Page 1

MemĂ’ria 2011


SUMARI 1. Presentació...................................................................................................................................................... 3 2. Qui som.................................................................................................................................................................... 4 3. Com ens organitzem.................................................................................................................. 5 3.1. Altres espais de participació.......................................................................... 5 3.2. Pertinença a Xarxes........................................................................................................... 6 3.3 Secretariat, equip tècnic i voluntariat........................................... 6 4. Entitats de la Coordinadora...................................................................................... 8 5. Balanç econòmic................................................................................................................................. 10 6. Què fem?............................................................................................................................................................... 11 6.1. Al servei de les entitats.............................................................................................. 11 6.2. Accions i campanyes per transformar el món........... 15 7. Agenda de solidaritat de les ONGD......................................................... 19

1


1. Presentació Ara més que mai: cooperació i solidaritat «En temps de crisi, primer els d’aquí», és un discurs més propi de l’extrema dreta que, en èpoques de va· ques magres, s’ha fet seu bona part de la societat i de la classe política. Les conseqüències són ben clares: la majoria d’ajuntaments han reduït dràsticament el pressupost de cooperació, d’altres han diluït la regi· doria dins la de serveis socials, i fins i tot alguns con· sistoris l’han anul·lada directament. Per la seva part, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa· ment ha reduït el seu pressupost en més d’un 50%, passant dels 49 milions el 2010 als 22 de 2011. Això sí, mentrestant promou el finançament de la coope· ració mitjançant l’empresa privada. El motiu que al· ludeixen és sempre el mateix: els diners que es desti· naven a cooperació aniran a serveis socials, seran per a les persones d’aquí que ho estan passant malament. De debò s’estan destinant els diners retallats a temes socials? El sistema econòmic imperant arreu del món –llevat d’honroses excepcions– no veu a les persones com a éssers humans sinó com a productors i/o con· sumidors, i entén l’estat del benestar i la protecció so· cial com a aspectes negatius per al desenvolupament econòmic. És aquest mateix sistema el que s’encar· rega de desmantellar tots els serveis públics per do· nar-los a l’empresa privada, que fomenta l’individu· alisme i la competència entre les persones, que està destruint el medi ambient en la recerca d’uns bene· ficis més grans... Un sistema, en definitiva, que bene· ficia a molt pocs i perjudica a la immensa majoria de la humanitat. És doncs, contra aquest sistema injust i inhumà que lluitem les ONGD, tant aquí (campanyes de sensibilització, educació pel desenvolupament, etc.) com als països del Sud (projectes de coopera· ció, agermanaments, campanyes d’alfabetització o d’educació mediambiental...). I és que tan víctimes d’aquest sistema són les persones que han de passar

la nit en un caixer automàtic de la nostra ciutat, com les que arrisquen la seva vida en una pastera per ar· ribar a les costes europees. Per això, ara més que mai, són necessàries la so· lidaritat i la cooperació. Per això, malgrat que els po· lítics redueixin a la mínima expressió les quantitats que hi destinaven (però no ho facin, per exemple, en la despesa militar) les persones compromeses, les que creuen que un món millor és possible, les que estan disposades a gastar part del seu temps i les seves energies en la seva construcció, les que inte· gren les entitats que formen part de la Coordinado· ra, continuaran desenvolupant la seva tasca malgrat tots els pals a les rodes que els posin i tot el descrèdit que se’ls llenci al damunt. Potser ens haurem de rein· ventar, tornar als orígens, treballar amb menys recur· sos econòmics... però les ONGD continuarem denun· ciant i combatent les injustícies socials. Secretariat i l’equip tècnic 3


2.

Qui som Una mica d’història L’any 1994 va néixer a Torroella de Montgrí la Co· ordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gi· ronines i l’Alt Maresme com a fruit de la voluntat d’unir sinèrgies i objectius per part de moltes en· titats de base de les comarques gironines. Es trac· tava sobretot de comitès d’agermanament, molt actius en aquella època, però també de col·lectius pacifistes, a favor de l’abolició del deute extern, etc. Cinc anys més tard, la Coordinadora creava el seu òrgan de gestió, el Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe) que, fins fa dos anys, va tenir la seva seu en el soterrani de l’antiga Estació d’Olot de Girona. Eren uns temps en què l’equip tècnic es reduïa a una sola persona i en què els recursos (llibres, revistes, audiovisuals) cabien en un sol armari. Mica en mica, però, les coses van anar canviant: va augmentar considerablement el nombre d’entitats membres, se’n van crear de noves que abordaven temes com la intercultura· litat o el codesenvolupament, va anar creixent el nombre de recursos i es va anar professionalitzant l’equip tècnic. La nostra missió Potenciar la coordinació, donar suport a les inicia· tives comunes i a la infraestructura, i contribuir a la capacitació i l’enfortiment institucional de les en· titats de Pau, Drets Humans i cooperació pel des· envolupament de les comarques gironines i l’Alt Maresme, per tal d’incrementar la seva incidència política amb la finalitat de transformar la societat per aconseguir unes relacions justes entre el Nord i el Sud i un desenvolupament humà sostenible. La nostra visió > Ser referents en temes de cooperació i solida· ritat Nord-Sud a les comarques gironines per a les entitats que treballen en aquests àmbits, per a les diverses administracions, per a l’àmbit educatiu i per a la ciutadania en general. > Aportar reflexions i continguts a la ciutadania i a 4

Assemblea mensual i Jornada Anual 2011, dos espais de trobada de les entitats.

les diferents institucions i als mitjans de comu· nicació sobre les temàtiques que ens ocupen. > Donar resposta a les necessitats de les entitats membres per facilitar el treball en xarxa i les ac· cions conjuntes de manera que es vegi incre· mentada la nostra incidència política i la sensi· bilització per a la transformació social vers una ciutadania crítica i un món més just.


3.

Com ens organitzem? La Coordinadora d’ONG Solidàries és assembleària, i les entitats membres decideixen el camí a seguir i les accions a emprendre mitjançant les assemblees que celebra, de manera ordinària, amb una periodicitat mensual. Per avaluar la feina feta i planificar el treball futur, o bé per tractar més a fons algun tema que ho requereixi, la Coordinadora organitza la Jornada Anu· al. Existeix, també, un Secretariat Permanent, format per membres de diverses entitats, que es reuneix de manera periòdica i treballa en els temes més urgents. Per abordar de manera més profunda, àmplia i trans· versal alguns temes concrets existeixen diverses co· missions integrades per diferents entitats de la Coor· dinadora. Durant el 2011, les comissions actives han estat la de l’Agenda Llatinoamericana i el Grup de Gè· nere i Interculturalitat. Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Aquesta comissió va néixer ja fa més d’una dècada per donar difusió a aquesta eina de reflexió i trans· formació de la realitat que ens envolta, i dinamitzar la campanya de sensibilització de l’Agenda Llatinoa· mericana a Catalunya. També coordina la campanya d’Anada i Tornada que comparteix amb Amèrica Lla· tina. En un principi la seva tasca es desenvolupava principalment durant la tardor (presentacions abans de finalitzar l’any) però d’un temps ençà les accions de sensibilització abasten tot l’any ja que, entre d’al· tres tasques, també assumeix l’edició i distribució dels 4.500 exemplars de l’edició catalana de l’Agenda. Grup de Gènere i Interculturalitat Aquest grup, constituït per dones de diferents entitats i procedències, té l’objectiu de sensibilitzar i educar en la igualtat de gènere amb la voluntat d’eradicar les formes de discriminació i violència de la societat pa· triarcal. Un dels seus objectius és vetllar per la difusió del rol de les dones en el desenvolupament i fomen· tar la incorporació de la perspectiva de gènere en el si de les entitats de la Coordinadora i les seves accions.

Sopar a la fresca, el mes de juliol de 2011.

3.1.

Altres espais de participació

Consell de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona Aquest Consell el formen el regidor/a de cooperació de l’Ajuntament de Girona, un representant de cadas· cun dels grups polítics amb representació municipal, cinc persones en representació de les entitats de soli· daritat i cooperació de la ciutat (totes elles membres de la Coordinadora) i un membre de l’equip tècnic del CeDRe. Durant l’any 2011 es van realitzar tres sessions. Delegació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya La comissió de Periodisme Solidari està formada per periodistes de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i representants de la Coor· dinadora d’ONG Solidàries. Entre els seus objectius té el de vetllar per una correcta pràctica periodística res· pecte els temes solidaris i aconseguir la màxima di· fusió possible d’aquests temes, per fer més visible el treball que duu a terme l’extens i específic teixit asso· ciatiu de les nostres comarques. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Figueres Les entitats figuerenques pertanyents a la Coordi· nadora d’ONG Solidàries participen en el seu consell municipal. 5


Reunió del Secretariat.

Consell de Cooperació al Desenvolupament de Catalunya La Coordinadora d’ONG Solidàries participa amb un representant en aquest consell, amb la voluntat de fer les aportacions de les entitats de les comarques giro· nines en matèria de polítiques d’AOD. Consell Assessor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament La Coordinadora manté un representant en aquest òr· gan que ha instat els seus membres a tornar-lo a po· sar en marxa, ja que no s’ha reunit des de l’any 2005. Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona Des de l’àrea d’Educació pel Desenvolupament s’ha participat en la coordinació de tots els recursos sobre solidaritat que ofereixen als centres educatius de la ciutat. Projecte Educatiu de Ciutat S’ha participat en l’elaboració de la diagnosi de la re· alitat educativa de Girona, des de l’àrea d’Eduació pel Desenvolupament. 6

3.2.

Pertinença a xarxes

Des del 2003: Fòrum per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs i Plataforma Aturem la Guerra Des del 2004: Institut Paulo Freire Des del 2011: Plataforma Prou Retallades

3.3.

Secretariat, equip tècnic i voluntariat

Secretariat President Rafel Villena (Llagostera Solidària) Secretària Marta Cairó (Fundació Ajuda en Acció) Tresorera Carme Vinyoles (Col·lectiu per la Igualtat) Vocals Jordi Planas (Comissió de l’Agenda Llatinoamericana)


L’equip tècnic de la Coordinadora.

Pau Lanao (Comissió de Periodisme Solidari) Ernest Bassols (Besalú Solidari) Cisco Miró (Comissió de l’Agenda Llatinoamericana) Essequiel Mir (Càritas-Girona) en substitució temporal de Lluís Puigdemont Equip tècnic: Coordinació Gemma Valeri (gener-març) Toni Rocha (abril-desembre) Educació pel Desenvolupament Núria Cuadrat i Tanit Baldiz (gener-març) Comunicació i premsa Sònia Cervià i Yolanda Sánchez (gener-març i setembre-desembre) Secretaria Paula Grande (gener-agost) i Carles Serra (agostdesembre), ambdós en substitució de Gemma Juncadella, de baixa primer i posteriorment excedència per maternitat

Codesenvolupament Toni Rocha (gener-març) Pilar Martínez (agost-desembre) Seguiment de projectes Pilar Martínez (gener-març) Voluntariat Al llarg dels seus 17 anys d’existència molts dels pro· jectes engegats per la Coordinadora no s’haguessin pogut dur a terme sense la tasca voluntària de moltes persones, tant a través de la seva entitat com de ma· nera individual. L’any 2011 les persones que de mane· ra altruista han dedicat part del seu temps lliure a la Coordinadora d’ONG Solidàries han estat: >Alba Bayona i Yolanda Sánchez, suport a l’àrea de comunicació i premsa >Anna Faro, introducció de dades en l’aplicatiu de gestió de recursos >Jordi Quintana, suport en l’elaboració de materials gràfics i en la creació del manual d’imatge corporativa >Jon Giere, suport en l’elaboració de materials gràfics.

7


4.

Entitats de la Coordinadora Aquest llistat inclou les entitats que han signat el codi ètic de la Coordinadora d’ONG Solidàries, parti· cipen de les activitats periòdiques que es fan en xar· xa i/o col·laboren amb la quota econòmica. Arbúcies > Grup intercultural i solidari Ndennden Ngol·len > SOARPAL. Solidaritat Arbúcies-Palacagüina Banyoles > Banyoles Solidària Besalú > Besalú Solidari Blanes > Blanes Solidari Boadella d’Empordà > Servei Civil Internacional Figueres > Amnistia Internacional-Alt Empordà > Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí > Dníger.cat. Associació per al desenvolupament i cooperació amb el Níger > GEES. Grup d’Empordaneses i Empordanesos per la Solidaritat > Kawral Fuladu Flaçà > Espais Humans Girona > AMIC. Ajuda mútua d’Immigrants de Catalunya-UGT > Amics de la UNESCO > Amnistia Internacional > Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres > Associació d’amics del CCU > Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador > Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí > Associació de Dones Kerewouan Sambasira pel desenvolupament > BRASOL. Associació per a la cooperació i al desenvolupament –Girona 8

> Caritas Diocesana-Girona > Col·lectiu per la Igualtat > Dagua. ONG d’Ajuda a Colòmbia > Desenvolupament i Migracions > DESOS. Opció Solidària > Fundació Ajuda en Acció > Fundació per la Pau > Fundació Plataforma Educativa > Fundació Pau i Solidaritat. CCOO > Fundació SER.GI. Servei gironí de pedagogia social > GRAMC. Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers (Banyoles, Salt, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Platja d’Aro, Cassà de la Selva, Llagostera.) > GRAMISS. Grup d’Animació Missionera > GREC. Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes > Imatges per la Solidaritat > Intermón Oxfam > Justícia i Pau > Mans Unides > Naguals. Art i Solidaritat > Òptics pel Món > SETEM-delegació Girona > Sindicalistes solidaris-UGT > UNICEF- Comitè provincial Llagostera > Llagostera Solidària Lloret de Mar > Plataforma per la Pau de Lloret Quart > SolidariQuart Roses > CODENAF Catalunya Salt > Associació Nous Catalans > Associació Oudiodial per l’ajuda social i mútua per Senegal > Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal > Dones Endavant. Grup sociocultural de dones de Salt i el Gironès


Sant Feliu de Guíxols > Àfrica Viva > Teixidors de Xarxes. Associació Internacional per a l’educació, la cooperació i la sostenibilitat > Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols Vidreres > Grup intercultural Jamia Kafo Entitats AMIGUES Les entitats amigues són aquelles que mai han signat el codi ètic, no paguen quota ni participen periòdicament de les activitats coordinades de les ONGD de la Coordinadora, però que puntualment han col·laborat o participat en alguna activitat impulsada des de la Coordinadora i que poden rebre suports puntuals de la Coordinadora. Blanes > Associació per al Desenvolupament Agrícola de Kuwonku i el seu districte (Gàmbia) Breda > ADECRS. Associació pel Desenvolupament de la Comunitat Rural de Sare Coly Cassà de la Selva > Xocolata per tots Figueres > SodePau > Agermanament sense Fronteres > Alter Orbis Girona > Accem > Acció Solidària Igman > Àkan. Associació d’acollida i d’ajuda a la Immigració > Associació de Bokke Dialloube > Asociación Cultural Newen Mapuche > Associació Cultural pel Desenvolupament de Senegal Bamtaare > Associació Coumba Kande pel Desenvolupament Rural > Associació de dones nigerianes progressistes de Girona

> Associació Jamary Kafo > Associació Jove Generació de Galoia > Associació Joves Immigrants del Gironès > Associació Kawral Fuladu de Girona > ATIA. Associació Tijane d’Immigrants Africans > CCONG Ajuda al Desenvolupament > Col·legi Oficial de Metges de Girona - Ajuda > Proide Gualta > Associació de Dones de Gàmbia Malgrat de Mar Associació d’Immigrants de Malgrat Palafrugell > Unitat Solidària Salt > Agermanament Perú > Associació dels descendants de Oduduwa > Associació Flagougoula de Mali > AGSEC. Associació Guinea Solidaritat > Associació de Nigèria Unión Girona > Associació d’Owassolu > Associació de solidaritat amb Bereko > Associació Yamari Kafo > Atenció Psicosocial Intercultural-Salt > Comitè rural de Kandia > Esperanza para todos > Salt-Quilalí Sarrià de Ter > GERD. Grup Editor de la Revista del Discapacitat Torroella de Montgrí > Associació Ligooden Àfrica

9


5.

Balanç econòmic La gestió econòmica del 2011 ha estat difícil, donat que, amb el canvi de govern, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que aporta el 90% dels ingressos de la Coordinadora, va endarrerir la primera part de l’aportació econòmica del conveni

fins al mes de juliol. Això va precipitar l’acomiada· ment de personal de l’equip tècnic el mes de març, degut a la manca de liquiditat, que es va tornar a contractar el mes d’agost.

Ingressos Concepte Ajuntament de Girona Ajuntament de Figueres Diputació de Girona (conveni) ACCD Consell Comarcal Baix Empordà (Cinema i Pau) Dinàmiques i recursos Diputació de Girona (projectes)

Quantitat 14.500,00 € 3.000,00 € 25.000,00 € 164.534,00 € 2.918,56 € 865,00 € 4.525,00 €

Quotes anuals

240,00 €

Donacions

285,25 €

Interessos

11,91 €

TOTAL

215.879,72 €

Despeses Concepte Contractacions externes

5.890,43 €

Material fungible

1.295,22 €

Material gràfic

2.162,17 €

Recursos

1.106,11 €

Subministraments

1.819,49 €

Viatges i dietes

2.064,45 €

Despeses de personal TOTAL

10

Quantitat

165.960,20 € 180.298,07 €


6.

Què fem A la Coordinadora Sumem sinèrgies i ens coordinem per realitzar cam· panyes i/o projectes amb l’objectiu d’aconseguir una major transformació social. Sensibilitzem la població sobre les causes de les de· sigualtats Nord-Sud, la necessitat d’una cultura de pau, els drets humans. Oferim un servei de préstec –obert a tota la ciuta· dania– de llibres, jocs, maletes pedagògiques, pel· lícules, documentals i exposicions sobre aquests te· mes, a través del Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe).

6.1

Al servei de les entitats

Jornada Anual Al mes de maig es va celebrar la Jornada Anual de la Coordinadora d’ONG Solidàries a la Biblioteca Octavi Viader de Sant Feliu de Guíxols, essent Teixidors de Xarxes l’entitat amfitriona. En aquesta assemblea es van presentar la memòria del 2010 i els pressupos· tos per al 2011, a més dels projectes d’algunes en· titats. La cita anual també va servir per debatre so· bre l’abast de les retallades socials, apostant per les mobilitzacions i una major incidència política –fent èmfasi en la dinamització de la recentment creada Plataforma Prou Retallades-. La jornada va tenir com a cloenda una xerrada sobre anticooperació a càrrec de l’antropòleg i historiador Albert Farré.

diferents –Girona, Cassà de la Selva, Vilobí d’Onyar i Olot- i que va arribar a cinquanta-cinc entitats que treballen el codesenvolupament; una de conjunta amb el Centre d’Estudis Africans, «Àfrica sudsaharia· na: Especificitats culturals i desenvolupament»; i una altra amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya, «El tractament informatiu de la immigració». Així mateix s’ha donat formació individual als membres de les entitats de codesenvolupament pel que fa l’ús del formulari per elaborar projectes creat conjuntament amb la Diputació de Girona.

Formació per a entitats Més d’un centenar de persones i entitats s’han for· mat a través de la Coordinadora. Durant aquest any es van realitzar 6 formacions diferents destinades a les entitats: el curs «Millora de la gestió d’entitats de codesenvolupament» realitzat a quatre poblacions

Les nostres propostes per a les eleccions municipals Participació ciutadana, educació en valors, respec· te mediambiental i sostenibilitat, desenvolupament humà integral de la ciutadania i relacions justes Nord-Sud. Aquests són els cinc grans eixos treballats

A dalt, Jornada Anual a Sant Feliu de Guíxols. A baix, reunió amb el director de l’ACCD, Carles Llorens.

11


en el document de Propostes per a les eleccions mu· nicipals 2011. Amb aquest document, les ONGD de la Coordinadora d’ONG Solidàries aporten idees i re· flexions per contribuir a fer de la política municipal una eina participativa i transformadora, al servei de les autèntiques preocupacions de la ciutadania. Des de la Coordinadora vam presentar aquest programa de solidaritat a les formacions polítiques. Més de 5.000 alumnes de les comarques gironines han participat en activitats dinamitzades pel CeDRe L’Educació pel Desenvolupament segueix essent un dels puntals de la Coordinadora d’ONG Solidàries. El treball iniciat fa més de 6 anys amb centres i agents educatius de la demarcació així ho avalen. Durant l’any 2011, s’han iniciat dos projectes nous de Cul· tura de Pau: d’una banda, el projecte global dut a terme a sis instituts del Baix Empordà, on durant 15 dies es treballaven els conceptes de pau i cultura de pau a través d’activitats dirigides a l’alumnat, als equips docents i a les famílies; i de l’altra, a la ciutat de Girona, on es va celebrar la Diada Escolar de la No Violència i la Pau, amb l’impuls de la Coordinadora d’ONG Solidàries i la col·laboració de l’Ajuntament. El 2011 ha estat un any ben productiu: 540 dinàmiques al Baix Empordà (tallers sobre drets humans, desi· gualtats nord-sud, igualtat d’oportunitats i resolució pacífica dels conflictes.) i 300 dinàmiques a Girona (sobre pau, drets humans, desigualtats nord-sud i cooperació). Cal fer esment, també, de les càpsules de formació per a professionals de l’educació sobre Cultura de Pau, Educació pel Desenvolupament, Di· versitat Cultural i Consum responsable, que han ar· ribat a una cinquantena de persones. L’oferta edu· cativa solidària s’ha reforçat amb la publicació d’un catàleg on line que recull les propostes educatives de les entitats de la Coordinadora. El CeDRe: un centre de recursos per la Pau i la Solidaritat de referència Durant el 2011, el servei de préstec del CeDRe s’ha in· crementat en un centenar d’usuaris, entre particulars i entitats, fins arribar als 385. La col·laboració entre la 12

Sessions de dinàmiques de solidaritat amb alumnat del Gironès.

UdG i la Coordinadora, en el programa de préstec de la Universitat, fa que moltes de les noves persones ar· ribades al CeDRe siguin estudiants de la UdG. Al 2011 s’han gestionat 472 préstecs. Les exposicions i els jocs cooperatius van ser els recursos més sol·licitats. Per tal de fer més senzilla la consulta de les exposicions en préstec, es van elaborar uns vídeos curts que perme· ten visualizar-les de manera on line. Comunicació pel desenvolupament A la Coordinadora d’ONG Solidàries entenem la co· municació com a informació sobre l’activitat soli· dària, com a comunicació intencional que busca canviar actituds i crear consciència crítica, i com a oportunitat de transformació i millora de la societat. Durant el 2011 es va haver de revisar el Pla de Co· municació i ajornar algunes de les accions previstes, donat que no es van poder mantenir dues persones


en aquesta l’àrea durant tot l’any. Tot i així, es va tirar endavant en l’elaboració i distribució de 6.000 punts de llibre i la distribució de 5.000 calendaris sobre Consum Responsable. També s’ha editat la Memòria 2010 i el Catàleg d’Oferta Educativa de les Entitats Solidàries, per millorar el coneixement sobre la tasca de les entitats. El 2011 ha estat, també, l’any de les xarxes socials. Així, el Facebook de la Coordinadora, que era personal, s’ha traslladat a un perfil d’empre· sa i el perfil Twitter ha seguit augmentant en nombre de seguidors i activitat. Igualment, no s’ha deixat de banda la difusió pels canals tradicionals i s’ha seguit cobrint els anuncis i agenda que hi ha en el conveni amb El Punt-Avui, els articles per a ONGC, la revista El Roure, i tota la resta de mitjans (Diari de Girona, Te· levisió de Girona, Canal Solidari, etc.), ja sigui mitjan· çant l’elaboració d’articles propis o per la gestió d’en· trevistes i/o articles d’opinió –més de 25 durant el 2011-. Des de l’àrea de comunicació, s’han realitzat, també, una desena d’assessoraments i acompanya· ments en comunicació a entitats tant per a redacció i difusió de notes de premsa com per al disseny d’es· tratègies comunicatives. Solidaries.org És el portal de solidaritat de les comarques gironines. L’any 2011 aquest portal ha tingut prop de 58.000 visi· tes. Des de l’àrea de comunicació, cada setmana s’ela· bora el butlletí amb informació solidària de les comar· ques gironines que arriba a més de 3.000 adreces i es manté actualitzat el web, que és la nostra carta de presentació. Entre les informacions difoses al butlletí, als Apunts de Solidaritat que surten cada setmana a El Punt-Avui i als mitjans digitals com Canal Solidari i Xarxanet, s’han superat les 1.500. Com a nova secció, s’ha estrenat l’Espai Entitats, amb entrevistes a perso· nes de les entitats, per tal d’acostar a la ciutadania el treball que desenvolupen Apoderament de les entitats de codesenvolupament Seguint el treball iniciat ja fa uns anys, aquest 2011 va ser un any molt centrat a enfortir les capacitats de les entitats, amb vistes a que cada vegada tinguin

A dalt, treball conjunt Lleida-Girona. A baix, trobada d’entitats que treballen el codesenvolupament.

més autonomia. Amb aquest objectiu, es van cele· brar reunions per països: la Taula del Senegal, la de Gàmbia i la de Mali. A més, es van anar celebrant ses· sions formatives de gestió d’entitats a quatre pobla· cions gironines, atenció individualitzada sobre l’ús del formulari on line per a l’elaboració de projectes, i es va acompanyar la constitució de la Federació d’as· sociacions de gambians a Catalunya. Jornada de treball Girona-Lleida L’equip tècnic de la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida, s’ha traslladat al nou Espai de la Solidaritat per celebrar una sessió de tre· ball conjunt, d’intercanvi d’experiències, de debat sobre temes que ens afecten de manera similar a ambdues coordinadores i d’enfortiment de les línies de col·laboració per a la realització d’accions i cam· panyes comunes com la de Paraigües per la Pau o la col·laboració en continguts informatius. 13


Fira de Solidaritat de la UdG.

L’apoderament de les ONGD, un dels objectius de la Coordinadora.

Educació pel Desenvolupament al Centre Penitenciari de Girona Durant el mes d’agost, es va fer una sessió setmanal al mòdul de dones. Després de l’experiència de tre· ball durant tres mesos al mòdul d’homes del centre penitenciari, les educadores del centre es van posar de nou en contacte amb nosaltres per preparar un treball curt però intensiu amb les dones. Les quatre sessions dinamitzades que es van fer amb elles, van tenir una molt bona acollida i valoració per part de les internes i l’equip educatiu del centre.

noves col·laboracions: a nivell de centres educa· tius, amb l’IES Pedró de l’Escala, que ha esdevingut “centre col·laborador” per tal que entitats de la Co· ordinadora o afins puguin anar a fer proves pilot de materials i tallers dins les seves aules, i a nivell d’entitats catalanes que no estan presents al terri· tori gironí i amb les quals ja feia temps que hi havia intercanvi de materials i recursos, com és el cas de l’ACNUR.

Sortim al carrer Per donar a conèixer la tasca que fan les ONGD de la Coordinadora (campanyes, accions, etc), el CeDRe (recursos disponibles) i el suport tècnic que oferim (difusió i comunicació, educació pel desenvolupa· ment, creació d’ONGD, subvencions, etc.), durant el 2011 vam posar una parada informativa en el marc de les Jornades sobre Haití que es van organitzar a l’Escola d’Infermeria de la UdG, també vam par· ticipar a la presentació dels recursos educatius de l’ajuntament de Girona i a la Fira de Solidaritat que organitza l’Oficina de Cooperació al Desenvolupa· ment de la Universitat de Girona. Nous projectes, nous socis Enguany, a part de participar en el PEC (Projec· te Educatiu de la Ciutat de Girona), es van encetar 14

Què és una ONGD? Enguany, l’equip tècnic de la Coordinadora ha par· ticipat en 5 xerrades informatives (Estació Jove de Girona, Onda Rambla Girona i UdG) sobre la tasca de les ONGD i sobre la sensibilització que es fa des de les mateixes entitats o bé des del CeDRe. D’altra banda, com a punt d’informació i assessorament en solidaritat de les comarques gironines, s’ha atès una mitjana de 20 demandes mensuals per part de la ciu· tadania, i de 25 per part de les entitats. En general, les principals demandes dels particulars són sobre les brigades d’estiu i el voluntariat, mentre que les de les ONGD responen a serveis complementaris a la seva tasca (assessorament en l’elaboració de projec· tes i/o presentació de justificacions, difusió, terminis de convocatòries, reserva d’espai per reunions, etc.). Igualment, es dinamitzen visites a l’Espai de Solidari· tat, per donar a conèixer el Centre de Recursos per la Pau i la tasca que fem les ONGD.


Reforcem la solidaritat Des de l’equip tècnic s’ha seguit donant suport a les entitats a l’hora de redactar els projectes, però, a més, s’ha donat també suport a les noves entitats que es volen constituir i formar part del teixit associ· atiu solidari. L’any 2011 s’han fet 6 sessions informa· tives amb entitats de nova creació i una quinzena de reunions de coordinació per a l’elaboració i realitza· ció de campanyes conjuntes entre entitats de la Co· ordinadora. Estrenem casa El 15 de març es va inaugurar l’Espai de Solidaritat, nova seu de la Coordinadora d’ONG Solidàries, el Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat i el Ser· vei Municipal de Cooperació i Solidaritat de l’Ajunta· ment de Girona. Un nou espai que vol ser el lloc de trobada de totes les persones i entitats interessades en la cooperació a la nostra ciutat. L’acte inaugural va estar presidit per l’alcaldessa de Girona, Anna Pa· gans, la regidora de cooperació, Núria Terés, i Rafel Villena, president de la Coordinadora.

Paraigües per la Pau.

6.2.

Accions i campanyes per transformar el món

Paraigües per la Pau Aquesta és la primera campanya engegada conjun· tament per la Coordinadora i el Servei de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Girona, amb motiu del Dia Escolar per la No violència i la Pau. La cam· panya del curs 2010-11 va comptar, a més, amb la participació de la Coordinadora d’ONGD i altres Mo· viments Solidaris de Lleida, que va dur la campanya a la capital del Segrià. Uns 4.500 nens i nenes de 14 centres educatius de Girona van participar en aques· ta campanya que va tenir com a cloenda, una festa al Parc del Migdia. Les causes de la crisi En col·laboració amb la Càtedra UNESCO de Desen· volupament Humà Sostenible de la UdG, vam orga·

Inauguració de l’Espai de Solidaritat.

nitzar el cicle de conferències «Crònica d’una crisi anunciada», els dies 24 i 31 de gener i 7 de febrer a la Casa de Cultura de Girona. La primera, «La crisi eco· nòmica: efectes en l’àmbit financer», va anar a càrrec de Ramón Sánchez Tabarés, catedràtic d’Estructura Econòmica Mundial a la UB; la segona, «El cost humà de la crisi», d’Arcadi Oliveres, professor d’Economia Aplicada a la UAB, i la darrera, «De quina crisi estem parlant? Crisi econòmica i crisi de civilització», de Jordi de Cambra, coordinador de la Càtedra UNESCO de DHS de la UdG. Exposició sobre les ONGD gironines L’1 de març es va presentar l’exposició «ONGD de 15


Sessió sobre immigració i mitjans de comunicació.

Punts de llibre a l’aparador de l’Espai de Solidaritat.

les comarques gironines», una mostra per acostar el món solidari a la ciutadania i especialment, al públic juvenil. En l’acte, realitzat al claustre de la Diputació de Girona, es va donar a conèixer una nova eina di· gital que facilita i millora la redacció de projectes de cooperació al desenvolupament.

tramès a tots els mitjans de comunicació de les co· marques gironines. Una altra activitat de la Comis· sió, en la mateixa línia, va ser l’organització d’una taula rodona sobre el Tractament Informatiu de la Immigració als Mitjans de Comunicació, que es va fer conjuntament amb la Mesa per la Diversitat del Consell Audiovisual de Catalunya i que va servir per presentar a Girona el Manual d’Apropament als Mit· jans i propostes de millora del tractament informa· tiu de la Immigració. Aquesta comissió, a més, va donar suport a la presentació del documental Mind the Strip, sobre Palestina.

Cartografies de les revoltes àrabs Vam organitzar un segon cicle de conferències en col·laboració amb la Càtedra UNESCO de Desenvo· lupament Humà Sostenible de la UdG. En aquesta ocasió, el tema comú van ser les revoltes als països àrabs. La primera xerrada, «La revolta de Tunísia, amb ulls de cooperant», va ser a càrrec de Ságar Malé, activista en drets humans i cooperant a diver· sos països com Palestina, Tunísia o Afganistan. El 30 de maig, Xavier Martí, professor d’Economia Mun­ dial i Desenvolupament i membre del Fòrum d’In· vestigació del Món Àrab, va parlar al públic assistent a la Casa de Cultura de Girona sobre el conflicte en· tre Israel i Palestina. La immigració i els mitjans de comunicació La Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes, impulsada des de la Coordinadora d’ONG, va centrar-se el 2011 en la manera com es tracta el fet migratori als mitjans de comunicació amb la finalitat que aquest s’abordi de manera ob· jectiva i sense crear falsos alarmismes. Amb aques· ta intenció, doncs, es va elaborar el Decàleg per al Tractament Informatiu de la Immigració, que va ser 16

Retallem la despesa militar! Els dos experts sobre desarmament, Lexys Rendón i Rob Thomson, van ser a Girona per oferir la xerrada «Retallem la despesa militar! El cas d’Espanya, Amèri· ca del Sud i Àfrica». Els dos ponents van parlar sobre les polítiques armamentístiques dels seus respectius països, Veneçuela i Sud-àfrica, i les conseqüències per als seus continents. L’acte va estar coorganitzat per l’Institut Català Internacional per la Pau i la Coor· dinadora d’ONG Solidàries. La solidaritat en un punt La Coordinadora d’ONG Solidàries va tornar a distri· buir 6.000 punts de llibre a les 62 biblioteques de les comarques gironines. En aquesta ocasió, es van dis· senyar una nova sèrie de sis punts amb flaixos infor· matius sobre drets laborals, governança democràti· ca, dret a l’aigua i la salut, apoderament de la dona,


Mobilitzacions contra les retallades.

Arcadi Oliveres, en un acte de la Coordinadora.

sostenibilitat ambiental i educació pel desenvolupa· ment; tots ells, temes de treball de les entitats de la Coordinadora.

d’altres aspectes, es destacava que a Catalunya, una persona dedica menys de 3€ a l’any a Cooperació al Desenvolupament i uns 374 a despesa militar.

Amb els indignats i contra les retallades En l’assemblea mensual d’abril es va decidir la crea· ció d’una plataforma que aglutinés el màxim d’enti· tats per lluitar de manera conjunta contra les retalla· des en matèria de sanitat, ensenyament, cooperació, serveis socials, etc., que la Generalitat estava posant en marxa. S’hi van adherir sindicats, partits polítics, entitats cíviques i altres col·lectius i es va començar a plantar cara a les mesures del govern amb diverses mobilitzacions. A banda, la Coordinadora d’ONG So· lidàries es va sumar a les reivindicacions dels indig· nats. Precisament, a l’assemblea del mes de juliol, en el marc del Sopar a la Fresca, vam convidar l’activista social Esther Vivas que ens va parlar del moviment del 15-M i els Indignats.

Suport a l’Arcadi Oliveres Davant l’anunci del conseller d’Interior, Felip Puig, d’investigar les declaracions d’Arcadi Oliveres sobre els incidents al Parlament per si constituïen un de· licte de calúmnies, la Coordinadora d’ONG de les co· marques gironines i l’Alt Maresme va manifestar el seu ple suport al prestigiós economista i president de Justícia i Pau de Barcelona.

Posició comuna davant les retallades en cooperació Si abans de les retallades la partida en cooperació ja era residual, ara ha esdevingut irrisòria. Per això, da· vant les dràstiques retallades als pressupostos de co· operació de la Generalitat de Catalunya –més del 50% en el cas de l’Agència Catalana de Cooperació al Des· envolupament-, la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme i la Coordina· dora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida vam elaborar un comunicat conjunt en el que, entre

III Trobada d’entitats de codesenvolupament de les comarques gironines, a Banyoles La tercera edició d’aquesta trobada duia el títol «Re· pensant el codesenvolupament: alternatives i reptes en temps de crisi», que va posar de manifest la impor· tància de la formació i de les aliances estratègiques per fer front a un context econòmic advers. Hi van as· sistir 43 persones representant 22 entitats de Gàmbia, Mali, Mauritània i Senegal, dos ajuntaments i un con· solat. En total les entitats van presentar 9 ponències que oferien propostes i/o experiències amb elements d’anàlisi de cares a replantejar el codesenvolupament. Nit Jove de Cinema Solidari Aquesta marató de cinema solidari que arribava a la sisena edició és una iniciativa de la Coordinadora d’ONG Solidàries i l’Oficina de Cooperació al Desen· volupament de la UdG que té com a principal objec· 17


Acte del Grup de gènere i interculturalitat.

Campanya de l’Agenda Llatinoamericana.

tiu l’acostar i fomentar, de manera lúdica, els contin· guts de solidaritat que treballen les dues entitats. La programació, que enguany incloïa les pel·lícules En un món millor, El nen amb el pijama de ratlles i Biuti· ful, està pensada especialment per al públic univer· sitari i és d’entrada lliure. Les pel·lícules van ser pre· sentades per les entitats de la Coordinadora, GREC, Amnistia Internacional – Girona i Càritas de Girona.

Art i reivindicació, en el treball de gènere Des de la seva creació, el Grup de Gènere i Intercultu· ralitat, una comissió de la Coordinadora d’ONG Soli· dàries per treballar la sensibilització sobre el gènere, s’ha destacat per les seves accions que inclouen ele· ments artístics per arribar a nous públics. Un exem· ple de la seva activitat de sensibilització artística al 2011 és la posada en marxa, en el marc de Girona Intercultural que organitza la Fundació SER.GI, de «Dones protagonistes», un treball entorn d’històries de vida de quatre dones d’origen immigrat i que són motor de desenvolupament als seus llocs d’origen. En l’agenda d’accions, el Grup també ha elaborat i presentat el Mapa de la Vergonya de les Desigualtats de Gènere i el Mapa de les Dones Defensores dels Drets Humans. El Grup de Gènere i interculturalitat també va participar, durant el 2011, en la presenta· ció de l’informe Mou-te per la igualtat sobre l’equitat de gènere i cooperació al desenvolupament, elabo· rat per la Fundació Ajuda en Acció.

Agenda Llatinoamericana, una campanya de llarg recorregut L’economista Josep Manel Busqueta va ser l’encarre· gat de donar el tret de sortida a la campanya de pre· sentacions de l’Agenda 2012 que duia com a lema «Bon viure, bon conviure» i entorn del qual la Comis· sió de l’Agenda Llatinoamericana de la Coordinadora d’ONG Solidàries va continuar al 2011 la seva tasca de sensibilització tant aquí com a Amèrica Llatina, amb la campanya d’Anada i Tornada. Durant el 2011, la campanya de sensibilització ha permès 39 presenta· cions arreu de les comarques gironines. Entre els nous materials relacionats amb l’Agenda Llatinoamerica· na, es va elaborar el llibre digital imprimible Orienta· cions pedagògiques i recursos didàctics per treballar l’Agenda des de l’àmbit d’educació formal, s’ha posat en marxa el blog d’Anada i Tornada, i es va editar el ví· deo Sumak Kawsay. Bon Viure - Bon Conviure. La sèrie documental L’Excusa va ser estrenada a la Xarxa de Te· levisions Locals de Comunicàlia. Es tracta d’una sèrie de 13 episodis sobre temes que han estat tractats per les diverses edicions de l’Agenda Llatinoamericana. 18

I a més a més Un any més, des de la Coordinadora d’ONG Solidà· ries s’ha participat en el jurat seleccionador de les fotografies guanyadores del Concurs de Fotografia «Amb ulls de cooperants» de l’Oficina de Coopera· ció al Desenvolupament de la UdG i al Concurs de Fotografia Solidària de l’Ajuntament de Girona. I, en coordinació amb la Lliga dels Drets dels Pobles, vam projectar al nou Espai de Solidaritat el documental Blood in the mobile.


7. Agenda de Solidaritat de les ONGD Els comptes clars Intermón Oxfam va celebrar entre el 10 i el 15 de ge· ner, a la seva botiga de Comerç Just de Girona, la Set· mana de la Transparència per retre comptes de la seva actuació durant l’últim exercici (2009-2010) i oferir in· formació de les activitats realitzades, destacant entre elles el terratrèmol d’Haití en coincidir amb el primer aniversari d’aquest terrible desastre natural. Brigades d’estiu La Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols, SETEMGirona, Gramiss, SOARPAL i la resta d’entitats que organitzen brigades cada estiu, van començar a fer difusió de les estades a principis de gener per anar formant els grups que havien de marxar amb des· tinació al Sud. Al 2011, prop d’una cinquantena de persones, principalment joves, van participar a les brigades d’estiu.

Brigada de la Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols.

Lloret construeix la pau La Plataforma per la Pau de Lloret de Mar, juntament amb el Pla Educatiu d’Entorn i l’ajuntament, van orga· nitzar la Setmana per la pau i la no-violència. Hi havia activitats adreçades al públic en general, com l’expo·

Intercanvi de professorat gironí i marroquí.

sició «Seriosament... 25 arguments per la Pau i la con· ferència. Els infants i els conflictes armats» a càrrec de l’investigador de l’Institut Internacional Català per la Pau, Javier Alcalde, i d’altres organitzades en els cen· tres educatius com el Trencaclosques de la Pau, cons· truït pels alumnes de 6è del municipi, o els tallers au· diovisuals sobre la cultura de pau als instituts. Intercanvi entre professors gironins i marroquins Codenaf-Catalunya i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO van organitzar la segona edició de l’inter· canvi i formació entre professors de Girona i Xauen. Mentre el gener van estar-se a Girona mestres mar· roquins, el febrer van ser els gironins qui van tornar la visita. En ambdós casos es van establir contactes amb associacions i es van dur a terme trobades amb professors, directors d’escoles i responsables d’ense· nyament. Apropant les ONG als joves El Servei Civil Internacional i la Coordinadora d’ONG Solidàries van ser els ponents de la xerrada «Aquest estiu vull participar en una activitat solidària» orga· nitzada per l’Estació Jove de Girona i destinada a tots els nois i noies que tenien interès en anar com a co· operants a l’estranger o en participar activament en una ONG sense moure’s del territori. Haití un any després Per conèixer de primera mà si la situació d’aquest país caribeny havia millorat un any després del ter· 19


ratrèmol que patí, Sacoop-Gi va organitzar el 24 de febrer una xerrada amb professionals sanitaris que hi havien estat treballant el darrer any. La dona i els mitjans de comunicació La Fundació Ajuda en Acció va estrenar el reportat· ge Desenfocament de gènere, realitzat en motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones i del que enguany se’n commemorava el centenari. L’objectiu, fer visible la importància que tenen els mitjans de comunicació i els seus professionals en la lluita con· tra la desigualtat de gènere, no només en el nostre entorn més immediat, sinó també en aquells països on la pobresa afecta en major mesura les dones. On hem de posar els nostres estalvis? SETEM i la Xarxa pel Decreixement van organitzar una xerrada amb el títol «Bancs, caixes... Les alter· natives clares. Parlem?» L’acte, celebrat a la Casa de Cultura de Girona el 31 de març, va tenir com a po· nents Enric Duran, de la Cooperativa Integral Catala· na, Martí Boneta, director d’Oikocrèdit, i Víctor Mae· so, de la Campanya de Finances Ètiques de SETEM. Humor i crítica sobre els conflictes de l’Orient Mitjà Les entitats Imatges per la Solida· ritat, Salt x Palestina, la Xarxa d’En· llaç per Palestina i el Col·lectiu gi· roní A l’Alba, van dur l’exposició «Palestina i Irak a ulls de Kalvellido i Azagra» al centre cívic Pont Major de Girona. Es tracta d’un recull de dibuixos que ofereixen una visió crí· tica i plena d’humor sobre els con· flictes a l’Orient Mitjà. 20

Tallers sobre drets humans i crisi energètica El grup de Girona d’Enginyeria sense Fronteres (ESF) va posar en marxa el projecte de tallers gratuïts d’edu· cació no formal «Crisi energètica: els drets humans a les fosques». Es tracta de tres tallers diferents que es poden plantejar separadament o bé com un cicle: un sobre cooperació al desenvolupament, un altre sobre els problemes que genera el model de consum del Nord en els països del Sud, i un tercer sobre la crisi del model energètic i les energies renovables. Cooperació en l’àmbit educatiu El mes d’abril es va dur a terme a Girona un curs sobre la cooperació internacional en l’àmbit edu· catiu centrada en el cas de Nicaragua. Estava orga· nitzat per FETE-UGT i l’AEPCFA de Girona, amb la col· laboració de Sindicalistes Solidaris; hi van participar també, com a ponents, membres de SOARPAL. Medi ambient i tecnologia, un camí pel desenvolupament humà sostenible. Aquest cicle de conferències, celebrat a la Casa de Cultura de Girona l’11 i el 18 d’abril, i organitzat con· juntament per la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Soste· nible de la UdG, Enginyeria Sense Fronteres-Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries va analitzar i re· flexionar entorn del canvi climà· tic, la tecnologia i el desenvolupa· ment humà. Hi van participar com a ponents Pablo Cotarelo, d’Ecolo· gistas en Acción, parlant de la pet· jada ecològica i les alternatives urbanes, i Raül Velasco, membre d’Enginyeria Sense Fronteres, que


va tractar l’impacte del nostre model productiu en el planeta posant en qüestió que tecnologia sigui sinònim de desenvolupament. El poder de les multinacionals Qui té més diners, compra més voluntats i paga els mi· llors advocats. Aquesta és la manera de fer de les grans multinacionals. L’advocat Jordi Palou-Loverdos –que porta la querella contra l’assassinat de Quim Vallmajó i altres cooperants a Rwanda– ho va explicar de forma clara i entenedora en la conferència «Justícia universal, pillatge de les multinacionals i Drets Humans» que van organitzar Justícia i Pau, Veritas Fòrum Rwanda i GEES a la Casa de Cultura de Girona el 28 d’abril. Festa del Comerç Just i la Banca Ètica Aquesta ja tradicional festa que de manera lúdica i participativa vol fer reflexionar petits i grans sobre les condicions de producció dels aliments que con· sumim i la roba que ens posem va arribar a una de· sena de poblacions de les comarques gironines -Ba· nyoles, Besalú, Cassà de la Selva, L’Escala, Girona, Lloret de Mar, Palafrugell, Quart, Sant Feliu de Guí· xols i Vidreres- en organització conjunta entre les en· titats promotores i les ONG de cada municipi, i coor· dinada per SETEM-Girona. Els impactes del nostre model energètic Del 5 al 16 de maig es van celebrar, a l’Escola Poli· tècnica Superior de l’UdG, les «IX Jornades d’Energi· es Renovables», organitzades pel grup de Girona de l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF). L’objectiu d’aquesta activitat era qüestionar el model energètic actual, així com els impactes que es generen tant al Nord com al Sud, i plantejar un nou model energètic.

Teixint cultures a Salt El divendres 3 de juny es va presentar a la Bibliote· ca Massagran de Salt el llibre Teixint cultures: contes africans per a petits i grans que recull 10 contes del Marroc, Algèria i Senegal, elaborats per dones immi· grades que viuen a Salt. El llibre és fruit d’un projecte impulsat per l’Associació GRAMC, el Grup de Recer· ca, Cultura i Educació de la UdG, i la Biblioteca infan· til d’en Massagran. Prou retallades! Els nostres drets no es toquen El 12 de juny i el 5 de novembre hi va haver mani· festacions unitàries contra les retallades del govern sota el lema: «Prou retallades! Els nostres drets no es toquen». Ambdues convocades per la Plataforma Prou retallades, una plataforma promoguda des de la Coordinadora i que aplega entitats, sindicats, par· tits polítics i altres col·lectius de persones preocupa· des i/o afectades per les retallades als drets socials de la ciutadania. Canviar la manera de consumir La Coordinadora d’ONG Solidàries i SETEM van par· ticipar activament en les activitats programades per la regidoria de Medi Ambient de Llagostera en el marc del projecte «Gira el consum». Els primers di· namitzant el debat posterior a la projecció de docu· mentals sobre el desenvolupament humà sostenible a l’institut de la població, mentre que els segons ho van fer amb una xerrada sobre «Moda i drets labo· rals» a la biblioteca Julià Cutiller. Les vacances dels nens sahrauís Les diferents seccions d’ACAPS a les comarques giro· nines van participar novament en el projecte Vacan· ces en Pau, organitzat per la Delegació del Front Po· 21


lisari a Catalunya. Es tracta de colònies d’estiu per a infants sahrauís que ja són un símbol de solidaritat amb els nens i nenes d’aquesta ex colònia espanyola. 25 anys del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament El quatre de juliol es va celebrar a Salt un acte insti· tucional per commemorar el naixement del Fons Ca· talà, fa vint-i-cinc anys, en aquest municipi. A prin· cipis dels 80, es posava en marxa una recollida de signatures per demanar a l’Estat espanyol que es comprometés a destinar el 0,7% del PIB a l’ajuda al desenvolupament. La campanya ciutadana va ser un èxit però no es van assolir els objectius polítics. Fruit d’aquesta mobilització, un grup d’alcaldes de les co· marques gironines es van unir per crear un organis· me que contribuís al desenvolupament dels països del Sud. I Fòrum sobre inclusió social i ciutadania «La crisi econòmica ha fet aflorar que les discrimina· cions per raons d’origen cultural cal interpretar-les des del punt de les desigualtats econòmiques», amb aquesta hipòtesi de treball es va iniciar el primer Fò· rum sobre inclusió social i ciutadania organitzat per la Fundació Ser.gi en substitució de l’Escola d’Estiu. La conferència inaugural va anar a càrrec de la catedràti· ca en Economia, Miren Etxezarreta, mentre que el fò· rum pròpiament dit va comptar amb la participació 22

d’un grup tancat de persones expertes de l’àmbit so· cial, educatiu, de la salut i l’economia social. 25 anys de l’agermanament entre Arbúcies i Palacagüina El mes de juliol Arbúcies va celebrar els 25 anys de l’Agermanament amb el municipi nicaragüenc de Palacagüina. El Ple Municipal va ratificar l’Agermana· ment i, posteriorment, es va fer un acte amb els par· laments de l’alcalde d’Arbúcies, l’alcaldessa de Pala· cagüina, els presidents de Fundarpal i Soarpal, i el cònsol de Nicaragua a Barcelona, Carlos Fonseca, fill de Carlos Fonseca Amador fundador del FSLN. Fundació Utopia inaugura Xkolà La Fundació Utopia va inaugurar a Girona l’espai soli· dari Xkolà. Es tracta d’un nou espai solidari, que s’au· togestiona amb voluntariat i que està obert a totes les persones que volen donar una part del seu temps o expertesa al servei de la comunitat. Un any sense bombes de dispersió Per commemorar el primer aniversari de l’entrada en vigor del Tractat de Prohibició contra les Bombes de Dispersió, l’1 d’agost la Plataforma per la Pau de Llo· ret de Mar va organitzar l’acte «Suma’t a l’equip» a les pistes d’atletisme de la població. L’acte es feia simul· tàniament a 60 països i va comptar amb la participa· ció de destacats esportistes lloretencs.


Presentació dels recursos educatius A principis de setembre i com cada any, l’ajuntament de Girona va fer la presentació dels recursos educa· tius que ofereixen les entitats de la ciutat. Per part de la Coordinadora hi van participar Desos, Enginyeria Sense Fronteres, la comissió de l’Agenda llatinoame· ricana, Teixidors de Xarxes i el CeDRe. Festi.Dok 2011 Els dies 1 i 2 d’octubre es va celebrar a Girona la II edi· ció del Festival Internacional de Cinema pels Drets Humans i la Pau, Festi.Dok, organitzada per l’entitat Imatges per la Solidaritat. El guanyador de l’edició del 2011 va ser el barceloní Àlex Lora amb el curtme· tratge Odysseus Gàmbit. A la gala d’entrega del pre· mi van assistir-hi més de 80 persones. D’on sóc, d’Àfrica o d’Europa? Com a acte previ a la III Jornada de codesenvolupa· ment a les comarques gironines, Banyoles Solidària i la Coordinadora d’ONG varen organitzar la projecció del documental Estranger a casa meva. L’acte es va fer el 14 d’octubre al CC la Farga de Banyo· les i va comptar amb un debat posterior amb els protagonistes i els autors. Un treball multidisciplinari guanya el III Premi a la difusió del Decreixement L’associació sevillana El Enjambre sin Rei·

na va ser la guanyadora de la III edició del Premi a la difusió del Decreixement que convoca la Comis· sió de l’Agenda Llatinoamericana de la Coordinado· ra d’ONG, mentre que la secció gironina de l’Associa· ció Enginyeria Sense Fronteres es va endur l’accèssit. Aprendre a conviure El Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la So· lidaritat i AEQUITAS van organitzar el seminari «Jus· tícia i diàleg per poder conviure», els dies 10, 11, 17 i 18 de novembre a l’Institut Cendrassos de Figueres. L’objectiu d’aquest Seminari era oferir una primera aproximació als conflictes humans contemporanis, i en particular a certes dinàmiques violentes, així com facilitar eines d’anàlisi de conflictes. Dones constructores de pau «Re-crea’t» va ser el títol de la cinquena edició del Pensadores per a la Pau, una jornada organitzada pel GREC (Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes) per do· nar a conèixer eines i formes de treballar pròpies de la figura femenina per a la construcció de la cultura de pau. En aquesta edició, es va fer a través de tècniques creatives i pràctiques del dia a dia. Primer Consell Obert de Girona Per primera vegada, el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de la ciutat de Girona va celebrar el 28 de febrer una ses· 23


L’Associació GRAMC rep el Premi Memorial Josep Solé.

L’ACAPS, present a la Fira de Solidaritat de la UdG

sió oberta a tothom. D’aquesta manera es volia do· nar a conèixer quin treball es fa en matèria coopera· ció i desenvolupament internacional des de la ciutat i també quin és el funcionament d’aquest òrgan de participació ciutadana.

Premien el GRAMC L’Associació GRAMC (Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers) va rebre el Premi Memorial Josep Solé, que atorga l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. El guardó els va es· tar concedit en reconeixement a la tasca que realitza l’entitat en defensa dels col·lectius minoritaris i de la integració de persones estrangeres, especialment a la ciutat de Salt.

«L’Entrevista del mes» fa dos anys Jorge Riechmann, Orlando Pineda, Esther Vivas, Na· zanin Armanian o Pascual Serrano són alguns dels personatges a qui l’entitat Imatges per la Solidaritat va entrevistar en els dos primers anys de vida de la iniciativa. Al 2011, a més, l’entitat va estrenar un blog on trobar totes les entrevistes realitzades fins al mo· ment. Curs de teatre social al carrer La delegació de Girona de SETEM i la companyia de teatre Kilalia van organitzar els mesos de novembre i desembre un curs de teatre social de carrer, ente· nent aquest tipus de teatre com una potent eina de transformació social.

Com millorar l’èxit educatiu de l’alumnat d’origen immigrat? La Fundació Ser.gi i la Fundació Jaume Bofill van or· ganitzar el 20 d’octubre –en motiu de la presentació del llibre de l’educador Pep Gratacós Diversitat cultural i exclusió escolar. Dinàmiques educatives, relacions interpersonals i actituds del professorat– una taula ro· dona a Girona per analitzar els esforços dels darrers anys en l’acollida de l’alumnat nouvingut, l’atenció a la diversitat cultural i els resultats educatius obtin· guts.

Càritas Girona obre els Espais de Trobada «Superant fronteres» va ser el títol del primer Espai de Trobada, organitzat per Càritas Girona, amb l’ob· jectiu de facilitar el coneixement mutu entre perso· nes autòctones i persones immigrades. El propòsit de la iniciativa va ser el de fomentar accions comu· nitàries, d’educació en la diversitat i de foment de la cohesió social.

El desenvolupament sostenible, al Cicle Cinema i Solidaritat La sostenibilitat, entesa no només com a concepte ecològic, sinó també com a concepte econòmic i so· cial, va vertebrar aquest cicle de cinema que orga· nitza el Servei de Cooperació de l’Ajuntament de Gi· rona i en el qual col·labora la Coordinadora. Naguals, Igman Acció Solidària, Enginyeria sense Fronteres-

24


Victòria Camps va inaugurar la Girona Intercultural 2011.

Un dia per l’esperança, a Girona.

Girona, Justícia i Pau, Àfrica Viva, SETEM-Girona, Am· nistia Internacional-Girona, Desós, Brasol i Teixidors de Xarxes, són algunes de les entitats que van parti· cipar en l’edició 2011-2012.

sortida de la crisi que no penalitzi als que menys te· nen, impulsant vies alternatives de finançament de la despesa social i el desenvolupament mitjançant la Taxa Robin Hood –un impost del 0,05% sobre les transaccions financeres internacionals.

Tot un món a les aules La Fundació Ser.gi, la Fundació Jaume Bofill i Televi· sió de Catalunya van presentar el 4 d’abril a Girona la carpeta «Tot un Món», un material didàctic que pren com a punt de partida alguns capítols del programa Tot un Món, produït i emès per TV3, per acostar el fenomen migratori a les aules i treballar les actituds envers la immigració des d’un enfocament socioa· fectiu. Diada de la Solidaritat a la UdG L’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG va organitzar el 14 d’abril la primera Diada de la Solidaritat al campus de Montilivi de Girona. La Coordinadora d’ONG Solidàries, la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, ACAPS, Enginyeria Sen· se Fronteres, Desos, Teixidors de Xarxes o Dagua, són algunes de les entitats que van ser presents a la Fira d’Entitats programada durant la jornada. Un dia per l’esperança Intermón Oxfam va celebrar el 9 d’abril «Un Dia per a l’Esperança». En aquesta 17a edició es va sensibilitzar la ciutada· nia i el Govern envers la necessitat d’impulsar una

Compromís polítics per la Transparència i la Pau De cares a les eleccions municipals que es van fer el 22 de maig, Justícia i Pau de Girona, Càritas Diocesa· na-Girona, Intermón Oxfam i la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, amb el suport de la Coordinado· ra d’ONG Solidàries van posar en marxa el projec· te «Compromís polític per a la Cultura de la Pau, la Solidaritat, la Participació, la Convivència i la Trans· parència». Es tractava d’una invitació que es feia als caps de llista de diferents poblacions de les comar· ques gironines, a signar un document en el que es comprometien a fomentar polítiques que afavoris· sin la conscienciació sobre el valor de la pau, a apro· var mesures sobre transparència que fonamentessin la confiança de la ciutadania en la gestió pública i a acordar la incorporació de criteris ètics en el con· sum, entre d’altres mesures. Girona Intercultural La catedràtica de Filosofia Moral i Política de la UAB, Victòria Camps, va ser l’encarregada d’inaugurar el 3 de maig, Girona Intercultural amb la conferència «Convivència, participació i responsabilitat: per a una ciutadania activa i plena». Com en les anteriors edici· 25


ons, la Girona Intercultural que organitza la Fundació Ser.gi va comptar amb un extens programa amb es· pai per parlar sobre el paper que han jugat les noves tecnologies en el procés de les revoltes àrabs o per reflexionar entorn del coltan i les dramàtiques con· seqüències que provoca l’extracció d’aquest mineral tan preuat. I a més a més… En la seva 15a edició, el Grup d’Empordanesos i d’Empordaneses per la Solidaritat va escollir la po· bresa com a tema central del calendari solidari del 2012; la Comissió de Periodisme Solidari de Girona va donar suport a l’estrena del documental Mind the Strip sobre un jove palestí, els drets humans, l’educa· ció i la influència de les xarxes socials; l’entitat GREC va dur a terme una jornada sobre resolució de con· flictes en les comunitats; els Amics de la UNESCO de Girona van organitzar una passejada per la pau, a les muralles de Girona; Amnistia Internacional-Alt Em· pordà va organitzar l’exposició fotogràfica «Els drets humans de les dones» i una recollida de telèfons mòbils, a Figueres i Vilafant per recaptar fons per als seus projectes; Enginyeria sense Fronteres, Desós i Teixidors de Xarxes, entre d’altres, van presentar els seus projectes i programes al públic universitari, dins del curs de Cooperació de la UdG; i l’Associació Nous Catalans va organitzar la xerrada col·loqui «Catalu· nya país d’acollida. La importància d’aprendre a par· lar en català».

Coordinadora d’ONG Solidàries c. Mestre Francesc Civil, 3, baixos 17005 Girona tel. 972 21 99 16 www.solidaries.org solidaries@solidaries.org @coordongs www.facebook.com/solidaries

26


AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Memòria 2011 Coordinadora d'ONG Solidàries  

Memòria d'activitats 2011 de la Coordinadora d'0NG Solidàries

Memòria 2011 Coordinadora d'ONG Solidàries  

Memòria d'activitats 2011 de la Coordinadora d'0NG Solidàries

Advertisement