Page 1

RYC E R Z E KO LU M BA

M AJ 2011

COLUMBIA


RYC E R Z E KO LU M BA maj 2011 ♦ tom 91 ♦ Numer 5

COLUMBIA

Wysoki na 65 stóp brązowy posąg Chrystusa Króla na szczycie Wzgórza Cubilete znajdującego się w geograficznym centrum Meksyku.

A R t y k u ł y 2

budując lepszy świat

5

Poprzez nasze świadectwo miłosierdzia, jedności i braterstwa, możemy pomóc innym w spotkaniu Chrystusa.

Stworzeni do Komunii

najwyżSzy rycerz

Rozmowa o nauczaniu Błogosławionego Jana Pawła II dotyczącego osoby ludzkiej i jego rolą w nowej ewangelizacji.

carl a. anderSon

zeSpół columbii

3 uczyć się wiary, żyć w wierze Pismo Święte uczy nas znaczenia modlitwy i pokazuje modele obcowania z Bogiem. najwyżSzy Kapelan biSKup william e. lori

1 ♦ COLUMBIA ♦

MAJ 2011

7

miłość jest możliwa Od samego początku, rodzina była w centrum przyszłej działalności duszpasterskiej Jana Pawła II. ludmiła i StaniSław grygiel

9

bóg, prawda i wolne Społeczeństwo Dwadzieścia lat po jej ogłoszeniu, wielka encyklika społeczna Jana Pawła II pozostaje nadal aktualna. KS. raymond j. de Souza

11 rycerze w akcji


BuDuJĄC lEPSZy ŚWIAt

Powołani, by zmienić świat Poprzez nasze świadectwo miłosierdzia, jedności i braterstwa, możemy pomóc innym w spotkaniu Chrystusa Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson

PAPIEż BENEDykt XVI podarował bliźniemu? Co uczynić z kobietą przyłakościołowi wpaniały prezent w postaci paną na jawnym cudzołożeniu? Czy naopublikowanej niedawno drugiej części leży płacić podatki skorumpowanemu i książki „Jezus z Nazaretu” z podtytułem: opresyjnemu rządowi?” „Od Wjazdu do Jerozolimy do ZmartRównież i my jesteśmy powołani do apostolskiej Verbum Domini Benedykt wychwstania”. Na początku swej działal- uczestniczenia w ludzkim dramacie w XVI napisał: „Słowo Boże faktycznie ności duszpasterskiej ówczesny ksiądz jego fizycznym i duchowym wymiarze, skłania nas do zmiany naszej koncepcji Józef Ratzinger powiedział grupie stu- pokazując twarz Chrystusa wszytkim realizmu” (10). Jako chrześcijanie nie możemy ślepo dentów, że obecne pokolenie stoi w ob- potrzebującym, których spotykamy na liczu największego w dziejach kryzysu naszej drodze. Jest to „ewangelizujące akceptować lub nie dostrzegać tego, co wiary chrześcijańskiej. Papież dodał miłosierdzie”, jak to okreslił błogosła- dzieje się wokół nas. Jesteśmy powołani, by zmieniać życie i zmieniać świat. Jako również, że to, co najbardziej nas dziś wiony Jan Paweł II. dręczy, to pytania dotyczące Ewangelii Jako wyznawcy Jezusa jesteśmy zapro- Rycerze kolumba jesteśmy powołani do Jezusa Chrystusa: czego właściwie nau- szenia do kroczenia jego drogą. Drogą, tych działań, opierając się pełniej na zasadach miłosierdzia, jedności i czał i co dał ludziom? Jezus z braterstwa i wprowadzając je Nazaretu jest doskonałą okazją Również i my jesteśmy powołani do do życia innych ludzi. do głębszego zrozumienia W zakończeniu Jezusa z Naprzesłania Chrystusa i spotkauczestniczenia w ludzkim dramacie zaretu papież umieszcza refleknia z Jego osobą. sję o władzy Boga, która We wstępie do „Jezusa z Naw jego fizycznym i duchowym zmienia świat poprzez działalzaretu” cz. II Benedykt XVI wymiarze, pokazując twarz Chrystusa ność świętych. Benedykt XVI napisał: „starałem się stworzyć wymienia postacie wielu bartaki sposóbwpatrywania się w wszytkim potrzebującym, których dziej znanych świętych i zaJezusa Ewangelii i słuchanie uważa, że wszyscy oni Go, które by mogło doprowaspotykamy na naszej drodze. otworzyli nowe drogi, dzięki dzić do osobistego spotkania”. którym Bóg mógł wkroczyć do Chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego, które „stało się ciałem” i którą kroczył nasz założyciel ksiądz Mi- zagmatwanej historii ich stuleci w mo„mieszkało między nami” (J 1,14). Jezus chael J. McGivney, zachęcając do wstą- mencie, kiedy ludzie odwracali się od mieszkał miedzy nami, by doprowadzić pienia na nią Rycerzy kolumba, w kościoła. Misterium i Osoba Boga podo tego spotkania. uczestniczył w pełni oparciu o nasze zasady miłosierdzia, jed- jawiają się na nowo — a co najważniejsze, jego siła potrzebna do zmiany życia w dramacie ludzkiej egzystencji od ności i braterstwa. pierwszych chwil swego życia, urodzony Nasza ziemska podróż Rycerzy ko- ludzkiego i biegu historii staje się wiwśród zwierząt w biednej stajence, aż po lumba musi prowadzić do spotkania z doczna w nowym wymiarze. Módlmy się, by ksiądz McGivney ostatnie, konając obok złoczyńców. Bogiem. Możemy pokazywać oblicze Jego duszpasterstwo było duszpaster- Chrystusa innym jedynie wtedy, jeśli pewnego dnia został ogłoszony jednym stwem spotkania. „Chcę widzieć; Chcę sami pogłębimy własne doświadczenie z tych świętych, dzięki którym Bóg pochodzić; Moje dziecko jest chore.” spotkania z Nim. Jego obecność poprzez nownie wkroczył do historii, by zmieuczestniczył nie tylko w dramacie ludz- Pismo Święte i Eucharystię musi silniej niać ludzkie życie i żebyśmy zostali wiernymi świadkami tego wydarzenia. kiej egzystencji, ale również w dramacie promieniować na nasze zasady. Vivat Jesus! moralnym: „Ile razy można przebaczyć W swojej najnowszej adhortacji

MAJ 2011

♦ COLUMBIA ♦ 2


uCZyĆ SIĘ WIARy, żyĆ W WIERZE

Modlitwa: Dar od Boga Pismo Święte uczy nas znaczenia modlitwy i pokazuje modele obcowania z Bogiem Najwyższy kapelan Biskup William E. lori

CZWARtA I OStAtNIA część tak jak Abraham, również Mojżesz Kompendium Katechizmu Kościoła Ka- często modli się bezpośrednio przed tolickiego poświęcona jest zagadnieniu obliczem Boga, prosząc o wstawienmodlitwy w życiu chrześcijańskim. nictwo za lud wybrany. Siła Mojżesza Stary testament pokazuje nam Modlitwa definiowana jest jako jako przywódcy wywodzi się z jego również, jak modlili się prorocy. tak „wzniesienie duszy i serca do Boga, unikalnej zażyłości z Bogiem. Bóg jak Mojżesz, modlili się oni głęboko lub prośba skierowana do Niego o wzywa Mojżesza z płonącego krzewu do żywego Boga. Wypełnieni Jego stosowne dobra” (534). W modlitwie i rozmawia z nim w sposób niezwykle duchem, otrzymywali Słowo Pańskie koncentrujemy całą naszą uwagę na bezpośredni, zwłaszcza podczas spot- tak, by mogli przemawiać do swego Bogu, wielbimy Go, szukamy Jego kania na Górze Synaj (Wj 3, 1-15; 19, ludu w imieniu Boga. woli i zanosimy do Niego nasze pro- 1-25). Ze względu na częste i zażyłe Bóg Ojciec poprzez Chrystusa nauśby. Choć mamy obowiązek modlenia komunikowanie się z Bogiem mod- czył nas, czym jest modlitwa i jak ją się, sama modlitwa jest darem od litwa Mojżesza jest obrazem modlitwy odmawiać. Jezus, Syn Boga i Matki Boga. W ten sposób umacniamy kontemplacyjnej (Kompendium, 537). Bożej, mieszkał posłusznie w domu przyjaźń z Chrystusem, który Maryi i Józefa w Nazarecie. na mocy Ducha świętego tam, według swego ludzprowadzi nas do Boga Ojca. kiego serca , nauczył się forNasza modlitwa jest skuteczna, Modlitwa jest w pewnym muł modlitwy od Matki. sensie czymś naturalnym. kiedy mocą Ducha świętego jednoczy Ale jako odwieczny Syn każdy człowiek stworzony Boga Jego modlitwa miała się w wierze z modlitwą Jezusa.W ten jeszcze głębsze źródło (541; jest na podobieństwo Boga i pomimo grzechu pierworodJ 1,14). sposób modlitwa pogłębia nasz nego każdy z nas pragnie W Nowym testamencie Boga. lecz to Bóg przychoczęsto widzimy Jezusa pozwiązek z trójcą Świętą. dzi pierwszy, by spotkać się z grążonego w modlitwie. człowiekiem. Pości i modli się przez 40 Pasterze ludu Izraela pomagali dni i nocy przed rozpoczęciem swej MODlItWy BIBlIJNE swoim braciom dostrzec, że Bóg jest publicznej misji (Mt 4,2), modli się W Starym testamencie Abraham — z nimi. Największym przywódcą był przed wybraniem Apostołów (łk 6, „ojciec wiary” — jest wzorem mod- Dawid, pasterz i król „według Bożego 12). Często usuwa się w ustronne litwy, ponieważ wędruje w obecności serca” (Dz 13,22). Jak głosi tradycja, miejsce, by modlić się i nauczać Boga, słucha Go i jest Mu posłuszny. wiara Dawida była inspiracją do na- swych uczniów o tym, jak ważna jest pisania Psalmów, arcydzieł modlitwy modlitwa (Mk 6,31). Jezus, który w Starym testamencie. Psalmy, na- nauczył nas, jak modlić się nieustantrzydziestym szóstym z serii wykładów tchnione przez Ducha świętego, są nie, uczynił ze swego całego życia Najwyższego kapelana ks. Biskupa WilSłowem Bożym danym nam jako modlitwę do Boga Ojca w niebie (1 liama E. lori o formowaniu wiary dotynasza modlitwa. Wyśpiewują one tes 5,17; Kompendium 542). czy zagadnień 534-547 zawartych w wielkie dzieła Boga w stworzeniu i w Kompendium Katechizmu Kościoła Katohistorii zbawienia. Były odmawiane PANIE, NAuCZ lickiego. Poprzednie wykłady można znaprzez Chrystusa i są istotnym elemen- NAS MODlIĆ SIĘ leźć na stronie internetowej kofc.org tem modlitwy kościoła (Kompen- Modlitwa Jezusa osiąga swe apogeum w śmierci krzyżowej. Podczas dium, 540). 3 ♦ COLUMBIA ♦

MAJ 2011


uCZyĆ SIĘ WIARy, żyĆ W WIERZE

agonii w Ogrodzie Oliwnym Jezus cierpi ogromne męki, biorąc na siebie grzechy tego świata i wszystkie udręki ludzkości. Podporządkowując się woli Ojca, oddaje swe życie dla naszego zbawienia. Odczuwa za nas pełny ciężar naszego wyobcowania od Jego Ojca i od nas samych. W momencie najwyższego cierpienia na krzyżu Jezus wstawia się za nami i jego Ojciec wysłuchuje tej modlitwy, wskrzeszając swojego Syna (543). Jezus podarował nam modlitwę „Ojcze Nasz” jako zasadniczy wzór modlitwy chrześcijańskiej. Równocześnie pokazał nam dyspozycje wymagane do prawdziwej modlitwy. Są

INtENCJE MODlItEWNE OJCA ŚWIĘtEGO

Ofiarowane w jedności z Papieżem Benedyktem XVI OGólNA: Aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i godności każdej osoby.

PHotoGraPH oF PoPe: CNS photo/Paul Haring — St. ISIDore: Wikimedia Commons

MISyJNA: Aby Pan pozwolił kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastać w jedności.

nimi przede wszystkim czystość serca, otwarcie na Bożą wolę, przebaczanie nieprzyjaciołom i czujność, która chroni przed pokusą (544). Wewnętrzne dyspozycje do modlitwy podsumowane są w przepiękny sposób w Błogosławieństwach. I tak oto powracamy do prawdy, zgodnie z którą modlitwa to dar od Boga. Nasza modlitwa jest skuteczna, kiedy mocą Ducha świętego jednoczy się w wierze z modlitwą Jezusa.W ten sposób modlitwa pogłębia nasz związek z trójcą Świętą. Na koniec, Maryja, która uczyła Jezusa, jak się modlić, uczy również i nas. Przed niepokalanym poczę-

ciem modliła się otwarcie do żywego Słowa Bożego. W ten sposób przygotowała się do pełnego udziału w misji Chrystusa. każdego dnia kościół powtarza piękną modlitwę dziękczynną Maryi, Magnificat (łk 1, 46-55). Maryja modliła się z Apostołami przed Pięćdziesiątnicą i była obecna podczas pierwszych celebracji eucharystycznych (Dz 2, 42). Jej modlitwy za nas i za nasze potrzeby są pełne miłości i siły (Kompendium, 546-547). Maryja prowadzi nas zawsze do Jezusa. W miesiącu maju prośmy o jej wstawiennictwo za nas, byśmy umocnili się w naszych modlitwach.♦

kAtOlICy MIESIĄCA

Św. Izydor Oracz (ok. 1070-1130) Wspomnienie liturgiczne: 15 maja IZyDOR uRODZIł się w ubogiej rodzinie hiszpańskiej na przedmieściach jedenastowiecznego Madrytu. Bieda zmusiła go do pracy w charakterze parobka u zamożnego ziemianina Johna de Vergasa. Pracowitość, której nauczył się od rodziców, szła w parze z jego głęboką wiarą i pobożnością. Izydor znany był z tego, że dzielił się wszytkim z biednymi i codziennie chodził do kościoła. Jednak fakt, że czasem spędzał tam więcej czasu niż w polu, nie podobał się innym rolnikom. Rozgniewani tym, że Izydor spóźnia się do pracy z powodu codziennych modlitw w pobliskiej świątyni, donieśli na niego do gospodarza. Zgodnie z legendą, kiedy gospodarz przyjechał sprawdzić, czy zarzuty te są słuszne, ujrzał anioła orzącego pole za Izydora. Izydor ożenił się z Marią torribia i urodził im się syn. Pewnego dnia chłopiec wpadł do głębokiej studni. Jak głosi legenda, modlitwy i błagania Izydora i Marii sprawiły, że woda w studni podniosła się, dzięki czemu

chłopiec mógł się uratować. Mimo, że i tak zmarł we wczesnym wieku, wiara Izydora i Marii stale umacniała się. kilka stuleci po śmierci Izydora król Hiszpanii, Filip III, cudownie ozdrowiał, dotykając jednej z relikwii świętego. Izydor został kanonizowany w 1622 roku, a jego żona, która żyła 40 lat dłużej, została beatyfikowana w 1697 roku. Ich liturgiczne wspomnienie obchodzone jest 15 maja. Do dzisiejszego dnia św. Izydor jest patronem chłopów, rolników i pracowników sezonowych.♦

MAJ 2011

♦ COLUMBIA ♦ 4


Małżeństwo & rodzina

DZIEDZICTWO BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

StWORZENI DO kOMuNII Rozmowa o nauczaniu Błogosławionego Jana Pawła II dotyczącego osoby ludzkiej i jego rolą w nowej ewangelizacji. Zespół Columbii

P

odczas środowych audiencji odbywanych na przestrzeni lat 1979-1984 roku, papież Jan Paweł II systematycznie głosił nauczanie określane jako „teologia ciała”. 129 rozważań tworzących tę katechezę poszukuje odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące ludzkiej egzystencji. W swej książce zatytułowanej The Human Person According to John Paul II (Pauline, 2010) (Osoba ludzka wedle Jana Pawła II) ks. J. Brian Bransfield przedstawia teologię ciała na tle szerokiego kontekstu, wyjaśniając, iż teologia ta „nie jest samotną wyspą, którą można oddzielić od całego nauczania Jana Pawła oraz nauczania kościoła w ogóle”. ks. Bransfield posługuje obecnie jako sekretarz generalny amerykańskiej konferencji Biskupów katolickich. W 2006 roku otrzymał doktorat z teologii moralnej w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II na katolickim uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, D.C. Columbia rozmawiała z ks. Bransfieldem o tym, jak poglądy Jana Pawła II korespondują z nową ewangelizacją. columbia: w swej książce nazywa ksiądz zbieżność rewolucji przemysłowej, seksualnej i technologicznej „perfekcyjną burzą”. dlaczego te trzy rewolucje stanową dziś dla nas tak ogromne wyzwanie? KS. branSfield: Chociaż zarówno rewolucja przemysłowa, jak i technologiczna wniosły dobre rzeczy, wszystkie trzy razem

5 ♦ COLUMBIA ♦

MAJ 2011

wzięte — interpretowane w sceptycznej i świeckiej mentalności — tworzą coś, co można by wręcz nazwać anty-antropologią prowadzącą nas do stwierdzenia, że sensem osoby ludzkiej jest po prostu szybkie osiąganie przyjemności. Akcenty położone na zdobywanie i konsumpcjonizm wywodzą się z rewolucji przemysłowej, akcent przyjemności z rewolucji seksualnej, natomiast presja osiągania tego wszystkiego w sposób natychmiastowy, wynika z rewolucji technologicznej. Stosujemy więc to błędne pojęcie osoby w naszej edukacji, podczas odpoczynku, w życiu zawodowym i rodzinnym. taka praktyka kończy się tym, że ranimy tych najsłabszych i najcichszych wśród nas, szczególnie tych którzy są na początku lub u schyłku życia. Błogosławiony papież Jan Paweł II wzywa nas, aby to zmienić i ujrzeć, że sens osoby ludzkiej nie wywodzi się z szybkiego osiągania przyjemności, lecz z daru i powolnej emanacji piękna. każdy z nas jest niepowtarzalnym, niezastępowalnym darem i jesteśmy powołani do tego, aby w taki sam sposób traktować siebie nawzajem. columbia: co stanowi o niezwykłości teologii ciała głoszonej przez papieża i jaką role nauka ta powinna odgrywać w procesie ewangelizacji? KS. branSfield: Aby ujawnić oświecające zrozumienie, Jan Paweł II wykorzystał w teologii ciała unikalną metodę łączącą klasyczną metafizykę i współczesną fenomenologię. Rozpoczął od Pisma Świętego, a następnie zajął się wyjaśnianiem najbardziej podstawowych faktów. teologia ciała, ponownie oferując wiarę ludziom, którzy o niej słyszeli, lecz zbłądzili, stała się kamieniem milowym nowej ewangelizacji nawołującej nas do powrotu do źródeł. Pytanie, jakie leży u podłoża wszystkich innych zagadnień, brzmi: Co to znaczy być osobą ludzką, i jak to znaczenie koresponduje z moim codziennym chrześcijańskim życiem.

columbia: w jakiej relacji pozostaje więc teologia ciała z całym nauczaniem jana pawła ii? KS. branSfield: W pewnym sensie teologia ciała uwydatnia wszystkie inne nauczania Jana Pawła II, ponieważ wyraża pojęcia komunii osób, koncepcję, która jest kluczową we wszystkich innych Jego dziełach. Jego katecheza na temat Genesis w szczegółowy sposób nakreśla antropologię teologiczną będącą Jego trwałym wkładem w naukę. kontynuację tej linii rozwoju widzimy w Jego sztukach teatralnych, wykładach w lublinie, pismach z okresu zanim został papieżem, a także pracach naukowych. columbia: wedle sondażu przeprowadzonego przez rycerzy Kolumba, większość amerykanów jest zgodna co do tego, że nasze społeczeństwo stoi w obliczu kryzysu moralnego. jaką analizę tego kryzysu zostawił nam jana paweł ii? KS. branSfield: Myślę, że widział ten problem prawie tak samo, jak dziś obserwuje to papież Benedykt XVI, a mianowicie w kategoriach relatywizmu i sekularyzacji. Jako papież — filozof Jan Paweł II odpowiadał na pytanie zaistniałego kryzysu, patrząc nie tylko na bieżący moment, ale sięgając do jego początków. I wskazał na stały głód ludzkiego serca, potrzebę prawdziwej komunii. kryzys moralny, jaki dziś obserwujemy, rozpoczął się co najmniej od rozłamu charakteryzowanego przez Rene Descartes’a w XVI wieku. W wyniku głoszonego przez niego rozdzielenia rozumu i ciała nastąpiła

Obraz zatytułowany Papież Jan Paweł II; Obrońca Małżeństwa i Rodziny, namalowany przez Antonellę Cappuccio przedstawia papieża z oficjalnym dokumentem założycielskim Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II, w tle uczta weselna w Kanie.


MAJ 2011

♦ COLUMBIA ♦ 6

Knights of Columbus museum Collection


redukcja i izolacja każdego z nich. Obserwujemy, iż ta koncepcja odgrywała nadal istotną rolę całe wieki po Descartes’ie — szczególnie w wieku XX — kiedy to nominalizacja i nihilizm pozwoliły, aby człowiek twierdził: „całkowicie steruję własnym ciałem”. ten dualizm doprowadził do potwornych rezultatów, jakie obserwujemy w aborcji, rozpadzie małżeństwa i załamaniu się ojcostwa, przy równoczesnym wzroście cudzołóstwa, rozwiązłości i antykoncepcji. Jan Paweł II wzywa nas do jedności po to, by pokazać prawdziwą relację pomiędzy ciałem a rozumem. Poprzez życie w łasce i cnocie, musimy wrócić do początków i uleczyć uprzednie podziały. to nie Cogito ergo sum — myślę, więc jestem. to, totus tuus sum ego — jestem całkowicie twój, w rzeczywistym darze z samego siebie. columbia: w jaki sposób pontyfikat papieża benedykta XVi uzupełnia pontyfikat jana pawła ii? KS. branSfield: Jedno miejsce, w którym widzę rzeczywistą łączność, to homilie głoszone w okresie Bożego Narodzenia oraz homilie podczas Niedzieli trójcy Świętej, kiedy Papież Benedykt mówi, że Bóg nie jest samotny — podkreślając relację trynitarną. Widzimy także podobieństwo, gdy Papież Benedykt mówi o małżeństwie i rodzinie, oraz w Jego encyklikach, w których cnoty miłości i nadziei traktuje jako rzeczywiste środki pojednania. O tym mówił także papież Jan Paweł II. columbia: a skoro ksiądz jest też naukowcem, jak opisałby ksiądz wkład instytutu nad małżeństwem i rodziną im. jana pawła ii? KS. branSfield: Myślę że Instytut Jana Pawła II odgrywa bardzo bezpośrednią rolę w nowej ewangelizacji. Zapewnia bardzo dogłębne głoszenie antropologii Jana Pawła II i ma w sposób bardzo szczególny możliwość odczytywania jej w czasach współczesnych. Pozwala, aby to nauczanie przekładało się na programy parafialne i trafiało do duszpasterstw na poziomie lokalnym. Błąd, jaki popełnia każdy, myśląc o Instytucie Jana Pawła II oraz teologii ciała, to przypuszczenie, że służą one jedynie małżeństwu i rodzinie. teologia ciała jest systematyczną teologią przynależną teologii moralnej. Dobrą rzeczą w działaniu Instytutu jest to, że wykłada obie. Jeśli nie 7 ♦ COLUMBIA ♦

MAJ 2011

złączymy razem teologii systematycznej i teologii moralnej, obie będą uboższe, a teologia moralna stanie się po prostu listą rzeczy, które należy robić i których podejmować nie trzeba. Wówczas ludzie myślą dwojako „Dlaczego nie powinienem?” lub „Dlaczego powinienem?” A ludzie nie tylko chcą wiedzieć, której linii nie należy przekraczać. Prócz listy zakazów i zaleceń chcą zobaczyć sens tajemnicy i pragną dogłębnych odpowiedzi. columbia: w jaki sposób mogą działać parafie, rodziny i organizacje świeckie takie jak rycerze Kolumba w celu bardziej skutecznego przekazywania wiary? KS. branSfield: Musimy zacząć od wyrażenia tajemnicy zbawienia w taki sposób, aby ludzie mogli to zrozumieć. Będąc nauczycielami, popełniamy błąd odnosząc się jedynie do wiedzy — mówiąc, że my to wiemy, bo zapominamy wówczas jak to jest, gdy się nie wie. Nasze odpowiedzi mają zwykle tendencje do odnoszenia się do ostatniego poziomu, do którego doszliśmy, często do poziomu magisterskiego. tymczasem pytania są naprawdę podstawowe i dotyczą zwykłej codzienności. Nasze odpowiedzi zaś są często przeintelektualizowane i unikają dotykania spraw przyziemnych. Musimy pamiętać, że ludzie bardzo często chcą usłyszeć o tajemnicy od samego początku, a my zaczynamy od samego środka, a czasem wręcz od konkluzji. Jesteśmy powołani do tego, żeby pokazać tajemnicę w jej oryginalnej piękności, w sposób, który jest przyswajalny dla ludzi. Powinniśmy używać słów i fraz odnoszących się do codziennych doświadczeń człowieka. taki jest nasz cel — nie tylko mieć przygotowane wszystkie mądre notatki i wiedzieć wszystko to, co, jak nam się zdaje, mamy do powiedzenia, ale także wyrazić to w sposób, który naprawdę może być wewnętrznie zrozumiany przez ludzi takich jak ci, którzy zbłądzili, nie ukończyli edukacji religijnej, a więc nie mogli odnieść z niej korzyści. columbia: czy trudno było księdzu zawrzeć i przytoczyć w swej książce nauczanie jana pawła ii, tak by stało się ono dostępnym dla zwykłych czytelników? KS. branSfield: to było wyzwanie, ale bardzo tego pragnąłem. Opierając się na mym doświadczeniu nauczyciela akademickiego i księdza pracującego w parafii

rzeczywiście chciałem dać coś takiego ludziom, co potrafią przyjąć, ponieważ zauważyłem ich głód. W wielu przypadkach są oni zranieni poprzez kulturę. A gdy widzisz ludzi w takich momentach głodu i zranienia, pojawia się wielkie pragnienie, aby wnieść coś, co karmi i leczy.♦

MIłOŚĆ JESt MOżlIWA Od samego początku, rodzina była w centrum przyszłej działalności duszpasterskiej Jana Pawła II. Ludmiła i Stanisław Grygiel

P

ewnego zimowego wieczoru na początku lat 70-tych kardynał Wojtyła przyszedł na kolację do naszego małego mieszkania. Zazwyczaj przychodził późno, ale zawsze prosił, żeby dzieci na niego czekały. One jednak bardzo często, znużone długim czekaniem, zasypiały. tak było i tym razem. ks. kardynał nie zrezygnował ze spotkania, obudził Monikę i Jakuba, porozmawiał z nimi i pobawił się w „bitwę na poduszki”. Dopiero potem zasiadł z nami do kolacji. Menu było takie, na jakie pozwalało zaopatrzenie sklepów w tamtych czasach, czyli bardzo ubogie: kanapki z pastą rybną i herbata. Natomiast rozmowa — bogata i długa. trwała jeszcze, gdy około godziny 11 przyszedł włoski ksiądz Francesco Ricci, który zatrzymywał się u nas w czasie pobytów w krakowie. Chociaż znał Wojtyłę i odwiedzał go w kurii, scena, jaką ujrzał, wywarła na nim duże wrażenie. Po wyjściu gościa powiedział: „ten kardynał powinien zostać Papieżem.” Nikt z nas nie traktował tego jako proroctwo, lecz marzycielskie pragnienie. Niemniej 16 października 1978 roku przekonaliśmy się, że Duch Święty czasami „sugeruje się” takimi pragnieniami. Bo oto w czasach kryzysu małżeństwa i rodziny na Stolicę Piotrową wstąpił kardynał, który kochał i rozumiał ludzi świeckich oraz ich małżeńskie i rodzinne więzi. karol Wojtyła nie zaznał szczęścia długiego życia rodzinnego. kiedy miał 9 lat, zmarła jego matka, 5 lat później — starszy brat, który był dla niego przyjacielem i wzorem. Wychowywał go ojciec, troskliwy


i wymagający. Mieszkali razem najpierw w Wadowicach a potem w krakowie. Gdy w 1941 roku zmarł ojciec, karol został zupełnie sam. Nie miał rodziny, nigdy jednak nie był samotny. Rodzinę zastępowali mu przyjaciele, których szukał i którzy do niego lgnęli, pomagali mu, ale też dużo od niego otrzymywali. tak było do końca jego życia. Bolesne doświadczenie braku własnej rodziny uświadomiło mu ogromną wartość rodzinnej wspólnoty, co znalazło swój wyraz w jego nauczaniu i duszpasterstwie zarówno w krakowie jak i w Rzymie. Z rodzinami podzielał ich radości i smutki, czego sami wielokrotnie doświadczyliśmy. Gdy w 1970 roku przydzielono nam małe, spółdzielcze mieszkanie (40 metrów kwadratowych), ksiądz kardynał znalazł czas, by je poświęcić, a potem często przychodził na rodzinne kolacje, jak ta wyżej wspomniana lub na spotkania z grupą przyjaciół. Dyskutowaliśmy o problemach filozoficznych, ale także rozmawialiśmy o kłopotach codziennego życia, których komunistyczny reżim nam nie oszczędzał. ks. Wojtyła uważnie słuchał, pytał, radził i starał się w różny sposób pomagać. Wiedział, że jedną z głównych trudności młodych małżeństw było zdobycie własnego mieszkania, na które w państwowych spółdzielniach trzeba było czekać nawet kilkanaście lat, a o jego wielkości decydowało „prawo”: każdemu członkowi rodziny przysługiwało 7 metrów kwadratowych. Gdy z okazji nominacji biskupiej karol Wojtyła dostał od kolegów w prezencie auto rosyjskiej produkcji, Pobiedę, postanowił je sprzedać, a za uzyskane pieniądze chciał wybudować dom dla najbardziej potrzebujących młodych małżeństw swoich przyjaciół. Okazało się jednak, że za takie auto można było wybudować co najwyżej fundamenty. ks. Wojtyła znał także duchowe potrzeby małżeństw i wiedział doskonale, jakiego duszpasterstwa potrzebują. Wiedział to dzięki temu, że dużo z nimi przebywał, rozmawiał i modlił się. tak więc niejako razem z nimi stworzył model duszpasterstwa rodzin. Rozpoczął je jako młody wikary w kościele św. Floriana w krakowie, gdzie głosił konferencje dla studentów, przygotowywał ich do małżeństwa, udzielał ślubów i chrztów. Nie stronił od udziału w weselnych przyjęciach czy karnawałowych wieczorkach, organizowanych w domach przyjaciół. tak powstała nieformalna wspól-

Papież Jan Paweł II wita się ze swym przyjacielem dr. Stanisławem Grygielem podczas swej wizyty w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymskim Uniwersytecie Laterańskim.

nota nazywana Środowiskiem. karol Wojtyła chodził z nimi na wycieczki i spędzał wakacje, zawsze zakamuflowany jako „Wujek”, aby uniknąć represji ze strony komunistycznych władz. Był ojcem duchowym i nauczycielem, ale także uczniem; uczył się od świeckich prawdy miłości łączącej mężczyznę i kobietę, uczył się ojcostwa i macierzyństwa. Wiedzę tę wyraził w pismach i twórczości literackiej, szczególnie w książce „Miłość i odpowiedzialność”, w dramacie „Przed sklepem jubilera” oraz w misterium „Promieniowanie ojcostwa”. Było oczywiste, że ta wiedza, którą przekazywał najpierw jako biskup krakowski, a potem jako Papież, nie jest jedynie rezultatem teologicznych i filozoficznych studiów, lecz także duszpasterskiej posługi i osobistego doświadczenia więzi z wielu rodzinami. Świadectwo ma większą moc niż teoria. Jan Paweł II był pewny, że piękna i czysta miłość jest możliwa, że katolicka etyka życia małżeńskiego nie nakazuje rzeczy niemożliwych do spełnienia. ta pewność uczyniła go wiarogodnym mistrzem dla młodych na całym świecie. Jako ilustrację przytoczymy drobny, ale znamienny epizod. W 1980 roku, Czesław Miłosz, polski pisarz wykładający w Berkeley, po odebraniu Na-

grody Nobla przyjechał wraz z synem do Rzymu. Byliśmy zaproszeni razem z nimi na Mszę św. w prywatnej kaplicy, a potem na śniadanie. Pod koniec rozmowy syn Miłosza zwrócił się do Jana Pawła II z prośbą, aby „złagodził” swoje „zbyt surowe” nauczanie w dziedzinie moralności małżeńskiej, aby nie wymagał czystości przedmałżeńskiej, nie zakazywał antykoncepcji, gdyż straci wielką szansę pozyskania młodych ludzi dla kościoła, gdyż nauczanie to jest niemożliwe do realizacji w XX wieku. Ojciec Święty, wysłuchawszy wywodu z dobrotliwym uśmiechem, zapewnił młodego rozmówcę, że nauczanie kościoła jest możliwe do realizacji, co więcej — że zna osobiście wielu młodych ludzi, którzy tak żyją. Mówiąc to, miał na pewno przed oczami swoich licznych przyjaciół, tworzących szczęśliwe rodziny właśnie dzięki temu, że żyli zgodnie z Magisterium kościoła.♦ DR StANISłAW GRyGIEl i jego żona luDMIłA mieszkają w Rzymie, gdzie Dr Grygiel jest kierownikiem katedry Antropologii Filozoficznej im. karola Wojtyły w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy uniwersytecie laterańskim. Dr Grygiel jest członkiem Rady im. Jana Pawła II nr 14000 w krakowie, Polska.

MAJ 2011

♦ COLUMBIA ♦ 8


B óG , P RAWDA I W OlNE S POłECZEńStWO Dwadzieścia lat po jej ogłoszeniu, wielka encyklika społeczna Jana Pawła II pozostaje nadal aktualna Ks. Raymond J. de Souza

D

zień 1 maja z powodów liturgicznych i religijnych został wybrany dniem beatyfikacji Błogosławionego Jana Pawła II. tak jak w 2005 roku, gdy Papież umierał w liturgiczne święto Miłosierdzia Bożego, tak i w roku obecnym, właśnie w święto Miłosierdzia Bożego, zostanie wyniesiony na ołtarze. Maj jest także miesiącem Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, a to także wiąże się z Papieżem, który był tak bardzo oddany Naszej Pani. Ale kalendarz kryje jeszcze więcej ważnych powodów wyboru tej właśnie daty. W roku obecnym 1 maja jest także dniem 20 rocznicy publikacji Centesimus Annus, encykliki Jana Pawła II z roku 1991, zajmującej się katolicką doktryną społeczną. Prawa człowieka, 9 ♦ COLUMBIA ♦

MAJ 2011

RElIGIA, kultuRA I NAJWIĘkSZE tAJEMNICE Jan Paweł II datował Centesimus Annus na dzień 1 maja, poczynając niezbyt delikatny taniec na grobie komunizmu, dokładnie 1 maja, czyli Pierwszego Maja obchodzonego jako wielkie komunistyczne święto. Wcześniej, w 1955 roku, papież Pius XII ogłosił 1 maja świętem patronalnym świętego Józefa, robotnika, dając chrześcijańską odpowiedź komunistycznej propagandzie. Publikacja Centesimus Annus dodała do tej odpowiedzi wykrzyknik. I rzeczywiście, Jan Paweł II spędził większość życia, walcząc z podłymi ideami, które ożywiały totalitarne imperia XX wieku. kształt i obraz XXI wieku będzie w znacznej mierze zależał od tego, czy ludzka, chrześcijańska wizja z Centesimus Annus przeważy nad negatywną alternatywą zdolną do zniszczenia serc narodów. Zbieżność beatyfikacji Jana Pawła II z rocznicą publikacji wielkiej encykliki społecznej sprzyja okazji, aby ponownie przyjrzeć się tej wizji. „(Są) dwie tezy, które postrzegam jako centralne w Centesimus Annus: pierwszą jest ta, że zarówno polityka, jak i gospodarka mają swój kontekst kulturowy i drugą, iż kultura bez religii jest niekompletna" pisał kardynał Avery Dulles, SJ., w piątą rocznicę publikacji encykliki. „Porządek polityczny i społeczny nie może dobrze prosperować bez wsparcia porządku kultury, która dostarcza przekonania i wartości, na których opiera się państwo i gospodarka. Ponadto świat kultury blisko dotyka świata religii. Jeśli występują próby tłumienia i pomniejszenia wymiaru tajemnicy, sam czyni się uboższym. Jednakże może pozyskać wszystko, jeśli otwiera swe drzwi na Boga i na Chrystusa Papież Jan Paweł II rozpoczyna Centesimus Annus od postawienia pytania, dlaczego upadł komunizm. konkluduje że podstawowym problemem jest ułomna, zubożona i błędna wizja osoby ludzkiej. Papież pisał: „trzeba jednak już teraz wyraźnie sobie uświadomić, że tym, co stanowi wątek i w pewnym sensie myśl przewodnią … w ogóle całej nauki społecznej kościoła,

thinkstock Photo

wolność, sprawiedliwość, edukacja, warunki pracy, płace i łagodzenie ubóstwa, opieka zdrowotna, środowisko naturalne — wszystkie te tematy znajdują się w obszarze zainteresowania katolickiej doktryny społecznej. Nauczanie zajmuje się porządkiem społecznym, kulturą, polityką oraz gospodarką widzianymi w świetle Ewangelii. Chociaż katolicka nauka społeczna jest mocno zakorzeniona w tradycji katolickiej, nauczanie odnosi się głównie do datującej się w swej nowoczesnej formie encykliki z 1891 roku napisanej przez papieża leona XIII, a mianowicie Rerum Novarum — encykliki na temat „kapitału i pracy” napisanej w kontekście rewolucji industrialnej. Rerum Novarum została opublikowana 15 maja 1891 roku. Aby zaznaczyć jej setną rocznicę przypadającą w maju 1991 roku, Jan Paweł II opublikował encyklikę Centesimus Annus (dosłownie setny rok). Stała się ona wielką chrześcijańską kartą wolnego społeczeństwa, napisaną wkrótce po upadku sowieckiego imperium komunizmu, historycznym dramacie, w którym Papież osobiście odegrał rolę wielkiego protagonisty.


jest poprawna koncepcja osoby ludzkiej, jej niepowtarzalnej wartości (11). W przeciwieństwie do tych którzy twierdzili, że komunizm upadł z praktycznych powodów niedoskonałości ekonomicznej, papież stanowczo stwierdza, że nie samym chlebem żyje człowiek. W krótkim paragrafie prowadzi rozważanie, przechodząc od gospodarki po największe tajemnice. „Nie można zrozumieć człowieka, analizując jedynie jego aktywność gospodarczą, tak jak nie można go określić tylko na podstawie jego przynależności klasowej. Zrozumienie człowieka jest bardziej wyczerpujące, gdy widzi się go w kontekście kultury, poprzez język, historię i postawy przyjmowane wobec podstawowych faktów egzystencjalnych, takich jak narodziny, miłość, praca, śmierć. Osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy: tajemnicy Boga. kultury poszczególnych narodów są w istocie rzeczy różnymi odpowiedziami na pytanie o sens osobistej egzystencji (24). ten akcent położony na osobę ludzką oraz znaczenie osobistego istnienia jest charakterystycznym ujęciem Jana Pawła II. Jego encyklika była wielką kartą wolnego społeczeństwa, ponieważ stanowczo twierdził, że religijna, polityczna i gospodarcza wolność są niezbędne po to, by człowiek mógł dać swą odpowiedź Bogu. Rocco Buttiglione, włoski filozof, który był konsultantem Centesimus Annus, powiedział, że ta „wielka zasada, która obejmuje całe nauczanie Jana Pawła II oznacza”, iż nie można uczynić niczego dobrego bez wolności, ale sama w sobie wolność nie jest wartością nadrzędną. Wolność jest dana człowiekowi po to, aby umożliwić wolne posłuszeństwo prawdzie i wolny dar z siebie samego w miłości. Nie powinno być więc zaskoczeniem to, że także encykliki Papieża Benedykta XVI — Bóg jest Miłością i Miłość w Prawdzie — skupiają się wokół miłości i podejmują temat w miejscu, w którym pozostawił go Jan Paweł II. DyktAtuRA RElAtyWIZMu Należy jednak znów zadać pytanie: Czy Centesimus Annus, po 20 latach, gdy komunizm nie jest już wiarygodną opcją intelektualną, (nawet jeśli sami komuniści pozostali w niektórych częściach świata), jest nadal aktualna? tak, bardziej niż kiedykolwiek. Dwadzieścia lat temu fragmenty encykliki Jana Pawła II, które skupiały najwięcej uwagi dotyczyły gospodarki, dziś najbardziej istotne są te rozdziały, które odnoszą się do roli religii w życiu publicznym. Pytania na dziś brzmią: Jaki rodzaj wolnego społeczeństwa powinniśmy budować i czy w wolnym społeczeństwie jest miejsce na Bożą tajemnicę? „Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w Państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej - pisał Jan Paweł II. „Dziś zwykło się twierdzić, że filozofią i postawą odpowiadającą demokratycznym formom polityki są agnostycyzm i sceptyczny relatywizm, ci zaś, którzy żywią przekonanie, że znają prawdę, i zdecydowanie za nią idą, nie są, z demokratycznego punktu widzenia, godni zaufania, nie godzą się bowiem z tym, że o prawdzie decyduje większość, czy też, że prawda się zmienia w zależności od zmiennej

równowagi politycznej. W związku z tym należy zauważyć, że w sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Następnie papież ostro konkluduje: Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. (46). Czy zadając to pytanie, Jan Paweł II wiązał rządy Stanów Zjednoczonych, kanady, czy też Europy z „zakamuflowanym totalitaryzmem”? Jestem przekonany, że nie mówił o nas, czyż nie? W 1991 roku mogło to być trudniejsze, aby się zdystansować, by dostrzec prawdę w obserwacjach Ojca Świętego. Ale Jan Paweł II widział to, co teraz staje się coraz bardziej oczywistym: Stany Zjednoczone i kanada nie są państwami totalitarnymi, ale totalitaryzm jest zaiste zakamuflowany, a znaki na horyzoncie źle wróżą. Zastanówmy się nad rozwojem politycznym mającym wpływ na kościół katolicki: Państwo łoży na aborcję i uważa ją za prawo człowieka; pracodawcy katoliccy są zmuszeni do opłacania ubezpieczeń niezgodnych z nauczaniem katolickim; obrona sumienia lekarzy katolickich, pielęgniarek i farmaceutów jest ograniczana; wolność szkół katolickich w objawianiu tradycji dotyczącej miłości, małżeństwa i seksualności zostaje podważona, a stowarzyszenia katolickie, także Rycerze kolumba, stoją w sporze z biurokratami wprowadzającymi wadliwe pojęcie równości. Czy ktokolwiek jeszcze wątpi w to, co się dzieje — w kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie?’ — pytał kardynał William levada, prefekt kongregacji Wiary podczas wystąpienia w marcu 2010 w Ottawie w kanadzie. „Papież Benedykt opisał to zjawisko jako ‘dyktaturę relatywizmu’, a sformułowanie to stało się słynne zanim został biskupem Rzymu. Dyktatura relatywizmu nie tyle polega na wymuszaniu jednej opinii na wszystkich ludziach, a raczej na eliminacji z życia politycznego, naukowego i kulturalnego każdego, kto sprzeciwia się przyznaniu, że wszelka prawda jest relatywna, albo mówiąc bardziej wprost, że nie ma jednej prawdy, której możemy być pewni. Przeciwko takiemu relatywizmowi i sceptycyzmowi chrześcijanin głosi, że drogą, prawdą i życiem jest Jezus Chrystus. to jest bezpośrednia konfrontacja z dyktaturą relatywizmu. W ten sposób kardynał levada opisał wyzwanie, a także rozwiązanie dostrzegane przez Papieża Benedykta oraz jego poprzednika. Wolność jest obroniona, a nie hamowana, gdy głoszone są religia i prawda o człowieku. A jeśli chodzi o „zakamuflowany totalitaryzm” i „ dyktaturę relatywizmu”, Jan Paweł II i Benedykt XVI są zgodni co do zagrożeń wobec wolnego społeczeństwa. Gdy Benedykt dokona beatyfikacji swego poprzednika w dniu 1 maja, nauczanie „setnego roku” znów stanie się propozycją.♦ kSIĄDZ RAyMOND DE SOuZA posługuje w Archidiecezji kingston, Ontario i jest członkiem rady St. Paul the Apostle nr 9652 w kingston. Często pisze dla National Post oraz The Catholic Register w kanadzie.

MAJ 2011

♦ C O L U M B I A ♦ 10


RYC E R Z E WA KC J I

SPRAWOZDANIA Z DZIAł AlNOŚCI RAD, ZGROMADZEń I kół GIERMkóW kOluMBA

wynieśli meble przed wymianą starych płytek podłogowych na nowe. Rada z pomocą hurtowni artykułów elektrycznych i żelaznych lowe’s dostarczyła wszystkie materiały budowlane, dzięki czemu parafia zaoszczędziła 5.000 dolarów. POMNIK KSIĘDZA MCGIVNEY Członkowie Rady nr 14000 z Krakowa i Rady nr 15128 im. Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy idą w procesji w kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej na Rycerską Mszę św., która była koncelebrowana przez ks. Tomasza Kraja, zastępce kapelana terytorialnego w Polsce.

SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI

NALEŚNIKI DLA UBOGICH

Rada nr 14724 im. Archanioła Gabriela w Indianapolis prowadzi sprzedaż żywności by zebrać fundusze na potrzeby parafii.

W pierwszą niedzielę każdego miesiąca Rada nr 5869 im. księdza Feliksa ullricha w Port Richey na Florydzie razem z restauracją International House of Pancakes, specjalizującą się w naleśnikach, i organizacją charytatywną Volunteer Way przygotowują śniadanie dla potrzebujących i bezdomnych. Ochotnicy obsługują za każdym razem średnio 400 osób.

POMOC DLA RODZIN

Rada nr 13264 im. księdza Johna Basilone w Raritan w stanie New Jersey zorganizowała w supermarkecie ShopRite w Branchburg zbiórkę żywności dla potrzebujących rodzin („Food for Families”). Rycerze zebrali około 900 kg artykułów żywnościowych dla banku żywności Somerset County Food Bank, a także 700 dolarów w gotówce. NOWA TABLICA

Rada nr 278 w Erie w stanie Pensylwania urządziła ceremonię poświęcenia nowej elektronicznej tablicy ogłoszeń kościoła Blessed Sacrament Church. tablica, na której umieszczono godziny mszy świętch i inne ogłoszenia — została ustawiona na postumencie zbudowanym z cegieł zakupionych przez parafian. Na cegłach wygrawerowano nazwiska członków rodzin fundatorów.

11 ♦ C O L U M B I A ♦

MAJ 2011

Rada nr 13966 im. Niepokalanego Poczęcia w Malden w stanie Massachussetts zakupiła pomnik księdza Michaela J. McGivney (założyciela Zakonu Rycerzy kolumba), który ustawiono w ogrodzie parafialnym.

Członkowie Rady nr 4352 im. Matki Bożej z Pilar w Bataan na filipińskiej wyspie Luzon sadzą drzewka wzdłuż autostrady Bataan Expressway. Rada zaprosiła do pomocy w tej akcji swą kobiecą filię a także grupę nauczycieli i uczniów.

OBIAD Z MAKARONEM

PIKNIK WĘDKARSKI

Rada nr 2011 w North kingstown w stanie Rhode Island przygotowała obiad z makaronem i zorganizowała aukcję na rzecz tiny Bernard, organistki i kantora miejscowego kościoła, u której wykryto raka. Podczas imprezy zebrano 11.000 dolarów na opłacenie kosztów leczenia tiny.

Rada nr 8975 im. św. Jerzego w Sulfur Springs w stanie teksas zorganizowała piknik wędkarski z grillem i loterię podczas których zebrano 1.500 dolarów na renowację konfesjonałów i 500 dolarów na pomoc dla młodego seminarzysty. OPIEKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POMOC DLA MATEK

Rada nr 5872 im. księdza Franciszka J. Dillona w Whitestone w stanie Nowy Jork zorganizowała piknik z grillem w kościele św. łukasza na rzecz katedralnego seminarium i organizacji pro-life „Bridge to life”. Organizacja ta dostarcza samotnym matkom artykuły dziecięce. Zebrano po 1000 dolarów dla każdej instytucji. NOWA PODŁOGA

Członkowie Rady nr 14554 im. Matki teresy z kalkuty w Winchester w stanie kalifornia odnowili podłogę w budynku parafialnym. Rycerze

Motocykliście przejeżdżają przez most Matthew Welsh Bridge w Brandenburg w stanie Kentucky podczas rajdu zorganizowanego przez Rycerzy Kolumba ze Zgromadzenia im. św. Franciszka Salezego w Fairdale. W liczącym ponad 160 kilometrów rajdzie wzięło udział 100 motocyklistów, którzy przekazali około 3.000 dolarów na fundusz organizacji Wednesday’s Child, pomagającej w adopcji dzieci specjalnej troski.

Rada nr 5947 im. św. Józefa Rzemieślnika w Aliquippa w stanie Pensylwania przekazała 6.500 dolarów na fundusz prowadzonej przez Siostry Felicjanki charytatywnej organizacji McGuire Memorial, sprawującej opiekę nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie.

Nowo dostępne! Wskazówki jak wysłać sprawozdania do działu „Rycerze w akcji” są teraz dostępne po polsku. Wskazówki można znaleźć na stronie www.kofc.org.

Columbia Maj 2011  

Columbia Maj 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you