: „Trzeba mieć fanta-

ferencje i szkolenia branżowe. To tam

tującymi np. samochody, kierowców przy

zję, dziadku. I pieniądze, synku.” prze-

nawiązywano kontakty handlowe, wymie-

pracy, maszyny, ludzi, krajobrazy). Dodat-

bojem wkraczały do języka potocznego,

niano się informacjami i kreowano bieg

kowo na etapie postprodukcji możliwe jest

znajdując swoje miejsce w popkulturze,

wydarzeń. Wszystko zmieniło się w marcu

dodawanie elementów animowanych, info-

filmach, muzyce. Reklama przykuwała

2020 r., kiedy straciliśmy możliwość spo-

grafik, napisów, muzyki i lektora. Filmy tego

uwagę i sprzedawała. Wyprodukowanie

tkań biznesowych w realu. Właśnie wtedy

rodzaju umieszcza się na stronie interneto-

spotu wiązało się jednak z wysokim kosz-

gwałtowną popularność zaczęły zdo-

wej, w mediach społecznościowych. Mogą

tem, na który składało się najpierw opra-

by wać m.in. webinar y. Co prawda nie

też być przedmiotem kampanii promocyj-

cowanie koncepcji kreatywnej, a potem

pozwalają one na networking, ale umożli-

nych budujących świadomość marki i jej

wynajęcie agencji reklamowej wyspecja-

wiają dzielenie się wiedzą i przekazywanie

produktów.

lizowanej w produkcji filmowej – sprzęt

informacji o produktach, bez konieczno-

Nie jest tajemnicą, że najlepszą wizy-

filmow y był drogi i w ymagał fachowej

ści osobistych spotkań. Z danych zebra-

tówką firmy są zadowoleni klienci, a w tym

obsługi. Jeszcze większe budżety trzeba

nych przez platformę ClickMeeting 3 wyni-

przypadku szczególnie ci, których pozy-

było przeznaczyć na emisję reklam. Tele-

ka, że najczęstszymi wydarzeniami online

tywne recenzje mają postać filmików.

wizyjne kampanie reklamowe należały

były sesje szkoleniowe (29%), demo pro-

Według badań, osoby, które trafiły do skle-

więc do usług „elitarnych”, dostępnych

duktowe (22,5%), kursy online (15%) oraz

pu internetowego po obejrzeniu recenzji

dla firm z grubymi portfelami.

wydarzenia marketingowe (14%). Tylko

innego klienta danej marki, są o 184% bar-

na tej jednej platformie ruch w 2020 r.

dziej skłonne kupić dany produkt4 i sta-

zwiększył się o ponad 1000%.

tystycznie wydają o połowę więcej pod-

Obecnie, w dobie wszechobecnego Internetu, proste treści video może tworzyć każdy. Kamerę pozwalającą nagry-

Dla wielu firmowych ekspertów począt-

wać f ilmy w w ystarczającej rozdziel-

ki były trudne. Nie posiadali doświadcze-

czości posiadają popularne smartfony.

nia w pracy z kamerą, musieli przełamać

Łatwo dostępne są programy do monta-

swoje obawy – przemówić do szklane-

żu, pozwalające m.in. na łączenie wybra-

go oka i anonimowego odbiorcy. Dodat-

nych ujęć, dodawanie grafiki czy muzyki.

kowym problemem do rozwiązania był

Skoro większość marek realizuje działa-

w ybór platformy do organizacji webi-

nia contentowe, uznając je za skuteczne

naru, wdrożenie się w jej obsługiwanie.

(uważa tak co dziewiąty badany), nie dziwi

W większości przypadków wysiłek się opła-

fakt, że wysycenie treściami uznano za naj-

cił. Ponieważ materiały video pozwalają

większy problem (54% wskazań)5 i barie-

Filmy przyciągają naszą uwagę i są pro-

łatwiej budować zasięgi w social mediach,

rę w docieraniu do odbiorców. Każdego

ste w odbiorze: odczytujemy z nich 95%

szybko okazało się, że taki rodzaj promocji

dnia mamy kontakt z tysiącami przekazów

przekazu, podczas gdy czy tając tekst

to strzał w dziesiątkę. Aktualny temat spo-

i przebicie się przez ten szum informacyjny

zapamiętujemy ok. 10% informacji. Sza-

tkania, wsparcie wydarzenia płatną promo-

stanowi prawdziwe wyzwanie. W pewnych

cuje się, że w social mediach treści fil-

cją, pozwalały w krótkim czasie zbudować

kategoriach produktowych walka jest tak

mowe są udostępniane ponad 1000%

pożądane audytorium. Płatne webinary

silna, że nawet posiadanie dużego budże-

częściej niż posty zawierające wyłącznie

w Polsce w ubiegłym roku przyniosły przy-

tu nie gwarantuje sukcesu. Warto więc się-

zdjęcia i tekst 2. Co więcej, na przestrze-

chód na poziomie 2,5 mln zł. „Statystycz-

gać po nowe formy działań, szczególnie

ni ostatnich dwóch lat ilość czasu, jaki

ny” webinar trwał 99 minut.

tak pożądane przez odbiorców, jak video.

Dlaczego warto inwestować w video?

czas zakupów.

Kłopoty z nadmiarem contentu

poświęcamy na oglądanie video wzrosła dwukrotnie i sięga obecnie ok. 16 godzin tygodniowo. Co ważne, interesują nas treści prezentujące działanie czy zastosowanie produktów. Aż 96% osób deklaruje, że oglądało tzw. explainer video. O ile coraz częściej unikamy

2 https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/03/08/video-marketing-statistics 3 https://blog.clickmeeting.com/pl/raport-praca-zdalna 4 https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/03/08/video-marketing-statistics 5 „Trust is the new king – content marketing a zaufanie do marki” agencji Lightscape i marki Visibly®. Pełny raport do pobrania ze strony visibly.link


58

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY


WYDANIE 3 (16) lipiec 2021

59


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.