Alento 7

Page 1EDITORIAL

4 6

7

!

()!

((! 12 13 14

15

16

17 18 20 22 24

26 27

entrevista colexiado olexiado Entrevista a Luis Míguez colexiados Concurso escaparates arates San Valentín 2015 Colexiados Os sapos de Susi Gesto en Música no cláustro !"#$%&'! Historia: As xoias e a súa linguaxe oculta !&#$%&' Fundición: Cando acudir a un consultor? !"#$%&' Xemoloxía. A concha de Haliotis opinión Colexiados formación Oportunidade. María Gomes formación Colaborando en busca das sinerxias. Luis González formación Presenza dixital, algunhas ferramentas útiles. Sergio Lago formación A actitude que nos move. Eloy Gesto coxga Coxga responde coxga Gala de San Eloi 2014 coxga Campaña Nadal 2014 coxga Concurso Día da Nai 2015 normativa Consideracións á normativa contra ó branqueo de capitais ultima hora O bosque de prata de Eloy Gesto axenda

É momento moment de empurrar, xuntos teremos éxit éxito Iniciamos un novo ano, un ano no que se nos anuncia a existencia de sinais de recuperación, aínda cando nós non as percibimos, pero benvidas sexan. Debemos ser positivos e, en consecuencia, redobrar os nosos esforzos e a nosa vontade de conseguir os nosos obxectivos. Moitos de nós, nunca baixamos os brazos, nin ante a dureza da crise nin ante a adversidade derivada dos graves feitos delituosos que padecemos no sector; non ! "#$% &! '(&! ' &(&! $%)*$&(&! $+! ,$',$! - . +! /(%) 01 ! ' ! ' & ! 2 -$#3 4! 5 - ! contrario, nunca deixamos de traballar de forma conxunta para, entre todos, tratar de paliar estas situacións e buscar o mellor posicionamento da xoiaría no mercado. Dende o Colexio favorecemos a renovación do deseño e do packaging das nosas coleccións, a presenza en mercados nacionais e internacionais. Fomentamos a xoiaría entre a xente máis nova e entre a non tan nova a través de diversos concursos (“Deseña unha xoia para túa nai” e “Concurso de Deseño San Eloi”), e tamén o seu consumo, mediante campañas de publicidade (Nadal e San Valentín). Colaboramos na formación dos nosos profesionais, no fomento da artesanía e no desenvolvemento da marca Galicia Calidade, mantendo unha presenza constante na nosa administración. Facendo balance, despois deste importante esforzo en momentos de especial ,3"10-/(,$+! ,$! $&1(&$6(! ,$! *$10*& &! $+! 3'1-0& +! ,$! /$%) +! (! ! .*('! %(3 *7(! , &! profesionais do sector seguimos mantendo a ilusión, porque cremos no que facemos, porque vivimos para a xoiaría e da xoiaría, porque estamos convencidos de que traballando xuntos, unidos, conseguiremos alcanzar as metas das diversas etapas que nos levarán ao obxectivo que todos perseguimos dende que creamos o 2 -$#3 +!,3.'3"1(*!(!' &(!)* 8$&39'!$!*$10)$*(*! ! *.0-- !,$!&$*!# 3$3* &4! Óscar Rodríguez Presidente

Editor!!2 -$#3 !!:"13(-!,$!; 3(*7( Rúa Ramón Cabanillas 5-7, 2º B 15701 Santiago de Compostela !"#$%&'&(&)*+,-&./01

A Coruña !"#$%#!&!'%("$& )*+, Loli López e Lupe Santiso Publicidade Teléfono: 981 598 858 Correo electrónico: prensa@coxga.es

Portada: Sonia Vizcaino III concurso San Eloi ISSN 2255-1492 Depósito legal C.2.277-2012 www.coxga.es :! 2 -$#3 ! :"13(-! ,$! ; 3(*7(! ' '! &$! 8(3! responsable das opinións nin comentarios que os colaboradores expresen, en todo momento, de manera individual. É preciso & -313/(*!(0/ *36(139'!( !2 -$#3 !:"13(-!,$! Xoiaría para as reproducións de contidos.

COLEXIO OFICIAL DE XOIARÍA

maquetaALENTO7b.indd 3

www.coxga.es

3

26/03/15 18:57


1%!"23 4%5&6&"#$+"735$ 5

Entrevista a Luis Míguez Colexiado B0656 Alfonso Senra 159 1ºA 15680 Ordes (A Coruña) www.luismiguez.com info@luismiguez.com www.12horas.es

Luis Míguez é un reloxeiro profesional colexiado, que está sempre moi activo e disposto a emprender calquera aventura, sexa para mellorar a formación ou para idear un novo proxecto de reloxo. Falamos con el, co motivo do seu recente cambio de taller. Que te levou a facer un cambio de taller nesta época? O novo taller era algo xa programado. Facía tempo que o tipo de traballo estaba mudando e o cambio realizouse para dar resposta ás novas esixencias, cunha reformulación de todo desde cero. Busquei un local axeitado e, sen presas, fun montando todo; mentres tanto seguía a funcionar no antigo taller. ! "#$%&! '#()(! *$+",-'(*&%.! /&#0! '(mén oportunidades que había que aproveitar. Os clientes notan seguramente, con moito agrado, o cambio. Que valoran ou buscan os teus clientes? O cambio de local é un dos moitos "(12$0%!3,&!+4&10%!5&%'&%!'&1/0%!&! quizais o menos importante. O que máis esforzo nos supuxo foi cumprir os requirimentos de moitas

4

maquetaALENTO7b.indd 4

!"#$%&

#'()&*&

1(#"(%!/(#(!02'&#!(%!%6(%!"&#'$+"("$75%8 92'&#! &%'(%! "&#'$+"("$75%! %,/75! fortes inversións en maquinaria, ferra1&5'(!&%/&")+"(!&!:0#1("$75!/&#0!(!*$+",-'(*&!1;$%!"01/-&4(!:0$!(!*&!"0##$xir e adaptarse aos seus criterios para (!*$%'#$2,"$75!$5'&#5(!*0!-0"(-!&!0!<,40! de traballo. Isto requiría necesariamente un novo local, así que se a maiores diso é posible que o espazo de traballo sexa agradábel á vista, isto supón un valor engadido para todos. Conseguido isto, é posible ofrecer as mesmas garantías, repostos, acceso á $5:0#1("$75!'="5$"(!3,&!0%!> ?!0+"$($%.! cos mesmos criterios de calidade pero sen ter imposta a súa política de prezos. Actualmente somos centro de ser@$A0!"&#'$+"(*0!*&!5$@&-!B!/(#(!'0*(%!(%! marcas: Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina, Hamilton, Tag Heuer, Zenith, Mido, Oris, etc., pero somos especia-

listas e atendemos sen ningunha limitación calquera das marcas recoñecidas de gama media-alta. Recentemente tivemos nas nosas instalacións o auditor de Breitling e es'(10%! &5! /#0"&%0! *&! "&#'$+"(#50%! '(mén con esta marca. Os nosos actuais clientes son concesionarios de marcas de segmento medio e alto que enviaban fora de Galicia as súas reparacións. Na actualidade, por razóns de custes, pero sobre todo pola comodidade de poder reparar todas as súas marcas nun único centro que lles ofrece reparacións responsables, de calidade e preA0!#(A0(2-&.!/#&+#&5!:("&-0!"05!57%8 Cambiaron os clientes co cambio de local Si, pero non foi o cambio de local senón o enfoque que se leva dando ao taller

( +,%&-./0

17/03/15 15:35


COXGA

dende o 2010, que foi cando iniciamos unha aposta decidida pola calidade. O enfoque actual do taller está dirixido a tendas que teñen clientes esixentes, que lles gustan e entenden de reloxos e non aceptan reparacións de baixa calidade. Cando un reloxo dun cliente así entra no taller sabemos que cando saia, todo ten que estar perfecto: a reparación da máquina axustada a parámetros de fábrica, as caixas e brazaletes perfectamente limpos, pulidos ou matizados, é dicir, como novos. Outro tipo de cliente que nos envían referido dende as tendas e que empeza a ser habitual é o coleccionista, que gusta de falar de reloxos, da historia destes e sobre todo pregunta moito, para eles precisabamos un punto de atención axeitado. Como levas a túa presenza nas redes sociais? Os teus clientes utilizan esta canle de comunicación? Como Luis Míguez Relojeros apenas utilizamos as redes sociais. A canle de comunicación cos clientes é unha web baixo clave para poder seguir as reparacións e consultar o seu estado. Os clientes utilizan as canles tradicionais como o correo ou teléfono. Logo tanto en 12horas como en 24joyas si se utilizan, e moito. !"#$%&'!"(")&"*"'&+,-.*"/0&#.!1" en decembro de 2012, vimos a túa entrega dun reloxo especial e espectacular, en Sevilla. Desde aque0*" ,#-.*0*2,3#1" 45&26&-" !$.'*-" &#tregas especiais? Si, neste tempo estivemos a entregar varios proxectos anuais, entre eles

e na nosa terra, os reloxos do Concello da Fonsagrada e do Concello de Ordes. Nestes momentos xa temos listos os deseños para outros dous Concellos. Aínda que o que facemos cada vez máis é deseñar e fabricar para outras empresas de fora de Galicia. Na actualidade estamos a traballar nun encargo especial para a Universidade de Salamanca. No obradoiro debes recibir algúns exemplares en reparación que son 6,-.3',2!-7" 8$&'&-" 2!#.*'#!-" -!bre algún? Máis que falar de algo concreto quero facelo en xeral pola importancia que iso conleva. A reparación dun reloxo histórico esixe dun exercicio de responsabilidade moi grande e antes de tocar hai que adicar moito tempo a documentarse e informarse. Moitos dos reloxos que nos chegan foron “reparados” sen criterio, é dicir, pode que funcionasen cando se entregaron, pero o seu valor foi gravemente alterado por cambios ou substitución de pezas que non se corresponden ni coa época nin co modelo. /)&%*,-" )&" 0&+*'" !" .&$" !9'*)!,ro e de formar parte da xunta de :!9&'#!" )!" ;!5<*1" =!'%*-" >*'.&" )&" / ?@A" B/-!2,*2,3#" *2,!#*0" De Relojeros). Podes resumirnos o teu cometido? ANPRE nace hai tres anos por iniciativa de catro reloxeiros de distintos puntos de España e hoxe somos case 50. O obxectivo que buscamos é uni+"(#! 0%! #&-04&$#0%! #&/(#(*0#&%! /(#(! *$-

namizar o sector, promover en todos os ámbitos unha imaxe actual, moderna, que transmita profesionalidade e excelencia. Necesitamos crear unha marca de calidade que axude ao consumidor a diferenciar claramente un reloxeiro cuali+"(*0!&!/#0:&%$05(-!*0!#&%'08!!! Para formar parte de ANPRE non é preciso ter o mellor taller do mundo, pero si telo ordenado, limpo, coidar a imaxe e tratar as reparacións con criterios profesionais. O meu cometido, desde o seu inicio, é o de Secretario, e as miñas tarefas son basicamente as organizativas e administrativas. Toda a información sobre ANPRE está dispoñible en: www.anpre.es Como vemos que non paras, tes algún cambio máis previsto no teu Obradoiro ou algún proxecto profesional que desexes compartir? Levamos tempo traballando no deseño de reloxos de deseño e moi conceptuais para o ámbito urbano, que se adapten ás novas tendencias das cidades modernas. Neste momento dispoñemos de sete modelos pensados para producir en serie. O proxecto é complexo e a inversión forte. Seguramente levaremos a cabo este proxecto conxuntamente cunha empresa francesa coa que nos atopamos en fase de negociación. Estes días viaxaron a Galicia para acercar posturas e en tres meses viaxa#&$!(!C#(5"$(!/(#(!(!+#1(!*0%!"05@&5$0%8 Teño especial ilusión por este proxecto e tamén por que a fabricación maioritaria dos modelos se leve a cabo na nosa terra.

COLEXIO OFICIAL DE XOIARÍA

maquetaALENTO7b.indd 5

www.coxga.es

5

17/03/15 15:35


COLEXIADOS

IV Concurso de escaparates de San Valentín “E a ti cal te namora?” Joyería Pimar Galerías Campo Castelo, L. 8-9 27001 Lugo T. 982 228 825

C

onvocouse a cuarta edición do concurso de escaparates de San Valentín. Con esta iniciativa o Coxga pretende apoiar aos colexiados no seu esforzo diario por conseguir máis visibilidade nas redes sociais. Pero, ademais, con este concurso, cada colexiado participante tamén se debe implicar para que a foto do seu escaparate consiga o maior número de votos posibles e así poder premiar aos seus fans cunha cea para dúas persoas o día dos namorados. As fotos dos escaparates votábanse na páxina de Facebook do Colexio, dentro do álbum de fotos “Concurso de San Valentín 2015-E a ti cal te namora?”. Entre as persoas que votaron sorteouse

6

maquetaALENTO7b.indd 6

!"#$%&

#'()&*&

unha cea para dúas persoas para a noite do 14 de febreiro, o mesmo premio que recibíu o establecemento cuxo escaparate conseguíu maior número de “Gústame” antes do 12 de febreiro. Nesta edición, o escaparate gañador foi o de Carlos Joyero, de Tui (Pontevedra), e, de entre os votantes, Luís Dacasa Martínez, foi o que conseguíu unha cea para dúas persoas.

( +,%&-./0

17/03/15 15:35


COLEXIADOS

C-"-*>!-")&"D$-,":&-.!"&#" Música no claustro

O

festival Música no claustro celebrou o pasado mes de agosto na S.I. Catedral de Tui o seu décimo aniversario baixo o leitomotiv #tocamosmadeira, onde dende unha óptica contemporánea viaxamos ao Barroco, "&-&2#(5*0!0%!BDD!(50%!*(!"05%'#,"$75! das caixas do órgano dobre catedralíceo. Nesta viaxe no tempo, e dende o diálogo multidisciplinar que caracteriza ao festival, convidamos a compostelá Susi Gesto para ser partícipe dun encontro ao redor da nosa identidade e tradición que dende fai séculos está presente nas nosas vidas: a ourivería. Paixón, emoción, descubrimento, beleza, equipo, compañeirismo, esperanza, alma... foron as verbas nas que Esperanza, Beatriz, Francisco, Mª Carmen, Rosana, Matilde, Pilar e Dolores, resumiron a experiencia de crear coas súas propias mans por vez primeira un sapo, peza raíña da ourivería galega. Obradorio no que estas oito almas, guiadas por Susi Gesto e a incondicional axuda de Emilio, deron forma co lume á alquimia do cobre, oito almas que viviron os valores e propiedades do acibeche -que os máis cativos descubriron como un gran*&! '&%0,#0! +5(-! 5(! 4$5"(5(! 105,1&5tal deseñada para eles-, oito almas que sentiron o simbolismo do sapo dende a súa propia creación artesanal, como un talismán, como unha historia única. I é que únicos son os sapos que Susi Gesto deseña día a día para as

súas mulleres dende o corazón, mulleres con nome propio protagonistas da exposición “12 sapos para 12 mulleres” que acolleu o claustro gótico durante o decorrer do festival, acercando a *&%:#,'(#!*&%'&!0+"$0!(0%!1;$%!*&!*0,%! 1$--&$#0%! *&! @$%$'(5'&%.! 0+"$0! 3,&! >,%$! Gesto herdou do seu propio pai, quen %&1/#&!*$40!(0%!%&,%!+--0%E!F"(#'0%!505! vos deixarei, que non os teño, pero o @0%0!-&G(*0!=!0!0+"$0H8 A presenza de Susi Gesto en Música no claustro tivo o seu clímax nun sábado *&! (-3,$1$(.! "0(! 105'(4&! +5(-! *0! %(/0.! un coloquio co antropólogo Rafael Quintía e a homenaxe artística e musical ao mestre galego Antón Corral, subido ao palco cos seus propios discípulos Anxo Pintos e Ramón Corral. Propostas todas elas que tiveron o apoio da tenda tudense especializada Porta da Pía Artesanía, a

Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, e a colaboración do Colexio 9+"$(-!*&!I0$(#)(!*&!J(-$"$(8 Lembramos así, con agarimo e saudade, a enerxía vivida durante cinco días na Catedral de Tui, agardando non só tocar madeira, senón tamén abrazarnos ao talismán deste sapo creado entre todos e gardado na actualidade no Museo do propio templo, agardando a visita de todos aqueles que queiran mergullarse nas preguntas: quen somos?... a onde vamos?... quen queremos ser? Samuel Diz Músico, investigador, e director artístico de Música no claustro www.musicanoclaustro.com contacto@musicanoclaustro.com

COLEXIO OFICIAL DE XOIARÍA

maquetaALENTO7b.indd 7

www.coxga.es

7

17/03/15 15:35


OFICIOS

/D"ECF/D"A"/"DG/"HF :I/EA"C;IHJ/ Rafael Quintía (antropólogo)

Texto e imaxe Rafael Quintía Pereira Licenciado en Antropoloxía Social e Cultural http://asombradebouzapanda.wordpress.com/

C

oa chegada do movemento artístico do Barroco a ourivería galega viviu un importante pulo. O poder económico da Igrexa facía que as catedrais, os conventos e os templos fosen os principais clientes dos ourives, aos que lles demandaban cruces, sagrarios, relicarios e outras fantásticas xoias de ouro e prata que hoxe enchen os museos catedralicios do país. Paralelo a esta xoiería máis vinculada ao ámbito sacro os ourives galegos desenvolveron ao longo dos séculos XVIII, XIX e principios do XX un importante labor de confección de pezas que adobiaron durante décadas os corpos e as roupas das mulleres galegas. Unhas xoias que eran, ás veces, de servidume, isto é, elementos de grande beleza pero rea-$A(*0%! ",5! +5! /#;"'$"0! &! :,5"$05(-! para a vestimenta, como por exemplo, (%!+2&-(%!0,!0%!2#0"K&%8! *&1($%!*&%-

8

maquetaALENTO7b.indd 8

!"#$%&

#'()&*&

tas xoias tamén tiñamos xoias exentas de servidume, é dicir, realizadas exclusiva1&5'&! "05! +5%! decorativos, suntuarios ou, $5"-,%0.! "05! +5%! protectores. É precisamente nestas xoias onde, dende unha perspectiva antropolóxica, podemos atopar a maior riqueza simbólica e polisémica destas alfaias. Unha linguaxe simbólica que xiraba fundamentalmente sobre dous aspectos: a forma e o material do que se facían. Na ourivería tradicional galega *&%'("(5! /0-0%! %&,! %$G5$+"(*0! simbólico cinco materiais de entre todos os utilizados, cítense: ouro, prata, acibeche, nácara e coral. O ouro e a prata como material construtivo básico e soporte. O coral, a nácara ou o acibeche como complementos decorativos, aínda que tamén hai xoias feitas enteiramente de acibeche. O ouro representou para moitos pobos da Terra un material divino. Os gregos, as culturas

1&%0(1&#$"(5(%!0,!0%!G(-($"0%!+4&#05! uso e ostentación deste mineral como un auténtico obxecto de poder, poder social e poder simbólico, quizais divino. É ben coñecido tamén —pois así o sufrimos no pasado— a predilección dos romanos polo ouro da vella Gallaecia. A prata é un elemento, que pola súa cor e tacto frío, relaciónase coa lúa, coa auga e, en consecuencia, co feminino e coa muller. O acibeche, xunto co seixo, son as pedras máis poderosas da nosa cultura tradicional. Foi denominado polos clásicos succinum nigrum e lapis gagotes polos romanos. Empregouse dende antigo para realizar colares, colgantes, sortellas, pendentes e poderosos (1,-&'0%! "010! (! +G(8! '#$26&%&--&! ademais un carácter terapéutico, protector, máxico e considérase como un material defensivo que protexe contra as malas enerxías e a mala ollada. O coral, sobre todo o coral vermello, foi considerado dende antigo un poderosos elemento protector da infancia, de ai que apareza utilizado en moitas xoias para nenos, en broches, axóuxeres, colgantes e outros obxectos para adobiar e protexer os berces contra o maligno,

( +,%&-./0

17/03/15 15:35


COXGA

os malos espíritos, a enfermidade, o mal de ollo e as calamidades en xeral. Xa os romanos consideraban o coral como un material protector contra as catástrofes, os raios, as tormentas e incluso contra os naufraxios. En canto á nácara e a perla, tamén foron materiais considerados dende antigo como poderosos e máxicos. Para os cristiáns as perlas eran as bágoas que brotaban dos anxos ante os pecados humanos. Na Idade Media as nácaras foron usadas polos cabaleiros como un poderoso amuleto no combate. Para os musulmáns, así vén no Corán, as perlas medran nas pólas das árbores do Paraíso. Pero estas virtudes veñen de moito antes, xa os exipcios atribuíanlle calidades sobrenaturais e enterrábanse con elas. Asemade, consideraban que inxerir po de perlas disolto en vinagre tiña propiedades nutritivas. Os gregos relaciónana co amor e o matrimonio. Hoxe aínda é habitual regalarlle colares de perlas ás amadas. Ademais dos materiais empregados, as xoias galegas conteñen debu40%!&!+-$G#(5(%!3,&!(##&1&*(5!+G,#(%! que, como todo na cultura, nunca son casuais. Son representacións, a meirande parte delas, que teñen unha alta carga simbólica. Ás veces protectoras, como os círculos, as cruces, os ollos, os trevos —símbolo da Trindade—, as 1(5%! L-=12#&5%&! (%! 50%(%! +G(%! *&!

prata ou acibeche—, as rosáceas —xa presentes na iconografía románica e moito antes na castrexa—, as follas de carballo —árbore sagrada dende antigo e vinculada na tradición galega a ritos curativos e esconxuradores— ou as follas de loureiro, quizais un dos vexetais cun valor protector &! /,#$+"(*0#! 1;$%! 1(#"(*0.! @(-0#&%! incluso adoptados polo cristianismo. Temos tamén símbolos astrais como as estrelas e as espirais. Non faltan as +G,#(%!&%'#&$'(1&5'&!#&-("$05(*(%!"0%! valores tradicionalmente atribuídos á muller, a principal portadora das xoias. Temos así representadas na nosa ourivería medias lúas, lúas crecente —moi habitual na ourivería minhota e vinculadas á fertilidade—; triángulos —símbolo ademais da Divina Trindade, da perfección e do equilibrio e se están invertidos son símbolo da muller e da auga—; brincos con cabazas —moi habituais na Maragatería e símbolo vinculado á fertilidade—; temos brincos de maza cuxa forma fálica —ao igual que acontece con moitos dos petadores de porta tradicionais— é un elemento protector e, asemade, evocador da fertilidade; temos deseños de margaridas, asociadas á pureza, a beleza, a sinxeleza e á inocencia da xuventude, cantas mozas decoraban o %&,! "(2&-0! "05! <0#&%! *&! 1(#G(#$*(M! Atopamos nas nosas xoias ademais pombas, vinculadas co Espírito San-

to e coa alma; brincos de bolboreta, símbolo da transformación e tamén da alma; follas de acanto, símbolo da inmortalidade na antigüidade clásica, motivo reiteradamente esculpido en monumentos romanos e a planta máis representada no arte románico; cunchas de vieira, símbolo xacobeo e obxecto protector conectado tamén coas augas e coa muller. Non por nada á deusa Venus se lle representa saíndo do mar montada nunha cuncha de vieira. Todos estes deseños e moitos máis podémolos atopar nos nosos sapos, peitorais, brincos, arracadas, colgantes, broches, medallas, relicarios, rosarios ou incluso nas insignias de confraría. Como vemos, todo un repertorio de símbolos que a través dunha linguaxe encriptada na nosa cultura fan das xoias o que sempre dicimos, algo máis ca un mero elemento ornamental. Xoias todas elas confeccionadas cos materiais dos que falamos antes e que, como non, tampouco están exentos de %$G5$+"(*08!N&10%! /0$%! 3,&! (%! 40$(%.! como tantas outras cousas da nosa cultura que nos pasan desapercibidas, fálannos dende o pasado cunha -$5G,(4&! 3,&! 50%! #&<$"'&! 3,&! (%! cousas sempre son algo máis do que a simple aparencia nos amosa. Velaí, unha vez máis, a maxia da cultura e o poder do símbolo.

COLEXIO OFICIAL DE XOIARÍA

maquetaALENTO7b.indd 9

www.coxga.es

9

17/03/15 15:35


OFICIOS

Cando acudir a un consultor? Un consultor é unha persoa experta no seu campo, no caso que nos ocupa é a Fundición de Metais Nobres e Metais non Ferrosos, podendo incluír neste apartado a fundición de aceiro.

As empresas, para ben ou para mal, adoitan ter momentos difíciles, ben pola situación económica, ou por estancamento técnico. Desgraciadamente, a globalización, que nos aportou cousas boas, pero tamén malas, obrigounos a producir en “Just in Time”, cuxo segundo paso son as presas. As presas adoitan ser malas conselleiras e non nos deixan marxe para pararse a pensar no que estamos facendo ben ou no que facemos mal. Son momentos críticos e é o momento de facer unha pausa e examinar detidamente a dirección que levamos referente á calidade do noso traballo e como o estamos a realizar. Xúrdennos problemas de todo tipo, pero nesta pausa o que nos ocupa é a "(-$*(*&!+5(-!*0!/#0*,'0!3,&!&%'(10%! 10

maquetaALENTO7b.indd 10

!"#$%&

#'()&*&

ofrecendo, e se estamos satisfeitos coa mesma. Queremos producir ao máximo, co menor custe e defectos posibles, pero hai procesos de fabricación que non acabamos de realizar como nos gustaría. Queremos producir máis e mellor, con novos materiais, aliaxes, pero comezan a xurdir as dúbidas, o proceso será o adecuado para transformar este novo material, a maquinara da que dispoño é a adecuada? Cando empezamos a fa-

Antonio Franco Asesor de procesos de Micro-fusión en Taller de Joyas T. 881 980 219 consultoriatecnica@tallerdejoyas.es

cernos estas preguntas é o momento de acudir a un consultor, esta persoa experta guiaranos en todo o método que estamos realizando e como podemos melloralo.

( +,%&-./0

17/03/15 15:35


COXGA

/";!#26*")&"K*0,!.,-

Texto e imaxes: Cristóbal Fernández Casas xemólogo colexiado nº G0062 www.ferpejoyeros.es ?8!RSQ!TBP!DBR

N

os materiais de interese xemolóxico tamén se inclúen os de orixe orgánica, e dentro destes os producidos polos moluscos, tanto como creadores de perlas, ben sexan naturais ou cultivadas, como polo uso do nácar das súas conchas, son ben coñecidos por todos os xoieiros. Incluídos neste Filo Mollusca encontrámonos cunha das súas clases, a dos Gasterópodos, á que pertence a familia mono-típica Haliotidae que posúe un único xénero, o Haliotis, do cal se coñecen ao redor de cen especies diferentes. Son animais univalvos, con conchas que poden os"$-(#!*&!'(1(O0!&5'#&!P!&!BD!"&5')1&tros, de forma ovalada e parecida a unha orella, o que é a orixe da súa etimoloxía (Haliotis: orella), e cunhas perforacións características que varían en número *&!B!(!QD.!&!3,&!,%(!0!(5$1(-!%&!%&!%$5te ameazado para eliminar a agua do seu interior e aferrarse ao chan. Teñen, como representantes dos moluscos, manto, masa visceral e pé. Este é un músculo plano co que se pega ás rocas e é a parte que se aproveita en gastronomía. A súa distribución é moi ampla, aparecendo nos mares de todos os continentes, aínda que a maioría das súas especies son de Oceanía, Xapón, África e Asia. En España aparecen tres delas, a Tuberculata, a Coccinea e a Tuberculata Lamellosa. Moi variados son os nomes cos que podemos encontralos. Desde Orella de mar ou Abulon (Abalone nos países de fala inglesa) pasando por manquilinas, seis ollos, lapa burra, Awabi, orella de Venus, cribia ou carne de peixe. Co término Paua coñécense en Nova Zelandia por vir da Haliotis do mesmo nome. En Galicia, ultimamente de actua-$*(*&!/0-0!%&,!/0%$2-&!",-'$@0!/(#(!+5%! culinarias, denomínase Peneira. O interior da concha, no que podemos ver unha zona central irregular que é onde se agarra o animal, pode ter unha gama de cores moi fermosa, con irisacións azuis, verdes, rosas ou púrpuras, máis a adición de zonas crema ou prateadas,

dependendo da especie. Poden estar asucadas de marcas recordando ondas, de cor escura, e formadas por matriz orgánica. Como causa da cor, podemos destacar como factor moi importante o da temperatura da auga, polo que é lóxico entender que as provenientes de mares de climas cálidos presenten mellor calidade (o que tamén é aplicable a moitas das perlas que comercializamos). As conchas de tons verdes adoitan ser máis grosas. Raras e moi cotizadas son as perlas de Haliotis, de formas barrocas con frecuencia semi-ocas e xeralmente de pequeno tamaño, aínda que a máis grande encontrada deu un peso de 685 quilates, con cores como as descritas antes para a concha. Os intentos de cultivar neles

perlas sempre se to/(#05!"05!*$+",-'(*&%.! pois o Haliotis é un animal con problemas de coagulación, polo que a taxa de mortalidade ao introducir o núcleo para o seu posterior cultivo é moi alta. Se se cultivan con éxito, as Mabes ou medias perlas, poden ser de forma redonda ou barroca, cuns esfumados de cores moi belas. Fáiselles un recheo na forma habitual e fórranse por detrás con nácar da súa mesma especie. Cabe destacar que é frecuente o tinxido destas conchas así como o seu tratamento con diferentes resinas, o que se non se nos advirte (algo por desgracia moi frecuente para o turista) constitúe un engano. Para coñecer máis: Aínda que en Galicia o seu uso na cociña non estea demasiado estendido, como por exemplo en California, ou en Asia onde alcanza prezos moi altos, hai un intento de cultivalos na localidade de Muros. Podedes consultar a web da empresa que intenta a súa reprodución en granxas mariñas en www.gmaquaculture.com

COLEXIO OFICIAL DE XOIARÍA

maquetaALENTO7b.indd 11

www.coxga.es

11

17/03/15 15:35


1%!"23 4%5&6&OPINIÓN

Por que? ?!'"D&'<,!"?&-L$&,'*1"400!")&"@!-*"M*'N*"O*',P*"?Q'&R1"2!0&5,*)*"#S"/TUVW Por que os alugueiros dos locais comerciais seguen mantendo un prezo tan elevado nun momento de crise tan acuciante? Por que os donos, inda que estean no seu dereito de pedir pola súa propiedade o que lles prace, non teñen en conta que así é imposible establecerse como emprendedor e poder saír adiante?? Antes de expoñer o meu punto de vista, quero deixar claro, que cando un ten en propiedade un baixo comercial está no seu pleno dereito de pedir polo alugueiro do mesmo o que lle pete, pero non o comparto. Dende hai tempo, estiven facendo un pequeno estudio de mercado para levar a cabo dúas iniciativas de emprendemento empresarial, unha de xoiaría e o outra de entretemento. En ámbolos dous casos, preguntei prezos de alugueiro de baixos preparados para a actividade correspondente, e a conclusión foi moi clara, os donos dos baixos piden demasiado. Imaxinemos un rapaz que leva cerca de quince adicándose o sector da xoiaría, que foi aproveitando para facer tódolos cursos de formación posible ofertados polo colexio. Durante eses quince anos, este mozo traballou de viaxante, deseñador de xoias e dependente. Despois destes quince anos, este

mozo ten acumulados uns cartiños nada desprezables pola cotización a seguridade social, suma que pode solicitar nun pago único ( 60% inversión e 40% cotas de autónomo ). O rapaz fala con varios fabricantes para unha primeira compra de xoiaría en prata, &! 0,'#(! (! ,5K(! +#1(! #&-04&$#(.! &! 0%! fabricantes danlle facilidades de pago para que poida comezar a súa tan ansiada carreira profesional persoal. Pois ben, fagamos un cálculo para abrir unha xoiería moi humilde. O protagonista da nosa historia, terá que darse de alta como autónomo (254€/mes), pedir a licencia de apertura (máis-menos 210€), facer obras (pouca obra: uns 1.500€), mercancía en prata (uns 10.000€) e en reloxos (uns 8.000€), adecuarse ás normas de seguridade (uns 2.500€), e uns cantos números máis que xa non imos nin sumar. Se quere un baixo medianamente ben situado, e aceptable, para non ter que gastar todo o presuposto en reformas, podemos estar falando dende UDDVW1&%! /0#! BD! 1&'#0%! "(*#(*0%.! ata os 2.500€/mes por un local de 70 metros cadrados e aparte o almacén. No primeiro local, disporía de moi pouco espazo de exposición e unha situación no casco urbano non moi boa, pero quizais podería saír a

diante. No segundo caso, estamos falando de que pagando 2.500€/mes de alugueiro, máis as cotas mensuais da mercadería, obras, seguros, alarma, Internet-teléfono... (e mellor paramos de contar), este rapaz non sae para diante nin con tarxetas Black. E a onde quero ir parar, os preguntaredes. Pois considero, que é inadmisible, que se solicite polo alugueiro dun baixo unha cota mensual superior ó que sería a hipoteca dese baixo nunha entidade bancaria, a 25 anos. Cando os nosos pais comezaron as súas andainas no mundo empresarial, era posible alugar un baixo e intentar comprar unha vivenda, hoxe en día, iso =!,5K(!/&-)",-(!*&!+""$758 Debería existir un regulamento de control do prezo de alugueiro de baixos comerciais, do contrario señores cada comercio novo que empeza, comercio novo que pecha. Posdata : cada tres días na provincia de Pontevedra, pecha un establecemento comercial (Faro de Vigo do 28/10/14 ). ¿É só culpa da crise, ou é que non hai Deus que sexa capaz de manter alugueiros tan altos? Joyería Rosant (Marín) www.joyeriarosant.com T. 986 882 461

Baixada das exportacións ?!'"X$*#"X&-Y-"O&'#Z#)&R"H*%*-1"2!0&5,*)!"#S";T[\T A baixada das exportacións, ¿indica que non estamos a facer ben as cousas, que xa non somos tan competitivos ou que os nosos principais compradores non están tan ben coma estaban? X0! 3,&! %&! #&+#&! (0! 1&,! &5'0#50! xoieiro, penso que os outros países están peor do que estaban hai un ano. E cando digo que están peor refírome a que compran menos e con máis cautela. Este ano estivemos de novo en Bisutex-Madrid, en Inhorgenta-Munich, en Bijorhca-París e en Homi-Milán, e nas catro feiras notamos unha baixada das ventas, dos compradores, dos expositores... 12

maquetaALENTO7b.indd 12

!"#$%&

#'()&*&

E polo que puidemos falar cos nosos colegas, foi algo xeneralizado.As feiras son cada vez máis locais, e as organizacións feirais non acaban de decatarse que nos teñen que facilitar ao máximo a participación nas mesmas. Por exemplo: Bisutex cambia de datas, de horario e mantén os cinco días, excesivos para a maioría. Bijorhca cambiou as datas da edición de Xullo a Setembro, co que xa non coincide con Who´s Next, unha feira importante da moda. Inda así, Bijorhca é a feira que mellor coida aos expositores.

Inhorgenta, a pesar de eliminar 0! /(@$--75! YB! &! @&#! "010! (! :&$#(! &%';! decaendo, non facilita ‘stands mini’ que nos permitan asistir cun esforzo menor a micro empresas como a nosa. E Homi está reaccionando con stands máis pequenos e máis baratos pero continúa en caída libre. En resumidas contas, a presenza dos xoieiros galegos nas feiras pasa de ser unha estratexia comercial a ser un acto de fe. Silvereira (Teo) www.silvereira.com 981 521 587

( +,%&-./0

17/03/15 15:35


8%+( 139# Maria Gomes, deseñadora colexiada nº D0872 Consultora en xoiaría, Allariz T. 687 698 714 jewels.mgomes@gmail.com

Oportunidade A crise económica global, que afectou aos Estados Unidos, Xapón e máis profundamente á Unión Europea, permitiu, en contraste, que as economías emerxentes lograsen brillar.

E

stes mercados son a gran oportunidade de crecemento, tanto para as empresas xa estruturadas nestes países, como para empresas que buscan expandir a súa carteira de clientes. Os países coñecidos como BRIC (Brasil, Rusia India e China) son os máis buscados, pero, nos últimos anos outros países aparecen con gran potencialidade; entre eles, destacan algúns no continente americano, como Panamá, Colombia, Perú, Chile e México. Existe, polo tanto, a necesidade de buscar estes mercados e establecerse neles o máis rápido posible, xa que canto antes se chegue, antes se logra o éxito. A globalización trouxo a posibilidade de ascender ao mercado que ata agora nos parecía imposible, a caída de barreiras aduaneiras, de tarifas e nalgún caso (! %$1/-$+"("$75! *0! /#0"&%0! *&! &5'#(*(!

de produtos, facilitaron e aumentaron a posibilidade de chegar a estes mercados. É una excelente oportunidade de buscar clientes, encontrar colaboradores para prover mercancías, comprar tecnoloxía, intercambiar experiencias e, sobre todo, coñecemento. Por primeira vez, Brasil acompaña a tendencia de apertura de mercado, e abre as súas portas a través de FENINJER: o primeiro encontro entre expositores es/(O0$%!&!/0#',G,&%&%!5(!C&$#(!9+"$(-!*&! IBGM. Esta é sen dúbida unha oportunidade única xa que é considerado o maior evento do sector xoieiro de Latinoamérica, non só para o mercado brasileiro, senón tamén para países como, Panamá, Chile, México, Perú, Estados Unidos que son potenciais clientes do evento. >&G,5*0!0!$5:0#1&!*&!TDQB!*0!JZ[\! (Global, Retail Development Index), Brasil

ocupa o primeiro lugar, considerando un país de risco moi baixo e pleno potencial de desenrolo. Co consumo de luxo en ascenso, non só unha nova clase media, senón, e principalmente debido á expansión da clase de maior renda, espérase que, ata o 2020, o segmento da poboación brasileira con renda bruta por encima de ]>^QUD8DDD.DD!"#&A(!5,5!P_.B`.!%&G,5*0! estimativa de mercado de Euromonitor International. As oportunidades están aí, cabe a cada un aproveitalas ou deixalas pasar e logo lamentarse de ter mala sorte. ”Non importa tanto onde esteamos, senón cara onde imos. Para arribar a porto seguro a veces navegamos co vento a favor e a veces en contra, pero a cuestión é navegar, non derivar sen rumbo nin permanecer ancorados” O.Wendell.

COLEXIO OFICIAL DE XOIARÍA

maquetaALENTO7b.indd 13

www.coxga.es

13

17/03/15 15:35


8%+( 139# Texto: Luis González Bahamonde Colexiado nº E0519 Ardentia Xoiajeweljoya www.ardentia.es

Colaborando en busca das sinerxias

F

ai xa uns meses, comentaba, nun dos artigos que se publicaron en Alento, que o futuro das relacións entre profesionais pasaba polos entornos colaborativos como unha boa maneira de (%&G,#(#!3,&!0%!#&%,-'(*0%!%&!4,%'$+"(5! entre si mesmos polos servizos prestados, baixando a sensación de risco á hora de tomar decisións cos nosos negocios. Por iso hoxe quería falar sobre "010! '#(%-(*(#! /(#'&! *&%(! +-0%0:)(! *$rectamente ao proceso de venda dentro dos nosos establecementos de xoiaría. A palabra clave segue sendo colaboración. Parece bastante razoable pensar que as sinerxias que se poden producir entre puntos de venda e fabricantes ao poñer en marcha accións en común, poden supoñer un cambio dos moitos que ven necesitando este sector . Penso que hoxe calquera marca que coide o seu posicionamento e as súas redes sociais pode trasladar aos seus clientes profesionais parte do seu /0'&5"$(-! (0! "01,5$"(#! (0! "-$&5'&! +5(-! cales son os seus puntos de venda de referencia en cada localidade. A colaboración pode traer unha forma de traballar totalmente diferente onde os que interveñen no proceso 14

maquetaALENTO7b.indd 14

!"#$%&

#'()&*&

de venda de xoiaría (comerciantes e 1(#"(%a!/#&%=5'(5%&!(5'&!0!"-$&5'&!+5(-! como dous socios que van da man para ofrecerlle o mellor produto co mellor servizo posible e sempre en sintonía coas necesidades do cliente . Algunhas marcas xa abordan a venda directa das súas coleccións ante a falta de resposta do sector retallista hacia os seus produtos, alcanzando resultados moito mellores ca cando os comercializan dentro do sector polos sistemas tradicionais. Pero por que non traballar por compartir os espazos e apostar pola colaboración? As empresas fabricantes poden ofrecer presentar as súas coleccións nun evento especial no que trasladar aos "-$&5'&%!+5($%!50!%&,!/,5'0!*&!@&5*(!*&! referencia en cada localidade. E, nesta mesma liña de colaboración pódese establecer unha marxe para aque-(%!/&A(%!3,&.!505!'=5*0(%!+%$"(1&5'&!;! venda no seu establecemento, o profesional poida venderllas ao seu cliente. Isto faríase en función dos medios dixitais que el, fabricante ou marca poña ao seu alcance e por elo percibir un marxe do prezo de venda sen ter que mercar antes a peza. Isto ven posibilitando ter o 100% do produto dese fabricante sen facer a inversión

3,&! %$G5$+"(#)(! '&-0! 5(! '&5*(! *$%/0O$2-&! para a súa venda. Con quen pode o fabricante colaborar a ese nivel? Pois, indubidabremente só con aqueles clientes que mostrasen 0!%,+"$&5'&!$5'&#&%&!/0-(!1(#"(!;!K0#(! de facer os seus pedidos e que por tanto coidan a exposición da súa colección e %&!%&5'&5!$*&5'$+"(*0%!"0%!@(-0#&%!3,&! se transmiten a través das súas xoias. Como mellorar a relación marca punto de venda? Indiscutiblemente, o punto de partida é respeto mutuo hacia o traballo e o lugar que ocupa cada un deles no proceso da venda, tendo como punto de encontro o servizo ao cliente . A partir de aí, o fabricante pode facilitar o acceso aos seus puntos de venda de referencia, á súa Intranet, de maneira que pode coñecer as novidades, as noticias ou cambios que se producen na empresa, en tempo real. Da mesma maneira, pode formalizar pedidos, reposicións e incluso consultar o stock de produtos dispoñibles e os prazos de entrega para poder xestionar vendas contra o stock do sistema de información do fabricante, optimizando os seus recursos en función de utilizar á marca como un apoio para mellorar as súas marxes e a xestión da súa empresa.

( +,%&-./0

17/03/15 15:36


COXGA !"#$%&'(

!"#"$%&'()*)+&,-'&,./$0&#'1"!!&2"$+&#'3+),"#

N

un anterior artigo en Alento compartíamos as premisas básicas para romper coa ba##&$#(!0:<$5&W05-$5&!&5!/&3,&50%!5&gocios e pensar a nosa estratexia de marketing de xeito integral. Temos que comezar a esquecer páxinas web, redes sociais e outras ferramentas en rede como elementos illados e pensar na presenza dixital do noso negocio como unha extensión da imaxe global da nosa marca. E nisto, como en tantos outros aspectos dunha empresa, tamén funciona a premisa de que menos e ben feito é máis efectivo que intentar estar en todo e atoparnos despois sen tempo para manter ao día a nosa presenza na rede. Compartimos agora unha serie de ferramentas, plataformas e redes sociais que nos poden axudar a manter nós mesmos unha óptima presenza dixital. Lembrando, iso si, 3,&!(5'&%!*&!(2#$#!,5!/&#+-!5(!#&*&! de moda ou contratar un servizo na rede debemos ter en conta a estratexia de marketing global da empresa, a familiaridade coa que nos movamos na contorna dixital e especialmente o tempo real que imos poder dedicarlle. Comezamos polas redes sociais, que poden servirnos perfectamente como tarxeta de presentación en internet. Para o noso eido, O*2&9!!] é sen dúbida a rede xenérica onde debemos ter unha pá4$5(!*&!5&G0"$0!b505!,5!/&#+-!/&#soal!). Outras redes de gran interese para xoieiros, pero que requiren xa dun traballo máis especializado, son as visuais: Pinterest e Instagram. Se estamos a pensar en ter unha páxina web propia o primeiro a facer é seleccionar e contratar o noso dominio (nomedaempresa + .com/. net/.gal/etc...) e tamén un correo electrónico corporativo. Para estes servizos funciona moi ben a empresa galega Dinahosting (www. dinahosting.gal). É certo que moitos deseñadores web encárganse tamén de ofrecer este servizo e o seu mantemento anual, non é mala opción, pero é moi importante que comprobemos que o dominio está rexistrado ao noso nome e baixo o

noso control, por se no futuro dese- de produto globais, é moi difícil apaxamos cambiar de provedor. recer nos primeiros resultados en Á hora de contar cunha web procuras xenéricas. Pero se temos propia, cada vez ten menos sentido un negocio de proximidade sería realizar inversións moi grandes en imperdoable que un cliente buscase deseños a medida, especialmente se unha xoiaría na vosa vila e que non temos un negocio de proximidade. aparezamos, que non poida saber a Hai xestores de contidos gratuítos que hora abrimos ou que o servizo como Wordpress ou incluso ser- de mapas o envíe a 800 metros de vizos como J$%90' que son moi onde realmente estamos. versátiles e sobre todo “reciclables”, Outro mecanismo habitual para no sentido de que no futuro permi- mellorar a nosa visibilidade é asegutirían cambios profundos de imaxe rarnos de optimizar o posicionamensen ter que partir de cero cos con- to da nosa web en buscadores (SEO), tidos. Wordpress conta tamén con así como recorrer a 2*%>*P*-">$módulos de comercio electró- blicitarias en Google Adwords ou nico, pero se é preciso un servizo en Facebook. Cunha pequena invermáis especializado podemos empre- sión os resultados poden ser sorprendentes, aínda que sempre o serán gar ?'&-.*D6!> ou Magento. Se na nosa web ou en promo- máis se é un profesional o que dirixe cións incluímos a posibilidade de ben a nosa campaña, especialmente que os nosos clientes autoricen re- no caso de investir en Adwords. cibir promocións na súa conta de Finalmente, non está de máis avacorreo, un servizo moi interesante liar se todo o noso esforzo ten repara a xestión e envío de boletíns compensa e coñecer a quen estamos informativos é M*,0;6,%>. a chegar a través da rede. Para isto E con todas estas ferramentas novamente recurrimos a un servizo xa non precisamos entón un deseña- de Google, neste caso /#*0^.,2- e, dor web? Pois non necesariamente, o se temos unha páxina en Facebook, ás que si nos permiten estes servizos é estatísticas de O*2&9!!]" F#-,<6.-. contar cunha web básica e de balde, Ambas ofrecerannos moita informainvestindo recorremos tan só o noso ción sobre as persoas que visitaron a tempo. Se non temos ese tempo ou nosa presenza dixital, é dicir, os nosos "0O&"&1&5'0%! %,+"$&5'&%.! ",5! ",%- potenciais clientes. te moi razoable un deseñador web pode prepararnos un escaparate dixiSERGIO LAGO. Forma parte do tal de primeiro nivel empregando por colectivo de freelance nócomún (www. exemplo Wordpress. nocomun.com) e do espazo de coworOutro aspecto importante da king TIC árticos (www.articos.es), dúas presenza dixital é a visibilidade, que redes de profesionais que ofrecen se traduce en facilitar que a xente nos atope. Neste sentido, a primeira reco- solucións de comunicación e consulmendación é dar de alta o noso nego- taría dixital para entidades, colectivos cio de xeito gratuíto en :!!<0&"M^" profesionais e PEMEs, especialmente Business, o que permitirá que a nosa no comercio e o sector creativo. información e emprazamento real pr apareza correctamente mente nas procuras de clientes en servizos ervizos de Google, ('(!6#! )%#4+(2!5 especialmente no seu % 3! % # 2+ # básicas %$+#&!/01+#%!%!/ buscador e en acións '. non só omend c +(!,%!-( e * R tegral e Maps. !%)$'($% de. xeito in !( ' n ( u ' d & $% io a c !"# Nun segproximid dixital do nego sociais. tems a gocio de os e de mento con tan- ne ormular a presenznha ou varias rede cursos económic F u re ta competencia - entrarse no uso d xeito realista os senza dixital. ra uadas pa c re un p d á r a r r a áis adec r en todas as lo ic a d m como o da xoiev e d r is e ia e b c d a o -S es s io po r esta o negoc ramentas e red , non pretende ría, especialmen-po que r is fe ia c s a n resuló te s o te cando se tra-- - Escoller ntes p lizar os ar e ana osos clie iz n r s o o it a n r o balla con marcas as chega m as para . básic ciais redes so as ferramentas al. r it e ix c d e ñ a senz - Co nosa pre a d s o d ta

COLEXIO OFICIAL DE XOIARÍA ÍA

maquetaALENTO7b.indd 15

www.coxga.es

15

17/03/15 15:36


!"#$%&'(

A Actitude que nos Move

Eloy Gesto Trainer de Comunicación, Vendas e Falar en Público Director www.escuelainventa.com

Ao mellor non o sabes, a realidade é que os teus clientes e o teu entorno si detectan esa actitude ou estado emocional no que te encontras. A nosa !"#$% & %'$()*+$*(!($!,!(*,-&)!()*(.$%"!(*(!(*$/!0#*(12!/*,%!$&3(0#*( temos no noso día a día.

¿Constrúes ou destrúes? ¿Tes a frescura necesaria para seguir adiante ou estás desgastándote? ¿O teu negocio respira ou agoniza? ¿Creas oportunidades ou espéralas? ¿Como detectar os sinais da túa actitude? Se os teus pensamentos ou as túas palabras abusan de: “E que”, “Pero”, ¿Por que?, “uf”, “teño que”… Estas centrado nos teus problemas e non nas solucións, estás no mundo do “Por que me pasa isto a min”. Se na túa linguaxe se inclúen palabras do estilo: “Quero”, “Desexo”, “Para que”, “Como”, estás centrado no mundo das “motivacións e as solucións”. “O primeiro é saber como nos falamos a nós, antes de falarlle aos demais”. E ti, ¿Que desexas transmitir? O 18 de outubro tiven a oportunidade de levar a cabo un taller con María, Bruno, Silvia, Enrique, Marcos, Sergio, Loli, Lupe e Marcelo, profesionais do Gremio da Xoiaría, cada un chegaba nun estado emocional diferente. Sen embargo, o máis importante, é que todos tomaron a iniciativa de mover16

$)*(+!,

maquetaALENTO7b.indd 16

(-#.,/,

se un sábado para vivir un taller de 8h, a pesar das súas cargas familiares, persoais ou profesionais. Esa é a verdadeira diferenza, emprenderon a acción de moverse tendo en conta que algo non funciona ben e necesitaban aire fresco, que desexaban darlle a volta a súa situación ou que algúns querían seguir construíndo oportunidades. No taller, “A Atención excelente ao cliente”, algúns chegaban por primeira vez a actividades promovidas polo COXGA. Coñecer as actividades dun colectivo é moi sinxelo, só require unha cousa, dirixirse cun ordenador á páxina e ver a !"#$%&"&$'#()*$+,)#,)Esas persoas que están no mundo das “Motivacións e as solucións”, son as proactivas, as que propoñen e solicitan aínda máis actividades, as que as levan a cabo e as que conseguen os resultados. É evidente, que as persoas que están no mundo de “Por que me pasa isto a min”, se queixen das actividades existentes, de que nada lles encaixa ou simplemente teñan algunha escusa. “Dúas realidades diferentes, dúas maneiras de vivir”. Podo incluso engadir, que algunha destas persoas, non se conformou co taller de 8h que o COXGA lle ofreceu, podo dicir que deu un paso máis ao fronte e investiu en si mesmo, nun dos nosos seminarios de alto rendemento de comunicación comercial e vendas. O primeiro é recoñecer en que actitude estamos, traballar a nosa percepción e enfoque, e despois, construír unha &./0#$&"&$'#(+$#*)!"1(2$3)4,$2"1("!)54)()()%&$)#,)O positivo, é que ao cambio sempre se suman moitas persoas. O negativo, é que nese proceso de restruturación, moitos quedan polo camiño vítimas dun entorno que o devorou. Un enfoque sinxelo, fresco e, o máis importante, a ilusión para evolucionar e moverse, son elementos irrenunciables nun entorno onde o que vamos a coñecer mañá, nunca será como o que coñecemos hoxe. As persoas que din ser máis pragmáticas, dirán ao ler isto: “A ilusión e a motivación non me dan de comer”. Por poñer un exemplo, Domingo Joyeros está dando paso a súa terceira xeración no negocio familiar, Bruno estase preparando xunto a seu pai, Domingo, para recoller o testigo con ímpeto. Isto dime unha vez máis, que a ilusión é a receita máis $/ .4,"#,)( "4"(/"#,)4("(6.,)(0#7"()/ 4)+"(.0(0#(#)5.&$.-(8( o motor de arranque para seguir aprendendo e evolucionando. Sen esas actitudes, todo se vai desinchando pouco a pouco. Como sinalaba no artigo do anterior número de ALENTO, paixón e corazón, ademais da actitude axeitada, son os elementos clave para posibilitar movernos na dirección correcta. Como dixo, Theodore Roosevelt: “É duro caer, pero é peor non haber intentado nunca subir” Refréscate, motívate, ponte ao día para ver as oportunidades e saber aproveitalas.

#$"0!,1234

17/03/15 15:36


COXGA RESPONDE

O coxga responde 45'''6/!&$+"' 7&$+8' +"298' 98(8' 1&7"!' /$0&' venda en liquidación?

?5'@/"'(";8'1&7"!'7/$';),,"+"'1&,#8A

A duración máxima da venda en liquidación é de seis meses, agás no suposto de cese total de actividade que será dun ano. Hai que comunicar a liquidación á xefatura territorial da Dirección Xeral de Economía e Industria con quince días de antelación á data prevista de inicio, indicando, a causa da venda en liquidación, data de comezo, duración e data de 7#(2+8(4+9#:

Se a pesar de todas as precaucións adoptadas se da conta de que lle entregaron un billete falso, ten que poñelo en coñecemento da policía, presentando unha denuncia e entregándoo %#!4/-+)(';(:!<%)(!0/'-(3!(!6#+,(,%!,%!0(2)+74(4+9#!,%!-/%,(! das forzas de seguridade do Estado, encargada de perseguir estes delitos, terá coñecemento diso. En ningún caso debe desprenderse do billete intentando pagar con el, xa que en función do valor do billete, podería tratarse dun delito (se excede de 400 €) ou falta penal (se é igual ou non excede de 400 €).

2)'':8$'1&;!)7&$+"'("'*8)&#'("'9!&+&<''=9,>7&-

B5''C828'98(8'"#+&!'#"./!8'D/"'&'2)E&'F";' cumpre os requisitos legais?

se a regra de inversión do suxeito pasivo á compra deste material?

Esta regra aplicarase á adquisición de “prata, platino e paladio en bruto, en polbo ou semilabrado”, a partir do 1 de abril de 2015. Por tanto, a partir dese momento, o suxeito pasivo do IVE será o adquirente da prata, quen recibirá unha factura do vendedor sen IVE (evitando así o custo da compra do material co IVE) e logo se autorrepercutirá o imposto.

As páxinas web teñen que mostrar o nome empresarial, o tipo de empresa, o lugar e número de inscrición (caso das entidades mercantís), o CIF, así como a sede actualizada e legal do negocio. A colecta, o almacenamento e uso de datos persoais están regulados pola LOPD, polo que deben estar sinalados os ,/46-%#$/)!#/)!=6%!7&6'('>!%)$(!+#0/'-(4+9#: Debe estar claramente explicado o tipo de Cookies que se utilizan, que información reúnen e solicitar consentimento do visitante ou usuario. Se a web ofrece a subscrición a un boletín, tamén debe facilitar a baixa desta subscrición. Evidentemente, o mellor control faise sempre baixo o consello experto dun profesional, así que non dubidedes en consultar se vos xurde algunha dúbida. El estará sempre informado da actualización da normativa e poderá garantirvos a tranquilidade de traballar cunha web totalmente legal. Os vosos visitantes e clientes tamén o saberán agradecer.

3) Que podo facer si sospeito dun billete falso? Se cree que un billete é falso, non o acepte, retéñao e avise aos servizos de seguridade (seguridade privada ou policía). Evite en calquera caso o enfrontamento coa persoa, evitando riscos e discusións, informando de que o billete aparentemente podería ser falso e que podería haber sido vítima dunha estafa. No suposto de que a persoa queira marchar do establecemento sen agardar á chegada dos servizos de seguridade, non se opoña. Fíxese nos rasgos característicos, roupa e detalles da persoa (descrición física, tatuaxes, cicatrices, etc) e dos acompañantes e/ou vehículos para facilitarllos posteriormente ás forzas e corpos de seguridade.

COLEXIO OFICIAL DE XOIARÍA

maquetaALENTO7b.indd 17

www.coxga.es

17

17/03/15 15:36


COXGA

='G&,&':&$'H,8)'+)I8',/.&!'"#+"'&$8'8'#J;&(8' KL'("'$8I"2;!8'KM4?-'$8':&,N$'O"8I)$7)'(8' =C'P),,&'("'=,,&!)%< Puidemos degustar un menú especialmente preparado polo C0"1'Q,&I)8'R8!.&$+)<

A Segueta de ouro, que se entrega cada ano a un colexiado que se destaque especialmente pola súa implicación no sector.

?/$/!,%!&'65/!,/)!7#(2+)$()!,/!"""!@/#46')/!,%!<%)%A/!,%!*/+()!B(#!C2/+3!,%! esquerda a dereita: Raúl Diniz, Patricia Vedo, Kinga Haudek, Nava Castro (Directora da Axencia de Turismo de Galicia), Elena Arguedas (representa a Jesús Mª De Miguel), Sonia Vizcaíno, Alicia Martínez, Sol Vázquez (Directora Xeral de Comercio da Xunta), Alejandro Calvo, Carlos Rufete, Caridad León, Oscar Rodríguez (Presidente do Coxga). Kinga Haudek e Raúl Diniz comparten o terceiro premio de 200euros. Recibiron o premio de Oscar Rodríguez, Presidente do Colexio e Sol Vázquez, Directora Xeral de Comercio da Xunta.

Alejandro Calvo recibe o segundo premio de 500euros, de Oscar Rodríguez, o Presidente do Coxga.

18

$)*(+!,

maquetaALENTO7b.indd 18

(-#.,/,

#$"0!,1234

A Medalla do Colexio do 2014 foi para Alberto Núñez Feijóo, Presidente da Xunta polo seu apoio á xoiaría.

Sonia Vizcaíno recibe o primeiro premio de 1.000euros (portada deste número de Alento), de Sol Vázquez, a Directora Xeral de Comercio, da Xunta.

17/03/15 15:36


Antonio González, de Joyería González (Tui), recibe a segueta de prata de Oscar Rodríguez, Presidente do Coxga e Sol Vázquez, Directora Xeral de Comercio da Xunta.

COXGA

José Antonio Veiga, de Joyería Cheche (Pontedeume) recibe a segueta de prata de Oscar Rodríguez, Presidente do Coxga, e de Rogelio Martínez, Delegado da Xunta en Ourense.

Susana e Raquel Salgado reciben a segueta de Ouro, en nome de Salgado Nespereira, de Oscar Rodríguez, Presidente do Coxga e de Francisco García, Alcalde de Allariz.

Artesanía de Galicia e Galicia Calidade

Francisco García, Alcalde de Allariz, deunos a benvida a Allariz, ademais de agasallar cada asistente cunha bolsiña de Almendrados de Allariz e cun marcapáxinas de coiro, personalizado.

Equipo completo de Salgado Nespereira, de Ourense

maquetaALENTO7b.indd 19

17/03/15 15:36


COXGA

C&29&E&'S&(&,'KM4?<' O"I&'KM4B'T'("'!".&,8 A elegancia nunca pasa de moda Este Nadal regala unha xoia. E leva 2015 € de regalo. Comprando en calquera dos nosos establecementos, entrarás nun sorteo dun vale de compra de 2015 €

A

VI edición da campaña promocional de Nadal organizada polo Coxga inclueu o sorteo dun vale de 2015 € entre os clientes dos establecementos colaboradores. Esta campaña desenrolouse en radio, traseiras e laterais de autobuses e nos propios establecementos de xoiaría co2(D/'(,/'%)3!+,%#$+74(,/)!46#E(!5%&($+na nos escaparates, para que resultaran facilmente visibles dende a rúa. F)!D/2%$/)3!()!6'#()!%!1G%')!$(-H#!%)$(ban deseñados coa imaxe da campaña e, nos mesmos, indicábase a web do Colexio para poder consultar en calquera momento o listado de establecementos colaboradores e patrocinadores. Colaboraron establecementos das catro 5'/I+#4+()!&(2%&()!%!%#$'%&>'/#)%!JK:LLL! boletos para participar no sorteo. O boleto premiado no sorteo realizado

20

$)*(+!,

maquetaALENTO7b.indd 20

(-#.,/,

o 14 de xaneiro ante 502, notario foi o 00502, ablerepartido no establedoiro cemento Obradoiro uña. A Joyeros de A Coruña. afortunada, Judit María amén Martínez Santos, tamén oderá de A Coruña, poderá ra facer utilizar o vale para era dos compras en calquera establecementos colaboña. radores da campaña. o premio Fíxose a entrega do (,/!JM!,%! >!&(A(,/'(!/!5()(,/!JM!,%! stalacións de xaneiro nas instalacións d mans d Obradoiro Joyeros, de de Luís González Bahamonde, vicepresidente de Coxga, e, de José Luís Sánchez Pazos, colexiado titular do establecemento coruñés Obradoiro Joyeros.

#$"0!,1234

17/03/15 15:36


COXGA

Establecementos colaboradores

!"#$%&'(')'*#+" ,+&$%+-$.+-'" *$ /-+01*(1$ .$ ,+-23$ JoyerÌa Casas JoyerÌa San Marcos Ferpe Joyeros Ardentia oyerÌa Casado Taller JoyerÌa Humberto JoyerÌa Olmos JoyerÌa Piruca JoyerÌa Salamanca JoyerÌa Romeu Obradoiro Joyeros JoyerÌa Wildenmann oyerÌa Amor Alca Joyeros JoyerÌa Templo JoyerÌa Fuentes The Shop JoyerÌa-Relojeria Azabache JoyerÌa Calvelo JoyerÌa Pumar JoyerÌa Jenaro Rosende Joyeros MartÌnez Pardo - RelojerÌa Jar JoyerÌa Pallas JoyerÌa Atempo JoyerÌa Fidalgo JoyerÌa-Relojeria Verea JoyerÌa Barreiro JoyerÌa Petisco Alfonso Joyeros - Ordes JoyerÌa Cheche JoyerÌa Fern·ndez JoyerÌa Diart JoyerÌa Regueira Alfonso Joyeros Alfonso Joyeros JoyerÌa Atempo !!"#" $%&'('()$"!!"*+,'()$" JoyerÌa M. Suarez JoyerÌa Jael Augusto Otero Katuxa Platero Xoias F. MunÌn Joyeros Baraka JoyerÌa Gerardo

A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña Arzúa As Pontes Baio Bertamiráns - Ames Bertamiráns - Ames Carballo Cariño Cedeira Ferrol Ferrol Ferrol Malpica De Bergantiños Milladoiro - Ames Naron Noia Noia Noia Ordes Pontedeume Sada Sada Santiago De Compostela Santiago De Compostela Santiago De Compostela Santiago De Compostela -$./,$0+"1'" +23+4/'%$ Santiago De Compostela Santiago De Compostela Santiago De Compostela Santiago De Compostela Santiago De Compostela Santiago De Compostela Santiago De Compostela

Establecementos Colaboradores na Provincia de Lugo JoyerÌa Angel JoyerÌa Borrajo JoyerÌa Pimar Torques JoyerÌa SenÈn JoyerÌa Angel JoyerÌa Calix JoyerÌa Modesto JoyerÌa Domingo 5'%+6'()$"789':" VÌctor Mato XoierÌa Atica Ladra Oscar RodrÌguez Joyeros JoyerÌa Paleo Otero

Chantada Foz Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Monforte De Lemos 5;<$&' Vilalba Vilalba Viveiro Viveiro Viveiro

Provincia Colaboradores na provincia de Ourense RelojerÌa Villar JoyerÌa Sanchez Espa-Quarz XoierÌa ReloxerÌa Rafa XoierÌa JoyerÌa Cid Salgado Nespereira JoyerÌa FuentefrÌa Prada JoyerÌa Feijoya JoyerÌa Canaima Casa De Los Lentes JoyerÌa Espino Eligio RodrÌguez Joyería Diéguez Joyería Gilmo

A Pobra De Trives A Veiga Carballiño Celanova Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense Verín Xinzo De Limia

Establecementos Colaboradores na Provincia de Pontevedra Xoiaría Fondevila Joyería David Joyería Artegalia Joyería Castro La Real JoyerÌa Fariña Juan Villar E Hijos Joyería Hema Joyería Enrique AvilÈs Relojería Conde Relojeria Vargas Joyería López Romero Joyería Muiños Joyería Rosant =+>'(?$"@+AB'%$4"C" *+,'(?$"@$/$%%;." Xoiería Troquel =+>'(?$"E+('.:+" Joyería Florencia Xoyería ReloxerÌa San Lois Joyería Castro Joyería Cofal Relojería J. Lago Joyería Palamios Joyería Herederos De Su·rez Oliva Ouro Joyería Pilar ¡lvarez Esther Docampo Joyería Groba Angel Nogueiras Joyería Minso Joyería Parque Joyería Eulogio Joyería Gonz·lez Joyería Aneis Sujapon Joyería RelojerÌa Toural Joyería MarÌa Manzano Stella Joyeros Joyas Luci =+>'(?$"H$I(+" Joyería Dorna ArdentÌa Silvereira Joyería Pato Veiga Joyeros Joyería Delia Rosende Joyería RamÛn Fern·ndez Roberto Joyero Joyería Suiza Joyería Exacta Joyería-RelojerÌa Taboada Joyería Camino Joyería GÛmez Joyería Rapariz Joyería David

4.')$1" .+" !"#$%&'(')'*#+" ,+&$%+-$.+-'"5 $ ($)6$3$ (+*#$ (+" "'721*#'" 6$#-+(1*$.+-'"8 Akros Joyeros ArtesanÌa PampÌn Doallo Plata Fink Orfebres Gotaype Isabel MuÒoz Redondo-Satrem JosÈ Luis Seoane Joyero Joya 36 Joyería Bernardino Otero Luis MÌguez Reloxeiros Orenjoya Reloga Joyeros Reydiam Unión Joyera De Bergondo

COLEXIO OFICIAL DE XOIARÍA

maquetaALENTO7b.indd 21

A Estrada A Illa De Arousa Bueu Bueu Caldas De Reis Cambados Cambados Cangas Cangas Do Morrazo Cuntis Gondomar Lalín MarÌn MarÌn D+$9$ D+($9$ O Grove F"G+((,9+ Ponte Caldelas Pontecesures Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Redondela Redondela Redondela Sanxenxo Silleda Silleda Tui Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo J,0+ Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vila De Cruces Vilagarcia De Arousa Vilagarcia De Arousa Vilalonga-Sanxenxo

Ourense Santiago De Compostela Ourense Santiago De Compostela A Coruña A Estrada A Coruña A Coruña Santiago De Compostela Ordes Ourense A Coruña A Coruña Bergondo

www.coxga.es

21

17/03/15 15:36


COXGA

VW '.1(1L* .+ (+*(2-"+ .' .'"'3+ 1*X$*#1& YZ'"'3$ 2*[$ B+1$ para a túa nai” 1.- Participantes O concurso está aberto a nenas e nenos de Galicia, de 0 a 12 anos (inclusive) e divídese en catro categorías: K"L/$"+4"M"$.+4",.B%N" K"1'"O"$"P"$.+4",.B%N K"1'"Q"$"RS"$.+4",.B%N" K"1'"RR"$"RC"$.+4",.B%N 2.- Premios O xurado seleccionará 9: .'"'3+" ;nalistas, 20 por categoría, aos que se lles outorgará un diploma acreditativo &$" 3$(/,B,3$B,T.N" U./('" +4" I.$%,4/$4" &'" cada categoría entregaranse tres pre)1+" <=>5 ?> ' @> 6-')1+A: +" .'"'3+" 7$3$.+-'" .' ($.$ 7-2po faranse realidade por xoieiros profesionais, no metal que estes entendan idóneo, e serán entregados aos seus autores antes do día da Nai. L"V+,$"I.$%W"B$.&+"$"'V'BAB,T."/XB.,B$" da peza así o requira, será unha interpretación do profesional que a realice. 3.- Desenvolvemento do certame K" L" 3$(/,(" &+" 2$(/'4" RS" &'" Y'<(',(+" 2015, o ,+&'B1+ C;(1$& .' D+1$-E$ .' F$&1(1$ (en adiante ,CDF4) comezará a distribuír dípticos de participación. Poderán descargarse igualmente da web do ,CDF4: www.coxga.es K" F4" &'<AV$./'4" &'<'(;." &'4'#$(" .+" espazo en branco reservado no díptico e cubrir todos os datos requiridos na IBZ$"&'"3$(/,B,3$B,T.N" K"F"3($:+"&'"3('4'./$B,T."&+4"&'4'#+4" é do martes 10 de febreiro ao )G-(+-'" ?H .' )$-I+ ?:=H, en calquera dos Establecementos Colaboradores (listado completo publicado na web e na sede do ,CDF4): www.coxga.es ,CDF4 -J$ K$)L* ,$%$*1&&$"5 HMN5 ?>O M =HN:= P$*#1$7+ .' ,+)6+"#'&$ <4 ,+-23$A

22

maquetaALENTO7b.indd 22

!"#$%&

#'()&*&

K" Cada participante poderá pre"'*#$- 2* J*1(+ .'"'3+Q K"L?.&$"[A'W"3+%$".$/A(':$"&+"3('2,+W"4'" requira que a participación sexa individual, para facilitar a entrega, os colexios ou profesores poderán remitir *2* J*1(+ '*0E+ +" .'"'3+" (+--'spondentes aos seus alumnos. K"L"3$(/,("&+"C\"&'"2$(:+W"('A.,($4'"A." xurado composto polas persoas que se determinarán con anterioridade (profesionais do sector da xoiaría, educación, prensa e do mundo da arte). K"]+2$.&+" B+2+" <$4'" 3$($" $" 4^$" _$%oración a creatividade do autor e a súa capacidade para representar a peza no deseño, a viabilidade da súa execución, dacordo coa súa idade, os membros do xurado seleccionarán 20 de%2B+" ;*$&1"#$" 6+- ($#'7+-E$ e de '*#-' '"#'" '&1B1-R* +" @ .'"'3+" 7$3$.+-'" .' ($.$ 7-26+5 (+--'"6+*.'*#'" $+ =>5 ?> ' @> 6-')1+. A decisión adoptada por maioría do xurado será inapelable. K"L"'./('0$"&'"3('2,+4"Y$($4'"'."-$.tiago de Compostela, o venres 24 de abril 2015. Para máis información, consultar a páxina web do ,CDF4: www.coxga.es que estará constantemente actualizada. SQM 4('6#$(1L* .$" %$"'" ' *+#$" aclaratorias K" F4" $A/+('4" 'W" .+" 4'A" .+2'" +4" 4'A4" titores/representantes legais, aceptan expresamente cumprir todas e cada unha das bases deste concurso. O seu incumprimento dará lugar á exclusión do participante do certame. K"F4"&$/+4"&+4"3$(/,B,3$./'4"4'(;.",.B+(3+($&+4"$"A."IBZ',(+"&'"/,/A%$(,&$&'" do ,CDF4, que tratará para a organización e xestión do concurso. Poderanse exercer os dereitos de oposición, $BB'4+W" ('B/,IB$B,T." '" B$.B'%$B,T." dirixindo un escrito ao ,CDF4 -J$ K$)L* ,$%$*1&&$"5 HMN5 ?>O =HN:= P$*#1$7+ .' ,+)6+"#'&$ <4 ,+-23$A

K"F4".+2'4"'",2$V'"&+4"3$(/,B,3$./'4W" profesores e centros escolares, poderán ser obxecto de comunicación pública nas accións que o ,CDF4 poida levar a cabo relacionadas co certame. K" ]+&+4" +4" 3$(/,B,3$./'4" B'&'." $+" ,CDF4 o uso e explotación dos debuxos e deseños presentados, que poderán ser obxecto de reprodución, recreación, para a súa exposición e/ou difusión pública por calquera medio de comunicación. K" F4" 3(+Y'4,+.$,4" &$" V+,$(?$W" [A'" 'Vecuten as pezas, ceden ao ,CDF4 todos os dereitos de explotación das xoias elaboradas a partir dos debuxos e deseños dos participantes. K" F4" &'4'#+4" 3('2,$&+4" [A'&$(;." '." propiedade do ,CDF4. Os demais presentados poderán ser retirados .$" +IB,.$" &+" +%'V,+W" &'_+%_X.&+4'" ;" mesma persoa que os presentou, previa comprobación da súa identidade e 3('_,+" $_,4+" ;" +IB,.$N" G$($" +" B$4+" &'" deseños remitidos en envíos conxuntos dende un centro escolar, poderá solicitarse a devolución do mesmo xeito. K"F"3($:+"&'"4+%,B,/A&'"&'"&'_+%AB,T." será dun mes dende a data da entrega de premios, transcorrido o cal, procederase á destrución das tarxetas non recollidas. K" F" ,CDF4 resérvase a interpretación das presentes bases, prevalecendo o seu criterio en caso de discrepancia. K" F" ,CDF4 resérvase o dereito a introducir unha nova categoría de premios, ademais dos previstos, en base á participación. -$./,$0+"&'" +23+4/'%$W"$"!S"&'"&'cembro 2014 Información, bases e fotos das edicións anteriores en www.cox7$Q'" ' *+ T$('%++U .+ ,+&'B1+ C;(1$& .' D+1$-E$

( +,%&-./0

17/03/15 15:36


COXGA

Establecementos colaboradores nome comercial

enderezo

CP

poboación

provincia

tlf

`'(3'"=+>'(+4"

$_&$N"&+4"D$%%+4W"QS"

ROSSP"

L" +(A#$"

aL" +(A#$b"

cQR"C!M"S!c

G+4/_'./$"5'%+6'(+4"

-$."L.&(X4W"ROO"d"<$6+"

ROSS!"

L" +(A#$"

aL" +(A#$b"

cQR"cRM"R!M

]$%%'("&'"=+>'(?$"eA2<'(/+"

`+(B$('>W"C"<$,V+"'4[N"

ROSSC"

L" +(A#$"

aL" +(A#$b"

cQR"cSM"!cP

=+>'(?$"d"5'%+6'(?$"L:$<$BZ'"

$_&$"&'"D$Z?$W"\C"

ROCCS"

@'(/$2,(;.4"d"L2'4"

aL" +(A#$b"

cQR"QQ!"CPQ

The Shop

avda de Mahía, 52

15220

Bertamiráns – Ames

(A Coruña)

981 890 085

=+>'(?$" $%_'%+"

`+2'./+W"R"

RORSS"

$(<$%%+"

aL" +(A#$b"

cQR"PS!"SOP

=+>'(?$"GA2$("

$_&$N"&$" +.4/,/AB,T.W"!M"

RO!\S"

$(,#+"

aL" +(A#$b"

cQR"MSO"C\C

5+4'.&'"=+>'(+4"

D$0&$%'.$W"RR\""

ROMSC"

aL" +(A#$b"

cQR"!OO"SO\

L/'23+"L%Y+.4+"

ROQcO"

D,%%$&+,(+"d"L2'4"

aL" +(A#$b"

QQR"c!c"O\c

Joyería Barreiro

Comercio, 17

15200

Noia

(A Coruña)

981 820 795

=+>'(?$"G'/,4B+"

(^$"&+" $./T.W"c"

ROCSS"

7+,$"

aL" +(A#$b"

cQR"QCS"!cM

L%Y+.4+"=+>'(+4"f"F(&'4"

L%Y+.4+"-'.($W"RC\"

RO\QS"

F(&'4"

aL" +(A#$b"

cQR"\QS"CQ!

Joyería Camoiras

rúa Real, 27

15900

Padrón

(A Coruña)

981 811 899

L%Y+.4+"=+>'(+4"

L%Y('&+"@($#$4W"\"

L%Y+.4+"=+>'(+4fL('$" './($%" L/'23+"L%Y+.4+fL4" $.B'%$4" $%&'('(,$"!!"f"*+,'(?$" `N"DA.?."=+>'(+4"

N B,$%N"7+_+D,%%$&+,(+"

`'((+%"

ROPSR"

-N"&'" +23+4/'%$""

aL" +(A#$b"

cQR"cMC"!PO

N" B,$%N"g('$" './($%""

ROPSP"

-N"&'" +23+4/'%$""

aL" +(A#$b"

cQR"O\S"C!!

N" B,$%N"L4" $.B'%$4"

QQR"c!c"\SM

ROPS!"

-N"&'" +23+4/'%$""

aL" +(A#$b"

(^$" $%&'('(?$W"!!"

ROPS!"

-N"&'" +23+4/'%$""

aL" +(A#$b"

cQR"O\C"S!S

(^$"&$"L.0A4/,$W"P"

ROPS!"

-N"&'" +23+4/'%$""

aL" +(A#$b"

cQR"OPS"QcS

Joyería Jael

General Pardiñas, 7

15701

S. de Compostela

(A Coruña)

981 576 895

=+>'(?$"-A;(':"

`(',"5+4'.&+"-$%_$&+W"c"

ROPSR"

-N"&'" +23+4/'%$""

aL" +(A#$b"

cQR"Occ"!RQ

e+.+(,.+"`(',('"=+>'(?$"

(^$" (A:W"RO"

CPSSR"

EA0+""

aEA0+b"

cQC"CO!"!RP

Joyería Domingo

rúa Cardenal, 16

27400

Monforte de Lemos

(Lugo)

982 402 714

Oscar Rodríguez Joyeros

avda. Cervantes, 5-7

27850

Viveiro

(Lugo)

982 550 057

=+>'(?$"`A'./'Y(?$"

(^$" $(&'.$%"hA,(+0$W"C"""

!CSS!"

FA('.4'"

aFA('.4'b"

cQQ"CCO"OQR

=+>'(?$"-A,:$"

-$./+"1+2,.0+W"\S"

!CSSM"

FA('.4'"

aFA('.4'b"

cQQ"C!!"PPQ

=+>'(?$" $4/(+"

G$:+4"`+./'.%$W"OQ"

!\c!S"

@A'A"

aG+./'_'&($b"

cQ\"!CR"MMc

=+>'(?$"5+4$./"

(^$"5'$%W"Cc"

!\cSS"

D$(?.""

aG+./'_'&($b"

cQ\"QQC"M\R

=+>'(?$"5'%+6'(,$"=+4X"D$.A'%"

(^$"J,&$%'4"]+2XW"P"

!\Q\S"

G+./'$('$4"

aG+./'_'&($b"

cQ\"\\R"RQQ

=+>'(?$" $4/(+"

@'.,/+" +(<$%W"RS"

!\SSR"

G+./'_'&($""

aG+./'_'&($b"

cQ\"QOc"O\P

=+>'(?$"`'./+4"

(^$"G'('0(,.$W"RR""

!\SSR"

G+./'_'&($""

aG+./'_'&($b"

cQ\"Qc\"M!R

=+>'(?$"G$%$2,+4"

5+4$%?$"&'" $4/(+W"MS"

!\SSR"

G+./'_'&($""

aG+./'_'&($b"

cQ\"QOO"RPP

LA(>"

1$.,'%"&'"%$"-+/$W"c"

!\SSR"

G+./'_'&($""

aG+./'_'&($b"

cQ\"QOR"PRc

=+>'(?$"L./+.,+"

G($:$"L2X(,B$"f" N B,$%NW"!"f"E+B$%"c"

!\CRR"

J,0+""

aG+./'_'&($b"

cQ\"CcM"RMP

D+./'(+"=+>'(+4"

i($."J?$W"CC"

!\CS!"

J,0+""

aG+./'_'&($b"

cQ\"CCO"QOO

-A6$3T."

$_&$N"&'"`%+(,&$W"C<"

!\CRS"

J,0+""

aG+./'_'&($b"

cQ\"CSP"MPQ

J',0$"=+>'(+4"

(^$" +.&'"]+(('B'&',($W"!R"

!\CSC"

J,0+""

aG+./'_'&($b"

cQ\"CcR"Q!P

U43$fhA$(:"*+,'(?$"5'%+V'(?$"

D$(/?.':"L_'%%$.+4$W"R\"

!COSS"

$(<$%%,#+"

*+,$(?$"`+.&'_,%$"

G($:$"&'"i$%,B,$W"RO""

!\\QS"

L"U4/($&$"

aFA('.4'b"

cQQ"CPR"RSO

G+./'_'&($b"

cQ\"OPS"CCQ

COLEXIO OFICIAL DE XOIARÍA

maquetaALENTO7b.indd 23

www.coxga.es

23

17/03/15 15:36


#%+( $12 &por Giovanna Tagliavía (Directora da Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros)

,C\PWZ!K4,W]\P ^ \CK_4`WV4 ,C\`K4 C OK4\ab!C Z! ,4/W`4WP ! 4 Pc4 4T!,`4,W]\ 4C P!,`CK DCW!WKC5 /K4`!WKC ! K!dCD!WKC !\ !P/4e4

U

nha vez máis a Unión Europea e os Gobernos de todos os seus Estados Membros fan normas desde os despachos sen pisar as rúas, sen coñecer a realidade económica dos seus países porque, se a coñeceran, sería incluso peor que permitan adoptar normas que oprimen as actividades económicas que están en mans de moi pequenos empresarios- microindustrias ou comercios unipersoais ou familiarese outras medianas e pequenas empresas. A normativa contra o branqueo de capitais é un exemplo diso, como a de limitación de medios en efectivo para pagar as transaccións entre profesionais, como tantas outras leis ás que deben someterse os que quedan obrigados por elas. Dirannos que GAFI orientou en tal sentido. Hai que coñecer ao GAFI ou Grupo de Acción Financiera Internacional que en 1989 se constituíu por sete países para desenrolar medidas que combatan o lavado de diñeiro e en 2001 incorpora a actividade &'" B+2<$/'(" +" I.$.B,$2'./+" &+" terrorismo.Visitando a web de GAFI, en inglés FATF, poderá dirixirse á sección dos seus países membros, entre os que se poden ver Reino Unido, con máis de nove territorios tradicionalmente B+.4,&'($&+4" 3$($?4+4" I4B$,4" [A'" $B$<$." &'" I(2$(" A." B+._'.,+" 3$($" intercambiar información, e entre os que está Jersey e Guernsey que nin sequera están dispostos a compartir a súa información con países diferentes a 5',.+"j.,&+N"]$2X."I0A($"EAV'2<A(0+W" cuxo Goberno negocia directamente B+." '23('4$4" +" 4'A" (XV,2'" I4B$%" _$./$V+4+W" +A" -A?:$W" [A'" I0A(+A" .+" Fondo Mundial de Transparencia Fiscal patrocinado pola OCDE (Organización para el Desarrollo y Cooperación

24

maquetaALENTO7b.indd 24

!"#$%&

#'()&*&

UB+.T2,B$b" B+2+" A." 3$($?4+" I4B$%W" aínda que o seu enfado chegou a tal grado que este país está disposto a anular a súa contribución anual ao ser &'.+2,.$&+" k3$($?4+" I4B$%lN" G'(+" Z$," moitos máis territorios. Aludo a estes países perfectamente desenrolados e europeos por dous 2+/,_+4W" +" 3(,2',(+W" 3$($" ('m'B/,(" $4" contradicións das institucións públicas nacionais e internacionais que non &,43+#'." .,." &$" 4AIB,'./'" $A/+(,&$&'" “sancionadora” ante gobernos e institucións “pares”, é dicir, de igual a ,0A$%W".,."&+4"4AIB,'./'4"2'B$.,42+4"&'" control para impoñerse entre os seus homónimos. Pregúntome se non se intenta desviar a atención cara os que teñen que cumprir esta norma para non centrar a atención onde debemos. O segundo motivo é zarandear a inercia á que nos sometemos persoas, autónomos, empresas pequenas e medianas. Creo que o primeiro deber dun mesmo é defenderse sen esperar a que outro o defenda. Tiñámolo claro cando o ser humano tiña que defenderse só, se podía, ou uníndose a outros, se non podía facelo só. A nosa inercia lévanos a preguntarnos sempre para que nos serve unha asociación ou un colexio, [A'"4'(_,:+".+4"&$W"4'"2'"<'.'IB,$"+" 4AIB,'./'"+A".+.W"B$.&+"$"('$%,&$&'"XW" precisamente, que a máis importante cualidade dunha organización é poñerlle voz aos que a compoñen ante os foros de decisión. Gustaríame saber cantos dos nosos representantes políticos no Parlamento Europeo e no Español contribuíron a emendar esta norma que está moi ben para as entidades I.$.B',($4"'"[A'".+."/'."4'./,&+".+" comercio onde a compra baséase no

instinto emocional, na inmediatez. Pero pode haber, quen escondido baixo a transparencia, crea que hai produtos que deben ser sometidos a un control especial, como as xoias, pero non un bolso ou carteira dunha determinada marca que triplica o importe dunha V+,$W"+A"+4"I.+4"'"2$0.?IB+4"B(,4/$,4" de varias especiais marcas, ou as porcelanas que compoñen unha vaixela ou tantos outros produtos que son dun alto prezo. Non digo que non haxa que controlar. Somos os primeiros en pedir control para evitar competencias desleais ou lamentables receptacións polas que solicitamos penas superiores. Pero se hai que controlar a priori, deberían ser todos os sectores, non vaia a ocorrer que os nosos consumidores se pasen a outro lugar porque non lles apeteza ter un control sobre o que se gastan, como +" 0$4/$." '" '." [A'" +" 0$4/$.N" LI(2+" que se oprimimos máis ás empresas non haberá quen desexe emprender unha actividade económica: Déixenme facer e administren ben os meus impostos para que haxa 3+%,B?$" '" %',4" 'IB$B'4" [A'" %'_'." $+" cárcere aos branqueadores, leis que non permitan a outros gobernos I4B$%,&$&'" 2?.,2$" $" '23('4$4" .+." ('4,&'./'4" +A" ('4,&'.B,$4" IB/,B,$4" +A" ocultar información dos seus clientes, pero non me obriguen a que eu sexa o policía e, ademais, me castiguen se non fago ben o meu traballo. Este tipo de asuntos non adoita preocupar a ninguén porque cando se debaten non hai noticias sobre eles, quédannos moi lonxe, ata que, de repente, se acercan tanto que temos que cumprir unhas obrigacións que nos descolocan. Esta vez, o sector xoieiro puido

( +,%&-./0

17/03/15 15:36


COXGA

reivindicar con tempo, que as obrigacións, previstas no Borrador e iva contra o logo no Proxecto da normativa deran a dúas branqueo de capitais, atenderan circunstancias esenciais, a primeira, que enticamente somos o único sector autenticamente comercial da norma (hai outro, o de úa tipoloxía antigüidades, que pola súa non é un comercio de todo odo tipo de a, a pequena consumidores) e a segunda, as empresas dimensión da maior parte das deste colectivo. esar que a É obrigatorio expresar Administración Española foii sensible ás stá obrigada, inquietudes do sector, que está por organismos supranacionais, a aprobar esta normativa pero isto non quere dicir que non esteamos en total desacordo con esta normativa sobre a que puidemos dicir algo e reducir parte das obrigacións que nos impoñía. Aludindo xa á norma, a mesma establece unhas obrigacións aos que comercian con metais preciosos ou pedras preciosas, é dicir, xoiaría, prataría e reloxaría con estes elementos. Estas obrigacións, para o noso sector, prodúcense en operacións a partir de 1.000 euros –en vigor dende o pasado 7 de novembro- ou en inferior contía se se presume risco ou fraccionamento, e se distribúen en tres grupos: Obrigacións de dilixencia. Son as que deben adoptar os empresarios '." 2$/'(,$" &'" ,&'./,IB$B,T.W" seguimento das relacións de negocio, a comprobación documental da identidade, da titularidade real, prohibición de revelación, supostos de reforzamento destas medidas en determinados casos e un réxime especial para a compravenda retallista, é dicir, de retallistas a clientes. A norma contempla un réxime especial para o cumprimento das “medidas de

dilixencia debida” aos comerciantes, que se relaciona tamén co número de empregados e o volume de facturación ou negocio. Obrigacións de información. Exame especial, obrigacións referidas á comunicación ao SEPBLAC, á conservación de documentos. Medidas de control interno. Análise de risco, procedementos de control interno, órganos de control interno, formación, manual de prevención. O réxime especial de compravenda retallista refírese unicamente ás medidas de dilixencia debida e non ás de información, comunicación ou medidas de control interno. O que cabe sinalar é que, como consecuencia das actuacións colexiais e asociativas, o sector xoieiro, prateiro e reloxeiro español dispón dun réxime especial para a compravenda retallista e exclusións ou redución das obrigacións aos que ocupen menos de 10 persoas e o seu volume anual de negocio non supere os 2 millóns de euros o que implica que un 80% do sector queda afectado por estes logros. As organizacións sectoriais, COXGA para os seus colexiados e A.E.J.P.R. para as empresas que están

asociadas directamenasoc poderán asesorar te, po sobre un sistema sobr que é importante qu cumprir máis que cu por unha razón de po sanción ou multa administrativa por unha razón de dereito penal. Cando hai problemas importante é demosgraves, o máis impor cumpriron as obrigacións trar que se cumpriro porque, noutro caso, administrativas porq poderán esgrimir a inas autoridades poder tencionalidade dun empresario de non cumprir coa dilixencia debida contra o branqueo, o cal ten unha extensión de dereito penal que se caracteriza por penas privativas de liberdade, moito máis importantes que unha multa. Non estamos de acordo con esta norma e o feito de mostrar A." &'4$B+(&+" 4,0.,IB$" '.B+./($(" o momento axeitado para a súa 2+&,IB$B,T." 3'(+" X" +<(,0$/+(,+" implantar o sistema de obrigacións contra o branqueo e o noso deber é alzar a voz pero tamén asesorar sobre o que hai que facer, implantar o sistema co menor risco de sanción e menor custo posible. Giovanna Tagliavía Directora da Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros

COLEXIO OFICIAL DE XOIARÍA

maquetaALENTO7b.indd 25

www.coxga.es

25

17/03/15 15:36


3!$1( &4%+

O bosque de prata de !&+f F'"#+

U

nha exposición, impulsada pola Consellería de Economía e Industria, recolleu a obra máis persoal e descoñecida do ourive compostelán Eloy Gesto, falecido en 2011. Bosques de Prata, que se pudo visitar na Casa do Cabildo (Praza de Praterías, Santiago de Compostela) do 11 de novembro ao 27 de xaneiro, foi unha merecida homenaxe a unha das I0A($4" 2;,4" ('3('4'./$/,_$4" da artesanía contemporánea en Galicia, ao principal impulsor da renovación da ourivería compostelá. Bosques de prata amosou o seu traballo máis íntimo e experimental, deseñado principalmente entre as décadas dos 80 e 90 e dedicado sobre todo á súa familia. Trátase de pezas .$4"[A'"2;,4"[A'".A.B$"$"I0A($" do artesán esvaece na do artista e nas que se evidencia o empeño de Eloy Gesto por levar a ourivería a uns niveis de experimentación únicos, nos que a tradición compostelá se revisa e se renova. O bosque, o campo, a natureza,

26

maquetaALENTO7b.indd 26

!"#$%&

#'()&*&

son constantes na obra de Eloy Ges/+W" [A'" 4'" ('m,B/'." /$./+" .$4" Y+(2$4" orgánicas que caracterizan as súas pezas como nos propios títulos das obras. A ourivería e a natureza, a prata e os piñeiros dos que tanto falaba, tradición e vangarda. O Eloy Gesto

máis valente e experimental entrelázase nestes bosques de prata e permítennos dar un paso máis na divul0$B,T." &$" +<($" &A.Z$" I0A($" B%$_'" &$" artesanía contemporánea en Galicia, un elo máis na longa tradición ourive de Compostela.

( +,%&-./0

17/03/15 15:36
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.