Page 1

NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:56 PM Page 1

RYC E R Z E KO LU M B A

L ISTOPAD 2019

COLUMBIA


NOV19 P 11_29 FINAL2.qxp_Mar E 12 12/2/19 10:49 AM Page 2

RyC e R z e Ko lu m b a

Kaşdego dnia Rycerze z całego świata mają okazję uczynić świat lepszym miejscem przez słuşbę lokalnej społeczności, zbiórkę pieniędzy i modlitwę. darzymy szacunkiem kaşdego Rycerza za jego siłę, współczucie i poświęcenie na rzecz budowania lepszego świata.

Droga krzyşowa na wałach jasnogórskich wieńcząca VI Rodzinną Pielgrzymkę Rycerzy Kolumba do Częstochowy, która odbyła się w dniach 11-12 października. W czasie Pielgrzymki Rycerze wspomogli materialnie łomşyńskie hospicjum dla osób cierpiących na nowotwór. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 500 osób — Rycerzy z rodzinami, przyjaciółmi i kapelanami swoich rad.

wyślij zdjęCie twojej Rady w aKCji wRaz z opisem na adRes : Columbia , 1 Columbus plaza , new haven , Ct 06510-3326 lub e - mailem na adRes : KnightsinaCtion @ KofC . oRg .

2 ♌ Columbia ♌

listopad 2019

 

Rycerze miłosierdzia


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:56 PM Page 3

RyC E R Z E Ko LU M B a 

     ♌   ♌  

COLUMBIA

Brązowa figura św. Michała Archanioła w Kaplicy Trójcy Przenajświętszej w Akademii Wojskowej USA w West Point w stanie Nowy Jork.

ARTYKUĹ Y

5

mocne wezwanie do jedności i słuşby Rycerze Kolumba mogą odegrać istotną rolę w rozwiązaniu problemów stojących przed Kościołem i społeczeństwem. najwyşszy rycerz carl a. anderson

6

rozproszyć ciemności W obliczu zniechęcenia zawierzcie z mocą darom i owocom Ducha Świętego. najwyşszy kaPelan william e. lori

8

wiadomości rycerzy kolumba Rycerze-studenci powołani do słuşby i poświęcenia dla innych • Nagroda dla Najwyşszego Rycerza od katolickich wspólnot hiszpańskojęzycznych • Najwyşszy Rycerz spotkał się z kadetami w West Point • Zakon wyróşniony podczas Dnia Wiary MLB

! !!! !

10 cięşar męstwa Rozmowa na temat słuşby wojskowej i wiary z Edwardem C. Byersem Juniorem, Rycerzem Kolumba i komandosem odznaczonym Medalem Honoru.

17 Podejmij walkę Podejmij te dwa kroki, aby wypełnić swoje ojcowskie powołanie i poprowadzić rodzinę do şycia wiecznego. jared zimmerer

18 Šodzie do şycia wiecznego Ręcznej roboty trumny wykonywane przez Rycerza symbolizują nadzieję i wiarę w Boşe miłosierdzie. brian fraga

20 raport specjalny Rycerze niosÄ… pomoc ofiarom huraganu na Bahamach.

22 rycerz w biegu Udział w ponad 100 maratonach pomógł Rycerzowi z Missouri wzrastać w wierze i wytrwałości. bill Pauls

24 najwybitniejsze rady nagrodzone

redakcja columbii

ListoPaD 2019

♌ COLUMBIA ♌ 3


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:56 PM Page 4

E DY To r I A L

COLUMBIA

Memento Mori

WYDAWCA WErSJI PoLSKIEJ KofC PoLSKA SP. Z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa

4 ♌ COLUMBIA ♌

LISToPAD 2019

ale równieş do naszej śmierci i sądu partykularnego. Lekcja dla chrześcijan brzmi następująco: Nasze şycie jest kruche i krótkie i to, co z nim robimy, niesie za sobą wieczne konsekwencje, poniewaş śmierć to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Została bowiem pokonana, lecz nie przez technologię lub inny ludzki wysiłek, ale przez Jezusa Chrystusa. Naszej nadziei nie pokładamy w przemijających rzeczach tego świata, ale w Bogu i Jego nieskończonym miłosierdziu. W tym miesiącu — w którym to Kościół upamiętnia dusze wszystkich wiernych zmarłych, a w USA w sposób szczególny pamiętamy równieş o wojennych weteranach — naszym głównym tekstem jest opowieść o odznaczonym medalem Honoru şołnierzu sił specjalnych amerykańskiej marynarki wojennej Edwardzie C. Byersie Juniorze, który przeszedł niedawno w stan spoczynku, a który w swojej słuşbie wielokrotnie stanął oko w oko ze śmiercią (zob. s. 10). Pogrzebał swoich towarzyszy broni i członków rodziny, a dziś stara się czcić pamięć o nich i chwalić Boga swoim şyciem. W numerze znajdziecie równieş opowieści o innych rycerzach, którzy praktykują duchowe i cielesne uczynki miłosierdzia, modląc się i grzebiąc umarłych (zob. s. 18). ostatnia niedziela listopada — bardzo znamiennie — kończy rok liturgiczny Uroczystością Chrystusa Króla. Gdy ten świat przemija, pokładamy nasze zaufanie w Jezusie, który przez swój krzyş i zmartwychwstanie pokonał grzech i śmierć, a którego Królestwu nie będzie końca.♌ ALToN J. PELoWSKI rEDAKTor NACZELNY

NAJWYŝSI fUNKCJoNArIUSZE Carl A. Anderson Najwyşszy RyceRz JE abp Wiliam E. Lori Najwyşszy KapelaN Patrick E. Kelly zastępca Najwyşszego RyceRza michael J. o’Connor Najwyşszy seKRetaRz ronald f. Schwarz Najwyşszy sKaRbNiK John A. marrella Najwyşszy adwoKat ________ ZESPÓŠrEDAKCYJNY Alton J. Pelowski RedaKtoR NaczelNy Andrew J. matt RedaKtoR Cecilia Hadley RedaKtoR margaret B. Kelly RedaKtoR

czcigodny sługo boşy Michaelu Mcgivney’u (1852-1890), apostole Młodych, obrońco chrześcijańskiego şycia rodzinnego, załoşycielu Rycerzy Kolumba wstawiaj się za nami! ________ JAK Do NAS DoTrZEĆ poczta CoLUmBIA 1 Columbus Plaza New Haven, CT 06510-3326 pytaNia do coluMbii 203-752-4398 biuRo obsługi KlieNta Kofc 1-800-380-9995 e-Mail columbia@kofc.org iNteRNet kofc.org/columbia ________ członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie męşczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze stolicą apostolską. wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, şe dany męşczyzna akceptuje urząd Nauczycielski Kościoła katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąşy do şycia zgodnego z przykazaniami Kościoła katolickiego, a takşe moşe przystępować do sakramentów Świętych.

________

Chronione prawami autorskimi Š 2019 Wszelkie prawa zastrzeşone ________ NA oKŠADCE odznaczony Medalem Honoru edward byers jr., Rycerz Kolumba na cmentarzu arlington National w stanie wirginia.

  

KrYPTA pewnego XVII-wiecznego rzymskiego kościoła jest ozdobiona w sposób raczej niekonwencjonalny. Ściany i sufit zdobią szkielety 4 tysięcy kapucynów, a napis na umieszczonej w poblişu tablicy głosi: „Czym Ty jesteś teraz, my kiedyś byliśmy; czym my jesteśmy dziś, Ty kiedyś się staniesz�. Ten widok i towarzyszące mu przesłanie nie ma na celu przygnębienia lub straszenia. raczej — z chrześcijańskiej perspektywy — są one uroczystymi i otrzeźwiającymi przypomnieniami, şe nie jesteśmy na długo na tym świecie. W podobny sposób wielu świętych, m.in. św. Hieronim i św. franciszek z Asyşu, są często ukazywani jako trzymający czaszkę lub siedzący obok niej. Tego typu przedstawienia wyraşają mądrość łacińskiej maksymy Memento mori („Pamiętaj o śmierci�), która wskazuje na prostą prawdę: śmierć jest nieunikniona. Choć ludzie mogą myśleć, şe technologia w końcu zwycięşy śmierć, oni równieş ostatecznie obrócą się w proch (rdz 3,19). Wspólnie z łacińską frazą tempus fugit („Czas ucieka�) upomnienie, by „pamiętać o śmierci� poręcza takşe drugą uniwersalną prawdę: şycie jest krótkie. List św. Jakuba ujmuje to surowo: „Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika� (Jk 4,14). Przypomina nam się, şe śmierć często przychodzi nagle i bez ostrzeşenia. Św. Anzelm zauwaşył, şe „nie ma rzeczy pewniejszej niş śmierć, ale teş nie ma rzeczy mniej pewnej niş jej godzina�. Pismo św. mówi, şe Pan przyjdzie niczym złodziej (por. 1Tes, 5,2; 2P 3,10), a Chrystus ostrzega: „Uwaşajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie� (mk 13,33). Te słowa odnoszą się nie tylko do Jego ponownego przyjścia i Sądu ostatecznego,

WYDAWCA rYCErZE KoLUmBA ________


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:56 PM Page 5

BUDUJĄC LEPSZY ŚWIAT

Mocne wezwanie do jedności i służby Rycerze Kolumba mogą odegrać istotną rolę w rozwiązaniu problemów stojących przed Kościołem i społeczeństwem Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson W SWOIM końcowym przemówieniu, które 8 sierpnia skierowałem do delegatów na tegoroczną Najwyższą Konwencję, mówiłem o przesłanym do nas pozdrowieniu papieża Franciszka oraz o haśle przewodnim konwencji: Rycerze Kolumba — Rycerze Jedności. Przesłanie Ojca Świętego brzmi: „W świecie rujnowanym przez przemoc, niesprawiedliwość i rosnącą polaryzację to świadectwo jedności w służbie Ewangelii stało się jeszcze bardziej aktualne i pilne”. Jakże jasne jest to wezwanie naszego papieża! Często myślimy o naszych zasadach miłosierdzia, jedności i braterstwa jako o czymś, co wyznaje się w ramach katolickiej wspólnoty — i niewątpliwie to prawda. Ale dziś kierowanie się w życiu tymi wartościami w obywatelskim społeczeństwie jest także wielkim wyrazem patriotyzmu. Taka postawa jest jedną z najlepszych rzeczy, które jako obywatele możemy zrobić dla budowania dobra wspólnego. W swoim pozdrowieniu papież Franciszek odnosi się do skandalu nadużyć seksualnych, którego świadkami w USA jesteśmy od prawie 20 lat, ostatnio zaś także w innych krajach. Oczywiście wszyscy bardzo troszczymy się o wymierzenie sprawiedliwości ze względu na ofiary oraz o oczyszczenie i odnowę Kościoła. Jak zatem możemy wnieść naprawdę ważny — a być może nawet decydujący — wkład w przezwyciężenie tego kryzysu? Po pierwsze, każda rada powinna

podjąć oraz całkowicie wdrożyć nasz program „Bezpieczne środowisko”. Równie ważną jest nasza nowa inicjatywa „W obronie dzieci”, przedstawiająca film o bohaterskiej rodzinie pewnego Rycerza Kolumba, która z determinacją zmierzyła się z problemem wykorzystywania seksualnego. W tej historii kapłan jest jednym z prawdziwych bohaterów. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego materiału, zdecydowanie zachęcam Was do tego. Zgodzicie się wówczas ze mną, że tak naprawdę każdy rodzic powinien obejrzeć ten film. Dysponujemy środkami, których nie posiada żadna inna organizacja. Możemy dotrzeć do setek tysięcy katolickich rodziców, ucząc ich rozpoznawania sygnałów ostrzegających o nadużyciu oraz reagowania na nie. Tak więc odgórnie mamy diecezjalne oraz parafialne programy kreowania bezpiecznego środowiska dla dzieci, oddolnie zaś — Rycerzy Kolumba. Gdy te dwie rzeczywistości połączą siły, niebezpieczne jednostki nie będą w stanie wyrządzić krzywdy w naszych wspólnotach parafialnych. Mamy więc wielką szansę naprawdę zmienić świat, działając w sposób typowy dla Rycerzy Kolumba: Brat Rycerz Bratu Rycerzowi, rodzina Rycerza rodzinie Rycerza, a to wszystko w jedności oraz solidarności z naszymi kapłanami i biskupami. Przesłanie papieskie odnosi się również do adhortacji apostolskiej do młodych Christus Vivit. „Jest nadzieją Ojca Świętego” — czytamy — „że każda rada Rycerzy wyciągnie rękę i

wesprze młodych w ich aspiracjach, uzdalniając ich — poprzez pełne przeżywanie przez nich swojego życia i działalności — do »radości życia, jaką przeżywa się we wspólnocie braterskiej«, a przez to do udziału w nowej ewangelizacji w roli uczniówmisjonarzy przepełnionych miłością do Pana i Jego Kościoła”. Potrzeba, żeby każda rada docierała z dziełem ewangelizacji do młodych katolickich mężczyzn, by włączała ich w życie Kościoła i pomagała w stawaniu się lepszymi katolikami — lepszymi mężami, ojcami, obywatelami i parafianami. O to właśnie prosi nas papież. Jeśli kluczem do rozwiązania współczesnego kryzysu wiary są młodzi mężczyźni — kto do nich dotrze? Kto będzie dla nich mentorem, wzorem do naśladowania? To musimy być my. Co więcej, mamy strategię realizacji tego zadania: Wiara przez Uczynki oraz Budowanie Kościoła Domowego, a także nasz program rozwoju duchowości męskiej — „Stańcie w Wyłomie” — i małżeńskiej — „Dopełnijcie mojej radości”. Ojciec Święty zaprasza nas, byśmy podjęli to wielkie zadanie ewangelizacji przyszłych pokoleń katolickich przywódców. Żadna organizacja nie nadaje się do tego bardziej, niż Rycerze Kolumba. I mamy narzędzia, aby uczynić to już dzisiaj. Vivat Jezus!

LISTOPAD 2019

♦ COLUMBIA ♦ 5


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:56 PM Page 6

UCZYĆ SIĘ WIARY, ŻYĆ W WIERZE

Rozproszyć ciemności W obliczu zniechęcenia zawierzcie z mocą darom i owocom Ducha Świętego Najwyższy Kapelan Arcybiskup William E. Lori

WRAZ Z NADEJŚCIEM zimy na pół- i słysząc krytykę z każdej strony, któryś nocnej półkuli Ziemi dni stają się coraz wyznał mi: „Jaki teraz pożytek z ewangekrótsze. Ciemność nadchodzi wcześniej lizacji? Dopóki kryzys się nie skończy, nikt i zapada na dłużej. Niektórym długie i nie będzie słuchał. Musimy po prostu ciemne godziny mogą przynosić znie- przetrzymać tę burzę”. A jednak w misji chęcenie. Brak światła słonecznego skła- Kościoła na taki defetyzm nie ma miejsca. blaskiem. Weźmy przykładowo słowa nia niekiedy do rozmyślań nad Każdego dnia wznoszę modlitwy zwią- prologu Ewangelii św. Jana: „światłość w sprawami, które budzą w nas smutek — zane nie tylko z moimi troskami czy pro- ciemności świeci i ciemność jej nie ogarbyć może nad problemami rodzinnymi blemami, lecz także w intencjach nęła” (J 1,5). Albo wspomnijmy na to, lub osobistymi rozterkami. Przygnębie- powierzonych mi przez ludzi, których co św. Paweł pisał do Kościoła w Korynnie może dopaść nas również wtedy, gdy spotykam. Modlę się również za wielkie cie: „Przeto oddani posługiwaniu zlecopochylimy się nad stanem Kościoła lub wyzwania, przed którymi staje Kościół — nemu nam przez miłosierdzie, nie współczesnego świata. upadamy na duchu” (2 Kor 4,1). Czyż zniechęcenie nie działa Gdy ciężar posługi sprowadził na paraliżująco? W takim stanie o Tymoteusza niebezpieczeństwo wiele trudniej przychodzi nam upadku na duchu, Paweł pisał do Gdy dni stają się coraz ciemniejsze, wypełnianie codziennych oboniego: „Nie dał nam Bóg ducha pocieszenie Ducha Świętego rozbłyska bojaźni, ale mocy i miłości, i wiązków i podejmowanie decyzji — również tych, które mogą potrzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7). z odnowionym blaskiem. prawić nasz los. Pewna osoba Jakże łatwo zniechęceniu mógł przedstawiła mi to w taki spoulec ks. McGivney, gdy zakładał sób: „Wiem, co powinienem Rycerzy Kolumba. Na szczęście robić dla mojej rodziny i staram się, jak spośród nich najważniejszym zaś jest od- dla nas — nie uległ. Podziwiamy niemogę, ale po prostu nie jestem w sta- nalezienie drogi, poprzez którą będzie złomność jego ducha i musimy czynić ją nie”. Ktoś inny stwierdził: „Każdy pora- mógł on z pełną mocą zaangażować się w naszą własną przez wnoszenie w misję nek jest dla mnie jak restart komputera. swoją misję ewangelizacji. Zakonu ducha radości i pocieszenia — Wszystkie zmartwienia, problemy i złe Któregoś dnia podczas adoracji Naj- a w szczególności w misję miłosierdzia. przeczucia zaczynają się od nowa. Przed świętszego Sakramentu jak grom z jasnego Gromadząc się wokół naszych stołów wypiciem pierwszej filiżanki kawy jes- nieba naszła mnie pewna myśl. Przypo- i przygotowując się do Adwentu, tem w takim samym stanie jak dzień mniałem sobie o darach i owocach Ducha otwórzmy nasze serca na Ducha Święwcześniej”. Niektórzy pisarze duchowi Świętego. Czułem się tak, jakby głos we- tego. Nie prośmy o magiczne rozwiązanazywają to zjawisko „porannymi de- wnątrz mnie przemówił: „Nie znajdziesz nie naszych problemów. Prośmy o monami”. To metoda diabła, by wepch- pośród darów i owoców Ducha Świętego głębszą wiarę w to, że Chrystus zwyciężył nąć nas w marazm, spalając nas już w zniechęcenia, prawda? Odnajdziesz w nich świat, a Jego miłość jest większa niż nasze blokach startowych. za to radość i odwagę”. Przez resztę mod- kłopoty i grzechy. Misja Kościoła trwa Ofiarą podobnego problemu może litwy nie potrzebowałem już odzywać się na dobre i złe, albowiem dla Boga paść duchowieństwo. Od kiedy kryzys do Pana ani jednym słowem. Pan bowiem wszystko jest możliwe. nadużyć seksualnych na nowo ogarnął powiedział mi wszystko. Nośmy w sobie tę wiarę w naszym Kościół, niejeden ksiądz przyznał mi się Gdy dni stają się coraz ciemniejsze — osobistym i rodzinnym życiu, w naszej do swojego zniechęcenia. Widząc coraz dosłownie i w przenośni — pocieszenie pracy i w naszej służbie Zakonowi i mniej ludzi podczas niedzielnej mszy św. Ducha Świętego rozbłyska z odnowionym Kościołowi.♦ 6 ♦ COLUMBIA ♦

lISTOPAD 2019


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:56 PM Page 7

wyzwanie najwyĹźszego Kapelana

?

+( .62&>%=;<7?%:,?2 >:2&:%?> 6=2? =;=?3;799<;:.=?$#$#'*<.<07<=?/>00>; "?4-4!1? +-8/!31(?/83?,>5>'4=9?)=6<;?"?*? )8?)18+?81*-8(?,7?46<;5?/>997:5>6'-9=0&?35>:.?4,>5>

MiesiÄ&#x2122;czna refleksja i praktyczne wyzwanie NajwyĹźszego Kapelana abpa Williama E. Loriego: I dodaĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x17E;Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego krĂłlestwaâ&#x20AC;?. Jezus mu odpowiedziaĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x17E;ZaprawdÄ&#x2122;, powiadam ci: DziĹ&#x203A; ze MnÄ&#x2026; bÄ&#x2122;dziesz w rajuâ&#x20AC;?. (Ewangelia z dnia 24 listopada, Ĺ k 23, 42-43) tyle razy czytaliĹ&#x203A;my te sĹ&#x201A;owa, Ĺźe Ĺ&#x201A;atwo przegapiÄ&#x2021; ich siĹ&#x201A;Ä&#x2122;. oto jezus poĹźytkuje ostatnie kilka minut swojego ziemskiego Ĺźycia, aby okazaÄ&#x2021; miĹ&#x201A;osierdzie umierajÄ&#x2026;cemu przestÄ&#x2122;pcy i obiecaÄ&#x2021; mu Ĺźycie w niebie jeszcze tego samego dnia. chociaĹź nie lubimy siÄ&#x2122; do tego przyznawaÄ&#x2021;, mamy tendencjÄ&#x2122; do zamykania uszu na gĹ&#x201A;os caĹ&#x201A;ych grup ludzi. ByÄ&#x2021; moĹźe sÄ&#x2026; to biedni, moĹźe bezdomni albo chorzy. a jednak to oni sÄ&#x2026; dokĹ&#x201A;adnie tymi ludĹşmi,

intencje modlitewne ojca Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tego

aby na Bliskim wschodzie, gdzie wspĂłlnie ĹźyjÄ&#x2026; róşnorodne wspĂłlnoty religijne, zapanowaĹ&#x201A; duch dialogu i pojednania.

KalendaRz litURgiczny 1 lis. UroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Wszystkich Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tych 2 lis. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarĹ&#x201A;ych 4 lis. Ĺ&#x203A;w. Karola Boremeusza, biskupa 9 lis. Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;to rocznicy poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cenia Bazyliki LateraĹ&#x201E;skiej 11 lis. Ĺ&#x203A;w. Marcina z Tours, biskupa 12 lis. Ĺ&#x203A;w. Jozafata, biskupa i mÄ&#x2122;czennika 13 lis. Ĺ&#x203A;w. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych mÄ&#x2122;czennikĂłw Polski 18 lis. bĹ&#x201A;. Karoliny KĂłzkĂłwny, dziewicy i mÄ&#x2122;czennicy 20 lis. Ĺ&#x203A;w. RafaĹ&#x201A;a Kalinowskiego, prezbitera 21 lis. Ofiarowanie NajĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;tszej Maryi Panny 22 lis. Ĺ&#x203A;w. Cecylii, dziewicy i mÄ&#x2122;czennicy 24 lis. UroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Jezusa Chrystusa KrĂłla WszechĹ&#x203A;wiata 30 lis. Ĺ&#x203A;w. Andrzeja, apostoĹ&#x201A;a

Msza Ĺ&#x203A;w. otwarcia

z ktĂłrymi jezus spÄ&#x2122;dziĹ&#x201A; tyle czasu. w czasie gdy religijna â&#x20AC;&#x17E;klasa wyĹźszaâ&#x20AC;? tak czÄ&#x2122;sto ignorowaĹ&#x201A;a lub wyĹ&#x203A;miewaĹ&#x201A;a jezusa, biedni czÄ&#x2122;sto rozpoznawali w nim pana i doznawali przemiany. niechaj te nieprawdopodobne sĹ&#x201A;owa przestÄ&#x2122;pcy â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x17E;jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego krĂłlestwaâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; stanÄ&#x2026; siÄ&#x2122; naszÄ&#x2026; ĹźarliwÄ&#x2026; modlitwÄ&#x2026;. Wyzwanie NajwyĹźszego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego: w tym miesiÄ&#x2026;cu wzywam was, abyĹ&#x203A;cie prosili Boga o przebaczenie i miĹ&#x201A;osierdzie poprzez rzetelny rachunek sumienia i spowiedĹş Ĺ&#x203A;w. wzywam was takĹźe, abyĹ&#x203A;cie sĹ&#x201A;uĹźyli potrzebujÄ&#x2026;cym indywidualnie lub jako caĹ&#x201A;a rada poprzez programy z modelu wiara przez Uczynki takie jak np. ĹźywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dla Rodzin.â&#x2122;Ś

KatoliK miesiÄ&#x2026;ca

Ĺ&#x161;w. john Henry newman (1801-1890) pieRwszym KRoKiem na drodze duchowych poszukiwaĹ&#x201E; johna Henryâ&#x20AC;&#x2122;ego newmana byĹ&#x201A;o gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokie doĹ&#x203A;wiadczenie BoĹźej obecnoĹ&#x203A;ci, ktĂłrego doznaĹ&#x201A; w wieku 15 lat. później wstÄ&#x2026;piĹ&#x201A; do trinity college w oxfordzie, gdzie studiowaĹ&#x201A; teologiÄ&#x2122;. przyjÄ&#x2026;wszy Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;cenia w 1825 roku jako kapĹ&#x201A;an anglikaĹ&#x201E;ski miaĹ&#x201A; przed sobÄ&#x2026; perspektywÄ&#x2122; spokojnego Ĺźycia jako pastor i uczony. w latach 40. XiX wieku staĹ&#x201A; siÄ&#x2122; liderem Ruchu oksfordzkiego, ktĂłry badaĹ&#x201A; katolickie korzenie wiary w anglii. â&#x20AC;&#x17E;inni nie mogli mi pomĂłc; musiaĹ&#x201A;em zdecydowaÄ&#x2021; samodzielnieâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; pisaĹ&#x201A; później. â&#x20AC;&#x17E;postanowiĹ&#x201A;em kierowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; nie wyobraĹşniÄ&#x2026;, ale rozumemâ&#x20AC;?. newman wstÄ&#x2026;piĹ&#x201A; do KoĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a katolickiego w 1845 roku, gdy tylko doszedĹ&#x201A; do przekonania, Ĺźe zostaĹ&#x201A; on zaĹ&#x201A;oĹźony przez chrystusa. ta decyzja kosztowaĹ&#x201A;a go utratÄ&#x2122; przyjaciĂłĹ&#x201A; oraz powszechnie szanowanych stanowisk. wkrĂłtce w Rzymie przyjÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;cenia kapĹ&#x201A;aĹ&#x201E;skie, a nastÄ&#x2122;pnie powrĂłciĹ&#x201A; do anglii, by zaĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; w Birmingham pierwsze w kraju oratorium Ĺ&#x203A;w. Filipa neri. poza czteroletnim pobytem w irlandii, gdzie pomagaĹ&#x201A; w zaĹ&#x201A;oĹźeniu Uniwersytetu Katolickiego, resztÄ&#x2122; Ĺźycia spÄ&#x2122;dziĹ&#x201A; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie w Birmingham. papieĹź leon Xiii mianowaĹ&#x201A; go kardynaĹ&#x201A;em w 1879 roku.

jako pĹ&#x201A;odny autor newman pisaĹ&#x201A; zarĂłwno poezjÄ&#x2122;, prozÄ&#x2122;, jak i ksiÄ&#x2026;Ĺźki na temat rozwoju doktryny, edukacji, chrzeĹ&#x203A;cijaĹ&#x201E;skiego sumienia, a takĹźe roli Ĺ&#x203A;wieckich w KoĹ&#x203A;ciele. pisaĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x17E;pragnÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wieckich, ktĂłrzy nie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; aroganccy, kĹ&#x201A;Ăłtliwi i lekkomyĹ&#x203A;lni w mowie, ale (â&#x20AC;Ś) takich, ktĂłrzy bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; znaÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; wiarÄ&#x2122; na tyle dobrze, aby mogli jÄ&#x2026; wyjaĹ&#x203A;niaÄ&#x2021; (â&#x20AC;Ś) pragnÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wieckich inteligentnych i dobrze przygotowanychâ&#x20AC;?. newman zmarĹ&#x201A; 11 sierpnia 1890 roku w wieku 89 lat. epitafium na jego grobie streszcza wspaniaĹ&#x201A;Ä&#x2026; drogÄ&#x2122; jego Ĺźycia: Ex umbris et imaginibus in veritatem (z cieni i widziadeĹ&#x201A; ku prawdzie). zostaĹ&#x201A; beatyfikowany przez papieĹźa Benedykta XVi w 2010 roku, a kanonizowany przez papieĹźa Franciszka 13 paĹşdziernika bieĹźÄ&#x2026;cego roku.â&#x2122;Ś

listopad 2019

â&#x2122;Ś COLUMBIA â&#x2122;Ś 7


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:56 PM Page 8

w i a d o m o Ĺ&#x203A; c i ryc e r z y ko lu m b a

rycerze-studenci powoĹ&#x201A;ani do sĹ&#x201A;uĹźby i poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cenia dla innych

PoNad 200 rycerzy z amerykaĹ&#x201E;skich i kanadyjskich uczelni oraz uniwersytetĂłw zebraĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w dniach 27â&#x20AC;&#x201C;29 wrzeĹ&#x203A;nia na 54. konferencji rad uniwersyteckich w New Haven w stanie connecticut. witajÄ&#x2026;c mÄ&#x2122;Ĺźczyzn zebranych podczas otwierajÄ&#x2026;cej ceremonii rozdania nagrĂłd, zastÄ&#x2122;pca NajwyĹźszego rycerza Patrick kelly powiedziaĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x17E;Jako liderzy rad uniwersyteckich, przyjÄ&#x2122;liĹ&#x203A;cie na siebie wielkie brzemiÄ&#x2122;, bo to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie znaczy byÄ&#x2021; rycerzem. lecz nie musicie dĹşwigaÄ&#x2021; go samotnieâ&#x20AC;?. ks. maurice Henry Sands, dyrektor wykonawczy black and indian mission office wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; przemĂłwienie na temat pomocy, jakiej ze strony zakonu doĹ&#x203A;wiadczajÄ&#x2026; rdzenni amerykanie. Jako czĹ&#x201A;onek kilku plemion stanu michigan oraz wieloletni rycerz, ks. Sands opisywaĹ&#x201A; zarĂłwno bolesnÄ&#x2026; historiÄ&#x2122; miejscowych ludĂłw, jak i wyzwania, z ktĂłrymi muszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; one mierzyÄ&#x2021; wspĂłĹ&#x201A;czeĹ&#x203A;nie: gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokie ubĂłstwo, wysoka stopa bezrobocia oraz niespeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ce norm warunki zakwaterowania, edukacji czy opieki zdrowotnej. â&#x20AC;&#x17E;dobra Nowina Jezusa chrystusa jest rzeczÄ&#x2026;, ktĂłrej ci ludzie potrzebujÄ&#x2026; bardziej niĹź czegokolwiek innegoâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; powiedziaĹ&#x201A;, zauwaĹźajÄ&#x2026;c, Ĺźe istnieje wiele sposobĂłw, dziÄ&#x2122;ki ktĂłrym rycerze mogÄ&#x2026; docieraÄ&#x2021; z charytatywnym dziaĹ&#x201A;aniem do rdzennych wspĂłlnot, zarĂłwno w rezerwatach, jak i oĹ&#x203A;rodkach miejskich.

â&#x20AC;&#x17E;Jest wiele moĹźliwoĹ&#x203A;ci, a wasza obecnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w tych spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciach moĹźe naprawdÄ&#x2122; wiele zmieniÄ&#x2021;â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; stwierdziĹ&#x201A;. Na zakoĹ&#x201E;czenie uroczystoĹ&#x203A;ci rady otrzymaĹ&#x201A;y nagrody za wzorowo prowadzonÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i programy, jak rĂłwnieĹź za rozwĂłj czĹ&#x201A;onkowski. Tegoroczna nagroda dla najlepszej rady uniwersyteckiej przypadĹ&#x201A;a radzie 7913 z uniwersytetu Ĺ&#x203A;w. Piotra w Jersey city w stanie New Jersey. rada prowadzi miÄ&#x2122;dzy innymi katolicki program radiowy, a takĹźe podjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; z lokalnym koptyjskim koĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;em ortodoksyjnym, by pomĂłc w ksztaĹ&#x201A;ceniu dzieci, ktĂłrych rodziny uciekĹ&#x201A;y przed przeĹ&#x203A;ladowaniem religijnym w egipcie. w przemĂłwieniu wygĹ&#x201A;oszonym nastÄ&#x2122;pnego dnia Patrick kelly powiedziaĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x17E;Samo okreĹ&#x203A;lenie ÂťknightÂŤ (ang. â&#x20AC;&#x17E;rycerzâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; przyp. tĹ&#x201A;um.) pochodzi od niemieckiego sĹ&#x201A;owa, ktĂłre oznacza sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026;cego. To sprawia, Ĺźe myĹ&#x203A;limy o grupie braci â&#x20AC;&#x201D; niewielkiej grupie wybranych, ktĂłrzy sÄ&#x2026; powoĹ&#x201A;ani, by wzrastaÄ&#x2021; w cnocie i poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;ceniu dla innych. Nasz zakon i nasza kultura potrzebujÄ&#x2026; rycerzy aktywnych, ĹźyjÄ&#x2026;cych bohatersko w swoich radach, parafiach i spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciachâ&#x20AC;?. oprĂłcz udziaĹ&#x201A;u w konferencjach, sesjach grupowych oraz innych braterskich dziaĹ&#x201A;aniach, rycerze zgromadzili siÄ&#x2122; takĹźe na mszy Ĺ&#x203A;w. i adoracji NajĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;tszego Sakramentu. Ponadto odmĂłwili wspĂłlnie modlitwÄ&#x2122; zawierzenia siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;w. JĂłzefowi.â&#x2122;Ś

Nagroda dla NajwyĹźszego rycerza od katolickich wspĂłlnot hiszpaĹ&#x201E;skojÄ&#x2122;zycznych kaTolickie STowarzySzeNie PrzywĂłdcĂłw wspĂłlnot HiszpaĹ&#x201E;skojÄ&#x2122;zycznych nagrodziĹ&#x201A;o NajwyĹźszego rycerza carla a. andersona NagrodÄ&#x2026; anioĹ&#x201A;a za caĹ&#x201A;oksztaĹ&#x201A;t jego dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci dobroczynnej. w swoim wystÄ&#x2026;pieniu podczas ceremonii wrÄ&#x2122;czenia nagrody, ktĂłra odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; 7 wrzeĹ&#x203A;nia w los angeles, NajwyĹźszy rycerz zwrĂłciĹ&#x201A; uwagÄ&#x2122;, Ĺźe katolicy hiszpaĹ&#x201E;skojÄ&#x2122;8 â&#x2122;Ś COLUMBIA â&#x2122;Ś

liSToPad 2019

zyczni stali siÄ&#x2122; gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; katolickÄ&#x2026; spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; w wielu amerykaĹ&#x201E;skich diecezjach i majÄ&#x2026; wyjÄ&#x2026;tkowÄ&#x2026; okazjÄ&#x2122; podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; wyzwanie zwiÄ&#x2026;zane z obronÄ&#x2026; oraz szerzeniem wiary. â&#x20AC;&#x17E;To wielkie zadanie, ktĂłre stawia was po stronie anioĹ&#x201A;Ăłw i matki boĹźej z Guadalupeâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; stwierdziĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x17E;Jako rycerze kolumba jesteĹ&#x203A;my gotowi z wami wspĂłĹ&#x201A;pracowaÄ&#x2021;â&#x20AC;?.â&#x2122;Ś

# #!" #""#"## # #!" # !!#"!#

Rycerze z 90 uczelni i uniwersytetĂłw razem z o. Johnem Paulem Walkerem OP (poĹ&#x203A;rodku), proboszczem parafii NajĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;tszej Maryi Panny oraz innymi kapelanami Rycerzy po mszy Ĺ&#x203A;w. w koĹ&#x203A;ciele Ĺ&#x203A;w. JĂłzefa w New Haven w stanie Connecticut, 28 wrzeĹ&#x203A;nia.


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:56 PM Page 9

W i a D o M o Ĺ&#x203A; c i ryc e r Z y ko Lu M B a

NajwyĹźszy rycerz spotkaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z kadetami w West Point 21 WrZeĹ&#x203A;Nia, po zwyciÄ&#x2122;stwie uczelnianej druĹźyny w meczu futbolu amerykaĹ&#x201E;skiego, NajwyĹźszy rycerz carl a. anderson uczestniczyĹ&#x201A; we mszy Ĺ&#x203A;w. i zjadĹ&#x201A; obiad z kadetami z rady 8250 im. ks. corneliusa Georgeâ&#x20AC;&#x2122;a oâ&#x20AC;&#x2122;keefeâ&#x20AC;&#x2122;a dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cej przy akademii Wojskowej StanĂłw Zjednoczonych w West Point w stanie Nowy Jork. W wygĹ&#x201A;oszonym tego dnia przemĂłwieniu NajwyĹźszy rycerz nawiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A; do sĹ&#x201A;ynnej mowy gen. Douglasa Macarthura â&#x20AC;&#x17E;obowiÄ&#x2026;zek, Honor, ojczyznaâ&#x20AC;? wypowiedzianej w West Point w 1962 roku, przyrĂłwnujÄ&#x2026;c jej przewodnie hasĹ&#x201A;o do zaĹ&#x201A;oĹźycielskich zasad rycerzy kolumba. â&#x20AC;&#x17E;katolickie cnoty miĹ&#x201A;osierdzia, jednoĹ&#x203A;ci i braterstwa (â&#x20AC;Ś) rĂłwnieĹź wyróşniajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; Âťjak dziesiÄ&#x2122;ciokrotne Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;o latarni w nocyÂŤâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; powiedziaĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x17E;Podobnie jak obowiÄ&#x2026;zek, honor i ojczyzna, mogÄ&#x2026; one ksztaĹ&#x201A;towaÄ&#x2021; charakter katolickiego ĹźoĹ&#x201A;nierza StanĂłw Zjednoczonych. (â&#x20AC;Ś) PomogÄ&#x2026; Wam one przyjÄ&#x2026;Ä&#x2021; katolickÄ&#x2026; perspektywÄ&#x2122; koniecznÄ&#x2026; do podtrzymania moralnego kompasu naszego naroduâ&#x20AC;?. Po obiedzie Wielki rycerz Jeffrey Vollenweider Jr. i byĹ&#x201A;y Wielki rycerz evan crowell wrÄ&#x2122;czyli NajwyĹźszemu rycerzowi â&#x20AC;&#x17E;czakoâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; galowÄ&#x2026; czapkÄ&#x2122; noszonÄ&#x2026; przez studentĂłw ostatniego roku West Point.â&#x2122;Ś

NajwyĹźszy Rycerz Carl Anderson i NajwyĹźszy Dyrektor Carmine Musumeci z czĹ&#x201A;onkami rady 8250 im. ks. Corneliusa Georgeâ&#x20AC;&#x2122;a Oâ&#x20AC;&#x2122;Keefeâ&#x20AC;&#x2122;a pod pomnikiem Douglasa MacArthura w West Point.

   

Zakon wyróşniony podczas Dnia Wiary MLB Delegacja Rycerzy Kolumba pozuje ze Screechem, maskotkÄ&#x2026; druĹźyny Washington Nationals, na boisku Nationals Park przed meczem 26 wrzeĹ&#x203A;nia. Podczas Dnia Wiary Rycerze Kolumba zostali wyróşnieni nagrodÄ&#x2026; Spirit Award za dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; charytatywnÄ&#x2026; Zakonu. Na zdjÄ&#x2122;ciu od lewej do prawej: Starszy Wiceprezes Mark McMullen, Delegat Stanowy Maryland Dale Trott, NajwyĹźszy Sekretarz Michael Oâ&#x20AC;&#x2122;Connor, Delegat Stanowy Dystryktu Kolumbii Brandon Brown i Delegat Stanowy Wirginii Bob Szerszynski.

LiStoPaD 2019

â&#x2122;Ś COLUMBIA â&#x2122;Ś 9


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:56 PM Page 10

CiĘŻaR MĘstWa Rozmowa na temat służby wojskowej i wiary z Edwardem C. Byersem Juniorem, Rycerzem Kolumba i komandosem odznaczonym Medalem Honoru

p

okój w baraku młodego sanitariusza marynarki wojennej Edwarda Byersa Juniora odbywającego trening w siłach specjalnych sEal był pokryty notatkami. ich celem było przypominanie mu o jego codziennych celach: Czy ćwiczyłeś dzisiaj? Biegałeś? pływałeś? i zapisane wielkimi literami: CZY ModliŁEŚ siĘ dZisiaJ? Wiara Byersa dawała mu siłę, gdy spełniał swoje marzenie, próbując zostać operatorem w jednym z elitarnych oddziałów marynarki wojennej. do swojego pierwszego zespołu sEal został przypisany w 2004 roku, a później służył w morskiej jednostce antyterrorystycznej Naval special Warfare development Group. W czasie 21 lat służby 11 razy powierzano mu misje poza granicami Usa, w tym wiele misji bojowych w iraku i afganistanie. W czasie tych wojennych lat zawsze znajdował czas na modlitwę, szukając Bożej opieki i pokoju. Modlił się też 8 grudnia 2012 roku, gdy wraz ze swoją drużyną w ciemności wspinał się w stronę kryjówki talibów w afgańskich górach. Celem ich misji było uratowanie amerykańskiego lekarza, który został porwany. po zakończeniu misji Byers modlił się ponownie nad ciałem swojego brata z oddziału sEal, bosmanmata Nicolasa Checque’a. amerykański lekarz przeżył, ale Checque został śmiertelnie ranny. Za swoje bohaterstwo tej nocy Byers został odznaczony Medalem Honoru, najwyższym odznaczeniem wojskowym w Usa, stając się pierwszym żyjącym komandosem oddziałów sEal od czasu wojny w Wietnamie, który otrzymał to wyróżnienie (zob. fragment laudacji na s. 13). Ceremonia wręczenia Medalu przez prezydenta Baracka obamę odbyła się w Białym domu w lutym 2016 roku. W uroczystości wzięła udział żona Byersa, Madison, oraz jego córka Hannah.

10 ♦ C O L U M B I A ♦ l i s t o p a d

2019


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:57 PM Page 11

Edward Byers Jr, komandos odznaczony Medalem Honoru, modli się przy grobie swojego kolegi z oddziału Navy SEAL Nicolasa Checque’a na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Checque zginął podczas misji ratunkowej w Afganistanie. (Zdjęcie: Greg Gibson)

LISTOPAD 2019

♦ C O L U M B I A ♦ 11


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:57 PM Page 12

Byers zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; czynnÄ&#x2026; sĹ&#x201A;uĹźbÄ&#x2122; 19 wrzeĹ&#x203A;nia w randze bosmana i obecnie dÄ&#x2026;Ĺźy do uzyskania tytuĹ&#x201A;u magistra administracji biznesowej w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii. Jako czĹ&#x201A;onek zarzÄ&#x2026;du Fundacji Medalu Honoru podróşuje po caĹ&#x201A;ym kraju, aby promowaÄ&#x2021; cnoty, ktĂłre symbolizuje Medal. Zasiada rĂłwnieĹź w radzie honorowej Fundacji Navy SEAL i radzie doradczej Fundacji C4, organizacji charytatywnej wspierajÄ&#x2026;cej komandosĂłw oddziaĹ&#x201A;Ăłw SEAL i ich rodziny. Byers zostaĹ&#x201A; Rycerzem Kolumba w zeszĹ&#x201A;ym roku w Wirginii, a redakcja Columbii miaĹ&#x201A;a okazjÄ&#x2122; przeprowadziÄ&#x2021; z nim rozmowÄ&#x2122; 29 wrzeĹ&#x203A;nia, w UroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tego MichaĹ&#x201A;a ArchanioĹ&#x201A;a. Columbia: Czy moĹźesz nam opowiedzieÄ&#x2021;, w jakiej rodzinie siÄ&#x2122; wychowaĹ&#x201A;eĹ&#x203A; i w jakim Ĺ&#x203A;rodowisku ksztaĹ&#x201A;towaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; Twoja wiara? Edward C. byErs Jr.: WychowywaĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; na maĹ&#x201A;ej farmie w miasteczku Grand Rapids na pĂłĹ&#x201A;nocy stanu Ohio. Moi rodzice rozwiedli siÄ&#x2122;, gdy miaĹ&#x201A;em 5 lat. Oboje mieli dzieci z poprzednich maĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;stw, wiÄ&#x2122;c moje rodzeĹ&#x201E;stwo jest duĹźo starsze ode mnie. MieszkaĹ&#x201A;em z moim ojcem, ktĂłry byĹ&#x201A; katolikiem, ale wiÄ&#x2122;kszy wpĹ&#x201A;yw na mojÄ&#x2026; wiarÄ&#x2122; miaĹ&#x201A; mĂłj szwagier, Trevor, ktĂłry dziĹ&#x203A; jest diakonem staĹ&#x201A;ym. Gdy byĹ&#x201A;em jeszcze w szkole podstawowej, Trevor spotykaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z mojÄ&#x2026; siostrÄ&#x2026;. DziÄ&#x2122;ki niemu poznaĹ&#x201A;em mszÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;aciĹ&#x201E;skÄ&#x2026;. WywarĹ&#x201A; na mnie duĹźy wpĹ&#x201A;yw, wprowadzajÄ&#x2026;c mnie w temat wiary. 12 â&#x2122;Ś C O L U M B I A â&#x2122;Ś

LISTOPAD 2019

Columbia: Co skĹ&#x201A;oniĹ&#x201A;o CiÄ&#x2122; do sĹ&#x201A;uĹźby w marynarce wojennej i rozpoczÄ&#x2122;cia szkolenia dla sanitariuszy? byErs: MĂłj ojciec sĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A; w marynarce wojennej pod koniec II wojny Ĺ&#x203A;wiatowej. ByliĹ&#x203A;my bardzo patriotycznÄ&#x2026; rodzinÄ&#x2026;, choÄ&#x2021; prawie wcale nie rozmawialiĹ&#x203A;my o jego sĹ&#x201A;uĹźbie. Na naszym domu zawsze powiewaĹ&#x201A;a amerykaĹ&#x201E;ska flaga, a 4 lipca byĹ&#x201A; prawdopodobnie najbardziej uroczyĹ&#x203A;cie obchodzonym Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tem w roku. Kiedy byĹ&#x201A;em w gimnazjum na poczÄ&#x2026;tku lat 90., na rynku zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o pojawiaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; wiele ksiÄ&#x2026;Ĺźek i filmĂłw na temat Wietnamu i komandosĂłw Navy SEAL. ZafascynowaĹ&#x201A;a mnie sama koncepcja elitarnej, mitycznej grupy facetĂłw, ktĂłrzy robiÄ&#x2026; naprawdÄ&#x2122; niesamowite i niebezpieczne rzeczy. Jeszcze przed ostatnim rokiem nauki wiedziaĹ&#x201A;em, Ĺźe wstÄ&#x2026;piÄ&#x2122; do wojska. SzkoĹ&#x201A;a nigdy nie byĹ&#x201A;a dla mnie priorytetem. MĂłj ojciec z zawodu byĹ&#x201A; stolarzem i miaĹ&#x201A; maĹ&#x201A;Ä&#x2026; firmÄ&#x2122; remontowo-budowlanÄ&#x2026;, wiÄ&#x2122;c gdybym nie wstÄ&#x2026;piĹ&#x201A; do wojska, pracowaĹ&#x201A;bym na budowie. Bycie sanitariuszem to pomysĹ&#x201A; mojej matki. TwierdziĹ&#x201A;a, Ĺźe jeĹ&#x203A;li nie spodoba mi siÄ&#x2122; w wojsku, bÄ&#x2122;dÄ&#x2122; miaĹ&#x201A; coĹ&#x203A;, z czym bÄ&#x2122;dÄ&#x2122; mĂłgĹ&#x201A; wrĂłciÄ&#x2021; do Ĺ&#x203A;wiata cywilĂłw. Gdy juĹź doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;em do korpusu medycznego marynarki wojennej, dowiedziaĹ&#x201A;em siÄ&#x2122;, Ĺźe oddziaĹ&#x201A;y SEAL sÄ&#x2026; przepeĹ&#x201A;nione, przez co nabĂłr ochotnikĂłw zostaĹ&#x201A; odroczony. PoniewaĹź poszedĹ&#x201A;em do wojska, bo chciaĹ&#x201A;em zostaÄ&#x2021; komandosem oddziaĹ&#x201A;Ăłw specjalnych SEAL, najlepiej byĹ&#x201A;o przenieĹ&#x203A;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; do piechoty morskiej. I tak rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; moja droga.

    

W czasie sĹ&#x201A;uĹźby w siĹ&#x201A;ach specjalnych marynarki wojennej USA Byers braĹ&#x201A; udziaĹ&#x201A; w 11 misjach zagranicznych. Tutaj na zdjÄ&#x2122;ciu w Afganistanie w 2012 roku.


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:57 PM Page 13

! !" !"" ""!"! !" !" "" !""!" !" ! !"

Columbia: ostatecznie i tak zgĹ&#x201A;osiĹ&#x201A;eĹ&#x203A; siÄ&#x2122; i odbyĹ&#x201A;eĹ&#x203A; szkolenie dla komandosĂłw oddziaĹ&#x201A;Ăłw SEal. Jak to wyglÄ&#x2026;daĹ&#x201A;o? byErS: Kiedy sĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A;em w piechocie morskiej, musiaĹ&#x201A;em zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; specjalnÄ&#x2026; proĹ&#x203A;bÄ&#x2122; o moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; odbycia szkolenia BUd/s â&#x20AC;&#x201D; Basic Underwater demolition/sEal (dosĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x17E;podstawowy kurs niszczenia podwodnego/sEalâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; przyp. tĹ&#x201A;um.). W piechocie morskiej spÄ&#x2122;dziĹ&#x201A;em prawie 3 lata. potem wydarzyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; 11 wrzeĹ&#x203A;nia 2001 roku. 4 miesiÄ&#x2026;ce później moja proĹ&#x203A;ba o udziaĹ&#x201A; w szkoleniu zostaĹ&#x201A;a zaakceptowana. WybraĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; do san diego. trening komandosĂłw sEal byĹ&#x201A; najciÄ&#x2122;Ĺźszym szkoleniem, w jakim braĹ&#x201A;em udziaĹ&#x201A; w moim Ĺźyciu i pojawiĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wiele szkodliwych momentĂłw zwÄ&#x2026;tpienia. dokĹ&#x201A;adnie pamiÄ&#x2122;tam kilka sytuacji, gdy juĹź miaĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; zĹ&#x201A;amaÄ&#x2021; i odejĹ&#x203A;Ä&#x2021; i kiedy byĹ&#x201A;em juĹź o krok, odmawiaĹ&#x201A;em krĂłtkÄ&#x2026; modlitwÄ&#x2122;, np. â&#x20AC;&#x17E;JeĹ&#x203A;li to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie jest coĹ&#x203A;, co chcesz, abym robiĹ&#x201A;, wiedz, Ĺźe nie mam pojÄ&#x2122;cia, ile jeszcze mogÄ&#x2122; znieĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Gdybym tylko mĂłgĹ&#x201A; dostaÄ&#x2021; 30 sekund przerwy, myĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe bÄ&#x2122;dÄ&#x2122; mĂłgĹ&#x201A; kontynuowaÄ&#x2021;â&#x20AC;?. po czym nagle rozbrzmiewaĹ&#x201A; dĹşwiÄ&#x2122;k gwizdkĂłw, ktĂłrymi instruktorzy dawali znak, abyĹ&#x203A;my zrobili sobie przerwÄ&#x2122; w tym krytycznym momencie. Nigdy tego nie zapomnÄ&#x2122;. Columbia: JakÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; w Twojej sĹ&#x201A;uĹźbie wojskowej odegraĹ&#x201A;a wiara? byErS: Kiedy wstÄ&#x2026;piĹ&#x201A;em do wojska, zagĹ&#x201A;Ä&#x2122;biaĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; mocno w katolickÄ&#x2026; apologetykÄ&#x2122;. WĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie w tym okresie autorzy pisali takie ksiÄ&#x2026;Ĺźki, np. scott Hahn napisaĹ&#x201A; Rome Sweet Home. ChciaĹ&#x201A;em naprawdÄ&#x2122; zrozumieÄ&#x2021; wiarÄ&#x2122; i posiadaÄ&#x2021; zdolnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tĹ&#x201A;umaczenia jej innym ludziom. Czas sĹ&#x201A;uĹźby w piechocie morskiej to bardzo religijny okres w moim Ĺźyciu. Kilkoro ĹźoĹ&#x201A;nierzy z naszego oddziaĹ&#x201A;u byĹ&#x201A;o katolikami i razem chodziliĹ&#x203A;my na msze Ĺ&#x203A;w. W 2000 roku zostaliĹ&#x203A;my po raz pierwszy wysĹ&#x201A;ani na sĹ&#x201A;uĹźbÄ&#x2122; z dala od domu. Nie na wszystkich statkach byli ksiÄ&#x2122;Ĺźa, wiÄ&#x2122;c zaczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;em prowadziÄ&#x2021; grupy modlitewne, gdy nie byĹ&#x201A;o kapĹ&#x201A;ana, ktĂłry mĂłgĹ&#x201A;by sprawowaÄ&#x2021; mszÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;w. stworzyĹ&#x201A;em broszury, ktĂłre później rozdawaĹ&#x201A;em i doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;o do nas caĹ&#x201A;kiem sporo osĂłb. Mocno wierzÄ&#x2122; w to, Ĺźe tam, gdzie jesteĹ&#x203A;, nigdy nie jesteĹ&#x203A; bez powodu. pamiÄ&#x2122;tam, gdy zakotwiczyliĹ&#x203A;my w dubrowniku, gdzie odbywaliĹ&#x203A;my miesiÄ&#x2122;czne Ä&#x2021;wiczenia z tamtejszÄ&#x2026; chorwackÄ&#x2026; armiÄ&#x2026;. Zakwaterowano nas w starych koszarach. losowo wybraĹ&#x201A;em pryczÄ&#x2122; i kiedy siÄ&#x2122; poĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A;em, zobaczyĹ&#x201A;em, jak z gĂłry wpatruje siÄ&#x2122; we mnie NajĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;tsza Maria panna. do Ĺ&#x201A;óşka, ktĂłre byĹ&#x201A;o nade mnÄ&#x2026;, ktoĹ&#x203A; przyczepiĹ&#x201A; obrazek z Jej podobiznÄ&#x2026;. WziÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;em go ze sobÄ&#x2026; i do dziĹ&#x203A; wisi on oprawiony w naszym domu.

Misja na Medal Honoru | 8 grudnia 2012 roku dr dilip Joseph, amerykaĹ&#x201E;ski lekarz, zostaĹ&#x201A; uprowadzony przez talibĂłw 5 grudnia 2012 roku. 3 dni później operator militarny ds. specjalnych, bosman Edward C. Byers Jr wraz z zespoĹ&#x201A;em komandosĂłw Navy sEal wyruszyĹ&#x201A; w czterogodzinnÄ&#x2026; wÄ&#x2122;drĂłwkÄ&#x2122; przez gĂłry w afganistanie, aby dotrzeÄ&#x2021; do niewielkiego, jednoizbowego budynku, w ktĂłrym byĹ&#x201A; przetrzymywany dr Joseph. dziaĹ&#x201A;ania Byersa podczas walki, do ktĂłrej doszĹ&#x201A;o na miejscu, zostaĹ&#x201A;y opisane w laudacji z okazji przyznania mu Medalu Honoru:

Gdy oddziaĹ&#x201A; ratunkowy zbliĹźyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; do budynku docelowego, wartownik zauwaĹźyĹ&#x201A; komandosĂłw i rzuciĹ&#x201A; siÄ&#x2122; do Ĺ&#x203A;rodka, aby zaalarmowaÄ&#x2021; pozostaĹ&#x201A;ych porywaczy. Po chwili straĹźnik ponownie siÄ&#x2122; wyĹ&#x201A;oniĹ&#x201A; i komandos idÄ&#x2026;cy z przodu [bosmanmat Nicolas Checque] podjÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; prĂłbÄ&#x2122; unieszkodliwienia przeciwnika. Byers wraz z druĹźynÄ&#x2026; pobiegli do drzwi budynku.

Bosman Byers stanÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; w Ĺ&#x203A;wietle otworu drzwiowego caĹ&#x201A;kowicie naraĹźony na ostrzaĹ&#x201A; wroga, zrywajÄ&#x2026;c szeĹ&#x203A;Ä&#x2021; warstw ciÄ&#x2122;Ĺźkich zasĹ&#x201A;on przymocowanych do sufitu i Ĺ&#x203A;cian, aby oczyĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; drogÄ&#x2122; wejĹ&#x203A;cia dla oddziaĹ&#x201A;u ratowniczego. Bosmanmat Checque przecisnÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; przez zasĹ&#x201A;ony i zostaĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;miertelnie postrzelony z broni maĹ&#x201A;okalibrowej przez wroga bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cego w Ĺ&#x203A;rodku.

Byers, majÄ&#x2026;c peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; bezpoĹ&#x203A;redniego zagroĹźenia, bohatersko wpadĹ&#x201A; do pokoju i wymierzyĹ&#x201A; do wroga z karabinu AK-47. NastÄ&#x2122;pnie zaatakowaĹ&#x201A; fizycznie dorosĹ&#x201A;ego mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2122;, ktĂłry rzuciĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w rĂłg pokoju. W czasie walki wrÄ&#x2122;cz Byers upewniĹ&#x201A; siÄ&#x2122;, Ĺźe mÄ&#x2122;Ĺźczyzna nie jest zakĹ&#x201A;adnikiem i zneutralizowaĹ&#x201A; zagroĹźenie.

Gdy reszta komandosĂłw staraĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; nawiÄ&#x2026;zaÄ&#x2021; kontakt z zakĹ&#x201A;adnikiem, Byers usĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A; odpowiedĹş w jÄ&#x2122;zyku angielskim i podbiegĹ&#x201A; w stronÄ&#x2122;, z ktĂłrej wydobywaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; dĹşwiÄ&#x2122;k. WskoczyĹ&#x201A; na zakĹ&#x201A;adnika i osĹ&#x201A;oniĹ&#x201A; go od pociskĂłw w czasie wymiany ognia odbywajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; w maĹ&#x201A;ym pomieszczeniu. Byers, osĹ&#x201A;aniajÄ&#x2026;c zakĹ&#x201A;adnika swoim ciaĹ&#x201A;em, zdoĹ&#x201A;aĹ&#x201A; goĹ&#x201A;ymi rÄ&#x2122;kami unieruchomiÄ&#x2021; kolejnego straĹźnika (â&#x20AC;Ś).

laudacja koĹ&#x201E;czy siÄ&#x2122; sĹ&#x201A;owami:

Jego odwaĹźne i zdecydowane dziaĹ&#x201A;ania pod ostrzaĹ&#x201A;em ocaliĹ&#x201A;y Ĺźycie zakĹ&#x201A;adnika i kilku kolegĂłw z zespoĹ&#x201A;u. SwojÄ&#x2026; niewzruszonÄ&#x2026; odwagÄ&#x2026;, nieustraszonym duchem walki i niezachwianym oddaniem sĹ&#x201A;uĹźbie w obliczu niemal pewnej Ĺ&#x203A;mierci, bosman Byers zasĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A; na wielkie uznanie i podtrzymaĹ&#x201A; najwspanialsze tradycje Marynarki Wojennej StanĂłw Zjednoczonych.

listopad 2019

â&#x2122;Ś C O L U M B I A â&#x2122;Ś 13


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:57 PM Page 14

Columbia: SzczegĂłlnÄ&#x2026; czciÄ&#x2026; otaczasz Ĺ&#x203A;w. michaĹ&#x201A;a archanioĹ&#x201A;a. Czy moĹźesz powiedzieÄ&#x2021; coĹ&#x203A; wiÄ&#x2122;cej na ten temat? byerS: Wojna nie jest Ĺ&#x201A;adna i przyjemna. Na wojnie dzieje siÄ&#x2122; wiele przeraĹźajÄ&#x2026;cych rzeczy, ktĂłre wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026; na TwojÄ&#x2026; psychikÄ&#x2122; i emocje. Dlatego mocno powierzyĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;w. MichaĹ&#x201A;owi ArchanioĹ&#x201A;owi, patronowi policjantĂłw i ĹźoĹ&#x201A;nierzy. ProĹ&#x203A;by z modlitwy do Ĺ&#x203A;w. MichaĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x201D; â&#x20AC;&#x17E;wspomagaj nas w walceâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;bÄ&#x2026;dĹş naszÄ&#x2026; obronÄ&#x2026;â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; wywarĹ&#x201A;y na mnie ogromny wpĹ&#x201A;yw. Gdy w 2005 roku po raz pierwszy ulokowano nas w Iraku, podeszliĹ&#x203A;my do grupy komandosĂłw Navy SEAL, ktĂłrzy wyjeĹźdĹźali. Jeden z nich miaĹ&#x201A; kolorowÄ&#x2026; naszywkÄ&#x2122; z wizerunkiem Ĺ&#x203A;w. MichaĹ&#x201A;a z Ĺ&#x201A;aciĹ&#x201E;skim hasĹ&#x201A;em â&#x20AC;&#x17E;Sancte Michael Ora Pro Nobisâ&#x20AC;?. Nie wiem, co mnie do tego skĹ&#x201A;oniĹ&#x201A;o, ale po prostu podszedĹ&#x201A;em do niego i powiedziaĹ&#x201A;em: â&#x20AC;&#x17E;Bardzo fajna naszywka. MogÄ&#x2122; jÄ&#x2026; sobie wziÄ&#x2026;Ä&#x2021;?â&#x20AC;?. Do dziĹ&#x203A; nie wiem, kim byĹ&#x201A; ten facet, ale bez wahania po prostu mi jÄ&#x2026; daĹ&#x201A; i powiedziaĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x17E;ChroniĹ&#x201A; mnie, kiedy tu byĹ&#x201A;em i mam nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe Ciebie teĹź ochroniâ&#x20AC;?. W czasie kaĹźdej operacji, w jakiej braĹ&#x201A;em udziaĹ&#x201A;, miaĹ&#x201A;em tÄ&#x2122; naszywkÄ&#x2122; na swoim mundurze. 14 â&#x2122;Ś C O L U M B I A â&#x2122;Ś

LISTOPAD 2019

Columbia: Czy uwaĹźasz, Ĺźe ma jakieĹ&#x203A; znaczenie fakt, Ĺźe misja ratunkowa, za ktĂłrÄ&#x2026; wrÄ&#x2122;czono Ci medal Honoru, zbiegĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; z uroczystoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; Niepokalanego PoczÄ&#x2122;cia NajĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;tszej maryi Panny? byerS: PrzechodzÄ&#x2026; mnie dreszcze, gdy o tym pomyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;. Do 2012 roku braĹ&#x201A;em udziaĹ&#x201A; w dziaĹ&#x201A;aniach wojennych przez 7 kolejnych lat. ByĹ&#x201A;em poza domem Ĺ&#x203A;rednio 280-300 dni w roku. Co roku byĹ&#x201A;em wysyĹ&#x201A;any do strefy dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E;. Przez te lata widziaĹ&#x201A;em wiele bitew. ByliĹ&#x203A;my w doĹ&#x203A;Ä&#x2021; odizolowanym regionie Afganistanu, w ktĂłrym nie byĹ&#x201A;o Ĺ&#x201A;atwego dostÄ&#x2122;pu do koĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a, wiÄ&#x2122;c w tamtym czasie czÄ&#x2122;sto nie byĹ&#x201A;em nawet Ĺ&#x203A;wiadomy, Ĺźe jest jakieĹ&#x203A; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;to. Dopiero później zaczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;em siÄ&#x2122; nad tym zastanawiaÄ&#x2021;. Później byĹ&#x201A; czas, aby przyswoiÄ&#x2021; sobie Ĺ&#x203A;mierÄ&#x2021; Nica Checqueâ&#x20AC;&#x2122;a, niesamowitego wojownika i kolegi z jednostki. Gdy to siÄ&#x2122; staĹ&#x201A;o, byĹ&#x201A; dokĹ&#x201A;adnie przede mnÄ&#x2026;, wiÄ&#x2122;c rĂłwnie dobrze to ja mogĹ&#x201A;em zginÄ&#x2026;Ä&#x2021;. Tylko BĂłg wie, dlaczego on zostaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;ty, a ja tu zostaĹ&#x201A;em. Gdy siÄ&#x2122; o tym myĹ&#x203A;li, to doĹ&#x203A;wiadczenie â&#x20AC;&#x201D; delikatnie mĂłwiÄ&#x2026;c â&#x20AC;&#x201D; uczy pokory. Pytam Boga: â&#x20AC;&#x17E;Jaki jest TwĂłj zamiar wobec mnie? Dlaczego wciÄ&#x2026;Ĺź tu jestem?â&#x20AC;?. DuĹźo nad tym rozmyĹ&#x203A;lam. Nie wierzÄ&#x2122; w zbiegi okolicznoĹ&#x203A;ci.

   

Starszy operator militarny ds. specjalnych SEAL, bosman Edward Byers przemawia podczas wprowadzenia do Hall of Heroes (dosĹ&#x201A;. Izba BohaterĂłw) w Pentagonie 1 marca 2016 roku. â&#x20AC;˘ Na kolejnej stronie: Naszywka z wizerunkiem Ĺ&#x203A;w. MichaĹ&#x201A;a ArchanioĹ&#x201A;a, ktĂłrÄ&#x2026; Byers nosiĹ&#x201A; podczas wszystkich operacji bojowych. Na naszywce widnieje napis w jÄ&#x2122;zyku Ĺ&#x201A;aciĹ&#x201E;skim: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x161;w. Michale, mĂłdl siÄ&#x2122; za namiâ&#x20AC;?.


   

NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:57 PM Page 15

Columbia: opisaĹ&#x201A;eĹ&#x203A; medal Honoru jako zaszczyt, ale rĂłwnieĹź jako â&#x20AC;&#x17E;brzemiÄ&#x2122;â&#x20AC;?. Czy mĂłgĹ&#x201A;byĹ&#x203A; rozwinÄ&#x2026;Ä&#x2021; tÄ&#x2122; myĹ&#x203A;l? byers: Nikt nigdy nie myĹ&#x203A;li o tym, Ĺźe kiedyĹ&#x203A; otrzyma Medal Honoru. Zwykle jest on przyznawany poĹ&#x203A;miertnie za heroiczne postawy, ktĂłre trudno w ogĂłle pojÄ&#x2026;Ä&#x2021;. To sprawia, Ĺźe cofasz siÄ&#x2122; o krok i myĹ&#x203A;lisz: â&#x20AC;&#x17E;Jaki jest mĂłj cel? Co ja mam teraz zrobiÄ&#x2021;, skoro jestem na Ĺ&#x203A;wieczniku?â&#x20AC;?. Postrzegam to jako szansÄ&#x2122;, aby Ĺ&#x203A;wiadczyÄ&#x2021; o wierze i oddawaÄ&#x2021; chwaĹ&#x201A;Ä&#x2122; Bogu. Wspominam o Bogu i Ĺ&#x203A;w. Michale Archaniele podczas kaĹźdego przemĂłwienia. CzujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; do tego zobowiÄ&#x2026;zany z powodu Ĺ&#x201A;ask, ktĂłre otrzymaĹ&#x201A;em. Z kaĹźdym wielkim zaszczytem wiÄ&#x2026;Ĺźe siÄ&#x2122; odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, a ona jest w jakiĹ&#x203A; sposĂłb zwiÄ&#x2026;zana z pewnym ciÄ&#x2122;Ĺźarem. Medal Honoru to zobowiÄ&#x2026;zanie na caĹ&#x201A;e Ĺźycie. Tylko 71 odznaczonych nadal Ĺźyje, a najstarszy z nich, Woody Williams, ma 96 lat i zastaĹ&#x201A; odznaczony za zasĹ&#x201A;ugi jeszcze z czasĂłw II wojny Ĺ&#x203A;wiatowej. Odznaczenie odebraĹ&#x201A; ponad 70 lat temu i wciÄ&#x2026;Ĺź podróşuje po kraju, promujÄ&#x2026;c wartoĹ&#x203A;ci, ktĂłrych wyrazem jest Medal Honoru â&#x20AC;&#x201D; poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cenie, uczciwoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, patriotyzm, odwaga, zaangaĹźowanie oraz cnoty obywatelskie. Nigdy, przenigdy nie myĹ&#x203A;laĹ&#x201A;em, Ĺźe przejdÄ&#x2122; na emeryturÄ&#x2122; w wieku 40 lat. ZakĹ&#x201A;adaĹ&#x201A;em, Ĺźe przez 30 lat bÄ&#x2122;dÄ&#x2122; komandosem oddziaĹ&#x201A;Ăłw SEAL. Jednak godzenie sĹ&#x201A;uĹźby komandosa SEAL z wypeĹ&#x201A;nieniem obowiÄ&#x2026;zkĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z odznaczeniem Medalem Honoru, staĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; zbyt trudne. Istnieje niepisana zasada, ktĂłra mĂłwi, Ĺźe kiedy zostaniesz odznaczony, nie moĹźesz braÄ&#x2021; udziaĹ&#x201A;u w walce. Tak wiÄ&#x2122;c przyjÄ&#x2122;cie medalu uniemoĹźliwiĹ&#x201A;o mi wykonywanie pracy, ktĂłrÄ&#x2026; uwielbiaĹ&#x201A;em. ZobowiÄ&#x2026;zania wynikajÄ&#x2026;ce z odznaczenia wiÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2026; siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź z pielÄ&#x2122;gnowaniem pamiÄ&#x2122;ci o tych, ktĂłrzy poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cili swoje Ĺźycie â&#x20AC;&#x201D; o Checqueâ&#x20AC;&#x2122;u i wielu innych braciach i kolegach z jednostki. Mam obowiÄ&#x2026;zek upamiÄ&#x2122;tniÄ&#x2021; poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cenie wszystkich, ktĂłrzy mieli swĂłj udziaĹ&#x201A; w tym, Ĺźe zostaĹ&#x201A;em odznaczony. Ja po prostu znalazĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; we wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwym miejscu we wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwym czasie, robiÄ&#x2026;c to, co do mnie naleĹźy. Na moim miejscu mĂłgĹ&#x201A; byÄ&#x2021; ktoĹ&#x203A; inny, ale tak siÄ&#x2122; zdarzyĹ&#x201A;o, Ĺźe byĹ&#x201A;em to ja. Nic Checque byĹ&#x201A; tym, ktĂłry zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; ostatecznÄ&#x2026; ofiarÄ&#x2122; i jego postawa byĹ&#x201A;a heroiczna. Wiele róşnych emocji wiÄ&#x2026;Ĺźe siÄ&#x2122; z tym odznaczeniem i koniecznoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; ponownego przeĹźywania tych wspomnieĹ&#x201E;. Columbia: Czy moĹźesz powiedzieÄ&#x2021; o tym, jak odnajdujesz siÄ&#x2122; w roli mÄ&#x2122;Ĺźa i ojca oraz o wyzwaniach zwiÄ&#x2026;zanych z rĂłwnowaĹźeniem zobowiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; wojskowych i rodzinnych?

byers: Moja Ĺźona jest niesamowitÄ&#x2026; kobietÄ&#x2026;. Jest niesamowicie twarda. MusiaĹ&#x201A;a taka byÄ&#x2021; jako Ĺźona ĹźoĹ&#x201A;nierza, a zwĹ&#x201A;aszcza jako Ĺźona komandosa SEAL. PiÄ&#x2122;kne jest to, Ĺźe byliĹ&#x203A;my razem juĹź wtedy, gdy byĹ&#x201A;em sanitariuszem korpusu piechoty morskiej, wiÄ&#x2122;c byĹ&#x201A;a Ĺ&#x203A;wiadkiem caĹ&#x201A;ego procesu, ktĂłry przeszedĹ&#x201A;em. MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie to bardzo nam pomogĹ&#x201A;o w tym, Ĺźe wciÄ&#x2026;Ĺź ze sobÄ&#x2026; jesteĹ&#x203A;my. Nie znam dokĹ&#x201A;adnej liczby, ale wiem, Ĺźe wskaĹşnik rozwodĂłw w grupie ĹźoĹ&#x201A;nierzy siĹ&#x201A; specjalnych znacznie przewyĹźsza Ĺ&#x203A;redniÄ&#x2026; krajowÄ&#x2026;. Relacje nie sÄ&#x2026; idealne, bo â&#x20AC;&#x17E;idealneâ&#x20AC;? nie istnieje. MaĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;stwo wymaga pracy, a my byliĹ&#x203A;my w stanie przejĹ&#x203A;Ä&#x2021; wzloty i upadki. To dowĂłd na to, Ĺźe oboje rozumiemy, iĹź â&#x20AC;&#x17E;w dobrej i zĹ&#x201A;ej doliâ&#x20AC;? naleĹźy po prostu trzymaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; razem i szukaÄ&#x2021; sposobĂłw, by razem iĹ&#x203A;Ä&#x2021; dalej. To wyjÄ&#x2026;tkowo trudne â&#x20AC;&#x201D; byÄ&#x2021; w domu i nie wiedzieÄ&#x2021;, co siÄ&#x2122; dzieje z tÄ&#x2026; drugÄ&#x2026; osobÄ&#x2026;. W wojsku nie rozmawia siÄ&#x2122; o tym, czym siÄ&#x2122; zajmujesz i zdarza siÄ&#x2122;, Ĺźe nie ma siÄ&#x2122; ze sobÄ&#x2026; kontaktu przez dĹ&#x201A;ugie miesiÄ&#x2026;ce. Trwanie w takiej relacji wymaga wiele wiary, odwagi i zaangaĹźowania. ZostaliĹ&#x203A;my pobĹ&#x201A;ogosĹ&#x201A;awieni piÄ&#x2122;knÄ&#x2026; cĂłrkÄ&#x2026;, ktĂłra urodziĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; tuĹź przed tym, gdy zostaĹ&#x201A;em wysĹ&#x201A;any na mojÄ&#x2026; pierwszÄ&#x2026; misjÄ&#x2122; w Iraku. DziĹ&#x203A; chodzi juĹź do liceum. Jest Ĺ&#x201A;yĹźwiarkÄ&#x2026; figurowÄ&#x2026; i niezwykle utalentowanÄ&#x2026; osobÄ&#x2026;. Przez wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jej Ĺźycia byĹ&#x201A;em poza domem, na wojnie, a ona nie wiedziaĹ&#x201A;a nawet, czy jej tata kiedyĹ&#x203A; wrĂłci. ChociaĹź dziĹ&#x203A; znacznie czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej jestem w domu, wciÄ&#x2026;Ĺź duĹźo czasu spÄ&#x2122;dzam poza nim. Medal Honoru sprawia, Ĺźe czÄ&#x2122;sto podróşujesz. Dlatego staramy siÄ&#x2122; skupiaÄ&#x2021; na tym, aby dobrze spÄ&#x2122;dzaÄ&#x2021; wspĂłlny czas i jak najlepiej go wykorzystywaÄ&#x2021;, gdy tylko jesteĹ&#x203A;my razem. Staram siÄ&#x2122; najlepiej, jak tylko potrafiÄ&#x2122;, sprostaÄ&#x2021; moim zobowiÄ&#x2026;zaniom jako mÄ&#x2122;Ĺźa i ojca i okazywaÄ&#x2021; szacunek wytrwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci i sile, jakÄ&#x2026; wykazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; moja Ĺźona i cĂłrka. Columbia: Jak dowiedziaĹ&#x201A;eĹ&#x203A; siÄ&#x2122; o rycerzach Kolumba i co skĹ&#x201A;oniĹ&#x201A;o CiÄ&#x2122; do wstÄ&#x2026;pienia do Zakonu w ubiegĹ&#x201A;ym roku? byers: O Rycerzach Kolumba wiedziaĹ&#x201A;em juĹź dawno, jeszcze kiedy dorastaĹ&#x201A;em. Zawsze byĹ&#x201A;a we mnie chÄ&#x2122;Ä&#x2021;, by doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; do Rycerzy, jednak w Ĺźyciu mamy ograniczonÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; czasu, w zwiÄ&#x2026;zku z tym odkĹ&#x201A;adaĹ&#x201A;em przystÄ&#x2026;pienie na przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;. W koĹ&#x201E;cu doszedĹ&#x201A;em do wniosku, Ĺźe jeĹ&#x203A;li po prostu nie przystÄ&#x2026;piÄ&#x2122; do Rycerzy, zawsze bÄ&#x2122;dÄ&#x2122; miaĹ&#x201A; wymĂłwkÄ&#x2122;, Ĺźe brakuje mi czasu. A jeĹ&#x203A;li przystÄ&#x2026;piÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201D; czas siÄ&#x2122; znajdzie. PrzystÄ&#x2026;piĹ&#x201A;em do Rycerzy, poniewaĹź w pewnym sensie sÄ&#x2026; oni religijnym rozszerzeniem tego, w jaki sposĂłb przeĹźywam swoje Ĺźycie w spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci ĹźoĹ&#x201A;nierzy siĹ&#x201A; specjalnych SEAL. LISTOPAD 2019

â&#x2122;Ś C O L U M B I A â&#x2122;Ś 15


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:57 PM Page 16

Columbia: Czy masz jakÄ&#x2026;Ĺ&#x203A; radÄ&#x2122;, ktĂłrÄ&#x2026; moĹźesz podzieliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; ze swoimi braÄ&#x2021;mi Rycerzami? byeRs: Po pierwsze, jeĹ&#x203A;li jesteĹ&#x203A; mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2026;, katolikiem, ktĂłry myĹ&#x203A;li o wstÄ&#x2026;pieniu do Rycerzy Kolumba, nie ma lepszego momentu niĹź teraz. Wszystkie sprawy naturalnie siÄ&#x2122; poukĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; i okaĹźe sie, Ĺźe znajdziesz czas, by zrobiÄ&#x2021; to, co do Ciebie naleĹźy. Tym, ktĂłrzy juĹź sÄ&#x2026; czĹ&#x201A;onkami, przypominam, aby troszczyli siÄ&#x2122; o braci i siostry, ktĂłrych majÄ&#x2026; po swojej lewej i prawej stronie. WaĹźnÄ&#x2026; sprawÄ&#x2026; sÄ&#x2026; dla mnie samobĂłjstwa weteranĂłw. Ogromna ich liczba odbiera sobie Ĺźycie. Dzieje siÄ&#x2122; tak dlatego, Ĺźe stracili nadziejÄ&#x2122; i nie majÄ&#x2026; juĹź tej sieci innych ludzi, ktĂłrzy udzielajÄ&#x2026; im wsparcia. Tak wielu ludzi cierpi na depresjÄ&#x2122; i myĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe powodem tego jest brak nadziei. Nigdy nie zapominaj o tych, ktĂłrzy sÄ&#x2026; na marginesie. Skup siÄ&#x2122; na tych, ktĂłrzy najbardziej potrzebujÄ&#x2026; pomocy. Pomóş im poczuÄ&#x2021;, Ĺźe sÄ&#x2026; waĹźni i pomóş zaszczepiaÄ&#x2021; w ludziach cnoty, ktĂłre BĂłg chce, abyĹ&#x203A;my mieli â&#x20AC;&#x201D; wiarÄ&#x2122;, nadziejÄ&#x2122;, miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;. DziÄ&#x2122;ki swojej dobrej naturze i poprzez rzeczy, ktĂłre robisz dla innych, moĹźesz dawaÄ&#x2021; ludziom nadziejÄ&#x2122;. Gdy przygotowywaĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; do bycia sanitariuszem, instruktor powiedziaĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x17E;Nikogo nie obchodzi, jak wiele wiesz, dopĂłki nie widzi, jak bardzo Ci zaleĹźyâ&#x20AC;?. Ludzie muszÄ&#x2026; wiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe siÄ&#x2122; o nich troszczysz. I kiedy mierzymy siÄ&#x2122; z tym wszystkim, co przynosi nam Ĺźycie, KoĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A; zaprasza nas do powrotu do komunii z Chrystusem. Nawet gdy upadniemy, jest nadzieja, Ĺźe powstaniemy ponownie.â&#x2122;Ś Obserwuj Byersa w mediach spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ciowych: @frogmanMoHVI 16 â&#x2122;Ś C O L U M B I A â&#x2122;Ś

LISTOPAD 2019

Byers przy grobie swojego ojca, weterana II wojny Ĺ&#x203A;wiatowej. PowiedziaĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x17E;MĂłj ojciec zmarĹ&#x201A; w wieku 85 lat, 3 tygodnie przed tym, jak zostaĹ&#x201A;em wysĹ&#x201A;any na misjÄ&#x2122;, podczas ktĂłrej przeprowadziliĹ&#x203A;my akcjÄ&#x2122; ratunkowÄ&#x2026; dra Josepha. SkremowaliĹ&#x203A;my ciaĹ&#x201A;o ojca i powiedziaĹ&#x201A;em: ÂťPochowamy tatÄ&#x2122;, gdy wrĂłcÄ&#x2122; do domuÂť. PlanowaĹ&#x201A;em jego pogrzeb, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;c w Afganistanie. W ciÄ&#x2026;gu tygodnia po moim powrocie z misji pochowaliĹ&#x203A;my go na Cmentarzu Narodowym w Arlington, upamiÄ&#x2122;tniajÄ&#x2026;c jego sĹ&#x201A;uĹźbÄ&#x2122; w marynarce wojennejâ&#x20AC;?.

   

Na caĹ&#x201A;ym Ĺ&#x203A;wiecie wojsko wykonuje dziaĹ&#x201A;ania humanitarne, usuwajÄ&#x2026;c skutki klÄ&#x2122;sk ĹźywioĹ&#x201A;owych, a poprzez Stowarzyszenie Medalu Honoru, ktĂłre prowadzi Program Rozwoju Charakteru staramy siÄ&#x2122; zaszczepiaÄ&#x2021; te cnoty wspomniane przeze mnie wczeĹ&#x203A;niej. Za Rycerzami Kolumba stoi podobny zamysĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201D; skupiajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; na wartoĹ&#x203A;ciach takich jak rodzina i miĹ&#x201A;osierdzie wobec innych ludzi w kraju i za granicÄ&#x2026;, przyczyniajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do budowania lepszego spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa. WĹ&#x203A;rĂłd rycerskich ideaĹ&#x201A;Ăłw jest takĹźe jednoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i braterstwo, ktĂłre jest niczym nasze wojskowe braterstwo â&#x20AC;&#x201D; grupa podobnie myĹ&#x203A;lÄ&#x2026;cych osĂłb, ktĂłre gromadzÄ&#x2026; siÄ&#x2122; i tworzÄ&#x2026; zespĂłĹ&#x201A; oparty na dobrej woli, charakterach, inteligencji i zasobach kaĹźdej z osĂłb. Wreszcie, jest teĹź idea patriotyzmu i dumy z wĹ&#x201A;asnej ojczyzny. Te zasady sÄ&#x2026; mi bardzo bliskie.


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:57 PM Page 17

d o b ry o j c i e c

Podejmij walkÄ&#x2122; Podejmij te dwa kroki, aby wypeĹ&#x201A;niÄ&#x2021; swoje ojcowskie powoĹ&#x201A;anie i poprowadziÄ&#x2021; rodzinÄ&#x2122; do Ĺźycia wiecznego Jared Zimmerer

     

W

obsypanej nagrodami powieĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;kinomanâ&#x20AC;? katolicki autor Walker Percy pisze o mÄ&#x2122;skoĹ&#x203A;ci znamienne sĹ&#x201A;owa: â&#x20AC;&#x17E;na tym Ĺ&#x203A;wiecie dobro jest skazane na klÄ&#x2122;skÄ&#x2122;. ale mÄ&#x2122;Ĺźczyzna musi podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; walkÄ&#x2122;. to wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie jest zwyciÄ&#x2122;stwo. czyniÄ&#x2021; zaĹ&#x203A; cokolwiek mniej â&#x20AC;&#x201D; znaczy mniej byÄ&#x2021; mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2026;â&#x20AC;?. W walce dobra ze zĹ&#x201A;em moĹźemy zajÄ&#x2026;Ä&#x2021; tylko jednÄ&#x2026; z dwĂłch pozycji â&#x20AC;&#x201D; frontowca lub dezertera. zbyt czÄ&#x2122;sto my, mÄ&#x2122;ĹźczyĹşni, nie potrafimy walczyÄ&#x2021; do koĹ&#x201E;ca. Poddajemy siÄ&#x2122; tendencjom kulturowym, presji spoĹ&#x201A;ecznej i naszym wewnÄ&#x2122;trznym sĹ&#x201A;aboĹ&#x203A;ciom. jednoczeĹ&#x203A;nie wszyscy potrzebujemy zachÄ&#x2122;ty i wskazĂłwki. Przyjrzymy siÄ&#x2122; zatem dwĂłm aspektom tej nieustannie toczÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; walki: Ĺźyciu wewnÄ&#x2122;trznemu oraz Ĺźycia ewangelizacjÄ&#x2026;. jak przypomina nam Ĺ&#x203A;w. PaweĹ&#x201A; Vi na kartach swojej adhortacji apostolskiej Evangelii Nuntiandi, â&#x20AC;&#x17E;obowiÄ&#x2026;zek ewangelizacji naleĹźy uwaĹźaÄ&#x2021; za Ĺ&#x201A;askÄ&#x2122; i wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwe powoĹ&#x201A;anie koĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a; wyraĹźa on najprawdziwszÄ&#x2026; jego wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwoĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;?. osaczeni wyzwaniami codziennego Ĺźycia i problemami Ĺ&#x203A;wiata, moĹźemy o tym zapomnieÄ&#x2021;. ale kiedy to koĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A; staje siÄ&#x2122; bierny w Ĺźyciu wiarÄ&#x2026;, zapada na pewien toksyczny rodzaj duchowego artretyzmu. dziĹ&#x203A; 25% mieszkaĹ&#x201E;cĂłw usa nie wyznaje Ĺźadnej religii (liczba â&#x20AC;&#x17E;bezwyznaniowcĂłwâ&#x20AC;? wciÄ&#x2026;Ĺź roĹ&#x203A;nie), a sprawy majÄ&#x2026; siÄ&#x2122; podobnie takĹźe w innych krajach. Wydaje mi siÄ&#x2122;, Ĺźe wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie teraz nastaĹ&#x201A; czas, by wyruszyÄ&#x2021; do walki. gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; przestrzeniÄ&#x2026; ewangelizacji dla ojcĂłw sÄ&#x2026; ich wĹ&#x201A;asne domy. tak jak koĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A; powszechny definiuje siÄ&#x2122; przez trud gĹ&#x201A;oszenia ewangelii caĹ&#x201A;emu Ĺ&#x203A;wiatu, tak misjÄ&#x2026; rodziny, koĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a domowego, jest przekazywanie wiary z pokolenia na pokolenie. my, ojcowie, moĹźemy stopniowo, jeden dom po drugim, powstrzymaÄ&#x2021; falÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;bezwyznaniowoĹ&#x203A;ciâ&#x20AC;?, sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026;c chrystusowi i jego koĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;owi. dla naszego ojcowskiego powoĹ&#x201A;ania oraz misji rycerzy kolumba szczegĂłlnie wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwymi sÄ&#x2026; dwie kluczowe zasady ewangelizacji proponowane przez instytut Word on Fire: ewangelizacja przez kulturÄ&#x2122; oraz Ĺźycie zakorzenione w eucharystii. ewangelizacja przez kulturÄ&#x2122; wymaga zrozumienia tego, jakim jÄ&#x2122;zykiem naleĹźy mĂłwiÄ&#x2021; w ramach wspĂłĹ&#x201A;czesnej kultury. ojcowie mogÄ&#x2026; praktykowaÄ&#x2021; tÄ&#x2122; zasadÄ&#x2122; wewnÄ&#x2026;trz swoich rodzin W iÄ&#x2122;cej

przez dowiadywanie siÄ&#x2122; tego, co uwielbiajÄ&#x2026; ich dzieci i Ĺźony. jakie filmy oglÄ&#x2026;dajÄ&#x2026;? jaka muzyka im siÄ&#x2122; podoba? jakie sÄ&#x2026; ich ulubione gry lub platformy internetowe? jednym z najlepszych sposobĂłw budowania wiÄ&#x2122;zi z innymi jest aktywne zainteresowanie siÄ&#x2122; tym, co im sprawia przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. jednak ojcowie bardzo czÄ&#x2122;sto odnoszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do zainteresowaĹ&#x201E; swoich dzieci biernie lub lekcewaĹźÄ&#x2026;co. zaangaĹźuj czĹ&#x201A;onkĂłw swojej rodziny, rozmawiajÄ&#x2026;c z nimi o rzeczach, ktĂłre sÄ&#x2026; bliskie ich sercom i umysĹ&#x201A;om. Pokochaj to, co oni sami darzÄ&#x2026; miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201D; oczywiĹ&#x203A;cie pod warunkiem, Ĺźe jest to coĹ&#x203A; dobrego. PokaĹź im, Ĺźe obchodzi ciÄ&#x2122; to, co jest im tak drogie â&#x20AC;&#x201D; a wĂłwczas to, czym Ĺźyjesz ty sam, takĹźe stanie siÄ&#x2122; dla nich waĹźniejsze. a gdy zapracujesz na to, by omawiaÄ&#x2021; z nimi ich gusta, znajdziesz rĂłwnieĹź sposoby, by siaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x17E;ziarna sĹ&#x201A;owaâ&#x20AC;?, poprzez ktĂłre ewangelia moĹźe byÄ&#x2021; ĹźywÄ&#x2026; i zrozumiaĹ&#x201A;Ä&#x2026;. bycie zakorzenionym w eucharystii oznacza natomiast Ĺźycie duchowe oparte na ofierze chrystusa, w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci na naboĹźeĹ&#x201E;stwie do eucharystii. jak czÄ&#x2122;sto jesteĹ&#x203A; obecny na mszy Ĺ&#x203A;w.? jak czÄ&#x2122;sto spÄ&#x2122;dzasz czas na adoracji najĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;tszego sakramentu? nie moĹźesz dawaÄ&#x2021; czegoĹ&#x203A;, czego sam nie posiadasz. jeĹ&#x203A;li prĂłbujesz przybliĹźyÄ&#x2021; swojÄ&#x2026; rodzinÄ&#x2122; do chrystusa wĹ&#x201A;asnymi, ludzkimi siĹ&#x201A;ami, popeĹ&#x201A;niasz nie tylko wielki bĹ&#x201A;Ä&#x2026;d, ale teĹź prawdopodobnie sprowadzasz ich wszystkich na manowce. by staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; ojcem i mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2026; na miarÄ&#x2122; swojego powoĹ&#x201A;ania, musisz poznawaÄ&#x2021;, kochaÄ&#x2021; i sĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021; najwspanialszemu mÄ&#x2122;ĹźczyĹşnie, ktĂłry â&#x20AC;&#x17E;podjÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; walkÄ&#x2122;â&#x20AC;?. jezus wzywa nas do heroicznej cnoty, zaĹ&#x203A; eucharystia jest krzepiÄ&#x2026;cym w tej walce pokarmem. bierz udziaĹ&#x201A; we mszy Ĺ&#x203A;w. tak czÄ&#x2122;sto, jak to tylko moĹźliwe. idĹş na adoracjÄ&#x2122; i pozwĂłl swoim dzieciom zobaczyÄ&#x2021; ciÄ&#x2122; na kolanach â&#x20AC;&#x201D; zaangaĹźowanego w duchowÄ&#x2026; walkÄ&#x2122;. PeĹ&#x201A;nij w swoim domu rolÄ&#x2122; ofiarnego kapĹ&#x201A;ana, proroka i krĂłla. nie zadowalaj siÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;atwÄ&#x2026; kapitulacjÄ&#x2026;, gdy chodzi o Ĺźycie wieczne twojej rodziny. â&#x20AC;&#x17E;czyniÄ&#x2021; cokolwiek mniej â&#x20AC;&#x201D; znaczy mniej byÄ&#x2021; mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2026;â&#x20AC;?.â&#x2122;Ś jared zimmerer jest mÄ&#x2122;Ĺźem i ojcem szeĹ&#x203A;ciorga dzieci. PeĹ&#x201A;ni funkcjÄ&#x2122; dyrektora instytutu Word on Fire. naleĹźy do rady 7099 im. Ĺ&#x203A;w. Franciszka z asyĹźu w grapevine w teksasie.

artykuĹ&#x201A;ĂłW i materiaĹ&#x201A;ĂłW dla katolickich mÄ&#x2122;Ĺźczyzn i ich rodzin moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; na stronie WWW. dobryojciec . org .

listoPad 2019

â&#x2122;Ś C O L U M B I A â&#x2122;Ś 17


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:57 PM Page 18

ŁODzIe DO życIA wIecznegO Ręcznej roboty trumny wykonywane przez Rycerza symbolizują nadzieję i wiarę w Boże miłosierdzie

P

unktem zwrotnym w karierze Marcusa Daly’ego była msza św. pogrzebowa papieża Jana Pawła II. „Tam, na Placu św. Piotra przepełnionym pięknem sztuki i architektury, znajdowała się prosta, drewniana trumna z maryjnym krzyżem” — wspomina 51-letni Daly. „To był głęboki wyraz naszej nagości wobec Pana Boga. Przychodzimy na ten świat nadzy. I nadzy ten świat opuszczamy”. Ten widok rozbudził w Dalym — stolarzu-samouku, który niegdyś marzył o zostaniu konstruktorem łodzi — pragnienie, by budować okręty służące do innej podróży. w roku 2009 Daly sprzedał swoje przedsiębiorstwo położone na wyspie Vashon (jakieś 20 minut drogi promem od Seattle) i zajmujące się architekturą krajobrazu, by założyć firmę Marian caskets, tworzącą i sprzedającą trumny wzorowane na trumnie papieża Jana Pawła II. Daly kończy pracę nad trumną dzięki pomocy swojej żony Kelly oraz ich ośmiorga dzieci, a następnie rozsyła je po całym kraju. 18 ♦ C O L U M B I A ♦

LISTOPAD 2019

„wszystko to, co jest dla mnie ważne, dzięki tej pracy spotyka się w jednym miejscu” — mówi Daly, członek rady 13834 im. św. Brygidy w Seattle. nad wyprodukowaniem każdej trumny z drewna sosnowego lub dębowego Daly spędza około 25 godzin. większość z tych rękodzieł jest ozdobiona krzyżem i wielką literą „M” przypominającą o obecności Maryi podczas Ukrzyżowania, podobnie jak w herbie Jana Pawła II. na wielu trumnach wygrawerowana jest także modlitwa końcowa koronki do Miłosierdzia Bożego — „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami” — oraz przesłanie Miłosierdzia Bożego: „Jezu, ufam Tobie”. „U kresu naszego życia miłosierdzie jest tym, czego najbardziej pragniemy, a jednocześnie tym, co powinniśmy najhojniej rozdawać” — mówi Daly, który sam często modli się słowami koronki w czasie pracy.


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:57 PM Page 19

MiesiÄ&#x2026;c wszystkich dusz

 

Marcus Daly wraz ze swoim synem Stephenem podczas budowy drewnianych trumien w swoim warsztacie na wyspie Vashon w stanie Waszyngton

Mocowanie uchwytĂłw przy kaĹźdej z trumien przypomina z kolei dalyâ&#x20AC;&#x2122;emu o tych, ktĂłrzy wkrĂłtce bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; dĹşwigaÄ&#x2021; ciÄ&#x2122;Ĺźar ojca, matki, dziadka lub drogiego przyjaciela, odprowadzajÄ&#x2026;c ukochanÄ&#x2026; osobÄ&#x2026; na miejsce jej ostatecznego spoczynku. daly otrzymuje zamĂłwienia bezpoĹ&#x203A;rednio od rodzin, czÄ&#x2122;sto nawiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;c z nimi krĂłtkotrwaĹ&#x201A;e, ale gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokie relacje. â&#x20AC;&#x17E;czujÄ&#x2122; siÄ&#x2122;, jakbym otrzymaĹ&#x201A; Ĺ&#x201A;askÄ&#x2122; szerszego wejrzenia w ciaĹ&#x201A;o chrystusaâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; stwierdza. Jego Ĺźona i dzieci pomagajÄ&#x2026; mu w pracy na róşne sposoby â&#x20AC;&#x201D; od malowania grawerowanych modlitw po wyĹ&#x203A;cieĹ&#x201A;anie trumien rÄ&#x2122;cznie szytymi matami wypeĹ&#x201A;nionymi sĹ&#x201A;omÄ&#x2026;. ponadto, kaĹźdego wieczora odmawiajÄ&#x2026; róşaniec w intencji rodzin, ktĂłre niedawno straciĹ&#x201A;y lub wkrĂłtce stracÄ&#x2026; kogoĹ&#x203A; bliskiego. NiektĂłre z trumien dla zmarĹ&#x201A;ych Rycerzy sÄ&#x2026; zdobione rĂłwnieĹź emblematem czwartego stopnia. daly, ktĂłry doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A; do zakonu w 2011 roku, widzi zwiÄ&#x2026;zek miÄ&#x2122;dzy swojÄ&#x2026; pracÄ&#x2026; a pragnieniem ks.

LISTOPAD tradycyjnie jest miesiÄ&#x2026;cem poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;conym zmarĹ&#x201A;ym. RozpoczynajÄ&#x2026; go dwa waĹźne Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta: UroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Wszystkich Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tych 1 listopada, kiedy to KoĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A; czci Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tych przebywajÄ&#x2026;cych juĹź w niebie, oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych ZmarĹ&#x201A;ych 2 listopada, gdy modlimy siÄ&#x2122; za dusze wiernych zmarĹ&#x201A;ych. Katechizm KoĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a Katolickiego naucza: â&#x20AC;&#x17E;Ci, ktĂłrzy umierajÄ&#x2026; w Ĺ&#x201A;asce i przyjaĹşni z Bogiem, ale nie sÄ&#x2026; jeszcze caĹ&#x201A;kowicie oczyszczeni, chociaĹź sÄ&#x2026; juĹź pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzÄ&#x2026; po Ĺ&#x203A;mierci oczyszczenie, by uzyskaÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;toĹ&#x203A;Ä&#x2021; koniecznÄ&#x2026; do wejĹ&#x203A;cia do radoĹ&#x203A;ci nieba. To koĹ&#x201E;cowe oczyszczenie wybranych (â&#x20AC;Ś) KoĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A; nazywa czyĹ&#x203A;Ä&#x2021;cemâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x17E;KoĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A; od poczÄ&#x2026;tku czciĹ&#x201A; pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; zmarĹ&#x201A;ych i ofiarowaĹ&#x201A; im pomoce, a w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci OfiarÄ&#x2122; eucharystycznÄ&#x2026;, by po oczyszczeniu mogli dojĹ&#x203A;Ä&#x2021; do uszczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwiajÄ&#x2026;cej wizji Bogaâ&#x20AC;? (1030â&#x20AC;&#x201C;32). Oto kilka poboĹźnych praktyk, ktĂłrych Rycerze wraz z rodzinami mogÄ&#x2026; siÄ&#x2122; podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; w tym miesiÄ&#x2026;cu: â&#x20AC;˘ nowenna za zmarĹ&#x201A;ych rozpoczÄ&#x2122;ta najlepiej 2 listopada, podczas oktawy UroczystoĹ&#x203A;ci Wszystkich Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tych â&#x20AC;˘ nawiedzenie cmentarza â&#x20AC;&#x201D; prywatnie lub caĹ&#x201A;Ä&#x2026; rodzinÄ&#x2026;, radÄ&#x2026; czy parafiÄ&#x2026;; taka wizyta moĹźe staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; okazjÄ&#x2026; do uporzÄ&#x2026;dkowania i dekoracji nagrobkĂłw â&#x20AC;˘ ofiara za zmarĹ&#x201A;ych w formie jaĹ&#x201A;muĹźny, uczynkĂłw miĹ&#x201A;osierdzia, postĂłw, odpustĂłw, szczegĂłlnie zaĹ&#x203A; modlitw takich jak róşaniec, modlitwa przed lub po jedzeniu oraz tradycyjne Requiem aeternam: â&#x20AC;&#x17E;Wieczny odpoczynek racz im daÄ&#x2021;, Panie, a Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; wiekuista niechaj im Ĺ&#x203A;wieci. A dusze wiernych zmarĹ&#x201A;ych przez miĹ&#x201A;osierdzie BoĹźe niech odpoczywajÄ&#x2026; w pokoju wiecznym. Amenâ&#x20AC;?.

Micheala McGivneyâ&#x20AC;&#x2122;a, by wspieraÄ&#x2021; katolickie rodziny, ktĂłre straciĹ&#x201A;y swojego Ĺźywiciela. â&#x20AC;&#x17E;ludzie, ktĂłrzy zostali pozostawieni sami sobie, mogÄ&#x2026; potrzebowaÄ&#x2021; jedzenia lub dachu nad gĹ&#x201A;owÄ&#x2026;. ale jeszcze bardziej potrzebujÄ&#x2026; chrystusaâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; podkreĹ&#x203A;la daly. â&#x20AC;&#x17E;w pewnym sensie staram siÄ&#x2122; odzwierciedlaÄ&#x2021; na poziomie duchowym to, co ks. McGivney dokonywaĹ&#x201A; w sferze materialnejâ&#x20AC;?. pracujÄ&#x2026;c nad trumnÄ&#x2026;, daly prosi Boga, aby pomĂłgĹ&#x201A; mu byÄ&#x2021; poĹ&#x203A;rednikiem Jego ojcowskiego MiĹ&#x201A;osierdzia. â&#x20AC;&#x17E;kaĹźda trumna, ktĂłrÄ&#x2026; tworzÄ&#x2122;; kaĹźda relacja, w ktĂłrÄ&#x2026; wchodzÄ&#x2122;; kaĹźda dobra Ĺ&#x203A;mierÄ&#x2021;, o ktĂłrej siÄ&#x2122; dowiadujÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201D; staram siÄ&#x2122; to wszystko jakoĹ&#x203A; przyjmowaÄ&#x2021;â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; wyznaje. â&#x20AC;&#x17E;i mam nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe potrafiÄ&#x2122; to okazywaÄ&#x2021;, by nieĹ&#x203A;Ä&#x2021; pewnym ludziom pokĂłj i pocieszenieâ&#x20AC;?.â&#x2122;Ś BRiaN FRaGa pisze z Massachusetts, gdzie naleĹźy do rady 14236 im. ks. Johna F. hogana w dartmouth. listopad 2019

â&#x2122;Ś C O L U M B I A â&#x2122;Ś 19


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:57 PM Page 20

Raport specjalny

O

d kiedy Lilian Ferguson w 1972 roku osiedliĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; we Freeport na Bahamach, przeĹźyĹ&#x201A;a juĹź 5 huraganĂłw. Jednak Huragan Dorian byĹ&#x201A; inny niĹź poprzednie. Gdy wiatr wiejÄ&#x2026;cy z prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; niemal 300 km/h zerwaĹ&#x201A; dach jej domu, woda zalaĹ&#x201A;a caĹ&#x201A;Ä&#x2026; posiadĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;, siÄ&#x2122;gajÄ&#x2026;c aĹź do okien. â&#x20AC;&#x17E;Gdy wyjrzaĹ&#x201A;am przez okno, widzÄ&#x2026;c podnoszÄ&#x2026;cÄ&#x2026; siÄ&#x2122; wodÄ&#x2122; pomyĹ&#x203A;laĹ&#x201A;am sobie: ÂťDzisiaj zobaczÄ&#x2122; Jezusa twarzÄ&#x2026; w twarz, bo nie ma szans, bym zdoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a stÄ&#x2026;d uciecÂŤâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; wspomina Ferguson, ktĂłra mieszka samotnie, odkÄ&#x2026;d jej mÄ&#x2026;Ĺź zmarĹ&#x201A; przed czterema laty. â&#x20AC;&#x17E;Jeszcze nigdy nie widziaĹ&#x201A;am takiej burzy â&#x20AC;&#x201D; byĹ&#x201A;a naprawdÄ&#x2122; przeraĹźajÄ&#x2026;caâ&#x20AC;?. Huragan 5. kategorii uderzyĹ&#x201A; w Bahamy w dniach 1â&#x20AC;&#x201C;3 wrzeĹ&#x203A;nia, stajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; najbardziej niszczycielskÄ&#x2026; klÄ&#x2122;skÄ&#x2026; ĹźywioĹ&#x201A;owÄ&#x2026; w historii tego kraju. Rycerze Kolumba z BahamĂłw, Florydy i z caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata odpowiedzieli natychmiast. W ciÄ&#x2026;gu kilku dni na Funduszu Rady NajwyĹźszej na rzecz Odbudowy zebrano na ten cel ponad 620 tysiÄ&#x2122;cy dolarĂłw sumy darowizn, zaĹ&#x203A; Rada Stanowa Florydy, korzystajÄ&#x2026;c zarĂłwno z tych, jak i wĹ&#x201A;asnych Ĺ&#x203A;rodkĂłw, wysĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a zaopatrzenie do Archidiecezji Nassau. Lokalni Rycerze zadbali o to, aby ich sÄ&#x2026;siedzi â&#x20AC;&#x201D; tacy jak Ferguson â&#x20AC;&#x201D; mieli Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Ĺźe nie zostali sami i pozbawieni pomocy. Gdy tylko czĹ&#x201A;onkowie rady 10647 Wielka Bahama dowiedzieli siÄ&#x2122; o jej sytuacji, poĹ&#x203A;pieszyli, aby usunÄ&#x2026;Ä&#x2021; gruzy i zapobiec dalszym zniszczeniom przez pokrycie dachu papÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Oni zawsze tu sÄ&#x2026;â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; mĂłwi Ferguson. â&#x20AC;&#x17E;KaĹźda okazja, kaĹźdy kataklizm â&#x20AC;&#x201D; angaĹźujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; i pomagajÄ&#x2026;â&#x20AC;?. Ze wzglÄ&#x2122;du na przynaleĹźnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rad na Bahamach do rycerskiej jurysdykcji na Florydzie, inicjatywÄ&#x2122; w zakresie pomocy humanitarnej przejÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a tamtejsza Rada Stanowa. WspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;c blisko z Catholic Charities oraz ArchidiecezjÄ&#x2026; w Nassau, w przeciÄ&#x2026;gu kilku dni Rada Stanowa rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a wysyĹ&#x201A;kÄ&#x2122; prowiantu, wody, artykuĹ&#x201A;Ăłw medycznych oraz generatorĂłw prÄ&#x2026;du. 20 â&#x2122;Ś C O L U M B I A â&#x2122;Ś

LiSTOPAD 2019

Dostawa zaopatrzenia stanowiĹ&#x201A;a ogromne wyzwanie ze wzglÄ&#x2122;du na skalÄ&#x2122; szkĂłd wyrzÄ&#x2026;dzonych przez burzÄ&#x2122;, ktĂłra zrujnowaĹ&#x201A;a infrastrukturÄ&#x2122; na wyspach Abaco, dokonujÄ&#x2026;c potÄ&#x2122;Ĺźnych zniszczeĹ&#x201E; takĹźe na Wielkiej Bahamie. Pierwsze dostawy trzeba byĹ&#x201A;o zrealizowaÄ&#x2021; przy pomocy prywatnego samolotu. NastÄ&#x2122;pnie Rycerze wysĹ&#x201A;ali statkiem towarowym dwa kontenery â&#x20AC;&#x201D; kaĹźdy o pojemnoĹ&#x203A;ci ponad 90 metrĂłw szeĹ&#x203A;ciennych do portu we Freeport na Wielkiej Bahamie. Lokalni Rycerze pomogli w rozĹ&#x201A;adunku i dystrybucji zaopatrzenia. â&#x20AC;&#x17E;Czujemy siÄ&#x2122; dobrze, robiÄ&#x2026;c coĹ&#x203A; dla ludzi, choÄ&#x2021; sami rĂłwnieĹź ponieĹ&#x203A;liĹ&#x203A;my szkodyâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; mĂłwi Nolan Dean, czĹ&#x201A;onek rady 10647, ktĂłry przetrwaĹ&#x201A; burzÄ&#x2122; na strychu swojego domu. â&#x20AC;&#x17E;To sprawia, Ĺźe jestem dumny z bycia Rycerzemâ&#x20AC;?. Kolejny kontener trafiĹ&#x201A; do Nassau. Stosunkowo sĹ&#x201A;abo dotkniÄ&#x2122;ta kataklizmem stolica przyjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a tysiÄ&#x2026;ce osĂłb uciekajÄ&#x2026;cych z wysp Abaco. Archidiecezja Nassau prosiĹ&#x201A;a o dostawÄ&#x2122; dla miejskich schronisk. Ordynariusz Diecezji Nassau abp Patrick Pinder wezwaĹ&#x201A; Rycerzy takĹźe do modlitwy. â&#x20AC;&#x17E;Prosimy, abyĹ&#x203A;cie trwali w modlitwie za nasâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; powiedziaĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x17E;Mimo Ĺźe za kilka tygodni moĹźemy zniknÄ&#x2026;Ä&#x2021; z mediĂłw i pierwszych stron gazet, pamiÄ&#x2122;tajcie, Ĺźe (â&#x20AC;Ś) praca, ktĂłra na nas czeka, bÄ&#x2122;dzie trwaÄ&#x2021; bardzo dĹ&#x201A;ugoâ&#x20AC;?. Delegat Stanowy Scott Oâ&#x20AC;&#x2122;Connor stwierdziĹ&#x201A;, Ĺźe Rycerze na Florydzie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; dĹ&#x201A;ugotrwale zaangaĹźowani w niesienie pomocy. â&#x20AC;&#x17E;Prawdopodobnie bÄ&#x2122;dziemy wysyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; kontenery przez 3â&#x20AC;&#x201C;4 kolejne miesiÄ&#x2026;ceâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; powiedziaĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x17E;Traktujemy tÄ&#x2122; pomoc jako pewien procesâ&#x20AC;?. Rada Stanowa ustala rĂłwnieĹź szczegĂłĹ&#x201A;y prac, jakie Rycerze z Florydy majÄ&#x2026; podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; na Bahamach w lato przyszĹ&#x201A;ego roku, aby naprawiÄ&#x2021; i odbudowaÄ&#x2021; tamtejsze budynki szkolne. â&#x20AC;&#x17E;JesteĹ&#x203A;my rodzinÄ&#x2026;â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; dodaĹ&#x201A; Oâ&#x20AC;&#x2122;Connor. â&#x20AC;&#x17E;Oni sÄ&#x2026; naszymi braÄ&#x2021;mi i siostrami. JesteĹ&#x203A;my tu po to, Ĺźeby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; ich w opiekÄ&#x2122;â&#x20AC;?.â&#x2122;Ś

    

Rycerze niosÄ&#x2026; pomoc oďŹ arom huraganu na Bahamach


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:58 PM Page 21

   

Poprzednia strona: Niszczycielskie skutki Huraganu Dorian na wyspie Wielkie Abaco sfotografowane po 4 wrzeĹ&#x203A;nia. Huragan 5. kategorii uderzyĹ&#x201A; w pĂłĹ&#x201A;nocne Bahamy. â&#x20AC;˘ Zgodnie z ruchem wskazĂłwek zegara od lewej: Delegat Stanowy Florydy Scott Oâ&#x20AC;&#x2122;Connor prowadzi akcjÄ&#x2122; Rycerzy. â&#x20AC;˘ Kobieta przyglÄ&#x2026;da siÄ&#x2122; Rycerzom rady 10647 Wielka Bahama naprawiajÄ&#x2026;cym zniszczony dach jej domu 12 wrzeĹ&#x203A;nia. â&#x20AC;˘ CzĹ&#x201A;onkowie rady 10647 dostarczajÄ&#x2026; opiekacz gazowy do domu pozbawionego energii elektrycznej na Wielkiej Bahamie 14 wrzeĹ&#x203A;nia. â&#x20AC;˘ CzĹ&#x201A;onkowie rady 3080 Fort Lauderdale (Floryda) Ĺ&#x201A;adujÄ&#x2026; zaopatrzenie dla Freeport na Wielkiej Bahamie 9 wrzeĹ&#x203A;nia.

LISTOPAD 2019

â&#x2122;Ś C O L U M B I A â&#x2122;Ś 21


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:58 PM Page 22

Rycerz w biegu UdziaĹ&#x201A; w ponad 100 maratonach pomĂłgĹ&#x201A; Rycerzowi z Missouri wzrastaÄ&#x2021; w wierze i wytrwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci Bill Pauls

WYZWANIE PRZYJÄ&#x2DC;TE Wszystko zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o siÄ&#x2122; w 1995 roku. MiaĹ&#x201A;em pracÄ&#x2122; w terenie, w czasie ktĂłrej chodziĹ&#x201A;em 13-15 km dziennie. Ale potem zostaĹ&#x201A;em asystentem ds. gleboznawstwa w stanie Missouri. SiedziaĹ&#x201A;em caĹ&#x201A;y dzieĹ&#x201E; przy biurku i przybywaĹ&#x201A;o mi na wadze. Wtedy mĂłj syn, Jeff, powiedziaĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x17E;Wiesz, tato, zaczynasz wyglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; jak typowy facet w Ĺ&#x203A;rednim wiekuâ&#x20AC;?. Z poczÄ&#x2026;tku mnie to rozzĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ciĹ&#x201A;o, ale potem zdecydowaĹ&#x201A;em: â&#x20AC;&#x17E;OK, dzieciaku. Ja Ci jeszcze pokaĹźÄ&#x2122;â&#x20AC;?. WyszedĹ&#x201A;em z domu i pokonaĹ&#x201A;em okoĹ&#x201A;o 16 km, Ĺźeby zobaczyÄ&#x2021;, jak daleko zdoĹ&#x201A;am przebiec. WiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; drogi musiaĹ&#x201A;em przespacerowaÄ&#x2021;, ale udaĹ&#x201A;o mi siÄ&#x2122;. Nigdy tego nie zapomnÄ&#x2122;. Potem Jeff powiedziaĹ&#x201A;, Ĺźe daje mi 10 miesiÄ&#x2122;cy na odzyskanie formy i razem pobiegniemy w maratonie w St. Louis. ZapytaĹ&#x201A;em go, jaka to odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Kiedy odpowiedziaĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x17E;42 kmâ&#x20AC;?, powiedziaĹ&#x201A;em: â&#x20AC;&#x17E;To jest najgĹ&#x201A;upsza rzecz, jakÄ&#x2026; kiedykolwiek usĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;em. Dlaczego ktoĹ&#x203A; miaĹ&#x201A;by to zrobiÄ&#x2021;?â&#x20AC;?. OdpowiedziaĹ&#x201A;: â&#x20AC;&#x17E;Dowiesz siÄ&#x2122;, gdy zaczniesz trenowaÄ&#x2021;â&#x20AC;?. PRZEMIERZANIE DYSTANSU ZaczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;em biegaÄ&#x2021; i wkrĂłtce dostaĹ&#x201A;em zapalenia rozciÄ&#x2122;gna podeszwowego, zapalenia Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2122;gien oraz obrzÄ&#x2122;ku miÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;nia piszczelowego â&#x20AC;&#x201D; podaj jakÄ&#x2026;kolwiek przypadĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;, a ja na pewno jÄ&#x2026; miaĹ&#x201A;em. Potem Jeff poleciĹ&#x201A; mi ksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; o tym, jak przebiec swĂłj pierwszy maraton, ktĂłrÄ&#x2026; przeczytaĹ&#x201A;em od deski do deski. Ona pomogĹ&#x201A;a mi dobraÄ&#x2021; odpowiednie buty, biegaÄ&#x2021; we wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwych odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ciach i prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;ciach, wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwie trenowaÄ&#x2021;. I tak wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie robiĹ&#x201A;em. ZwolniĹ&#x201A;em, 22 â&#x2122;Ś C O L U M B I A â&#x2122;Ś

LISTOPAD 2019

nauczyĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; treningu, zmieniĹ&#x201A;em dietÄ&#x2122; i rzuciĹ&#x201A;em palenie. Pierwszy maraton przebiegliĹ&#x203A;my razem w St. Louis. Jeff skoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; przede mnÄ&#x2026;, ale wrĂłciĹ&#x201A; i pomĂłgĹ&#x201A; mi pokonaÄ&#x2021; ostatnie wzgĂłrze. PĹ&#x201A;akaĹ&#x201A;em pod koniec tego biegu. ZĹ&#x201A;apaĹ&#x201A;em bakcyla. Przez cztery lata biegaĹ&#x201A;em dwa-trzy maratony rocznie. W trakcie mojego dziesiÄ&#x2026;tego maratonu, biegnÄ&#x2026;c przez pola kukurydzy w Iowa, usĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;em o 50 States Marathon Club. Nigdy nie miaĹ&#x201A;em zamiaru biegaÄ&#x2021; maratonĂłw w kaĹźdym stanie, dopĂłki nie spotkaĹ&#x201A;em zaĹ&#x201A;oĹźyciela klubu, Steveâ&#x20AC;&#x2122;a Booneâ&#x20AC;&#x2122;a. CzĹ&#x201A;onkowie klubu byli prawdziwym wsparciem i teraz mamy dobrych przyjaciĂłĹ&#x201A; w caĹ&#x201A;ym kraju. BiegliĹ&#x203A;my w maratonie na Hawajach i Alasce, w Kalifornii, Maine i Kolorado. ZbiegaliĹ&#x203A;my z gĂłry podczas burzy z piorunami. ByliĹ&#x203A;my w najpiÄ&#x2122;kniejszych miejscach na ziemi. Po ukoĹ&#x201E;czeniu drugi raz serii maratonĂłw we wszystkich 50 stanach, zamierzaĹ&#x201A;em zrezygnowaÄ&#x2021;. Ale wystartowaĹ&#x201A;em juĹź w kolejnych biegach w Ohio i Missouri, wiÄ&#x2122;c w tych dwĂłch stanach biegĹ&#x201A;em juĹź po raz trzeci. PomyĹ&#x203A;laĹ&#x201A;em wiÄ&#x2122;c: â&#x20AC;&#x17E;W sumie to mogÄ&#x2122; jeszcze raz. PotrzebujÄ&#x2122; celuâ&#x20AC;?. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; facetĂłw dobijajÄ&#x2026;c do siedemdziesiÄ&#x2026;tki, prĂłbuje sobie znaleĹşÄ&#x2021; bujany fotel. Ale ja wciÄ&#x2026;Ĺź czujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; mĹ&#x201A;odo. ZNALEĹšÄ&#x2020; SWĂ&#x201C;J CEL Duchowy aspekt biegania pojÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;em trochÄ&#x2122; później. Po jakimĹ&#x203A; czasie bieganie moĹźe siÄ&#x2122; znudziÄ&#x2021;, ale duchowe spojrzenie odnowiĹ&#x201A;o mĂłj entuzjazm. Podczas maratonu mam piÄ&#x2122;Ä&#x2021; godzin na modlitwÄ&#x2122;. MogÄ&#x2122; odmĂłwiÄ&#x2021; kilka róşaĹ&#x201E;cĂłw, jeĹ&#x203A;li chcÄ&#x2122;. Nie biegam juĹź, nie modlÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; jednoczeĹ&#x203A;nie w swoich intencjach lub za kogoĹ&#x203A;. Nie wiem, czy nadal byĹ&#x201A;bym biegaczem, gdybym nie doĹ&#x203A;wiadczyĹ&#x201A; tego ponownego rozpalenia wiary. DziÄ&#x2122;ki Jeffowi zaangaĹźowaĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź w LIFE Runners. ZaĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A;em siedzibÄ&#x2122; klubu w mojej rodzinnej miejscowoĹ&#x203A;ci Columbia i zaczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;em startowaÄ&#x2021; w maratonach w koszulce LIFE RunnerĂłw (Napis na plecach brzmi: â&#x20AC;&#x17E;PamiÄ&#x2122;taj o nienarodzonych. Jr 1,5)â&#x20AC;?. To o wytrwaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; i cierpliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; chodzi w maratonie, a to z kolei bardzo Ĺ&#x203A;ciĹ&#x203A;le pokrywa siÄ&#x2122; z wiarÄ&#x2026;. JeĹ&#x203A;li masz cierpliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i sĹ&#x201A;uchasz, poznajesz BoĹźy cel dla siebie. Bieganie pomogĹ&#x201A;o mi zachowaÄ&#x2021; mĹ&#x201A;odoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i ekscytacjÄ&#x2122; przygodÄ&#x2026; Ĺźycia, ktĂłrÄ&#x2026; Jezus daje nam wszystkim. Po prostu uwielbiam robiÄ&#x2021; to, co robiÄ&#x2122; i cieszÄ&#x2122; siÄ&#x2122;, Ĺźe BĂłg umieĹ&#x203A;ciĹ&#x201A; mnie tu, gdzie jestem.â&#x2122;Ś BILL PAULS, Rycerz Kolumba z ponad 40-letnim staĹźem, obecnie peĹ&#x201A;ni funkcjÄ&#x2122; PrzewodniczÄ&#x2026;cego ds. Kultury Ĺťycia w radzie 6365 Jeziora Ozarks w Camdentown w stanie Missouri. Jest takĹźe czĹ&#x201A;onkiem zarzÄ&#x2026;du lokalnego centrum opieki dla kobiet w ciÄ&#x2026;Ĺźy.

  

Od Redakcji: Bill Pauls dziwiĹ&#x201A; siÄ&#x2122; kiedyĹ&#x203A;, dlaczego ktoĹ&#x203A; w ogĂłle chciaĹ&#x201A;by przebiec 42 kilometry. Później jednak jego syn sprowokowaĹ&#x201A; go do podjÄ&#x2122;cia prĂłby. Rzuciwszy palenie i pozbywszy siÄ&#x2122; 27 kilogramĂłw przebiegĹ&#x201A; pierwszy maraton w 1996 roku, dzieĹ&#x201E; przed swoimi 47. urodzinami. Od tamtej pory przebiegĹ&#x201A; maraton w kaĹźdym z 50 stanĂłw â&#x20AC;&#x201D; i to dwukrotnie. Po raz pierwszy spotkaĹ&#x201A;em Paula, Rycerza z rady 6369 jeziora Ozarks w camdenton w stanie Missouri, na poczÄ&#x2026;tku paĹşdziernika 2013 roku. Obaj podróşowaliĹ&#x203A;my do PoĹ&#x201A;udniowej dakoty, aby pobiec w maratonie crazy Horse Memorial z dziesiÄ&#x2026;tkami LiFe Runners, czĹ&#x201A;onkĂłw miÄ&#x2122;dzynarodowej druĹźyny biegaczy, ktĂłra dziaĹ&#x201A;a w obronie Ĺźycia. NagĹ&#x201A;a, masywna zamieÄ&#x2021; zatrzymaĹ&#x201A;a nas w tamten weekend w domu, ale kaĹźdy kolejny wyĹ&#x203A;cig jest zawsze tuĹź za rogiem. Paul w styczniu tego roku juĹź po raz drugi sprostaĹ&#x201A; wyzwaniu polegajÄ&#x2026;cemu na ukoĹ&#x201E;czeniu maratonu w 50 stanach. Ĺ Ä&#x2026;cznie ma na koncie ukoĹ&#x201E;czenie 108 biegĂłw. Niedawno dogoniĹ&#x201A;em go â&#x20AC;&#x201D; mĂłwiÄ&#x2026;c w przenoĹ&#x203A;ni â&#x20AC;&#x201D; by opowiedziaĹ&#x201A; o tym, jak zaczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; biegaÄ&#x2021; i co sprawia, Ĺźe wciÄ&#x2026;Ĺź siÄ&#x2122; nie zatrzymuje. â&#x20AC;&#x201D; alton j. Pelowski


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:58 PM Page 23

Bill Pauls w swoim domu w Camdentown w stanie Missouri. Na ścianach wiszą medale za udział w maratonach i inne pamiątki.

L ILSI T ST OOP PAADD 2200 11 99

♦ C O L U M B I A ♦ 23


NOV19 P 11_29 FINAL2.qxp_Mar E 12 12/2/19 10:50 AM Page 24

n a j w y b i t n i e j s z e r a dy n ag ro d zo n e

Najwybitniejsze rady nagrodzone

a

ż 1317 rad otrzymało nagrodę najwybitniejszej rady, najwyższe możliwe wyróżnienie rady lokalnej rycerzy Kolumba, za rok bratni 2018-19. rady te, kierowane przez wymienionych poniżej wielkich rycerzy, przeprowadziły wymagane charytatywne i bratnie programy w ramach kategorii w modelu „wiara przez uczynki”, a także osiągnęły swoje cele członkowskie. Każda rada otrzyma od rady najwyższej grawerowaną tablicę w uznaniu tego osiągnięcia. spośród niżej wymienionych rad 202 otrzymały Podwójną nagrodę najwybitniejszej rady za osiągnięcie minimum 200% wymaganego celu członkowskiego. 180 rad otrzymało Potrójną — lub wyższą — nagrodę najwybitniejszej rady. • Liczby na czerwono wskazują rady, które uzyskały Podwójną nagrodę najwybitniejszej rady. • Liczby na niebiesko wskazują rady, które uzyskały Potrójną — lub wyższą — nagrodę najwybitniejszej rady. 3480 rad otrzymało nagrodę im. Kolumba za doskonałość programową, a 2795 otrzymało nagrodę im. ks. Mcgivney’a za spełnienie wymogu członkowskiego.

764 Timothy S. Steigerwald 7584 John H. Cooper 10232 Joseph C. McCarty 12150 Randall H. Ross 12618 Kevin H. Young

ALABAMA

7070 Michael J. Mravinec 8045 C. Mark Steffler 12658 Joseph S. Angeles 17034 Glenn V. O’Neill ALBERTA

1229 6627 7465 11675 12246 12449

David J. Schmidt Thomas G. Donnelly Kevin R. Barnes Matthew A. Scheller Douglas M. Gasser Fred M. De Vera Jr. William E. Breen Michael D. Cates Paul L. Rodriguez Angel A. Federico Jorge Rivas Gary J. Kluthe

ARIZONA

13272 13836 13841 14121 14804 17036

10208 Edward T. Doyle 11294 Gene A. Salman Jr. 16947 Charles M. Byrd ARKANSAS

4 7 15 36 2978 4313 5467

Ernest J. Mintel Craig D. Weske Philip A. Mazzatti Michael A. Gimmelli Ronald E. Painchaud David James Imhof Anthony E. Monelli

CONNECTICUT

24 ♦ C O L U M B I A ♦

10705 David L. St. Hilaire 11913 Gregory J. Dembowski 16858 James A. Brino\ 2760 Patrick J. Engelhardt 16402 Ethan K. Andrews DAKOTA PÓŁNOCNA

1079 2686 6117 11739 13302 15457 15817 16759

Vincent H. Boddicker Scott W. Bollinger Ryan R. Fowler Patrick A. Danielson Darrell J. Sieve Toby J. Mallmann Nicholas S. Nielson Scott R. Kolousek

DAKOTA POŁUDNIOWA

16771 George J. Meringolo

8120 10157 10850 11483 11673 11850 12159 12240 13153 13307 13338 13654 13900 14573 15154 15225 15332 15675 15781 16492 17003 17029

George W. Kimmel Kevin M. Greeno Danny R. Scott John W. Funk Ricardo Miro Vincent A. McCormick Frederick J. Daniels Thomas J. Finan Daniel R. Taylor William A. Renn Anthony M. Bubbico Jr. Gustavo T. Navarro Thomas J. Mooney Gerald F. Grillo Martin A. Faulmino Michael W. Clemmer Dale A. Haas David A. Morone David H. Clough II Paul Coronato Lino De La Cruz Brian D. Werring

8731 10821 11340 11458 12580 12862 12905 12942 12984

Timothy M. Wilson Lynn W. Hinson Kenneth L. Boone James L. Brazeale Gary A. Major Anthony J. Oresteen Daniel J. Dant Dr. James M. Borzak Patrick Pasquale Pappa Jonathan A. Von Plinsky James J. Blankenheim Jack B. Planchard Donald W. Williams Andrew K. Lewis William J. Bradburn Jerry Tiarsmith Ely E. Elefante David F. Mitchell

GEORGIA

13437

13808

14181 14425 14496 15848 16513 16534 16870

6734 10475 12045 14663 15124 16002 16109 16267 17042

Rolando L. Juanillo Eugene G. Sacdalan Francis T. Ponce Cary Steven Sparks Michael A. Owen Vincent L. Lopez Jose R. Aranda Randall Tom Alejandro G. Manansala

1363 1416 1663 8310 10581 11623

Edward C. Livingston Karlton W. Corbin Robert G. Nobles Bill G. Baker Walter J. Donovan Jr. David M. Sonnen

2191 3674 4739 4836 6521 6993 8022 10637 10926 11027 11110 11149 11232 12286

William John Spencer Daniel B. Love Patrick M. Hickey Robert M. Gawronski Louis A. Nicpon Joost Sluis Stephen P. Cerve Brian C. Bergmann Timothy J. Pastern Richard J. Clish Daniel A. Mondt Nathan M. Redwitz Daniel L. Mott Larry Lavin

HAWAJE

DELAWARE

6375 9542 11302 13242

Ryan M. Anderson Nathan J. Ledoux Jack J. Heretik Patrick J. Ambrogio

611 3080 3358 5635 5845 6391 6800 7210 7272 7408 7420 7667 7826

Joshua R. Currie Austin E. Scott Michael J. Deering Daniel R. Kilbride Randall W. McClure Victor Fee Greco Michael J. Kelly James A. De Luca Robert R. Roque Brian E. Volman Rudy P. Mendez Paul M. Robert Johnnie L. Turner

DYSTRYKT KOLUMBII

FLORYDA

ListoPad 2019

IDAHO

ILLINOIS

16011 Michael Antho Maziarek 16369 Randall P. Nicholson 16446 Bartolomeo A. Fiore 16660 David C. Braun 1542 1790 5521 6323 12379 12510 13504 13968 14214 14555 17043 17069

Jason G. Sarver Michael S. Esselburn Eric M. Van Meter Michael G. Delucenay Andrew D. Litchfield Michael G. Hanlon Thomas A. Zuzzio Walter P. Peycha David M. Roesener Steven Grundhoefer Richard C. Alexander Ryan A. Borden

510 707 743 936 1164 1961 2576 2818 4208 4236 5660 7284 7823 8114 8178 8269 8702 9224 10558 11192 11222 11468 12129 12193 12334 12432 13159 13160 13314 13960 14131 14267 14695 14977 14987 15049 15060 15336 15603 15813 15921 16922

Michael A. Loomis Dean B. Stone Martin S. Girard James L. Stillman Phillip K. Hascall Daniel T. Hilgers Alan L. Page Dale J. Asleson Sean F. Devine Meyer Isidore J. Haverland James P. Bisenius Chris C. Jones Robert G. Kass Eric R. Frana Joshua C. Grau Steven L. Eganhouse John E. Kooiker Charles E. Putbrese Robert J. Den Hartog Pedro V. Moreno Clifford J. Grant Jerome J. Droll Kevin R. Hayes James D. Crawford Travis M. Eisenbarth Keith A. O’Bryan Michael J. Mathis Brian P. Lang Kevin L. Boehmer Jorge A. Castaneda Higinio Cepeda Julio Cesar Lopez Patrick G. Dierickx Alexander J. Peters Paul R. Lee Ronald D. Conner Ronald J. Meyer Dale W. Engelken Jason D. Madison Jamie J. Bahl Matthew A. Vajgrt Lorenzo Silva

INDIANA

IOWA

874 1271 1658 1990 2475 3571 3672 4112 4581 4588 5696 6028 6031 6332

Benny N. Beltran Sean P. Hurley Kenneth I. Dorrance Matthew G. Straup John Velasquez Patrick H. Au David B. Schaefer Norman W. Shull Andrew C. Sabala Don Wesley Arnold Martin Gallegos Edwin N. Flores Tom Breneman Jr. Anthony J. Di Bernardo 7390 Delbert E. Clark 7950 Peter D. Venturini

KALIFORNIA

7987 Edward J. Belmessieri 9076 Carlos G. Bituin 9213 Cruz J. Herrera 9665 Christopher Morales 9714 John A. Paes 9986 James T. Duffy 10287 Kenneth J. Eazell 10414 Antonio S. Salas 10494 Oscar R. Miranda 10667 Rick L. Biggs 11393 John J. Stanton 11632 Michael R. Ercolano III 12050 Eric T. Robles 12383 Jesselton A. Gregorio 12587 Timothy P. Cox 12938 Gary P. Markowski 13237 Joselito G. Turdanes 13555 Michael R. Harvey 14158 Domingos Fernandes 14541 Vincent G. Pediapco 14836 Gerardo B. Lasola 15034 Daniel Rodriguez 15317 Jose A. Katigbak 15339 Steven J. Enright 15625 Dominick J. Amadeo 15671 Rod E. Wheeler 16154 Manuel P. Reyes 16185 Stephen E. Socha 16452 John C. Toomey 16488 Frank R. Nainoa 16584 Alexander E. Quadra Sr. 16687 David D. Garrett 16770 Dwight J. Speir 17037 Robert S. Martinez 902 976 4708 10211 12577 16168

Douglas L. Ebert David M. Englestad Jr. Bryant D. Suellentrop Luke J. Pfeifer William L. Koch Martin D. Shibler

2829 6970 7186 8664 9560 10910

Scott M. Stewart Joseph F. Stanley Thomas E. Blum Joseph A. Tobin Thomas R. Mataconis Christopher A. Kremer Michael A. Garguilo Victor M. Sanchez Dennis A. Puntel Keith R. Kosinski Denis P. Murray Dosie Comer Kenneth R. Johnston Jack C. Faulkner

KANSAS

KAROLINA PÓŁNOCNA

11180 11265 12266 12455 13236 13488 13812 14087

6726 Alan D. Chambers 7062 Donald O. Baker 11325 Dr. Richard William Swain 12366 Richard H. Gagnon 16903 Thomas Hrica

KAROLINA POŁUDNIOWA

390 10725 12502 14372 14604 15525 15841 15914 15979 16125

Paul V. Tadatada Richard L. Coomes Michael D. Nachazel Jeffrey W. Terhune Patrick J. Murta Joseph W. Carter Jr. John B. Bates Jason G.L. Bochert Michael R. Koenig Michael J. Mudd

KENTUCKY


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:58 PM Page 25

N A J W Y B I T N I E J S Z E R A DY N AG RO D ZO N E 539 Donald Vincent Sweeney 8539 Graham W. Haworth 13099 Telesforo H. Barrera 14338 William T. Christman 14479 David G. Verlinde

KOLORADO

1406 10500 10681 10889 12861 16692

Gerrard R. Giles Christopher Chen Gerardo A. Bautista Jr. Reynaldo Verzosa Edwin P. Festejo Douglas L. Dang

1286 1337 3465 3634 4010 4562

John M. Fruge William R. Brinkerhoff Lynn Boudreaux Jr. Lance J. Marino Thomas O. Mayeux Kenneth N. Chamberlain David G. Senn Michael A. Abbate Sr. Merlin A. Hymel Jr. John R. Albarez John M. Vitacca Stephen F. Hart Christopher A. Thibodeaux Tyler D. Foreman

KOLUMBIA BRYTYJSKA

LUIZJANA

9247 9623 9933 10080 10728 12529 13819

14542

3655 Oliver I. Yumul 3693 Pastor G. Alband Jr. 3711 Tranquilino T. Zamora Jr. 3817 Constancio T. Dinio 3888 Floro Palaypay Sotto 3939 Paulino L. Corpuz 4073 Rommel S. Ramos 4109 Francisco V. Doliente 4268 Herminigildo B. Pacis 4277 Reynaldo B. Santiago 4278 Michael D. Bautista 4318 Eduardo P. Lim 4465 Feliciano L. Andres 4506 Benito I. Caluya 4610 Antonio A. Cariaso 4758 [No officer listed] 5018 Ric L. Salviejo 5120 Eduardo F. Estopace 5269 Armando S. Bautista 5270 Augustus D. Reyes 5327 Porfirio R. Rocero 5691 Ceasar A. Mercado 5775 Alfredo S. Atraje 5994 Fidel S. Tolentino 6071 Allan S. Maglipon 6073 Emmanuel L. Navarrete 6075 Pepito O. Marcelo 6080 Hesiquio R. Mallillin 6085 Romeo R. Tizon 6171 Alfonso Q. Senin 6236 Cedric D. Juan 6303 Edgardo M. Tello 6704 Juan R. Ramirez 6732 Charlito E. Mabao 6822 Genaro P. Gonzales Jr. 6956 Reyson M. Trinidad 7126 Lolito M. Esteban 7158 Vic T. Domondon 7178 Federico E. Ruiz Jr. 7400 Marcelino R. Barlis 7632 Celso C. Fernando 8205 Matias V. Defensor Jr. 8226 Joey M. Gonzaga

LUZON PÓŁNOCNY

8254 8373 8432 8444 8514 8677 8693 8833 8834 9006 9087 9116 9119 9155 9185 9440 9459 9489 9582 9591 9723 9763

9874 9878

9934 10039 10103 10132 10290

10353 10399

10550 10582 10695 10738 10825 11124 11754 11765 11979 11990 12010 12125 12259

12507

12513 12528 12568 12651 12760 12794 13059 13332 13725 13774

13852 13919 13947 14147 14177 14226

14231 14311 14324 14353 14569 14570 14742 14743 14876 14900 14908 15097 15167 15170

Juan E. Gamboa III Joseph A. Pua Lowell P. Esguerra Francisco A. Valdez Robert P. Castro Gilbert G. Crisostomo Florencio S. Alcaraz Perlito J. Bartolome Domingo D. Dallo Raul R. Alcaraz Gary T. Gombio [No officer listed] Teodoro D. Paragas Fred B. Subillaga Jr. Pablo R. Fangonilo Edgard E. Umbrete Arsenio B. Sumaoy Jose R. Flores Michael P. Lacson Antonio R. Espiritu Biodor P. Bonifacio Jr. Jonathan P. Pagaragan Junipher A. Sumadia Efigenio J. Panganiban Valeriano B. Parinas Arsenio V. Francisco Manuel R. Dayauon Melchor M. Salazar II Belmor Inocente Rosales Fabian B. Awal Romeo Berboso Dela Cruz Benjamin F. Mendoza Ernesto V. Mariano Enrico C. Demetillo Eduardo S. Borja Leopoldo B. Barrozo Randy M. Seramines Alexander P. Bulicatin Glicerio S. De Vera Jr. Wilfredo E. Domingo Enrico C. Nera Alberto L. Apangdan Angelito R. Mariano Fernando Meliton Cajigal Cala Reynaldo R. Pagaduan Feliciano M. Soler Floriano G. Directo Tomas A. Polking Joseph C. Baccay Petronilo P. Brigola Danilo B. Arindaing Arnold M. Funtila Romeo A. Bagagunio Joselito P. Pascual Dr. Marcelo Xabut Jaochico Henry A. Magcuyao Mamerto S. Santos [No officer listed] Lronilo S. Cortez Marcelino C. Bundoc Fortunato P. Romero Jr. Adriano C. Guinto Alfredo F. Aoalin [No officer listed] Rufino W. Sun Jr. Ramil S. Katipunan Rogelio E. Tangalin [No officer listed] [No officer listed] Victorino E. Gatdula Aberlardo T. Pagaduan [No officer listed] Genard P. Velasco Joeper M. Batac Albee O. Dangatag

15221 15273 15309 15311 15428 15432 15441 15459 15470 15554 15559 15587 15604 15628 15641 15697 15702 15709 15948 15998 16110 16131 16136

16149 16242 16286 16302 16314 16323 16416 16431 16447 16476 16477 16485 16524 16563 16564 16597 16632 16651 16704 16755 16789 16847 16894 16933 16993

16998

17004 17012 17045 17100 1000 3469 3937 3951 4103 4104 4407 5311

Mario S. Valdez June I. Cruz Conrado P. Aquino Manuel F. Padilla Orlando P. Esnara Wilfredo P. Munsayac Reynaldo Libatique Roy D. Carino Alexto A. Valentin Reil A. Bayate Roolfo T. Perez Alexander Lumague [No officer listed] Josefino L. Rivera [No officer listed] Hector B. Geronimo Carlos Z. Celadina Romeo N. Acquiat Ulyses B. Quingino Jovito B. Catungal Nemesio B. Titiwa Alfredo L. Guivac Rene Michael G. Sanqui Dindo D. David Francis S. Lozano [No officer listed] Willie D. Virgines Joel J. Jamelarin Asisclo B. Avestruz [No officer listed] Alvin Dale Melag [No officer listed] Leonardo A. Lachica Arnolfo R. Argote Jonathan C. Carino Tibaldo T. Pakipac Jomar R. Fernandez Erwin M. Coronacion Nelson Yumol Baluyot Alfon V. Gatchallan Renato P. Guillermo Angelo Thomas A. Almazan Aurelio B. Cajulao [No officer listed] Cornelio Cagurangan Benjamin P. Carbonell Benjamin R. Rufino Laurino D. Macadangdang Ricardo S. Mendoza Jr. Mark L. Gregore Walter A. Marasigan Robert Alvin A. Yap Narciso De Guzman Paladan Reynaldo D. Valencia Severino V. Maaliw Onofre Espejo Charlie S. Sampedro Cario B. Carta Angelito B. Joven Nestor H. Mercado Emilio Jose A. Contreras Cielito F. Habito Reynaldo E. Tortona Ruben R. De Lima Rodelio G. Dominguez Rogelio V. Barruela [No officer listed] Arsenio S. Rodriquez Jose Mari A. Delada Antonio M. Ventura Joel M. Marababol Mario L. Coro Jr. Blademir H. Lopez Jerry C. Merencilla Rolando R. Custodio Rogelio T. Ignacio

LUZON POŁUDNIOWY

5377 5507 5575 5579 5617 5625 5697 5774 6072 6102 6122 6155 6178 6221 6238

6291 6300 6387 6502 6681 6830 6843 6932 7037 7147 7592 7618 7631 7806 7884

8210 8451 8565

8618 8688 8724 8922

8987 8994 9027 9071 9160 9189 9348

9588 9595 9636 9877 9926

10397

10734 10845

10964 10971 11050 11368 11444 11455 11702 11791 11847 11852 11945 11993 12041 12053 12205 12342 12370 12442 12464 12508 12625 12716 12787 13020 13137 13213

13343 13536 13538 13548 13553 13569 13628 13855

13949 14108 14257

Jesus B. Magugat Marcelino A. Austria Gerardo S. Serrano Lope C. Asilo Jaime T. Velecina Radames F. Herrera Jerome B. De Asis Henry M. Kasilag Jimmy P. Reyes Rodolfo L. Silva J. Martin M. Capinpin Jose S. Banta Ferdinand P. Teodoro Raymundo A. Dadia Serafin O. Guianan Jr. Edwin Dy Uy Elvin M. Mendoza Jose Nestor S. Guevara II Efren S. Fragata Reynaldo B. Villanueva Conrado S. Mallari Urlando Amaga Zanoria Arnold T. Divina [No officer listed] Danilo B. Sambo Benito A. Claro Gamie S. Villanueva Virgilio S. Palpal Latoc Armando P. De Jesus Jr. Eleuterio T. Villa Jr. Antonio A. Satorre Joselito B. Roldan Francisco G. Dela Cruz Wenceslao N. Antaran Jr. Christopher O. Palevino Renato G. Queroda Jr. Avelino Q. Francisco Jr. E.L. Malagotnot Jr. Crisanto C. Rivera Rogelio C. Basco Francisco Marquez Jr. Wilmor L. Saldo Ramon G. Solas Pascual C. Ocubillo Darwin P. Salvo Manuel R. Jacela Efren R. Alem Eduardo P. Dungao Ponciano A. Dadios Ben M. Curativo Roberto D. Gonzalez Rodrigo B. Saligumba Roy M. Lagonilla Zaldevar V. Sanchez Joel E. Trabado Macario L. Luzuriaga Jr. Ronny R. Esguerra Nestor V. Badajos Gerry M. Fernandez Lester T. Ribunal Deogracias A. Batican Simeon N. Jopia Edgardo S. De Guzman Gilbert S. David Nilo B. Matias Leopoldo T. Perez Vivencio B. Nieva Pio M. Cardenas Tomas S. Rosos Charley B. Lovendino Eduardo C. Napallad Sr. Oscar A. Leano Jr. Michael E. Roxas Victoriano Guternez Mercado

14381 14467 14529 14669 14732 14766 14779 14904 14907 15079 15080 15139 15169 15369 15370 15385 15506

15508 15549 15663 15667 15670 15758 15957 16025 16118 16135 16245 16282 16366 16426 16434

16575 16576 16602 16618 16790 16803 16844 16887 17001 17022 17033 17114

Galileo E. Reyes Lowell C. Samson Francis B. Destajo Angelito C. Napi Necito F. Pura Ruperto L. Tabi [No officer listed] Restituto E. Marcos [No officer listed] Ramon C. Mella Ronito P. Abrina Virgilio E. De Guzman Luisito R. Landicho Tayne Jose F. Udtuhan Gerosimo C. Maravilla Jr. Gaudioso B. Onal Mario Ernani M. Macalos Wilfredo G. Dela Vega Antonio D. Tayson Jose Bodollo Florencito F. Sumayao Rolando A. Catajan Rael A. Evangelista Emiterio S. Malabad Francisco G. Romero Hector M. De Guzman Jeric P. Felizardo Arante V. Alosnos Daniel P. King Teodoro G. Rafer Alejandro C. Quiza Hermogenes G. Culminas Alexander A. Jimenez Alberto V. Comia Manuel P. Claveria Jose E. Apdal Roland C. Nery [No officer listed] Samuel M. Punay E.J. E. Jabines Joseph D. Magbanua Rufino Del Mundo Frago Bernardo L. Matala Quinn Lance L. Cuarez

2219 Daniel J. Digenova 2368 Joseph F. Di Angelo

MAINE

370 1965 2427 6021 9808 14099 15084 16104 16611

Joseph C. Maurer Thomas H. De Rosa Joseph Zammit Jr. Calvin W. Anthony Scott G. Ford Gregory J. Strzempek Alfonso N. De Jesus James C. Gouldin Jr. Oscar R. Velasquez

MARYLAND

107 James H. McLaughlin III 420 Christopher C. Herrick 1078 Dr. Philip A. D’Agati 5188 Larry B. Vifquain 14757 Stephen A. Moniak 15972 Joel Quinones MASSACHUSETTS

MEKSYK PÓŁNOCNOWSCHODNI

2081 Jaime De León Ledezma 2312 Ernesto Chapa Rangel 2348 [No officer listed] 5159 Oscar Armando Menchaca Saucedo

LISTOPAD 2019

♦ C O L U M B I A ♦ 25


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:58 PM Page 26

N A J W Y B I T N I E J S Z E R A DY N AG RO D ZO N E 14854 [No officer listed] 15218 Roberto L. Hernández 15565 Juan J. Gonzalez Castillo 15695 Antonio Mota Cano 16139 [No officer listed] 16378 Luis Gaston Manríquez Moya 16537 [No officer listed] 16932 Héctor J. Castillo Hernández MEKSYK PÓŁNOCNOZACHODNI

15328 Adolfo Fernández Terrones 15581 Ramón Iglesias Lucero 16340 Miguel Ángel López Murrieta 13963 Rafael M. Peraza Rosas 14838 Roberto Bozada Cruz MEKSYK POŁUDNIOWY

3566 Jorge Arturo Mojica González 4674 Rafael Larraga Ocejo 5107 José Luis Hernández Moya 12062 Carlos Sánchez Loyola 13787 Juan Ygnacio Vargas Esqueda 15230 José Antonio Jiménez Juárez 15570 Juan José Cruz Martínez 15888 Ricardo Alberto Lepe Zepeda 16799 Víctor Manuel Castro Ramos 16955 Mauricio Sebastián Valdez Rivas 17047 Heriberto Carreón Landaverde   3338 Hugo A. Vázquez Martín 4134 Francisco Javier Romo Cervantes 4344 José A. Martín Martín 15284 Jesús Mario Zuloaga Santos 15449 Alberto Zanella García 16588 Sergio E. Vázquez Rodríguez 16613 Edgardo D. Ramírez García 16761 Eduardo Mares Del Río MEKSYK ZACHODNI

1224 2632 2660 2950 4693 6742 7444 8390 8441 8605 9568 11114 12985 13453 13673 13799

Robert J. Harris Michael J. Klein Dominic J. Raona Scott A. Morgan William G. Izydorek Richard J. Perry Douglas J. Sordyl Robert P. Fenton David K. Scott Rick W. Collins Andrew L. Edwards Brian R. Wemple David L. Sipka John E. Carry Jr. David R. Bednarski Thomas J. Nevedal

MICHIGAN

26 ♦ C O L U M B I A ♦

14404 14642 16169 16630

Gerald M. Tomandl Mark F. Boillat Daniel T. Timmerman Joseph Martino

13289 13418 15307 15351 5907 6535 6591 6960 7112 7191 7483 7510 7658 7690 7824 7842 7852 7905 8068 8134 8516 8519 8531 8543 `8764 9150 9362 9424 9566 10124 10219 10255 10338 10636 10692 11842

Raul P. Gilbuena Zenon T. Eupena Romeo A. Gevero [No officer listed] Rolly M. Catigbac Rene Y. Gamolo Crispin L. Cauilan [No officer listed] [No officer listed] Virgilio C. Guiritan [No officer listed] Julio S. Camarinas Jr. Jessie B. Belandres [No officer listed] Romeo L. Espanol Artemio Reyes Obra Edwin L. Guzman Anthony M. Buenaflor Erwin F. Marcos Jimmy B. Ong [No officer listed] [No officer listed] Edgardo B. Ramirez Abundio G. Yumang Jr. [No officer listed] [No officer listed] Claude D. Winters Antonio B. De La Rosa Sixto D. Mendoza Simplicio L. Moldez Jr. Glenn E. Calamba [No officer listed] [No officer listed] Elmer Q. Dailo Jose Enrique Vallejo IV Wilfredo B. Aparicio Jr. Edgar L. Orgen Julimar G. Curato Victorino H. Pagente Jerry C. Labrador Edgario D. Mondido Benedict P. Tan Rudolph C. Odin Eugenio Adaos Ragadio Alexander T. Am-Is [No officer listed] Antonio V. Deveraturda Gualberto V. Canoy Jr. [No officer listed] Felix R. Encarnado Alexander B. Yarra [No officer listed] Leonides Osares Nahial Juanito A. Rojas Fabio T. Fudalan IV [No officer listed] Buenaventura K. Tejano [No officer listed] Martiniano Bahian [No officer listed] [No officer listed] Orson U. Garcia Manolo Alimodian Joselito C. Monares [No officer listed] Roberto D. Dela Cruz Romel G. Lapinas [No officer listed] Gregorio V. Sergas Pedro A. Pausal Sr. Oscar G. Canon Roberto S. Rulona Rolando L. Pino Sr.

MINDANAO

11863 11982 12284 12565 12608 12790 12871 13098

13258 13353 13414

13648 13712 13768 13770 13815 13817

14126 14286 14287 14343

14718 14809 14843 15285 15345 15378 15409 15480 15534 15546 15602 15664 15880 16007 16040 16056

LISTOPAD 2019

16085 16219 16330 16336 16344 16357 16429 16473 16478 16489 16509 16528 16532 16545 16548

17082 17133 17138 17144 17175 17181

Nestor M. Gerona [No officer listed] [No officer listed] Leopoldo U. Dela Rosa [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] Felix B. Sedano Luisito J. Herrera Ryan C. Romaldon [No officer listed] Deserto L. Mission [No officer listed] Alejandro C. Galos Charlemagne P. Amando Rodrigo J. Lumaya Arnel P. Lahay Lahay Pablito I. Cataluna Jonathan S. Balambao Jr. Virgilio C. Benito Kentz S. Taduyo [No officer listed] Alex P. Lindongan Jr. Arnold M. Holgado Reylan U. Pioquinto Ronel A. Bulda Joseph A. Lapiz Paul Joko D. Celis Wilfredo F. Osano Oliver James J. Domile [No officer listed] Nathaniel M. Nunez [No officer listed] Ferdinand C. Bautista [No officer listed] Macario M. Maquirang Leo James M. Quiambao [No officer listed] Roberto A. Pagmanua Eulan B. Agatep Charlie N. Allison Virgilio B. Canete Benny Raymond D. Bravo Mario B. Tagarao Agustin P. Caro Jr. Manuel C. Eras Rufino E. Sasis Jr. Marlon Torres [No officer listed]

3473 5341 5531 9096 9585 9905 10052 11949 11965 13359 14013 14832 15761 16106

Mark D. Greninger Brian J. Breidenbach Bradley E. Burmeister Dave Peterson Mark R. Landwehr Robert Paul Demarais Russell E. Asmussen Jared Clements Jeffrey S. Hemler Franklin F. Vaca Raymond M. Sawicky Richard A. Johnson Frank A. Messina Stephen E. Boerner

1522 8038 9673 11995 14051 16433

Michael A. Kersanac Calvin J. Torregano Thad D. Anderson Richard M. Hazen Leonard L. Temple Dwayne A. Punch

16549 16554 16607 16610

16636 16638 16646 16669 16683 16684 16695 16777 16779 16780 16785 16806 16845 16850 16853 16880 16925 16935 16961 16975 17041 17073 17076 17078

MINNESOTA

MISSISSIPPI

698 Dean A. Arens 5401 Jeffery L. Scroggins 6470 Steven J. Harter

MISSOURI

8620 9981 10844 13681 13901 14096

David W. Grimes Christopher J. Williams David W. Kandlbinder James T. Lepage Robert S. Kirsch Dr. Fredric R. Wheeler II 14489 Scott L. Ford 14745 Robert M. Drake 15294 Matthew C. Mccauley 9395 Billy R. Ross

MONTANA

7034 8469 8889 9704 10894 10909 11001 11879 13956

Vern A. Ortmeier Jason Clark Lyle R. Jakub John P. Franssen Michael R. Fowler Robert R. Cronin Shawn D. Wilke Patrick J. Brennan William L. Sawin

NEBRASKA

12877 Roger J. Pechacek 16207 Thomas J. Ott Jr. NEVADA

428 3023 4875 7572 13095 13904 15669 17027

John E. Sweeney Richard A. La Plume Alex J. Flynn George R. Fredette Michael R. Reopel Kenneth P. Goddard Joseph McGrath Bryan D. Donovan

NEW HAMPSHIRE

636 1910 2607 3240 4969 5170 6173 6520 7032 7913

Joseph A. Bendas Donald L. Olbrich Sr. B. Scott Greenwald Vincent J. Bonassisa Mark A. Taylor Terence R. Finnegan David J. Galloway John M. Zawatcki James F. Beutel Christopher M. Czyzewski 14675 Albert F. Germaine 14716 Joseph C. Micallef NEW JERSEY

291 309 4126 4810 5814 6062 6134 7707 15917 16334 16365 16519 16943 17000

James T. Gratch Peter J. Perroni Michael P. Lankau John A. Pelkonen Eugene A. Johann Jerry Ferrara Louis Stuto Lawrence J. Peck Edward J. Buckley Victor J. Ferrarelli Edward R. Legrow Robert C. Zifchock Arthur A. Montani Louis Pepe

13596 15199 15578 15850 15977 16196 17083

Jose N. Garza Joseph P. Lepre Dr. Daniel A. Duffin Fredrick P. Flores Alfred J. Wussler Radford R. Alderete James D. Beasley

NOWY JORK

NOWY MEKSYK

6633 Derek J. McAlduff

NOWA SZKOCJA

310 1195 1756 3970 4603 4733 5009

16376 16425 16461 16706

Shaun O. White Robert A. Stucker Charles F. Borchers Matthew M. Mayher Kenneth W. Walker Bruce A. Nordman Sr. Samuel E. Schumacher Robert K. Potter III Nicholas C. Holoman William J. Sabatino J. Patrick Rynd Steve L. Doyle Gerard P. Riendeau Eric V. Yang Matthew J. Montgomery Robert D. Metzger Robert N. Brehm Gerald E. Princehorn Joseph S. Hartle Esq. Forrest K. Betche Richard J. Bonazza John E. Owczarzak Frank J. Gliha Sr. William J. Eichenmiller Michael F. Okoniewski Brett W. Hazen Austin T. Vorst John E. Slewitzke Michael E. Pfaffinger

1302 5266 9901 11237 15834

Timothy Dwaine Bart J. Chris Stoner Richard B. Atkins James E. Jeffcoat Michael E. Short

485 1429 7570 9005 9235 9742 9865 11752 12158 12706 12820 13390 13417 13785 14337 14727 14969 16254 16624 16859

Hans P. Randing Norman Monteiro Jerry W. Vens Roger A. Sweet Carlo Dicarlo Bernard J. Bourgeois Michael A. Spencer Jim Kile Scott P. Bacon Loyola Tavares Keith A. Rodrigues Yves C. Laferriere Jaime A. Libaque Bruce A. Williams Melchorito E. Tejero David Mulcair John M. Scott Aaron Orians Aloysius Mekkunnel Maxime M. Salman

OHIO

5063 8320 10863 10936 11188 11208 11216 13581 13813 14282 14457 14502

14995 15614 15905 15942 16279 16373

OKLAHOMA

ONTARIO

1577 Robert T. Weiler 3509 Kelly C. Chapman 15640 George A. Le Doux OREGON

4050 4052 4057 4160 5671 6353

Bill Fonzone Richard F. Spencer Jay J. Raines William J. Lahr IV Marino C. Kaminski Jonathan K. Gnau

PENSYLWANIA


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:58 PM Page 27

N A J W Y B I T N I E J S Z E R A DY N AG RO D ZO N E 8222 10474 10502 11319 11564

12532 12788 13427 14081 14654 14786 15590 17028 14000 14001 14004 14955

Patrick M. Sprigler Robert D. Farabaugh Thomas S. Szeltner Ronald S. Stewart Anthony D. Kolesinskas William H. Allison Warren A. Stephens Michael R. Swarm Christopher F. Wilson Richard J. Conte Sr. George V. Ross Walter F. Dolski Robert W. Ziemba Sławomir Wójtowicz Paweł Put Jacek Grzegorzewski Mariusz Szczepanowski Jerzy Warasiecki Grzegorz Mielecki Grzegorz Sowa Marcin Wojciechowski Jacek Furmańczyk Marian Styczeń Roman Nowak Janusz Glinka Robert Kupc Andrzej Raczkowski Waldemar Kęska Franciszek Nowak Lucjan Uzdrowski Eugeniusz Rakoca Michał Owczarek Marek Młyński Krzysztof Sietczyński Tadeusz Rzońca Robert Wolski Jakub Cybulski Zygmunt Mazur Janusz Szkodny Andrzej Florkiewicz Piotr Junga Daniel Wróblewski Zbigniew Jakubowski Stanisław Kobus Przemysław Zaborowski

POLSKA

15117 15128 15239 15267 15299 15416 15500 15523 15527 15622 15631 15672 15708 16014 16015 16100 16105 16181 16266 16405 16642 16727 16883 16893 16964 16973 16999 17030

13206 Edsel L. Rivera Rivera PORTORYKO

1001 1468 1776 1813 2015 3072 3096 3193 3206 5118 5321 5661 7044 8260 9592 10634 11362 11614 11627 12460

André Girard Sylvain Paquette Pierre Huard Sylvain Cadieux Robert Corbeil Jean-Pierre Rondeau Laurier Charron Denis Ross Alain Gingras Stephane Printemps Jocelyn Ross Francis Pelletier Joel Durocher Pierre Cote Claude Sigouin Louis Valiquette Paul E. Grenon Edouard Fournier Benoit Robidoux Pierre Tanguay

QUÉBEC

RADY WOJSKOWE NA MISJACH

14223 Jay Y. Carmody 15969 Michael J. Wagner

16306 Michael S. Beighley 16678 John K. Kirby 379 Walter E. Smith Jr. 7238 Michael J. Osenkowski 12613 Bruce P. Guindon RHODE ISLAND

1534 3456 5259 5479 5949 6068 8905 10239 10587 11307

David M. Corry Michel S. Beaulac Kevin S. Rutt Theodore J. Stremick Agnel A. George Ronald J. Koberinski Robert A. Wacholtz Orville Corbin Glen D. Hauser Robert P. Waldegger

544 6321 6992 7447 8418 8860 10743 12012 12256 14341 14482 17160

Chris G. Beal George C. Pond David K. Huber Donald F. Castillo Timothy L. Sabin Robert C. Mcdaniel Robert J. Gamache Jr. Andrew J. Hudock Joe Gomez Jack T. Simmons Terry G. Greene Keith H. Estevens

830 2771 3098 3205

Thomas J. Garlock Jr. Gerard L. Verderber Carlos Carlin Raymond L. Thomas Jr. Ricky Servantes Mark Bunte David L. Wolf Gregory C. Ellison Reynaldo B. Rangel Patsy A. Leone Gary M. Von Rosenberg Jr. Raymond J. Carr Ruben De Leon Robert Suarez David H. Fronick C. Michael Kennedy Jose Lopez Miguel Valls Jr. Oscar Hannig John M. Stanton Don P. Lusson Manuel Trevino Jr. Guy L. Guerin Michael A. Candiloro John A. Williams Christopher L. Breaux Michael P. Sullivan Ronnie Ozuna Sergio J. Villarreal Kent L. Shields Alan Wade Reeb Marcus A. James James Marshall Parrott Alejandro R. Guerra James B. Weber John E. Woerly Jr. Bryar F. Ferguson Etienne P. Figueroa

SASKATCHEWAN

TENNESSEE

TEKSAS

3253 4868 6065 6358 6402 6453 7175

7264 8298 8771 9708 9868 10240 10463 10940 12320 12522 12553 12711 12809 14512 14617 14690 15362 15882 16042 16205 16464 16730 16748 16778 17024 17039 17060

15802 Mykola Dmytrovskyi 16130 Yaroslav Voytsykhovskyi UKRAINA

16140 16250 16252 16649 16892

Vasyl Povorozniuk Stepan Dzhus Vasyl Kostiak Yevhen Khaylov Olexandr Brunevych

7961 Andrew Airriess 12181 Steven J. Thatcher 16127 Alan T. Gibson

UTAH

3171 3348 3595 3708 3938 4467 4526 4638 5028 5196 5225 5308 5434 5672 5805 5847 5889

Alexander C. Bentulan [No officer listed] [No officer listed] Jaime B. Delprado III [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] Nelson S. Mana-Ay [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] Leopoldo B. Piczon Liberato O. Caballero Jesus Evans S. Demorito [No officer listed] Pio F. Casipe Gil A. Gabasa Roberto B. Ansino Emilio M. Enfectana Cipriano B. Torralba Jose Rex S. Pilador Eduardo R. Villanueva [No officer listed] [No officer listed] Claro R. Aligaen Jr. Jiro R. Takahashi Jr. Gudaab J. Ramos Jr. Gregorio M. Perdeguin Renato D. Majadillas Florencio A. Coso [No officer listed] Jerome D. Longcanaya [No officer listed] [No officer listed] Donald J. Lao Edgardo G. Galvez Cheron O. Reyes Felipe R. Emnace [No officer listed] Ruben D. Simila Joseph C. Amascual [No officer listed] Lawrence B. Ybanez Concordio G. Eyas Melchor Jan T. Minerva Jonathan V. Bretana Creste M. Herezo [No officer listed] [No officer listed] Agustin G. Garilva Jr. Fritz A. Agustin Raymundo P. Porras Charlito V. Alistado Nestor P. Guancia Ildefonso A. Dolorino Eusebio T. Obina Jr. [No officer listed] [No officer listed] Errol Joe M. Agot [No officer listed] Segundo T. Macawile Simplicio Y. Pobar [No officer listed] Eden B. Panisales Columbos A. Maitim Bonifacio P. Napoles Jr.

VISAYAS

5894 6047 6109 6235 6240 6278 6400 6432 6639 6840 7005 7730 7815 7936 8185 8328 8423 8584 8656 8796 8929 9091 9179 9207 9694 9907 9931 9945 9955 10089 10095 10101 10110 10164 10759 10767 10953 11131 11571 11579 11698 12077 12279 12628 12643 12667 12702 12779 13013 13092 13273 13493

13659 13833 13872 13878 13914 13937 14118

14119 14151 14152 14229 14444 14501 14519 14536 14547 14782 14831 14858 14860 14890 14910 14918

14976 15072 15190 15243 15253 15316 15465 15487 15513 15547 15586 15597 15635 15648 15662 15718 15724 15770 15784 15846 15872 15895 16019 16029 16044 16055 16077 16098 16113 16114

16297 16319 16343 16372 16382 16521 16527 16552 16558 16569

16625 16652 16657 16689 16698 16801 16818 16828 16851 16857 16865 16872 16882 16888 16899 16920 16921

[No officer listed] Virgilio Q. Sanchez [No officer listed] Leonardo B. Dellero [No officer listed] [No officer listed] Paulus Victorious C. Villegos Dennis C. Chavez Danilo M. Naputo Cirilo G. Noya Camilo L. Malibago [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] Josefino G. Bagolor [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] Alejandro Kendoza Tagalog Jr. [No officer listed] Goodrich V. Gonzaga [No officer listed] Alberto N. Tagapia [No officer listed] Noel S. Pelletero Ignacio G. Tocayon Jr. Cyril B. Bornales [No officer listed] Noel R. Layda [No officer listed] Roberto T. Belleza Jr. Arnel L. Del Cruz Adelfo B. Abella Ruben S. Fuentes Ramil C. Aliman Gene E. Bialen Sr. [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] Armin M. Galvez Jose G. Parnada Jr. [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] Nerio A. Bandies [No officer listed] Camilo A. Zacate Proceso Salvador M Chagas Virgilio G. Lagunda Gilberto F. Magallon Ernesto G. Abella Jr. Larry B. Deysolong John P. Balleza Juan M. Guitones Jr. Angelo D. Pastolero [No officer listed] Velerico S. Batacandolo Eugene Francis B. Belicano Glicerio P. Doloritos Leo A. Cervales [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] Felito E. Vargas [No officer listed] Bendoven D. Celada Isauro S. Sindol Jr. Simeon G. Macuse [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] [No officer listed] Rodmar T. Guia [No officer listed] [No officer listed]

16939 [No officer listed] 16941 Raphael O. Estorque 16942 Antonio C. Alingalan Jr. 16957 [No officer listed] 16966 Vincent C. Cavan 16969 Judito T. Gaquit 894 8102 11789 12899 15968 16184 16690

Steven J. Royce John D. Bachler John F. Guerrero Diome F. Alcomendas William F. Boniface Mark J. Tellez Stephen G. Schweyen

418 459 694 2473 4568 5476 6372 6747 6963 7363 7469 7566

16658 16793 17056 17189

Michael D. Ives Joseph Phillip Castillo Michael P. Schofield Jr. John J. Rovinski Jr. Michael R. Steele Barton G. Leahey III Christopher T. Burns William P. Murray Thomas A. Famulari John W. Collick Jr. Randall S. Vis Lawrence C. Gallagher John Landy David A. Gerwitz David W. Wyble Sr. R. Paul Bernier Larry D. Houston Reyes Guerra Robert J. Bangel Joseph W. Schaefer Sean P. Costello James P. Borowski Juan C. Rodriguez David W. Garvin Ramon F. Villa Jr. Joseph P. Kernan Frank H. Parker Paul J. Walhout Hampton H. Hart III Dwayne C. Owens John R. Pulvino Sr. John F. Bradley Phong Quang Tran Leonard Thomas Thompson Daniel R. Evans Dennis M. Corrigan Richard J. Healy Ricky A. Sowell

8288 10756 16494 16530

Derek C. Rader Dennis J. Allen Robert A. Steele Andrew P. Nowak

1647 1709 1840 2556 4392 4879 5127 6568 12588 16298 16691 16821 16863 16937 17035

Robert F. Mccormick James A. Hellmich Stephen L. Mercaitis Jerry C. Mallmann Patrick A. Moertl Joseph V. White Keith E. Krebsbach Carter M. Klaas Chad W. Balcom Ben J. Meyer Stephen J. Tanko Thomas A. Ludka Thomas H. Coffey Thomas J. Ellenbecker Juan C. Escobar

WASZYNGTON

WIRGINIA

7992 9428 10015 10754 10979 11170 11262 11475 11533 11741 11781 11806 12117 14509 14511 14523 15794 15983 16226 16234 16468 16535

WIRGINIA ZACHODNIA

WISCONSIN

LISTOPAD 2019

♦ C O L U M B I A ♦ 27


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 12:58 PM Page 28

Najwyższy Rycerz Carl Anderson wraz z Najwyższymi Funkcjonariuszami oraz Kapelanem Stanowym Rycerzy Kolumba w Polsce abpem Wacławem Depo po uroczystym ofiarowaniu Medalu Najwyższego Rycerza Matce Boskiej Częstochowskiej. Odznaczenie ofiarowano na zakończenie mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze 10 października 2018 roku w czasie Pielgrzymki Rady Dyrektorów do Polski. 28 ♦ C O L U M B I A ♦

LISTOPAD 2019


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 1:01 PM Page 29

11 SDĨG]LHUQLND 2019 URNX =DFQ\'HOHJDFLH6WDQRZ\L'URJL%UDFLH7RPDV]X, 3UDJQÄ&#x160; SU]HND]Dü VZRMH VHUGHF]QH SR]GURZLHQLD ZV]\VWNLP PRLP %UDFLRP 5\FHU]RP Z 3ROVFH D WDNĪH LFK URG]LQRP ] RND]ML GRURF]QHM SLHOJU]\PNL 5\FHU]\ .ROXPED GR &]Ä&#x160;VWRFKRZ\ 'RULDQ L MD ] RJURPQÄ&#x2026; SU]\MHPQRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; Z ]HV]á\PURNXGRáÄ&#x2026;F]\OLÄ&#x17E;P\GR:DVZGXFKRZHMVWROLF\3ROVNLDQDV]DPRGOLWZD MHVW]:DPLUyZQLHĪZW\FKGQLDFKNLHG\WR RGGDMHFLHVLÄ&#x160;SRGPDWF]\QÄ&#x2026;RSLHNÄ&#x160; 1DMÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;WV]HM0DU\L3DQQ\ : URNX NV 0LFKDHO 0F*LYQH\ ]DáRĪ\á 5\FHU]\ .ROXPED DE\ XPRFQLü Ī\FLH NDWROLFNLFK URG]LQ ']LÄ&#x17E; QDGDO SRPDJDP\ URG]LQRP SRSU]H] QDV]Ä&#x2026; LQLFMDW\ZÄ&#x160;":LDUDSU]H]8F]\QNL" UHDOL]RZDQÄ&#x2026;]DUyZQRZQDV]\FKSDUDILDFKMDN L GDOHNR VWÄ&#x2026;G QD %OLVNLP :VFKRG]LH JG]LH FKU]HÄ&#x17E;FLMDQLH ZDOF]Ä&#x2026; R WR E\ SU]HWUZDü :V]\VF\SDSLHĪHRG F]DVX6RERUX:DW\NDÄ&#x201D;VNLHJR,,â&#x20AC;&#x201D; Ä&#x17E;Z3DZHá9,Ä&#x17E;Z-DQ 3DZHá ,, %HQHG\NW ;9, L )UDQFLV]HN â&#x20AC;&#x201D; PyZLOL QDP ĪH NOXF]HP GR HZDQJHOL]DFML XPRFQLHQLD L RFKURQ\ Ī\FLD NDWROLFNLHM URG]LQ\ MHVW WR E\ NDWROLFNLH URG]LQ\ Ī\á\ MDNR GRPRZH .RÄ&#x17E;FLRá\ L VWDá\ VLÄ&#x160; EDUG]LHM DNW\ZQH Z VZRLFKSDUDILDFK 1DV]D LQLFMDW\ZD RSLHUD VLÄ&#x160; QD W\P IXQGDPHQFLH L áÄ&#x2026;F]\ GZLH ZLHONLH WUDG\FMH 5\FHU]\ .ROXPED XPRFQLHQLH NDWROLFNLFK URG]LQ L Ī\FLD SDUDILDOQHJR =QDFLH UyZQLH GREU]H MDN MD ZLHOH QDFLVNyZ NWyUH ]DJUDĪDMÄ&#x2026; QDV]\P URG]LQRP L SDUDILRP 'REUÄ&#x2026; ZLDGRPRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; MHVW MHGQDN WR ĪH Z .RÄ&#x17E;FLHOH NDWROLFNLP QLH PD LQQHM RUJDQL]DFML QLĪ 5\FHU]H .ROXPED OHSLHM SU]\JRWRZDQHM GR WHJR E\ SRPDJDü XPRFQLü Ī\FLH ]DUyZQR URG]LQQH MDN L SDUDILDOQH 7R QDV]H ZLHONLH Z\]ZDQLH7RQDV]DZLHONDPLVMD 3R SLHUZV]H FKFHP\ SRPyF NDWROLNRP E\ü EDUG]LHM ]DDQJDĪRZDQ\PL Z NXOWXUÄ&#x160; NWyUD G]LÄ&#x17E; Z]\ZD GR EDUG]LHM RVRELVWHM L GRMU]DáHM ZLDU\ 2GSRZLHG]LÄ&#x2026; NDWROLNyZ PXVL E\ü XND]DQLH SUDZG]LZHM WZDU]\ .RÄ&#x17E;FLRáD ,QQ\PL VáRZ\ NDWROLF\PXV]Ä&#x2026;FKFLHüĪ\üWDNE\SRND]DüĪH%yJLVWQLHMH-HÄ&#x17E;OLPDP\QDG]LHMÄ&#x160; RGPLHQLü NXOWXUÄ&#x160; MHVW DEVROXWQLH NRQLHF]QH RZR DXWHQW\F]QH Ä&#x17E;ZLDGHFWZR QLH]OLF]RQHMOLF]E\FKU]HÄ&#x17E;FLMDÄ&#x201D;VNLFKURG]LQ- Ä&#x17E;ZLDGHFWZRNWyUHXNDĪHZ\UDĨQLH ĪH&KU\VWXVGRNRQXMHZ\MÄ&#x2026;WNRZHMLQLHPRĪOLZHMGR ]DVWÄ&#x2026;SLHQLD]PLDQ\ZQDV]\PĪ\FLX


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 1:01 PM Page 30

3RGUXJLHGURJÄ&#x2026;GRRVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;FLDW\FKFHOyZMHVWVáXĪED(ZDQJHOLLSU]H]PLáRÄ&#x17E;ü NWyUDHZDQJHOL]XMH 3UDNW\F]QHSURJUDP\FKDU\WDW\ZQH5\FHU]\.ROXPEDGDMÄ&#x2026; ZLHUQ\P Ä&#x17E;ZLHFNLP W\VLÄ&#x2026;FH PRĪOLZRÄ&#x17E;FL ]DDQJDĪRZDQLD VLÄ&#x160; Z QLHVLHQLH Ä&#x17E;ZLDGHFWZD PLáRVLHUG]LD Z VSRVyE VSyMQ\ ] LFK ]RERZLÄ&#x2026;]DQLDPL ZREHF LFK URG]LQLSUDF\:áDÄ&#x17E;QLHGODWHJR5\FHU]H.ROXPEDVÄ&#x2026;WDN PRFQR]DDQJDĪRZDQL Z SURJUDP\ NWyUH PDMÄ&#x2026; QD FHOX SU]HĪ\ZDQLH QDV]HM Ã&#x201E;:LDU\ SU]H] 8F]\QNL´ 'REURF]\QQH LQLFMDW\Z\ NWyUH 3ROVND 5DGD 6WDQRZD RIHUXMH XF]HVWQLNRP SLHOJU]\PNLVWDQRZLSU]\NáDGWHJRZMDNLVSRVyEHZDQJHOL]XMHFLHÄ&#x17E;ZLDWSRSU]H] VZRMHXF]\QNLPLáRVLHUG]LD 3U]\JRWRZXMÄ&#x2026;FVLÄ&#x160;GRURF]QLF\XURG]LQ.DUROD:RMW\á\SRÄ&#x17E;ZLÄ&#x160;üP\VLÄ&#x160;RZHM PLVML XPRFQLHQLD QDV]\FK URG]LQ L EXGRZDQLD NXOWXU\ HZDQJHOL]XMÄ&#x2026;FHJR PLáRVLHUG]LD 1LHFK WR QDV]H RGGDQLH EÄ&#x160;G]LH GDUHP ] RND]ML VWXOHFLD QDURG]LQ F]áRZLHNDNWyU\RGQRZLáREOLF]H3ROVNL : F]DVLH ]HV]áRURF]QHM SLHOJU]\PNL QDV]HM 5DG\ '\UHNWRUyZ GR 3ROVNL 1DMZ\ĪVL '\UHNWRURZLH ]RVWDOL ]DV]F]\FHQL SU]\ZLOHMHP XF]HVWQLFWZD ZH PV]\ Ä&#x17E;Z Z .DSOLF\ &XGRZQHJR 2EUD]X 0DWNL%RVNLHM &]Ä&#x160;VWRFKRZVNLHM = WHM RND]ML MDNR Z\UD] RGGDQLD ORMDOQRÄ&#x17E;FL L ZLHUQHM VáXĪE\ 5\FHU]\ .ROXPED RILDURZDáHP 3DQL -DVQRJyUVNLHM PHGDO 1DMZ\ĪV]HJR 5\FHU]D 1LH E\á WR W\ONR V\PEROLF]Q\ JHVW 0LDáHP QDG]LHMÄ&#x160; Z VSRVyE NRQNUHWQ\ SRND]Dü SU]\ZLÄ&#x2026;]DQLH PRMH â&#x20AC;&#x201D; L FDáHJR=DNRQXâ&#x20AC;&#x201D; GR0DWNL%RVNLHM&]Ä&#x160;VWRFKRZVNLHM .RÄ&#x201D;F]Ä&#x2026;F SR]ZROÄ&#x160; VRELH SRZWyU]\ü WDN MDN XF]\QLáHP WR RZHJR GQLD VáRZD SLÄ&#x160;NQHJRPDU\MQHJR K\PQX Ach, jak smutne jest rozstanie DXWRUVWZD QDV]HJR ZLHOFHV]DFRZQHJR %UDWD5\FHU]D+HQU\ND*yUHFNLHJR$FK-DNVPXWQHMHVW UR]VWDQLH, RGFKRG]Ä&#x2026;F ] PLHMVFD WHJR R .UyORZR QLHED ]LHPL RG REUD]X 7ZRMHJR-DNĪHFLÄ&#x160;RSXÄ&#x17E;FLüPDP\NLHG\FLÄ&#x160;V]F]HU]HNRFKDP\ 3R]ZyOĨH QDP MHV]F]H VSRMU]\ü QD WZH REOLF]H Ä&#x17E;ZLÄ&#x160;WH 1LHFKDM VLÄ&#x160; RF]\ QDV\FÄ&#x2026; WZÄ&#x2026; PLáRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; SU]HMÄ&#x160;WH 1LH RGU]XFDM ] QDV ĪDGQHJR RG REUD]X FXGRZQHJR &KFHP\ü VáXĪ\ü ZLHF]QLH'' 1LHFK 5\FHU]H .ROXPED Z 3ROVFH L QD FDá\P Ä&#x17E;ZLHFLH ]DZV]H VáXĪÄ&#x2026; PDWFH %RVNLHM&]Ä&#x160;VWRFKRZVNLHMVivat Jezus!

&DUO$$QGHUVRQ 1DMZ\ĪV]\5\FHU]


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 1:01 PM Page 31

ryc e r z e ko lu m b a

rycerze miĹ&#x201A;osierdzia

  

 

kaĹźdego dnia rycerze z caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata majÄ&#x2026; okazjÄ&#x2122; uczyniÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;wiat lepszym miejscem przez sĹ&#x201A;uĹźbÄ&#x2122; lokalnej spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci, zbiĂłrkÄ&#x2122; pieniÄ&#x2122;dzy i modlitwÄ&#x2122;. darzymy szacunkiem kaĹźdego rycerza za jego siĹ&#x201A;Ä&#x2122;, wspĂłĹ&#x201A;czucie i poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cenie na rzecz budowania lepszego Ĺ&#x203A;wiata.

Ks. Eduardo Chavez, dyrektor Instytutu Nauk o Guadalupe w Mexico City modli siÄ&#x2122; wraz z Rycerzami Czwartego Stopnia przed KaplicÄ&#x2026; Matki BoĹźej z Guadalupe w Portland 14 wrzeĹ&#x203A;nia. Kaplica konsekrowana w paĹşdzierniku 2016 roku zostaĹ&#x201A;a sfinansowana ze Ĺ&#x203A;rodkĂłw Rady Stanowej Oregonu i zbudowana przez niÄ&#x2026; w lokalnym sanktuarium znanym pod nazwÄ&#x2026; Grota. Rycerze zgromadzili siÄ&#x2122; tam na wspĂłlnÄ&#x2026; modlitwÄ&#x2122; i katechezÄ&#x2122; zorganizowanÄ&#x2026; przez RadÄ&#x2122; StanowÄ&#x2026;.

wyĹ&#x203A;lij zdjÄ&#x2122;cie twojej rady w akcji wraz z opisem na adres : columbia , 1 columbus plaza , new haven , ct 06510-3326 lub e - mailem na adres : knightsinaction @ kofc . org .

listopad 2019

â&#x2122;Ś C O L U M B I A â&#x2122;Ś 31


NOV19 P 11_29 FINAL.qxp_Mar E 12 11/29/19 1:01 PM Page 32

U T r Z y m U J m y W i a r Ä&#x2122; Ĺź y WÄ&#x2026;

â&#x20AC;&#x17E;PoZByĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; lÄ&#x2122;KU, ZaWierZaJÄ&#x2026;C PanUâ&#x20AC;? GdybyĹ&#x203A; spytaĹ&#x201A; mnie jako maĹ&#x201A;ego chĹ&#x201A;opca z Kentucky, kim chciaĹ&#x201A;bym byÄ&#x2021;, gdy dorosnÄ&#x2122;, nie odpowiedziaĹ&#x201A;bym, Ĺźe ksiÄ&#x2122;dzem. ByĹ&#x201A;em zdecydowany, aby zostaÄ&#x2021; lekarzem i tak pomagaÄ&#x2021; ludziom. Jednak Pan BĂłg miaĹ&#x201A; inne plany. na powaĹźnie wrĂłciĹ&#x201A;em do Ĺźycia w KoĹ&#x203A;ciele podczas studiĂłw. niedĹ&#x201A;ugo później zaczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;em wyobraĹźaÄ&#x2021; sobie, Ĺźe mĂłgĹ&#x201A;bym pomagaÄ&#x2021; innym jako ksiÄ&#x2026;dz. Ta myĹ&#x203A;l towarzyszyĹ&#x201A;a mi, gdy koĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;em studia, sĹ&#x201A;uĹźyĹ&#x201A;em w armii Usa i uczÄ&#x2122;szczaĹ&#x201A;em na studia doktoranckie. Pytanie â&#x20AC;&#x17E;Czemu nie ksiÄ&#x2026;dz?â&#x20AC;? staĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; staĹ&#x201A;ym motywem mojej modlitwy. W koĹ&#x201E;cu przestaĹ&#x201A;em ulegaÄ&#x2021; wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ciom i po prostu sprĂłbowaĹ&#x201A;em Ĺźycia w seminarium. PozbyĹ&#x201A;em siÄ&#x2122; lÄ&#x2122;ku, zawierzajÄ&#x2026;c Panu. Ta droga nie byĹ&#x201A;oby moĹźliwa bez modlitw, pomocy i wsparcia moich Braci rycerzy z rady 13053. KaĹźdemu, kto rozwaĹźa kapĹ&#x201A;aĹ&#x201E;stwo lub Ĺźycie zakonne, radzÄ&#x2122;: daj szansÄ&#x2122; Bogu. Zabierz wszystkie swoje myĹ&#x203A;li i uczucia na modlitwÄ&#x2122;, by ofiarowaÄ&#x2021; je Panu. moĹźesz zdziwiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; tym, co dla Ciebie przygotowaĹ&#x201A;.

 

Ks. Brandon deToma Rada 13053 im. bpa Flageta Prospect w stanie Kentucky

Profile for Columbia Magazine

Columbia Listopad 2019  

Columbia Listopad 2019

Columbia Listopad 2019  

Columbia Listopad 2019