Page 1

BUDUJĄC LEPSZy śWIAT

Duchowy aspekt cierpienia na Haiti Mimo tragedii Krzyż Chrystusa inspiruje do niesienia pociechy i aktów Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson WSZySCy ZE zgrozą przyglądaliśmy się w ostatnich tygodniach śmierci i spustoszeniu na Haiti. Miliony z nas starało się ulżyć cierpieniom mieszkańców tej wyspy. Z pewnością wiele kazań poświęconych było próbie wytłumaczenia tego, jak kochający nas Bóg mógł dopuścić do takiej tragedii. Jedno z „wytłumaczeń” tu w Stanach Zjednoczonych pochodzi od pewnego ewangelicznego protestanta, który stwierdził, że na Haiti ciąży „klątwa” od czasu kiedy założyciele tego kraju podpisali układ z diabłem, by uzyskać niezależność od Francji. Jego komentarz, jak możemy się domyślać, wzbudził wiele kontrowersji. Niewątpliwie w Starym Testamencie można znaleźć nikłe dowody na to, że pewne narody poniosły boską karę za bałwochwalstwo. Niektórzy chrześcijanie wciąż wracają do historii Starego Testamentu szukając wytłumaczenia obecnych wydarzeń na arenie światowej. Jednak współcześni katolicy mają raczej odmienne zapatrywania na to, jak Bóg radzi sobie z ludzkimi grzechami. Wystarczy spojrzeć na krucyfiks wiszący nad ołtarzem. Bóg włączył się w ludzkie cierpienie ofiarując swego Syna na Krzyżu. Duszpasterze, którzy tak często nawiązują do wersetu 3,16 Ewangelii według świętego Jana powinni również pamiętać o następnym wersecie: „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. Tragedia na Haiti będzie miała długofalowe konsekwenje nie tylko dla tych, którzy stracili tam swoich bliskich ale również dla całego pokolenia,

będącego świadkiem zniszczenia. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie tego, co się tam wydarzyło. Wiele doniesień w mediach porównuje sytuację na Haiti do zniszczeń wynikłych wskutek huraganu Katrina w rejonie Zatoki Meksykańskiej czy do niedawnych powodzi na Filipinach. Jest tu jedna zbieżność warta odnotowania: zarówno na Haiti, jak i na Filipinach i w Zatoce Meksykańskiej Rycerze Kolumba okazali niezwykle ofiarną pomoc. Haiti jest obecnie sprawdzianem naszej wiary w Boga i naszego zaangażowania w pomoc bliźniemu. Jak do tej pory Rycerze dotrzymali swego ślubowania i pokazali prawdziwie zaczenie pierwszej zasady naszego Zakonu: miłosierdzia. Rozmyślając o sytuacji na Haiti nie mogłem oprzeć się by nie sięgnąć do działalności świętego Damiana z Molokai, „Księdza Trędowatych”, kanonizowanego ubiegłej jesieni przez papieża Bendykta XVI. Wiele lat temu miałem okazję odwiedzić Molokai na Hawajach. W jednym z kościołów natrafiłem na zdjęcie starszej kobiety, wykonane w latach 30-tych. W wyniku trądu straciła ona uszy, nos i wszystkie palce u rąk i u nóg. Była też niewidoma. Mimo to, jak mi powiedziano, odmawiała różaniec trzymając go w zębach. Niedługo potem rozmawiałem z misjonarzem, który otworzył dom dla trędowatych. Każdego dnia podczas odprawiania Mszy św. starszy mężczyzna, również niewidomy wskutek trądu powtarza w modlitwie wiernych: „Boże Ojcze, dziękuje Ci za Twoje niezliczone łaski, którymi mnie obdarzyłeś”.

Filozofowie i teologowie będą dalej szukać odpowiedzi na odwieczne pytania związane z problemem cierpienia na świecie. Być może najlepiej potrafią to wytłumaczyć ci, których cierpienia wykraczają poza nasze możliwości wyobrażenia. Doświadczają oni rzeczywistości w której Bóg połączył się z nimi w ich cierpieniu. Podczas homilii w czasie Mszy kanonizacyjnej ks. Damiana, Benedykt XVI poowiedział: „Jezus wzywa swych uczniów do całkowitego daru ze swego życia, bez ludzkich kalkulacji i korzyści, z bezgraniczną ufnością w Bogu. święci podejmują to wymagające wezwanie i z pokorną uległością podążają za ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem. Ich doskonałość, w logice wiary czasem po ludzku niepojęta, polega na tym, aby nie stawiać w centrum samych siebie, ale na decyzji, ażeby iść pod prąd, żyjąc zgodnie z Ewangelią”. Jest to klucz do zrozumienia wydarzeń w Molokai i na Haiti. Będzie to również probierz naszej chrześcijańskiej pomocy. To co widzimy na Haiti najczęściej, to pomoc bliźnim — z braterskiej solidarności. Nie ma lepszego sposobu na odbudowę miasta niż ten, o którym jest mowa w Księdze Przysłów Starego Testamentu: „Brat przez brata wspomożony jest jak miasto warowne” (Prz 18,19). Vivat Jesus!

MARZEC 2010

♦ COLUMBIA ♦ 1


UCZyĆ SIĘ WIARy, ŻyĆ W WIERZE

Sakramenty uzdrowienia Poprzez sakramenty pokuty i namaszczenia chorych Kościół kontynuuje Chrystusowe dzieło uzdrawiania Najwyższy Kapelan Biskup William E. Lori

CHODZĄC PO ziemi Chrystus odpuszczał grzechy i uzdrawiał chorych. Często łączył odpuszczenie grzechów z uzdrowieniem ciała, tak jak to miało miejsce w przypadku paralityka opisanym w drugim rozdziale Ewangelii według św. Marka. W innych przypadkach przebaczenie grzechów nie było powiązane z uzdrowieniem. Na przykład w ósmym rozdziale Ewangelii według św. Jana czytamy o tym jak Jezus przebaczył cudzołożnicy. Ponieważ Jezus odpuszcza grzechy i uzdrawia chorych nazywamy go słusznie Boskim Lekarzem. Kościół, radując się i składajac dziękczynienie Panu kontynuuje Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania poprzez sakramenty pokuty i namaszczenia chorych (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 295). SZUKAJĄC PRZEBACZENIA Sakrament pokuty nazywany jest również sakramentem pojednania, spowiedzi, przebaczenia i nawrócenia. Te nazwy odzwierciedlają różne jego aspekty: umożliwia on pojednanie z Bogiem i Kościołem, przynosi Boże przebaczenie; poprzez ten sakrament spowiadamy się z naszych grzechów i pokutujemy za nie; jest też skutecznym środkiem do nawracania (296). Dwudziesty czwarty z serii wykładów Najwyższego Kapelana ks. Biskupa Williama E. Lori o formowaniu wiary dotyczy zagadnień 295-320 zawartych w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Poprzednie wykłady można znaleźć na stronie internetowej www.kofc.org

2 ♦ COLUMBIA ♦

MARZEC 2010

Doświadczenie własnej słabości wyraźnie pokazuje nam dlaczego Zmartwychwstały Pan ustanowił ten sakrament w dniu Paschy (298). Mimo, że chrzest św. daje nam nowe życie w łasce, nie usuwa jednak naszej skłonności do grzechu — pożądliwości — będącej pozostałością grzechu pierworodnego, Upadku Prarodziców. śmiertelny grzech odwraca nas od Boga i niszczy nasz związek z Kościołem. Grzech powszedni, który nie niszczy naszej przyjaźni z Bogiem, osłabia nasz związek z Nim i z innymi. Wezwanie Chrystusa do nawrócenia kierowane jest do ochrzczonych poprzez Kościół i jego duszpasterstwo pojednania (297, 299). Mimo, że w okresie Wielkiego Postu główna uwaga kierowana jest na potrzebę pokuty, nasze codzienne życie powinno być zawsze naznaczone prawdziwym żalem za grzechy. Pokazujemy nasze „skruszone i pokorne serce” poszcząc, modląc się i wspomagając tych, którzy są w potrzebie (Ps 51,19). Jeśli popełnimy grzech ciężki jesteśmy zobowiązani iść do spowiedzi przed przyjęciem Komunii świętej (Kompendium, 305). Wyznanie grzechów powszednich nie jest ściśle konieczne. Niemniej powinniśmy się z nich spowiadać regularnie aby unikać pokusy i wzrastać w cnocie (306). Niekiedy ludzie wahają się, czy przystąpić do spowiedzi, ponieważ nie pamiętają. Na szczęście Rycerze Kolumba przygotowali specjalny instruktaż procedur związanych z tym sakramentem. Jest wiele rzeczy, które jako penitenci (przystępujący do spowiedzi) musimy wykonać, Są to: staranny rachunek sumienia w opar-

ciu o Dziesięcioro Przykazań i Błogosławieństwa, szczery żal za grzechy, wyznanie grzechów wobec kapłana - należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, które nie zostały jeszcze wyznane oraz wszystkie grzechy powszednie — i wreszcie zadośćuczynienie bądź wypełnienie aktów pokutnych, które spowiednik na nas nakłada (303-304). Należy tu podkreślić, że żal za grzechy jest doskonały, gdy jego źródłem jest miłość Boga; jest niedoskonały gdy motywuje go strach przed karą. Żal za grzechy zawiera również postanowienie niegrzeszenia więcej a także unikania okazji do grzeszenia. Ponieważ Chrystus powierzył posługę pojednania swoim Apostołom i ich następcom, jedynie biskupi i prezbiterzy mogą udzielać tego sakramentu. Wykonują oni władzę odpuszczania grzechów w imię Ojca i Syna Ducha świętego (307). Spowiednicy zobowiązani są do zachowania absolutnej tajemnicy. Słuchają oni ze szczególną uwagą wyznania grzechów, pomagają penitentom otworzyć serca na miłosierdzie Boże, poprawić swoje życie i wzrastać we wspólnocie chrześcijańskiej (309). Spowiednik może zastosować wspólnotową celebrację pojednania z ogólną spowiedzią powszechną i ogólnym rozgrzeszeniem jedynie w przypadkach poważnej konieczności, gdy na przykład zachodzi bliskie niebezpieczeństwo śmierci lub w innej wyjątkowej sytuacji (311). Efektem sakramentu pokuty jest odpuszczenie grzechów a tym samym pojednanie z Bogiem i Kościołem. Darowane zostają kara wieczna spowodowana przez


UCZyĆ SIĘ WIARy, ŻyĆ W WIERZE

grzechy śmiertelne a także, przynajmniej częściowo, kary doczesne będące skutkiem grzechu. Kara doczesna jest również darowana poprzez modlitwę i dobre uczynki w połączeniu z odpustami (312). Sakrament pokuty przynosi nam również pokój, pogodę sumienia, pociechę i dodaje sił do życia zgodnie z Ewangelią. UZDRAWIANIE CHORyCH Spójrzmy teraz na drugi sakrament uzdrowienia: namaszczanie chorych. Jezus uzdrawiając chorych pokazał nam znak przyjścia Królestwa Bożego i jego zwycięstwa nad grzechem, cierpieniem i śmiercią. Kościół kontynuuje otrzymane od Pana zadanie uzdrawiania chorych i

INTENCJE MODLITEWNE OJCA śWIĘTEGO

Ofiarowane w jedności z Papieżem Benedyktem XVI OGÓLNA: Aby światowa gospodarka była zarządzana zgodnie z kryteriami sprawiedliwości i równości, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb narodów, zwłaszcza najuboższych.

PHOTOGRAPH OF POPE: CNS photo/Paul Haring

MISyJNA: Aby Kościoły w Afryce były znakiem i narzędziem pojednania oraz sprawiedliwości we wszystkich regionach kontynentu.

umierających. W wielu miejscach na świecie Kościół jest największym dostarczycielem usług medycznych dzięki swoim szpitalom i klinikom. Poprzez sakrament namaszczenie chorych, którego mogą udzielać tylko kapłani, Kościół udziela posługi w imię Pana wiernym, którym zagraża śmierć z powodu choroby lub starości (315-317). W obrządku łacińskim istotą celebracji tego sakramentu jest namaszczenie olejem poświęconym czoła i rąk. We wszystkich przypadkach namaszczeniu towarzyszy modlitwa kapłana (Jk 5,14-15; Kompendium, 318). Jeśli jest to możliwe, ciężko chory powinien przed namaszczeniem przystąpić do sakramentu pokuty (316). Sakrament namaszczenia chorych jed-

noczy wewnętrznie chorego z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa i pomaga w zbawieniu pacjent dla dobra całego Kościoła. Ten sakrament przynosi chorym pocieszenie, pokój, siłę w ich cierpieniu. Jeśli chory nie jest w stanie się wyspowiadać, sakrament namaszczenia oczyszcza chorego z grzechów. Prowadzi także niekiedy, jeśli taka jest wola Boża, do uzdrowienia ciała. W każdym przypadku namaszczenie przygotowuje chorego na życie wieczne (319). Dziękując Bogu za te dwa sakramenty módlmy się za nasze nawrócenie i nawrócenie wszystkich innych grzeszników. Módlmy się również za wszystkich ciężko chorych, zwłaszcza tych, którzy prosili nas o wstawiennictwo w modlitwach.♦

KATOLICy MIESIĄCA

Kardynał Franciszek Ksawery Nguyen Van Thuan (1928-2002) FRANCISZEK KSAWERy NGUyEN Van Thuan urodził się 17 kwietnia 1928 roku w wielodzietnej rodzinie (siedmioro rodzeństwa) o silnych korzeniach katolickich. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1953 roku. Pracował jako duszpasterz w szpitalu i w niewielkiej szkole zanim uzyskał doktorat z prawa kanonicznego i został wykładowcą w seminarium. Papież Paweł VI nominował go biskupem Nha Trang w 1967 roku. Franciszek pozostał tam do 1975 roku kiedy został promowany na arcybiskupa Sajgonu. Nominacji tej sprzeciwił się komunistyczny rząd wietnamski, głównie dlatego, że wuj arcybiskupa, Ngo Dinh Diem, był pierwszym prezydentem Republiki Południowego Wietnamu. Kilka miesięcy później arcybiskup Van Thuan został aresztowany i wysłany do obozu reedukacyjnego, gdzie przebywał przez 13 lat, w tym dziewięć lat w odosobnieniu. Wierni wysłali mu małą butelkę wina pod pozorem, że jest to lekarstwo na żołądek. Dzięki temu mógł w środku nocy celebrować Eucharystię wraz z innymi

więźniami. Wspominał później, że każdego dnia jego dłoń zamieniała się w ołtarz a „trzy krople wina i kropla wody stawały się lekarstwem na nieśmiertelność”. Potajemnie pisał modlitwy i refleksje, które udało się przekazać poza mury obozu. Zostały one później opublikowane. Zwolniono go 21 listopada 1988 roku i skazano na banicję. W 1998 roku został prezydentem Papieskiej Komisji Iustitia et Pax a 21 lutego 2001 roku wyniesiono do godności kardynalskiej. Zmarł na raka 16 września 2002 roku. Kardynał Van Thuan poświęcił ostatnie lata życia głoszeniu nadziei i przebaczenia a także pracy nad przygotowaniem „Kompendium Nauki Społecznej Kościoła”, które zostało ukończone dwa lata po jego śmierci. Jego głęboka wiara w Boga w tak niezwykle trudnych warunkach jest wzorem dla cierpiących.

MARZEC 2010

♦ COLUMBIA ♦ 3


Walczyliśmy Wspólnie Rycerze Kolumba zawsze opowiadali się po stronie tych, którzy poświęcili się obronie wolności religijnej Zespół Kolumbii Ks. Francisco Vera z miasta Jalisco, Meksyk, został zastrzelony w 1927 roku, przyłapany na tajnym odprawianiu Mszy św.

4 ♦ COLUMBIA ♦

MARZEC 2010


MARZEC 2010

♦ COLUMBIA ♦ 5


6 ♦ COLUMBIA ♦

MARZEC 2010

CNS photo/Karen Callaway, Catholic New World


O

d samego momentu powstania Zakonu w 1882 roku, Rycerze Kolumba stawali po stronie wolności religijnej. Ksiądz Michael J. McGivney powołał Rycerzy aby powstrzymać mężczyzn wyznania katolickiego przed wstępowaniem do tajnych stowarzyszeń atakujących wiarę ale także i po to by mogli jednoczyć się we wzajemnej pomocy gdy nadejdzie taka potrzeba. Rycerze zgodnie opowiedzieli się w obronie wartości przeciwstawiając się zaciętym anty-katolickim nastrojom epoki. Negatywne nastawienie wobec katolików w istocie przyczyniło się do naturalnego rozwoju Zakonu. Jak podaje w swej książce zatytułowanej Faith and Fraternalism (Wiara i Braterstwo) Christopher K. Kauffman „społeczny wymiar (Zakonu) apelował do tych mężczyzn którzy poszukiwali katolickiego środowiska odpowiedniego dla odpoczynku, rekreacji oraz intelektualnej inspiracji, podczas gdy wyrazy anty-katolicyzmu doprowadziły wielu do przyłączenia się do organizacji poświęconej obronie wiary” (107). Gorliwi w swoich działaniach, Rycerze walczyli na rzecz tolerancji wśród Amerykanów wszystkich wyznań. W odpowiedzi na ataki skierowane na Kościół Katolicki, Rycerze wypracowali w swych wspólnotach atmosferę odpierającą oszczerstwa. I chociaż Zakon przetrwał wiele grup które podsycały negatywne nastawienie wobec religii u schyłku XIX wieku i na początku wieku XX, praktyka obrony wolności religijnej stosowana na różnych frontach, przetrwała do dziś.

książek w serii zajmującej się zagadnieniami rasowymi. Były to: The Gift of Black Folk autorstwa W.E.B. DuBois, The Jews in the Making of America pióra George Cohen oraz The Germans in the Making of America którą napisał Frederick E. Schrader. Chociaż książki nie miały wtedy szans utrzymania się na rynku, niemniej jednak stanowiły istotny wkład w nauki historyczne.

FAŁSZyWA PRZySIĘGA Prawdopodobnie żadna inna sprawa nie przyczyniła się do splamienia reputacji Zakonu bardziej niż tak zwana „fałszywa przysięga”. Termin ten odnosi się do wielu oszczerczych pamfletów i publikacji oskarżających Rycerzy Kolumba o składanie przysięgi której tekst implikuje podważanie amerykańskiej, a w pewnych wypadkach i światowej, stabilności. Niektóre spośród fałszywych przysiąg w historii Zakonu przypisywane były Ku Klux Klanowi, autorami innych byli nieznani z nazwiska anty-katoliccy propagandyści. Fałszywa przysięga pojawiła się po raz pierwszy w 1912 roku jako rzekoma przysięga Czwartego Stopnia w czasie której kandydat potępiał rząd Stanów Zjednoczonych i przysięgał walczyć przeciwko wyznawcom innych religii, a tym samym, nawet za cenę wykorzystania środków przemocy, wspomagał szerzeniu się władzy papieża w cywilizowanym świecie. Rada Najwyższa szybko potępiła ową przysięgę a nawet posunęła się do publicznego ogłoszenia rzeczywistej treści przyrzeczenia Czwartego Stopnia — KOMISJE WALCZĄ które rzecz jasna, zakorzenione było Z UPRZEDZENIAMI w patriotyzmie. Przed I wojną światową, Rada NaKiedy tylko pojawiały się przysięgi jwyższa przeznaczyła $50.000 aby o podobnym zapisie, Rycerze Prezydent John F. Kennedy podejmujący Najwyższego Rycutworzyć Komisję do spraw UpKolumba angażowali się w niezlicerza Luke E. Hart’a w Białym Domu w dniu św. Columba rzedzeń na tle Religijnym (Commiszone procesy sądowe aby sprawiedliw 1961 roku. W czasie wizyty Hart podarował prezydension on Religious Prejudices). Po raz wie rozprawić się z ich wydawcami. towi oprawioną w ramę rotę Przysięgi Wierności USA. pierwszy zebrano się w styczniu Niemniej jednak „fałszywa 1915 roku aby przestudiować przysięga” pojawiała się praktycznie złośliwe publikacje i wspomóc Dew każdym okresie historii Zakonu: partament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (U.S.Justice De- Wypłynęła wtedy gdy w 1928 roku o prezydenturę ubiegał się roku partment) w dochodzeniu sądowych oszczerstw karalnych. Mimo, że Al Smith, i ponownie w 1960 roku, kiedy o urząd starał się John F. prace trwały tylko dwa lata, komisja w obliczu Wielkiej Wojny została Kennedy. Przytaczały ją liczne artykuły publikowane przez główne serzmuszona do przerwania prac i rozwiązała się w 1917 roku. Organi- wisy prasowe, a dziś, przedostała się nawet do Internetu gdzie zatorzy uznali jednak, że poczynili istotny postęp na drodze wypleni- funkcjonuje jak kłopotliwy bakcyl antykatolickich poglądów. ania bigoterii religijnej. Nie było więc żadną niespodzianką, że wtedy gdy zakończyła się EDUKACJA KATOLICKA wojna Zakon poszedł jeszcze dalej, kontynuując pierwotne założenia Na początku XX wieku, krytyka edukacji katolickiej prowadzona przez i intencje komisji. W 1921 roku, Czwarty Stopień utworzył Komisję samozwańcze „ugrupowania patriotyczne”: włącznie z Klanem oraz Historyczną Rycerzy Kolumba dla zwalczania rewizjonizmu wyklucza- innymi „natywistycznymi” grupami antykatolickimi, ewaluowała w jącego mniejszości. W okresie trzech lat, komisja wydała kilkanaście ruch polityczny uderzający w szkoły parafialne. Jedna z takich spraw rozegrała się w roku 1921, gdy Biskup Michael J. Gallagher z Detroit pozyskał wsparcie Rycerzy w walce przeciwko proponowanej poprawce Uczennica pierwszej klasy szkoły imienia św. Matki Bożej Częskonstytucyjnej nakładającej obowiązek publicznej edukacji dzieci w tochowskiej w Cicero w stanie Illinois wraz ze swymi koleżankami, wieku od lat 5 do 16. w pierwszym dniu szkoły, podczas składania przysięgi. MARZEC 2010

♦ COLUMBIA ♦ 7


Pierwszą skuteczną kampanię dotyczącą obowiązkowej edukacji publicznej, przeprowadzono rok później, gdy w stanie Oregon uchwalono podobne prawo. Żeńskie Zgromadzenie zakonne (The Society of Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary) zakwestionowało prawo a Arcybiskup Alexander Christie z Portland na spotkaniu Rady Zarządu Rycerzy Kolumba, w dniu 7 stycznia 1923 roku, rozważał propozycję złożenia pozwu. Rada podjęła uchwałę aby „zabezpieczyć odpowiednią ilość funduszy” przeznaczonych na wstępne koszta sądowe, w wysokości $10.000. Gdy w marcu 1924 roku federalny sąd okręgowy uznał prawo za niekonstytucyjne, decyzję poddano apelacji i przedłożono ją w Sądzie Najwyższym US. Tamże, decyzja sądu federalnego została jawnie podtrzymana 1 czerwca 1925 roku. Decyzja Sądu Najwyższego autorstwa Sędziego Jamesa C. McReynolds’a, wyraźnie aprobuje prawa rodziny w odniesieniu do edukacji: „Dziecko nie jest wyłącznym tworem Państwa. Ci którzy je wychowali i prowadzą w przyszłość mają prawo powiększone o najistotniejszy obowiązek aby uszanować dziecko i przygotować je do dalszych obowiązków”. Dzięki temu zapisowi, sprawa znana jako Pierce v. Society of Sisters została pierwszą decyzją sądu US jaką zacytował dokument watykański. Przytacza ją Papież Pius XI, w encyklice na temat edukacji chrześcijańskiej Divini Illius Magistri, z roku 1929. PRZEśLADOWANIA W MEKSyKU W pięć lat po zawiązaniu się pierwszej rady Rycerzy Kolumba w Meksyku co miało miejsce w 1905 roku, Rewolucja Meksykańska rozpoczęła okres antyreligijnych prześladowań wśród już i tak nie bardzo stabilnego społeczeństwa. Kościół Katolicki uznano za wroga rewolucji i wraz z konstytucją z 1917 roku, zakazano publicznego kultu, regulowano liczbę księży, zakazano funkcjonowania zakonów religijnych, odebrano majątki a kler pozbawiono prawa do głosowania. Podobnie jak zdarzyło się to w Stanach Zjednoczonych, tak samo w całym Meksyku, prześladowania na tle religijnym przyczyniły się do gwałtownego rozwoju Zakonu. Powstały liczne rady, a liczba członków w okresie od 1918 do 1923 roku wzrosła z 400 do 6 tysięcy. W 1926 roku w okresie rządów meksykańskiego Prezydenta Plutarco Elías Calles nasiliły się antykatolickie naciski a prawo stało się jeszcze bardziej restrykcyjne. Zwracając się do 25 tysięcy Rycerzy w czasie Najwyższej Konwencji w 1926 roku w Filadelfii, Najwyższy Rycerz James A. Flaherty powiedział „Kryzys religijny w Meksyku będzie najważniejszym punktem naszej dyskusji”. Delegaci w jawnym głosowaniu poparli rezolucję potępiającą „despotyczne, antykatolickie prześladowania”. Callesa oraz zatwierdzili założenie funduszu w wysokości 1 miliona dolarów przeznaczonego na kampanię edukacyjną. Fundusz ten pozwolił Zakonowi na wydrukowanie prawie 5 milionów egzemplarzy odezwy potępiającej rząd meksykański a równocześnie na wsparcie meksykańskich uchodźców. Najwyżsi urzędnicy Zakonu spotkali się także w 1926 roku z Prezydentem Calvin’em Coolidge aby zachęcić rząd US do niesienia pomocy w rozwiązaniu

Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson przemawiający na Kapitolu w Connecticut w dniu 11 marca 2009 roku, podczas demonstracji sprzeciwiającej się próbie zalegalizowania odebrania księżom i biskupom praw administracyjnych wobec parafii katolickich. 8 ♦ COLUMBIA ♦

MARZEC 2010


kwestii prześladowań w Meksyku. Gdy Papież Pius XI odniósł się do tej sytuacji w encyklice Iniquis Afflictisque, opublikowanej 18 listopada 1926 roku, wyróżnił pracę Rycerzy: „Po pierwsze wspominamy Rycerzy Kolumba, organizację którą znajdujemy we wszystkich stanach Republiki. Tworzą ją czynni i przedsiębiorczy członkowie którzy żarliwie pomagając Kościołowi zaskarbili sobie wielki szacunek”. Wśród wielu Rycerzy zabitych w tamtym czasie w Meksyku było 6 księży kanonizowanych później w 2000 roku przez Jana Pawła II. Kapłani ci, znani dziś jako Meksykańscy Męczennicy i Rycerze Kolumba, byli maltretowani, rozstrzeliwani, wieszani za spełnianie kapłańskich obowiązków takich jak rytuał posypywania popiołem w środę Popielcową, odmowa złamania przysięgi tajemnicy spowiedzi czy odprawianie Mszy św. Protesty w Meksyku ucichły w 1937 roku, gdy osiągnięto trwałe porozumienie pomiędzy Państwem a Kościołem. Niemniej jednak Zakon kontynuował akcję edukacyjną dotyczącą zagrożeń płynących z antyreligijnych rządów oraz ideologii. Akcja ta objęła na początku druk i dystrybucję prawie miliona egzemplarzy encykliki papieża Piusa XI z 1937 roku na temat ateistycznego komunizmu, znanej jako Divini Redemptoris.

oświadczył że Zakon przestał być „twierdzą w której członkowie gromadzą się by odnaleźć wzajemne wsparcie i siłę wobec ataków społeczeństwa nieprzyjaznego zarówno ich religii jak i obywatelstwu”. Zakon więc, stał się raczej postrzegany jako organizacja o międzynarodowym zasięgu której pracę wytycza nauczanie Drugiego Soboru Watykańskiego oraz encyklika „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym”(Gaudium et Spes).

PRZySIĘGA WIERNOśCI Trzyletnia kampania która rozpoczęła się w roku 1951 za sprawą Rycerzy Kolumba zakończyła się przyjęciem zapisu „wobec Boga” w tekście Przysięgi Wierności Stanom Zjednoczonym. Od 2005 roku Zakon angażował się w liczne procesy sądowe związane z Przysięgą i konstytucyjnym utrzymaniem tej frazy. W 1952 roku, rok później od zdarzenia w trakcie którego Rada Dyrektorów Zakonu na zebraniu Czwartego Stopnia przyjęła poprawkę włączającą „wobec Boga” w zapis Przysięgi, zarówno Rada Najwyższa jak i Narodowy Kongres Bractwa przyjął rezolucję zachęcającą reprezentantów kongresu do publicznego przyjęcia w taki sam sposób, poprawki do Przysięgi Wierności. Rezolucja wprowadzona przez kongresmena Louisa C. Rabaut z Michigan AL SMITH & JOHN F. KENNEDy została przyjęta przez obie izby konGdy Rycerz Al Smith ubiegał się o gresu a w konsekwencji w dniu 14 czprezydenturę w 1928 roku, był piererwca 1954 roku w święto zwane wszym katolikiem walczącym o urząd Dniem Flagi, ustawę podpisał prezyz ramienia partii większościowej. Gdy dent Dwight D. Eisenhower. przybył do Oklahomy w czasie objazdu Ponad 50 lat później, w Sacramento, kraju w wyborczej kampanii, Smitha w Kalifornii, Rycerze oraz Becket Fund powitały płonące krzyże — takie to for Religious Liberty (Fundacja na rzecz Okładka wydania Columbii z listopada 1926 roku powitanie zgotowała mu Ku Klux Wolności Religijnej) broniły Przysięgi, przedstawiająca Rycerzy Kolumba sprzeciwiających Klan. gdy pozew w sądzie okręgowym złożył się prześladowaniom Kościoła w Meksyku. Na wszystkich etapach kampanii Michael Newdow, ateista pragnący aby wyborczej Smith nie uciekał od kwestii rota przysięgi powróciła do jej własnego wyznania, motywując to dawnego, świeckiego brzemienia. Intertym, że nie tylko opowiada się przeciwko Herbertowi Hooverowi ale wencja złożona w imieniu Rycerzy Kolumba i siedmiu rodzin argutakże bigoterii i nienawiści która zdążyła już zakorzenić się w niek- mentowała, że fraza „wobec Boga” jest wyrażeniem bardziej tórych aspektach życia Ameryki. politycznym niż teologicznym, przypominając obywatelom o niezbyMimo wielkich tłumów jakie gromadziły się na każdym etapie jego walnych prawach pochodzących od znacznie większej siły niż Państwo. elekcyjnej podróży, Smith poniósł miażdżącą porażkę. Historycy Kiedy w 2006 roku sąd okręgowy w Sacramento orzekł przeciwko wskazują na kilka przyczyn, także na stosunek Smitha do prohibicji zgodności z konstytucją zapisu Przysięgi, Rycerze wraz z fundacją — był za złagodzeniem tego prawa — oraz na fakt, że był katolikiem. Becket Fund złożyły apelację. Sąd Apelacyjny US dla Dziewiątego W rzeczywistości Stany Zjednoczone po prostu nie były gotowe na Okręgu do tej pory nie wydał decyzji. katolickiego prezydenta aż do roku 1960. 31 października 2007 roku z powództwa Newdow’a oraz kilku inGdy ponownie Katolik oraz Rycerz ubiegał się o prezydenturę z nych osób z New Hampshire złożono kolejny pozew przeciwko ramienia partii większościowej, wynik był zupełnie inny. Elekcja Johna Przysiędze który został oddalony we wrześniu 2009 roku dzięki staranF. Kennedy’ego, członka rady Bunker Hill Rada nr 62 w Charlestown, iom Rycerzy oraz Fundacji Becket Fund. Sędzia Sądu Okręgowego Mass, przyczyniła się do zaprzeczenia koncepcji że bycie Ameryka- US Steven McAuliffe orzekł, że Przysięga — a wraz z nią fraza „wobec ninem oraz Katolikiem jest ze sobą sprzeczne. Boga” — „nie implikuje dodatkowego zaangażowania rządu w kwestie W ciągu kolejnych sześciu lat Najwyższy Rycerz John W. McDevitt religijne” i że „uchwalono ją aby podkreślić korzenie historii Narodu”. MARZEC 2010

♦ COLUMBIA ♦ 9


PUBLICZNE EKSPOZyCJE RELIGIIJNE Opowiadając się za eksponowaniem obiektów religijnych w miejscach publicznych i prywatnych, aby poprzez znaki i symbole czcić tradycję chrześcijańską, Rycerze kontynuują współpracę z lokalnymi rządami i organizacjami prywatnymi. Przykładem może być kampania „Keep Christ in Christmas” („Zachowaj Chrystusa w świętach Bożego Narodzenia”) prowadzona przez Zakon. W trakcie kampanii Rycerze wystawiają bożonarodzeniowe scenki wizualizujące przypomnienie o istocie okresu świąt Bożego Narodzenia. Sąd Najwyższy US rozpoczął przysłuchiwanie się sprawom dotyczącym upubliczniania ekspozycji religijnych w roku 1980, a sądy wszystkich szczebli nie były w stanie zająć jednoznacznego stanowiska w tych kwestiach. Rycerze zjednoczyli się w tej sprawie z fundacją Becket Fund for Religious Liberty w 1995 roku. Była to reakcja na odmowę wystawienia Bożonarodzeniowej Szopki albo też Bożonarodzeniowych jasełek na zielonym terenie miejskim w Trumbull, Conn. Z taką odmową spotkała się rada św. Teresy nr 2961. Tego samego terenu zielonego używano dla wielu festiwali i jarmarków, a w okresie zimowym stawiano tam choinkę świąteczną oraz menorę. Kiedy apelacyjny sąd okręgowy drugiej instancji wydał wyrok przeciwny Rycerzom, złożono apelację w Sądzie Najwyższym, w wyniku której 29 czerwca 1995 roku decyzja sądu apelacyjnego drugiej instancji została obalona. Także, w odpowiedzi na usunięcie pomnika tablic Dziesięciu Przykazań sprzed sądu w Kansas, co miało miejsce w 2000 roku, wiele rad Rycerzy Kolumba przystąpiło do współpracy wspierając Project Moses, organizację zajmującą się wystawianiem pomników tablic Dziesięciu Przykazań w publicznych miejscach takich jak kościoły, synagogi i inne. Wedle dwóch badań opinii publicznej przeprowadzonych w 2005 roku przez Pew Research Center, 83 procent Amerykanów zgadza się z tym żeby symbole związane z Bożym Narodzeniem mogły być wystawiane na terenach państwowych a 74 procent nie sprzeciwia się wystawianiu pomników tablic Dziesięciu Przykazań w budynkach rządowych. POPRAWKA HyDE’A I OBRONA SUMIENIA W odpowiedzi na decyzję Sądu Najwyższego z 1973 roku w sprawie Roe v. Wade, Henry Hyde (1924-2007) członek rady ks. McDonald nr 1911 w Elmhurst, Ill. oraz reprezentant kongresu dla 6 okręgu Illinois, przedłożył poprawkę w znacznym stopniu limitującą finansowanie aborcji na szczeblu federalnym. Zaproponowana w 1974 roku, w niespełna dwa lata po wejściu Hyde’a do Izby Reprezentantów, poprawka ograniczała możliwość finansowania aborcji w świetle ustawy Labor/Health and Human Services/Education (Labor/HHS/Ed) Appropriations Bill. Wedle badań prowadzonych przez Guttmacher Institute, instytucję prowadzącą badania dla organizacji zajmującej się świadomym rodzicielstwem, w następstwie poprawki Hyde’a, ilość aborcji wspieranej finansowo na poziomie federalnym zmniejszyła się z 295,000 w 1977 do 2,100 w 1978 roku. W roku 2006 liczba nie osiągnęła 200. Hyde popierał także kolejną poprawkę do ustawy z 2004 roku która chroniła służby medyczne przed przymusem oferowania lub uczestniczenia w wykonywaniu aborcji. Poprawka znana jako Hyde/Weldon Conscience Protection Amendment, staje w obronie profesjonalistów, 10 ♦ C O L U M B I A ♦

MARZEC 2010

ośrodków oraz towarzystw ubezpieczeniowych, chroniąc je przed dyskryminacją związaną z ich decyzjami aby „nie wykonywać, nie proponować, płacić, czy też kierować na aborcje”. W ostatnich latach jednakże, organizacje proaborcyjne, korzystając z luk w istniejącej legislacji, podejmując próby zmuszania szpitali i służby zdrowia do udostępnienia aborcji i uprawomocnienia jej zasięgu w obrębie służby zdrowia, odniosły kilka sukcesów. Odpowiadając na problem, delegaci na 127 Najwyższą Konwencję która odbyła się w sierpniu minionego roku w Phoenix, w jawnym głosowaniu przyjęli rezolucję sprzeciwiającą się przenoszeniu restrykcji na podatnika stającego się mimowolnym fundatorem aborcji i nawołującą legislatorów do uchwalania praw chroniących religijne sumienie służby zdrowia. NAJNOWSZE ZAGROŻENIA Rycerze Kolumba niestrudzenie kontynuują prace w rożnych dziedzinach na rzecz obrony wolności religijnej oraz wolności sumienia. Dobrym przykładem jest dramatyczny przypadek z zeszłego roku gdy Rada Najwyższa pomogła w mobilizacji opozycji przeciwko ustawie z Connecticut wedle której chciano odebrać władzę administracyjną księżom i biskupom kościołów katolickich. Po tygodniu protestów mieszkańców Connecticut, legislatorzy odstąpili od wysłuchanie sprawy, która była wymierzona wyłącznie w Kościół Katolicki i była próbą przeniesienia kontroli parafii na rady świeckich wybrane poprzez głosowanie. Najwyższy Kapłan Biskup William E. Lori z Bridgeport zwrócił się 5 tysięcznego tłumu zgromadzonego na Kapitolu w marcu 2009 roku: „Jestem wdzięczny ludziom wszystkich innych wyznań i wielu obywatelom którzy stanęli w obronie wolności religijnej”. Kolejnego miesiąca, senat Connecticut proponował kodyfikację orzeczenia Sądu Najwyższego z października 2008 roku, dotyczącego „małżeństw” tej samej płci. Pierwotna ustawa nie zawierała dosłownie niczego na temat ochrony wolności religijnej kościoła, grup religijnych jak np. Rycerzy Kolumba czy osób prywatnych, przygotowując tym samym scenę na legalny atak przeciwko każdemu nauczycielowi, kościołowi czy organizacji która nie uzna małżeństwa tej samej płci. Zakon ponownie zmobilizował obywateli do kontaktowania się z legislatorami co doprowadziło popleczników ustawy do włączenia zapisu o ochronie wolności religijnej której uprzednio w tym dokumencie zabrakło — odnosząc się głównie do rzeczy takich jak ślubna ceremonia i procedury adopcyjne. Oczywiście można znaleźć znacznie więcej przykładów sytuacji w których Rycerze Kolumba bronią wolności praktyk religijnych niż wspomniano w artykule. Przyszłość także przyniesie Zakonowi znacznie więcej możliwości by opowiedzieć się po stronie wolności wyznania. Z pewnością, warto przypomnieć słowa Najwyższego Rycerza James A. Flaherty skierowane do członków Zakonu w lipcu 1925 roku. Odnosząc się do zwycięstwa Sądu Najwyższego w sprawie szkół w Oregonie, Flaherty powiedział: „Jako Rycerze Kolumba, i członkowie tego wielkiego katolickiego Zakonu męskiego, możemy być dumni z dobrze prowadzonej walki, możemy się cieszyć że kiedy w ciemnych czasach pierwszych oznak bigoterii, prześladowane mniejszości do których odnoszono się z uprzedzeniem, prosząc nas o pomoc, nie prosiły nadaremno. Niechaj nigdy nie nastanie dzień, aby bezczynne spoczęły nasze miecze, gdy nadchodzi moment walki o sprawiedliwość Mieliśmy udział w walce, dzielmy się także zwycięstwem”.♦


RYC E R ZE

W

A KC JI

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁ ALNOśCI RAD, ZGROMADZEń I KÓŁ GIERMKÓW KOLUMBA

Dzięki temu 12 rodzin będzie miało dostęp do filtrowanej wody. Z kolei Rada nr 3148 w Van Nuys w Kalifornii zebrała 7.420 dolarów na wybudowanie studni i zbiornika na wodę w wiosce nigeryjskiej. Mieszkańcy wioski nie będą musieli korzystać z wody pobieranej z pobliskiej zanieczyszczonej rzeki. GROTA MATKI BOŻEJ

Ernest i Pauline Dupuis wchodzą na podium, by otrzymać dyplom upamiętniający 50 lat ich pożycia małżeńskiego. Rada nr 2775 w Belle River w prowincji Ontario wraz z unią kredytową Woodslee Credit Union i zarządem miasta Lakeshore uhonorowały w ten sposób 142 pary, które pozostają w związku małżeńskim od ponad 50 lat.

POMOC RYCERZY

Rada nr 8935 w Burnet w stanie Teksas przekazała 1.600 dolarów organizacji LaCare zajmującej się dystrubucją żywności dla potrzebujących. STUDENCCY MISJONARZE

Rada nr 14260 im. matki Marianne Cope przy uniwersytecie w Syracuse w stanie Nowy Jork pomogła sfinansować podróż do Nowego Orleanu grupie studenckich misjonarzy z katolickiego ośrodka Alibrandi. W podróży, której celem była pomoc humanitarna ofiarom huraganu Katrina, wzięli również udział Rycerze i Kapelan Rady, ks. Linus DeSantis. TELEWIZYJNA ZBIÓRKA FUNDUSZY

Członkowie Koła nr 5211 im. Ks. Leo Anctil w Coventry w stanie Rhode Island wzięli udział w telewizyjnej zbiórce funduszy na rzecz szkoły dla dzieci specjalnej troski, Meet-

ing Street School. Uzyskano 737.000 dolarów z czego 800 dolarów zebrali Giermkowie Rycerzy Kolumba. FUNDUSZE NA LECZENIE

Rada nr 10011 im. ks. Henry A. Hupperta w Point Pleasant w Zachodniej Wirginii wraz z młodzieżową organizacją charytatywną Art League zorganizowały obiad na rzecz pomocy dla rodziny, której córka jest chora na raka. Zebrane 3.000 dolarów wspomogą koszty leczenia chorej. ULTRASONOGRAF

Rada nr 5273 im. msgr. Petera Blessinga w Coventry w stanie Rhode Island zebrała 1.000 dolarów na przenośny ultrasonograf dla ośrodka Mother of Life Center w Providence. FILTROWANA WODA

Rada nr 8698 im. Ks. Stanleya Bowersa zabrała 500 dolarów na zakup filtrów do wody dla niewielkiej wioski w Ghanie.

Rada nr 3606 w Orland w Kalifornii wybudowała w swoim kościele grotę dla figury Matki Bożej. Figura, zakupiona w 1965 roku została początkowo umieszczona na parkingu kościelnym. W 1970 roku ustawiono ją w miejscu, w którym znajduje się obecnie.

Marty Mazurek (z lewej) z Rady nr 14171 im. św. Rafaela w Naperville w stanie Illinois wpisuje się na listę dawców krwi podczas zbiórki dla banków krwi Heartland Blood Centers. W akcji współorganizowanej przez Radę nr 1369 w Naperville wzięło udział 165 dawców krwi.

ŻYWY RÓŻANIEC

wieku 7 do 10 lat próbowali swych sił wykonując rzuty karne. Każdy uczestnik turnieju otrzymał specjalny dyplom uznania.

Rada nr 10966 im. msgr. Raymonda P. Kelly w Pasadenie w stanie Maryland organizuje dwa razy do roku żywy różaniec w szkole St. Jane Frances de Chantal. Poprzedni Wielki Rycerz Joe Turchetta, założyciel grupy różańcowej, wybudował różaniec wielkości 25 metrów, wykorzystywany do modlitwy przez uczniów od pierwszej do ósmej klasy. NAPRAWIONE KLĘCZNIKI

Członkowie Rady nr 4640 w Pateros Rizal na filipińskiej wyspie Luzon zmienili obicia na klęcznikach w kościele St. Roch Church, zaoszczędzając parafii 20.300 pesos (ok. 441 dolarów), które musiałaby wydać na dokonanie tych napraw. TURNIEJ HOKEJOWY

Rada nr 11826 im. świętych Aniołów w Brighton w kanadyjskiej prowincji Ontario zorganizowała turniej hokejowy dla młodzieży. Chłopcy i dziewczęta w

POMOC DLA UCZNIÓW W AFGANISTANIE

Rada nr 12154 im. Królowej Aniołów w St. John w stanie Illinois zebrała przybory szkolne dla dzieci w Afganistanie. Pomysłodawcą akcji był major Jeff Camp, który trzykrotnie służył na Bliskim Wschodzie. Rycerze zmobilizowali całą parafię do zbierania przyborów do pisania, zeszytów i innych materiałów szkolnych. Zebrano również 700 dolarów w gotówce.

Nowo dostępne! Wskazówki jak wysłać sprawozdania do działu „Rycerze w akcji” są teraz dostępne po polsku. Wskazówki można znaleźć na stronie www.kofc.org.

MARCH 2010

♦ C O L U M B I A ♦ 11

Columbia Marzec 2010  
Columbia Marzec 2010  

Wydanie Kolumbii z marca 2010 publikuje krótką historię walki Rycerzy Kolumba w obronie i propagowaniu wolności religijnej. Także artykuł na...