Page 1

MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:03 AM Page 1

RYC E R Z E KO LU M BA

M AJ 2018

COLUMBIA


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:03 AM Page 2

RYC E R Z E KO LU M BA

Każdego dnia Rycerze z całego świata mają okazję uczynić świat lepszym miejscem przez służbę lokalnej społeczności, zbiórkę pieniędzy i modlitwę. Darzymy szacunkiem każdego Rycerza za jego siłę, współczucie i poświęcenie na rzecz budowania lepszego świata.

Uroczystą mszą św. sprawowaną w Niedzielę Miłosierdzia przez biskupa Henryka Tomasika w katedrze radomskiej zakończyła się ogólnopolska peregrynacja relikwii i obrazów św. Brata Alberta. Dzięki tej inicjatywie udało się zebrać kilka tysięcy kompletów pościeli, koców i ręczników oraz ponad 90 tysięcy złotych na rzecz ośrodków prowadzonych przez siostry i braci ze zgromadzeń albertyńskich.

wyślij zDjęcie twojej RaDy w aKcji wRaz z opisem na aDRes : columbia ,

1

columbus plaza , new haven , ct

2 ♦ C OL UM B I A ♦ MAJ 2018

06510-3326

lub e - mailem na aDRes : Knightsinaction @ Kofc . oRg .

Zdjęcie: Robert Topór

Rycerze miłosierdzia


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:03 AM Page 3

RYC E R Z E KO LU M BA MaJ 2018 ♦ ToM 98 ♦ NuMer 5

COLUMBIA

ARTYKUŁY

5

„Trwajcie w tym, co dobre” Katolickie społeczności rdzennych Amerykanów pokazują zróżnicowanie kultur i jedność wiary. nAjwyższy rycerz cArl A. Anderson

6

Ponad różnicą zdań Misja ewangelizowania pozostaje kluczowa dla tożsamości dzisiejszego Kościoła. nAjwyższy KApelAn ArcybisKup williAM e. lori

8

Wiadomości Rycerzy Kolumba

9

Odbudowa kolebki chrześcijaństwa rycerze z nebraski wytężają starania, aby pomóc prześladowanym chrześcijanom z iraku powrócić do ich starożytnej ojczyzny. MiKe MAy

10 Rycerze „Najwspanialszego Pokolenia” rycerze Kolumba, którzy walczyli w ii wojnie światowej, opowiadają swoją historię. redAKcjA coluMbii

Bolesław Rybka, Powstaniec Warszawski i Rycerz Kolumba od 1987 roku (zobacz tekst na stronie 10).

12 Misja zakończona Młody rycerz towarzyszył relikwiom św. Franciszka Ksawerego w historycznej pielgrzymce poprzez Kanadę. deborAh gyApong

16 Cześć Maryi, Matki Kościoła Maryjna tożsamość Kościoła będzie celebrowana w nowe święto przypadające w poniedziałek po uroczystości pięćdziesiątnicy.

Zdjęcie: Jonathan Bielaski

seAn innerst

MAJ 2018

♦ COLUMBIA ♦ 3


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:03 AM Page 4

Droga do szczęścia Czy WIesz, jaka część z całego nauczania Jezusa zapisanego w Piśmie świętym pojawia się w nim najczęściej? Jedna szczególna myśl pojawia się w czterech ewangeliach, a nawet podwójnie u Mateusza i Łukasza: „Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je” (Łk 17,33, por. Mt 10,39, Mt 16,25, Mk 8,35, Łk 9,24, J 12,25). Ów temat wyrzeczenia się siebie w szczególności z uwagi na Chrystusa i Królestwo Boże powtarza się na kilka różnych sposobów jak np. w przypowieści o ziarnie pszenicy (J 12,24). Mówi on nie tylko o prymacie ewangelii nad wszystkimi ziemskimi dążeniami, ale również o sprawie fundamentalnej dla ludzkiej natury. sobór Watykański II ujmuje to następująco: nasze stworzenie na podobieństwo Boga „ukazuje, że człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (Gaudium et Spes 24). Gdy ma się tę świadomość, nie ulega się bynajmniej zaskoczeniu, że w dzisiejszym świecie owa religijna perspektywa podupada. Naszą erę często charakteryzują zdjęcia „selfie” i wielkie tytuły w przeciwieństwie do bezinteresowności i heroizmu, które definiowały np. „Najwspanialsze Pokolenie”. Nie jest również niespodzianką, że — według wielu badań naukowych — młodzi ludzie zgłaszają większy brak poczucia szczęścia. W swojej nowej adhortacji apostolskiej o powołaniu do świętości papież Franciszek prowadzi refleksję nad ośmioma Błogosławieństwami i zauważa, że słowo „szczęśliwy” i „błogosławiony” „staje się synonimem

4 ♦ COLUMBIA ♦

MAJ 2018

słowa »święty«, ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu i żyje Jego słowem, osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze” (Gaudete et Exsultate 64). Niemniej jednak mądrość Pisma świętego w oczach starszych pokoleń trwa. Można to dostrzec, na przykład, w charytatywnej działalności Rycerzy Kolumba i w życiu wielu młodych katolików, którzy żyją kontrkulturowo. Niniejszy numer Columbii prezentuje m.in. opowieść żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, a także od ponad 30 lat Rycerza Kolumba (strona 10) oraz historię o tym, jak 20-letni Rycerz pomógł zachować misyjną obecność św. Franciszka Ksawerego we współczesnej Kanadzie (strona 12). Warto również poświęcić czas na refleksję nad nowym świętem Maryi Matki Kościoła (strona 16). Upamiętnienie to, które wiąże pokorę i macierzyństwo Maryi z narodzinami Kościoła w Dzień Pięćdziesiątnicy, jeszcze silniej przypomina nam o wezwaniu do ofiarnej miłości, do zostania uczniem-misjonarzem oraz o wezwaniu do świętości. Życie chrześcijanina jest bowiem możliwe przez zamieszkanie w nim Ducha Świętego, którego św. Jan Paweł II nazwał „osobowym wyrazem” wiecznej, obdarowującej sobą miłości (Dominum et Vivificantem 10). A prawdziwa szczęśliwość — na ziemi i w niebie — polega na dzieleniu się tą miłością Trójcy Przenajświętszej, na której obraz zostaliśmy stworzeni.♦

AlToN J. PeloWsKI ReDAKToR NACzelNy

COLUMBIA WyDAWCA Rycerze Kolumba ________ NAJWyŻsI oFICeRoWIe Carl A. Anderson NajwyżSzy RycERz Je abp Wiliam e. lori NajwyżSzy KapElaN Patrick e. Kelly zaStępca NajwyżSzEGo RycERza Michael J. o’Connor NajwyżSzy SEKREtaRz Ronald F. schwarz NajwyżSzy SKaRbNiK John A. Marrella NajwyżSzy aDwoKat ________ zesPÓŁ ReDAKCyJNy Alton J. Pelowski REDaKtoR NaczElNy Andrew J. Matt REDaKtoR Anna M. Bninski REDaKtoR

czcigodny Sługo boży Michaelu McGivney’u (18521890), apostole Młodych, obrońco chrześcijańskiego życia rodzinnego, założycielu Rycerzy Kolumba wstawiaj się za nami! ________ JAK Do NAs DoTRzeĆ poczta ColUMBIA 1 Columbus Plaza New Haven, CT 06510-3326 zMiaNa aDRESu 203-752-4210, option #3 addresschange@kofc.org KaRtKi z MoDlitwaMi i DoStawy 203-752-4214 pytaNia Do coluMbii 203-752-4398 Fax 203-752-4109 biuRo obSłuGi KliENta KoFc 1-800-380-9995 E-Mail columbia@kofc.org iNtERNEt kofc.org/columbia ________ członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą apostolską. wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna akceptuje urząd Nauczycielski Kościoła katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła katolickiego, a także może przystępować do Sakramentów Świętych.

________

Chronione prawami autorskimi © 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone ________ NA oKŁADCe Replika mozaiki Mater Ecclesiae (Matka Kościoła) znajdującej się na placu św. piotra prezentowana podczas stałej wystawy w Narodowym Sanktuarium Świętego jana pawła ii w waszyngtonie, D.c.

Mozaika stworzona przez Vatican Mosaic Studio/Zdjęcie: Matthew Barrick

E DY TO R I A L


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:03 AM Page 5

BUDUJĄC LEPSZY ŚWIAT

„Trwajcie w tym, co dobre” Katolickie społeczności rdzennych Amerykanów pokazują zróżnicowanie kultur i jedność wiary Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson

W TYM ROKU większą część Wielkiego Tygodnia spędziłem w Diecezji Gallup w Nowym Meksyku, doświadczając obecności katolickiej wiary pośród rdzennych mieszkańców Ameryki. Spotkałem się z wolontariuszami Mercy Corps w St. Michaels Association for Special Education w Rezerwacie plemienia Nawaho i rozmawiałem z Indianami Nawaho w rezydencji Villa Guadelupe prowadzonej przez Małe Siostry Ubogich. Ponadto odwiedziłem kościół-misję San Estevan del Rey w „Podniebnym Mieście” znajdującym się w Pueblo Indian plemienia Akoma — jest ono scenerią dramatycznego wydarzenia w książce Willi Cather pt. „Śmierć przychodzi do arcybiskupa” — i rozmawiałem z księdzem misjonarzem o jego duszpasterskiej pracy w rezerwacie Zuni. Ale kulminacja nastąpiła podczas Wigilii Paschalnej w Misji San José na terenie Rezerwatu Pueblo Laguna po tym, jak razem z Dorian zjedliśmy wspólny obiad ze wspólnotą parafialną. Msza św. była wyjątkowym doświadczeniem dzięki widokowi światła rozprzestrzeniającego się w kościele zbudowanym w 1699 roku. Po komunii św. zgromadzenie zaśpiewało hymn w rdzennym języku Keresan. Następnie zarządcy pueblo stanęli przed ołtarzem i przemówili o potrzebie kontynuowania życia w taki sposób, który doprowadził katolicką wiarę do „harmonii z indiańskim stylem życia”, o potrzebie traktowania drugiego człowieka po chrześcijańsku i „zwracania się do siebie wzajemnie z szacunkiem”. Doświadczenie to przywróciło do

życia słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział w Fort Simpson na północnozachodnich terytoriach trzy dekady temu: „Zacne tradycje indiańskich plemion zostały umocnione i ubogacone przesłaniem Ewangelii. (...) Przez to nie tylko chrześcijaństwo stało się zrozumiałe dla Indian, ale też sam Chrystus, w członkach swojego Ciała, jest Indianinem”. Często pisałem, w Columbii i nie tylko, o wezwaniu papieża Franciszka do tego, by zanieść Ewangelię na peryferie. Lecz Wielki Tydzień pokazał mi wyraźnie, że są takie „peryferia” w samym sercu naszego kontynentu, które są w dużej mierze przeoczone przez wielu katolików, a gdzie Ewangelia żyje już od wieków. „Dziś ludzie coraz wyraźniej zdają sobie sprawę, że wszyscy należymy do jednej rodziny ludzkiej” — powiedział Jan Paweł II podczas spotkania z rdzenną ludnością w Phoenix w 1987 roku, zaledwie kilka dni przed swoją wizytą w Fort Simpson. „W tej rodzinie” — kontynuował — „każdy człowiek zachowuje i wyraża swoją tożsamość i ubogaca innych swoimi darami kultury, tradycji, zwyczajów, historii, pieśni, tańca, sztuki i umiejętności”. Wyjątkowym tego przykładem jest Mikołaj Czarny Łoś, wobec którego w Diecezji Rapid City w Południowej Dakocie rozpoczęto niedawno proces prowadzący do wyniesienia na ołtarze. Walczył w Bitwie nad Little Bighorn i widział śmierć i zniszczenie plemienia Siuksów Minneconjou podczas Masakry nad Wounded Knee. Te doświadczenia mogły pchnąć go do życia

gniewem, nienawiścią i desperacją. Zamiast tego po swoim chrzcie przeżył życie pełne nadziei i pojednania, ewangelizując przez 50 lat rdzenną ludność Ameryki. Istnieje modlitwa Indian Pueblo, która jest znana plemieniu Laguna i która brzmi jak poezja. „Trwajcie w tym, co dobre, nawet jeśli nie ma tego wiele na ziemi. Trwajcie w tym, w co wierzycie, nawet jeśli jest to niczym samotne drzewo. Trwajcie w tym, co musicie, nawet jeśli droga przed wami daleka. Trwajcie w tym życiu, nawet jeśli łatwiej jest je oddać. Trwajcie przy mojej dłoni, nawet jeśli kiedyś odejdę daleko od Was”. Zachęcamy nasze dzieci do lektury wielkiej literatury pogańskiej Grecji, np. „Iliady” Homera, nie dlatego, że jakkolwiek pochwalamy krwawą ofiarę, jaką Król Agamemnon złożył bogini Artemidzie ze swej córki Ifigenii, ale dlatego, że takie historie uczą nas czegoś ważnego o ludzkiej naturze i moralnym życiu. Nie powinniśmy wahać się przed odkrywaniem podobnej nauki we własnej historii. Papież Franciszek przypomniał nam ostatnio, że „każda kultura, która przyjmuje Ewangelię, ubogaca Kościół, ukazując nowe ujęcie twarzy Chrystusa”. Jeśli naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy „pragną zobaczyć Jego twarz”, jesteśmy zaproszeni do jeszcze jednej odkrywczej podróży. Tym razem blisko domu. Vivat Jezus!

MAJ 2018

♦ COLUMBIA ♦ 5


MAY 18 P 4_30 FINAL 2.qxp_Mar E 12 4/30/18 1:29 PM Page 6

UCZYĆ SIĘ WIARY, ŻYĆ W WIERZE

Ponad różnicą zdań Misja ewangelizowania pozostaje kluczowa dla tożsamości dzisiejszego Kościoła Najwyższy Kapelan Arcybiskup William E. Lori

50 LAT TEMU bł. papież Paweł VI ogłosił Humanae Vitae. W tej proroczej encyklice Ojciec Święty naucza, że sztuczna kontrola narodzin nie jest dozwolona, ponieważ łamie więź pomiędzy dwiema nierozłącznymi i pochodzącymi od Boga aspektami miłości małżeńskiej: jej zdolnością do wyrażania ekskluzywnej i całkowitej miłości męża i żony do siebie wzajemnie oraz jej zdolnością do poczęcia nowego życia. Dokument ten, wobec decyzji o utrzymaniu nauczania rzekomo przestarzałego wobec pojawienia się „pigułki”, rozpętał burzę krytyki. Papieskie ostrzeżenia mówiące o tym, że powszechna praktyka antykoncepcyjna otworzy drzwi do wyuzdania, aborcji i niszczenia rodzin, zostały zlekceważone. Zaledwie mały procent zaakceptował to nauczanie, a wielu ludzi do dziś jest odmiennego zdania. W 1975 roku Paweł VI ogłosił kolejny przełomowy dokument pt. Evangelii Nuntiandi (o ewangelizacji w świecie współczesnym). W dziele tym dotknął najgłębszych korzeni II Soboru Watykańskiego, który jego poprzednik, św. Jan XXIII, zwołał, by ogłosić Chrystusa na nowo „centrum historii i życia”. Streszczając nauczanie Soboru, Paweł VI opisał ewangelizowanie jako główną tożsamość i misję Kościoła. Mówiąc w skrócie: „Kościół jest dla ewangelizacji” (14). Ta misja skierowana jest zarówno do tych, którzy nie słyszeli jeszcze Dobrej Nowiny oraz do tych, których nie praktykują już 6 ♦ COLUMBIA ♦

MAJ 2018

swojej wiary. Papież Paweł wezwał wszystkich członków Kościoła, nie tylko duchowieństwo i osoby konsekrowane, do otwarcia swoich serc dla Pana jeszcze szerzej i do czynnego dzielenia się swoją wiarą z poszukującymi i błądzącymi. W sercu II Soboru Watykańskiego i pontyfikatów, które nastąpiły po nim, stoi wezwanie do głoszenia Chrystusa w naszych czasach, aby ludzie mogli otworzyć swoje serca na Pana, a także znaleźć zbawienie od swoich grzechów i drogę do świętości w Jego Kościele. OD SOBORU DO DZIŚ Krocząc drogą swoich poprzedników, św. Jan Paweł II wezwał do „nowej ewangelizacji” — nowej nie pod względem treści, bowiem Jezus Chrystus jest „wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8), ale „w gorliwości, metodzie i wyrazie”. Na nowo potwierdził misję Kościoła do głoszenia Ewangelii, podkreślając zobowiązanie Kościoła do ewangelizowania tych, których wiara osłabła i do reewangelizowania narodów, w których wiara zanika. Św. Jan Paweł II powiedział, że nikt nie jest wyłączony z obowiązku głoszenia Ewangelii, a ludzie świeccy są czołowymi posłannikami nowej ewangelizacji. Papież Benedykt XVI również promował nową ewangelizację. Wzywał do „ponownego zaproponowania” Ewangelii miejscom, w których wielu nie praktykuje już wiary i gdzie przyjęły się nowe formy sekularyzmu. Papież Benedykt, podobnie jak jego poprzednicy,

podkreślał, że ewangelizacja pociąga za sobą otwarcie serca. Wymaga zostania świadkiem Ducha Świętego i pomagania ludziom, by mieli głębokie doświadczenie Jezusa i Jego miłości; miłości, która otwiera ich na Słowo Boże, sakramenty, cnotliwe życie i ostatecznie na powołanie do świętości. Ewangelizacja jest również wyraźnie centralnym punktem pontyfikatu papieża Franciszka, który napisał Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii). Mówi on o pilności tej misji i wzywa każdego z nas, nasze parafie i instytucje kościelne do „misyjnego nawrócenia” (30). Przed biskupami i księżmi stawia wyzwanie, by kreowali diecezje i parafie, które płoną misją rozgłaszania Ewangelii. Przed zakonnicami i zakonnikami stawia wyzwanie „obudzenia świata” świadczeniem o Królestwie Bożym. Wreszcie przed świeckimi stawia wyzwanie solidnego zaangażowania się w tę misję w swoich rodzinach i podczas codziennej pracy. NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA Jaka była odpowiedź Kościoła na to wezwanie do nowej ewangelizacji? Podczas pewnego badania, którego wyniki opublikowano w 2005 roku, zapytano różne chrześcijańskie zgromadzenia o to, czy krzewienie wiary jest sprawą wysoce priorytetową. W konserwatywnych zgromadzeniach


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:03 AM Page 7

UCZYĆ SIĘ WIARY, ŻYĆ W WIERZE

protestanckich około 75% odpowiedziało twierdząco; podobnie 57% grup Afroamerykanów. Pośród katolickich parafii w USA odpowiedziało tak jedynie 6%. Nie jest to zbyt entuzjastyczne przyjęcie nurtu Soboru Watykańskiego II i nauczania ostatnich papieży. Ich uwagi są lekceważone w miarę jak spada liczba praktykujących katolików. To składa się na rodzaj „delikatnej” różnicy zdań dotyczącej nie tyle konkretnego nauczania, ale raczej danego nam przez Boga upoważnienia misjonarza oraz ścisłej tożsamości i misji Kościoła. Stosunkowo mało katolików

PAPIEŻ FRANCISZEK: fot.: CNS /Paul Haring — BŁOGOSŁAWIONY VLADIMIR GHIKA: zdjęcie dzięki uprzejmości Archidiecezji Bukareszt.

INTENCJE MoDlITEWNE oJCA ŚWIĘTEGo

Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

K A L E N DA R Z L I T U RG I C Z N Y 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 8 maja Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski 13 maja Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 16 maja Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski 20 maja Niedziela Zesłania Ducha Świętego 21 maja Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 24 maja Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 27 maja Uroczystość Najświętszej Trójcy 31maja Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

wprost odrzuca wezwanie do szerzenia Ewangelii; raczej odrzucają oni swój udział w tym dziele i to często dlatego, że sami nie byli ewangelizowani i odpowiednio katechizowani. W tym miesiącu Kościół świętuje Uroczystość Pięćdziesiątnicy, w której Duch Święty zstąpił na Apostołów. Ich serca i umysły były otwarte, dzięki czemu prawdziwie pojęli, kim jest Jezus, czego nauczał i co uczynił, aby nas zbawić. I otrzymali mądrość, siłę i odwagę, by iść i głosić Ewangelię, jak polecił im Pan. Ich gorące świadectwo o Jezusie i ich odważne głoszenie

przyniosło wspaniałe rezultaty. Zjednoczmy się w żarliwej modlitwie o nową Pięćdziesiątnicę naszych czasów. Rycerze Kolumba, jako największa na świecie organizacja świeckich katolików, może oraz powinna prowadzić w drodze niesienia świadectwa i szerzenia Ewangelii. W mocy Ducha Świętego otwórzmy serca na Jezusa, żyjmy w pełni Jego Ewangelią — również w tym nauczaniu, które idzie pod prąd naszej kultury — i mówmy o Nim z miłością do drugiego człowieka, ażeby zdobyć go dla Chrystusa i Jego Kościoła.♦

KATolIK MIESIąCA

Błogosławiony Vladimir Ghika (1873-1954) Vladimir Ghika, syn rumuńskiego dyplomaty i wnuk ostatniego panującego księcia Mołdawii, urodził się w Boże Narodzenie 1873 roku w Konstantynopolu (obecnie Stambuł). Dorastając jako prawosławny, Ghika nawrócił się na katolicyzm w wieku 27 lat i 3 lata później uzyskał w Rzymie tytuł doktora teologii. Wraz Siostrami Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo założył pierwszy w Rumunii bezpłatny szpital, a także ustanowił pierwsze pogotowie ratunkowe w Bukareszcie. Podczas I Wojny Światowej używał odziedziczonego majątku, by pomagać uchodźcom oraz osobiście pielęgnować chorych i rannych. Ks. Ghika, wyświęcony w archidiecezji paryskiej w 1923 roku, sprawował liturgię zarówno w rycie rzymskim, jak i bizantyjskim. Poeta, dramaturg, pisarz duchowy, biegle posługujący się ponad 20 językami, zaprzyjaźniony z takimi osobistościami katolickiej literatury, jak Paul Claudel, Jacques Maritain czy François Mauriac. Był wysłannikiem papieża Piusa XI na misje na całym świecie. W 1933 roku w towarzystwie grupy karmelitów założył w Tokio pierwszy Karmel w Japonii. Powrócił do Rumunii, aby służyć uchodźcom masowo przybywającym do

tego kraju po inwazji Hitlera na Polskę w 1939 roku. Podczas alianckich nalotów bombowych na nazistowską armię w Bukareszcie odmówił opuszczenia stolicy. Gdy reżim komunistyczny zmusił króla Rumunii do abdykacji w 1948 roku, Ghika ponownie odmówił ucieczki z kraju. Gdy prześladowania się nasiliły, ks. Ghika pełnił swoją posługę z niezmąconą pogodą ducha i radością. „Ci, którzy kochają Boga, są gotowi, by odkrywać nowe błogosławieństwa w każdej sytuacji, często tam, gdzie najmniej się tego spodziewają” — pisał. Aresztowany w 1952 roku pod zarzutem „zdrady stanu” był wielokrotnie torturowany w więzieniu Jilava, gdzie zmarł 16 marca 1954 roku w wieku 80 lat. Został beatyfikowany przez papieża Franciszka w 2013 roku.♦

MAJ 2018

♦ COLUMBIA ♦ 7


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:03 AM Page 8

W I A D O M O ś C I RYC E R Z Y KO LU M B A

W WIELKIM TYGODNIU Rycerze Kolumba przekazali ponad milion dolarów na pomoc prześladowanym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. „Czas, w którym wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, szczególnie sprzyja pamięci o naszych braciach i siostrach w Chrystusie i wspieraniu tych, którzy w miejscach takich, jak Irak i Syria doświadczyli wielkich prześladowań za swoją wiarę” — powiedział Najwyższy Rycerz Carl Anderson. Od 2014 roku Zakon przeznaczył ponad 19 milionów dolarów dla chrześcijan i innych religijnych mniejszości żyjących w tym regionie. Na najnowsze wsparcie składa się 800 tysięcy dolarów finansowej zapomogi oraz 250 tysięcy dolarów stanowiących część trwającej akcji odbudowy Karamles, miasta na

Równinie Niniwy w Iraku zamieszkałego w większości przez chrześcijan. Kwota około 500 tysięcy dolarów od Rycerzy wesprze program żywnościowy prowadzony przez katolicką Archidiecezję Erbil w Iraku. Dodatkowe 300 tysięcy dolarów zostanie przekazane Kościołowi katolickiemu obrządku syryjskiego na wsparcie programów niesienia pomocy dla niemal 3 tysięcy rodzin w Iraku i Syrii, które bardzo potrzebują pomocy w postaci żywności, ubrań, schronienia oraz dostępu do edukacji i opieki medycznej. Chaldejski arcybiskup Bashar Warda z Erbilu powiedział: „Nasi wierni wiedzą, że bez tego bezpośredniego wsparcia, które chrześcijanie z naszego regionu otrzymują od Rycerzy Kolumba i bez ich orędownictwa w naszej sprawie przed rządem Stanów Zjednoczonych chrześcijaństwo w Iraku mogłoby już całkowicie zniknąć”.♦

Chłopiec z Erbilu (Irak) niesie torbę pełną żywności przekazanej przez Rycerzy Kolumba.

Rycerski „Marsz dla Życia” na Filipinach

Prezydent Polski dziękuje Rycerzom Kolumba za pomoc udzieloną ofiarom nawałnic

17 marca Rycerze Kolumba wraz z rodzinami wzięli udział w „Marszu dla Życia” w Quezon City na Filipinach. Wydarzenie organizowane na poziomie regionalnym i diecezjalnym zgromadziło duchownych, Rycerzy i innych świadków pro-life, aby promować godność życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. „Marsze dla Życia”, które odbywały się w lutym i marcu, podkreślały także nauczanie o wierności i nierozerwalności małżeńskiej, zgodnie z zastrzeżeniami Konferencji Episkopatu Filipin wobec rozpatrywanego obecnie projektu ustawy, który pozwoliłby na legalizację rozwodów.

20 marca Prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się z liderami i wolontariuszami Rycerzy Kolumba w Polsce. Prezydent Duda przybył do Brus, gdzie dziękował Zakonowi za pomoc udzieloną poszkodowanym przez nawałnice, które uderzyły w ten region w sierpniu 2017 roku. Podczas rozmowy z Delegatem Stanowym Tomaszem Wawrzkowiczem Prezydent Duda wyraził podziw dla Rycerzy za ich solidarność oraz gotowość niesienia długoterminowej pomocy. Rada Najwyższa przekazała 10 tysięcy dolarów na rzecz wsparcia akcji niesienia pomocy w Polsce, co uzupełniło działania wolontariuszy i 100 tysięcy złotych przekazane na pomoc przez polskich Rycerzy.

8 ♦ COLUMBIA ♦

MAJ 2018

NA DOLE PO LEWEJ: Zdjęcie: Roy Lagarde / dzięki uprzejmości Konferencji Episkopatu Filipin — U GÓRY: Zdjęcie: Stivan Shany/dzięki uprzejmości Archidiecezji Erbil

Zakon przychodzi z pomocą prześladowanym chrześcijanom podczas Wielkiego Tygodnia


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:03 AM Page 9

C H R z E ś C I J A N I E W N I E B E z PI E C z E ń S T W I E

Odbudowa kolebki chrześcijaństwa Rycerze z Nebraski wytężają starania, aby pomóc prześladowanym chrześcijanom z Iraku powrócić do ich starożytnej ojczyzny Mike May

Zdjęcie: Spirit Juice Studios

G

abriel Jabbour uciekł z Syrii w 2012 roku, krótko przed molowane. Dotyczy to także kościołów i świętych obrazów. tym, jak miał zostać zabity przez ISIS za bycie chrześcijaW ramach „Odbudowy kolebki chrześcijaństwa” Rycerze z ninem i odmowę przejścia na islam. Fort Calhoun zorganizowali kolację z cichymi i zwykłymi auk„Muzułmanin powiedział mi, że mnie śledzą i chcą przyjść do cjami, a także wystąpienie syryjskiego biskupa Barnaby Yousifa mojego domu, by mnie zabić. Musiałem uciekać” — opowiada. Benhama Habasha oraz rodziny Jabbourów. Jabbourowi i jego żonie, Mayi Tayar, ostatecznie udało się doBp Habash urodził się i dorastał w Iraku, gdzie posługiwał łączyć do ich córki Ruli w Omaha w stanie Nebraska, gdzie na- także jako kapłan i biskup. Od 2010 roku przewodzi Eparchii leży do parafii św. Roberta Bellarmina. Matki Bożej Oswobodzicielki; eparchii katolików obrządku syJabbour i Rula wystąpili jako mówcy podczas wydarzenia pt. ryjskiego w Stanach i Kanadzie mającej siedzibę w New Jersey. „Odbudowa kolebki chrześcijaństwa” „Wiecie, że słowo »katolicki« oznaw Omaha 9 i 10 marca, pomagając cza »powszechny«” — mówił bp Hazwiększyć świadomość na temat przebash podczas wystąpienia 10 marca. śladowań chrześcijan na Bliskim „Nie możemy być częściowo chrześciWschodzie oraz zebrać fundusze na jaństwem czy częściowo człowieczeńudzielenie im pomocy. stwem. Jesteśmy dla wszystkich jak Jezus Wydarzenie zainicjowane przez radę Chrystus. Rycerze Kolumba, oni rzeczy10305 im. św. Jana Chrzciciela w Fort wiście praktykują tę prawdę. (…) Gdy Calhoun w stanie Nebraska, wsparło wiedzą, że chrześcijaństwo jest prześlawysiłki Rycerzy Kolumba odbudowudowane, nie mogą pozostać obojętni. jących Karamles, zniszczone przez ISIS (…) Kolebka chrześcijaństwa musi zosstarożytne miasto w Iraku, z którego tać odbudowana, ponieważ ogień przewysiedlono setki chrześcijańskich rośladowań strawił ten dom”. dzin. Inicjatywa odbudowy została Na zeszłorocznej Najwyższej Konogłoszona przez Najwyższego Rycerza, wencji bp Habash mówił o ludobójCarla A. Andersona podczas Najwyżstwie i prześladowaniu chrześcijan w szej Konwencji w St. Louis w sierpniu. Iraku i Syrii. Conrad i Hubschman byli „To największy projekt, w jaki nasza tam i słyszeli jego przemówienie, które rada kiedykolwiek była zaangażowana” zainspirowało ich do zrobienia czegoś, Biskup Barnaba Yousif Benham Habash z — mówi Wielki Rycerz Jim Hubschco pomoże wysiedlonym chrześcijaEparchii Matki Bożej Oswobodzicielki z Neman, który koordynował projekt nom i uchodźcom. wark wygłasza homilię w Katedrze św. Cerazem z Najwyższym Dyrektorem Po powrocie do Fort Calhoun dyscylii w Omaha w stanie Nebraska 10 marca. Mikem Conradem, również członkiem kutowali ze swoją radą nad możliwotej rady. ścią wzięcia udziału w projekcie „Jesteśmy bardzo zaangażowani w Rycerzy dążącym do odbudowy, finanpomoc tym ludziom, którzy chcą wrócić do swojej ojczyzny” sując budowę 5 domów. Szybko zebrali 10 tysięcy dolarów i od — dodaje Hubschamn. tego momentu idea rozkwitła i stała się największym wydarzeLeżące na południowy wschód od Mosulu Karamles zostało niem, jakie kiedykolwiek organizowała ich rada. zdobyte przez ISIS w sierpniu 2014 roku. Miasto zostało wyCałkowity dochód szacowany jest na 120 tysięcy dolarów, co zwolone pod koniec 2016 roku i jego mieszkańcy zaczęli stop- wystarczy na budowę około 60 domów dla chrześcijan mieszniowo powracać. kających w Iraku.♦ Ale zgodnie z raportem Open Doors, międzynarodowej organizacji służącej prześladowanym chrześcijanom na całym świe- MIKE MAY pisze dla „The Catholic Voice” — gazety Archicie, z bliska 800 domów w mieście, 464 zostały spalone, 97 diecezji Omaha. Jest członkiem rady 10305 im. św. Jana Chrzcizniszczonych przez bomby, a pozostałe były uszkodzone lub zde- ciela w Fort Calhoun w stanie Nebraska. WESPRzYJ FuNDuSz RYCERzY KOLuMBA NA RzECz POMOCY CHRzEśCIJAńSKIM uCHODźCOM. ODWIEDź CHRISTIANSATRISK.ORG MAJ 2018

♦ COLUMBIA ♦ 9


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:03 AM Page 10

RYCERZE

„NAJWSPANIALSZEGO POKOLENIA” Rycerze Kolumba, którzy walczyli w II wojnie światowej, opowiadają swoją historię

O

d II wojny światowej minęło ponad 7 dekad i „Najwspanialsze Pokolenie” powoli znika. Z 16 milionów żołnierzy Aliantów ze Stanów Zjednoczonych i 1,1 miliona z Kanady, niemal 450 tysięcy zginęło w czasie wojny. W przybliżeniu tyle samo żołnierzy wciąż żyje, ale umiera w takim samym tempie, jak podczas wojny — kilkuset dziennie. Sama wojna rozpoczęła się od inwazji Hitlera na Polskę 1 września 1939 roku. Kanada weszła w ten konflikt w ślad za Anglią i Francją. USA dołączyła do działań zbrojnych po tym, jak Japończycy zbombardowali Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku, angażując się z pełną mocą aż do poddania się nazistowskich Niemiec i Cesar-

stwa Wielkiej Japonii w 1945 roku. Kiedy mężczyźni powrócili ze służby, większość kontynuowała swoje cywilne życie, znalazła pracę i założyła rodzinę. Wielu z nich wstąpiło do Rycerzy Kolumba. Ich życie oraz wartości, które ich definiowały, także dziś wciąż mogą nas wiele nauczyć. Przygotowując się na zbliżający się w Ameryce Memorial Day, Columbia porozmawiała z Rycerzami, z których każdy ma już ponad 90 lat, a którzy podzielili się swoimi wspomnieniami o służbie wojskowej oraz służbie w Zakonie. Prezentujemy naszą rozmowę z Bolesławem Rybką — Powstańcem Warszawskim i Rycerzem Kolumba.

Powyżej: Na zdjęciu U.S. Marines z 28. Regimentu 5. Dywizji podnoszą amerykańską flagę na szczycie Góry Suribachi w Iwo Jima w Japonii 23 lutego 1945 roku.

10 ♦ C O L U M B I A ♦

MAJ 2018

Zdjęcie: AP Photo/Joe Rosenthal, File

Redakcja Columbii


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:03 AM Page 11

Bolesław Rybka

• Urodzony 1 czerwca 1920 roku w Warszawie

• Członek Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku, trafił do obozu jenieckiego

Zdjęcie: Jonathan Bielaski

• Wstąpił do Zakonu Rycerzy Kolumba w 1987 roku i pełnił wiele funkcji w swojej radzie 9612 im. św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga i Zgromadzeniu 2176 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Toronto.

W 1939 roku szedłem Krakowskim Przedmieściem i nagle zobaczyłem starego przyjaciela, który zapytał mnie: „Czy chcesz dołączyć do podziemnej armii?”. Tego samego dnia zostałem zaprzysiężony. Spotykaliśmy się potajemnie na szkoleniach wojskowych. Moim zadaniem było również rekrutowanie kolejnych żołnierzy do walki z Niemcami, którzy najechali nasz kraj we wrześniu. W 1944 roku walczyłem w Powstaniu Warszawskim, które trwało 63 dni. Kiedy Niemcy niespodziewanie wprowadzili czołgi do miasta, otrzymaliśmy rozkaz, żeby się wycofać. Warszawa była w ruinie. Nie było wody, brakowało jedzenia. Po pokonaniu Armii Krajowej wysłali nas do obozu jenieckiego w Mühlbergu (Stalag IV B). W 1945 roku obóz został wyzwolony przez amerykańską i brytyjską armię i wysłano nas do tymczasowego obozu dla jeńców alianckich w Göttingen. Tam poznałem Renatę, moją ukochaną przyszłą żonę. W tym czasie wraz z Renatą podjęliśmy trudną decyzję, aby nie wracać do Polski, która była wtedy rządzona przez reżim komunistyczny. Słyszeliśmy, że rosyjscy (NKWD) i polscy (UB) komuniści prześladują żołnierzy Armii Krajowej.

Obiecałem Renacie, że w ciągu miesiąca poślubimy się w kościele! I dotrzymałem słowa. Wzięliśmy ślub w rzymskokatolickim kościele w Porto San Giorgio we Włoszech. Przez kilka lat żyliśmy w Anglii, gdzie wielu członków Polskich Sił Zbrojnych zaczęło kolejny rozdział swojego życia. W 1953 roku emigrowaliśmy do Kanady, przybywając do Montrealu, a później przeprowadzając się do Toronto, gdzie żyję do dziś. Przed wojną byłem studentem filmówki i kiedy przeprowadziliśmy się do Kanady, zacząłem swoją wieloletnią pracę w CBC (Canadian Broadcasting Corporation). Później otworzyłem swoje własne studio. Przez całe życie byłem bardzo blisko Kościoła rzymskokatolickiego. Moja wiara pomogła mi w czasie wojny i przez całe moje życie. Minęło już ponad 30 lat, odkąd wstąpiłem do Rycerzy Kolumba. Dzięki mojej zmarłej żonie, Renacie, pewnej niedzieli zapisałem się do nich przy stoisku, przy którym prowadzili nabór. Powiedziała: „Bolek, dołącz do nich! To dobra organizacja”. Moim marzeniem było ponownie służyć w swojej ojczyźnie. Pomagając ustanowić Zakon w Polsce jako członek Polskiego Zespołu Pierwszego Stopnia, spełniłem to marzenie.♦ MAJ 2018

♦ C O L U M B I A ♦ 11


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:04 AM Page 12

Misja '

zakonczona Młody Rycerz towarzyszył relikwiom św. Franciszka Ksawerego w historycznej pielgrzymce poprzez Kanadę Deborah Gyapong 12 ♦ C O L U M B I A ♦

MAJ 2018


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:04 AM Page 13

n

NA POPRZEDNIEJ STRONIE: Zdjęcie: Christian Fleury — PO PRAWEJ: Zdjęcie: Jake Wright

ie każdego dnia ręka świętego, który ochrzcił dziesiątki tysięcy ludzi przyjeżdża do miasta. relikwie pierwszej klasy św. Franciszka ksawerego, które rzadko opuszczają kościół pw. najświętszego imienia jezus w rzymie, odbyły bezprecedensową podróż przez całą kanadę na początku tego roku pod opieką D’arcy’ego murphy’ego, młodego rycerza z ontario. „Św. Franciszek ksawery mógł umrzeć 465 lat temu, ale i tak w zeszłym miesiącu był na misjach w kanadzie” — mówił murphy podczas zakończenia peregrynacji. murphy, intrygujący młody człowiek mierzący około 160 cm, jest studentem Uniwersytetu w ottawie i członkiem rady 14446 im. maryi matki Bożej. Gdy zeszłej jesieni poproszono go, by służył jako „strażnik relikwii”, nie wahał się. „moja odruchowa odpowiedź brzmiała »tak«, nawet jeśli konsekwencje miały być ogromne” — mówi. „oznaczało to semestr z dala od uczelni, oznaczało to olbrzymią ofiarę i zaufanie panu, że właśnie tego żąda ode mnie”. murphy’ego zainspirowało to, że św. Franciszek ksawery (1506-1552), jeden z założycieli towarzystwa jezusowego, przeżył religijne nawrócenie podczas studiów na uniwersytecie i ostatecznie został patronem misjonarzy (patrz: ramka). trwająca od 26 grudnia do 3 lutego peregrynacja była współfinansowana przez archidiecezję ottawa, kanadyjskich jezuitów i krajowy ruch studencki catholic christian outreach (cco). podróż zabrała murphy’ego i jego cenny pakunek do 15 miast, gdzie relikwie uczciło około 80 tysięcy ludzi, zadziwiając miejscowych organizatorów. „to było szalone podróżować wszerz kanady z 465-letnią ręką” — mówi murphy. „nikt nie miał takiego doświadczenia. Być studentem, któremu powierzono opiekę nad tymi relikwiami — co z dar, co za przywilej!”. „straŻnik ręki” ŚwięteGo D’arcy murphy jest jedynakiem urodzonym 18 kwietnia 1998 roku. wiara katolicka zawsze była ważną częścią jego życia. jego matka działa w parafii, a ojciec, były wielki rycerz rady 1388 w toronto, jest obecnie członkiem rady 14446. jako nastolatek murphy był Giermkiem kolumba i uczęszczał na konferencje młodzieży katolickiej. po skończeniu szkoły średniej w 2016 roku, na krótko przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie w ottawie, pojechał na Światowe Dni młodzieży w polsce. „Uczelnia była miejscem, o którym wiedziałem, że będzie niezbyt przyjazne dla mojej wiary” — mówi murphy. „wiedziałem, że to będzie test”. na początku pierwszego semestru spotkał cco i wziął udział w ich programie „kurs odkrywania wiary”, który

D’Arcy Murphy, członek rady 14446 im. Maryi Matki Bożej w Oakville w prowincji Ontario, z relikwią ręki św. Franciszka Ksawerego w katedrze Matki Bożej Królowej Świata w Montrealu.

Św. Franciszek ksawery, patron misjonarzy

większoŚć współlokatorów spisuje się dobrze, jeśli potrafi chociaż zarządzać wspólną listą obowiązków. ale tych trzech XVi-wiecznych młodych mężczyzn z Uniwersytetu paryskiego podniosło poprzeczkę jeszcze wyżej. ich przyjaźń zaowocowała założeniem zakonu religijnego i uczyniła jednego z nich jednym z największych misjonarzy od czasów św. pawła. Św. Franciszek ksawery urodził się 7 kwietnia 1506 roku w królestwie nawarry na terenie dzisiejszej Hiszpanii. w wieku 23 lat rozpoczął studia w paryżu, gdzie mieszkał razem z św. piotrem Faberem i św. ignacym Loyolą. Franciszek był arystokratą i spełnionym sportowcem, który uwielbiał tańce i uczty. „początkowo św. Franciszek nie chciał mieć nic wspólnego ze swoimi bardzo uduchowionymi współlokatorami” — zauważa D’arcy murphy, 20-letni student Uniwersytetu w ottawie i rycerz kolumba. jednakże jego znajomość z nimi doprowadziła go do duchowego nawrócenia, a po tym, jak ignacy poprowadził go przez ćwiczenia Duchowe i podzielił się z nim wizją towarzystwa jezusowego, Franciszek dołączył do nich jako jeden z założycieli jezuitów. „przeżywał niesamowitą przygodę, będąc kochającym zabawę i radosnym człowiekiem, lecz z chrystusem osiągnął w tym zupełnie nowy poziom” — mówi

murphy. Franciszek ksawery i jego współlokatorzy razem z kilkoma innymi kompanami złożyli śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w 1534 roku. przyjęli święcenia trzy lata później. w 1541 roku, rok po formalnym zatwierdzeniu towarzystwa jezusowego przez papieża pawła iii, Franciszek został wysłany przez ignacego, od teraz jego zakonnego przełożonego, na podróż misyjną z Lizbony do Goa w zachodnich indiach. po trzech latach ewangelizacji kontynuował swoją misję na cejlonie, malezji, wyspach moluki i w japonii. kiedy nosił się z zamiarem zaniesienia ewangelii do chin, zachorował i zmarł na wyspie u wybrzeży kontynentu w 1552 roku. Św. Franciszek ksawery założył rozkwitające wspólnoty kościoła i ochrzcił setki tysięcy ludzi podczas dekad swojej pracy misyjnej. w 1614 roku jego ręka została sprowadzona z Bazyliki Bom jesus w Goa do kościoła pw. najświętszego imienia jezus w rzymie, macierzystego kościoła towarzystwa jezusowego, gdzie została umieszczona w bocznym ołtarzu naprzeciwko grobowca jego starszego współlokatora, św. ignacego Loyoli. Franciszek ksawery i ignacy zostali kanonizowani razem w 1622 roku, a papież pius Xi ogłosił św. Franciszka ksawerego patronem katolickich misji w 1927 roku.♦ MAJ 2018

♦ C O L U M B I A ♦ 13


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:04 AM Page 14

nazywali doświadczeniem „odmieniającym życie”. „Naprawdę zrozumiałem wagę i piękno posiadania osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. To było sercem mojej katolickiej tożsamości” — wyjaśnia. W lutym 2017 roku Murphy wyjechał na misję CCO do Irlandii i do października sam poprowadził 3 edycje „Kursu Odkrywania

CATHOLIC CHRISTIAN OUTREACH FORMUJE UCZNIÓW-MISJONARZY Odpowiadając na wezwanie św. Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, André i Angèle Regnier założyli grupę Catholic Christian Outreach (CCO) na Uniwersytecie w Saskatchewan w 1988 roku. Organizacja obecnie mająca siedzibę w Ottawie z pomocą ponad 80 pełnoetatowych świeckich misjonarzy niesie Ewangelię tysiącom studentów w całej Kanadzie. CCO skupia się na 3 filarach ewangelizacji — głoszeniu, przygotowaniu oraz posłaniu — i angażuje studentów poprzez naukę o wierze, rekolekcje, okazje do wyjazdów misyjnych i osobiste uczniostwo. Przez ostatnie 10 lat Rycerze Kolumba sponsorowali organizację konferencji „Rise Up”, która gromadziła młodych liderów z całego kraju na 4 dni w trakcie zimowych ferii. André Regnier jest wieloletnim członkiem rady 8008 Stulecia w Ottawie, a obecny prezes CCO Jeff Lockert jest członkiem rady 7873 im. Boskiego Dziecięcia w niedalekim Orléans. Aby dowiedzieć się więcej o grupie CCO i jej misji, odwiedź: www.cco.ca.♦

14 ♦ C O L U M B I A ♦

MAJ 2018

UZDROWIENIE I ODNOWA Peregrynacja relikwii rozpoczęła się 30 grudnia 2017 roku w Ottawie podczas dorocznej konferencji CCO „Rise Up”, gdzie ponad 100 młodych ludzi miało okazję je uczcić. Jej trasa początkowo obejmowała miejsca, gdzie działało CCO lub gdzie znajdowali się jezuici. Organizatorzy prosili o 3 szczególne łaski: nawrócenie serc, powołania misyjne i uzdrowienia. “Każde miejsce, do którego dotarliśmy, błędnie oszacowało liczbę uczestników” — twierdzi Angèle Regnier. „Bez względu na to, jaką liczbę podali nam wcześniej miejscowi, dopisywaliśmy później do niej dodatkowe zero”. Regnier wspomina, że czasami wielkość tłumu stwarzała wyzwania, sprawiając, że miejsca spotkań okazywały się nie mieć wystarczającej liczby wolontariuszy, żywności, wody czy nawet odpowiedniej liczby hostii odpowiadającej ilości uczestników mszy św. Porównuje to doświadczenie z ewangelicznym opisem sieci rwących się od złowienia tak wielkiej ilości ryb (por. Łk 5,6). „Z pewnością św. Franciszek przybył na misje do Kanady” — mówi. Murphy podróżował z relikwiami obok siebie, przewożąc je na sąsiednim siedzeniu w samolocie. Sypiając zazwyczaj na plebaniach, trzymał je w swoim pokoju. Zakładał białe rękawiczki podczas podnoszenia lub przenoszenia relikwiarza. Kiedy wierni oddawali cześć relikwiom, Murphy stał obok i czyścił relikwiarz z odcisków palców po tym, jak był dotykany i całowany przez tysiące ludzi. W chwilach, kiedy relikwie nie były ukazywane do adoracji, spoczywały w czarnym, ochronnym pojemniku.

Zdjęcie: Jake Wright

Nic Baker, członek rady 12401 im. Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Russell w prowincji Ontario, oddaje cześć relikwii razem ze swoją żoną Meghann i piątką ich dzieci.

Wiary”. „To była prawdziwa radość głoszenia Ewangelii w jasny i prosty sposób razem z moimi rówieśnikami, przyjaciółmi, a nawet z moimi współlokatorami” — opowiada. Gdy 18 października peregrynacja relikwii została ogłoszona, współzałożycielka CCO Angèle Regnier zapytała Murphy’ego, czy nie zechciałby towarzyszyć im jako ich opiekun. „Najbardziej ekscytujące było dla mnie to, że choć nie byłem świadomy, iż to ramię się zbliża, Pan przygotowywał moje serce i umysł, bym odpowiedział »tak« i bym podążył za Nim, zgodnie z Jego wolą” — mówi Murphy. „Nie wiedziałem, co Pan przygotowuje dla mnie, ale gdy Angèle zapytała, wiedziałem, że to jest właśnie to”. Regnier przyznaje, że pomysł sprowadzenia relikwii do Kanady po raz pierwszy podsunął jej arcybiskup Ottawy, Terrence Prendergast SJ, ponad 5 lat temu. Regnier i jej mąż André, który jest współzałożycielem CCO i członkiem rady 8008 Stulecia w Ottawie, towarzyszyli arcybiskupowi w drodze do kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus w Rzymie. Tam, w macierzystym kościele zakonu jezuitów, ręka św. Franciszka Ksawerego jest umieszczona zazwyczaj przy bocznym ołtarzu, naprzeciwko innego ołtarza zawierającego szczątki św. Ignacego Loyoli. „Św. Franciszek Ksawery jest jednym z naszych patronów, więc abp Prendergast zasugerował, żebyśmy poprosili o relikwie” — mówi Angèle. „Jego życie odbija się echem w młodych ludziach, którzy podziwiają historię jego nawrócenia”. W miarę zbliżania się 150. rocznicy państwowości Kanady abp Prendergast pomagał przy uzyskaniu pozwoleń od rektora kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus i włoskich władz, zobowiązując się do zapewnienia ochrony bezcennym relikwiom podczas peregrynacji.


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:04 AM Page 15

Odwiedzający Bazylikę Katedralną Notre-Dame w Ottawie podchodzą do relikwii św. Franciszka Ksawerego podczas zakończenia peregrynacji, 2 lutego.

Zazwyczaj zespół rozpoczynał dzień wcześnie rano od uczczenia relikwii w miejscowej katedrze lub parafii wskazanej przez diecezję. Często odwiedzano kilka różnych miejsc w jednym mieście. „Pielgrzymi przybywali przez cały dzień” — mówi Murphy, podkreślając, że podczas mszy św. w świątyniach nie było wolnej przestrzeni. „Widzieliśmy ludzi przybywających w olbrzymiej liczbie. Kościół w Kanadzie ożył”. Niektórzy odwiedzający doświadczali fizycznego lub emocjonalnego uzdrowienia, a biskupi i księża zauważali odmłodzenie się ich wiary i nadziei, widząc reakcję na obecność relikwii. „Wszyscy mieli swoją osobistą historię, ale każdy był poruszony” — twierdzi Murphy. Rysuje także analogie pomiędzy popularnością relikwii a Pucharem Stanley’a (przechodnie trofeum w amerykańsko-kanadyjskiej lidze hokejowej — przyp. tłum.). „Kiedy Puchar Stanley’a znajduje się w Galerii Sław, ludzie przybywają z daleka, aby to zobaczyć. Chcą być z prawdziwym Pucharem Stanley’a” — mówi. „Tak samo jest z relikwiami. Jedną rzeczą jest myśleć o danym świętym, ale zupełnie czym innym jest mieć fizyczny kontakt z ręką, która ochrzciła dziesiątki tysięcy ludzi. To pokazuje głębszą, duchową rzeczywistość, w której święci żyją w niebie i w której wciąż modlą się za nami”. ŚWIADEK ŚWIĘTOŚCI Peregrynacja zakończyła się w Ottawie, w Bazylice Katedralnej Notre-Dame 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego. Tłumy ustawiały się przez wiele godzin przed i po uroczystości, aby oddać cześć relikwii świętego. Nic Baker, który przed swoim nawróceniem na wiarę katolicką 12 lat temu przygotowywał się do zostania protestanckim pastorem, przez długi czas był sceptyczny co do relikwii, ale zgodził się przyjść do katedry ze swoją żoną Meghann, katoliczką i absolwentką CCO. „Moja żona, dorastająca jako katoliczka, miała więcej szacunku i

zrozumienia dla kultu relikwii, niż ja” — mówi Baker, który jest członkiem rady 12401 im. Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Russell w prowincji Ontario. Baker i jego żona wrócili później do katedry, by uczcić relikwie, razem z piątką swoich dzieci w wieku 10, 8, 6 i 4 lat oraz z najmłodszym, mającym 6 miesięcy. „Moje dzieci mówiły: »To tak, jakby św. Franciszek Ksawery przyjechał tutaj, żeby się z nami zobaczyć«” — opowiada Baker. „To był najważniejszy moment ich całego tygodnia”. Dostrzeżenie, w jaki sposób to wydarzenie wpłynęło na jego rodzinę, pomogło Bakerowi lepiej zrozumieć obcowanie świętych i stać się — jak sam twierdzi — „świadkiem czegoś świętego”. Abp Prendergast mówił w homilii: „Przez jego życie i gorliwość w głoszeniu Ewangelii aż po krańce ziemi, Ksawery wzywa nas dzisiaj do tego samego; do stania się tym, do czego wzywa nas Papież Franciszek: uczniami-misjonarzami, którzy uczą się od Chrystusa każdego dnia”. 3 lutego Murphy, abp Prendergast i Regniersowie udali się do Rzymu, by oddać relikwie. 4 lutego abp Prendergast sprawował dziękczynną mszę św. w kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus, a następnego dnia ręka św. Franciszka Ksawerego powróciła na swoje stałe miejsce w bocznym ołtarzu. Będąc w Rzymie, zespół spotkał się krótko z Papieżem Franciszkiem i podarował mu oprawione zdjęcie z peregrynacji. Obecnie, po powrocie do Kanady, Murphy pracuje w głównym biurze CCO w Ottawie. Będzie tam pracował do jesieni, kiedy to będzie mógł wrócić na studia z zakresu rozwoju międzynarodowego i globalizacji na Uniwersytecie w Ottawie. „Wywarło to na mnie niesamowite wrażenie. Ciężko to ubrać w słowa” — mówi Murphy, wspominając peregrynację. „Wiele lat mojego życia zajmie mi, by to wszystko uporządkować i by zrozumieć te wszystkie łaski, które wylewał Pan”.♦ DEBORAH GYAPONG jest kanadyjską dziennikarką z Ottawy. MAJ 2018

♦ C O L U M B I A ♦ 15


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:04 AM Page 16

' ' Maryi, Czesc ' Matki Koscioła Maryjna tożsamość Kościoła będzie celebrowana w nowe święto przypadające w poniedziałek po Uroczystości Pięćdziesiątnicy Sean Innerst 1974 roku przyjęto mnie do Kościoła katolickiego. Byłem studentem pierwszego roku college’u i byłem gotów wierzyć we wszystko, czego nauczał Kościół. Mój stosunek do Maryi pozostał jednak trochę niejasny. Bałem się, że może być ona rozproszeniem dla mojej rosnącej miłości do Jezusa. Nie do końca rozumiałem, gdzie jest Jej miejsce. Kilka lat później po mszy św. przeszedłem przed figurą Maryi w moim parafialnym kościele. Niedługo wcześniej budynek został odnowiony i wyglądał bardzo prosto. Był cały w dębowym drewnie. Dwie ręcznie rzeźbione figury Maryi i Józefa zlały się z wnętrzem świątyni i były ledwie zauważalne. Lecz kiedy wyszedłem z kościoła tego dnia, byłem wręcz uderzony pięknem figury Matki Bożej. Wcześniej była dla mnie meblem, a teraz nagle przyciągała mnie do siebie. Byłem zdumiony tym, jak dębowa twarz Maryi stanowiła jedno z drewnianym wnętrzem całego kościoła — oba elementy były prawdziwie i tajemniczo zjednoczone. Ku mojemu zaskoczeniu w moim sercu zaczęła rosnąć miłość do tej niewiasty z drewna. To wspomnienie przyszło mi na myśl, kiedy 11 lutego, w święto Matki Bożej z Lourdes, ogłoszono, że papież Franciszek ustanowił dla całego Kościoła nowe święto maryjne w poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. 21 maja tego roku Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła po raz pierwszy będzie obchodzone w całym Kościele. Oświadczenie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 11 lutego zauważa, że papież Franciszek „uważnie rozważył to, jak wielce promowanie tego nabożeństwa może przyczynić się do wzrostu matczynego zmysłu Kościoła wśród duszpasterzy, osób konsekrowanych i wśród wiernych oraz do rozwoju au16 ♦ C O L U M B I A ♦

MAJ 2018

tentycznej maryjnej pobożności”. Ten podwójny cel nowego święta — promowanie większego uznania dla maryjnej pobożności i dla pojmowania Kościoła jako Matki — może zostać lepiej zrozumiany, kiedy cofniemy się, aby spojrzeć na historię maryjnej pobożności od czasu Soboru Watykańskiego II. OŻYWIANIE POBOŻNOŚCI Ojcowie Soboru Watykańskiego II (1962-1965) brali pod uwagę ogłoszenie osobnego dokumentu poświęconego Najświętszej Maryi Pannie, a nawet prosili bł. papieża Pawła VI, aby ogłosił nowy maryjny dogmat. Zamiast tego zdecydowano się poświęcić Maryi ósmy i ostatni rozdział dogmatycznej Konstytucji o Kościele Lumen Gentium zatytułowany „Błogosławiona Maryja Dziewica Boża Rodzicielka w tajemnicy Chrystusa i Kościoła”. Wreszcie pod koniec ostatniej sesji Soboru papież Paweł VI uroczyście ogłosił Maryję „Matką Kościoła”, a zatem użył tego samego tytułu, który dziś potwierdza papież Franciszek. Pomimo nadzwyczajnie bogatej treści jaką niesie „Lumen Gentium” na temat miejsca Maryi w kontekście Kościoła, teologiczny klimat po soborze miał tendencję do bagatelizowania wagi maryjnej pobożności. Paweł VI podkreślił to niemal 10 lat po zakończeniu soboru w apostolskiej adhortacji Marialis Cultus, w

Replika mozaiki Mater Ecclesiae (Matka Kościoła) znajdującej się na Placu św. Piotra prezentowana podczas stałej wystawy w Narodowym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie, D.C. Mozaika zawiera herb Jana Pawła II i jego papieskie motto: „Totus Tuus” („Cały Twój”).

Mozaika stworzona przez Vatican Mosaic Studio/Zdjęcie: Matthew Barrick

W


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:04 AM Page 17


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:04 AM Page 18

której zauważył dwa błędy: otóż maryjne praktyki pobożne nie mogą być włączane w liturgię mszy św., ale też nie mogą być lekceważone i hamowane (31). Pamiętam ten okres bardzo dobrze, ponieważ „Marialis Cultus” została ogłoszona w roku 1974, tym samym, w którym zostałem katolikiem. Wielu księży i duchownych, którzy pomogli mi wejść do Kościoła, wydawało się wtedy podzielać moje niejednoznaczne podejście do Maryi, więc odsunąłem postać Matki Bożej na bok. Niemniej jednak, przeczesując katolickie sekcje uniwersyteckiej biblioteki, dużo czytałem o Maryi i nabożeństwach takich jak szkaplerz czy różaniec, które zdawały się odgrywać bardzo ważną rolę w życiu świętych. Wszystkie te „katolickie sprawy” były dla mnie nowe i niesamowicie fascynujące, więc w ukryciu nauczyłem się odmawiać różaniec. Mimo to wciąż nie do końca rozumiałem, jakie znaczenie ma Maryja dla chrześcijańskiego życia, dopóki kilka lat później nie spotkałem pewnego karmelity bosego, którego pobożność maryjna była bardzo głęboka. Kiedy powiedziałem mu o 18 ♦ C O L U M B I A ♦

MAJ 2018

swoich wątpliwościach, uśmiechnął się i bardzo prosto zasugerował: „Poproś Jezusa, by przedstawił Cię swojej matce”. Ależ doskonała rada dla byłego protestanta! Oczywiście to właśnie Jezus był tym, który mógł pomóc mi zrozumieć postać Maryi. Posłusznie poprosiłem Go o to w modlitwie i powróciłem do domu, niewiele o tym myśląc. Dokładnie kilka dni później zachwyciła mnie drewniana figura Maryi w mojej parafii. Dopiero po tym zdarzeniu, gdy wspominałem je podczas modlitwy różańcowej, przypomniałem sobie, że prosiłem Jezusa, by mnie przedstawił swojej matce. Uświadomiłem sobie, że Jezus odpowiedział na moje prośby. Czyniąc to, pchnął moją wiarę w kierunku, który zmienił moje życie. Od tego dnia wiele z tego, co było dla mnie niezrozumiałe, stało się jasne. Moralne potyczki, które zdawały się nie do przezwyciężenia, stały się łatwiejsze. Zacząłem się postrzegać nie jako jedynie ucznia Jezusa, ale jako syna w Synu. W Maryi odnalazłem tę miłość, jaką idealny Syn ma dla swojej matki i miłość, którą ona żywi do swojego Syna. Moja podróż wiary nabrała

Wikimedia Commons

Zstąpienie Ducha Świętego na Maryję i Apostołów w Dzień Pięćdziesiątnicy zilustrowane na syryjskim rękopisie z VI w., znanym jako Ewangelie Rabbuli.


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:04 AM Page 19

barw miłości tych dwóch serc i wyjątkowego sposobu, dzięki któremu życie katolika może być przeżywane w tej wzajemnej miłości. co więcej, zrozumiałem, że istnieje mistyczna więź między maryją i Kościołem. nie składamy maryi czci, która jest należna jedynie bogu, ale raczej Kościół usiłuje być maryjny w oddawaniu tej czci, jaką jesteśmy winni stwórcy.

ewangelii św. łukasza (1,46-55). jest kobietą, która pamięta obietnice przymierza i urzeczywistnia je swoim „tak”. maryja jest kobietą, która ma nadzieję, która wierzy i która kocha (Deus Caritas Est 41). jest również „matką nadziei” (Spe salvi 50) i przypomina nam o głównym działaniu, które konstytuuje Kościół: liturgiczna pamiątka i kult, którym Kościół musi się poświęcić, aby mógł nieść dzieła miłości w prawdzie (Caritas in Veritate). „odnowa Kościoła” wreszcie papież Franciszek w Evangelii Gaudium Papieże ostatnich dziesięcioleci pastersko doglądali od- (Radość Ewangelii) powraca do wzywania Kościoła do radzania się maryjnej pobożności, a każdy czynił to w eklezjalnej autorefleksji. cytuje zapewnienie Pawła Vi, szczególny sposób, który ukazywał, jak bardzo oblicze że „z tej jasnej i skutecznej świadomości rodzi się sponmaryi tworzy jedność z całą tkaniną życia Kościoła. taniczne pragnienie porównania idealnego obrazu Kołatwo jest przesadnie uprościć bogactwo nauczania ścioła, jakim chrystus go widział (...) z rzeczywistym ostatnich papieży o tym ważnym miejscu, które postać obliczem, jaki Kościół dzisiaj przedstawia” (26). maryi zajmuje w Kościele, ale każdy z nich, na swój Przez to skierowane do wewnątrz spojrzenie Kościoła sposób, przygotowywał ogłoszenie tego nowego maryj- Franciszek ma nadzieję na „odnowę Kościoła”, które nego wspomnienia. charakteryzuje nie samokrytyczne zamknięcie się, ale św. jan Paweł ii skierował uwagę Kościoła w stronę „impuls misyjny” (30). odkupiciela człowieka — dokładnie tym tytułem Pisze, że „wraz z duchem świętym pośród ludu jest opatrzył on pierwszą encyklikę swojego długiego pon- zawsze maryja. ona gromadziła uczniów, aby Go przytyfikatu. dla tego głęboko odzywać (por. dz 1,14) i w ten danego maryi papieża była sposób uczyniła możliwą eksona przede wszystkim Redemplozję misyjną, jaka się dokoptoris Mater, matką odkupinała w dniu Pięćdziesiątnicy. ciela. w jego opatrzonej tym ona jest matką ewangelizująościół usiłuje tytułem encyklice z 1990 roku cego Kościoła i bez niej nie jest ona ukazana jako kobieta potrafilibyśmy naprawdę zrobyć maryjny w wiary. ona jako pierwsza zumieć ducha nowej ewangelioddawaniu tej czci, uwierzyła w tajemnicę chryszacji” (284). tusa, jak zauważa to łukasz: w tym świetle nie zaskakuje, jaKą jesteśmy winni „błogosławiona jesteś, któraś że Franciszek, uważnie wsłuuwierzyła” (łk 1,45). nie jest chując się na nowo w deklarastwórcy. skupiona na sobie, ale skierocję papieża Pawła Vi złożoną wana ku chrystusowi. na zakończenie soboru watyjak określił to ówczesny prekańskiego ii, ustanowił nowe fekt Kongregacji nauki wiary, wspomnienie najświętszej kard. joseph ratzinger, przez jej „matczyne rozważanie” maryi Panny matki Kościoła. Kościół może uczyć się „nie mówić zbyt wiele o sobie”, Podobnie jak duch święty zstąpił na córę syjonu i a zamiast tego — skupić się na odkupicielu i jego misji. pozwolił chrystusowi znaleźć dom pod sercem maryi w wielu pracach przed i po wyborze na papieża be- podczas zwiastowania, pozwolił również ciału chrysnedykta XVi w 2005 roku, ratzinger zauważał, że ma- tusa, Kościołowi, narodzić się wokół serca maryi w ryja przy zwiastowaniu nazywana jest przez archanioła dniu Pięćdziesiątnicy. w tym nadchodzącym 21. dniu Gabriela w sposób korespondujący z paralelnymi pro- maja i każdego poniedziałku następującego po Pięćroctwami ze starego testamentu, szczególnie z Księgi dziesiątnicy w przyszłych latach niech duch święty sofoniasza (3,14-15) i zachariasza (9,9). Proroctwa te znajdzie nas zgromadzonych w wierze wokół matki przepowiadają radość z ogłoszenia nadejścia mesjasza bożej czekających niecierpliwie na jego zstąpienie, do „córy syjonu” i obietnicy, że bóg będzie „pośród które odrodzi nas jako mistyczne ciało chrystusa.♦ ciebie” (dosłownie: „w twoim łonie”). syjon to jerozolimskie wzgórze, na którym znajdowała się świątynia, sean innerst jest dyrektorem theology cycle na miejsce, z którego podniosły kult jednego prawdziwego teologicznym seminarium św. jana Vianney’a, współboga wznosił się do nieba. założycielem i profesorem na augustine institute w dla benedykta XVi maryja jest kobietą syjonu i denver. jest członkiem rady 8539 im. świętego imiemagnificatu, pieśni uwielbienia, którą wyśpiewuje w nia w sheridan w stanie Kolorado.

K

MAJ 2018

♦ C O L U M B I A ♦ 19


MAY 18 P 4_30.qxp_Mar E 12 4/30/18 9:04 AM Page 20

u t R z y m u J m y w i a R ę ż y wą

„moJa miłość do euchaRystii pRzyniosła wewnętRzny pokóJ” Jako drugoklasista zacząłem rozważać powołanie do kapłaństwa, „udzielając ślubów” moim przyjaciołom na placu zabaw i wysłuchując „spowiedzi” w krzakach. ale w liceum moja wiara zaczęła słabnąć. na studiach byłem już tak zmęczony byciem letnim katolikiem, że potrzebowałem jakiejś zmiany. miałem albo bez reszty zakochać się w bogu albo odejść od niego na zawsze. dałem bogu ramy czasowe, w których miał zmienić moje myślenie: trzy miesiące. pan przyprowadził mnie do koleżanki z grupy, która miała rozpaloną wiarę i którą zapytałem o jej duchowe praktyki. poleciła mi cztery rzeczy: codzienną mszę św., częstą spowiedź św., adorację i służbę ubogim. pewnego ranka miesiąc później zaspałem, pobiegłem na zajęcia i przez cały dzień nie umiałem się odnaleźć. zdałem sobie sprawę, że przegapiłem mszę św. tak rozwinęła się moja miłość do eucharystii; miłość, która pchnęła mnie do seminarium i która od tej chwili przyniosła wewnętrzny pokój mojemu życiu. dałem bogu trzy miesiące. dokonał tego w miesiąc.

Róbmy

wszystko , co możliwe , aby wspieRać powołania .

Zdjęcie: Natalie Stultz Photography & Film

ks. scott a. GRatton Diecezja Burlington Rada 2284 im. Św. Szczepana w Winooski w Stanie Vermont

wasze

modlitwy i wspaRcie są bezcenne .

Columbia Maj 2018  

Columbia Maj 2018

Columbia Maj 2018  

Columbia Maj 2018