Memòria 2015 Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme

Page 1

MEMÃ’RIA

2015

1


2


SUMARI 4 PRESENTACIÓ 7 QUI SOM 8 QUÈ FEM 13 AGENDA D’ACTIVITATS 22 BALANÇ ECONÒMIC 23 DADES RELLEVANTS 24 COM ENS ORGANITZEM 25 LA COORDINADORA EN DADES

MEMÒRIA

2015

3


PRESENTACIÓ La Coordinadora d’ONG So­ lidàries va començar el 2015 amb canvis al Secretariat de la nostra entitat: el periodis­ ta Pau Lanao, vinculat a diver­ ses entitats solidàries i a la Co­ missió de Periodisme Solidari de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, va aga­ far el relleu a Rafel Villena, de Llagostera Solidària, que ha es­ tat al capdavant de l’entitat du­ rant més de 8 anys. Igualment, hem ampliat la Junta, amb una nova Secretària –Montserrat Fiol d’ACAPS Girona–, i amb una nova vocal –Anna Bonmatí, d’Àfrica Viva–. L’empremta periodística en la presidència s’ha deixat veure de seguida, amb la posada en marxa del programa a Televisió de Girona, Mirades, amb la po­ tenciació de la secció d’opinió al web de la Coordinadora, o amb l’inici d’una col·laboració periòdica amb la secció d’opi­ nió del Diari de Girona i la reac­ tivació de la col·laboració amb la secció d’opinió al Punt Avui. En el cas de TV Girona, es trac­ ta d’una col·laboració que s’ha 4

iniciat l’octubre del 2015 i que s’allargarà fins al juny del 2016. Una col·laboració mensual que tindrà com a resultat la produc­ ció de 9 capítols d’un programa dedicat a la solidaritat gironina. A Mirades es parteix del vi­ sionat d’un documental, i se­ guidament s’aborda amb dos o tres convidats, el tema pro­ posat des de la Coordinadora: gènere, immigració, alfabetit­ zació, persones refugiades, etc. Mirades és una eina valuosíssi­ ma que vol incitar a la reflexió de l’espectador/a sobre proble­ màtiques vinculades als Drets Humans. I ho fem des de punts de vista ben diversos i, a vegades, fins i tot desconeguts pel públic. Totes aquestes noves col·labo­ racions amb mitjans de comu­ nicació iniciades al 2015, ens permeten millorar la visibili­ tat de l’activitat solidària de les entitats de la Coordinadora i fomentar un nou discurs de la cooperació i la solidaritat. Tan­ mateix, enguany s’ha renovat el web (www.solidaries.org), amb una nova imatge, una major usabilitat pel navegador, i no­ ves funcionalitats. Des dels ini­

cis de la Coordinadora, l’apos­ ta per un mitjà de comunicació propi ha estat indiscutible. És el tercer cop des de l’any 1996 que canviem de web, per anarlo adaptant a les novetats tec­ nològiques i per fer-lo més útil per a les entitats i la ciutadania.

En record de Vicenç Fiol El mossèn Vicenç Fiol i Navarra ens va deixar el passat 16 d’agost a l’edat de 77 anys, després de tota una vida dedicada a les persones amb menys recursos i oportunitats. Són moltes les entitats amb les quals va colaborar durant moltes dècades, com Justícia i Pau, l’Agenda Llatinoamericana, Àkan i el Fòrum Joan Alsina, del qual va serne cofundador. Fill de la Jonquera, sempre es va distingir per ser un capellà lliurat en cos i ànima a les classes treballadores.

Sens dubte, un dels apartats millorats del nou web és l’apar­ tat CeDRe, que permet veure i localitzar de manera senzilla uns 3.800 recursos que posem a l’abast de la ciutadania i les ONG per reforçar la sensibilit­ zació respecte els diferents ei­ xos de treball de la Coordinado­ ra i les seves entitats. Fins ara, tot el material audiovisual no era localitzable per cercador. Aquest ha estat un gran pas en­ davant pel CeDRe –centre de referència a Catalunya pel que fa a recursos de Pau, Drets Hu­ mans i solidaritat– i per la ges­ tió dels seus recursos. D’entre les campanyes i acti­ vitats de sensibilització fetes al 2015, cal destacar la finalit­ zació de la Mostra de Teatre Inclusiu que ens ha permès arribar a gairebé un miler de


\ Jornada Anual 2015. persones de 10 poblacions gi­ ronines –en el cas de Girona s’ha anat a quatre barris de la ciutat i en el de Figueres, a dos. La Mostra també ha estat a Por­ queres, Llagostera, Lloret de Mar, Olot, Quart, Roses, Salt i Torroella de Montgrí. I volem destacar aquesta campanya en especial, perquè ens hem en­ dinsat en una nova disciplina com és el teatre a l’hora de sen­ sibilitzar, perquè ha implicat el treball conjunt a quatre ban­ des, del Grup de Gènere i Inter­

\ La Coordinadora estrena web.

5


PRESENTACIÓ

culturalitat de la Coordinadora, la recentment desapareguda GRAMC, i Llagostera Solidària, a banda de l’equip tècnic de la Coordinadora, i perquè la Mos­ tra ha tingut un plus d’innova­ ció en el format: les represen­ tacions anaven acompanyades d’un fòrum, un espai de diàleg artistes i entitat amb el públic. Igual que amb la Mostra de Te­ atre Inclusiu, en la campanya del DENIP d’enguany, el món cultural també ha estat ben present perquè hem convidat els escriptors i escriptores de la demarcació, a col·laborar en la Diada Escolar de la No Violèn­ cia i la Pau amb els seus contes. Aquesta col·laboració ens ha permès arribar a nous públics, una de les nostres obsessi­ ons, gràcies a la notorietat d’al­ guns dels escriptors i escripto­ res –Josep M. Fonalleras, Maria Mercè Roca, Carles Sala o Do­ lors Garcia Cornellà, entre d’al­ tres–, i hem arribat també a nous mitjans de comunicació com el diari Ara. Pel que fa a l’enfortiment i apo­ derament d’entitats, la Coor­ 6

dinadora d’ONG Solidàries ha seguit en la línia ja iniciada els darrers anys d’augmentar la formació, ajustada a les de­ mandes de les mateixes enti­ tats. En aquest sentit, s’ha do­ nat continuïtat a la formació específica per a les entitats de codesenvolupament en la ges­ tió de projectes, ja que presen­ ten dificultats diferents a les de la resta d’ONG. Cal esmentar també, els esfor­ ços que s’han fet des de les Co­ ordinadores de Girona, Llei­ da i Tarragona, per aconseguir dotar les entitats del territori d’una convocatòria pròpia de

subvencions de l’Agència Ca­ talana de Cooperació al Des­ envolupament, donades les peculiaritats de les nostres en­ titats, que estan formades per voluntariat i que, per tant, te­ nen escasses oportunitats de competir amb les ONG profes­ sionalitzades pròpies de Bar­ celona. La millora de les rela­ cions amb aquest organisme de la cooperació catalana ens ha permès també col·laborar en el disseny i l’execució d’un Fons Específic per a l’enforti­ ment de les capacitats del tei­ xit associatiu de les entitats gi­ ronines i lleidatanes. El 2015 doncs, s’ha fet camí en el reco­

\ Primera emissió del

programa 'Mirades'., en col·laboració amb TVGirona.

neixement del paper de les pe­ tites ONG i a dotar-les d’eines per al seu enfortiment, que be­ neficien directament el teixit associatiu de les comarques gi­ ronines.


QUI SOM

La Coordinadora d’ONG Soli­ dàries agrupa les entitats so­ lidàries de les comarques gi­ ronines i l’Alt Maresme, que treballen temes vinculats a les desigualtats i la justícia glo­ bal.

4 Diverses activitats d'aquest 2015.

Busquem la transformació so­ cial mitjançant la reflexió, l’ac­ ció, la sensibilització, la denún­ cia i la reivindicació. Volem ser referents en temes de cooperació i solidaritat Nord-Sud a les comarques gi­ ronines per a les entitats que treballen en aquests àmbits, per a les diverses administra­ cions, per a l’àmbit educatiu i per a la ciutadania en general. Busquem aportar reflexions i continguts sobre les temàti­ ques que ens ocupen. Volem donar resposta a les ne­ cessitats de les nostres entitats per facilitar el treball en xarxa i les accions conjuntes, i incre­ mentar així l’abast de la nostra incidència política i sensibilit­ zació per a la transformació so­ cial cap a una ciutadania crítica i un món més just.

La nostra Missió «Potenciar la coordinació, do­ nar suport a les iniciatives co­ munes i a la infraestructura i contribuir a la capacitació i l’en­ fortiment institucional de les entitats de Pau, Drets Humans i cooperació pel desenvolupa­ ment de les comarques gironi­ nes i l’Alt Maresme, per tal d’in­ crementar la seva incidència política amb la finalitat de trans­ formar la societat per aconse­ guir unes relacions justes entre el Nord i el Sud i un desenvolu­ pament humà sostenible.»

L’ORGANIGRAMA

> Amy Sabaly, Projecte Enfor­

Secretariat

> Carles Serra, Secretaria i entitats

tim el Codesenvolupament > Pau Lanao, President > Lluís Puigdemont, Vicepresident

Voluntariat

> Montse Fiol, Secretària

> Teresa Barceló, Suport en la cata­

> Carme Vinyoles, Tresorera > Rafel Villena, Vocal > Anna Bonmatí, Vocal > Jordi Planas, Vocal

logació del Centre de Recursos > Laura Castaño, Suport en l’ela­ boració de Guies Pedagògiques sobre els DVDs del CeDRe > Jon Giere, Suport en l’elabo­

Equip tècnic

ració de materials gràfics del

> Sònia Cervià, Comunica­

CeDRe de la Coordinadora

ció pel Desenvolupament > Núria Cuadrat, Educació pel Desenvolupament > Nina Pagès, Comunica­ ció pel Desenvolupament

7


QUÈ FEM? 10 anys de la Nit Jove de Cinema Solidari Unes 200 persones van assis­ tir la desena edició d’aques­ ta petita marató cinematogrà­ fica que coorganitzem el mes de novembre amb l’Oficina de Cooperació de la Universitat de Girona. La triple proposta d’enguany era: Mil veces buenas noches, Django Desesperado i El

niño, que van ser presentades per la Comissió de Periodisme Solidari, l’Associació pel Des­ envolupament del Riu Senegal, i per la Fundació Ser.gi, respec­ tivament.

Desigualtat i propietat, a l’Agenda Llatinoamericana Aquesta campanya de sensibi­

lització va celebrar el seu 25è aniversari. La presentació de la campanya la va fer el teòleg, José María Vigil, al Centre Cívic Sant Narcís de Girona. En l’acte es va lliurar el Premi a la Difusió del Decreixement, a l’Associa­ ció Recerca i Decreixement, i el Premi a l’Opinió Escrita, que van compartir quatre autors i autores.

Com mostren els mitjans de comunicació la sexualitat femenina? El Grup de Gènere i Intercul­ turalitat de la Coordinadora d’ONG Solidàries va proposar dues activitats per a celebrar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, molt vin­ culades al dret a la informació i a la imatge que transmeten de

\ Presentació de la

revista 'Píkara', coincidint amb el 8 de març.

4 Presentació de la

campanya de l'Agenda Llatinoamericana 2016.

8


la sexualitat femenina els mit­ jans de comunicació: d’una banda, una xerrada amb Merit­ xell Esquirol, autora d’un estu­ di sobre la sexualitat femenina al llibre Cinquanta Ombres de Grey i la presentació de la revis­ ta digital Píkara.

de compliment dels compro­ misos adquirits l’any 2011. Al 2015 també es va actualitzar el document de compromís i, en el marc del debat electoral or­ ganitzat per la XDS, es va convi­ dar les diferents candidatures a assumir-lo i firmar-lo.

II Trobada de Codesenvolupament a l’Àfrica

Participem al Consell de Solidaritat de Girona

A finals de gener, vam celebrar una jornada en la que es va vi­ sibilitzar la importància i el suport, tan a nivell institucio­ nal com d’entitats, que des de Girona s’ha donat al codesen­ volupament. Es va debatre so­ bre aquesta forma de coopera­ ció tan arrelada i potent a les comarques gironines i va ser, també, l’acte que va cloure el projecte de formació Enfortint el codesenvolupament.

Incidència i compromís La comissió del Compromís Polític va reunir-se amb l’alcal­ de de Girona, Carles Puigde­ mont, i el regidor de Serveis Socials i Cooperació de l’Ajun­ tament de Girona, Eduard Berloso, per avaluar el grau

Mitjançant el treball coordi­ nat entre entitats, regidors i tècnics de l’ajuntament, s’ha unificat i consensuat el càlcul del percentatge que el consis­ tori destina a cooperació, així com també del treball realitzat per les entitats i el Consell per tal d’iniciar l’any vinent pro­ jectes de cooperació directa. Al Consell, també hem iniciat el treball Girona ciutat de pau i drets humans, amb una prime­ ra acció: demanar l’exclusió de l’exèrcit de la Fira ExpoJove.

Lluitant per les petites ONG gironines Al 2015 vam traslladar a la di­ recció de l’ACCD el nostre ma­ lestar davant el fet que cap de les entitats gironines que es van presentar a la seva convo­

catòria de subvencions van re­ bre finançament. Després de diverses gestions, i del treball conjunt amb la Coordinadora de Lleida, s’ha aconseguit que s’obrís una convocatòria espe­ cífica per a entitats de les de­ marcacions de Girona, Lleida i Tarragona.

\ Enfortint el

codesenvolupament.

Objectiu: Salt! Donat el canvi de govern al cap­ davant del municipi saltenc i donat que a la Coordinadora hi participen moltes entitats sal­ tenques, s’ha cregut molt opor­ tú contactar amb el nous re­ presentants polítics i intentar restablir les relacions a nivell institucional. 9


QUÈ FEM?

\ Mostra de Teatre Inclusiu. Estrenem web El 2015 ha estat un any intens en l’àrea de comunicació i per això també s’ha doblat els re­ cursos humans, amb la con­ tractació a mitja jornada d’una segona periodista. El canvi de web ha suposat un canvi d’em­ presa informàtica perquè es pretenia guanyar usabilitat i incorporar noves funcionali­ tats com la que permet consul­ tar en línia tots els recursos del CeDRe. El nou solidaries.org és més visual i té una navegació més intuïtiva, i disposa d’un millor cercador. 10

\ Dinàmiques al CeDRe. Col·laboració amb TV Girona Amb l’objectiu de continuar fomentant un nou discurs de la cooperació i la solidaritat, l’octubre de 2015 vam posar en marxa el programa Mira­ des, una coproducció amb TV Girona de caire mensual sobre solidaritat. Aquest programa ens serveix per fer reflexionar l’espectador/a sobre proble­ màtiques vinculades als Drets Humans, des de punts de vista ben diversos i a vegades fins i tot desconeguts pel públic. Al 2015 hem parlat de l’Agenda

Llatinoamericana, de les per­ sones refugiades i dels ager­ manaments solidaris. Al 2016, continuarem amb l’emissió de nous capítols.

La teva opinió compta! Aquest any es va obrir un nou acord amb el Diari de Girona, mitjà de comunicació amb el qual encara no hi havíem tre­ ballat periòdicament, que ens permet la publicació periòdica d’articles d’opinió escrits, en­ carregats o simplement gesti­ onats. També s’ha recuperat l’espai d’opinió del Punt Avui.

Periodisme i ONG Mitjançant la participació a la Comissió de Periodisme Solida­ ri de Girona, hem impulsat dues activitats durant al 2015: un ta­ ller sobre informació solidària i mitjans de comunicació adre­ çat a entitats i periodistes de l’Alt Empordà, i la presentació d’una pel·lícula sobre el Dret a la Informació, en el marc de la Nit Jove de Cinema Solidari realitza­ da al Cinema Truffaut de Giro­ na, conjuntament amb la UdG.

Mostra de Teatre Inclusiu Al 2015 hem posat punt final al


4 Campanya 'Escriptors per a la pau'. Lluís Freixas, Núria Martí i M. Mercè Roca.

certament de teatre. Ha estat una important eina de sensibi­ lització al territori que ha arri­ bat a 10 poblacions gironines – en el cas de Girona s’ha anat a 4 barris de la ciutat de Girona i en el de Figueres, a 2 més. La Mos­ tra també ha visitat Porqueres, Llagostera, Lloret de Mar, Olot, Quart, Roses, Salt i Torroella de Montgrí. La mostra ha arribat a unes 1.500 persones, aproxi­ madament.

Dones Defensores dels Drets Humans Aquest 2015 hem aprofitat el treball fet pel Grup de Gène­ re i Interculturalitat de la Co­ ordinadora per donar visibili­ tat a les Dones Defensores dels Drets Humans i hem elaborat una sèrie de quatre punts de lli­ bre (4.000 en total) que s’han distribuït a través de la xarxa de biblioteques de tota la demar­ cació de Girona. Les defenso­

res escollides han estat Victoire Ingabire, Rosa Parks, Sampat Pal Devi i Shirin Ebadi. Cada punt de llibre inclou un breu apunt biogràfic sobre la lluita d’aquestes dones i la reivindi­ cació dels seus drets.

Escriptores i escriptors per la Pau La campanya per al DENIP “Contes per la Pau” ha involu­ crat un major nombre de per­

sones que les quatre edicions anteriors fetes a Girona, gràci­ es a l’extensió de la campanya a Figueres ciutat. Al 2015, cal­ dria destacar la participació de 12 escriptores i escriptors de les comarques gironines: Do­ lors Garcia, Lluís Freixas, Núria Martí, Josep M. Fonalle­ ras, Maria Mercè Roca, Jo­ sep Pastells, Mar Bosch, Mer­ cè Saurina, Carles Sala, Enric Ramionet, Àngel Burgas i Tali Company. Amb tots els contes i les il.lustracions es van editar dues versions –una emporda­ nesa i l’altra gironina– del lli­ bre Contes per la Pau.

De visita al CeDRe Més que consolidades estan les visites al CeDRe, per part dels estudiants del territori, que vé­ nen a realitzar tallers, a experi­ mentar amb els jocs i materi­ als i a informar-se de l’activitat 11


QUÈ FEM?

4 Concentració

contra les polítiques migratòries de la UE. la jornada les entitats vam pro­ posar 12 punts per fer de Ca­ talunya un país més just, com aplicar una fiscalitat justa, as­ segurar un habitatge digne per a tothom, o eradicar les políti­ ques migratòries racistes, en­ tre d’altres.

Refugiats i Dret d’Asil en el Dia dels Drets Humans.

de les entitats de solidaritat. Per primera vegada, s’ha obert de forma explícita un hora­ ri d’atenció a professionals de l’educació per a les consultes i assessoraments particulars en matèria d’Educació pel Desen­ volupament. En total, s’han fet unes 16 sessions de formació i assessorament específic, a ban­ da de les atencions individua­ litzades.

Més DH i gènere al CeDRe Al 2015 s’ha prioritzat la com­ pra de materials que tinguessin present l’enfocament de gène­ 12

re i drets humans. Això és degut a l’interès per part de la Coor­ dinadora d’oferir el màxim de facilitats i informació a les en­ titats i ciutadania que volen tre­ ballar seguint l’enfocament del Pla Director de l’Agència Cata­ lana de Cooperació.

Iniciem col•laboració amb l’ICIP Hem començat a col·laborar amb l’Institut Català Interna­ cional per la Pau (ICIP), i hem comptat amb el seu assessora­ ment a l’hora de cercar materi­ als bàsics per a aprofundir en

temes de pau i d’educació i cul­ tura de pau.

12 fronts en la lluita contra les desigualtats Des de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gi­ ronines i l’Alt Maresme i la Xar­ xa pels Drets Socials de Girona, al 2015 es va organitzar un cer­ cle de silenci per tal de cridar l’atenció sobre les desigualtats i les xifres de la pobresa. Va ser el 17 d’octubre a la Plaça Salva­ dor Espriu de Girona, amb la participació d’una quarantena de persones. En el manifest de

Coincidint amb el 10 de desem­ bre, Justícia i Pau Girona amb la col·laboració de la Comissió de Drets Humans de la Coordi­ nadora va organitzar una taula rodona amb la participació de Josep M. Terricabras, Anna Ser­ ra, i Cristina Mas. En el marc d’aquest acte, la Comissió va muntar un recorregut reflexiu pels drets humans, entorn la Casa de Cultura de Girona


AGENDA D’ACTIVITATS Enfortim la pau: educació i desarmament

Denúncia del model energètic

Coincidint amb el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el 30 de gener, Jordi Armadans, presi­ dent de FundiPau va oferir una xerrada a la Casa de Cultura de Girona, convidat per Amics de la UNESCO de Girona.

El 6 de febrer l’Associació Engi­ nyeria Sense Fronteres va pre­ sentar al Cinema Truffaut de Girona el documental Les nos­ tres energies en què es denun­ cia el sistema energètic vigent. És una de les activitats de sensi­ bilització d’ESF Girona. Durant aquest any, l’entitat també va fer altres xerrades de sensibilit­ zació sobre el cost de l’energia o la gestió de l’aigua.

Sis raons per rebutjar el tractat de lliure comerç i inversions Frédéric Viale, membre d’AT­ TAC-France i expert en el Trac­ tat de Lliure Comerç i Inver­ sions (TTIP) que negocien secretament els EUA i la Unió Europea, va ser a Girona per exposar que el TTIP és perju­ dicial per a l’alimentació, per als serveis públics, pels drets laborals, pel medi ambi­ ent, pel funciona­ ment democrà­ tic i pels Estats, que perden pes davant les mul­ tinacionals. L’acte va estar organitzat pel Procés Constituent de Girona, amb la col·laboració de la XDS i la Coordinadora d’ONG Soli­ dàries.

Sessions informatives sobre brigades A principis d’any és moment de posar en marxa les sessions in­ formatives sobre els camps de solidaritat i brigades que es fa­ ran a l’estiu en països del Sud. Entitats com la Xarxa Solidària de Sant Feliu, SCI, Setem Giro­ na, Soarpal, CCU ol’ Associació Nou Sol van participar en diver­ ses xerrades informatives.

Les conseqüències del conflicte del Congo El Grup d’Empordanesos i Em­ pordaneses per la Solidaritat i Amnistia Internacional Alt Em­ pordà, amb la col·laboració de

\ Conferència de Frédéric Viale, membre d'ATTAC-France, en contra del TTIP.

la Lliga dels Drets dels Pobles, van presentar l’11 de març a La Cate de Figueres el documental Uchungu na tumaini, en què es mostra l’acarnissament sobre la població en el conflicte a l’est de la República Democràtica del Congo.

re a Salt i Girona l’espectacle Dansem realitzat per diverses companyies i escoles de dan­ sa de les comarques gironines. L’espectacle té la finalitat de re­ collir fons per aquesta entitat.

Dansant per Càritas

Durant el mes de març es va po­ der visitar a la Casa de Cultu­

El mes de març es va poder veu­

Exposició sobre les dones sahrauís

13


AGENDA D’ACTIVITATS

ra de Lloret de Mar l’exposició [13]25 Al principi va ser la pa­ raula. Dones del Poble Sahrauí del fotògraf Daniel Lagar­ tofernández, organitzada per la Plataforma per la Pau Lloret de Mar.

Recerca) van posar en mar­ xa aquest curs, amb la volun­ tat d’oferir una formació a les persones que treballen o col·laboren en entitats i institucions dedicades a l’acollida i l’aprenentatge de segones llengües amb persones immigrades.

Els matrimonis forçats a Catalunya Carme Vinyoles, de l’Asso­ ciació Valentes i Acompanya­ des, va explicar el 19 de març a la llibreria Low Cost de Figue­ res com s’estaven abordant els casos de matrimonis forçats a casa nostra. Era un acte amb motiu del 8 de març i coorganit­ zat pel Grup de Dones de l’Alt Empordà-Glòria Compte, el Grup Iris, la Dona dóna, la Xarxa Voluntariat de Figueres, i la Se­ cretaria de la Dona d’ERC i CUP.

Brigada CNA35 a Nicaragua El 20 de març, Sebas Parra de l’AEPCFA va presentar al Casal Independentista el Forn la bri­ gada que a l’estiu aniria a Nica­ ragua a participar en els actes commemoratius del 35è ani­ versari de la Cruzada Nacional de Alfabetización. 14

Marxa pels Drets Socials 2015 \ Brigada CNA35.

Viatge sociocultural al Marroc Entre el 29 de març i el 3 d’abril, vacances de Setmana Santa, l’associació ECCIT va organit­ zar un viatge per donar a conèi­ xer la realitat social, cultural, religiosa, artística i gastronò­ mica del Marroc.

Acollida sociolingüística de persones nouvingudes La Fundació SER.GI, Càritas Diocesana de Girona i ACE­ FIR (Associació Catalana per a l’Educació, la Formació i la

Nova edició d’aquesta camina­ da reivindicativa que organitza la Xarxa de Lluita pels Drets So­ cials durant la qual es visiten di­ ferents espais relacionats amb els drets socials. Al llarg de la Marxa es van tenir en compte les darreres retallades en drets socials i les lleis aprovades re­ centment i que resulten més re­ gressives. En aquesta ocasió la marxa va sortir de davant la Co­ ma-Cros (Salt) i va arribar a la Plaça del Vi de Girona

Debat electoral Els candidats a les eleccions municipals de la ciutat de Giro­ na van respondre les preguntes sobre drets socials formulades directament per la ciutadania. Un nou format proposat per la

Xarxa pels Drets Socials de Gi­ rona com a debat electoral pre­ vi al 24 de maig.

Documental sobre la corrupció a Espanya Oxfam Intermón va presentar el 16 d’abril al cinema Truffaut de Girona el documental Cor­ rupción, el organismo nocivo que analitza com s’està desta­ pant la corrupció a l’Estat espa­ nyol, com es genera i com pot lluitar-hi la ciutadania.

Concert per la pau a Lloret de Mar El Teatre de Lloret va ser l’esce­ nari del concert que va oferir el 17 d’abril el cantautor andalús Paco Damas organitzat per la Plataforma per la Pau.

Suport a les dones iranianes Amnistia Internacional va or­ ganitzar el 18 d’abril, en el marc de la Fira d’Entitats celebrat a la plaça Constitució de Girona, activitats de suport pels drets de les dones iranianes consis­ tents en una recollida de signa­ tures i en tallers de pintura de cares per a nens i nenes. Tam­


15


AGENDA D’ACTIVITATS

4 Acte commemoratiu per a Quim Vallmajó.

bé va recollir firmes Amnistia Internacional Alt Empordà, a la seva parada de Sant Jordi a la Rambla de Figueres.

Col·laborant amb projectes a Kènia

d’abril es van celebrar a la seva població natal, Navata, dife­ rents actes commemoratius organitzats pel Grup d’Empor­ danesos i Empordaneses per la Solidaritat.

L’Associació Children of Africa de Figueres va organitzar el 26 d’abril un dinar-concert al local Les Mèlies de Vilafant per reco­ llir diners per als projectes que duen a terme a comunitats ru­ rals de Kènia.

Caminada solidària

Recordant en Quim Vallmajó

La MDA premia el capítol Migracions, coproduït per l’Agenda Llatinoamericana

En motiu del 21è aniversari de l’assassinat a Rwanda d’aquest missioner empordanès el 26 16

Mans Unides de Girona va or­ ganitzar el 26 d’abril una ca­ minada pels entorns de Santa Coloma de Farners per recollir diners per als seus projectes de cooperació a Haití.

La Mesa per a la Diversitat en

l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya va premiar, amb una menció espe­ cial, el capítol ‘Migracions’ del programa L’excusa, emès per CalellaTV.cat i produït per la Comissió de l’Agenda Llatino­ americana de la Coordinadora d’ONG Solidàries i Produccions MINNIM.

Marxa pel Sàhara El primer de maig es va celebrar a Girona la 3a Marxa Solidària de Palau organitzada per l’As­ sociació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, amb l’objectiu de recollir fons per a l’entitat.

Analitzant les primaveres àrabs El 21 de maig Banyoles Solidà­ ria va organitzar la xerrada «De les primaveres àrabs als estats actuals», a càrrec de l’arabista Dolors Bramon.

Festa del Comerç Just i la Banca Ètica La plaça Independència de Girona va ser l’espai on el 23 de maig es va celebrar una nova edició d’aquesta festa amb la participació de les següents entitats de la Coordinadora d’ONG Solidàries: Setem, Oxfam Intermón, Comissió de l’Agenda Llatino­americana, Enginyeria Sense Fronteres, Dagua, Justícia i Pau, i Xangara.

Vacances en Pau 2015 Una vuitantena d'infants sah­ rauís van participar al programa de «Vacan­ ces en Pau» a la de­ marcació de Giro­ na. És una iniciativa d'ACAPS-Girona.

Teatre per Càritas Al Teatre Municipal de Salt es va representar el 31 de maig l’obra La Bella y la Bestia per part de la Coral Rossinyol i Ali­ mara per recaptar fons per als projectes de l’entitat.

L’exemple de Gàmbia Banyoles Solidària va orga­ nitzar el 7 de juny una xerra­


amb el municipi nicaragüenc de Palacagüina així com tam­ bé el 36è de la Revolució Po­ pular Sandinista i el 35è de la Cruzada Nacional de Alfabeti­ zación.

Tallers d’energia solar La plaça Salvador Espriu de Gi­ rona va ser l’escenari el 6 de juny d’uns tallers demostra­ tius dels usos de l’energia solar duts a terme pel grup de Girona d’ Enginyeria Sense Fronteres.

40è aniversari de Justícia i Pau

da titulada Kerewan (Gàmbia): Terres comunals, agricultura i alimentació per mostrar la dis­ tribució i l’ús de la terra, l’agri­ cultura de proximitat i els reptes agrícoles d’aquesta po­ blació germana.

Diferents persones que han for­ mat part activa d’aquesta orga­ nització al llarg d’aquestes qua­ tre dècades van reunir-se el 20 de juny al monestir de Sant Da­ niel de Girona per repassar-ne la trajectòria i definir els reptes de futur.

Taula rodona sobre les religions La Casa de Cultura de Girona va acollir el 10 de juny la taula ro­ dona «Religions: font de pau o de violència?» organitzada per Justícia i Pau i en la que van par­ ticipar la directora de l’ICIP, Tica Font, i el missioner Josep Frigola.

\ A dalt, infants participants

al programa Vacances en Pau, amb l'acalde de Girona. En aquestes línies, tallers d'energia solar a càrrec d'ESF Girona.

Aniversari de l’agermanament entre Arbúcies i Palacagüina El 27 de juny aquesta localitat selvatana va acollir diversos actes per commemorar el 29è aniversari de l’agermanament

Festival africà a Santa Eugènia Un dels actes programats en el marc de la Festa Major del barri gironí de Santa Eugènia va ser el Festival d’Agermana­ ment de Cultures organitzat per l’associació Cassumaï el 12 de setembre. Van partici­ par-hi entitats de Senegal, Gui­ nea Conakry, Camerun, Gha­ na, Marroc i Gàmbia, i s’hi va donar a conèixer la realitat, els balls tradicionals i la gastrono­ mia d’aquests països.

Pícnic per la Pau Amb motiu del Dia Internacio­ nal de la Pau al Jardí de la Pau 17


AGENDA D’ACTIVITATS

4 Jornada d'Interculturalitat

a Arbúcies. A sota, campanya per abolir les armes nuclears.

ral Dzivani Primary School de Kènia.

Teatre per a la reflexió

de Lloret de Mar s’hi va celebrar el 20 de setembre el segon Píc­ nic per la Pau organitzat per la Plataforma per la Pau d’aques­ ta localitat costanera.

Interculturalitat i solidaritat al carrer El 7 i 11 d’octubre, a Arbúcies, es van celebrar diferents actes –xerrades, exposicions, tastets gastronòmics, actuacions mu­ sicals– amb la participació de les diferents entitats solidàries de la vila en el marc de la 9a Jor­ nada intercultural i solidària.

Exposició sobre els drets sexuals i reproductius L’artista plàstica i fotògrafa, Pe­ 18

tra Vlasman, va estar treballant dos anys el projecte «Manifes­ ta’t!» en el marc de la campanya d’Amnistia Internacional El meu cos, els meus drets. El resul­ tat és una exposició que es va poder visitar del 17 al 31 d’oc­ tubre a La Cate de Figue­ res, complementada amb altres activi­ tats.

Exposició sobre els efectes de les bombes atòmiques Amb motiu del 70è aniver­ sari del llançament de les bom­ bes atòmiques la Casa de Cul­ tura de Lloret de Mar va acollir,

a proposta de la Plataforma per la Pau, durant el mes de novembre l’exposició Hiro­ shima-Nagasaki. 70 anys de la bomba atòmica. La inauguració va comptar amb la presència del cònsol del Japó a Barcelona, Hiroyuki Makiuchi.

Festival 'Halloween' per a un projecte educatiu La vigília de Tots Sants, a Figueres, l’Associació Children of Africa va organitzar una sè­ rie de tallers, música i jocs rela­ cionats amb el Halloween per recollir diners per a l’escola ru­

L’Ateneu de Celrà va ser l’es­ pai escollit per estrenar, el 7 de novembre, l’obra El rey del Gu­ rugú. Coproduïda per La Nave Va, ens narra el drama de la im­ migració des d’uns ulls de gos, amb una mirada alhora lúcida i desconcertada.

Informació sobre els projectes de cooperació El 12 de novembre, en el marc dels dijous culturals, Dolors Terradas va explicar els projec­ tes de cooperació que Banyoles Solidària du a terme a Nicara­ gua, El Salvador i Gàmbia.

40 anys d’exili La darrera setmana de no­ vembre l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí va programar a Girona una sèrie d’actes per recordar que fa 40


19


AGENDA D’ACTIVITATS ^ Exposició de l'ICIP a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, en col·laboració amb la Coordinadora.

anys que la població sahrauí sobreviu exiliada al desert i que el referèndum d’autodetermi­ nació continua essent una pro­ mesa incomplerta.

'Flashmob' per les persones sense llar Càritas va organitzar, el 26 de novembre, aquest acte simbò­ lic de carrer davant la seu de la Generalitat a Girona per fer vi­ sible el problema que pateixen moltes persones i famílies ar­ reu del país.

Pel·lícula sobre les noves formes de guerra El cinema Truffaut de Giro­ na va acollir el 5 de desembre la projecció de Drones, un film que denuncia la guerra tecno­ lògica, que està causant greus violacions de drets humans que queden impunes. L’acte va estar organitzat pel grup gironí d’Amnistia Internacional.

Nova edició del calendari solidari A la sala la Cate de Figueres es va presentar el 9 de desembre el calendari solidari del Grup d’Empordanesos i Emporda­ 20

neses per la Solidaritat que aquest 2016 tracta dels movi­ ments socials i la nova partici­ pació ciutadana.

Les morts provocades per la tecnologia Saps de què està fet el teu mò­ bil? va ser el títol de la xerrada informativa sobre les guerres, morts i conflictes causades per l’extracció de minerals com el coltan, el tungstè, el níquel o el coure. L’acte el va organit­ zar Enginyeria Sense Fronte­ res el 10 de desembre al Cam­ pus Montilivi de la Universitat de Girona.

Taula rodona sobre les persones refugiades En el marc del Dia dels Drets Humans, 10 de desembre, Jus­ tícia i Pau va organitzar a la Casa de Cultura de Girona una taula rodona amb Josep M.


Terricabras, filòsof i europarla­ mentari; Anna Serra, advocada i responsable del Servei d’Aco­ llida a Immigrants i Refugiats de Creu Roja Girona; i Cristina Mas, periodista del diari Ara.

rani ni enlloc», a la que van as­ sistir més de 300 persones.

Curs d’acollida sociolingüística La Fundació Ser.Gi i Càritas són dues de les entitats impul­ sores de la 2a edició del Curs d’acollida sociolingüística de persones nouvingudes que va començar el mes d’octubre adreçat a persones que treba­ llen en l’acollida sociolingü­ ística de les persones joves i adultes migrades.

L’Espai Antiracista de Salt i Girona es presenta Diferents sensibilitats i proce­ dències van confluir en la cre­ ació d’aquest espai de debat i acció, del qual la Coordinado­ ra en forma part. La platafor­ ma neix amb l’objectiu de de­ fensar la igualtat entre totes les persones, sense importar el seu gènere, origen ni cultura.

La Comissió de Suport a les persones refugiades es posa en marxa Una de les primeres accions de sensibilització de la Comis­ sió de Suport a les persones refugiades de la Coordinado­ ra d’ONG Solidàries és aquest cicle de cinema que va inclou­ re els següents títols: In this world, El rumor de la arena i Las tortugas también vuelan. Al se­ tembre, també es va activar una concentració amb el lema «No més morts, ni al Mediter­

\ Acollida

Els comerciants amb Ser.gi i Càritas Girona

4 Acte sobre

El 18 d’octubre es va celebrar una nova edició de la tradicio­ nal curs del carrer Nou que or­ ganitza l’Agrupació de Comer­ ciants de Girona Centre Eix Comercial. L’edició del 2015 va tenir dues proves solidàries a favor de la Fundació Ser.gi i de Càritas Diocesana de Girona.

sociolingüística.

Drets Humans de Justícia i Pau.

4 Primeres

reunions per crear una comissió sobre persones refugiades.

21


BALANÇ ECONÒMIC

El primer que es pot perce­ bre de les taules de despeses i ingressos d’aquest any 2015 és que s’ha gastat menys del que s’ha ingressat, la qual cosa ens permet anar afermant una estabilitat econòmica que doni tranquil·litat al nostre pro­ jecte. Pel que fa a les despeses es pot observar que, a diferèn­ cia d’anys anteriors, la parti­ da de contractacions externes s’ha incrementat considerable­ ment. Un increment, a l’igual que el de dietes i desplaça­ ments, que es deuen en bona part a la realització de la Mostra de Teatre Inclusiu –contracta­ ció del coordinador de la Mos­ tra i desplaçaments d’actrius i actors–. Una altra partida que ha tin­ gut un augment significatiu ha estat la de comunicació de­ gut a la renovació de la pàgina web, una renovació que també ha comportat que pugessin les despeses de personal en con­ tractat durant mig any una per­ sona com a reforç de l’àrea de comunicació. 22

Respecte dels ingressos es constata a simple vista el re­ tard majoritari en el pagament de les administracions. Tot i que s’ha d’aclarir que en els casos que es tracta d’una se­ gona part del pagament acor­ dat aquesta es realitza després d’haver presentat la justifica­ ció del projecte. Cal destacar, malgrat es tracti d’una quan­ titat petita, la contribució eco­ nòmica que les entitats de la Coordinadora fan per al seu manteniment.

DESPESOS 2015 CONCEPTE Despeses de personal

QUANTITAT 94.167,55 €

Material fungible

265,27 €

Altres

490,14 €

Material gràfic i comunicació

10.082,54 €

Contractacions externes

11.533,15 €

Dietes i desplaçaments

3.310,43 €

Recursos

2.346,37 €

Fiances retornades

450,00 €

Despesa bancària

36,25 €

TOTAL

122.681,70 €

INGRESSOS 2015 CONCEPTE Conveni Aj. Figueres 2014 Addenda conveni ACCD 2014

QUANTITAT 6.000,00 € 20.000,00 €

Conveni Aj. Girona 2014 (2a part)

4.000,00 €

Fons Català (formació 2014)

4.000,00 €

Projecte teatre ACCD (2a part)

3.000,00 €

Conveni Diputació 2014

12.000,00 €

Conveni ACCD 2015

50.000,00 €

Conveni Aj. Girona 2015 (1a part)

16.000,00 €

Quotes anuals

2.250,00 €

Serveis facturats

7.650,18 €

TOTAL

124.900,18 €


DADES RELLEVANTS

5 El CeDRe ha arribat als 3.786 usuaris 5 220 préstecs d’audiovisuals i llibres i uns 50 préstecs d’exposicions i jocs cooperatius, realitzats. 5 Més de 3.000 alumnes han participat a la campanya del DENIP 2015 Contes per la Pau. En total: 14 escoles, 1 PQPI i 2 instituts de Girona i 4 escoles i 1 institut de Figueres 5 300 nous recursos al CeDRE

5 S’han fet 88 tallers de pau a les escoles de Girona i Figueres 5 S’han fet cinc suports Integrals en comunicació a entitats (notes de premsa, gestió entrevistes, etc) 5 Tenim 2.350 seguidors a twitter i 2.485 a facebook 5 S’han elaborat 36 butlletins setmanals

5 Uns 100 alumnes han participat en formacions sobre Educació pel Desenvolupament, a càrrec del CeDRe 5 Tres Mirades fetes a TV Girona 5 3.900 punts de llibre distribuïts 5 Quasi 150 consultes resoltes via telèfon, correu electrònic o presencials

5 Dues altes d’entitats: Children of Africa (Figueres) i Nzuri Daima (Sant Joan les Fonts) 5 Unes 25 entitats han rebut formació (càpsules informatives, tallers del FCDC i en EGiDH) 5 21 materials gràfics elaborats 5 Dues activitats fetes amb la Comissió Periodisme Solidari

5 Difusió de 60 anuncis 5 145 impactes en mitjans de comunicació

5 Dotze assessoraments fets en gestió de projectes

23


COM ENS ORGANITZEM

La Coordinadora d’ONG Soli­ dàries és assembleària, i les en­ titats membres decideixen el camí a seguir i les accions a em­ prendre mitjançant les assem­ blees que celebra, de manera ordinària, cada segon dimecres de mes. Per avaluar la feina feta i pla­ nificar el treball futur, o bé per tractar més a fons algun tema, la Coordinadora organitza la Jornada Anual a fi­ nals de maig o prin­ cipis de juny. Existeix, també, un Secretariat Perma­ nent, format per membres de diver­ ses entitats, que es reuneix de manera periòdica i treballa en els temes més ur­ gents i sobretot, en els temes de representació davant les ad­ ministracions. Per abordar de manera més pro­ funda, àmplia i transversal al­ guns temes concrets existeixen diverses comissions integrades per diferents entitats de la Coor­ dinadora. Durant el 2015, les co­ 24

missions actives han estat la de l’Agenda Llatinoamericana, el Grup de Gènere i Intercultura­ litat, la Comissió Pobresa Zero, la Comissió pels Drets Humans i la del Compromís polític. A més, aquest 2015 s’ha creat la Comissió de Suport a les Perso­ nes Refugiades.

Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Aquesta comissió va néixer per donar difusió a aquesta eina de re­ flexió i transforma­ ció de la realitat que ens envolta, i dina­ mitzar la campa­ nya de sensibilit­ zació de l’Agenda Llatinoamericana a Catalunya. També coordina la campanya d’Anada i Torna­ da que comparteix amb Amèri­ ca Llatina.

Grup de Gènere i Interculturalitat Aquest grup té l’objectiu de sensibilitzar i educar en la igualtat de gènere amb la vo­ luntat d’eradicar les formes de discriminació i violència de la

\ Un moment de

l'assemblea mensual. societat patriarcal. Al 2015 ha estat ben activa amb la partici­ pació a la Mostra de Teatre In­ clusiu i amb la posada en mar­ xa de diferents activitats sobre la visió de la sexualitat femeni­ na al mitjans de comunicació.

Comissió 'Pobresa Zero' Comissió que, des de Girona, vol donar viabilitat a aquesta campanya d’abast mundial, sensibilitzar sobre les causes de la pobresa i fer-ne denún­ cia en el territori. Cada 17 d’oc­

tubre, coincidint amb el Dia Mundial per a l’eradicació de la Pobresa, es fa una activitat que compta amb l’impuls de diferents entitats.

Comissió d’Immigració Aquesta comissió formada per entitats que treballen en l’àm­ bit de la immigració i per asso­ ciacions d’immigrants, té com a objectius la incidència polí­ tica i la denúncia de les males praxis en la gestió del fenomen migratori. Al 2013 únicament


ALTRES ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

ha participat en un cinefòrum sobre immigració, juntament amb la Comissió de Periodis­ me Solidari.

Comissió FSCAT 2016 A finals del 2015 s’ha començat a posar fil a l’agulla per celebrar una nova edició del Fòrum So­ cial Català a Girona i per anar definint les entitats que hi par­ ticiparan, així com quins són els eixos temàtics.

Comissió pels Drets Humans Aquesta comissió es reuneix únicament per posar en marxa una activitat vinculada al 10 de desembre, Dia dels Drets Hu­ mans. És una comissió que for­ ma part del nostre ADN com a entitat.

5 Consell de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona

AMB QUI TREBALLEM? A més de les xarxes, cam­ panyes i òrgans instituci­ onals, comptem amb la complicitat d’aquestes institucions:

5 Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Figueres 5 Delegació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya 5 Consell de Cooperació al Desenvolupament de Catalunya 5 Consell Assessor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 5 Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona

Compromís Polític Aquesta comissió s’ocupa de vetllar pel grau de compliment dels compromisos assolits per l’equip govern durant la cam­ panya electoral. El 2015 s’ha fet un seguiment dels compromi­ sos adquirits i s’ha actualitzat el document de compromisos de cares a les eleccions locals.

Des del 2015 5 Espai Antiracista Salt-Girona

5 Taula d’Acció Exterior de Catalunya 5 Xarxa pels Drets Socials 5 Comissions d’agermanaments de la ciutat de Girona

PERTINENÇA A XARXES I CAMPANYES Des del 2003 5 Fòrum per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs i Plataforma Aturem la Guerra Des del 2004 5 Institut Paulo Freire Des del 2011 5 Plataforma Prou Retallades Des del 2012 5 Xarxa pels Drets Socials (abans Plataforma Prou Retallades) i Desmilitaritzem l’Educació Des del 2013 5 Pobresa Zero

5 Universitat de Girona Amb l’Oficina de Coope­ ració al Desenvolupament de la Universitat de Girona mantenim una estreta col· laboració i suport mutu. Hi ha algunes activitats fi­ xes en les que col·laborem, com l’organització con­ junta de la Nit de Cinema Solidari, o la participació en el curs de cooperació. 5 Servei de Biblioteques de la Universitat de Girona Des dels inicis del CeDRe, el Servei de Biblioteques de la UdG ha estat qui ha catalogat llibres, revistes, CDs i audiovisuals del nos­ tre fons. Un fons que for­ ma part de la Xarxa de fons especialitzats de la Univer­ sitat i que és consultable des de la seva pàgina web i catàleg online.

25


26


27


Espai de Solidaritat Mestre Francesc Civil, 3 baixos 17005 Girona Telèfon 972 21 99 16 www.solidaries.org

AMB EL SUPORT DE

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.