Page 1

RYC E R Z E KO LU M BA

´ WRZESIEN

2012

COLUMBIA


RYC E R Z E KO LU M BA W R Z E S I E N´ 2 0 1 2 ♦ T O M 9 2 ♦ N U M E R 9

COLUMBIA A R T Y K u ł Y

3 W obronie naszej katolickiej tożsamości Rycerze dalej skupiać się będą na tworzeniu kultury życia i reagować na zagrożenia swobód religijnych. najWyższy rycerz carl a. anderson

4 Ułuda swobody i prawdziwa wolność Sobór Watykański II nie wymyślił Kościoła na nowo, a wręcz oparł się na Tradycji. najWyższy kapelan arcybiskUp William e. lori

6 rok Wiary i sobór Watykański ii Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, Kościół pracuje nad tym, aby przekazać współczesnemu światu swe odwieczne przesłanie. msgr. peter j. vaghi

10 lilia dla wszystkich narodów Katolicy oddają cześć błogosławionej Kateri Tekakwitha, która wkrótce zostanie ogłoszona Pierwszą Indiańską Amerykańską świętą. angela cave

14 prawdziwa sieć społecznościowa Obóz młodzieżowy St. Joseph Youth Camp zapewnia dzieciom miejsce, gdzie mogą odłączyć się od technologii i pomaga, aby naprawdę połączyli się z sobą. j.d. long-garcia

18 Wiara na boisku

Papież Jan Paweł II wita się z Kardynałem Józefem Ratzingerem, przyszłym papieżem Benedyktem XVI, fotografia datowana 22 października 1978. Obaj byli obecni na wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II w 1960 roku i przystąpili do wprowadzania i głoszenia nauki soborowej.

Mistrz i trener Super Bowl dzięki katolickim korzeniom nauczył się być dobrym liderem. Wally careW

POPES: CNS photo/L’Osservatore Romano

19 zwycięzcy nagrody Wybitnej rady

2 ♦ COLUMBIA ♦

wrzesIeń 2012


BuDuJĄC LePSZY ŚWIAT

W obronie odwiecznych praw Rycerze dalej skupiać się będą na tworzeniu kultury życia i reagować na zagrożenia swobód religijnych Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson

NA TegOROCZNeJ Konwencji Rady Najwyższej przedstawił nam specjalne posłanie Ojca Świętego jego Sekretarz Stanu kardynał Tarcisio Bertone. Odnosiło się ono do tegorocznego tematu konwencji: „głoście wolność w całym kraju” (Kpł 25:10). Papież napisał: “W chwili, gdy ogromne siły działają na rzecz przedefiniowania i ograniczenia prawa do swobód religijnych, Rycerze Kolumba niezmożenie działają, by wspólnota katolików uświadomiła sobie i zareagowała na bezprecedensowe niebezpieczeństwa, które grożą wolności Kościoła i publicznemu dawaniu świadectwa wiary. Dzięki podjęciu obrony praw wszystkich wierzących jako poszczególnych obywateli i ich stowarzyszeń do pracy na rzecz współkształtowania społeczeństwa demokratycznego zgodnie ze swoją wiarą, systemem wartości i aspiracji wasz Zakon stanął na wysokości zadania, podtrzymując tradycje wiary i patriotyzmu, które legły u zarania waszej organizacji”. Oczywiście niepokój Ojca Świętego, wyrażany w słowach „bezprecedensowe” i „grożą” odnośnie wolności wyznania dotyczą również orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie Hosanna-Tabor przeciw eeOC, a następnie w narzuceniu przez departament zdrowia rządu uSA zobowiązania, by również ubezpieczenia zdrowotne pokrywały pacjentom wydatki na środki antykoncepcyjne, sterylizację i leki wczesnoporonne. Nasz sprzeciw wobec wprowadzania takiej formy powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest wynikiem zmuszania katolików i każdego innego

Amerykanina do działania wbrew swojemu sumieniu. Forma ta łamie też prawo katolickich przedsiębiorców – w tym Rycerzy Kolumba – do tego, by nie musieli pokrywać z własnej kieszeni procedur medycznych i recept, które są głęboko naznaczone złem. Rycerze Kolumba wykazują przywiązanie do standardów etycznego i długofalowego biznesu. Nasze przedsiębiorstwo nie inwestuje w podmioty niemoralne czy niezyskowne. Jeśli sposób zarobkowania danego podmiotu opiera się na łamaniu norm moralnych, nie chcemy go finansować. Wprowadzenie powszechnej opieki zdrowotnej zmusi Rycerzy Kolumba jako osobę prawną do zapewnienia swoim pracownikom tak obwarowanego ubezpieczenia, że nigdy z własnej woli byśmy go nie oferowali. Wydaje się być szyderstwem ze strony rządu uSA, że zgodził się na wyłączenie 190 milionów już ubezpieczonych obywateli z systemu rządowej opieki zdrowotnej – gdy tymczasem nie chce dokonać żadnego odstępstwa od reguł, gdy w grę wchodzą sprawy sumienia i swobód religijnych. Wolność religijna to nie jest jakaś tam sprawa polityczna. Nie można jej ograniczyć jednym, a przyznać innym. Jest niezbędnym wymiarem ludzkiej godności i podstawowym prawem człowieka. Podobnie jak prawa do życia, tego prawa zawieszać nie wolno. Ograniczanie swobód religijnych obywatelom i stowarzyszeniom to nie jest politykierstwo, ale to jest – podobnie jak aborcja – dogłębne skażanie złem i żadne względy polityczne nie są

w stanie tego zła złagodzić. Konferencja episkopatu uSA jasno ujęła to w dokumencie „Wierni obywatele”, że jest naszym obowiązkiem sprzeciwiać się bezpośredniemu złu. Są tam wręcz słowa: „Należy mieć świadomość, że polityczne wybory obywateli… mogą wpływać na zdolność dostąpienia zbawienia”. Jako Rycerze niezachwianie odmawialiśmy udziału w przedsięwzięciach opartych na łamaniu moralności. Nadchodzi czas, byśmy jako wyborcy odmówili poparcia takim politykom, którzy prowadzą politykę naznaczoną dogłębnie złem. Jak przedstawiłem to w dorocznym raporcie na konwencji, Rycerze Kolumba będą dalej prowadzić szeroko zakrojoną misję budowy nowej kultury życia i cywilizacji miłości za pomocą własnego świadectwa cnót miłosierdzia, jedności i braterstwa. Wciąż będziemy – jak określił Rycerzy w swym posłaniu Ojciec Święty – „pionierami w rozwijaniu nowoczesnego świeckiego apostolatu”. Aby jednak temu sprostać, musimy mieć zagwarantowaną wolność wyznania, opisaną w pierwszej poprawce do amerykańskiej konstytucji. Mam głęboką nadzieję, że katolicy przystąpią do obrony swoich przyrodzonych praw do życia i do wolności sumienia – w sądach, na kartach wyborczych – przed każdym, kto mierzy w porządnych katolików, próbując wciągnąć ich w czynienie dogłębnego zła. Vivat Jesus!

wrzesIeń 2012

♦ COLUMBIA ♦ 3


uCZYĆ SIĘ WIARY, ŻYĆ W WIeRZe

„Ciągłość” W staraniach o wolność religijną warto zauważyć, że prawdziwa wolność opiera się na prawdzie, a nie na relatywizmie Najwyższy Kapelan Arcybiskup William e. Lori

W PAźDZIeRNIKu 2012 roku przypada 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II. Jak zawsze przy rocznicach to dobry moment spojrzeć tak wstecz, jak i w przyszłość. Pośród wybijających się ojców soborowych był młody biskup Karol Wojtyła, który później został papieżem Janem Pawłem II. Ten ówczesny arcybiskup krakowski nazywał sobór „seminarium Ducha Świętego”, które jako wydarzenie historyczne się zakończyło, ale jako wydarzenie duchowe ciągle trwa. Inaczej mówiąc, to nadzwyczajne spotkanie biskupów z całego świata nie było po prostu gigantycznym plenum uchwalającym strategie rozwojowe Kościoła, ale odbywało się pod skrzydłami Ducha Świętego i mocą tegoż wciąż nadaje kształt ziemskiej wędrówce Kościoła. PRZeSZłOŚĆ JAKO BuDuLeC, A NIe ZAWADA Wielu pamięta jeszcze lata bezpośrednio po soborze, ale mało kto przeczytał wszystkie szesnaście dokumentów soborowych. Zbyt często istotę soboru ogranicza się do sloganu: „zmiany”. Choć jedną zmianę odczuli wszyscy, gdy począwszy od 1969 językiem mszalnym przestała być łacina, a stał się język narodowy. Sobór kojarzy się z rozluźnieniem sztywnych form kościelnych. Na4 ♦ COLUMBIA ♦

wrzesIeń 2012

woływano, by dzięki soborowi Kościół otwarł się na świat i poszedł z duchem czasów. Księża mieli być kumplami wiernych, zakonnice zrzucić niewygodne habity, model rodziny nie miał być tak restrykcyjny, a doktryna wiary miała być jedną z opinii teologicznych. Trzeba docenić, że Sobór

ograniczając się do ich „ducha”. Jest jednak inno podejście, które lepiej pozwala docenić sobór. Papież Benedykt XVI nazywa je „hermeneutyką ciągłości”. Jest to propozycja interpretacji przez zanurzenie się w myśleniu soborowym, tak jak ono czerpało z Chrystusa, Pisma Świętego i pełni Tradycji. Sobór Watykański II nie był bowiem zerwaniem z przeszłością, ale kolejną warstwą interpretacyjną, która pojawia się na żywym organizmie Kościoła nauczającego od stuleci. Najlepiej to widać w przywołaniach postanowień poprzednich soborów, w cytowaniu dawnych papieży i doktorów Kościoła, starożytnych modlitw liturgicznych i mistrzów duchowości chrześcijańskiej.

Ojcom soborowym udało się odnaleźć najlepszy sposób dogłębnego ukazania światu współczesnemu skarbów dziedzictwa Kościoła. Watykański II naprawdę przewietrzył wiele w codziennym życiu Kościoła i popchnął katolików, by mocniej zaangażowali się w sprawy świeckie. Ale czasami wiązało się to z mniemaniem, że sobór zerwał z przeszłością, a rzeczywistość przedsoborowa przeżyła się. Wszystko teraz było nowe, gnało naprzód, było odkrywcze i bardziej w Duchu Świętym. ukuto nawet wyrażenie, że coś jest „w duchu soboru”. Tymczasem prawie nie zwracano uwagi na samą treść dokumentów Vaticanum Secundum,

WĘDRÓWKA W CZASIe Ojcom soborowym udało się odnaleźć najlepszy sposób dogłębnego ukazania światu współczesnemu skarbów dziedzictwa Kościoła. Konstytucja soborowa gaudium et Spes wyraźnie wskazuje, że najtrafniej odczytamy „znaki czasów”, otwierając się w pełni na tradycję Kościoła i osobę Chrystusa. Spójrzmy na to w ten sposób: A gdybyśmy tak my – Rycerze Kolumba – nagle przestali mówić o księdzu Mcgivneyu, bo przecież żył dawno temu i w innych warunkach? A gdy-


uCZYĆ SIĘ WIARY, ŻYĆ W WIeRZe

byśmy tak uznali nasze zasady miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu za staroświeckie i skupili się na innych cnotach? A gdybyśmy całkiem przekształcili ubezpieczenia wzajemne, by przestały przypominać pomysł księdza Mcgivneya? Kim by się stali tacy „nowi i ulepszeni” Rycerze Kolumba? Zakon się oczywiście zmienia z czasem, przystosowuje do nowych warunków i potrzeb – ale przecież dotąd czyniliśmy to w zgodzie z pierwotnymi ideałami. Podobnie Kościół katolicki od dwu tysięcy lat wędruje przez dzieje, podążając wiernie za Chrystusem,

INTeNCJe MODLITeWNe OJCA ŚWIĘTegO

Ofiarowane w jedności z Papieżem Benedyktem XVI OgÓLNA: Aby postępowanie polityków cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.

POPE: CNS photo/Paul Haring — ST. ISAAC JOGUES: CNS photo/Crosiers

MISYJNA: Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościołom uboższym.

głosząc jego ewangelię różnym czasom, kulturom i językom. Jest prawdą, że Kościół zmieniał się i jego nauczanie, formy kultu i zasady dyscypliny rozwijały się – ale działo się to powoli i naturalnie. elementy nowe były włączane w dotychczasowe dziedzictwo; nie było natomiast zmiany treści nauczania z każdym kolejnym pokoleniem. Pojęcia takie jak „otwarty” czy „tradycyjny” są mylne. Są one zapożyczone z innej sfery i wiele poczyniły szkód jedności Kościoła. Święty Paweł przypomina nam przecież, że „jeden jest Pan, jedna wiara i

jeden chrzest” (ef 4:5). Sobór Watykański II i Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawiły nauczanie wiary w sposób pełny, wiarygodny, życiodajny i pociągający. Niech nadchodzący Rok Wiary otworzy nasze serca na Chrystusa i na to wszystko, czego nasz umiłowany Kościół naucza.♦

KATOLICY MIeSIĄCA

Święty Izaak Jogues (1607-1646) IZAAK JOgueS przyszedł na świat w 1607 roku w mieszczańskiej rodzinie w Orleanie we Francji. Był uczniem szkół jezuickich od wczesnych lat życia i już w wieku 17 lat wstąpił do seminarium. Lata nowicjatu wyostrzyły jego zdolność do języków i komunikatywność. Dostąpił święceń w 1636 roku. Ojciec Jogues dołączył do założonych dekadę wcześniej misji jezuickich w dzisiejszej Kanadzie. Wraz z grupą współbraci został posłany ewangelizować Indian z plemienia Huronów. W 1642 roku podczas podróży powrotnej do portu w Quebec Irokezi porwali go i jego towarzyszy, uwięzili i torturowali. Trwało to 13 miesięcy, podczas których Indianie odcięli mu kilka palców, nim wreszcie został on wyrwany z niewoli przez Holendrów. Wrócił do europy, gdzie uznano go za „żywego męczennika”, a papież urban VII zezwolił mu podnosić eucharystię okaleczonymi rękami. Ojciec Jogues zdecydował się powrócić do Nowego Świata i głosić ewangelię, gdy kardynał Richelieu wysłał go jako ambasadora do

wodzów indiańskich. Wynegocjował pokój w imieniu Francji, ale wkrótce Irokezi oskarżyli go o sprowadzenie chorób i głodu na ich kraj. Zginął od uderzenia tomahawkiem 18 października 1646 roku. Papież Pius XI w 1930 roku wyniósł na ołtarze Izaaka Joguesa i siedmiu innych męczenników z Ameryki Północnej. Ich wspomnienie liturgiczne przypada 19 października.♦

wrzesIeń 2012

♦ COLUMBIA ♦ 5


Rok Wiary i Sobór Watykanski II ´ Zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, Kościół pracuje nad tym, aby przekazać współczesnemu światu swe odwieczne przesłanie Msgr. Peter J. Vaghi

6 ♦ COLUMBIA ♦

wrzesIeń 2012


R

CNS photo

ok Wiary obwieszczony przez Papieża Benedykta XVI rozpoczyna się 11 października 2012 roku, w 50 rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego, a zakończy się 24 listopada 2013 w uroczystość Chrystusa Króla. Ten szczególny rok zbiega się również z 20. rocznicą publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego, nazywanego przez Papieża Benedykta „autentycznym owocem Soboru Watykańskiego II”. Kiedy Jan Paweł II ogłosił w 1992 roku Katechizm, odnotował, że „głównym zadaniem (Soboru Watykańskiego) było lepsze ujęcie i przedstawienie cennego depozytu nauki chrześcijańskiej”. Zadanie II Soboru ma także odbicie w tematach spotkań biskupów, którzy zbiorą się w Rzymie w październiku: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej". Zwołując synod w Roku Wiary, Benedykt XVI potwierdza, iż Kościół nadal kontynuuje i wciela prace, jaką sobór podjął 50 lat temu. HISTORYCZNY SOBÓR Papież Jan XXIII dokonał otwarcia Soboru Watykańskiego II 21 ekumenicznego synodu Kościoła Katolickiego w Rzymie w dniu 11 października 1962 roku. Ogłoszony 25 stycznia 1959 roku, na mniej niż 90 dni po wyborze Jana XXIII na papieża, Sobór Watykański II był jedynym takim zgromadzeniem XX

Widok ogólny, biskupi zapełniają nawę Bazyliki św. Piotra podczas otwierającej sesji Soboru Watykańskiego II w dniu 11 października 1962 roku.

wieku i zaledwie drugim od czasu reformacji protestanckiej. głównym celem Jana XXIII było zapewnienie ochrony świętego depozytorium doktryny chrześcijańskiej i jej skuteczniejsze nauczanie. Podczas homilii otwierającej zachęcał ojców soborowych, aby wypracowali sposoby na przekazywanie tych prawd w sposób bardziej spójny z duszpasterskim poglądem Kościoła. Ponadto nalegał, aby ojcowie soborowi pracowali na rzecz zjednoczenia Katolików, wszystkich Chrześcijan, a także ras ludzkich. Sobór Watykański II zebrał się w Bazylice Św. Piotra w Rzymie na cztery sesje, które odbyły się w okresie czterech lat. Na początku 2540 ojców soborowych – biskupów ze wszystkich zakątków świata – spotkało się w nawie bazyliki wraz z 1000 przełożonych zgromadzeń zakonnych, oficjalnych obserwatorów, teologów oraz ekspertów. Przeznaczono także miejsca dla mediów, przedstawicieli rządów oraz oficjalnych reprezentantów innych kościołów chrześcijańskich. Dla kontrastu podczas Pierwszego Soboru Watykańskiego w wrzesIeń 2012

♦ COLUMBIA ♦ 7


NAuCZANIe SOBORu WATYKAŃSKIegO II Konkluzje Soboru Watykańskiego II zmieszczą się w jednym tomie – to 16 soborowych dokumentów, włącznie z czterema ważnymi konstytucjami. Jednomyślność w głosowaniu nad tymi dokumentami jest uderzająca. Co także zasługuje na uwagę, to szerokie spektrum tematów podejmowanych na soborze. Od liturgii do ekumenizmu, od formacji duchowieństwa do wolności religijnej. Te zagadnienia i wiele innych były wyjaśniane i pogłębiane pod 8 ♦ COLUMBIA ♦

wrzesIeń 2012

przewodnictwem następców św. Piotra w ciągu 50 lat. Do dziś termin „Sobór Watykański II” wywołuje całą gamę wyobrażeń, wrażeń i głębokich emocji. Dla niektórych sobór głęboko podważa korzenie ich wiary. Wedle tej linii myślenia odtąd nic już nie jest tak samo. Z przeciwnej strony Kościół jest postrzegany jako ten, który nie podąża wystarczająco daleko. W niektórych kręgach teologicznych słychać żądania ogłoszenia Soboru Watykańskiego III, który „zajmie się niedokończonymi sprawami” – a mówiąc dokładniej, ich własnym planem zreformowania Kościoła. Papież Jan XXIII podpisuje bullę zwołującą Sobór Watykański II, 25 grudnia 1961 roku. Jednakże jak zadeklarował synod biskupów zwołanych przez Papieża Jana Pawła II w 1985 roku: „Znaczna większość wiernych gorliwie odebrała Sobór Watykański II”. Raport synodu, który zbiegł się z 20 rocznicą zamknięcia Soboru Watykańskiego II także przyznaje słuszność soborowi oraz „potrzebie dalszego propagowania wiedzy i zastosowania soboru zarówno w jego pismach jak i jego duchowości”. Dwadzieścia lat później w swym pierwszym wystąpieniu na Boże Narodzenie w 2005 roku skierowanym do Kurii Rzymskiej Papież Benedykt mówił o dwóch sposobach interpretowania soboru. Z jednej strony istnieje interpretacja, którą nazwałbym «hermeneutyką nieciągłości i zerwania z przeszłością»; nierzadko zyskiwała ona sympatie środków przekazu, a także części współczesnej teologii. Z drugiej strony istnieje «hermeneutyka reformy», odnowy zachowującego ciągłość jedynego podmiotuKościoła, który dał nam Pan; ten podmiot w miarę upływu czasu rośnie i rozwija się, zawsze jednak pozostaje tym samym, jedynym podmiotem – Ludem Bożym w drodze”. Papież konkluduje: „Właśnie to połączenie ciągłości i nieciągłości na różnych płaszczyznach jest naturą prawdziwej reformy”.

CNS photo

latach 1869-70 zebrało się 750 ojców soborowych. To znacznie więcej niż liczba 259 biskupów, którzy na różnych etapach uczestniczyli w Soborze Trydenckim w latach 1545-63. Trydent był ostatnim plenarnym spotkaniem przed I Soborem Watykańskim i był niezmiernie ważny dla Kościoła. „Sobór Trydencki wyznaczył początek intensywnego procesu duchowej i duszpasterskiej odnowy w Kościele” zauważył Jan Paweł II podczas homilii w Katedrze w Trydencie w północnych Włoszech w dniu 30 kwietnia 1995 roku. „W podobny sposób Sobór Watykański II, prawdziwa « łaska Boga i dar Ducha Świętego », dał Kościołowi naszych czasów odnowioną świadomość Jego tajemnicy i posłannictwa, profetycznie inspirując całą wspólnotę ku odnowie w posłuszeństwie słowu Bożemu, aby lepiej służyć ludziom i skuteczniej nieść im przesłanie ewangelii”. I rzeczywiście, największym dziedzictwem Błogosławionego Jana Pawła II była pomoc Kościołowi w przyswojeniu zarówno duchowego, jak i praktycznego nauczania Soboru Watykańskiego II. To nie przypadek, że Karol Wojtyła obrał za swe imię Jan Paweł. Czyniąc tak, wskazał na swe oddanie dziełu Błogosławionego Jana XXIII, który zainspirował i poprowadził sobór oraz na Papieża Pawła VI, który był głównym architektem Soboru i doprowadził go do końca w roku 1965. Papież Benedykt XVI, który podczas soboru służył jako konsultant teologiczny, pogłębił tę powinność w czasie swego własnego pontyfikatu. Sobór stanowił formację dla obu papieży, co znajduje odbicie w ich magisterialnych nauczaniach.


Mówi się często, że pewne posoborowe zmiany czy propozycje w Kościele utrzymywane są „w duchu Soboru Watykańskiego II”. Może to być lub nie być prawdą w odniesieniu do poszczególnych zagadnień. Co jest rzeczywiście prawdą to to, że Duch Święty działał w czasie trwania soboru oraz prowadził i inspirował jego 16 starannie napisanych dokumentów. W tych dokumentach tkwi trwałe dziedzictwo soboru, nieustannie oczekując naszej modlitwy, studiów i refleksji. Należy czytać dokumenty nie tylko pojedynczo, ale jako całość. Podchodząc do nauczania soboru, należy też pamiętać, że Sobór Watykański II był przede wszystkim soborem duszpasterskim i że każdy dokument zawiera duszpasterskie przesłanie, aby nakarmić dusze. Sobór miał otwierać się na chrześcijan niebędących wyznania katolickiego, inne wyznania i zaiste na cały świat. Chociaż nie zadekretowano nowego dogmatu, sobór przedłożył wiążące nauczanie w wielu zagadnieniach Magisterium – autorytatywne nauczanie biskupów w łączności z papieżem. Dlatego właśnie sobór jest tak bardzo ważny i nie można go ignorować. KATECHIZM, OWOC POSOBOROWY Chociaż Sobór Watykański II wydał wiele ważnych owoców, być

CNS photo from KNA

Ksiądz Józef Ratzinger po prawej w rozmowie z niezidentyfikowanym prałatem. Zdjęcie zrobiono podczas Soboru Watykańskiego II. Przyszły papież Benedykt XVI uczestniczył we wszystkich sesjach soboru jako konsultant teologiczny niemieckiego kardynała Kolonii, Joseph’a Frings. może największym z nich było ogłoszenie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dokument ten nazwany przez Jana Pawła II „pewną normą nauczania i wiary” łączony jest z Soborem Watykańskim II na wiele sposobów, zarówno symbolicznie, jak i merytorycznie. Ogłoszony 20 lat temu w dniu 11 października 1992 roku – w trzydzieści lat po otwarciu soboru – jest także jednym z dwóch

punktów odniesienia dla nadchodzącego Roku Wiary. Podczas synodu biskupów w 1985 roku zwołanego, by uczcić „łaski i duchowe owoce Soboru Watykańskiego II”, ojcowie wyrazili po raz pierwszy „pragnienie stworzenia katechizmu lub kompendium doktryny katolickiej dotyczącej zarówno wiary jak i etyki”. Oświadczyli, że taka prezentacja doktryny musi być zarówno biblijna, jak i liturgiczna. Biorąc pod uwagę wszystko, co zdarzyło się w Kościele w następstwie Soboru Watykańskiego II, ojcowie soborowi zadecydowali, iż nadszedł właściwy czas, aby stworzyć streszczenie katolickiego nauczania na użytek uniwersalnego Kościoła. Tak więc Katechizm jest zarówno odpowiedzią, jak i dokończeniem pracy Soboru Watykańskiego II. Odzwierciedla nowości soborowe, włącznie z dokumentami, które w znacznej mierze cytuje. Równocześnie Katechizm obejmuje odniesienia do ksiąg Starego i Nowego Testamentu oraz innych synodów generalnych. Podkreśla życie i nauczanie świętych oraz doktorów Kościoła. Chociaż księga na pierwszy rzut oka wydaje się przytłaczać rozmiarem (polskie wydanie to ponad 700 stron tekstu), Katechizm jest dokładnie zorganizowany i przystępny dla świeckich czytelników. Tak jak cała katecheza, tak też Katechizm jest o dawaniu „powodów” dla naszej nadziei w Chrystusie oraz o odzyskaniu sensu radości w byciu chrześcijaninem i Katolikiem. Jest o tym, jak zbliżyć ludzi do Jezusa Chrystusa oraz jego nauczania poprzez Jego żywy Kościół. Ogłaszając Rok Wiary, który rozpocznie się 11 października, Papież Benedykt napisał: „Cenną i niezbędną pomocą w systematycznym poznawaniu treści wiary jest dla wszystkich Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest on jednym z najważniejszych owoców Soboru Watykańskiego II... Właśnie w tej perspektywie Rok Wiary powinien być wyrazem wspólnego zobowiązania do odkrycia na nowo i zgłębiania podstawowych treści wiary, których systematyczna i organiczna synteza znajduje się w Katechizmie Kościoła Katolickiego”. Rok Wiary będzie wielką łaską dla całego Kościoła i pomoże każdemu z członków Kościoła na nowo zrozumieć albo i też po raz pierwszy poznać, jak to było i jest, że Sobór Watykański II pragnął, aby czcigodne nauczanie Kościoła stało się bardziej zrozumiałe i nabrało znaczenia w świecie gwałtownych przemian.♦ MSgR. PeTeR J. VAgHI, ksiądz z Archidiecezji Waszyngtońskiej. Jest członkiem rady Potomac Rada nr 433. Członek Rycerzy Kolumba trzeciego pokolenia. Jest autorem czteroczęściowej serii książek Pillars of Faith opartej na Katechizmie Kościoła Katolickiego, wydanej przez Ave Maria Press.

wrzesIeń 2012

♦ COLUMBIA ♦ 9


10 ♦ C O L U M B I A ♦

wrzesIeń 2012


Lilia dla wszystkich narodów Katolicy oddają cześć błogosławionej Kateri Tekakwitha, która wkrótce zostanie ogłoszona Pierwszą Indiańską Amerykańską świętą. Angela Cave

C

CNS photo/Nancy Phelan Wiechec — LILY: iStock Photo

uda przypisywane jej wstawiennictwu są liczne: chłopiec uzdrowiony z 65% utraty słuchu. Mężczyzna po urazie rdzenia kręgowego zadziwiający lekarzy chodzeniem. A hutnik, który spada z drugiego piętra – tracąc szesnaście kręgów, łamiąc żebra i czaszkę – chodzi i żyje, aby opowiadać tę historię. Błogosławionej Kateri Tekakwitha, żyjącej w XVII wieku dziewczynie ze szczepu Mohawków, która mimo przeszkód poświęciła życie ewangelii, przypisuje się wysłuchiwanie niezliczonych próśb. Ostatnio jedną z takich historii - dziecko ocalone od śmiertelnej, zjadającej ciało choroby (martwicy zapalenia powięzi) – Watykan uznał za cud i utorował drogę Błogosławionej Kateri do od dawna oczekiwanej kanonizacji. Odbędzie się ona w przyszłym miesiącu w Rzymie. W miarę zbliżania się tego ważnego dnia, Katolicy Ameryki Północnej planują pielgrzymki, aby stać się świadkami historii wyniesienia na ołtarze pierwszej Amerykańskiej Indianki. Zapewne nikt nie jest bardziej przejęty od sześciuset tysięcy rdzennych Amerykanów, przedstawicieli ponad trzystu szczepów i narodów, należących do Kościoła Katolickiego. DAR WIARY KATeRI Błogosławiona Kateri, znana jako Lilia Mohawków urodziła się chrześcijance ze szczepu Algonquin oraz wodzowi szczepu Mohawków w 1656 roku, w wiosce Mohawków zwanej Ossernenon (obecnie Auriesville, NY). gdy miała 4 lata, epidemia ospy zabrała jej rodziców, a ją samą zostawiła niedowidzącą, osłabiła jej zdrowie i zeszpeciła, zostawiając blizny. Wychowywał ją wujek w Caughnawaga, w pobliżu dzisiejszej miejscowości Fonda N.J., a misje jezuickie zainspirowały osiemnastoletnią Kateri do studiów nad katolicyzmem. Nadal wykonywała domowe obowiązki, ale opierała się propozycjom wyjścia za mąż, co nie spodobało się jej wujkowi. Przyjęła chrzest i dwa lata potem rodzina i wioska poddały ją ostracyzmowi, zaczęto ją ośmieszać, oczerniać i grozić. W 1677 roku Kateri uciekła do St. Francis Xavier de Sault, jezuickiej misji w Quebec. Przybyła tam z notatką od jezuity z rodzinnej wioski. W notatce napisano „Posyłam wam skarb. Dobrze go strzeżcie”. Tamże wśród chrześcijańskich przyjaciół

prowadziła życie na modlitwie, w miłości do eucharystii, poświęceniu w czystości i intensywnym umartwianiu się. uczyła dzieci modlitw, robiła drewniane krzyże i umieszczała je w lasach, pracowała z chorymi i osobami starszymi, codziennie uczestniczyła we Mszy Świętej. W 1679 roku złożyła śluby czystości – najlepsze co mogła uczynić, bowiem odmówiono jej i jej przyjaciołom założenia własnego zgromadzenia religijnego. Cierpiąc od lat z powodu słabego zdrowia, Kateri zmarła w wieku lat 24 po wyszeptaniu swych ostatnich słów „Jezu kocham cię”. Jej szczątki znajdują się obecnie w Kahnawake w okolicach Montrealu. Mówi się, że szramy po ospie zniknęły po śmierci Kateri i że objawiła się swej przyjaciółce Anastazji między innymi z takim przesłaniem: „Krzyż był chwałą mego życia i chwałą mej śmierci, pragnę abyś także uczyniła go swoim”. Proces kanonizacyjny Kateri rozpoczął się w 1932 roku po ponad stuletnich błaganiach oddanych jej katolików. Papież Pius XII ogłosił ją Czcigodną w 1943 roku, a Papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji w dniu 22 czerwca 1980 roku. W końcu w grudniu minionego roku Benedykt XVI podpisał dekret niezbędny dla jej kanonizacji. „Spełniło się pragnienie wielu rdzennych, amerykańskich katolików, tych którzy ją poznali i pokochali” mówi siostra Kateri Mitchell, zakonnica ze zgromadzenia St. Anne i przewodnicząca Tekakwitha Conference. Organizacja ta promuje ewangelizację wśród rdzennej ludności katolickiej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. „Zdecydowanie potwierdzi, a w wielu z nas obudzi na nowo dar wiary. Duch Kateri będzie żył wśród nas w znacznie głębszym i doskonalszym znaczeniu”. Niosąc świadectwa nadziei zainspirowane kanonizacją, na 73. dorocznej konferencji Tekakwitha Conference odbywającej się w miejscu narodzin błogosławionej Kateri w stanie Nowy York, zebrało się w lipcu ponad 800 osób. Pięciodniowemu zdarzeniu towarzyszyły dźwięki indiańskiej muzyki, śpiewu, tradycyjne instrumenty, zapachy palonych ziół. Tańce, tradycyjne stroje, tegoroczne plony, a cały ten obraz przeplatał się z katolickimi rytuałami. Kanonizacja błogosławionej Kateri jest źródłem aprobaty dla wrzesIeń 2012

♦ C O L U M B I A ♦ 11


grupy wiernych, którzy są zarówno częścią Kościoła Katolickiego, jak i społeczności Stanów Zjednoczonych. Równocześnie jednak w wielu przypadkach czują się izolowanymi przez oba te organizmy. Rdzenna ludność amerykańska często mierzy się z biedą, uzależnieniami i depresją, a także od pokoleń trwającą walką o identyfikację, zakorzenioną w prześladowaniach i uprzedzeniach, które zaczęły się już w czasach kolonialnych. W wyniku narzuconych przez rząd restrykcji oraz obowiązku szkół z internatem, wiele z ponad 500 istniejących szczepów stopniowo traciło własne języki oraz tradycje, natomiast aż do lat 70. minionego wieku, restrykcjom podlegało też wiele rdzennych religii. NADZIeJA I uZDROWIeNIe DLA AMeRYKAŃSKICH INDIAN Po śmierci Kateri w 1670 roku ziemię z jej mogiły używano, by uzdrawiać ludzi i zwierzęta. Współcześni wierzący często modlą się o rzeczy łatwiej rozwiązywalne, takie jak na przykład zaprzestanie uzależnień w rezerwatach lub o to, aby dzieci Indian mogły ukończyć szkołę i praktykować wyznanie. „Ona słucha” - mówi Christine Willow, należąca do szczepu Northern Arapaho, zamieszkującego rezerwat Wind River Indian Reservation w ethete, Wyo. Willow, która przez całe lata martwiła się o trójkę teraz już dorosłych dzieci, wierzy, że Błogosławiona Kateri wysłuchała jej próśb. „Moje dwie córki są teraz matkami i naprawdę poświęciły swe życie dzieciom” powiedziała. Joan Staples-Baum, dyrektor Tacoma Indian Center w Tacoma, Wash, należąca do szczepu White earth Chippewa z Minnesoty wierzy, że kanonizacja „będzie początkiem czegoś znacznie większego. Potrafią nas pokochać prawie wszyscy, którzy przybywają do rdzennych wspólnot amerykańskich i spędzają wśród nas trochę czasu. I to może być właśnie początek jakiegoś większego uzdrowienia”. Rdzenni Kanadyjczycy znani jako Pierwszy Naród także cele12 ♦ C O L U M B I A ♦

wrzesIeń 2012

ANgeLA CAVe pisze regularnie dla The Evangelist, gazety diecezjalnej w Albany.

CNS photo/Bob Roller

Msgr. Paul Lenz, wice-postulator w procesie kanonizacyjnym Błogosławionej Kateri Tekakwitha oraz emerytowany dyrektor Biura do spraw Indianskiej Misji Katolickiej, na tle obrazu przyszłej świętej.

brują nadchodzącą kanonizację. Około 25% z nich to katolicy. Chociaż nadal utrzymuje się negatywne nastawienie wobec rdzennej ludności, a niektórzy Amerykanie błędnie wierzą, że oryginalni mieszkańcy kraju już od dawna nie istnieją, wielu rdzennych obywateli uważa wieść o Błogosławionej Kateri za krok uznający ich obecność w zwykłym życiu kraju. „Oznacza to także, że w końcu zaczynamy być uznawani przez Kościół, przez kraj i prawdopodobnie przez świat” mówi Staples-Baum, która w październiku wybiera się do Rzymu wraz 10 osobami ze swej parafii. „Po prostu to potwierdzenie, że jesteśmy ludźmi”. Tekakwitha Conference początkowo działająca jako grupa kleru posługującego rdzennej ludności, w 1980 roku otworzyła się dla świeckich. W dzisiejszych amerykańskich parafiach prowadzi około 130 Kółek Kateri, które informują, że coraz więcej Indian zwraca się do kościoła o chrzest i pochowek. Msgr. Paul Lenz, były postulator w procesie kanonizacyjnym Błogosławionej Kateri oraz emerytowany szef biura Indiańskiej Misji Katolickiej, powiedział, że kanonizacja będzie motywacją do odnowy wiary wśród katolickiej ludności etnicznej. „uświadomią sobie, kim jest i co jej się przydarzyło” mówi dalej Msgr. Lenz. „Dała taki dobry przykład uwielbienia Jezusa i pragnienia, aby pójść do nieba”. Arcybiskup Charles Chaput z Filadelfii, członek Prarie Band of the Potawantomi Nation oraz przewodniczący Komitetu Biskupów Amerykańskich do spraw Indian, pamięta, jak uczył się o Kateri w szkole katolickiej. Wówczas podniesiona była jedynie do godności Czcigodnej. „Jestem głęboko wdzięczny Bogu za to, że dał nam cud, aby ją uwierzytelnić” mówi Arcybiskup Chaput, jeden z trzech biskupów amerykańskich pochodzenia indiańskiego. Zauważa także, że obecnie największym wyzwaniem dla katolików etnicznego pochodzenia jest walka z takimi samymi świeckimi siłami, z jakimi mierzą się wszyscy amerykańscy katolicy. „Nie wydaje mi się, że trudniej być Indianinem i katolikiem niż Amerykaninem i katolikiem” powiedział. Wielu Indian amerykańskich będących katolikami uważa, że dodatkowym ciężarem jest balansowanie między katolicyzmem i kulturą szczepu, która często związana jest ze swymi własnymi wierzeniami. „Wszyscy mierzymy się z tym zagadnieniem” mówi Arcybiskup Chaput. Ale Błogosławiona Kateri uczyniła ze swej wiary katolickiej priorytet i „wcale nie przestała być Indianką”. Arcybiskup Chaput mówi, że kanonizacja Błogosławionej Kateri daje możliwość rozbudzenia wiary wśród rdzennych Amerykanów. „Ale równocześnie pamiętajmy, że łatwiej mówić o świętych, niż się nimi stawać”. „Być chrześcijaninem oznacza być osobą nadziei” mówi Arcybiskup Chaput. „Czy jestem optymistą? Nie wiem. Myślę, że nie ma jeszcze odpowiedzi na to pytanie”. Jest on jednak pewien jednego: Będzie w Rzymie w dniu 21 października i dodaje: „za żadne skarby świata tego dnia nie ominę”.♦


RYCeRZe MILe WITAJĄ BRATNICH AMeRYKANSKICH INDIAN ´

U góry: młodzi z Akwesasne prowadzą procesję podczas Mszy Świętej w czasie 73 Konferencji Tekakwitha w Albany, N.Y.

Photos by Glenn Davenport

Powyżej: Narodowe Sanktuarium Błogosławionej Kateri Tekakwitha w Fonda, N.Y. Sanktuarium znajduje się w pobliżu XVII-wiecznej osady Mohawków, gdzie wychowywała się i przyjęła chrzest Błogosławiona Kateri. Po prawej: Indianin podczas modlitwy przy figurze Błogosławionej Kateri w dniu 21 lipca w czasie pielgrzymki do Sanktuarium Our Lady of Martyrs w Auriesville, N.Y.

KIeDY ZeSZłeJ jesieni zmarł Michael Witek z rady Cardinal Stritch nr 616 w Memphis, Tenn. jego koledzy z rady szybko zaoferowali kondolencje i wsparcie wdowie po Michael’u. Paula jest katoliczką ze szczepu Cherokee. Rycerze poprowadzili także kondukt pogrzebowy. „Dali nam tyle wsparcia” mówi Paula Witek – „o nic nawet nie musiałam prosić”. Paula i Michael przez prawie dwadzieścia lat codziennie modlili się o kanonizację Błogosławionej Kateri. „To dla mnie jakby dopełnienie” mówi Witek. „To odpowiedź na tak wiele modlitw”. gdy Indianie Amerykańscy wahają się, czy przystąpić do Rycerzy, Witek zachęca ich, aby byli bardziej otwarci. „Obie strony muszą pokonać swe uprzedzenia” mówi. „Wydaje mi się, że Błogosławiona Kateri to część odpowiedzi, bo apeluje do tak wielu ludzi. Naprawdę może stać się pomostem, tak samo jak czyniła to w rdzennych szczepach”. Co najmniej siedem rad Rycerzy Kolumba przyjęło nazwę Błogosławionej Kateri Tekakwitha, ale nie wszystkie związane są z kulturą Indian Amerykańskich. Czasem przeszkadzał stygmat związany z Kolumbem i w rzeczywistości w przeszłości odwiódł wielu rdzennych obywateli od wstąpienia do Zakonu. Jednak Deacon Alfred “Bud” Jetty, były Delegat Stanowy z South Dakota utrzymuje, że reputacja Rycerzy i ich dobre dzieła zniwelują jakiekolwiek negatywne skojarzenia. Członek szczepu Spirit Lake Siuks, Deacon Jetty od lat pracuje na rzecz pojednania pomiędzy społeczeństwem amerykańskim a amerykańskimi Indianami. Doświadczenie Deacon’a Jetty uczy go, że Rycerze mają ogromny szacunek dla Indian. „Widzę to po sposobie, w jaki działają i w jaki traktują ludzi” i dodaje, że Zakon przeznaczył ponad czterysta tysięcy dolarów na program wymiany kulturalnej między rezerwatami w South Dakota, a szkołami publicznymi. Kiedy Deacon Jetty w roku 1991 został Delegatem Stanowym, przyjął to jako symbol tego, że „Rycerze Kolumba są dla wszystkich. Nie jest istotna rasa ani to, skąd pochodzisz”. — Angela Cave

wrzesIeń 2012

♦ C O L U M B I A ♦ 13


Prawdziwa sieć społecznościowa Obóz młodzieżowy St. Joseph Youth Camp zapewnia dzieciom miejsce, gdzie mogą odłączyć się od technologii i pomaga, aby naprawdę połączyli się z sobą. J.D. Long-García 14 ♦ C O L U M B I A ♦

wrzesIeń 2012


Z

ero telewizji. Zero komórek. Zero gier wideo. Niesamowite!

LOWER LEFT: Photo by J.D. Long-García — OTHER: Photos by Amy Vogelsang

Zaskakujące, ale tak właśnie dzieci, które uczestniczą w obozie St. Joseph Youth Camp, opisują swe tygodniowe doświadczenie pobytu wśród sosen, około 30 mil na południe od Flagstaff, Ariz. Rycerze Kolumba przejęli prowadzenie obozu w 1950 roku i mówią wprost, że chcą, aby dzieci mogły zaznać „doświadczenia tradycyjnego obozowania”. Tak twierdzi Rick Large II, przewodniczący rady dyrektorów i członek rady Father Marcel Salinas nr 11536 w Mesa. Po raz pierwszy od lat działający jako „nonprofit”obóz pękał w szwach każdego tygodnia lipca – to oznacza około 80 obozowiczów każdego tygodnia, plus towarzysząca kadra i konsultanci. „To tradycyjny obóz, taki z ogniskami, końmi i mnóstwem świeżego powietrza” mówi Large, który zakochał się w St. Joseph od pierwszej wizyty. Dodaje też, że obóz nie jest wyłącznie dla katolików, a z całą pewnością nie jest dla bogatych. Jako przewodniczący rady dba o to, żeby obozowania

doświadczyć mogły dzieci z każdego środowiska socjalno-ekonomicznego, także dzieci bezdomne. W tym roku jeden z obozowiczów przybył tu z palcami wystającymi z poturbowanych trampek. W kolejnym tygodniu była para dzieci z rodziny zastępczej. Z jakiegokolwiek domu by nie pochodzili, wszyscy obozowicze traktowani są tak samo. łAPIĄC OBOZOWegO BAKCYLA Trzeciego tygodnia lipca rodzice ustawili się w kolejce, aby zarejestrować dzieci w kościele Our Lady of Mount of Caramel w Rempe, na przedmieściach Phoenix. Był to pierwszy dzień trzeciego turnusu tegorocznego obozu St. Joseph Youth Camp. Temperatura sięgała ponad 30 stopni Celsjusza i niektóre z dzieci w Przeciwna strona: każdego tygodnia lipca, około 80 obozowiczów oraz 10 konsultantów spotyka się na obozie St. Joseph’s Youth Camp w północnej Arizonie. Obóz wspierany przez Rycerzy Kolumba jest miejscem, gdzie dzieci mogą zawrzeć nowe, trwałe przyjaźnie. • Powyżej: Zachwyceni obozowicze skaczą z radości.

wieku 8-12 lat krzywiły się. Większość wcale się nie odzywała. Opiekunowie, nastoletni wolontariusze, którzy towarzyszą obozowiczom przez tydzień, tylko się uśmiechali. Wiedzieli, jak bardzo zmienią się dzieci podczas tygodniowego doświadczenia i że całkowicie pozbędą się początkowego negatywnego stosunku. Dzieci były pełne podejrzeń. Tydzień? W lesie? Naprawdę? A gdy już były w autobusie jeden drugiemu przybijał piątki. W takim nastroju jechali dwie i pół godziny i w takim samym wysiedli potem z autobusu. Temperatura w miejscu obozowania położonym 2100 metrów nad poziomem morza spadła do 23 stopni Celsjusza. Po początkowej serii żartów przełamujących lody, kadra obozowa rozpoczęła skecz, prezentując zasady. Podkreślali niszczycielską moc brzydkiego wyrażania się i tak samo stanowczo mówili o niebezpieczeństwie ognia w lesie. Nie wolno też śmiecić, a w domkach nie pozwala się na słodycze. „Czy myślicie, że to dobrze, żeby pręgowce (rodzaj wiewiórki) jadły Skittles? - zapytała Alyssa Fresh, opiekunka w studenckim wieku. „NIe!”: odkrzyknęło 82 obozowiczów. „I właśnie dlatego nie możemy mieć cukierków w domkach” – wesoło powiedziała Fresh. Fresh pochodzi z wielodzietnej rodziny w Lake Havasu, Ariz. i dzięki sponsorom zaczęła przyjeżdżać na obóz od 2006 roku. Jest jedną z 12 członków załogi prowadzonej przez kierownika obozu Briana Byrnes’a, członka rady St. Anthony of Padua nr 9838 w Wickenburg, Ariz. Kadra obozu współpracuje z prawie trzydziestką nastoletnich pomocników po to, żeby wszyscy obozowicze byli otoczeni wystarczającą uwagą. W każdym z 12 domków obozowych mieszkają dzieci tej samej płci, a każdej ósemce obozowiczów towarzyszy dwójka opiekunów. Liderzy obozowi bezwzględnie przestrzegają zasady, aby chłopcy trzymali się z dala od dziewczynek i odwrotnie „Chłopcy są niebiescy, dziewczynki różowe. Nie zmieniamy się w filetowych” - wyjaśnia Large, przewodniczący rady. „To wszystko wyjaśnia. Nikt nie łamie zasad, bo nikt nie chce być karnie odesłany do domu”. Telefony komórkowe są zabronione. W ciągu jednego tygodnia kadra obozowa skonfiskowała 12 telefonów. Drugiego dnia obozu dzieci wyruszają wraz z opiekunami na wycieczkę po okolicy. gdy znajdują się przy granicach obozu, członkowie załogi Wren Lapanski i emily Wilson, wykorzystując obozową „licencję poetycką”, przytaczają budzące grozę opowieści. Historie mają sprawić, żeby dzieci zapamiętały, gdzie wolno im chodzić, a gdzie nie. Tam są pochowani drwale, więc oczywiście to miejsce jest nawiedzone. Nie macie przecież ochoty na spędzanie czasu z duchami, więc tu was nie powinno być… No a to kiedyś był most trolli, to znaczy do czasu kiedy go trolle zburzyły. Pewno nie macie ochoty tamtędy przechodzić, no chyba, że chcecie żeby was pożarł troll… Nie mówiąc już o czerwonookich zabójczych pluszowych misiach – unikajcie ich. To zły znak. gdy grupa obchodzi teren 19 akrowego obozu, dzieci pytają się wzajemnie, czy wierzą w te opowieści o trollach. „Nie wiem” wrzesIeń 2012

♦ C O L U M B I A ♦ 15


POPRAWA ŻYCIA Pracując tu trzy tygodnie, Crimmings powiedział, że jak dotąd najtrudniejszym tygodniem był tydzień nastolatków – siedem dni, kiedy w obozie St. Joseph mieszkali nastoletni obozowicze. Dzieciaki przyjechały z całej Arizony, a nawet z Kalifornii i nie zawsze się ze sobą dogadywały, przynajmniej nie na początku. Jeden z konsultantów, Timothy Ruane powiedział, że nie jest łatwo, gdy się ma prawie tyle samo lat co nastoletni obozowicze. Dla niektórych konsultantów, nastolatki stanowią nie lada wyzwanie, ale równocześnie będąc bardzo młodym, można także mieć z nimi lepszy kontakt. „Jestem tu teraz i jestem szczęśliwy” mówi Ruane, który pierwszy raz przyjechał na obóz trzy lata temu dzięki stypendium od Rycerzy Kolumba. Powiedział, iż zdarzało mu się, że nie chciał wyjeżdżać z obozu, gdy kończyło się lato. gdy zaczynają się jakieś problemy, konsultanci próbują je rozwiązać, wspierając się nawzajem i konsultując z kadrą. Byrnes, kierownik obozu, powiedział, że jeden z nastolatków, który był w tym roku, chciał wracać do domu już na początku tygodnia. Kadra porozmawiała trochę z chłopcem i dowiedziała się, że dokucza mu inny uczestnik obozu z tego samego domku. To był ktoś, kogo chłopiec znał z sąsiedztwa. Zespół dokonał 16 ♦ C O L U M B I A ♦

wrzesIeń 2012

J.D. LONg-gARCíA jest redaktorem Catholic Sun, diecezjalnej gazety z Phoenix.

Photo by JD. Long-García

mówi jeden obozowicz. „Jestem tu dopiero pierwszy raz”. To był zaledwie drugi dzień obozu, a dzieci już myślały o tym, żeby wrócić tu za rok. W kantynie jeden z chłopców denerwował się, grając w piłkarzyki. „Nie ma się co denerwować” powiedział Zach Crimmins, specjalista programu. Obozowicz posłuchał i natychmiast się uspokoił. Nikt by nie powiedział, że Crimmins jest po raz pierwszy w St. Joseph. „Od razu gdy przyjechałem, złapałem bakcyla. Rozumiem teraz, dlaczego członkowie kadry przyjeżdżają tu od lat i dlaczego mówią, że to ich drugi dom” - powiedział. Crimmins, który należy do uS Air Force ROTC na uniwersytecie Northern Arizona, opowiedział obozowiczom o podstawowych zasadach życia wśród dzikiej przyrody. Jego wykłady dotyczyły także gry „łowca rupieci”, rodzaju podchodów przy użyciu kompasu. Mimo że to było zabawne, chłopcy szybko zaczęli zadawać znacznie ważniejsze pytania: Kto jest wyższy? I mierzyli się nawzajem, dokładnie tak, jak to robią chłopcy, całkowicie nieprawidłowo.

zmian i przeniósł ich do różnych domków. Podziałało i chłopczyk z chęcią pozostał na cały tydzień. „Z moralnego punktu widzenia to bardzo ważne, żeby dzieci zgadzały się ze sobą” mówi Byrnes. „Może to być jedna z tych rzeczy, która pomoże im potem zachowywać się w życiu porządnie”. To, że jest się obdarzonym szacunkiem i że każdy słucha kolegi, po prostu zmienia obozowiczów. Dzieci robią też tutaj rzeczy których prawdopodobnie nigdy wcześniej nie robiły i być może nie będą robić. Tymczasem w stajniach około 20 obozowiczów próbuje jazdy konnej. Mają na głowie kaski i czekają na swojego konia. „Teraz podnieś i przełóż nogę i włóż stopę w strzemię” mówi instruktor jazdy konnej do jednego z chłopców. „Nie mogę” - mówi chłopiec. „Tutaj nie wierzymy w « nie mogę »” - odpowiada instruktor. Oczywiście chłopiec potrafił wsiąść na konia i bardzo podobała mu się przejażdżka. „Na początku trudno jest otworzyć nieśmiałe dzieci” mówi Will giannola, asystent kierownika. Członek rady Blessed John Cardinal Newman nr 7513 we Flagstaff, giannola zaczął przyjeżdżać do St. Joseph jako uczestnik obozu już 15 lat temu. „gdy tydzień będzie dobiegał końca, wstydliwe dzieciaki wcale nie będą takie ciche” - mówi. Wedle relacji przewodniczącego rady, Large’a, rodzice także widzą zmianę. Niektórzy z nich powiedzieli mu, że dzieci wróciły do domu przemienione – teraz już jedzą jarzyny. „Zawsze kiedy dzieci stąd wyjeżdżają, mógłbym przysiąc, że wyjeżdżają lepsze, niż gdy tu przybyły” - mówi Byrnes. „Nawet dzieci z dobrych rodzin, które tu się znalazły, potrzebują tego rodzaju uwagi”. Alexandria Saquella, która dopiero co ukończyła szkołę, pracowała jako szef konsultantów. Co rano gdy na maszt wyciągano flagę, zbierała dzieci na modlitwę, przysięgę i apel. Poprosiła też o wolontariusza, aby prowadził modlitwę przed każdym posiłkiem. Obozowicze i konsultanci różnych religijnych tradycji prowadzili modlitwę przez cale lato. „uzależniłam się i pokochałam obóz i tych ludzi” – mówi Saquella, która od lat tu przyjeżdża. „Tu jest taka duża rodzina”. Powiedziała też, że pracując w ubiegłych latach w charakterze konsultanta, zyskała pewność siebie, co pozwoliło jej służyć w radzie szkolnej. W ostatniej klasie była przewodniczącą szkolnej rady. „Praca tutaj uświadomiła mi, że mam jakieś cechy przywódcze” dodaje Saquella. To samo odnosi się do wielu innych dzieci, które przewinęły się przez obóz. Pozbawione szumu technologicznego dzieci zmuszone są do zwrócenia uwagi na siebie samych. I dokonują odkrycia, że ich koledzy są znacznie zabawniejsi od własnych iPodów. „Nie mamy tu komórek ani żadnej technologii” mówi Saquella. „uciekliśmy od nich i skupiamy się na relacji”. A taki rodzaj przyjaźni, jaki tu powstaje, nigdy nie będzie przestarzały.♦


BOTTOM LEFT: Photo by J.D. Long-García — OTHER: Photos by Amy Vogelsang

Rick Large II (strona przeciwna) przewodniczący rady dyrektorów obozu St. Joseph’s Youth Camp w rozmowie z rodzicem w parafii Our Lady of Mount Carmel w Tempe w dniu 15 lipca. • Obóz oferuje zajęcia, jakich dzieci nigdy wcześniej nie podejmowały: łucznictwo, kajaki, jazdę konną. Obozowicze mają także warsztaty artystyczne, podczas których grawerują w skórze swe „dzikie imiona” przyjęte na obozie.

wrzesIeń 2012

♦ C O L U M B I A ♦ 17


DOBRY OJCIeC

Wiara na Boisku Mistrz i trener Super Bowl dzięki katolickim korzeniom nauczył się być dobrym liderem Wally Carew dy Tom Coughlin dorastał, najsilniejszą osobowością jest jeszcze większy sąd, sędzia i sędziowie. Daleko mi do ideału, wcale nie był łobuz z piaskownicy, ani mądry gość ze tak więc zawsze otrzeźwiało mnie to, że przed Bogiem nie da szkolnego autobusu, ani też żaden z jego brutalnych znajomych. się nigdzie ukryć. Nie możesz udawać”. Nawet nie jego najbliżsi. Osobą, którą Coughlin obdarzał naCoughlin dowiódł, jak biegły jest w futbolu już w szkole jwiększym szacunkiem, a nawet troszkę się jej bał, była drobnej średniej, gdy ustanowił rekord 19 „touchdowns” (przyp. tłubudowy siostra ze zgromadzenia św. Józefa. Nawiasem mówiąc, macza: zdobycie 6 punktów przez dotknięcie piłką ziemi poza była służbistką o ostrych, przenikliwych oczach i wielkim sercu. linią bramki przeciwnika). Ten rekord nie został pobity. grał Na imię było jej Siostra Rose Alice. w drużynie Syracuse university jako „Była ostrzejsza, silniejsza, potrafiła „wingback” i dzięki niemu uniwersytet mocniej uderzyć i wszystkich by przepobił rekord sezonu w 1967 roku. W gadała” mówił Coughlin. Syracuse grał pod okiem trenera Hall Sześćdziesięciosześcioletni Coughlin of Fame, Ben’a Schwartzwalder’a. To wie coś o ostrości. Jako trener właśnie jego charakter i niezłomność dowodzący drużyną New York giants udzieliły się Coughlin’owi. jest wymagającym przełożonym znanym Jako główny trener Boston College w z woli zaciętego współzawodnictwa. W latach 1991-93 Coughlin ustanowił ostatnich pięciu latach doprowadził swą rekord 21-13-1. Było też dramatyczne drużynę do dwukrotnych zwycięstw w zwycięstwo zdobyte w ostatnim momenSuper Bowl. cie nad najwyżej plasującym się Notre Thomas Richard Coughlin był najsDame. Jednego gracza zapamięta na zatarszym z siedmiorga dzieci. Dorastali wsze. Był nim Jay Mcgillis, który zmarł w Waterloo, 5 tysięcznym mieście w na białaczkę. To on zainspirował Coughidyllicznym rejonie Finger Lakes w lin’ a do założenia fundacji, która zebrała stanie Nowy Jork. Jego ojciec Lou praponad 2 miliony dolarów, aby wesprzeć cował dla Army Supply Depot. Matka rodziny pacjentów cierpiących na raka. Trener New York Giants, Tom Coughlin z Betty nie była katoliczką, jednak zrobiła Przechodząc do NFL, Coughlin trofeum Vince Lombardi, po NFL Super wszystko, aby dzieci mogły wypełniać został trenerem nowej drużyny. Z JackBowl w dniu 5 lutego w Indianapolis. swe religijne obowiązki. sonville Jaguars pracował przez osiem „Moja mama była w rzeczywistości bardziej katolicka niż lat, a w 2004 roku został głównym trenerem giants. ktokolwiek” - mówi Coughlin. „Dbała, abyśmy każdej Właśnie w takich postawach, wiara i wartości, które Coughniedzieli byli dobrze ubrani i gotowi na Mszę”. lin poznał za młodu, zostały przeniesione na boisko. Jako uczeń szkoły St. Mary w Waterloo i ministrant w koś„Popatrz tylko na szatnię. Rozbudził w każdym graczu wolę, ciele St. Mary, Coughlin otrzymał dzięki siostrom ze zgro- aby grać dla drugiego, a nie tylko dla samego siebie ” - zauważa madzenia św. Józefa porządną katolicką formację. prezes giants, Steve Tisch. „Były całkowicie oddane Jezusowi Chrystusowi, katolickiej gdy Coughlin patrzy wstecz na swoją karierę i życie, mówi, wierze i dobru każdego ze swych uczniów” wspomina Coughlin. że chciałby być pamiętany jako „uczciwy, stanowczy, szczery i „Odpowiedzi na to, kim dzisiaj jestem, szukać należy w wartoś- wymagający”. ciach, jakich nauczyłem się od pełnych wiary sióstr św. Józefa”. Choć na pozór twardy, ujawnia gorące serce i dodaje, że Rzeczywiście te właśnie wartości formowały podstawy jego szczególnie cieszy go, gdy dawni gracze wracają do niego, „dzgłębokiej wiary, a także trwałego małżeństwa. Z żoną Judy, iękują mi za to, że pomogłem im stać się lepszymi, na boisku i koleżanką ze szkoły średniej są już razem 46 lat. Wychowali cz- poza boiskiem” mówi Coughlin. „To są takie niezwykłe chwile. woro dzieci i dziesięcioro wnucząt. Człowiek z człowiekiem. Nie ma nic cenniejszego”.♦ Wyksztalcenie Coughlin’a pozwoliło mu docenić sakramenty oraz zasady wiary. „Nauczyliśmy się, że ponosimy konsek- WALLY CAReW, członek rady Vera Cruz nr 129 w Randolph, wencje za nasze czyny” mówi. „W ostatecznym rozrachunku Mass. dALszyCh ArtykUłów I MAterIAłów źródłOwyCh dLA kAtOLIków I ICh rOdzIn szUkAj nA www. dOBryOjCIeC . Org .

18 ♦ C O L U M B I A ♦

wrzesIeń 2012

AP Photo/Paul Jasienski

g


ZWYCIĘZCY NAgRODY WYBITNeJ RADY

Przyznano Nagrody Wybitnej Rady

ł

ącznie 1 079 rad zdobyło Nagrody Wybitnej Rady w roku bratnim 2011-2012. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane lokalnym radom Rycerzy Kolumba. Rady te, prowadzone przez wymienionych tutaj wielkich rycerzy, przeprowadziły wymagane programy charytatywne i bratnie w ramach akcji „Ruszaj do Dzieła”, a także osiągnęły swoje członkowskie i ubezpieczeniowe normy. Każda rada otrzyma odpowiednio wygrawerowaną tabliczkę z Rady Najwyższej w uznaniu jej osiągnięć. Spośród tych rad, 362 zdobyły Nagrodę Najwybitniejszej Rady za zrealizowanie 100% normy ubezpieczeniowej oraz 200% normy członkowskiej. Liczby w kolorze czerwonym pokazują rady, które zdobyły Nagrodę Najwybitniejszej Rady. Ponadto 3 097 rad zdobyło Nagrody im. Kolumba za wybitną działalność w dziedzinie realizacji programów; 2 783 zdobyło Nagrodę im. Księdza Mcgivney za realizację swoich norm członkowskich; oraz 2 082 rad zdobyło Nagrodę im. Założyciela za realizację swoich norm ubezpieczeniowych.

764 893 5597 9676 10903 11480 12618 13085 13152 13163 13174 13367 15247

Gregory D. Olsen Wallace M. Sadler Jr. Terry C. Taylor Ronald E. Holmes Isaac N. Williams George C. Miller John M. Hahn Sr. William A. Giattina John A. Bares Edward G. Ferniany Thomas M. Hayward George T. Kruse Edward S. Zanaty Jr.

ALABAMA

1760 Robert B. Tonkin

ALASKA

6994 8470 10986 12353 12658 14497

Kelly D. O’Hare Rick O. Finzel Ronald M. Starko Grant M. Mann Julien J. Bilodeau Aleksander A. Gurgul

ALBERTA

6848 Douglas K. Doonan 7114 Lawrence G. Costanzo 7306 Alfred S. Wims 7465 Joseph M. Danko 8305 Larry J. Lickfelt 8813 Jeffrey J. Wild 10062 Thomas Y. Kato 10799 Robert H. Bridges Jr. 11738 Anthony A. Balestrieri 11855 William Barrett III 12164 Larry F. Bleichroth 12345 Mervyn R. Stuckey 12449 Nicola F. Gaudio 12696 Terry R. Lingrel 14121 Richard J. Sauerbrey 14230 Robert McLaughlin 14357 Christopher J. Hopkins 15001 Jim P. Doorley 15376 Peter B. Herra ARIZONA

5209 6419 6609 7258 9777 10208 12082 12875 14609 14619

Johnny R. Wiedower Dennis L. Bosch Joseph D. Beffa Ronald L. Anderle Donald J. Chaffin David E. Johnston A. Lewis Germany Jr. Philip A. Savage Raul Castilla Charles J. Digiacomo

5282 6767 6855 8394 9125 10681 14652

Ely G. Abecia Zoltan Louis Vertes Edgar C. Ursua Harold T. Francis Priscilo Tetangco Peter R. Sobrinho Denis F. Faucher

ARKANSAS

BRITISH COLUMBIA

1658 1740 1920 2956 3148 3254 3523 3583 3629 3667 3773 4017 4060 4229 4588 4728 4901 4981 5385 6043 6922 6965 7164 7268 7663 7683 7987

Efren C. Ramos Kennith M. Hall Gregory L. Granja Edward D. Franger Richard B. Marciniak James L. Tiedeman Gilbert J. Rodriguez William E. Irwin Robert A. McNerney Jose A. Villaman Jeffrey S. Patino Eric M. Rosas Terry A. Gotowka Kenneth R. Arguelles Terry R. Lucchesi Ruperto P. Ubaldo James Diego Reed Robert H. Rolufs Abraham James Timothy B. Tuttle Norv B. Latreille Robert S. Rebollar Patrick D. Embody Timothy J. Wade Richard J. Trevors Robert O. Brown Michael J. Queenan

CALIFORNIA

8879 9206 9530 9667

9679 9710 9740 10512 10667 10802 10948 11829 12587 12853 13111 13124 13179 13195 13311 13899 14007 14158 14292 14541 14550 14554 14581

14818 14927 15034 15076 15242

Andrew J. Ganse Richard R. Esposito Tony H. Lomas Thomas C. Leeman Jr. James M. Figueredo Mark A. Rahall John K. Springer John C. Clark Sr. Troy A. Asher Frank X. Tooker Theodore J. Cordano John J. Corcoran Armando R. Vasquez Toby E. Laufer Anthony Gonzalez Kevin B. Casey Howard W. Tank Jose V. Alas Gregory A. Hastings Kenneth J. Landoline Raymond J. Forgette Richard M. Stuart Rudy A. Bravo Robert M. Tierney Rodolfo Torres Sr. Steve A. Aquilino William F. Lichtenstein Eduardo I. Palomar Edgar Antonin M. Sipin Carlito P. Dimla Frank T. Morrall Peter J. Nelson

3434 Anthony A. Cisneros II 4732 Franklin C. Zadel 5757 Jeffrey C. Cole 7880 Leonard M. Bertagnolli 8909 Alex R. Onda 10205 Leonard V. Micek 10937 Paul Sciera 10961 Philip T. Georgen 11730 Kerry W. White 12020 Clyde R. Labriola 12228 Robert J. Knapp 12335 Oscar T. Valdez Jr. 12392 Joseph G. Leyba 12720 Arthur Padilla 12979 Eric Scott Ditch 13131 William H. Remy 13221 Randolph J. Stimac 14398 Martin J. Mohr 14688 Brian J. Wallace 14898 Richard J. Chopyak COLORADO

6 Anthony C. Gumkowski 7 John R. Mcnickle 11 Jaime Morales 48 Robert L. Nelson Jr. 1090 James C. Lajewski 1253 Stephen D. Haywood 2336 Carl T. Holte 3037 Dennis S. Costello 6376 Peter J. Dlubac 7738 Neil S. Miller 10705 William J. Long 11010 Eufemio Vasquez 11913 Craig A. Worster 13424 Mark J. Greene 14216 Richard L. Youmans 14546 Joseph A. Settanni 14664 Michael A. De Gregorio CONNECTICUT

7297 Dennis A. Huss

DELAWARE

433 Brandon J. Brown 9386 Byron A. Wilson 11302 Otto E. Heck

DISTRICT OF COLUMBIA

1726 Cesar A. Armstrong 1895 Roy D. Gorski

FLORIDA

1951 2075 5150 6265 7091 7109

7380 8838 9720 10055

10157 10201 10626 10850 11036 11046 11079 11177 11226 11497 11673 11830 12155 12178 12196 12306 12664 12873 13018 13118 13153 13240 13277 13307 13657 13676 13907 13996 14132 14202 14203 14222 14456 14485 14573 14697 14717 14848 14998 15007 15132 15154 15224 15225 15332 15357 1939 4410 5484 6517 6532 7923 8376 8731 9792 9923

Harold E. Kelly Michael P. Gizewski Kenneth A. Polster William A. Gamble Steven D. Siesel Kenneth E. Seguin Sr. Glen A. Borges Mitchell S. Kraft Edward C. Barthle Sebastian P. Almazan Thomas V. Doyle Jean Pierre Chacon Robert A. Petrelli Stephen D. Kerlin Ramon Balderas Charles P. Vincent Joseph A. Irene William P. Collins Robert E. Smith Dan K. Mc Kinnon Richard T. Brown Michael J. Kujawa Thomas C. Mullally Neil B. Frost George A. Wahl Kenneth W. Turcotte Francis W. Durnin Sr. Robert E. McKeen Stephen G. Florio Peter Siano Thomas J. Burger Peter P. Capece Ronald F. Wright Ronald F. Kosey William R. Teska Richard L. Mills Roger D. Lynn Thomas J. Stewart Richard C. Mendoza Walter R. Howell Jr. Gerald H. Tegler Francis J. Burke III Wayne D. Clegg Dana H. Rossignol Gerald F. Grillo Ernest M. Mitchell John A. Harrison Matthew A. Kuschel Humberto Duarte Phillip M. Keane Ben Parker Donald F. Kosling Rafael Acosta John T. Conroy David E. Altwies Richard M. Gerst Anthony M. Albenze William P. Adams Karl L. Stevens David Labbe Thomas A. Albers Hubert J. Gardiner Gary E. Sherman Richard A. Parcels Jr. Richard A. Kennel Christopher M. Werner Robert L. Hudson Daniel B. Carfang William D. Leach Richard J. Ooten Stanley Wasowski Paul A. Sherman David C. Pierman James R. Tegl David C. Swint Curtis Weeks Richard M. Kobylski Robert M. Muniz James C. Collins Michael T. Basak William L. Bapst Jr. Richard L. Allman Kenneth J. Rovneyko Michael R. Williams

GEORGIA

10355 10362 10632 10633 11402 11676 12126 12287 12905 12942 13204 13217 13808 14122 14348 14425 15238 15305

1389 Tsg Gregory V. Nau

IDAHO

1397 2014 8283 12172

Jeffrey M. Finken Donald J. Behrendt John S. Williams James Arnold Van Dinter 15304 Stacy D. Carhart 658 716 1077 1555 3738 3800 4024 4849 5572 5918 6964 6985 7527 7694 8021 8365 9266 9689 9893 10276 11100 11112 11223 11666 11874 12801 12863 13103 13123 13197 13448

Glenn A. Wells Stephen P. Bein James S. Hauert David C. Harms Richard L. Vath James L. Schreiner Matthew F. Piescinski Ty Simmons Jacob E. Nice Darren J. Di Maria Laurence F. Bretz Monty R. Murphy James R. Glennon James E. Kasarda Steven F. Schutz Robert J. Tretina Joseph A. Willis Mark G. Brinkman Ronald L. Metty Justin M. Weiler Richard L. Mette Kenneth M. King James A. Mack William J. Byrne Jr. M. Tod Melton Corey C. Schoenherr Rodney B. Lechwar Scott M. Wiesbrook Clark E. Farrell James R. Zinck Thaddeus Z. Nowokunski Clarence J. Gburek Thomas J. Casey Robert E. Skidmore Sr. David M. Prete Timothy J. Higgs Edgar A. Gonzalez Dennis J. Regan John C. Fruin Joseph M. Vaikutis David A. Jenkins

ILLINOIS

13476 14171 14463 14562 14795 14825 15168 15175 15296 15422 1014 1166 4620 5929 7555 7839 8052

14449 14673 14895

Jeffry W. Young James T. Parsch II Roger A. Zellers Peter D. Gage James Cole Michael C. Tackett Joseph T. Hennekes Sr. James W. Premeske John L. Becker Jr. Edward L. De Witt Mark E. Michuda William R. McCullough Robert J. Evanich Thomas A. Quick Nicholas S. Jose Sr.

644 1305 2021 2326 3900 4208 5389 5660 7459 7896 8114 8592 8702 10761 10864 12334 12422 12432 12438 12674

Hugh F. O’Hagan James A. Weigand Dan Duitsman Steven C. Becker Donald D. Kenkel Brett S. Robinson Larry C. Henriksen Roger D. Cramer Roger E. Griffith John P. Roisen John T. Greubel Dick W. Danielson Nicholas J. Gannon Jacob L. Wetter Kevin M. Nulle Arthur G. Halstead Carson P. Luger Eric J. Schurr Thomas J. Danner Ted E. Cramer

INDIANA

10811 11353 12510 13142 13968

IOWA

wrzesIeń 2012

♦ C O L U M B I A ♦ 19


ZWYCIĘZCY NAgRODY WYBITNeJ RADY 12855 13084 13109 13160 14029 14267 14385 14393 14987 15060 15254

Patrick L. Vogt Jimmie L. Puck Martin J. De Decker Jeffrey D. Klucinec Terrence J. Smith Pedro A. Ceballos Paul G. Kaefring Phillip M. Grothus Eric L. Moellers Jeffrey A. Wellik James D. Carter

534 657 727 900 1370 1832 2408 2608 2609 3146 4254 4708 5328 6817 6984 7426 8196 10407 10834 10932 11661 11777 12546 12577 12932 13012 13087 13354 14218 15134

Jack W. Figgs James L. Mees Timothy L. Helmer David A. Campbell Marcos Martinez Jr. Stuart J. Bachamp James C. Maurer Jose P. Hernandez Robert A. Popelka Thomas M. Phalen Timothy R. Bauer Robert J. Seghers Joshua D. Ebenkamp Lewis J. Scully Rocky Feltis Ernie E. Raugewitz Douglas E. Mergen Adam M. Lang Thomas E. Smith Scott T. Buescher Kelly G. Mages Lino S. Munoz Steven W. Kerr Joseph E. James John W. Schulz Galen D. Greenwood Matthew M. Deters Bradley G. Predmore Daniel L. Culbertson Sean M. Robinson

KANSAS

5453 Michael P. Madden 5634 Charles R. Costello 7831 Charles R. Buchanan Sr. 11132 George V. Hayden 12774 Joseph S. O’Bryan Sr. 13053 Richard D. Scherrer 13917 Gary C. Weil KENTUCKY

1286 1437 2732 3012 3411 3743 8342 9240 10645 12529 12906 12989 13425 13632 14542 14614 15133

Joseph P. Hebert Eric J. Snyder Joseph A. Rotolo Sr. Robert D. Kenvyn Douglas B. Kariker Samuel Mistretta Corey J. Orgeron Larry S. Fertitta Tyrone M. Stewart William R. Rossignol Charles B. Foy David J. Guttierrez Larry L. Jones Faustino S. Dalmau Tyrone L. Bufkin Stephen R. Peterson Leslie T. Bascle

LOUISIANA

1000 Diosdado A. Sapo 3696 Candelario F. Suase 3710 Mario E. Mangulabnan 3887 Reynaldo B. Gonzales 3939 Rolando A. Bago 4278 Benedicto T. Tiotuico 4317 Wilfredo M. Robles 4610 James L. Layaoen 4640 Jesus T. Antonio 5234 Francis B. Duque 5377 Benito U. Romena 5507 Julio V. Romabiles 5576 Francisco P. Ganzon 5622 Arfelcris A. Tapalla 5681 Ricardo G. Pena

LUZON

20 ♦ C O L U M B I A ♦

5773 Manuel M. Salazar 5922 Raymundo C. Soliman Jr. 5996 Mariano T. Machacon 6060 Edgardo P. Ibay 6116 Romeo A. Cuesta 6122 Leandro Reyes Marquez Sr. 6185 Paquito A. Santos 6238 Gabriel Picasso M. Siapno 6259 Tagumpay P. Ramirez 6303 Ramel S. Villamil 6387 Ignacio M. Solitario 6502 Antonio D. Gener 6613 Manuel C. Santos 6681 Ponciano T. Ubaldo 6843 Jerome B. De Asis 7178 Nicanor M. Garcia Jr. 7286 Lope T. Trajeco Jr. 7400 Ronaldo L. Mendoza 7618 Reynaldo T. Santos 7631 Paul B. Dayao 7686 Jose B. Oyco 7844 Bernardino B. Cruz 7957 Teoeilo A. Samson 8210 Crispin C. Coronado 8219 Alvin C. Novicio 8447 Wilfredo A. Lavarias 8449 Quirino C. Macapallag 8693 Flavio Apilado Pacheco 8724 Reynaldo R. Santiago 8751 Jorge Gateria Telles Jr. 8754 Eduardo D. Torne 8996 Carlos C. Teodoro 9353 Ramon M. Cruz 9366 Sergio C. Dela Cruz 9414 Jose B. Corpuz 9440 Alfredo A. Balcora 9468 Lino R. Garcia 9591 Cesar D. Tongco 9934 Edgar H. Raquinel 10103 Harry S. Brill 10227 Alex Tomagan Balmadrid 10399 Ernesto Briz Taduran 10438 Amado V. Alcantara 10550 Marcial R. Garcia Jr. 10582 Rufino C. Dela Cruz 10639 Ricardo B. Jose 10734 Rolando M. Sebastian 10735 Roberto M. Santos 10737 Edgardo S. Felipe 10738 Manuel P. Soriano 10971 Jerry N. Lucena 11183 Leon B. Apostol 11289 Antonio C. Paragas 11519 Nelson B. De Castro 11765 Ruperto Q. Meneses 11791 Isagani M. Cortes 11847 Frichard D. Policarpio 11931 Fernando S. Timbang 11953 Pablo L. Gabrinao 11971 John N. Nadua 11996 Atanacio I. Gutierrez 12051 Manolito S. Reyes 12125 Ernesto D. Lunaria 12308 Gregorio S. Tumbagahon 12370 Bienvendo B. Nilo 12513 Mauro C. Engracial 12549 Tomas A. Moreno Sr. 12625 Julito B. Eleazar 12762 Alvin Dino Firme 12770 Marvin Pimentel 12810 Lowel F. Fiestada 12890 Reynaldo A. Sulit 12908 Narciso I. Dela Cruz 13213 Francisco Carlos Jr. 13548 Norberto C. Crisostomo 13668 Ignacio S. Garing 13722 Julian R. Prima 13725 Jose M. Concha 13774 Restituto P. Yalung 13776 Rodrigo B. Miclat

wrzesIeń 2012

13919 13949 13985 14020 14137 14160 14381 14405 14467 14592 14708 14876

14904 15079 15139 15370

15387

Ruben R. Cuevas Expedito G. Machado Eduardo M. De Leon Virgilio Cesar T. Felicitas Rodelio P. Santos Alejandro R. Alcantara Rudy R. Tejada Prudel C. Paredes Jose Berlin P. Manaloto Edilberto A. Lina Carlito Sales Deguzman Benjamin L. Sampedro Wilfrido A. Monzon Mario U. Arevalo Oscar Cabrera Delez Charlie Pangilinan Maghanoy Efren C. Clamor

11376 Robert Pelletier 12941 Denis J. Litalien 13861 Dennis J. Guay

MAINE

8221 Robert L. Toutant 10569 Gerald M. Pronyk MANITOBA

1393 2002 2203 2577 2797 3489 5058 5381 7559 7870 8736 9258 9302 10885 11106 11341 11552 11618 11975 12524 12796 13294 14455 14612 14775 15297

Patrick R. Hogan Anthony Vitelli Gerard M. Gager Joseph N. Massimini Terence P. Ryan Terrance F. Tinker Jr. William P. Snyder Sr. Christopher N. Agboli Nicholas J. Clemens Scott H. Holden Joe L. Wenderoth Thomas A. Reumont Garry J. Selles John F. Winfrey Martin J. Foye Col Roy A. Harris Larry E. South Francis J. Stanitski Jesse F. Stansbury Mark F. Metzler Michael R. Townsend Ernest O. Tucker James H. Murry John P. Maranto James C. McGrory John M. Kroschinsky Sr.

63 365 1116 1721 3535 3669 5406 9275 10698 11020 11080 11178 13140

Randy R. Bianchi John L. Brouillard Robert W. Graham Gerard A. Leclair Robert P. White William C. Bouchard James J. J. Jones Robert J. Chevalier Alfred E. Leblanc Alain S. Carpentier Robert P. Conlon Alberto Matos Benjamin W. Krywucki Richard E. Burton Steven A. Garney Edward M. Kremzier Miguel O. Ferreira Theodore J. Tudryn

MARYLAND

MASSACHUSETTS

13637 14940 14947 15125 15197

15218 Manuel Cuevas-Soto MEXICO NORTHEAST

3830 4141 4401 4556 6667

Joseph Panozzo James R. Highfield Gary T. Mallia Louis J. Parsch Gary T. Chouinard

MICHIGAN

6694 7487 7582 7591 8500 8556 8695 10170 10724 11658

11689 11811 12295 12479 12985 13318 13360 13453 13475 13579 13799 13980 14642 14729 14883 15213 15337

Carl F. Pfeiffer Kevin L. Wilterink William D. Cymbal Brian R. Sutherland Joseph M. Salvia Randy P. Sucharski Donald R. Champine Robert C. Myers II James J. Mattina Richard W. Abernathy Karl F. Sziisz James R. Escott Donald E. Powell Thomas J. Lopiccolo Robert B. Hyatt Michael Filliccia Thomas A. Genyk Timothy J. Dunning Arthur F. Koester Wayne J. Lapointe Tommy D. Gray Mark J. Lauer Robert C. Grove Jr. John L. Davis Michael G. Zubalik Brian J. Egeling Henry R. Perri

8792 Jay Hallam 10292 Reynaldo S. Ginete 14853 George C. Piette MILITARY OVERSEAS

3418 Teofredo U. Delgado 3504 Rey C. Del Rosario Sr. 4019 David B. Capacio 4639 Arnulfo R. Aparente 5831 Julito N. Pepito 5907 Winston V. Luna 6511 Pedro Pabillaran Sr. 6512 Edwin Israel Mayormita 6603 Teotimo D. Minerales 6610 Ramon E. Principe 6876 Wilfredo L. Adorador 6960 Alberto J. Pajarito 6974 Herbert H. Mana Ay 7004 Alexander B. Bulahan 7658 Ernesto A. Ortiz 7824 Baltazar N. Rara 8167 Reynaldo M. Maceda 8202 Paciencio S. Bagotsay 8212 Ranulfo D. Lopez 8764 Gregorio J. Boyose 8945 Gualberto I. Jauculan Jr. 9063 Richard L. Murillo 9157 Ernesto T. Cubero 9566 Raul R. Nierra 9573 Roberto M. Sevilleno 9688 Jessie L. Ducusin 10481 Roberto S. Monleon 11031 Policarpio C. Maramba 11863 Leonardo Q. Cahanap 12723 Brinance V. Gabriza 13258 Dionesio B. Cutanda 13546 Norberto L. Veringa 13648 Feliciano F. Ababon Jr. 13768 Felix R. Encarnado 13815 Rogelio S. Cabanlit 13858 Samson F. Zate 13873 Roel C. Luna 13906 Blasito B. Baguio 14180 Adrian L. Nagac 14672 Edmundo L. Saavedra 14740 Nestor D. Fruto 14812 Julius C. Palomar 14971 Jonathan B. Balambao 15004 Antonio Ganados 15127 Reynaldo Sedayao Blanco 15409 Buaulio B. Rojonan Jr. MINDANAO

15469 Eduardo D. Mesias 945 Randy Balausky 1540 Leslie R. Hendrickson 4174 Stephen D. House 4184 Karl F. F. Hendrickson 5569 Jeffrey R. Bunke 8253 Patrick K. Schommer 9905 Theodore S. Brausen 10031 John G. Newman 10138 Arthur E. Roskowiak 13529 Kenneth J. Heinen 14420 Edward O. Laleman 14574 Tommy M. Carey 14616 Kenneth C. Sinclair MINNESOTA

848 4472 6765 7087 7120 7915 8912 10216 11934 11995 15131 15155 15382

Hollis L. Felts Rodney M. Malburg Gerald J. Michel Jimmie R. Hoda Fred W. Middleton Luis A. Ybarra Mark A. Grieser Dennis J. Antici Duane E. Stevens Charles J. Heim Sr. Guy J. Heying Jarrod M. Fetters James F. Ghents

MISSISSIPPI

527 979 1061 1698 1893 1896 2265 2333 3511 6470 6550 7119 7198 8588 9522 9981 10154 10746 11139 11556 12022 12323 12332 13604 13682 13901 13908 13988 14163 14270 14402 14745

Jerome S. Maschler Paul D. O’Brien Larry E. Grissum Robert D. Steinert Denis C. Boland Kevin J. Goth Gregory L. Elsey Robert J. Hermann Terry M. Sater Michael A. Donati Larry H. Priddy Kenneth G. Kohlberg Daniel W. Seal Eugene S. Blanc David L. Gockley David K. Goetz John L. Bauer John J. Formella Joseph A. Burleski Jr. Kevin T. Madras Dale A. Abernathie Walter J. Morrow John W. Thurman John R. Landgraf John D. Kubicek Michael W. Johnson Stephen P. Claxton Michael A. Lisac Terry M. Madden James M. Easley David P. Govero Kenneth E. Yunker Jr. 15126 Gordon A. Carmichael 15287 Isaac Jimenez 15294 Allen A. Kirchner MISSOURI

13050 David A. Bofto MONTANA

1833 5143 6192 7699 7825 8579 8625 10047 10909 11001 11312 11879 12086 13584 14077

Robert J. Bartek Richard J. Gubbels Jon L. Stevens Larry D. Beckman Gerard C. Micek Thomas J. Jacobsen Kenneth E. Sabata James M. Barnes Mark A. Pelan Clement A. Pella Gerald F. Kane Mauro D. Songcuan Mark A. Micek Troy J. Kleffner Joseph S. Wishard

NEBRASKA


ZWYCIĘZCY NAgRODY WYBITNeJ RADY 14470 Michael D. Lagreca 2511 Daniel W. Mahlberg 2666 Jerald W. Marcuerquiaga 13392 Robert McNamara 15061 Rhoel G. Ternate NEVADA

8381 Frank J. McCarthy

NEW BRUNSWICK

NEWFOUNDLAND & LABRADOR

7702 Frank P. Follett 11776 Dermot F. Whelan

10943 Mark W. Messier NEW HAMPSHIRE

355 Paul M. Donini 816 Charles A. Piancone Sr. 1778 Dale E. Wettstein 1910 Fred Arno 2842 John J. Abbattista 3240 David J. Farrell 3294 Anthony E. Cozzi 3665 John D. Lange 3835 Mark A. Kimble 3962 Ronald G. Damato 3969 Peter J. Kueken Jr. 5730 Joseph E. Sumanski 6226 James P. Winter 6380 Philip P. Oddo 6530 Eduardo F. Fuentecilla 6551 James A. Brennan 6552 Robert J. Drach 6621 Carmine J. Amico 6903 Felix J. Piccolo 6930 Joseph G. Galioto 7103 George A. Vurgason 7333 Richard Cardillo 7429 Samuel M. Green 7784 Geoffrey J. Crann 8603 Ronald J. Pikor 8718 William J. Murphy Jr. 8733 Frederick P. Hinz Jr. 9021 Denis P. McPartland 9193 Daniel J. Tumolo 9852 John J. Nowicki 11349 Richard J. Dinan 11378 Scott R. Minnihan 11529 Paul M. Schell 13677 Nicholas J. Cutrone 14615 John H. Hulme Sr. 15217 Charles J. Specht NEW JERSEY

804 1707 10560 10835 13479 13596 14410 14920 15062 15199 15381

Benito F. Garcia Michael W. Specht Anthony H. Sanchez James E. Waters Scott T. Howerter Michael R. Jaramillo John C. Rincon Steven E. Pink Guerrero H. Macias Mark A. Thuli Daniel S. Vigil

NEW MEXICO

154 Jorge C. Chan 207 Patrick T. Crawford 306 Jeremiah J. O’Connell 316 Peter C. Bruno 327 Marlon L. Hosang 337 Ramnaraise Das 423 Edward J. Hawkins 441 Robert J. May 2122 Pierenzo A. Calosso 2204 Joseph Tumminello 2247 Daniel Solicito 3536 Craig A. Skolnick 4565 Patrick C. Healy 4566 Gerald C. O’Brien 4629 Ricardo Reyes 4884 James C. Lasalle Sr. 4952 Al F. Sanza

NEW YORK

5001 5314 5723 6062 6194 6556 6844 7220 7278 7423 7551 7980 8637 9254 11175 11449 11728 11950 12006

13410 13807 14666 14687 14991 15192

Joseph J. Lannon Paul D. Annunziato Owen Traynor Steven J. Paduano Joseph J. Papaccio Charlie Cicio Odel L. Panton Daniel P. Gerrity Richard J. Gallagher J. Brian Dwyer Anthony F. Sileno Peter L. Hecht Joseph E. Furey Jr. Timothy J. Beers Martin J. Zafonte Guillermo A. Morera Bernard G. Hoerbelt Richard C. Distefano Walter Wm Denzler Jr. Richard Soto Benito Merino Joseph G. Timpa James F. Jager Bernard P. Zipprich Jr. John D. Fitzgerald

1074 Kenneth R. O’Leary Sr. 3303 Leo Minervini Jr. 4600 Jay W. Van Hoose 4660 Wayne J. Kleven 5487 Alan J. Wesenberg 6451 Richard E. Angell 7232 William E. Lenz 9709 Kent D. Siefkes 10504 Joseph A. Michalski 10505 Paul B. Sparrow 10852 Charles R. Elgin 11101 Walter A. Kulla Jr. 11102 Jeff B. Mathews 11234 Vincent J. Govan 13812 Ray C. Anderson 15085 Stanley F. Finn 15250 Robert J. Hambly Jr. NORTH CAROLINA

6465 Brian D. Heger

NORTH DAKOTA

2024 John Higgins

NOVA SCOTIA

1056 1195 1569 3304 3382 3766 4168 4731 5534 5776 6373 10941 11207 11224 11275 11445 12772 12912 13608 14282 14344 14406 14502 14504 14551 15043 15056 OHIO

Todd R. Ames Jonathan L. Pearson Brian C. Beck John D. Otto Chalmers F. Rea Rick L. Custer Kevin D. Blinkhorn William K. Cornelius Jose C. Banaag Bruce A. Jackson Mark D. Lause Matthew J. Tyack Robert M. McGonigle Mark T. Taylor Jeffrey M. Sylvester Brett A. Gissel Jeffrey R. Fisher Steven R. Duckro Joseph J. Muron Joseph P. Yonadi Richard A. Mitchell Dennis M. Fodor Rodger A. Siebeneck Calvin D. Frank John N. Santin Denver J. Mossing J. Thomas Atkins Jr.

767 Edward J. Krittenbrink 4026 Brother John F. McCarthy 6477 Matthew E. Guarnieri 8523 Samuel E. Snow 9901 Charles L. Blackburn 11959 Anthony E. Lechtenberg

OKLAHOMA

12108 Wesley C. Deaver 13313 Joseph M. Paul 2082 4915 5860 8008 8668 8851 8950 9742 10416 10617 11525 12214

Daniel B. J. Nicholas Robert W. Ben Frank J. Morelli Douglas La Rocque Alfred M. Cabri Richard Marleau Olier Beaudoin Robert C. Wilson Garry A. Peters William Lorne Keogh Gerard F. Johnston Gregory P. Fernandes Bosco J. D.’Sa Anthony S. Fernandes Claude R. Leblanc James Gomes Giuseppe Polisano Richard W. Darbyshire Owen G. Grenier Ronald C. Moro Wolfgang Hartmann Henry John Thissen Jean-Claude Cadieux Franciszek K. Lenart

ONTARIO

12706 12782

12865 12898 13164 13433

13701 13896 14327 14446 14676 15098

2171 Paul J. Wostel 14802 Terrance W. Frank 15295 Greg A. Wilhelm OREGON

1381 4397 4518 7141 9832 10921 11935 12250 12355 12703 13141 13451 13564 14035 14081 14161 14397 14722

Stephen A. Kuniak Thomas G. Ryder Michael C. Yuknek Larry V. Decker William K. Brennan James P. Mueller George J. Vagelakos Melvin L. Losovsky Joseph M. Polk Tom W. Lofiego Frederick C. Clark Joseph F. Poli Dennis C. Garrett Bernard E. Cabana Chester S. Hickey Victor T. Lisiewski George I. Snyder Andrew P. Rodgers Jr. 14807 Brian J. Golias PENNSYLVANIA

14004 Marek Podlewski 15249 Sławomir Korczyński 15267 Ryszard Sobczuk 15299 Jan Komoń POLAND

5014 Carlos A. Agosto-Serrano

PUERTO RICO

6096 Darren C. Scott 13585 Raymundo G. Foz 14693 John-Victor Carriere QUEBEC

113 Raymond J. Riel 5273 Neil J. Fidler 7110 Michael F. Parziale

RHODE ISLAND

1886 3920 5694 8215 10401 10797 12415 13214

Fred J. Staniec George A. Deibert Maurille J. Corbeil John B. Benesh Glen M. Piotrofsky Michael J. Bzdell Jeremias P. Ravasco Gerald T. Clancy

SASKATCHEWAN

1668 Richard A. Cortese

SOUTH CAROLINA

3067 5026 5086 6756 7062 7122 8123 8295 8790 8900

9184 9672 10819 11991 13112 14475 14892 15223

Colin S. Peterson Terry P. Buquet Albert J. Cieslak Jr. Billy P. Rife Jr. Sherrill E. Wilcox Leonard A. Recchia James E. Gunter Richard A. Heithaus Gary E. Marshall Alphonso McCutchen Sr. William H. Larkin Leonard M. Williams John M. Macioce Russ E. Whited Gary L. Bays Frederick J. Kellisch Joseph A. Kinney John J. O’Neil

5029 Patrick J. Powers

SOUTH DAKOTA

1101 Jeremy S. Blankenship 7764 Carlos R. Olivarez 10641 James E. Daily 14902 Paul J. Keller Sr. 15196 David E. Guntert TENNESSEE

2687 Valeriano E. Cadena Jr. 2971 Zachary R. Venghaus 3098 Joe E. Ybarra 3262 Richard A. Zahn 3558 Stephen C. McCarthy 3910 Ben F. Warner III 4497 Tomas Gonzalez 4771 David W. Petty 5052 Cliff Starnes 5232 Ruben L. Salinas 6065 Ronald W. Schoof 6833 Frederick P. Garcia 6878 William T. Andrews 7736 William B. Tillotson 8157 John A. Goza 8306 Donato Rios Jr. 8417 Ronald L. Naizer 8769 Robert Benavides 8771 John D. Keating Jr. 8807 Juan M. Martinez Sr. 9600 Brother Ronald H. Snyder Jr. 9868 David J. Pels 9902 Eulalio A. Gamboa Jr. 9997 Kevin A. Brinkman 10131 Roy Eric Staveley 10333 Philip A. Fulton 10420 John R. Plote 10574 James L. Holden 10790 Nicholas J. Loera 10939 Luis A. Murillo 10940 Christopher S. Scheidt 10959 Joseph E. Maloy 11169 Thomas J. Stehling 11293 Sean N. Arrossa 11716 Daniel G. James 11866 James E. Eyeington 11980 Jose Luis Martinez 12040 Joe A. Martinez 12208 Jeffery B. Berger 12320 Ronald B. Farmer 12327 Joe V. Lopez 12385 Harry M. Hageney 12480 Sean T. McCarthy 12484 Edward N. Goodreau 12927 Bruce D. Layfield 13044 Craig M. Harlan 13255 Matthew Wolfe Figun 13825 Frank Thomassee Jr. 14426 Peter McDonough 14473 James C. Derrick 14512 Victor J. Olivo 14617 Gennaro F. Tomasello 14679 Terry J. Le Boeuf 14789 Patrick R. Russell 14844 Robert Prats TEXAS

14943 Chester J. Dombrowski 15262 Mario A. Garza 15343 Jimmie Charles Irwin 15365 Joseph G. Wilkens 602 5214 7401 9731 10304 12181 14399 UTAH

Tom P. Johnson Kevin B. Miller Warren D. Feldt Donavan J. Hecker Oscar J. Punzo Sean P. Wink Joseph A. Hudak Jr.

6328 6828 7566 9285 9655 10766 11136 11170 11533 11984 12117 12791 13467 14129 14516 15244

Benjamin J. Perez Robert J. Hinger Richard R. Slucher John R. Brady Hung H. Cao Maurice L. Dionne James S. Marsan Daniel R. Clark Brennan D. Hartley Richie M. Smith Thomas A. Sawyer II Andrew M. Altman James J. Henry Iv Thomas R. Duck Joseph W. Mazel Myong Hwan K. Eiselstein 15256 Stephen A. Rogers VIRGINIA

5028 5395 6048 6840

Cesar G. Capellan John Paul R. Arceno Isidoro M. Espinosa Eniego S. Superticioso Desiderio Paulin Rallon Jr. Glenn P. Pergamino Edgardo P. Gerada Elpidio E. Pama Jr. Lorejo N. Sorongon Ardo De La Cruz Cyreneo S. Dofitas Jr.

VISAYAS

6990

8362 9466 10101 12198 13092 15029

1643 Kim L. Washburn 3645 Dang H. Nguyen 6686 Michael D. Mccloskey 7907 Gregory S. Mahoney 7908 Eugene W. Victor 8179 Lawrence E. Devlin 8872 Dwane J. Berens 9434 John D. Wilson 9617 Larry A. Sinn 11134 Dean E. Dunn 11948 Phillip D. Clingan 12591 Daniel P. Walsh 13794 Stephen G. Schweyen 14046 Ronald G. Braun II 14689 Paul J. Herbord 15136 John B. Mergens Sr. WASHINGTON

603 Robert B. Hammer 4694 Paul B. Niedbalski

WEST VIRGINIA

1547 2963 3492 4869 5382 5438 5456 5488 6599 6689 6718

John M. Brennan Jr. Dennis E. Ashbeck Brian D. Jelinek George E. Grabert Jack V. Wrbanich Mark A. Rebholz Michael P. Hines Robert V. Obermeier Anthony C. Baier Carl A. Porior Richard A. Janiszewski James J. Zablocki Earl J. Brueggeman Robert J. Dombroski David J. De Gidio

WISCONSIN

6764 7096 10552 15229

wrzesIeń 2012

♦ C O L U M B I A ♦ 21


RÓBMY

WSZYSTKO CO MOŻeMY ABY WSPIeRAĆ POWOłANIA .

WASZe

MODLITWY I WSPARCIe SĄ BeZCeNNe .

u T R Z Y M u J M Y W I A R Ę Ż Y WĄ

„PRZY JeZuSIe MOgĘ KOCHAĆ TAK, JAK ON KOCHA MNIe” Przykład i nauczanie Matki Teresy z Kalkuty zaważyły na moim powołaniu. Wskazywała, że świętość „jest w zasięgu każdego. To proste zadanie, gdyż ucząc się miłować, uczymy się też świętości”. Ta prosta definicja uświadomiła mi, że spełnienie w życiu łączy się z tym, by ukochać bliźnich, których spotykam. Dla okazania miłości drugiemu trzeba jej najpierw samemu zaznać. I to Chrystus jest tym, który w pełni oferuje swoją przyjaźń i daje radość. Przy Jezusie, cokolwiek jest mi zlecone jako zadanie, da się to wykonać i dać w nie całe swoje serce. Chrystus pokazał mi, że powołanie, które otrzymałem, pasuje mi jak ulał. I obiecał, że zawsze będzie przy mnie (por. Mt 28:20) i dzięki temu uda mi się wypełniać jego przykazanie miłości – stać się świętym. Przy Jezusie mogę tak ukochać, jak On mnie ukochał i w tej miłości odkryć szczęście, cel i spełnienie w życiu.

Photo by Brian’s Photography, Grand Forks, N.D.

KSIĄDZ ReeSe WeBeR z diecezji Fargo w Północnej Dakocie

Columbia Wrzesień 2012  

Columbia Wrzesień 2012