11 Czas na transport

Page 13

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

SPIS TREŚCI 6

Artykuły ekspertów

19

EMAT NUMERU: T Branża transportowa w czasie pandemii koronawirusa – jak przetrwać trudny czas?

22

Sklep Inelo - szkolenia i produkty w jednym miejscu

WYWIAD NUMERU: AXO Logistyka – polska firma z wielkim potencjałem. Rozmowa z Tomaszem Popielarczykiem, Specjalistą ds. Transportu w AXO Logistyka

23

dkryj na nowo swoją firmę – wdrożenie systemu O telematycznego i TMS

rupa Inelo i jej marki z nowym G spójnym wizerunkiem

26 29

31

oronawirus – transport i kierowcy zawodowi K w czasie pandemii

elematyka transportu. Ratunek dla rentowności T i „must have” dla bezpieczeństwa kierowców

35

zego boją się przewoźnicy – czy pakiet mobilności C wpłynie na decyzje zakupowe polskich przedsiębiorstw transportowych?

37

Kabotaż nie dla polskich przewoźników?

33

I le zarabia kierowca ciężarówki w Polsce? Zmiany w wynagrodzeniach w 2020 roku

42

o wiemy o tachografach inteligentnych drugiej C generacji? Pakiet mobilności i kolejna wersja smart tacho

44

Huby przeładunkowe i nowe szlaki handlowe

46

Telematyka – nie taka straszna, jak ją malują

49

Czas budowania wirtualnych społeczności

39

WYDAWCA I SIEDZIBA REDAKCJI: Inelo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Karpacka 24/U2b 43-300 Bielsko-Biała REDAKTOR NACZELNY: Karolina Bakalarska redakcja@inelo.pl REDAKTOR: Kamil Pawłowski KOREKTA: Kamil Pawłowski PROJEKT I ŁAMANIE: www.skladgazet.pl NUMER: Numer 2 (11), kwiecień 2020 r. REKLAMA: Kamil Pawłowski marketing@inelo.pl PROJEKT OKŁADKI: Anna Witkowicz5

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

SZANOWNI CZYTELNICY, w noworocznym wydaniu kwartalnika

delegowanego, gdyż to właśnie kierow-

przybliżyliśmy zmiany dotyczące krajo-

cy zawodowi, wykonując swoje obowiąz-

wego i europejskiego transportu, na jakie

ki służbowe, często narażeni są na udział

powinniśmy się przygotować w 2020 roku.

w zdarzeniach, w wyniku których doznają

Nikt jednak nie przypuszczał, że przyj-

urazów lub ponoszą śmierć. Przedmiotem

dzie mierzyć się nam z pandemią SARS

oceny pozostaje kwalifikacja, czy doszło

CoV-2, która w znaczący sposób wpływa

w tych przypadkach do wypadku przy

na każdy obszar europejskiej gospodar-

pracy, wypadku zrównanym z wypadkiem

ki, w tym również na transport drogowy.

przy pracy lub też nie można ich uznać

Aktualna sytuacja stwarza przedsiębior-

za żadne z nich. Warto również chwilę

com wiele trudności, stawiając pytanie

poświęcić na wywiad z Tomaszem Popie-

o przyszłość. W nowym numerze kwar-

larczykiem, Specjalistą ds. Transportu

talnika Czas na transport, postanowiliśmy

w AXO Logistyka, który wyjaśnia, dlacze-

poświęcić miejsce koronawirusowi i jego

go tak ważne jest zachowanie z Klientami

oddziaływaniu na funkcjonowanie firmy

relacji partnerskich. Okazuje się, że gorsze

transportowej, zadając pytanie „Branża

czasy można przetrwać dzięki stałym Klien-

transportowa w czasie pandemii koronawi-

tom, którzy mają do nas pełne zaufanie.

rusa – jak przetrwać trudny czas? ”. Łukasz

Jak można zauważyć, Grupa Inelo, lider

Włoch, Główny Ekspert ds. Analiz i Rozli-

w dostarczaniu kompleksowych rozwią-

czeń, wyjaśni, jak postępować w sytuacji

zań z zakresu telematyki i rozliczania czasu

sprzeciwu wyjazdu w trasę kierowcy oba-

pracy kierowców dla branży TSL, połączyła

wiającego się zarażenia koronawirusem,

swoje marki pod egidą zintegrowanej iden-

a także, co zrobić, jeżeli mimo ogranicze-

tyfikacji wizualnej. Nowe logotypy spółek

nia zagrożenia, pracownik odmówi wyko-

grupy są odzwierciedleniem realizowanej

nania zadań służbowych. Z artykułu nume-

strategii biznesowej – one stop shop, któ-

ru dowiedzą się również Państwo, komu

rej celem jest ułatwienie dostępu do cyfro-

przysługuje dofinansowanie w ramach tar-

wych rozwiązań polskim firmom: od MŚP

czy antykryzysowej i jakie warunki należy

po liderów rynku. Liczymy, że nowy spójny

spełnić, aby z niego skorzystać.

wizerunek przypadnie Klientom do gustu

Tradycyjnie w kwartalniku pojawił y

i pozytywnie wpłynie na rozpoznawal-

się artykuły naszych ekspertów, w któ-

ność naszych usług i produktów. Na sam

rych m.in. analizie poddane zostało spra-

koniec, miło nam poinformować, o zmia-

wozdanie Państwowej Inspekcji Pracy,

nach szaty graficznej kwartalnika Czas

przedstawiające rezultaty jej działań kon-

na transport – wszystko po to, aby dosto-

trolno-nadzorczych i prewencyjnych.

sować go do zmienionych logotypów, jak

Z przedstawionego raportu nasuwa się

również, by jego lektura była jeszcze bar-

jeden podstawowy wniosek. Jaki? Zachę-

dziej przyjazna w odbiorze. To, co się nie

camy do lektury. Ponadto podpowiadamy,

zmieniło, to wartościowe artykuły, pisane

jak poprawnie wpisywać symbole państw

z myślą o naszych Czytelnikach.

podczas rozpoczęcia pracy oraz jej zakończenia na tachografach montowanych

Zapraszamy do lektury!

do 15.06.2019 r. oraz na inteligentnych tachografach cyfrowych. Zmierzymy się

—— Redakcja kwartalnika

również z tematem wypadku pracownika

Czas na Transport


6

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

ZMIANY W PODEJŚCIU DO ANALIZY NARUSZEŃ Z USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW

P

aństwowa Inspekcja Pracy opubli-

odnoszących się do transportu drogowe-

kowała sprawozdanie1, przedstawia-

go, najczęstszymi naruszeniami były:

jące rezultaty swoich działań kon-

—— nieprawidłowości w odbieraniu odpo-

trolno-nadzorczych i prewencyjnych, które

czynków dobowych,

mają wpłynąć na wyeliminowanie zagrożeń

—— brak wymaganych przerw po okresie

dla zdrowia i życia pracowników, poprawę

jazdy,

warunków pracy, a także przestrzeganie

—— niestosowanie się do limitu dziennego

prawa pracy. Według raportu inspekto-

czasu jazdy,

rzy przeprowadzili blisko pół tysiąca kon-

—— niezapewnienie odpowiedniego tygo-

troli w ramach realizacji „Krajowej Strategii

dniowego czasu odpoczynku kierowcy.

Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy

PIOTR DAJEMA Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń Doświadczony wdrożeniowiec, specjalista z zakresu oprogramowania 4Trans. W Inelo odpowiedzialny jest za przeprowadzanie wdrożeń oraz prowadzenie warsztatów i szkoleń (otwartych i zamkniętych) dla firm transportowych m.in. z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz znajomości przepisów i obsługi tachografów dla kierowców.

i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 20172018”. Łącznie opisywanymi czynnościami

Przekraczanie czasu pracy kierowcy w porze nocnej

objęto 2 500 kierowców, w tym 424 494 dni

Kolejna grupa naruszeń wynikała z nieprze-

pracy. W zakresie łamania przepisów Rozpo-

strzegania norm określonych w Ustawie

rządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu i Rady

o czasie pracy kierowców, gdzie najczęst-

z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmo-

szym wykroczeniem jest przekraczanie

nizacji niektórych przepisów socjalnych

czasu pracy kierowcy w porze nocnej.

www.inelo.pl 1

Druki 3586 z dnia 21 czerwca 2019 roku


7

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

w ustalonej w przedsiębiorstwie porze noc-

Aby nie dochodziło do przekroczenia 10 godzin pracy, jeśli praca wystąpiła w porze nocnej, przedsiębiorstwa transportowe powinny ustalić porę nocną, jako cztery godziny między 0:00 a 7:00 – pamiętając, że nie jest ona tożsama z godzinami nocnymi wynikającymi z Kodeksu Pracy.

nej. Z reguły jest to trudne do wprowadzenia w życie i niesie za sobą wiele zagrożeń jak np. dezorganizację czasu pracy i ewentualne opóźnienia w realizacji zadań transportowych. Rozwiązaniem może być ustalenie pory nocnej w godzinach, w których kierowcy pracują najrzadziej.

W celu analizy czasu pracy w porze noc-

– po każdym odpoczynku dobowym. Istnie-

W świetle obowiązujących przepisów istnie-

nej należy określić początek doby, która

je jednak realne ryzyko nachodzenia się dób,

je cienka granica między zdarzeniami – innej

rozpoczyna się od pierwszego zdarze-

co w konsekwencji może spowodować wyka-

pracy a dyspozycyjności. Nierzadko kierow-

nia jazdy, innej pracy lub dyspozycyjności

zanie naruszenia w dwóch dobach za tę samą

cy w celu naliczenia wyższego wynagrodzenia

po odpoczynku dziennym lub tygodnio-

pracę w porze nocnej (rys. 2).

nadużywają innej pracy, potocznie nazywa-

wym, a następnie zsumować wszystkie

W celu ujednolicenia sposobu analizy roz-

nej „młotkami”, mimo, że mogliby przestawić

aktywności zaliczane jako praca (zdarzenia

kładu dób, Główny Inspektor Pracy wydał

tachograf na zarejestrowanie czasu dyspozycji

jazdy oraz innej pracy). W tym przypadku,

wytyczne GIP-GPP.0401.3.2019.1, dopre-

– „koperty”. Aby kierowcy właściwe podejmo-

w myśl Ustawy o czasie pracy kierowców

cyzowując w ten sposób zasady weryfi-

wali decyzję ustawiając selektor tachografu,

nie są uwzględniane zdarzenia dyspozycyj-

kacji przekroczenia czasu pracy w porze

należy uświadamiać ich, że czas dyspozy-

ności oraz przerwy w czasie pracy. Warto

nocnej. W przypadku, gdy kierowca w 24

cji również jest czasem płatnym. Na pewno

zaznaczyć, że odpoczynek dzienny nie roz-

godziny od rozpoczęcia pracy (np. o godzi-

pozwoli to niejednokrotnie na wcześniejsze,

dziela okresu analizy, dlatego nierzadko

nie 05:00 w czwartek) będzie realizować zda-

a co najważniejsze – zgodne z przepisami

zdarza się, że aktywności po odpoczynku

rzenie jazdy, innej pracy lub dyspozycyjno-

dotarcie do miejsca docelowego.

są zaliczane do poprzedniej doby, powo-

ści (np. o godzinie 05:00 w piątek prowadzi

dując powstanie naruszenia (rys. 1).

pojazd), kolejne 24 godziny będą liczone

Wykroczenie nastąpi, jeśli w danej dobie

od tego momentu (piątek, godzina 05:00),

(24 godziny od momentu rozpoczęcia pracy

a nie od rozpoczęcia pracy po odpoczynku

po odpoczynku dziennym lub tygodniowym)

dziennym (na diagramie godzina 02:00 w pią-

czas pracy przekroczył 10 godzin.

Nieodebranie wymaganej przerwy po sześciu godzinach pracy

tek). Natomiast w przypadku, gdy koniec

Drugim najczęściej popełnianym naru-

Problematyczne może okazać się ustale-

okresu 24-godzinnego przypada podczas

szeniem dotyczącym czasu pracy jest nie-

nie momentu rozpoczęcia kolejnego okresu

przerwy lub odpoczynku, kolejny okres roz-

odebranie wymaganej przerwy po sześciu

24-godzinnego. Przepisy nie są w tej kwestii

pocznie się po pierwszej minucie jazdy, innej

godzinach pracy. W sytuacji, gdy sumarycz-

doprecyzowane i pozostawiają wiele moż-

pracy lub dyspozycyjności (rys. 3).

na wartość czasu jazdy oraz innej pracy

liwości interpretacji. Dominującą praktyką

Aby zmniejszyć ilości naruszeń wynikają-

wyniesie sześć godzin bez wymaganej prze-

stosowaną do tej pory było rozpoczynanie

cych z pracy w porze nocnej warto zaplano-

rwy, kierowca jest zobowiązany rozpocząć

każdej doby na zasadach opisanych powyżej

wać trasy tak, żeby praca nie występowała

przerwę trwającą 30 minut – jeśli dobowy czas pracy w tej dobie nie przekracza 9 godzin czasu pracy lub 45 minut, jeśli zostanie przekroczone 9 godzin. Wskazaną przerwę można dzielić na okresy nie krótsze niż 15 minut. Niestety, nie w każdym przypadku łatwo jest przewidzieć, ile kierowca w danym dniu będzie pracował. Jeżeli praca zosta-

rys. 1

nie wyznaczona na 8 godzin, wystarczy, że kierowca odbierze przerwę wynoszącą pół godziny po maksymalnie 6 godzinach pracy. Dotychczas było tak, że kierowca, który odebrał przerwę trwającą pół godziny nie powinien pracować ponad 9 godzin pomiędzy odpoczynkami.

rys. 2

W wyniku zmiany podejścia Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie analizy wymaganych przerw w czasie pracy, ostatnie 15 minut obowiązkowej przerwy może zostać odebrane po okresie 6 godzin pracy – pod warunkiem, że do końca dnia kierowcy została udzielona tzw. „przerwa śnia-

rys. 3

daniowa” zaliczana do czasu pracy, którą


8

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

należy wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar

na końcu odjąć go od faktycznego czasu

wynikających z norm określonych w ustawie

czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej

pracy w danym okresie rozliczeniowym.

o czasie pracy kierowców.

6 godzin. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy

W celu zobrazowania wyliczeń zamiesz-

o czasie pracy kierowców:

czony został poniżej przykład:

2. Przerwy, o których mowa w ust. 1, ule-

W firmie obowiązuje miesięczny okres roz-

gają skróceniu o przerwę w pracy trwającą

liczeniowy. Kierowca pracował 205 godzin,

15 minut, którą pracodawca jest obowiąza-

w miesiącu gdzie norma czasu pracy wyno-

ny wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu

siła 168 godzin pracy (21 dni roboczych).

Kierowcy coraz częściej świadomie, a niejednokrotnie wręcz z premedytacją rejestrują inną pracę, uwzględniając jedynie wymagane przerwy z Rozporządzenia 561/2006/ WE. Dla przedsiębiorcy to nie tylko dodatkowe koszty w wynagrodzeniu dla pracownika, ale także sankcje przewidziane w taryfikatorze.

pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin. Przepisy nie precyzują, kiedy należy jej udzielić, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by dodatkowy czas wolny (15 minut) został

Jak można zauważyć, kierowca przekroczył

udzielony nawet po sześciu godzinach pracy.

przeciętnie tygodniową normę czasu pracy

Aby uniknąć omawianych naruszeń, nale-

o 3 godziny i 24 minuty, co jest sankcjono-

ży postępować analogicznie, jak przy prze-

wane karą 100 złotych nakładaną na pod-

kroczeniu dziesięciu godzin pracy w porze

miot prowadzący działalność gospodarczą.

nocnej. Duża ilość innej pracy bez wymaga-

Należy podkreślić, że omawiane naruszenie

nej przerwy powoduje wzrost ilości naru-

może zostać zweryfikowane jedynie podczas

szeń. Jeśli kierowca w ciągu pierwszych

kontroli w przedsiębiorstwie. Na dzień dzisiej-

Oprócz konsekwentcji finansowych nie

sześciu godzin pracy nie wykona innych

szy maksymalny okres kontroli drogowej może

należy lekceważyć jeszcze jednego aspektu,

prac trwających dłużej niż półtorej godzi-

obejmować 28 dni kalendarzowych plus dzień

który może się okazać najbardziej dotkliwy.

ny, to będzie zobligowany Rozporządze-

bieżący, przez co zakres nie obejmie pełnego,

Mowa o wszczęciu postępowania w zakresie

niem 561/2006/WE do odebrania przerwy

nawet miesięcznego okresu rozliczeniowego.

utraty dobrej reputacji, w sytuacji stwierdze-

w celu rozdzielenia 4,5 godziny jazdy cią-

Inaczej jest w przypadku naruszenia wyni-

nia dużej częstotliwość występowania poważ-

głej, regulując tym samym wymaganą prze-

kającego z przekroczenia 60 godzin pracy

nych i bardzo poważnych naruszeń. W samym

rwę w czasie pracy.

w tygodniu, gdzie organy kontrolne są w sta-

2018 roku Państwowa Inspekcja Pracy prze-

nie zweryfikować, czy kierowca nie przekracza

kazała do ewidencji poważnych naruszeń,

wspomnianego limitu pracy. Mając na uwa-

prowadzonej w ramach Krajowego Rejestru

dze limit 56 godzin jazdy w tygodniu, kierow-

Elektrycznego Przedsiębiorców Transportu

ca musi mieć świadomość, że sumarycznie

Drogowego informacje o naruszeniach stwier-

ilość jazdy i innej pracy nie może przekro-

dzonych u ponad 200 podmiotów. Dobra repu-

Trzecim najczęst sz ym naruszeniem

czyć 60 godzin. W przypadku wykorzysta-

tacja jest jednym z podstawowych i niezbęd-

czasu pracy kierowców w sprawozdaniu

nia limitu jazdy w tygodniu pozostają zale-

nych wymogów, umożliwiających wykonywanie

inspekcji jest przekroczenie tygodniowe-

dwie 4 godziny na inne prace. Dodatkowo

zawodu przewoźnika drogowego. W praktyce

go czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

od 01.01.2019 r. obowiązują nowe sankcje

jej utrata oznacza dla przedsiębiorcy wstrzy-

Ustawa o czasie pracy kierowców okre-

(wprowadzony został ustęp 1) – tabela nr 2.

manie działalności, dlatego należy zapobiegać

Przekroczenie tygodniowego czasu pracy w okresie rozliczeniowym

śla, że tygodniowy przeciętny czas pracy

Z przedstawionego raportu nasuwa się

zdarzeniom, które mogą skutkować wszczę-

kierowcy nie powinien być dłuższy niż 48

jeden podstawowy wniosek – wraz z rosną-

ciem postępowania, a w konsekwencji nieko-

godzin w przyjętym okresie rozliczenio-

cą liczbą rejestrowania innych prac przez kie-

rzystną decyzją dla przewoźnika.

wym. W przypadku przekroczenia ww.

rowcę, wzrasta ryzyko powstania naruszeń

—— Transport Manager, Nr 1 (43) 2020

normy nie jest oczywistym, w jaki sposób 5.15. Przekroczenie maksymalnego 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 i art. 26c ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców12), w przypadku, gdy niedozwolonym było jego przedłużenie do 60 godzin:

Wysokość kary pieniężnej w złotych

Nr grupy naruszeń oraz waga naruszeń

nach od 01.01.2020 r. sankcje przedstawia-

1) o czas do mniej niż 2 godzin

50

ją się następująco w tabeli nr 1.

2) o czas od 2 godzin do mniej niż 8 godzin

100

Przepisy nie regulują sposobu nalicza-

3) o czas od 8 godzin do mniej niż 12 godzin

250

3.1 PN

nia godzin pracy ponad normę – 48 godzin.

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 12 godzin

350

3.2 BPN

5.16. Przekroczenie maksymalnego 60-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 2 i art. 26c ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców:

Wysokość kary pieniężnej w złotych

Nr grupy naruszeń oraz waga naruszeń

1) o czas do mniej niż 1 godziny

50

2) o czas od 1 godziny do mniej niż 5 godzin

100

3) o czas od 5 godzin do mniej niż 10 godzin

200

3.3 PN

4) za każdą rozpoczętą godzinę od 10 godzin

300

3.4 BPN

organy kontrolne powinny naliczać kary. Wg załącznika nr 3 do Ustawy o transporcie drogowym 2 po wprowadzonych zmia-

Na dzień dzisiejszy można zaobserwować,

tabela nr 1

że najczęściej stosowanym podejściem jest pomnożenie normatywnego czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym przez limit czasu pracy w tygodniu wraz z nadgodzinami (48 godzin). Następnie, otrzymany wynik dzieli się przez normę czasu pracy w tygodniu, czyli 40 godzin, aby 2

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371

tabela nr 2


9

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

KRAJE ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA

– JAK POPRAWNIE WPISYWAĆ NA TACHOGRAFACH MONTOWANYCH DO 15.06.2019 R. ORAZ NA INTELIGENTNYCH TACHOGRAFACH CYFROWYCH? Przepisy

z rozpoczęciem okresu odpoczynku obejmującego co najmniej dziewięć kolejnych godzin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 art. 34, ust.7 kierowca ma obowiązek wprowadzić symbole państw podczas rozpoczęcia pracy oraz jej zakończenia.

BARTŁOMIEJ ZGUDZIAK Ekspert OCRK ds. Analiz i Rozliczeń Długoletni pracownik OCRK w Dziale Analiz i Rozliczeń oraz Kontroli Jakości. Do jego obowiązków należy reprezentowanie Klientów w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz przygotowanie projektów pism i wyjaśnień pokontrolnych. Zajmuje się również pomocą i opracowaniem niezbędnej dokumentacji wymaganej w trakcie kontroli zagranicznych służb w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia.

www.ocrk.pl

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia pracy Tachograf y dają możliwość szoferowi

Kierowca wprowadza w tachografie

wprowadzenia wpisu miejsca rozpoczę-

cyfrowym symbole państw, w których roz-

cia i zakończenia pracy podczas wkładania

poczyna i kończy dzienny okres pracy. Jed-

i wyjmowania karty kierowcy z tachografu

nak państwo członkowskie może wymagać

cyfrowego oraz manualnie przy rozpoczę-

od kierowców pojazdów używanych w dzia-

ciu zmiany pracy nawet wtedy, kiedy karta

łalności transportowej prowadzonej na jego

kierowcy jest już zalogowana w tachogra-

terytorium dodatkowych, bardziej szczegó-

fie. Warto zwrócić uwagę, że logowanie

łowych niż symbol państwa, danych geogra-

w trakcie odbierania odpoczynku dzien-

ficznych, pod warunkiem że państwo człon-

nego lub tygodniowego może spowodo-

kowskie powiadomiło o tym Komisję przed

wać naruszenie.

dniem 1 kwietnia 1998 r. Oznacza to, że kierowca wkładając kartę do tachografu, po odpoczynku dziennym lub tygodniowym, powinien wskazać kraj, w którym rozpoczyna pracę oraz przed odpoczynkiem dziennym lub tygodniowym wskazać państwo zakończenia zmiany. Wynika to z przyjętej definicji dziennego okresu pracy. „Dzienny okres pracy” rozpoczyna się wraz z uruchomieniem przez kierowcę tachografu po zakończeniu tygodniowego lub dziennego okresu odpoczynku lub, jeżeli dzienny odpoczynek podzielony jest na odrębne okresy, po okresie odpoczynku trwającym co najmniej dziewięć godzin. Jego zakończenie następuje z rozpoczęciem dziennego okresu odpoczynku lub, jeżeli dzienny odpoczynek podzielony jest na oddzielne okresy,

Czynność logowania związana jest ściśle z obowiązkami kierowcy, jeżeli chodzi o codzienną pracę. W trakcie wykonywania codziennych obowiązków jak np. logowanie karty, kierowca nie może swobodnie dysponować swoim czasem, co w praktyce kontrolnej jest interpretowane jako minuta aktywności innej pracy.


10

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Pamięć karty kierowcy

kierowca w yjmuje kartę podczas fak-

zaznaczał kraje zgodnie z miejscem w któ-

tycznego zakończenia pracy, a kiedy jest

rym był. W efekcie w jednym dniu na kar-

Ważnym aspektem związanych z logowa-

to wyjęcie karty w celu jej zmiany między

cie kierowcy pojawiło się łącznie 8 znaczni-

niami krajów rozpoczęcia i zakończenia jest

slotami, dlatego pytanie o kraj zakończe-

ków kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy,

pamięć na karcie kierowcy. Przepisy okre-

nia pracy pojawia się za każdym razem.

zamiast dwóch wymaganych. Jeżeli pamięć

ślają minimalną pamięć na karcie kierowcy

Przywołując przepis Rozporządzeniem

na polskich kartach kierowców pozwa-

przeznaczoną na logowania krajów.

1652 art. 34, ust.7 kierowca ma obowią-

la przechowywać 112 wpisów, przy takiej

zek zaznaczenia krajów rozpoczęcia tylko

praktyce każdego dnia pracy na karcie

Pamięć karty kierowcy umożliwia przecho-

wtedy, kiedy faktycznie rozpoczyna pracę

kierowcy zapisane zostaną tylko ostat-

wywanie co najmniej 42 par takich rekordów

po odpoczynku dziennym lub tygodnio-

nie 14 dni pracy z znacznikami kraju (naj-

danych.

wym oraz kraju zakończenia zaraz przed

starsze wpisy zostaną zastąpione przez

pauzą dzienną lub tygodniową. Logowa-

najnowsze). Oznacza to, że w trakcie kon-

W trakcie wdrażania inteligentnych

nia w trakcie wymiany kart między slotami

troli na drodze inspektor analizując 28 dni

tachografów, PWPW rozpoczęło wydawa-

tachografu w ciągu dnia pracy nie powinny

wstecz będzie miał prawo ukarać kierow-

nie kart kierowców umożliwiających zapisy

być zaznaczane. Warto zauważyć, że usta-

cę za wszystkie dni, w których podczas

dodatkowych czynności, takich jak np. dane

wodawca nie przewidział kar za zbyt dużą

rozpoczęcia lub zakończenia dziennego

lokalizacyjne. Zmodyfikowana została

ilość wpisanych krajów rozpoczęcia lub

okresu pracy nie ma wpisów kraju. Kara za to naruszenie wynosi 100 zł za każdy dzień.

Głównie na nadużywanie znaczników kraju narażeni są kierowcy prowadzący pojazd w podwójnej obsadzie. Załoga po wykorzystaniu maksymalnie czterech i pół godziny jazdy pierwszego kierowcy powinna się zatrzymać, dokonać wymiany kart kierowców między dwoma slotami tachografu, a następnie kontynuować jazdę.

Inteligentne Tachografy Cyfrowe – zasady wprowadzania wpisów kraju rozpoczęcia i zakończenia Odwołując się do przykładów opisanych powyżej warto wspomnieć także o zasadach działania inteligentnych tachografów cyfrowych. Urządzenia te montowane są we wszystkich nowych samochodach

również pamięć przeznaczona na logo-

zakończenia, natomiast nadmierne logo-

z DMC powyżej 3,5 tony od 15 czerwca

wania krajów rozpoczęcia i zakończania.

wania zapełniają pamięć karty kierowcy.

2019 r. Kierowca podczas wyjmowania

Przepis wprowadzający minimalne rekor-

Odnosząc się do budowy karty kierowcy,

karty z inteligentnego tachografu nie może

dy pamięci to Rozporządzenie 2016/7991.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościo-

pominąć kroku wpisania kraju zakończenia

wych do czerwca 2019 r. wydawała karty

pracy. Warto jednak dodać, że taki wpis

Pamięć karty kierowcy umożliwia przecho-

z pamięcią na 112 wpisów krajów rozpo-

wykonywany jest tymczasowo.

wywanie co najmniej 84 par takich rekordów

częcia i zakończenia. Jeżeli kierowca pro-

danych.

wadzący pojazd w podwójnej obsadzie

Kierowca wprowadza wówczas bieżą-

będzie nadużywać znaczników krajów

ce miejsce pojazdu, a wpis ten uznaje się za tymczasowy.

Częstym problemem generującym naru-

startu oraz końca pracy może się oka-

szenia nie jest brak tych logowań, a ich zbyt

zać, że podczas kontroli karta kierowcy

duża ilość w ciągu dnia pracy.

nie będzie pamiętać wszystkich wpisów

W trakcie wysuwania karty kierowcy tachograf pyta kierowcę o kraj zakończenia prac y prz yjmując, że w yjęcie

za ostatnie 28 dni wstecz.

Przykład nadużycia

karty pracownika kończy dzienny okres

Wpis tymczasowy pozostaje zapisany w pamięci karty do wykonania kolejnego wpisu kraju zakończenia pracy. Podczas ponownego wyjmowania karty z tachografu kierowca jest zmuszony wykonać

pracy. Analogiczne pytanie pojawia się

Kierowca wprowadził kraj rozpoczęcia

wpis kraju zakończenia. Kolejny wykonany

podczas rejestracji karty w tachografie

pracy, następnie przy każdej zmianie karty

wpis zastępuje wcześniejszy znacznik kraju

– tym razem o kraj rozpoczęcia pracy.

między slotami podczas pytania tacho-

zakończenia i ten nowy pozostaje wpisem

Tachograf nie jest wstanie rozróżnić, gdy

grafu o kraj zakończenia i rozpoczęcia

tymczasowym. Wpis kraju zakończenia

1

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementtów składowych

2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014


11

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

Niepoprawna praktyka

Poprawna praktyka

pracy pozostaje na karcie kierowcy jako

które umożliwia państwom członkowskim

tymczasowy do momentu wykonania wpisu rozpoczęcia pracy. Jeżeli posiadacz karty nie wprowadzi miejsca rozpoczęcia lub zakończenia okresu pracy podczas ręcznego wprowadzania danych związanego z włożeniem karty, będzie to równoważne z potwierdzeniem, że okres pracy

wymóg podawania przez kierowców bar-

Należy pamiętać, że dobra reputacja jest niezbędna do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, a jej utrata uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności.

nie zmienił się od ostatniego wyjęcia karty.

dziej szczegółowych informacji np. danych geograficznych. Prawidłowe zaznaczanie państw rozpoczęcia i zakończenia pracy ma istotny wpływ na czas pracy kierowcy i jego analizę. Aspekt ten jest istotny nie tylko dla kierowcy, który jest zagrożony karami w razie popełnionego błędu, ale również

Kolejne wprowadzenie miejsca zakończenia

dla przedsiębiorców, ponieważ każdy brak

poprzedniego dziennego okresu pracy nad-

w zależności od taryfikatora danego pań-

poprawnego logowania wiąże się z przypi-

pisze wówczas wpis tymczasowy wprowadzo-

stwa. Na przykład w niemieckim taryfikato-

saniem do firmy bardzo poważnego naru-

ny przy ostatnim wyjęciu karty.

rze, kara za brak wpisu liczona jest za każdy

szenia, które ma znaczenie w ewentualnej

dzień w wysokości 75 €.

ocenie dobrej reputacji firmy transpor-

Kary na zachodzie

Warto dodać, że w Hiszpanii oprócz

towej. W razie jakichkolwiek wątpliwo-

wyboru państwa należy również podać

ści, warto skorzystać z pomocy i wspar-

W Europie Zachodniej braki logowań pod-

region, w któr ym kierowca rozpoczy-

cia doświadczonych ekspertów Grupy

czas kontroli powodują nałożenie man-

na i kończy pracę. Zastrzeżenie to jest

Inelo, którzy pomogą uniknąć przykrych

datów w wysokości od 30 € do 150 €,

zgodne z Rozporządzeniem nr 165/2014,

konsekwencji.


12

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

WYPADEK PRACOWNIKA DELEGOWANEGO

Kierowcy zawodowi wykonując swoje obowiązki służbowe często narażeni są na udział w zdarzeniach, w wyniku których doznają urazów lub ponoszą śmierć. Przedmiotem oceny pozostaje kwalifikacja, czy doszło w tych przypadkach do wypadku przy pracy, wypadku zrównanym z wypadkiem przy pracy lub też nie można ich uznać za żadne z nich.

MARIUSZ SKURZYŃSKI

W

edług statystyk GUS w 2018 r.

a 13 pracowników doznało urazów kwalifi-

w b ran ż y t ransp or towej

kujących wypadek jako ciężki.

i gospodarki magazynowej

Dane publikowane przez GUS dotyczą

doszło do 6884 wypadków przy pracy

zdarzeń uznanych za wypadek przy pracy,

Ekspert OCRK w dziedzinie Prawa pracy

oraz wypadków zrównanych z wypad-

które zgodnie z obowiązkiem statystycz-

kiem przy pracy w branży, z czego 33

nym zostały przekazane do GUS przez

poszkodowanych poniosło śmierć. Rok

pracodawców w następstwie przeprowa-

Były Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy oraz do spraw BHP. W OCRK doradza klientom w kwestiach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników, a także wspiera firmy kontrolowane przez PIP.

2018 w porównaniu do roku 2017, w któ-

dzonych postępowań powypadkowych,

rym odnotowano dla wspomnianej bran-

uznających badane zdarzenie za wypadek

ży łącznie 6946 w ypadków, w tym 55

przy pracy.

www.ocrk.pl

ze skutkiem śmier telnym, był rokiem

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia

wyraźnego spadku zdarzeń związanych

30 października 2002 r. o ubezpiecze-

z utratą życia.

niu spo ł ecznym z t y tuł u w ypadków

Statystyki za pierwsze trzy kwartały 2019

przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.

roku przedstawiają tendencję spadkową

z 2018 r. poz. 1376, z późn. zm.), zwanej

ilości śmiertelnych i ciężkich wypadków

dalej „ustawą wypadkową”, za uraz uzna-

przy pracy. W opisywanym okresie w bran-

je się uszkodzenie tkanek ciała lub narzą-

ży transportowej i magazynowej, poprzez

dów człowieka wskutek działania czynni-

zakwalifikowanie zdarzeń za wypadek przy

ka zewnętrznego. Każde zdarzenie należy

pracy stwierdzono łącznie 4433 wypad-

poddać ocenie zespołowi powypadkowe-

ków, w tym 16 wypadków w wyniku, których

mu powoływanemu przez pracodawcę,

śmierć ponieśli poszkodowani pracownicy,

celem stwierdzenia, czy dany wypadek


13

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

jest lub nie jest wypadkiem przy pracy lub też czy jest traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Stwierdzenie

Wypadkiem przy pracy zostanie uznane m.in. zdarzenie, do którego doszło podczas wykonywania czynności zaliczonych do czasu pracy kierowcy.

przez zespół pow ypadkow y, czy zdarzenie jest lub nie jest wypadkiem musi zostać poprzedzone prawidłową i rzetelną indywidualną analizą okoliczności i przyczyn danego zdarzenia. Art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej definiuje, iż wypadkiem przy pracy jest zdarzenie mające charakter nagły, wywołane

zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć

w wyniku którego pracownik doznał urazu

przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

poszkodowanego, niemające związku

lub poniósł śmierć, ale zdarzenie to nie

lub śmierć, które nastąpiło w związ-

z pracą, a które nastąpiło w okresie ubez-

miało „związku z pracą”, jednak wypadek

ku z pracą – zatem do uznania zdarze-

pieczenia wypadkowego z danego tytu-

wydarzył się:

nia za wypadek przy pracy, zespół powy-

łu m.in. podczas:

1. w czasie podróży służbowej, w oko-

padkowy w ramach swojego postępowania

1. uprawiania sportu w trakcie zawodów

licznościach innych niż podczas lub

musi uznać, że wystąpiły łącznie wszystkie

i treningów przez osobę pobierającą

w związku z wykonywaniem przez pra-

4 przesłanki wskazane przepisem.

stypendium sportowe;

cownika zwykłych czynności w ramach

„Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy” w odróżnieniu od „wypadku przy

2. pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;

poleceń przełożonych lub bez takich poleceń, a także w czasie pozostawa-

pracy” ma miejsce, gdy do wypadku dojdzie

3. odbywania szkolenia, stażu, przygo-

w okolicznościach innych, niż przy wykony-

towania zawodowego dorosłych lub

waniu czynności związanych z pracą. Wyja-

przygotowania zawodowego w miej-

śniając znaczenie „związku z pracą” przyj-

scu pracy przez osobę pobierającą (…);

3. przy wykonywaniu zadań zleconych

muje się, że związek z pracą przy ustalaniu

4. w ykonywania pracy na podstawie

przez działające u pracodawcy orga-

okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

umowy agencyjnej, umowy zlece-

ma miejsce, gdy wydarzy się on:

nia lub umowy o świadczenie usług,

nia w dyspozycji pracodawcy; 2. p o dc z as s zko l enia w z ak re sie powszechnej samoobrony;

nizacje związkowe.

1) p odczas lub w z wiązku z w yko-

do której zgodnie z Kodeksem cywil-

Na podstawie art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia

nywaniem pracy przez pracowni-

nym stosuje się przepisy dotyczące

16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierow-

zlecenia;

ców (UoCPK), za podróż służbową uznaje

ka zwykłych czynności lub poleceń

5. w ykonywania zwykłych czynności

się wszystkie zadania służbowe polegające

2) p odczas lub w związku z wykony-

związanych ze współpracą przy pro-

na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy,

waniem przez pracownika czynno-

wadzeniu działalności pozarolniczej

przewozu drogowego lub wyjazdu w celu

ści na rzecz pracodawcy nawet bez

w rozumieniu przepisów o systemie

wykonania przewozu drogowego poza

polecenia;

ubezpieczeń społecznych.

siedzibę oraz inne miejsce prowadzenia

przełożonych;

działalności przez pracodawcę (filie, przed-

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze

Wypadkiem przy pracy zostanie uzna-

stawicielstwa, oddziały). W związku z tym

między siedzibą pracodawcy a miej-

ne m.in. zdarzenie, do którego doszło

branża transportowa szczególnie często

scem wykonywania obowiązku wyni-

podczas wykonywania czynności zaliczo-

doświadcza problematyki związanej z trud-

kającego ze stosunku pracy.

nych do czasu pracy kierowcy. W odnie-

nościami właściwej kwalifikacji wypadków,

sieniu do branży transportowej to, które

którym ulegają pracownicy-kierowcy.

Kierowcy zawodowi w ramach swoich

czynności wykonywane przez kierowcę

Wypadkami zrównanymi z wypadka-

zadań służbowych niejednokrotnie, w celu

zaliczane są, jako czas pracy, określa

mi przy pracy będą zdarzenia, w następ-

rozpoczęcia pracy, zmuszeni są dojeżdżać

ustawa o czasie pracy kierowców i będą

stwie których pracownik doznał urazu lub

do pojazdu, który zaparkowany jest poza

to: prowadzenie pojazdu; załadunek i roz-

poniósł śmierć, a powstały one np. w cza-

siedzibą firmy lub miejscem stałego roz-

ładunek; czynności spedycyjne; obsługa

sie spożywania posiłku; odpoczynku pra-

poczynania pracy. Czas, jaki pracownik

codzienna pojazdów, naczep, przyczep;

cownika lub wykonywania innych nie-

poświęca na dojazd ze „stałego miejsca

nadzór oraz pomoc osobom wsiadają-

zbędnych czynności „życia codziennego”.

rozpoczynania pracy” do miejsca posto-

cym i wysiadającym; niezbędne formal-

Do takich zdarzeń można zaliczyć wypad-

ju pojazdu jest czasem mającym „związek

ności administracyjne; utrzymanie pojaz-

ki polegające np. na:

z pracą”, więc wypadek pracownika w tym

du w czystości; inne prace podejmowane

A. p oparzeniu się pracownika pod-

czasie, oczywiście gdy wystąpią łącznie

w celu wykonania zadania służbowego

czas przygotowywania posiłku (kie-

wszystkie 4 przesłanki wskazane w art. 3

lub zapewnienia bezpieczeństwa osób,

rowcy samodzielnie przygotowują

ust. 1 ustawy wypadkowej, będzie wypad-

pojazdu i rzeczy.

posiłki m.in. na palnikach z otwar-

kiem przy pracy.

W odróżnieniu od wypadku przy pracy,

tym ogniem);

Za w y padek pr z y prac y, zgodnie

za wypadek zrównany z wypadkiem

B. z aczadzeniu pracownika w w yni-

z ustawą wypadkową, uważa się również

przy pracy zostanie uznane nagłe zda-

ku ogrzewania prz y uż yciu pal-

nagłe zdarzenie w ywołane przyczyną

rzenie wywołane przyczyną zewnętrzną,

ników gazow ych pomieszczenia


14

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

(kabiny), w którym pra-

od okoliczności, w jakich

cownik odbiera odpo-

do tego urazu doszło, wypa-

czynki (noclegi); C. w y padku komunik a c yjnym – potrącenie przez inne poruszające się pojazdy np. w czasie przemieszczania się do lub ze sklepu, gdzie p r a co w n i k n a b y w a ł pożywienie lub środki czystości. Za w ypadek zrówna-

dek może zostać uznany

Za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy może również zostać uznane zdarzenie, gdzie pogorszenie stanu zdrowia pracownika, w związku z samoistną chorobą u niego występującą, doprowadziło pracownika do zgonu w skutek zawału lub udaru, a miały na to wpływ warunki panujące we wnętrzu kabiny pojazdu, gdzie pracownik korzystał z noclegu, takie jak bardzo wysoka temperatura, a pojazd ten nie posiadał klimatyzacji postojowej.

za wypadek przy pracy lub wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, a w przypadku, gdy wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem przez niego powierzonych mu zadań, może zostać nieuznane za wypadek przy pracy lub wypadek

ny z wypadkiem przy pracy

zrównany z takim w ypad-

może również zostać uzna-

kiem. Najlepszym przykła-

ne zdarzenie, gdzie pogor-

dem zachowania pracownika

szenie stanu zdrowia pra-

niepozostającym w związ-

cownika, w związku z samoistną chorobą

ponieważ pozornie dwa „identyczne”

ku z realizacją powierzonych mu zadań,

u niego występującą, doprowadziło pra-

przypadki mogą zostać skrajnie ocenio-

a skutkującym powstaniem u pracownika

cownika do zgonu w skutek zawału lub

ne, w wyniku czego jedno zdarzenie zosta-

urazu, jest każdy uraz, do powstania któ-

udaru, a miały na to wpływ warunki panu-

nie uznane za wypadek, a drugie – nie.

rego przyczynił się stan upojenia alkoho-

jące we wnętrzu kabiny pojazdu, gdzie pra-

W kwestii doboru składu zespołu powy-

lowego przez”poszkodowanego” pracow-

cownik korzystał z noclegu, takie jak bar-

padkowego powołanego do zbadania kon-

nika. Praktyka nabyta w ramach wsparcia

dzo wysoka temperatura, a pojazd ten nie

kretnego zdarzenia/wypadku, pracodaw-

udzielanego przedsiębiorcom transpor-

posiadał klimatyzacji postojowej. Przy-

cy powinni kierować się kluczem doboru

towym wykazała, iż do takiego rodzaju

wołany przykład może powodować przy-

osób dającym rękojmię rzetelnego wyko-

urazu dochodzi nadmiernie często, a skut-

jęcie skrajnie różnych stanowisk w bran-

nania powierzonego zadania.

ki wywołane urazem generują ogromne

ży, niemniej jednak należy pamiętać, iż

W czasie trwania każdej z podróży

straty zarówno w stanie zdrowia poszko-

każde okoliczności wypadku pracowni-

służbowych odbywanych przez pracow-

dowanych, jak i finansach przedsiębiorcy,

ka trzeba badać i oceniać indywidualnie,

nika, który doznał urazu, w zależności

którego pracownik „hucznie narozrabiał”.


15

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

NIEMIECKI A POLSKI SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KARNYCH

EMIL NAGRODZKI Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP Były Inspektor Mazowieckiego Inspektoratu Transportu Drogowego – posiada obszerną wiedzę na temat czasu pracy kierowców, przepisów transportu drogowego, obowiązujących procedur kontroli drogowych i kontroli przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie pozwala mu reprezentować Klientów nawet podczas najtrudniejszych sytuacji, które związane są m.in. z kontrolą poza granicami kraju.

www.ocrk.pl

Uczestnicy ruchu drogowego, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami, w momencie naruszenia norm dotyczących zasad ruchu drogowego, muszą liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami. Nierzadko nie kończy się jedynie na mandacie i karze finansowej w postaci grzywny, ale również dodatkową sankcją w postaci zatrzymania prawa jazdy lub też uprawnień do kierowania pojazdem/pojazdami. Rodzaj zastosowania kary oraz ilość punktów karnych będą zależały od tego, czy posiadacz prawa jazdy dopuścił się wykroczenia drogowego lub przestępstwa w ruchu drogowym, co wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Aktualnie dla wybranych grup kierowców obowiązuje maksymalna możliwa ilość punktów karnych, która zależy od czasu posiadania uprawnień do kierowania pojazdami.

Krajowy a niemiecki system punktowy

prawa jazdy oprócz kary grzywny i przy-

Krajowe zasady, różnią się w sposób zna-

wym zatrzymaniem prawa jazdy w sytuacji

czący od innych krajów, w tym u nasze-

popełnienia poważnego uchybienia prze-

go zachodniego sąsiada, w Niemczech,

pisów w zakresie ruchu drogowego. Cza-

gdzie od 1 maja 2014 r. funkcjonuje zmie-

sowe zatrzymanie prawa jazdy jest bardzo

niony system punktowy. Podstawową róż-

często błędnie interpretowane i utożsa-

nicą, która jest zauważalna po porównaniu

miane z cofnięciem uprawnień. Ustawo-

obydwóch systemów jest ta, że posiadacz

dawca naszego zachodniego sąsiada uznał,

znaniu określonej ilości punktów karnych, powinien liczyć się z obligatoryjnym, czaso-


16 że wobec popełnienia poważnych naru-

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Szkolenie redukcyjne

szeń w ruchu drogowym, oprócz kary

pojazd w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podob-

grzywny i przyznania określonej liczby

Osoba wpisana do ewidencji kierowców,

nie do alkoholu, powinien spodziewać się

punktów karnych, właściwym będzie cza-

może na własny koszt wziąć udział w szko-

decyzji o skierowaniu na badania psycho-

sowe wstrzymanie możliwości prowadze-

leniu, co pozwoli na zmniejszenie liczby

logiczne w zakresie psychologii transportu.

nia pojazdu. Kwestie czasowego zatrzy-

punktów maksymalnie o 6 za naruszenia

Ta sama zasada jest stosowana w sytuacji,

mania prawa jazdy w Niemczech reguluje

kiedy kierowca przekro-

ustawa o ruchu drogowym (StVG), w myśl

czy liczbę 24 punktów –

której zgodnie z art. 25 ust. 2a, kierowcy mają możliwość zastosowania tzw. czteromiesięcznego okresu związanego z wyborem czasu trwania zakazu prowadzenia pojazdu. W praktyce oznacza to, że kierowca może określić czas, kiedy opisywana

otrzymanych za naru-

Krajowy ustawodawca ograniczył częstotliwość udziału w szkoleniu reedukacyjnym do jednego w ciągu sześciu miesięcy, przy czym uczestnicy nie mogą posiadać więcej niż 24 punkty karne.

sankcja będzie obowiązywać. Wybór ten

szenia przepisów ruchu d ro go w e go, a t a k że gdy w okresie próbnym popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

powinien jednak nastąpić w ciągu najbliż-

oraz jeżeli będzie uczest-

szych czterech miesięcy po okresie upra-

przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy

nikiem wypadku drogowego, w następstwie

womocnienia się nałożonej kary. Okres

to jednak uczestników ruchu drogowego

którego inna osoba poniesie śmierć lub

zakazu jazdy rozpoczyna się w momen-

w okresie pierwszego roku od dnia wyda-

dozna obrażeń, o których mowa w art. 156

cie otrzymania dokumentu potwierdza-

nia po raz pierwszy prawa jazdy.

§ 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego.

jącego posiadanie uprawnień do kiero-

Podobne rozwiązanie obowiązuje w Niem-

wania przez właściwy organ. Kierowca nie

czech, z tym wyjątkiem, że uczestnik szkole-

może jednak skorzystać z tej zasady, jeże-

nia w zakresie stosowania przepisów doty-

li wcześniej, na przestrzeni 24 miesięcy

czących prowadzenia pojazdu po jego

otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów.

ukończeniu zmniejszy ilość punktów tylko

W takim przypadku początek zakazu pro-

o jeden, a samo odbycie takiego szkole-

wadzenia pojazdu zależy od mocy praw-

nia nie jest możliwe częściej niż co pięć lat.

nej sankcji karnej. W naszym kraju, cof-

Ponadto możliwość uczestniczenia w szko-

nięcie uprawnień może nastąpić między

leniu dotyczy kierowców którzy zgromadzili

innymi po przekroczeniu maksymalnej ilo-

nie więcej niż 5 punktów karnych – w Niem-

ści punktów karnych – odpowiednio 24

czech maksymalnie można otrzymać 8,

i 20. Liczba 20 punktów jest przewidzia-

a jednorazowo 3 punkty karne.

na dla kierowcy, który w okresie pierwszego roku od dnia wydania po raz pierwszy

System samokontroli

prawa jazdy, został prawomocnie ukarany

Kary dla kierowców ciężarówek

W przypadku ciężarówek, autobusów i innych pojazdów użytkowych na drogach w Niemczech obowiązują inne kary dyscyplinujące niż w przypadku kierowców samochodów tzw. „lekkich”. W ten sposób wykroczenia, jak np. przekroczenie prędkości lub inne naruszenia StVO w katalogu kar dla „ciężarówek” są traktowane bardziej surowo przez niemieckiego ustawodawcę.

za naruszenie przepisów ruchu drogowe-

Każdy kierowca w Niemczech, aby nie utra-

go, jak również stwierdzenia na podsta-

cić uprawnień do kierowania pojazdami

wie prawomocnych wyroków, że w okre-

w wyniku przekroczenia maksymalnej ilości

sie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy

punktów karnych, ma możliwość zweryfiko-

prawa jazdy popełnił przestępstwo prze-

wania ilości posiadanych punktów i wdroże-

ciwko bezpieczeństwu w komunikacji

nia osobistego postępowania naprawcze-

lub też popełnił trzy określone narusze-

go. Wprowadzony system samokontroli,

nia w kodeksie wykroczeń, przekraczając

który na podobnych zasadach funkcjonu-

dopuszczalną prędkość o ponad 30 km/h.

je w naszym kraju z pewnością jest narzę-

Uznano, że na kierowcy pojazdu ciężarowe-

Punkty są anulowane po pierwszym roku

dziem przyczyniającym się do poprawy

go, czy autobusu spoczywa większa odpo-

od dnia naruszenia, o ile przed upływem

bezpieczeństwa. W Polsce administrato-

wiedzialność, ponieważ popełnione przez

tego okresu kierowca nie dopuścił się

rem punktów, który prowadzi ewidencję

niego wykroczenie w ruchu drogowym

wykroczeń, które spowodowałyby przekro-

kierowców naruszających przepisy ruchu

może nieść bardziej dotkliwe skutki dla

czenie 24 lub 20 punktów. Punkty w Niem-

drogowego jest Policja. Określonemu

innych uczestników. Dla przykładu, prze-

czech przedawniają się w różnym czasie,

naruszeniu przypisuje się właściwą liczbę

kroczenie prędkości w terenie miejskim

odpowiednio – za przestępstwa admini-

punktów w skali od 0 do 10. W przypad-

ponad 60 km/h będzie skutkować grzyw-

stracyjne po 2 lub 2,5 roku, za poważ-

ku przekroczenia dozwolonej liczy punk-

ną rzędu 680 euro, 2 punktom karnym

ne wykroczenia po 2 – 5 latach, za prze-

tów, z urzędu administrator kieruje właści-

i 3 miesięcznemu zakazowi prowadzenia

stępstwa po 5 latach, a za przestępstwa

we zawiadomienie, na podstawie którego

pojazdów. W przypadku pojazdu „lekkie-

związane z cofnięciem prawa jazdy po 10

wydana zostanie decyzja administracyj-

go” – sankcje różnią się jedynie wysokością

latach. Wszystkie punkty karne przyzna-

na o skierowaniu kierowcy na kontrolne

grzywny, która wynosi 480 euro (w prze-

ne kierowcom ewidencjonowane są przez

sprawdzenie kwalifikacji w formie egzami-

dziale 61-70 km/h). Zignorowanie znaku

Urząd Federalny we Flensburgu.

nu państwowego. Kierowca prowadzący

drogowego 277 StVO (zakaz wyprzedzania


17

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

ciężarówek powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu) odpowiada grzywnie w wysokości 70 euro oraz jednemu punktowi karnemu, a wyprzedzanie pojazdem powyżej 7,5 t pomimo że widoczność jest ograniczona z powodu mgły, śniegu lub deszczu i była mniejsza niż 50 m będzie skutkowała mandatem wynoszącym 120 euro i jednym punktem karnym. Przejazd na czerwonym świetle jest obok

Wsparcie ekspertów i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji może okazać się niezbędne. Eksperci Grupy Inelo dzięki doświadczeniu i znajomości przepisów pomogą znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla przedsiębiorcy i pozwoli uniknąć ewentualnej kary.

przekraczania prędkości prawdopodobnie najczęstszym wykroczeniem w ruchu drogowym. Dla przykładu – w Niemczech przejazd na świetle, które było czerwone przez

wymaganej liczny punktów karnych za naru-

z systemu odwoławczego obowiązującego

ponad 1 sekundę wiąże się z karą grzywny

szenia przepisów w ruchu drogowym. Wobec

w danym kraju np. w Niemczech. Za przy-

w wysokości 200 euro oraz miesięcznym

obowiązujących surowych sankcji, niemiec-

kład może posłużyć choćby systemy barier

zatrzymaniem uprawnień do kierowania

kie organy zaobserwowały próby wskazania

na moście autostrady A1 w Kolonii (Lever-

pojazdami. W opisywanym przypadku skala

innych osób kierujących pojazdem, niż te,

kusen), gdzie obowiązuje zakaz porusza-

sankcji może też wzrosnąć w zależności

które faktycznie popełniły wykroczenie dro-

nia się dla pojazdów powyżej 3,5t DMC.

od tego czy popełnienie naruszenia zwią-

gowe ujawnione za pomocą fotoradaru. Ujaw-

Po wielu latach nakładania kar za łama-

zane było z wystąpieniem niebezpieczeń-

nienie takiego procederu wiąże się ze znacz-

nie ww. zakazu, Wyższy Sąd Okręgowy

stwa w ruchu drogowym lub uszkodzeniem

nie poważniejszymi konsekwencjami, a mimo

(OLG) w Kolonii wydał orzeczenie wskazu-

mienia. W takich przypadkach czyn będzie

to takie postępowanie nie jest odosobnio-

jąc, że znaki drogowe w opisywanym miej-

odmiennie kwalifikowany i sankcjonowany.

ne. Dość powszechnym jest również odzy-

scu były niejednoznaczne w zakresie infor-

skiwanie uprawnień do kierowania pojazdami

mowania kierujących o obowiązujących

przez obywateli niemieckich w Czechach oraz

zasadach ruchu drogowego, w tym o ogra-

w naszym kraju. W tym przypadku koniecz-

niczeniu w ruchu pojazdów o wyższej war-

Potrzeba zaostrzenia przepisów

nym jest spełnienie wielu wymagań, między

tości DMC niż 3,5 t, przez co wprowadzały

Podsumowując opisane w sposób ogól-

innymi należy przez co najmniej sześć mie-

kierujących w błąd, w wyniku czego wielu

ny systemy dyscyplinowania uczestników

sięcy w roku kalendarzowym mieć stałe miej-

z nich nie było w stanie zmienić kierunku

ruchu drogowego, uzasadnione wydaje się

sce zamieszkania w kraju, w którym chce się

jazdy i zastosować się do obowiązujących

stanowisko o konieczności zmian w pol-

uzyskać prawo jazdy. Odmienne stanowisko

przepisów ruchu drogowego. Orzeczenie

skim systemie, m.in. w zakresie podnie-

do niemieckich organów kontrolnych, które

to również wskazało, że wobec naruszenia

sienia wartości kar, co tylko pozornie wpły-

nie honorowały tak wydanych uprawnień, miał

przepisów w powyższym zakresie, organ

nie na oczekiwany wzrost bezpieczeństwa.

TSUE, który orzekł, że poszczególne kraje UE

nakładał kary grzywny nieproporcjonalnie wysokie do stopnia zawinienia (500 euro). Podobny przypadek ma również obecnie miejsce w Moguncji na autostradzie A66,

Istotną i oczekiwaną od dawna zmianą krajowego systemu jest wprowadzenie nieuchronności poniesienia kary w przypadku naruszenia obowiązujących zasad ruchu drogowego. Niestety, obecnie sankcje nie są współmierne do skali popełnianych wykroczeń, przez co nieliczni kierowcy przestrzegają obowiązujących przepisów prawa.

na moście Salzbachtalbrücke, chociaż nie ma informacji o masowym nakładaniu kar za złamanie zakazu ruchu w tym miejscu. W tym przypadku ze względu na wykonywane tam prace naprawcze droga momentami jest całkowicie zamykana, dlatego nie pozostaje nic innego jak wzmożenie czujności podczas realizacji przewozów tym odcinkiem drogi. Uzasadnione będzie przed ostatecznym przyjęciem kary np. w postaci grzywny, punktów karnych i cza-

W przypadku Niemiec utrata prawa jazdy jest bardziej kłopotliwa, jeżeli konieczne jest wykonanie testu MPU tzw. idiotentestu, którego za pierwszym razem nie może zdać średnio ponad połowa jego uczestników.

muszą uznać je za ważne i obowiązujące.

Wzmożona czujność w trakcie przewozów

sowego wstrzymania uprawnień do kierowania pojazdami, aby każdy przypadek rozważyć indywidualnie, a w razie wątpliwości zweryfikować ewentualne dalsze procedowanie w sprawie

Przeważnie taki test wymagany jest w przy-

W przypadku nałożenia kary za wykro-

padku stwierdzenia prowadzenia pojazdu pod

czenie drogowe wobec, którego uczest-

wpływem alkoholu lub środków podobnie

nik ruchu drogowego ma wątpliwości,

—— źródło:

działających, jak również po przekroczeniu

co do jego popełnienia, warto skorzystać

https://www.bussgeldkatalog.org/lkw/

—— TSL Biznes, MARZEC – 3/2020 (111)WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

19

TEMAT NUMERU

ŁUKASZ WŁOCH Główny Ekspert ds. Analiz i Rozliczeń Ekspert w zakresie kontroli i rozliczania czasu pracy. Autor licznych artykułów m.in. dla Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, a także dla czasopism branżowych takich jak Transport Manager, czy TSL Biznes. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również w trakcie szkoleń i konferencji, przekazując praktyczne wskazówki dla sektora TSL.

www.ocrk.pl

BRANŻA TRANSPORTOWA W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA – JAK PRZETRWAĆ TRUDNY CZAS? Wirus SARS CoV-2, wywołujący ostrą chorobę układu oddechowego COVID-19, w znacznym stopniu wpłynął na każdy obszar europejskiej gospodarki, w tym również na transport drogowy. Według raportów i statystyk początek kwietnia to okres dalszego spadku ilości pokonywanych kilometrów przez polskie ciężarówki, w takich krajach jak Włochy, Francja czy Niemcy. Aktualna sytuacja stwarza wiele trudności w zakresie ewidencji czasu pracy kierowców, a co za tym idzie rozliczania ich wynagrodzenia.


20

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Odmowa wyjazdu w trasę kierowcy obawiającego się zarażenia koronawirusem

4. zminimalizowaniu konieczności opusz-

o pracę lub zawierając z pracownikiem

czania pojazdu przy załadunku i wyła-

porozumienie stron o rozwiązaniu tej

dunku, a także ustaleniu kwestii roz-

umowy, w sytuacji, gdy żadna z form

działu zadań podczas przyjmowania

utrzymania etatu pracownika nie jest

zlecenia przewozowego;

możliwa technicznie lub ekonomicznie

Jednym z pierwszych „ewidencyjnych” pro-

5. organizacji pracy poprzez ogranicze-

blemów, z którym przyszło się mierzyć pol-

nie kontaktu pracowników administra-

skim przewoźnikom w czasie pandemii,

cyjnych, m.in. spedytorów, z kierowca-

była odmowa wyjazdu w trasę kierowcy

mi po zakończeniu zadania i powrocie

obawiającego się zarażenia koronawiru-

do bazy.

sem. Jak należy postępować, żeby uniknąć wspomnianej sytuacji? Przede wszystkim pracodawca powinien zrobić wszystko w celu zminimalizowania zagrożenia tak, aby praca kierowcy wykonywana była w warunkach maksymalnego zachowania środków ostrożności.

Ograniczenie zagrożenia przez pracodawcę a odmowa wykonania zadań służbowych

do zrealizowania.

Tarcza antykryzysowa – dla kogo dofinansowania W okresie, w którym pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi pracy mimo, że kierowca pozostaje w gotowości do jej wykonywania – otrzyma wynagrodzenie przestojowe w kwocie wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego kierowcy.

Jeżeli po zasięgnięciu opinii służby BHP

Jeżeli wskazany przestój obejmie znaczną

W pierwszej kolejności należy wyposa-

pracodawca przyjmuje, iż wprowadzone

część zatrudnianej załogi, przedsiębior-

żyć kierowcę w niezbędne środki, takie jak:

działania dostatecznie ograniczyły zagro-

ca powinien sprawdzić, czy może skorzy-

1. zbiornik na wodę,

żenie, ma prawo oczekiwać od pracow-

stać z rządowego dofinansowania wynika-

2. odpowiedni zapas mydła i ręczników

nika stawienia się do pracy celem pod-

jącego z tzw. tarczy antykryzysowej. W tym

jęcia wykonywania zadań służbowych.

celu, przedsiębiorca musi spełnić określo-

3. płyny, pasty lub maści wirusobójcze,

Niestawienia się kierowcy w pracy może

ne w ustawie warunki, do których należy

4. maseczki chirurgiczne lub inne środki

zostać potraktowane przez pracodawcę

przede wszystkim:

ochrony dróg oddechowych, np. pół-

jako nieusprawiedliwiona nieobecność

1) spadek obrotów przedsiębiorstwa:

maski z filtrem,

w pracy, która w konsekwencji może sta-

a) w okresie „miesięcznym” należ y

5. gogle ochronne,

nowić podstawę wyciągnięcia wobec pra-

wskazać 30 wybranych kolejnych dni

6. rękawiczki jednorazowe,

cownika adekwatnych środków, włącznie

(po 1 stycznia, a przed dniem złoże-

7. fartuchy ochronne jednorazowe,

ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Wyda-

nia wniosku) i porównać z 30 dniami

8. instrukcje prawidłowego mycia dłoni,

je się jednak, że jest to rozwiązanie osta-

poprzedzającymi ten okres (również

a także stosowania środków ochrony.

teczne, przed którym warto rozważyć inne

po 1 stycznia) – jeśli stosunek obro-

warianty takie jak:

tów spadł o 25% lub więcej dofinanso-

papierowych,

Wszystkie wymienione produkty, pra-

1. w ysłanie kierowcy na urlop zaległy bez

wanie przysługuje (w celu dokonania

cownik musi mieć zapewnione w ilo-

wniosku pracownika, zgodnie z wyro-

obliczeń można również porównać

ściach, które pozwolą na ich swobodne

kiem SN z 2005 roku;

dwa pełne następujące po sobie

stosowanie, w trakcie zaplanowanego

2. decyzja pracownika o urlopie opiekuń-

okresu realizacji zadania plus tzw.”za-

czym nad dzieckiem do lat 8, w sytu-

b) w okresie „dwumiesięcznym” nale-

kładka” 15–20%.

acji jeśli drugi rodzic nie ma takiej

ży wskazać 60 wybranych kolejnych

możliwości (o tym, który z rodziców

dni (po 1 stycznia, a przed dniem zło-

skorzysta z tego uprawnienia decy-

żenia wniosku) i porównać je z ana-

duje wniosek złożony przez małżon-

logicznymi 60 dniami poprzedniego

1. s tałym monitoringu i kontakcie tele-

ków). W okresie opieki przysługuje

roku – jeśli stosunek obrotów spadł

fonicznym z pracownikami realizują-

80% wynagrodzenia, którego koszt

o 15% lub więcej dofinansowanie jest

cymi zadania transportowe, kontro-

pokrywa ZUS – licząc od pierwszego

należne (obliczenia są także możliwe

lując tym samym stan zdrowia (m.in.

dnia nieobecności pracownika w pracy

w oparciu o dwa pełne następujące

temperaturę ciała) oraz samopoczu-

z tego tytułu;

po sobie miesiące i porównane z ana-

Dodatkowo pracodawca powinien podjąć działania polegające na:

cie kierowcy;

3. udzielenie pracownikom czasu wol-

miesiące);

logicznymi roku 2019);

2. s prawdzeniu stanu technicznego

nego za pracę w godzinach nadlicz-

2) porozumienie zawarte z przedstawi-

pojazdu, w tym: filtra kabinowego

bowych oraz oddając czas wolny (dni

cielem załogi lub ze związkiem zawo-

i klimatyzacji;

wolne) w zamian za pracę w soboty,

dowym oraz wysłanie kopii porozu-

3. w prowadzeniu zasad obrotu doku-

niedziele i święta, które zgodnie z roz-

mienia w ciągu 5 dni od jego zawarcia

mentów spedycyjnych w sposób

kładem nie były planowanymi dnia-

do właściwego Okręgowego Inspek-

pozwalający uniknąć kontaktu bezpo-

mi pracy;

tora Pracy;

średniego m.in. z ręki do ręki, poprzez

4. c zasowe powierzenie pracownikowi

3) n i e z a l e g a n i e w r e g u l o w a n i u

montaż w pojeździe skrzynki, do któ-

innej pracy, ale na okres nie dłuższy

zobowiązań podatkow ych, skła-

rej będą wkładane dokumenty celem

niż 3 miesiące w roku;

dek na ubezpiec zenia spo ł ec z-

ich odbioru przez osoby powołane i/lub kierowcę;

5. rozważenie likwidacji stanowiska pracy

ne, ubezpieczenie zdrowotne, Fun-

wypowiadając pracownikowi umowę

dusz Gwarantowanych Świadczeń


21

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.; 4) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa. Po spełnieniu powyższych wymagań przewoźnik jest upoważniony do wprowadzenia następujących rozwiązań i skorzystania z dwóch form dofinansowania: 1. W sytuacji, w której kierowcy lub inna grupa zawodowa w przedsiębiorstwie przez wskazany z góry okres nie będzie wykonywała pracy, przedsiębiorca może wprowadzić przestój ekonomiczny. Zalety wdrożenia przestoju ekonomicznego: –  w ynagrodzenie pracowników obniżone do 50% (nie mniej niż minimalne wynagrodzenie dla danego wymiaru etatu); –  d ofinansowanie z FGŚP w kwocie połowy wynagrodzenia minimalnego dla danego etatu wraz z kwotą ubezpieczenia społecznego, leżącego po stronie pracodawcy od przyznanych świadczeń. 2. W przypadku, gdy kierowcy lub inna grupa zawodowa w przedsiębiorstwie przez wskazany z góry okres będzie w ykony wała pracę (w mniejszym wymiarze niż dotychczas), przedsiębiorca może wprowadzić obniżenie wymiaru czasu pracy. Korzyści wynikające z wprowadzenia takiego rozwiązania to: –  ograniczenie wymiaru czasu pracy pracownika do 20% (nie więcej niż ½ etatu); –  d ofinansowanie z GFŚP do połowy obniżonego wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż 40% średniego zatrudnienia pracowników niż te, wynika-

krajowego wraz kwotą ubezpieczenia społecznego, będącego po stronie pracodawcy od przyznanych świadczeń. Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorca może skorzystać jednocześnie ze zwolnień ze składek ZUS oraz powyższych form dofinansowania, jednak nie otrzyma ze środków FGŚP dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie pomniejszone o składki należne od pracownika, co do których nie będzie w tej sytu-

W okresie, w którym pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracownikowi pracy mimo, że kierowca pozostaje w gotowości do jej wykonywania – otrzyma wynagrodzenie przestojowe w kwocie wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego kierowcy.

jące z umów o pracę zawartych w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu.

Dofinansowania z FGŚP już na kontach firm Jeśli przewoźnik w następstwie sytuacji spowodowanej wirusem SARS CoV-2 znalazł się w trudnej sytuacji, dobrze, aby skorzystał z dostępnych narzędzi wsparcia wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. Warto podkreślić, że firmy, które

acji obowiązku ich odprowadzenia do ZUS.

skorzystały z pomocy OCRK i złożyły wnio-

Pracodawca niezależenie od powyż-

sek początkiem drugiego tygodnia kwietnia, już 10 dnia tego miesiąca otrzymały

szych opcji dofinansowania może również zawrzeć porozumienie, w którym

rozliczeniowego do 12 miesięcy lub zasto-

pierwszą część dofinansowania na wska-

dopuszczalne będzie wydłużenie okresu

sowanie mniej korzystnych warunków

zane we wniosku konto przedsiębiorstwa.


22

S

klep Inelo, który został uruchomiony w zeszłym roku, jest przykładem realizacji strategii sprzedaży szko-

leń i produktów w jednym miejscu. Wieloletnie doświadczenie liderów branży poparte wiedzą wykwalifikowanej grupy ekspertów pozwoliła na stworzenie szerokiej oferty, która obejmuje: —— najwyższej jakości urządzania do pobierania danych z kart kierowców i tachografów – w tym TachoReader Combo Plus, najchętniej wybierane rozwiązanie wśród firm transportowych i inspekcji; —— akcesoria wspomagające prace urządzeń pobierających dane oraz zabezpieczające je przed uszkodzeniami – kable do przesyłania danych, etui, a także skanery;

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

SKLEP INELO – SZKOLENIA I PRODUKTY W JEDNYM MIEJSCU

—— oprogramowanie 4Trans pozwalające w łatwy sposób zarządzać firmą i kontrolować czas pracy kierowców. Program tworzony jest przez zespół doświadczonych specjalistów Inelo; —— szkolenia prowadzone przez ekspertów Grupy Inelo, uwzględniające najistotniejsze zagadnienia z sektora TSL. Sklep Inelo powstał z myślą o wygodzie Naszych Klientów, którzy chcą otrzymać wsparcie i kompleksowe narzędzia ułatwiające prowadzenie firmy. Od momentu uruchomienia sklepu internetowego, z miesiąca na miesiąc zauważamy rosnącą ilość odwiedzin, która pokrywa się z dokonywanymi zakupami. Dużym zainteresowaniem cieszą się urządzenia Tachoreader, służące do szybkiego pobierania danych ze wszystkich dostępnych na rynku tachografów oraz kart kierowców. Warto podkreślić, że oferowane rozwiązania pozwalają na spełnienie ustawowych wymogów. Korzyści wynikające ze sklepu? Szybki dostęp, oszczędność czasu, przesyłka na wybrany adres, gwarancja najniższych cen i cykliczne promocje – informuje Piotr Pietrasina, koordynator ds. marketingu, odpowiedzialny za funkcjonowanie sklepu. W celu skorzystania z asortymentu, należy wejść na stronę www.inelo.sklep.pl, następnie wybrać właściwą kategorię, dodać produkt lub usługę do koszyka i dokonać płatności. Kilka kroków wystarczy, żeby w krótkim czasie wdrożyć w firmie rozwiązania Grupy Inelo. Zachęcamy również do zapisania się do naszego newslettera, dostępnego także na stronie sklepu. Jest to gwarancja otrzymywania informacji o aktualnych promocjach i obniżkach cen produktów i usług dostępnych w sklepie Inelo.

Wykorzystaj potencjał swojego przedsiębiorstwa, używając nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań dostarczanych przez Grupę Inelo. Odwiedź sklep Inelo i dobierz ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.


WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

23

WYWIAD NUMERU

AXO LOGISTYKA – POLSKA FIRMA Z WIELKIM POTENCJAŁEM AXO Logistyka jest polską firmą, specjalizującą się w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw. Zakres działalności obejmuje transport drogowy w ruchu międzynarodowym i krajowym, a także usługę magazynowania, w szczególności produktów, które wymagają utrzymania odpowiedniej temperatury, zgodnie z wszelkimi normami. O tym, jak prowadzić odpowiedzialny biznes, co zrobić, żeby stać się atrakcyjnym pracodawcą oraz jak partnerskie relację z Klientem mogą pomóc przetrwać w trudnych czasach, opowiada Tomasz Popielarczyk, Specjalista ds. Transportu w AXO Logistyka.


24

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

W tym roku Państwa firma obchodzi

chwile lepsze i gorsze. My jednak zawsze

Zarówno z pracownikami, jak i kontrahen-

18-lecie istnienia. Jak wyglądały

staramy się z Klientami zachować relacje

tami jesteśmy w ciągłym kontakcie, przez

początki działalności?

partnerskie. Gorsze czasy nas oszczędziły

co nasze relacje są bliskie. Prowadzimy

Firma AXO jest nowoczesnym operatorem

dzięki naszym stałym Klientom, którzy mają

dialog i reagujemy na ich potrzeby, dzię-

logistycznym o zasięgu krajowym i między-

do nas zaufanie. Nie można tworzyć rela-

ki czemu możemy wypracować wspólne

narodowym. Posiadamy nowoczesny tabor,

cji biznesowych bez wzajemnego zaufania.

stanowisko i dostosować się do ich ocze-

który ciągle jest rozbudowywany o kolejne

kiwań. Umiejętność słuchania i rozmowy

samochody. Jednak początek naszej dzia-

Państwa działalność obejmuje

jest obok wzajemnego zaufania kolejnym

łalności był skromny. Zaczynaliśmy od jed-

zarówno transport drogowy w ruchu

istotnym elementem budowania stabilne-

nego samochodu Daf CF solówka, a nasze

międzynarodowym i krajowym, jak

go, a co za tym idzie silnego biznesu.

biuro mieściło się na 9 metrach kwadrato-

i usługę magazynowania produktów

wych. Jednak upór, zaangażowanie i wiara

wymagających utrzymania

Aktualnie branża transportowa

w sukces pozwoliła nam być w tym miej-

odpowiedniej temperatury. Czy

boryka się z deficytem pracowników.

scu, w którym obecnie jesteśmy. Ponadto

taka specjalizacja wymaga od

Podkreślacie jednak, że na sukces

cały czas patrzymy w przyszłość, tak aby

Państwa specjalnego dostosowania

Państwa firmy składa się m.in.

móc dostarczać Klientom usługi na najwyż-

samochodów i przestrzegania

wykwalifikowany zespół. Co należy

szym poziomie.

narzuconych norm?

zrobić, żeby stać się atrakcyjnym

Transport oraz magazynowanie świeże-

pracodawcą?

18 lat to sporo czasu. Jak na

go i mrożonego mięsa wymaga ciągłości

Większość naszej załogi jest z nami od

przestrzeni tylu lat zmieniała się

dostaw oraz utrzymania reżimu temperatu-

pierwszych lat istnienia. Uważam, że odpo-

branża transportowa?

rowego. Jest to podstawa w naszej specjali-

wiednia atmosfera i relacje partnerskie

Dokładnie, 18 lat to sporo czasu i gołym

zacji, dlatego nasze auta oraz cały osprzęt

we właściwych granicach oraz wyposaże-

okiem widać, że branża transportowa się

jest 24 godziny na dobę pod ciągłą kontro-

nie pracowników w odpowiednie narzę-

zmieniła. W szczególności można to zauwa-

lą i opieką. A to wszystko dzięki specjalnym

dzia do pracy jest kluczem do posiadania

żyć w aspekcie nowoczesnych rozwiązań,

kontraktom serwisowym.

wykwalifikowanego i zaufanego zespołu.

które coraz częściej pojawiają się w sie-

To właśnie sprawia, że jesteśmy atrakcyj-

dzibach firm i samochodach. Ich pomoc

Podkreślają Państwo, że prowadzą

w codziennej pracy jest nieoceniona, jed-

odpowiedzialny biznes, który opiera

nak trzeba pamiętać, że podobnie jak inne

się na zasadach otwartego dialogu

Posiadają Państwo ciężarówki,

branże, transport również jest uzależniony

z pracownikami i kontrahentami. Na

którymi można realizować transport

od uwarunkowań gospodarczych, czy poli-

czym polega i jak w praktyce wygląda

towarów neutralnych i chłodniczych.

tycznych. Na przestrzeni tych lat bywały

taki model prowadzenia firmy?

Czy klienci wybierając firmę

nym pracodawcą.

transportową faktycznie zwracają uwagę na stan i wyposażenie samochodów, którymi będzie przewożony ich ładunek? Branżę transportową cechuje bardzo wysoka konkurencja. Tak jak już wspominałem, staramy się sprostać oczekiwaniom Klientów. Ponadto kładziemy duży nacisk, aby nasi kierowcy posiadali odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Komuś może się to wydać prozaiczne, ale wyróżnia nas również zadbana i czysta flota samochodów oraz odpowiednio ubrani kierownicy. Wydaje mi się, że dzięki takiemu podejściu, już na tym etapie Klient ma poczucie, że nawiązuje współpracę z profesjonalną firmą transportową. Do rozliczania czasu pracy kierowców używają Państwo oprogramowania 4Trans. W jaki sposób korzystanie z programu przekłada się na usprawnienie pracy w firmie? Od samego istnienia firmy korzystamy z oprogramowania 4Trans, z którego jesteśmy zadowoleni. Według mnie


25

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

Zaufało Państwu wielu klientów, w tym JBB w Łysych – jedna z największych firm w branży przetwórstwa mięsnego w Polsce. Jakie są Państwa dalsze plany rozwojowe i biznesowe? Zgadza się, jest to nasz Klient strategiczny, któremu oferujemy pełen zakres usług logistycznych. Z roku na rok przejmujemy kanały dystrybucji asortymentu firmy JBB, jest to optymalne rozwiązanie, pozwa-

Można powiedzieć, że transport to cięż-

jak również utrzymanie ciągłości dostaw

lające w nowoczesny sposób zarządzać

ki kawałek chleba, a Pakiet mobilności

surowców. Tak jak wspomniałem wcześniej,

firmą i kontrolować czas pracy kierowców.

jest kolejną kłodą rzucaną przewoźnikom

ciągle patrzymy w przyszłość i szukamy

Program dostarczany przez Inelo nie raz

pod nogi. Na szczęście Polska jest liderem

dalszych możliwości rozwoju, dostarczając

pomógł nam uniknąć kar i naruszeń popeł-

i tygrysem branży transportowej w Euro-

Klientom usługi na najwyższym poziomie.

nionych przez kierowców.

pie, dlatego wierzę, że damy radę dostosować się do nowych wymagań.

Dziękujemy za wywiad.

Dodatkowo korzystają Państwo z urządzeń służących do satelitarnej lokalizacji pojazdów marki GBOX. Jakie korzyści płyną z wyposażenia pojazdów w urządzenia GBOX w połączeniu z zdalnym sczytywaniem danych z karty kierowcy i tachografu? Jest to bardzo w ygodne rozwiązanie, które usprawnia procesy w naszej w firmie w zakresie zarządzania flotą pojazdów. GBOX pozwala śledzić aktualne położenie ciężarówki i kontrolować, czy kierowca porusza się po wyznaczonej trasie. Istotną zaletą GBOX jest usługa TACHO Zdalnie, która umożliwia zdalne pobieranie danych z tachografu i karty kierowcy bezpośrednio z pojazdu, co pozwala uniknąć kar za brak tych odczytów. Jednym z najgorętszych tematów branży transportowej jest Pakiet mobilności. Jakie jest Pańskie zdanie nt. proponowanych zmian?

Jeżeli chciałbyś udzielić nam wywiadu, w którym opowiesz o swojej firmie i o spojrzeniu na branżę transportową, zachęcamy do kontaktu: marketing@inelo.pl w temacie wpisując „WYWIAD”.


26

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

ODKRYJ NA NOWO SWOJĄ FIRMĘ – WDROŻENIE SYSTEMU TELEMATYCZNEGO I TMS Integracja systemów telematycznych z programami typu TMS to coraz częściej spotykany trend w wielu firmach. Przewoźnicy i operatorzy logistyczni w celu usprawnienia swojej pracy, szukają oszczędności i potrzebują do tego odpowiednich narzędzi. Działanie na wielu różnych platformach nie jest optymalne pod kątem pracy operacyjnej, dlatego przewagę zyskują rozwiązania, które pozwalają na wzajemną integrację. Świetnym przykładem takiej synergii jest integracja telematyki GBOX Assist z TMS Nawigator.

TOMASZ CZYŻ Starszy Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń Wieloletni praktyk branży TSL, wcześniej kierownik działu transportu. Entuzjasta szeroko pojętej analizy i statystyki. W GBOX odpowiedzialny za wdrożenia i szkolenia z zakresu telematyki i integracji.

www.gbox.pl

O

gólną koncepcję całego proce-

Dział Wdrożeń w cyklu artykułów, w któ-

su na łamach czwartego wyda-

rych analizie poddane zostaną poszcze-

nia kwartalnika „Czas na trans-

gólne przypadki.

port” w artykule „Nie taki diabeł straszny…

Pozornie czynności związane z imple-

czyli integracja systemu TMS i telematyki

mentacją systemu wydają się stosunko-

w firmie transportowej” przedstawił Dawid

wo proste. Klient oczekuje, że będzie mógł

Kochalski.1 – Jako Dział Wdrożeń GBOX

wysyłać na urządzenie pokładowe GBOX

chcemy przyjrzeć się analitycznie kon-

Assist zlecenia, wiadomości, a także widzieć

kretnym procesom. Realizując z klientami

czas pracy kierowców. Przeważnie pierw-

kolejne etapy wdrożenia, obserwujemy to,

szym krokiem są testy telematyki, w trak-

jak pracują, doradzamy, a także testujemy

cie których instalowane są w autach klienta

różne rozwiązania. Wszystko te działania,

urządzenie testowe. Osoba odpowiedzial-

w koordynacji z wdrożeniowcami TMS, mają

na za wdrożenie umawia się na szkolenia

na celu dopasowanie produktu do potrzeb

z kierowcami i pracownikami biurowymi.

klienta. To, jak właściciele i pracownicy

Całość trwa najczęściej około miesiąca.

odkrywają procesy wewnątrz swoich firm

W sytuacji, kiedy Klient posiada już sys-

na nowo, zostanie przedstawione przez

tem TMS podejmowane są próby testowej

1

https://inelo.pl/wp-content/uploads/2019/11/nie-taki-diabel-straszny...-czyli-integracjasystemu-tms-i-telematyki_dawid_kochalski_czas_na_transport_styczen2019.pdf


27

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

właściciele szybko dochodzą do wniosku, że potrzebują czegoś więcej i chcą dokładnie dopasować systemy do swoich potrzeb. Efektem tego jest bieżąca kontrola nad rentownością floty i podniesienie wydajności i wskaźników pracy. Kierowca wybierając poszczególne statusy, oprócz raportowania załadunków i rozładunków na GBOX Assist, jest w stanie między innymi: —— prowadzić kartę drogową, —— prowadzić ewidencję kosztów, —— raportować tankowania, —— raportować przepinki naczep. Schemat pytań, na które musi odpowiedzieć kierowca, tworzony jest indywidualnie, zgodnie z ustaleniami i przy współpracy z klientem. Po opracowaniu, zestaw statusów jest wgrywany do urządzenia testowego, a następnie wspólnie z klientem wdrożeniowiec przechodzi

Nieodłącznym elementem każdej integracji jest zaprojektowanie statusów zaawansowanych, które nie tylko spełnią rolę rozbudowanych informacji o czynnościach z tachografu, ale również pozwalają na cyfryzację danych i obieg szeregu dokumentów.

przez kolejne statusy, sprawdzając, czy spełniają one jego oczekiwania. Ważne jest, aby docelowo statusy nie przeraziły swoją obszernością samych kierowców. Mają one ułatwić im pracę i pomóc w ograniczeniu do niezbędnego minimum wszelkich formalności. Za najlepszy przykład może posłużyć prowadzenie elektronicznej karty drogowej za pomocą GBOX Assist. Po wdrożeniu systemu, kierowcy nie muszą już wypełniać papierowych kart, a osoby rozliczające dostają wprost z kabiny pojazdu gotowe dokuintegracji obu systemów. Jeżeli jednak nie

intensywny czas, gdyż każdy z procesów

menty w formie cyfrowej bezpośrednio

podjął jeszcze decyzji o zakupie programu,

wewnątrz organizacji musi zostać dokład-

do TMS.

wówczas wdrożeniowiec TMS przeprowa-

nie przeanalizowany.

dzi odpowiednią analizę.

Podstawowa karta drogowa w yma-

Jak można zauważyć każda firma posia-

ga od kierowcy zaznaczenia podczas

Moment testów i pier wsz ych prac

da właściwą dla siebie specyfikę pracy,

wyjazdu dwóch statusów – start i koniec

po zakupie systemu pozwala klientom

jest jednak pewien standardowy schemat

karty drogowej. Wszystkie informacje

poznać od nowa ich firmy. Jest to dość

postępowania. W wielu przypadkach sami

o datach, przebiegu i lokalizacji pobierane


28

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

aby jeszcze efektywniej wykorzystać flotę, dokonuje częstej rotacji naczepami, a także przetasowań między samymi kierowcami a pojazdami. Efektem tych działań jest utrudniona kontrola stanu technicznego i wyposażenia samochodów. W takiej sytu-

Tworzenia statusów zaawansowanych to tylko jeden z elementów wdrożenia, który stanowi część drogi, jaką Klient musi przebyć w celu odkrycia swojej firmy na nowo. Dzięki indywidualnemu podejściu i analizie potrzeb każdego Klienta, wdrożeniowcy dopasowują system do jego potrzeb w taki sposób, aby usprawnić pracę biura oraz kierowców.

acji pomocnym rozwiązaniem są statusy w GBOX Assist – krótkie checklisty wyposażenia, pozwalające nam przekształcić papierowe formularze przekazania pojazdu w cyfrową formę. W ten sposób możemy zminimalizować m.in. ryzyko wyjazdu kierowcy bez wymaganego wyposażenia.

Same możliwości konfiguracyjne TMS są imponujące, gdyż analiza po stronie integratorów jest bardzo szczegółowa. Jest to element niezbędny, aby w krótkiej przyszłości klient zobaczył wymierne efekty swojej inwestycji w nowe rozwiązania.

Cyfryzacja danych ułatwia późniejszą analizę, gdyż jesteśmy w stanie dużo efektywniej wyszukać konkretne dane w pliku, niż gdybyśmy musieli poświęcić czas na przeglądanie przysłowiowego stosu papierowych dokumentów. Wraz z kolejnymi etapami wdrożenia wprowadzane są ewentualne modyfikacje i usprawnienia. Firmy, które przeszły

są bezpośrednio z szyny CAN pojazdu, bez

Kierowca w momencie powstania kosztu

ten proces, wyprzedziły konkurencję dzię-

potrzeby ingerencji kierowcy.

wybiera status koszty, następnie rodzaj

ki badaniu rentowności i efektywności wła-

Jak się okazuje, wielu klientów potrze-

kosztu (na przykład parking/myjnia/opła-

snej floty.

buje jednak bardziej rozbudowanej karty

ta drogowa), podaje kwotę, a na końcu

W kolejnym numerze kwartalnika Marta

drogowej, dlatego często podczas wdro-

metodę płatności. Reszta danych pobie-

Staniszewska, Starszy Specjalista ds. Wdro-

żenia nasi specjaliści otrzymują papiero-

rana jest z szyny CAN pojazdu. Wystar-

żeń poruszy temat dotyczący zleceń i komu-

wą wersję, którą następnie odwzorowują

czą cztery kliknięcia i gotowe. W ten spo-

nikacji z kierowcą, czyli tego, co w znaczny

w systemie GBOX. Kierowcy muszą wyko-

sób, zanim kierowca dostarczy dokument

sposób usprawnia procesy spedycyjno-logi-

nać więcej zaznaczeń i udzielić odpowiedzi

do biura, przedsiębiorca wie, jakie koszty

styczne w przedsiębiorstwie. Zachęcamy

na więcej pytań, jednak takie rozwiązanie

zostały poniesione.

również do odwiedzin stron www.gbox.pl

wymaga mniej pracy, niż wersje papiero-

Istotne jest tworzenie statusów powią-

i www.inelo.pl, gdzie można znaleźć wiele

we. Ponadto do karty drogowej możemy

zanych z podjęciem pojazdu i przepię-

cennych informacji nt. zalet i korzyści pły-

załączyć na przykład raport wydatków.

ciem naczep. Większość przewoźników,

nących z telematyki.30

W

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

marcu 2020 roku Grupa, skupiająca marki oferujące m.in. produkty i usługi do anali-

zy i rozliczania czasu pracy i płac kierowców, a także rozwiązania telematyczne, dedykowane branży transportowej, ogłosiła unifikację brandów pod nowym logo. – Porządkowaniu naszego portfolio towarzyszy zmiana logotypu i kolorystyki, które integrują brandy produktowe w jedną technologiczną Grupę Inelo. Zmieniamy się, by lepiej odzwierciedlić innowacyjność naszych usług. Stawiamy na minimalizm i nowoczesność – mówi Grzegorz Wójcik odpowiedzialny w Grupie Inelo za komunikację z klientami. Koncepcja nowego logo oraz kolorów powstała w oparciu o badania i wnikliwą analizę brandów z branży automotive oraz communication equipment. Wcześniejszy wizerunek Grupy Inelo odzwierciedlał historię marki, w której kilkanaście podmiotów przez lata równolegle rozwijało swoją tożsamość. Każda firma posiadała własną identyfikację wizualną.

Telematyka dla liderów rynku i MŚP Grupa Inelo rozwija ofertę dla dużych firm, jednak równolegle oferuje dostęp do innowacyjnych rozwiązań podmiotom z sektora MŚP. – Naszym celem strategicznym jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla rodzimych przedsiębiorców. W efekcie obok własnych systemów telematycznych, oprogramowania i aplika-

GRUPA INELO I JEJ MARKI Z NOWYM SPÓJNYM WIZERUNKIEM Grupa Inelo, lider w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu telematyki i rozliczania czasu pracy kierowców dla branży TSL, łączy swoje marki pod egidą zintegrowanej identyfikacji wizualnej. Nowe logotypy spółek grupy są odzwierciedleniem realizowanej strategii biznesowej – one stop shop. Jej celem jest ułatwienie dostępu do cyfrowych rozwiązań polskim firmom: od MŚP po liderów rynku. Chodzi o prosty dostęp do kompleksowej oferty rozwiązań telematycznych, systemów do rozliczania czasu pracy kierowców, systemów klasy TMS i urządzeń w jednym miejscu. Działająca już na 21 zagranicznych rynkach Grupa nie kryje także apetytu na kolejne akwizycje.

cji do rozliczania czasu pracy kierowców, mamy też do zaoferowania systemy do zarządzania operacjami transportowo-spedycyjnymi klasy

Rozwój produktów i usług odbywa się w oparciu o wnioski płynące z analizy współpracy z ponad 10 tysiącami klientów, firm transportowych oraz instytucji kontroli ruchu drogowego na 21 zagranicznych rynkach.

– podkreśla Magdalena Magnuszewska,

przejęcia NUSS. – Grupa nieustannie się rozwi-

CEO, Grupa Inelo.

ja i powiększa, pojawiają się w niej nowe firmy,

Development produktu prowadzi liczący

które połączy wspólny, wyróżniający się znak

już ponad 100 osób zespół testerów i pro-

graficzny. Jedno nowoczesne logo będzie budo-

gramistów. Jednak poza wzrostem organicz-

wać naszą rozpoznawalność i podkreśli dyna-

TMS. Doskonalimy technologie i budujemy bazę

nym, rozwój biznesu jest realizowany także

mikę zmian, które obecnie zachodzą w Grupie

rozwiązań, które podnoszą konkurencyjność

poprzez kolejne akwizycje oraz współpra-

Inelo – dodaje Magdalena Magnuszewska.

polskich przewoźników na arenie międzynaro-

cę z innowacyjnymi markami z branży TSL.

dowej. Planujemy też wdrażanie nowych funk-

Przykładem mogą być niedawne konsolida-

—— Informacja prasowa przygotowana

cjonalności jak wyliczenia ETA oraz ecodriving

cje z Marcos BiS oraz wcześniejsza transakcja

dla mediów ogólnopolskich


WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

31

KORONAWIRUS – TRANSPORT I KIEROWCY ZAWODOWI W CZASIE PANDEMII Granice zewnętrzne Unii Europejskiej zamknięto dla osób, które nie są obywatelami Wspólnoty. Wyjątkami są między innymi kierowcy zawodowi w międzynarodowym transporcie drogowym, którzy nadal mogą wyjeżdżać na zewnątrz – poza UE oraz strefę Schengen. Kierujących ciężarówkami stawia się w jednym szeregu z lekarzami czy naukowcami, którzy również mogą przemieszczać się swobodnie. Jak w dobie pandemii koronawirusa postrzegamy truckerów?


32

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Koronawirus a transport

34-kilometrowy sznur samochodów czeka-

po przekroczeniu granicy Polski. Ponad-

jących w Świecku, czyli przejściu łączącym

to Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Polskę z Niemcami. Straż Graniczna szaco-

nie wskazuje na konieczność stosowa-

– Całodobowo świadczymy wsparcie infor-

wała czas przekroczenia granicy na około

nia dodatkowych ograniczeń wobec prze-

macyjne dla kierowców oraz właścicieli firm

15 godzin. Nie lepiej jest w Jędrzychowi-

wozu towarów z rejonów objętych szcze-

transportowych. Obserwujemy zwiększoną

cach, gdzie na wjazd na terytorium Nie-

gólnymi zaleceniami epidemiologicznymi.

liczbę pytań na nasz telefon interwencyj-

miec można było oczekiwać aż 18 godzin.

Co do zasady transport drogowy rzeczy

ny. Obecnie najwięcej wątpliwości dotyczy

To tylko szacunki. W rzeczywistości czas

nie jest zatem objęty zakazem przekracza-

pandemii koronawirusa, dlatego notuje-

spędzony w korkach znaczenie się wydłuża,

nia granic. Kierowcy, świadomi zagrożenia,

my połączenia w tematach związanych

a kierowcy zawodowi są zdezorientowani.

podróżują po całej Europie.

z zatorami, dynamicznie zmieniającymi się

– Na forach transportowych wątek doty-

komunikatami różnych krajów UE odnośnie

czący koronawirusa komentowany jest w set-

zamykania granic czy kontroli granicznych.

kach postów. Większość pozostaje w tema-

Dzięki sztabowi ekspertów dostarczamy

cie przekroczenia czasu pracy, ale pojawiają

truckerom rzetelne i aktualne informa-

się też liczne pytania odnośnie odmowy kie-

cje na bieżąco – mówi Kamil Wolański,

rowców wyruszenia w trasę w rejony, gdzie

OCRK z Grupy INELO. – Kierowcy jeż-

zagrożenie zakażenia się koronawirusem

dżą mniej i stoją w kilkudziesięciokilome-

jest szczególnie wysokie. Na przykład nadal

trowych korkach między innymi na przej-

spada liczba zleceń realizowanych do Włoch,

ściach z Niemcami, Austrią czy Czechami.

a stawki liczone za kilometr do Italii wzrosły

Pracują w niełatwych warunkach, a w sytu-

w ostatnim czasie nawet trzykrotnie – infor-

acji zagrożenia koronawirusem – paraliżu

muje Kamil Wolański. – Z kolei frachty

komunikacyjnego oraz chaosu informacyj-

w innych kierunkach są mniej opłacalne niż

nego – ta grupa zawodowa jest teraz doce-

przed pandemią koronawirusa, bo przewoź-

niana bardziej niż zwykle.

nicy na giełdach transportowych konkurują

Bez ich pracy półki sklepowe nie byłyby

ceną. Ponadto przewoźnicy szukają nowych

zapełnione. Szczególnie istotny jest obec-

dróg pozyskiwania zleceń, jeśli branża, którą

nie przewóz lekarstw oraz środków ochron-

obsługują zwalnia lub całkowicie zatrzymu-

nych i komponentów medycznych, a także

je produkcję. Jesteśmy świadkami wielu nad-

żywności czy paliwa.

zwyczajnych utrudnień w łańcuchu dostaw

Pracodawcy, oceniając ryzyko delegacji, mogą zapewnić pracownikowi przebywającemu w trasie środki ochronne takie jak maseczki czy rękawice oraz preparaty dezynfekujące – czyli wszystko to, co ma za zadanie ograniczyć możliwość zarażenia patogenem

– mówi Mirosław Tirak, ekspert GBOX. – Uwaga – obowiązkiem przedsiębiorcy jest

Jednak głosy ekspertów są zgodne. Transport jest filarem stabilności działania europejskiej gospodarki, ponieważ 80% transportowanych towarów na świecie odbywa się drogą lądową.

również podjęcie takich działań, by jak najbardziej minimalizować ekspozycję kierowcy na zagrożenia. W tym wypadku może to być choćby takie zaplanowanie oraz poprowadzenie trasy, by kierujący ciężarówką przebywał w rejonie zakażonym jak najkrócej. Dodatkowo w obecnej sytuacji zamykania granic i niebotycznych zatorów na przej-

– Okazuje się, że w dobie kryzysu przewóz

w Europie. Pracownicy sektora TSL dbają zaś

ściach granicznych z Niemcami, Austrią i Cze-

towarów jest niezastąpionym elementem poli-

o to, by mimo bardzo trudnych warunków

chami, ale także między Francją a Hiszpanią

tyki gospodarczej, którego nie można tymcza-

pracy, ciągłość przewozów była zachowana,

czy Austrią a Włochami, niezwykle pomoc-

sowo wykluczyć z funkcjonowania jak inne

a towary dostarczone do szpitali, sklepów,

ne okazują się systemy telematyczne. Dzięki

gałęzie przemysłu. Co więcej polscy przewoźni-

aptek, ale również fabryk. Przemysł, mimo

monitorowaniu sytuacji na mapie w czasie

cy są fundamentem europejskiego rynku prze-

osłabienia oraz zahamowania produkcji

rzeczywistym spedytor i przewoźnik mogą

wozowego, co zauważają rządzący w Polsce,

i zapotrzebowania na komponenty w wielu

reagować na bieżąco na wszelkie niekorzyst-

ale także inne państwa członkowskie – pod-

dziedzinach gospodarki, może być ograni-

ne zmiany na drogach międzynarodowych

kreśla Wolański z OCRK, ekspert INELO.

czony, ale nie może się zatrzymać – dodaje

– na przykład obrać inny kierunek przejaz-

ekspert Grupy INELO.

du czy wydłużyć trasę, by ominąć kłopotli-

Transport – Kierowcy boją się koronawirusa Droga przy przełęczy Brenner w północnych Włoszech, 80 kilometrów korka – aby

Środki ostrożności dla kierowców w czasie pandemii

wy odcinek. Telematyka może w takich przypadkach znacząco usprawnić pracę kierowcy, a pracodawcy pomóc w odpowiedniej logistyce zlecenia – dodaje ekspert.

rozładować ten gigantyczny zator policja

Wiemy, że kierowcy zawodowi są zwolnie-

—— Informacja prasowa przygotowana

zamknęła na jakiś czas autostradę A22.

ni z odbywania 14-dniowej kwarantanny

dla mediów ogólnopolskich


WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

33

TELEMATYKA TRANSPORTU. RATUNEK DLA RENTOWNOŚCI I „MUST HAVE” DLA BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW Pod wpływem doniesień o kolejnych obszarach objętych pandemią koronawirusa, sytuacja w transporcie międzynarodowym dynamicznie się zmienia. Niemalże codziennie spedytorzy dowiadują się o nowych regulacjach wprowadzanych przez państwa Wspólnoty Europejskiej, mających wpływ na pracę zawodowych kierowców. Analizując dane wygenerowane przez system telematyczny GBOX1, przygotowane przez Grupę INELO, możemy zaobserwować, że pomimo spolaryzowanych nastrojów przedsiębiorcy odnajdują się w nowych realiach. Ważnym wyzwaniem, przed którym stają firmy jest utrzymanie rentowności na nieprzewidywalnym rynku przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa kierowców. Jak wykorzystać nowe technologie do utrzymania się na rynku? Podpowiadają eksperci INELO.


34

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Koronawirus i ograniczenia dla kierowców – jak nad tym zapanować? Dla efektywnego kosztowo planowania procesów transportowych kluczowy jest bieżący dostęp do informacji na temat floty. – Na przestrzeni systemy telematyczne rozwinęły się i przeszły na wyższy poziom zarządzania transportem, dzięki informacjom online dostępnym od ręki – mówi Mirosław Tirak, ekspert GBOX, Grupa INELO – Szczególnie firmy, które stawiają na rozwój i dbają o zastosowanie nowych technologii w swojej pracy, mają dzisiaj zdecydowaną przewagę. Dzięki

Mapa z aktualnymi informacjami dla firm transportowych przygotowana przez OCRK, Grupa INELO

wdrożonym systemom telematycznym dużo łatwiej jest zapanować nad monitorowaniem

termin dostawy – dodaje Tomasz Czyż,

Tirak, ekspert Grupy INELO. – Dodatkowo,

floty pojazdów, wymianą informacji o ładun-

ekspert GBOX, Grupa INELO.

możemy też wykorzystać tzw. geofencing, który

ku, a dzięki analizie zbieranych danych łatwo podejmować dobre decyzje, czego przykładem może być optymalne wykorzystanie czasu pracy kierowcy. Sytuacje takie jak obecna pandemia koronawirusa jest dla dotychczas roz-

Telematyka transportu – zwiększenie bezpieczeństwa kierowców

na podstawie pozycji pojazdu ostrzega kierowcę o panujących obostrzeniach w nieznanym dla niego rejonie. Najważniejszym jest jednak aby ograniczyć do minimum kontakty międzyludzkie i zmniejszyć rozprzestrzenianie się pandemii.

wijającego się rynku transportowego sporym

Większość krajów wprowadziła pewne

Kierowca nie musi pojawiać się osobiście w biu-

wyzwaniem. Szczególnie dotyka on kierowcy,

odstępstwa od przepisów czasu pracy

rze, gdyż dokument może zeskanować wprost

który próbując odnaleźć się w gąszczu przepi-

w związku z koronawirusem. Zmiany te doty-

z kabiny pojazdu, a dodatkowo firma posiada

sów i zakazów oczekuje od swojego spedytora

czą na przykład zniesienia czasowych zaka-

od razu jego cyfrową kopię. Ta operacja zna-

rzetelnej i szybkiej pomocy – dodaje Mirosław

zów ruchu czy wydłużenia dziennego czasu

cząco przyśpiesza rozliczenie ze zleceniodawcą,

Tirak, ekspert GBOX, Grupa INELO.

prowadzenia pojazdu i wynikają oczywiście

co przekłada się na płynność finansową przed-

z potrzeby zabezpieczenia przepływu towa-

siębiorstwa – dodaje Tomasz Czyż.

Kwarantanna – zamknięte granice w krajach Unii Europejskiej a telematyka

rów i usług w granicach Unii Europejskiej. Bieżące monitorowanie sytuacji międzynarodowej jest bardzo ważne – nie zawsze jest jednak dla przewoźników możliwe. Kluczowe decyzje

Utrzymanie poziomu rentowności w dobie koronawirusa

Jednym z prewencyjnych działań mają-

związane z bezpieczeństwem kierowcy, podej-

cym ograniczyć rozprzestrzenianie się

muje się na podstawie danych generowanych

Epidemia koronawirusa może skłaniać wielu

wirusa w Polsce jest zamknięcie granic –

przez urządzenia telematyczne, bez koniecz-

przedsiębiorców do przychylnego spojrzenia

za wyjątkiem transportu międzynarodo-

ności analizy wielu źródeł. W obecnej sytu-

w kierunku nowych technologii, takich jak

wego. Organizacja pracy polskich kierow-

acji natychmiastowa informacja o zmianach

telematyka w transporcie. W chwili, gdy bran-

ców zawodowych stała się jeszcze bardziej

regulacji prawnych w transporcie – związa-

ża napotyka na liczne utrudnienia w funkcjo-

skomplikowana. Początkowo można było

nych z pandemią koronawirusa – pozwala się

nowaniu, kluczowym elementem jest przede

zaobserwować wielokilometrowe korki

lepiej dostosować do nowych realiów i unik-

wszystkim wiedza o aktualnym stanie firmy.

na granicach, co powodowało opóźnie-

nąć nieprzewidzianych sytuacji.

Za pomocą modułów raportowych możemy

nia w łańcuchu dostaw. – Co prawda naj-

– Nowe technologie, takie jak np. telematyka

łatwo wyciągnąć dane np. ilość przejecha-

większe zamieszanie spowodowane nowymi

w logistyce, pozwalają sprawnie funkcjonować

nych kilometrów, efektywność floty oraz sto-

regulacjami związanymi z przekraczaniem

nie tylko przedsiębiorstwom, ale przede wszyst-

pień wykorzystania czasu pracy kierowców.

granic zdaje się już być za nami, jednak trud-

kim mają realny wpływ na komfort i poczucie

Dane historyczne w połączniu z aktualnymi

no w obecnych warunkach jasno przewidzieć

bezpieczeństwa kierowców. Codziennym wyzwa-

tendencjami pomagają podejmować racjo-

co nastąpi w przyszłości. Systemy telematycz-

niem dla kierowców na europejskich szlakach

nalne decyzje mające bezpośredni wpływ

ne wyposażone w profesjonalne mapy onli-

komunikacyjnych jest znalezienie bezpiecznego

na rentowność firmy. Przedsiębiorcy chcąc

ne dla transportu wzbogacone o informacje

miejsca postoju, czego przykładem może być

uniknąć redukcji floty oraz zwolnień mogą

o aktualnym natężeniu ruchu są narzędziem

wjazd do regionów o bardzo dużej ilości zara-

dzięki systemom telematycznym podjąć

pomagającym podejmować decyzje z wyprze-

żonych osób i takie planowanie przejazdów, aby

zawczasu decyzję o poszukiwaniu nowych

dzeniem i mogą stanowić o przewadze konku-

kierowca mógł po rozładunku bezpiecznie wyje-

zleceń lub rynków, by zapewnić ciągłość

rencyjnej, czego przykładem może być decy-

chać z zagrożonego obszaru bez potrzeby odby-

pracy i uniknąć przestojów oraz zwolnień.

zja o zmianie trasy, by zachować umówiony

wania w nim odpoczynku – mówi Mirosław —— Informacja prasowa przygotowana

1

GBOX to zaawansowany system monitorowania pojazdów i monitoringu GPS

dla mediów ogólnopolskich


35

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

CZEGO BOJĄ SIĘ PRZEWOŹNICY? – CZY PAKIET MOBILNOŚCI WPŁYNIE NA DECYZJE ZAKUPOWE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH? Od czerwca minionego roku w Polsce trwa tendencja spadkowa w rejestracjach ciężarówek. W szóstym miesiącu spadku – w grudniu 2019 r. zarejestrowano o prawie 20 proc. mniej pojazdów ciężarowych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z czego wynika tak negatywna sytuacja? Dlaczego polscy przewoźnicy wstrzymują się z rozbudową floty? Sytuację analizuje Kamil Wolański, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

R

Pakiet mobilności w transporcie budzi niepokoje

oraz warunków wykonywania przewozów

ciężarow ych zarejestrowano spadek

Przepisy te dotyczą trzech głównych

towność wykonywania wielu przewozów,

aż o 5,2 proc., a w przypadku autobu-

obszarów tematycznych: dopuszczal-

z czego doskonale zdają sobie sprawę pol-

sów w ynosi on ok. 8 proc. w stosunku

nych norm prowadzenia pojazdu w per-

scy przedsiębiorcy transportowi. Wysoko

do danych z 2018 r. Czy to oznacza, że

spektywie dziennej i tygodniowej, w tym

cenieni przewoźnicy, którzy mają konku-

polska branża transportowa czegoś się

także odpoczynków i urządzeń rejestru-

rencyjne ceny, mogą nie mieć możliwości

obawia?

jących czas pracy, delegowania kierowców

utrzymania dotychczasowego poziomu

ok 2019 zakończ ył się z różnicą 5,4 proc. w kwestii rejestracji nowych pojazdów użytkowych

o DMC pow. 3,5 t. Wśród samochodów

międzynarodowych i dostępu do zagranicznych rynków. Przyjęcie tych regulacji postawi pod znakiem zapytania ren-


36

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

gdy obecnie nieobsadzonych pozostaje nawet 21 proc. miejsc pracy. – Przewoźnicy dość mocno zastanawiają się,

„Co to jest pakiet mobilności i czego realnie możemy się po nim spodziewać? ” – pytają często przewoźnicy, obawiając się o losy swojego przedsiębiorstwa. W najprostszym rozumieniu jest to zbiór regulacji prawnych mających obowiązywać na terenie całej UE.

dla kogo mieliby te ciężarówki kupić. Z jednej strony – faktycznie kierowcy chcą pracować na nowych pojazdach, często decydując się na przejście do innej firmy, bo tam jest nowsza, lepiej wyposażona flota. Z drugiej jednak strony kupowanie nowych aut, których nie będzie miał kto prowadzić, wydaje się przewoźnikom bezcelowe – mówi ekspert OCRK.

obsługi i kontraktów ze swoimi dotych-

więc dziwić, że przy takich nastrojach polska

czasowymi klientami. Pakiet mobilności

flota nie jest rozbudowywana – komentuje

to też konieczność częstszych powrotów

Kamil Wolański.

kierowców i ciężarówek do siedziby firmy i nowe zasady rozliczania płacy minimalnej, co znacząco podniesie koszty przedsiębiorstw. Mimo usilnej walki państw Europy Wschodniej o zmiany w tych regu-

Brak pracowników równoznaczny z brakiem nowych ciężarówek

Przewoźnicy czekają na nowe? Od 15 czerwca 2019 r. zgodnie z rozporządzeniem UE nr 165/2014 we wszystkich nowych pojazdach ciężarowych muszą być montowane tzw. inteligentne tachografy. Czy może być to powód, dla którego w 2019 r. spadło zain-

lacjach, najprawdopodobniej ustawy zosta-

Bardzo dużym problemem, z którym bory-

teresowanie kupnem nowych ciężarówek? –

ną przyjęte w obecnym kształcie w ciągu

kają się przewoźnicy nie tylko w Polsce,

Wszystko co nowe, może budzić pewne obawy,

najbliższych czterech miesięcy. Przewoź-

ale w całej Europie, jest deficyt wykwali-

zatem niewykluczone, że przewoźnicy wstrzy-

nicy w obawie przed niepewnymi czasami,

fikowanych pracowników. Rozwój sekto-

mują decyzję o konieczności kupienia nowego

zachowawczo podchodzą do konieczności

ra TSL z roku na rok wymusza na branży

auta lub odświeżenia obecnej floty. Zwłaszcza, że

rozbudowy lub odświeżenia floty.

powstanie kolejnych stanowisk pracy dla

obecnie w UE pracuje się już nad kolejną wersją

– Jedną z ważniejszych obaw przedsię-

kierowców zawodowych. Zawód ten nie

tachografów, więc być może decyzje zakupowe

biorstw transportowych wzbudza pakiet

jest dobrze postrzegany przez młodych

będą realizowane w nieco późniejszym terminie

mobilności. Unijne regulacje, które wprowa-

kandydatów ze względu na nienormowa-

– mówi Kamil Wolański z OCRK.

dzą zmiany w dostępie do rynku, delegowa-

ny (w praktyce) czas pracy – często unie-

Niezależnie od obecnej tendencji spadko-

niu pracowników i znacząco zwiększą kosz-

możliwiający np. spędzenie świąt z rodziną

wej w rejestracji nowych ciężarówek, nale-

ty pracownicze, mogą nie przysparzać chęci

lub wymuszający konieczność pracy nocą.

ży pamiętać, że polski sektor transportu

do inwestowania we flotę – twierdzi Kamil

Problemem jest także duża odpowiedzial-

drogowego przez ostatnie 15 lat stał się

Wolański, ekspert Ogólnopolskiego Cen-

ność, czy też trudność utrzymania stałych

wiceliderem Europy. W 2018 roku wartość

trum Rozliczania Kierowców.

relacji społecznych wynikających z ciągłych

europejskiego rynku TSL wyniosła 341,5

wyjazdów. Średni wiek polskiego kierowcy

mld euro, z czego 16,4 proc. znajdowało

zawodowego wynosi 42 lata1, wielu aktyw-

się w rękach polskich przewoźników. Zgod-

nych dziś pracowników w perspektywie

nie z przewidywaniami ekspertów, zapo-

najbliższych kilku lat odejdzie na zasłużo-

trzebowanie na usługi transportowe będzie

Wpływ Brexitu na zakupy polskich przewoźników W 2019 r. wiele pytań wśród polskich przewoźników rodził temat wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur UE. Z badań, które OCRK przeprowadziło wśród swoich klientów wynika, że aż 70 proc. właścicieli firm transportowych negatywnie ocenia wpływ Brexitu na sytuację swojego biznesu, a niemal-

Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych w Barometrze Zawodów 2020 znaleźli się na głównej liście zawodów deficytowych na terenie całej Polski.

że 30 proc. ankietowanych zadeklarowało, że planuje wycofać z Wielkiej Brytanii część swojego taboru. Taki nastrój również nie sprzyjał zakupowi nowych pojazdów. – Choć aktualnie trwa okres przejściowy

ną emeryturę, co pokazuje, że tendencje

wzrastać, więc prawdopodobnie polscy

mogą się nasilać.

przewoźnicy będą musieli podjąć decyzję

i nasze rodzime ciężarówki swobodnie mogą

Z danych Międzynarodowej Unii Trans-

dokonywać przewozów na terenie Zjednoczo-

portu (IRU) wynika, że braki kadrowe w fir-

nego Królestwa, to wciąż sytuacja z perspek-

mach transportowych w przyszłości mogą

—— Informacja prasowa przygotowana

tywy przewoźników jest niestabilna. Ciężko się

osiągnąć nawet poziom 40 proc., podczas

dla mediów ogólnopolskich

1

o wymianie, bądź rozbudowie floty.

Badanie Kim jest polski kierowca ciężarówki, Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców, 2018


37

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

KABOTAŻ NIE DLA POLSKICH PRZEWOŹNIKÓW? Polska ma obecnie 16,4 proc. udziału w systemie międzynarodowego transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej. W 2019 roku nieznacznie wyprzedzili nas Niemcy1. Dobry obraz rynku pokazują również inne dane. Szacuje się, że Polacy, pracujący w branży transportowej, stanowią 11,2 proc. wszystkich zatrudnionych w TSL w krajach Wspólnoty. Francuzi pokrywają 13,3 proc. rynku pracowniczego, a Niemcy 8,8 proc.2 Polska zatem, obok państw członkowskich tak zwanej Starej Unii, przez ostatnie lata aktywnie tworzyła i kształtowała system przewozowy w Europie. Jednym z czynników sukcesu są kabotaże, czyli transport towarów w granicach innego państwa niż kraj przewoźnika. Polscy przedsiębiorcy stracą najwięcej po wejściu w życie pakietu mobilności, a tym samym znaczącym ograniczeniu dostępu do rynków wewnętrznych UE. Niemcy i Francja zyskają, gdyż z uwagi na wzrost kosztów prowadzenia działalności, puste przejazdy i przymusowe powroty do bazy ciężarówki na polskich tablicach rejestracyjnych nie będą stanowiły już dla niemieckich i francuskich przewoźników takiej konkurencji jak dotychczas. Eksperci Grupy Inelo wyjaśniają, dlaczego warto przyjrzeć się przyszłości kabotażu.

Opinia eksperta

wewnętrznych w szczególności krajów zało-

Kabotaż w liczbach

życielskich UE ukierunkowały pakiet mobilNajwiększą wartością kabotażu jest to, że kie-

ności między innymi na takie regulacje,

Całość kabotażu wyrażonego w tonokilome-

rowcy mogą aktywnie pracować i wykorzy-

które wyeliminują wielu polskich przewoźni-

trach w 2018 roku to 42 523 milionów,3 czyli

stywać dostępny czas pracy podczas poszu-

ków z rynku – mówi Łukasz Włoch, OCRK,

1,63 proc. wszystkich transportów między-

kiwania rentownych załadunków powrotnych

Grupa Inelo. – Z raportu Transport & Mobili-

narodowych. W 2014 roku było to 1,8 proc.4,

w ramach przewozów transportowych. Tak

ty Leuven wynika, że nowe zasady mogą spo-

jednak mimo lekkiej tendencji spadkowej

zwane przerzuty powstały po to, by ogra-

wodować redukcję operacji kabotażowych

kabotaże są istotnym elementem działal-

niczyć liczbę pustych przejazdów. Tym-

na poziomie nawet 30 proc. do 2035 roku.

ności przewozowej przedsiębiorców. Polska

czasem protekcjonizm i ochrona rynków

Takie predykcje nie napawają optymizmem.

jest tutaj liderem z wolumenem 16 637 mln

Tym bardziej, że najbardziej ucierpią rodzime

tkm przewiezionych w 2018 roku. Za nami

1

Road Freight transport Statistics, 2019

firmy, którym w ciągu kilkunastu lat udało się

są Litwa (3885), Rumunia (3725). Niemcy

2

Transport and Mobility Leuven, 2019

osiągnąć dominującą pozycję na rynku dzięki

wykonują około 1500 mln tkm w ciągu roku

3

Road Freight Transport, 2019

wysokiej jakości usług, terminowości i przed-

w ramach kabotażu, Holandia około 1800,

4

Transport and Mobility Leuven, 2019

siębiorczości – dodaje ekspert.

a Słowacja 1263. Opracowanie Road Freight


38

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Transport dodatkowo wskazuje, że wzrasta

to znaczy od daty rozładunku wskazanej

zamrożenie pojazdu, które będzie miało

liczba operacji transportowych na odle-

na dokumencie przewozowym, jakim jest

na celu wstrzymanie wykonywania operacji

głość 150-299 km. Według danych Eurostat

CMR. Termin siedmiu dni liczony jest do roz-

kabotażowych tym samym pojazdem w tym

w ostatnich latach notuje się spadek przejaz-

ładunku w przewozie kabotażowym. Dodat-

samym państwie członkowskim. Okres

dów dalekich, czyli ponad tysiąc kilometrów,

kowo przewoźnik może wziąć przewóz kabo-

karencji ma trwać cztery dni. Jak ta zmia-

a wzrost częstotliwości na dystansie pomię-

tażowy w innym państwie członkowskim

na wpłynie na wykonywanie przewozów

dzy 50 a 150 km. Taką sytuację obserwujemy

niż wykonano ostatni rozładunek w trans-

kabotażowych?

na przykład w Niemczech. Zwrot ku krótkim

porcie międzynarodowym, czyli wjeżdża-

Po wprowadzeniu zmian do rozporzą-

trasom jest widoczny u naszych zachodnich

jąc „na pusto”. Ogranicza się taki kabotaż

dzenia 1072/2009 kierowca nie będzie

sąsiadów, a pakiet mobilności tylko ułatwi im

do jednego w ciągu maksymalnie trzech dni.

mógł ponownie wykonać kabotażu na tery-

przejmowanie większości kontraktów.

torium Niemiec, jeżeli nie miną co najmniej

Kabotaże w Niemczech mogą zacząć przej-

cztery dni od ostatniej operacji kabotażo-

mować niemieccy transportowcy lub Francuzi

wej oraz nie wykona transportu między-

i Holendrzy. W 2018 roku w kraju nad Renem przewieziono 21,8 proc. całego wolumenu towarów w Europie5. Co więcej transport drogowy na terytorium tego państwa jest wyższy niż łącznie we Francji, Holandii i Belgii. Natomiast z badania OCRK wynika, że polscy przewoźnicy najczęściej jeżdżą właśnie po Niemczech, ponad 50 proc. destynacji. Ponadto Polacy wykonują około 40 proc. wszystkich kabotaży na starym kontynencie. Dla biznesów, których fundament

narodowego. Oznacza to, że zamrożenie

Bardzo ważne jest, by posiadać odpowiednią dokumentację w pojeździe. Podczas ewentualnej kontroli należy udowodnić wykonanie transportu międzynarodowego oraz każdej kolejnej operacji kabotażowej.

działalności oparty jest na tego typu operacjach

pojazdu będzie trwać w tym przypadku włącznie do 22 lutego – wyjaśnia Bartłomiej Zgudziak, ekspert OCRK.

Prawo transportowe UE W jakim celu powstała idea pakietu mobilności? Intencją była poprawa warunków pracy kierowców tirów, jeżdżących po całej Europie oraz bezpieczeństwo dla każdego kraju Wspól-

transportowych, nowe ograniczenia i zmienio-

noty w zakresie jednakowych zasadach korzy-

ne prawo mocno odbije się na ich rentowno-

Najczęściej takim dowodem będą listy prze-

stania z jednego europejskiego rynku. Zatem

ści. Warto czujnie śledzić, jak będzie się zmie-

wozowe – mówi Bartłomiej Zgudziak,

co poszło nie tak? Z inicjatywy władz francu-

niał rynek w najbliższym czasie, poszukiwać

OCRK z Grupy Inelo. – Przykładowa trasa

skich nastąpiła propozycja przeprowadzenia

sprawdzonych partnerów i reagować na wyzwa-

polskiego kierowcy zawodowego może wyglą-

zasadniczej rewizji dotychczas obowiązujących

nia wcześniej, by nie oddać całego pola zagra-

dać następująco: załadunek w Polsce wyko-

możliwości prowadzenia kabotażu. W efek-

nicznym konkurentom – przekonuje Kamil

nany w poniedziałek, 10 lutego, w ramach

cie kabotaże po nowemu czy obowiązkowe

Wolański, Grupa Inelo.

transportu międzynarodowego na trasie Pol-

powroty kierowców i samochodów do kra-

ska-Niemcy. Następnego dnia po rozładun-

jów siedziby mogą się okazać jedną z głów-

ku w granicach państwa niemieckiego możli-

nych przyczyn dezintegracji rynku unijnego –

we są do podjęcia trzy kabotaże realizowane

Wspólnoty, która powstawała na fundamencie

w ciągu maksymalnie siedmiu dni. Oznacza

haseł swobodnego przepływu towarów i usług

Zasady wykonywania przewozów kabo-

to, że ostatni rozładunek w przewozach kabo-

oraz wolnego rynku. W obecnym scenariuszu

tażowych zostały określone w Rozporzą-

tażowych na terytorium Niemiec powinien

wygrywa protekcjonizm głównie Niemiec, Fran-

dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady

nastąpić 18 lutego – wyjaśnia ekspert.

cji i Austrii – podsumowuje Kamil Wolań-

Pakiet mobilności i kabotaż – jak jest teraz?

(WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Takie operacje może realizować

Pakiet mobilności i kabotaż – jak będzie?

ski, Grupa Inelo. O ile czas pracy, odpoczynki i przerwy kierowców winny być respektowane we wszystkich krajach i przez wszystkich przedsię-

każdy przewoźnik uprawniony do wykony-

Pakiet mobilności wprowadza zmiany

biorców jednakowo, a UE powinna walczyć

wania zarobkowego przewozu rzeczy tzn.

do rozporządzenia 1072/2009. Dotyczą

ze wszystkimi odstępstwami, nieprawidło-

przewoźnik posiadający licencję trans-

one także zapisów kabotażu. Po bardzo

wościami i naruszeniami w tym zakresie,

portową. Konieczne jest także wykonanie

drastycznych propozycjach, jak na przy-

to zmiany w zasadach wykonywania kabota-

wcześniej transportu międzynarodowego,

kład ograniczenia wykonywania kabota-

ży w tym nie pomogą. Natomiast z pewnością

aby skorzystać z pełnej puli przejazdów.

ży do maksymalnie trzech dni, finalnie

spowodują wzrost kosztów pracowniczych

Po ostatnim rozładunku w transporcie mię-

podstawowe zasady mają być takie jak

oraz administracyjnych. Puste, niezaładowa-

dzynarodowym firma transportowa może

dotychczas. Oznacza to, że po wprowadze-

ne ciężarówki przemierzające europejskiej

podjąć się kabotażu. Przewozy te ogra-

niu pakietu mobilności nadal przewoźnik

drogi, by wrócić do bazy firmy, nie wpisują się

niczone są do maksymalnie trzech wyko-

drogowy, posiadający licencję transporto-

w żaden sposób w ambitną strategię dekar-

nanych w terminie siedmiu kolejnych dni

wą, będzie mógł wykonywać maksymal-

bonizacji Europy, co ogłaszane jest jako cel

kalendarzowych. Jest on wyliczany od roz-

nie trzy kabotaże w kolejne siedem dni

numer jeden decydentów z Brukseli.

ładunku w transporcie międzynarodowym,

kalendarzowych.

5

Ibidem

Jednak w planie jest wprowadzenie

—— Informacja prasowa przygotowana

dodatkowego obostrzenia – tak zwane

dla mediów ogólnopolskich


WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

39

ILE ZARABIA KIEROWCA CIĘŻARÓWKI W POLSCE? ZMIANY W WYNAGRODZENIACH W 2020 ROKU W 2020 roku wzrost płacy minimalnej w Polsce jest najwyższy od 10 lat. Pensja minimum wynosi teraz 2600 złotych brutto, czyli 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wraz z tą zmianą rośnie także wartość za pracę w nocy oraz za nadgodziny i dyżury kierowców. Ile więc może zarobić kierujący ciężarówką i na co przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę? Eksperci Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK) wyjaśniają, o czym się dyskutuje w kwestii zarobków w 2020 roku.


40

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

Wynagrodzenie minimalne – jego wzrost i pra-

Warto zwrócić uwagę, że w branży trans-

widłowe rozliczanie – to jedno. Sprawa płacy

portowej częstym zjawiskiem jest okre-

minimalnej i znaczne zwiększenie kosztów

ślanie w pensji kierowcy wynagrodzenia

pracowniczych skomplikuje się, kiedy w życie

zasadniczego, czyli tak zwanej podsta-

wejdzie unijna dyrektywa o delegowaniu pra-

wy, w kwotach niższych niż wynagrodze-

cowników. Pakiet mobilności, przed którym,

nie minimalne. Na taką praktykę pozwala

wydaje się, że nie ma już odwrotu, podbije

polskie prawo, które wlicza w skład usta-

tylko stawki i jeszcze bardziej utrudni funk-

wowego minimum m.in. dyżur i premie.

cjonowanie polskim przewoźnikom na rynku

Przedsiębiorcy, których kierowcy w umo-

międzynarodowym, między innymi przez,

wach o pracę mają wprowadzone niższe

wzrost zarobków kierowców i powroty bez

wynagrodzenie zasadnicze niż płaca mini-

załadunku. 2020 rok jest dla transportow-

malna w danym roku, także odczują pod-

Poniższe dane z programu 4trans pre-

ców zapowiedzią niepewnych czasów – mówi

wyżkę poprzez wyższą wartość nadgodzin –

zentują przykładowe przeliczenie pol-

Łukasz Włoch, ekspert OCRK.

wyjaśnia Bartłomiej Zgudziak, ekspert

skiego w ynagrodzenia z uwzględnie-

OCRK. – Nadgodzina składa się z podstawy

niem należnych dodatków kierowc y,

i dodatku. Podstawa do nadgodziny, jeżeli

pracującego cały miesiąc w transporcie

wynagrodzenie zasadnicze nie osiąga usta-

międzynarodowym.

Wynagrodzenie minimalne po nowemu

wowego minimum, obliczana jest z obwiązującej płacy minimalnej.

Pensja minimum rośnie nieprzerwanie od 20 lat.

Ile zarabia kierowca tira w Polsce?

Najwyższe zarobki odnotowują kierowcy na trasach międzynarodowych. Warto

Pensja minimum rośnie nieprzerwanie

Wyższa stawka wynagrodzenia minimal-

zauważyć, że wraz ze wzrostem pensji mini-

od 20 lat. Co więcej, nowe stawki mają

nego wpływa na zmianę dodatku do pen-

mum w Polsce dopłaty do zagranicznych

zastosowanie do wszystkich zawodów

sji. Na przykład dla miesiąca, w którym

płac minimalnych będą niższe. Wynika

i branż, niezależnie od wielkości przed-

wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin

to z większego wynagrodzenia zasadnicze-

siębiorstwa, regionu czy wyników finan-

stawka godzinowa za czas pracy w nocy

go. W symulacji OCRK zostało ono pod-

sowych, a pracodawca, który wypłaca

wzrośnie z 2,81 do 3,25 złotych – infor-

wyższone o 350 złotych. W przykładowym

wynagrodzenie niższe niż zakłada ustawa

muje ekspert OCRK. – Zmiany w prze-

rozliczeniu czasu pracy kierowcy, pracują-

podlega karze sięgającej nawet 30 tysię-

pisach powodują konieczność wprowa-

cego w danym miesiącu rozliczeniowym

cy złotych.

dzenia now ych stawek do wielu umów

we Francji i w Niemczech, widoczny jest spadek wartości dopłat nawet o 40 proc. – wyjaśnia Bartłomiej Zgudziak. W transporcie międz ynarodow ym

Kwota minimalna to nie tylko dochód netto pracownika. Wliczają się w nią również wszystkie składki i świadczenia wynikające ze stosunku pracy w tym między innymi ZUS.

pracodawca może wybrać stawkę diety zagranicznej. Minimalna kwota dobowa w takiej podróży to 30 złotych, a maksymalna może w ynieść prz ykładowo we Francji 50 euro, a w Niemczech 49 euro. W operacjach transgranicznych istotny też jest zwrot kosztów za noclegi i najczęściej wypłacany jest w for-

W 2020 roku w Polsce miesięczna staw-

o pracę. Tym samym przy mody fikacji

mie ryczałtu za nocleg. Według niemiec-

ka minimalna to 2600 PLN brutto, czyli

wartości tak zwanej podstawy warto przyj-

kich stawek będzie to równowartość 37,5

1920,62 na rękę, a plany polskiego usta-

rzeć się między innymi wysokości ryczał-

euro, a według francuskich przepisów

wodawcy idą jeszcze dalej, gdyż w 2023

tów. Podniesienie stawek może być także

aż 45 euro.

roku najniższe, proponowane wynagro-

okazją do zweryfikowania pełnej struk-

Delegowanie pracownika wiąże się

dzenie ma osiągnąć pułap 4000 złotych.

tury wynagrodzenia tak, aby rozliczenia

przestrzeganiem prawa międzynaro-

Pozostaje pytanie, jak tegoroczne podwyż-

po nowemu były jak najmniej odczuwal-

dowego, które zmieni się w lipcu 2020

ki odczują transportowcy?

ne dla przedsiębiorcy.

roku wraz z wejściem w życie unijnej

Wartość podstawy do jednej nadgodziny (przy założeniu planu 160h i wynagrodzeniu zasadniczym niższym niż wynagrodzenie minimalne) Wynagrodzenie minimalne

Ile więcej?

2 250,00 zł

14,06 zł

2 600,00 zł

16,25 zł 2,19 zł 15,56%

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych z programu 4trans od Inelo


41

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie danych z programu Inelo

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie danych z programu Inelo

dyrektywy o pracownikach delegowanych. W sektorze transportu, po wejściu w życie pakietu mobilności, będziemy mieć 18 miesięcy na to, by przygotować się na te zmiany. Jeśli nie będzie aktualizacji w polskich przepisach, koszty pracownicze dla rodzimych przedsiębiorców mogą wzrosnąć nawet o 40 proc. W czym dokładnie tkwi problem?

Zarobki kierowcy tira według Unii Europejskiej

Pakiet mobilności zachwieje międzynarodowym systemem drogowym, bo odnalezienie się w skomplikowanych regulacjach i dostosowanie do nowego otoczenia biznesowego, w którym przewoźnicy będą zmuszeni funkcjonować, może sprawić problem w szczególności mniejszym i średnim firmom.

Jeżeli do tej pory kierowca otrzymywał wypłatę na poziomie na przykład 6500 złotych na rękę

zobowiązany wypłacić kierowcy polskie diety

wynagrodzenie pracownika na poczet zagra-

z uwzględnieniem diet i ryczałtów za noclegi,

wraz z ryczałtem noclegowym i równocze-

nicznej płacy minimalnej, niezależnie od tego,

to przewoźnik ponosił całkowity koszt zatrud-

śnie pełne sektorowe wynagrodzenie nalicza-

jaka jego część podlega obowiązkowemu

nienia około 8500 złotych w zależności od przy-

ne według prawa państwa, w którym pracow-

odprowadzaniu składek. W takiej sytuacji

jętej podstawy wynagrodzenia. Sytuacja może

nik przebywał, wykonując obowiązki służbowe

wzrost kosztów pracowniczych dla przedsię-

się diametralnie zmienić, gdyż Unia Europej-

– informuje Łukasz Włoch z OCRK.

biorcy może wynieść 15 proc., a nie jak w naj-

ska chce, by wprowadzić nowe przepisy o dele-

Wyjściem może okazać się zmiana w rodzi-

gorszym scenariuszu aż 40 proc. Czy tak się

gowaniu również dla kierowców. Może zatem

mych przepisach. Istnieją już propozy-

stanie w 2020 roku? Tego nie wiemy, a czasu

dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca będzie

cje rozwiązań, które pozwolą zaliczać całe

na dostosowanie przepisów jest coraz mniej. Jedno jest pewne transportowców czeka teraz trudny czas. Zagrożeniem są nieprzewidziane wzrosty kosztów pracowniczych, nieadekwatne stawki operacji transportowych,

Najwyższe zarobki odnotowują kierowcy na trasach międzynarodowych. Warto zauważyć, że wraz ze wzrostem pensji minimum w Polsce dopłaty do zagranicznych płac minimalnych będą niższe. Wynika to z większego wynagrodzenia zasadniczego.

częste powroty bez załadunków, niezamierzone błędy w rozliczaniu czasu pracy i płacy według zmienionych zasad, a w konsekwencji niewydolność finansowa i wypadnięcie z rynku na rzecz zachodnich przewoźników – podsumowuje Łukasz Włoch, OCRK. —— Informacja prasowa przygotowana dla mediów ogólnopolskich


SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

CO WIEMY O TACHOGRAFACH INTELIGENTNYCH DRUGIEJ GENERACJI? PAKIET MOBILNOŚCI I KOLEJNA WERSJA SMART TACHO Do tej pory inteligentnym tachografom przypisywano głównie rolę poprawy bezpieczeństwa na drodze i walki z plagą manipulacji. Jednak wraz z zatwierdzeniem pakietu mobilności, co najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w pierwszej połowie 2020 roku, to rozliczanie płacy minimalnej oraz śledzenie operacji kabotażowych staną się ważnymi funkcjonalnościami tak zwanych smart tacho. Oznacza to, że ponad 36 tysięcy polskich firm, odpowiedzialnych za transport międzynarodowy rzeczy na zasadach komercyjnych1, stanie przed koniecznością zmierzenia się z nowymi wytycznymi Unii Europejskiej. Jak to będzie wyglądać w praktyce oraz dlaczego tachografy inteligentne nieustannie są ulepszane do coraz to nowych wersji? Na te pytania odpowiada Mateusz Włoch z Inelo.


43

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

N

iewiele osób zdaje sobie sprawę, że UE już szykuje drugą generację tachografów inteligentnych. Ich

pierwsza wersja obowiązkowo jest montowana na pokładach nowych pojazdów ciężarowych zarejestro-wanych po raz pierwszy po 15 czerwca 2019 roku. Tymczasem, jeśli pakiet mobilności wejdzie w życie, to może się okazać, że zaledwie dwu lub trzyletnie samochody o DMC powyżej 3,5 tony będą musiały wymieniać niemal nowe rejestratory czasu pracy kierowców – mówi Mateusz Włoch, firma Inelo, dostawcy rozwiązań IT dla polskiego transportu drogowego. – Wszystko dlatego, że w Brukseli trwają obec-nie prace

Jesteśmy liderem Europy, ale nasza pozycja

Pierwotnie zakładano, że będzie możliwość aktualizacji obecnych urządzeń do kolejnych wersji, ale z uwagi na konieczność zabezpieczenia sygnału GNSS, odpowiedzialnego za zapis lokalizacji, aktualizacja nie będzie możliwa. W rezultacie trzeba będzie wymieniać urządzenia – dodaje ekspert.

nad następną generacją smart tacho.

może słabnąć w ciągu najbliższych kilku lat, a po wejściu w życie pakietu mobilności firmy będą musiały się zmierzyć ze zmieniającymi się i niekorzystnymi regulacjami. Dostęp do rynków wewnętrznych państw członkowskich Wspólnoty będzie mocno ograniczony. Właśnie na tym polu mają również pomóc tachografy inteligentne drugiej generacji. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Funkcją rejestratora cyfrowego będzie między innymi automatyczne zapisywanie przekraczania granic, na przykład na podstawie wbudowanych map. Natomiast kierowca będzie miał obowiązek wpisywania momentów rozładunku i załadunku. W jakim celu? Będzie to jednoznaczna informacja dla inspektorów, czy kierujący pojaz-

Pakiet mobilności i zmiana tachografów

generacji – obowiązkowe stanie się montowa-

dem ciężarowym przejechał przez państwo

nie najnowszej wersji rejestratora w fabrycz-

unijne tranzytem czy zrealizował transport

nie nowych pojazdach ciężarowych. Po trzech

międzynarodowy, czy może kabotaż – wyja-

Sprawa jest kontrowersyjna. Dlaczego? Po

latach wymóg ten będzie stosowany wobec

śnia Mateusz Włoch z Inelo. – Dodatkowo,

pierwsze, od lipca 2019 roku do stycznia

wszystkich pojazdów ciężarowych, jeżdżących

te dane wskażą, jak długo pracownik przeby-

2020 roku zarejestrowano 13 446 nowych

w transporcie międzynarodowym, a po czterech

wał w podróży służbowej w danym kraju i jakie

ciągników2. Zgodnie z rozporządzeniem

latach będzie trzeba wymienić tachografy inteli-

z tego tytułu należy mu się wynagrodzenie

165/2014 z dnia 04.02.2014 r., są to pojaz-

gentne pierwszej generacji również w tych cięża-

minimalne. W przyszłości kontrolerom z pew-

dy z wbudowanym fabrycznie lub monto-

rówkach, które są wyposażone w smart czytni-

nością pomoże także system elektronicznych

wanym obligatoryjnie smart tacho, czyli

ki cyfrowe obowiązujące od połowy 2019 roku.

listów przewozowych. Ten projekt jest obecnie

najnowszym na rynku urządzeniem cyfro-

Warto przyjrzeć się tej procedurze i czuj-

rozwijany i będzie procedowany w Parlamencie Europejskim. Przedsiębiorcy zaoszczędzą czas dzięki automatyzacji przesyłania danych, a inspekcje zyskają dostęp do szczegółowych

Według aktualnych statystyk Eurostat w 2018 roku ciężarówki na polskich tablicach rejestracyjnych przewiozły 16 637 milionów tonokilometrów w ramach operacji kabotażowych.

informacji o rodzaju przewozu i jego realizacji. Zmiany mają służyć usprawnianiu pracy urzędników oraz wdrażaniu nowych regulacji odnośnie płac minimalnych i kabotażu w czasie, gdy zacznie obowiązywać pakiet mobilności – dodaje ekspert.

Tachografy w busach

wym rejestrującym czas pracy kierowców

nie śledzić kolejne kroki europarlamentarzy-

zawodowych. Przewoźnicy będą zmusze-

stów w Brukseli, gdyż możliwe, że za pięć lat,

ni wymienić czytniki w tych samochodach,

aby móc wykonywać jakikolwiek transport

W nowej sytuacji znajdą się także przewoźni-

gdy pojawią się zmienione przepisy unijne-

międzynarodowy, trzeba będzie dyspono-

cy, dysponujący flotą busów. Według najnow-

go legislatora i producenci stworzą kolej-

wać pojazdem wyłącznie z inteligentnym

szych informacji, od 1 lipca 2026 roku każdy

ną wersję inteligentnych tachografów. Jak

tachografem drugiej generacji.

pojazd w DMC do 3,5 tony ma mieć na pokła-

to będzie się odbywać? Cały proces nastąpi etapowo, ale wydaje się, że dość szybko. Po zatwierdzeniu zmian w prawie transporotowym w ramach pakietu mobilności UE opublikuje przepisy technicz-

Kabotaż z pakietem mobilności będzie trudniejszy

dzie tachograf inteligentny. Będzie to już rejestrator drugiej generacji. Tym samym samochody transportu lekkiego mają być obligatoryjnie wyposażone w takie samo urządzenie do rejestrowania czasu pracy kierow-

ne – wyjaśnia ekspert Inelo. – Przewiduję,

Mimo spadku tego wolumenu aż o 7 proc.

ców, jak kierujący tirami. W branży przewozów

że na ten dokument możemy czekać maksy-

w stosunku do 2017 roku, Polska nadal domi-

międzynarodowych to prawdziwa rewolucja,

malnie około 12 miesięcy. Po dwóch latach

nuje w kabotażach realizowanych na terenie

gdyż dopiero pakiet mobilności może uregu-

od ustanowienia tych szczegółowych przepi-

krajów Wspólnoty. Za nami pozostają mię-

lować kontrowersyjną wśród transportowców

sów technicznych – w tym czasie producenci

dzy innymi Litwa (3885 mln tkm), Rumunia

kwestię inteligentnych tachografów w busach.

mają stworzyć inteligentny tachograf drugiej

(3725), Holandia (1862). Niemcy również

To okaże się niebawem.

wykonują takie przewozy, jednak zdecy1

Dane m.in. GITD, CEIDG/KRS

dowanie rzadziej. W 2018 roku przewieźli

—— Informacja prasowa przygotowana

2

Dane PZPM, www.pzmp.org.pl

1532 mln tkm w granicach innych krajów UE.

dla mediów ogólnopolskich


44

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

HUBY PRZEŁADUNKOWE I NOWE SZLAKI HANDLOWE Według danych Międzynarodowego Forum Transportu do 2050 roku zapotrzebowanie na przewóz towarów na poziomie globalnym może wzrosnąć nawet trzykrotnie1. Wydaje się więc, że rozwój tak zwanych hubów przeładunkowych i powstanie nowych szlaków handlowych są nieuniknione. To właśnie w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku w ciągu najbliższych 20 lat Polska może zarobić 48 mld dolarów na wymianie handlowej2, a pierwszy transport z Chin mamy już za sobą.

Z

a 45 proc. światowego handlu odpowiadają trzy potęgi, które obecnie pracują nad utworzeniem

Nowy Jedwabny Szlak a Polska

Nowego Jedwabnego Szlaku (inna nazwa:

Coraz bardziej widoczne jest zwiększe-

Inicjatywa Pasa i Drogi [BRI]), zrzeszającego

nie ilości operacji handlowych na linii

65 krajów. Wśród liderów znajdują się Stany

Europa – Azja. Najważniejszym partne-

Zjednoczone, Chiny oraz Unia Europejska,

rem UE w 2018 r. w kwestii importu były

która odpowiada za 15 proc. międzyna-

Chiny4 Dynamiczny wzrost przepływu dóbr

rodowego obrotu towarami . W ramach

jest możliwy dzięki korytarzom Nowego

zacieśniania współpracy modernizowa-

Jedwabnego Szlaku. Koncepcja ma bowiem

ne są linie kolejowe, autostrady, obiekty

na celu wzmocnić pozycję chińskich stref

infrastrukturalne takie jak terminale i huby

wpływu i zwiększyć dostęp do rynków sta-

przeładunkowe zlokalizowane w strategicz-

rego kontynentu.

3

Pierwszy transport z Chin w ramach BRI dotarł do Polski w styczniu 2020 roku. Operacja przeładunkowa odbyła się w euroterminalu w Sławkowie, otwierając tym samym Nowy Jedwabny Szlak.

nych miejscach na trzech kontynentach.

Szerokotorowy pociąg z 45 kontenera-

w Europie, jechał 12 dni, pokonując tym

Zakończenie prac nad BRI przewidziane

mi, wypełnionymi elektroniką i maszynami

samym trasę o długości niespełna 9,5 tys.

jest w 2049 r.

gospodarczymi przeznaczonymi do handlu

kilometrów. W przyszłości transakcje na tej


45

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

linii będą skrócone o dwa dni. W 2020 r. terminal planuje przyjąć kilkaset takich dostaw, które następnie rozdysponowywane będą na transport drogowy i kolejowy. Polska ma szansę stać się europejską bramą w wymianie handlowej pomiędzy UE a Chinami, co uplasuje ją na pozycji głównego hubu transportowego po stronie Europy – mówi Kamil Wolański, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. – Mamy najbardziej korzystne położenie geograficzne, doświadczenie oraz pozycję w sektorze TSL. Jeśli Polska rozbuduje terminale przeładunkowe, w świadomości importerów i eksporterów mogłaby stać się kluczowym graczem w walce o wpływy z Nowego Jedwabnego Szklaku na terenie Europy. Sytuacja jest o tyle sprzyjająca, że przez Rzeczpospolitą przebiega główny nurt pociągów towarowych z Chin, skąd towa-

przeładunkowe również dążą do zmaksy-

rozwijanie naszej infrastruktury – zauważa

ry są rozdysponowywane na Zachód m.in.

malizowania swojej mocy przerobowej –

Kamil Wolański z OCRK.

do Hamburga, Duisburga, Tilburga czy

np. warszawski terminal intermodalny Laco-

Madrytu – dodaje.

ni w grudniu zwiększył powierzchnię o 11

Wszystko przesądzone? Niekoniecznie

ży o 50 proc. więcej chińskich kontenerów6.

niu gdański terminal Deepwater Container Terminal (DCT) informował o przeładowaniu dwumilionowego kontenera w 2019 r. Oznacza to, że DCT Gdańsk stało się pierwszym nadbałtyckim terminalem, który obsłużył ponad dwa mln kontenerów w perspektywie roku.5 Planowany jest także rozwój infrastruktury, by podnieść jego wydajność. W ciągu 30 miesięcy ma zostać przebudowany 72-kilometrowey odcinek torów kolejowych. W planach jest też modernizacja 14 przejazdów drogowych, utworze-

Do 2050 r. wiodącym kanałem transportu kontenerów będą drogi morskie.7 Jednak prognozy wskazują, że światowy sys-

Polsce w kwestii operacji przeładunkowych wiedzie się świetnie – dla przykładu w grud-

Nowe morskie szlaki

tys. mkw., prognozując, żew 2020 r. obsłu-

tem przewozów ładunków zza oceanu czeka

Warto podkreślić, że Łotwa, Włochy, Luksemburg, Słowacja czy Węgry również pretendują do zajęcia kluczowej pozycji w Nowym Jedwabnym Szlaku – chętnie otwierają nowe trasy i szukają kolejnych możliwości komunikacyjnych – korzystnych dla wymiany z Chinami.

rewolucja. Ma bowiem dojść do zmniejszenia pokrywy lodowej na Morzu Arktycznym, co w konsekwencji doprowadzi do udrożnienia krótszej drogi północnej dla transportu z Azji do Europy. Są też szanse na rozszerzenie przepustowości Kanału Sueskiego. Unia Europejska wspiera wszelkie inicjatywy, mające na celu rozwój tranzytu towarowego drogą morską, m.in. poprzez dofinansowywanie o wartości 600 mln PLN projektów inicjowanych przez Port Gdański, których celem jest pozyskanie nowych kontrahentów. Zwłaszcza, że Bałtyk jest

nie trzech mostów oraz dwóch wiaduktów.

oceniany jako najszybciej rozwijający się

Stwarza to szansę na zwiększenie poten-

akwen w Europie.8

cjału polskiego transportu intermodalne-

Tamtejszy rząd już zapowiedział budowę

go, a także uniezależnia Polskę od portów

nawet ośmiu nowych węzłów, które miałyby

—— Informacja prasowa przygotowana

Morza Północnego. Inne tego typu huby

usprawnić handel, dlatego ważne jest ciągłe

dla mediów ogólnopolskich

1

ITF Transport Outlook 2019

2

CIOB, From Silk Road to Silicon Road, Londyn, maj 2019

3

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods/pl#Gwa.C5.82towny_wzrost_w_handlu_

4

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods/pl#Gwa.C5.82towny_wzrost_w_handlu_

5

https://dctgdansk.pl/dwumilionowy-kontener-w-2019-roku/

6

https://portaltsl.pl/logistyka/loconi-zarabia-na-skladowaniu-chinskich-kontenerow/

7

ITF Transport Outlook 2019

8

Opracowanie własne Portu Gdańskiego na podstawie danych z Eurostat, https://www.portgdansk.pl/o-porcie/port-gdansk-w-europie

towarami_z_Chinami_w_latach_2008.E2.80.932018 towarami_z_Chinami_w_latach_2008.E2.80.932018


SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

TELEMATYKA – NIE TAKA STRASZNA, JAK JĄ MALUJĄ Ponad 78 proc. przewoźników dostrzega mniejsze zużycie paliwa sięgające nawet 20 proc. w skali roku, po wprowadzeniu rozwiązań telematycznych w przedsiębiorstwie. 1 na 5 właścicieli firm przewozowych zauważa większe wykorzystanie floty o ponad 20 proc.1 Ponadto połowa przewoźników dostrzega zwiększenie poczucia bezpieczeństwa kierowców. Mimo dostrzegalnych korzyści wciąż wielu przewoźników ma obiekcje przed wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań. O mitach krążących na temat telematyki w transporcie – mówi Tomasz Czyż, ekspert marki GBOX.

Telematyka transportu – brzmi znajomo… Telematyka to nowoczesne rozwiązania łączące wiedzę z zakresu komunikacji i informatyki dedykowane firmom transportowym. Narzędzia telematyczne oparte na sieci, nawigacji GPS, sczytywaniu i analizie danych stają się podstawową platformą komunikacji. Rozwiązania te są pomostem pomiędzy technologią a człowiekiem, pomagają korelować działania na wielu poziomach: kierowcy, spedytorów, dyspozytorów i zarządzających. Zapewniają także możliwość generowania oszczędności poprzez zminimalizowanie ryzyka popełnienia tzw. „ludzkich błędów” np. w procesie planowania dyspozycyjności kierowców. Z badania przeprowadzonego przez autora i dystrybutora rozwiązań telematycznych dla transportu drogowego, 2 wynika, że aż 53 proc. przewoźników po wprowadzeniu nowoczesnych narzędzi dostrzega zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników. 41 proc. badanych zauważa mniej pomyłek 1

Badanie satysfakcji klientów marki GBOX, użytkowników rozwiązań telematycznych dla transportu

2

Badanie satysfakcji klientów marki GBOX, użytkowników rozwiązań telematycznych dla transportu


47

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

Wyk. 1 wyniki badania określające korzyści zauważalne przez przewoźników po zastosowaniu telematyki w przedsiębiorstwach

w odnalezieniu miejsca docelowego,

pojazdów, mogły sobie na nie pozwolić.

telematycznego jest równoznaczne z genero-

a 32,5 proc. ankietowanych zaobserwo-

Czy rzeczywiście tak jest?

waniem oszczędności czasu i pieniędzy dzięki

wało oszczędności finansowe wynikające

wielu ułatwieniom i optymalizacjom działań.

ze zmniejszenia tzw. pustych przebiegów.

Przewoźnicy podkreślają, że na kosztach pali-

„Kolega też ma firmę transportową i radzi sobie bez telematyki” – to jedna z najpopularniejszych „wymówek” przed wprowadzeniem swojej firmy na wyższy poziom. Przewoźnicy często przyzwyczajeni są do utartych schematów postępowania. –

wa oszczędzają nawet do 20 proc. – dodaje.

Popularnym mitem krążącym wśród właścicieli firm transportowych jest przekonanie, że rozwiązania telematyczne są przeznaczone dla największych graczy na rynku.

mówi Tomasz Czyż, ekspert ds. szkoleń

portu drogowego.

Telematyka w transporcie warta majątek

Nadmierna kontrola, inwigilacja, brak prywatności? Jednym z najczęstszych powodów, dla których właściciele firm transportowych decydują się na wdrożenie rozwiązań telematycznych jest chęć podniesienia wydajności floty i efektywno-

i wdrożeń marki GBOX – twórcy i producenta systemu telematycznego dla trans-

Jak oko wielkiego brata

ści pracy biura i kierowców. Jednocześnie – Podstawowe narzędzia telematyczne, które

wielu przewoźników obawia się, że rozbu-

umożliwiają monitorowanie położenia pojaz-

dowanie systemu podstawowej lokaliza-

dów, optymalne wyznaczanie trasy na mapie

cji do poziomu zaawansowanej telematy-

uwzględniającej atrybuty ciężarowe, czy ska-

ki spotka się z niezrozumieniem po stronie

nowanie dokumentów z poziomu ciężarów-

pracowników przedsiębiorstwa.

ki są w cenach wyważonych i dostępnych dla

IRU (Międzynarodowa Unia Transpor-

Mówi się, że nowoczesne systemy są zbyt

małych biznesów – mówi Tomasz Czyż. –

tu) szacuje, że w wyniku kradzieży ładun-

drogie, by małe przedsiębiorstwa, do 5-6

Trzeba także pamiętać, że wdrożenie systemu

ków, europejscy przewoźnicy w skali roku


48

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

mogą tracić nawet 6 mld euro. Według przeprowadzonych przez nas badań okazuje się, że ponad 51 proc. przewoźników zostało okradzionych, a polscy kierowcy nie czują się w trasach bezpiecznie. Zatem obaw y, że intencje właściciela firmy zostaną niewłaściwie odebrane, są nieco na wyrost. Kolejną cenną informacją jest lokalizacja ciężarówki, która umożliwia realne i bieżące szacowanie czasu dotarcia na miejsce rozładunku lub załadunku. Daje pole do lepszego i sprawniejszego zarządzania flotą i samym przejazdem, co znów przyczynia się do generowania oszczędności dla przedsiębiorstwa.

Dzięki możliwości kontroli położenia pojazdu, w każdym podejrzanym momencie istnieje szansa reakcji np. poprzez podjęcie próby kontaktu bezpośrednio z kierowcą. Ta funkcja może znacznie podnieść poczucie bezpieczeństwa truckerów. Bezpieczniejsze będą także same ładunki.

Telematyka w ciężarówce czyni mistrza Zdarza się, że jako powód nie wprowa-

Źródło: GBOX

automatyzacji – czyli odciążenia wielu

Recepta na kary

wewnętrznych komórek w firmie. Ważnym elementem jest fakt, że zarówno

Telematyka transportu w prosty sposób

kierowcy, jak i spedytorzy znają obsza-

wychodzi naprzeciw rozwiązaniom proza-

r y, w któr ych ich praca jest monitoro-

icznych problemów, z którymi spotykają się

wana, a generowane raporty i wnioski

wszystkie firmy transportowe podpisujące kon-

faktycznie służą usprawnieniom dzia-

trakty, które często nakładają na przewoźni-

łań przedsiębiorstwa.

ków kary za drobne uchybienia. W kilka chwil

Nie ma miejsca na błędy

dzania telematyki przewoźnicy podają

można sprawdzić, czy kolejne zlecenie, które przekazane jest do kierowcy – dopasowane jest do jego możliwości i czy w żaden sposób

obawy swoich pracowników związane

Błędy się zdarzają. Jednak w firmach,

nie naruszy norm, które narażą przedsiębior-

z wizją nadmiernej kontroli i dodatko-

k tóre zdec ydował y się na wdrożenie

stwo na dodatkowe obciążenia finansowe.

wymi zadaniami.

narzędzi telematycznych naprawienie

Takie rozwiązania są dobrze rokujące i przy-

– Gdy okazuje się, że od dziś kierowca

ich jest znacznie łatwiejsze i nie ma ryzy-

szłościowe zwłaszcza dla małych firm, dla któ-

na komputerze pokładowym ma „klikać

ka, że zostanie ono ukryte, dzięki czemu

rych każda kolejna kara staje się olbrzymim

statusy”, czyli rozbudowywać wiedzę zarzą-

przewoźnik ma pełniejszą kontrolę nad

problemem i może zaburzyć ich ład finansowy.

dzających o aktualnie wykonywanych czyn-

sytuacją w przedsiębiorstwie. Przykład?

Duża konkurencja oraz coraz większe

nościach, do jego dotychczasowych obowiąz-

Czy dowiedziałbyś się o tym, jeśli spe-

wymagania rynku sprawiają, że systemy tele-

ków – dochodzi kolejny. Może to wzbudzać

dytorzy działaliby na własnych arkuszach

matyczne stają się obowiązkowym wyposa-

poczucie niezadowolenia wśród załogi. Tym-

kalkulacyjnych? Bez telematyki, szanse

żeniem firm transportowych. Branża mierząc

czasem już na etapie szkolenia truckerzy

są znikome.

się z licznymi wyzwaniami m.in. nieustannie

przekonują się, że oznaczenie statusu nie

– Grunt to przejrzystość. Ukrywanie pro-

podwyższającymi się kosztami, niedoborem

jest uciążliwe i że przynosi szereg korzyści –

blemów do niczego nie prowadzi, a prze-

wykwalifikowanych pracowników – musi

tłumaczy ekspert marki GBOX.

woźnik często nieświadomie traci pieniądze

poszukiwać rozwiązań, które pomogą zauto-

Proces wdrożenia i szkolenia pra-

i czas. Nikt nie ma czasu na kontrolowanie

matyzować i zoptymalizować wiele działań,

cowników przedsiębiorstwa ma na celu

pracowników 24/7, dlatego tak ważne, jest

by każdy przejazd był maksymalnie efektywny.

wskazanie, że implementacja nowo-

raportowanie i wyłapywanie nieprawidło-

c ze sn y c h roz w ią z a ń p r z y c z y ni si ę

wości, które warto eliminować – dodaje

do sprawniejszego funkcjonowania,

Tomasz Czyż.

—— Informacja prasowa przygotowana dla mediów ogólnopolskich


49

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

JOANNA BERLIŃSKA Założycielka i współwłaścicielka agencji marketingowej Lightscape. Strateg, specjalista komunikacji, rzecznik prasowy i szkoleniowiec. Realizowała działania dla największych marek z branży finansów i bankowości, FMCG, healthcare, IT i edukacyjnej, m.in.: PKO Leasing, Getin Leasing, Aviva, Idea Bank, Expander, Linux, GFT, Manufaktura, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, UMCS w Lublinie.

CZAS BUDOWANIA WIRTUALNYCH SPOŁECZNOŚCI Podczas, gdy kraje starego kontynentu spowiła kwarantanna, firmy transportowe stanęły w obliczu chaosu informacyjnego i konieczności przeorganizowania biznesu na wielu płaszczyznach. Jedną z nich są plany promocyjne, cele i sposób komunikacji marketingowej. Jak skutecznie docierać do potencjalnych klientów i budować siłę marki w czasach epidemii? O czym chcą dzisiaj słuchać firmy i ich klienci, a co stanowi faux pas?


50

W

SPECJALISTYCZNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

ostatnich latach sentencja

do odbiorców

Heraklita z Efezu: „Jedyną

poprzez rekla-

stałą rzeczą w życiu jest zmia-

mę w prasie,

na”, stała się branżowym mottem. Jednak

ponieważ spa-

przemiany, jakie zaszły od połowy marca

dają jej nakła-

br. mogłyby zaskoczyć samego Heraklita.

d y i s p r ze -

Odwołane zlecenia. Piętrzące się ograni-

daż. Skrajnym

czenia w ruchu. Regulacje wprowadzane

prz ykładem

przez organy unijne i poszczególne kraje

tego zjawiska

europejskie w związku z rozwojem pan-

jest likwidacja papierowego wydania tygo-

demii, wymagające interpretacji i wdroże-

dnika „Wprost” 1, o której finalnie zdecydo-

nia. Tematem, który równolegle zaprzątał

wano pod wpływem epidemii. Zamknięci

uwagę firm stała się tarcza antykryzysowa.

w czterech ścianach czytelnicy praktycznie

Miejscem obowiązkowym dla każdej sza-

Wszyscy bacznie śledzili informacje o tym,

nie kupują teraz gazet w drodze do pracy,

nującej się marki, dbającej o relacje z klien-

kto i w jakim zakresie będzie mógł skorzy-

na stacji benzynowej, czy przy okazji

tami są media społecznościowe. Jeste-

stać z pomocy.

rodzinnych zakupów.

śmy świadkami ich rozkwitu na niebywałą

Przedsiębiorcy stanęli przed koniecznością analizowania doniesień, które mogą istotnie wpłynąć zarówno na przyszłość ich organizacji, jak i bieżący kształt procesów logistycznych i pracy kierowców.

Epidemia wywróciła do góry nogami także plany i budżety marketingowe. Targi, szkolenia, wydarzenia specjalne, stanowiące ważną arenę budowania relacji handlowych, zostały odwołane.

Google nagradza marki z „autorytetem”

skalę2. Pod wpływem pandemii liczba publikacji wzrosła aż 5-krotnie. To tutaj kształtowane są opinie, publikowane informacje, czy realizowane płatne kampanie reklamowe. Serwisy społecznościowe, jak Lin-

Odejście od tradycyjnej prasy nie ozna-

kedin, Instagram, Facebook, czy trafiający

cza, że nie szukamy informacji. Robimy

do nieco młodszych grup TikTok, umoż-

to po prostu inaczej. W chwili, gdy odbior-

liwiają budowanie publiczności i prowa-

cy pozostają zamknięci w domach, uzbro-

dzenie komunikacji z szerokim kręgiem

jeni w komputery i smartfony, jedyną sku-

odbiorców bez ponoszenia gigantycz-

teczną drogą dotarcia do nich stał się

nych kosztów. W działaniach B2B najsze-

internet. Miejsce wydań papierowych zaj-

rzej wykorzystuje się Linkedin i Facebook.

mują ich cyfrowe odpowiedniki. Wydaw-

Kluczem do sukcesu jest tworzenie odpo-

cy Newsweeka i Forbesa notują 2-3 krot-

wiednich treści, ich atrakcyjny wygląd i –

ny wzrost płatnych subskrypcji. Grubo

nagradzany dużymi zasięgami – kontent

ponad 200 tys. wynosi liczba czytelni-

video. Wiele osób, które dotychczas stro-

ków cyfrowej Gazety Wyborczej. Obecność

niły od kamery, pod wpływem sytuacji

Kolejnym wyzwaniem była konieczność

w cyfrowych wydaniach prasy – szcze-

zorganizowania pracy biurowej i kontak-

gólnie w formie publikacji piarowych (nie

tu z klientami w trybie on-line. Adaptacja

oznaczonych jako płatne) – niesie ważną

niejednokrotnie wymagała zakupu opro-

korzyść w postaci wzmocnienia pozycjo-

gramowania, sprzętu, wdrożenia i szkole-

nowania marki i produktów w wyszuki-

nia pracowników.

warce Google. Media i duże portale dbają

Wreszcie ci, którym udało się opano-

o wysokie pozycjonowanie w wyszukiwar-

wać najważniejsze bieżące problemy, sta-

kach publikowanych u siebie tekstów. Klu-

nęli przed kolejnymi pytaniami. Jak będzie

czem do sukcesu jest uzyskanie publikacji

wyglądał rynek i biznes w perspektywie

w „mocnym serwisie”, w oparciu o mate-

kilku miesięcy lublat? Co zrobić, aby dosto-

riał napisany zgodnie ze sztuką SEO (ang.

sować biznes do nowych realiów? A może,

search engine optimization) zawierający

poza (oczywistymi) zagrożeniami, istnieją

ważne dla danego brandu frazy kluczowe.

szanse? Jeśli tak, to jak ich nie przegapić?

Pojawienie się wzmianek o firmie w serwi-

Reklama dźwignią handlu?

Zdobyć uwagę publiczności

sach informacyjnych jest także bezpośrednią inwestycją we własny serwis interne-

Wątkiem przykuwającym uwagę szerokiej publiczności do wydarzeń w branży TSL stali się zawodowi kierowcy. Media i Internet jednogłośnie okrzyknęły truckerów „bohaterami czasu pandemii”, stawiając w jednym szeregu z lekarzami i pracownikami innych służb ratujących życie.

towy. Algorytmy google nagradzają marki, które budują autorytet w zewnętrznych,

Kosztowne prężenie muskułów na billbo-

szczególnie specjalistycznych serwisach.

ardach czy citylightach nie ma sensu, gdy

Takie działanie sprzyja wyświetlaniu ser-

przekonało się do tego rodzaju aktywno-

na ulicach nie ma odbiorców. Wiele nośni-

wisu na wyższych pozycjach, buduje roz-

ści. Brak możliwości osobistych spotkań

ków outdoorowych po raz pierwszy w histo-

poznawalność marek i generuje wyższy

biznesowych, prowadzenia rozmów czy

rii świeci pustkami. Trudno także dotrzeć

ruch na stronie.

szkoleń wymusił konieczność oswojenia się

1

https://businessinsider.com.pl/media/prasa/koronawirus-jak-radzi-sobie-prasa-drukowana/3yftfbj


51

WYDANIE 2 (11) KWIECIEŃ 2020

z transmisją video. Pozwala ona zachować

do której będzie można w dalszej kolejno-

sposobem na budowanie publicity i więzi

namiastkę personalnego kontaktu, dzielić

ści przekazywać informacje o produktach

z odbiorcami. Wieści o darowiznach dla

się wiedzą, realizować szkolenia i budo-

i usługach. Ci, którzy potrafią tworzyć war-

szpitali np. ze strony firmy 4F, milion euro

wać wizerunek w czasie izolacji. Co ważne,

tościowe, atrakcyjne merytorycznie treści,

podarowany na walkę z epidemią przez

można to robić całkowicie za darmo.

dotyczące bieżącej sytuacji, mają szansę

rodzinę Lewandowskich, darowizna 4

O pracy truckerów szeroko opowiada-

na zyskanie dużego audytorium. W tym

mln od CD projekt, to informacje, które

ją stacje telewizyjne, serwisy internetowe

miejscu należy zwrócić uwagę, że Google

obiegły media i przyniosły darczyńcom

czy tytuły prasowe, m.in. TVN, Interia, Fakt,

zastrzega sobie prawo do blokowania tek-

promocję medialną o wartości nierzad-

Super Express. A skoro branża ma w swo-

stów mogących wywoływać panikę, bazu-

ko przewyższającej przekazane kwoty.

ich szeregach popularnych medialnie boha-

jących na sensacji czy opisujących kwe-

Wspomniane działania można zaadap-

terów, warto wykorzystać ich wizerunki

stie związane bezpośrednio z wirusem. Te

tować na arenie branżowej, co zresz-

do promowania własnych celów i marek.

ostatnie mają być domeną upoważnionych

tą ma już miejsce np. wspieranie firm

serwisów instytucjonalnych. Warto więc

znajdujących się w trudnej sytuacji czy

wyważyć narrację i unikać drogi do popu-

wspomaganie bezpieczeństwa kierowców

larności na skróty.

– to działania budujące publicity i spo-

99% koronawirusa, ale z umiarem Z analizy serwisów informacyjnych wynika, że 95-99% newsów podejmowanych przez media to tematy związane z koro-

Opłacalna dobroczynność

łeczność wokół marki. Choć branża mierzy się obecnie z licznymi wyzwaniami, z perspektywy marketingowej zachodzące zmiany stanowią

nawirusem. Liczba wzmianek o epidemii

Epidemia przyczyniła się do zwiększe-

„window of opportunity”. Wyostrzone

przekroczyła już 200 tys. Firmy, dotych-

nia wrażliwości społecznej. Ponieważ

zmysły odbiorców doskonale przyswaja-

czas nieosiągalne dla największych budże-

wywołane przez nią problemy dotyczą

ją przydatne informacje dotyczące wpły-

tów promocyjnych, tłumnie wyruszyły

nas wszystkich, łatwiej teraz o empatię,

wu pandemii na ich biznes. Firmy szukają

na poszukiwanie wiadomości o wpływie

zainteresowanie i dzielenie tego typu

wiedzy, pomocy w budowaniu własnych

COVID-19 na ich biznes, stając się łatwym

treści w mediach społecznościowych.

strategii w nowym otoczeniu. Tu i teraz

łupem dla marketerów. Wyjątkowa otwar-

CSR 3 uważany przez wielu CEO za ele-

mamy szansę budowania społeczności,

tość przedsiębiorców na nowe wieści

ment marketingu, bez którego można

gruntu do przyszłej sprzedaży produk-

pozwala na przykucie uwagi społeczności,

sobie spokojnie poradzić, stał się nośnym

tów i usług.

2

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koronawirus-publikacje-media-internet-jak-korzystac-z-mediow-fake-newsy-o-koronawirusie-lista

3

Corporate Social Responsibility, ang. społeczna odpowiedzialność biznesu