13 Czas na transport

Page 1

NUMER 4 (13) paździERNik 2020 | MaGazYN BEzpŁaTNY

Pakiet niejasności

Niezawodność, solidność i doświadczenie naszych kierowców, których mamy szczęście zatrudniać, pozwala nam konkurować z firmami w całej Europie - Andrzej Korzeniewski, właściciel AK-sped

Moduł eco-driving – nowy punkt na mapie produktów i usług Grupy Inelo

Analiza rentowności w systemie TMS - rozmowa z Dawidem Jędrzejko, Prezesem Zarządu Beskidzka Koniczynka

Wydawca: Inelo.pl

Polski rynek e-commerce rozwija się najbardziej dynamicznie w Europie. Czy e-commerce rozpędzi branżę transportową?3

WYDANIE 4 (13) październik 2020

SPIS TREŚCI 6

Artykuły ekspertów

TEMAT NUMERU: Pakiet niejasności

WYWIAD NUMERU: AK-sped – czyli jak bez żadnych kompleksów rywalizować z firmami z całej Europy

15 19

Moduł eco-driving – nowy punkt na mapie produktów i usług Grupy Inelo

Analiza rentowności w systemie TMS – rozmowa z Dawidem Jędrzejko, Prezesem Zarządu Beskidzka Koniczynka

23

26

30

Transport prognozowany, czyli jakie trendy przyspieszają w branży po COVID-19?

Polski rynek e-commerce rozwija się najbardziej dynamicznie w Europie. Czy e-commerce rozpędzi branżę transportową?

32

34

36

38

Biznes deklaruje, że pandemia nie zahamuje wydatków na innowacje

Jak rozwijać swoje przedsiębiorstwo transportowe w 2020 roku?

40

Ponad połowa załadowanych ciężarówek w UE nie jest wykorzystana optymalnie. Jak poprawić zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie?

42

Opłaty drogowe w 2020 roku – czy da się oszczędzać?

Co to jest SENT i jak wygląda państwowe monitorowanie pojazdów?

47

Czym jest CAN i FMS, czyli bohaterowie cyfrowej rewolucji w transporcie?

49

CB radio na cenzurowanym – co je zastąpi?

44

Sposoby na rentowne frachty w transporcie drogowym. O czym pamiętać, szukając cargo?

52

Marketing dla twardzieli. Employer branding w branży TSL

WYDAWCA I SIEDZIBA REDAKCJI: Inelo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Karpacka 24/U2b 43-300 Bielsko-Biała REDAKTOR NACZELNY: Karolina Bakalarska redakcja@inelo.pl REDAKTOR: Kamil Pawłowski KOREKTA: Kamil Pawłowski PROJEKT I ŁAMANIE: www.skladgazet.pl NUMER: Numer 4 (13), październik 2020 r. REKLAMA: Kamil Pawłowski marketing@inelo.pl PROJEKT OKŁADKI: Anna Witkowicz


4

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Moduł Eco-driving dla zestawów GBox

Analizuj parametry swoich samochodów - zużycie paliwa, obroty ekonomiczne, średnią prędkość, przekroczenie prędkości oraz postój z włączonym silnikiem Optymalizuj rentowność floty Poprawiaj bezpieczeństwo jazdy kierowców Twórz ranking kierowców – motywuj lub wskazuj ewentualne obszary do poprawy bok@inelo.pl


5

WYDANIE 4 (13) październik 2020

SZANOWNI CZYTELNICY,

W

ielkimi krokami zbliża się

Właściwe odbieranie odpoczynków tygo-

koniec roku, roku niełatwe-

dniowych przez kierowcę jest aktualnie

go dla gospodarki, w tym dla

uzależnione od wielu czynników i wyma-

branży transportowej. Jesienna fala pan-

ga wcześniejszego zaplanowania. Jak nie

demii COVID-19, która znacznie przybra-

popełniać błędów? Tego się dowiedzą

ła na sile w Polsce i Europie, po raz kolejny

się Państwo z artykułu Odpoczynki tygo-

wprowadza niepokój i obawy przedsiębior-

dniowe – stare czy nowe zasady? Zachę-

ców o dalsze losy ich firm. Nastrojów nie

camy również do lektury artykułu Dane

poprawiają obowiązujące od 20 sierpnia

z tachografu cyfrowego – do czego można

br. zmiany dotyczące czasu jazdy i odpo-

je wykorzystać? – pobieranie i ewidencjo-

czynku kierowców w całej Unii Europej-

nowanie danych z tachografu cyfrowego

skiej, a także perspektywa kolejnych i nie-

jest obligatoryjne i wynika wprost z prze-

stety najbardziej dotkliwych, obejmujących

pisów, ale niesie również ze sobą wiele

delegowania i dostępu do rynku. Te mają

korzyści. Jakich? Odpowiedź znajdą Pań-

wejść w życie już początkiem 2022 roku.

stwo w artykule.

Pomimo upływającego czasu, pojawia

Na sam koniec polecamy również

się coraz więcej wątpliwości i przykładów

wywiad z Andrzejem Korzeniewskim, wła-

różnych interpretacji nowych przepisów.

ścicielem AK-sped, z którym rozmawia-

To zdecydowanie nie sprzyja w przygo-

my o tym, jak ważną rolę w rozwoju firmy

towaniu i dostosowaniu się do nowej

spełniają nowoczesne technologie, a także

rzeczywistości, która będzie dotyczy-

o zmaganiach kierowców w czasie pan-

ła zwłaszcza 35 tys. międzynarodowych

demii oraz o aktualnej sytuacji w bran-

przewoźników drogowych z naszego kraju,

ży transportowej, w tym również o Pakie-

dla któr ych w ykony wanie przewozów

cie mobilności. Nie jest to jedyny wywiad,

w obliczu niepewności prawnej, znacz-

który znajdą Państwo w najnowszym wyda-

nie zwiększa ryzyko prowadzenia działal-

niu naszego kwartalnika. O tym, dlaczego

ności. Pakiet mobilności dla wielu staje

TMS jest niezbędnym narzędziem do roz-

się pakietem niejasności, dlatego Mate-

woju firmy transportowej, porozmawiamy

usz Włoch, ekspert ds. rozwoju i szkoleń,

z Dawidem Jędrzejko, Prezesem Zarządu

w artykule numeru pisze o tym, co wywo-

Beskidzka Koniczynka – prężnie rozwija-

łuje największe różnice zdań, jakie obec-

jącej się firmy, działającej na terenie Pol-

nie są interpretacje, co jeszcze może się

ski, a także poza granicami kraju

zmienić i co najważniejsze – jak planować

Miło nam również poinformować o wpro-

trasy, aby nie wpaść w pułapkę. Cele Pakie-

wadzeniu modułu Eco-driving, który stano-

tu mobilności były słuszne, ale samo wyko-

wi nowy punkt na mapie produktów i usług

nanie pozostawia już wiele do życzenia,

Grupy Inelo. Oferowany moduł Eco-dri-

czego potwierdzeniem są znaki zapyta-

vingu, wprowadzi użytkowników GBox

nia stawiane nie tylko przez samych prze-

na nowy wyższy poziom świadomości,

woźników, ale także przez służby kontrol-

wymuszając zmiany w podejściu do eko-

ne, a nawet Komisję Europejską.

nomiki jazdy, poprzez zwiększenie świado-

Ponadto w aktualnym numerze kwartal-

mości w obszarach, które generują zbęd-

nika Czas na transport, nasi eksperci tra-

ne koszty.

dycyjnie przygotowali artykuły, które nie-

Zapraszamy do lektury!

zmiennie przybliżają zagadnienia, a także bieżące przepisy, o których powinien wie-

—— Redakcja kwartalnika

dzieć każdy właściciel firmy transportowej.

Czas na Transport


6

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

DANE Z TACHOGRAFU CYFROWEGO – DO CZEGO MOŻNA JE WYKORZYSTAĆ?

ADAM KAPUŚCIŃSKI Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń Z wykształcenia informatyk, certyfikowany przez Microsoft specjalista administracji sieci. W INELO odpowiada za przeprowadzanie wdrożeń oraz prowadzenie warsztatów i szkoleń (otwartych i zamkniętych) dla firm transportowych m.in. z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz znajomości przepisów i obsługi tachografów dla kierowców.

www.inelo.pl

Pobieranie i ewidencjonowanie danych z tachografu cyfrowego nie tylko niesie ze sobą wiele korzyści, ale przede wszystkim jest obligatoryjne i wynika wprost z przepisów. Przewoźnik ma obowiązek pobierać i przechowywać dane cyfrowe z kart kierowców oraz tachografów przez okres minimum jednego roku, a w sytuacji kontroli musi je udostępnić Inspekcji Transportu Drogowego. Za każdy dzień braku danych, taryfikator przewiduje sankcję w wysokości 500 zł, przy czym sam odczyt tachografu cyfrowego musi być wykonywany nie rzadziej niż co 90 dni, a w wypadku opóźnienia tego terminu przedsiębiorcy również grozi kara w wysokości 500 zł za każdy pojazd (lub kierowcę w wypadku nieterminowego odczytu karty).

Po pierwsze weryfikacja poprawności danych

N

gdyż np. urządzenie miało założoną blokadę przez innego przedsiębiorcę (poprzedniego właściciela pojazdu) lub wystąpiły

ierzadko popełnianym błędem

błędy w certyfikatach zabezpieczeń. Pro-

jest brak weryfikacji poprawno-

blemy pojawiają się także, jeżeli urządze-

ści pobranych danych cyfrowych.

nie używane do pobierania danych jest

Samo wykonanie terminowego i popraw-

błędnie skonfigurowane – przykładowo

nego odczytu często bywa niewystarczają-

pobiera dane tylko z ostatnich kilku dni

ce, ponieważ mogą się zdarzyć przypadki,

od daty bieżącej, zamiast z wymaganego

że w samym pliku nie będziemy mieli dostę-

okresu. W ostatecznym rozrachunku oka-

pu do danych zapisanych przez tachograf,

zuje się, że przewoźnik nie ma większości


7

WYDANIE 4 (13) październik 2020

wymaganych informacji za okres podlega-

to przedsiębiorcy z konieczności posia-

karty w powiązaniu z rejestrowaną aktyw-

jący kontroli. Dlatego też tak istotna jest

dania właściwego odczytu z samej karty

nością, a także „widzi” jej brak. Odpowied-

weryfikacja ciągłości pobranych danych,

kierowcy. Dlatego warto dołożyć wszelkich

nie oprogramowanie umożliwia wyselekcjo-

do czego może posłużyć nam odpowied-

starań, aby nakłonić kierowcę do udostęp-

nowanie takich zdarzeń i przedstawienie

nie oprogramowanie, za pomocą które-

nienia karty – np. wysyłając odpowiednie

ich w formie raportu. Oczywiście są przy-

go dokonamy analizy wszystkich informa-

wezwanie na ostatni znany adres zamiesz-

padki, gdzie brak karty nie jest narusze-

cji zapisanych w pliku cyfrowym. Należy

kania listem poleconym.

niem, np. w trakcie przewozów niepod-

pamiętać, że danych zapisanych w takim pliku jest stosunkowo dużo i mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców również w innych celach. Co jeszcze jesteśmy w stanie wydobyć z takiego pliku?

Informacje o czasie jazdy w przypadku braku danych z karty

Informacje o manipulacjach

legających pod przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz w wypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży karty – w takiej sytuacji kierowca musi dokumen-

Tachograf cyfrowy rejestruje szereg infor-

tować jazdę i inne aktywności za pomocą

macji, które mogą świadczyć o manipu-

wydruków. Jednak przypadek gdy po 10

lacjach i błędach wykonywanych przez

godzinach jazdy pojawiają się jeszcze dwie

kierowcę. Jednym z popularniejszych przy-

kolejne bez zalogowanej karty, powinien

padków, zwłaszcza w starszych pojazdach

zwrócić naszą uwagę.

jest tzw. „magnes”, odnotowywany często

Karta kierowcy nienależąca do naszego pracownika

Niejednokrotnie przewoźnikom przy-

w pamięci tachografu jako „błąd danych

chodzi mierzyć się z problemem braku

o ruchu”. Zgodnie z rozporządzeniem

danych z karty kierowcy, które są niezbęd-

(WE) 1360/2002 (wymaganie 67) zdarze-

ne do wyliczenia wynagrodzenia, weryfi-

nie to uruchamia się w przypadku przerwy

Z informacji o zalogowanych kartach

kacji rozliczenia podróży służbowych oraz

normalnego przepływu danych między czuj-

można też wywnioskować, czy kierow-

analizy naruszeń. Przyczyny braków mogą

nikiem ruchu a przyrządem rejestrującym i/

cy nie używają cudzych kart, należących

być różne, od uszkodzenia samej karty bez

lub w przypadku błędu integralności danych

do osób, które na przykład nie są zatrud-

możliwości dokonania jej odczytu, przez

lub błędu uwierzytelnienia danych wymienia-

nione w naszej firmie. Tachograf zapisuje

jej zagubienie, aż po odesłanie do organu

nych między czujnikiem ruchu a przyrządem

datę i godzinę logowanej karty wraz ze sta-

wydającego (PWPW) – bez wcześniejsze-

rejestrującym”. Oznacza to, że nieprawidło-

nem licznika. Podobne informacje reje-

go odczytu. W każdej z tych sytuacji, jeże-

wość pojawia się, jeżeli problemy technicz-

strowane są przy zamykaniu sesji. Można

li kierowca korzystał z pojazdu wyposażo-

ne związane są z transmisją danych z czuj-

więc stwierdzić czyje karty pojawiały się

nego w tachograf cyfrowy, przedsiębiorca

nika ruchu do tachografu oraz w pewnych

w naszym pojeździe w określonym czasie

ma możliwość uzyskania potrzebnych

przypadkach, gdy kierowca stosuje urzą-

oraz ile kilometrów zostało na nich prze-

informacji – tachograf, jako urządzenie

dzenia zakłócające sygnał np. „magnes”.

jechanych. W podobny sposób Inspek-

zamontowane na stałe w pojeździe powin-

Ponadto może wystąpić błąd „usterka czuj-

cja Pracy może weryfikować zatrudnianie

no zawsze działać i tym samym rejestro-

nika”, który jest rejestrowany w tachografie,

„na czarno” w przedsiębiorstwie.

wać aktywności wykonywane przez pra-

gdy zostanie wykryta zmiana pola magne-

cownika. Mając informacje na temat tego,

tycznego, występująca w momencie przy-

który kierowca i w jakim okresie prowa-

łożenia magnesu do czujnika ruchu.

Pozostałe błędy rejestrowane przez tachograf

dził daną ciężarówkę, można w łatwy spo-

W przypadku nowszych pojazdów, gdzie

sób przypisać zdarzenia zarejestrowa-

mamy już dwa źródła sygnału, dotyczące

ne przez znajdujący się na jej pokładzie

ruchu, jeżeli informacje z czujnika mon-

Inne błędy rejestrowane przez tachograf,

tachograf do odpowiedniego kierowcy.

towanego w skrzyni biegów są sprzeczne

które mogą się pojawiać to np.:

Pomocne tutaj może okazać się specjali-

z danymi odbieranymi z innego niezależ-

—— „Włożenie karty podczas jazdy” – w prak-

styczne oprogramowanie, jak np. 4Trans ®.

nego źródła, tachograf może zarejestro-

tyce pojawia się, gdy kierowca rozpoczyna

firmy INELO, które posiada wbudowane

wać błąd „konflikt ruchowy pojazdu”. Jest on

jazdę przed prawidłowym zalogowaniem

funkcje na wypadek wystąpienia takie-

powszechny w wypadku stosowania urzą-

karty (przed rozpoczęciem sesji).

go zdarzenia. W zależności, czy kierowca

dzeń zakłócających pracę czujnika.

—— „Sesja ostatniej karty zamknięta nie-

prowadził pojazd bez karty, czy też karta była włożona do tachografu, dostęp-

Jazda bez karty kierowcy

prawidłowo” – błąd podczas zamykania sesji karty i w yciągania jej z tachografu. To właśnie w trakcie zamykania sesji

ne są różne opcje, które pozwolą wyjść z trudnej sytuacji. Innym częstym i nie-

Jazda bez użycia karty kierowcy jest kolej-

na kartę są kopiowane czynności reje-

stety dosyć problematycznym przypad-

nym, często wykrywanym przewinieniem.

strowane w tachografie od momentu

kiem braku danych z karty jest odejście

Tachograf zapisuje numer zalogowanej

jej włożenia.

kierowcy z firmy „bez pożegnania” i udostępnienia jej do odczytu. Oczywiście, aby dokonać rozliczenia takiego pracownika tutaj również możemy posiłkować się danymi zarejestrowanymi przez tachograf. Trzeba jednak pamiętać, że nie zwalnia


8

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Pozostałe dane

—— „Przerwa w zasilaniu” – brak zasila-

Warto zauważyć też, że rejestracja pręd-

nia na czujniku ruchu lub przyrządzie

kości bywa przydatna przy wykrywaniu nie-

rejestrującym.

których manipulacji. Odpowiednie opro-

Dodatkowymi danymi zapisywanymi w tacho-

gramowanie pozwala nam wyfiltrować

grafie są informacje o jego kalibracjach, doko-

gwałtowne wzrosty lub spadki prędkości,

nywanych kontrolach i blokadach. Urządzenie

które mogą świadczyć o uruchomieniu lub

przechowuje w swojej pamięci dane dotyczące

Tachografy cyfrowe poza zapisywaniem

wyłączeniu urządzenia zakłócającego pracę

parametrów kalibracyjnych znanych w momen-

aktywności kierowcy, rejestrują między

tachografu podczas jazdy.

cie aktywacji, pierwszej kalibracji po aktywacji

Dane o prędkości

innymi dane o prędkości, które także niosą

Według wymogów rozporządzenia (WE)

urządzenia, pierwszej kalibracji w bieżącym

ze sobą ważne informacje. Co prawda wg

nr 1360/2002 tachograf rejestruje i prze-

pojeździe oraz pięciu ostatnich kalibracjach

rozporządzenia (WE) nr 581/2010 szcze-

chowuje w swej pamięci prędkość chwilo-

(w przypadku nowych, tzw. inteligentnych

gółowe dane prędkości nie muszą być

wą wraz z datą i godziną za okres ostatnich

tachografów, wartość ta została rozszerzona do 20). Zapisywany jest powód kalibracji, miejsce jej wykonania oraz identyfikator serwisanta, a także lista aktualnych parametrów kalibracyjnych. Na podstawie takich informacji można w pewnym zakresie prześledzić historię pojazdu, a także ustalić lub zweryfikować datę kolejnej wizyty w serwisie. Informacje o wykonanych kontrolach bywają konfrontowane z zeznaniami kierowców, którzy nie zawsze informują pracodawców o takich zdarzeniach. W pliku z odczytem pobranym

pobierane przez przedsiębiorcę, jednak

24 godzin, w których pojazd był w ruchu

z urządzenia zawsze jednak znajdziemy dane

urządzenie cały czas je rejestruje i często

(24 godziny jazdy). Na ogół są to mniej wię-

z ostatnich 20 czynności kontrolnych wraz z jej

są one obiektem zainteresowania służb

cej trzy dni robocze, później wartości te

typem, datą i godziną oraz numerem karty

kontrolnych. Mogą być bowiem dowodem

są nadpisywane nowymi. Jednak w przy-

kontrolnej.

na przerwanie odpoczynku podczas krót-

padku tachografów VDO montowanych

Istnieje również możliwość weryfikacji zało-

kich podjazdów w tachografach z zaimple-

obowiązkowo od października 2011 roku

żonej blokady firmowej. W niektórych krajach

mentowaną regułą jednej minuty. Ponadto,

(drugi, a później trzeci typ tachografów

zdarzają się przypadki karania za jej brak.

niektóre typy tachografów potrafią pod-

cyfrowych) istnieje możliwość przecho-

Co prawda zasadność takich sankcji jest dysku-

czas takich krótkich podjazdów na slocie 2

wywania danych o prędkości z ostatnich

syjna, jednak aby nie narażać się bez potrzeby

zarejestrować zdarzenie dyspozycji pomi-

168 godzin jazdy. Informacje te zapisywa-

na ewentualne kary, sugerujemy założenie blo-

mo braku zdarzenia jazdy na slocie 1.

ne są w tak zwanych plikach „S”. Dzisiaj

kady firmowej po zakupie pojazdu. Szczególnie, jeżeli stajemy się właścicielami używanego samochodu, który może być ciągle zablokowany do odczytu kartą poprzedniego właściciela. Jak widać pliki cyfrowe z odczytami tachografów bogate są w szereg informacji, niedostępnych w odczytach dokonanych z samych kart kierowców. Mogą stanowić uzupełnienie zapisów dotyczących czasu pracy kierowcy (np. w wypadku braku danych z karty), pozwalają na wykrycie szeregu manipulacji, są źródłem danych o zarejestrowanej pręd-

Dane o prędkości mogą również stano-

duża część urządzeń na rynku oraz opro-

kości, kalibracjach, czy też kontrolach. Skoro

wić potwierdzenie jej przekroczenia w okre-

gramowania (w tym inspekcyjnego) potrafi

przedsiębiorcy są zobowiązani do pobiera-

ślonej chwili – tachograf jest urządzeniem

odczytywać tego rodzaju pliki. W interesie

nia i przechowywania takich danych, warto

podlegającym okresowym kalibracjom

przedsiębiorcy jest więc posiadanie takich

dodatkowo zadbać o ich dokładniejszą anali-

i można przyjąć, że wartości, które wska-

informacji, aby móc odpowiednio reago-

zę, która często pozwoli na poprawę standar-

zuje są prawdziwe.

wać na nadużycia.

dów w przedsiębiorstwie.

—— TRANSPORT MANAGER, NR 3 (45) 2020


9

WYDANIE 4 (13) październik 2020

ODPOCZYNKI TYGODNIOWE – STARE CZY NOWE ZASADY?

RAFAŁ FREJTAG

Opublikowane 31.07.2020 r. zmiany przepisów i rozporządzeń zawarte w Pakiecie mobilności, przynoszą poszczególnym przewoźnikom rewolucję, stawiając przed nimi konieczność reorganizacji tras, wyjazdów i systemu pracy kierowców. Jednym z tematów, który należy przybliżyć i wyjaśnić, są kwestie dotyczące odpoczynków tygodniowych, ponieważ w zależności od różnych czynników, kierowcy mają obowiązek odbierania ich według starych lub nowych zasad.

Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń Doświadczony szkoleniowiec i wdrożeniowiec, specjalista w kwestiach znajomości specyfiki oprogramowania 4Trans®. Posiada wieloletnią praktykę w branży IT. Do jego głównych zadań należy przeprowadzanie wdrożeń oraz prowadzenie warsztatów i szkoleń dla firm transportowych m.in. z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz znajomości przepisów i obsługi tachografów dla kierowców.

www.inelo.pl

T

r zeba zdawać sobie sprawę,

— „regularny tygodniowy okres odpoczyn-

że Pakiet mobilności, który wszedł

ku” oznacza odpoczynek trwający co najmniej

w życie 20.08.2020 roku, nie dla

45 godzin,

wszystkich przyniósł opisywane zmiany.

— „skrócony tygodniowy okres odpoczyn-

Niezmienne pozostają definicje odpoczyn-

ku” oznacza odpoczynek trwający krócej niż

ków tygodniowych, zawartych w Rozpo-

45 godziny, który można, na warunkach usta-

rządzeniu 561/WE/2006 artykuł 4, ust. h:

lonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż

„tygodniowy okres odpoczynku” ozna-

24 kolejnych godzin;

cza tygodniowy okres, w którym kierowca

Równocześnie nienaruszony pozosta-

może swobodnie dysponować swoim cza-

je artykuł 8, pkt. 6 tego Rozporządze-

sem i obejmuje „regularny tygodniowy okres

nia, dotyczący częstotliwości odbierania

odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy okres

odpoczynków:

odpoczynku”:


10

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

prawdopodobnie będzie podlegał pod

odpoczynku. W tym wypadku, może być

nowe zasady odbierania pauz tygodnio-

konieczne odebranie dodatkowej pauzy

wych przy czym niezbędnym może oka-

tygodniowej regularnej przez kierowcę tak,

zać się „pilnowanie” czasu pracy oraz

aby w kolejnych tygodniach móc ponow-

odpoczynków przez pracowników przed-

nie skorzystać z dwóch kolejno następują-

Tygodniow y okres odpoczynku roz-

siębiorstwa, którzy będą wydawali kie-

cych po sobie odpoczynków tygodniowych

poczyna się nie później niż po zakończe-

rowcom międzynarodowym polecenia

regularnych, przy jednoczesnym zacho-

niu sześciu okresów 24 godzinnych licząc

służbowe (w formie możliwej do potwier-

waniu reguły 2 x 24 h + 2 x 45 h w czte-

od końca poprzedniego tygodniowego okre-

dzenia w przypadku ewentualnej kontro-

rech tygodniach.

su odpoczynku.

li) o przerwaniu odpoczynku, gdy czas

Co bardzo istotne – wg nowych prze-

jego trwania zbliży się do granicy dwu-

pisów regularna pauza tygodniowa oraz

dziestu czterech godzin. Jeszcze bardziej

dowolny tygodniowy okres odpoczynku

niż dotychczas, istotna staje się długość

trwający powyżej 45 h nie mogą być wyko-

skróconego odpoczynku tygodniowego,

rzystywane w pojeździe, nawet w przypad-

gdyż od tego zależą rekompensaty, jakie

ku dokonania takiego wyboru i wyrażenia

Ważną i istotną zmianą jest natomiast

kierowca powinien odebrać w ustalonym

zgody przez kierowcę. Rada UE w naj-

ustalenie, gdzie i jakie pauzy tygodniowe

czasie i miejscu, uwzględniając harmono-

nowszym rozporządzeniu, zmieniającym

kierowca wybierał. Od tego także zależy

gram stworzony w oparciu o nowe przepi-

dotychczasowe Rozporządzenie 561/2006,

częstotliwość oraz miejsce prawidłowego

sy. Trzymając się reguły, że kolejna pauza

ustanowiła, że każdy odpoczynek dłuższy

odpoczynku kierowcy.

tygodniowa może rozpocząć się nie póź-

niż 45h musi być wykorzystywany w odpo-

Częstotliwość oraz miejsce prawidłowego odpoczynku kierowcy

W nowym akcie prawnym zapisano,

niej niż po 144 godzinach od zakończenia

wiednim i właściwie wyposażonym miejscu

że w przypadku wykorzystania przez kie-

poprzedniej pauzy tygodniowej, prawdopo-

zakwaterowania dla każdej z płci. Kierowcy

rowcę pod rząd dwóch kolejnych pauz

dobne jest, że w trzecim tygodniu kierow-

wykonujący przewozy drogowe mają mieć

tygodniowych skróconych, poza państwem

ca powinien rozpocząć odpoczynek tygo-

także łatwy dostęp do strony interneto-

członkowskim siedziby pracodawcy, a także

dniowy wraz z rekompensatami w siedzibie

wej z aktualnym wykazem certyfikowa-

poza państwem swojego zamieszkania,

firmy lub miejscu swojego zamieszkania

nych miejsc parkingowych, spełniających

kolejna pauza musi być poprzedzona okre-

zdecydowanie wcześniej niż po 6 okresach

odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

sem odpoczynku, będącym rekompensatą

24 godzinnych.

wcześniejszych dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych.

Należy również zachować przy tym zgodność z zasadą, że w przypadku wyko-

Organizacja pracy kierowców

Szczególną uwagę należ y z wrócić

rzystania powyższego odstępstwa – kie-

na dodatkowe (nieplanowane, a mogące

rowca w ciągu 4 tygodni kalendarzowych

Od początku września 2020 roku, osoby

wystąpić) odpoczynki tygodniowe w tra-

wykorzystuje minimum czterotygodnio-

odpowiedzialne w przedsiębiorstwach

sie trwające co najmniej 24 kolejno nie-

we okresy odpoczynku, z których co naj-

za planowanie tras swoich kierowców,

przerwane godziny. Tym samym kierowca

mniej dwa będą regularnymi okresami

zobowiązane są uwzględniać nowy przepis,


11

WYDANIE 4 (13) październik 2020

dotyczący organizacji pracy kierowców

rekompensatą pauzy tygodniowej skró-

niezbędnego powrotu do bazy/domu, kie-

oraz umożliwić im powrót do bazy firmy

conej. W takim przypadku rekompensatę

rowca może naruszyć czas jazdy dziennej

w państwie członkowskim siedziby praco-

odbiera się wg dotychczasowych zasad –

oraz tygodniowej, jak również odebrać

dawcy lub miejsca zamieszkania kierowcy,

czyli do końca 3 tygodnia następującego

odpoczynek dzienny za późno, przy rów-

na odpoczynek co najmniej 45 h, w każdym

po tygodniu, w którym nastąpiło skróce-

noczesnym zachowaniu wszystkich nie-

okresie czterech następujących po sobie

nie. Opisywana rekompensata powinna

zbędnych zasad bezpieczeństwa. Powody

tygodni. Ponadto obowiązkiem firmy jest

być odebrana z dowolną pauzą trwającą

takiego odstępstwa, kierowca wskazuje, jak

właściwe przechowywanie dokumenta-

co najmniej 9 h. Należy pamiętać, aby kie-

do tej pory, czyli odręcznie na wykresów-

cji, potwierdzającej spełnienie powyż-

rowca niezmiennie przestrzegał zasady

ce lub na wydruku, najpóźniej po przyby-

szych wymagań. Na chwilę obecną, nie-

nieprzekraczania maksymalnego okresu 6

ciu do miejsca pozwalającego na postój.

rozwiązana pozostaje kwestia, czy kierowca

x 24h od zakończenia poprzedniego tygo-

W takim przypadku, maksymalnie do 1 h

koniecznie musi wrócić do bazy/domu

dniowego okresu odpoczynku.

naruszenia wystarczy wspomniany wydruk

czy też po stronie firmy pozostaje jedynie zapewnienie pracownikowi takiej możliwości, z której może skorzystać lub nie, „dysponując swobodnie swoim czasem”

Przerwanie odpoczynku tygodniowego

i opis, natomiast przed ewentualnym naruszeniem do 2 h – konieczne jest odebranie przez kierowcę dodatkowej pauzy, trwającej nie mniej niż 30 min. Co istotne, każdy

w myśl definicji odpoczynku. Jednocze-

Jako dodatkowe ułatwienie dla firm trans-

wydłużony okres pracy powinien być kom-

śnie kierowca musi pamiętać o zachowa-

portowych, UE umożliwiła również prze-

pensowany równoważnym okresem odpo-

niu wszystkich właściwych reguł w danych

rwanie przez kierowcę odpoczynku tygo-

czynku, wykorzystywanym jednorazowo

okolicznościach, ustanowionych w aktu-

dniowego podczas podróży promem lub

przed końcem trzeciego tygodnia.

alnie obowiązujących przepisach i opisa-

pociągiem. Sposób przerwania pozostaje

nych w artykule.

niezmienny, z zachowaniem dotychczas

Jak nie popełniać błędów?

W momencie w ykorzystania kolej-

obowiązujących zasad: dwukrotne prze-

no po sobie 1 odpoczynku tygodniowe-

rwanie, trwające max 1 h czasu. Jednak, aby

Właściwe odbieranie odpoczynków tygo-

go skróconego, a następnie 1 odpoczyn-

kierowca mógł skorzystać z takiej ewen-

dniowych przez kierowcę jest aktualnie

ku tygodniowego regularnego – kierowca

tualności, musi mieć do dyspozycji kabinę

uzależnione od wielu czynników i wymaga

(także międzynarodowy) odbiera wyma-

sypialną, koję lub kuszetkę. W odniesie-

wcześniejszego zaplanowania. To wszystko

gane pauzy oraz ich ewentualne rekom-

niu do regularnego tygodniowego okresu

w sposób jeszcze bardziej dokładny i szcze-

pensaty wg dotychczasow ych zasad,

odpoczynku podróż promem lub pocią-

gółowy, a także dostosowany do specyfiki

czyli w ciągu każdych kolejnych 2 tygodni

giem musi być zaplanowana co najmniej

Państwa przedsiębiorstwa i wykonywanych

wykorzystuje co najmniej 2 regularne lub

na 8 h.

przewozów, omówić mogą nasi eksperci

1 regularny i 1 skrócony okres odpoczyn-

Warto zwrócić uwagę, że w Pakiecie

podczas indywidualnych szkoleń w Pań-

ku. Uwzględniając możliwość powrotu kie-

mobilności uwzględniona została moż-

stwa firmach lub w trakcie szkoleń otwar-

rowcy do bazy przedsiębiorstwa lub sie-

liwość wystąpienia wzmożonego ruchu

tych, organizowanych przez Grupę Inelo,

dziby miejsca zamieszkania co najmniej

na drogach, podyktowanego wprowadze-

których ofertę oraz kalendarium znajdzie-

raz na 4 tygodnie, odpoczynek tygodnio-

niem nowych przepisów czy wystąpieniu

cie Państwo na stronie www.szkoleniadla-

wy nie musi być koniecznie poprzedzony

wyjątkowych okoliczności. W przypadku

transportu.pl.


12

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ CEMT/EKMT

ARKADIUSZ RYBIŃSKI

W celu realizowania przewozów międzynarodowych rzeczy, należy posiadać odpowiednie zezwolenia. Jednym z najbardziej popularnych jest zezwolenie CEMT/EKMT, które uprawnia do wykonywania transportu drogowego w krajach członkowskich. W artykule tłumaczymy, jakie są ogólne zasady wykonywania przewozów międzynarodowych na podstawie wspomnianego dokumenty.

Ekspert OCRK w zakresie ITD Były Inspektor Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z blisko siedmioletnim doświadczeniem kontroli transportu drogowego. W OCRK, jako regionalny ekspert doradza Klientom w obszarze spraw związanych z kontrolami drogowymi i w przedsiębiorstwach. Pomaga składać stosowne wyjaśnienia oraz przygotowywać odwołania od decyzji i skargi do sądów administracyjnych. Prowadzi szkolenia, w tym również w języku rosyjskim, dla kierowców oraz innych osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwach.

www.ocrk.pl

Zezwolenia jednorazowe

P

nazywany jest „zezwoleniami jednorazowymi”, gdyż na podstawie jednego blankietu przewoźnik może wykonać jazdę

olscy przewoźnicy drogowi, wykonu-

tam i z powrotem z ładunkiem lub w sta-

jąc międzynarodowy transport dro-

nie próżnym.

gowy rzeczy poza obszar Unii Euro-

pejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia

Zezwolenie CEMT/EKMT

Wolnego Handlu (EFTA) muszą posługiwać się odpowiednimi zezwoleniami na prze-

Drugim rodzajem zezwoleń, jakim może

jazd do/z lub przez terytorium danego pań-

posługiwać się polski przewoźnik jest

stwa. Uregulowania te znajdują swoje pod-

zezwolenie CEMT/EKMT. Bez wątpienia

stawy prawne w podpisanych przez Polskę

ten rodzaj zezwoleń cieszy się bardzo

umowach o międzynarodowych przewo-

dużą popularnością wśród firm wykonu-

zach dwustronnych, zezwalając na wjazd

jących przewozy międzynarodowe poza

środków transportu umawiających się

terytorium Unii i EFTA. Zezwolenie CEMT/

stron na terytorium jednego z nich. Opi-

EKMT, będące częścią koncepcji rozwoju

sywany rodzaj zezwoleń na wykonywanie

systemu transportu w Europie swoje źró-

transportu międzynarodowego często

dło ma w spotkaniu ministrów transportu


13

WYDANIE 4 (13) październik 2020

16 państw europejskich, które w dniu 17

W celu skorzystania z kontyngentu

października 1953 roku zakończyło się

zezwoleń CEMT/EKMT firma transporto-

podpisaniem Protokołu Brukselskiego, powołującego tym samym międzyrządową organizację – Europejską Konferencję Ministrów Transportu, obecnie funkcjonującą pod nazwą – Międzynarodowe Forum Transportu – ITF. Polska przystąpiła do Protokołu dotyczącego Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu

To właściciel przedsiębiorstwa swobodnie decyduje, który przewóz międzynarodowy realizowany przez jego pojazdy będzie wykonywany na podstawie posiadanego zezwolenia.

wa musi spełnić następujące warunki: a) przewoźnik musi posiadać siedzibę w jednym z państwa członkowskim EMT/ EKMT i posługiwać się pojazdami zarejestrowanymi w jednym z tych krajów; b) przewóz wykonywany jest pomiędzy państwami członkowskimi lub tranzytem przez co najmniej jedno z państw członkowskich;

31 maja 1993 roku (Dz. U. 1993 r., Nr 116,

c) państwo załadunku i rozładunku towa-

poz. 518). Co ważne, dokumenty te mają charakter

ru musi być członkiem CEMT/EKMT;

zezwoleń wielokrotnych i wielostronnych,

d) przewoźnik posiadający zezwolenie

co oznacza, że dysponent takiego zezwole-

CEMT/EKMT nie może go przekazywać stro-

nia, pod pewnymi warunkami, może wyko-

pomiędzy państwami członkowskimi.

nywać nieograniczoną liczbę przewozów

Uwzględniając procesy ekonomiczne oraz

nom trzecim; e) nazwa firmy widniejąca na zezwole-

drogowych w tranzycie i pomiędzy pań-

zasób posiadanych zezwoleń, przewoź-

niu musi odpowiadać nazwie przewoźni-

stwami należącymi do Konferencji. Aktu-

nicy bardzo często stoją przed wyzwa-

ka wykonującemu dany przewóz;

alnie do CEMT/EKMT należą 43 państwa,

niem, aby jak najkorzystniej posługiwać

f) rozpoczynając operację transporto-

m.in.: Wielka Brytania, Włochy, Niemcy,

się cemtowskim zezwoleniem przy zacho-

wą w okresie ważności jednego zezwo-

Francja, Szwajcaria, Ukraina, Rosja, Gre-

waniu przepisów i nie narażać się na kolej-

lenia (rocznego lub krótkoterminowego)

cja czy Turcja1

ne kary finansowe. O ile kontrola w Polsce

i następnie dalej realizując przewóz na pod-

Należy tutaj wspomnieć, że państwa-

pod względem dokumentów uprawniają-

stawie innego zezwolenia (również cem-

mi członkowskimi Konferencji EMKT nie

cych do wykonywania międzynarodowe-

towskiego) – oba zezwolenia trzeba mieć

są takie państwa jak: Kazachstan czy Iran.

go transportu ogranicza się do okazania

w pojeździe podczas całego okresu wyko-

Tym samym firma transportowa z nasze-

wypisu z licencji wspólnotowej, dotyczącej

nywania operacji transportowych;

go kraju nie może przy użyciu zezwolenia

międzynarodowego zarobkowego przewo-

g) wymaganych dokumentów: zezwo-

CEMT/EKMT zrealizować żadnego rodza-

zu drogowego rzeczy, o tyle każdy wjazd

lenia CEMT/EKMT, książki pojazdu i towa-

ju przewozu, w którym miejsce załadunku

na terytorium państwa spoza UE i EFTA

rzyszących świadectw pojazdów nie wolno

lub rozładunku towaru będzie związane

wiąże się z kontrolą posiadanego zezwole-

laminować lub w inny sposób pokrywać

z wjazdem na terytorium tych państw. Jest

nia. W przypadku posługiwania się zezwo-

warstwą ochronną.

to istotna informacja dla przewoźników,

leniem wielostronnym kontrola ta często

których ciężarówki na polskich numerach

opiera się na szczegółowej analizie zapi-

rejestracyjnych jeżdżą zarówno po drogach

sów w książce CEMT/EKMT i porównywa-

kazachskich, jak i irańskich. Tym samym

niu danych cyfrowych zapisanych w tacho-

realizowanie transportu międzynarodowe-

grafie lub/i na karcie kierowcy przez służby

go do Kazachstanu czy Iranu na podstawie

kontrolne innych państw.

Instrukcja korzystania z Kontyngentu Zezwoleń Transportowych ECMT Prawidłowy sposób wykorzystania zezwo-

zezwolenia CEMT/EKMT oznacza wykony-

Wykonując zadanie przewozowe na pod-

lenia EKMT/CEMT stwarza nierzadko duże

wanie transportu bez ważnego, wymaga-

stawie zezwoleń CEMT/EKMT musimy być

wątpliwości wśród samych przewoźni-

nego zezwolenia, co w praktyce podczas

przygotowani na szczegółową kontrolę

ków. Jedynym dokumentem, w którym

kontroli drogowej lub granicznej oznacza

dokumentów, które zgodnie z wymogami

można znaleźć zasady posługiwania się

jedną z najpoważniejszych kar finanso-

muszą znajdować się w pojeździe:

zezwoleniem wielostronnym jest Instruk-

wych w każdym z państw oraz zakaz dal-

a) zezwolenie CEMT/EKMT;

cja Korzystania z Kontyngentu Zezwo-

szej jazdy do czasu przedstawienia służ-

b) książka pojazdu;

leń Transportowych ECMT dla urzędów

bom kontrolnym wymaganego zezwolenia

c) świadectwo zgodności z wymagania-

oraz dysponentów (dalej jako Instruk-

mi technicznymi względem poziomu emi-

cja Użytkownika). Uchwalona w trakcie

sji spalin oraz hałasu i z wymaganiami bez-

zgromadzenia Rady Ministrów w dniu

pieczeństwa: „EURO IV”, „EURO V”, „EEV”,

24 listopada 2005 r. w Moskwie rezo-

„EURO VI” (dokument koloru zielonego);

lucja CEMT/CM(2005)9/FINAL, została

jednorazowego.

Zezwolenie CEMT/EKMT – zasady ogólne

d) świadectwo zgodności z wymaganiami

zmieniona i przyjęta w wersji ostatecz-

W z wiązku z realizacją celów statu-

bezpieczeństwa dla przyczepy lub nacze-

nej na posiedzeniu Zgromadzenia EKMT

tow ych Konferencji Ministrów Trans-

py (dokument koloru żółtego);

w dniach 24 – 25 marca w 2015 r. w Pary-

por tu, s t wor zony zos t a ł s y s tem

e) zaświadczenia o sprawności technicz-

żu ITF/TMB/TR/M(2014)1/FINAL, a następ-

kontyngentów w zakresie międzynaro-

nej dla pojazdów silnikowych oraz dla przy-

nie opublikowana przez Międzynarodowe

dowego przewozu drogowego towarów

czepy lub naczepy.

Forum Transportowe (ITF). Zawarte w niej informacje są praktycznie jedynym źró-

1 Za: https://www.itf-oecd.org/about-multilateral-quota (stan na dzień 26.03.2020 r.)

dłem wiedzy – zarówno dla dysponenta


14

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

zezwolenia, jak i dla funkcjonariuszy służb

—— Pojazd kategorii EUTO V – na blankiecie zezwolenia widnieje zielona pie-

kontrolnych. Dlatego warto przybliżyć najważniejsze normy wynikające z treści powyższej Instrukcji. Przewoźnik wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy na zezwolenie EKMT/CEMT przede wszystkim zobowiązany jest do tego, aby przedmiotowe zezwolenie znajdowało się w pojeździe podczas całego zadania przewozowego. Z jednego zezwolenia na trasie pomiędzy punktem załadunku a rozładunku może skorz ystać jednocześnie t ylko jeden

Na samym zezwoleniu widnieje okrągła czerwona pieczęć z kodem danego państwa. To ograniczenie to nic innego, jak zakaz podjęcia ładunku, bądź wykonania rozładunku towaru na terytorium tego państwa, które jest oznaczone czerwoną pieczęcią.

częć ze znakiem V w kółku.

—— Pojazd kategorii EUTO VI – na blankiecie zezwolenia widnieje zielona pieczęć ze znakiem VI w kółku.

pojazd. W praktyce oznacza to, że odpowiedni wpis w karnecie zezwolenia EKMT/ CEMT musi odpowiadać dacie w dokumencie przewozowym. Sytuacją niepra-

Wśród najpopularniejszych państw,

widłową będzie, gdy przewoźnik podczas

na terenie których możemy spotkać

już realizowanego przewozu „umieszcza”

się z taką sytuacją należy wymienić:

zezwolenie w kabinie pojazdu. Najczę-

Austrię, Grecję, Rosję, Węgry i Włochy.

ściej kotrolujący właśnie w ten sposób

W praktyce, jeśli mamy na zezwoleniu

wer y fikują poprawność posługiwania

np. czerwoną pieczęć Węgier, to nie

się zezwoleniem, czyli sprawdzają zapi-

możemy tam załadować lub rozłado-

Przewoźnik posiadając zezwolenie, na któ-

sy umieszczone w karnecie z dokumen-

wać ładunku na podstawie zezwolenia

rym widnieje ograniczenie techniczne wska-

tami CMR, analizując dodatkowo dane

CEMT/EKMT (przy założeniu, że zezwo-

zujące na pojazd kategorii EURO V, może uży-

cyfrowe z urządzenia rejestrującego. Pod-

lenie w ogóle jest potrzebne przewoź-

wać do wykonywania operacji transportowych

czas przekazywania zezwolenia z pojaz-

nikowi). Ograniczenia ter y torialne

na tym zezwoleniu pojazdów o kategorii bez-

du do pojazdu należy pamiętać, że skoro

na zezwoleniach CEMT/EKMT nie mają

pieczeństwa EURO VI. Zawsze możemy wyko-

w dniu dzisiejszym pojazd X był rozłado-

za to zastosowania do przejazdu tran-

rzystywać pojazdy o wyższej kategorii, jednak

wywany w miejscowości A, to pojazd Y nie

zytowego przez to państwo.

nie jest to możliwe w odwrotnym kierunku!

2. OGRANICZENIA TECHNICZNE

w ramach współpracy na polu Międzyna-

mógł podjąć wczoraj ładunku w miejscowości B zgodnie z warunkami Instrukcji.

Bez wątpienia zezwolenia wydawane

Posługując się zezwoleniami EKMT/

– zgodnie z warunkami użytkowania

rodowego Forum Transportu wydają się

CEMT przewoźnik musi pamiętać o ogra-

zezwoleń cemtowskich, posiadają one

atrakcyjnym źródłem do realizacji przewo-

niczeniach wynikających z Instrukcji Użyt-

wymogi względem poziomu emisji spa-

zów międzynarodowych na dużym obszarze

kownika, które dzielą się na następują-

lin, hałasu oraz wymogów bezpieczeń-

geograficznym. Firmy transportowe z Polski,

ce grupy:

stwa, określonych jako:

które korzystają z wielostronnych zezwoleń

1. OGRANICZENIA TERYTORIALNE

—— Pojazd kategorii EURO IV – na blankie-

wykonywania zadań transportowych jest

– operacje załadunku lub rozładunku

cie zezwolenia widnieje zielona pie-

bardzo korzystna, to jednak warunki, które

towaru wykonujemy tylko w państwach

częć ze znakiem IV w kółku.

muszą być spełnione już do łatwych nie nale-

muszą jednak pamiętać, że o ile sama idea

c zł onkowskich Konferencji EKMT.

żą. Klienci, korzystający z usług Grupy Inelo,

Ponadto, niektóre z zezwoleń CEMT/

mogą liczyć na pomoc i wsparcie eksper-

EKMT mogą nie mieć zastosowania

tów przy realizacji przejazdów na podstawie

na terytorium poszczególnych państw

zezwoleń CEMT/EKMT, co stanowi gwaran-

członkowskich, oznaczone są wówczas

cję poprawnego wykonywania przewozów

na blankiecie czerwoną pieczęcią.

międzynarodowych.


15

WYDANIE 4 (13) październik 2020

TEMAT NUMERU

MATEUSZ WŁOCH Ekspert ds. rozwoju i szkoleń Uczestnik spotkań CORTE oraz Tachograf Forum, a także członek zespołu projektowego, pracującego nad rozwojem oprogramowania i sprzętu firmy INELO. Ekspert do spraw znajomości i wdrażania oprogramowania 4Trans ®. Do jego głównych zadań należy przeprowadzanie wdrożeń i szkoleń z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców. Ponadto szkoli takie instytucje, jak PIP, ITD, czy zagraniczne służby kontrolne. Autor licznych artykułów merytorycznych w prasie branżowej i wystąpień w radiu oraz telewizji.

www.inelo.pl

PAKIET NIEJASNOŚCI Już od 20 sierpnia br. obowiązują zmiany dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców w całej Unii Europejskiej, a pomimo upływu dwóch miesięcy w dalszym ciągu nie ma jasnych informacji, w jaki sposób interpretować zapisy, które weszły w życie. Można mieć wrażenie, że wraz z mijającym czasem pojawia się coraz więcej wątpliwości i przykładów różnych interpretacji nowych przepisów. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza 35 tys. międzynarodowych przewoźników drogowych z naszego kraju, dla których wykonywanie przewozów w obliczu niepewności prawnej, znacznie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności. O tym, co wywołuje największe różnice zdań, jakie obecnie są interpretacje, co jeszcze może się zmienić i co najważniejsze – jak planować trasy, aby nie wpaść w pułapkę, dowiedzą się Państwo z poniższego tekstu.

Cele słuszne, ale wykonanie pozostawia wiele do życzenia…

i egzekwowania oraz wprowadzane w życie

W preambule rozporządzenia wprowadza-

ne. Niestety wprowadzone zmiany pozo-

jącego zmiany Pakietu mobilności można

stawiają duże pole do interpretacji, sta-

Inspekcje zwracają szczególną uwagę na to,

przeczytać, że „…konieczne jest, aby unij-

wiając wiele znaków zapytania, nie tylko

że nowy obowiązek dotyczy firm trans-

ne przepisy socjalne w transporcie drogo-

wśród samych przewoźników, ale rów-

portowych, a nie bezpośrednio kierow-

wym były jasne, proporcjonalne, adekwatne

nież służb kontrolnych, a nawet Komisji

ców. Mowa bowiem o obowiązku zorga-

do zakładanych celów, łatwe do stosowania

Europejskiej.

nizowania przez przedsiębiorcę powrotu,

w skuteczny i spójny sposób w całej Unii.” Cele, pod którymi podpisałby się niemal każdy przewoźnik, są jak najbardziej słusz-

Obowiązkowy powrót kierowcy, a może tylko obowiązkowa organizacja tego powrotu?


16

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

a niekoniecznie o powrocie samego kierow-

wraz z wpisami krajów rozpoczęcia i zakoń-

kalendarzowych, aczkolwiek kwestią spor-

cy, gdyż może on zdecydować o pozostaniu

czenia pracy:

ną pozostaje, czy kierowca w poniższym

w innym kraju. Brakuje jednak pewności,

Warto w tym miejscu przypomnieć,

przykładzie powinien wrócić w tygodniu

że wszyscy kontrolujący będą podchodzić

że jeżeli kierowca jest dowożony, powi-

oznaczonym jako numer IV, czy też może

do tego tematu w ten sposób, ponieważ

nien zaznaczyć dyspozycyjność, która nie

wrócić dopiero przed końcem tygodnia

rozporządzenie ostatecznie nie wyjaśnia,

jest traktowana jako odpoczynek. Oznacza

numer V, skoro w poprzednich 4 tygo-

na jakich zasadach kierowca może nie wró-

to, że jeżeli kierowca w ostatnim dniu pra-

dniach spełnił warunek i był w domu.

cić do bazy. Co ciekawe, w toku prac nad

cował 15 godzin (np. od 07:00 do 22:00),

Sytuacja jeszcze bardziej się kompli-

Pakietem mobilności pojawiła się wersja,

jest zobligowany do odebrania najpierw

kuje, jeżeli kierowca wyjeżdża w środę

która zawierała informację, że firma może

odpoczynku dobowego, a dopiero póź-

po odpoczynku trwającym np. dwa tygo-

udokumentować brak powrotu kierowcy,

niej powrotu busem. Dodatkowo dyspo-

dnie. To niejedyne wątpliwości związane

taki zapis nie znalazł się jednak w ostatecz-

zycyjność musi być zawarta w okresie 6x24

z powrotem, gdyż nie zostało określone

nie przyjętym tekście. Jak należy postępo-

godziny pomiędzy odpoczynkami tygodnio-

precyzyjnie, czym jest miejsce zamieszka-

wać w dobie przyjętych przepisów? Aby

wymi, a więc kierowca ma obowiązek wró-

nia i baza do realizacji celów tego przepi-

uniknąć niejasności i ewentualnych pro-

cić odpowiednio wcześniej.

su. Podkreślić należy, że w wielu krajach,

blemów, rozwiązaniem będzie bezpieczne

Jest to punkt zwrotny dla dotychczaso-

np. w Polsce, nie zostały zaktualizowane

przywiezienie kierowcy do bazy w Polsce

wej działalności przedsiębiorstw działa-

taryfikatory, co oznacza, że w przypad-

lub do jego miejsca zamieszkania, nato-

jących na zasadach wyjazdów kierowców

ku naruszenia wspomnianego artykułu,

miast w sytuacji odmowy kierowcy, należy

dłuższych niż 3 czy 4 tygodnie. Zmia-

rodzimi inspektorzy na chwilę obecną nie

udokumentować ten fakt, np. sporządzając

na ta szczególnie dotknie kierowców zza

nałożą kary.

odpowiednie oświadczenie o zorganizowa-

wschodniej granicy, którzy zatrudniając

niu powrotu i odmowie kierowcy.

się w polskich firmach, chcą pozostać jak najdłużej w trasie – w ten sposób zyskują nie tylko większe zarobki, ale także dłuższy, ciągły odpoczynek w domu. Z przepro-

„Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek i przechowuje tę dokumentację w swoim lokalu oraz przedstawia ją na żądanie organów kontrolnych.”

Odpoczynki tygodniowe, czyli jak skomplikować już skomplikowane reguły

wadzonych rozmów z kierowcami wynika,

Do tej pory najtrudniejsze do rozplanowa-

że wielu z nich nie chce wracać do Polski,

nia w czasie pracy kierowców były odpo-

ponieważ nie mają na miejscu rodziny,

czynki tygodniowe. Po zmianach przepisów

a muszą po powrocie odebrać minimum

staje się to jeszcze bardziej skomplikowa-

45-godzinny odpoczynek, co po dolicze-

ne, ponieważ nie tylko nie zostały rozwia-

niu czasu potrzebnego na powrót do Pol-

ne poprzednie niejasności, ale pojawiło

ski, daje łącznie około 4 dni.

się wiele zupełnie nowych. Ważną kwestią

Służby kontrolne są zgodne,

jest, że nowe zasady odstępstwa dotyczą

że nowe zapisy odnoszą się do tygodni

jedynie sytuacji, gdy kierowca odbiera dwa odpoczynki tygodniowe skrócone za granicą z rzędu. Jednak w przypadku, gdy kierowca nie będzie korzystał z tego odstęp-

Przytoczony fragment art. 8a rozporządze-

stwa, stosuje się do poprzednich zasad

nia 561/2006 stawia przed przewoźnikami

odpoczynków tygodniowych.

wiele znaków zapytania, np. w jaki sposób

Z racji pojawienia się odstępstwa, pod zna-

udokumentować powrót kierowcy, szcze-

kiem zapytania stają kwestie wykonywa-

gólnie w sytuacji, gdy ten rzeczywiście wró-

nia dwóch odpoczynków tygodniowych

cił? Nie została w żaden sposób określona

skróconych na dotychczasowych zasa-

forma tej dokumentacji, można więc zało-

dach. W przypadku wystąpienia takiej sytu-

żyć, że będą to wszelkie dane, jakie posiada

acji, bezpieczniej będzie zastosować się

firma, włącznie z danymi pobranymi z karty

do wszystkich zasad odstępstwa do czasu

kierowcy. Ważna pozostaje kwestia odpo-

wyjaśnienia wątpliwości. Co ciekawe wspo-

wiedniego rejestrowania dojazdu (jeśli ten

mniane odstępstwo nie dotyczy przewo-

występuje) za pomocą wpisu manualnego,

zu osób.


17

WYDANIE 4 (13) październik 2020

Zawiłym tematem pozostaje kwestia

Wyjazdy poza UE

rekompensaty dwóch odpoczynków tygo-

obsadzie, ale nie można naruszyć żadnych innych zasad odpoczynków dziennych, czy

dniowych skróconych z rzędu – pewne jest,

Umowa AETR, która zawiera przepisy doty-

też tygodniowych. Kontrolujący zwracają

że ma ona zostać odebrana przed kolejnym

czące czasu jazdy i odpoczynków, do któ-

uwagę na konieczność wystąpienia sytuacji

regularnym odpoczynkiem tygodniowym.

rych muszą się stosować kierowcy wyko-

szczególnej, niespodziewanej, jak i na inne

Kwestią do interpretacji jest, czy rekom-

nujący przewozy poza UE, Szwajcarię,

warunki, takie jak: powrót na odpowiedni

pensata musi się zmieścić w okresie 6x24

Norwegię i Lichtenstein, nie uległa zmianie

odpoczynek tygodniowy 24/45 h (w zależ-

godziny pomiędzy odpoczynkami tygodnio-

– co za tym idzie nie zawiera np. nowych

ności od długości przedłużenia), wydruk

wymi oraz czy przed rekompensatą powi-

odstępstw dotyczących odpoczynków

wraz z opisem sytuacji, rekompensaty

nien zostać odebrany odpoczynek dzienny.

tygodniowych. Warto pamiętać, że wybie-

przedłużonego czasu, czy wymagana prze-

Dostosowanie się do najbardziej rygory-

rając się na wschód kierowca powinien

rwa 30 minut przed dodatkowymi dwoma

stycznej wersji wydaje się najbezpieczniej-

stosować się do poprzednich zasad. Nie

godzinami jazdy. Pomimo wprowadzenia

szym rozwiązaniem.

jest jasne, kiedy i czy w ogóle nowe zasa-

bardzo szczegółowych zasad dotyczących

Zastosowanie wspomnianego bezpiecz-

dy zostaną wprowadzone do AETR. Służby

przedłużenia czasu jazdy przy powrocie

nego rozwiązania niesie za sobą wiele ogra-

kontrolne mają spory orzech do zgryzie-

do domu lub bazy, w dalszym ciągu rów-

niczeń – kierowca w ostatnim tygodniu

nia, w jaki sposób zweryfikować narusze-

nolegle obowiązują zasady opisywania

musi wrócić odpowiednio wcześniej, aby

nia kierowcy, który wykonywał przewo-

naruszeń „po staremu” – zgodnie z art. 12

rekompensaty zmieściły się w 6 okresach

zy na zmianę, raz w ramach AETR, innym

– co wpływa na małą przejrzystość tych

24-godzinnych. Stosując się do zasad tego

razem w Unii.

przepisów i wątpliwości związane z ich

odstępstwa okazuje się, że kierowca musi spędzić w domu co najmniej kilka dni. Uwaga! Dwa odpoczynki tygodniowe skrócone z rzędu, zaostrzają obowiązek zorganizowania powrotu kierowcy do kraju. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo powinno

Przedłużenie czasu jazdy przy powrocie do bazy lub domu naszpikowane dodatkowymi warunkami

odpowiednim stosowaniem.

Brakuje jeszcze sporo informacji od UE W Pakiecie mobilności wspomniano m.in.

zorganizować powrót pracownika jeszcze

Zastosowanie możliwości przedłuże-

o konieczności powstania nowego rozpo-

przed kolejnym odpoczynkiem tygodnio-

nia czasu jazdy przy powrocie na bazę

rządzenia dotyczącego dokumentowania

wym regularnym.

lub do domu, które jest zgodne z zasa-

okresów, kiedy kierowca przebywa poza

Istnieją też ciekawe przypadki, w których

dami nowego brzmienia artykułu 12 roz-

pojazdem – nie znamy jednak jeszcze daty

firmy potrafią maksymalizować wykorzysta-

porządzenia 561/2006, nie jest takie pro-

pojawienia się tych przepisów. Jest to istot-

nie nowych przepisów na swoją korzyść –

ste, jak się wydaje. Te dwa nowe akapity

na kwestia dla osób, które rzadko wykonu-

odpowiednio układając system 4/1 lub 4/2

kryją wiele pułapek – np. możliwość prze-

ją przewozy drogowe, a najczęściej pracu-

(4 tygodnie w trasie, jeden lub dwa tygo-

dłużenia czasu jazdy dziennej oraz tygo-

ją np. w biurze lub prowadzą pojazd do 3,5

dnie w domu) tak, że pierwszy odpoczynek

dniowej (56 h), przy jednoczesnym braku

tony i muszą wykonywać długie i skompli-

w trasie jest 45-godzinny (np. w wynajętym

możliwości przedłużenia czasu jazdy dwu-

kowane wpisy manualne.

mieszkaniu), następnie dwa tygodniowe

tygodniowej (90 h). Ważne, że przy przedłu-

Co grozi w razie niedopełnienia zasad? –

skrócone, a na koniec następuje powrót

żeniu jazdy można jedynie za późno ode-

to pytanie, które często pada z ust prze-

kierowcy do domu.

brać odpoczynek dobowy w pojedynczej

woźników. W przypadku nowych zasad,


18

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

dotyczących np. organizacji powrotu kie-

Prace w tym zakresie są już prowadzo-

regulaminów, czy umów z kierowcami.

rowcy, odpowiedzi jeszcze nie są znane,

ne – we wrześniu przewoźnicy mogli uzu-

Powoduje to niepewność co do wykony-

co wynika z faktu, że do nowego rozpo-

pełnić specjalnie przygotowaną ankietę,

wania przewozów w 2022 roku, czyli za nie-

rządzenia każdy kraj członkowski powinien

dotyczącą wspomnianych aspektów. Ist-

spełna półtora roku. Ważną kwestią będzie

jeszcze dostosować krajowy taryfikator.

nieje więc szansa, że jedne z największych

procedowanie ewentualnych zmian w pol-

Dodatkowo zgodnie z nowymi zasadami,

zagrożeń dla rodzimych firm, wykonują-

skiej Ustawie o czasie pracy kierowców,

każdy kraj jest zobligowany przetłumaczyć

cych przewozy międzynarodowe, zosta-

tak aby dostosować zasady rozliczania

taryfikatory na wszystkie języki UE, tak aby

ną zniesione.

do nowych realiów. Od tego w dużej mie-

mogły być one opublikowane na oficjalnej witrynie internetowej – w momencie publikacji artykułu jeszcze to nie nastąpiło. Brakuje również informacji o nowych w y łąc zeniach i ich obowiąz y waniu

Przekroczenia granic, a brak miejsca na kartach kierowców

rze będzie zależeć, czy polscy przewoźnicy będą mogli konkurować na europejskim rynku.

Czy i kiedy poznamy odpowiedzi?

w poszczególnych krajach. Dotyczy to m.in.

Dopóki nie powstaną i nie będą

przewozu gotowego betonu – w Polsce jest

powszechnie montowane tachograf y

on wyłączony z obowiązku stosowania

inteligentne drugiej generacji (a to będzie

Z informacji, do k tór ych dotarliśmy

tachografu, na mocy Ustawy o czasie pracy

się działo na przestrzeni najbliższych

wynika, że Komisja Europejska prawdo-

kierowców. O tym, jak jest w innych krajach,

3-5 lat), kierowcy od 02.02.2022 r. będą

podobnie do końca br. przeprowadzi

powinna informować Komisja Europejska,

zobowiązani do stawania na granic y

ocenę skutków now ych regulacji doty-

ale tutaj występuje spore opóźnienie.

lub w pierwszym bezpiecznym miejscu

czących powrotu ciężarówki oraz zasad

postoju po jej minięciu i manualnego

kabotażu.

wprowadzania do tachografu symbo-

W związku z wieloma wątpliwościami

lu państwa, do którego wjeżdżają. Tutaj

odnośnie interpretacji już obowiązu-

pojawiają się wątpliwości techniczne,

jących reguł czasu jazdy i odpoczynku

Komisja Europejska ma wątpliwości nie

dotyczące miejsc możliwych do zatrzy-

kierowców, istnieje jednak spora szan-

tylko do obowiązujących już zapisów, ale

mania oraz pojemności kart kierowców,

sa, że powstaną wytyczne wyjaśniające

także do tych, które mają dopiero wejść

które pamiętają zaledwie około 112 wpi-

najbardziej newralgiczne kwestie. Zanim

w życie od 2 lutego 2022 roku. W oficjal-

sów krajów. W dobie Unii Europejskiej

jednak do tego dojdzie, spodziewamy się

nej deklaracji, dotyczącej wprowadze-

i strefy Schengen należy zwrócić uwagę,

oficjalnych odpowiedzi od Komisji Euro-

nia obowiązku powrotu pojazdu do kraju

że często łatwo przeoczyć przekroczenie

pejskiej, m.in. na pytania sformułowane

i zaostrzenia zasad kabotażu, stwierdza:

granicy państwa. Niestety dopiero teraz

przez organizację IRU.

Komisja Europejska i jej wątpliwości

prowadzone są rozmowy dotyczące rozwiązania tego problemu.

„Komisja oceni teraz dokładnie wpływ tych dwóch aspektów na klimat, środowisko i jednolity rynek. Uczyni to z uwzględnieniem Zielonego Ładu i środków mających na celu dekarbonizację transportu i ochronę środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrze funkcjonującego jednolitego rynku. Po dokonaniu oceny skutków Komisja, w razie konieczności, skorzysta z prawa do przedstawienia ukierunkowanego wniosku ustawodawczego przed wejściem w życie tych dwóch przepisów.”

Rozliczenia kierowców – niepewność co do dostosowania przepisów krajowych

War to wspomnieć, że poszczególne państwa członkowskie, jak Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Malta i Litwa zapowiedziały złożenie skargi na przepisy Pakietu mobilności do Tr ybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że czas procedowania spraw w Trybunale jest zwykle długi

Od 02.02.2022 roku kierowcy wykonu-

i wyjaśnienie sprawy może potrwać przy-

jący przewozy cross-trade oraz kabota-

najmniej kilkanaście miesięcy. Dlatego

żowe będą podlegać w pełni pod nową

też zachęcamy do regularnego śledze-

dyrektywę o delegowaniu pracowników,

nia naszych stron internetow ych oraz

w tym pod zagraniczne układy zbiorowe

profili w mediach społecznościow ych,

i wszystkie dodatki w nich zawarte. Sęk

gdzie na bieżąco informujemy o naj-

w tym, że w wielu krajach, np. Danii, czy

ważniejszych w ydarzeniach. Gwaran-

Włoszech, obowiązuje mnóstwo układów

cją uzyskania najnowszych i sprawdzo-

zbiorowych dla transportu, przez co nie-

nych wiadomości jest przede wszystkim

które państwa nie wiedzą, do którego

dołączenie do grona naszych Klientów,

z nich powinien się zastosować zagra-

którzy mają stały dostęp do wsparcia

niczny przewoźnik.

ze strony ekspertów grupy Inelo, a także

Nowe regulacje określają także, że nie będzie można zaliczać diet, ani ryczałtów do zagranicznej płacy, a co za tym idzie, trzeba będzie wypłacić wysokie dopłaty do wynagrodzenia za pracę za granicą, a dodatkowo – diety i ryczałty za nocleg zgodnie z przepisami polskimi i zapisami

licznych szkoleń dot ycząc ych branż y transportowej.


WYDANIE 4 (13) październik 2020

19

WYWIAD NUMERU

AK-SPED – CZYLI JAK BEZ ŻADNYCH KOMPLEKSÓW RYWALIZOWAĆ Z FIRMAMI Z CAŁEJ EUROPY AK-sped – nowoczesna firma transportowa, która działalność rozpoczęła 25 lat temu. Z dumą dostarcza usługi najbardziej wymagającym Klientom, w tym wielu międzynarodowym liderom w swoich branżach. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, której trzon tworzą doświadczeni kierowcy, a także odważnemu stawianiu na nowoczesne rozwiązania technologiczne, bez żadnych kompleksów rywalizuje z firmami z całej Europy. O tym, jak ważną rolę w rozwoju firmy spełniają nowoczesne technologie, a także o zmaganiach kierowców w czasie pandemii oraz o aktualnej sytuacji w branży transportowej, w tym również o Pakiecie mobilności, który realnie może uderzyć w polską branżę transportową, rozmawiamy z Andrzejem Korzeniewskim, właścicielem AK-sped.


20

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Firma AK-sped istnieje już 25

Firma to ludzie. Aby móc

nowoczesne przedsiębiorstwo bez jej

lat na rynku transportowym.

realizować usługi na tylu

pomocy?

Aktualnie oferujecie

płaszczyznach, potrzebny jest

Zdecydowanie nie. Od 2008 roku, kiedy

Państwo usługi na arenie

doświadczony i zgrany zespół.

został wprowadzony obowiązek wyposa-

międzynarodowej, posiadając

Co zrobić, żeby przyciągnąć

żania ciągników i samochodów ciężaro-

ponad 100 własnych pojazdów

i utrzymać pracowników w branży

wych w tachografy cyfrowe, było oczywi-

oraz bazę sprawdzonych i pewnych

transportowej?

stym, że technologia ułatwiająca kontrolę

partnerów. Jak wyglądały początki

Mam szczęście do ludzi, a ekipa, którą

nad transportem, kierowcami i ich czasem

działalności?

teraz posiadam, to mój największy atut.

pracy będzie się rozwijać i na dobre zago-

25 lat temu dostęp do rynku był zdecy-

Mimo, że jest to młody zespół – większość

ści w naszej branży. Ilość danych, jakie trze-

dowanie łatwiejszy – zapotrzebowanie

nie przekroczyła 35. roku życia, stanowią

ba przeanalizować w całym procesie jest

na każdego rodzaju towar było ogrom-

go wyłącznie specjaliści. Ponadto w fir-

tak duża, że nie sposób nie oprzeć swo-

ne, zarówno w naszym kraju, jak i Rosji.

mie mamy parytet – 50% załogi stanowią

ich działań na nowoczesnej technologii.

To były zdecydowanie inne czasy i warun-

kobiety. W tym miejscu ponownie muszę

Myślę, że jest to jedyna i właściwa droga,

ki – czy łatwiejsze niż teraz? Zdecydowa-

wrócić do kwestii związanej z kierowca-

jeżeli chce się prowadzić firmę transpor-

nie tak. Na początku zacząłem zdoby-

mi, gdyż to na nich opiera się główny cię-

tową w sposób ekonomiczny, zrównowa-

wać doświadczenia, jako spedytor, jednak

żar sukcesu moje firmy. Nie jest łatwo się

żony, a przede wszystkim profesjonalny.

z czasem podjąłem decyzję, aby spróbo-

do nas dostać – od pracowników ocze-

wać pracować na własny rachunek. To była

kujemy doświadczenia, zaufania i pełne-

GBox Assist jest przykładem

dobra decyzja.

go profesjonalizmu. W zamian proponu-

nowoczesnego systemu

jemy adekwatne wynagrodzenie.

telematycznego, służącego

Chcąc sprostać oczekiwaniom

do lokalizacji i wspierania procesów

klientów, poszerzacie Państwo

Współdziałają Państwo z rzetelnymi

logistycznych na linii biuro – kierowca.

ofertę Waszych usług. Umiejętność

i wiarygodnymi partnerami

Jakie korzyści płyną z wyposażenia

wsłuchiwania się w aktualne

biznesowymi. W ostatnim czasie,

pojazdów w urządzenia GBox

zapotrzebowanie rynku jest bardzo

zdecydowali się również Państwo

w Państwa firmie?

cenna, ale i trudna. Jak wygląda ten

nawiązać współpracę z OCRK.

Odpowiedź została zawarta w pytaniu –

proces w Państwa firmie?

Co zadecydowało, aby powierzyć

GBox Assist to przede wszystkim lokali-

Przede wszystkim, to długotrwały pro-

rozliczanie czasu pracy ekspertom

zacja i wspieranie procesów logistycznych

ces – od dłuższego czasu obserwujemy

z Bielska-Białej?

na linii biuro-kierowca. Ponadto wzajem-

dynamicznie rozwijający się rynek usług,

Zdecydowaliśmy się zawierzyć zewnętrznej

ny przepływ informacji w czasie rzeczywi-

oparty o globalizację. Aktualnie możemy

firmie, ponieważ w obliczu zawiłych przepi-

stym, umożliwia szybką i sprawną reakcję

mówić wręcz o ekspansji firm zachod-

sów, dotyczących czasu pracy kierowców

na ewentualne problemy oraz zagrożenia

nich, które chcą inwestować w naszym

i ich rozliczania, trzeba posiadać specjali-

podczas realizacji transportu. GBox sta-

kraju. To właśnie szeroki zakres obsza-

styczną wiedzę na ten temat. Przy takiej

nowi przykład nowoczesnego rozwiązania,

rów, w które można inwestować – od pro-

ilości kierowców, jaką zatrudniamy, prawi-

bez którego trudno być liderem na rynku

duktów spożywczych po przemysłowe,

dłowe rozliczanie i kontrolowanie procesu

transportowym.

rodzi potrzebę specjalizacji. My opiera-

od początku do końca wymaga sporego

my swoją działalność na przewozie pro-

nakładu pracy, a co za tym idzie pracow-

AK-sped realizuje usługi transportowe

duktów w różnym zakresie temperatury.

ników. OCRK poosiada zespół doświadczo-

z dbałością o środowisko naturalne.

Niezawodność, solidność i doświadcze-

nych specjalistów, dlatego jestem spokojny

Na czym polegają działania, które

nie naszych kierowców, których mamy

o realizowanie zadań zgodnie z obowiązu-

pozwalają być bardziej ekologicznym?

szczęście zatrudniać pozwala nam kon-

jącymi przepisami.

Wsparcie technologii, nowoczesny tabor,

kurować z firmami w całej Europie. Może

planowanie tras przejazdu, kontrolowanie

wydawać się to banalne, ale bardzo dużo

Partnerzy biznesowi to jeden

zużycia paliwa i ekonomika jazdy, to wszyst-

opiera się na wykwalifikowanych i wyszko-

aspekt. Kolejnym jest technologia

ko przekłada się w dużej mierze na ekolo-

lonych kierowcach.

w transporcie. Czy można prowadzić

giczne działania naszej firmy.


21

WYDANIE 4 (13) październik 2020

Trudno ocenić, jak pandemia

zdania w UE, przy biernej postawie rządu

potoczy się w najbliższym

Polski, zwiastuje niestety koniec branży

czasie. Prawdopodobnie musimy

transportowej w obecnej formie.

przygotować się na znaczny wzrost zachorowań w okresie jesiennym.

Poruszając temat ochrony

Czy przygotowują się Państwo w jakiś

środowiska, trudno nie wspomnieć

szczególny sposób na ten czas, czy

o Pakiecie mobilności, który przez

czekają na rozwój sytuacji?

swoje zapisy uderza w założenia

Oprócz działań prewencyjnych, ściśle zwią-

Green Deal, czyli zielonego ładu.

zanych z rozprzestrzenianiem się COVID-

Obowiązkowy powrót pojazdu

19, trudno jest przewidzieć, jak zareagują

do bazy firmy (w kraju siedziby)

GBox Assist umożliwia kontrolowanie

rządy państw, które najbardziej ucierpia-

co 8 tygodni oraz 4-dniowy zakaz

zużycia paliwa i ekonomikę jazdy. Czy

ły podczas pierwszej fali pandemii. Oba-

kabotażu w tym samym kraju,

wpisuje się również w misję dbania

wiam się, że druga fala może zakończyć się

tym samym pojazdem na pewno

o środowisko?

dużym kryzysem dla naszej branży.

przyczyni się do zwiększenia pustych przebiegów, a w konsekwencji odbije

Tak, GBox Assist dzięki możliwości kontroli, czy kierowca porusza się po wyzna-

Pandemia to nie jedyna trudność,

się negatywnie na środowisku.

czonej trasie, a także monitorowania

z którą przyszło się mierzyć

Jak oceniają Państwo przyjęte

stylu jego jazdy, przekłada się na obniże-

właścicielom firm transportowych.

przepisy Pakietu w kontekście troski

nie kosztów zużycia paliwa. Pamiętajmy,

31 lipca br. oficjalnie zostały

o środowisko?

że ekonomiczna jazda oraz kontrolowa-

opublikowane nowe przepisy Pakietu

„Nie czas żałować ściętych róż, gdy płoną

nie zużycia paliwa, to istotne elementy,

mobilności. Czy w Państwa ocenia,

lasy” – negatywne skutki są oczywiste. Pod-

które wpisują się w dbałość o środowi-

przyjęte zapisy realnie mogą uderzyć

rzucane nam kłody pod nogi, a precyzu-

sko. Czy to jest misja? Raczej bym powie-

w polską branżę transportową

jąc pod koła zablokują działania na rzecz

dział, że w obecnych czasach to koniecz-

i obniżyć jej znaczenie w Europie?

ochrony środowiska. Nikt nie będzie myślał

ność – podstawowy element w planowaniu

Od kilku lat obserwujemy stopniowy proces

o ekologii, jeżeli zaczną wzrastać koszty

wydatków, który bezpośrednio przekłada

deprecjonowania polskich przewoźników

prowadzenia transportu międzynarodo-

się na inwestycje w ekologiczne systemy

na rynku zachodnim. Pomimo, że dysponu-

wego. Płace minimalne, Pakiet mobilności

w transporcie.

jemy największą i najnowocześniejszą flotą

lub z naszego podwórka nakaz wprowa-

transportową w Europie, podjęte zosta-

dzania pory nocnej, to tak zwany gwóźdź

Zmierzając do końca wywiadu,

ły starania, by obniżyć jej znaczenie. Nie

do trumny. Nie chcę być złym prorokiem,

chcielibyśmy poruszyć kwestię

ma to nic wspólnego z zachowaniem kon-

ale niestety w mojej ocenie najbliższe 5 lat

aktualnej sytuacji w branży

kurencji i zasad wolnego handlu. Niestety

to likwidacja większości polskich firm trans-

TSL. Rok 2020 nie jest rokiem

nie ma też pomocy ze strony państwa pol-

portowych, realizujących swoje zadania

łatwym dla transportu. Jak

skiego, co zauważalne jest w postaci braku

na zachodzi.

wyglądały pierwsze kursy w czasie

jednego silnego głosu ze strony rządu

pandemii koronawirusa i czy

w naszej obronie – w obronie naszych inte-

Dziękuję za udzielenie wywiadu,

udało się przystosować do nowej

resów oraz tej gałęzi gospodarki, która sta-

a także za zaufanie przy wyborze

rzeczywistości?

nowi istotny wkład w dochody państwa.

usług Grupy Inelo. Życzę dalszych

Kreaty wność mojego zespołu, otwar-

Brak wspólnej polityki i zdecydowanego

sukcesów i dynamicznego rozwoju.

tość na nowe rynki zbytu, przestrzeganie nakazów i zakazów, a wręcz codzienne uczulanie pracowników, aby zachowywali wszelkie środki ostrożności – to wszystko pozwoliło nam dostosować się do rzeczywistości pandemicznej. Z pewnością obawa o bezpieczeństwo kierowców, którzy jeździli w tereny najbardziej zagrożone – Włochy, Francja, czy Hiszpania, nie ułatwiała podejmowania decyzji. Pierwsze kursy stanowiły kompromis pomiędzy potrzebami a kalkulacją zagrożenia. W mojej ocenie tym kierowcom należą się takie same podziękowania, jak lekarzom, strażakom i żołnierzem. Niestety, ale nie zauważamy, jak istotną pracę oni wykonują. Jestem dumny, że pracuję z takimi kierowcami.


22

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Sklep Inelo

- szkolenia i produkty w jednym miejscu

Najwyższej jakości urządzenia do pobierania danych z kart kierowców

i tachografów – pozwalają odczytywać dane z nowych

smart tachografów Akcesoria wspomagające prace urządzeń pobierających dane Oprogramowanie 4Trans pozwalające w łatwy

sposób zarządzać firmą i kontrolować czas

pracy kierowców Szkolenia prowadzone przez ekspertów

Grupy Inelo uwzględniające najistotniejsze

zagadnienia z sektora TSL

Tel. 22 113 40 60 E-mail: bok@inelo.pl www.sklep.inelo.pl

Odwiedź sklep Inelo i dobierz ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb

www.sklep.inelo.pl


23

WYDANIE 4 (13) październik 2020

MODUŁ ECO-DRIVING

TOMASZ CZYŻ Starszy Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń Wieloletni praktyk branży TSL, wcześniej kierownik działu transportu. Entuzjasta szeroko pojętej analizy i statystyki. W GBox odpowiedzialny za wdrożenia i szkolenia z zakresu telematyki i integracji.

www.gbox.pl

– NOWY PUNKT NA MAPIE PRODUKTÓW I USŁUG GRUPY INELO Paliwo to temat, który budzi wiele emocji w branży transportowej. Nic dziwnego, w końcu stanowi średnio 30% kosztów każdego przewoźnika, a im więcej pojazdów, tym większa skala kosztów. Elementem nieodłącznie związanym z paliwem jest Ecodriving – pojęcie, które zagościło na stałe w branżowym słowniku. Ecodriving wbrew pozorom jest dziedziną bardzo rozbudowaną i niezmiennie dąży do jednego – ograniczenia kosztów i poprawy rentowności.


24

M

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

oduł Eco-driving, dostępny dla

efekty i pozwala zrozumieć pracownikowi

co obrazowo pokazuje wykres korelu-

zestawów GBox, jest nowym

popełniane błędy. Uzupełnieniem mogą

jący zużyte paliwo z przebytym dystan-

punktem na mapie produktów

być warsztaty dla kierowców z ekonomicz-

sem. Już na pierwszy rzut oka może-

i usług Grupy Inelo, którego podstawo-

nej i defensywnej jazdy, oferowane często

my ocenić, w które dni pojazd pokonał

wym założeniem jest wymuszenie zmiany

przez dealerów pojazdów.

mniejsz y dystans niż zw ykle i zadać

w podejściu do ekonomiki jazdy, poprzez zwiększenie świadomości w obszarach,

Od ogółu do szczegółu

które generują zbędne koszty.

sobie pytania – co miało na to wpływ? Czy był, to wymagany odpoczynek tygodniowy, a może problemy ze znalezieniem

Aby analizować styl jazdy kierowców

W myśl zasady od ogółu do szczegółu,

ładunku na giełdzie? Czemu 23 września

i przedstawiać go w formie rankingu, należy

dzięki licznym wykresom i podsumowa-

pojazd przejechał połowę dystansu z dnia

dostarczyć do systemu dane odpowiedniej

niom, możemy przejść do dokładnej ana-

poprzedniego? Postawione pytania zapro-

jakości. Pozwala na to telematyka wyko-

lizy wszystkich parametrów na podstawie

wadzą nas do spedytora i kierowcy, któ-

rzystująca informacje udostępniane przez

jazdy kierowcy.

rzy przedstawią sytuację. Jeżeli jesteśmy

szynę CAN pojazdu, do której poprzez interfejs FMS najczęściej podłączany jest system GBox. Parametry, jakie możemy uzyskać, to między innymi aktualne obroty silnika, prędkość, nacisk na pedał gazu oraz przede wszystkim dane dotyczące paliwa – jego poziom, czy ilość, która „przepłynęła przez wtryski”. Na podstawie danych, przetwarzanych za pomocą odpowiednich algorytmów, użytkownik systemu otrzymuje gotowe analizy oraz wykresy wartości w czasie.

Ranking kierowców

Przedstawiony wykres pokazuje, jaki

wyposażeni w system TMS, z łatwością

procent przejechanego dystansu kierow-

możemy sprawdzić, jak dana sytuacja

ca pokonał w ekonomicznym zakresie

wpływa na rentowność naszych zleceń

Ranking kierowców stanowi główny ele-

obrotów. Producent każdego z pojazdów

i pojazdów. Dodatkowo jesteśmy w sta-

ment nowego modułu – dzięki wstępnej

udostępnia wykres momentu obrotowe-

nie dokonać analizy, dotyczącej wpływu

konfiguracji przez użytkowania, na jego

go, dzięki temu wiemy, w którym momen-

jazdy w górzystym terenie na ilość spalo-

podstawie można określić normę spala-

cie pojazd optymalnie wykorzystuje spa-

nego paliwa. W ten sposób zauważymy,

nia dla floty, ekonomiczne zakresy obrotów

lane paliwo. Dla ciągników siodłowych

jak przejazd w jednym dniu przez Austrię

oraz maksymalne dopuszczalne prędkości,

jest to zazwyczaj zakres od 1000 do 1400

i południowe Niemcy będzie się diame-

a także szybko ocenić styl jazdy kierow-

obrotów, dla aut osobowych zasilanych

tralnie różnił od tego po krajach Beneluxu.

ców oraz sprawdzić jego wpływ na oszczędność, bądź zbędny przepał paliwa. Mocno obrazowym wskaźnikiem jest średnia spalania dla całej floty, zestawiona z wynikami poszczególnych kierowców. Na podstawie łącznego przebiegu floty jesteśmy w stanie stwierdzić, jak wykorzystywany jest potencjał drzemiący w naszych pojazdach, przy czym należy zaznaczyć, że duża w tym zasługa spedytorów, którzy układają pracę kierowców tak, aby optymalnie wykorzystać ich czas pracy. Ranking kierowców wzbudza rów-

silnikiem Diesla zakres od 1500 do 3000

nież nutkę eco rywalizacji wśród kierow-

obrotów na minutę. Utrzymywanie pojaz-

ców. Nikt nie chce być w ogonie stawki,

du w tym zakresie obrotów gwarantu-

a dodatkowo wielu pracodawców pre-

je optymalne i efektywne spalanie mie-

miuje kierowców za utrzymywanie wcze-

szanki, co wpływa na średnie spalanie.

Pod pojęciem ecodrivingu, kryje się rów-

śniej określonych norm spalania. Dane

Jazda poza tym zakresem wcale nie musi

nież kwestia bezpieczeństwa, na które bez-

i analizy pomagają w indywidualnej pracy

poprawić dynamiki pojazdu, szczególnie

pośredni wpływ ma prędkość pojazdu.

z kierowcami, aby eliminować błędy i pod-

w silnikach turbodoładowanych, o czym

Jazda defensywna i przewidująca pozwala

nosić umiejętności. Niejednokrotnie roz-

wielu kierowców zapomina.

ograniczyć średnie spalanie i unikać gwał-

Ecodriving a bezpieczeństwo

mowa motywacyjna, wraz z pokazaniem

Efek t y wne w ykorz ystanie pojazdu

townych hamowań. Towar znajdujący się

obszarów do poprawy, daje wymierne

ma bezpośredni wpływ na ekonomię,

w przestrzeni ładunkowej nie zawsze da się


25

WYDANIE 4 (13) październik 2020

idealnie zabezpieczyć. Nie ma nic gorszego niż płacenie kar za uszkodzony towar lub strata czasu na układanie od nowa na przykład pochylonych palet z wodą mineralną. Częste przekroczenie prędkości jest kolejnym wskaźnikiem mówiącym sporo o kulturze jazdy kierowcy i jego temperamencie, a ten, jeżeli jest zbyt wysoki, przekłada się na niechcianą korespondencję ze zdjęciami z radarów. Eco trendy i oszczędności generowane dzięki niższym prędkościom można coraz częściej zaobserwować na drogach. Wyraźnie zauważalnym kierunkiem wśród firm, które odbierają nowe ciągniki siodłowe, jest rezygnacja ze zmiany prędko-

Dobrze zaplanowana trasa to podstawa ecodrivingu

ści w ograniczniku ze słynnych 89 km/h,

tygodniowy wyjazd kierowca praktycznie

na rzecz 85 km/h, a nawet niższych war-

nie wyłączy silnika. To samo dotyczy wysy-

tości. Zmniejszenie prędkości z 89 km/h

łania pojazdów bez klimatyzacji postojowej

do 85 km/h może przynieść nawet 1,5 l

w środku lata do krajów takich, jak Hisz-

Oprócz dążenia do perfekcjonizmu i dba-

oszczędności na 100 kilometrów. Proste

pania czy Portugalia, ponieważ kierowca,

nia o detale po stronie kierowcy, należy

obliczenie pozwala zauważyć, że przy prze-

żeby zapewnić sobie minimalny komfort

podkreślić istotę i wagę pracy spedytora

biegu 10.000 km daje to 150 litrów paliwa

w wysokich temperaturach będzie zmuszo-

oraz osób planujących jego pracę, którzy

miesięcznie, a rocznie to ponad 1800 litrów

ny schładzać kabinę na włączonym silniku.

są odpowiedzialni za optymalne planowanie załadunków, rozładunków oraz innych

per pojazd. Jeśli nasza flota liczy 10 pojazdów, to otrzymujemy 18.000 litrów paliwa,

By osiągnąć dobry wynik, trzeba pilno-

wymaganych czynności w czasie. Brak pod-

które kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych.

wać wielu szczegółów – kierowca powinien

stawowej wiedzy nt. trasy sprawi, że kie-

regularnie dbać o prawidłowe ciśnienie

rowca najczęściej będzie gnał na złamanie

w oponach, co pozwoli wydłużyć przebieg

karku, na odcięciu 89 km/h, żeby jak naj-

opon oraz ograniczyć spalanie. Gdy pojazd

szybciej się rozładować. Pomocne w tym

ciągnie naczepę kurtynową – warto dobrze

zakresie jest wykorzystanie dostępnych

Stałym elementem każdego szkolenia kie-

napiąć plandekę, aby polepszyć aerodyna-

w systemie Easy TMS lub Nawigator zle-

rowców z ecodrivingu jest unikanie zbęd-

mikę. Jeżeli naczepa ma opcję ustawienia

ceń, w postaci grafiku, dzięki którym może-

nych postojów na włączonym silniku. Wielu

poziomu dachu do jazdy, a nie potrzebu-

my łatwo śledzić postępy realizacji zadań.

kierowców ma swoje przyzwyczajenia i nie

jemy pełnej wysokości, ustawmy najniż-

Takie profesjonalne narzędzia planistycz-

jest świadoma, ile litrów paliwa rocznie

szą wartość. Owiewka na dachu ciągnika

ne zastępują obecnie zapisywanie pracy

marnowana jest na postojach. Nowe auta

siodłowego również ma regulację, która

pojazdów w arkuszach kalkulacyjnych, czy

mają bardzo wydajne sprężarki, a posto-

w zależności od wysokości naczepy powin-

na „białych tablicach”. Warto pamiętać,

je w celu nabicia powietrza do układu przy

na być regulowana. Warto regularnie kon-

że przy odpowiednim planowaniu i prze-

sprawnym aucie, to strata czasu i pienię-

trolować stan układu hamulcowego – źle

pływie informacji, kierowca może pozwolić

dzy. Istotna jest kontrola stanu technicz-

działający układ potrafi generować zbęd-

sobie na jazdę 85 km/h, oszczędzając wiele

nego pojazdu, gdyż wypuszczenie w trasę

ny opór, a w najgorszym scenariuszu może

litrów paliwa, gdyż wie, jakie są planowane

samochodu ze słabymi akumulatora-

doprowadzić nawet do wystrzału opony

następne kroki jego zadań.

mi może skończyć się tym, że przez cały

z powodu przegrzania.

Ecodriving – zadbaj o stan techniczny pojazdu

Inwestycja w cyfryzację Inwestycja w cyfryzację, systemy telematyczne i TMS to dzisiaj podstawowe narzędzia, budujące przewagę konkurencyjną. Idealnym przykładem jest nowy moduł Eco-drivingu, który wprowadzi użytkowników GBox na nowy wyższy poziom świadomości. Uzupełnienie wiedzy o analizy rentowności z systemu Easy TMS oraz rozliczenie paliwa za pomocą elektronicznych kart drogowych, prowadzonych za pomocą komputera pokładowego GBox Assist, pozwoli na zwiększenie konkurencyjności oraz maksymalizację zysków przewoźnika.


DAWID KOCHALSKI Koordynator ds. Integracji i Wdrożeń Doświadczony wdrożeniowiec, posiada długoletnią praktykę w pracy z Klientami biznesowymi branży teleinformatycznej. Członek zespołu projektowego, pracującego nad rozwojem systemu telematycznego GBox Assist.

www.gbox.pl

ANALIZA RENTOWNOŚCI W SYSTEMIE TMS – ROZMOWA Z DAWIDEM JĘDRZEJKO, PREZESEM ZARZĄDU BESKIDZKA KONICZYNKA Cykl artykułów pt. Odkryj na nowo swoją firmę – wdrożenie systemu telematycznego i TMS ma na celu pokazać, że firmy posiadające integrację systemu telematycznego wraz z systemem TMS wyprzedzają konkurencje na rynku, dzięki uporządkowaniu i optymalizacji najważniejszych procesów, które mają bezpośredni wpływ na zwiększenie efektywności pracowników, jak i posiadanej floty. Należy zdawać sobie sprawę, że dzięki dostępowi do szczegółowych danych, zaczynając od realizowanych zleceń po wszystkie koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, mamy pełną wiedzę na temat rentowności naszej firmy, co bezpośrednio przekłada się na podejmowane decyzje biznesowe w konkurencyjnym środowisku.


27

WYDANIE 4 (13) październik 2020

O

tym, dlaczego TMS jest niezbęd-

których podjęliśmy sporo ważnych decy-

by było lepiej. Dodam, że choć przygoto-

nym narzędziem do rozwoju

zji, ale przede wszystkim jesteśmy w sta-

wanie analizy rentowności pojazdów pod

firmy transportowej, rozmawia-

nie w pełni usystematyzować i zobaczyć

względem koncepcji i rozwiązań technicz-

strukturę kosztów.

nych trwało ponad pół roku, to warto było

my z Dawidem Jędrzejko, Prezesem Zarządu Beskidzka Koniczynka – prężnie roz-

to zrobić, jeżeli chce się łatwiej podejmo-

wijającej się firmy, działającej na terenie

Jak wyglądała analiza kosztów

wać decyzje dotyczące zarządzania samo-

Polski, a także poza granicami kraju (Niem-

i rentowności przed wprowadzeniem

chodami. Przykładowo, analiza rentowno-

cy, Włoch, Holandia, Belgia oraz Anglia),

systemu TMS?

ści pojazdów pokazała, pod które prace

której działalność rozpoczęła się w 2003

Przed wdrożeniem systemu klasy TMS,

warto przesunąć większą liczbę pojaz-

roku. Lata obecności na rynku pozwoliły

analiza kosztów była obarczona dużym

dów, ponieważ przynoszą większe zyski

przedsiębiorstwu z Bielska-Białej zdobyć

nakładem pracy. Niestety, ale nawet naj-

dla firmy.

cenne doświadczenie, które dzisiaj owo-

bardziej umiejętne i drobiazgowe grupo-

cuje profesjonalną obsługą kontrahentów

wanie różnych danych w Excelu, wspo-

Jakich danych przedsiębiorstwo

na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem

maganie się bazami danych (aktualnie

transportowe potrzebuje, by wyliczyć

dynamicznego rozwoju jest również nowo-

zintegrowanych z TMS) oraz szeregiem

rentowność?

czesny tabor, dostosowany do przewozu

informacji dostarczanych również przez

W każdej firmie z branży TSL do analizy

różnego rodzaju towarów.

księgowość, niesie za sobą sporo błę-

rentowności podchodzi się trochę inaczej,

dów i niedociągnięć. Trudno jest stwo-

ponieważ mnogość i różnorodność kosz-

Panie Dawidzie, co było głównym

rzyć narzędzia pozwalające kontrolować

tów tworzy różne podejścia. Dane, które

i decydującym powodem decyzji,

wprowadzane dane. Taki model na dłuż-

są niezbędne do analizy rentowności,

dotyczącej wdrożenia systemu TMS

szą metę po prostu się nie sprawdza.

to przede wszystkim koszty paliwa i opłat

w Państwa firmie? Jakie korzyści miał

Podobnie wyglądała sytuacja w zakresie

drogowych, leasingi, kontrakty serwisowe,

przynieść i czy spełnił początkowe

analizy rentowności pojazdów – na kilku

a także koszty wynagrodzeń kierowców,

założenia?

arkuszach kalkulacyjnych zbierane były

napraw, opon, ubezpieczeń i podatków.

System klasy TMS jest niezbędnym narzę-

niezbędne dane do rzetelnych wyliczeń,

To są na pewno podstawowe i najwyższe

dziem pomagającym w sprawnym i efek-

następnie poprzez odpowiednie reguły

wydatki, reszta zależy od sposobu liczenia

tywnym zarządzaniu procesami w firmie

były one przenoszone do jednego zbior-

analizy rentowności.

transportowej. Wymaga niemałych nakła-

czego arkusza, gdzie uzyskiwany zostawał

dów finansowych, ale przede wszystkim

wynik końcowy per pojazd.

Jak duży wpływ na rentowność mają wahania cen paliw?

potrzebny jest czas, aby prawidłowo i kompleksowego wdrożyć go we wszystkich

Jak wyglądała analiza kosztów

Niezależnie od wielkości firmy – ceny paliw,

obszarach firmy.

i rentowności po wprowadzeniu

to jedna z największych i najbardziej kosz-

systemu TMS?

townych pozycji spośród wydatków, mają-

na przetwarzanie ciągle zwiększającej

Po wprowadzeniu systemu TMS analiza

cych bezpośredni wpływ na jej rentowność.

się liczby danych, wynikające z realizacji

kosztów odbywa się w sposób prostszy

Warto dodać, że istotnym aspektem w kon-

zwiększającej się liczby zleceń transporto-

i szybszy. Przy czym trzeba zaznaczyć,

tekście wahań cen paliw jest posiadanie

wych na auta własne, auta podwykonaw-

że samo przygotowanie pod względem

klientów, z którymi w umowach posiadamy

ców bezpośrednich oraz ładunków spe-

koncepcyjnym i technicznym trwało ponad

zapisy zmieniające ceny frachtów, w zależ-

dycyjnych, stało się głównym powodem

pół roku. Podstawą jest, aby dobrze skom-

ności od cen paliwa.

i czynnikiem motywującym, żeby zasto-

ponować przysłowiowe „drzewo” – struk-

sować system TMS. Ponadto, potrzeba

turę kosztów do analizy. Proces ten dość

Czy TMS wprowadził jakieś innowacje

analizy kosztów i sprzedaży oraz opty-

długo ewoluuje, ponieważ trzeba wziąć

do Państwa organizacji?

malne wykorzystanie samochodów były

pod uwagę przynajmniej dwa główne

Jesteśmy na etapie testów telematyki zin-

kolejnymi determinantami przemawiają-

aspekty tzn.: zastanowić się, jak podzie-

tegrowanej z TMS, gdyż takie rozwiąza-

cymi za wdrożeniem TMS. Korzyści, któ-

lić koszty, wyciągając z nich poszczególne

nie pozwala optymalizować korytarze

rych oczekiwaliśmy po uruchomieniu sys-

zestawienia, by następnie skonfigurować

dla kierowców, a co za tym idzie oszczę-

temu TMS, to przede wszystkim bieżący

je tak w programie, żeby dane w analizach

dzać na paliwie i opłatach drogowych.

obraz firmy w kilku strefach: kosztowej,

były pokazywane w oczekiwany sposób.

Kolejnym istotnym aspektem integracji

sprzedażowej, ilości zleceń, wydajności

Analiza rentowności pojazdów jest jesz-

obu systemów jest usprawnienie obie-

wykorzystania samochodów, zarządza-

cze bardziej skomplikowaną sprawą, gdyż

gu dokumentów transportowych, dzię-

nia warsztatem, magazynem, windyka-

operujemy kosztami o różnych rozkładach

ki zamontowanym skanerom w samo-

cji oraz zarządzania klientami i podwy-

czasow ych, a także kosztami stałymi,

chodach, co bezpośrednio przekłada się

konawcami. Aktualnie niewiele brakuje,

zmiennymi, jednorazowymi, czy niebez-

na przyśpieszenie przepływu dokumen-

aby proces implementacji w naszej fir-

pośrednimi. Niemniej warto dołożyć wię-

tów z klientami, a co za tym idzie pozwala

mie był ukończony w 100%, w każdym jej

cej pracy, żeby taką analizę skonfigurować

skrócić terminy płatności, które w branży

obszarze, jednak już jesteśmy w stanie

wg własnych założeń i z łatwością genero-

TSL są bardzo długie i stanowią duży pro-

stwierdzić, że wdrożenie TMS było opła-

wać informacje, które pokazują, jak wyglą-

blem. Testy przebiegają dobrze, chociaż

calne. Otrzymujemy dane, na podstawie

da bieżąca rentowność i co należy zrobić,

i tutaj potrzeba znacznego nakładu czasu,

Sz ybko rosnące zapotrzebowanie


28

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

tak aby cały system był czytelny i prosty

Istnieje pewien uniwersalny wzór,

Jak TMS wpłynął na analizę

dla spedytorów, kierowców, osób rozli-

pozwalający wyliczyć rentowność

współpracy z kontrahentami?

czających, fakturujących oraz wykonują-

w przedsiębiorstwie transportowym,

Na tym etapie wdrożenia nie widzę bez-

cych analizy. W naszej firmie zintegrowa-

czy każdy przypadek musi wiązać się

pośredniego wpływu na rozszerzenie, czy

liśmy również system TMS z bankowością

z indywidualnym podejściem?

nawiązanie współpracy z nowymi firma-

elektroniczną, umożliwiając tym samym

Nie ma jednego uniwersalnego wzoru,

mi dzięki TMS. Warto jednak zaznaczyć,

generowanie paczek przelewów bezpo-

pozwalającego w ylicz yć rentowność

że TMS daje możliwości integracji z syste-

średnio z systemu do bankowości elek-

w przedsiębiorstwie transportow ym.

mami klientów czy platformami różnych

tronicznej. Takie rozwiązanie daje większe

Wszystko zależy od organizacji firmy

giełd, a to już może przełożyć się na real-

bezpieczeństwo, kontrolę nad wydatkami

i podejścia osób zarządzających do struk-

ne zyski.

i skraca potrzebny czas przy rozliczeniach.

tury i analizy kosztów.

Czy dzięki analizom kosztów

Jakie analizy są prowadzone

wynajem długoterminowy,

w TMS wzrosła świadomość osób

w Państwa firmie obecnie i czy były

co jest bardziej rentownym

planujących pracę dla samochodów

one możliwe do wprowadzenia przed

rozwiązaniem?

i czy udało się wykryć lub zredukować

wdrożeniem TMS?

Wszystko zależy od kilku albo nawet kilku-

puste przebiegi?

Prowadzimy szereg analiz związanych

nastu czynników. Obie metody finansowa-

przede wszystkim z kosztami, sprzedażą

nia mają swoje plusy i minusy. Wiele zale-

i rentownością pojazdów. TMS pozwala

ży od tego czy jesteśmy początkującym

również wziąć pod lupę dane warsztato-

graczem na rynku – tu powinien spraw-

we, magazynowe, osobowe i administracyj-

dzić się najem długoterminowy, czy też

ne. Oczywiście każda analiza jest możliwa

posiadamy zaplecze finansowe, aby korzy-

w firmie, należy jednak zadać sobie pyta-

stać z leasingu, w którym na starcie trze-

nie, ile trzeba poświęcić na nią czasu i o ile

ba mieć swój wkład. Wiele zależy od pracy

większe jest ryzyko popełnienia błędu nie

i zleceń, jakie wykonujemy, czy posiadamy

posiadając TMS?

auta pod spedycją, czy sami je prowadzi-

Na koniec – leasing vs.

TMS daje możliwość spojrzenia na wydatki pod różnymi kątami, a to niezwykle ważne, by dostrzegać, w którym miejscu i dlaczego powstają koszty. Dzięki systemowi TMS analizy są szybsze i dostarczają wielu cennych informacji, zarówno planistom, jak i osobom zarządzającym.

my, a także od tego, jakie trasy wykonujeBiorąc pod uwagę proces

my. Czynników jest wiele. W naszej firmie

wdrożenia, czy z perspektywy czasu

większość floty oparta jest na leasingach,

zastosowanie TMS okazało się

ale też kilka pojazdów mamy w najmie dłu-

dobrym wyborem?

goterminowym. Samochody są rozdy-

Sądzę że przy niewielkiej flocie da się pro-

sponowane pod różne prace, w zależno-

wadzić firmę bez TMS. Oczywiście wdroże-

ści od formy finansowania. Ostatecznie,

nie systemu wiąże się ze sporym nakładem

to czas pokaże, czy decyzje, które zosta-

finansowym oraz potrzebą poświęcenia

ły podjęte były słuszne w momencie spła-

czasu. Do tego dochodzi ciągły nadzór, ale

cenia leasingu lub oddania samochodu

bez tego nie da się optymalizować proce-

z najmu.

TMS pozwala tworzyć zestawienia, na pod-

sów, które są niezbędne do dalszego roz-

stawie których można analizować zlecenia

woju w konkurencyjnym środowisku.

Dziękuję za wywiad. W imieniu Grupy Inelo życzymy dalszego owocnego

pod kątem pustych przebiegów, równocześnie zaczynamy pracować nad rozwią-

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła

zaniami, które je zminimalizują.

na Państwa przedsiębiorstwo? TMS

i dynamicznego rozwoju.

okazał się pomocny w tym czasie?

Dokonując krótkiego podsumowania, przy-

A jak zmieniła się praca spedytorów?

Pandemia koronawirusa ocz y wiście

kład przedsiębiorstwa transportowego

Czy na podstawie danych z TMS

wpłynęła na nasze przedsiębiorstwo, ale

Beskidzka Koniczynka pokazuje, że sys-

planowane są dalsze usprawnienia

dzięki zróżnicowaniu klientów i obsza-

tem klasy TMS na pewnym etapie rozwoju

wewnątrz organizacji?

rów gospodarki, w których świadczymy

jest niezbędnym narzędziem, umożliwiają-

TMS jest również przydatnym narzędziem

usługi transportowe, działamy i ciągle

cym optymalizację procesów wewnątrzfir-

dla spedytorów, którzy dzięki systemowi

się rozwijamy. TMS nie miał do tej pory

mowych i dalszy rozwój, który gwarantuje

mają w końcu w jednym miejscu szybki

żadnego odniesienia w kontekście pan-

budowanie silnej pozycji na rynku. Poprzez

dostęp do takich informacji, jak zlecenia

demii, natomiast widzę przynajmniej

system TMS otrzymujemy bieżący obraz

i wszystko, co się z nimi wiąże, kosztach

jeden podstawowy plus systemu, który

naszych działań w najważniejszych obsza-

myta dzięki wbudowanym mapom, całej

będzie bardzo pomocny, jeśli przyjdzie

rach, mających kluczowy wpływ na ren-

flocie, kontrahentach, przewoźnikach itp.

zmierzyć się z pracą zdalną na większą

towność firmy, czyli kwestii, która w kon-

To zdecydowanie przyśpieszyło ich pracę.

skalę w firmie, mianowicie z dowolnego

tekście trwającej pandemii koronawirusa,

Dane, które można „wyciągnąć” z TMS,

miejsca na święcie mamy dostęp do 95%

a także niedawno przyjętego Pakietu mobil-

ciągle usprawniają naszą firmę, w coraz

danych potrzebnych do sprawnego funk-

ności, staje jeszcze bardziej istotna, niż

to nowszych obszarach.

cjonowania firmy.

dotychczas.


29

WYDANIE 4 (13) październik 2020

Easy TMS

Powered by


30

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

TRANSPORT PROGNOZOWANY, CZYLI JAKIE TRENDY PRZYSPIESZAJĄ W BRANŻY PO COVID-19?

W języku chińskim kryzys składa się z dwóch znaków. Jeden oznacza niebezpieczeństwo, drugi zaś szansę. Pierwsza połowa 2020 roku stanowiła wyzwanie między innymi dla branży spedycyjno-transportowej oraz sektora logistyki. Mimo utrzymania międzynarodowych łańcuchów dostaw i niemal nieprzerwanej pracy ciężarówek w transporcie transgranicznym UE, przewoźnicy drogowi muszą być gotowi na istotne zmiany w funkcjonowaniu swoich firm w niedalekiej przyszłości. Każda nieprzewidziana i niekorzystna sytuacja ekonomiczna i biznesowa przyspiesza rozwój trendów, które rozpoczęły się już wcześniej. Tak jest właśnie z cyfryzacją sektora TSL, którą branża postrzega jako szansę. Według najnowszych raportów digitalizacja transportu nastąpi szybciej niż przewidywano, a jej motorem napędowym jest walka o konkurencyjność oparta na zbieraniu i analizowaniu danych w czasie rzeczywistym. Coraz większą rolę w tym zakresie będzie odgrywać sztuczna inteligencja.

O

becnie w biznesie i ekono -

zwracać się w kierunku postępującej infor-

cyfryzacja transportu. Przewoźnicy zapyta-

mii coraz częściej powraca się

matyzacji, gromadzenia i analizowania

ni o to, czy narzędzia cyfrowe będą wspar-

do określenia VUCA w kontek-

danych, by móc reagować sprawnie i ela-

ciem w umacnianiu ich biznesów, w prze-

ście otoczenia, w jakim funkcjonują przed-

stycznie na potrzeby klientów i nie zostać

ważającej części odpowiedzieli twierdząco.

siębiorcy. Chodzi o cztery główne czynniki

w tyle za konkurentami z Europy Zachod-

Aż 74 proc. respondentów wskazała, że roz-

determinujące rozwój w czasach po pan-

niej. To odpowiedź branży na wiele nie-

wiązania IT poprawią kondycję ich firm.1

demii COVID-19, a są nimi zmienności, nie-

wiadomych w aktualnej wymianie handlo-

pewności, złożoności i niejednoznaczności.

wej między krajami UE, a także Wspólnotą

Trudno jest przewidzieć przyszłe wyda-

a Wielka Brytanią czy innymi państwami

rzenia, ich rozwój i konsekwencje. To zaś

spoza strefy euro. Jednak zdaniem wielu

prowadzi do poszukiwania przewag kon-

ekspertów, trendem najbardziej pewnym,

Transport z narzędziami IT, szczególnie

kurencyjnych i rozwiązań, które pozwolą

od którego nie ma już odwrotu i kształ-

opartymi na modelu SaaS, staje się stan-

na rozwój działalności tak, by zachować

tującym ten segment gospodarki, jest

dardem. Ciężko już myśleć o operacjach

Jak digital obecnie pomaga w transporcie?

udział na europejskim rynku. Polskie firmy transportowe oraz logistyka 4.0. zaczynają

1 Capacity, Pricing & Technology. 2020 European Road Freight Transportation Survey.


31

WYDANIE 4 (13) październik 2020

Autonomiczne ciężarówki to przyszłość, a co będzie wcześniej?

wozach drogowych będą musieli zapewnić

i kierowcy oczekują wsparcia w cyfrowym

Mówiąc o sztucznej inteligencji w transpor-

to osiągnąć niezbędne będzie właściwe wyzna-

i szybkim kontakcie pomiędzy spedytora-

cie drogowym, od razu budzi to skojarze-

czenie tras przejazdu, terminu dotarcia do celu,

mi a załadowcami (60 proc.). Dla ponad

nia na temat autonomicznych ciężarówek.

ładowności oraz dyspozycyjności kierowcy.

połowy badanych osób liczy się również

Choć to realny scenariusz i mamy za sobą

Wszystko to oparte jest na analizie predyk-

automatyzacja procesów, jak na przy-

już pierwsze testy półautonomicznego

cyjnej, ta zaś na danych choćby z czujników

kład przesyłanie dokumentów i dostęp

pojazdu dostawczego w miejskim ruchu

pojazdu i dróg. Systemy oparte na sztucznej

do nich online. Jedna trzecia responden-

ulicznym, a w Chinach powstał droga, która

inteligencji w połączeniu z innymi technologia-

tów przyznaje, że coraz bardziej istot-

ma ładować elektryczne samochody towa-

mi cyfrowymi używają danych do przewidywa-

na jest widoczność, czyli monitorowanie

rowe podczas jazdy i zbierać od nich dane,

nia zdarzeń w międzynarodowych przewozach

postępów realizacji frachtów. Dane, znaj-

to na krajobraz samodzielnie jeżdżących

drogowych, pomagając unikać ryzyka błędnych

dujące się w chmurze, dzięki takim sys-

tirów jeszcze chwilę poczekamy. Sztucz-

decyzji biznesowych, ale też ograniczać puste

temom jak telematyka czy TMS pozwala-

ną inteligencję w transporcie z powodze-

przejazdy, transportować ekologicznie. Dlate-

ją znacząco zmniejszyć czas oczekiwania

niem można wykorzystać już dzisiaj ina-

go w Inelo pracujemy aktualnie nad dostarcze-

na załadunek lub kolejne zlecenie (blisko

czej, bardziej realnie i przystępnie. Wiąże

niem zaawansowanych narzędzi dla polskim

50 proc.), a także efektywne zarządzanie

się to z używaniem dużych zbiorów danych,

przewoźników, by zapewnić im najlepsze roz-

flotą, tj. wysyłanie w trasy wolnych pojaz-

obejmujących gromadzenie odpowiednich

wiązania IT – dodaje Czyż z GBox, Grupa Inelo.

dów. Docenia są też cyfrowe predykcje –

informacji z różnych źródeł w bardzo krót-

jak przewidywany czas dojazdu do miejsca

kim czasie. Dzięki ich analizie i inteligencji

docelowego czy realna możliwość podję-

predykcyjnej można na przykład przewo-

cia kolejnego zlecenia.

zić ładunki bezpieczniej i bardziej ekologicz-

transporotowo-spedycyjnych bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Jak pokazuje ostatni raport „Road Freight Transportation Survey” przewoźnicy

Nie zmieni się jedno. Przedsiębiorcy w przeklientom możliwie niski koszt transportu przy zachowaniu odpowiedniej marżowości. Aby

Projekt badawczy dla polskiego transportu

Te wszystkie funkcjonalności doceniane

nie, a także bardzo precyzyjnie planować

Projekt badawczo-rozwojowy Grupy Inelo kon-

w branży to efekt rozwoju i doskonalenia

trasy i czas dojazdu. Te dwie funkcjonalności

centruje się na dwóch obszarach. Pierwszy

narzędzi opartych na analizowaniu dużej

w odpowiednio opracowanych algorytmach

z nich dotyczy stworzenia algorytmu, który

ilości danych oraz zastosowaniu elementów

mogą zrewolucjonizować rynek i zapewnić

zautomatyzuje analizę danych z systemu tele-

sztucznej inteligencji. Automatyzacja proce-

większą konkurencyjność.

matycznego, co pozwoli uzyskać wytyczne dla

sów, optymalizacja przejazdów to hasła dość

Firmy, aby odnieść sukces, zazwyczaj się

bardziej ekonomicznej jazdy, a co za tym idzie

często powtarzane w kontekście IT dla TSL.

czymś odróżniają od konkurencji, a ta na rynku

zredukować zużycie paliwa, którego zakup sta-

Faktem jest, że elektroniczne faktury, archi-

międzynarodowym jest duża. Przewoźnik

nowi nawet 1/3 kosztów działania firmy trans-

wizowanie zleceń czy możliwość połącze-

postrzegany jest, jako jedno z najważniej-

portowej. Zastosowanie się do wytycznych

nia programów do zarządzania transpor-

szych ogniw łańcucha dostaw. Powinien zatem

w trybie ecodriving może obniżyć jego zużycie

tem z telematyką, która pokazuje w czasie

dostarczać towary w sposób zarówno przewi-

od 5 do 10 proc. Dlaczego to jest tak ważne?

rzeczywistym aktywności pojazdu, mierzy

dywalny, jak i bezpieczny. Okazuje się, że w naj-

Do tej pory takie analizy były prowadzone ręcz-

spalanie oraz inne parametry jazdy, uła-

bliższych latach, szybciej niż przypuszczaliśmy,

nie. Algorytm pomoże zautomatyzować cały

twia komunikację na linii kierowca – spedy-

kluczowa stanie się całkowita przejrzystość każ-

proces, a liczba zmiennych i danych, które nale-

tor, pomagają tym samym przewoźnikom

dego z momentów wykonania zlecenia. Do tego

ży uwzględnić, tylko potwierdza, że wykorzy-

w codziennej pracy. Prawdą jest również,

zaś niezbędne są narzędzia do tzw. inteligent-

stanie elementów sztucznej inteligencji jest

że w długofalowej inwestycji te systemy zwy-

nych prognoz, a duże zbiory danych pomagają

w tym narzędziu niezbędne.

czajnie się sprawdzają i widać ich opłacal-

uzyskać najważniejsze informacje i podejmo-

Druga część projektu dotyczy usprawnie-

ność. O cyfryzacji można mówić wiele w spo-

wać decyzje szybciej niż inni – wyjaśnia Tomasz

nia funkcji szacowania czasu dojazdu (ETA).

sób techniczny i technologiczny. Jedno jest

Czyż z Grupy Inelo.

Będzie to możliwe dzięki integracji danych

pewne – aplikacje i oprogramowania wspierające kierowanie pracą przedsiębiorstwa

Big Data w transporcie

transportowego będzie niebawem obliga-

z systemów mapowych z informacjami o dostępnym czasie pracy kierowców zgodnie ze wszystkimi regulacjami, co jest nowo-

toryjne nawet dla małych i średnich przed-

Obecnie globalne łańcuchy dostaw są połą-

ścią na rynku. Ogólnopolskie Centrum Roz-

siębiorstw, bo tego wymaga rynek, a ostat-

czone bardziej niż kiedykolwiek. To powo-

liczania Kierowców (OCRK), które jest jedną

nie perturbacje związane z COVID-19 tylko

duje wzrost danych zbieranych przez inte-

z wiodących marek w Grupie Inelo, rozlicza

przyspieszyły kształtowanie tego sektora

ligentne systemy, które się uczą i potrafią

czas pracy ponad 35 tys. kierowców. Zastoso-

– mówi Tomasz Czyż, ekspert GBox. – Big

automatyzować procesy w firmach. Ta zmia-

wanie sztucznej inteligencji umożliwi znacznie

Data i IoT sprawią, że transport międzyna-

na w branży transportowej na transport

dokładniejsze szacowanie czasu realizacji zle-

rodowy będzie oparty na danych w chmurze,

cyfrowy już się rozpoczęła i spedytorzy, kie-

ceń transportowych, co doprowadzi do bar-

zarządzaniu nimi oraz zbieraniu informacji

rowcy oraz przewoźnicy powinni jak naj-

dziej efektywnego wykorzystania floty.

z czujników, parametryzowaniu, prognozo-

szybciej zaakceptować tę sytuację i wdro-

waniu oraz reagowaniu tu i teraz na wszel-

żyć technologie, które zmieniają dane i ich

kie zmiany.

przetwarzanie w przewagę.

—— Informacja prasowa przygotowana dla mediów ogólnopolskich


32

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

POLSKI RYNEK E-COMMERCE ROZWIJA SIĘ NAJBARDZIEJ DYNAMICZNIE W EUROPIE. CZY E-COMMERCE ROZPĘDZI BRANŻĘ TRANSPORTOWĄ? Makrotrendy w sektorze TSL Analiza „Transport drogowy w Europie” 2 wskazuje, że do 2024 roku ma on wzrosnąć o 31,47 mld dolarów3, a napędzany będzie przez dynamicznie rozwijającą się branżę e-commerce, która ma mieć wpływ na przewozy ciężarówkami i busami, będące integralną częścią transportu intermodalnego. Wymiana handlowa oparta na pracy przewoźników nie ulegnie rewolucji w najbliższym czasie, choć e-commerce będzie miał coraz większe przełożenie na rodzaj przewożonych ładunków, wzrost znaczenia frachtów drobnicowych oraz powstawanie hubów przeładunkowych. Jednak w gł ównej mierze odbije się na zwiększeniu powierzchni magazynowych usytuowanych w strategic znych lokalizacjach oraz konieczności dostosowania się do nowych reguł gry. Będą nimi coraz śmielej stosowane i pożądane przez zlece-

Według najnowszego raportu „Rynek towarowy i logistyczny w Polsce – wzrost, trendy i prognozy na lata 2020–2025” CARG dla rodzimej branży TSL wyniesie około 4 proc.1 Wiąże się to między innymi z budową nowej powierzchni magazynowej oraz rozwojem segmentu e-commerce. Wzrost handlu w Internecie stanowi motor napędowy przewozu towarów krajowych i transgranicznych. E-commerce jest wymieniany jako jeden z trendów mających wpływ na transport i logistykę w najbliższych latach. Co więcej wymusi na branży szybsze inwestycje w cyfryzację, gdyż zarządzanie danymi w modelu SaaS, monitorowanie pojazdów, a tym samym ładunków, w czasie rzeczywistym oraz systemy do planowania frachtów to obligo firm, które chcą pozostać konkurencyjne względem zachodnich operatorów logistycznotransportowych.

niodawców narzędzia digital. E-commerce wymusi na logistyce oraz firmach spedycyjno-transportowych inwestycje w nowe technologie, na czym finalnie zyskają obie strony – mówi Tomasz Czyż z Grupy Inelo, ekspert GBox.

1 Compound Annual Growth Rate. 2 Road Freight Transportation Market in Europe 2020-2024 3 Ponad 118 mld złotych, wg średniego kursu dolara we wrześniu 2020..


33

WYDANIE 4 (13) październik 2020

Handel elektroniczny tylko przyspieszy

Niektórzy przewoźnicy tak właśnie zareago-

są firmom z branży transportowej. Spe-

innowacje w TSL, a firmy elastyczne i zwin-

wali na wzrost znaczenia e-commerce w ostat-

dytorzy, którzy pracują na systemach

nie reagujące na nowe warunki dobrze

nim czasie i postanowili rozwijać firmę w tym

telematyki i TMS, przyznają, że stanowią

wykorzystają narzędzia cyfrowe w post-

kierunku, a w równocześnie stają w przetar-

one duże ułatwienie w realizowaniu ope-

pandemicznej rzeczywistości. Według

gach, szukając nowych zleceniodawców – wyja-

racji w transporcie drogowym oraz inter-

specjalistów branży spedycji i logistyki,

śnia Tomasz Czyż z GBox.

modalnym i taka właśnie obsługa frach-

to cyfryzacja i automatyzacja procesów

Jest o co walczyć. Handel elektronicz-

tów, gdzie widoczny jest postęp zlecenia,

są głównymi siłami, które pomogą zacho-

ny w Polsce osiągnął już 1,5 proc. udzia-

a dane dostępne są w modelu SaaS, staje

wać lub zwiększyć dotychczasową rentow-

łu w rynku.4 Na świecie od 2019 roku aż

się standardem na zachodnich rynkach

ność przedsiębiorstw przewozowych oraz

13 proc. towarów było kupowanych przez

Europy. Zauważalny jest również większy

centrów logistycznych. E-commerce będzie

Internet. Dla porównania w 2014 roku

zwrot w kierunku systemów ETA (Estima-

te tendencje napędzać.

zakupy online stanowiły jedynie 6 proc.5

ted Time of Arrival), czyli bardziej precyzyj-

Pandemia koronawirusa tylko przyspie-

nego planowania czas dojazdu ciężarówki

szyła rozwój e-commerce, a tym samym

na załadunek i rozładunek.

E-commerce a logistyka – czy ma przełożenie na transport?

nowych zachowań konsumenckich. Kupu-

Cyfryzacja TSL oraz wzrost znaczenia

jemy więcej w Internecie, co widać również

e-commerce wymieniane są najczęściej

w zapotrzebowaniu na powierzchnie maga-

w globalnych i europejskich raportach,

Zakupy online w 2020 roku – tak duży

zynowe. Jak wynika z badań branżowych,

analizujących dominujące trendy rozwo-

wskaźnik wzrostu tego sektora w skali glo-

w Polsce najemcy e-commerce potrzebują

ju tej branży. O ile digitalizacja stanowi-

balnej – nieodwracalnie zmieniły zacho-

do trzech razy więcej powierzchni niż trady-

ła jedną z sił już od jakiegoś czasu, to pol-

wania konsumentów na całym świecie.

cyjni sprzedawcy. Obecnie około 25 proc.

ski e-commerce, który długo utrzymywał

To powoduje, że rynek przewozów dro-

wszystkich mkw. magazynów przeznaczo-

się w handlu detalicznym na poziomie nie-

gowych widzi konieczność dostosowania

nych jest na obsługę handlu elektronicz-

przekraczającym 5 proc., teraz rozwija się

się do wymagań technologicznych coraz

nego, a popyt na nieruchomości przemy-

najbardziej dynamicznie na starym konty-

częściej stawianych przez kontraktorów.

słowe będzie dalej rósł. Stany magazynowe

nencie. Rośnie o ponad 18 proc. rocznie.6 –

Chodzi głównie o transparentność reali-

towarów trzeba uzupełniać, stąd więcej

mówi ekspert GBox, Grupa Inelo. – Han-

zowania zleceń oraz zarządzanie frachtami

ciężarówek niż wcześniej wozi na przykład

del elektroniczny nie spowoduje od razu

z dostępem do wszystkich danych wysyła-

paczki od Amazon do centrów dystrybucji.

zmian w liczbie frachtów czy pokonywanych

nych przez pojazd, zleceniodawcę czy cen-

Niektórzy przewoźnicy planują specjalizo-

tonokilometrów przez ciężarówki w przewo-

trum dystrybucji. Uzupełnianie zapasów

wać się w tym segmencie.

zach transgranicznych. W kraju faktycznie

magazynowych czy przesyłki ekspresowe będą po pierwsze, sprzyjały rozwojowi przewozów drogowych, po drugie, kryterium wyboru podwykonawcy będzie nie tylko cena, a gwarancja jakości i termino-

E-commerce a zarządzanie operacjami transportowospedycyjnymi

udział pojazdów typu tir w transportach kurierskich może być bardziej widoczny, ale zagranicą nadal będziemy wozić najwięcej towarów z sektora wydobywczego oraz komponentów dla automotive. Mimo

Operatorzy logistyczni uważnie śledzą

to należy uważnie obserwować rynek i przy-

W momencie odmrażania gospoda-

sytuację na rynku e-commerce. Oprócz

glądać się czynnikom, które go kształtują.

rek po „lockdownie” wiele firm transporto-

oferowania dodatkowej powierzchni maga-

E-commerce będzie jednym z ważniejszych

wych postanowiło zainwestować w naczepy

zynowej, kluczowe są także elastyczność

motorów napędowych gospodarek w przy-

do podejmowania zleceń kurierskich. Jednym

oraz dysponowanie narzędziami IT i taki-

szłości, a tym samym może mieć przełoże-

z warunków, by realizować frachty w bran-

mi rozwiązaniami z zakresu nowoczesnych

nie na transport drogowy, bo właśnie w tym

ży kurierskiej jest dysponowanie naczepa-

technologii, które zapewnią obsługę zle-

systemie transportujemy najwięcej towa-

mi o budowie stałej – tzw. boxy. Zamiast

ceń online, stały dostęp do danych w cza-

rów. Pewne jest też, że e-commerce przy-

drzwi montowana jest roleta, co daje moż-

sie rzeczywistym, efektywne zarządzenie

spieszy cyfryzację zarówno logistyki, jak

liwość otwierania i zamykania bez koniecz-

pracą centrum dystrybucji. Dokładnie te

i przewoźników i spedytorów – podsumo-

ności odstawiania samochodu od rampy.

same wymagania coraz częściej stawiane

wuje Tomasz Czyż.

wość wykonania usługi.

4 Panel Gospodarstw Domowych. GfK Polonia. Dane z czerwca 2020 roku.| 5 Euromonitor International 2020. 6 Za Magazyn Menedżerów Transportu, wrzesień 2020. Dane GUS.

—— Informacja prasowa przygotowana dla mediów ogólnopolskich


34

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

SPOSOBY NA RENTOWNE FRACHTY W TRANSPORCIE DROGOWYM. O CZYM PAMIĘTAĆ, SZUKAJĄC CARGO? Co to jest fracht?

9

5 proc. firm transportowych w Polsce to podmioty z sektora MŚP. Oznacza to, że zdecydowana więk-

szość przedsiębiorstw, które rokrocznie wypracowują kilka procent PKB, to jednoosobowe działalności gospodarcze z jednym lub najczęściej kilkoma samochodami ciężarowymi. Mówi się, że transport drogowy to barometr gospodarczy UE i jedno z najważniejszych ogniw w łańcuchach dostaw, bez których inne branże nie mogą prawidłowo funkcjonować. Źródłem dochodu dla przewoźników są frachty, czy jak niektórzy określają cargo, tj. ładunki. W środowisku TSL fracht drogowy to prze-

Jak podaje Eurostat, od momentu przystąpienia Polski do UE do 2017 r. tonaż ładunków transportowanych przez ciężarówki na polskich tablicach rejestracyjnych zwiększył się ponad sześciokrotnie. Częściej jeździmy na trasach międzynarodowych (64 proc.), niż w kraju. Więcej też wywozimy niż przywozimy, bo na przykład w 2018 roku notowaliśmy aż 72 proc. przewozów eksportowych, 45 proc. to import. Jak polscy przewoźnicy zdobywają frachty? Dlaczego podejmują najwięcej zleceń cargo w Europie? Co powinni zrobić, by utrzymać pozycję lidera na rynku europejskim?

wóz towarów lub przewożony towar. Jednak potocznie określa się tak przede wszystkim wynagrodzenie wypłacane przewoź-

zanotowano spadki zarówno w liczbie frach-

nikowi za zrealizowane zlecenie.

tów, jak i wynagrodzenia za nie, jednak eksperci

Fracht i cargo – jakie są sposoby pozyskiwania zleceń?

Najczęściej fracht to właśnie należność

rynku TSL wskazują na stabilizowanie się sta-

za przewóz. Jego wysokość ustala się zazwy-

wek za zlecenia na przykład na giełdach trans-

czaj w zleceniu między podmiotami. Stawki

portowych. Natomiast dane z czerwca z syste-

W raporcie Capacity, pricing and tech-

za fracht oscylują między 0,80 a 0,95 euro-

mu telematycznego GBox wskazują na powrót

nology 1 analitycy wskazują, że normu-

centów za km na trasach międzynarodowych.

do stanu sprzed COVID-19 w Europie w licz-

je się stosunek popytu i podaży w mię-

Wielu przewoźników dąży do osiągnięcia mini-

bie przejechanych kilometrów w przewozach

dzynarodowym transporcie drogowym.

mum 1e/km jednak realia rynkowe i zaniżone

transgranicznych polskich ciężarówek – wyja-

Podobnie stawki za frachty, które w wyni-

stawki frachtów między innymi na powrotach

śnia Tomasz Czyż, ekspert GBox z Grupy Inelo.

ku pandemii zmalały, wracają do poziomu

do Polski (często to 0,5–0,6e za kilometr) nie ułatwiają tego zadania. W okresie pandemii

1 2020 European Road Freight Transportation Survey.


35

WYDANIE 4 (13) październik 2020

Frachty nie dla każdego

z początku 2020 roku. Większość bada-

rodzaj i typ pojazdu, wpisujemy dopusz-

nych przewoźników pracuje na stałych

czalny ciężar ładunku, jego wymiary oraz

kontrak tach (59 proc.). Jednak spor y

w razie potrzeby określamy na przykład

odsetek pr zedsiębiorców poszuku-

cargo ADR. Na popularnych kierunkach

Transport to barometr gospodarki Europy,

je zleceń na giełdach transportowych

liczy się czas – ładunki takie jak powro-

w tworzeniu której znaczący udział mają pol-

(41 proc.). Oczywiście zlecenia stałe i ad

ty do Polski lub odbicia z mało uczęsz-

scy przewoźnicy. Łańcuchy dostaw są jednymi

hoc mogą występować w różnej konfi-

czanych kierunków są sprzedawane

z najistotniejszych elementów funkcjonowa-

guracji. Możemy mieć kontrakt na regu-

bardzo szybko. Ważną kwestią jest wery-

nia firm z wielu branż przemysłu, produkcji

larnej trasie do danego kraju, ale zdo-

fikacja zleceniodawcy – na podstawie

i usług.

bywać cargo na giełdach, by nie wracać

oceny płatnika na giełdzie, jak i poprzez

na pusto. Dlaczego warto być solidnym

wer y fikację jego danych w ogólnodo-

par tnerem w biznesie i gdzie szukać

stępnych systemach i wyszukiwarkach.

intratnych frachtów?

Może to oszczędzić problemów z płat-

Według Tomasza Czyża z GBox: Najważniejsza jest bardzo dobra organizacja

nościami, minimalizujemy ryzyko zatorów płatniczych.

biura i pracy kierowców. Przedsiębiorca i spedytor muszą mieć aktualną wiedzę,

—— SPEDY TOR = HANDLOWIEC. Spe-

gdzie znajduje się samochód, ile czasu

dy tor jest pierwszą osobą do kontak-

pracy i jazdy zostało kierowcy oraz kiedy

tu w sprawie szczegółów zlecenia. Przy

będzie mógł przyjechać na kolejny zała-

okazji poszukiwania frachtów na gieł-

dunek. To jest podstawa – zleceniodawcy

dach poz yskuje wiele kontak tów, ale

doceniają profesjonalną obsługę, bo dzię-

te najlepsze oferty rozchodzą się bez-

ki temu ufają, że ładunek bezpiecznie

pośrednio pomiędzy firmami z pomi-

i terminowo dotrze na wyznaczone miej-

nięciem giełd – na prz ykład poprzez

sce. Standardem staje się obecnie dys-

wewnętrzny mailing, platformy prze-

ponowanie takimi narzędziami jak tele-

targowe, zamknięte portale z ładunka-

matyka. Kontrahenci często wymagają

mi tylko dla podwykonawców. Spedytor

wiedzy o bieżącej pozycji ciężarówki, pro-

wyszukuje firmy z różnych branż w inter-

szą również o dostęp do danych pojaz-

necie i ofertuje firmy jako nowy dostaw-

du. Wsparcie są także systemy TMS jak

ca usług transportowo-spedycyjnych.

Easy TMS, który zbiera wszystkie informa-

Wiele spedycji opiera się na działaniach

cje dotyczące zlecenia oraz archiwizuje

– cold calling, czyli kupowanie gotowych

je. Znakomicie sprawdza się w zarządza-

baz kontaktów i prowadzenie rozmów

niu dokumentacją w operacjach trans-

telefonicznych z potencjalnymi klienta-

portowo-spedycyjnych oraz komunika-

mi. W wielu dużych firmach tworzy się

cją na linii kierowca – spedytor – klient.

działy handlowe i zatrudnia osoby odpo-

Dobrze zorganizowanym firmom trans-

wiedzialne za poszukiwanie nowych zle-

portowym łatwiej jest zdobyć rentowne

ceniodawców i utrzymywanie bieżących

frachty, gdyż klienci wracają do spraw-

kontaktów.

Międzynarodowy transport drogowy jest systemem naczyń połączonych i tylko dobra organizacja sprawia, że działa bez zarzutu. W tym układzie zwycięskie są firmy przewozowe, które sprawnie poruszają się w środowisku giełd, na forach branżowych i dbają o swoje kontakty, ale fundamentem jest solidność, terminowość i nowoczesne podejście do biznesu. Takim gwarantem prawidłowego realizowania frachtów są narzędzia cyfrowe, które dostarczają na bieżąco dane świadczące o przebiegu zlecenia czy programy do zarządzania operacjami transportowymi.

dzonych przewoźników. Branża jest hermetyczna i informacje oraz zlecenia cargo

—— RELACJE. Uczestnictwo w branżowych

z polecenia bardzo szybko się rozchodzą.

targach czy szkoleniach to miejsca, gdzie możemy poznać now ych ludzi, którzy

Wiele spedycji ceni TMS-y oraz telema-

pomagają w rozwoju biznesu transpor-

tykę, a 74 proc. przedsiębiorców przewo-

towego. Wiele firm dba o członkostwo

zowych i kierowców uważa, że cyfryzacja

w organizacjach biznesowych – wspólne

realnie może pomóc w umacnianiu pozycji

—— GIEŁDY TR ANSPORTOWE. Dla wielu

spotkania przewoźników w ramach sto-

firmy na rynku. 2 Trudno się z tym nie zgo-

firm to główne miejsce pozyskiwania

warzyszeń to okazja do wymiany poglą-

dzić. To jest trend, który obecnie kształtuje

zleceń. Nawet firmy, posiadające stałe

dów, pomysłów, stworzenia grup zaku-

branże TSL i będzie się rozwijać w przyszło-

kontrakty, czasami muszą wspierać się

powych czy wzajemnej pomocy. Trzeba

ści. Obok budowania relacji i wiarygodno-

giełdami, aby zapewnić ciągłość pracy

pamiętać, że samo zebranie kontaktów

ści przez przewoźników jako partnerów

swojej floty i ograniczyć puste przebiegi.

nic nie da. Liczy się follow up i aktywne

handlowych oraz solidności jako usługo-

Samo wyszukiwanie frachtów jest pro-

rozwijanie znajomości – tym bardziej,

dawców, digital w transporcie to podsta-

ste – określamy skąd oraz dokąd chce-

że branża transportowa jest bardzo rela-

wa – podsumowuje Tomasz Czyż, GBox

my jechać, szukamy zlecenia, wybieramy

cyjna i dość hermetyczna.

z Grupy Inelo.

Frachty – gdzie ich szukać?

2 Capacity, pricing and technology. 2020 European Road Freight Transportation Survey.

—— Informacja prasowa przygotowana dla mediów ogólnopolskich


36

BIZNES DEKLARUJE, ŻE PANDEMIA NIE ZAHAMUJE WYDATKÓW NA INNOWACJE Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród 23 globalnych korporacji przez Startup Resau i Noba Ventures, biznes nie tylko nie planuje wstrzymać wydatków na innowacje, ale w niektórych wypadkach nawet znacząco je zwiększyć. Tak deklaruje 73 proc. respondentów. Badanie pokazuje, że w związku z COVID firmy planują przyspieszyć tempo cyfryzacji, a technologie wykorzystać do generowania nowych źródeł przychodu. Jednak przed Polską wciąż dużo pracy do wykonania w obszarze tworzenia środowiska sprzyjającemu innowacjom. W opublikowanym właśnie przez Komisję Europejską European Innovation Scoreboard 2020 nasz kraj został określony jako „umiarkowany innowator”.

73

procent przedstawicieli międzynarodowych korporacji ankietowanych przez Noba Ventures i Stratup Resau deklaruje, że wydatki na inno-

wacje w ich organizacjach nie zostaną wstrzymane. Niewielka grupa badanych uważa nawet, że nastąpi ich „agresywny” wzrost. Co więcej, ponad połowa twierdzi, że jest przygotowana na to, aby w krótkim czasie dokonać zmian w swoim modelu biznesowym, związanych z przyspieszoną digitalizacją. – W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, biznes postrzega wydatki na innowacje i nowe technologie jako inwestycje w poszukiwaniu nowych źródeł generowania przychodu, czy budowy nowych kanałów komunikacji z klientami – mówi Magdalena Magnuszewska, prezes Grupy INELO, która realizuje obecnie projekt B+R umożliwiający zastosowania sztucznej inteligencji w produktach dla branży TSL. Dzięki algorytmom, nad którym pracuje INELO, przewoźnicy będą w stanie ograniczyć koszty m.in. dzięki redukcji zużycia paliwa, lepszemu planowaniu trasy i efektywnemu wykorzystaniu czasu pracy kierowców. – Innowacje technologiczne, to także sposób na usprawnienie działalności operacyjnej, komunikacji wewnątrz firmy, wyeliminowanie nieefektywnych elementów procesu oraz redukcję kosztów, co jest szczególnie istotne w okresie niepewnej koniunktury. Technologie, takie jak AI mogą być atrakcyjne nie tylko dla dużych graczy, ale pozwalają usprawnić funkcjonowanie także mniejszych przedsiębiorstw, które stają się dzięki nim bardziej konkurencyjne na europejskim rynku – dodaje Magdalena Magnuszewska.


WYDANIE 4 (13) październik 2020

COVID mobilizuje firmy do transformacji cyfrowej Aby ocenić wpływ bieżącej sytuacji na rozwój innowacji, Atlantic Council przeprowadziło ankietę wśród ponad 100 ekspertów branży technologicznej. Przeważająca większość respondentów stwierdziła, że koronawirus w znaczny sposób przyspieszy wdrażanie innowacji w obszarach takich, jak zarządzanie danymi i sztuczna inteligencja, łańcuch dostaw, organizacja pracy, a także medycyna i bioinżynieria. Przy czym w ciągu najbliższych 2–5 lat innowacje, o największym wpływie na gospodarkę mają rozwinąć się w obszarze sztucznej inteligencji (AI) i zarządzania danymi (Big Data) – uważa tak ponad 30 proc. respondentów. Według badania Gartnera, przeprowadzonego w ubiegłym roku wśród ponad 3 tys. szefów IT, zastosowanie rozwiązań AI dla przedsiębiorstw wzrosło w ciągu minionych czterech lat aż o 270 proc. – Pomimo, że koronawirus wpłynął na każdy sektor gospodarki, to jak potwierdzają prognozy Gartnera, sektor technologiczny będzie w średnim okresie beneficjentem zmian w sposobie funkcjonowania konsumentów oraz biznesów wywołanych przez pandemię. Według ostatnich danych tej firmy badawczej wartość globalnego rynku IT przekroczy w tym roku 3,5 biliona dolarów, co stanowi spadek o 7 proc. rok do roku. Jednak już w 2021 roku przewidywane jest odbicie. Digitalizacja umożliwia firmom elastyczne działanie nawet w trudnych warunkach: lockdown pokazał wyraźnie przewagę jaką dają rozwiązania technologiczne vs. tradycyjne działanie „offlineowych” biznesów. Dlatego obecnie firmy dostrzegają potrzebę inwestowania w technologie, jako trwałe źródło budowanie przewagi konkurencyjnej. Widzimy to także w rosnącym zainteresowaniu klientów nasza ofertą innowacyjnych rozwiązań dla firm transportowych, zwłaszcza w obszarach wspierających automatyzację i efektywność – dodaje Magdalena Magnuszewska, INELO.

Polska potrzebuje środowiska sprzyjającego innowacjom Pomimo że zmiany otoczenia biznesowego, zapoczątkowane przez pojawienie się koronawirusa mogą przyspieszyć działania związane z cyfryzacją, dane wskazują, że w Polsce nadal potrzeba systemowych rozwiązań, wspierających powstawanie innowacji. Z najnowszego European Innovation Scoreboard opublikowanego przez Komisję Europejską wynika, że wskaźnik innowacyjności dla Unii Europejskiej wzrósł o 8,9 proc. od 2012 roku. Jednak Polska została określona w dokumencie jako „umiarkowany innowator” (moderate innovator) zajmując w rankingu państw 24. miejsce. Z drugiej strony według analizy KE, ostatnie dwa lata to dla naszego kraju okres, kiedy rozwój w tym obszarze zdecydowanie przyspieszył. W perspektywie długoterminowej widać również wzrost liczby zgłoszeń patentowych płynących z Polski – w ciągu ostatnich dziesięciu lat o niemal 130 proc. Ważne jest, aby polska gospodarka wykorzystała kontekst zwiększonego zapotrzebowania na innowacje w obrębie nowych technologii. —— Informacja prasowa przygotowana dla mediów ogólnopolskich

37


38

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

JAK ROZWIJAĆ SWOJE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE W 2020 ROKU? Pierwsze dwa kwartały 2020 roku pokazały, że cyfryzacja oraz dywersyfikacja małych i średnich firm jest kluczowa, by utrzymać swoją pozycję na rynku. Możliwość zautomatyzowania wielu procesów potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym w dobie pandemii okazała się szczególnie cenna. Wiele firm przekonało się też, że ukierunkowanie swojego biznesu wyłącznie na jedną branżę też może być zagrożeniem. Przykładem może być sytuacja związania z przemysłem samochodowym. Jak wskazał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) motoryzacja jest szczególnie podatna na zmiany koniunktury gospodarczej – wielu przewoźników obsługujących sektor automotive musiało zupełnie zawiesić swoją działalność na czas lockdownu. Zmiana profilu swojego przedsiębiorstwa, rozszerzenie portfolio czy optymalizacja firmy poprzez cyfryzację, to inwestycje, które w niedalekiej przyszłości czekają wielu przewoźników, w szczególności w dobie niedawno przyjętego pakietu mobilności, czy Green Deal, czyli przepisów, które mogą zupełnie zmienić rynek transportu drogowego. Eksperci Grupy INELO podpowiadają, od czego zacząć rozwój i inwestycję w przedsiębiorstwo transportowe, a specjaliści ze ZFPF (Związku Firm Pośrednictwa Finansowego) postarają się znaleźć odpowiednie finansowanie dla firm w 2020 roku.


39

WYDANIE 4 (13) październik 2020

Pierwszy krok rozwoju mojej firmy: analiza – odpowiedzią jest telematyka

do internetowych giełd zleceń oraz nowych

w usystematyzowaniu swoich bieżących

kontraktów. Zmiana profilu naszej firmy,

wydatków. Zacznijmy od zwrócenia uwagi,

nawet w małym stopniu, może się okazać

czy wszyscy kierowcy w firmie korzystają

deską ratunkową dla naszego przedsiębior-

z jednego systemu GPS, czy np. nie płacimy

stwa. – Pandemia koronawirusa pokazała jak

podwójnie, za którąś usługę lub na systemy

Jeżeli chcemy zadbać o rozwój naszej

ogromne znaczenia ma dywersyfikacja, w szcze-

dublujące się w kilku samochodach (czasa-

firmy transportowej, w pierwszej kolej-

gólności w branży transportowej. Znane nam

mi wystarczy po prostu rozszerzyć licencję).

ności, musimy zbadać, jaką mamy ren-

są przypadki, kiedy firma obsługiwała wyłącznie

Dalej, należy postawić na efektywne zarzą-

towność, oraz na jakie zaangażowanie

zlecenia z sektora automotive, który przez kilka

dzanie, wybór systemu TMS i telematyki,

kapitałowe możemy sobie początkowo

miesięcy był praktycznie zamrożony, co okazało

optymalizację zleceń oraz określenie swo-

pozwolić. – System telematyczny to stosunko-

się mieć destrukcyjny wpływ na płynność finan-

ich rynkowych możliwości na dany moment.

wo niewielka inwestycja, przynosząca bardzo

sową i ogromne problemy z restartem firmy,

Należy jednak pamiętać, by zadbać o swoje

wymierne korzyści. Dzięki telematyce zysku-

gdy sytuacja zaczęła wracać do normy. Dla-

zabezpieczenie finansowe i nie wykorzystać

jemy dostęp do bardzo wielu danych, przede

tego, gdy dysponujemy flotą 15 samochodów,

wszystkich dostępnych środków na inwesty-

wszystkim jesteśmy w stanie obliczyć opła-

dobrym pomysłem może okazać się niezamy-

cje w działalność.

calność danego zlecenia przed jego wykona-

kanie się na jeden sektor czy gałąź gospodarki

niem. Wiele danych dotyczących zakończone-

– radzi Dawid Kochalski

go frachtu widzimy dopiero „po fakcie”, czyli w momencie, kiedy nasz kierowca zrealizował dany kontrakt. Wykorzystując telematykę możemy w łatwy sposób policzyć koszty związane z pracownikiem, paliwem, zużyciem

Co się bardziej opłaca – leasing nowej ciężarówki czy serwis używanej?

Jeżeli chodzi o finansowanie dla naszego przedsiębiorstwa, to musimy pamiętać, że mamy 3 rodzaje kredytów, które możemy pozyskać dla naszej firmy: —— Kredy t w rachunku odnawialnym – to rodzaj f inansowania, k tór y działa na zasadzie debetu – mamy do wykorzy-

opon itp., jeszcze przed wykonaniem kursu.

Kolejnym etapem rozwoju naszego przed-

stania określony limit, a bank będzie nali-

Co więcej, zebrane dane pomogą nam doko-

siębiorstwa, powinno być zadbanie o odpo-

czał odsetki wyłącznie od wydanej przez

nać oceny kondycji naszego przedsiębiorstwa

wiedni tabor, który sprosta wyzwaniom

kwoty.

i np., pomóc wybrać bardziej dla nas opła-

stawianym nie tylko przez oczy wiste

—— Kredyt obrotowy – to najczęstszy wybór

calne kontrakty. Będziemy mogli też zbadać,

wymagania techniczne. European Green

przy finansowaniu bieżących wydatków,

jak sprawują się nasze poszczególne pojazdy,

Deal zakłada ograniczenie emisji dwutlen-

najczęściej zaciągany jest na 12 lub 36

które są najbardziej ekonomiczne w naszej fir-

ku węgla do atmosfery w transporcie o 90%.

miesięcy, a pozyskane środki musimy

mie, z których zrezygnować, a które serwiso-

Już teraz, eksploatowanie ciężarówek mają-

w ykorzystać na działalność przedsię-

wać dalej – mówi Dawid Kochalski, ekspert

cych za sobą kilka lub kilkanaście lat pracy

biorstwa, czyli opłacenie rachunków lub

GBox, Grupa INELO.

wiąże się z dopłatami związanymi z norma-

pracowników.

Inwestycja w system, który pozwoli nam

mi Euro, co więcej, niektóre pojazdy mogą

—— Kredyt inwestycyjny – to pieniądze, jakie

zbierać dane to jedno, jednak musimy też

nie dostać pozwolenia na wjazd do danego

możemy uzyskać od banku na rozwój

dysponować zapleczem, które umożli-

miasta, jeśli nie spełniają określonych norm

naszej firmy, czyli zakup nowego sprzę-

wi nam przeanalizowanie tych informacji.

spalania. – Dlatego, część przedsiębiorców

tu do biura, inwestycja w nowe techno-

– Musimy w szczególności pamiętać o roli spe-

po okresie leasingowania swoich pojazdów,

logie itp.

dytora w naszej firmie. To jego praca przekła-

czyli najczęściej po wygenerowaniu przebie-

Konrad Wróbel, ekspert Expandera

da się bezpośrednio na zyski w naszym przed-

gów rzędu 400 tysięcy kilometrów, decydu-

i ZFPF: – Banki oferują różne rodzaje finan-

siębiorstwie. Zadbajmy więc, aby jego miejsce

je się na wymianę taboru na nowy. Leasing

sowania, w zależności od potrzeb naszego

pracy zapewniało jak największą wydajność.

to też koszty w naszym przedsiębiorstwie, które

przedsiębiorstwa. Najlepszym wyborem,

Jeżeli chcemy zadbać o cyfryzację naszej dzia-

możemy odliczyć. Serwisowanie ciężarówki

jeżeli chcemy rozwijać nasz biznes, jest dłu-

łalności transportowej, to nie możemy zapomi-

po utracie gwarancji może się okazać bardzo

goterminowy kredyt inwestycyjny. Rozwią-

nać o modernizacji biura – rezygnacja z analo-

kosztowne, co więcej z każdym rokiem eksplo-

zanie to zapewnia stabilne finansowanie

gowych rozwiązań i obliczeń na kartce papieru

atacji naszego ciągnika zwiększa się ryzyko

udzielane na kilka do nawet kilkunastu lat.

musi wiązać się z zakupem sprzętu komputero-

jego awaryjności – każdy przestój w serwisie

Firmy z dłuższym stażem są w uprzywilejo-

wego umożliwiającego te operacje, oraz przygo-

to dla nas podwójna strata, musimy zapłacić

wanej pozycji. Natomiast niewiele banków

towaniem zaplecza w taki sposób, aby zapew-

za naprawę, a pojazd nie generuje zysków –

zdecyduje się na przyznanie finansowania

niało najlepszą ergonomię pracy. Nowoczesny

dodaje Dawid Kochalski z INELO.

firmie w pierwszych miesiącach jej działal-

tabor i cyfryzacja w transporcie nie będą funkcjonować optymalnie, gdy nasze „back office” będzie pracować na przestarzałej technologii – dodaje Dawid Kochalski. Wprowadzenie telematyki i np. systemu

Jak inwestować mądrze i skąd zdobyć finansowanie?

ności. Proces przyznawania finansowania firmie z reguły jest bardziej skomplikowany niż w przypadku osób fizycznych. Potrzebne będą wyniki finansowe za minimum ostatni okres obrachunkowy i często prognozy na cały okres finansowania.

TMS do naszego biura ułatwi też podjęcie

Dawid Kochalski, ekspert GBox, Grupa

decyzji o zdywersyfikowaniu profilu naszej

INELO: – Oszczędności, które mogliby-

firmy transportowej. Inwestując w nowo-

śmy przeznaczyć na inwestowanie w roz-

—— Informacja prasowa przygotowana

czesne narzędzia, otwieramy sobie dostęp

wój naszej firmy możemy zacząć szukać

dla mediów ogólnopolskich


40

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

PONAD POŁOWA ZAŁADOWANYCH CIĘŻARÓWEK W UE NIE JEST WYKORZYSTANA OPTYMALNIE. JAK POPRAWIĆ ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE? Systemy informatyczne w transporcie – prognozy ekspertów W przyszł ości to nie cena, czyli stawki za fracht, może być głównym kryterium wyboru podwykonawcy. Transport, spedycja i logistyka rozwijają krok po kroku narzędzia informatyczne. Wdrażają je do swoich firm, by zamówienia i zlecenia były obsługiwane w modelu SaaS. Branża dostrzega potencjał w analizowaniu dużej ilości danych gromadzonych w czasie rzeczywistym. Co więcej, zaczyna wykorzystywać je tak, by wszelkie procesy udoskonalać i przyspieszać. Rynek ewoluuje i coraz częściej będziemy mieć do czynienia z transportem 4.0. Dlatego nie cena, a elastyczność, sprawność w działaniu i umiejętne zarządzanie taborem będą mieć znaczenie przy wyborze firmy do współpracy. Ponadto firmy, które jako pierwsze zdiagnozują nieefektywne zarządzanie flotą z uwagi na niskie stawki za frachty i brak narzędzi cyfrowych do odpowiedniego planowania

Każdy kilometr się liczy, dlatego w transporcie drogowym towarów warto je liczyć dokładnie. Według American Transportation Research Institute około 20 proc. odległości pokonywanej przez kierowców ciężarówek nie generuje przychodów. Rzeczywista liczba nierentownych tras może być jeszcze wyższa. Europejski system przewozów również mierzy się z problemami wydajności pojazdów ciężarowych. Efektywność transportu drogowego to podstawa, gdyż to on odpowiada za 76,7 proc. całego przewozu ładunków w UE.1 Dlatego w najbliższej przyszłości to właśnie wzrost wydajności w operacjach transportowo-spedycyjnych, skuteczna analiza danych oraz sprawne reagowanie na zmiany w sektorze TSL będą kluczowe, by przewoźnik zachował konkurencyjność. Na tym polu przedsiębiorców wspierają narzędzia cyfrowe takie jak telematyka lub TMS (system zarządzania transportem).

zleceń, będą wygrane, bo bardziej konkurencyjne na rynku międzynarodowych przewozów drogowych niż te, które będą tkwić w starym offline-owym modelu – wyjaśnia Tomasz Czyż, ekspert Grupy Inelo, GBox.

1 Statista, 2020.


41

WYDANIE 4 (13) październik 2020

informacji, które są podstawą podejmowa-

kolejnych zleceń w oparciu o przepusto-

nia trafnych biznesowo decyzji oraz opty-

wość dostępnych pojazdów oraz zdecy-

malizują przekazywanie danych, co prze-

dowanie mniej tzw. papierologii. Liczą się

kłada się na oszczędność czasu.

także aktualizowanie na bieżąco przebiegi zlecenia oraz odpowiedzialne i wiarygodne przewidywanie momentu przyjazdu do wyznaczonej lokalizacji. – To tylko potwierdza słuszność obranego

– Digitalizacja transportu zaczyna już być rozumiana jako nowy model prowadzenia biznesu w międzynarodowym środowisku przewozów drogowych i staje się koniecznym elementem walki konkurencyjnej.

przez nas kierunku digitalizowania polskiego transportu drogowego. Realizowany przez nas projekt badawczo-rozwojowy wspierany przez fundusz NCBiR opiera się między innymi na usprawnianiu funkcji szacowania czasu dojazdu (ETA). I to na niespotykaną dotąd skalę, gdyż dzięki integracji danych z systemów mapowych z informacjami o dostępnym czasie pracy kierowców oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami uzyskujemy narzędzie, które dokładnie estymuje termin wykonania zlecenia transportowego. Wzrasta efektywność eksploatowania

Rodzimi przedsiębiorcy przekonują się

floty. Oszczędzamy pieniądze, paliwo i czas.

do niej stopniowo. Jako pierwszy krok wybie-

Sztuczna inteligencja również będzie wkra-

rają takie rozwiązania, które teraz ułatwia-

czać w sektor TSL, a nasz projekt jest tego

ją im realizowanie frachtów oraz na bieżąco

dowodem – wyjaśnia Magda Magnuszew-

wgląd w status wykonywanych zleceń. W dłuż-

ska, Grupa Inelo.

szej perspektywie dostrzegają szansę w automatyzacji skomplikowanych procesów, dzię-

TMS transport i logistyka, bo liczy się każdy kilometr

„Transport przyszłości” PwC wskazuje,

ki temu oszczędzają czas, a także pieniądze,

że ponad połowa zapytanych przedstawi-

ale też unikają błędów ludzkich. Wdrożenie

cieli sektora przewozów drogowych jest

u zintegrowanych systemów do zarządzania

Wśród trendów technologicznych mają-

przekonanych, iż to digitalizacja pozwo-

transportem i cyfryzacja, pozwala osiągnąć

cych największy wpływ w niedalekiej przy-

li im zwiększyć przychody. W najnow-

trwały wzrost efektywności, tak istotny dla

szłości na pierwszym miejscu wymieniana

szym raporcie European Road Transpor-

firm transportowych czy spedycyjnych, które

jest transmisja i analiza danych z postę-

tation Survey 2020 czytamy, że aż 74 proc.

konkurują z międzynarodowymi operatorami

pów operacji transportowo-spedycyjnych2

respondentów – przewoźników, kierow-

logistycznymi – mówi Magda Magnuszew-

Dane wypływają zarówno od kierowców

ców i spedytorów – wskazuje na cyfryza-

ska, CEO Grupy Inelo.

ciężarówek, jak i centrów logistycznych czy

cję jako główny motor napędowy rozwoju ich biznesu.

Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie. W czym upatrujemy ulepszeń?

System TMS sprawi, że transport drogowy jest efektywny?

informacji z dróg. Podstawą są teraz dane w systemie SaaS przetwarzane przez systemy do zarządzania transportem TMS czy choćby telematykę. Następna jest sztuczna inteligencja w transporcie, a dopiero

Zintegrowana Telematyka i TMS pozwa-

później wskazywane są autonomiczne czy

lają tak zarządzać taborem, by było jak

elektryczne samochody ciężarowe.

najmniej przestojów i pustych przejaz-

– Według dostępnych wyliczeń 25 proc.

Kooperacja między załadowcami a zlece-

dów. Decyzje podejmowane są szybciej,

pojazdów w transporcie towarów notuje puste

niobiorcami i truckerami, automatyzacja

ponieważ mamy dostęp do wielu danych

przebiegi. Natomiast aż 54 proc. załadowa-

przesyłanych dokumentów, komunika-

równocześnie, czego nie daje nam GPS;

nych tirów jeżdżących w granicach państw

cja z kierowcami oraz transparentność

możemy też efektywnie planować kosz-

UE jest niewykorzystywanych optymalnie.

w realizowaniu operacji – to główne oraz

ty frachtów, a więc rentowność. Z ankie-

Czy się opłaca? Nie. Dlatego w przyszłości

najczęściej wskazywane atuty narzędzi

ty European Road Transportation z lipca

nie cena, a wydajność i umiejętność analizo-

informatycznych – jak system telematycz-

2020 roku wynika, że efektywność ope-

wania danych i podejmowania rentownych

ny czy TMS – używanych w przedsiębior-

racji transportowych i wydajność ciężaró-

decyzji przy wsparciu narzędzi IT będzie klu-

stwach transportowo-spedycyjnych. Prze-

wek mierzona jest m.in. na podstawie krót-

czem do sukcesu – podsumowuje Tomasz

woźnicy, czy kierowcy widzą nadchodzące

szego czasu oczekiwania na załadunek czy

Czyż, GBox.

zmiany również w analizie gromadzonych

rozładunek, sprawnemu kontraktowaniu —— Informacja prasowa przygotowana

2 8 trends disrupting Logistics transportation DHL, 2020..

dla mediów ogólnopolskich


42

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

OPŁATY DROGOWE W 2020 ROKU – CZY DA SIĘ OSZCZĘDZAĆ? Właściciele firm transportowych szukają oszczędność np. przez programowanie dla swoich kierowców tras bez opłat drogowych. Czasami jednak ominięcie myta jest nie do uniknięcia. Z kolei 2020 rok przyniósł sporo zmian w opłatach drogowych w Europie – podwyżki nie wynikają jednak z sytuacji epidemicznej, ale z wcześniejszych planów lokalnych regulatorów. Jak kształtuje się więc krajobraz opłat drogowych w Europie i poza nią? Czy możemy spodziewać się kolejnych podwyżek?

2020 rok przyniósł większe ceny winiety Wzrost kosz tów dot ycz y m.in. na Węgrzech. W zależności od liczby osi kierowcy zapłacą od 48 do prawie 150 euro za jazdę autostradami i od 93 euro za używanie dróg głównych. Rozliczenie w Austrii ze względu na klasę emisji i liczbę osi to koszt od 0,19650 do 0,47018 euro za kilometr. W zależności od regionu kraju, poruszając się po Belgii zapłacimy 0,154 do 0,308 euro za kilometr. Znacząco wzrosła też cena eurowiniety, która obowiązuje w Danii, Szwecji, Holandii i Luksemburgu.


43

WYDANIE 4 (13) październik 2020

roczna oszczędność to około 50 tys. euro,

uwzględniając inflację. Na temat dal-

czyli kwota, która pozwoli na zakup dwóch

sz ych podw y żek Rosja milcz y. Jeżeli

nowych standardowych naczep kurtyno-

nastąpią, nie będą raczej podyktowane

wych. W branży transportowej, biorąc pod

poziomem emisji spalin (w tej chwili nie

uwagę efekt skali, liczy się każdy eurocent,

jest to czynnik wpływający na wysokość

a im większa flota, tym większe oszczędno-

myta). O uiszczeniu opłaty pod żadnym

ści – zauważa Tomasz Czyż, ekspert INELO

pozorem nie mogą zapomnieć przewoź-

oraz systemu telematycznego GBox,

nicy wjeżdżający do Rosji, o ile nie chcą

monitorującego ponad 30 tys. ciężaró-

się narazić na mandaty. Wszystko za spra-

wek jeżdżących po UE.

wą uprawnień, jakie w obszarze kontroli

Ekspert dodaje również, że do szuka-

zagranicznych transportowców otrzyma-

nia oszczędności przez przewoźników

ła Federalna Agencja Drogowa Rosawto-

przyczynia się coraz szczelniejszy sys-

dor od Ministerstwa Transportu. Prze-

tem poboru opłat.

łom może czekać także przewoźników

– W ostatnich miesiącach sporo mówi

jeżdżących do Ukrainy, której przedsta-

się o naciskach ze strony UE na Niemcy,

wiciele twierdzą, że przejazdy ciężarów-

w związku z przedłużeniem ich decyzji,

kowe pozostawiają na tamtejszych dro-

o zwolnieniu z myta pojazdów zasilanych

gach zbyt duże szkody, żeby dalej były

gazem – mówi Czyż, nawiązując do kon-

darmowe. Brak jednak w tym zakresie

fliktu między Niemcami i Komisją Euro-

konkretnych planów.

pejską, która uznała, że zwolnienie ciężarówek na gaz z opłat do 2023 roku przez Niemców jest niezgodne z unijnymi przepisami regulującymi kwestię

Nowe technologie pomogą zaoszczędzić?

poboru opłat drogow ych. Zmuszenie

Rosnące opłaty drogowe nie sprzyjają

Niemiec do zmiany zapisów oznacza-

oszczędzaniu w dalszej perspekty wie,

łoby kłopoty dla przewoźników, którzy

nie widać też możliwości na ograniczenie

opierali swój model biznesow y na zwol-

kosztów z nimi związanymi. Rozwiązania,

Bez względu na kategorię pojazdu, dzien-

nieniu z my ta i utratę zleceń dla f irm

które mogą pomoc przewoźnikom utrzy-

na stawka wynosi 12 euro, to wzrost aż o 4

dos tosowując ych pojazdy do spala-

mać optymalną rentowność, a nawet

euro w stosunku do obowiązujących kie-

nia gazu ziemnego. – Firmy transporto-

zwiększyć zyski, to inwestycje w nowe

dyś 8 euro. W Czechach natomiast wraz

we dostrzegł y tu szansę na oszczędności

technologie. System TMS w połączniu

ze wzrostem stawek zwiększono też licz-

i zaczęł y rozbudowywać flotę o pojazdy

z telemat yką pomogą przewoźnikom

bę płatnych odcinków. U naszych połu-

zasilane paliwem alternatywnym – doda-

zaplanować transport tak, żeby uniknąć

dniowych sąsiadów należy przygotować

je Tomasz Czyż.

pustych przejazdów, zbyt długiego cze-

się na wydatek rzędu od 1,58 do 9,95 euro

Mimo wszystko przewoźnicy zdają się

kania na załadunek albo zoptymalizować

za kilometr (ceny są uzależnione od liczby

podążać za trendem przestawiania trady-

pozyskanie now ych frachtów. – Firmy

osi i terminów przejazdów – najdrożej jest

cyjnie zasilanych ciężarówek na te, w któ-

dążą do maksymalizacji zysków pomimo

w piątek między 15:00 i 20:00). To nie jedy-

rych stosuje się LNG, czyli skroplony gaz

niskich stawek. Omijanie dróg płatnych jest

na zmiana jeżeli chodzi o winiety w Cze-

ziemny. To z jednej strony oszczędność

coraz trudniejsze i coraz mniej opłacalne.

chach. Od 2021 roku zmieni się sposób

(pojazdy na paliwa alternatywne mogą

Mimo wszystko, między innymi dzięki wyko-

pobierania opłat drogowych w tym kraju.

liczyć na ulgowe opłaty drogowe), a z dru-

rzystaniu telematyki, spedytorzy wyznacza-

Zamiast tradycyjnej nalepki, kierowcy

giej konieczność. W myśl przepisów przy-

ją sztywne trasy (korytarze) dla kierowców,

będą rozliczali się z myta za pomocą apli-

jętych przez Unię Europejską emisja CO2

które – jeśli jest taka możliwość i pozwala

kacji mobilnej. Co ważne, tym razem cze-

z samochodów ma do 2030 roku zostać

na to czas – omijają autostrady i prowadzą

ski parlament nie zdecydował się na pod-

zmniejszona o 40%. Oznacza to, że prę-

drogami krajowymi – ocenia Czyż. – Dużo

niesienie cen. Powodem jest duża liczba

dzej czy później ciężarówki będą musiały

łatwiej mają przewoźnicy do 3,5 tony. Takie

przeprowadzanych na tamtejszych auto-

stać się bardziej ekologiczne.

auta mogą sobie pozwolić na przejazd

stradach remontów. – Zdecydowana większość floty polskich

Za wschodnią granicą

wieloma drogami lokalnymi, gdzie zestaw z 13,6 metrową naczepą nie ma możliwości przejazdu. Nie zawsze na takie opcje

przewoźników, to pojazdy spełniające normy emisji spalin Euro VI, co wpływa na wysokość

Korzystanie z płatnych odcinków w Rosji

zezwala nam czas i zobowiązania kontrak-

opłat. W przypadku Niemiec różnica opłaty

to koszt 2,20 rubla za kilometr. Od 1 lute-

towe, a przy obecnej konkurencji nie można

za kilometr między Euro VI i Euro V EEV dla

go 2021 roku ta kwota wzrośnie do 2,35

sobie pozwolić na opóźnienia w dostawach

pojazdu powyżej 18 ton o czterech osiach

rubla. Myto na terenie Federacji Rosyj-

towaru – podsumowuje.

wynosi 0,011 euro, co przy 10 tys. pokona-

skiej jest pobierane w ramach najwięk-

nych kilometrów miesięcznie da oszczędność

szego i najbardziej kompleksowego sys-

—— Informacja prasowa przygotowana

w wysokości 110 euro. Dla floty 50 pojazdów

temu Płaton, który indeksuje się co roku

dla mediów ogólnopolskich


44

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

CO TO JEST SENT I JAK WYGLĄDA PAŃSTWOWE MONITOROWANIE POJAZDÓW? System SENT to skrót od System Elektronicznego Nadzoru Transportu. Został on stworzony, by rejestrować tzw. towary wrażliwe, czyli, na przykład, paliwo, alkohol, czy tytoń. Za jego pomocą monitorowane są wszystkie podmioty związane z obrotem wspomnianych dóbr, czyli dostawca, nabywca oraz przewoźnik. Jak wyglądają przepisy związane z SENT? Z jakimi karami możemy się spotkać przy niepoprawnym nadaniu towaru? Jak wygląda monitorowanie pojazdu przez system i co grozi w wypadku przerwania połącznia? Na wszystkie pytania odpowie Tomasz Czyż, ekspert GBox z Grupy INELO.

Czym jest system SENT? System Elektronicznego Nadzoru Transportu, znany pod skrótem SENT to po prostu państwowy odpowiednik monitoringu pojazdów, skonstruowany by nadzorować przewóz oraz obrót tzw. towarów wrażliwych, czyli alkoholu, papierosów, leków, substancji zagrażających środowisku, czy paliwa. Jest on integralną częścią większej informatycznej struktury znanej jako PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Każdy przewoźnik, czy firma związana z przewozem towarów wrażliwych ma ustawowy obowiązek zgłoszenia się i zarejestrowania na konkretnej


45

WYDANIE 4 (13) październik 2020

platformie. – SENT od początku wzbu-

– Obecnie firmy poruszają się dużo spraw-

W momencie kiedy korzystamy z ogól-

dzał we wszystkich uczestnikach przewozu

niej w tych przepisach. Samo zgłoszenie prze-

nodostępnej aplikacji musimy pamiętać

towarów nim objętych dużo kontrowersji.

jazdu to formalność – trzeba jednak pamiętać

o karach, jakie grożą w wypadku przekro-

Z początku niejasne zasady zgłoszeń, proble-

o dotrzymywaniu terminów zgłoszeń i skrupu-

czenia 60 minutowej przerwy w transmi-

my z funkcjonowaniem systemu powodowa-

latnym wypełnieniu wszystkich danych. Błędy

sji i za dalsze kontynowanie jazdy. Kie-

ły wiele nerwów i niepewności. Wizja poten-

zamierzone i niezamierzone traktowane są tak

rowcy grozi kara grzywny w wysokości

cjalnych kar liczonych w dziesiątkach tysięcy

samo, a odwoływanie się potem od kar jest

od 5000 zł do 7500 zł, nierzadko będzie

złotych nie pomagała. Sama idea powstania

mało efektywne. Samo śledzenie przez system

to wyższy koszt od inwestycji w system

takiego systemu była słuszna – ograniczenie

przewozu ułatwili dostawcy usług telematycz-

telematyczny, który nie dopuści do takiej

szarej strefy i wykrywanie nieprawidłowości

nych. Posiadając telematykę zintegrowaną

sytuacji.

w obrocie towarami objętymi SENT. Unikanie

z rządowym systemem nie musimy opierać

płacenia podatków z tego tytułu ogranicza-

się na aplikacjach zainstalowanych na smart-

ły wpływy do budżetu państwa, a „oszczęd-

fonach kierowców. Rozwiązanie z aplikacją

ności” pozostawały w kieszeniach nieuczci-

u kierowcy posiada wiele wad – zasięg tele-

—— Obsługę SENT warto powierzyć pracow-

wie działających podmiotów – komentuje

fonów bywa różny, trzeba posiadać odpo-

nikom, którzy mają odpowiednią wiedzę i

Tomasz Czyż, ekspert GBox, Grupa INELO.

wiedni pakiet danych i dostęp do internetu,

są przeszkoleni w sprawnym operowaniu

smartfon może łatwo się rozładować, a kie-

w ramach tego systemu.

rowca nie zauważyć, że aplikacja nie nadaje

—— Wszelkie wątpliwości dotyczące frachtu

do systemu. Po 60 minutach przerwy w nada-

trzeba obowiązkowo zweryfikować przed

Przekazywanie danych globalizacyjnych

waniu obowiązkowe jest zatrzymaniu pojaz-

rozpoczęciem przewozu – warto skontak-

powinno odbywać się poprzez wykorzy-

du do czasu wznowienia przesyłania sygnału,

tować się bezpośrednio z operatorem sys-

stanie dowolnego urządzenia bądź aplikacji

w innym wypadku czeka nas kara pieniąż-

temu SENT.

wykorzystującej system GPS i potrafiących

na. W przypadku telematyki nasz dostawca

—— Wiele informacji dostępnych jest na rzą-

określić położenie pojazdu, czyli dowol-

sam wysyła dane do systemu SENT – dane

dowej stronie PUESC gdzie znajdują się

ny smartfon lub tablet z zainstalowanym

są dostępne online w czasie rzeczywistym,

obszerne FAQ i inne materiały rozszerza-

specjalnym oprogramowaniem. Przygo-

a kierowca nie musi uczestniczyć w całym

jące wiedzę.

towana aplikacja z certyfikatem państwo-

procesie. Co ważne, jeśli z jakiegoś powodu

—— Warto sprawdzić, czy nasz dostawca tele-

wym nazywa się SENT GEO i jest powszech-

transmisja zostanie przerwana, to przewoź-

matyki oferuje integrację z SENT.

nie dostępna w internecie do pobrania

nik otrzymuje alerty z ostrzeżeniami po 30

na dowolne urządzenie.

i 50 minutach oraz o ponownym wznowieniu

—— Informacja prasowa przygotowana

nadawania sygnału – dodaje Tomasz Czyż.

dla mediów ogólnopolskich

Jak działa system SENT?

Jak korzystać z SENT?


46

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

www.gbox.pl


WYDANIE 4 (13) październik 2020

47

CZYM JEST CAN I FMS, CZYLI BOHATEROWIE CYFROWEJ REWOLUCJI W TRANSPORCIE Magistrala CAN, czyli Controlled Area Network powstała w latach 80 XX wieku z inicjatywy niemieckiej firmy Bosch. To rozwiązanie powstało głównie z myślą o motoryzacji, by monitorować pracę silnika oraz pozostałych systemów pracujących podczas jazdy samochodem. W dniu dzisiejszym spotkamy się z tym urządzeniem w praktycznie każdym pojeździe, zarówno osobowym jak i ciężarowym. Co więcej, szyna CAN oraz bramka FMS to tzw. „cisi bohaterowie”, bez których nowoczesne rozwiązania telematyczne, czy TMS mogłyby nie istnieć. Jak CAN i FMS przyczyniły się do cyfrowej rewolucji w transporcie? Czym właściwie jest FMS i dlaczego jest to tak ważne rozwiązanie w kontekście TMS? Na te pytania odpowie Tomasz Czyż, ekspert GBox z Grupy INELO.


48

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Magistrala CAN oraz FMS – czym właściwie są?

przekładało się na fakt, że telematyka i TMS

Rozliczanie paliwa – paliwo to około 30%

praktycznie nie istniały na rynku. Ujednolice-

kosztów firmy transportowej. Wyposażenie

nie interfrejsu do zbierania informacji, takich

pojazdów w szynę CAN oraz systemy tele-

W latach 80 ubiegłego wieku nastąpił

jak prędkość pojazdu, działanie sprzęgła,

matyczne, które potrafią te dane pobierać

gwałtowny rozwój technologii związa-

hamulca skrzyni biegów, tempomatu, pozio-

i analizować pozwala na dokładne rozlicza-

nej z elektronicznym osprzętem silni-

mu paliwa oraz wielu innych przyczyniło się

nie i analizę spalania. Możemy kontrolować

ków spalinowych. Coraz więcej rozwią-

do rozwoju niezależnych systemów telema-

takie dane, jak pokonany dystans, czy śred-

zań, np. wtrysk paliwa, czy tempomat

tycznych, czego następstwem jest cyfrowa

nie spalanie. Zestawiając te informacje w sys-

zaczęło korzystać z rozwiązań opartych

rewolucja w transporcie drogowym – mówi

temie TMS z danymi importowanymi z kart

o schematy i płytki drukowane, wypiera-

Tomasz Czyż, ekspert GBox, Grupa INELO.

paliwowych mamy pewność, że prowadzimy

jąc urządzenia opierające się na czystej

kontrolę na wysokim poziomie, dzięki danym

mechanice. Następstwem tych innowa-

odpowiedniej jakości.

cji był jednak pewien problem – systemy Ecodriving – Bez danych z CAN szeroko

nie potrafiły się między sobą „komunikować”. Głównym zastosowaniem szyny CAN jest właśnie wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, w które jest wyposażone nasze auto oraz ich gromadzenie, pozwalające diagnozować ewentualne problemy. – Nowoczesne pojazdy w zasadzie nie mogłyby funkcjonować bez magistrali CAN. Gdyby nie to rozwiązanie, system ABS nie wiedziałby, w którym

FMS jest więc standardem ułatwiającym podłączenie zewnętrznego systemu telematycznego, nie wymaga ingerencji w instalację pojazdu. Z kolei, szyna CAN umożliwia zbieranie danych potrzebnych do analizy.

pojęty ecodriving i walka o jak najmniejsze spalanie wyglądałaby zupełnie inaczej. Systemy oceniające styl jazdy kierowcy korzystają z wielu parametrów udostępnianych za pomocą magistrali CAN – między innymi prędkość, średnie spalanie, nacisk na pedał gazu, użycie tempomatu, pedału hamulca, retardera itp. Im więcej danych jest dostępnych, tym bardziej doskonałe są późniejsze

momencie ma się uruchomić, nasze samo-

analizy. Dzięki nim zwiększa się świadomość

chody nie mogłyby być wyposażone w roz-

zarówno samych kierowców, jak i osób zarzą-

wiązania start-stop (komputer zarządzają-

dzających flotą.

cy naszym pojazdem nie dostałby informacji

Co zawdzięczamy magistrali CAN oraz systemowi FMS?

danych, ich zakres jest stale poszerzany.

wiadającą za komfort oraz bezpieczeństwo

Odpowiada Tomasz Czyż, ekspert GBox

na oś. Pomaga to w planowaniu tras oraz

kierowcy. Centralna jednostka sterująca, czyli

z Grupy INELO:

pozwala weryfikować ewentualne nieprawi-

od czujnika odpowiadającego za mierzenie prędkości, że nasz samochód stoi w miejscu). Dzisiejsze pojazdy, a w szczególności ciężarówki są naszpikowane elektroniką, odpo-

CAN udostępnia również wiele innych Możemy w czasie rzeczywistym sprawdzać masę brutto pojazdu, czy aktualne naciski

tzw. główny komputer w pojeździe może mieć

– Bez dostępu do danych z CAN przez sys-

dłowości – być może niedoświadczony kie-

styczność z aż kilkudziesięcioma systema-

temy telematyczne i TMS cyfrowa rewolucja

rowca źle rozłożył towar na naczepie i oś

mi, które odpowiadają np. za przełożenia

nie nabrałaby takiego rozpędu, który może-

napędowa jest zbyt mocno obciążona? Takie

w skrzyni biegów, hamulce, klimatyzację,

my teraz obserwować. Logistyka 4.0 garścia-

dane pozwalają szybko reagować oraz uni-

tempomat, wspomaganie i wiele innych. Ich

mi korzysta z danych przetwarzanych przez te

kać dodatkowych kosztów, np. szybszego

działanie jest możliwe właśnie dzięki magi-

systemy. Szyna CAN zbiera informacje telema-

zużycia opon. Ważną daną są informacje

strali CAN – dodaje Tomasz Czyż, ekspert

tyką, poprzez interfejs FMS pozwala je odczy-

brane pod uwagę przy czasie pracy kierow-

GBox, grupa INELO.

tać, a TMS interpretować, co możemy prze-

cy. Możemy między innymi sprawdzić auto-

Z kolei FMS, czyli Fleet Management

łożyć bezpośrednio na korzyści finansowe

ryzację kierowcy, czyli kto jest zalogowany

System to rozwiązanie powstałe już

dla przedsiębiorstwa transportowego, czyli:

do 1 i 2 slotu w tachografie. Dzięki temu systemy telematyczne oraz TMS przypisują kon-

w latach 2000. Jego powstanie wiązało się z potrzebą wynalezienia jednego stan-

Automatyzacja procesów – dzięki cyfro-

kretne zdarzenia w czasie do konkretnego

dardu pozwalającego odczytywać najważ-

wym danym pobieranym z szyny CAN może-

pracownika.

niejsze dane z pracy pojazdu. System ten

my zastąpić papierowe karty drogowe.

Co ważne dane z CAN są dostępne histo-

jest szczególnie istotny z punktu widze-

Kierowcy nie muszą już wpisywać na papie-

r ycznie – możemy w każdej chwili cof-

nia telematyki oraz systemów TMS i głów-

rowych kartkach stanów liczników, godzin

nąć się do wybranego okresu czasu. Daje

nie do tego celu został stworzony. Przed

załadunków oraz paliwa. Dzięki telematyce

nam to bezpieczeństwo i łatwą dostępność

rokiem 2002 najwięksi producenci cięża-

zintegrowanej z TMS możemy pobierać dane

informacji. W korelacji z danym dostępny-

rówek stosowali różne interfejsy pozwala-

z CAN i łączyć je z konkretnymi czynnościami,

mi w TMS możemy wyciągać wnioski z ana-

jące zbierać dane z ich pojazdów, co ozna-

czy zadaniami kierowców. Nie trzeba pytać

liz rentowności, badać konkretne obszary

czało, że zmieniając markę ciężarówki

kierowcy, jakie miał stany licznika na zała-

funkcjonowania firmy i dbać o strategię roz-

należało zmienić również sposób mon-

dunku, jaki na rozładunku, nie trzeba cze-

woju przedsiębiorstwa.

tażu systemu telematycznego – Wiązało się

kać aż kierowca przyjedzie do bazy. Dane

to oczywiście z dużo większym kosztem zwią-

są dostępne online i odpowiednio obrabia-

zanym z analizą danych, co bezpośrednio

ne po stronie TMS.

—— Informacja prasowa przygotowana dla mediów ogólnopolskich


WYDANIE 4 (13) październik 2020

CB RADIO NA CENZUROWANYM – CO JE ZASTĄPI? CB radio biło w Polsce rekordy popularności w latach 90. Żeby dołączyć do grona użytkowników mobilek wystarczyło zaopatrzyć się w słuchawkę, odbiornik i antenę. Jednak wraz ze zmianą niemieckich przepisów CB radio może na dobre zniknąć z kabin ciężarówek, które przewożą w tym kraju towar. Czy rynek ma jakieś alternatywy dla kierowców, którzy chcą wiedzieć, jak dróżka na Berlin?

49


50

W

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

czasach przed powszech-

Choć sprzęt CB stał się symbolem komuni-

połączenia, nawet w prywatnych kanałach

nym dostępem do Internetu,

kacji na trasie, czas od niego odejść nie tylko

użytkowników. Dodają, że oprogramowa-

za pomocą CB radia, zawodo-

ze względu na kwestie bezpieczeństwa, ale

nie reaguje na głos, czyniąc je teoretycz-

wi kierowcy informowali się, o możliwych

również dlatego, że to obecnie systemy tele-

nie dopuszczalnym przez niemieckie prze-

kontrolach drogowych i warunkach na tra-

matyczne oferują urozmaicone i przydatne

pisy. Można mieć jednak wątpliwości, czy

sie w Polsce oraz za granicą. Nad Wisłą

funkcjonalności. Z jednej strony przewoźnik,

sam głos wystarczy do całkowitego obsłu-

prawo wyraźnie odróżnia telefon komór-

udostępniając takie oprogramowanie kie-

żenia skomplikowanego mechanizmu, jakim

kowe od sprzętu CB, jednak liczba wypad-

rowcy, zdejmuje z niego konieczność opra-

jest smartfon. Z pewnością rozwiązaniem

ków1 spowodowanych używaniem prze-

cowania trasy np. pod kątem obowiązko-

mogą okazać się systemy opatrzone cer-

nośnych urządzeń za kierownicą (CB radia,

wego odpoczynku, ominięcia korków oraz

tyfikatem zgodności z ustawą i sygnowane

ale także tabletów, telefonów i smartwa-

zamkniętych odcinków, a z drugiej – może

przez przedstawicieli samej branży.

chy) mogła skłonić niektóre kraje do wpro-

monitorować łańcuch dostaw, zweryfikować

wadzenia w tym zakresie ograniczeń.

koszty, czy wygenerować raporty dotyczące

Przez CB nie porozmawiają więc kierują-

chociażby terminowości transportów. Komu-

cy na terenie m.in. Szwecji, Irlandii, Grecji,

nikacja na trasie jest dla kierowców zbyt

Hiszpanii czy Austrii, a od niedawna rów-

istotna, żeby z niej całkowicie rezygnować.

nież w Niemczech.

Czasami kontakt stanowi wręcz konieczny

Zapowiedzi, a następnie nowelizacja usta-

warunek bezpiecznego przejazdu. Jak w każ-

wy o ruchu drogowym w Niemczech, regu-

dej branży, potrzebujemy do tego profesjo-

lująca używanie elektroniki podczas kiero-

nalnych narzędzi.

– Od pewnego czasu obserwujemy, że firmy transportowe i zrzeszające je organizacje, zaczynają zamawiać, a nawet same produkować, aplikacje, które funkcjonalnościami przewyższają CB. W ten sposób organizacje dają swoim kierowcom narzędzia wytworzone z własnych zasobów, które usprawnią tranzyt – to podwójna korzyść.

wania, od lat niepokoiły polskich kierowców

Te słowa mogliby potwierdzić przed-

zawodowo poruszających się po tamtejszych

stawiciele firm oferujących transport nie-

drogach. Stało się to, czego obawiali się naj-

normatywny. W ich przypadku kontakt

bardziej. Od 1 lipca br. u naszych zachod-

pilota z kierowcą za pomocą CB radia jest

nich sąsiadów zaczął obowiązywać zakaz

na terenie Niemiec wręcz wymagany prze-

korzystania za kółkiem z przenośnego sprzę-

pisami. Być może, to niedopatrzenie nie-

tu elektronicznego, obłożony mandatami

mieckiego ustawodawcy i również w tym

w wysokości nawet do 200 euro. Niewiel-

przypadku konieczna okaże się zmiana

kie pocieszenie stanowi fakt, że na dosto-

kanału komunikacji. Niezależnie od prze-

sowanie się do przepisów niemiecki rząd

pisów, producenci aplikacji już od pewne-

dał kierowcom czas do 31 stycznia 2021 r.

go czasu wieszczą koniec CB i proponują

i zaapelował do poszczególnych landów, żeby

klientom alternatywy, których używanie

powstrzymały się w tym czasie od nakłada-

nie grozi mandatem. Szybsze, bezpiecz-

Wskazuje się, że digitalizacja jest jednym

nia kar. Korzystania – czyli operowania nimi

niejsze i bogatsze wersje aplikacji dostęp-

z ważniejszych filarów rozwoju branży TSL,

manualnie. Z tego powodu na cenzurowa-

nych na telefon mogą okazać się gwoź-

a jej intensywny rozwój powinien nastąpić

nym znalazło się popularne CB radio, które

dziem do trumny sprzętu CB.

po 2022 r2. Dużą rolę odegra tu AI. Takie połą-

w swojej klasycznej wersji nie doczekało się (i pewnie nie doczeka) obsługi bezdotyko-

Mobilki na głośnym

czenie może dać bardzo ciekawe rezultaty technologiczne – podsumowuje Dawid Kochalski i dodaje, że podobne rozwiązanie przetesto-

wej, ponieważ to właśnie trzymana w dłoni „gruszka” stanowi jego nieodłączny element.

Zakaz ręcznej obsługi urządzeń natural-

wał już niemiecki gigant chemiczny BASF, który

Jak zauważa Dawid Kochalski, ekspert

nie naprowadził producentów w stronę

swoich międzynarodowych kierowców zaopa-

GBox, Grupa INELO, monitorującej ponad

wykorzystania obsługi głosowej. Na rynku

trzył w aplikację ułatwiającą nie tylko poru-

30 tys. ciężarówek jeżdżących po UE –

dostępne są już aplikacje, które przetwarza-

szanie się po skomplikowanym terminalu, ale

ją mowę na tekst i umożliwiają w ten sposób

również kierującą do konkretnego miejsca zała-

korzystanie z branżowych grup w mediach

dunku lub rozładunku. – To doskonale pokazu-

społecznościowych. To ważne, ponieważ

je, jakie trendy możemy zaobserwować w bran-

systemy, żeby dorównać legendarnemu CB,

ży TSL: technologia ma sprawić, że przejazd

nie powinny pomijać elementu interakcji

będzie bezpieczny, szybki i zgodny z przepisami.

pomiędzy użytkownikami drogi, który sta-

A zapewnienie takich narzędzi kierowcom zale-

nowił właśnie o atrakcyjności gruszki. Takie

ży również od przewoźników i organizacji bran-

funkcjonalności zaczynają być dostępne

żowych – podsumowuje Dawid Kochański.

– CB radio to nie tylko ostrzeganie się przed kontrolami drogowymi, ale również wymiana informacji chociażby o dostępności parkingów, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia zawodowego kierowcy.

w aplikacjach produkowanych w Polsce. Ich twórcy chwalą się, że to rozwiązania elimi-

—— Informacja prasowa przygotowana

nujące szumy i gwarantujące lepszą jakość

dla mediów ogólnopolskich

1 https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/ersosynthesis2018-cellphone-summary.pdf 2 https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2019/transport-przyszlosci-perspektywy-rozwojutransportu-drogowego-w-polsce-2020–2030.html


WYDANIE 4 (13) październik 2020

51


52

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

MARKETING DLA TWARDZIELI. EMPLOYER BRANDING W BRANŻY TSL

JOANNA BERLIŃSKA Założycielka i współwłaścicielka agencji marketingowej Lightscape. Strateg, specjalista komunikacji, rzecznik prasowy i szkoleniowiec. Odpowiada za rozwój startupowej marki Visibly, oferującej mierzalne działania PR, pozycjonujące marki w TOP10. Realizowała działania dla największych marek z branży finansów i bankowości, FMCG, healthcare, IT i edukacyjnej, m.in. PKO Leasing, Getin Leasing, Aviva, Idea Bank, Expander, Linux, GFT, Manufaktura, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz UMCS w Lublinie.

Marketerzy, którzy tworzą komunikację skierowaną do zawodowych kierowców nie mają łatwego zadania. Odbiorca jest świadomy. Zna rynek. Trudno nabić go w marketingową butelkę. Z niejednego pieca próbował chleba – statystycznie ma 40 lat, z których kilkanaście przepracował w zawodzie. Co więcej, jest doskonale skomunikowany ze swoimi kolegami, z którymi na bieżąco wymienia się informacjami. Zadanie nie należy do prostych, jednak skoro braki kadrowe w firmach transportowych przekroczyły 100 tys. osób, a w perspektywie 2022 r. mają sięgnąć nawet 200 tys., pora zawinąć rękawy…


53

WYDANIE 4 (13) październik 2020

profile, podejmują się współpracy z mar-

wynagrodzenia (14%) oraz 5% uważają-

kami, które chcą docierać do tej grupy

cych, że niesatysfakcjonująca jest wyso-

zawodowej.

kość naliczania składek emerytalnych,

Internet to oczywiście nie wszystko. Przedstawiciele zawodu jeżdżą po całej

czyli fak tyczne rozliczenie w ramach umowy o pracę.

Europie, spotykając się w czasie postojów.

Ważnym i niedocenianym, a szeroko

Informacje gnają wśród nich z prędkością

dyskutowanym, powodem decyzji o zmia-

światła, a przynajmniej rozpędzonej cię-

nie pracy są także relacje z pracodawcą.

żarówki. Jeśli wiadomość o opóźnionych

Jako bezpośrednią przyczynę odejścia

wynagrodzeniach w polskiej firmie, nie

wskazuje je aż co 10 pracownik.

rozejdzie się natychmiast przez Internet, dojedzie na koniec Europy w swoim tempie, tyle, że ciągnikiem. Kierowcy mają też więcej czasu niż przedstawiciele innych

Jak słuchać, to swoich

grup zawodowych na rozmowy i wymia-

Dodatkowym argumentem przemawia-

nę informacji: z daleka od domu, często

jąc ym za uporządkowaniem pow y ż-

spędzają przerwy w branżowym towarzy-

szych kwestii przez pracodawcę jest fakt,

stwie, co sprzyja integracji i omawianiu

że aż 71% kierowców podejmuje pracę

wszystkich wspólnych problemów.

w wyniku polecenia przez innego kolegę

Skoro informacja rozchodzi się szybko,

z branży. 17% sugeruje się przy wyborze

sprawa w pewnym sensie wydaje się pro-

opiniami z forów internetowych. Porta-

sta. Tworzymy atrakcyjny (i autentyczny)

le z ogłoszeniami czy media branżowe

przekaz i wykorzystujemy ową machine-

pełnią również istotną rolę (odpowied-

rię do dystrybucji naszych komunikatów.

nio: 22 i 16%), jednak to pracownicy, jako

Niestety sprawę komplikuje fakt, że prym

ambasadorzy rozdają karty.

wiodą informacje negatywne. Szacuje się,

Skłonność grupy do polegania na pole-

że te pierwsze przekazujemy średnio 10

ceniach kolegów i ograniczone zaufanie,

osobom, a te pozytywne zaledwie trzem.

jakim darzy źródła zewnętrzne, sprawia,

Zaczynamy więc od...

że dobrym rozwiązaniem jest wykorzysta-

… zabezpieczenia tyłów

nie sprawdzonych i posiadających swoich fanów branżowych ambasadorów. Marketerzy mają do wyboru szeroką gamę

Ciągnikiem i Internetem

Zanim pokusimy się o aktywną komunika-

internetowych celebrytów, których ofer-

cję employer brandingową, warto upew-

ta cenowa różni się głównie w zależności

nić się, że oferta naszej firmy wpisuje się

od posiadanych zasięgów. Wspólne akcje,

w oczekiwania rynku i nie jesteśmy czar-

konkursy, product placement – ogranicza

nym bohaterem internetowych forów.

nas tylko budżet, wyobraźnia i ewewn-

W przeciwnym razie, kampania promo-

tualnie zasady stosowane przez prowa-

cyjna będzie „wodą na młyn” dla osób

dzącego profil.

wyrażających niezadowolenie na forach.

Innym rozwiązaniem jest zaangażo-

Zawodowy kierowca używa CB Radia (choć

Od strony praktycznej, pierwszym kro-

wanie do działań promoc yjnych wła-

to ma się wkrótce zmienić), komunikuje się

kiem jest dokładny monitoring przestrze-

snych pracowników-kierowców. Nieoce-

na grupach zawodowych, liczących dzie-

ni internetowej pod kątem opinii i dyskusji

nione jest ich wsparcie, jako dających

siątki tysięcy osób, jest aktywny na profi-

o naszej marce. Najprościej jest skorzystać

rekomendacje ambasadorów, w ypo-

lach facebookowych poświęconych bran-

z narzędzi do monitorowania Internetu,

wiadających się pozytywnie w mediach

ży i motoryzacji. Biorąc pod uwagę liczbę

które przydadzą się również do bieżące-

społecznościowych.

grup i profili oraz prowadzone na nich dys-

go śledzenia informacji o marce i przebie-

kusje, sięgające nierzadko kilkuset komen-

gu naszej kampanii.

Bardziej zaawansowanym pomysłem jest aktywne kreowanie własnych boha-

tarzy, można stwierdzić, że jest to grupa

Jakie kwestie war to uporządkować

terów promujących firmę. Przykładem

niezwykle aktywna. Komentująca i chęt-

przed startem promocji? Co budzi naj-

są filmy czy posty w mediach społecz-

nie angażująca się w wymianę myśli. Kto

więcej negatywnych emocji w stosunku

nościowych, tworzone z udziałem kie-

nie wierzy, może odwiedzić choćby profil

do pracodawców? Tę kwestię porządkuje

rowców. Pokazują one kulisy codziennej

Iwony Blecharczyk – Trucking Girl, która

raport firmy pwc wskazujący m.in. przy-

pracy, wykorzystują hasła, określenia,

prezentując arkana życia za kierownicą,

czyny zmiany pracy kierowców. 70% z nich

których na co dzień używają. Autentyczne

zgromadziła 250 tys. fanów. Jej pojedyn-

zmienia pracę z przyczyn finansowych.

komunikaty z udziałem kolegów z pracy

cze posty bywają komentowane kilka-

Na tę liczbę składają się: osoby niezado-

zachęcają do interakcji, cieszą się zdecy-

naście tysięcy razy. Zarówno Iwona Ble-

wolone z wysokości wynagrodzenia (50%),

dowanie większą popularnością niż zwy-

charczyk, jak i inni prowadzący podobne

ci, których frustruje opóźniona wypłata

kłe reklamy.


54

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

O czym mówić? O wszystkim, co zachęca kierowców do podjęcia pracy, o ile faktycznie mamy to w ofercie pracodawcy. Analogicznie, jak przy deklarowanych przyczynach odejścia, kluczową rolę przy wyborze pracodawcy odgrywa wysokość, terminowa wypłata i forma naliczania wynagrodzenia (odpowiednio: 80, 34 i 17%). Przy wyborze pracodawcy na prowadzenie wysuwają się dwie dodatkowe kwestie: jakość i klasa samochodu (44% wskazań) oraz relacje pomiędzy pracodawcą a kierowcami (28%). Pewne znaczenie (na poziomie 7%) ma także możliwość rozwoju poprzez szkolenia. Idealny pracodawca: oferuje więc dobre zarobki, wypłaca je na czas, posiada atrakcyjną flotę i potrafi efektywnie budować relacje. Są też tacy, którzy z sukcesem odważyli się mówić o rzeczach trudnych. Nie jest tajemnicą, że pracę zawodowego kierowcy, zwłaszcza na trasach międzynarodowych, trudno pogodzić z życiem rodzinnym. Tryb pracy, liczne wyjazdy i nieprzewidziane zmiany planów powodują więcej niż co 4. odejście. W emocje związane z rozłąką, w nastroje pełne tęsknoty za domem, problemów z pogodzeniem życia osobistego z pracą, umiejętnie wsłuchała się firma ADAR, tworząc serię filmów wizerunkowych. Pokazują one bardzo osobisty i trudny wymiar pracy w zawodzie, z którym – jak się okazało – utożsamiają się tysiące osób. Produkcje mają wielomilionową publiczność i dziesiątki tysięcy komentarzy. Główną rolę w scenariuszu odgrywa kierowca, który podróżuje pięknym ciągnikiem z naczepą oznakowaną solidnych rozmiarów logotypem. Komunikację z kierowcami można porównać do indiańskiego tańca na linie rozpiętej nad przepaścią. Z jednej strony szybko można osiągnąć spektakularny efekt. Skrzydła marketingu szeptanego mają tu niezwykłą moc. Chwytliwe hasła i atrakcyjna wizualnie kreacja sprawdzą się jednak jedynie pod dwoma warunkami: trafią w gust grupy docelowej, tj. uwzględnią jej upodobania, oczekiwania i kody komunikacyjne, którymi się posługuje. Przede wszystkim jednak kreacja musi być oparta o faktyczne informacje, poparte działaniami firmy. W przeciwnym razie bardzo szybko można osiągnąć skutek odwrotny od zamierzonego – narazić markę na „upadek” z dużej wysokości: śmieszność i niekończące się dyskusje.


WYDANIE 4 (13) październik 2020

55


56

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

www.inelo.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.