Page 1

SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 1:59 PM Page 1

RYC E R Z E KO LU M B A

W rzesień 2018


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:01 AM Page 2

Ryc e R z e Ko lu m b a

Każdego dnia Rycerze z całego świata mają okazję uczynić świat lepszym miejscem przez służbę lokalnej społeczności, zbiórkę pieniędzy i modlitwę. Darzymy szacunkiem każdego Rycerza za jego siłę, współczucie i poświęcenie na rzecz budowania lepszego świata.

Podczas 136. Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba w Baltimore w dniach 7-9 sierpnia 2018 roku rada 14004 im. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu otrzymała nagrodę za najlepszy program dla młodzieży. Na zdjęciu Wielki Rycerz rady 14004 Jacek Grzegorzewski wraz małżonką Wiolettą, Najwyższym Rycerzem Carlem Andersonem, Delegatem Stanowym Tomaszem Wawrzkowiczem i jego małżonką Barbarą oraz Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce, abpem Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim.

wyślij zDjęcie twojej RaDy w aKcji wRaz z opisem na aDRes : columbia , 1 columbus plaza , new haven , ct 06510-3326 lub e - mailem na aDRes : Knightsinaction @ Kofc . oRg .

2 ♦ columbia ♦

wRzesień 2018

Zdjęcie: Matthew Barrick

Rycerze miłosierdzia


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:01 AM Page 3

ryc e r z e ko lu m B a wrZEsiEń 2018 ♦ Tom 98 ♦ NumEr 8

columBia

ARTYKUŁY

5

Nasza praca trwa Pozostajemy solidarni z chrześcijanami cierpiącymi na Bliskim Wschodzie poprzez modlitwę, pomoc materialną i ich obronę. najWyższy rycerz carl a. anderson

6

Kapłańskie serce Świadectwo św. jana Vianney’a dodaje nam odwagi do wzrastania w świętości, wierności i miłości. najWyższy kaPelan William e. lori

8

Wiadomości Rycerzy Kolumba

9

Miłość od pierwszego wejrzenia związek z rycerzami połączył moich rodziców w czasie ii wojny światowej. gerald korson

10 „Linia życia” prześladowanych chrześcijan Przez 4 kolejne lata rycerze kolumba orędowali za sprawą chrześcijan na Bliskim Wschodzie. redakcja columBii

20 „Zostaniemy z Wami” rozmowa z abpem Basharem mattim Wardą z erbilu o dziełach humanitarnych prowadzonych przez kościół w iraku. redakcja columBii

Portret ks. Ragheeda Ganniego, który zginął śmiercią męczeńską z rąk islamskich rebeliantów w 2007 roku, stoi obok zniszczonych szczątków jego nagrobka w chaldejsko-katolickim kościele św. Addai'a (Tadeusza z Edessy — przyp. tłum.) w Karamles w Iraku, gdzie urodził się ks. Ganni. Jego proces beatyfikacyjny został otwarty na wiosnę, a nowy pomnik powstaje w miejscu, gdzie stał pierwowzór zniszczony przez bojowników ISIS.

22 Powrót do kraju współczesnych męczenników rycerze kolumba kontynuują wsparcie starań na rzecz odbudowy i ponownego zasiedlenia chrześcijańskiego, irakijskiego miasta spustoszonego przez isis. Zdjęcie: Edward Pentin/National Catholic Register

inés san martín

26 Rycerze Dyplomacji starania zakonu podejmowane w imieniu chrześcijan będących celem ludobójstwa skłoniły rząd stanów zjednoczonych do wszczęcia działań. andreW t. Walther

Wrzesień 2018 ♦

columBia ♦ 3


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:01 AM Page 4

Święci poszukiwani KolEBKA chrześcijaństwa jest również tyglem wiary. W XXI wieku potomkowie starożytnych chrześcijańskich społeczności na Bliskim Wschodzie doświadczyli niewypowiedzianego cierpienia, a nawet stanęli przed groźbą „wyginięcia”. 2 czerwca 2007 roku ksiądz Ragheed Ganni, 35-letni chaldejsko-katolicki ksiądz służący w irakijskim Mosulu, napisał e-maila do profesora w Rzymie, gdzie studiował i gdzie przyjął święcenia zaledwie 6 lat wcześniej. Ksiądz Ganni opisał sytuację w Mosulu jako „gorszą od piekła”, pisząc, że kościoły nieustannie musiały mierzyć się z atakami islamskich ekstremistów. Następnego ranka ks. Ganni sprawował niedzielną mszę św. dla swoich wiernych. po jej zakończeniu on i 3 inne osoby były śledzone, zaatakowane za odmowę zamknięcia lokalnego kościoła i brutalnie zamordowane. Ksiądz Ganni był całkowicie świadomy ryzyka swojej profesji. Mniej niż rok wcześniej uczestniczył w pogrzebie brata w kapłaństwie, który został porwany, torturowany i zamordowany. W odpowiedzi na to ksiądz Ganni zwyczajnie uznał swoją ludzką słabość i modlił się o siłę, by „nie upokorzyć” chrystusowego kapłaństwa. Kiedy ksiądz Ganni został zabity, arcybiskup paulos Faraj Rahho z Mosulu nakazał zapisać na jego nagrobku następujące słowa po arabsku: „Nie moja wola, lecz twoja niech się stanie!” (zob. Łk 22,42). 9 miesięcy później arcybiskup Rahho sam został porwany i zamordowany. W sierpniu 2014 roku po powstaniu państwa Islamskiego bojownicy najechali Karamles, rodzinne miasto księdza Ganniego znajdujące się około 30 kilometrów od Mosulu, i zniszczyli nagrobek arcybiskupa w chaldejsko-katolickim kościele pw. św. Addai’a (tadeusza z Edessy — przyp. tłum.). Nigdy przyszłość chrześcijaństwa w tym regionie nie malowała się w tak ciemnych barwach. Dokładnie w

4 ♦ ColUMBIA ♦

WRZESIEń 2018

tym samym czasie Rycerze Kolumba przeciwstawiali się kampanii zniszczenia prowadzonej przez ISIS przy pomocy kampanii miłosierdzia i solidarności, ustanawiając Fundusz na rzecz Chrześcijańskich Uchodźców i zachęcając do modlitwy i wstawiania się za cierpiącymi chrześcijanami i innymi mniejszościami prześladowanymi na Bliskim Wschodzie. Niniejszy numer Columbii podejmuje temat ważnej pracy podejmowanej przez Zakon w ciągu ostatnich 4 lat (s. 8) i podaje najświeższe informacje o nowych i trwających już projektach, między innymi o kosztującej 2 miliony dolarów inicjatywie ponownego zasiedlania Karamles, która rozpoczęła się w zeszłym roku (s. 20). Mieszkańcy Karamles, powracając i odbudowując miasto z pomocą Rycerzy Kolumba, czerpią inspirację z syna ich ziemi, księdza Ganniego, którego proces beatyfikacyjny oficjalnie rozpoczął się w maju. Dziś ksiądz Ganni jest znany jako Ksiądz Ragheed od Eucharystii, a jego nowy pomnik powstaje w kościele św. Addai’a. Świadectwo księdza Ragheeda wraz ze świadectwem innych, do ostatnich chwil silnie trwających w wierze chrześcijan z Iraku, Syrii i innych miejsc, jest dla nas lekcją: gdy jesteśmy konfrontowani z manifestem zła, jedyną właściwą odpowiedzią jest pokora, wierność i miłość — to znaczy świętość. Kościół, który nieustannie potrzebuje oczyszczenia i autentycznej zmiany, mierzy się dziś z ogromnymi wyzwaniami nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale na całym świecie. Jest zatem konieczne, byśmy starali się podążać za Chrystusem, będąc jeszcze bliżej Niego i modlić się, aby, z Jego łaski, nasza wiara, nadzieja i miłosierdzie mogły zawsze wzrastać. ♦ AltoN J. pEloWSKI REDAKtoR NACZElNy

ColUMBIA WyDAWCA RyCERZE KolUMBA ________ NAJWyŻSI FUNKCJoNARIUSZE Carl A. Anderson Najwyższy RyCeRz JE abp Wiliam E. lori Najwyższy KapelaN patrick E. Kelly zastępCa Najwyższego RyCeRza Michael J. o’Connor Najwyższy seKRetaRz Ronald F. Schwarz Najwyższy sKaRbNiK John A. Marrella Najwyższy adwoKat ________ ZESpÓŁ REDAKCyJNy Alton J. pelowski RedaKtoR NaCzelNy Andrew J. Matt RedaKtoR Margaret B. Kelly RedaKtoR

Czcigodny sługo boży Michaelu Mcgivney’u (18521890), apostole Młodych, obrońco chrześcijańskiego życia rodzinnego, założycielu Rycerzy Kolumba wstawiaj się za nami! ________ JAK Do NAS DotRZEĆ poCzta ColUMBIA 1 Columbus plaza New Haven, Ct 06510-3326 zMiaNa adResu 203-752-4210, option #3 addresschange@kofc.org KaRtKi z ModlitwaMi i dostawy 203-752-4214 pytaNia do ColuMbii 203-752-4398 Fax 203-752-4109 biuRo obsługi KlieNta KoFC 1-800-380-9995 e-Mail columbia@kofc.org iNteRNet kofc.org/columbia ________ Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze stolicą apostolską. wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna akceptuje urząd Nauczycielski Kościoła katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła katolickiego, a także może przystępować do sakramentów Świętych.

________

Chronione prawami autorskimi © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone ________ NA oKŁADCE ikona Matki bożej wspomożycielki prześladowanych Chrześcijan przedstawia Maryję z dzieciątkiem jezus przy sercu roztaczającą swój płaszcz wokół współczesnych chrześcijańskich męczenników.

NA OKŁADCE: Ikona Fabrizio Diomediego (2018)

E Dy to R I A l


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/3/18 10:36 AM Page 5

BUDUJĄC lEPSZY ŚWIAT

Nasza praca trwa Pozostajemy solidarni z chrześcijanami cierpiącymi na Bliskim Wschodzie poprzez modlitwę, pomoc materialną i ich obronę Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson NINIEJSZY NUMER Columbii szczegółowo opowiada o naszej pomocy udzielanej braciom i siostrom w wierze, którzy zostali obrani za cel zagłady z rąk ISIS i innych terrorystów na Bliskim Wschodzie. Trudnym do przyjęcia jest fakt, że chrześcijanie są o krok od całkowitego zniknięcia z Bliskiego Wschodu. Nie możemy do tego dopuścić. Od 2014 roku Rycerze Kolumba przeznaczyli ponad 20 milionów dolarów, by pomóc chrześcijanom i przedstawicielom innych religii będących pod ich opieką. Pieniądze te zapewniły prowiant, schronienie, odzież i pomoc medyczną tysiącom, które straciły wszystko w Iraku i Syrii, ponieważ odmówiły wyrzeczenia się swojej miłości do Chrystusa. Wspomagaliśmy prawdziwych bohaterów w tych krajach i kilkoro z nich przemawiało podczas naszych Najwyższych Konwencji — wśród nich był Patriarcha Kościoła Syryjsko-katolickiego w Antiochii Ignatius Joseph III Younan, melchicko-katolicki arcybiskup syryjskiego Aleppo Jean-Clément Jeanbart oraz chaldejsko-katolicki arcybiskup irakijskiego Erbilu Bashar Warda. Z dumą wspieraliśmy klinikę w Erbilu prowadzoną przez Uniwersytet Zdrowia i Nauk Społecznych im. św. Elżbiety w Bratysławie. Młodzi lekarze i pracownicy kliniki byli jednymi z pierwszych, którzy podjęli się leczenia jazydek i chrześcijanek uciekających od seksualnego niewolnictwa w ISIS. W zeszłym roku rozpoczęliśmy specjalną inicjatywę, mającą na celu ponowne zasiedlenie irakijskiego miasta Karamles. Przez wieki było ono chrześcijańskim miastem, zanim ISIS najechało

je, wygnało jego mieszkańców, zniszczyło ich domy i zbezcześciło świątynie. Gdy ich ziemia została odbita z rąk ISIS, chrześcijanie byli gotowi, by powrócić do swoich domów. Ale miasta były w ruinie. Kto pomógł im się odbudować? Pierwszym nastawionym na działanie był rząd Węgier, który zapewnił środki na odbudowę miasta Telskof. Podczas konsultacji z przedstawicielami rządu w Budapeszcie omówiłem z nimi nasz podobny projekt. Dziś, dzięki 2 milionom dolarów otrzymanym od Zakonu, trwa odbudowa Karamles, a chrześcijańskie rodziny powracają do domu. Przekazaliśmy jednak coś więcej niż finansową pomoc. Pracowaliśmy ściśle z ówczesnym Sekretarzem Stanu Johnem Kerrym, aby dopilnować, że chrześcijanie i inne mniejszości religijne zostaną uznane za ofiary ludobójstwa. Pracowaliśmy także z Reprezentantami Jeffem Fortenberrym oraz Anną Eshoo, by zachęcić Kongres do jednogłośnego przyjęcia ustawodawstwa stwierdzającego, że chrześcijanie są ofiarami ludobójstwa. Podobnie współpracowaliśmy z Reprezentantem Chrisem Smithem, który bohatersko przewodził naszym staraniom o udostępnienie amerykańskiej pomocy tym społecznościom. Był on również pierwszym wysokim rangą przedstawicielem rządu, który przybył do Erbilu, aby na własne oczy zobaczyć sytuację, w jakiej znajdują się tamtejsi chrześcijanie. Dziś współpracujemy z wiceprezydentem Mikem Pencem, by upewnić się, że amerykańska pomoc dociera do tych społeczności. Kiedy konflikt pomiędzy Kurdystanem i rządem Iraku zagrażał starożytnemu

chrześcijańskiemu miastu, ostrzegliśmy Departament Stanu i Biały Dom. Wspólnie pracowaliśmy nad deeskalacją napięć i uniknięciem krwawego konfliktu, który mógłby zakończyć obecność chrześcijan w Iraku. Arcybiskup Warda powiedział, że bez wsparcia Rycerzy Kolumba chrześcijaństwo w Iraku mogłoby już przestać istnieć. Nasza praca przyniosła orędzie solidarności i nadziei, że żadna chrześcijańska społeczność nie jest wyspą. Każdy chrześcijanin to „część kontynentu”. Każdy chrześcijanin to członek Ciała Chrystusa. Żadnego chrześcijanina nie opuścił Pan. I żadnego chrześcijanina nie możemy opuścić my. Ich cierpienie trwa. A więc nasza praca również musi trwać. Tegoroczny program peregrynacji ikony skupi oczy całego Kościoła na ofierze tych społeczności. Jak powiedział Jan Paweł II w 2000 roku: „Cenne dziedzictwo tych odważnych świadków zostało nam przekazane jako ojcowizna. (...) Niech pamięć o nich rośnie w siłę! Niech będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, aby mogła z niej rozkwitnąć głęboka odnowa chrześcijaństwa!”. I aby ponownie skupić uwagę całego narodu, ów miesiąc rozpocznie naszą nową kampanię mającą na celu podnoszenie świadomości. Moi Bracia, ci bohaterscy chrześcijanie nie opuścili pola bitwy. I my również go nie opuścimy. Vivat Jezus!

WRZESIEń 2018 ♦

COlUMBIA ♦ 5


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:02 AM Page 6

UCZYĆ SIĘ WIARY, ŻYĆ W WIERZE

Kapłańskie serce Świadectwo św. Jana Vianney’a dodaje nam odwagi do wzrastania w świętości, wierności i miłości Najwyższy Kapelan Arcybiskup William E. Lori

DOROCZNA Najwyższa Konwencja zawsze kończy się Najświętszą Ofiarą mszy św. złożoną w intencji Rycerzy, rodzin i ich bliskich, którzy odeszli w czasie minionego roku bratniego. Podczas tej mszy św. obecne są relikwie bliskich i drogich Rycerzom Kolumba świętych. W tym roku oddawaliśmy cześć na przykład św. Janowi Pawłowi II, naszym umiłowanym Rycerzom Kolumba — meksykańskim męczennikom oraz św. Edycie Stein. Czciliśmy również relikwie dwójki świętych, którzy są częścią historii Archidiecezji Baltimore: św. Elizabeth Ann Seton, pierwszej urodzonej w Stanach Zjednoczonych obywatelki USA, która została kanonizowana oraz św. Johna Neumanna, który otrzymał sakrę biskupią w kościele pw. św. Alfonsa w centrum Baltimore. Relikwie są drogocennymi i sakralnymi pamiątkami naszej bliskości wobec świętych. Mówią nam one o tym, że święci byli ludźmi z krwi i kości, wyjątkowymi jednostkami, w których i przez które zajaśniała Boża świętość. Pobudzają nas one, byśmy, w Bożej łasce, prowadzili życie w uczciwości, cnocie i miłosierdziu. Jedna szczególna relikwia, której oddawaliśmy cześć podczas tegorocznej konwencji dotknęła mnie bardzo głęboko. Było nią serce św. Jana Vianney’a, patrona kapłanów. Vianney urodził się w 1786 roku w Dardilly we Francji. Był synem biednych, ale pobożnych rodziców. Ziarna kapłańskiego powołania w ich domu zostały zasadzone w sercu ich syna, ale jego droga do kapłaństwa była wyjątkowo 6 ♦ COlUMBIA ♦

WRZESIEń 2018

uciążliwa, ponieważ miał on trudności w nauce. Otrzymawszy święcenia kapłańskie w 1815 roku, Vianney niedługo później został mianowany proboszczem parafii w odległej wsi Ars. Kiedy tam przybył, zobaczył, że wiara mieszkańców wsi była niemal martwa. Jednakże kapłańskie serce księdza Vianney’a płonęło miłością do Jezusa i do ludzi, do których został posłany, aby im służyć. Ów ksiądz, którego zdolności zostały ocenione jako przeciętne, przywrócił do życia parafię w Ars, przyciągając wielu spośród swoich parafian z powrotem do praktykowania wiary. Nie uczynił tego dzięki strategicznemu planowaniu, ale raczej mocą swojej uczciwości i świętości, które były owocem jego codziennej modlitwy skupionej na Najświętszym Sakramencie, umartwienia, niegasnącej miłości do swoich parafian, godzin spędzonych w konfesjonale oraz konfrontacji ze złem. Wkrótce jego odległa parafia zaczęła przyciągać ludzi z całej Francji, a nawet z innych części Europy. Nie było to najbardziej prawdopodobne miejsce, które miałoby stanowić centrum reewangelizacji i odnowy, ale Bóg w swojej opatrzności wychował dobrego i świętego pasterza, aby przewodził na tej drodze. Św. Jan Vianney, choć nie był przez swoich przełożonych uważany za obiecującego, wysoko powiesił poprzeczkę dla każdego biskupa i księdza. Spoglądając na jego kapłańskie serce, byłem głęboko wzruszony. Byłem pełen wdzięczności i nadziei. Jednocześnie uderzyły mnie moje ludzkie i duszpasterskie braki. Nie

mogłem także powstrzymać się od myśli o tym, jaką krzywdę misji ewangelizacji, do której powołany jest Kościół, wyrządza skrępowanie biskupów i księży, wynikające z ich niewierności — zarówno poprzez uchybienia osobiste, jak i przez przywódcze niepowodzenia. Jak wielka, natomiast, jest różnica, kiedy w Bożej łasce pasterz stara się, niczym św. Jan Vianney, o dobro i świętość? Wiara jest prawdziwa, dobra i zbawienna, ale staje się wiarygodna dopiero wtedy, gdy jest głoszona i niesiona przykładem pasterzy, których uczynki noszą znamiona uczciwości; pasterzy, którzy silnie trwają na drodze ku świętości; pasterzy, których przepełnia duszpasterska miłość. Czy w tych dniach, w których nieprawość pasterzy staje się tak boleśnie widoczna, mogę powiedzieć słowo zachęty i wdzięczności Wam, rodzino Rycerzy Kolumba? Wasze umiłowanie wiary, Wasze praktykowanie zasady miłosierdzia i Wasze wsparcie dla biskupów i kapłanów Kościoła są wielkim darem. Pomagacie nam żyć powołaniem, które Bóg nam dał. Jako Najwyższy Kapelan Rycerzy doświadczyłem tego wielokrotnie. Dziękuję. I proszę, módlcie się za mnie, za swoich kapelanów i za wszystkich duchownych. Módlcie się o to, byśmy mogli mieć kapłańskie serca, takie jak serce św. Jana Vianney’a — to znaczy serce na kształt serca Chrystusa.♦


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/3/18 10:36 AM Page 7

WyZWAniE nAJWyżSZEgO KAPElAnA

Miesięczne rozważanie i praktycznie wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego: „On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: »Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!«” (Ewangelia z dnia 22 września, Mk 9, 35) Kiedy byłem w seminarium, mieszkałem z klerykiem, który wstawał wcześnie rano. Każdego poranka jego głośny budzik rozbrzmiewał o godzinie 5:15, a on zawsze wypowiadał te same słowa: „Z radością, Jezu, z radością!”. Moje komentarze szły w odwrotnym kierunku. Bądźmy szczerzy. W samolubnym świecie, gdzie myślę najpierw o sobie, słowa Jezusa mówiącego, że „pierwsi będą ostatnimi”, są równie trudne do zaakceptowania, jak budzik mojego współlokatora o 5:15. A jednak, moi Bracia, Jezus wzywa nas, byśmy byli

intEncJE MOdlitEWnE OJcA ŚWiĘtEgO

sługami wszystkich, byśmy wyszli ze swojej strefy komfortu i powiedzieli: „z radością!”, kiedy idziemy służyć innym. „Z radością, Jezu, z radością!”. Wyzwanie Najwyższego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego: W tym miesiącu wzywam Was, byście stali się jeszcze bardziej podobni do Jezusa, będąc „sługami wszystkich” i wykonując uczynki miłosierdzia wobec kogoś, od kogo się oddaliliście lub komu wyrządziliście szkodę. Ponadto wzywam Was, byście w modlitwie rozważyli te słowa Pisma świętego: „Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1 J, 4, 11)♦

KAtOliK MiESiącA

PAPIEŻ FRANCISZEK: zdjęcie CNS / Max Rossi — OJCIEC ATKINSON: Zdjęcie John Shetron / © Villanova University — U GÓRY: skodonnell/Vetta/Getty Images

Ojciec Bill Atkinson (1946-2006) Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

KAlEndArZ litUrgicZny 3 września

8 września

13 września

14 września

15 września

18 września

20 września 21 września

27 września 29 września

św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła Święto Podwyższenia Krzyża Świętego Najświętszej Maryi Panny Bolesnej św. Stanisława Kostki, patrona Polski św. męczenników Andrzeja Kim Taegona, prezbitera, Pawła Chong Hasanga i towarzyszy św. Mateusza, apostoła i ewangelisty św. Wincentego à Paulo św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

WilliAM Edward Atkinson urodził się w Filadelfii 4 stycznia 1946 roku. Wychowany w katolickim domu w Upper darby w Pensylwanii był wysokim, wysportowanym chłopcem doskonale grającym w baseball. Był wolontariuszem w domu dla niepełnosprawnych dzieci. Podczas ostatniego roku nauki w szkole średniej prowadzonej przez Zakon Świętego Augustyna, Atkinson ogłosił, że chce zostać augustianinem. Wstąpił do nowicjatu w new Hamburg w stanie nowy Jork jesienią 1964 roku. Kilka miesięcy później po wielkiej burzy śnieżnej nowicjusze wyszli pojeździć na sankach. Sanki Atkinsona wjechały w drzewo, łamiąc jego kręgosłup. W szpitalu jego zdrowie pogorszyło się na tyle, że mistrz nowicjuszy zapytał Atkinsona, czy ten chciałby złożyć śluby czasowe, które są dozwolone, gdy istnieje niebezpieczeństwo śmierci. Przez następne 4 dni brat Bill kilkukrotnie przestawał oddychać, walcząc z zapaleniem płuc i wysoką gorączką. towarzyszyli mu jego rodzice, a nowicjusze odmawiali nowennę do bł. Johna neumanna w intencji jego powrotu do zdrowia. Stan 19-letniego zakonnika nagle się ustabilizował w ostatnim dniu nowenny, zaskakując lekarzy.

chociaż brat Bill był całkowicie sparaliżowany od szyi w dół, opanował poruszanie się wózkiem inwalidzkim i zmierzył się ze swoim stanem z odwagą, cierpliwością i dowcipem. W 1973 roku złożył uroczyste śluby zakonne, a rok później, po otrzymaniu specjalnej dyspensy od papieża Pawła Vi, stał się pierwszym w historii sparaliżowanym człowiekiem, który przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku ojciec Bill ukończył Uniwersytet Villanova, a przez następne 3 dekady był postacią uwielbianą w swojej alma mater, gdzie wykładał teologię. Ojciec Bill zmarł 15 września 2006 roku w wieku 60 lat, a arcybiskup charles J. chaput z Filadelfii oficjalnie wszczął jego proces beatyfikacyjny w kwietniu 2017 roku.♦ WrZESiEń 2018 ♦

cOlUMBiA ♦ 7


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/3/18 10:36 AM Page 8

w I A D o M o ś C I RyC E R Z y Ko LU M B A

11 sierpnia abp Leonard Blair z Hartford w stanie Connecticut sprawuje mszę św. w intencji założyciela Zakonu na szczycie wzgórza górującego nad miastem Waterbury.

1000 wIERNyCH, niezniechęconych deszczem i zagrożeniem błyskawicami, zgromadziło się 11 sierpnia w waterbury, w stanie Connecticut, na mszy św. sprawowanej na szczycie góry w intencji Sługi Bożego ks. Michaela J. McGivney’a. Abp Leonard Blair z Hartford sprawował mszę św. na szczycie góry Pine Hill, będącej siedzibą Holy Land USA, dawnego 17-akrowego parku religijnego wybudowanego w 1955 roku. Park został zamknięty w 1984 roku z powodu złego stanu, ale miejsce wciąż jest oświetlane nocą przez masywny, ponad 17metrowy krzyż. „Jakże przejmującą rzeczą jest dla nas zgromadzić się na tej świętej górze w waterbury, podobnie jak Chrystus nauczał lud na górze w dzisiejszej Ewangelii” — powiedział w homilii abp Blair. „Ten krzyż, który jest zapalany każdej nocy, jest dla wszystkich potężnym duchowym przypomnieniem o obecności Boga”. wydarzenie doszło do skutku dzięki urodzonemu w waterbury ks. Jamesowi M. Sullivanowi, proboszczowi kościoła pw. wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w pobliskiej Ansonii, 8 ♦ CoLUMBIA ♦

wRZESIEń 2018

współpracującemu z Rycerzami Kolumba. Ks. Sullivan mówi, że postrzega ogromny ewangelizacyjny potencjał parku Holy Land USA jako sposób na to, by przyciągnąć katolików w wierze i wzbudzić zainteresowanie życiem założyciela Zakonu, ks. McGivney’a, który urodził się w waterbury 12 sierpnia 1852 roku. „Bóg ukazywał się na górach i będzie to czynił nadal także na tej górze” — powiedział ks. Sullivan, członek rady Valley 23 w Ansonii. w mszy św. uczestniczył Korpus Reprezentacyjny Rycerzy Kolumba Czwartego Stopnia, a także krewni ks. McGivney’a oraz wielu lokalnych Rycerzy i ich rodziny. Przybył także Najwyższy Adwokat John Marrella oraz inni przedstawiciele Rady Najwyższej. „Ze szczytu góry możesz zobaczyć, gdzie narodził się ks. McGivney, gdzie pracował w fabryce łyżek jako nastolatek, gdzie wielbił Boga i gdzie chodził do szkoły” — zauważył ks. Sullivan. Po drugiej stronie góry, jak dodał, jest cmentarz, gdzie przez 92 lata pogrzebane były szczątki ks. McGivney’a, zanim przeniesiono je do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w New Haven.♦

Publikacja nowego dokumentu o Janie Pawle II Nowy FILM o historycznej wizycie papieża Jana Pawła II w Irlandii w 1979 roku zaczął być emitowany przez publiczne stacje telewizyjne w całych Stanach Zjednoczonych w sierpniu. „Jan Paweł II w Irlandii: wołanie o Pokój” śledzi efekt, jaki miała dramatyczna, 3dniowa pielgrzymka papieża, poczynając od jego sławnych słów wypowiedzianych w Droghedzie: „Na kolanach błagam was: odwróćcie się od ścieżki przemocy”. Filmowa kronika z narracją Jima Caviezela zawierająca wywiady z wybitnymi postaciami świata polityki, religii i kultury, w tym też z Najwyższym Rycerzem Carlem A. Andersonem, producentem wykonawczym filmu, pokazuje, w jaki sposób świadectwo Jana Pawła II przyczyniło się do ostatecznego pokojowego rozwiązania w Irlandii Północnej. więcej informacji dotyczących czasu emisji i sprzedaży DVD, można znaleźć na jp2inireland.com.♦

Najwyższy Dyrektor Sędzią Sądu Najwyższego na Filipinach 13 SIERPNIA, 3 dni po ogłoszeniu nominacji przez prezydenta Filipin Rodrigo Duterte, Najwyższy Dyrektor Jose C. Reyes Jr. został zaprzysiężony jako Zastępca Sędziego Sądu Najwyższego na Filipinach. Reyes przez 15 lat pracował w filipińskim Sądzie Apelacyjnym. Jest Rycerzem od 38 lat. Reyes Pełnił również funkcję Delegata Stanowego Północnego Luzonu od chwili założenia jurysdykcji w 2014 roku i został wybrany do Rady Dyrektorów Zakonu w 2016 roku. Razem z żoną Marią mają trójkę dzieci.♦

U GÓRY PO LEWEJ: CNS photo/Aaron Joseph dla The Catholic Transcript

Msza św. na szczycie góry w intencji ks. McGivney’a


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:02 AM Page 9

D O B Ry O J C I E C

Miłość od pierwszego wejrzenia Związek z Rycerzami połączył moich rodziców w czasie II wojny światowej Gerald Korson

G

dyby nie Rycerze Kolumba, mogłoby mnie tutaj nie być. Mój ojciec, Paul Korson, był Rycerzem i spotkał moją matkę w sali Rycerzy Kolumba, kiedy przygotowywał się do wyjazdu za granicę w czasie II wojny światowej. Opowiadał o tym przed swoją śmiercią w 2006 roku, ale całą historię poznałem niedawno, czytając wspomnienia mojego ojca, kiedy odeszła moja matka. Podobnie jak wielu młodych mężczyzn w jego czasach, mój ojciec wstąpił do wojska po ataku na Pearl Harbor. Po ukończeniu zasadniczego szkolenia został wysłany na Uniwersytet Butlera w Indianapolis na 6-miesięczne szkolenie dla oficerów Sił Powietrznych. Jako dżentelmeńsko nieśmiały, pobożny chłopak z farmy w Michigan, tata miał skłonność poświęcać czas wolny na lekturę w bazie wojskowej, zamiast wychodzić na miasto. Z zamkniętej skorupy wyciągnął go inny uczestnik szkolenia dla lotników o nazwisku Osgood, którego tata nazwał „miniaturowym dynamem” nacechowanym „obezwładniającym zainteresowaniem dziewczynami”. Obaj mężczyźni po raz pierwszy spotkali się podczas niedzielnej mszy św. w lipcu 1943 roku, a wspólna wiara uczyniła Osgooda „natychmiastowym kandydatem do przyjaźni”. Osgood naciskał na mojego ojca, aby ten poszedł z nim do sali Rycerzy Kolumba w centrum miasta, gdzie była przygotowana gościna dla żołnierzy. Mój tata zgodził się i w następną niedzielę wsiedli do tramwaju. Po obejrzeniu pokoju gier poszli do biblioteki i zatopili się w lekturze magazynów sportowych. Kiedy tata zasnął, Osgood poszedł poszukać dziewczyn. Wrócił z chwalebnymi wieściami o darmowym bufecie, dużej sali tanecznej i dwóch miłych dziewczynach siedzących przy stoliku. Mój tata niechętnie zgodził się na spotkanie, ale kiedy się zbliżył, zwrócił uwagę na coś, a raczej na kogoś jeszcze. „Po drugiej stronie parkietu zobaczyłem chodzące marzenie, za którym podążała grupa wojskowych” — napisał mój ojciec. „To było to! Ona jest tą jedyną!”. Postanowił wtedy, że to jest kobieta, którą poślubi. „Klamka zapadła i nie było odwrotu. Nie było nawet pragnienia odwrotu”. Zespół grał, a żołnierze z partnerkami wirowali na parkiecie. Pomimo swojej nieśmiałości mój ojciec przepchnął się przez W IęCEJ

tłum. „Czy mogę poprosić Cię do tańca?” — zapytał. Zgodziła się, a mój ojciec i jego chodzące marzenie zatańczyli do „Sunday, Monday or Always” Crosby’ego. Piosenka po raz pierwszy nagrana w tym samym roku, stała się ich piosenką. Jego drugie pytanie brzmiało: „Czy jesteś zaręczona?”. Był równie szczery, co naiwny. Napisał później: „Wiem, że byłem spięty, w siódmym niebie i z pulsem, który pasował do tych okoliczności”. Po ostatnim tańcu wymienili się numerami telefonów, po czym tata i Osgood pojechali do bazy. Nazywała się Maryann, ale mój ojciec nazwał ją „Jo”, które jest rzadkim synonimem słowa „Kochanie”. Spotkali się na kilku randkach, zanim tata został wysłany na szkolenie jako bombardier B-17, a następnie dalej do europejskiego teatru działań wojennych. Otrzymał Purpurowe Serce i Srebrną Gwiazdę za odwagę w wypełnianiu misji pomimo poważnych obrażeń odniesionych w wyniku wrogiego ostrzału. Mimo tej i innych sytuacji, w których otarł się o śmierć, wrócił do domu, by poślubić swoją Jo, a moją matkę w Dzień Rozejmu (późniejszy Dzień Weteranów) w 1945 roku. Kiedy zmarł 12 lat temu, byli małżeństwem już prawie 61 lat. Mieli ośmioro dzieci. Moja matka aż do śmierci, która zabrała ją w zeszłym miesiącu, mieszkała w domu, który kupili w 1948 roku. W swoich wspomnieniach tata napisał wiersz o nocy, kiedy spotkał swoją miłość: Nasze spojrzenia spotkały się nad parkietem. Nie uśmiechnęła się, nie zmarszczyła brwi, a jej wzrok zadawał pytanie (...) Ślepo odważny przebijam się przez tłum „Czy mogę poprosić Cię do tańca?” I tańczyliśmy, tańczyliśmy. Tańczyliśmy przez całe życie. A wszystko to zaczęło się pewnej letniej niedzieli w 1943 roku w sali Rycerzy Kolumba w Indianapolis. GERALD KORSON jest weteranem wojennym, katolickim dziennikarzem i członkiem Rycerzy Kolumba w Fort Wayne w stanie Indiana.

ARTyKUłóW I MATERIAłóW DLA KATOLICKICH MężCZyZN I ICH RODZIN MOżNA ZNALEźć NA STRONIE WWW. DOBRyOJCIEC . ORG . WRZESIEń 2018 ♦

COLUMBIA ♦ 9


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:02 AM Page 10

„Linia życia” prześladowanych chrześcijan Przez 4 kolejne lata Rycerze Kolumba orędowali za sprawą chrześcijan na Bliskim Wschodzie Redakcja Columbii

G

dy bojownicy Państwa Islamskiego przeszli przez północny Irak i Syrię w lecie 2014 roku, przyszłość chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie wisiała na włosku. ISIS systematycznie obierało sobie chrześcijan i inne mniejszości religijne jako cel ludobójstwa, pozostawiając za sobą tysiące ofiar śmiertelnych i setki tysięcy osób uciekających przed śmiercią. Rycerze Kolumba odpowiedzieli, ustanawiając Fundusz na rzecz Chrześcijańskich Uchodźców w celu zapewnienia pomocy humanitarnej we współpracy z lokalnymi przywódcami Kościoła i innymi sprzymierzeńcami. Oprócz przeznaczenia ponad 20 milionów dolarów w ramach pomocy finansowej w ciągu ostatnich 4 lat Zakon przeprowadził także kampanie promujące modlitwę i podnoszące świadomość, a także z powodzeniem napędzał politykę publiczną w kierunku obrony ofiar religijnych prześladowań. „Linia życia” znajdująca się poniżej stanowi podsumowanie niektórych spośród wielu sposobów, dzięki którym Rycerze Kolumba pomogli bezbronnym społecznościom na Bliskim Wschodzie w tym krytycznym momencie. Aby wesprzeć tę inicjatywę, odwiedź stronę christiansatrisk.org.

10 ♦ C O L U m B I A ♦

WRZeSIeń 2018


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:02 AM Page 11

11 sierpnia — Rycerze Kolumba ogłaszają ustanowienie Funduszu na rzecz Chrześcijańskich Uchodźców, przeznaczając pierwsze 500 tysięcy dolarów i obiecując kolejne 500 tysięcy pochodzących z darowizn. Celem Funduszu jest pomoc tym, którzy cierpią prześladowanie z powodów religijnych w Iraku i innych miejscach. „Owo systematyczne i niesprowokowane niczym prześladowanie, a także eliminacja bliskowschodnich chrześcijan i innych mniejszości przede wszystkim w Iraku, wywołała olbrzymi kryzys humanitarny” — mówi Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson. „Papież Franciszek poprosił świat o modlitwę i wsparcie dla dotkniętych tym strasznym prześladowaniem, my zaś prosimy naszych członków i wszystkich ludzi dobrej woli o modlitwę za prześladowanych oraz o wsparcie starań mających na celu niesienie im pomocy poprzez przekazywanie darowizn na ten fundusz”.

U GÓRY: CNS photo/Rodi Said, Reuters — NA DOLE: Zdjęcie: Omar Sanadiki, Reuters

Przesiedlone rodziny uciekają ze swojej ojczyzny w sierpniu 2014 roku po brutalnej inwazji ISIS na północny Irak.

9 września — W przeciągu kilku tygodni Zakon gromadzi ponad 2 miliony dolarów pochodzących z darowizn i zachęca Rycerzy, ich rodziny i wszystkich innych do odmawiania „Modlitwy za Prześladowanych w Iraku” napisanej przez Najwyższego Kapelana Williama E. Loriego.

26 września — Melchicko-katolicki arcybiskup syryjskiego Aleppo Jean-Clément Jeanbart wygłasza płomienne przemówienie na Fordham University w Nowym Jorku, w szczegółach opowiadając o prześladowaniu swoich wiernych. „Kiedy rozważamy niewinne ofiary chrześcijan” — mówi — „możemy powiedzieć, nie przesadzając, o kilkuset martwych, spośród których wielu jest męczennikami”. Columbia wydrukuje zredagowaną wersję przemówienia w numerze z grudnia 2014 roku.

Październik — Rycerze Kolumba zaczynają przesyłać pomoc finansową melchicko-katolickiej Archidiecezji Aleppo.

2014 Listopad — Zakon przekazuje ponad 2 miliony dolarów chaldejsko-katolickiej Archidiecezji Erbil w Iraku, aby zapewnić żywność, schronienie i kryzysową opiekę medyczną tysiącom osób przesiedlonych wewnętrznie i pozostających pod opieką Archidiecezji.

12 grudnia — Papież Franciszek spotyka się z Najwyższym Rycerzem Andersonem, który wręcza Ojcu Świętemu 400 tysięcy dolarów jako wsparcie działań Watykanu na Bliskim Wschodzie. Syryjski ksiądz przygląda się zniszczeniom we wnętrzu kościoła w maju 2014 roku.

WRZEsIEń 2018

♦ C O L U M B I A ♦ 11


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:03 AM Page 12

Lipiec — Zakon rozpoczyna wspieranie Projektu Uniwersytetu św. Elżbiety na rzecz Iraku w Potrzebie (STEP-IN). Jest to medyczna inicjatywa, która służy przesiedlonym Irakijczykom będącym celem ludobójstwa. Projekt, którego centrala mieści się w Słowacji, realizowany jest przez otwartą w Erbilu klinikę im. bł. Zdenki Schelingovej oraz mobilną placówkę medyczną w Duhok im. bł. Jerzego Popiełuszki (więcej na stronie 23).

24 marca — Członkowie rady 9544 im. Świętego Odkupiciela w Kanacie w prowincji Ontario przyjmują melchickokatolicką rodzinę zmuszoną do ucieczki ze starożytnego miasta Dara w Syrii. Od tej chwili rada 9544 wraz z innymi radami Rycerzy Kolumba i katolickimi parafiami przyjmą i pomogą również kolejnym rodzinom uchodźców.

12 ♦ C O l U M B I A ♦

WRZESIEń 2018

4 sierpnia — W swoim dorocznym sprawozdaniu podczas 133. Najwyższej Konwencji w Filadelfii Najwyższy Rycerz Anderson zachęca delegatów do wyrażenia wraz z nim solidarności z prześladowanymi chrześcijanami w Iraku i Syrii, wznosząc krzyże z drzewa oliwnego i odmawiając wspólnie modlitwę za tych, którzy cierpią. „Krew tych męczenników krzyczy do mnie i do Ciebie o pomoc” — mówi. „Nadszedł czas prawdy o tym, co dzieje się z chrześcijanami i innymi mniejszościami”. W kolejnych miesiącach Rada Najwyższa zainicjuje Program Krzyży Solidarności zachęcający jednostki Rycerzy Kolumba do zakupu 13-centymetrowych krzyży stworzonych przez chrześcijańskich rękodzielników z Ziemi Świętej i dystrybuowania ich w swoich parafiach i wspólnotach w zamian za sugerowaną darowiznę w wysokości 10 dolarów za 1 krzyż, z której kwota netto zasiliła Fundusz na rzecz Chrześcijańskich Uchodźców. Do dziś wręczonych zosta-

nie ponad 63 tysiące krzyży, co pozwoli zgromadzić niemal 400 tysięcy dolarów. ✼✼✼ Chaldejsko-katolicki arcybiskup Erbilu Bashar Matti Warda oraz Arcybiskup Jeanbart z Aleppo wygłaszają przemówienia w czasie uroczystego bankietu podczas Najwyższej Konwencji. „Kościoły i święte miejsca, w których ludzie od wieków wielbili Boga, dziś zostały zniszczone i zbezczeszczone, a Święty Krzyż zastąpiła flaga Daesh (ISIS)” — relacjonuje abp Warda. „Wiele z tych rodzin uciekło do stosunkowo bezpiecznego regionu w Iraku — Kurdystanu — i tam zastanawiają się, jak dalej żyć. Ci ludzie są pod naszą, Twoją i moją, opieką”. Abp Jeanbart mówi podobnie o ciężkim losie przesiedlonych chrześcijan w Syrii, dodając, że „z Bożej łaski i dzięki pomocy takich organizacji jak Wasza, mogliśmy odpowiedzieć w znaczący sposób na dużą część potrzeb humanitarnych naszych ludzi”.

U GÓRY: Zdjęcie dzięki uprzejmości STEP-IN — NA DOLE PO LEWEJ: Zdjęcie: Jake Wright — NA DOLE PO PRAWEJ: Zdjęcie: Matthew Barrick

2015

Dr Zuzana Ulman, dyrektor klinik medycznych STEP-IN, analizuje obraz rentgenowski młodej Irakijki.

25 lipca — wyprodukowany przez Rycerzy Kolumba spot o losie chrześcijan i innych prześladowanych na Bliskim Wschodzie mniejszości religijnych zaczyna być transmitowany w całych Stanach Zjednoczonych jako element kampanii mającej na celu zbiórkę funduszy oraz podnoszenie świadomości.


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:03 AM Page 13

11 września — Najwyższy Rycerz Anderson wygłasza przemówienie podczas drugiej dorocznej Kolacji Solidarności w czasie Konwencji Przywódców organizacji In Defense of Christians (W Obronie Chrześcijan — przyp. tłum.) w Waszyngtonie, D.C. „Ty i ja znamy prawdę o tym, co dzieje się z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie” — mówi, zwracając uwagę, że papież Franciszek użył terminu „ludobójstwo” w odniesieniu do sytuacji chrześcijan i innych mniejszości w Iraku i Syrii. Kolacja kończy 3 dni intensywnej pracy medialnej i działań wspierających Rycerzy i uczestników konferencji. 10 września uczestnicy odwiedzili około 300 biur Kongresu, przekonując członków Kongresu, aby głosowali za H. Con. Res. 75, rezolucją przedłożoną poprzedniego dnia przez Reprezentanta Jeffa Fortenberry’ego (Republikanin, Nebraska) oraz Reprezentantkę Annę Eshoo (Demokratka, Kalifornia), która określi działania Państwa Islamskiego w tym regionie jako ludobójstwo.

U GÓRY: Zdjęcie dzięki uprzejmości Catholic Relief Services — NA DOLE: Zdjęcie dzięki uprzejmości Archidiecezji Erbil

Sierpień — Zakon wysyła dodatkowe wsparcie Archidiecezji Aleppo, która zapewnia pomoc humanitarną chrześcijańskim rodzinom chcącym pozostać w swoim kraju.

Listopad — Zakon dotuje Catholic Relief Services, finansując pracę Kościoła na rzecz kształcenia syryjskich i irakijskich uchodźców w Jordanie.

Październik — 15-letnia chaldejska katoliczka z Iraku o imieniu Katreena odzyskuje zdrowie w domu zgromadzenia Małych Sióstr Ubogich w Enfield w stanie Connecticut po zakończeniu leczenia w Connecticut Children’s Medical Center w Hartford. Dzięki wsparciu Rycerzy dziewczyna, ranna w 2014 roku podczas ucieczki od ISIS razem z rodziną, mogła dotrzeć do Stanów Zjednoczonych w celu otrzymania opieki medycznej.

Wrzesień — Rycerze Kolumba finansują dostawę miesięcznego zapasu żywności dla ponad 13,5 tysiąca rodzin uchodźców w Erbilu.

9 grudnia — Najwyższy Rycerz Anderson zeznaje podczas wystąpienia przed podkomisją Izby Reprezentantów USA w Waszyngtonie, D.C., pod nazwą: „Wypełnienie humanitarnego imperatywu: towarzyszenie ofiarom przemocy ISIS”. Prosi, by Departament Stanu „publicznie uznał, że ma miejsce ludobójstwo wymierzone przeciwko chrześcijańskim wspólnotom w Iraku i Syrii”. WRZESIEń 2018

♦ C O l U M B I A ♦ 13


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:03 AM Page 14

Styczeń — Fundusz na rzecz Chrześcijańskich Uchodźców przekracza granicę 5 milionów dolarów sumy darowizn.

9 marca — Rycerze Kolumba we współpracy z organizacją In Defense of Christians składają obszerny raport pt. „Ludobójstwo przeciwko chrześcijanom na Bliskim Wschodzie” Departamentowi Stanu USA. 280-stronicowe sprawozdanie przedstawia wyczerpujące dowody na to, że chrześcijanie na terytoriach kontrolowanych przez ISIS są zabijani, porywani, gwałceni, sprzedawani w niewolę, wyrzucani z domów i rabowani. Raport zawiera również rozmowy ze świadkami tych okrucieństw zebrane podczas niedawnej misji rozpoznawczej Rycerzy Kolumba w Iraku. Następnego dnia sprawozdanie zostanie upublicznione w National Press Club w Waszyngtonie, D.C., gdzie oprócz Najwyższego Rycerza Andersona pojawi się biskup Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego Anba Angaelos z Wielkiej Brytanii, Nina Shea, dyrektor Hudson Institute’s Center for Religious Freedom, prof. Robert Destro z Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, o. Douglas Bazi i inni. 14 ♦ C O L U M B I A ♦

WRZESIEń 2018

17 marca — Sekretarz Stanu USA John Kerry stwierdza, że chrześcijanie i inne mniejszości religijne na Bliskim Wschodzie stoją w obliczu ludobójstwa z rąk ISIS. Najwyższy Rycerz Anderson z radością przyjmuje to określenie jako „słuszne i prawdziwie epokowe”.

Melchicko-katolicki arcybiskup Aleppo Jean-Clément Jeanbart błogosławi na zakończenie mszy św. sprawowanej 1 maja 2016 roku w Kaplicy Świętej Rodziny mieszczącej się w siedzibie Rady Najwyższej Rycerzy Kolumba.

1 maja — Arcybiskup Jeanbart z Aleppo wygłasza przemówienie do ponad 350 osób w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w New Haven w stanie Connecticut, gdzie powstał Zakon Rycerzy Kolumba. Wzywa słuchaczy, aby „pomogli i ocalili” chrześcijan w Syrii, którzy „od 2000 lat żyją wśród przeciwności, trudności i prześladowania”. Następnego dnia abp Jeanbart i Najwyższy Rycerz odbędą wspólną konferencję prasową w siedzibie Rycerzy Kolumba.

U GÓRY: Zdjęcie: Gregory Shemitz/Catholic News Service — NA DOLE: Zdjęcie: Tom Serafin

2016

Podczas konferencji ONZ 28 kwietnia 2016 roku Najwyższy Rycerz Anderson omówił raport o ludobójstwie przygotowany przez Rycerzy Kolumba.

19 kwietnia — Podczas wystąpienia w Kongresie zatytułowanego „Przeciwstawić się ludobójstwu wobec religijnych mniejszości: droga naprzód”, Najwyższy Rycerz Anderson podkreśla polityczne zalecenia takie jak asystowanie tym, którzy przetrwali i chcą przybyć do Stanów Zjednoczonych oraz zapewnienie stabilizacji dla mniejszości, które pozostały na Bliskim Wschodzie. 9 dni później wygłosi on przemówienie podczas konferencji w siedzibie ONZ odbywającej się pod hasłem „Obronić wolność religijną i inne prawa człowieka: zatrzymać masowe okrucieństwo wymierzone przeciw chrześcijanom i innym wierzącym”. Podczas konferencji zorganizowanej przez Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ mówcami będą także Thomas Farr, dyrektor Projektu Wolności Religijnej na Uniwersytecie Georgetown oraz członek rady Potomac 433 w Waszyngtonie, D.C., a także ks. Douglas Bazi, chaldejsko-katolicki ksiądz, który został porwany i poddany torturom przez islamskich ekstremistów zanim uciekł do centrum dla uchodźców w Erbilu.


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:03 AM Page 15

2 sierpnia — Antiocheński Patriarcha Kościoła Syryjskokatolickiego Ignatius Joseph III Younan, wieloletni członek Rycerzy Kolumba, wygłasza przemówienie o fatalnej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie podczas pierwszej sesji roboczej na 134. Najwyższej Konwencji w Toronto. „Nasze wspólnoty w swojej liturgii, tradycji, kulturze i języku sięgają wstecz aż do pierwszych wspólnot chrześcijańskich” — mówi. „A teraz są czymś w rodzaju zagrożonych gatunków, które mogą ulec całkowitemu wyniszczeniu!”.

12 października — Fundacja Path to Peace (Ścieżka do Pokoju — przyp. tłum.) odznacza Rycerzy Kolumba i Najwyższego Rycerza Andersona Nagrodą Path to Peace 2016 za „bezpośrednią pomoc dla ofiar przemocy na Bliskim Wschodzie i ich skuteczne wstawiennictwo na rzecz uznania prześladowania chrześcijan i innych grup etnicznych i religijnych mniejszości za ludobójstwo”.

22 września — Najwyższy Rycerz Anderson zeznaje przez Komisją Helsińską na Wzgórzu Kapitolińskim podczas wystąpienia pt. „Okrucieństwo w Iraku i Syrii: ulga dla ocalałych i odpowiedzialność dla sprawców” zwołanego przez przewodniczącego Komisji, Reprezentanta Chrisa Smitha (Republikanie-New Jersey). Anderson wzywa rząd amerykański do przekazywania pomocy bezpośrednio chrześcijanom i innym wspólnotom mniejszości, które padły ofiarami ludobójstwa w Iraku i Syrii.

U GÓRY: Zdjęcie: Matthew Barrick — PO PRAWEJ: Zdjęcie: Tom Serafin

Czerwiec — Fundusz na rzecz Chrześcijańskich Uchodźców przekracza granicę 10 milionów dolarów w sumie darowizn.

26 maja — Najwyższy Rycerz Anderson zeznaje przed członkami Kongresu podczas wystąpienia pt. „Stwierdzenie ludobójstwa prowadzonego przez ISIS: co dalej?”. Zeznania Najwyższego Rycerza staną się podstawą Aktu z 2017 roku o Niesieniu Nadzwyczajnej Pomocy Ofiarom Ludobójstwa w Iraku i Syrii oraz o Pociągnięciu do Odpowiedzialności Sprawców, zwanego inaczej Aktem H.R. 390.

3 sierpnia — Podczas konferencji prasowej w czasie Najwyższej Konwencji Patriarcha Younan, abp Jeanbart i abp Warda mówią o trwającym cierpieniu i o potrzebach swoich wiernych. „Jeśli chrześcijanie będą mogli żyć w godny sposób dzięki programom takim jak te dotyczące edukacji, schronienia, prowiantu czy zdrowia, będziemy zdolni prawdziwie utrzymać naszą wspólnotę przy życiu” — wyjaśnia abp Warda. „Dzięki wsparciu Rycerzy Kolumba zamykamy niektóre obozy i przeprowadzamy rodziny do przyzwoitych domów”.

8 września — Podczas trzeciej dorocznej Uroczystej Kolacji organizacji In Defense of Christians w Waszyngtonie, D.C., Najwyższy Rycerz Anderson otrzymuje Nagrodę IDC za całokształt osiągnięć za swoją pracę oraz działania Zakonu podejmowane w imieniu chrześcijan i innych prześladowanych mniejszości. Na zdjęciu znajdują się również (od lewej) były prokurator generalny John Ashcroft, Reprezentant Jeff Fortenberry (Republikanie-Nebraska), założyciel i Przewodniczący organizacji In Defense of Christians Toufic Baaklini oraz Reprezentantka Anna Eshoo (Demokraci-Kalifornia).

Grudzień — Po ataku bombowym przeprowadzonym 11 grudnia przez bojowników Państwa Islamskiego na koptyjską prawosławną katedrę św. Marka w Kairze, w wyniku którego zginęło 29 osób, Najwyższy Rycerz przesyła wsparcie dla rodzin ofiar. WRZeSIeń 2018

♦ C O L U M B I A ♦ 15


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:03 AM Page 16

Najwyższy Rycerz wraz z grupą duchownych i naukowców podczas premiery raportu o ludobójstwie, która miała miejsce 10 marca 2016 roku w National Press Club w Waszyngtonie, D.C. Dzięki podjętej współpracy z biskupem Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego Anbą Angaelosem z Wielkiej Brytanii (siedzący po lewej stronie) Zakon włączy się w akcję niesienia pomocy po ataku bombowym na koptyjskie kościoły w grudniu

2016 roku i kwietniu 2017 roku.

24 marca — Instytut The Benedict Leadership Institute przy Belmont Abbey College w Belmont w Północnej Karolinie, wręcza Najwyższemu Rycerzowi Andersonowi pierwszą Nagrodę Benedict Leadership za pracę Zakonu na rzecz prześladowanych chrześcijan. „Jest naszą nadzieją, że ta nagroda przyniesie uwagę i wytchnienie prześladowanym chrześcijanom i poruszy społeczeństwo do tego, by bardziej zdecydowanie działało w ich imieniu” — mówi Conor Gallagher, dyrektor wykonawczy Instytutu.

12 października — Najwyższy Rycerz Anderson uczestniczy w Budapeszcie w pierwszej zorganizowanej przez rząd konferencji o prześladowaniu chrześcijan pod hasłem: „Międzynarodowe konsultacje nt. prześladowania chrześcijan — znaleźć właściwą odpowiedź na długo lekceważony kryzys”. Węgierski rząd przekazał w maju 2017 roku 2 miliony dolarów na odbudowę przeważająco chrześcijańskiego miasta Telskof w Iraku.

1 sierpnia — Podczas swojego dorocznego sprawozdania wygłoszonego na 135. Najwyższej Konwencji w St. Louis Najwyższy Rycerz Anderson ogłasza, że Rycerze Kolumba sfinansują ponowne zasiedlenie i odbudowę Karamles, starożytnego, chrześcijańskiego miasta w Iraku. Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba obiera za cel zgromadzenie 2 milionów dolarów, które pomogą powrócić do domu tysiącowi rodzin (więcej na stronie 22). Najwyższy Rycerz ogłasza także, że Rycerze Kolumba oraz Konferencja Episkopatu USA 26 listopada wspólnie zorganizują Dzień Modlitwy za Prześladowanych Chrześcijan. Dzień ten rozpocznie Tydzień Świadomości i Edukacji. 16 ♦ C o L U M B I A ♦

WRZESIEń 2018

NA DOLE: Zdjęcie: Martyn Aim

2017

Kwiecień — Po zbombardowaniu dwóch koptyjskich kościołów w Egipcie, w Niedzielę Palmową, 9 kwietnia, przez bojowników ISIS, w wyniku którego przynajmniej 47 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych, Zakon przekazuje 100 tysięcy dolarów na wsparcie działań mających na celu niesienie pomocy.


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:04 AM Page 17

U GÓRY PO LEWEJ: Zdjęcie: Paul Felters — NA DOLE: Zdjęcie: Stivan Shany/dzięki uprzejmości Archidiecezji Erbil

11 listopada — W uznaniu pracy wykonanej przez Rycerzy Kolumba w celu zakończenia prześladowania chrześcijan i innych mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie Kustodia Ziemi Świętej pod przewodnictwem franciszkanina, o. Francesco Pattona, wręcza Najwyższemu Rycerzowi Andersonowi nagrodę Grato Animo w klasztorze franciszkanów w Waszyngtonie, D.C.

26 listopada-2 grudnia — Rycerze Kolumba wraz z Konferencją Episkopatu USA i innymi grupami katolików organizują Tydzień Świadomości o Prześladowanych Chrześcijanach. Wydarzenia obejmują konferencję prasową z udziałem abpa Wardy z Erbilu i innych przywódców w National Press Club w Waszyngtonie, D.C. 27 listopada; mszę św. sprawowaną w intencji ofiar ludobójstwa przez abpa Wardę w Narodowym Sanktuarium im. Świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie, D.C. 28 listopada oraz konferencję współorganizowaną przez Rycerzy i Misję Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ w jej siedzibie w Nowym Jorku 30 listopada.

Zakonnice modlą się w Narodowym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II podczas mszy św. w intencji ofiar ludobójstwa 28 listopada 2017 roku.

24 października — Poprzez poinformowanie amerykańskiego rządu o rosnącej niezgodzie co do terytorium spornego w mieście Telskof, Rycerze Kolumba stają się ważnym ogniwem pomagającym w deeskalacji potencjalnie wyniszczającego konfliktu zbrojnego pomiędzy Irakiem, a siłami kurdyjskimi.

25 października — Najwyższy Rycerz zapowiada na scenie wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a podczas czwartej dorocznej Kolacji Solidarności organizacji In Defense of Christians w Waszyngtonie, D.C. Wiceprezydent obiecuje, że amerykański rząd udzieli pomocy cierpiącym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie i wyróżnia Rycerzy Kolumba za „ponadprzeciętną pracę w trosce o prześladowanych na całym świecie”.

Grudzień — W okresie Świąt Bożego Narodzenia Zakon zapewnia w Erbilu 30-dniowe paczki żywnościowe 12 tysiącom rodzin chrześcijan przesiedlonych obecnie lub dawniej. WRZESIEń 2018

♦ C O l U M B I A ♦ 17


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:04 AM Page 18

2018 9-10 marca — Rada 10305 działająca przy parafii św. Jana Chrzciciela w Fort Calhoun w stanie Nebraska organizuje w Omaha wydarzenie pod hasłem: „Odbudować Kolebkę Chrześcijaństwa”, którego celem jest podniesienie świadomości i zebranie środków na wsparcie pracy Rycerzy Kolumba przy odbudowie Karamles. Wydarzenie koordynowane przez Najwyższego Dyrektora Mike’a Conrada gości syryjsko-katolickiego bpa Barnabę Yousifa Benhama Habesha i innych mówców. Udaje się zebrać 163 tysiące dolarów na pomoc w odbudowie 80 domów chrześcijan w Iraku. Marzec — Podczas Wielkiego Tygodnia Zakon przekazuje fundusze na wsparcie kilku inicjatyw: programu zapewnienia prowiantu dla wewnętrznie przesiedlonych społeczności prowadzonego przez Archidiecezję Erbil, programów prowadzonych przez syryjsko-katolicki patriarchat z siedzibą w Libanie dla około 3000 rodzin uchodźców z Iraku i Syrii, które potrzebują żywności, odzieży, schronienia oraz dostępu do edukacji i opieki medycznej, a także na rzecz trwającego zaangażowania w odbudowę i ponowne zasiedlenie Karamles. 15 kwietnia — W kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w New Haven abp Leonard Blair z Hartford sprawuje mszę św. za chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie. Urodzony w Iraku bp Bawai Soro z chaldejsko-katolickiej eparchii Mar Addai w Toronto wygłasza homilię i przemawia po mszy św. która wieńczy modlitewną, edukacyjną i fundraisingową inicjatywę prowadzoną w lokalnych katolickich szkołach średnich. 7 sierpnia — Podczas 136. Najwyższej Konwencji w Baltimore Rycerze Kolumba zobowiązują się do ukończenia budowy Domu McGivney’a, 140-mieszkaniowego bloku mieszkalnego w Erbilu, który zapewni zakwaterowanie dla syryjsko- i chaldejsko-katolickich rodzin. Nowa peregrynująca ikona Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan zostanie poświęcona następnego dnia, dając początek 18. Zakonnemu Programowi Modlitwy Maryjnej.

Detal Ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan przedstawia płaszcz Najświętszej Maryi Panny, który otacza i chroni grupę męczenników chrześcijańskich, którzy niedawno oddali życie za wiarę — mężczyzn i kobiety, młodych i starych ze Wschodu i Zachodu, księży, osoby konsekrowane i świeckich, w tym także jednego z sześciu kapłanów — członków Rycerzy Kolumba, którzy zostali zamordowani przez meksykański rząd w pierwszej połowie XX wieku. Obraz stworzony przez włoskiego ikonografa Fabrizio Diomediego na zamówienie Rycerzy Kolumba przedstawia również cztery krzyże reprezentujące „ekumenizm krwi” męczenników rzymskiego i wschodniego chrześcijaństwa oraz odwołujące się do koptyjskiej, ormiańskiej, syryjskiej i prawosławnej tradycji. 18 ♦ C O L U M B I A ♦

WRZESIEń 2018


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:04 AM Page 19

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan boże wszystkich narodów, Boże jedyny, który byłeś, jesteś i zawsze będziesz! W swojej opatrzności zapragnąłeś swój Kościół złączyć z cierpieniem Twojego Syna. Wejrzyj z miłosierdziem na swoich poddanych, którzy są prześladowani za wiarę w Ciebie. Daj im wytrwałość i odwagę, by byli godnymi naśladowcami Chrystusa. Udziel swej mądrości przywódcom narodów, aby działali na rzecz pokoju między wszystkimi ludźmi. Niech Twój Duch natchnie do nawrócenia tych, którzy sprzeciwiają się Twojej woli, abyśmy mogli żyć w zgodzie. Daj nam łaskę bycia zjednoczonymi w prawdzie i wolności i abyśmy zawsze szukali Twojej woli w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Matko Boża Wspomożycielko Prześladowanych Chrześcijan, módl się za nami. Modlitwa ułożona przez arcybiskupa Williama E. Loriego, Najwyższego Kapelana

wrzesień 2018

♦ C o l u m b i a ♦ 19


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:04 AM Page 20

„Zostaniemy z Wami” Rozmowa z abpem Basharem Mattim Wardą z Erbilu o dziełach humanitarnych prowadzonych przez Kościół w Iraku Redakcja Columbii

W

ciągu ostatnich 4 lat miasto Erbil w północno-wschodniej części Iraku stało się centralnym punktem jednego z najbardziej znaczących projektów niesienia pomocy humanitarnej naszych czasów. Chaldejsko-katolicka Archidiecezja Erbil, na której czele stoi abp Bashar Matti Warda, a która stanowiła pierwszy cel ucieczki dla tych, których Państwo Islamskie wygnało z domów, służyła społecznościom przesiedlonych mniejszości od lata 2014 roku. Rycerze Kolumba blisko współpracowali z archidiecezją, aby pomóc zapewnić dalszą obecność chrześcijan w Iraku. Oprócz zapewnienia żywności, schronienia i opieki medycznej dla przesiedlonych społeczności w Erbilu Zakon pomógł chrześcijanom wrócić do swoich domów na Równinie Niniwy. Dla tych, którzy byli niezdolni do powrotu, Zakon pomógł wybudować 140-mieszkaniowy blok mieszkalny w Erbilu. Budynek nazwany Domem McGivney’a na cześć założyciela Rycerzy zapewni zakwaterowanie syryjsko- i chaldejsko-katolickim rodzinom, a także mężczyznom i kobietom w podeszłym wieku zostawionym bez opieki po tym, jak ich ojczyzna została najechana przez ISIS. W lipcu Columbia rozmawiała z abpem Wardą o Domu McGivney’a oraz o trwających wysiłkach Zakonu na rzecz niesienia pomocy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Columbia: Jaki wpływ mają Rycerze Kolumba na pomoc przesiedlonym chrześcijanom w iraku? aRCybisKup WaRda: Praca Rycerzy polegająca na niesieniu pomocy chrześcijanom przesiedlonym z Mosulu i Równiny Niniwy to praca epokowa. Bez tego wsparcia chrześcijaństwo zniknęłoby z naszego regionu. 20 ♦ C O l u M B I A ♦

WRZESIEń 2018

Po inwazji Daesh (ISIS) ponad 125 tysięcy chrześcijan i innych uciekło z Mosulu i Równiny Niniwy [do irakijskiego Kurdystanu], płacząc, bo oprócz Kościoła nie było nikogo, kto by pomógł. Ani ONZ ani rząd Iraku nie opiekowali się przesiedlonymi. Następnie przybyli Rycerze i pracowali z nami blisko, aby pomóc nam przynosić ulgę w cierpieniu tym przesiedlonym rodzinom — nie tylko chrześcijanom, ale także jazydom i wszystkim — dostarczając prowiant, lekarstwa i schronienie. Rycerze powiedzieli: „Jesteśmy z Wami. Zostaniemy z Wami. Będziemy w tym razem”. To dało ogromną nadzieję chrześcijańskiej społeczności. I to dlatego dziś tak wiele rodzin powraca do swoich wyzwolonych wiosek. Columbia: Jak doszło do realizacji projektu domu mcGivney’a w Erbilu? aRCybisKup WaRda: Archidiecezja już wcześniej sporządziła podbudowę pod duży szpital, ale z powodu kryzysu opóźniliśmy te prace. Rozmawialiśmy później z Najwyższym Rycerzem Andersonem i wpadliśmy na taki projekt: możemy użyć tego budynku, by przyjąć ponad 100 przesiedlonych rodzin oraz zakwaterować ludzi w starszym wieku, których pozostawiono bez opieki. Ponad 5 tysięcy rodzin mogło powrócić do takich miast jak Karamles, Bakhdida i Telskof. Ale wciąż w Erbilu są tysiące rodzin, które nie zdecydowały jeszcze czy zostać, czy wyjechać, ponieważ ich domy zostały kompletnie zniszczone. Mamy nadzieję, że kiedy skończymy, zameldujemy tu rodziny i zapewnimy im bezpieczeństwo. Potrzebujemy między innymi zainstalować agregaty prądotwórcze, żeby zapewniły energię elektryczną na potrzeby Domu McGivney’a, zanim ludzie będą mogli się wprowadzić.


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:05 AM Page 21

Zdjęcie: Claire Thomas

Chaldejsko-katolicki abp Bashar Matti Warda z irackiego Erbilu stoi przed Domem McGivney’a, 140-mieszkaniowym blokiem mieszkalnym, który Rycerze Kolumba pomogli ukończyć dla chrześcijańskich rodzin i ludzi w starszym wieku, którzy nie są zdolni do tego, by powrócić do swoich domów w innych miejscach Iraku. Columbia: Jakie było doświadczenie ludzi, którzy wrócili do domów na Równinie Niniwy? aRCybiskup WaRda: Każdy, kto powrócił do swojej wioski, był zszokowany okropieństwem tego widoku. Ich domy zostały spalone lub zniszczone. Nie mieli dostępu do energii elektrycznej, bieżącej wody, nie było dróg, opieki medycznej — potrzebowali wszystkiego. Mimo to byli pełni nadziei i rozpoczęli odbudowę. Z pomocą Kościoła tysiące rodzin mogły powrócić do domów. Dziś rodziny powracają do Karamles, które jest odbudowywane dzięki hojnej darowiźnie Rycerzy Kolumba w wysokości 2 milionów dolarów. Najbardziej naglącą potrzebą była renowacja domów. To dla nas, jako dla Kościoła, prawdziwy priorytet. Chcemy, by jak najwięcej rodzin powróciło i rozpoczęło życie od nowa, ale potrzebują oni właściwego i godnego mieszkania. Ważna jest również odnowa poradni medycznych i szkół, aby dzieci mogły kontynuować swoją edukację i otrzymać adekwatną opiekę zdrowotną. Kolejną potrzebą infrastrukturalną są dobre drogi. Wreszcie potrzebna jest także odnowa kościołów i zachowanie sanktuariów i klasztorów. Potrzebne jest również bezpieczeństwo. Pracujemy z Rycerzami, by stale naciskać na wszystkie rządy — w Bagdadzie, Waszyngtonie, D.C. i w Erbilu — by zagwarantowały konieczne bezpieczeństwo chrześcijanom i jazydom. Musimy sprawić, że chrześcijanie zostaną na swoich historycznych ziemiach i odegrają ważną rolę w stabilizacji tego regionu.

Columbia: Czy może ksiądz biskup podzielić się swoim spojrzeniem na przyszłość chrześcijaństwa na bliskim Wschodzie? aRCybiskup WaRda: Chrześcijaństwo jest obecne na Bliskim Wschodzie od 2000 lat. Pochodzenie chrześcijaństwa to właśnie to miejsce. Św. Paweł, św. Tomasz, św. Piotr — oni wszyscy byli na Bliskim Wschodzie. Tu rozpoczęła się cała Ewangelia. Naprawdę wierzę, że powodem wszystkich kłopotów i przemocy na Bliskim Wschodzie jest grzech. A Ewangelią Jezusa Chrystusa jest przebaczenie. Ten pogubiony Bliski Wschód potrzebuje pojednania i przebaczenia a my [chrześcijanie] jesteśmy ludźmi przebaczenia i pojednania. Musimy tam być, aby dać przykład, że pomimo wszystkich okrucieństw i całego prześladowania, jesteśmy w stanie powiedzieć: „Kochamy Was, przebaczamy Wam. Rozpocznijmy wspólne życie od nowa. Razem rozpocznijmy ten dialog wspólnego życia”. A zatem lekarstwem dla Bliskiego Wschodu jest Jezus Chrystus, a my jesteśmy tymi, którzy muszą zanieść Jezusa Chrystusa ludziom. Columbia: Czy jest coś, czym ksiądz biskup chciałby się podzielić z Rycerzami kolumba na całym świecie? aRCybiskup WaRda: Dziękuję Wam za Waszą solidarność, Waszą miłość, za bycie dobrym bliźnim dla wszystkich dotkniętych i prześladowanych chrześcijan i jazydów. Daliście wspaniały przykład wszystkim ludziom na Bliskim Wschodzie — w szczególności w Iraku i Syrii — tego, co miłość Chrystusa może zdziałać. Przyczyniliście się do wielkiej zmiany w życiu tak wielu rodzin. Jesteśmy wdzięczni za pracę Rycerzy. Dzięki Waszej pomocy chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie przetrwało.♦ WRZESIEń 2018

♦ C o l u M B I A ♦ 21


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:05 AM Page 22

Powrót do kraju współczesnych męczenników Rycerze Kolumba kontynuują wsparcie starań na rzecz odbudowy i ponownego zasiedlenia chrześcijańskiego, irakijskiego miasta spustoszonego przez ISIS inés san martín

p

o opuszczeniu chaldejskiego kościoła pw. ducha świętego w od szoKu do nadziei irakijskim mosulu, 3 czerwca 2007 roku ks. ragheed aziz Ghanim shaba hanna i jego rodzina należą do wielu, którzy skoGanni i trzej subdiakoni zostali zastrzeleni przez islamskiego ban- rzystali z odbudowy Karamles. renowacja ich domu została zadytę. Ks. Ganni, pomimo gróźb użycia wobec niego przemocy, kończona w lutym. jeśli nie zamknie kościoła, właśnie odprawił mszę św. w niedzielę do 2014 roku hanna, jego żona i syn utrzymywali się z jego Trójcy świętej. stawiając czoła napastnikom tego dnia, 35-latek pensji kierowcy oraz dochodu, który przynosił mały sklep przyurodzony w irakijskim Karamles odpowiedział: „jak mogę za- legający do ich domu. Kiedy przybyło isis, mieli 3 godziny na mknąć dom boży?”. opuszczenie domu, pozostawiając za sobą swój dobytek. uciekli ciała czterech mężczyzn zostały odzyskane, a następnie pocho- do kontrolowanego przez Kurdów miasta erbil, gdzie zatrzymała wane w kościele pw. św. addai’a (Tadeusza z edessy — przyp. się większość chrześcijan wypędzonych z równin niniwy. tłum), który służył prężnej, chaldejskiej „Kiedy wróciliśmy, mój dom był wspólnocie w położonym ponad 30 km zwęglony” — wspominał hanna. „szok na wschód od mosulu mieście Karamles. spowodowany tym, co zobaczyłem, wypóźniej, gdy isis zajęło Karamles w sierpsłał mnie do szpitala na 3 dni. nie mogniu 2014 roku, domy zostały podpalone, łem uwierzyć w to, co zrobili”. iedy przychokościół w dużej mierze zniszczony, a nadom, choć ciągle stał, cały poczerniał dzi nowa pomoc i grobek ks. Ganniego roztrzaskany. od ognia. co więcej, bomba, która zniszpod koniec 2016 roku isis zostało czyła sąsiedni budynek, pozostawiła dużą odbudowujemy dom, stamtąd ostatecznie wypędzone, a wiosną dziurę w ścianach pokoju na drugim watykan oficjalnie rozpoczął proces beapiętrze. nadzieja mnoży się i tyfikacyjny ks. Ganniego i jego towarzy„moje miejsce jest tam, gdzie są moje szy — decyzję tę z „wielką radością i korzenie” — mówi hanna. dodaje, że rośnie”. dumą” przyjęła najat sleman, ciotka ks. „nie zwątpił nawet na sekundę”, że wróci, Ganniego, która wróciła do Karamles po gdy tylko dowiedział się, że ks. Thabet rozpoczęciu odbudowy w ubiegłym roku. pomaga ludziom przybyć do domu. rodzina sleman mieszka dziś w jednym z ponad 350 domów, w sumie ponad 750 domów w Karamles zostało całkowicie które do tej pory zostały odbudowane dzięki kosztującej 2 miliony lub częściowo zniszczonych przez isis. Ks. Thabet prowadzi wydolarów inicjatywie rycerzy Kolumba. projekt ogłoszony na 135. ścig z czasem, aby przed zakończeniem lata jak najwięcej z nich najwyższej Konwencji w st. Louis w sierpniu 2017 roku, jest było gotowych. około 40 domów jest jednocześnie remontowanadzorowany przez Komitet odbudowy niniwy, porozumienie nych w nadziei, że nowe rodziny będą mogły przybyć przed rozlokalnych wspólnot współpracujących przy ponownym zasiedla- poczęciem roku szkolnego. niu przeważająco chrześcijańskich miast w regionie. samą pracę wykonuje około 50-osobowy zespół m.in. murarzy, Thabet habib yousif, chaldejsko-katolicki kapłan i krewny ks. elektryków i hydraulików. wszyscy tu mieszkają, więc prace nad Ganniego, służy w kościele pw. św. addai’a i koordynuje starania odbudową są również źródłem zatrudnienia. o odbudowę Karamles. powrócił tu zaledwie 2 dni po wyzwoleniu „Kiedy przychodzi nowa pomoc i odbudowujemy dom, namiasta i był świadkiem powolnej, ale stałej przemiany, kiedy to dzieja mnoży się i rośnie” — powiedział ks. Thabet. setki rodzin — około 1000 chrześcijan — wróciło, aby posiąść na nowo ziemię swoich przodków. zdeTerminowani do odbudowy „Ludzie bardzo się cieszą z powrotu” — powiedział ks. Thabet. Ks. Thabet pracował również nad znalezieniem tymczasowego domu „ich tożsamość znajduje się w tym mieście”. dla dwóch chaldejskich sióstr zakonnych, które przeprowadziły się

„K

22 ♦ c o L u m b i a ♦

wrzesień 2018


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:05 AM Page 23

Sierpień 2018

GÓRA: Zdjęcie: Claire Thomas — DÓŁ: Zdjęcie: Martyn Aim

Powyżej: Haitham Beno (z prawej) i jego żona, Almas Shankol, wraz z czwórką synów przed nowo wyremontowanym domem w Karamles, mieście położonym w północnej części Iraku na Równinie Niniwy. W zeszłym roku rodzina rozpoczęła prace nad odbudową dzięki wsparciu pochodzącemu z kosztującej 2 miliony dolarów inicjatywy Rycerzy Kolumba, której celem jest pomóc mieszkańcom powrócić do ich wyzwolonego, rodzinnego miasta. do Karamles, aby uczyć dzieci w szkole podstawowej odbudowanej niedawno przez Komitet. Klasztor w mieście został trafiony podczas jednego z wielu ataków lotniczych prowadzonych przez rząd próbujący wypędzić ISIS i dziś tam, gdzie kiedyś znajdował się 3-piętrowy budynek, jest tylko dziura w ziemi. „Pozostało jeszcze dużo pracy, ponieważ wciąż wiele jest spalonych i zniszczonych domów” — mówi ks. Thabet. „Jeśli ludzie zdecydują się wrócić do domu, a nic się nie zmieni od czasu ich odejścia, opuszczą Irak. Nie możemy na to pozwolić”. Długofalowo ks. Thabet ma zamiar otworzyć uniwersytet, plac zabaw i centrum spotkań, a także wykorzystać część kościelnych gruntów do stworzenia dla młodych ludzi małych gospodarstw pod uprawę zbóż. Inne działania już zaczynają się spłacać. Na przykład nowa fabryka, w której dziesiątki osób znajdą zatrudnienie, powstaje pomiędzy historycznym kościołem pw. św. Barbary a szkieletem uniwersytetu, który nigdy nie istniał.

Sierpień 2017

„Karamles nie jest tym, czym było przed wojną, ale coś zmienia się na lepsze” — powiedziała Almas Shankol, która w sierpniu 2017 roku wróciła do Karamles z mężem i sześciorgiem dzieci. „Na przykład miasto znów jest czyste. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co ks. Thabet i zespół odbudowujący zrobili dla nas”. Odwiedzając niedawno Stany Zjednoczone, aby opowiedzieć o swoich doświadczeniach, Noah, 14-letni syn Shankol, był często pytany, czy chce zostać w Stanach Zjednoczonych. Jego odpowiedź zawsze brzmiała „nie”. „Karamles to moja matka” — powiedział. „Mamy tam głębokie korzenie”. wrZeSIeń 2018

♦ C O l u M B I A ♦ 23


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/3/18 10:37 AM Page 24

Sierpień 2018

ŚwiĘTY z KaramleS w 2006 roku, po pogrzebie kapłana, który został ścięty przez terrorystów i mniej niż rok przed własnym męczeństwem, ks. Ganni napisał, jak sam to nazwał, swoją „ostatnią modlitwę”. w modlitwie ks. Ganni nie prosił boga o ochronę przed cierpieniem. zamiast tego napisał: „Panie, daj mi siłę, aby nie upokorzyć Twojego kapłaństwa, które reprezentuję”. 10 lat później, po powrocie do Karamles w październiku 2016 roku, ks. Thabet wstąpił do kościoła pw. św. addai’a i zapłakał na widok grobu ks. Ganniego. „Dziś, gdy przechodzę obok jego grobu, pozdrawiam go niczym żyjącą osobę, przywołując wspomnienia o aktywnym i radosnym człowieku” — powiedział ks. Thabet. „Parafianie także stają przed jego grobem, mówiąc do niego i prosząc o jego wstawiennictwo”. 26-letni rami Sadeeq pamięta dzień, w którym ludzie z Karamles dowiedzieli się o męczeństwie ks. Ganniego. Przybyła pewna dziewczyna i zalewając się łzami, podzieliła się z niewielką grupą tragiczną wiadomością. „była to bardzo smutna chwila. wszyscy go znali, a on był bardzo dobrym człowiekiem” — mówi Sadeeq, który w wolnym cza24 ♦ C o l u m b i a ♦

wrzeSień 2018

Sierpień 2017

sie pomaga ks. Thabetowi. „ale dzisiaj jesteśmy bardzo dumni. To bezcenne mieć świętego z Karamles!”. wielu chrześcijan wypędzonych z tego regionu wyemigrowało. Jednak ci, którzy zdecydowali się pozostać na ziemiach, na których chrześcijanie byli obecni od najwcześniejszych czasów Kościoła, są nieugięci w swojej pewności, licząc na pomoc z zagranicy i na tych, którzy orędują za nimi u góry.♦ iNÉS SaN marTÍN jest argentyńską dziennikarką zajmującą się watykanem dla portalu Crux w biurze w rzymie. odwiedź cruxnow.com.

GÓRA: Zdjęcie: Claire Thomas — DÓŁ: Zdjęcie: Martyn Aim

Powyżej: ks. Thabet Habib Yousif, chaldejsko-katolicki kapłan koordynujący działania Rycerzy Kolumba wspierające odbudowę jego rodzinnego miasta Karamles w świeżo odnowionym kościele pw. św. Addai’a (Tadeusza z Edessy — przyp. tłum), który został zbezczeszczony i spalony przez bojowników Państwa Islamskiego po zajęciu przez nich miasta w 2014 roku.


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:06 AM Page 25

ZESPóŁ MEDyCZNy PRZyByWA ZAPEWNIć OPIEKę

Zdjęcia dzięki uprzejmości STEP-IN — NA DOLE: Zdjęcie: Matus Duda

Dzięki wsparciu Rycerzy Kolumba projekt kontynuuje pomoc niesioną przesiedlonym wspólnotom w północnym Iraku W OSTATNIM ROKU zespół kierowany przez lekarzy z Projektu Uniwersytetu św. Elżbiety dla Iraku w Potrzebie (STEP-IN) leczył prawie 20 tysięcy pacjentów w północnym Iraku. Według dyrektora projektu, dr Zuzany Ulman, zespół jest na dobrej drodze do tego, by w 2018 roku udzielić pomocy jeszcze większej liczbie pacjentów. Inicjatywa mająca swoją siedzibę na Słowacji rozpoczęła się pod koniec 2014 roku, aby służyć w klinikach w Erbilu i Dohuk chrześcijanom, jazydom i innym przesiedlonym wymagającym opieki medycznej w regionie Kurdystanu w Iraku. Rycerze Kolumba wspierają STEP-IN finansowo od 2015 roku, a pracę tego odważnego personelu prezentowaliśmy w numerach Columbii w marcu 2016 roku i w kwietniu 2017 roku. „Od tego czasu projekt rozrósł się zarówno pod względem ilości, jak i jakości usług” — powiedziała 31-letnia doktor Ulman, która niedawno przedstawiła informację o bieżących pracach STEP-IN. Zespół w Dohuk założył placówkę w obozie dla uchodźców w Dawoodiya na północy, gdzie potrzeby są coraz większe. Ośrodek posiada nowe laboratorium mikrobiologiczne umożliwiające lekarzom skuteczniejsze leczenie pacjentów cierpiących z powodu infekcji odpornych na działanie antybiotyków. W Erbilu otwarto niedawno centrum fizjoterapii. Ponadto w obu klinikach zaczęto prowadzić opiekę ciążową oraz monitorowanie i wsparcie żywieniowe. „Trudno jest oszacować wielkość populacji, która ma dostęp do naszych usług, ponieważ wielu pacjentów pokonuje duże odległości, aby odwiedzić naszych lekarzy” — mówi Ulman. „Przyjeżdżają autobusy chrześcijan z Bakhdidy leżącej niedaleko Mosulu. Ostatnio po ponad 5-godzinnej podróży minibusem grupa jazydów z rejonu Sinjar przybyła do obozu Dawoodiya”. Klinika w Dohuk zapewniła również pierwszą pomoc medyczną wielu jazydkom, które uciekły od przerażającej sieci seksualnego niewolnictwa ISIS. Łącznie zespół STEP-IN powiększył się do 44 członków, m.in. lekarzy specjalistów

pracujących w niepełnym wymiarze godzin, farmaceutów, techników laboratoryjnych, pielęgniarki, tłumaczy i kierowców karetek. Większość zespołu pozyskano w społeczności wysiedlonych chrześcijan i jazydów. Ponieważ koordynatorzy projektu nadal monitorują dotkliwość potrzeb w całym nieustannie ewoluującym regionie Kurdystanu, rozważają także rozszerzenie lub przeniesienie swoich usług do innych obszarów Iraku lub Syrii, gdzie potrzeby są jeszcze większe. „Jesteśmy bardzo wdzięczni Rycerzom za ich ciągłe wsparcie” — mówi Ulman. „Szczerze mówiąc, bez nich nie bylibyśmy w stanie wykonać nawet połowy tej ważnej pracy, której dziś się podejmujemy”.♦

Od góry: dr Zuzana Ulman (z prawej) i członkowie zespołu STEP-IN przed kliniką medyczną w Erbilu (Irak) w październiku 2016 roku. • Dr Martina Partelova, pediatra pracująca ze STEP-IN, słucha bicia serca młodej Irakijki w kwietniu 2017 roku. WRZESIEń 2018

♦ C O l U M B I A ♦ 25


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:06 AM Page 26

Rycerze Dyplomacji Starania Zakonu podejmowane w imieniu chrześcijan będących celem ludobójstwa skłoniły rząd Stanów Zjednoczonych do wszczęcia działań

24

października 2017 roku Rycerze Kolumba otrzymali pilny telefon od abpa Bashara Wardy z Erbilu w Iraku. Ze względu na spór o terytorium z rządem Kurdystanu, armia Iraku była gotowa do ostrzelania miasta Telskof — okupowanego przez Peszmergów, siły zbrojne irakijskiego Kurdystanu — następnego ranka. Miasto oddalone o ponad 30 km na północ od Mosulu zostało niedawno odbudowane przez węgierski rząd i przeprowadzono tam około tysiąc chrześcijańskich rodzin. Abp Warda powiedział, że gdyby miasto Telskof musiało stawić czoło kolejnemu atakowi, chrześcijaństwo w Iraku mógłby spotkać koniec, ponieważ ludzie przestaliby wierzyć, że Irak jest dla nich bezpieczny. W odpowiedzi Rycerze natychmiast powiadomili Radę Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych (NSC), Departament Stanu i Biały Dom. W ciągu kilku godzin rozpoczęły się interwencje dyplomatyczne. Wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu powiedział Rycerzom, że Sekretarz Stanu USA rozmawia z premierami Iraku i Kurdystanu. Ponadto NSC poinformowała, że kontaktowała się z przywódcami Urzędu Bezpieczeństwa Narodowego w Iraku. Zagrożenie przemocą uległo deeskalacji, a bitwa pod Telskof nigdy nie miała miejsca. Cicha, ale decydująca rola Rycerzy w ostrzeganiu kluczowych urzędników była możliwa dzięki trwającej pracy Zakonu podejmowanej w imieniu chrześcijan i innych mniejszości w regionie — pracy, która opiera się na naszej długiej tradycji przychodzenia z pomocą tym, którzy są prześladowani za swoją wiarę. Oprócz pomocy humanitarnej udzielanej poprzez Fundusz Rycerzy Kolumba na rzecz Chrześcijańskich Uchodźców, prace objęły kampanie społeczne, takie jak Tydzień Świadomości o Prześladowanych Chrześcijanach współorganizowany wraz z Konferencją Episkopatu USA i kilkoma innymi organizacjami w listopadzie 2017 roku. Szczególne znaczenie miało ujmowanie się Rycerzy przed rządem USA i ONZ za chrześcijanami i innymi mniejszościami, które stały się celem ludobójstwa. Praca ta wciąż przynosi owoce. 26 ♦ C O L U M B I A ♦

WRZESIEŃ 2018

KAMPANIA NA WZGÓRZU KAPITOLIŃSKIM Począwszy od końca 2015 roku, poprzez spotkania na Kapitolu i reklamy publikowane w gazetach w Waszyngtonie, D.C., Rycerze Kolumba wzywali amerykańskich ustawodawców do przyjęcia rezolucji H. Con. Res. 75, przedłożonej we wrześniu przez Reprezentantów: republikanina z Nebraski — Jeffa Fortenberry’ego i demokratkę z Kalifornii — Annę Eshoo. W rezolucji stwierdzono, że ISIS dopuściło się „zbrodni przeciwko ludzkości” i „ludobójstwa” chrześcijan i innych religijnych mniejszości w Iraku i Syrii. Rycerze nalegali także, aby Departament Stanu USA uznał działania ISIS za ludobójstwo jeszcze przed terminem wyznaczonym na złożenie takiej deklaracji przez Kongres w dniu 17 marca 2016 roku. Choć brzmiały doniesienia medialne i powstał raport o tym, co spotkało wspólnotę jazydów, mniej mediów — i żaden formalny raport — podejmowało temat cierpienia chrześcijańskich wspólnot. Jeden z wyższych rangą urzędników Departamentu Stanu zasugerował, że jeżeli Rycerze wierzą, że chrześcijanie stają w obliczu ludobójstwa z rąk ISIS i ich sojuszników, powinni spróbować to „udowodnić”. Ponieważ termin szybko się zbliżał, Zakon ściśle pracował z organizacją In Defense of Christians, grupą rzeczników z Waszyngtonu, D.C., i współpracował z szeroką grupą partnerów w celu sporządzenia ostatecznego raportu na temat tego, co ISIS i jego sprzymierzeńcy wyrządzili wspólnocie chrześcijańskiej. Rozmawiano z osobami, które przeżyły, różnymi przywódcami Kościoła oraz rzecznikami praw człowieka w regionie i przygotowano prawie 300-stronicowe sprawozdanie. Dokumentuje ono okrucieństwa wymierzone przeciw wspólnocie chrześcijan, a także zawiera relacje świadków, nazwiska ofiar, prawnicze omówienie pojęcia ludobójstwa i inne dokumenty poświadczające. Rycerze przekazali raport Departamentowi Stanu 9 marca 2016 roku i następnego dnia upublicznili go na konferencji prasowej w Waszyngtonie, D.C.. Zakon zebrał także 140 tysięcy podpisów i rozpoczął kampanię społeczną kosztującą milion dolarów.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Białego Domu

Andrew T. Walther


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:06 AM Page 27

Na poprzedniej stronie: wiceprezydent USA Mike Pence spotyka się z Najwyższym Rycerzem Andersonem w Białym Domu w 2017 roku, aby omówić między innymi pomoc dla prześladowanych chrześcijan. • Powyżej: republikanin Chris Smith odwiedza przywódców Kościoła w Iraku w grudniu 2016 roku. Od lewej do prawej: chaldejsko-katolicki abp Bashar Matti Warda z Erbilu, syryjsko-katolicki abp Yohanna Moshe z Mosulu, syryjsko-prawosławny abp Syrii Timotheos Mousa Al Shamani z klasztoru św. Mateusza w północnym Iraku oraz syryjsko-prawosławny abp Nikodimos Daoud Sharaf z Mosulu.

Zdjęcie: Stivan Shany / Archidiecezja Erbil

Kampania była skuteczna. 14 marca Kongres jednogłośnie przyjął rezolucję H. Con. Res. 75, a 3 dni później Sekretarz Stanu USA John Kerry oświadczył: „W mojej ocenie Daesh (ISIS) jest odpowiedzialne za ludobójstwo grup znajdujących się na kontrolowanych przez nich terenach, w tym jazydów, chrześcijan i szyitów. Daesh jest ludobójcze przez autodeklarację, ideologię i działania — w tym, co mówi, w co wierzy i co robi”. Rząd Stanów Zjednoczonych dopiero drugi raz uznał za ludobójstwo trwającą sytuację; pierwszy przypadek dotyczył Darfuru w Sudanie. ZAPEWNIENIE POMOCY DLA OFIAR Chociaż oświadczenie Sekretarza Stanu Kerry’ego zakończyło dyskusję o tym, co robi ISIS, nie zakończyło dyskusji o tym, jak rząd USA powinien zareagować. Pomimo uznania działań za ludobójstwo, bezpośrednia pomoc ze strony rządu USA i ONZ rzadko trafiała do potrzebujących wspólnot chrześcijańskich. Najwyższy Rycerz Carl Anderson zeznawał przed Kongresem o fatalnej sytuacji spowodowanej brakiem pomocy ze strony rządu USA dla tych społeczności. Jego oświadczenie w maju 2016 roku stało się podstawą Aktu o Niesieniu Nadzwyczajnej Pomocy Ofiarom Ludobójstwa w Iraku i Syrii oraz o Pociągnięciu do Odpowiedzialności Sprawców — ustawy, która została jednogłośnie przyjęta w Izbie i aktualnie oczekuje na podjęcie działań w Senacie USA. Przed wprowadzeniem ustawy w styczniu 2017 roku jej autor, Chris Smith, republikanin z Nowego Jorku, poleciał do Iraku. Przedstawiciele Rycerzy Kolumba pomogli zorganizować spotkania Smitha z przywódcami Kościoła, chrześcijańskimi uchodźcami, lokalnymi przywódcami ONZ i organizacji pozarządowych. Kilka tygodni później, gdy nowa administracja USA objęła urząd, Rycerze Kolumba nadal zabiegali o pomoc USA i ONZ dla chrześcijan i innych mniejszości religijnych, które stały się celem ludobójstwa. Ściśle współpracując z Białym Domem, Departamentem Stanu, Narodową Radą Bezpieczeństwa i Agencją

Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Rycerze czynili postępy w kształtowaniu reakcji rządu USA, która zakończyła de facto dyskryminację ofiar ludobójstwa w zakresie udzielania pomocy. Wiceprezydent USA Mike Pence ogłosił zmiany w polityce rządowej 25 października 2017 roku na 4. dorocznej Kolacji Solidarności z Chrześcijanami w Waszyngtonie, D.C., gdzie został zapowiedziany na scenie przez Najwyższego Rycerza. Wiceprezydent jasno stwierdził, że pomoc rządowa ze strony USA nie będzie już pomijać mniejszości religijnych, które spotkały się z gniewem ISIS. „Moi przyjaciele, te dni już za nami” — powiedział Pence. „To jest ta chwila. To jest ten czas. Ameryka będzie wspierać tych ludzi w chwili ich potrzeby”. Rycerze oklaskiwali wiceprezydenta i tę zmianę polityki. Kontynuowali także współpracę z rządem USA, aby upewnić się co do skutecznego wdrożenia tej zmiany, między innymi poprzez uczestnictwo w spotkaniu wyższych rangą przedstawicieli Białego Domu, Departamentu Stanu i USAID z przywódcami religijnymi oraz osobami kierującymi dziełami humanitarnymi w Iraku. Ostatnio, 26 lipca, wiceprezydent Pence ogłosił ustanowienie Programu Odbudowy po Ludobójstwie i Odpowiedzi na Prześladowanie „w celu szybkiego dostarczenia pomocy prześladowanym wspólnotom, poczynając od Iraku”. W ramach nowego programu Departament Stanu USA i USAID będą współpracować z lokalnymi przywódcami religijnymi i społecznymi, by przynieść bezpośrednią pomoc rodzinom dotkniętym ludobójstwem w tym regionie. Taki rozwój jest z zadowoleniem przyjmowany przez Rycerzy, ponieważ nadal bezpośrednio wspieramy potrzebujących i jesteśmy ich głosem.♦ ANDREW T. WALTHER jest wiceprezesem ds. komunikacji i planowania strategicznego Rycerzy Kolumba. Od 2014 roku ściśle pracował nad tą międzynarodową sprawą.

WRZESIEń 2018

♦ C O L U M B I A ♦ 27


SEP 18 P 10_2 FINAL.qxp_Mar E 12 10/2/18 11:06 AM Page 28

u T r z y M u J M y w i a r ę ż y wą

„ŁasKa Boga zawszE dziaŁa w sTosownyM CzasiE” Miałem 24 lata i utraciwszy wiarę czułem się złamany, zagubiony i niespełniony w życiu. Pewnego niedzielnego poranka zdecydowałem się pójść na mszę św., w czasie której poczułem obmywający mnie wielki pokój. nieoczekiwanie zakochałem się w Panu i zapytałem go o moje powołanie w życiu. 2 miesiące później otrzymałem pocztą ulotkę z pytaniem, czy kiedykolwiek rozważałem kapłaństwo. Mogę to wytłumaczyć tylko jako bezpośrednią interwencję Pana Boga. Moja wiara została rozbudzona, a ja powoli rozpocząłem moją podróż ku kapłaństwu. Minęło kolejnych 10 lat, zanim wstąpiłem do seminarium, ale łaska Boga zawsze działa w stosownym czasie. wstąpiłem do rycerzy Kolumba i mocniej zaangażowałem się w życie mojej parafii. Ta pierwsza iskra miłości do Pana pogłębiała się przez te lata poprzez doświadczenie uczęszczania na mszę św., spowiedzi św. i adoracji eucharystycznej i przygotowywała mnie, by ostatecznie powiedzieć „tak” kapłaństwu. dziś, jako nowo wyświęcony kapłan Jezusa Chrystusa, czuję się spełniony w tej odpowiedzi na Boże wezwanie.

Zdjęcie: Melissa Zuk

Ksiądz Edward shiKina Rada 11188 im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Columbus w stanie Ohio.

róBMy

wszysTKo , Co MożliwE , aBy wsPiErać PowoŁania .

waszE

ModliTwy i wsParCiE są BEzCEnnE .

Columbia Wrzesień 2018  

Columbia Wrzesień 2018

Columbia Wrzesień 2018  

Columbia Wrzesień 2018

Advertisement