Memòria 2013 de la Coordinadora d'ONG Solidàries

Page 1

MEMÒRIA

2013SUMARI 3 | Presentació 4 | Qui som 5 | Com ens organitzem -Altres espais de participació -Pertinença a Xarxes -Secretariat, equip tècnic i voluntariat 8 | Entitats de la Coordinadora -Entitats Amigues 10 | Balanç econòmic 11 | Què fem? -Al servei de les entitats -Accions i campanyes per transformar el món 16 | Agenda de solidaritat de les ONGD

1


2


PRESENTACIÓ Tornem a posar en valor la cooperació La ciutadania segueix considerant vàlida la cooperació al desenvolupament i la solidaritat com a eina de transformació social. Però els esforços dels nostres governants per legitimar les seves retallades en cooperació amb un discurs carregat de «necessitats internes», sí que han anat calant en una ciutadania que, tot i valorar les ONGD com a actors validíssims en la lluita per la justícia social d’aquí i d’arreu, viu amb preocupació l’augment de les desigualtats i les penúries amb les que molts dels seus veïns i veïnes han de conviure. Si la solidaritat interna, la que desenvolupem en els nostres municipis, queda fora de discussió, ens toca fer pedagogia i tornar a posar en valor la cooperació internacional.

molt bé què estem fent als països del Sud, per què és important la nostra tasca i quines són les causes pendents. Les ONGD hem de saber transmetre que la solidaritat és única i indivisible. Que el que millorem aquí, promou millores allà. Que el que millorem allà, ens beneficia a tots i totes, aquí. Una de les tendències que observem en els darrers temps, és l’exploració, per part de les entitats, de noves vies de solidaritat. No tan sols per l’obertura cap a línies de treball més social en aquelles entitats tradicionalment encarades a l’àmbit internacional, sinó també per la confluència cap a noves línies de treball conjunt. Una mostra d’aquest treball en xarxa és el que ha possibilitat que a les comarques gironines es constituís un grup promotor de la banca ètica Fiare, que farà possible que aquesta entitat bancària esdevingui una realitat el primer trimestre de 2014.

De fet, pràcticament tothom està d’acord en la necessitat de ser solidaris amb els països empobrits a cops d’espolis Intercanvi a la Jornada de les multinacionals, per règims dictatoAnual 2013. rials o per conflictes inacabables. Tothom sap, o hauria de saber, que el seu problema és el nostre problema. Però quan la solidaritat amb el L’adhesió a la campanya Pobresa Zero, d’abast mundial, Sud entra erròniament a competir amb les necessitats és també un exemple d’aquesta voluntat d’anar creant bàsiques d’aquí, sorgeix la simplificació, el prejudici i, ponts i sinèrgies. Per primera vegada s’ha dut a terme a sovint, la manipulació política. les comarques gironines, organitzant-se actes conjunts entre diverses entitats per tal de sensibilitzar la població És notable l’esforç de les entitats de les comarques girode la nostra demarcació. El 2013 també hem posat fil a nines en dedicar, també, una part de la seva feina solidàl’agulla en una nova edició del Fòrum Social Català, que ria als veïns més vulnerables. La solidaritat forma part es celebrarà el 2014. Una nova mostra del que podem de l’ADN de les ONGD i no podíem restar indiferents al arribar a sumar, quan totes les entitats fan feina plepanorama social que ha dibuixat aquesta crisi. Però és gades. En aquest cas, a més, la Coordinadora ha estat hora de mostrar la nostra força i el valuós paper que impulsora de la iniciativa, obrint-se i sumant d’altres col· tenim les ONGD, en la construcció d’aquest altre món lectius, com l’ecologista o el sindicalista. possible que desitgem, amb creativitat, experiència i tossuderia, mitjançant la incidència política, la sensibilitEns calen més i noves iniciatives conjuntes per visibilització i els projectes de cooperació al desenvolupament zar-nos com a motor de desenvolupament de manera transformadors. Tenim una missió i és saber explicar clara. Ens cal, també, prendre consciència del valor de les nostres accions i saber transmetre-ho, amb optimisme i entusiasme, a la resta de la ciutadania. Hem de A dalt, celebració del 8 de març a Girona. A sumar entitats, hem de sumar ciutadania. Hem de conbaix a l’esquerra, assemblea mensual de la tagiar la solidaritat, posant en valor la cooperació al desCoordinadora. A baix, a la dreta, cercle de envolupament i la justícia social que ens mou i que ens silenci de la campanya Pobresa Zero. farà créixer.

3


QUI SOM La nostra missió

Potenciar la coordinació, donar suport a les iniciatives comunes i a la infraestructura i contribuir a la capacitació i l’enfortiment institucional de les entitats de Pau, Drets Humans i cooperació pel desenvolupament de les comarques gironines i l’Alt Maresme, per tal d’incrementar la seva incidència política amb la finalitat de transformar la societat per aconseguir unes relacions justes entre el Nord i el Sud i un desenvolupament humà sostenible.

La nostra visió

> Ser referents en temes de cooperació i solidaritat Nord-Sud a les comarques gironines per a les entitats que treballen en aquests àmbits, per a les diverses administracions, per a l’àmbit educatiu i per a la ciutadania en general. > Aportar reflexions i continguts a la ciutadania, les diferents institucions i els mitjans de comunicació sobre les temàtiques que ens ocupen. > Donar resposta a les necessitats de les seves entitats per facilitar el treball en xarxa i les accions conjuntes de manera que es vegi incrementada la nostra incidència política i la sensibilització per a la transformació social cap a una ciutadania crítica i un món més just.

D’on venim

L’any 1994 va néixer a Torroella de Montgrí la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme com a fruit de la voluntat d’unir sinèrgies i objectius per part de moltes entitats de base de les comarques gironines. Es tractava sobretot de comitès d’agermanament, molt actius en aquella època, però també de col·lectius pacifistes, a favor de l’abolició del deute extern, etc. Cinc anys més tard, la Coordinadora creava el seu òrgan de gestió, el Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe) que inicialment va tenir la seva seu en el soterrani de l’antiga Estació d’Olot de Girona. En els gairebé 20 anys d’existència de la nostra entitat, hem comptat amb representació solidària d’una quarantena de poblacions del nostre àmbit territorial, incloent l’Alt Maresme. A dalt i al baix, dos moments de la Jornada Anual 2013. Al mig, representants d’entitats a l’assemblea mensual.

4


COM ENS ORGANITZEM La Coordinadora d’ONG Solidàries és assembleària, i les entitats membres decideixen el camí a seguir i les accions a emprendre mitjançant les assemblees que celebra cada segon dimecres de mes, de manera ordinària. Per avaluar la feina feta i planificar el treball futur, o bé per tractar més a fons algun tema, la Coordinadora organitza el mes de juny la Jornada Anual. Existeix, també, un Secretariat Permanent, format per membres de diverses entitats, que es reuneix de manera periòdica i treballa en els temes més urgents i, sobretot, en els temes de representació davant les administracions. Per abordar de manera més profunda, àmplia i transversal alguns temes concrets existeixen diverses comissions integrades per diferents entitats de la Coordinadora. Durant el 2013, les comissions actives han estat la de l’Agenda Llatinoamericana, el Grup de Gènere i Interculturalitat, la Comissió Pobresa Zero, la Comissió d’Immigració i la Comissió de Comunicació, a més de la Comissió organitzadora del Fòrum Social Català. → Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Aquesta comissió va néixer fa gairebé 20 anys per donar difusió a aquesta eina de reflexió i transformació de la realitat que ens envolta, i dinamitzar la campanya de sensibilització de l’Agenda Llatinoamericana a Catalunya. També coordina la campanya d’Anada i Tornada que comparteix amb col·lectius de base d’Amèrica Llatina. → Grup de Gènere i Interculturalitat Aquest grup, constituït per dones de diferents entitats i procedències, té l’objectiu de sensibilitzar i educar en la igualtat de gènere amb la voluntat d’eradicar les formes de discriminació i violència de la societat patriarcal. Un dels seus objectius és vetllar per la difusió del rol de les dones en el desenvolupament i fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere en el si de les entitats de la Coordinadora i les seves accions. → Comissió Pobresa Zero Des de l’adhesió, enguany, de la Coordinadora a la campanya d’abast mundial Pobresa Zero, es va decidir crear aquesta comissió per sumar esforços a l’hora d’impulsar accions de sensibilització i denúncia a la demarcació. Està formada per Càritas-Girona, GEES, Intermón Oxfam, Banyoles Solidària i Justícia i Pau-Girona.

→ Comissió d’Immigració Aquesta comissió formada per entitats que treballen en l’àmbit de la immigració i per associacions d’immigrants, té com a objectius la incidència política i la denúncia de les males praxis en la gestió del fenomen migratori. Al 2013 ha participat en un cinefòrum sobre immigració, juntament amb la Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes. → Comissió de Comunicació El 2013 aquesta comissió ha estat ben activa intentant donar forma a un bloc d’opinió que complementés el web de la Coordinadora. Tot i ja comptar amb un apartat d’opinió dins del solidaries.org, es volia crear un espaialtaveu per a la gent de les entitats i d’altres experts en temes de cooperació i solidaritat. El bloc ha quedat aturat fins que es trobi la fórmula per gestionar-lo des del voluntariat. → Comissió FSCat 2014 A finals del 2013 s’ha començat a posar fil a l’agulla per celebrar una nova edició del Fòrum Social Català a Girona i un dels primers passos ha estat crear una comissió organitzadora. Fins al desembre, s’han celebrat tres reunions en les que s’ha anat augmentant el nombre d’entitats participants i en què s’ha fixat com a data de celebració, el 5 d’abril de 2014.

ALTRES ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

→ Consell de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona Aquest Consell el formen el regidor de cooperació de l’Ajuntament de Girona, un membre de cadascun dels grups polítics amb representació municipal, cinc persones en representació de les entitats de solidaritat i cooperació de la ciutat (totes elles membres de la Coordinadora) i un membre de l’equip tècnic del CeDRe. Des del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, les entitats de la Coordinadora han seguit batallant per fer realitat l’1% dels ingressos propis dels pressupostos destinats a solidaritat i cooperació, tal i com es va aprovar al Ple Municipal de desembre de 2012. El treball realitzat ha estat persistent i constant, per tal d’aconseguir la màxima transparència en el sistema utilitzat pel

5


A dalt, roda de premsa de la Xarxa pels Drets Socials per presentar la Marxa per la Dignitat 2013.

consistori a l’hora de calcular el tant per cent destinat a cooperació. → Delegació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya La comissió de Periodisme Solidari està formada per periodistes de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i representants de la Coordinadora d’ONG Solidàries. Entre els seus objectius té el de vetllar per una correcta pràctica periodística respecte els temes solidaris i aconseguir-ne la màxima difusió possible, per fer més visible el treball que duu a terme l’extens i específic teixit associatiu de les nostres comarques. Al 2013 s’han recuperat les trobades i s’ha fet un cinefòrum conjuntament amb la Comissió d’immigració. → Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Figueres Una dotzena d’entitats figuerenques, la majoria de les quals pertanyents a la Coordinadora d’ONG Solidàries, formen part del Consell de Solidaritat i Cooperació de la capital empordanesa. Des d’aquest ens es proposen les línies polítiques a seguir per l’ajuntament i es realitzen accions conjuntes de sensibilització. → Consell de Cooperació al Desenvolupament de Catalunya El 23 d’abril es va constituir el Consell de Cooperació al Desenvolupament amb l’elecció de quatre vocals, la Coordinadora d’ONG Solidàries hi participa per primer cop com a membre de ple dret, amb en Rafel Villena com a representant de les entitats de cooperació gironines. També s’han renovat les quatre persones expertes del Consell. L’any 2013 ha estat un any de lluita de les entitats del Consell per fer efectiva una cooperació al desenvolupament pública de qualitat.

6

→ Consell Assessor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament La Coordinadora manté un representant en aquest òrgan el qual ha instat la Junta Executiva del Fons a tornar-lo a posar en marxa. En aquest sentit es van mantenir dues reunions, una amb la gerència i l’altra amb la Junta Executiva, per tal de desencallar el tema i es va redactar una proposta de reglament intern més funcional que el vigent. → Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona Els recursos del CeDRe i de les entitats de la Coordinadora d’ONG Solidàries formen part d’aquesta taula gironina. El setembre es van presentar en el Pavelló de Fontajau de Girona, on es va configurar un gran aparador de recursos educatius destinats a escoles i instituts de la ciutat. → Xarxa pels Drets Socials La primavera del 2011 es va constituir la Plataforma Prou retallades, promoguda des de la Coordinadora i que aplega entitats, sindicats, partits polítics i altres col· lectius de persones preocupades i/o afectades per les retallades als drets socials de la ciutadania, que la tardor del 2012 va rebatejar-se com a Xarxa pels Drets Socials. Entre la Setmana per la Dignitat, el mes de gener, i el suport al Bloc Salt per evitar-ne el desallotjament, el mes d’octubre, la seva agenda va estar farcida d’activitats. → Taula d’Acció Exterior de Catalunya Aquesta Taula es va crear a finals del 2012 i la formen entitats del món de la cooperació però també d’altres àmbits com el món sindical o acadèmic. Els seus objectius són la coordinació i col·laboració entre l’administració catalana i les entitats de base a l’hora de dur a terme una acció exterior catalana per tal que aquesta compti amb tots els seus actors i projecti una visió de país com-


promès amb els drets humans i la sostenibilitat. Del treball conjunt en va sorgir el Pacte Nacional per a l’Acció Exterior que es va presentar a la Comissió d’exteriors del Parlament de Catalunya el 12 de juliol i que a la tardor es va traslladar als partits polítics per tal que hi fessin les seves aportacions.

EQUIP TÈCNIC Des de fa dos anys, es va creure convenient de reestructurar l’equip i prescindir de la figura del coordinador/a, quedant la coordinació repartida i treballada transversalment entre les tres persones que, finalment, han quedat com a integrants de l’equip tècnic.

→ Comissions d’agermanaments de la ciutat de Girona Com a continuació dels actes dels 25 anys d’agermanament amb Bluefields, a Nicaragua, i els 15 anys amb la daira de Farsia, al Sàhara Occidental, aquest any 2013 es van realitzar alguns actes com la xerrada sobre les realitats de les dues poblacions el 14 d’abril al Centre Cívic de Sant Narcís, o l’exposició que va recórrer diferents centres cívics de la ciutat.

Educació pel Desenvolupament Núria Cuadrat (30 hores setmanals)

PERTINENÇA A XARXES I CAMPANYES Des del 2003: → Fòrum per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs → Plataforma Aturem la Guerra Des del 2004: → Institut Paulo Freire Des del 2011: → Plataforma Prou Retallades Des del 2012: → Xarxa pels Drets Socials (abans Plataforma Prou Retallades) → Desmilitaritzem l’Educació Des del 2013: → Pobresa Zero

SECRETARIAT, EQUIP TÈCNIC I VOLUNTARIAT SECRETARIAT President Rafel Villena (Llagostera Solidària) Secretari Lluís Puigdemont (Càritas) Tresorera Carme Vinyoles (Col·lectiu per la Igualtat) Vocals Jordi Planas (Comissió de l’Agenda Llatinoamericana) Pau Lanao (Comissió de Periodisme Solidari)

Comunicació i premsa Sònia Cervià (33 hores setmanals) Secretaria, Entitats i Codesenvolupament Carles Serra (35 hores setmanals) VOLUNTARIAT Al llarg dels seus 19 anys d’existència molts dels projectes engegats per la Coordinadora no s’haguessin pogut dur a terme sense la tasca voluntària de moltes persones, tant a través de la seva entitat com de manera individual. L’any 2013 les persones que de manera altruista han dedicat part del seu temps lliure a la Coordinadora d’ONG Solidàries han estat: > Mari Ángeles Peláez, suport en tasques del Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe) > Karina Viñas i Laura Castanyo, suport en la redacció d’unitats didàctiques de les exposicions del CeDRe > Jon Giere, suport en l’elaboració de materials gràfics > Lola Rossell, suport en tasques de secretaria i comunicació >Carles Postigo, redisseny de l’espai CeDRe Amb qui treballem? A més de les xarxes, campanyes i òrgans institucionals, comptem amb la complicitat d’aquestes institucions: Universitat de Girona Amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la UdG mantenim una estreta col·laboració i suport mutu. Hi ha algunes activitats fixes en les que col·laborem, com l’organització conjunta de la Nit de Cinema Solidari, però també participem en la Fira de Solidaritat de la UdG i formem part del jurat del concurs “Amb ulls de cooperant”. Cada any participem en el curs de formació d’estudiants amb una matinal de formació on es dóna a conèixer la Coordinadora i el CeDRe i, també, què significa participar d’una estada al Sud amb les nostres entitats. Servei de Biblioteques de la UdG Des dels inicis del CeDRe, el Servei de Biblioteques de la UdG ha estat qui ha catalogat llibres, revistes, cds, cd-roms i audiovisuals del nostre fons. Un fons que forma part de la Xarxa de fons especialitzats de la Universitat i que és consultable des de la seva pàgina web i catàleg online.

7


ENTITATS DE LA COORDINADORA Arbúcies > Grup intercultural i solidari Ndennden Ngol·len > SOARPAL. Solidaritat Arbúcies-Palacagüina

Banyoles > Banyoles Solidària > Associació de treballadors de Garawol

Besalú > Besalú Solidari

Blanes > Blanes Solidari

Boadella d’Empordà > Servei Civil Internacional

Figueres > Amnistia Internacional-Alt Empordà > Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí > Dníger.cat. Associació per al desenvolupament i cooperació amb el Níger > GEES. Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat > Kawral Fuladu

Girona > Amics de la UNESCO > Amnistia Internacional > Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres > Associació d’amics del CCU > Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador > Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí > Associació de Dones Kerewan Sambasira pel desenvolupament > Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal > BRASOL. Associació per a la cooperació i el desenvolupament –Girona > Caritas Diocesana-Girona > CIMADES > Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya > Col·lectiu per la Igualtat > Dagua. ONG d’Ajuda a Colòmbia

8

> Fundació Talibés > Fundipau > Fundació Plataforma Educativa > Fundació Pau i Solidaritat. CCOO > Fundació SER.GI. Servei gironí de pedagogia social > GRAMC. Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers (Banyoles, Salt, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Platja d’Aro, Cassà de la Selva, Llagostera.) > GREC. Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes. > La Guerrilla Comunicacional > Intermón Oxfam > Justícia i Pau > Mans Unides > Òptics pel Món > SETEM-delegació Girona > Sindicalistes solidaris-UGT

Llagostera > Llagostera Solidària

Lloret de Mar > Plataforma per la Pau de Lloret

Quart > SolidariQuart

Roses > IDEM

Salt > Associació Nous Catalans > Associació Oudiodial per l’ajuda social i mútua per Senegal > Dones Endavant. Grup sociocultural de dones de Salt i el Gironès.

Sant Feliu de Guíxols > Àfrica Viva > Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols

Vidreres > Grup intercultural Jamia Kafo


ENTITATS AMIGUES

Les entitats amigues són aquelles que no han signat el Codi Ètic, no paguen la quota ni participen periòdicament de les activitats coordinades de les ONGD de la Coordinadora, però que puntualment han col·laborat o participat en alguna activitat impulsada des de la Coordinadora i que reben suports puntuals de la Coordinadora.

Girona > Àkan. Associació d’acollida i d’ajuda a la Immigració > Associació de Bocke Dialloube > Asociación Cultural Newen Mapuche > Associació Cultural pel Desenvolupament de Senegal Bamtaare > Associació Coumba Kande pel Desenvolupament Rural > Associació de dones nigerianes progressistes de Girona > Associació Jove Generació de Galoya > Associació Joves Immigrants del Gironès > Associació Kawral Fuladu de Girona > ATIA. Associació Tijane d’Immigrants Africans > Col·legi Oficial de Metges de Girona - Ajuda > Proide

Gualta > Associació de Dones de Gàmbia

Malgrat de Mar > Associació d’Immigrants de Malgrat

Olot > Associació de residents del poble de Kumbija

Salt > Ajuda Humanitària a Nigèria > Associació Balal Reoube Fouladou > Associació dels descendants d’Oduduwa > Associació Flagougoula de Mali > Associació de Nigèria Unión Girona > Associació d’Owassolu > Associació de solidaritat amb Bereko > Associació Yamari Kafo > Comitè rural de Kandia > Salt-Quilalí

Sarrià de Ter > GERD. Grup Editor de la Revista del Discapacitat

Torroella de Montgrí > Associació Ligooden Àfrica > Associació Balla Àfrica

9


BALANÇ ECONÒMIC La gestió econòmica del 2013 s’ha caracteritzat per un fort descens de les aportacions públiques: l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament va reduir en més de 100.000 euros la quantitat concedida, passant dels 119.000 euros de l’any 2012 als 15.000 euros del 2013, mentre que la de la Diputació de Girona va passar dels 25.000 euros als 12.000 euros. El 2013 també s’ha caracteritzat per un important retard en els pagaments: a finals d’abril de 2013 es va ingressar la 2a part del conveni 2012 de l’ACCD, mentre que les aportacions de la Diputació i de l’Ajuntament de Figueres es van fer efectives a principis del 2014. Cal destacar també, que al 2013 es caracteritza per l’entrada de nous actors públics com el Fons Català de Cooperació ―de fet es tracta de la continuació de la col· laboració en el Projecte Gàmbia iniciada l’any anterior― i de la Fundació Jaume Bofill que va contribuir al DENIP 2013–Timbalada per la Pau. Aquest any s’han incrementat notòriament els ingres-

sos propis, malgrat que les aportacions de les entitats membres de la Coordinadora han estat similars a les de l’any anterior i malgrat que els ingressos per les formacions ofertes han estat inferiors. Com a novetats en els ingressos propis hi ha els diners obtinguts de la representació teatral feta el mes de juny i, sobretot, les aportacions per gestions i serveis prestats pel CeDRe que s’han triplicat ―si bé cal aclarir que una part es tracta de factures endarrerides―. Aquesta combinació entre el descens de les aportacions públiques i l’increment de les pròpies ha comportat que les segones hagin passat de representar tot just un 8% dels ingressos l’any 2012, a ser ja un més significatiu 29% aquest 2013. Finalment caldria aclarir que tot i que el balanç ha acabat resultant negatiu en 8.720,66 euros, mercès a la bona gestió econòmica dels anys anteriors que ens havia permès de tenir un romanent s’ha pogut superar satisfactòriament aquesta situació complicada.

INGRESSOS

CONCEPTE

Aportacions de les entitats de la Coordinadora Ajuntament de Girona, 2a part conveni 2012 Ajuntament de Figueres, conveni 2012 Fons Català de Cooperació, 2a part projecte Gàmbia Agència Catalana de Cooperació, 2a part conveni 2012 Ajuntament de Girona, 1a part conveni 2013 Agència Catalana de Cooperació, conveni 2013 Representació teatral Remenant els boscos de nit Fiances per préstec de recursos del CeDRe Gestions i serveis del CeDRe Donacions Fundació Jaume Bofill Inscripcions Curs de sobirania alimentària Interessos bancaris TOTAL

DESPESES

CONCEPTE

Contractacions externes Material fungible Elaboració de materials gràfics Adquisició de fons pel CeDRe (llibres, jocs, audiovisuals) Subministraments Viatges i dietes Despeses de personal Hisenda Retorn de fiances per préstec de recursos del CeDRe Formació personal tècnic Formació entitats Despesa bancària TOTAL

10

QUANTITAT

2.310,00 € 2.400,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 47.600,00 € 9.600,00 € 15.000,00 € 420,00 € 720,00 € 29.851,51 € 55,00 € 1.200,00 € 240,00 € 43,07 € 113.439,58 €

QUANTITAT

7.180,79 € 233,95 € 4.741,86 € 2.655,59 € 790,00 € 1.022,61 € 93.610,28 € 10.590,42 € 712,72 € 300,00 € 140,00 € 182,02 € 122.160,24


QUÈ FEM A LA COORDINADORA... ...sumem sinèrgies i ens coordinem per realitzar campanyes i/o projectes amb l’objectiu d’aconseguir una major transformació social.

Espai de Solidaritat.

...sensibilitzem la població sobre les causes de les desigualtats Nord-Sud, la necessitat d’una cultura de pau, els drets humans... ...oferim un servei de préstec ―obert a tota la ciutadania― de llibres, jocs, maletes pedagògiques, pel·lícules, documentals i exposicions sobre aquests temes, a través del Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (CeDRe).

AL SERVEI DE LES ENTITATS → Més sobre les brigades d’estiu A més de la difusió pels canals habituals ―premsa escrita, ràdio, internet―, es van realitzar un total de 9 xerrades informatives sobre les estades solidàries a les que van assistir més d’un centenar de persones. Algunes d’aquestes sessions van estar organitzades conjuntament entre diverses entitats i d’altres, de manera individual. A més de ser l’any en què s’han organitzat més xerrades, també ha estat l’any en què aquestes han cobert més territori arribant a l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès i la Selva. → Pobresa i ONGD a la Jornada Anual L’economista gal·lès Edward Hugh va ser el convidat a la Jornada Anual de la Coordinadora d’ONG Solidàries, que es va fer a Les Escaules amb l’aixopluc del Servei Civil Internacional i la col·laboració del GEES. El tema de la jornada anual van ser les causes de la pobresa i el paper que poden jugar les ONGD en la crisi. Les mateixes ONGD van apuntar possibles solucions: perseguir el frau fiscal, acotar els sous màxims, repartir la feina, treballar vers un sistema econòmic pensat per a les persones. Pel que fa al paper de les ONGD, es van autoproclamar transmissores de les alternatives existents al sistema neoliberal. → Jornada de formació per a entitats senegaleses La Coordinadora d’Associacions Senegaleses a Catalunya juntament amb la Coordinadora d’ONG Solidàries, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Girona van organitzar, el 23 de novembre a

Jornada de formació per a ONG senegaleses.

El CeDRe a la Diada de la Solidaritat de la UdG.

Acte de la Comissió de Periodisme Solidari i la Comissió d’Immigració.

11


Joves de visita al CeDRe.

Presentació de la campanya Pobresa Zero a la presidenta del Parlament.

l’Espai Marfà de Girona, una jornada matinal amb l’objectiu d’enfortir les capacitats de les associacions senegaleses a l’hora de formular els seus projectes. Hi van participar una cinquantena de persones.

programades: la càpsula formativa sobre voluntariat en ONG a la Universitat de Girona, i les sessions amb l’alumnat del Pla de Transició al Treball dels centres de Girona i Salt.

→ Creix el voluntariat El nombre de persones voluntàries que s’han implicat en el funcionament de la Coordinadora i en el d’algunes de les nostres entitats ha augmentat notablement. Dins l’àrea d’educació s’ha pogut avançar molt amb l’edició de material pedagògic audiovisual, gràcies a tres voluntàries. També, a nivell de logística i secretaria, la col· laboració de dues persones ha estat clau en els canvis d’ubicació del CeDRe i en la distribució de díptics i punts de llibres pel territori. Des de fa temps, a més, hi ha una persona que recolza de forma puntual l’àrea de comunicació elaborant cartells i realitzant dissenys per a materials de difusió.

→ El CeDRe surt al carrer i dobla les altes al servei Enguany, gairebé un centenar de persones s’han donat d’alta al servei de préstec, moltes d’elles estudiants de la UdG, veïns i veïnes del barri i mestres de primària de les comarques gironines. Una xifra que dobla el nombre d’altes del 2012. El 2013 hem canviat d’ubicació el CeDRe, que ha passat de la sala de reunions (a l’interior de l’Espai de Solidaritat) a l’entrada, i ara compta amb un gran aparador que dóna directament al carrer. Aquest canvi està propiciant l’alta al servei de nous públics i una millor distribució del material. El canvi d’ubicació del fons del CeDRe també ha facilitat i engrandit l’espai destinat a les entitats de la Coordinadora.

→ Vigilant el compromís dels nostres polítics La Comissió pel Compromís Polític per a la Cultura de Pau i la Solidaritat ―formada per Justícia i Pau, Càritas, Intermón-Oxfam i la mateixa Coordinadora― ha realitzat tres reunions preparatòries de la jornada d’avaluació amb l’equip de govern i altres representants polítics municipals. I finalment, el 30 de maig, es va fer la trobada amb l’Ajuntament de Girona pel seguiment dels acords adquirits en signar el Compromís.

→ El doble d’impactes comunicatius El 2013 ha estat un any en el que s’han esmerçat més esforços en els mitjans digitals i hem aconseguit incrementar el nombre d’impactes gestionats directament per l’àrea de comunicació en un 50%. En total s’han aconseguit uns 104 impactes directes, que d’una manera o una altra, han contribuït a la construcció d’un discurs crític, que fa de contrapès al discurs habitual dels mitjans de comunicació tradicionals. El treball de reivindicació i denúncia de les ONGD contra les retallades i la mateixa crisi que pateix la cooperació al desenvolupament, segueixen essent temes d’interès per als mitjans de comunicació.

→ Dinàmiques educatives: canviant el rumb Tot i que des de la Coordinadora d’ONG Solidàries es continuen enviant les ofertes de tallers i dinàmiques als centres educatius de la demarcació, la intenció és anar derivant les actuacions a les aules, via campanyes com la del DENIP «Timbals per la Pau» (amb més de 65 tallers realitzats en una mateixa setmana). D’aquesta manera, amb la implicació d’estudiants de cicles formatius, es multiplica l’acció. És el que es coneix actualment com a Aprenentatge i Servei. Tot i aquest canvi de tendència, s’ha continuat realitzant les sessions que cada any tenim

12

→ L’espai de les entitats Seguint la línia iniciada l’any passat, s’ha donat continuïtat a l’Espai Entitats dins del portal www.solidaries. org amb 7 noves entrevistes que suposen un esforç per l’àrea, però que es manté ja que és una secció ben valorada i de gran utilitat, a l’hora de facilitar la coordinació entre les entitats. A l’Espai Entitats, aquest 2013 s’ha entrevistat a la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana,


Representació de «Tres Relats de Vida. Dones Protagonistes».

Cobertura de TVGirona de la Jornada de formació per entitats senegaleses.

l’Associació ÍDEM, el Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat, l’ONG Dagua, Besalú Solidari, la Fundació Ser.Gi i la Fundació Utopia. Durant el 2013, a més, s’ha intentat aconseguir «certa renovació» del web a cost zero. Per això s’han actualitzat totes les seccions fixes ―enllaços i continguts―, i s’ha procurat fer més visuals les seccions, amb la inclusió de més imatge.

→ Qui decideix allò que mengem? La Coordinadora d’ONG Solidàries va organitzar el curs «Qui decideix allò que mengem?», impartit per Esther Vivas. En el seminari formatiu, de dues sessions de durada, es va analitzar el cantó fosc de l’actual model de producció, distribució i consum d’aliments, i es van debatre sobre les alternatives existents en el marc de la sobirania alimentària, el comerç just i el consum crític.

→ Flaixos informatius als punts de llibre La Coordinadora d’ONG Solidàries ha dut a terme una nova campanya de distribució de punts de llibre a les biblioteques de les comarques gironines. En aquesta ocasió, s’ha dissenyat una nova sèrie de sis punts que contenen flaixos informatius sobre drets laborals, governança democràtica, dret a l’aigua i la salut, apoderament de la dona, sostenibilitat ambiental i educació pel desenvolupament.

→ Els actors de la cooperació a Gàmbia Unes 80 persones d’arreu de Catalunya van participar en la «Trobada entre municipis catalans i associacions que cooperen amb Gàmbia, i els col· lectius d’origen gambià residents a Catalunya». Una jornada que va servir per millorar la coordinació entre tots els agents implicats amb la cooperació al desenvolupament que es fa en aquest Punts de llibre. país africà: alcaldes, regidors, tècnics → Recerca de noves fonts de finançamunicipals, voluntaris d’ONG i els mament teixos col·lectius gambians que resideixen a Catalunya. La crisi ens ha empès a intentar captar noves fonts de La Jornada va ser impulsada pel Fons Català de Coopefinançament per al funcionament tècnic de la Coordinaració al Desenvolupament i la Coordinadora d’ONG Sodora i les campanyes de sensibilització. Així, l’equip tèclidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme i es nic es va formar en la captació de fons a través d’un curs va celebrar a la Biblioteca Comarcal de Blanes. en línia impartit per Ingeniería Social. Igualment, es va aconseguir que Llagostera Solidària representés solidà→ Sortim al carrer riament l’obra Remenant els boscos de Nit. La recaptació Per donar a conèixer la tasca que fan les ONGD de la Coes va destinar a la Coordinadora. ordinadora (campanyes, accions, etc.), el CeDRe (fons bibliogràfic, audiovisual, d’exposicions i jocs) i el suport → El bloc d’opinió en punt mort tècnic que oferim (difusió i comunicació, educació pel La comissió de comunicació va treballar durant el 2013 desenvolupament, creació d’ONGD, subvencions, etc.), en la creació d’un bloc d’opinió però finalment es va deidurant el 2013 vam participar en la presentació dels rexar en standby a l’espera d’aconseguir prou voluntaris/es cursos educatius de l’ajuntament de Girona i a la Fira de que s’impliquessin en la mateixa comissió i es comproSolidaritat que organitza l’Oficina de Cooperació al Desmetessin, un cop posat en marxa el blog, a donar-li conenvolupament de la Universitat de Girona. En aquesta tinuïtat. De moment s’ha seguit usant el portal solidaries. ocasió, vam assistir a la UdG amb una videoteca mòbil. org per donar sortida a l’opinió. → Punt d’informació sobre i per a les ONGD

13


Com sempre, l’equip tècnic de la Coordinadora va participar en diverses xerrades informatives sobre la tasca de les ONGD i sobre la sensibilització que es fa des de les mateixes entitats o bé des del CeDRe. D’altra banda, com a punt d’informació i assessorament en solidaritat de les comarques gironines, el 2013 es va atendre una mitjana de 24 demandes mensuals de la ciutadania i 30 de les entitats. En general, les principals demandes dels particulars són sobre les brigades d’estiu, el voluntariat i el Centre de Recursos, mentre que les de les ONGD responen a serveis complementaris a la seva tasca (assessorament en l’elaboració de projectes i/o presentació de justificacions, difusió, terminis de convocatòries, reserva d’espai per reunions, etc.). Durant el 2013 hem detectat un notable interès de la ciutadania per fer voluntariat a les entitats de la Coordinadora.

collir gratuïtament i es pot descarregar, també, des del nostre web. El projecte ha comptat amb la col·laboració de cinc dibuixants.

→ Suport a la solidaritat Des de l’equip tècnic s’ha seguit donant suport a les entitats a l’hora de redactar o justificar els seus projectes així com de renovar les seves directives; a més, però, se n’ha donat també a les noves entitats que es volen constituir i formar part del teixit associatiu solidari. L’any 2013 s’han fet 4 sessions informatives amb entitats de nova creació i una dotzena de reunions de coordinació per a l’elaboració i realització de campanyes conjuntes entre entitats de la Coordinadora.

→ Contra la discriminació, teatre Les Comissions de Periodisme Solidari i d’Immigració de la Coordinadora d’ONG Solidàries van presentar el documental Say my name al Museu del Cinema de Girona. Realitzat per la gironina Laura Quintana i filmat a Botswana, Kènia, Ruanda i la República Dominicana, a partir d’experiències de teatre al carrer. El documental ens va servir d’excusa per iniciar un interessant debat sobre la discriminació.

ACCIONS I CAMPANYES PER TRANSFORMAR EL MÓN → Cercle de Silenci per denunciar la pobresa al món Per primera vegada les entitats de la Coordinadora han realitzat un calendari conjunt per a la commemoració del Dia Mundial per l’Eradicació de la pobresa, que s’escau el 17 d’octubre. L’acció conjunta i emblemàtica de la campanya ha estat el cercle de silenci que es va fer el mateix dia a la plaça Miquel Santaló de Girona on, de forma pacífica i silenciosa, es van denunciar les polítiques actuals tot convidant els vianants a unir-se al Cercle. El 2013 també ha estat l’any en què com a Coordinadora ens hem adherit a la xarxa nacional «Pobreza Cero». → Els Drets dels Infants Enguany hem editat un material pensat per als nens i nenes d’educació primària, amb la intenció que coneguin i aprofundeixin en els Drets dels Infants. Hem elaborat una vistosa exposició, que duu una guia pedagògica complerta per al treball de la Convenció sobre els Drets dels Infants a l’aula i al centre i, a més, s’ha editat un bonic pòster. Tot el material és de préstec gratuït. El pòster es pot passar a re-

14

→ Llibertat, llibertat! El lema triat des de Llatinoamèrica per a l’Agenda Llatinoamericana del 2014 ―campanya 2013-2014― és la llibertat; i com bé deia en Pere Casaldàliga a la contraportada, en totes les seves dimensions. El 2013 s’han imprès 2.800 exemplars en català que s’han distribuït a Catalunya i les Illes Balears. Són 700 exemplars menys que l’any passat, degut a la davallada del suport econòmic de les administracions. Pel que fa a les presentacions arreu del territori, se n’han fet una cinquantena. Cal destacar la presentació de la campanya, a càrrec de la politòloga i sociòloga Nazanin Armanian.

→ Gran batucada per reclamar la Pau El Dia Escolar de la No Violència i la Pau ja ha arrelat amb força a la ciutat de Girona. Enguany s’ha treballat el DENIP 2013, a partir de la percussió i ha comptat amb la participació de 17 centres educatius i uns 1.700 alumnes gironins. Per a l’ocasió, s’han construït els Timbals per la Pau que a la festa final, dinamitzada per primer cop per estudiants de cicles formatius, han fet ressonar la pau durant l’espectacle. → El protagonisme de les dones La Mama, la Salima i la Gabriela són les tres dones protagonistes de Tres relats de vida. Dones protagonistes, una obra de teatre produïda pel Grup de Gènere i Interculturalitat de la Coordinadora d’ONG Solidàries que es va estrenar el 14 de juny al Teatre del Centre Cívic Sant Narcís de Girona i que ens mostra la soledat, el desarrelament, la tristesa i la nostàlgia de totes elles, però també la seva força, el seu compromís, la seva valentia, i, sobretot, la seva generositat envers els altres. → Enxarxats pels Drets Socials Durant tot aquest 2013, la Coordinadora d’ONG també ha estat molt activa com a membre de la Xarxa pels Drets Socials, una plataforma formada per una trentena d’entitats (sindicats, ONG, moviments veïnals, associacions de


Presentació a Salt de l’exposició els Drets dels Infants.

Timbalada per la Pau a Girona.

dones, etc.) que lluiten per aconseguir que els drets a l’habitatge, la salut, l’educació i el treball siguin una realitat per tothom a casa nostra. La primera acció de l’any va ser la Marxa per la Dignitat. El 2013 també es va organitzar un dinar de suport a la PAH i el bloc Salt el Primer de maig. A més, aquest any es va convidar l’economista Josep M. Busqueta a presentar el seu llibre L’hora dels voltors sobre les causes de la crisi i es va envoltar l’hospital Trueta de Girona, en el marc de la Via Catalana de l’11 de setembre per reclamar un país lliure amb serveis públics de qualitat.

ble i Precious― han estat enguany l’Associació GRAMC, la Xarxa pels Drets Socials, l’Associació Àkan i el Col·lectiu per la Igualtat, respectivament.

→ La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica no s’aigualeix Les fortes pluges que van caure el dissabte 25 de maig van obligar a posposar-la fins al 21 de setembre i a modificar-ne lleugerament el programa. Els assistents van poder participar en els mercats d’intercanvi i de la moneda social Ecogir, informar-se sobre diversos àmbits de solidaritat, participar en jocs de rol sobre la banca ètica i tastar i comprar productes de Comerç Just mentre escoltaven les actuacions musicals de Paula Grande, DJ Maro King i The Polska. Les entitats organitzadores van ser Setem-Girona, Ecoxarxa de Girona, Llagostera Solidària, Xangara, Oikocrèdit, Coop57, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Oxfam-Intermón, Justícia i Pau, Fiare i la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana. → Batent rècords En la vuitena edició de la Nit de Cinema Solidari destinada al públic universitari, s’han tornat a batre rècords d’assistència, amb una participació de més de 300 persones al llarg de les quatre projeccions. Les entitats de la Coordinadora d’ONG Solidàries que van presentar les pel· lícules ―Catalunya über Alles, Batalla en Seattle, Intoca-

→ Setmana pels Drets Humans Durant tota la setmana de desembre dedicada a donar a conèixer i reivindicar la posada en pràctica dels més de 30 articles sobre Drets Humans, s’han programat una desena d’activitats. Destaquem el d’Amnistia Inter­nacional Girona, que va portar la seva campanya «Regala les teves paraules» d’enviament de postals a presos de consciència a la plaça Miquel Santaló de Girona. També Amnistia Internacional, però de l’ Alt Empordà, va organitzar la xerrada «Drets Humans/Drets Socials. En temps de crisi, més que mai!» amb l’advocat Benet Salellas i la presidenta d’Amnistia Internacional de Catalunya Maria Cañadas, a Figueres. I la Plataforma per la Pau de Lloret de Mar i l’Associació de Dones l’Aurora van projectar la pel·lícula Welcome sobre la immigració, mentre que a Girona, Justícia i Pau i els Amics de la UNESCO organitzaven la taula rodona «Vulneració dels DH dels infants, presents i futurs» amb Maria Jesús Larios, adjunta del Síndic de Greuges per la Defensa dels Drets dels Infants i Adolescents com a una dels ponents. → I a més a més Un any més, des de la Coordinadora d’ONG Solidàries s’ha participat en el jurat seleccionador de les fotografies guanyadores del Concurs de Fotografia «Amb Ulls de Cooperants» de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la UdG, en el Concurs de Fotografia Solidària de l’Ajuntament de Girona i en el jurat preseleccionador del Festidok.

15


Marxa per la Dignitat 2013.

AGENDA DE LA SOLIDARITAT DE LES ONGD → Intercanvi entre docents gironins i marroquins L’Associació Ídem i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO van organitzar el mes de gener unes jornades de formació i intercanvi a Girona amb una quinzena de professors marroquins de la ciutat de Xauen. El mes anterior docents gironins havien visitat les escoles de la Comuna rural de Baba Taza i de la ciutat de Xauen. Aquestes activitats s’inscriuen en la quarta edició del projecte «Intercanvi i Formació entre professors de Girona i Xauen». → Xerrada sobre Gandhi a Lloret Amb motiu del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, la Plataforma per la Pau de Lloret de Mar va organitzar una xerrada sobre Gandhi a càrrec d’Antoni Soler, a la Sala Polivalent de la Casa de Cultura. → La banca ètica cooperativa arriba a Girona Justícia i Pau-Girona i la mateixa Coordinadora d’ONG Solidàries van organitzar l’acte de constitució del grup promotor de la banca ètica Fiare a les comarques gironi-

16

nes. Hi van intervenir Xavier Rubio, del Grup Local de Manresa, i Albert Guasch, de l’Oficina Tècnica de Barcelona. → Cantata per la pau Uns 900 alumnes d’una trentena d’instituts de secundària de les comarques gironines van participar en una nova edició de la Cantata per la pau, UAP!, un espectacle musico-teatral que s’organitza amb motiu del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, i amb el suport de l’Ajuntament de Girona. La recaptació de les funcions es va destinar als projectes que Oxfam-Intermón desenvolupa a la regió del Sahel. → Projectes en dansa Les seccions locals de Càritas de Salt i Girona van organitzar dos espectacles de dansa, un a cada població, per recollir fons per als seus projectes. → Seguint els passos dels exiliats republicans La Guerrilla Comunicacional va organitzar una visita


Remenant els boscos de Nit, una producció teatral de Llagostera Solidària.

comentada per Mon Marquès, professor emèrit de la UdG i investigador de l’exili dels mestres republicans després de la derrota del 39, per les poblacions de la Jonquera, la Vajol i Argelers, tot resseguint els passos dels exiliats republicans. → Explicant el Tractat sobre Comerç d’Armes El membre de Fundipau, Jordi Armadans, va ser el ponent convidat per la Plataforma per la Pau de Lloret de Mar per explicar aquest tractat que ha de frenar el descontrol actual en la compra i venda d’armament i els principals reptes als quals s’enfronta.

vida de comunitats vulnerables que depenen de la terra per subsistir. → La lluita pels drets dels homosexuals a Uganda El documental del mes és un cicle organitzat pel col· lectiu Paral·lel 40 que en la projecció del mes de març va comptar amb la col·laboració d’Amnistia Internacional. El motiu era el tema del documental Kuchu. Si ens seguim amagant, diran que no som aquí, que aborda l’amenaça d’una nova llei ugandesa contra l’homosexualitat, que estableix penes de presó i fins i tot de mort per a homosexuals i seropositius. La projecció es va fer el 14 de març al Centre Cívic Can Ninetes de Girona.

→ Què és el treball compartit? Justícia i Pau i el Secretariat Diocesà de Pastoral Obrera van orga→ Presentacions de la biografia nitzar una xerrada-col·loqui amb de Quim Vallmajó Daniel Jover ―de l’Equip Promoci«Àfrica al cor. Joaquim Vallmajó: ons, membre del Centre d’Estudis Presentació a Figueres del llibre «Àfrica al cor». casat amb un poble de pobres» Cristianisme i Justícia i de la Xarxa és el títol de la biografia sobre d’Economia Solidària―, sobre el aquest missioner empordanès Treball Compartit, un nou concepte de treball des de assassinat a Rwanda el 1994. El mateix autor, Josep l’economia solidària. Valls, el director del Memorial Democràtic, Jordi PalouLoverdos, i la víctima del genocidi Ruandès, Jean Marie → L’acaparament de terres a Guatemala Nsabimana, en van fer la presentació al Teatre El Jardí La delegació gironina d’Oxfam-Intermón va presende Figueres el 12 de febrer i a la Casa de Cultura de tar a l’Aula Magna de la Casa de Cultura el documental Girona el 19 de març. “Desalojos en el Valle del Polochic” que aborda el problema de l’acaparament de terres en aquell país centre→ Lloret contra la guerra americà que dóna lloc a desallotjaments, enganys, vioCommemorant que 10 anys enrere la població de Llolacions dels drets humans i destrucció de les formes de ret de Mar havia sortit al carrer per protestar contra la

17


guerra i l’ocupació de l’Iraq, el 20 de març la Plataforma per la Pau va organitzar una encesa d’espelmes a la plaça de l’Església.

Acte contra la guerra a Lloret de Mar.

→ Una pedra a la sabata El Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat van publicar en forma de llibre una antologia dels textos i imatges publicats al llarg de les 15 edicions del Calendari Solidari, el qual van titular Una pedra a la sabata. El van presentar el mes d’abril a la biblioteca Fages de Climent de Figueres amb la participació del periodista i escriptor Sebastià Roig, i de l’economista Arcadi Oliveres, que va parlar de «Respostes davant la crisi». → Què és la banca ètica? Sota aquest títol la Plataforma per la Pau va organitzar el mes d’abril una xerrada a la Casa de Cultura de Lloret de Mar amb Eulàlia Reguant, membre de la banca ètica cooperativa Fiare i de Fets, com a ponent. → Els agermanaments de Girona ACAPS, l’AEPCFA i SolidariQuart van participar en un acte organitzat pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona al Teatre del Centre Cívic de Sant Narcís per explicar la realitat dels municipis germans, Farsia al Sàhara Occidental i Bluefields a Nicaragua.

Commemoració dels agermanaments de Girona amb Bluefields i Farsia.

→ Teatre a benefici de Llagostera Solidària «Remenant els boscos de nit» és una obra de teatre que aborda dues menes de solitud, la de l’immigrant en una societat que no l’entén i li és hostil, i la de l’actor fent un monòleg davant del públic. L’obra es va estrenar al Casino Llagosterenc el 14 d’abril. → Córrer pel Sàhara L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de Girona va organitzar una marxa popular amb l’objectiu de recaptar fons pels projectes que duen a terme i donar a conèixer la problemàtica sahrauí. La cursa va transcórrer per carrers i camins de Girona i Quart l’1 de maig.

Curs pel Sàhara.

Presentació a Lloret de Mar del Tractat de Comerç d’Armes.

18

→ Les finances ètiques Jordi Alonso, d’OikoKrèdit, va realitzar el mes de maig una xerrada sobre banca i finances ètiques a l’Espai Dinkiraa de Llagostera Solidària, convidat per aquesta entitat. → Taula rodona sobre la ILP per una Renda Garantida Ciutadana A finals d’abril va començar la campanya de recollida de signatures per poder presentar al Parlament una ILP per garantir una renda mínima ciutadana. Com a acte informatiu de la campanya, Càritas Diocesana de Girona va organitzar el 6 de maig a la seva seu la taula rodona «La Renda Garantida Ciutadana: és la solució?», amb la participació de Víctor Ríos, historiador i investigador al CEMS de la Universitat Pompeu Fabra; Antoni Vilà, investigador


Exposició «Paraules descalces. Dones Fent Pau».

a l’IGOP de la UAB, llicenciat en dret i doctor en pedagogia; i Mercè Darnell, antropòloga i treballadora social, responsable de l’Àrea de Programes i Serveis de Càritas Diocesana de Barcelona. → Aprovada per unanimitat la moció de suport als presos polítics d’ ACAPS-Girona El Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar per unanimitat la moció presentada per ACAPS-Girona en suport dels presos polítics sahrauís condemnats en la farsa-judici pels fets ocorreguts en el desmantellament del campament de GdeimIzik. La moció va ser defensada per Txell Trias en nom d’ACAPS-Girona. → Vídeo-fòrum sobre Comerç Just La comissió organitzadora de la Festa del Comerç Just a Banyoles va projectar el documental El tren blanco, que aborda la situació de les persones que recullen ferralla i cartró a Buenos Aires. → Exposició sobre el conflicte de Palestina La Capella dels Sants Metges de Lloret de Mar va acollir l’exposició «Paraules descalces. Dones fent Pau» produïda per l’ICIP i que mostra com tretze dones d’Israel i Palestina ofereixen una mirada femenina i alternativa al conflicte. Va estar organitzada per la Plataforma per la Pau i l’Associació de Dones l’Aurora i va comptar amb la presència del seu autor, Daniel Lagarto, el dia de la inauguració. → Jornada Anual Catalana de Justícia i Pau Girona va ser la ciutat amfitriona de la jornada anual d’aquesta entitat que es centrava en el dret a decidir i la construcció nacional, des de les perspectives que li són pròpies: els Drets Humans, la Justícia Social, la Pau, el Desarmament i la Sostenibilitat. Van participar-hi, entre d’altres ponents, Josep Maria Terricabras, Santiago Vidal, Arcadi Oliveres i Alfons Banda. → Fòrum d’Inclusió Social El 12 de juny es va inaugurar al Centre Cívic Ter de Girona

Jornada Anual Catalana de Justícia i Pau, a l’Espai Marfà de Girona.

el 3r Fòrum d’Inclusió Social que organitza la Fundació Ser.Gi. En l’edició de 2013 es va tractar l’acció mobilitzadora i les aliances i coordinacions que poden haver-hi entre els professionals i els moviments de lluita pels drets socials. → Vídeo-fòrum sobre el conflicte sahrauí El local de l’Associació de Veïns de Montjuïc va acollir el 14 de juny l’acte organitzat per ACAPS-Girona consistent en la projecció del documental El Sáhara no se vende i un debat posterior, dinamitzat per Ferran Soler. → Reflexió i debat entorn de la solidaritat L’Hotel d’entitats d’Arbúcies va acollir el 22 de juny una jornada de debat dirigida per Arcadi Oliveres i organitzada per SOARPAL sota el títol de «La solidaritat en temps de crisi». → Taula rodona sobre el futur dels joves El programa Joves de Càritas, que acompanya nois i noies en el seu procés d’inclusió social i laboral, va organitzar el 25 de juny a la seva seu la taula rodona «Quin futur tenen els joves? Transicions educatives i el pas al món laboral». → Com són les presons per dins Manel Pousa, el pare Manel, va ser el ponent de la xerrada «La meva experiència a les presons» que, coincidint amb el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura, va tenir lloc el 26 de juny a la Casa de Cultura de Girona en un acte conjunt de Justícia i Pau i ACAT. → Exposició sobre la Líbia post Gadaffi A la Casa de Cultura de Lloret de Mar es va poder veure entre l’11 i el 28 de juny l’exposició «Líbia any zero» del fotògraf Alfonso Moral amb llarga experiència a l’Orient Mitjà. L’activitat va ser programada per la Plataforma per la Pau. → Curs d’edició de vídeos de denúncia A partir del 3 de juliol la Guerrilla Comunicacional va rea-

19


La Fundació Ser.gi ha fet 25 anys

Jornada Europea de Solidaritat amb la Revolució Sandinista.

litzar un curs de 16 hores d’introducció a les tècniques bàsiques de vídeo de guerrilla com a resposta a la manipulació i censura dels grans mitjans de comunicació.

Teia Fàbrega, directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa; Josep Torrico, director general de la Fundació Marianao; i Teresa Climent, responsable de projectes de la Fundació Jaume Bofill.

→ Nit nicaragüenca a Arbúcies La plaça de la Vila va ser el lloc on els membres de SOARPAL van celebrar el 27è aniversari de l’agermanament entre la població nicaragüenca de Palacagüina i Arbúcies i el 34è de la Revolució Popular Sandinista. A l’hora, hi van tenir lloc les actuacions dels cantautors Beto i Ronny Sequeira i del Grup de Dansa Coraza Pinolera, i la presentació de la 29a brigada de cooperants. → Històries d’un Poble L’associació GRAMC va presentar l’obra de teatre Històries d’un poble. Es tracta d’una obra de ficció elaborada col·lectivament a partir de les experiències personals de veïns i veïnes d’aquestes dues poblacions que mostra l’evolució d’un poble, tant a nivell econòmic com social, a través de diferents migracions. → Commemoració de l’assassinat de Joan Alsina Justícia i Pau i la parròquia de Sant Nicolau de Malgrat de Mar van organitzar un acte de record del missioner empordanès Joan Alsina el 19 de setembre, el dia que es complien 40 anys del seu assassinat a Xile. Van intervenir-hi Jordi Roig (professor i documentalista), Cisco Miró (prevere secularitzat i mestre), Ramon Masachs (rector de la parròquia del Poble Nou de Pineda i membre del Fòrum Joan Alsina) i Jordi Planas (Justícia i Pau). → La Fundació SER.GI celebra els 25 anys La sala d’actes de la Casa de Cultura de Girona, plena de gom a gom, va acollir el 26 de setembre la celebració del 25è aniversari de la Fundació Ser.Gi. L’entitat va organitzar una taula rodona sobre el paper de les entitats del tercer sector, amb Salvador Maneu, director general tècnic de la Fundació Príncep de Girona; Àngel Font, director d’estratègia i recursos humans de la Fundació “la Caixa”;

20

→ El Festidok arriba a la seva IV edició Por la flor de la canela, un audiovisual sobre la violència sexista i el masclisme en l’àmbit de la música, dirigit per María Sánchez Testón, va ser el curtmetratge documental premiat en el Festidok 2013 organitzat per La Guerrilla Comunicacional. El Premi del Públic, que es donava per primera vegada, va ser per Laura Arau i el seu treball audiovisual Testimonios del ataque al Mavi Marmara sobre l’atac israelià a aquest vaixell que intentava arribar a Palestina. Precisament aquest país del Pròxim Orient era el tema de l’edició 2013, i al llarg de la darrera setmana de setembre, a Girona, es van poder veure exposicions, conèixer la cultura o informar-se de l’activisme en aquesta nació ocupada. → Col·laborant per eradicar l’analfabetisme El Centre Cívic Sant Narcís de Girona va acollir el col· loqui «Veure-hi per llegir, llegir per viure» amb Estel Roig d’Òptics pel Món i Sebas Parra de l’AEPCFA com a ponents, els quals van explicar la col·laboració que les dues entitats mantenen en un projecte que es desenvolupa a Nicaragua per a l’eradicació de l’analfabetisme i la millora dels nivells d’ensenyament de població adulta. → Trobada Vents del Sud 2013 Aquesta trobada que organitza Setem Catalunya amb totes les persones que a l’estiu han viatjat als seus Camps de Solidaritat es va celebrar el 2013, a l’escola La Salle de Girona. → Arbúcies concentra la solidaritat europea amb la revolució sandinista Han passat més de 30 anys des d’aquell mític 19 de juliol de 1979 però la solidaritat envers el poble nicaragüenc i


Calendari Solidari del GEES

El poeta sahrauí Bahia Mahmud Awah

les seves lluites es manté viva com van demostrar el centenar de persones que es van desplaçar fins Arbúcies els dies 11, 12 i 13 d’octubre per analitzar, debatre i redefinir la solidaritat europea amb la revolució, el paper que hi ha de jugar l’FSLN i acordar una agenda comuna d’accions.

Teatre Municipal banyolí. Els beneficis es van destinar a l’escola d’educació especial a Segundo Montes, «La escuelita». El segon dia es va poder veure l’obra Remenant els boscos de nit amb Janot Carbonell i Kissima Sillah al teatre del Centre Cívic de Porqueres; la recaptació va anar a un projecte agrari que impulsa Dones de Kerewan. El darrer diumenge, el Cor País Petit va oferir un concert a l’Auditori Municipal de Banyoles; en aquest cas el centre d’atenció per a nens discapacitats «Los Pipitos» de Condega va ser el projecte beneficiat.

→ Cicle de debats a Quart L’educació, el treball i els mitjans de comunicació van ser els temes que es van debatre la tardor passada a Quart. Amb el nom de «L’excusa», el cicle ―que va prendre el nom dels documentals editats per la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana que servien d’introducció al tema que s’abordava―, va ser organitzat per SolidariQuart. → Repensar l’escola L’Institut Vallvera de Salt va acollir el 19 d’octubre la conferència de Joan Subirats, doctor en ciències econòmiques, catedràtic de ciències polítiques de la UAB, especialista en governança, gestió pública i anàlisi de polítiques públiques, que va inaugurar el curs coorganitzat per la Fundació Ser.Gi i el Moviment de Renovació Pedagògica de Girona, sobre la relació entre l’escola i la societat. → Presentació d’un llibre sahrauí L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí va presentar el llibre La maestra que me enseñó en una tabla de madera. Es tracta de la història d’una gran mestra i mare sahrauí, que té un gran valor antropològic per les referències contínues que fa a la cultura sahrauí, a la seva tradició oral, a la seva forma de vida, a paraules en hassania amb una difícil traducció literal. El llibre és del poeta Bahia Mahmud Awah que va ser present en aquest acte celebrat al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal de Girona. → Novembre solidari a Banyoles Durant tres diumenges de novembre Banyoles Solidària va dur a terme la «Tardor Solidària». En la primera sessió dANS, Esbart Fontcoberta de Banyoles, Ardans, Ple de 8ts, Concepció Gratacós i Noemí Osorio, van ballar al

→ Formació en metodologies participatives per a la transformació social Setem-Girona i Kilalia van dur a terme aquesta formació adreçada, especialment, a membres d’entitats, associacions, persones que treballen dins l’àmbit social i/o educatiu, estudiants d’educació social, pedagogia, etc. → Xerrada sobre la desobediència civil Gabriela Serra, membre del Patronat de FundiPau, del Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs de Justícia i Pau, i del Consell Català de Foment de la Pau de la Generalitat de Catalunya, va ser la ponent que la Plataforma per la Pau va convidar per impartir la xerrada «Desobediència civil: una eina per a la transformació» a la Casa de Cultura de Lloret de Mar. → Festa d’aniversari de la Botiga de Comerç Just La botiga que Oxfam-Intermón té al Pont de Pedra de Girona va celebrar el seu 11è aniversari el 16 de novembre amb un concert infantil a càrrec d’en Jordi Tonietti i una degustació de productes de comerç just i xocolata desfeta per a tothom. → Tallers de resolució de conflictes La Fundació Utopia va impartir tres tallers de resolució de conflictes, dos dels quals anaven adreçats a gent gran i l’altre a dones. Es van dur a terme el mes de novembre als centres cívics de tres barris de Girona: Can Gibert del Pla, Sant Narcís i Santa Eugènia.

21


Recepció dels infants sahrauís del projecte Vacances en Pau.

A Xauen, dins el programa d’intercanvi de professorat gironí i marroquí.

→ Una banca ètica de tothom L’Espai de Solidaritat de Girona va acollir el 28 de novembre la jornada informativa «Vine a construir la banca ètica cooperativa a Girona» en la que Eulàlia Reguant va estar explicant el procés de creació del banc ètic Fiare així com assessorant les persones que hi estaven interessades.

→ Presentació del llibre La nit de Vàlia El Col·lectiu per la Igualtat va presentar el 16 de desembre a la llibreria 22 de Girona aquesta novel·la de Monika Zgustova basada en un personatge real i que «vol ser un homenatge a les heroïnes anònimes enfrontades a les adversitats de la Història».

→ Presentacions del Calendari Solidari del GEES La desobediència civil, presentada com a una de les poques eines que ens queden davant de la repressió econòmica i social actual, va ser el tema triat pel Grup d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat per al seu calendari 2014. Al llarg del mes de desembre se’n van fer quatre presentacions, a Figueres, Avinyonet de Puigventós, Vilafant i Vilanant.

→ Vacances en Pau 2013 ACAPS Girona participa en el projecte Vacances en Pau, que organitza la Delegació del Front Polisari a Catalunya. Les colònies d’estiu per a nens i nenes sahrauís són un símbol de solidaritat i un clam per la pau, contra la injustícia i la guerra. Cada any, diverses famílies gironines acullen nens i nenes sahrauís durant els mesos de juliol i agost, amb la intenció de donar a aquests infants la possibilitat a tenir una altra visió del món, diferent a la que veuen cada dia en els campaments de refugiats, on el Poble Sahrauí viu exiliat des de l’any 1975.

→ Xerrada sobre els criteris ètics de les retallades La sala de graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona va acollir el 4 de desembre aquesta xerrada emmarcada dins del cicle «Ètica i societat» organitzada pel CCU i amb la Dra. Begoña Román, professora a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya, com a ponent. → 5è Intercanvi de professors entre Girona i Xauen Les dues primeres setmanes de desembre un grup de docents gironins va visitar les localitats marroquines de Xauen, Baba Taza i Targha on, amb els seus col·legues magribins, van treballar la pedagogia alternativa, el paper de la família en l’èxit escolar i la preparació de dinàmiques per treballar la intel·ligència emocional. És un projecte conjunt de l’associació IDEM i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO. → Què cal fer per demanar la nacionalitat Davant les dificultats creixents per adquirir la nacionalitat espanyola, la Taula d’Entitats de Suport als Immigrats va organitzar aquesta xerrada informativa amb les advocades Ester Marino, de GRAMC, i Anna Serra, de Creu Roja, el 16 de desembre al Centre Cultural Coma Cros de Salt.

22

→ Premi Nayra 2013 per a les dones emprenedores de la Fundació Utopia El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Observatori de les Dones Immigrades van atorgar el III Premi Nayra 2013, al projecte EFCI Dones Emprenedores (Escola de Facilitadors de la Creativitat i la Innovació) de Fundació Utopia. Es tracta d’un guardó que es convoca cada dos anys per premiar i reconèixer projectes que fomenten la igualtat d’oportunitats de les dones nouvingudes. El projecte premiat s’havia aplicat prèviament a països llatinoamericans com Guatemala i després s’ha aplicat a Girona i Salt

Espai de Solidaritat Mestre Francesc Civil, 1 · 17004 Girona TELÈFON: 972 21 99 16 A/E: solidaries@solidaries.org WEB: www.solidaries.org facebook.com/solidaries twitter: @coordongs

AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: