Page 1

Budując lepszy świat CARL A. ANDERSON, NAJWYŻSZY RYCERZ ZAKONU

Nowa polityka Katolicy mogą wypełniać swe obowiązki jako sumienni obywatele budując Kulturę Życia

ZE WZGLĘDU NA wagę kwestii walki z aborcją w tym roku wyborczym w Stanach Zjednoczonych postanowiłem powtórzyć fragmenty mojego raportu przygotowanego na doroczną konwencję Rady Najwyższej Zakonu: W ośmiu spośród dziewięciu ostatnich wyborów prezydenckich głos wyborców katolickich zaważył o wyborze prezydenta. 69 milionów katolików w Stanach Zjednoczonych może ponownie zadecydować o tym, kto zostanie wybrany do Białego Domu i kto zwycięży w wielu innych wyścigach wyborczych. Biskupi amerykańscy stwierdzili niedawno, że „obowiązkowy udział Kościoła w kształtowaniu moralnego charakteru społeczeństwa jest jednym z wymogów wiary”. Na czele listy katolickich przekonań moralnych biskupi umieścili “obronę nienaruszalnego sanktuarium życia ludzkiego od poczęcia po naturalną śmierć”. Jest to szczególnie ważne ponieważ katolicy często stają przed dylematem, na kogo głosować: Czy poprzeć kandydata, który broni prawa do aborcji ale odpowiada pod wieloma innymi względami? Niektórzy zwolennicy danej partii próbują usprawiedliwić swoje poparcie dla pro-aborcyjnych kandydatów na zasadzie przeciwwagi. Twierdzą, że te inne kwestie są wystarczająco istotne by zrównoważyć poglądy pro-aborcyjne. Jednak prawo do usuwania ciąży zagwarantowane orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie Roe versus Wade nie jest tylko jeszcze jedną kwest-

ią polityczną; w rzeczywistości jest to reżim prawny, odpowiedzialny za śmierć 40 milionów istnień ludzkich. Wyobraźmy sobie przez chwilę 25 największych miast w USA i Kanadzie, które nagle zostały wyludnione. Tak wyglądałaby utrata 40 milionów ludzi. De facto 40 milionów to więcej niż cała populacja Kanady. Jaka kwestia polityczna mogłaby mieć większe znaczenie w obliczu takiego ludzkiego spustoszenia? Odpowiedzią na to pytanie jest oczywiście stwierdzeni, że żadna. Niektórzy mogą argumentować, że w polityce nie ma miejsca na wiarę. Ale stwierdzenie, że Pierwsza Poprawka do Konstytucji, która w jakiś sposób zabrania przedstawicielowi władz lub wyborcy wzięcia pod uwagę własnych wartości religijnych podczas decydowania w kwestiach dobra publicznego, jest absurdalne. W końcu niektóre z najważniejszych ruchów społecznych w naszej historii — ruch abolicjonistyczny, który doprowadził do zniesienia niewolnictwa czy też ruch na rzecz praw obywatelskich, który spowodował , że rasizm stał się moralnie niedopuszczalny w USA – były pierwotnie ruchami religijnymi. Należy tu podkreślić, że oba te ruchy działały na rzecz zniesienia tego, co słusznie określamy podstawowymi naruszeniami ludzkiej godności. Poszanowanie prawne i obrona ludzkiej godności leżą u podstaw naszej Konstytucji i wiary religijnej. Należy odrzucić argumenty politycznych demagogów, których celem jest jedynie usprawiedliwienie prawa do

aborcji. Jak katolicy mogą w takiej sytuacji wypełniać swoje obywatelskie obowiązki? Najważniejszym zadaniem jest budowa Kultury Życia. Pora by katolicy zażądali zniesienia prawnych skutków Roe versus Wade. Czas zrezygnować z wynajdywania usprawiedliwień by głosować na polityków będących zwolennikami prawa do aborcji. Czas by katolicy wyraźnie odcięli się od polityków broniących zasadności orzeczenia w sprawie Roe versus Wade. Podczas wizyty Papieża w Stanach Zjednoczonych w kwietniu, Ojciec Święty zaapelował do wiernych zgromadzonych na stadionie Yankees by “bronili nienarodzonych w łonie matki”. To stwierdzenie wywołało najgłośniejszy i najdłuższy aplauz podczas całej jego wizyty. Wyobraźmy sobie jaki efekt może mieć decyzja milionów katolickich wyborców, którzy w tym roku po prostu nie zagłosują na żadnego kandydata ubiegającego się o jakikolwiek urząd polityczny, popierającego prawo do aborcji. Najwyższa pora by katolicy przestali iść na rękę pro-aborcyjnym politykom i by zaczęli domagać się swoich praw. W tych wyborych, jeśli katolik nie może zagłosować na kandydata będącego przeciwnikiem aborcji, odmówienie wzięcia udziału w głosowaniu może być najszczerszym wyrazem sumiennego obywatelstwa. Jako sumienni obywatele, katolicy mogą tworzyć nową politykę - politykę, która nie zadowoli się status quo, ale której celem będzie budowanie Kultury Życia. Vivat Jesus! COLUMBIA/LISTOPAD 2008


Uczyć się wiary, żyć w wierze

Upadek Pismo święte i tradycja Kościoła wyjaśniają pochodzenie i tajemnicę zła BISKUP WILLIAM E. LORI, NAJWYŻSZY KAPELAN

I

Kościoła Katolickiego: „rzeczywistość le to razy słyszeliśmy pytanie: „Dlaczego istnieją na świecie zło i grzechu wyjaśnia się w pełni dopiero w grzech?” Choć kwestia pochodzenia świetle Objawienia Bożego, przede zła jest złożona, musimy jednak podejść wszystkim w świetle Chrystusa, do niej realistycznie w świetle wiary. Zbawiciela wszystkich ludzi” (73, patrz Każda próba wyjaśnienia wiary chrześci- również Rz 5,20). jańskiej z pominięciem roli zła i grzechu Objawienie pomaga nam dostrzec, jest niewystarczająca. że zło i grzech to coś więcej niż ułomOczywiście pytania dotyczące ności ludzkiej natury czy niedoskonałościerpienia i zła to nic nowego. W wielu ci planu stworzenia. Podkreślając psalmach pada pytanie, dlaczego ludzie wyraźnie dobro dzieła Bożego bogobojni doświadczają cierpień podczas stworzenia, Pismo święte i tradycja gdy bezbożnicy mają łatwe życie. religijna uczą, że grzech i zło pojawiły Problem ten poruszony jest w sposób się po raz pierwszy w momencie gdy najbardziej jaskrawy w Księdze Hioba. Szatan i upadłe anioły odrzuciły Boga. Hiob kuszony jest do Anioły są stworzeniami Dziewiąty z serii złorzeczenia Bogu, który wyswykładów Najwyższego czysto duchowymi, tawia go na próbę dopuszczając Kapelana Biskupa niewidzialnymi i Williama E. Lori o kszby spadło na niego wiele nieśmiertelnymi, bytami tałtowaniu wiary dotynieszczęść. Hiob nie przeklina osobowymi stworzonymi czy pytań 73-78 jednak Boga, ale nie daje też po to, by kontemplować Kompendium definitywnej odpowiedzi na chwałę Bożą i by być jego Katechizmu Kościoła nasze pytanie. Jak przekonamy Katolickiego. wysłannikami się w następnych wykładach, to Poprzednie artykuły (Kompendium Katechizmu można znaleźć w archi- Kościoła Katolickiego, 60). Jezus Chrystus jest prawdziwą wum witryny interneodpowiedzią na ludzkie cierpiObdarzone wolnością są enia poprzez swoją śmierć na krzyżu i istotami moralnymi. Niektóre z nich zmartwychwstanie. Teraz jednak skonpodjęły nieodwołalną decyzję odrzucecentrujmy się na kwestii pochodzenia zła nia Boga i jego Królestwa. Czyniąc to, stworzyły własną bezbożną i grzechu. „przestrzeń”, własne piekło. Żeby nie było wątpliwości, nasze ANIOŁY I DEMONY przekonanie o istnieniu aniołów wywodzi Wielu ludzi uważa, że wytłumaczenie się z naszej wiary. Nauka nie jest w pochodzenia zła w oparciu o dawną stanie udowodnić, czy anioły istnieją czy opowieść biblijną to anachronizm. Wykluczając biblijną mądrość powołują nie. Niezależnie od tego, odrzucenie Boga przez Szatana pomaga nam zrozusię na naukę i tłumaczą zło „ jedynie mieć ogrom walki dobra ze złem, walki , jako wadę w rozwoju, słabość psyktóra nieprzerwanie znajduje potwierdzechiczną, błąd, konieczną konsekwencję nie w historii ludzkości. Opisując nieodpowiedniej struktury społecznej” zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 387). Z pewnością wszys- śmiercią, ligurgia Słowa Bożego mówi:” tkie te czynniki są pomocne w wyjaśnie- Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o niu wielu zachowań człowieka, ale nie dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje tłumaczą skąd pochodzą zło i grzech. dziś żywy.” (sekwencja Niedzieli Jak mówi Kompendium Katechizmu Wielkanocnej, Victimae Paschali). Ten

hymn pomaga nam zrozumieć, że zbawienie to nie tylko nasza osobista ucieczka do raju ale również walka kosmicznych rozmiarów. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju mówi, że ludzie nie są zabezpieczeni przed skutkami pierwotnego odrzucenie Boga przez upadłe anioły. Ludzie, tak jak anioły, zostali stworzeni jako istoty wolne. Kiedy ta wolność pojawiła się wraz z pierwszą ludzką parą, u zarania naszych dziejów, była ona dopasowana do Boga i tego wszystkie, co dobre w Jego dziele stworzenia. Adam i Ewa korzystali z wolności w zgodzie z Bogiem, obdarzeni jego przyjaźnią. Opis rajskiego ogrodu w Księdze Rodzaju nie tylko ukazuje dobro dzieła stworzenia ale również poczucie więzi łączącej człowieka z Bogiem i z resztą stworzenia. A jednak przebiegłemu Szatanowi udało się w końcu nakłonić naszych pierwszych rodziców by zwątpili w przyjaźń z Bogiem i zastąpili ją czymś innym. GRZECH PIERWORODNY

Bóg, stwarzając wszechświat i istoty tak samo wolne jak on, podejmuje ryzyko miłości. Obdarzył ludzi i aniołów wolną wolą, bo z jego woli w dziele stworzenia istnieje świat, w którym możliwa jest miłość. Miłość oznacza, że kochający wybiera swobodnie osobę którą kocha i na odwrót. Oznacza to również, że kochający może kochać kogoś lub coś w miejsce ukochanej osoby. Adam i Ewa, którzy są naszymi przedstawicielami u zarania dziejów, wybrali powielenie grzechu upadłych aniołów. Postanowili być „jak Bóg” ale na swój własny sposób – można więc powiedzieć, że zostali Panami własnego życia i przeznaczenia poza Bogiem. Taki był grzech pierworodny. Wyjątkowo zły wybór pociągający za sobą trwałe konw w w. ko f c .o r g


sekwencje. Trwałe nie dlatego że Bóg jest mściwy, ale dlatego, że istoty ludzkie tworzą wspólną historię. Pismo święte stwierdza, że nasi pierwsi rodzice, odtrącając Boga pozbawili następne pokolenia czegoś niezwykle cennego, a mianowicie: „łaski pierwotnej świętości i sprawiedliwości” (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 75). Mimo, że ludzka godność i dobroć nie zostały całkowicie utracone, naturalna harmonia i przyjaźń pomiędzy rodzajem ludzkim a Bogiem została zakłócona. Wszystkie istoty ludzkie — z wyjątkiem Najświętszej Maryii Panny, obdarzonej osobistą łaską — rodzą się w grzechu pierworodnym,

który jest „stanem pozbawienia pierwotnej świętości i sprawiedliwości” (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 76). Grzech pierworodny nie jest aktem osobistym a nie wrodzoną częścią natury ludzkiej. Ten wrodzony grzech odnosi się do wspólnej ludzkiej skłonności do odrzucania Boga i wybierania zła. Nawet ci, którzy nie zgadzają się teorią grzechu pierworodnego nauczaną przez Kościół, mogą sami przekonać się o jego konsekwencjach, takich jak pożądliwość (ludzka skłonność do grzechu), niewiedza, cierpienie i władza śmierci. W obliczu ludzkiego i anielskiego odrzucenia Bożej miłości, Stwórca nie

Katolicy Miesiąca

zaprzestał miłować człowieka lecz postanowił okazać mu swą miłość w jeszcze większym stopniu. „Bóg nie zostawił człowieka na pastwę władzy śmierci”. Zamiast tego, jak czytamy w Księdzie Rodzaju Rdz. 3,15 w „Protoewangelii”, Bóg zapowiedział mu „zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku” (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 78). Jest to pierwsza zapowiedź Mesjasza Odkupiciela, zrodzonego z niewiasty (patrz Gal 4,4). Tak wielki był ten Odkupiciel, że w liturgii Wielkiej Soboty Kościół przez swoich kapłanów śpiewa o grzechu Adama i Ewy: „o szczęśliwa wino!” n

Jan Paweł II kanonizował wszystkich w Rzymie 19 czerwca 1988 roku. Św. Andrzej urodził się jako Dung An Tran w 1795 roku w północnym Wietnamie. Kiedy miał 12 lat jego ubodzy rodzice przenieśli się do Hanoi w poszukiwaniu pracy. Tam zaprzyjaźnili się z katechetą, który zapewnił im jedzenie i schronienie. Po trzech latach pobierania nauk religii, Dung An Tran został ochrzczony i

przyjął imię Andrzej. Nauczył się chińskiego i łaciny i sam został katechetą. 15 marca 1823 roku przyjął Św. Andrzej Dung-Lac święcenia kapłańskie. (1795-1839) Nieustannie głosił słowo Boże, często pościł i prowadził bardObchody: 24 listopada zo skromne i moralne życie. w. Andrzej Dung-Lac, Dzięki jego świadectwu wielu kapłan, reprezentuje tamtejszych mieszkańców chrześcijan.117 męczenników, 117 kanonizowanych nawróciło się. których święto obchodzone wietnamskich męczenników. W 1835 roku św. Andrzej jest 24 listopada, zostało beatOd 1625 roku do 1886 roku został aresztowany na fali wskutek prześladowań zginęło yfikowanych w czterech gruprześladowań religijnych za pach, od 1900 do 1951 roku. w Wietnamie ponad 130.000 panowania cesarza Minh Manga. Dzięki pieniądzom zebranym przez parafian odzyskał jednak wolność. Aby uniknąć ponownych aresztowań przybrał imię Andrzej Lac i przeniósł się do innej Ofiarowane w jedności z Papieżem Benedyktem XVI części kraju, by pełnić obow‚‚ Ogólna — Aby świadectwo miłości, złożone przez świętych, umocniło chrześcijan w iązki kapłańskie. 10 listopada 1839 roku aresztowano go po ofiarnej służbie Bogu i bliźnim na wzór Chrystusa, który przyszedł nie po to, by Mu służono, raz drugi wraz z innym lecz by służyć. kapłanem, którego odwiedził ‚‚ Misyjna — Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji potrafiły znaleźć dzięki kontemplacji by się u niego wyspowiadać. oblicza Chrystusa jak najlepsze sposoby głoszenia Go mieszkańcom tego rozległego konZabrano ich do Hanoi gdzie tynentu o bogatym dorobku kultury i antycznych formach duchowości, przy zachowaniu poddano ich okrutnym torturpełnej wierności Ewangelii. om i ścięto 21 grudnia 1839 roku. DUCHOWY PLAN DZIAŁANIA Św. Andrzej i 116 męczenników wietnamskich to dla Módlmy się za zmarłych Rycerzy Kolumba wspaniały raktyka modlenia się za zmarłych zawarta jest w samej istocie Kościoła jako mistyczne przykład niezłomnej postawy ciało Chrystusa i wspólnota wszystkich ochrzczonych: tych, którzy żyją życiem doczes- wobec ataków na Kościół. To nym , tych którzy są w czyśćcu i tych uświęconych. Poprzez chrzest jesteśmy złączeni z również przykład tego, jak Chrystusem a poprzez niego tworzymy wspólnotę. To, co czynimy za życia, zarówno dobre jak pokorne życie chrześcijanina i złe uczynki, wywiera wpływ na ciało Chrystusa. Tak jak święci w chwale wstawiają się tu za głoszącego słowo Boże przynami, tak i my pomagamy sobie nawzajem — a dusze przechodzą po śmierci oczyszczenie — ciąga innych do prawdy i piękpoprzez nasze modlitwy. Kontemplujmy w modlitwie: 2 Mch 12, 40-45, i 1 Kor 12,26-27. na wiary katolickiej.

Ś

Intencje Modlitewne Ojca Świętego

P

POPE: CNS PHOTO/ALESSANDRO BIANCHI, REUTERS DUNG LAC: ILLUSTRATION © JULIE LONNEMAN

COLUMBIA/LISTOPAD 2008


GŁOS SUMIENIA Apel Papieża Benedykta XVI w obronie i promocji uniwersalnych praw człowieka ARCYBISKUP CELESTINO MIGLIORE

Od wydawcy: Przyszły miesiąc przynosi 60 rocznicę podpisania Deklaracji Praw Człowieka, obchodzoną na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 10 grudnia 1948. Więcej informacji na temat Misji Stolicy Świętej przy ONZ: www.holyseemission.org

W

Wizyta Papieża Benedykta XVI w ONZ w dniu 18 kwietnia br., (czwarta już z kolei wizyta papieska), przypadła na czas trudny. Rozbicie kulturalne, niechęć w poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia, polityczny niepokój we wszystkich częściach świata i wyzwania stawiane humanitarnemu bezpieczeństwu, wszystko to znajduje oddźwięk w ONZ.

Papież Benedykt dobrze rozumie wagę tych wyzwań, jednakże w swej pontyfikalnej posłudze dzieli się przesłaniem nadziei. Wszyst-kich którzy pracując w ONZ starają się zapewnić sprawiedliwość, pokój i wolność, wspiera moralnie i dodaje im otuchy. Dał temu wyraz poprzez swoją obecność, spotkania, spojrzenia, uściski dłoni a każdy Jego gest, cechowały ogromna szczer-ość, spokój i łagodność.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBRONĘ

Wielkie przesłanie Ojca Świętego, dotyczące praw człowieka, niezbędnej odpowiedzialności każdej władzy, rządu i administracji związanej z obroną tych praw, zostało wygłoszone i znakomicie przyjęte. Wystąpienie dotyczyło także dialogu wśród wielokulturowej i wielowyznaniowej społeczności, który winien być zakorzeniony we wspólnym poszanowaniu godności każdej osoby.

Spodziewano się, że Papież Benedykt XVI nie przybędzie do ONZ jedynie po to by wygłosić mowę poprawną politycznie, odpowiednią na taką okazję. Już na tygodnie przed Jego wizytą zasypywano mnie pytaniami na temat tego co powie Papież. Pytania te były oczywiście bardzo istotne. Rzeczywiście, były sygnałem, iż słowa Papieża są dziś doceniane i że jest On oczekiwany w Organizacji Narodów Zjednoczonych nie tylko jako mąż stanu ale także jako autorytet moralny. Autorytet, który reprezentuje takie przekonania jakie sprzyjają planom, i kultywują założycielskie zasady ONZ, ale także autorytet który docenia życie jednostki i wspólnoty. Autorytet który za nadrzędne uznaje „prawo naturalne” jakiemu nie mogą zaprzeczyć prawa stanu, oraz autorytet który odrzucając wszelką przemoc i nadużycia, działa poprzez środki przekonywania i negocjacji. w w w. ko f c .o r g CNS PHOTO/DARIO PIGNATELLI, REUTERS


Eleonora Roosevelt z egzemplarzem Deklaracji Praw Człowieka, prezentowanym w ONZ. Zgromadzenie Generalne ONZ przyjęło deklarację 10 grudnia 1948 roku.

Zapewne dlatego Papież Benedykt obrony obywateli przed jakimkolwiek nie zagłębiał się w problematykę naruszeniem praw człowieka. Mimo, że poszczególnych kryzysów i wyzwań Papież odnosił się do języka dokumendotyczących dzisiejszego świata. tu przyjętego przez głowy państw i Zamiast tego docierał do korzeni rządów zgromadzonych na Światowym każdego z problemów — a mianowicie Szczycie w 2005 roku, ujął swą — zajął się potrzebą rozpoznania wypowiedź w znacznie szerszym konludzkiej godności i praw człowieka tekście. Powiedział, iż odpowiedzialktóre opierając się na prawie natural- ność za ochronę, nie obejmuje tylko tak nym, wpisanym w ludzkie serce, są zwanych humanitarnych interwencji, obecne w najróżniejszych kulturach i które czasami same wymagają użycia cywilizacjach. siły. Obrona, powinna raczej stać się Organizacja Narodów Zjednoczo- synonimem nowego rodzaju suwerennych zawiązała się z woli politycznej ności, która nie tylko jest prawem ale indywidualnych państw członkows- przede wszystkim odpowiedzialnością kich. Od pewnego już czasu, oczy- za obronę. wistym jest na forum ONZ, że poszanowanie i przyjęcie zasad nie AUTENTENTYZM RELIGII podlegających dyskusji następuje w W trakcie swej wizyty w Stanach drodze kompromisu i Zjednoczonych, Ojciec negocjacji w każdej z Święty, nie raz zajmował się tych kwestii. tematem wolności wyznaBenedykt XVI, nalenia i dialogu międzywyzgał, że pewne pryncypia, naniowego. Podejmując te jak te dotyczące życia, kwestie na forum ONZ, odpowiedzialności za obecnie poszukującym jego ochronę oraz diaskutecznych strategii dialogu, nie zależą od logu i współpracy między decyzji większości czy ludźmi rożnych kultur i religii, Papież dał jasny i jakiegokolwiek rządu jednoznaczny przekaz. lecz powinny stać się Ojciec Święty połączył swój nadrzędnymi dla debat i Arcybiskup Celestino wywód na temat świeckiego rezolucji podejmowanych Migliore, Nuncjusz Apostolski przy ONZ, państwa z transcendencją, w kontekście 60 rocznicy oraz Rabin David Rosen z Deklaracji Praw Czło- Amerykańsko-Żydowskiego wolnością i demokracją. Samo państwo pozostaje wieka. Komitetu w Izraelu. świeckie właśnie z powodu Papież stwierdził również, że moralną podstawą suw- miłości do religii w jej autentyzmie, bo erenności rządu jest także przecież religię można wyznawać odpowiedzialność, wola i skuteczność jedynie w pełnym poczuciu wolności. TOP: CNS PHOTO COURTESY UNITED NATIONS/DPI ABOVE: CNS PHOTO/BOB ROLLER

Czytelnik odnajdzie tu pewne nieodzowne elementy wyrażające szacunek i propagację wolności religijnej. To kluczowa zasada rządów i społeczeństw odnoszących się z poszanowaniem do wszystkich podstawowych praw człowieka. W świetle tego poglądu, religia nie jest postrzegana jako problem lecz część rozwiązania. Pierwsi osadnicy w Ameryce uniknęli wprawdzie religijnych prześladowań w Europie, jednak na zawsze pozostali świadomi wartości relacji pomiędzy Bogiem a społeczeństwem. Religia jest „autentyczną” gdy nie jest poddawana żadnym manipulacjom — jest jedynie po to by chwalić

Papieża oczekiwany w Organizacji Narodów Zjednoczonych nie tylko jako mąż stanu ale także jako autorytet moralny. Boga i głosić prawo człowieka do szczęścia. Może być „praktykowana w wolności” gdy rządy i społeczeństwa obywatelskie, obejmując także religie, są przekonane, że wolność wyznania jest wszczepiona w godność każdego człowieka. Owacja jaką na koniec zgotowało Papieżowi Benedyktowi Zgromadzenie, nie była wynikiem niczego innego jak z głębi (wykraczającego poza codzienną politykę), sumienia każdego z członków forum. Ojciec Święty wygłosił przed forum ONZ etyczne i moralne przesłanie, po to aby zostało one przełożone na działania praktyczne. W tym właśnie znaczeniu wielu ma rację gdy opisuje Papieża takimi słowy: Jest sumieniem ludzkości i przemawia do sumień wszystkich ludzi. n Arcybiskup Celestino Migliore, pochodzi z Cuneo, we Włoszech, i od 2002 roku, z nominacji Jana Pawła II służył jako Nuncjusz Apostolski i Stały Obserwator Stolicy Świętej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Do służby dyplomatycznej Stolicy Świętej wstąpił w 1980 roku, piastując stanowska różnych watykańskich sekretariatów w Angoli, Polsce, Stanach Zjednoczonych, Egipcie i Francji. W latach 1995-2002 służył jako podsekretarz Wydziału Relacji między Państwem a Kościołem, Watykańskiego Sekretariatu Stanu. COLUMBIA/LISTOPAD 2008


WIELKI MÓWCA

W całym swym działaniu i nauczaniu, Papież Jan Paweł II zademonstrował wielką sztukę przekazywania Ewangelii JOSEPH BLANEY I JOSEPH ZOMPETTI

N

Niewielu może zaprzeczyć, iż Papież Jan Paweł II zdołał zmienić społeczny i polityczny kurs historii XX wieku. Pisarze zarówno z katolickich jak świeckich kręgów, wyraźnie podają fakty, że Jan Paweł II zawsze walczący o sprawiedliwość społeczną na świecie, przyczynił się równocześnie do obalenia komunizmu w Europie Wschodniej. Niedawno zmarły Papież, znany ze swych dyplomatycznych talentów i umiejętności dynamicznego nauczania, osiągnął tak wiele również dzięki sile swych przekonywujących wystąpień. Tak więc, gdy rozważamy nauczanie i osobę Jana Pawła II pomocnym stanie się przywołanie klasycznego pojęcia retoryki Arystotelesowskiej. Rzeczywiście, za swego życia Papież był zdecydowanym zwolennikiem szkoły myśli klasycznej. I chociaż modne stają się nowe metody argumentacji, tamte klasyczne standardy wyboru komunikacji ważne są aż do dziś. „WIARYGODNY” ŚWIADEK

Arystoteles wskazuje na trzy zasady perswazji: ethos, pathos i logos. Pierwszy z nich ethos odwołuje się do tych cech dzięki którym krasomówcę możemy uznać za osobę wiarygodną. W tym względzie istotne stają się więc

pojęcia wiarygodności i znawstwa a Jan Paweł II wyraźnie posiadał te właściwości. Jako Arcybiskup Krakowa, w czasach Polski komunistycznej, a jeszcze wcześniej jako student podziemnego seminarium działającego pod okupacją nazistowską, poznał

dobrze czym jest przemoc. Otrzymał więc szczególne kwalifikacje na to by opowiedzieć się po stronie reform. Odrzucenie sowieckiego panowania, jakie wyraźnie nadeszło w najwcześniejszych latach Jego papiestwa w dużej mierze można przypisać właśnie Jego wpływowi. Wiarygodność Papieża jako Polaka, filozofa i byłego robotnika pozwoliły mu stać się idealnym rzecznikiem ruchu Solidarności i dążeń Jego narodu. Ponadto, umiejętność posługiwania się wieloma językami i pragnienie by dotrzeć do wspólnot całego świata, wzmocniło Jego ethos, i pozwoliło mu nawiązać łączność wszędzie i ze wszystkimi. Podobnie też, bieda jakiej doświadczył w czasach młodości pozwoliła Janowi Pawłowi II, stać się wiarygodnym obrońcą godności pracy i podstawowych potrzeb człowieka. We wczesnej młodości tragicznie stracił ojca, matkę oraz brata więc poznał ból osobistej utraty która powoduje, że człowiek zaczyna lękać się o swe emocjonalne i fizyczne dobro. Każdy człowiek, dowodził Papież, choćby przez wzgląd na osobę ludzką, ma prawo do pewnego poziomu, zarówno biologicznego, ekonomicznego jak i w w w. ko f c .o r g CNS PHOTO BY JOE RIMKUS JR.


społecznego bezpieczeństwa. Jan Paweł II niedwuznacznie, i stanowczo sprzeciwiał się wszelkim zagrożeniom ludzkiego życia, włączając w nie aborcję, karę śmierci oraz wojny. Z pewnością nie było to tylko umacnianie katolickiej myśli społecznej, gdy często, spotykając sprzeciwy, z pasją pisał i przemawiał poruszając te tematy. Nawet osobiste cierpienie Ojca Świętego zaświadczało z wielką mocą, o jego oddaniu wartościom ludzkiego życia. Podobnie, także i Jego ostrzeżenia dotyczące konsumeryzmu i materializmu którym się sprzeciwiał nie były jedynie pouczeniami głoszonymi w celu osobistego zbawienia człowieka. Jan Paweł II odnosił się zawsze do Ewangelii społecznej. W rzeczywistości, także i zlecone przez niego wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego — pierwszego katechizmu od XV wieku — jest przesycone przesłaniem sprawiedliwości społecznej. Całe doświadczenie życia Papieża dało mu możliwości i umiejętność zajęcia się tymi zagadnieniami. Jednym słowem: „był żywym świadectwem” Druga zasada Arystotelesa pathos, to wykorzystanie emocji w celu przekonania słuchających. Do ludzkich emocji można apelować na wiele sposobów i Jan Paweł II często korzystał z tych metod. Na przykład, prosił nas abyśmy przyjrzeli się relacji między Błogosławioną Maryją Dziewicą a Jezusem, jako podobnej naszym związkom między matką a dzieckiem. Uważamy Maryję za „błogosławioną między niewiastami”: przyjmując, że to o co poprosi Jezusa, nie będzie jej odmówione (patrz Łukasz 1,42; Jan 2,3-5) I Jan Paweł II stawia nam też takie retoryczne pytanie „Czyż syn odmówi swej matce?”

W klasztorze na Jasnej Górze w Polsce, Papież Jan Paweł II witany przez tłumy Polaków pragnących zobaczyć swego rodaka w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku. Pasterska pielgrzymka zmotywowała robotników do utworzenia Solidarności, pierwszych niezależnych związków zawodowych w komunistycznym kraju.

przesłanie (np. ludzkie życie nigdy nie może być umyślnie niszczone), a następnie przesłanie szczegółowe (np. płód ludzki jest niewinnym życiem ludzkim), co pozwala na logiczną konkluzję (np. płód nigdy nie może być umyślnie niszczony). Takie rozumowanie jest bezbłędne tylko wtedy gdy zarówno główna jak i szczegółowa przesłanka są prawdziwe. Komunikacja Papieża choć często, to przecież nie zawsze była skuteczna. Jego możliwości przekonywania ograniczało jedynie to na ile mógł, broniąc swego przesłania, porozumieć się z „wiedzą” słuchających.

Całe doświadczenie życia Papieża dało mu możliwości i umiejętność zajęcia się tymi zagadnieniami. Jednym słowem:

PODEJŚCIE LOGICZNE

„był żywym świadectwem”

Użycie logos, patrząc na to z innej strony, jest także racjonalną prezentacją faktów w celu przekonania słuchającego. Jan Paweł II podejmując ważne tematy często stosował racjonalizację. Jak wielu argumentatorów, w swych pismach oraz wystąpieniach korzystał z sylogizmu logicznego. Stosując tę metodę podaje się najpierw główne

Niektórzy ludzie pozostają wierni obrazowi świata w którym religia przyczynia się do pogłębiania tego co „wiemy”. Inni wierzą, że jedynie ludzkie zmysły i metody naukowe mogą pomóc człowiekowi posiąść wiedzę. Jednakże jest także wielu

CNS PHOTO COURTESY UNITED NATIONS/DPI

takich którzy podchodzą do tych zagadnień mniej systematycznie. Niemniej jednak Jan Paweł II był bardzo przekonywujący dla wielkiej ilości osób. Apelował do słuchających zakładając, że ludzie zdobywają wiedzę zarówno poprzez wiarę jak i widoczne dowody. Co więc możemy zrobic będąc katolikami by stawać w obronie naszej wiary jeszcze skuteczniej? Możemy trwać przy naszej stanowczej wiarygodności (ethos) będąc dobrymi sąsiadami, przyjaciółmi, pracodawcami, współpracownikami, rodzicami oraz członkami wspólnoty. Możemy apelować do emocji (pathos) gdy dostrzeżemy niesprawiedliwość wobec każdego, choćby najmniejszego z Bożych braci. I musimy korzystać z racjonalnej argumentacji (logos) starając się być dobrze poinformowanymi i zaangażowanymi w sprawy obywatelskie członkami naszych społeczności. W końcu musimy zmierzyć się z prawdą. Ci z nas którzy kochali i szanowali Papieża Jana Pawła II są zobligowani aby chociaż tak postępować. n Joseph Blaney i Joseph Zompetti są profesorami Komunikacji na Uniwersytecie Illinois State University oraz współautorami książki pt The Rhetoric of John Paul II (Retoryka Jana Pawła II), wyd. Lexington Books, 2008. Obaj są też członkami rady Father John D. Ring nr. 574 w Bloomington, Illinois.

COLUMBIA/LISTOPAD 2008


RYCERZE

W

AKCJI

Sprawozdania z działalności Rad, Zgromadzeń i Kół Giermków Kolumba

zowała aukcję i przyjęcie z grillem. Na obu imprezach zebrano 6.000 dolarów na pomoc dla kościoła St. William's Church. Podziękowanie za pracę Rada nr. 5544 im. msgr. Daniela J. Lenihana w Cedar Rapids w stanie Iowa urządziła doroczną imprezę dla zakrystian w ramach podziękowania za ich pracę. Zakrystianie i ich rodziny wzieli udział w pikniku i meczu baseballa.

Zastępca Wielkiego Rycerza Ruben Cruz, członek Rady nr. 14405 im. Niepokalanego Poczęcia w Cainta na filipińskiej wyspie Luzon przekazuje przedstawicielowi organizacji Caritas de Manila kartony z używaną odzieżą i podręcznikami. Rycerze zebrali ponad dwadzieścia kartonów dla Caritas de Manila, będącej częścią archidiecezji Manili i zajmującej się pomocą dla potrzebujących.

Odbudowa zniszczeń po huraganie Rada nr. 6033 w Upper Saddle River w stanie New Jersey przygotowała śniadanie na którym zebrano 2.350 dolarów dla parafialnej filii kościoła w Nowym Orleanie. Pieniądze pomogą w odbudowie zniszczeń po huraganie, który nawiedził rejon Zatoki Meksykańskiej.

Tom Gocke, członek Zgromadzenia im. głównego sędziego Kane'a w Oklahoma City bije brawo podczas przyjęcia na cześć sióstr Karmelitanek ze szkoły Villa Teresa. Rycerze uhonorowali zakonnice za ich 75 lat pracy na rzecz Kościoła, społeczności i oświaty.

Budowa kościoła Rada nr. 1008 im. arcybiskupa Josepha L.Wilhelma w Windsor w kanadyjskiej prowincji Ontario przekazała kościołowi im. Królowej Różańca świętego 60.000 dolarów na fundusz budowlany. Pomoc dla seminarzystów Zgromadzenie im. komandora Johna Barry w Arlingtonie w stanie Wirginia przekazało 7.000 dolarów ojcu Brianowi Bashista, diecezjalnemu dyrektorowi do spraw powołań kapłańskich. Pieniądze te zostaną przekazane na pomoc dla seminarzystów. Nowe szaty liturgiczne Rada nr. 11135 przy Uniwersytecie Stanowym Oklahomy w Stillwater przekazała kościołowi św. Jana nowe szaty liturgiczne wartości 8000 dolarów. Aukcja Rada nr. 3648 im. św. Łucji w Atascadero w Kalifornii zorgani-

Pomoc dla ofiary wypadku Rada nr. 5846 im. Ramapo Valley w Oakland w stanie New Jersey przygotowała obiad i zbiórkę funduszy na pomoc dla Jamesa Griffina, syna jednego z Rycerzy, który został ranny w wypadku samochodowym. W imprezie wzięło udział około 150 osób. Uzyskano 10.000 dolarów, które zostaną przeznaczone na spłatę rachunków za leczenie Griffina. Oprócz tego Rycerze na ochotnika regularnie pomagają w domu Griffinów w sprzątaniu, naprawach i wykonują inne obowiązki domowe. Piknik i mecz piłki nożnej Rada Parafii Objawienia nr. 8783 w Stoney Point w kanadyjskiej prowincji Ontario zorganizowała piknik dla graczy miejscowej ligi piłkarskiej. Rycerze przyrządzili ponad 400 hot dogów dla młodych piłkarzy i ich rodzin. Rada sponsoruje również jedną z miejscowych drużyn piłkarskich.

>Nowo dostępne! Wskazówki jak wysłać sprawozdania do działu „Rycerze w akcji” są teraz dostępne po polsku. Wskazówki można znaleźć na stronie www.kofc.org.

w w w. ko f c .o r g

Columbian listopad 2008  

Columbian listopad 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you