Cyngor Gwynedd - Prosbectws 2024 Prospectus - Cynllun Yfory a Prentisiaethau/Apprenticeships

Page 1

PRENTISIAeTHAU. apprenticeships. dewis doeth a genius decision cynllun yfory graddedigion graduates

PROSPECTUS 2024 GWYNEDD.LLYW.CYMRU 3 PROSBECTWS 2024

chi. OND Newydd.

Cynnwys 06 Y Prif Weithredwr 08 Croeso 10 Cynllun Yfory 14 Swyn 15 Elen 16 Swyddi Cynllun Yfory 22 Iwan 32 Lleucu 34 Prentisiaethau
Prentisiaethau Agored
Tomos
Sam
Saran
Be Nesa’?
38
46
54
62
72
you. but new. Chief Executive Welcome Cynllun Yfory Swyn Elen Cynllun Yfory Jobs Iwan Lleucu Apprenticeships Open Apprenticeships Tomos Sam Saran What Next? 07 08 10 14 15 17 22 32 34 39 46 54 62 72 Contents

‘Pan feddyliwch chi am beth mae awdurdod lleol yn ei wneud, beth ydi’r peth cyntaf sydd yn dod i’ch meddwl chi?

Casglu trethi, hel sbwriel neu redeg llyfrgelloedd efallai? Os mai un o’r atebion yma sydd yn dod i’ch meddwl chi

gyntaf, rydych chi’n hollol gywir, ond mae’n bosib nad ydych yn gwybod am yr holl wasanaethau eraill mae

Cyngor Gwynedd yn ei gynnig bob dydd. Rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau ar draws ein Sir gan gynnwys addysgu ein plant, gofalu am ein pobl, atgyweirio’r lonydd, edrych ar ôl ein llesiant a hybu ein busnesau lleol i lwyddo. Y prif beth sydd yn ein galluogi ni fel Cyngor i wneud hyn yn llwyddiannus yw’r staff sy’n

gweithio yma. Mae’r Cyngor yn llawn pobl sydd wedi dewis gweithio yma oherwydd eu bod eisiau helpu pobl Gwynedd a gwneud gwahaniaeth i’r gymuned maent yn byw ynddi a’r amgylchedd o’u cwmpas. Dyma eich cyfle chi i fod yn rhan o weithlu sydd wir yn gwneud gwahaniaeth. Trwy gynlluniau prentisiaethau a Chynllun Yfory gyda Chyngor Gwynedd, byddwch yn derbyn profiadau gwerthfawr drwy

weithio ochr yn ochr efo swyddogion profiadol, yn ogystal â chael cwblhau cymhwyster a hefyd derbyn cyflog teg yr un pryd. Fel rhywun fu’n ddigon ffodus i gael cyfle i fod yn rhan o gynllun tebyg pan yn cychwyn gweithio, gallaf eich sicrhau ei fod yn gynllun arbennig o dda!

Pob lwc i chi’

GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Y PRIF WEITHREDWR DAFYDD GIBBARD

‘When you think about what a local authority does, what’s the first thing that comes to your mind? Collecting taxes, picking up rubbish or running libraries perhaps? If one of those answers comes to your mind first, you’re absolutely right, but you may not know all the other services Cyngor Gwynedd offers every day. We provide a wide range of services across our County including educating our children, looking after our people, repairing the roads, looking after our well-being, and promoting our local businesses to succeed. The main thing that enables us as a council to do this successfully is the staff who work here. The Council is full of people who have chosen to work here because they want to help the people of Gwynedd and make a difference to the community they live in and the environment around them. This is your chance to be a part of a workforce that truly makes a difference. Through apprenticeship schemes and Cynllun Yfory with Cyngor Gwynedd, you will gain valuable experiences by working side by side with experienced officers, as well as completing a qualification and receiving fair pay at the same time. As someone who was fortunate enough to have the opportunity to be part of a similar scheme when starting work myself, I can assure you that it is an excellent scheme!

Good luck to you’

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
chief executive
GIBBARD

croeso welcome

Hoffem eich croesawu i Becyn Prentisiaethau a Chynllun Yfory Cyngor Gwynedd.

Os ydych chi’n chwilio am y cyfle perffaith i ddatblygu eich gyrfa ond ddim yn siŵr lle i ddechrau, gall cyflawni prentisiaeth neu Gynllun Yfory fod y cam nesaf i chi. Dim ond dechrau’r daith yw dilyn prentisiaeth neu Gynllun Yfory gan ei fod yn gallu eich arwain i ddilyn nifer o lwybrau cyffrous, megis sicrhau swydd neu barhau i ddatblygu eich sgiliau.

Rydym yn mawr obeithio y bydd y pecyn yn eich ysbrydoli i ddilyn gyrfa gyda Chyngor Gwynedd ac y bydd ein cyfleoedd yn apelio atoch chi. Diolch am gymryd y cyfle i ystyried ein llwybrau gyrfa, a pheidiwch ag oedi i gysylltu os oes angen unrhyw arweiniad pellach arnoch.

Gwnewch y dewis doeth.

Dewiswch yrfa gyda Chyngor Gwynedd.

We would like you to Cyngor Apprenticeships

Cynllun Yfory

If you’re looking for the opportunity to develop sure where to start, doing apprenticeship or Cynllun next step for you. Following apprenticeship or Cynllun beginning of the journey follow several exciting a job or continuing to develop

We really hope that the inspire you to pursue a Gwynedd. Thank you for opportunity to consider paths, and please do not touch if you require any guidance. Make a genius choice.

Choose a career with

08
Cyngor

Gwynedd’s

Apprenticeships and

Prospectus.

the perfect your career but aren’t doing an Cynllun Yfory could be the Following an Cynllun Yfory is only the journey as it can lead you to paths, such as securing develop your skills.

the prospectus will career with Cyngor for taking the our career not hesitate to get in any further

like to welcome Cyngor
Cyngor Gwynedd.

PWRPAS purpose

Mae’r Cynllun yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu arbenigedd mewn maes allweddol a deall mwy am weithio mewn llywodraeth leol. Byddwch yn derbyn profiadau ymarferol a chyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau arbenigol a phersonol i sicrhau gyrfa hir a llwyddiannus yma, yng Nghyngor Gwynedd.

The Scheme gives you the opportunity to develop expertise in a key area and to understand more about the requirements of working in local government. You will receive practical experiences and many opportunities to develop your specialist and personal skills to ensure a long and prosperous career here, in Cyngor Gwynedd.

10

Eich bod yn meddu ar

2:2 neu uwch. Fe all eich gymwys i

Eich

Eich bod yn meddu ar TGAU

Eich bod

Eich bod wedi dangos parodrwydd

addysgiadol (ysgol, coleg,

gofynion sylfaenol Basic requirements

ar (neu yn debygol o ennill) gradd dosbarth

eich gradd fod mewn unrhyw faes. Rydych yn ymgeisio waeth pryd wnaethoch chi raddio

Eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg

TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth

bod wir eisiau gweithio mewn llywodraeth leol

parodrwydd i arwain eraill e.e. mewn sefyllfa coleg, prifysgol), chwaraeon, gymdeithasol, gymunedol neu waith

You must have (or are expected to be awarded) a 2:2 degree or higher. Your degree can be in any field. You are qualified to apply whenever you graduate

You must be fluent in both Welsh and English

You must hold a GCSE C or above in Mathematics, Welsh, English and Science

You are passionate about working in local government

You have shown a willingness to lead others e.g. in an educational situation (school, college, university) in sports, social community or work

cyflog salary

£29,269 i £30,825

Bydd yr union bwynt cyflog yn ddibynol ar gynnydd

The exact salary point will be dependent upon progress

13 GWYNEDD.LLYW.CYMRU

SWYN Hyfforddai

Proffesiynol

Cynllunio

Y profiadau fwyaf positif rydw i wedi ei gael ers bod ar y

cynllun ydi cael mynd i ymweliadau safle efo aelodau

o’r pwyllgor a chael mynychu’r pwyllgor cynllunio. Mae hyn

wedi fy ngalluogi i gael profiad o’r system gynllunio sydd yn

bwydo yn ôl fewn i fy ngwaith brifysgol.

Professional Trainee planning

The most positive experience I have had since starting on the scheme has been going on site visits with members of the planning committee and attending the planning committee meetings. This has allowed me to gain first-hand experience of the planning system which feeds back into my university work.

GWYNEDD.LLYW.CYMRU

elen

Hyfforddai

Proffesiynol

Cynllunio

Roedd y cyfle gwych o gael datblygu gyrfa mewn maes arbenigol, yn ogystal â chael astudio cymhwyster gradd meistr ym Mhrifysgol Lerpwl, yn apelio i mi fel llwybr i’w ddilyn ar ôl cwblhau fy ngradd israddedig yn Aberystwyth.

Professional Trainee planning

The great opportunity of developing a career in a specialist field, as well as being able to study a master’s degree qualification at the University of Liverpool, appealed to me as a path to follow after completing my undergraduate degree in Aberystwyth.

GWYNEDD.LLYW.CYMRU

Hyfforddai Proffesiynol

Newid Hinsawdd a’r Amgylchedd ( ACGCC )

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth ACGCC – Uned Busnes a Gweithrediadau Statudol

Trefniadau Gwaith Hybrid

Rheolwr llinell Hannah Jones

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gweithio gyda nifer o Dimau ACGChC a hefyd sefydliadau partneriaeth eraill (e.e. Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Partner a SWTRA) ar agweddau amrywiol ar adrodd ar allyriadau carbon. Mi fyddwch yn rhan o dîm profiadol a deinamig ac yn cydweithio â swyddogion sydd â phrofiad mewn disgyblaethau amrywiol megis peirianwyr sifil, ecolegwyr a rheolwyr prosiect.

Fel Hyfforddai Proffesiynol yn y maes, byddwch yn cael profiadau amrywiol o fewn y Gwasanaeth, gan gynnwys:

• Profiad o ddulliau lleihau carbon o fewn amgylchedd seilwaith, rheolaeth amgylcheddol a lliniaru

• Ymweliadau safle â safleoedd gwaith ar draws y rhwydwaith cefnffyrdd a phrisio’r ystâd feddal

• Deall a chynnal archwiliadau ac arolygon eiddo meddal (e.e. arolygon Cynefin a Rhywogaethau), archwiliadau safle ac archwiliadau (o waith ystadau meddal ac mewn perthynas â thargedau allyriadau carbon)

• Datblygu gwybodaeth a sgiliau cadarn yn ymwneud ag ystod o rywogaethau gwarchodedig ac amrywiaeth o gynefinoedd, deddfwriaeth, polisi a chanllawiau amgylcheddol, hinsawdd a phriffyrdd

• Profiad o helpu i ddatblygu a rheoli prosiectau, cynhyrchu a chyflwyno adroddiadau a dogfennau canllaw

• Cyfrifoldeb am ddatblygu’r fethodoleg ar gyfer cofnodi ac adrodd ar ddal a storio carbon o’r ystâd feddal

• Cefnogi datblygiad rhaglen hyfforddi llythrennedd carbon

Cymhwyster Lefel Math Lleoliad Dyddiad Cychwyn delfrydol

Meistr Ar-lein Prifysgol Caeredin Medi 2024

12 16
SWYDD 1
(Online Learning)
Carbon Management
MSc
Mwy...

Climate Change

Professional Trainee (NMWTRA)

The successful individual will work with a number of NMWTRA Teams and also other partnership organisations (e.g. Welsh Government, Partner Authorities and SWTRA) on various aspects of carbon emissions reporting. You will be part of an experienced and dynamic team and collaborate with officers who have experience in various disciplines such as civil engineers, ecologists, and project managers.

As a Professional Trainee in the field, you will have various experiences within the Service, including:

Department and Service NWMTRA - Statutory Business and Operations Unit

Work arrangements Hybrid

Line manager Hannah Jones

Length of Contract 3 Years

• Experience of carbon reduction methods within an infrastructure environment, environmental management and mitigation.

• Site visits to work sites across the trunk road network and valuing the soft estate

• Understand and undertake soft estate inspections and surveys (e.g Habitat and Species surveys), site inspections and

• audits (of soft estate works and in relation to carbon emission targets)

• Develop sound knowledge and skills related to a range of protected species and a variety of habitats, envionmental,

• climate and highways related legislation, policy and guidance.

• Experience of helping to develop and manage projects, producing and delivering reports and guidance documents

• Responsibility for developing the methodology for recording and reporting carbon sequestration from the soft estate and

• support the development of a carbon literacy training programme

1

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU 17
job
Overview
Qualification Level Type Location Possible start date Carbon Management (Online Learning) MSc Master’s Online The Univeristy of Edinburgh September 2024 More...

Hyfforddai Proffesiynol

Iechyd a Diogelwch ( ACGCC )

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth ACGCC – Uned Busnes a Statudol

Trefniadau Gwaith Hybrid

Rheolwr llinell Elan Jones

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn rhan o dîm profiadol a deinamig ac yn cydweithio â swyddogion sydd â phrofiad mewn disgyblaethau amrywiol megis peirianwyr sifil, ecolegwyr a rheolwyr prosiect. Bydd y rôl yma yn rhoi gwytnwch i reoli safleoedd o fewn yr Asiantaeth, maes lle mae’r gofynion wedi cynyddu yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf yn dilyn i niferoedd y safleoedd gynyddu ac oherwydd gofynion Llywodraeth Cymru i gyrraedd net sero erbyn 2030.

Fel Hyfforddai Proffesiynol yn y maes, byddwch yn cael profiadau amrywiol o fewn y Gwasanaeth, gan gynnwys:

• Ymweliadau safle a safleoedd gwaith ar y rhwydwaith cefnffyrdd

• Rheoli systemau iechyd a diogelwch Cefnffyrdd a datblygu rhaglen hyfforddi iechyd a diogelwch

• Deall a chyflawni dyletswyddau rheoli safle ac archwiliadau safle misol

• Cwblhau tasgau statudol wythnosol a misol e.e. profion larymau tân, fflysio allfeydd dŵr mewn swyddfeydd a depos, profi goleuadau argyfwng, monitro tymheredd allfeydd dŵr mewn swyddfeydd a depos

• Ymgymryd â rôl marsial tân a swyddog cymorth cyntaf

• Rheoli cydymffurfiaeth ag archwiliadau cyfnodol o gyfleusterau a rhaglenni gwasanaeth

Cymhwyster Lefel Math Lleoliad Dyddiad Cychwyn delfrydol

MSc Rheoli Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (neu debyg)

Meistr Ar-lein I’w gadarnhau Medi 2024 Mwy...

12
SWYDD 2
18

Health and Safety

The successful individual will be part of an experienced and dynamic team and collaborate with officers with experience in various disciplines such as civil engineers, ecologists and project managers. This role will provide resilience to the management of sites within the Agency, an area where the requirements have increased significantly over the past few years following the increase in the number of sites and due to the Welsh Government’s requirements to reach net zero by 2030.

As a Professional Trainee in the field, you will have various experiences within the Service, including:

• Site visits to work sites on the trunk road network

Department and Service Statutory Business and Operations Unit

Work arrangements Hybrid

Line manager Elan Jones

Length of Contract 3 Years

• Management of Trunk Roads health and safety systems and develop a health and safety training programme

• Understand and undertake site management duties and monthly site inspections

• Completing weekly and monthly statutory tasks e.g. fire alarm tests, flushing water outlets in offices and depots, testing emergency lighting, monitoring the temperature of water outlets in offices and depots

• Undertake the role of fire marshal and first aid officer

• Manage compliance with periodic inspections of facilities and service program

Professional Trainee (NMWTRA) job 2

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Overview
Qualification Level Type Location Possible start date MSc NEBOSH Occupational Health and Safety Management Master’s Online To be confirmed September 2024 More... 19

Hyfforddai Proffesiynol

Rheoli Risg (ACGCC)

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth ACGCC – Uned Busnes a Gweithrediadau Statudol

Trefniadau Gwaith Hybrid

Rheolwr llinell Ian Jones

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn rhan o dîm profiadol a deinamig ac yn cydweithio â swyddogion sydd â phrofiad mewn disgyblaethau amrywiol megis peirianwyr sifil, ecolegwyr a rheolwyr prosiect. Bydd y rôl yma yn sicrhau darpariaeth o gyngor gwytnwch cymwys penodol i’r maes cynnal a chadw ffyrdd am flynyddoedd i ddod. Yn ogystal, bydd yn galluogi’r asiantaeth i baratoi ar gyfer newid yn yr hinsawdd a digwyddiadau tywydd mwy eithafol.

Fel Hyfforddai Proffesiynol yn y maes, byddwch yn cael profiadau amrywiol o fewn y Gwasanaeth, gan gynnwys:

• Cynorthwyo Rheolwr Diogelwch a Gwydnwch Twneli i ddatblygu cynlluniau a gweithdrefnau wrth gefn ymhellach ar draws y rhwydwaith cefnffyrdd yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru

• Ymweliadau safle â safleoedd gwaith ar y rhwydwaith cefnffyrdd

• Datblygu rhaglen hyfforddiant gwytnwch

• Deall ac ymgymryd â dyletswyddau rheoli cynllun wrth gefn

• Gweithio gyda phartneriaid aml-asiantaeth i ddatblygu cynlluniau wrth gefn a chymryd rhan mewn ymarferion

• Darparu cyngor arbenigol i’r Asiantaeth Cefnffyrdd ar faterion rheoli gwytnwch sy’n ymwneud â’r rhwydwaith cefnffyrdd er mwyn sicrhau y darperir ymateb cadarn a chymesur i argyfyngau (e.e. tywydd garw a digwyddiadau)

Cymhwyster Lefel Math Lleoliad Dyddiad Cychwyn delfrydol

MSC Rheoli Risg, Argyfwng a Gwydnwch (neu debyg)

Meistr Ar-lein I’w gadarnhau Ionawr, Mai neu Medi Mwy...

12
SWYDD 3
20

Risk Management

The successful individual will be part of an experienced and dynamic team and collaborate with officers with experience in various disciplines such as civil engineers, ecologists and project managers. This role will ensure the provision of competent resilience specific advice to the road maintenance field for years to come. In addition, it will enable the agency to prepare for climate change and more extreme weather events.

As a Professional Trainee in the field, you will have various experiences within the Service, including:

Department and Service NWMTRA - Statutory Business and Operations Unit

Work arrangements Hybrid

Line manager Ian Jones

Length of Contract 3 Years

• Assist Tunnel Safety & Resilience Manager on further development of contingency plans and procedures across the trunk road network in North & Mid Wales in accordance with the Welsh Government’s requirements

• Site visits to work sites on the trunk road network

• Develop a resilience training programme

• Understand and undertake contingency plan management duties

• Work with multi-agency partners to develop contingency plans and participate in exercises

• Provide specialist advice to the Trunk Road Agency for resilience management issues relating to the trunk road network to ensure the delivery of a robust and proportionate response to emergencies (e.g. adverse weather and incidents)

Professional Trainee (NMWTRA) job 3

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Overview
Qualification Level Type Location Possible start date Risk, Crisis and Resilience Management MSc (or similar) Master’s Online To be confirmed January, May or September More... 21

iwan

Hyfforddai Proffesiynol

Datblygu’r Economi

Cefais i fy annog gan ffrind i wneud cais i fynd ar y cynllun gan i fod yn cynnig cyfleoedd

unigryw sydd ddim yn gyffredinol ar gael mewn swyddi eraill; Meistr neu gymhwyster cyfatebol yn cael i ariannu’n llawn drwy’r cynllun; Cyfle i rwydweithio a datblygu sgiliau arbenigol tu hwnt i ffrwd gwaith dydd i ddydd; Cyfle i fod yn arweinydd ac yn arbenigwr mewn maes a ddewisir; ac wrth gwrs - cyflog cystadleuol.

Professional Trainee

Developing the Economy

I was encouraged by a friend to apply to be a part of the scheme as it offered a number of unique opportunities not generally available in other jobs: A fully funded Masters or equivalent qualification; A chance to network and develop specialised skills beyond the scope of my day to day job; The opportunity to develop as a leader and specialise in a chosen field; and of course – a very competitive salary.

GWYNEDD.LLYW.CYMRU
23

Hyfforddai Proffesiynol Newid Hinsawdd

Mae datganiad argyfwng hinsawdd wedi ei wneud gan y Cyngor ym mis

Mawrth 2019 ac ymrwymiad wedi ei wneud o fewn y Cynllun Argyfwng

Hinsawdd a Natur i fod yn gyngor carbon sero net erbyn 2030. Mae’r cynllun hefyd wedi ei adnabod fel prosiect o fewn y maes blaenoriaeth

Gwynedd Werdd yng Nghynllun y Cyngor 2023-28. Mae cynnydd wedi bod yn y sylw a’r pwysigrwydd a roddir i’r maes ar lefel genedlaethol dros y blynyddoedd diwethaf gyda gofynion cynyddol. Golyga hyn fod angen i gynghorau weithredu yn unol â’r gofyn ac o ganlyniad mae cynnydd wedi bod yn y gofyn am gymorth a chefnogaeth. Mae’r swydd yma yn darparu cyfle i unigolyn ddatblygu arbenigedd mewn maes newydd sy’n tyfu mewn pwysigrwydd.

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Tîm Arweinyddiaeth y Cyngor/Gwasanaeth Cefnogi Busnes y Cyngor

Trefniadau Gwaith Hybrid

Rheolwr llinell Dewi W. Jones

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

Mwy...

Cymhwyster Lefel Math Lleoliad Dyddiad Cychwyn delfrydol

Datblygu Cynaladwy MSc Meistr Ar-lein I’w gadarnhau Medi 2024

• Darparu cyngor ac arweiniad ar sut i gyfarch y gofynion o fewn y maes newid hinsawdd

• Cydweithio hefo aelodau etholedig, swyddogion ar bob lefel a budd ddeiliaid mewn amrywiol feysydd er mwyn eu cynorthwyo i gwrdd a’r gofynion yn y maes

• Datblygu dealltwriaeth o bolisïau Llywodraeth Cymru, San Steffan, a rhyngwladol yn y maes newid hinsawdd

• Arwain ar ffrydiau gwaith o fewn y Cynllun Argyfwng Hinsawdd a Natur

• Datblygu sgiliau rheoli prosiect

• Dadansoddi dogfennau/gwybodaeth gan adnabod neu argymell camau ar gyfer ymateb

• Casglu a dadansoddi data a paratoi a chyflwyno adroddiadau i amrywiol gynulleidfaoedd

12
SWYDD 4
24

Climate Change Professional Trainee

A climate emergency declaration has been made by the Council in March 2019 and a commitment has been made within the Climate and Nature Emergency Plan to be a net zero carbon council by 2030. The plan has also been identified as a project within the Gwynedd Werdd priority area in the Council’s Plan 2023-28. There has been an increase in the attention and importance given to the field at a national level over recent years with increasing requirements. This means that councils need to act in accordance with the request and as a result there has been an increase in the request for help and support. This position provides an opportunity for an individual to develop expertise in a new area that is growing in importance.

Overview

Department and Service Corporate Leadership Team/ The Council’s Business Support Service

Work arrangements Hybrid

Line manager Dewi W. Jones

Length of Contract 3 Years

• Provide advice and guidance on how to meet the requirements within the climate change field

• Collaborate with elected members, officers at all levels and stakeholders in various fields to help them meet the

• requirements in the field

• Develop an understanding of Welsh Government, Westminster, and international policies in the field of climate change

• Lead on work streams within the Climate and Nature Emergency Plan

• Develop project management skills

• Analyse documents/information identifying or recommending actions for response

• Data collection and analysis and prepare and present reports to various audiences

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
job 4
Qualification Level Type Location Possible start date Sustainable Development MSc Master’s Online To be confirmed September 2024 More... 25

Hyfforddai Proffesiynol Iechyd yr

Amgylchedd (Tai ac Eiddo)

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Adran Tai ac Eiddo – Gorfodaeth

Trefniadau Gwaith Hybrid

Rheolwr llinell Gareth Moriarty Owen

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

Mae’r Cyngor yn rhan o Gynllun Peilot Llywodraeth Cymru i sefydlu erthygl 4 mewn ymateb i’r argyfwng tai a’r nifer o ail gartrefi a llety gwylia sydd yn yr ardal. Mae’r Adran Tai ac Eiddo hefyd yn allweddol i lwyddiant y Cynllun Gweithredu Tai. Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dîm profiadol sydd yn cynnal gwaith blaengar a fyddai’n cynnig profiad unigryw o werth.

• Profiad o ddelio gyda sustemau arbenigol / swyddfa gefn a IDOX/CAPS

• Sicrhau safonau tai sector breifat ac tai amlbreswyliaeth (HMO’s)

• Arolygon safonau tai ar gyfer y cynllun ffoaduriaid Wcrain

• Delio gyda chwsmeriaid y gwasanaeth (y cyhoedd, asiantwyr, Cynghorwyr, Staff eraill o fewn y Cyngor, ymgynghorwyr statudol yn cynnwys asiantaethau mewnol ac allanol

• Profiad o feysydd Gorfodaeth Tai arbenigol, gan gynnwys:

1. Gwerthiant gorfodol – sicrhau defnydd o dai gwâg drwy weithio gyda perchnogion drwy gynnig cyngor, ond hefyd i symud ymlaen a chymryd camau cyfreithiol megis gorfodi gwerthiant drwy’r Llysoedd

2. Gorfodaeth cyffredinol – ymchwilio ac ymateb cwynion, ymweld a safleoedd, darparu cyngor

Cymhwyster Lefel Math Lleoliad Dyddiad Cychwyn delfrydol

Iechyd yr amgylchedd, MSc Meistr Ar-lein I’w gadarnhau Medi 2024

12
SWYDD 5
Mwy... 26

Environmental Health Professional Trainee (Housing and Property)

The Council is part of the Welsh Government’s Pilot Scheme to establish article 4 in response to the housing crisis and the number of second homes and holiday accommodation in the area. The Housing and Property Department is also key to the success of the Housing Action Plan. The successful individual will work as part of an experienced team of progressive work that would offer a unique experience of value.

Overview

Department and Service Housing and Property Service- Enforcement

Work arrangements Hybrid

Line manager Gareth Moriarty Owen

Length of Contract 3 Years

• Experience of dealing with specialist systems / back office and IDOX/CAPS

• Ensuring private sector housing standards and multi-occupancy housing (HMO’s)

• Surveys of housing standards for the Ukrainian refugee scheme

• Dealing with customers of the service (the public, agents, Councilors, other Staff within the Council, statutory consultants including internal and external agencies

• Experience of specialist Housing Enforcement areas, including:

1. Compulsory sales – securing use of empty houses by working with owners by offering advice, but also to move forward and take legal action such as enforcing a sale through the Courts

2. General enforcement – investigating and responding to complaints, visiting sites, providing advice

job 5

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Qualification Level Type Location Possible start date Environmental health, MSc Master’s Online To be confirmed September 2024 More... 27

Hyfforddai

Proffesiynol

Arwain a Rheoli

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Cefnogaeth Gorfforaethol / Dysgu a Datblygu’r Sefydliad

Trefniadau Gwaith Hybrid

Rheolwr llinell Alun Lloyd Williams

Hyd y Cytundeb 3 blynedd Or diwrnod cyntaf, mi fydd yr hyfforddai proffesiynol yn cyfrannu at waith arwain a rheoli dydd i ddydd ac yn cael y cyfle i weithio ar brosiectau lefel uchel dan arolygaeth rheolwyr profiadol.

Er mai ‘cartref’ yr hyfforddai proffesiynol fydd yr Adran Cefnogaeth Gorfforaethol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael profiadau drwy gael eu lleoli o fewn adrannau a gwasanaethau ar draws y Cyngor.

Bydd yr hyfforddai proffesiynol yn derbyn profiadau o arwain pobl a rheoli prosiectau, datblygu rhwydweithiau ar bob lefel o’r sefydliad a chwblhau cymhwyster adnabyddus yn y byd arweinyddiaeth sector gyhoeddus.

Bydd hyn yn rhoi sylfaen gadarn i’r unigolyn allu datblygu gyrfa arwain a rheoli lwyddiannus yn y Cyngor.

Cymhwyster Lefel Math Lleoliad Dyddiad Cychwyn delfrydol

Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus (MPA)

Meistr Ar-lein I’w gadarnhau Medi 2024

Mwy...

12
SWYDD 6
28

Department and Service Corporate Support/ Learning and Organisational Development

Work arrangements Hybrid

Line manager Alun Lloyd Williams

Length of Contract 3 Years

Leadership and Management Professional Trainee

From day one, the professional trainee will contribute to day-to-day leadership and management work and will have the opportunity to work on high-level projects under the supervision of experienced managers.

Although the professional trainee’s ‘home’ will be the Corporate Support Department, the successful candidate will gain experiences by being placed within departments and services across the Council.

The professional trainee will receive experiences of leading people and managing projects, developing networks at all levels of the organisation and completing a well-known qualification in the world of public sector leadership.

This will give the individual a solid foundation to be able to develop a successful leadership and management career in the Council.

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Overview
job 6
Qualification Level Type Location Possible start date Masters in Public Administration (MPA) Master’s Online To be confirmed September 2024 More... 29

Hyfforddai Proffesiynol

Trawsnewid Digidol

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Cyllid – Technoleg Gwybodaeth

Trefniadau Gwaith Hybrid

Rheolwr llinell Huw Ynyr

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

Mae’r Cyngor wedi cyflwyno Cynllun Digidol (2023/2028) sy’n cyflwyno 29 prosiect newydd. Mi fydd tîm mewnol yn arwain ar y cynllun hwn. Bydd yr

Hyfforddai Proffesiynol yn arwain ar nifer o brosiectau ynghlwm a’r cynllun gan ddefnyddio dulliau rheolaeth Agile i yrru prosiectau yn eu blaen a hynny mewn rôl rheolwr neu arweinydd prosiect.

• Ymgymryd rôl ymchwilydd defnyddiwr ar brosiectau allweddol

• Ymuno gyda rhwydweithiau lleol a chenedlaethol i ymgeisio am gyfleon i ddenu cefnogaeth cyllidol pellach i wthio prosiectau mentergarwch digidol yn eu blaenau

• Paratoi achosion busnes ac adroddiadau cynnydd ar sail tystiolaeth

• Mewnwelediad i nifer o wasanaethau’r Cyngor i adnabod ble gall arloesedd digidol gyfrannu i welliannau ac/neu arbedion

• Mewnbwn i gynlluniau digidol y Cyngor

• Cydweithio agos gyda Tîm Rheoli’r Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth a Byrddau Digidol yr Awdurdod

• Cyfleon i ddatblygu sgiliau digidol mewn ystod eang o dechnoleg digidol

Cymhwyster Lefel Math Lleoliad Dyddiad Cychwyn delfrydol

Meistr I’w gadarnhau I’w gadarnhau Medi 2024

12
SWYDD 7
Leading Digital Transformation MSc (Prifysgol De Cymru) / Information Systems and Digital Innovation MSc (Prifysgol Loughborough) Mwy... 30

The Council has presented a Digital Plan (2023/2028) which presents 29 new projects. An internal team will lead on this Plan. The Professional Trainee will lead on a number of projects linked to the plan using Agile management methods to drive projects forward in the role of manager or project leader.

Department and Service Finance – Information Techonolgy Work arrangements Hybrid Line manager Huw Ynyr

• Undertake the role of user researcher on key projects

• Join local and national networks to apply for opportunities to attract further financial support to push digital entrepreneurship projects forward

• Prepare evidence-based business cases and progress reports

• Insight into a number of the Council’s services to identify where digital innovation can contribute to improvements and/or savings

• Input to the Council’s digital plans

• Close collaboration with the Information Technology Service Management Team and the Authority’s Digital Boards

• Opportunities to develop digital skills in a wide range of digital technology

Digital Transformation Professional Trainee job 7

9
Overview
Length of Contract 3 Years
Qualification Level Type Location Possible start date Leading Digital Transformation MSc (South Wales University) / Information Systems and Digital Innovation MSc (Loughborough University) Master’s To be confirmed To be confirmed September 2024 More... 31

Lleucu

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Stadau

Byddwn i’n annog unrhyw un sy’n ystyried ymgeisio i holi cwestiynau ac ymchwilio

gymaint â phosibl i’r swydd sydd ganddynt mewn golwg i sicrhau fod y maes a’r rôl benodol honno yn addas ac o ddiddordeb iddynt. Gall y ddealltwriaeth honno fod yn ddefnyddiol iawn wrth gwblhau’r ffurflen gais ac o bosibl wrth baratoi at gyfweliad maes o law.

Professional Trainee Estate Management

I would encourage anyone who is considering applying to ask questions and research as much as possible into the job they have in mind to ensure that particular field and role is suitable and of interest to them. That understanding can be very useful when completing the application form and possibly when preparing for an interview in due course.

GWYNEDD.LLYW.CYMRU
32
6

PWRPAS purpose

Gwnewch y dewis doeth, dewiswch brentisiaeth yng Nghyngor Gwynedd.

Mae prentisiaeth yn gyfle i chi ddatblygu eich gyrfa drwy weithio gyda phobl brofiadol a derbyn cymwysterau a cyflog yr un pryd!

Make a genius decision, choose an apprenticeship in Cyngor Gwynedd. An apprenticeship is a chance for you to develop your career by working with experienced people, gaining qualifications and being paid at the same time!

35

Prentisiaeth

gofynion sylfaenol Basic requirements

16+ mlwydd oed

Yn gymwys i weithio yng Nghymru

16+ years old

Eligible to work in Wales

Currently not in full-time education

Ddim mewn addysg llawn amser yn barod TITLE LEVEL EQUIVALENT

PA LEFEL? which level?

Traineeship Level 1 GCSE D-G

Foundation Apprentice Level 2 GCSE A*-C

Apprenticeship Level 3 A LEVEL

Apprenticeship Level 4 & 5 HNC / HND / Foundation Degree

Degree Apprenticeship Level 6 & 7 Degree / Masters

GWYNEDD.LLYW.CYMRU 36
TEITL LEFEL Y N GYFWERTH Â
1 TGAU D-G
Hyfforddeiaeth Lefel
2
Prentisiaeth Sylfaen Lefel
TGAU A*C
Lefel 3 LEFEL A
5 HNC
HND
Prentisiaeth Uwch Lefel 4 a
/
/ Gradd Sylfaen
Lefel 6
7 Gradd / Gradd Meistr OED/AGE YN FISOL/MONTHLY YN FLYNYDDOL/YEARLY O dan/Under 18 £848.88 £10,186.60 18 - 20 £1,204.19 £14,450.31 21 - 22 £1,636.67 £19,640.07 23+ £1,675.26 £20,103.10
Prentisiaeth Gradd
a
GWYNEDD.LLYW.CYMRU

Prentis

Peirianneg Sifil (ACGCC)

Mae’r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol yn gofalu am asedau ac yn darparu gwasanaethau pwysig er mwyn sicrhau amgylchedd glân a diogel i drigolion

Gwynedd. Maent yn gyfrifol am gynnal Priffyrdd, goleuo stryd, glanhau strydoedd, a chasglu gwastraff ac ailgylchu.

Mae cynnal priffyrdd yn bwysig i sicrhau fod busnesau a thrigolion Gwynedd yn gallu symud yn rhwydd a diogel o fewn y Sir. Mae’r Cyngor yn cynnal

2,697 cilomedr o ffyrdd sirol ynghyd â 199 cilomedr o Gefnffyrdd (sef priffyrdd o bwysigrwydd cenedlaethol, ar ran Llywodraeth Cymru).

Mae Cyngor Gwynedd hefyd yn gyfrifol am arwain partneriaeth o saith

Cyngor yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru er mwyn rheoli a chynnal

1100km o gefnffyrdd (priffyrdd cenedlaethol pwysig Llywodraeth Cymru).

Rydym hefyd â chytundeb cynnal yr A55 ar draws Ynys Môn sydd yn drefniant unigryw.

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru –Arolygu a Chyflenwol

Trefniadau Gwaith Hybrid

Rheolwr llinell Mark Mcnamara

Hyd y Cytundeb 2 flynedd

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

Adeiladu a’r Amgylchedd

3 Peirianneg Sifil Coleg Cambria 2 flynedd

Mwy...

• Bod yn rhan o arolygiadau hanfodol

• Cymryd rhan mewn prosiectau cynllunio

• Cynnal a chadw cefnffyrdd ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru

• Archwiliadau priffyrdd a strwythurol

• Cynnal a chadw strwythurau priffyrdd

• Dyluniad peirianneg sifil

• Autocad

• Arolygu masnachol / meintiau

• Contractau caffael a gweinyddol

• Rheoli gweithredol rhwydwaith

• Rheoli prosiectau

• Peirianneg traffig

12
SWYDD 1
AdeiledigPeirianneg sifil 38

Department and Service North and Mid Wales Trunk Road Agency- Inspection and Supply

Work arrangements Hybrid

Line manager Mark Mcnamara

Length of Contract 2 Years

• Be part of essential inspections

• Participate in planning projects

• Maintenance of trunk roads across

• North and Mid Wales

• Highway and structural inspections

• Maintenance of highway structures

• Civil engineering design

• Autocad

• Commercial inspection / quantities

• Procurement and administrative contracts

• Network operational management

• Project management

• Traffic engineering

Civil Engineering Apprentice (NWMTRA)

The North and Mid Wales Trunk Road Agent (NMWTRA) works on behalf of the Welsh Government to manage, maintain and improve the strategic road network in North and Mid Wales. The service comprises approximately 1080 kilometres (670 miles) including the A55 tunnels. NMWTRA operates on a partnership basis between the Unitary Local Authorities in North and Mid Wales with Gwynedd Council acting as the Partnership’s Lead Authority. The Agency has offices are located across North and Mid Wales including Bangor, Conwy, Halkyn, Wrexham, Dolgellau, Llandrindod Wells, Newtown and Aberaeron.

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Overview
job 1
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip Construction and the Built EnvironmentCivil engineering 3 Civil Engineering Coleg Cambria 2 years More... 39

Prentis Gradd

Gwyddor Data (ACGCC)

Y tîm Trawsnewid Digidol yw’r elfen graidd ar gyfer ysgogi arloesedd digidol ac rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’r tîm Gweithrediadau Datblygu mewnol. Byddwch yn rhan annatod o’r tîm sy’n helpu i drawsnewid y ffordd rydym yn gweithio ac yn cyd-fynd â’n gweledigaeth o fod yn gallach, yn well ac yn fwy effeithlon.

Byddwn yn cyflawni’r weledigaeth hon trwy gydweithio â thimau mewnol eraill i ddeall eu hanghenion a bydd defnyddio’ch sgiliau creadigol yn cyfrannu at ddod o hyd i atebion i broblemau.

Fel Prentis yn y tîm Trawsnewid Digidol, bydd gennych gyfle i weithio gyda nifer amrywiol o dechnolegau digidol a hefyd gweithio gyda’n dadansoddwyr data profiadol. Credwn y gall hyn roi cyfle gwych i chi weithio gyda ni i ddatblygu eich gwybodaeth am dechnolegau digidol a rhannu eich profiad academaidd gyda ni. Mae enghreifftiau o dechnolegau digidol a ddefnyddir yn ACGChC yn

cynnwys:

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

GRADD-BRENTISIAETH GWYDDOR DATA

GYMHWYSOL BSC (ANRH) - H116

Gradd Technegol Grŵp Llandrillo a Prifysgol Bangor 3 blynedd

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Cyllid/Technoleg Gwyobdaeth

Trefniadau Gwaith Mae gan y rôl gymysgedd o weithio mewn amryw o swyddfeydd ACGChC ond yn bennaf yn swyddfa Parc Menai, Bangor. Cytunir ar bresenoldeb gyda’r rheolwr llinell a all hefyd gynnwys gweithio o gartref.

Rheolwr llinell Christopher Pratt

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

• SharePoint

• Office 365

• Microsoft Power BI

• Microsoft Power Apps

• Microsoft Power Automation

• Nintex K2 workflows

• SQL Databases

• API (Application Programming Interface)

• Dysgu Peiriannau (Machine Learning), a Deallusrwydd Artiffisial (AI)

12
SWYDD 2
Mwy... 40

The Digital Transformation team is the core component for driving digital innovation and we also work closely with the in-house Development Operations team. You will be an integral part of the team helping to transform the way we work and align with our vision of being smarter, better and more efficient.

We will achieve this vision by collaboratively working with other internal teams to understand their needs and using your creative skills will contribute to finding solutions to problems.

As an Apprentice in the Digital Transformation team, you will have the opportunity to work with a variety of digital technologies and also work with our experienced data analysts. We believe this can give you a great opportunity to work with us to develop your knowledge of digital technologies and share your academic experience with us. Examples of digital technologies used in NMWTRA include:

Data Science Degree

Apprentice (NWMTRA)

Overview

Department and Service North and Mid Wales Trunk Road Agency- Inspection and Supply

Work arrangements

The role consists of working in different locations across NMWTRA offices but mainly in Parc Menai office, Bangor. Attendance is agreed with the line manager which may also include working from home.

Line manager Christopher Pratt

Length of Contract 3 Years

• SharePoint

• Office 365

• Microsoft Power BI

• Microsoft Power Apps

• Microsoft Power Automation

• Nintex K2 workflows

• SQL Databases

• API (Application Programming Interface)

• Machine Learning

• (Machine Learning), and Artificial Intelligence (AI)

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
job 2
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip APPLIED DATA SCIENCE DEGREE APPRENTICESHIP BSC (HONS) Degree Technical Grŵp Llandrillo and Bangor University 3 Years More...
41

Prentis Gradd

Gwyddor Data

Mae Cynllun Digidol y Cyngor yn gosod gweledigaeth hir dymor am wasanaethau digidol a sut all ein byd digidol gyfoethogi a gwneud ein gwasanaethau’n fwy effeithlon. Un o’r meysydd y disgwylir y twf mwyaf yw’r maes data. Bydd y profiad o weithio gyda ni tra’n astudio yn hynod ddefnyddiol tuag at eich astudiaeth gradd, ac yn eich rhoi chi mewn sefyllfa gwych i ddatblygu gyrfa yn y maes. Mewn maes sydd yn datblygu’n gyflym, mae’r angen i ddatblygu arbenigwyr maes TG yn hanfodol i sicrhau ein bod ni yn ymateb i anghenion pobl

Gwynedd mewn dulliau arloesol.

Fel Prentis yn y maes TG byddwch yn cael profiadau amrywiol o fewn y Gwasanaeth, gan gynnwys:

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Cyllid/Technoleg Gwyobdaeth

Trefniadau Gwaith Mae gan y rôl gymysgedd o weithio mewn amryw o swyddfeydd ACGChC ond yn bennaf yn swyddfa Parc Menai, Bangor. Cytunir ar bresenoldeb gyda’r rheolwr llinell a all hefyd gynnwys gweithio o gartref.

Rheolwr llinell John Elfyn Evans

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

GRADD-BRENTISIAETH GWYDDOR DATA

Gradd Technegol Grŵp Llandrillo a Prifysgol Bangor

3 blynedd

GYMHWYSOL BSC (ANRH) - H116

• Profiadau o weithio yn y Gwasanaeth TG, yn benodol ar yr ochr datblygu gan bod agweddau o raglennu yn rhan craidd o faes llafur y cwrs gradd ac yn rhoi sylfaen cryf i’r prentisiaid.

• Bydd cyfleon i weithio ar draws adrannau’r Cyngor ac yn gymorth i wireddu camau penodol o wella dealltwriaeth y Cyngor o’r data a’r prosiectau hynny a amlinellir yn y Cynllun Digidol i ddiwygio ein trefniadau o gasglu, adrodd a dadansoddi ein data.

• Rhaglennu gyda mathemateg Python ar gyfer cyfrifiadura, cyflwyniad i systemau cyfrifiadurol, rheoli data mewn cronfeydd data gydag SQL, sut mae dadansoddi data a’r offer a ddefnyddir yn y broses ddadansoddi.

• Caiff sgiliau ategol eu datblygu hefyd megis nifer o sgiliau mathemategol sylfaenol sydd eu hangen i ddadansoddi data a moeseg a gofynion cyfreithiol casglu data.

• Astudio meysydd fel dysgu peirianyddol, rheoli data uwch, delweddu gwybodaeth a diogelwch.

• Byddwch hefyd yn ymgymryd â dau broject, un mewn deallusrwydd artiffisial, a’r llall mewn delweddu.

Mwy...

12
SWYDD 3
42

Department and Service North and Mid Wales Trunk Road Agency- Inspection and Supply

Work arrangements

The role consists of working in different locations across NMWTRA offices but mainly in Parc Menai office, Bangor. Attendance is agreed with the line manager which may also include working from home.

Line manager John Elfyn Evans

Length of Contract 3 Years

Apprenticeship Framework Level Type Provider

APPLIED DATA SCIENCE DEGREE APPRENTICESHIP BSC (HONS)

More...

Data Science Degree

The Council’s Digital Plan sets out a long-term vision for digital services and how digital can enrich and make our services more efficient. One of the areas where the biggest growth is expected is the data area. The experience of working with us while studying will be extremely useful towards your degree study and will put

Length of Apprenticehip

Degree Technical Grŵp Llandrillo and Bangor University 3 Years

you in a great position to develop a career in the field. In a rapidly developing field, the need to develop IT field experts is essential to ensure that we respond to the needs of the people of Gwynedd in innovative ways.

As an Apprentice in the IT field, you will have various experiences within the Service, including:

• Experiences of working in the IT Service, specifically on the development side as aspects of programming are a core part of the degree course syllabus and give the apprentices a strong foundation.

• There will be opportunities to work across the Council’s departments and help to realise specific steps to improve the Council’s understanding of the data and those projects outlined in the Digital Plan to reform our arrangements for collecting, reporting, and analysing our data.

• Programming with Python mathematics for computing, introduction to computer systems, data management in databases with SQL, how to analyse data and the tools used in the analysis process.

• Supporting skills are also developed such as a range of underpinning mathematical skills needed to analyse data and the ethics and legal requirements of data collection.

3

• Study areas such as machine learning, advanced data management, information visualisation and security. You will also undertake two projects, one in artificial intelligence, the other in visualisation.

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Overview
Apprentice job
43

Prentis Peirianneg

systemau electronig (ACGCC)

Mae’r brentisiaeth hon yn rhoi sylfaen dda i unigolyn ddysgu am y maes.

Yn ogystal, mae’r rhaglen yn darparu’r offer sy’n galluogi ein prentisiaid i fod ar flaen y gad mewn maes sy’n newid yn gyflym.

Dyma ragflas o rai o’r pynciau posib:

• Dylunio Peirianneg

• Iechyd a Diogelwch mewn Peirianneg

• Egwyddorion Trydanol ac Electronig

• Egwyddorion Peirianneg Fecanyddol

• Peirianneg Mathemateg

• Deunyddiau Peirianneg

• Cynnal a Chadw Peirianneg

• Peiriannau Trydanol

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

Peirianneg Drydanol ac Electronig Gradd Peirianneg Llangefni/Bangor neu Wrexham 3 blynedd Mwy...

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Technoleg/Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Trefniadau Gwaith Rôl 1 - Twneli - Canolfan Rheoli Traffig (TMC), Conwy

Rôl 2 - Systemau Trafnidiaeth Deallus (TMC), Conwy neu Llandrindod Wells

Rheolwr llinell Rôl 1– Meirion Hawkins

Rôl 2 – Jill Jones

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

12
SWYDD 4
44

Department and Service Electronic Engineering Systems Apprentice (NMWTRA)

Work arrangements

Line manager

Role 1 - Tunnels - Traffic Management Centre (TMC), Conwy

Role 2 - Intelligent Transport Systems (TMC), Conwy or Llandrindod Wells

Role 1 – Meirion Hawkins

Role 2 – Jill Jones

Length of Contract 3 Years

Electronic Engineering Systems Apprentice (NWMTRA)

The apprenticeship provides a good foundation for an individual to learn about the field. In addition, the program provides the tools that enable our apprentices to be at the forefront of a rapidly changing field.

Here’s a taster of some of the possible topics:

• Engineering Design

• H&S in Engineering

• Electrical and Electronic Principles

• Mechanical Engineering Principles

• Engineering Mathematics

• Engineering Materials

• Engineering Maintenance

• Electrical Machines

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Overview
job 4
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip Electrical and Electronic Engineering Degree Engineering Llangefni/Bangor or Wrexham 3 years More...
45

Tomos

prentis

cyllid apprentice finance

Mae o’n hollol wahanol i fod yn yr

ysgol lle ti ddim ond yn dysgu am bethau.

Fel prentis, rwyt ti hefyd yn cael y

cyfle i wneud be ti’n ei ddysgu ac yn cael

cyfrifoldeb mewn swydd go iawn. Hefyd, yn amlwg does yna ddim dyled coleg ar

ddiwedd y cymhwyster!

It is completely different from school, where you get the chance to apply what is learnt in your field more than would be possible at school. You also have a real sense of responsibility in a real job. Also, I will finish my qualifications with no debt!

GWYNEDD.LLYW.CYMRU
47

Prentis Gradd

Peiriannydd Meddalwedd

(YGC)

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Priffyrdd, Peirianneg ac YGC - Gwasanaeth Busnes a Cyflawni Prosiect

Trefniadau Gwaith Penrallt, Caernarfon. Angen gweithio o’r swyddfa yn bennaf

Rheolwr llinell Rhys Wynn Williams

Sefydlwyd YGC yn 1996 ac erbyn hyn, ni yw’r ymgynghoriaeth Peirianneg Sifil, Amgylcheddol ac Adeiladwaith fwyaf yng Nghymru sy’n cael ei rhedeg gan Awdurdod Lleol. Mewn maes sydd yn datblygu’n gyflym, mae’r angen i ddatblygu arbenigwyr maes TG yn hanfodol i sicrhau ein bod ni yn ymateb i anghenion pobl Gwynedd mewn dulliau arloesol. Bydd y Prentis yn gweithio yn agos gyda Thîm Systemau Priffyrdd/YGC ac Adran TG Cyngor Gwynedd i sicrhau bod systemau’r Adran yn cydymffurfio â gofynion a safonau’r Cyngor.

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

Fel Prentis yn y maes technoleg gwybodaeth byddwch yn cael profiadau amrywiol o fewn yr Gwasanaeth YGC, gan gynnwys:

• Datblygu dealltwriaeth a sgiliau SharePoint, Power BI a systemau eraill

• Diweddaru ac ehangu defnydd SharePoint YGC i’w llawn botensial

• Deall egwyddorion a thechnegau technoleg gwybodaeth mewn awdurdod leol

• Dylunio ‘Dashfwrdd’ systemau fel bod posib i Bennaeth yr Adran, a Rheolwyr Gwasanaethau fesur perfformiad

gwasanaethau ar draws yr Adran, ac Adrodd fel yr angen i’r Aelod Cabinet a Chyfarwyddwr Corfforaethol

Fframwaith brentisiaeth

GRADD-BRENTISIAETH GWYDDOR DATA

GYMHWYSOL BSC

(ANRH) - H116

Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

Gradd Technegol Grŵp Llandrillo a Prifysgol Bangor 3 blynedd

Mwy...

12
SWYDD 5
48

Department and Service Highways, Engineering and YGC - Business Service and Project Completion

Work arrangements Penrallt, Caerarfon. Need to work mainly from the office

Line manager Rhys Wynn Williams

Length of Contract 3 Years

Software Engineering

Graduate

Apprenticeship (YGC)

YGC was established in 1996 and we are now the largest Civil, Environmental and Construction Engineering consultancy in Wales which is run by a Local Authority. In a rapidly developing field, the

need to develop IT field experts is essential to ensure that we respond to the needs of the people of Gwynedd in innovative ways. The Apprentice will work closely with the Highway Systems Team/YGC and Cyngor Gwynedd’s IT Department to ensure that the Department’s systems comply with the Council’s requirements and standards.

As an Apprentice in the information technology field you will have various experiences within the YGC Service, including:

• Develop understanding and skills of SharePoint, Power BI and other systems

• Update and expand YGC’s SharePoint use to its full potential

• Understand the principles and techniques of information technology in a local authority

• Design a systems ‘Dashboard’ so that it is possible for the Head of Department, and Service Managers to measure the performance of services across the Department, and Report as necessary to the Cabinet Member and Corporate Director.

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
job 5 Overview
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip APPLIED DATA SCIENCE DEGREE APPRENTICESHIP BSC (HONS) Degree Technical Grŵp Llandrillo and Bangor University 3 years More...
49

Prentis Trydanol

Goleuo Stryd

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â diddordeb yn y maes goleuo priffyrdd sy’n barod i ddysgu a datblygu ei sgiliau wrth weithio. Rydym hefyd yn chwilio am unigolyn sy’n gallu cyfathrebu gyda hyder, gweithio’n rhan o dîm, a dangos ei botensial i lwyddo fel prentis. Mae’r gwasanaeth goleuo yn gyfrifol am bob dim trydanol a welwch chi ar hyd y priffyrdd trwy Wynedd, mae hyn yn cynnwys goleuadau stryd, arwyddion sydd hefo goleuadau arnynt a phŵer i deledu cylchcyfyng. Mae goleuadau stryd yn rhan bwysig iawn o’n bywyd dydd i ddydd gan eu bod nhw’n creu amgylchedd sydd yn gwneud i bobl deimlon saff ac yn rhoi’r hyder iddynt fynd allan gyda’r nôs a pharhau i fyw eu bywydau. Fel Prentis yn y maes Trydanol byddwch yn cael profiadau amrywiol o fewn yr Gwasanaeth, gan gynnwys:

• Gweithio hefo trydanwr profiadol pob dydd

• Dysgu sut i wneud y gwaith yn saff ac i’r safon berthnasol

• Trwsio a gosod cyfarpar newydd trwy Wynedd

• Gweithio o uchder

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

Cynnal a Chadw/ Gosod Trydan 3 Trydanol Grŵp Llandrillo Menai 3 neu 4 blwyddyn Mwy...

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Priffyrdd, Peirianneg ac YGC – Goleuo Stryd

Trefniadau Gwaith Depo Cwm Y Glo / Dolgellau

Rheolwr llinell Colin Worth

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

Gall cymhwyster yn y maes hwn arwain at bosibiliadau

gwaith i unigolyn fel Goruchwyliwr Goleuo, Goruchwyliwr Gwaith Trydanol a neu Rheolwr

Gwasanaethau Goleuo

12
SWYDD 6
50

We are looking for an individual with an interest in highway lighting who is ready to learn and develop his / her skills while working. We are also looking for an individual who can communicate with confidence, work as part of a team, and demonstrate their potential to succeed as an apprentice. The lighting service is responsible for everything electrical you see along the main roads throughout Gwynedd, this includes street lighting, illuminated signs and power for circuit television. Street lighting is a very important part of our day-to-day life as it creates an environment that makes people feel safe and gives them the confidence to get out and about and continue to live their lives. As an Apprentice in the Electrical field you will have various experiences within the Service, including:

• Work with an experienced electrician every day

• Learn how to do the job safely and to the appropriate standard

• Repairing and installing new electrical equipment throughout Gwynedd

• Working at height

Street Lighting

Department and Service Highways, Engineering and YGC- Street Lighting

Work arrangements Cwm Y Glo / Dolgellau Depo

Line manager Colin Worth

Length of Contract 3 Years

On successful completion of this program, you will have a number of options for the future in terms of education and the world of work Lightning Supervisor, Electrical Work Supervisor and or Lighting Services Manager

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Electrical Apprentice job 6 Overview
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip Electrical Maintenance/ Installation 3 Eletrical Grŵp Llandrillo Menai 3 or 4 years More...
51

Prentis Paragyfreithiol

Mae’r Gwasanaeth yn cefnogi holl wasanaethau y Cyngor i ddarparu i bobl

Gwynedd. Mae hyn cynnwys trawstoriad eang o feysydd gwaith arferol

Llywodraeth leol. Rydym yn chwarae rôl ganolog yn natblygiad strategaethau a phrif brosiectau yr awdurdod, yn darparu cyngor arbenigol, llunio dogfennau cyfreithiol, ymwneud a thrafodion a chontractau a cynrychioli y Cyngor mewn llysoedd â thribiwnlysoedd. Mae’r gwasanaeth hefyd yn cefnogi’r Swyddog Monitro yn ei rôl statudol o fewn y Cyngor ac felly yn golygu mynychu ystod o Bwyllgorau gwahanol y cyngor.

Fel Prentis yn y maes cyfreithiol byddwch yn cael profiadau amrywiol o fewn yr Gwasanaeth, gan gynnwys:

• Cwblhau ymchwil gyfreithiol arferol a chyflwyno gwybodaeth mewn ymateb i geisiadau gan eraill sydd o dan oruchwyliaeth;

• Cynorthwyo gyda’r adolygiad cychwynnol o ddogfennau cyfreithiol er enghraifft, datganiadau tystion, nodiadau cyfarfod, adolygiadau contractau, cytundebau prydles, bwndeli a chynhyrchu gohebiaeth amrywiol;

• Cynhyrchu drafftiau cyntaf o ddogfennau cyfreithiol a dogfennau prawfddarllen dan oruchwyliaeth gan ddefnyddio offer digidol.

• Cefnogi cyfreithwyr a bar gyfreithwyr mewn achos llys.

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Arweinyddiaeth Corfforaethol/Adran Gyfraith

Trefniadau Gwaith Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, Caernarfon

Rheolwr llinell Nia Grisdale

Hyd y Cytundeb 2 flynedd

Mae pwyslais ar ddatblygu sgiliau ymarferol yn gyflym sy’n golygu y gall prentisiaid wneud cyfraniad gwirioneddol i waith eu tîm yn gynnar. Bydd pwyslais ar waith llys o fewn yr rol yma drwy gefnogi cyfreithiwyr yn y maes plant, oedolion ac erlynnu yn y man cyntaf.

12
SWYDD 7
Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth CILEX Paragyfreithiol 3 Cyfreithiol Cilex - Drwy Brisfysol Y Drndod Dewi Sant 2 flynedd Mwy...
52

Overview

Department and Service Corporate Leadership Team/Legal Services

Work arrangements Cyngor Gwynedd Offices, Caernarfon

Line manager Nia Grisdale

Length of Contract 2 Years

The emphasis is on developing practical skills quickly which means that apprentices can make a real contribution to their team’s work early on. There will be an emphasis on court work within this role by supporting solicitors in the field of children, adults and prosecution in the first instance.

Paralegal Apprenticeship

The Service supports all the Council’s services to provide for the people of Gwynedd. This includes a wide cross section of local Government’s normal work areas. We play a central role in the development of the authority’s strategies and main projects, providing specialist advice, drawing up legal documents, dealings and transactions and contracts and representing the Council in courts and tribunals. The service also supports the Monitoring Officer in his statutory role within the Council and therefore involves attending a range of the council’s different Committees. As an Apprentice in the legal field you will have various experiences within the Service, including:

• Complete routine legal research and submit information in response to requests from others under supervision;

• Assist with the initial review of legal documents for example, witness statements, meeting notes, contract reviews, lease agreements, bundles and the production of various correspondence;

• Produce first drafts of legal documents and proof-read documents under supervision using digital tools.

• Support solicitors and the bar of solicitors in court proceedings.

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
job 7
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip CILEX Paralegal 3 Legal Cilex - Through University of Wales Trinity St David’s 2 years More...
53

sam

PRENTIS

Peirianneg

Cyn cychwyn fy swydd gyda’r

Apprentice Engineering

Before starting my job with Cyngor Gwynedd, I was a sixth form student at Ysgol Brynrefail. It’s an amazing opportunity, being able to do a degree course while gaining work experience from within the job. Everyone is completely open to help with any question or problem. Go for it, and don’t be worried to ask any questions.

GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Cyngor, roeddwn i’n ddisgybl chweched dosbarth yn Ysgol Brynrefail. Mae’n gyfle arbennig i fedru gwneud cwrs gradd wrth gael profiad gwaith mewn swydd. Mae pawb yn barod iawn i helpu gydag unrhyw gwestiwn neu broblem. Dos amdani, a phaid a bod ofn gofyn cwestiynau. 54

Prentis Gwasanaethau

Etholiadol

Dyma gyfle i weithio fel rhan o’r Tim Etholiadol gan ddod i ddeall ac ymgymryd a gweithrediad dydd i ddydd y gwasanaeth, cofrestru etholwyr a threfnu a gweinyddu etholiadau. Fel Prentis yn y maes byddwch yn cael profiadau amrywiol o fewn yr Gwasanaeth, gan gynnwys:

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Arweinyddiaeth Corfforaethol - Gwasanaeth Cyfreithiol

Trefniadau Gwaith Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, Caernarfon

Rheolwr llinell Sion Huws

Hyd y Cytundeb 2 flynedd

• Prosesu ceisiadau i gofrestru

• Cynnal cofnodion pleidleisio absennol, prosesu ceisiadau pleidleisio absennol a ffurflenni adnewyddu blynyddol

• Prosesu ceisiadau gan etholwyr am ddogfennaeth adnabod pleidleisio

• Ymdrin ag ymholiadau ynghylch cofrestru a phleidleisio drwy’r post, dros y ffôn, drwy e-bost, ac wyneb yn wyneb

• Cynorthwyo i drefnu a gweinyddu etholiadau a refferenda ar bob lefel

• Cymryd rhan mewn ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth, gwella lefelau cofrestru a diddordeb mewn democratiaeth

• genedlaethol a lleol ac annog pleidleisio

• Cynorthwyo gydag adolygiadau o ffiniau etholiadol ac adolygiadau o fannau pleidleisio

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

City & Guilds Diploma

Lefel 3 mewn

Gweinyddu Busnes

3 Gweinyddu Busnes Grwp Llandrillo Menai 2 flynedd Mwy...

12
SWYDD 8
56

Department and Service Corporate leadership Team - Legal Services

Work arrangements Cyngor Gwynedd Offices, Caernarfon

Line manager Sion Huws

Length of Contract 2 Years

Electoral Services Apprentice

An opportunity to work as part of the Electoral Team gaining to understand and undertake the day-to-day operation of service, voter registration, election organisation and administration. As an Apprentice in in the field you will gain diverse experiences within the Service, including:

• Processing applications for registration

• Maintain absentee voting records, process absentee voting requests and annual renewal forms

• Process requests from electors for voting identification documentation

• Dealing with inquiries about registration and voting by post, telephone, email and in person

• Assist in organising and administering elections and referenda at all levels

• Participate in campaigns to raise awareness, improve registration levels and interest in national and local democracy and encourage voting

• Assist with reviews of electoral boundaries and reviews of polling places

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Overview
job 8
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip City & Guilds Diploma Level 3- Business Administation 3 Business Administration Grŵp Llandrillo Menai 2 years More... 57

Prentis Trethi Lleol

Bydd y person llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant mewnol i lefel Swyddog

Rheng Flaen Treth Cyngor i sefydlu gwybodaeth safonol o drethi lleol, tra yn dilyn cwrs Diploma IRRV. Fel Prentis yn y maes Trethi byddwch yn cael profiadau amrywiol o fewn y Gwasanaeth, gan gynnwys:

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Cyllid - Refeniw a Budd-dal

Trefniadau Gwaith Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, Caernarfon

Rheolwr llinell Bleddyn Jones

Hyd y Cytundeb 3 blynedd

• Profiad o weithio ar wasanaeth rheng flaen Y Cyngor yn gweinyddu a chasglu trethi lleol (Treth Cyngor a Threthi Annomestig).

• Cyfle i fod yn rhan o’r tîm ac o weithredu fframwaith statudol gosod, bilio a chasglu trethi, ymateb i ymholiadau gan y cyhoedd drwy ohebiaeth, dros y ffon ac wyneb i wyneb

• Prosesu ceisiadau i addasu cyfrifon, caniatáu ac addasu eithriadau, disgownts a chytundebau talu

• Cynorthwyo i weithredu trefn ad ennill ôl ddyledion, mynychu’r llys ynadon / sirol gydag uwch swyddog, cyd weithredu ac asiantaethau allanol - asiant casglu /gweinyddwyr Charging Orders a darparwyr 3ydd sector (CAB Money Helper, Shelter Cymru)

• Adennill Trethi Annomestig ac unrhyw lefi eraill fydd Y Cyngor yn ei gasglu

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

3 Cyllid IRRV- Sefydliad Trethi a Phrisio Refeniw 3 blynedd Mwy...

12
SWYDD 9
Trethi Lleol, Budd-daliadau a Chyngor 58

Overview

Department and Service Finance - Revenue and Benefits

Work arrangements Cyngor Gwynedd Offices, Caernarfon

Line manager Bleddyn Jones

Length of Contract 3 Years

Local Tax Apprentice

The successful candidate will receive in-house training from a Council Tax Frontline Officer level to establish a standardised knowledge of local taxes, whilst taking an IRRV Diploma course. As an Apprentice in the Taxation field you will gain various experiences within the Service, including:

• Experience of working on the front line service of the Council administering and collecting local taxes (Council Tax and Non-Domestic Taxes)

• An opportunity to be part of the team and of implementing a statutory tax setting, billing and collection framework, responding to queries from the public by correspondence, over the stick and face to face

• Process applications to modify accounts, grant and modify exemptions, discounts and payment agreements

• Assist in implementing debt arrears ad order, attend magistrates / county court with senior officer, joint operation and external agencies - Charging Orders collection agent/administrators and 3rd sector providers (CAB Money Helper, Shelter Cymru)

• Non-Domestic Tax Recovery and any other levy will be collected by the Council

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
job 9
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip Local Taxation, Benefits and Advice 3 Finance IRRV- Institute of Revenue Taxation and Valuation 3 years More... 59

Prentis Adnoddau Dynol

L3 a L5

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Cefnogaeth Gorfforaethol, Ymgynghorol Adnoddau Dynol

Trefniadau Gwaith Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, Caernarfon

Mae’r tîm o ymgynghorwyr a swyddogion adnoddau dynol yn gyfrifol am gynghori rheolwyr a phenaethiaid ysgolion ar ystod eang o faterion cyflogi staff. Mae hynny’n cynnwys dehongli yr amodau gwaith, materion cyflog cyfartal, ailstrwythuro neu dorri ar wasanaethau, ymdrin â disgyblaethau a chwynion, rheoli absenoldebau a chynllunio’r gweithlu. Mae’r gwasanaeth hefyd yn arwain ar raglen sy’n canolbwyntio ar adolygu a datblygu amodau gwaith y Cyngor ac yn chwarae rôl ganolog mewn cynnal perthynas waith adeiladol efo’r undebau llafur. Fel Prentis yn y maes, byddwch yn cael profiadau amrywiol gan gynnwys:

Rheolwr llinell Eurig Williams

Hyd y Cytundeb 2 flynedd

• Datblygu gwybodaeth a sgiliau i roi cyngor i reolwyr a staff ar faterion cyflogaeth, yn cynnwys y maes ysgolion a staff y Cyngor yn ehangach.

• Cynorthwyo i roi cyngor a chreu datblygiadau ym meysydd recriwtio a phenodi a chynllunio’r gweithlu yn ehangach.

• Cefnogi gwaith y tîm ar ymateb i newidiadau mewn lefelau staffio o fewn adrannau, neu newid strwythur gwasanaethau, trwy gefnogi staff sydd yn wynebu sefyllfaoedd o newid swyddi neu o bosib golli swyddi.

• Cefnogi gwaith y tîm i gynghori ar gynnal achosion cyflogaeth ym meysydd cwynion ac anghydfod, prosesau disgyblu, rheoli

• absenoldebau salwch, tan-berfformiad a meysydd eraill. Bydd hyn yn golygu cysgodi a chefnogi swyddogion y tîm ar y dechrau, gan yn raddol ddatblygu sgiliau yn y maes.

• Datblygu deunyddiau cyfathrebu, i gynnwys gwybodaeth i reolwyr, staff, undebau llafur, ar wahanol ffurfiau, i gynnwys dogfennau amodau ar y gwaith a chyhoeddiadau ar y we.

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

Rheoli ym maes

3 Busnes Grwp Llandrillo Menai 2 flynedd Mwy...

12
SWYDD 10
Adnoddau DynolPrentisiaeth 60

The team of consultants and human resources officers are responsible for advising managers and headteachers on a wide range of staff employment matters. That includes interpreting the working conditions, equal pay issues, restructuring or cutting services, dealing with disciplines and complaints, managing absences and workforce planning. The service also leads a program which focuses on reviewing and developing the Council’s working conditions and plays a central role in maintaining a constructive working relationship with the trade unions. As an Apprentice in the field, you will have various experiences, including:

• Develop knowledge and skills to give advice to managers and staff on employment matters, including the schools field and Council staff more widely.

• Assist in giving advice and creating developments in the areas of recruitment and appointment and workforce planning more widely.

Human Resources

• Support the team’s work on responding to changes in staffing levels within departments, or changing the structure of services, by supporting staff who are facing situations of changing jobs or possibly losing jobs.

• Support the work of the team to advise on maintaining employment cases in the areas of complaints and disputes, disciplinary processes, management of sickness absences, under-performance and other areas. This will mean shadowing and supporting the officers of the team at the beginning, gradually developing skills in the field.

Apprentice L3 and L5 job 10

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
Overview
Department and Service Corporate Support, Human Resources Advisory Service Work arrangements Cyngor Gwynedd Offices, Caernarfon Line manager Eurig Williams Length of Contract 2 Years
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip Human Resource ManagementApprenticeship 3 Business Grwp Llandrillo Menai 2 years More... 61

saran

Swyddog Marchnata ac Ymgysylltu Marketing and Engagement Officer

Fel rhan o’r tîm talent a phrentisiaethau, rydym yn falch o weld unigolion yn ffynnu ac yn datblygu eu gyrfa gyda Chyngor

Gwynedd. Mae gweld unigolion yn datblygu ac yn newid o fewn amser, mewn hyder ac yn cymryd rhan mewn cyfleoedd gwych yn hyfryd i’w weld. Mae’r tîm yma i gefnogi a mentora chi o ddiwrnod gyntaf ar y cynllun.

Being part of the talent and apprenticeship team, we are proud to see individuals thrive and develop their career with Cyngor Gwynedd. It is fantastic to see individuals taking part in fantastic opportunties as well as developing their confidence over time. The team are here to support and mentor you from the first day on the scheme.

GWYNEDD.LLYW.CYMRU
63

Prentis Cefnogi Plant

(Anghenion Dysgu Ychwanegol)

Bydd cyfle i’r unigolyn lwyddiannus ymuno a thimau ymroddgar i gefnogi dysgwyr Gwynedd. Bydd y rhaglen wedi’i gynllunio yn benodol i roi gwell dealltwriaeth o gyfleodd a llwybr gyrfa yn y maes Cynhwysiad ac Anghenion

Dysgu Ychwanegol. Fel Prentis yn y maes byddwch yn cael profiadau amrywiol o fewn yr Gwasanaeth, gan gynnwys:

• Amser mewn unedau arbenigol

• Gweithio mewn ysgolion

• Cefnogi disgyblion sydd a anghenion dysgu ychwanegol

• Cefnogi disgyblion sydd a anawsterau ymddygiadol

• Cefnogi mewn paratoi adnoddau

• Cefnogi Athrawon arbenigol

• Cysgodi swyddogion lles

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

Cefnogi Dysgu ac Addysgu 2 Addysg Grwp Llandrillo Menai 2 flynedd Mwy...

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Addysg- Gwasanaeth ADYaCH

Trefniadau Gwaith Swyddfeydd Cyngor Gwynedd, Caernarfon

Rheolwr llinell Ellen Rowlands

Hyd y Cytundeb 2 flynedd

12
SWYDD 11
64

Child Support Apprentice

(Additional Learning Needs)

There will be an opportunity for the successful individual to join dedicated teams to support Gwynedd learners. The program will be specifically designed to provide a better understanding of career opportunities and pathways in the field of Inclusion and Additional Learning Needs. As an Apprentice in the field you will gain diverse experiences within the Service, including:

• Time in specialist units

• Working in schools

• Supporting pupils with additional learning needs

• Supporting pupils with behavioral difficulties

• Support in the preparation of resources

• Supporting specialist Teachers

• Shadow welfare officers

Department and Service Education-ALN Service

Overview

Work arrangements Cyngor Gwynedd Offices, Caernarfon

Line manager Ellen Rowlands

Length of Contract 2 Years

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
job 11
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip Supporting Teaching and Learning 2 Education Grwp Llandrillo Menai 2 years More... 65

Prentis Gofal Plant

A fuaset ti’n hoffi datblygu dy wybodaeth a’th sgiliau yn ogystal ac ennill cymwysterau tra’n gweithio gyda plant yn y blynyddoedd cynnar?

Dyma gyfle gwych i ti allu gweithio ym meithrinfa Plas Pawb! Byddi’n cael cyfle i weithio o dan oruchwyliaeth fel cymhorthydd.

Byddi’n rhoi gofal sy’n cefnogi datblygiad corfforol, deallusol, ieithyddol a chymdeithasol y plant.

Mae’r brentisiaeth yn rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gallu sydd eu hangen ar unigolion i fod yn weithwyr cymwys yn y maes hanfodol

hwn. Mae’r brentisiaeth yn rhoi sylfaen dda i ti ddysgu am y maes.

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Plant a Chefnogi Teuluoedd

Trefniadau Gwaith Gweithio yn Feithrinfa Plas Pawb, Caernarfon

Rheolwr llinell Rhian Wyn Jones

Hyd y Cytundeb 2 flynedd

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

Prentisiaeth mewn

Gofal, Dysgu a Datblygu Plant

3 Gofal Grwp Llandrillo

Menai 2 flynedd

Mwy...

12
SWYDD 12
66

Child care Apprentice

Would you like to develop your knowledge and skills as well as gain qualifications while working with children in the early years?

This is a great opportunity for you to work at Plas Pawb nursery! You will have the opportunity to work under supervision as an assistant. You will provide care that supports the children’s physical, intellectual, linguistic and social development.

The apprenticeship gives individuals the knowledge, skills and ability they need to be competent workers in this vital field. The apprenticeship gives you a good foundation to learn about the field.

Department and Service Children and Supporting Famlies

Work arrangements Working in Plas Pawb nursery, Caernarfon

Line manager Rhian Wyn Jones

Length of Contract 2 Years

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
job 12 Overview
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip Children’s care, Learning and Development Apprenticeship 3 Care Grwp Llandrillo Menai 2 years More... 67

Prentis Technegydd

Fflyd (Mecanic)

Mae’n hanfodol bod pob ymgeisydd am y swydd hon eisoes wedi cwblhau cymhwyster Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau oherwydd gofynion Iechyd a Diogelwch yn y gweithle.

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Priffyrdd, Peirianneg ac YGC – Gwasanaeth Fflyd

Trefniadau Gwaith Gweithdy Ffordd y Bala, Dolgellau

Rheolwr llinell Tudur Evans

Hyd y Cytundeb 2 flynedd

Mae Gweithdy Ffordd y Bala yn Nolgellau yn un o dri gweithdy cynnal a chadw cerbydau sydd gan Gyngor Gwynedd ar draws y sir ac yn rhan hanfodol o’r Gwasanaeth Fflyd. Defnyddir y gweithdy yn bennaf ar gyfer cynnal a chadw cerbydau a leolir yn ardal Arfon o’r sir. Yn y gweithdy fe welwch yr offer diweddaraf sydd ei angen i gynnal a chadw cerbydau. Gyda phopeth o offer diagnostig i ddyfeisiadau recordio electronig, mae’r gweithdy yn rhoi cyfle i’w staff weithio gyda’r technolegau diweddaraf i gynnal fflyd y Cyngor.

Fel Prentis yn y maes Fflyd byddwch yn cael profiadau amrywiol o fewn y Gwasanaeth, gan gynnwys:

• Gweithio o fewn un o weithdai cynnal a chadw cerbydau Gwasanaethau Fflyd

• Geithio dan oruchwyliaeth fel Technegydd Fflyd (Mecanic) a bod yn rhan o dîm cynnal a chadw cerbydau profiadol a gwybodus

• Archwilio cerbydau

• Gwneud diagnosis o namau

• Atgyweirio ystod eang o gerbydau

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

Lefel 2 a 3 Cerbydau Trwm 2 a 3 Cynnal a Chadw

Cerbydau Trwm

Grwp Llandrillo Menai 2 flynedd

Mwy...

12
SWYDD 13
68

Department and Service Highways, Engineering and YGC - Fleet Service

Work arrangements Ffordd y Bala Workshop, Dolgellau

Line manager Tudur Evans

Length of Contract 2 Years

Apprentice Fleet Technician (Mechanic)

It is essential that all applicants for this post have already completed a Level 1 qualification in Vehicle Maintenance and Repair due to Health and Safety requirements in the workplace.

The Ffordd y Bala Workshop is Dolgellau is one of three vehicle maintenance workshops that Gwynedd Council have across the county and is an essential part of the Fleet Service. The workshop is used mainly for the maintenance of vehicles located in the Arfon area of the county. At the workshop you will find the latest equipment required to maintain vehicles. With everything from diagnostic equipment to electronic recording devices, the workshop gives its staff the opportunity to work with the latest technologies to maintain the Council’s fleet.

There is a wide range of vehicle types within the fleet, from small cars to large sweepers, from minibuses to waste collection vehicles and it gives its staff and unique experience from a vehicle maintenance perspective.

As an Apprentice in the Fleet Technician you will have various experiences within the Service including:

• Work within one of the Fleet Services vehicle maintenance workshops

• Work under supervision as a Fleet Technician (Mechanic) and be part of an experienced and knowledgeable vehicle maintenance team

• Inspect vehicles

• Diagnose faults

• Repair a wide range of vehicles

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
job
Overview
13
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip Level 2 and 3 Heavy Vehicles 2 and 3 Heavy Vehicle Maintenance Grwp Llandrillo Menai 2 years More... 69

Prentis Cefnogi’r

Gweithlu Gofal

Trosolwg

Adran a Gwasanaeth Tîm Cefnogi’r Gweithlu Oedolion, Iechyd a Llesiant

Trefniadau Gwaith Hybrid

O fewn y tîm, bydd y lleoliad yn galluogi’r unigolyn llwyddiannus i ddysgu’r egwyddorion o weinyddiaeth a chefnogaeth weithredol dda. Bydd hyn yn cynnwys darparu ‘cover’ i dimau rheng flaen, cefnogi cyfeiriadau diogelu, cynorthwyo efo’n gwaith craidd o lywodraethu gwybodaeth yn effeithiol, cyfathrebu yn gyhoeddus ac yn fewnol o fewn y gwasanaethau cymdeithasol, cynorthwyo efo gwaith data i sicrhau ein bod yn medru adrodd ac adlewyrchu ein heriau a’r llwyddiannau yn effeithiol a llawer mwy. Pa fath o brofiadau fydd y lleoliad yn ei gynnig?

Rheolwr llinell Sophie Ann Tyne

Hyd y Cytundeb 2 flynedd

• Darparu cymorth i unigolion sydd yn troi atom er mwyn derbyn gwybodaeth neu gyngor ynghylch eu hanghenion gofal

• Cynorthwyo gwasanaethau unigol e.e. y gwasanaeth diogelu i gadw trosolwg ar gyfeiriadau

• Cefnogi wahanol gyfarfodydd megis tîm rheoli, cyfarfodydd tîm (e.e. therapi galwedigaethol, arweinwyr gwaith cymdeithasol ayb), cyfarfodydd aml-ddisgyblaethol gyda’r Bwrdd Iechyd, cyfarfodydd diogelu ac ati. Bydd hyn o gymorth mawr i ddod i adnabod wahanol wasanaethau ac ennyn dealltwriaeth o’r maes.

• Cynorthwyo â gwaith cyfathrebu ac ymgysylltu gyda’n cymunedau

• Cynorthwyo â cheisiadau am wybodaeth bersonol a sensitif sy’n cyrraedd yr adran

• Cysgodi wahanol weithwyr proffesiynol er mwyn dysgu am y wahanol opsiynau gyrfaol sydd ar gael yn y maes ac adnabod llwybr gyrfa dymunol e.e. therapyddion galwedigaethol, gweithwyr cymdeithasol, rheolwyr cartrefi preswyl, gweithwyr llesiant, swyddogion data a systemau ayyb

Fframwaith brentisiaeth Lefel Math Darparwr Hyd y Brentisiaeth

Gweinyddiaeth a Busnes 3+ Business Grwp Llandrillo Menai 2 flynedd

Mwy...

12
SWYDD 14
70

Department and Service Workforce Support Team Adults, Health and Well-Being

Work arrangements Hybrid

Line manager Sophie Ann Tyne

Length of Contract 2 Years

Care Workforce Support Apprentice

Within the team, the placement will enable the successful individual to learn the principles of good ministry and operational support. This will include providing ‘cover’ to frontline teams, supporting safeguarding referrals, assisting with our core work of effective information governance, communicating publicly and internally within social services, assisting with

data work to ensure we are able to report and reflect our challenges and successes effectively and much more. What kind of experiences will the location offer?

• Providing support to individuals who turn to us to receive information or advice regarding their care needs

• Assisting individual services e.g. the safeguarding service to keep an overview of addresses

• Support various meetings such as management team, team meetings (e.g. occupational therapy, social work leaders etc), multi-disciplinary meetings with the Health Board, safeguarding meetings etc. This will be very helpful to get to know different services and gain an understanding of the field.

• Assisting with communication and engagement with our communities

• Assist with requests for personal and sensitive information reaching the department

• Shading different professionals to learn about the different career options available in the field and identify a desired career path e.g. occupational therapists, social workers, residential home managers, well-being workers, data and systems officers etc

9 GWYNEDD.LLYW.CYMRU
job 14 Overview
Apprenticeship Framework Level Type Provider Length of Apprenticehip Administration and Business 3+ Business Grwp Llandrillo Menai 2 years More... 71

be nesa’?

what next?

Dyddiad Cau - 25/04/2024

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Gwnewch ymchwil i mewn i’r Cyngor ac i’r swydd

Gwnewch yn siwr eich bod chi’n dewis y swydd sydd orau i chi

Agorwch gyfrif ar Wefan Swyddi y Cyngor

Dilynwch y canllawiau gwenud cais

Cofiwch am y dyddiad cau

Gobeithio bod y wybodaeth yn y pecyn wedi eich ysbrydoli i geisio am y swydd. Gwnewch y dewis doeth ar gyfer eich dyfodol.

Dewiswch yrfa gyda Chyngor Gwynedd.

• • • • • •

nesa’? next?

25/04/2024 - deadline

• Follow us on social media

• Research into Cyngor Gwynedd and the job

• Go for the job which suits you best

• Open an account on Cyngor Gwynedd jobs website

• Follow the application guidelines

• Remember the closing date

We hope the information has inspirsed you to apply for one of our opportunties. Make a genius decision for your future.

Choose a career with Cyngor Gwynedd.

3

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.