Page 1

Budując lepszy świat CARL A. ANDERSON, NAJWYŻSZY RYCERZ ZAKONU

Czas na odważne chrześcijańskie świadectwo Doktryny miłosierdzia, jedności i braterstwa Zakonu Rycerzy Kolumba zmieniają otaczający nas świat W tym miesiącu kończą się obchody 125-lecia istnienia Zakonu Rycerzy Kolumba. W bieżącym numerze miesięcznika Columbia stwierdzam wyraźnie, że wizja naszego założyciela, Sługi Bożego ks. Michael’a J. McGivney stanowi prawdziwie proroczą inspirację dla pokoleń katolickiego laikatu. Specjalnie używam słowa „proroczy” ponieważ spuścizna ks. McGivney, tak bardzo istotna dla każdego nowego pokolenia katolickich mężczyzn, wybiega daleko w przyszłość. ks. McGivney przewidział na ponad 75 lat przed Soborem Watykańskim II, że laikat zajmie właściwe mu miejsce w chrześcijańskiej misji odnowy społecznej. Wizję ks. McGivney można uznać za proroczą również z innego powodu. Założył on braterstwo katolickich mężczyzn gotowych z mocą głosić słowo Boże i podołać wyzwaniom jakie stawia przed Kościołem coraz bardziej zdywersyfikowane i demokratyczne społeczeństwo. Ci mężczyźni nie obawiali się stawić czoła przybierającej różne formy anty-katolickiej bigoterii, nie obawiali się dawać świadectwa Ewangelii w domu, w miejscu pracy i w swojej społeczności. Jednak obecnie stoją przed nami o wiele większe wyzwania wywodzące się z wszechobecnego

sekularyzmu, który nie widzi miejsca dla chrześcijańskiego przesłania. Odrzuca on również chrześcijańskie tradycje małżeńskie, wartości rodzinne i chrześcijańskie w oświacie i służbie zdrowia. Raz jeszcze nadszedł czas na mężczyzn odważnie dających chrześcijańskie świadectwie i spoglądajacych w przyszłość z ufnością i nadzieją. Jako Rycerze Kolumba nie przestajemy działać na rzecz odnowy naszego Kościoła i społeczeństwa. Jest to temat mojej nowej książki, „A Civilization of Love: What Every Catholic Can Do to Transform the World” (Cywilizacja miłości: Co każdy katolik może zrobić by zmienić świat), wydawnictwo: HarperOne. Myśl przewodnia książki jest bardzo prosta: Bóg jest miłością tak jak pisze o tym papież Benedykt XVI w encyklice „Deus Caritas Est”. Konsekwencje tego stwierdzenia wybiegają daleko naprzód i powinny pomóc nam radzić sobie z praktycznymi aspektami życia codziennego. W czasie swego długiego pontyfikatu papież Jan Paweł II wielokrotnie mówił o potrzebie stworzenia cywilizacji miłości. Być może niektórych zdziwi to, że Ojciec Święty nie wzywał do zbudowania nowej „katolickiej” cywilizacji, kultury czy społeczeństwa. Jan Paweł II wiedział, że katolicy napotkają na swojej drodze społeczności i kultury obojętne a nawet wrogo nastawione

do chrześcijaństwa. Wiedział również, że każdy człowiek szuka ostatecznie tylko jednego: prawdziwej miłości. Każda istota została zrodzona z miłości, dla miłości i została powołana do miłowania innych. Uczymy się tej prawdy po raz pierwszy w rodzinie, którą Jan Paweł II nazwał „szkołą miłości”. Ponieważ powołanie do miłości jest uniwersalne i nie uznaje granic, potrafi ono przezwyciężyć wszystkie nieporozumienia etniczne, rasowe i religijne. Równocześnie Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tego, że wyrazem największego powołania do miłości jest miłość Chrystusa. Papieski apel o zbudowanie cywilizacji miłości pozostaje uniwersalnym wezwaniem odnoszącym się do najgłębszego ludzkiego pragnienia, niezależnie od wyznania. Jest również wyrazem żywego świadectwa Jezusa Chrystusa. „Cywilizacja miłości” to książka, która opisuje jak katolicy mogą zjednoczyć się we wspólnym celu głoszenia świadectwa obecności Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Jest to książka zainspirowana pracą i przykładem tysięcy Rycerzy na całym świecie, i może służyć do pokazania innym jak zasady miłosierdzia, jedności i braterstwa mogą stanowić podstawę prawdziwego przeobrażenia społecznego. Vivat Jesus!

COLUMBIA/MARZEC 2008


Uczyć się wiary, żyć w wierze

Człowiek odpowiada Bogu Wiara to zarówno dar jak i osobista odpowiedź BISKUP WILLIAM E. LORI, NAJWYŻSZY KAPELAN

Z

amawiając obiad w dobrej restauktóremu możemy afirmować jego istracji pytamy czasem kelnera: „Co nienie i nawiązać z nim żywy kontakt, by nam Pan polecił?”, często idąc za jego przykazaniami. Dlatego korzystając z jego sugestii. Na lotnisku też mówimy o „posłuszeństwie wierze” podczas odprawy dla pasażerów (Rz 16,26). pytamy, czy samolot odleci zgodnie z Jest wiele przykładów ludzi wiary, rozkładem. Jeśli obsługująca nas osoba którzy mogą być dla nas inspiracją. sprawdza czas odlotu w komputerze i Najbardziej znamiennym z nich jest mówi, że tak, uznajemy to za prawdę. oczywiście Błogosławiona Dziewica Nie zamierzam tu komentować potraw Maryja. Jej całe życie można podczy podróży samolotem-po prostu chcę sumować stwierdzeniem: „Niech Mi się powiedzieć, że w życiu codzienstanie według Twego nym kierujemy się w wielu przy- W trzeciej części pro- słowa!” (Łk 1,38). padkach wiarą, wierzymy innym gramu formowania Oprócz świętych, wiary Najwyższy na słowo, zwłaszcza jesli mamy jeszcze inne Kapelan biskup Wiluznamy, że dana osoba posiada liam E. Lori odpowia- przykłady: nasz da na pytania 25-35 wiedzę w jakiejś dziedzinie. założyciel, ks. Michael J. zawarte w Kompendi- McGivney z pewnością um Katechizmu KośPOSŁUSZEŃSTWO WIARY jest uosobieniem cioła Katolickiego. Wiara w Boga jest podobna ale i Materiały archiwalne nieustraszonego i diametralnie różna od zwykłej nieustępliwego ducha można znaleźć na stronie www.kofc.org. posłuszeństwa wiary w wiary w osobę ludzką. Mówiąc najprościej, wiara boska oznacza obliczu planu Boga. uznanie prawdy, którą nam objawił Bóg. Czyniąc to uznajemy Bożą dobroć DAR WIARY W i autorytet. W końcu Bóg nie jest tylko CZASACH ZWĄTPIENIA Wiara to zarówno dar od Boga jak i kimś, kto posiada wiedzę. Bóg jest pełna odpowiedź człowieka, potrzebna wszechwiedzący, wszechpotężny i wszechkochający. Wiara w Boga jest o do jego zbawienia. Być może słyszeliświele głębsza od wiary w innych ludzi. cie określenie, że „wiara to cnota nadprzyrodzona”. Słowo nadprzyrodzona Jest ona naszą odpowiedzią Bogu, oznacza po prostu, że Bóg daje nam który się nam objawił. Kompendium wiarę dobrowolnie, jako nadprzyrodKatechizmu Kościoła Katolickiego zony dar aby oświecić nasze umysły i uczy nas, że: „...człowiek odpowiada wolę. Cnota ta różni sie od cnoty Bogu posłuszeństwem wiary. Być „nabytej”, którą, dzięki Bożej dobroci, posłusznym wierze oznacza pełne zdobywamy poprzez robienie i powprzylgnięcie człowieka do Boga i poddanie się w sposób wolny usłyszanemu tarzanie dobrych uczynków. Bóg słowu, ponieważ jego prawda została „wlewa” dar wiary poprzez Jezusa zagwarantowana przez Niego samego, Chrystusa i Ducha Świętego. Wiara który jest sam Prawdą” (Kompendium, jest: „poręką tych dóbr, których się 25). To znacznie więcej niż znalezienie spodziewamy”, a „nadzieja zawieść nie jakiejś pożytecznej informacji i uznanie może, ponieważ miłość Boża rozlana jej za prawdę. Odpowiadając wiarą na jest w sercach naszych przez Ducha wezwanie Boga jesteśmy mu posłuszni Świętego, który został nam dany” i uznajemy całą prawdę, którą nam (Heb 11,1; Rz 5,5). objawił. Wiara to dar od Boga, dzięki Ale „wlanie” wiary to nie to samo

co osmoza! Ziarna wiary, zasiane w naszych sercach od momentu chrztu muszą za naszą sprawą wzrastać ku Bogu i ku temu wszystkiemu co nam objawił. Odpowiadając Bogu słuchamy jego słowa, które dociera do nas poprzez Kościół. W ten sposób rozwijamy wiedzę i miłość do tego wszystkiego, co Bóg objawił nam poprzez Pismo święte i tradycje. Dlatego widzimy jak ważna jest ewangelizacja (głoszenie świadectwa Bożego) i katechizacja (systematyczne nauczanie głównych prawd wiary). Wraz z rozwijaniem się naszej wiary i przylgnięcia do Boga zaczynamy smakować początków naszego błogosławionego życia, ktore zaznamy w pełni w niebie. Nie zawsze jest łatwo być człowiekiem wierzącym w naszych czasach sceptycyzmu. Obecnie nowy, agresywny ateizm twierdzi, że wiara, daleka od ukazywania światła prawdy o Bogu i ludzkiej naturze, jest niebezpiecznym, pseudo-naukowym przekłamaniem i źródłem poważnych problemów, w tym terroryzmu. Ataki na wiarę to nic nowego. Jako katolicy powinniśmy śmiało stawiać czoła tym wyzwaniom. Postrzegamy wiarę jako sojusznika a nie przeciwnika rozumu. I choć wiara przewyższa rozum, oświeca go ona w dwojaki sposób: pomaga nam w zrozumieniu nadprzyrodzonych prawd, które głosi i wyjaśnia, co jesteśmy w stanie pojąć naszym rozumem. Jednocześnie przypomina nam, że „nigdy nie może mieć miejsca niezgodność między wiarą i rozumem, ponieważ i wiara, i rozum pochodzą od Boga. Ten sam Bóg udziela człowiekowi wiary i daje światło rozumu” (Kompendium, 29). JEDEN BÓG, JEDEN CHRZEST Wiara, jest oczywiście czymś niezwykle osobistym, ale nie jest to w w w. ko f c .o r g


własność prywatna. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że wiara jest zarówno aktem osobowym jak i eklezjalnym, to znaczy pochodzi “od Kościoła”. Tak więc kiedy odmawiamy „wyznanie wiary”, mówimy „wierzymy” razem z innym członkami Kościoła. „W rzeczywistości to Kościół wierzy: dzięki łasce Ducha Świętego wiara Kościoła poprzedza, rodzi, podtrzymuje i karmi naszą wiarę” (Kompendium, 30). Otrzymujemy nasz dar wiary poprzez Kościół i jest on karmiony przez społeczność wierzących.

Większość z nas od dzieciństwa uczy się formuł wiary. Wyrażają one dokładnie to, w co Kościół wierzy i czego naucza co zostało rozwinięte pod działaniem Ducha Świętego. Najbardziej powszechnymi podsumowaniami wiary są Credo Nicejskie i Credo Apostolskie. Ale jak przypomina nam Katechizm Kościoła Katolickiego: Wierzymy nie w formuły, ale w rzeczywistości, które one wyrażają i których wiara pozwala nam „dotknąć” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 170). Ważne jest byśmy zrozumieli, że te formuły są naszym

Katolik Miesiąca Św. Józef Obchody święta: 19 Marca Patron Kościoła Powszechnego

P

rzyglądając się dokładniej życiu św. Józefa widzimy, że jest posłuszny Boskiemu przesłaniu mimo, iż ma

wszelkie prawo by w nie zwątpić. Posłuszeństwo

przewodnikiem życia w wierze. W końcu jesteśmy Kościołem liczącym ponad miliard członków i mającym dwutysięczną historię. Jesteśmy grzesznikami i świętymi, wywodzącymi się z każdego narodu, obszaru językowego i kultury. A mimo to wierzymy, że „jeden jest Pan, jedna wiara i jeden chrzest” (Ef 4,5) na chwałę Boga Ojca i dla naszego zbawienia. Powinniśmy codziennie dziękować Bogu za wiarę i prosić go o jej wzmocnienie. ■

Józefa urzeczywistnia objawienie Starego Testamentu i wypełnienie się jego proroctw w osobie Jezusa Chrystusa. Kościół stawia św. Józefa za wzór służby Chrystusowi i Wielkiej Tajemnicy Zbawienia. Św. Benedykt naucza, że posłuszeństwo „odpowiada tym, którzy cenią Chrystusa ponad wszystko”. To stwierdzenie w jakże trafny sposób opisuje św. Józefa: Jest on silnym, mądrym i lojal-

Intencje Modlitewne Ojca Świętego Ofiarowane w jedności z Papieżem Benedyktem XVI ➢➢ Ogólna — Aby wszyscy zrozumieli, jak ważne jest przebaczenie i pojednanie między ludźmi i narodami, a Kościół swym świadectwem głosił miłość Chrystusa, który jest źródłem nowej ludzkości. ➢➢ Misyjna — Aby chrześcijanie, którzy w tak wielu regionach świata cierpią różnego rodzaju prześladowania z powodu wierności Ewangelii, wsparci mocą Ducha Świętego, nadal odważnie i otwarcie dawali świadectwo o słowie Bożym.

DUCHOWY PLAN DZIAŁANIA Błogosławieni cisi

K

atechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam, że: „prawdziwe szczęście nie polega ani na bogactwie czy dobrobycie, na ludzkiej sławie czy władzy, ani na żadnym ludzkim dziele” (1723). Gdy Jezus mówi o cichości w Kazaniu na Górze, nie uważa tego za naszą słabość czy kompleks niższości (patrz Mt 5,3-12, Łk 6,20-23). Jest to raczej zachęta do oczyszczenia serc i szukania miłości Boga ponad wszystko. Ludzie, którzy żyją w cichości zdają sobie sprawę ze swego duchowego ubóstwa (całkowitego oddania Bogu) i są gotowi powierzyć swe życie Jego woli. Czy i wy pragniecie należeć do cichych? Czy jesteście gotowi przyjąć wolę Bożą? Modląc się, proście św. Józefa aby przekazał wam dar cichości. Pomogą wam w tym Psalm 112 i Łk 2,41-51. POPE: CNS PHOTO/MAURIZIO BRAMBATTI, REUTERS ST. JOSEPH: COURTESY ST. ANTHONY’S GUILD, EAST RUTHERFORD, N.J.

nym człowiekiem, głową ziemskiej rodziny Jezusa Zbawiciela. W adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos” (o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła) Jan Paweł II napisał: „W słowach nocnego „zwiastowania” Józef odczytuje nie tylko Bożą prawdę o niewypowiedzianym wręcz powołaniu swej Oblubienicy. Odczytuje zarazem na nowo prawdę o swoim własnym powołaniu. Ten „mąż sprawiedliwy”, który w duchu najlepszych tradycji ludu wybranego umiłował Dziewicę z Nazaretu, związał się z Nią oblubieńczą miłością, zostaje przez Boga samego na nowo wezwany i powołany do tej miłości”. Idąc za przykładem św. Józefa Rycerze Kolumba powołani są do tego by być ojcami i opiekunami, którzy wielbią Chrystusa ponad wszystko, służąc rodzinie, bliźnim, Kościołowi i ojczyźnie. Potrzeba nam dzisiaj Rycerzy, którzy są gotowi być wzorem służby Chrystusowi i Kościołowi wypełniając wiernie i z oddaniem misję Ewangelii. COLUMBIA/MARZEC 2008


Kim był ten

parafialny Ksiądz? Katoliccy szóstoklasiści z rodzinnego miasta McGivney’a pytają o życie i dziedzictwo księdza.

Członkowie szóstej klasy Mary LaBarbera sfotografowani w szkole St. Mary w Waterbury, Connecticut, po modlitwie o kanonizację. Trzymają obrazki z modlitwą w intencji ks. McGivney’a. Uczniowie modlą się o kanonizację każdego dnia oraz w trakcie comiesięcznej szkolnej mszy świętej. Na zdjęciu także, widoczny po prawej, Joseph M. Kenny, dyrektor szkoły.

siądz McGivney założyciel Rycerzy Kolumba znany jest na całym świecie, nie zapomniano go także w Waterbury, Connecticut, gdzie urodził się i dorastał. Park, położony naprzeciwko stacji kolejowej zdobi odlana w brązie statua ks. McGivney’a, a jedna z ulic miasta nosi jego imię. W szkole St. Mary w Waterbury, uczniowie i nauczyciele modlą się codziennie o jego kanonizację a cała szkolna społeczność uczestniczy w

K

comiesięcznych Mszach świętych. Nic więc dziwnego, że szóstoklasiści Mary LaBarbera ze szkoły St. Mary interesują się życiem i działalnością księdza. Poprosiliśmy uczniów aby przekazali nam pytania na które spróbujemy odpowiedzie. Alexis: Czy ks. McGivney już za młodu myślał o tym żeby zostać księdzem, czy może chciał być kimś innym? Michael McGivney objawił swoje zainteresowanie kapłaństwem już wtedy gdy miał 12 lat, ale jego ojciec z

początku sprzeciwił się temu pomysłowi. Michael wzrastał w środowisku katolickim a najważniejszymi dla niego ludźmi byli rodzice i księża z parafii. Nie oznacza to jednak, że jako młodzieniec, nie podejmował się różnych zajęć. Zanim wstąpił do seminarium, pracował w fabryce łyżek w Waterbury. Amy S: Kim byli rodzice ks. McGivney’a? Anthony: Czy ks. McGivney miał rodzeństwo? Michael Joseph był najstarszym z dwanaściorga dzieci które urodziły się Patrykowi i Mary McGivney, ale z całej dwunastki przeżyło tylko siedmioro rodzeństwa Michaela. Dwaj bracia Michaela, Patrick i John także zostali w w w. k o f c .o r g


pomniki, inni ofiarowali lokalnym szkołom i bibliotekom książki albo, obrazy z ks. McGivney’em. W Nicole: Dlaczego w czasach ks. Ontario, w Kanadzie ludzie byli McGivney’a jest nawet szkoła średuprzedzeni do katolicyzmu? nia nosząca imię ks. Wielu katolików którzy przybyli do McGivney’a. Stanów Zjednoczonych w latach 1800Proces kanonizatnych to imigranci z Irlandii. Chociaż cyjny ks. McGivney’a Ameryka proponowała znacznie rozpoczął się w 1997 i większą swobodę religijną niż Irlandia, pozostaje w gestii katolików nadal postrzegano jako ludzi Chad, Rolangie, Viana i Szesnastoletni Michael Watykanu. Póki nie niższej klasy społecznej. Nie Camila: czy żyją jeszcze McGivney porzucił pracę zapadną decyzje, pozwalano im na zakup ziemi, a też potomkowie ks. McGivw fabryce łyżek w Watermusimy czekać i modchociaż zwolnione były z tego inne ney’a? bury i rozpoczął edukację lić się aby kościół wyznania, musieli płacić podatki na Żyje jeszcze kilkunastu w seminarium. poprzez prowadzenie potomków rodziny McGivKościół Congregational Church. Ducha Świętego i ney, są to kolejne generacje działania papieża, Norbert: Czy Wojna Domowa kuzynów i dalszych krewogłosił ks. McGivwywarła jakiś wpływ na ks. nych. Jest wśród nich John ney’a świętym. Lista McGivney’a? Walshe, prawnik zamieszkucudów która została Gdy w roku 1861 wybuchła Wojna jący w Bridgeport, Connectiprzedłożona KongreDomowa, Michael McGivney miał cut, ks. Gerald T. Burns z gacji do Spraw zaledwie 9 lat. Waterbury było wtedy Sarasota, Florida, siostra Kanonizacji nie może centrum przemysłu ciężkiego, więc zakonna ze zgromadzenia być do tego czasu najprawdopodobniej mały Michael Notre Dame, Luise Finn oraz ujawniona. mógł w swoim mieście zaobserwować Gerald O’Brian z Flanders, Niemniej jednak, działanie przemysłu zbrojeniowego. New Jersey. Niektórzy bractwo ks. McMożna też założyć, że niektórzy spośród krewnych ks. Givney’a stale otrzyspośród starszych chłopców w McGivney’a pozostali wierni muje listy od ludzi środowisku Michaela zaciągnęli się do rodzinnej tradycji i pracują na którzy modlili się o pomoc do armii. rzecz Zakonu Rycerzy założyciela Rycerzy Kolumba. To prośKolumba, lub są aktyby, które przeczytać można w Dominic: Jak i kiedy ks. wnymi członkami. Newsletterze Bractwa oraz na stronie McGivney powołał Rycerzy Kolumba? Amy T: Co dziś robi internetowej www.fathermcgivney.org. Zachary: Ile lat miał ks. się aby utrwalić Obejmują one różne przypadki od McGivney gdy założył pamięć o ks. Mc- uleczeń po przewodnictwo duchowe. ■ Rycerzy Kolumba? Givney’u? Rachel: Jakie cuda Ks. McGivney powołał uczynił Bóg poprzez Rycerzy w roku 1882, gdy wstawiennictwo ks. miał 29 lat. Służył wtedy w McGivney’a? kościele St. Mary w New Haven i zauważył, że rodziny Na całym świecie katolickie z jego parafii Rycerze Kolumba na potrzebują zarówno ducho- Michael McGivney na swój własny sposób wego jak i materialnego zdjęciu z wczesnych lat oddają cześć ks. wsparcia. Aby sprostać tym dziecinnych. Zdjęcie bez M c G i v n e y ’ o w i . potrzebom, zebrał 27 męż- daty. Niektórzy wznieśli księżmi. Pozostałe dzieci, siostry i bracia wstąpiły w związki małżeńskie i doczekały się potomstwa.

czyzn ze swej parafii i stworzył Rycerzy Kolumba. Ponieważ w tamtym czasie wielu irlandzkich katolików pracowało w fabrykach, narażeni byli na kalectwo lub nawet śmierć. Ks. McGivney, marzył aby rodzinom które dotknie takie nieszczęście, zapewnić finansowe wsparcie.

Michael wzrastał w środowisku katolickim a najważniejszymi dla niego ludźmi byli rodzice i księża z parafii McGIVNEYS: SALVATORE J. SANTOPIETRO COLLECTION/KNIGHTS OF COLUMBUS MUSEUM

Bracia – Księża McGivney: Michael stoi pomiędzy Patrykiem (z lewej) oraz Johnem (z prawej). Patryk, w latach 1901-1928 służył jako najwyższy kapłan. Funkcję tę przejął po nim John i pełnił ją do roku 1939. COLUMBIA/MARZEC 2008


OBCHODY 125 ROCZNICY WIARY POPRZEZ CZYN

Przynależność Co to znaczy być Rycerzem? Opatrzność Boża. Tak więc to wiara poprowadziła mnie na drogi dobrych uczynków. Najpierw trwała faza wymówek — Jak ja niby mam uczestzy potraficie sobie wyobrazić milion siedemset tysięcy mężczyzn modlących się na klęczkach w niczyć w spotkaniach wieczornych skoro nie umiem prowadzić różnych zakątkach świata? Taki właśnie obraz staje auta w ciemności? Ale jednak przejrzałem książkę telefoniczną. mi przed oczami, gdy zasiadam w sali spotkań rady Ta prosta czynność otworzyła przede mną stowarzyszenie Marian nr 3784 w Haddonfiels, N.J. Tak naprawdę którego nigdy bym sobie nie wyobraził. Zadziwia mnie, że tak mało wie się o dobrej robocie patrzę na 25 mężczyzn w wieku od 25 do 90 lat (to mój wiek) zbierających się po dniu pracy albo zasłużonego odpoczynku na Rycerzy. Kiedy dawniej o to pytałem, skarbnik Dick Hoggins emeryturze. Policjanci, handlowcy, technicy, nauczyciele, dawni wyjaśnił „Rycerzy często nazywa się Śpiącym Olbrzymem”. To bardzo trafne określenie gdy bierze się pod uwagę zasięg robotnicy, wszyscy na klęczkach. Klęczą na twardej, drewnianej podłodze w dżinsach albo działania Rycerzy. Nasz wielki rycerz często odnosi się do zakonnego funduszu „Heroes Fund”, garniturach i odmawiają Zdrowaś który wystawiał czeki dla rodzin Mario. Potem wstają, zwracają się ku ofiar, już w ciągu tygodnia od ataku fladze która stoi w rogu sali i z terrorystycznego 11 września. rękoma na sercach recytują Rotę W ciągu zaledwie jednego Przysięgi. tygodnia! To robi wrażenie! Ci mężczyźni to Rycerze Rycerze pomogli mi także Kolumba. Jestem teraz jednym z odzyskać to za czym tak długo nich. Jak się okazuje w moim wieku tęskniło moje ludzkie serce — lat 90, należę do tych najstarszych, pomogli mi odnaleźć „sens przyktórzy kiedykolwiek należeli do należności”. grona Rycerzy. Spotykam się ze swymi braćmi Na całym świecie w 14 tysiącach Rycerzami na kawie w każdą środę lokalnych ośrodków, Rycerze rano. Wymieniamy się drobiazgami reprezentujący każdą zawodową na temat życia. Zabawne jak to się dziedzinę, rozpoczynają swe wszystko skleja. spotkanie i działanie od modlitwy. Członkowie rady Corpus Christi nr 2502 w Mineola Bill, dawniej żołnierz w szereTeraz i ja do nich należę. Mógłby ktoś NY, usuwają uszkodzony kawałek wyposażenia placu gach Marines, dziś na emeryturze w powiedzieć, że po prostu natknąłem zabaw w szkole Corpus Christi. Rycerze rozebrali domu pomocy St. Mary Manor. się na nich, ale jednak coś mnie tu stary plac zabaw i pomogli w instalacji nowego. John, przedstawiciel ubezprzyprowadziło, coś zrodzonego z pieczeniowy rady. Czasem przyprowadza swoją trzyletnią modlitwy wznoszonej do nieba i z pragnienia wspólnoty. Przy śniadaniu z mymi przyjaciółmi Marylin i Len, opowia- córeczkę którą zaadoptował w Chinach. (Razem z żoną dałem o związkach ze swymi starymi przyjaciółmi sprzed lat. zamierzają wkrótce tam wrócić i zaadoptować kolejne dziecko.) Dick, którego synowie Pat i John także są Rycerzami; gdyby Rozmawialiśmy sobie o Jankesach, szefach, o tym co słychać w Waszyngtonie DC. Rozmawialiśmy sobie o sprawach wielkich i mogli i zakon by pozwolił na członkostwo psów, to zrobiliby rycerzem nawet swego owczarka niemieckiego. małych. Przynależenie. Zaczyna się gdzieś pod powierzchnią natury „Teraz tak mi ich wszystkich brakuje” — powiedziałem rzeczy, w innym chyba planie niż debaty i zdyscyplinowany „Albo umarli, albo żyją gdzieś tak daleko”. „Wiem o czym mówisz” — odpowiada Marylin, psycholog porządek spotkań. Wyrasta z modlitwy, która wpleciona jest w z zawodu. „Miałeś szczęście że miałeś takich przyjaciół. Może życie Rycerzy. Jakże przyjemnie poczuć uznanie, być witanym, ci się to wydać dziwne, ale tęsknota za przyjaźnią jest typowa stać się częścią tego wszystkiego, szczególnie wtedy gdy ma się dla każdego wieku. A może przyjrzałbyś się Rycerzom 90 lat. Może wywodzi się to z koncepcji rycerskości, która Kolumba? Mój ojciec do nich należał, i uznał że członkowstwo zaspokoiło zarówno jego potrzebę przyjaźni jak i chęć spełnia- doprowadziła do nazwy Zakonu. Jaki by nie był to powód, jest on wręcz dotykalny. Jakież to rzadkie, w naszym egocennia dobrych uczynków”. Rycerze Kolumba? Jakże mało o nich wiedziałem, włącznie trycznym świecie, zobaczyć taką stronę człowieka. ■ z tym, że wyobrażałem sobie paradujących mężczyzn w Lawerence D’Aloise jest emerytowanym prezesem i właścicielem D’Aswymyślnych kostiumach. sociastes Inc, nowojorskiej firmy telekomunikacyjnej. Jest autorem Ale Marilyn napierała. „Czemu sam tego nie zbadasz?” „Now That You are 21 (or therebouts)”/Skoro masz 21 lat (albo coś koło Tak więc to ona zapaliła iskierkę, a reszta była w moich tego)/, książki opartej na wykładach na temat problemów życia po rękach. Teraz uświadamiam sobie, że zadziałała wówczas ukończeniu studiów, wygłoszonych dla seniorów kolegium.

LAWRENCE D’ALOISE

C

w w w. ko f c .o r g


RYCERZE

W

AKCJI urządziła loterię wspólnie z lokalnym ośrodkiem zdrowia, Group Health Centre. Wolontariusze uzyskali 53.000 dolarów ze sprzedaży losów. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup nowego urządzenia do prześwietleń rentgenowskich dla oddziału diagnostycznego ośrodka.

Michael McAdams i Chuck Hopkins z Rady 10540 w Gilbert w stanie Arizona sprzedają parafianom torebki z prażonymi migdałami po uroczystych obchodach 125 rocznicy założenia Zakonu Rycerzy Kolumba. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży zakupiono paczki dla żołnierzy odbywających służbę na Bliskim Wschodzie.

Przyjęcie charytatywne Rada 9461 św. Leona w Hilton w stanie Nowy Jork urządziła przyjęcie charytatywne na rzecz jednego ze swych członków, Mike’a Gormana, którego córka cierpi na chorobę Behceta (układowe zapalenie naczyń). Ubezpieczenie zdrowotne rodziny Gormanów nie pokrywa leczenia tej rzadkiej choroby. Podczas przyjęcia zebrano 9.200 dolarów na opiekę medyczną dla chorej. Pomoc dla uczniów Rada 21 w Westerly w stanie Rhode Island ustanowiła program stypendiów dla tych dzieci członków Rady, które zapiszą się do katolickiej szkoły średniej. Fundusze na pierwsze stypendium zebrano podczas zorganizowanego przez Radę obiadu.

Lunch weteranów Rada ojca Felixa Penny w Whittier w Kalifornii zorganizowała lunch dla pacjentów szpitala dla weteranów w Westwood. Rycerze zapewnili rozrywkę i podali kurczaka z makaronem. Loteria na rzecz szpitala Rada 11608 Najdroższej Krwi Jezusa w Sault Ste. Marie w prowincji Ontario

Wielki Rycerz Jamie D. de Jesus z Rady 11185 Matki Wniebowziętej w Zamboanga w Mindanao na Filipinach przekazuje ojcu Reynaldo A. Francisco dyplom uznania z okazji 125 rocznicy Zakonu Rycerzy Kolumba.

Magazyn z żywnością Rada 1750 w Port Clinton w stanie Ohio udostępniła organizacji charytatywnej St.Vincent de Paul Society pomieszczenie, które zostanie wykorzystane na skład z żywnością. Będzie ona rozprowadzana między potrzebujących dwa razy w miesiącu. Turniej koszykówki Rada 11414 św. Filipa w Dallas sponsorowała turniej koszykówki zorganizowany w miejscowej szkole katolickiej St. Philip Catholic School. Zebrano 3.000 dolarów na rozwój sportu w szkole. Nowy ołtarz Rada 13075 Męczenników z Aklan w Kalibo na Filipinach wybudowała nowy ołtarz w kaplicy adoracji św. Judy Tadeusza. Pomoc dla seminarzysty Rada 13917 św. Leona w Versailles w stanie Kentucky przyznała stypendium w wysokości 500 dolarów seminarzyście Eulicesowi Godinezowi na pomoc w studiach.

Sprawozdania z działalności Rad, Zgromadzeń i Kół Giermków Kolumba

Skarbnik Philip E. Blick (po lewej) z Rady 892 w Pocatello w stanie Idaho i były delegat stanowy Dan Anthony (20012003) wręczają czek na 100.000 dolarów biskupowi Michaelowi P. Driscollowi z Boise i ojcu Enrique Terriquez z Kościoła św. Ducha. Fundusze zebrano z okazji 125 rocznicy Zakonu.

Maryland zebrała ponad 3.300 dolarów podczas swej dorocznej zbiórki pieniędzy. Pieniądze przekazano marylandzkiej szkole dla niewidomych. Lekarstwa dla ubogich Rada 3303 w New Bern w stanie Północna Karolina zainicjowała program pomocy pacjentom, których nie stać na kupno lekarstw na receptę. Rycerze Walter Brock, Joe McQuarrie i Al Polidore współpracują z szeregiem firm farmaceutycznych, które dostarczają lekarstwa potrzebującym bezpłatnie lub po zaniżonych cenach. Do tej pory przekazano leki wartości 400.000 dolarów dla 275 objętych programem rodzin.

>Nowo dostępne! Wskazówki jak wysłać sprawozdania do działu „Rycerze w akcji” są teraz dostępne po polsku.

Zbiórka pieniędzy Rada 6021 ojca Burggraffa w Baltimore w stanie

Wskazówki można znaleźć na stronie www.kofc.org.

COLUMBIA/MARZEC 2008

Columbia marzec 2008  

Doktryny miłosierdzia, jedności i braterstwa Zakonu Rycerzy Kolumba zmieniają otaczający nas świat CARL A. ANDERSON, NAJWYŻSZY RYCERZ ZAKONU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you