Page 1

RYC E R Z E KO LU M BA

M ARZEC 2011

COLUMBIA


RYC E R Z E KO LU M BA marzec 2011 ♦ tom 91 ♦ Numer 2

COLUMBIA

Kościół St. Catherine of Alexandria w Bond Head, Ontario, widziany tej zimy.

A R t y K U ł y 2

budując lepszy świat Życie i heroiczna cnota Papieża Jana Pawła II stanowią nadzwyczajne świadectwo dla świata. najwyższy rycerz carl a. anDerson

3

Uczyć się wiary, żyć w wierze

5

pod bożym Dachem Rycerze pomagają nowej parafii Ukraińskiego Kościoła Katolickiego w Ontario odnaleźć nowe „miejsce pod dachem” — i nie tylko.

Chrześcijanie mają obowiązek praktykowania szczerości i prawdomówności w swoim działaniu i mówieniu.

PATRICK SCALISI

najwyższy kapelan

1 ♦ COLUMBIA ♦

MARZEC 2011

9

rycerze w akcji Photo by Bryce Vickmark

biskUp william e. lori


BUDUJĄC LEPSZy ŚWIAt

Wzór dla wszystkich Życie i heroiczna cnota Papieża Jana Pawła II stanowią nadzwyczajne świadectwo dla świata Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson

JEStEm PEWIEN, że wszystkich katolicy, ale również wszyscy ludzie, mają ucieszyła wiadomość, iż papież Bene- wzór heroicznej cnoty, do ucieleśnienia dykt XVI dokona beatyfikacji papieża którego każdy z nas powinien dążyć. Jan Jana Pawła II w Niedzielę miłosierdzia Paweł II okazał miłość bliźniemu, wystę- serca jako pewny drogowskaz. W 50-tą rocznicę święceń kapłańBożego, 1 maja br. pował w obronie ludzkiej godności, wyNie ulega wątpliwości, że Jan Paweł kazał chęć do łamania barier i skich Jan Paweł II wydał książkę „Dar i II będzie opisywany w podręcznikach prowadzenia dialogu z ludźmi innych tajemnica”, w której opisuje historię do historii jako jeden z największych wyznań, a także szczerość, by prosić o swego powołania, dedykując ją kapłanom na całym świecie. Oto słowa skiepapieży, którzy żyli. Jego pontyfikat wybaczenie dla siebie i całego Kościoła. charakteryzowało wiele ogromnych doBył to człowiek , który uczył nas, jak rowane do księży, będące również konań, począwszy od dzieł teologicz- żyć, a u kresu swych dni, uczył nas jak wspaniałym opisem jego własnego nych, poprzez działania na rzecz umierać. tak jak za swego życia, tak i życia: „Jeżeli Sobór Watykański II mówi obalenia komunizmu i przywrócenia teraz pozostaje człowiekiem dla wszyt- o powszechnym powołaniu do świętości, to w przypadku kapłana wolności i jedności w Europie trzeba mówić o jakimś szcześrodkowej, aż po podróże i gólnym powołaniu do świętoniebywałą zdolność nawiązyści. Chrystus potrzebuje wania kontaktu z każdym kapłanów świętych! Świat dziBył to człowiek , który uczył nas, człowiekiem, niezależnie od siejszy woła o kapłanów święwieku, w każdym miejscu jak żyć, a u kresu swych dni, tych! tylko kapłan święty świata. Historycy z pewnością może stać się w dzisiejszym, uznają go za wielkiego męża uczył nas, jak umierać. coraz bardziej zsekularyzowastanu, który potrafił w sposób nym świecie przejrzystym pokojowy odmienić los całych świadkiem Chrystusa i Jego kontynentów. Ewangelii. tylko w ten sposób Jednak beatyfikacja Jana Pawła II to również potwierdzenie jego skich ludzi i przykładem dla nas kapłan może stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze osobistej świętości. to potwierdzenie wszystkich. faktu, że mimo, iż był świadkiem najW swym ostatnim przesłaniu do do świętości, a ludzie — zwłaszcza lugorszych okrucieństw i represji dwu- Rady Najwyższej Zakonu z okazji 122ej. dzie młodzi — na takiego przewodnika dziestego wieku, nigdy nie stracił wiary Najwyższej Konwencji w 2004 roku Jan czekają. Kapłan może być przewodniw ludzi. Głosił Ewangelię Pokoju i wzy- Paweł II przypomniał nam myśl zawartą kiem i nauczycielem o tyle, o ile stanie wał nas wszystkich do miłości. w adhortacji papieskiej Ecclesia in Ame- się autentycznym świadkiem!” Z pewnością Jan Paweł II spełniał te mimo, że był ofiarą ataku zama- rica, zgodnie z którą to laikat jest w chowca, nigdy nie stracił wiary. Wyba- głównej mierze odpowiedzialny za przy- wszystkie wymogi, a nawet był kimś czył człowiekowi, który do niego szłość Kościoła. Papież zaapelował, więcej. Niechaj Rycerze Kolumba, postrzelał. Znajdował niewyczerpane byśmy kontynuowali pracę jako zaczyn przez te słowa, idą za jego przykładem, źródło wewnętrznej siły w kontakcie z w promowaniu sprawiedliwości społecz- tak byśmy w tym „coraz bardziej zsekuBogiem, a także troszcząc się o bliźnich nej, ochrony ludzkiego życia i pomocy laryzowanym świecie” również stali się — zwłaszcza tych najbiedniejszych i ze- ludziom w potrzebie. Są to słowa, które „przejrzystymi świadkami Chrystusa i wszyscy Rycerze Kolumba powinni bar- Jego Ewangelii”. pchniętych na margines. Wiwat Jezus! Beatyfikacja Jana Pawła II oznacza, że dziej niż kiedykolwiek wziąć do swojego

MARZEC 2011

♦ COLUMBIA ♦ 2


UCZyĆ SIĘ WIARy, ŻyĆ W WIERZE

Żyjąc duchem prawdy Chrześcijanie mają obowiązek praktykowania szczerości i prawdomówności w swoim działaniu i mówieniu Najwyższy Kapelan Biskup William E. Lori

DOŚWIADCZENIE UCZy NAS, że „szczerość popłaca”. Wystarczy chwila zastanowienia się, by uświadomić sobie znaczenie szczerości i prawdomówności w życiu osobistym, w pracy i w kontaktach z innymi ludźmi. Dotrzymując słowa, zdobywamy zaufanie, nawiązujemy współpracę i służymy wspólnemu dobru. Prawdomówność to oczywiście nie tylko słowa, ale i styl życia. Święty Paweł mówi o „życiu prawdziwie w miłości” (Ef 4, 15), zaś Papież Benedykt XVI nadał encyklice o nauczaniu społecznym Kościoła trafny tytuł: Caritas in Veritate (miłość w Prawdzie). Zgodnie z wizją księdza michaela mcGivney, założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba, musimy dążyć do życia prawdą w miłości i miłością w prawdzie. Doświadczenie uczy nas również, jak niszczące może być oszustwo. Ileż to małżeństw, karier, biznesów i instytucji zostało rozbitych lub zrujnowanych z powodu braku uczciwości? Oszustwo komplikuje życie i podważa dobrą pracę człowieka. mimo to w kulturze nastawionej na konkurencję i egoizm, gdzie często rządzą chciwość i strach, ludzie łatwo popadają w nawyk kłamania. trzydziesty piąty z serii wykładów Najwyższego Kapelana ks. Biskupa Williama E. Lori o formowaniu wiary dotyczy zagadnień 521-526 zawartych w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Poprzednie wykłady można znaleźć na stronie internetowej kofc.org

3 ♦ COLUMBIA ♦

MARZEC 2011

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego pomaga zrozumieć, że każdy z nas ma obowiązek usilnego poszukiwania prawdy oraz podporządkowania całego swojego życia jej wymaganiom. NIE UKRyWAJ NICZEGO PRZED BOGIEm Wiemy, że Jezus jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Jako wyznawcy Chrystusa musimy wystrzegać się dwulicowości, udawania i obłudy (Kompendium, 521). Oznacza to między innymi, że nie możemy szufladkować naszego życia, ukrywać pewnych jego aspektów przed prawdą słowa Bożego. Na przykład, ktoś może być przykładnym mężem i ojcem, ale za to draniem w miejscu pracy. Z czasem jego złe zachowanie w pracy będzie rzutować na zachowanie w domu. Dlatego też chrześcijanin „powinien dawać świadectwo prawdzie ewangelicznej we wszystkich dziedzinach swej działalności, publicznej i prywatnej, nawet za cenę ofiary własnego życia” (522). Każdy z nas musi prosić, by światło łaski Chrystusa oświetlało ciemne zakątki naszej duszy, tak byśmy nie mogli ukrywać niczego przed Bogiem i samymi sobą. Czyniąc to, dajemy innym świadectwo prawdy i miłości Chrystusa z czystym sumieniem. Aby to uczynić, nieodzowne jest tu stosowanie się do ósmego przykazania: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Przykazanie to zakazuje wszystkich form oszukiwania i nieuczciwości, w tym fałszywego świadectwa, krzywo-

przysięstwa i kłamstwa. Fałszywe świadectwo to składanie nieprawdziwych zeznań przeciwko komuś lub za czyjąś namową. Krzywoprzysięstwo oznacza kłamanie pod przysięgą, jak na przykład podczas rozprawy w sądzie, zaś kłamstwo określane jest jako niemówienie prawdy, powtarzanie zwyczajnych kłamstw lub naginanie prawdy w życiu codziennym. Oczywiście niektóre kłamstwa są cięższe od innych. Krzywoprzysięstwo, w wyniku którego niewinna osoba zostaje skazana na dożywotnią karę więzienia, jest cięższym przewinieniem, niż podanie nieprawdziwej daty urodzenia. „Upiększanie faktów”, żeby pomóc koledze dostać pracę, jest mniej poważne niż kłamstwa, które powodują zwolnienie kogoś z pracy. „Ciężkość kłamstwa mierzy się naturą prawdy, którą ono zniekształca, zależnie od okoliczności, intencji jego autora, krzywd doznanych przez tych, którzy są jego ofiarami” (523). SPRAWIEDLIWOŚĆ I mIłOŚĆ Ósme przykazanie zakazuje również pochopnego sądu, obmowy, zniesławienia i oszczerstwa. Jezus objawił nam miłość cierpliwą i miłosierną, a mimo to jak łatwo jest nam osądzać innych i rozsiewać plotki, które niszczą ich reputację. Plotki i pogłoski, niezależnie od tego, czy są prawdziwe, nieprawdziwe, czy po części zgodne z prawdą - te niemoralne formy wypowiedzi mają jedną


UCZyĆ SIĘ WIARy, ŻyĆ W WIERZE

wspólną cechę — wrogość — gdzie język jest użyty jako broń. tego rodzaju zachowanie nie ma miejsca w życiu wyznawcy Chrystusa. Dalej mamy pochlebstwa, służalczość i chełpliwość. Pochlebstwa i chełpliwość to bezpodstawne lub nieprawdziwe chwalenie kogoś. W obu przypadkach są to nieuczciwe sposoby zdobycia korzyści, których nie osiągnęlibyśmy w inny sposób. Służalczość to przesadna aprobata pragnień i uczynków innych mimo, że wiemy, iż są one z moralnego punktu widzenia wątpliwe (523). Stosowanie się do ósmego przykazania nie oznacza mówienia wszyst-

INtENCJE mODLItEWNE OJCA ŚWIĘtEGO

Ofiarowane w jedności z Papieżem Benedyktem XVI OGÓLNA: Aby narody Ameryki łacińskiej dochowywały wierności Ewangelii i cieszyły się coraz większą sprawiedliwością społeczną i pokojem.

PHotoGraPH oF PoPe: cNS photo/Paul Haring

mISyJNA: Aby Duch Święty dawał światło i siłę chrześcijańskim wspólnotom i wiernym prześladowanym bądź dyskryminowanym z powodu Ewangelii w licznych regionach świata.

kim wszystkiego, co wiemy. Chodzi raczej o „poszanowanie prawdy kierowane roztropną miłością” (524). Ci, którzy pracują w środkach społecznego przekazu, mają za zadanie przekazywanie informacji prawdziwych i pełnych, przy zachowaniu sprawiedliwości i miłości (525). Jednak w czasach całodobowego przepływu informacji i kontaktów internetowych dane osobowe są często przekazywane bez uwzględnienia zasadnego prawa do prywatności, ludzkiej godności i wspólnego dobra. Powinno się na przykład respektować dane o pacjentach chronione tajemnicą zawodową, a także

szanować tajemnice powierzone w sekrecie (524). Również dzieła sztuki powinny wyrażać prawdę. Papież Jan Paweł II opisał związek prawdy i piękna w encyklice Veritatis Splendor z 1993 roku. to, co jest prawdziwe jest piękne, a to, co jest piękne, jest prawdziwe. Dlatego też dzieła artystów, takie jak obrazy czy utwory muzyczne, powinny wywoływać coś z piękna i prawdy o Bogu. W tym kontekście dostrzegamy znaczenie sztuki sakralnej, mającej na celu wielbienie Boga, którego piękno, prawda i miłość zostały objawione w Chrystusie (526).♦

KAtOLICy mIESIĄCA

Ksiądz Joseph O’Callahan (ur.14 maja 1905, zm.18 maja 1964) Joseph timothy O’Callahan urodził się w Bostonie w 1905 roku. W 1922 roku wstąpił do towarzystwa Jezusowego (Jezuitów), a w 1934 roku przyjął święcenia kapłańskie. Studiował matematykę i fizykę, a następnie wykładał te przedmioty w Boston College i innych szkołach jezuickich w latach 1927-1940. Wraz z wybuchem Drugiej Wojny Światowej ksiądz O’Callahan został powołany do służby wojskowej w stopniu podporucznika w Korpusie Kapelanów Rezerwy marynarki Wojennej. Przed zakończeniem wojny awansował do stopnia komandora. 19 marca 1945 roku — w dzień, w którym przypada uroczystość św. Józefa — japoński myśliwiec zaatakował lotniskowiec U.S.S. Franklin, na którym służył ksiądz O’Callahan. Ksiądz O’Callahan, tak jak św. Józef broniąc świętej Rodziny, wykazał niezwykłą odwagę w obliczu nieprzyjacielskiego ataku. Pomimo odniesionych ran pozostał cały czas na pokładzie startowym lotniskowca, udzielając sakramentów umierającym, pomagając rannym i organizując grupę ratowniczą mającą chronić okręt przed dalszym zniszczeniem. Za

swą bohaterską postawę podczas ataku ksiądz O’Callahan został jako pierwszy kapelan od czasów Amerykańskiej Wojny Domowej wyróżniony najwyższym wojskowym odznaczeniem Stanów Zjednoczonych, medalem Honoru. Oficjalne uzasadnienie przyznania medalu brzmiało: „Swoją odwagą, męstwem i siłą ducha komandor O’Callahan zainspirował dzielnych oficerów i marynarzy lotniskowca Franklin do bohaterskiej i niezłomnej walki w obliczu prawie pewnej śmierci i do doprowadzenia uszkodzonego lotniskowca do portu”. Po wojnie ksiądz O’Callahan wrócił jako wykładowca filozofii do college'u im. Świętego Krzyża (College of the Holy Cross) w Worcester, w stanie massachusetts, gdzie pozostał aż do śmierci w 1964 roku.♦ MARZEC 2011

♦ COLUMBIA ♦ 4


Pod Bożym

Dachem Rycerze pomagają nowej parafii Ukraińskiego Kościoła Katolickiego w Ontario odnaleźć nowe „miejsce pod dachem” — i nie tylko.

P

Photos by a.J. Leitch of Project17

o poszukiwaniach trwających osiem lat, bo tyle czasu trzeba było, aby założyć parafię i zobaczyć, jak rozwija się jej wspólnota, msgr. Conrad Dachuck znalazł w końcu siedzibę dla swej młodej parafii Ukraińskiego Kościoła Katolickiego w Newmarket w Ontario. W 2008 roku parafia zakupiła zabytkowy anglikański kościół zbudowany w 1839 roku. Jednak posiadanie 168 letniego budynku przysporzyło cały szereg niezwykłych wymagań. „Kupując kościół, wiedzieliśmy, że anglikanie nie konserwowali budynku i że wymaga on wielu remontów, które w końcu muszą być zrobione” — mówi msgr. Dachuck. „Ale mimo to” — dodaje — „budynek kościoła był dla nas atrakcyjny, bo nie był ani zbyt duży ani za mały. miał też niezły hall, tak więc umożliwiał organizację dobroczynnych obiadów pozwalających nam zbierać fundusze”. mając wokół siebie w parafii tylko około 50 rodzin, msgr. Dachuck wiedział, że przed kościołem St. Catherine of Aleksandria droga może być tak samo długa, jak okres poszukiwania samego budynku na kościół. NARESZCIE W DOmU Parafia St. Catherine of Alexandria zawiązała się w Boże Narodzenie w 1999 roku, a tydzień później, dokładnie o północy z 31 grudnia na 1 stycznia zatwierdzono ją kanonicznie. St. Catherine of Alexandria stała się bodaj pierwszą nowopowstałą parafią Nowego millenium, a tworzyło ją kilka tuzinów rodzin oddanych i pracowitych katolików. tego samego roku, w którym założono parafię, zakupiono także plebanię w Newmarket, ale nadal nie było pomysłu na to, gdzie rzeczywiście zlokalizowany zostanie kościół.

Msgr. Conrad Dachuck w styczniu tego roku, idący w kierunku ołtarza w kościele St. Catherine of Alexandria Church w Bond Head.

„Przez jakiś czas odprawialiśmy liturgię na plebanii, ale tamtejsza kaplica była zbyt mała” opowiada msgr. Duchuck. „Koniec końców, wędrowaliśmy od jednej katolickiej szkoły do drugiej”. Parafia należy do Ukraińskiego Kościoła Katolickiego, jednego z kościołów wschodnich, pozostającego w łączności ze Stolicą Świętą. Kościół ten działa zgodnie z obrządkiem bizantyjskim i ma oddzielną liturgię, tradycje i modlitwy. Obrządek bizantyjski jest w chrześcijaństwie drugim co do wielkości, po obrządku łacińskim. „Obrządek bizantyjski, tak jak i łaciński, jest wszechobecny” mówi msgr. Dachuck. Powstały w Konstantynopolu (obecnie Istambuł) obrządek rozwijał się równolegle z łacińskim, a misje powstawały na całej Ukrainie, w Rosji i na innych obszarach wschodniej Europy. Pierwszy Północnoamerykański Bizantyjski Kościół Katolicki został założony w Shenandoah, Pa., w roku 1884. Nieco później, już po powstaniu parafii St. Catherine of Alexandria w Ontario, powołano fundację w celu zbiórki pieniędzy na budowę lub na zakup budynku kościoła. Zbiórka funduszy rozpoczęła się od dobroczynnej kolacji 24 czerwca 2001 roku. takie kolacje stały się odtąd doroczną tradycją. Wraz z wpływami, jakie niosło wsparcie finansowe, trwały poszukiwania stałej siedziby parafii, która póki co przenosiła się co kilka lat z miejsca na miejsce. W końcu, w sierpniu 2008 roku, msgr. Dachuck znalazł były anglikański kościół w dzielnicy Bond Head, około 35 mil na północ od toronto. Kościół, który sprzedawano z powodu malejącej w okolicy wspólnoty anglikańskiej, zbliżał się do swych 200 setnych urodzin. „musieliśmy przeprowadzić ogromną ilość prac renowacyjnych” wyjaśnia msgr. Dachuck. „Dach był w raczej opłakanym stanie. Dachówki ulatywały z każdą wichurą i oczywiście stwarzało to zagrożenie zalania”. W tym właśnie opatrznościowym momencie na scenę wkroczyli Rycerze Kolumba. Zaledwie w parę miesięcy po tym jak parafia przeniosła się na Bond Head, msgr. Dachuck odwiedził w starym, pełnym przeciągów MARZEC 2011

♦ COLUMBIA ♦ 6


(Od góry) Ikona Maryi Dziewicy i Jezusa wisząca na ścianie kościoła St. Catherine of Alexandria . • Msgr. Dachuck pozdrawia parafian po liturgii. • Biblia w języku ukraińskim używana przez parafian kościoła St. Catherine. • Rycerze zadbali o to, aby dom pogrzebowy podarował kościołowi ławki. (strona przeciwna) Krucyfiks na tle sanktuarium St. Catherine of Alexandria Church.

kościele, Saverio Gallo z Rady Father Henk Van Den Berg nr 10614 w Bolton. Gallo, przewodniczący wówczas stowarzyszenia 25 rad Rycerzy Kolumba tworzących północy region duszpasterski toronto, porozmawiał potem o potrzebie remontów ze swym przyjacielem, Williamem mcLean. mcLean, członek Rady St. Paul the Apostle nr 9352 w Alliston, umówił się na spotkanie z msgr. Dachuck w celu oszacowania skali zniszczeń. „Wybrałem jeden z bardzo zimnych, styczniowych dni 2009 roku i umówiłem się w kościele z kilkoma Rycerzami” mówi mcLean. „Przeszliśmy się po kościele oprowadzani przez msgr. Conrada i zmarzliśmy na kość! Szybko wywnioskowaliśmy, że w kościele coś jest nie w porządku z temperaturą i odkryliśmy, iż w ogóle nie było tam izolacji”. mcLean i inni Rycerze podpatrzyli potem, że sufitem cieknie woda. Aby oszacować możliwość napraw, skontaktowali się więc z Vito Scarolo z Rady St. Clare of Assisi nr 13630 w Woodbridge, który zawodowo zajmował się sprawami budowlanymi. mcLean pamięta jak Scarolo powiedział; „Słuchaj, akurat jest przestój. moja brygada pracuje na wolnych obrotach. Co ty na to, jak ich tu sprowadzę, zrobimy dach, a zapłacicie nam wtedy, kiedy Rycerze będą w stanie to zrobić”. Z gotowymi planami naprawy dachu, jeszcze przed wiosennymi roztopami, Rada North york nr 4393 w toronto pożyczyła komitetowi budowlanemu na zakup materiałów do naprawy dachu 5,000 dolarów. Scarolo i załoga wykonali na kredyt pracę za 25,000 tysięcy dolarów, otrzymując obietnicę, że Rycerze z północnego regionu duszpasterskiego toronto zrefundują wydatek wtedy, gdy zezwolą im na to środki finansowe. (Jak dotąd Rycerze zebrali jedną trzecią z 30,000 dolarów.)


PRZySZły ROZWÓJ Wsparcie Rycerzy dla kościoła St. Catherine of Alexandria nie skończyło się wraz ze sprawą dachu. Skarbnik Stanowy Ontario, Kevin Daudlin, który pracuje dla sieci domów pogrzebowych, zaaranżował przekazanie kościołowi 32 ławek z domu pogrzebowego, który właśnie się zamykał. Ponadto, rady z całego regionu ufundowały piec kuchenny do parafialnego hallu oraz naczynia do serwowania potraw, garnki i obrusy. Celem ostatecznym była pomoc w tym, aby parafia St. Catherine of Alexandria stała się maksymalnie samowystarczalną. Skoro był już nowy dach, parafia mogła poprosić fundatorów o wsparcie innych napraw, także wymianę podłogi kościoła (stara nie utrzymałaby ciężaru otrzymanych ławek) oraz instalację nowych ścian gipsowych. Właściwie, mcLean uważa, że to, iż parafia należy do obrządku bizantyjskiego, mogło pomóc w ubieganiu się o fundusze. „mnóstwo moich przyjaciół, katolików obrządku łacińskiego z północnego regionu archidiecezji nie wie nic o innych obrządkach prócz własnego” — powiedział. „ mam wrażenie, że to miało wpływ — te różnice i inność i coś dla nich nowego”. Pomimo wyraźnej obecności Kościoła Wschodniego w całym świecie, wielu katolików w Ameryce Północnej ciągle nie rozumie jego rytuałów i tradycji. msgr. Dachuck podejrzewa, że może być to związane z brakiem katechezy lub pracy instytucji lokalnych, które nie przekazują wśród parafian i studentów wiedzy o różnych tradycjach w Kościele Katolickim. „Stolica Apostolska zwróciła się do instytucji katolickich, a

w szczególności tych zajmujących się edukacją, aby w ciągu roku szkolnego, co jakiś czas, np. co tydzień skupić się na innych obrządkach w Kościele” — wyjaśnia msgr. Dachuck. Dodaje też, że w latach ubiegłych spotkał również duszpasterzy obrządku łacińskiego, którzy kilka razy do roku zapraszali duchownych obrządku wschodniego na wspólną celebrację liturgii. Oczywiście, dla Rycerzy z północnego regionu toronto, pomagającym parafii St. Catherine of Alexandria, był to po prostu kolejny czas pracy. „Jesteśmy od samego początku przysposobieni do tego, by być oddanymi i myślącymi wolontariuszami” powiedział mcLean. Wysiłki na rzecz kościoła wsparły także rekrutację do Rady Sacred Heart nr 4120 w pobliskim tottenham, gdzie msgr. Dachuck służy jako kapelan rady. mcLean powiedział, że dobrze byłoby, gdyby jako prekursor w pełni rozwiniętej rady powstał okrągły stół w kościele St. Catherine of Alexandria. Jest też pewien, iż wraz z rozwojem dzielnic mieszkaniowych w samym Bond Head i okolicach, kościół w najbliższych latach nie będzie miał problemów w znalezieniu nowych parafian. Podobnie też myśli msgr. Dachuck, patrząc z nadzieją i cierpliwością na przyszłość parafii — te same cnoty utrzymały go w wierze w czasie długiej drogi, gdy poszukiwał budynku kościoła. „myślę, że przed nami jest jasna przyszłość” powiedział. „trudno było założyć parafię, ale została założona, a teraz mamy własny budynek, własny kościół i wszystkie sprawy potoczą się lepiej”.♦ PAtRICK SCALISI jest współredaktorem magazynu Columbia.

MARZEC 2011

♦ COLUMBIA ♦ 8


RO Z M OWA C O LU M B I A

Pojednaj się z Bogiem Poprzez sakrament spowiedzi, Bóg zapewnia nas o swej miłości i uzdrawia relację, jaką z Nim mamy.

D

iecezja Bridgeport, w stanie Connecticut, będzie jedną z wielu diecezji, którepocząwszy od Środy Popielcowej, przypadającej w tym roku 9 marca, poprowadzi wielkopostną akcję spowiedzi. Podczas gdy diecezja przygotowuje się do nocy otwartych konfesjonałów i otwartych drzwi kościoła przez jedną noc w tygodniu, Columbia rozmawia z duszpasterzem Peterem Lynchem o istocie sakramentu pojednania. Ks. Lynch jest wikarym w parafii St. Catherine of Siena w trumbull, Conn oraz członkiem Rady St. Francis X Cabrini nr 4096 w Bridgeport. colUmbia: Dlaczego ludzie powinni chodzić do spowiedzi ? ks. lynch: Jezus przyszedł, by uzdrowić naszą relację z Ojcem, a poprzez sakramenty pozwala nam trwać w pojednaniu, jakiego dopełnił dla nas na krzyżu. to właśnie Jezus ustanowił ten sakrament. Czytamy w Ewangelii św. Jana, że po Zmartwychwstaniu Jezus tchnął na Apostołów i powiedział „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. W tym sakramencie spotykamy się z Bogiem i tak naprawdę słyszymy wybaczenie. colUmbia: jakie podstawowe kroki należy podjąć, aby przystąpić do spowiedzi? ks. lynch: Po pierwsze, ujawniamy księdzu, jak wiele czasu minęło od naszej ostatniej spowiedzi. to pomaga mu dać nam jakąś poradę, jeśli jest ona potrzebna. Potem następuje wyznawanie grzechów, co dotyczy poważnych grzechów, które pamiętamy. Ksiądz też poprosi nas, abyśmy po spowiedzi odbyli jakiś rodzaj pokuty. Pokuta jest zarówno aktem żalu za grzechy, jak i aktem pomocy, byśmy zwrócili się w modlitwie do Boga. Potem, następuje najlepsza część, czyli rozgrzeszenie. colUmbia: z jakich grzechów należy się spowiadać? ks. lynch: Grzechy śmiertelne, popełniane ze świadomością ich ciężkości, obejmują najważniejsze i najbardziej niszczące grzechy wynikające z Dziesięciu Przykazań. możemy przystąpić do Komunii Świętej dopiero wtedy, gdy wyznamy nasze grzechy śmiertelne. Są też przewinienia, które są mniejszymi grzechami. Dobrym zwy9 ♦ COLUMBIA ♦

MARZEC 2011

czajem jest także spowiadanie się nie tylko z popełnionych grzechów, ale także spraw, które zaniedbaliśmy, momentów, w których nie świadczyliśmy o Ewangelii lub nie współdziałaliśmy, choć powinniśmy, z cielesnym lub duchowym aktem łaski. colUmbia: co by ksiądz powiedział komuś, kto przez długi czas pozostawał z dala od sakramentu? ks. lynch: Sakrament pojednania jest czasem łaski i uzdrowienia. Jezus dał nam ten sakrament z dwóch powodów. Po pierwsze, chciał abyśmy z niego korzystali, żeby móc blisko przy nim pozostawać. Po drugie, wiedział, że sakrament ten potrzebny nam będzie, aby trwać w wierności. Ludzie za każdym razem gdy wychodzą z konfesjonału, czują tak wielką ulgę. to tak jakby był im odjęty cały ciężar świata. colUmbia: a co w sytuacji, gdy ktoś pragnie iść do spowiedzi, ale nie pamięta albo nie wie, jak to zrobić? ks. lynch: Po pierwsze księża znają cały rytuał. tak więc kiedy przychodzimy do spowiedzi, możemy spokojnie powiedzieć księdzu, że nie pamiętamy, co mamy zrobić. Ksiądz pomoże nam i zada kilka pytań. Jest też wiele świetnych źródeł informacji w Internecie, są one także dostępne w każdym kościele. Rycerze Kolumba również publikują znakomite broszury wyjaśniające cały rytuał, znajdziemy tam także bardzo pomocny rachunek sumienia i dowiemy się, jak przystąpić do spowiedzi. colUmbia: jakie owoce płynące z wielkopostnej akcji spowiedzi zaobserwował ksiądz w diecezji bridgeport? ks. lynch: Coraz to więcej ludzi powraca do sakramentu pojednania i coraz to więcej osób także przystępuje na nowo do sakramentu Eucharystii. Ułatwienie przystąpienia do spowiedzi rzeczywiście powoduje zmianę w życiu wielu osób. Wysłuchaliśmy mnóstwo wielkich, poruszających spowiedzi z ogromnymi, wielkimi grzechami, które zostały odpuszczone i uzdrowione Bóg rzeczywiście mówi do nas o swej miłości i życiu poprzez ten sakrament. Spowiedź to nie tylko rozmowa o jakichś tam sprawach i zrzucanie z siebie win, jest w niej bardzo czynne i rzeczywiste działanie Boga, który obmywa nasze grzechy i odradza nas na nowo.♦


RYC E R ZE

W

A KC JI

SPRAWOZDANIA Z DZIAł ALNOŚCI RAD, ZGROmADZEń I KÓł GIERmKÓW KOLUmBA

wyruszeniem na front lub po powrocie z frontu często proszą o różaniec. Aby spełnić ich prośbę, Rycerze skontaktowali się z producentem różańców, Our Lady’s Rosary makers, który dostarczył do bazy 4.300 paciorków do różańców. Rycerze przekazali również tej firmie środki finansowe na kontynuowanie misji. Członkowie Rady nr 7237 im. księdza Davida M. Stotenbura w Dewitt w stanie Michigan układają nowe kamienie brukowe wokół napisu wejściowego katolickiego ośrodka im. św. Judy Tadeusza. Rycerze uporządkowali klomb przed wejściem; położyli nowe cegły, murawę i zasadzili kwiaty.

BIEGANIE A LEKKOATLETYCZNE

Rada nr 3629 im. księdza Johna Cawley w Lakewood w stanie Kalifornia zorganizowała bieganie lekkoatletyczne z udziałem 21 drużyn z miejscowych katolickich szkół średnich. Zawody, w których pomagało 40 wolontariuszy Rady, odbyły się na terenie szkoły St. John Bosco High School w Bellflower. Ponad 370 młodych lekkoatletów startowało w 36 dyscyplinach sportowych. POMOC DLA OŚRODKA ODWYKOWEGO

Rada nr 1060 w Sydney w kanadyjskiej prowincji Nova Scotia przygotowała obiad (spaghetti) podczas którego zebrano 1.375 dolarów na pomoc dla talbot House, ośrodka leczenia uzależnień i rahabilitacji. ODSŁONIĘCIE POMNIKA

Rada nr 11353 im. św. Wincentego w Fort Wayne w stanie Indiana i organizacja Worldwide Seminarian Support wspomagająca seminarzystów w tanzanii,

przekazały pomnik matki Boskiej kościołowi im. św. Wincentego. Pomnik ufundowany z inicjatywy miejscowych harcerzy, został poświęcony podczas specjalnej uroczystości, w której wzięło udział 14 księży z tanzanii. POMOC DLA RODZIN

Rada nr 6095 im. księdza Roberta Rossa w Stanton w Kalifornii przekazała 3.000 dolarów dla ośrodka Pomocy dla Rodzin (Family Support Center) działającego przy parafii św. Polikarpa. Fundusze te zostaną wykorzystane na zakup żywności, odzieży i pomoc finansową dla potrzebujących rodzin. RÓŻAŃCE DLA ŻOŁNIERZY

Przedstawiciel USO (United Service Organizations — charytatywnej organizacji wspierającej amerykańskie służby zbrojne) na terenie bazy marynarki Wojennej w Norfolk w Wirginii poinformował członków Rady nr 8240 w Chesapeake i Zgromadzenie im. Wszystkich Świętych, że żołnierze zatrzymujący się w bazie przed

POMOC DLA BRATA

Rada nr 9928 im. Błogosławionej Dziewicy maryi Bożej Rodzicielki w Albuquerque w stanie Nowy meksyk opiekuje się thomasem Reise, członkiem Rady, który ma kłopoty ze zdrowiem. Rycerze umożliwiają mu codzienne uczestnictwo we mszy świętej, zabierają go na wizyty lekarskie i pomagają w zbiórce żywności dla bezdomnych i potrzebujących. Rada zaopatruje go również w różańce i udziela pomocy w działalności ewangelizacyjnej. USUWANIE SKUTKÓW

Warner Langley i Rick DuFour z Rady nr 2893 im. Hildred W. Leger w Kinder w stanie Luizjana przycinają deskę podczas prac wykończeniowych wnętrza sklepu St. Vincent’s Closet z używanymi rzeczami dla ubogich członków lokalnej społeczności. Rycerze odnowili elewacje i wnętrze sklepu, który przeniesiono do Kinder. Dzięki temu zaoszczędzono 35.000 dolarów na kosztach robocizny i materiałów budowlanych.

Delegat Stanowy (Georgia) James C. St. John (pierwszy z lewej), Rycerze David Canale i Paul Zock pozują do zdjęcia razem z Sury Brister i Talli Moellering, przedstawicielkami ośrodka Beacon of Hope, po przekazania ośrodkowi nowego ultrasonografu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rady stanowej jak również Gwardia Honorowa Czwartego Stopnia. Ultrasonograf został zakupiony przez Rycerzy w ramach programu “Ultrasound Initiative”. Ośrodek Beacon of Hope udziela pomocy kobietom w tak zwanych ciążach kryzysowych.

BURZA

Członkowie Rady nr 7025 im. księdza michaela J. mcGivney w Glen Burne w stanie maryland pomogli w usuwaniu skutków burzy na terenie posesji Rycerza Seana Smitha. Wskutek niezwykle gwałtownej burzy, która przetoczyła się nad powiatem Anne Arundel, wokół domu Smitha zostało złamanych szereg drzew, które uszkodziły dwa samochody, a wicher zerwał konary i gałęzie. Następnego dnia po burzy członkowie Rady przystąpili do usuwania jej skutków.

Nowo dostępne! Wskazówki jak wysłać sprawozdania do działu „Rycerze w akcji” są teraz dostępne po polsku. Wskazówki można znaleźć na stronie www.kofc.org.

MARZEC 2011

♦ C O L U M B I A ♦ 10

Columbia Marzec 2011  

Columbia Marzec 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you