Page 1

JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:24 PM Page 1

RYC E R Z E KO LU M B A

C ZERWIEC 2019

COLUMBIA


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 2

ryC e r z e Ko lu m b a

Kaşdego dnia rycerze z całego świata mają okazję uczynić świat lepszym miejscem przez słuşbę lokalnej społeczności, zbiórkę pieniędzy i modlitwę. Darzymy szacunkiem kaşdego rycerza za jego siłę, współczucie i poświęcenie na rzecz budowania lepszego świata.

wyślij zDjęCie twojej raDy w aKCji wraz z opisem na aDres : Columbia , 1 Columbus plaza , new haven , Ct 06510-3326 lub e - mailem na aDres : KnightsinaCtion @ KofC . org . 2 ♌ Columbia ♌

C z e rw i e C 2 0 1 9

  

rycerze miłosierdzia

W dniach 17-18 maja w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym odbyła się IX Konwencja Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 Rycerzy, którzy przybyli do Sanktuarium ze swoimi rodzinami i kapelanami swoich rad. Konwencję rozpoczęła msza św. sprawowana przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego i koncelebrowana przez metropolitę lwowskiego abpa Mokrzyckiego, bpa Jana Piotrowskiego z Diecezji Kieleckiej i Kapelana Stanowego, duszpasterza Rycerzy Kolumba — abpa Wacława Depo, który wygłosił homilię do zgromadzonych Rycerzy.


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 3

ryc e r z e ko lu m b a

WydaWca Wersji polskiej kofc polska sp. z o.o. ul. domaniewska 47/10 02-672 Warszawa

( () ♌ )) ♌ "

COLUMBIA

WydaWca rycerze kolumba ________ najWyşsi funkcjonariusze carl a. anderson NAjwyşszy RyCeRz je abp Wiliam e. lori NAjwyşszy KAPelAN patrick e. kelly zAstęPCA NAjwyşszego RyCeRzA michael j. o’connor NAjwyşszy seKRetARz ronald f. schwarz NAjwyşszy sKARBNiK john a. marrella NAjwyşszy AdwoKAt ________

Mozaika zdobiąca apsydę Bazyliki św. Pawła za Murami w Rzymie przedstawia Chrystusa uwielbionego w otoczeniu Apostołów: Pawła (po lewej) i Piotra. 29 czerwca Kościół obchodzi Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

zespÓŠredakcyjny alton j. pelowski RedAKtoR NACzelNy andrew j. matt RedAKtoR cecilia Hadley RedAKtoR margaret b. kelly RedAKtoR

ARTYKUĹ Y

jak do nas doTrzeĆ PoCztA columbia 1 columbus plaza new Haven, cT 06510-3326

! !((' +#+$$*%&#+%*+&+&*#*%$

KARtKi z ModlitwAMi i dostAwy 203-752-4214 PytANiA do ColUMBii 203-752-4398 BiURo oBsłUgi KlieNtA KofC 1-800-380-9995 e-MAil columbia@kofc.org iNteRNet kofc.org/columbia ________ Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie męşczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze stolicą Apostolską. wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, şe dany męşczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąşy do şycia zgodnego z przykazaniami Kościoła katolickiego, a takşe moşe przystępować do sakramentów Świętych.

________

chronione prawami autorskimi Š 2019 Wszelkie prawa zastrzeşone ________ na okŠadce Papieş franciszek modli się przy grobie św. Piotra pod kopułą Bazyliki św. Piotra w dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych w 2013 roku.

5

Przetrwanie i solidarność W sprawie chrześcijan prześladowanych w wielu miejscach na całym świecie muszą zostać podjęte dalsze kroki. najWyşszy rycerz carl a. anderson

6

Półśrodki jako katolicy musimy odpowiedzieć na wyzwania, angaşując się dla chrystusa i misji ewangelizacji. najWyşszy kapelan William e. lori

8

Wiadomości Rycerzy Kolumba

9

Formowanie przyszłych ojców Twój przykład ma ogromny wpływ na to, jakim ojcem będzie Twój syn. gerald korson

10 „Tutaj jest Piotr� kości św. piotra odkryte pod Watykanem przyciągają pielgrzymów do kolebki kościoła. inÊs san marTín

15 Wraz z Piotrem, Paweł Wieczne miasto jest miejscem spoczynku dwóch największych apostołów.

16 Moi synowie i Bracia Wywiad ze scottem luco, delegatem rejonowym rycerzy kolumba i ojcem czterech synów, o przekazywaniu pałeczki kolejnemu pokoleniu rycerzy.

c z e rW i e c 2 0 1 9

♌ columbia ♌ 3

''")"

Czcigodny sługo Boşy Michaelu Mcgivney’u (1852-1890), Apostole Młodych, obrońco chrześcijańskiego şycia rodzinnego, załoşycielu Rycerzy Kolumba wstawiaj się za nami! ________


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/18/19 2:09 AM Page 4

Do Pana Carla A. Andersona Najwyższego Rycerza

Pragnę wyrazić moje szczere uznanie w związku z treścią listu, w którym opisał Pan swoją niedawną wizytę w różnych regionach Bliskiego Wschodu. Jestem szczególnie wdzięczny za tę cenną pracę, której podjęli się Rycerze Kolumba, aby pomóc zarówno materialnie, jak i duchowo tym, którzy są biedni, wyniesieni za margines i cierpiący w tej części świata. Skutki przemocy i wojny z ludźmi żyjącymi na ziemiach o tak wielkim historycznym i religijnym znaczeniu wciąż domagają się zaangażowanej odpowiedzi ze strony rządów i pozarządowych organizacji, aby pracować na rzecz autentycznego i trwałego pokoju, po to, by wszyscy mogli żyć wspólnie w harmonii i solidarności. W tym znaczeniu hojność Rycerzy Kolumba zademonstrowana na tak wiele sposobów jest konkretnym wyrazem ewangelicznego przykazania, by kochać swojego bliźniego jak siebie samego. Dziękuję Panu i wszystkim Rycerzom Kolumba za to, że dostrzegacie w naszych prześladowanych i wysiedlonych braciach i siostrach z Bliskiego Wschodu bliźnich, dla których jesteście znakiem nieskończonej Bożej miłości. Ofiarowuję swoje modlitwy za Waszą ważną pracę w służbie chrześcijańskim społecznościom na Bliskim Wschodzie i przyzywam dla Pana i Pańskich przyjaciół obfitości Bożego błogosławieństwa.

Watykan, 8 kwietnia 2019 roku


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 5

buDuJĄC lePSzY ŚwiaT

Przetrwanie i solidarność W sprawie chrześcijan prześladowanych w wielu miejscach na całym świecie muszą zostać podjęte dalsze kroki Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson „PowieDz im, że ginę, ponieważ jes- prawnego, ekonomicznego i politycztem chrześcijaninem” — powiedział bł. nego statusu chrześcijan na całym świeisidore bakanja na krótko przed śmiercią cie. zbyt często dramatyczne ubóstwo i w 1909 roku w Kongo belgijskim. isi- marginalizacja idą w parze z polityczną dore został ochrzczony jako młody chło- bezradnością i trwającym od wieków pak. Często modlił się na różańcu i z zwyczajem dyskryminacji zarówno w ność, lub dlatego, że wielu z tych, którzy dumą nosił szkaplerz. Nadzorcy planta- prawie jak i w codziennym życiu. przeżyli, nie poświęcili zamiast życia cji, na której pracował, zażądali od niego, Takie okoliczności sprawiają, że wielu wszystkiego, co posiadają. aby wyrzekł się chrztu, bojąc się, że jeśli chrześcijan na bliskim wschodzie staje Jeżeli chrześcijaństwo w iraku — i w ich afrykańscy pracownicy zostaną się łatwymi celami dla ekstremistów, a innych miejscach tego regionu — nie „braćmi” w Chrystusie, brutalne i su- ofiary łatwo się ignoruje. przetrwa, może to być skutkiem milczerowe warunki życia na plantacji będą właśnie dlatego w czasie mojej podróży nia i zaniedbania ze strony ich braci i musiały się zmienić. Gdy isidore odmó- do iraku w marcu spotkałem się z premie- sióstr na zachodzie. wił, został pobity na śmierć. rem rządu regionu Kurdystanu, a po poCierpiący chrześcijanie zasługują na miałem zaszczyt uczestniczyć w cere- wrocie rozmawiałem z wiceprezydentem naszą niegasnącą solidarność. monii beatyfikacji isidore’a w Jak zostało zauważone we watykanie w 1994 roku i zawsze wspomnianym artykule w będę pamiętał emocje, z jakimi America, abp bashar warda z Takie okoliczności sprawiają, że wielu mówił o nim św. Jan Paweł ii. erbilu rozpoczął szereg inicjachrześcijan na bliskim wschodzie staje tyw na rzecz rozwoju (wiele z Pomyślałem o życiu i śmierci bł. isidore’a, czytając doniesienia nich przy naszej finansowej się łatwymi celami dla ekstremistów. o nowym raporcie na temat glopomocy), które mogą sprawić, balnego prześladowania chrzeże chrześcijanie nie tylko w ścijan. raport przygotowany przez mike’m Pencem. To były krzepiące roz- iraku przetrwają, ale że będzie im się Gabinet Spraw zagranicznych brytyj- mowy, ale wiele pracy jeszcze przed nami. tam wiodło. skiego rządu kończył się wnioskiem, że w istnieje droga do zrównoważonego moja wizyta w iraku była okazją do niektórych częściach świata prześladowa- tego, by na własne oczy zobaczyć sytuację rozwoju chrześcijańskiej wspólnoty, ale nie chrześcijan jest „bliskie poziomu lu- przesiedlonych chrześcijan, to jak ich wymaga ona stałego materialnego i fidobójstwa”. wspólnoty walczą o przetrwanie i jak nansowego wsparcia. brytyjski minister Spraw zagranicz- może wyglądać ich droga do stabilnej i to nie tylko na bliskim wschodzie. nych Jeremy Hunt uważa, że „polityczna przyszłości. Jak tragicznie zademonstrowały nam poprawność” jest częściowo odpowiew swojej doskonałej analizie obecnej niedawne zamachy bombowe w lankijdzialna za niepowodzenia w konfrontacji sytuacji w iraku magazyn America (19 skich kościołach, zbyt wielu chrześcijan z tym kryzysem. „istnieje nieuzasad- kwietnia) zadał najbardziej fundamen- na całym świecie może powtórzyć słowa niona obawa, że jest to poniekąd kolo- talne pytanie: „Czy chrześcijaństwo w isidore’a bakanji: „Ginę, ponieważ jesnialistyczne” — powiedział — „mówić północnym iraku jest po iSiS zdolne do tem chrześcijaninem”. Temu okrucieństwu trzeba położyć o religii, która była związana z potęgami przetrwania?”. kolonialnymi”. odpowiedź oczywiście brzmi: jest za kres. Już nigdy nie można pozwolić na lu„To, o czym zapomnieliśmy” — kon- wcześnie, by o tym przesądzić. ale jeśli tynuował — „to fakt, że prześladowani chrześcijaństwo w tym miejscu nie prze- dobójstwo chrześcijan, a wspólnotom chrześcijanie to jedni z najbardziej ubo- trwa, nie stanie się tak dlatego, że irakijscy chrześcijańskim w miejscach takich jak gich ludzi na tej planecie”. chrześcijanie nie poświęcili swojego życia, irak należy pomóc przetrwać. Vivat Jezus! Potrzebne jest lepsze zrozumienie aby podtrzymać tam chrześcijańską obec-

C z e rw i e C 2 0 1 9

♦ Columbia ♦ 5


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 6

UCZYĆ SIĘ WIARY, ŻYĆ W WIERZE

Półśrodki Jako katolicy musimy odpowiedzieć na wyzwania, angażując się dla Chrystusa i misji ewangelizacji Najwyższy Kapelan Arcybiskup William E. Lori

PRZYPUŚĆmY, że nadszedł czas, by wymienić olej w Twoim samochodzie. Instrukcja obsługi określa, że silnik wymaga 5 litrów oleju, ale Ty wlałeś tylko 2,5. Pewnego dnia zapala się kontrolka, a Twój samochód zatrzymuje się na środku drogi. Słuchając chóru rozwścieczonych klaksonów i epitetów, myślisz sobie: „może jednak powinienem wlać pełne 5 litrów?”. Półśrodki. Na każdym kroku kusi nas, by po nie sięgać. Pewnie sam masz w głowie własne przykłady, jak przykładając się do czegoś na pół gwizdka, pogorszyłeś sprawę zamiast ją poprawić. możemy również mieć skłonność do sięgania po półśrodki, Na jeśli chodzi o wiarę. W wielu częściach świata, również w USA, frekwencja na mszy św. spada. To nie jest tak, że ci nieobecni akurat wyjechali z miasta. oni po prostu zniknęli. Z wielu różnych i niepokojących powodów odłączyli się od Pana, Kościoła, mszy św. i sakramentów. badania wskazują na smutny fakt, że w tej chwili więcej jest katolików nieprzystępujących do sakramentów, niż praktykujących. Wiele mówimy o ewangelizacji, ale sytuacja się pogarsza. Jaka jest na to odpowiedź? Św. Paweł VI przypomniał nam, że ewangelizacja nie jest zaledwie jedną z rzeczy, którą zajmuje się Kościół. misja szerzenia Ewangelii stanowi sam rdzeń tożsamości Kościoła. Kościół istnieje, by głosić, szerzyć i świętować Dobrą Nowinę słowem, sakramentem i miłością. biada nam, gdybyśmy nie głosili Ewangelii (por. 1 Kor 9,16)! bo przecież Ewangelia to nie tylko słowa. To wcielony Zbawiciel, który w 6 ♦ ColUmbIA ♦

C Z E RW I E C 2 0 1 9

swoim bezgranicznym miłosierdziu przebaczył nam nasze grzechy i otworzył bramy niebios. odpowiedzią nie jest zatem zaprzestanie rozmów o ewangelizacji. Problemem jest raczej to, w jaki sposób podchodzimy do tej pracy. Podobnie jak uczniowie przed nadejściem Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy, nie mamy odwagi „krzyczeć na całe gardło, nie przestawać” (por. Iz 58,1), świadcząc o Jezusie. Podobnie skłaniamy się do użycia półśrodków w stosunku do pokuty i wiary w Jego

składa się pilne wezwanie do modlitwy i pokuty, którym przykład musi dać parafialne duchowieństwo i animatorzy kościelnych grup. Wymaga ono również uwagi skoncentrowanej na dobrym kaznodziejstwie i godnej liturgii, mnogości okazji do adoracji eucharystycznej i spowiedzi świętej, osobistego wyjścia do nieobecnych parafian, starannej katechezy dla parafian w każdym wieku, a zwłaszcza dla młodych, autentyczne misyjne nawrócenie wsparcia dla małżeństw i rodzin, czułej troski o chorych i umierająskłada się pilne wezwanie do cych, hojnego wyciągnięcia rąk do biednych i bezbronnych oraz modlitwy i pokuty. wielu innych rzeczy. A co z rozwojem Rycerzy KoEwangelię, do wdrożenia nauk Chrystusa lumba? Tu również półśrodki nie zadziaw życiu naszym i życiu naszych rodzin, w łają. Na przykład zwykła niedziela rycerska przeżywaniu Ewangelii w życiu prywat- może nie przynieść upragnionych rezultatów. Ale jeśli rada zaangażuje się w realinym i w społeczeństwie. Gdy dźwięk trąb jest słaby, nic dziw- zowanie programów Wiary przez Uczynki, modląc się przy tym, może coś nego, że tak niewielu go słyszy. Weźmy jako przykład parafię w stanie osiągnąć. Kiedy Rycerze są widziani jako zastoju, w której życie angażuje się coraz ci, którzy rozwijają swoją relację z Chrysmniej ludzi. Księża mogą mieć pokusę, by tusem i swoje życie w modlitwie, którzy odwołać się do półśrodków i dopracować zawiązują przyjaźnie, by służyć czynnie to, co zwykle robi się w amerykańskich potrzebom większej społeczności, którzy parafiach — stawiając przy drzwiach świą- przeżywają powołanie do małżeństwa i tyni sympatycznych odźwiernych lub or- życia rodzinnego z radością i hojnością ganizując po niedzielnych mszach św. oraz chronią bezbronne ludzkie życie z mitowarzyskie spotkania w parafii. Nie ma łością — inni zechcą do nich dołączyć. ludzie są głodni. Wypatrują. Szukają w tym nic złego. Przeciwnie — to bardzo ważne. Ale nie zazna odnowy parafia bez czegoś prawdziwego. Skończmy zatem z autentycznego misyjnego nawrócenia po- półśrodkami, szczególnie teraz, gdy świętujemy całkowite rozlanie Ducha Święruszonego przez Ducha Świętego. Na autentyczne misyjne nawrócenie tego na Jego Kościół.♦


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 7

wyzwanie najwyĹźszego kapelana

Miesięczne rozwaşanie i praktycznie wyzwanie Najwyşszego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego:

/*/ 4 "*+# '4+#4(&00/2.4 2-3)444 "'4+#4(&00!3$&21.4*.12)%1-    4/4/"* '4%,$314%334(-1,0$34!3 ,0)2-4.24!2-34+31(02.2)1,

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem�. (Ewangelia z dnia 9 czerwca, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, J 14, 25-26) spróbujcie postawić się w sytuacji uczniów słyszących te słowa podczas ostatniej wieczerzy. prawdopodobnie odczuwali frustrację, lęk i byli zdezorientowani. być moşe nawet przeczuwali, şe ich dni bycia z jezusem w jego ziemskim ciele kończą się. w tym miesiącu świętujemy dzień pięćdziesiątnicy i kierujemy nasze skupienie na obietnicę, jaką jezus zło-

intencje modlitewne ojca świętego

za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę şycia angaşowali się w czynną słuşbę wobec najbiedniejszych.

kalendarz liturgiczny 1 czerwca Św. Justyna, męczennika 3 czerwca Świętych Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy 5 czerwca Św. Bonifacego, biskupa i męczennika 8 czerwca Św. Jadwigi Królowej 10 czerwca Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 11 czerwca Św. Barnaby, apostoła 13 czerwca Jezusa Chrystusa Najwyşszego i Wiecznego Kapłana 17 czerwca Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 20 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 21 czerwca Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika 24 czerwca Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 28 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 29 czerwca Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

şył kaşdemu z nas: şe nigdy nas nie opuści, şe ześle ducha świętego jako naszego przewodnika, obrońcę i pomocnika. twoje ciało jest rzeczywiście świątynią ducha świętego. jako uczniowie jezusa i umiłowani synowie ojca niebieskiego, bądźmy znani jako męşczyźni, którzy ciągle zblişają się do ducha świętego i uwalniają jego siłę w swoim şyciu. Wyzwanie Najwyşszego Kapelana Arcybiskupa Williama E. Loriego: w tym miesiącu wzywam was do pogłębienia swojej relacji z duchem świętym, modląc się słowami: „przyjdź, duchu święty�, gdy zaczynacie swój czas na modlitwę, pracę lub aktywności w domu. ponadto wzywam was do zaproszenia przyjaciela lub członka rodziny, który nie praktykuje swojej wiary, by dołączył do was podczas mszy św. lub adoracji.♌

katolik miesiÄ…ca

błogosławiony joseph thao thiên (1918-1954) gdy komunistyczne siły wietnamskie zaatakowały laos w 1953 roku, tylko jeden kapłan postanowił nie uciekać. „zostaję z moim ludem� — oświadczył 34-letni ks. joseph thao thiên. „jestem gotów oddać şycie za moich laotańskich braci i siostry�. joseph thiên pochodził z şarliwie katolickiej rodziny. wychowywał się w laotańskiej wiosce ewangelizowanej przez francuskich kapłanów. thiên, wesoły chłopak, został wysłany do katolickiej szkoły w sąsiednim wietnamie, gdzie następnie wstąpił do seminarium duchownego. odnosił sukcesy jako uczeń; uwielbiał teş łowić ryby i pracować z drewnem. w 1942 roku, w czasie ii wojny światowej, wstąpił do głównego seminarium w Hanoi. zajęcia były często zawieszane z powodu bombardowań. w 1946 roku, podczas wojny indochińskiej między Francuzami a wietnamczykami, seminarium zostało zamknięte, a personel aresztowany. thiên wrócił do domu na piechotę, przekraczając granicę z laosem w przebraniu. w końcu udało mu się polecieć do sajgonu, gdzie kontynuował swoje studia jako jedyny laotańczyk w seminarium św. józefa. święcenia przyjął w 1949 roku.

w trakcie tych burzliwych lat formacji, wiara i poboşność maryjna ks. thiêna umocniły się. z radością wrócił do laosu, gdzie prowadził szkołę misjonarską. ale kiedy wietnamska liga niepodległości w 1953 roku wyrzuciła wszystkich zagranicznych misjonarzy, ks. thiênowi takşe polecono odejść. kiedy odmówił, został aresztowany. prowadzony przez obóz jeniecki mijał rzędy ludzi płaczących na kolanach. w więzieniu był zmuszany do zostania zwykłym obywatelem i do małşeństwa. „czy mnie zabijecie czy nie� — powiedział — „nigdy nie porzucę kapłaństwa�. 2 czerwca 1954 roku został przywiązany do drzewa i zastrzelony pięcioma strzałami. ks. joseph thao thiên jest jednym z 17 męczenników laosu beatyfikowanych w 2016 roku.♌

c z e rw i e c 2 0 1 9

♌ columbia ♌ 7


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 8

w i a d o m o Ĺ› c i ryc e r Z y ko lu m b a

Najwyşszy rycerz odwiedza rycerzy w korei Południowej

Zakon pomoĹźe Sri lance w NaSTĘPSTwie zamachĂłw bombowych na Sri lance 21 kwietnia, w tym miÄ™dzy innymi dwĂłch atakĂłw na katolickie Ĺ›wiÄ…tynie w czasie wielkanocnych mszy Ĺ›wiÄ™tych, rycerze kolumba podjÄ™li decyzjÄ™ o przekazaniu 100 tysiÄ™cy dolarĂłw na rzecz archidiecezji colombo. „rycerze kolumba wyraĹźajÄ… solidarność z naszymi chrzeĹ›cijaĹ„skimi braćmi i siostrami na Sri lance w tym czasie wielkiej prĂłby. ataki terrorystyczne, takie jak ten w NiedzielÄ™ wielkanocnÄ…, to czyny czĹ‚owieka, ktĂłry odrzuca Ĺ›wiÄ™tość Ĺźycia, prawa czĹ‚owieka i wolność religijnÄ…â€? — powiedziaĹ‚ NajwyĹźszy rycerz carl anderson. „kaĹźde paĹ„stwo powinno chronić swoje mniejszoĹ›ci religijne, a kraje miĹ‚ujÄ…ce wolność powinny wymagać tej miĹ‚oĹ›ci od swoich sÄ…siadĂłwâ€?♌

NaJwyŝSZy rycerZ carl anderson odwiedził przywódców rycerzy kolumba w korei Południowej i zachęcił ich do długofalowego myślenia. „XXi wiek będzie wiekiem coraz waşniejszym dla korei i dla jej roli w ewangelizacji azji� — powiedział. w czasie swojej 5-dniowej podróşy w pierwszej połowie kwietnia Najwyşszy rycerz odwiedził równieş rycerzy słuşących w camp Humphreys, bazie armii Stanów Zjednoczonych w poblişu Pyeongtaek. w chwili załoşenia w 2007 roku rada 14223 im. bpa Johna J. kaisinga działająca przy camp Humphreys była pierwszą z 3 rad wojskowych na półwyspie. Pierwsza rada cywilna została ustanowiona w 2014 roku w Seulu, a dziś są 4 takie 8 ♌ columbia ♌

c Z e rw i e c 2 0 1 9

rady gromadzące w swoich szeregach ponad 175 członków. Zwracając się do przywódców rad lokalnych Najwyşszy rycerz powiedział, şe „rycerze kolumba dają nam nowy sposób, by wyrazić dziś koreańską tradycyjną rolę świeckich. czynimy to poprzez pokazywanie praktycznego sposobu podąşania drogą katolickiego braterstwa�. Najwyşszy rycerz spotkał się równieş z bpem Francisem Xavierem Soo-il yu z ordynariatu polowego wojska koreańskiego, który był kluczową postacią dla ustanowienia rycerzy kolumba w korei Południowej oraz z misjonarzem ze wspólnoty maryknoll, ks. Gerardem Hammondem, laureatem rycerskiej nagrody Gaudium et Spes w 2017 roku.♌

Zakon opłakuje Jeana Vaniera JeaN VaNier, katolicki filozof i filantrop, który poświęcił dekady swojego şycia, şyjąc i pracując z osobami niepełnosprawnymi, zmarł 7 maja w Paryşu w wieku 90 lat. w 1964 roku Vanier załoşył l’arche, ruch, który rozwinął się w niemal 150 wspólnot działających w 35 krajach. rycerze w 2005 roku przyznali Vanierowi nagrodę Gaudium et Spes, najwyşsze odznaczenie Zakonu. „Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela Jeana Vaniera� — powiedział Najwyşszy rycerz carl anderson. „Jean przeşył şycie oddane prostemu, lecz nienaruszalnemu przekonaniu, şe kaşdy z nas został stworzony na boşe podobieństwo oraz şe kaşde şycie jest święte i zasługuje na szacunek, ochronę, a nade wszystko, na miłość. (...) był prawdziwą ikoną ośmiu błogosławieństw. musimy teraz kontynuować jego misję. musimy ponownie poświęcić swoje şycie słuşbie i obronie drugiego człowieka�.♌

" ## "" #!# !#!# #" ##" # # #!!

Najwyşszy Rycerz Carl Anderson odwiedza rady lokalne i wojskowe w Południowej Korei w kwietniu. Spotkał się równieş z bpem Francisem Xavierem Soo-il Yu (pośrodku z przodu na zdjęciu powyşej) oraz z ks. Gerardem Hammondem (z prawej strony na zdjęciu po lewej).


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 9

d o b ry o j c i e c

Formowanie przyszłych ojców Twój przykład ma ogromny wpływ na to, jakim ojcem będzie Twój syn Gerald Korson

  

W

iele lat temu usłyszałem, jak jeden z moich młodych synów odnosi się niegrzecznie do matki, a jego ton i postawa wydały mi się dziwnie znajome. brzmiało to trochę jak ostra, rozdraşniona riposta wychodząca z moich ust po stresującym dniu w pracy. kiedy juş skarciłem syna za jego zachowanie, pomyślałem: „czy to ode mnie się tego nauczył?�. jeśli tak — postanowiłem — to zacznę dawać lepszy przykład. niedaleko pada jabłko od jabłoni, jak mówi porzekadło. jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, jesteś tą jabłonią zwłaszcza dla swoich synów. co gorsza (lub teş: „co lepsza�), twój przykład jako męşczyzny, męşa, ojca ma wpływ na to, jakim męşczyzną, męşem i ojcem będą twoi synowie. Wszyscy ojcowie wiedzą to z doświadczenia. niemal nieświadomie kształtujemy swoje rodzicielstwo wokół stylu naszych rodziców. czasem mówię lub robię coś, co sprawia, şe myślę: „rany, staję się taki jak ojciec�. odziedziczyłem jego łagodny humor i poczucie obowiązku, ale takşe sporadyczny sarkazm i skłonność do pracoholizmu. to nieuchronne, şe formuła ojcostwa, którą kreujemy, formuje naszych synów. oto 5 sposobów na to, şebyś swoim przykładem pomógł synom stać się dobrymi ojcami. Bądź ojcem, który kocha ich matkę. dobre rodzicielstwo zaczyna się od dobrego małşeństwa. Pokaş swoim dzieciom, jaki jest prawdziwy katolicki dşentelmen przez to, jak traktujesz swoją şonę. zwracaj się do niej z miłością i szacunkiem i broń jej, kiedy jest traktowana bez szacunku przez innych, zwłaszcza przez Wasze dzieci. jeśli twoi synowie uczą się kochać i szanować swoją matkę, będą kochać i szanować własne şony — i to uczyni ich lepszymi ojcami. Bądź ojcem, który się modli. Prawdziwi męşczyźni modlą się skwapliwie i przy kaşdej okazji. jesteś duchowym przywódcą swojej rodziny. módl się z dziećmi, gdy są młode, aby umiały modlić się, gdy będą dorosłe. oprócz regularnych mszy W ięcej

św. i spowiedzi św. praktykuj teş modlitwę przed posiłkiem, czytaj codziennie Pismo Święte i odmawiaj róşaniec wspólnie z nimi. twoi synowie przeniosą te modlitewne nawyki do swoich rodzin. Bądź ojcem odpowiedzialnym. jako mąş i ojciec bądź pilny w swoich licznych obowiązkach. Pokaş synom silną etykę pracy i bądź uczciwy we wszystkich sprawach. Święty józef moşe być tutaj twoim wzorem jako człowiek, który zrozumiał swoje święte powołanie şywiciela i opiekuna rodziny. Bądź ojcem, który jest obecny dla swojej rodziny. utrzymywanie swojej rodziny moşe cię od niej oddalić bardziej, niş byś chciał. zawsze pamiętaj, şe twoja praca powinna słuşyć rodzinie, nie na odwrót. znajdź czas dla swojej şony i dzieci, choćby po to, aby ich wysłuchać i „marnuj czas� dla nich. Bądź ojcem, który wie, şe nie jest doskonały. najlepszym wzorem, jakim moşesz być, jest wzór człowieka, który przeşywa trudności w walce o świętość. twoi synowie muszą wiedzieć, şe nawyki i cnoty, których ich uczycie, nie są łatwe do osiągnięcia. czasami upadacie i tak samo będzie z nimi — dlatego uciekamy się do modlitwy i sakramentów, by otrzymać łaskę i siłę. bądź męşczyzną, który to przyznaje i przeprasza, gdy straci cierpliwość, powie o „słowo za duşo� albo popadnie w lenistwo lub samolubność. dzisiaj, kiedy moi şonaci synowie odwiedzają nas ze swoimi rodzinami, zadziwia mnie, şe wyrośli na takich dobrych ludzi, pomimo moich niepowodzeń. ale lubię teş myśleć, şe ich dobry charakter uformował się przynajmniej częściowo dzięki moim wysiłkom ćwiczenia cnót męşa i ojca. i jestem dumny z tego, jakimi ojcami się stali.♌ gerald korson, wieloletni dziennikarz katolicki, rycerz kolumba z indiany. ma 11 dzieci, w tym 4 synów, oraz 12 wnuków.

artykułóW i materiałóW dla katolickich męşczyzn i ich rodzin moşna znaleźć na stronie WWW. dobryojciec . org .

c z e rW i e c 2 0 1 9

♌ columbia ♌ 9


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 10

„TUTAJ JEST PIOTR� Kości św. Piotra odkryte pod Watykanem przyciągają pielgrzymów do kolebki Kościoła InÊs San Martín

w

Pielgrzymi, którzy zarezerwują „Scavi� z anglojęzycznym przewodnikiem, mogą trafić na andrew Derouena, kleryka diecezji lake Charles, który studiuje i mieszka w Papieskim Kolegium Północnoamerykańskim w rzymie. Derouen, członek rady 1207 Calcasieu w lake Charles w stanie luizjana jest jednym z siedmiu kleryków Kolegium, którzy kaşdego miesiąca mają okazję „przyblişać ludzi do Piotra�. „Ta słuşba wymaga niezwykłej pokory� — powiedział. „realizuję ją bardziej czynnie jako ksiądz, rzeczywiście prowadząc ludzi w wierze do miejsca, które zmieni ich şycie�.

Na następnej stronie: Papieş Franciszek modli się przy grobie Apostoła Piotra w Bazylice św. Piotra w Dzień Zaduszny w 2013 roku. • Powyşej: Andrew DeRouen, kleryk z Papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego i członek rady Calcasieu 1207 w Lake Charles w stanie Luizjana stoi przed bazyliką. Kilka razy w miesiącu oprowadza pielgrzymów przez wykopaliska pod Bazyliką św. Piotra. 10 ♌ C o l u m b i a ♌

C z e rw i e C 2 0 1 9

  

centralnym miejscu bazyliki św. Piotra znajduje się ołtarz główny i wysoki baldachim z brązu wyrzeźbiony przez berniniego. Kilkadziesiąt metrów wyşej, na kopule wykonanej przez michała anioła, widnieje napis złoşony z dwumetrowych czarnych liter na złotym tle: Tu eS PeTruS‌ („Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej skale zbuduję mój Kościół�). Te słowa z ewangelii wg św. mateusza (mt 16,18) są czymś więcej niş metaforą — ok. 7 m pod nimi znajduje się grób samego św. Piotra. Tradycja katolicka od dawna utrzymywała, şe bazylika została zbudowana w miejscu pochówku pierwszego papieşa, ale dopiero w latach 40. XX wieku grobowiec został ostatecznie zlokalizowany przez archeologów. Prace wykopaliskowe, przeprowadzane w tajemnicy pod kierownictwem papieşa Piusa Xii, doprowadziły do odkrycia nekropolii – staroşytnego pogańskiego cmentarzyska, na którym znajdują się takşe groby pierwszych chrześcijan. wśród odkrytych szczątków były teş kości człowieka uwaşanego za św. Piotra. według dr Pietro zandera, głównego archeologa Fabryki Świętego Piotra, instytucji odpowiedzialnej za konserwację bazyliki, „nie ma wątpliwości. Pod koniec godzinnej wycieczki przez miasto umarłych, leşące pod bazyliką św. Piotra, docierasz do grobu apostoła�. bilety na zwiedzanie grobowca podczas wycieczki „Scavi� (nazwa odnosi się do włoskiego określenia oznaczającego wykopaliska) naleşą do najbardziej poşądanych biletów w rzymie. Kaşdego dnia do grobowca wchodzi około 300 osób. Jednak nekropolia to nie atrakcja w parku rozrywki. To święte miejsce pochówku chrześcijan z pierwszego wieku zabitych in odium fidei (łac. z nienawiści do wiary chrześcijańskiej — przyp. tłum.).


  

JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 11


POD POWIERZCHNIĄ Prawie 2000 lat temu na terytorium dzisiejszego Watykanu znajdowały się ogrody Imperium Rzymskiego i arena, na której chrześcijanie ginęli męczeńską śmiercią za czasów panowania cesarza Nerona. Zgodnie z tradycją w tym miejscu między 64 a 67 rokiem n.e. św. Piotr został ukrzyşowany głową w dół, a jego ciało pochowano w poblişu. 100 lat później, aby oznaczyć to miejsce, zbudowano tam mały grobowiec, na którym w IV wieku cesarz Konstantyn wzniósł pierwotną Bazylikę św. Piotra. Imponującą budowlę, którą widzimy dzisiaj, wybudowano w latach 1506-1626. Do tego czasu, jak wyjaśnił dr Zander, papieşe nie zezwalali na şadne prace badawcze, aby „nie zakłócić spoczynku tych, którzy zostali zabici podczas krwawych prześladowań Nerona�. W 1626 roku podczas wykopalisk pod fundamenty baldachimu Berniniego odkryto wiele pogańskich grobowców, ale nie odnaleziono nic związanego z chrześcijaństwem. Zaprzestano dalszych dociekań. Archeolog Margherita Guarducci stwierdza w swojej ksiąşce zatytuowanej „Grób św. Piotra� (1960): „Strach przed znalezieniem tam czegoś, co byłoby sprzeczne z tradycją bliską wiernym lub teş ją zmieniło, przezwycięşył pragnienie zaspokojenia palącej ciekawości�. Wreszcie w 1939 roku zaczęto wykopywać grób i kaplicę dla zmarłego niedawno papieşa Piusa XI, którego ostatnim şyczeniem było zostać pochowanym w Grotach Watykańskich i aby uczynić je bardziej dostępne dla pielgrzymów. Na głębokości mniej niş 30 cm pod podłogą robotnicy prowadzący prace natrafili na górny róg staroşytnego mauzoleum. 12 ♌ C O l U M B I A ♌

C Z E RW I E C 2 0 1 9

To nieoczekiwane znalezisko skłoniło papieşa Piusa XII do rozpoczęcia prac, które miały doprowadzić do jednego z największych odkryć archeologicznych XX wieku. 28 czerwca 1939 roku w wigilię Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła papieş polecił przeprowadzenie szeregu potajemnych prac wykopaliskowych pod Grotami Watykańskimi. Nowo wybrany papieş urodzony w Rzymie od dzieciństwa był pod wraşeniem historii o rzymskich męczennikach. Pius XII interesował się takşe archeologią i widział wielki potencjał w wykorzystywaniu nauki w słuşbie wiary. Kiedy pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Berlinie, słyszał wiele głosów płynących ze środowisk protestanckich w Niemczech, które zaprzeczały istnieniu grobu św. Piotra pod bazyliką. Jednym z wielu powodów do rozpoczęcia prac była chęć odparcia tych zarzutów. „Projekt Apostoł�, jak go nazywano, został anonimowo sfinansowany przez magnata naftowego George’a Strake’a, katolika z Teksasu, a wykopaliska rozpoczęto w czasie, gdy w Europie szalała II wojna światowa. Wreszcie w 1942 roku, bardzo blisko miejsca, gdzie według tradycji pochowano Piotra, odkryto kości. Szczątki były owinięte w purpurowe i złote szaty wskazujące, şe ta osoba cieszyła się wielkim szacunkiem. Spoczywały we wnęce wyłoşonej marmurem w ścianie (tzw. „murze graffiti�), na której wyryte były greckie słowa Petros eni – „Tutaj jest Piotr�. Gdy szczątki zostały zbadane w późniejszych latach, ustalono, şe kości naleşą do osoby mającej około 170 cm wzrostu, która w chwili śmierci miała około 60-70 lat. Ponadto, rzucał się w oczy brak kości stóp, co pasowałoby do opisu kogoś, kto został

1 (11()'1&$#*%0/'1 )!!/-.+,-/1(,.,10.1(/+/-!11)&) '1&$#*%0/1$0*"01-/#, %01.-"010*+/,10,+-.11.+".0/

JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 12


   

JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 13

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara od góry od lewej: Robotnicy prowadzą prace wykopaliskowe w nekropolii pod Watykanem w 1941 roku. • Papieş Franciszek zwiedza nekropolię 1 kwietnia 2013 roku, wkrótce po tym, jak został wybrany na następcę św. Piotra. Towarzyszy mu kard. Angelo Comastri, archiprezbiter Bazyliki Watykańskiej i przewodniczący Fabryki Świętego Piotra. • Trasa „wycieczki Scavi� prowadzi przez grobowce z czasów przed- i wczesnochrześcijańskich. Rycerze Kolumba sponsorowali odbudowę „Grobowca E� na pierwszym planie. • Inskrypcje na „murze graffiti� zawierające zwrot „Tutaj jest Piotr�, pomogły archeolog Marghericie Guarducci zidentyfikować kości znalezione w ścianie jako szczątki św. Piotra. • W grobowcu Waleriuszy, zamoşnej rzymskiej rodziny, znajdują się zarówno pogańskie, jak i chrześcijańskie inskrypcje. Jest tam równieş napis po łacinie: „Piotrze, módl się za świętych męşczyzn i kobiety pochowanych w poblişu twojego ciała�. C Z E RW I E C 2 0 1 9

♌ C O L U M B I A ♌ 13


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 14

ukrzyşowany do góry nogami i odcięty od krzyşa. W 1968 roku papieş Paweł VI ogłosił, şe szczątki św. Piotra zidentyfikowano „w sposób, który uwaşamy za przekonujący�. W OBECNOŚCI PIOTRA Chociaş Watykan starał się nie wyraşać absolutnej pewności co do autentyczności szczątków św. Piotra, to jednak zachęciły one wiernych do oddawania im czci. Zander zauwaşył, şe w ostatnich dniach swego pontyfikatu św. Jan Paweł II „lubił mieć blisko siebie małe srebrne pudełko ze szczątkami�. Franciszek symbolicznie odwiedził nekropolę watykańską zaledwie 19 dni po wyborze na Tron Piotrowy — jest pierwszym papieşem, który to uczynił. Fabryka Świętego Piotra kierowana przez kard. Angelo Comastriego, sprawuje pieczę nad nekropolią odwiedzaną dziś przez około 62 tysiące osób rocznie. Zwiedzający w małych grupach przechodzą do innej epoki przez szklane drzwi sterowane czujnikiem. Aby pomóc zachować to miejsce w dobrym stanie, system klimatyzacji utrzymuje wysoki poziom wilgotności. Klerycy z Kolegium Północnoamerykańskiego prowadzą wycieczki „Scavi� od lat. Jest to jedna z kilku form słuşby, które mogą wybrać podczas drugiego roku studiów w Rzymie. DeRouen, który znał się na architekturze, poprosił o moşliwość bycia przewodnikiem. Obecnie pełni rolę koordynatora kleryków, którym powierzono tę posługę. Co najmniej 2 razy w miesiącu prowadzi grupy ludzi przez wąskie 14 ♌ C O l u M B I A ♌

C Z E RW I E C 2 0 1 9

przejścia staroşytnego miejsca pochówku. Wycieczka trwa ponad godzinę i kończy się wizytą przy grobie św. Piotra. „W namacalny sposób moşemy być blisko Piotra, co pozwala nam rzeczywiście utoşsamić się ze słabością człowieka i dostrzec te niesamowite rzeczy, które mogą dziać się przez człowieka całkowicie skruszonego� — mówi DeRouen. „Piotr rozumie wartość swojej przyjaźni z Jezusem oraz konieczność uznania ułomności swojej ludzkiej natury�. Dobra znajomość miejsca nie stępiła zachwytu DeRouena. „Nigdy nie opuszcza się tego miejsca nieodmienionym� — twierdzi. W wywiadzie udzielonym w ubiegłym roku dr Zander wyraził się podobnie: „Kiedy zblişam się do tzw. muru graffiti, uginają się pode mną kolana, poniewaş czuję, şe jestem w obecności Piotra, który został wyznaczony przez Chrystusa na Jego namiestnika na ziemi�. DeRouen przyznaje, şe nie są to łatwe czasy dla wielu młodych męşczyzn przygotowujących się do kapłaństwa, częściowo z powodu niedawnych skandali związanych z molestowaniem seksualnym przez osoby duchowne. Mimo to uwaşa, şe doświadczenie przy "Scavi" wzmocniło jego powołanie. „Będąc w Scavi z Piotrem� — mówi — „i mając świadomość, şe Bóg wciąş moşe działać pomimo całkowitego zaparcia się człowieka, pokładam wszelką nadzieję w kapłaństwie i w sakramentach ustanowionych przez Chrystusa, a przekazanych nam przez ręce jego bardzo niedoskonałych apostołów�.♌ INÉS SAN MART�N jest szefową rzymskiego biura portalu Crux.

   

Najwyşszy Rycerz Carl Anderson wraz z şoną Dorian przyglądają się artefaktowi przedstawionemu przez dr Pietro Zandera (po prawej), głównego archeologa Fabryki Świętego Piotra, podczas wizyty w nekropolii watykańskiej.


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 15

WRAZ Z PIOTREM, PAWEŠWieczne Miasto jest miejscem spoczynku dwóch największych apostołów

    

OKOŠO 6 km od Bazyliki św. Piotra w Rzymie znajduje się często omijana przez pędzących w pośpiechu turystów Bazylika św. Pawła za Murami, gdzie spoczywają szczątki św. Pawła — drugiego apostoła, który poniósł męczeńską śmierć i został pochowany w Wiecznym Mieście. Obecna bazylika, uwaşana za jeden z najpiękniejszych rzymskich kościołów, została ukończona w 1840 roku. Powstała na terenie wcześniejszych bazylik z początku IV wieku, zbudowanych w miejscu, które uwaşano za miejsce pochówku apostoła. Grób Świętego Pawła znajduje się w krypcie bazyliki pod marmurowym nagrobkiem, na którym widnieje łaciński napis „Paulo Apostolo Mart.� — „Pawłowi apostołowi i męczennikowi�. Chociaş tradycja wskazywała, şe szczątki apostoła spoczywają pod głównym ołtarzem, dopiero w 2002 roku Watykan nakazał prace wykopaliskowe mające na celu uczynienie grobowca widocznym dla odwiedzających pielgrzymów. Joseph MacNeill, kleryk Archidiecezji Hartford studiujący na

Papieskim Kolegium Północnoamerykańskim, oprowadza pielgrzymów anglojęzycznych po tym miejscu. „Zawsze im mówię, şe powinni iść do św. Pawła, bo jeśli tego nie zrobią, to stracą coś waşnego� — opowiada MacNeill. „To św. Piotr oraz św. Paweł. Musisz patrzeć na nich obu naraz. Rzym został uświęcony krwią tych dwóch apostołów�. Tę jedność odzwierciedla teş kalendarz liturgiczny. 29 czerwca obchodzimy wspólną uroczystość obu apostołów, jak zauwaşa MacNeill. MacNeill jest absolwentem Kolegium Świętego Krzyşa i członkiem rady Crusader 2706 w Worcester w stanie Massachusetts. Jest wdzięczny za to, şe ma moşliwość przyjmowania pielgrzymów nie tylko z całych Stanów Zjednoczonych, ale równieş z całego świata. „To pozwala mi doświadczyć powszechności Kościoła� — mówi MacNeill. „Spotykam ludzi z Chin, z Rosji, z wielu krajów afrykańskich, a to, jak ufam, ostatecznie uczyni mnie lepszym kapłanem�. — Notowała InÊs San Martín

Powyşej: Joseph MacNeill, kleryk Papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego, stoi na dziedzińcu Bazyliki św. Pawła za Murami. Zachęca pielgrzymujących do Rzymu do odwiedzenia bazyliki, gdzie prowadzi wycieczki pielgrzymów. • Po prawej: Sarkofag, w którym — jak się uwaşa — znajdują się szczątki św. Pawła, widziany przez otwór przed głównym ołtarzem bazyliki.

C Z e RW I e C 2 0 1 9

♌ C O l u M B I A ♌ 15


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:25 PM Page 16

16 ♦ C O L U M B I A ♦

C Z E RW I E C 2 0 1 9


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:26 PM Page 17

Moi synowie i Bracia Wywiad ze Scottem Luco, Delegatem Rejonowym Rycerzy Kolumba i ojcem czterech synów, o przekazywaniu pałeczki kolejnemu pokoleniu Rycerzy

S

  

cott Luco nawrócił się na katolicyzm w wieku 21 lat, około rok przed ślubem. Wstąpił do Rycerzy Kolumba w wieku 26 lat. Wraz z şoną Anne wychowali pięcioro dzieci. Dziś kaşdy z jego czterech synów, a takşe jego zięć, są Rycerzami rady Patapsco 1960 (stan Maryland). Scott, inşynier chemik pracujący w rejonie Baltimore, przez wiele lat słuşył jako przywódca harcerzy. Gdy jego synowie osiągnęli tam odpowiednią rangę, zrezygnował z dotychczasowej funkcji i silniej zaangaşował się w Zakon Rycerzy Kolumba. „Chciałem mieć coś, w co mogliby się zaangaşować jako dorośli� — wyjaśnił Scott. „Coś, co jest zorientowane na słuşbę, a takşe ściśle związane z Kościołem i wiarą. Rada była takim miejscem�. Scott wkrótce został Wielkim Rycerzem, a kaşdy z jego synów — Stephen, Jacob, William i David — dołączyli do rady, gdy osiągnęli pełnoletność. Rodzina Luco to tylko jeden z wielu przykładów rodzin, w których rycerstwo przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Z okazji Dnia Ojca redaktor naczelny Columbii, Alton Pelowski, rozmawiał ze Scottem — dziś juş Delegatem Rejonu 17 w Maryland — i jego synami o ich doświadczeniu jako Rycerzy. Columbia: Co skłoniło Cię do dołączenia do Rycerzy Kolumba? SCott luCo: Nasza rada ma świetne programy i bardzo angaşuje się w şycie naszej parafii i wspólnoty. Ale aby się przyłączyć, potrzebowałem, şeby zapytał mnie o to jeden z jej członków. Wezwał mnie Tony Viscardi, który wiedział, şe ojciec mojej şony był Rycerzem. Powiedział: „Scott, musisz dołączyć do Rycerzy�. Powiedział później: „Scott, musisz dołączyć do naszego zespołu

Scott Luco (w środku), Delegat Rejonowy w stanie Maryland wraz ze swoimi czterema synami (od lewej) Jacobem, Stephenem, Davidem i Williamem. Wszyscy naleşą do rady Patapsco 1960. C Z e RW i e C 2 0 1 9

♌ C O L u M B i A ♌ 17


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:26 PM Page 18

„mÓJ PierwSzY kontakt z rycerzami Kolumba miał miejsce w dzieciństwie. Pamiętam tatę stojącego z innymi męşczyznami przed kościołem i rozdającego cukierki Tootsie rolls. i to nie tylko malutkie, ale teş te olbrzymie na papierowej tacce. zawsze czekałem na te niedziele. Teraz, gdy jestem starszy i widzę, şe te akcje gromadziły fundusze dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, lepiej rozumiem misję rycerzy. Kiedy rycerze angaşują się w jakąkolwiek aktywność lub program, to właśnie charytatywny akcent sprawia, şe wszyscy czują się mile widziani. Dzielimy się dobrem w sposób wolny i szczodry, aby zmienić na lepsze naszą wspólnotę i dać przykład światu�.

18 ♌ C o l u m b i a ♌

C z e rw i e C 2 0 1 9

Jacob Luco, lat 29, mieszka w Paradise w stanie Maryland i pracuje jako inĹźynier sieci w firmie zajmujÄ…cej siÄ™ data solutions.

inicjacyjnego�. zrobiłem to i jedna rzecz doprowadziła do kolejnej. Dziś Tony jest jednym z moich najlepszych przyjaciół. w tym wszystkim chodzi o osobiste zaangaşowanie. Columbia: W jaki sposób angaşowałeś się w działania Rycerzy przez te lata? S Cott luCo : Gdy dołączyłem do rycerzy, miałem 2 dzieci i brak wolnego czasu. Potrzebowałem być z şoną i dziećmi. Dołączyłem do rady z innych powodów, ale braliśmy udział, kiedy tylko mogliśmy. wiedziałem wtedy, şe moim zadaniem jest opieka nad rodziną. Kiedy moi chłopcy byli nastolatkami i wchodzili w dorosłość, zaangaşowałem się w prace zespołu inicjacyjnego. To z kolei poprowadziło mnie do roli funkcjonariusza rady i tak dalej. Jako wielki rycerz, a potem jako Delegat rejonowy, pomagałem moim braciom rycerzom w ich rozwoju, w kontynuowaniu misji i ewangelizowaniu, co naprawdę sprawiało mi radość. Do tego właśnie zostaliśmy powołani i czynimy to poprzez nasze dzieła charytatywne. Columbia: Co mówisz męşczyznom o tym, dlaczego powinni się przyłączyć? SCott luCo: mówię im, şe jesteśmy grupą katolickich męşczyzn, którzy wierzą w to, czego naucza Kościół i z poświęceniem tego bronią. ŝyjemy w świecie, w którym to nie jest popularne. Nie jest popularne, na przykład, twierdzenie, şe łono kobiety nie powinno być niebezpiecznym miejscem do şycia. lecz ja mówię to i potrzebuję braci, aby mówili to ze mną. lecz nie po to, by to tylko powiedzieć, ale şeby wziąć się do działania. zebraliśmy pieniądze, şeby przeznaczyć je na zakup ultrasonografu dla lokalnego ośrodka opieki dla kobiet w ciąşy i to działanie pobudziło wszystkich. wszyscy ludzie mają charyzmat, dar, powołanie w swoim şyciu. Potrzebują się modlić i rozeznać, co powinni robić. Często odpowiedzią jest opieka nad rodziną, ale musi być w tym misja ewangelizacyjna. musimy wyjść i angaşować świat. i w tym miejscu do akcji wchodzą rycerze Kolumba.

 

„wiDziaŠem, jak ojciec poświęcał się, abyśmy byli szczęśliwi i to, jak starał się, gdy robił coś dla członka rodziny lub przyjaciela, który potrzebował pomocy. Na przykład wtedy, gdy mógł po prostu usiąść na kanapie i oglądać baseball, ale szedł do mojej babci i kosił jej trawnik, co przynosiło spełnienie i szczęście naszej rodzinie. To był dla mnie wielki przykład i staram się robić tak samo. Dla młodego człowieka jedną z największych korzyści, jaką dają rycerze, jest poczucie braterstwa i koleşeństwo. Gdy pracujesz na Stephen Luco, lat 30, związany zawo- pełen etat, czasami trudno przydowo z przemysłem informatycznym. jaźnić się i nawiązywać znajomoMieszka w Catonsville w stanie Mary- ści — szczególnie wśród ludzi land. Jest zaręczony. podobnie myślących, z podobnymi przekonaniami. Spotkanie odnoszących sukcesy członków swojej społeczności, którzy chcą pomóc — to duşa korzyść, szczególnie jeśli dopiero wchodzisz na rynek pracy lub zakładasz rodzinę. oni dają wskazówki, które niekoniecznie usłyszałbyś gdzie indziej�.


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:26 PM Page 19

Columbia: Jaka była twoja rola, w tym, że każdy z Twoich synów dołączył do Rycerzy? SCoTT luCo: Stephen i Jacob są najstarsi i dołączyli jako pierwsi. Po prostu wzbudziłem ich zainteresowanie i zapytałem: „czy chcecie do nas dołączyć?”. Naprawdę podobało im się, że 19- i 20-latek zostali zaakceptowani jako część wspólnoty, bractwa. Nie miał znaczenia ich wiek, wszyscy byliśmy po prostu braćmi. Dawid, najmłodszy, wstąpił do rycerzy 6 dni po swoich 18. urodzinach. zbliżała się ceremonia czwartego Stopnia i pomyśleliśmy, że fajnie byłoby, gdyby został rycerzem, kiedy wraz z jego braćmi przystępujemy do stopnia patriotycznego. wszyscy zareagowali z entuzjazmem i powiedzieli: „zróbmy to”. Staram się nie być pysznym, ale kiedy zobaczyłem, jak moi chłopcy występują przed szereg — przyznam, poczułem dumę. Columbia: Jaką wskazówkę dałbyś radom, które chcą przyjąć więcej 20- i 30-letnich mężczyzn? SCoTT luCo: musimy być otwarci, szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi, naprawdę angażować się i spotykać ich tam, gdzie są. Jeśli jesteś młodym tatą w radzie, zabieraj głos. w ten sposób powstają dobre programy — dzięki ludziom, którzy to rozumieją i wiedzą, z czym wiąże się ten etap w życiu. mówię młodym ojcom: byłem na Twoim miejscu. Nie myśl, że musisz przychodzić na spotkania, a Twoja żona ma zająć się dziećmi. ofiaruj nam to, co możesz i uczestnicz w życiu rady, ale zrób to, gdy masz pewność, że troszczysz się o swoją rodzinę, a w szczególności o swoją żonę. Przyłącz się, a będziesz zadowolony, że to zrobiłeś. będziesz częścią grupy mężczyzn, którzy silnie w coś wierzą, a takich ludzi już prawie nie ma. zachęcam również ojców, aby przyprowadzali swoje dzieci na imprezy charytatywne, gdzie mogą robić kanapki dla bezdomnych lub coś innego. może nie zrobią tego doskonale, ale jeśli pomagają, dobrze się z tym czują i w przyszłości będą bardziej skłonne do zaangażowania się.♦

„mÓJ TaTa, mój dziadek i dwaj moi starsi bracia byli zaangażowani w działania rycerzy. Po prostu widziałem, jak dobrze się bawili na wydarzeniach takich jak uczta krabowa i inne akcje, podczas których zbierano pieniądze, aby pomóc potrzebującym ludziom z okolicy. Nie da się popełnić błędu, dołączając do takiej organizacji. byłem już rycerzem, kiedy postanowiłem wstąpić do armii. otrzymałem wtedy dużo cennego wsparcia od naszej rady. Dowiedziałem się, że wielu innych braci William Luco, lat 25, służy w stopniu służyło w wojsku. zanim wypły- młodszego porucznika w Marynarce Wonąłem w morze, rodzice zorgani- jennej Stanów Zjednoczonych. Ożenił się zowali marynarskie przyjęcie, na w zeszłym roku, a obecnie stacjonuje w które przyszło wielu braci rycerzy. Bangor w stanie Waszyngton na krążowSzybko przekonałem się, że to jest niku USS Maine. prawdziwe braterstwo. Jeśli chodzi o zaproszenie młodych katolików, polecam nie tylko rozmowę o tym, co robimy, ale też o powodach, dla których to robimy. odkryłem, że bycie rycerzem umocniło moją wiarę i pomogło mi wyrazić ją przez uczynki. Po prostu uwielbiam to, że mogę służyć społeczności”.

David Luco, lat 21, absolwent University of Maryland w Baltimore County, gdzie zdobył tytuł magistra w zakresie systemów informatycznych oraz tytuł licencjata z filozofii.

„Pracowałem z rycerzami Kolumba, kiedy byłem nastolatkiem, ponieważ mój tata i moi bracia byli członkami rady. zawsze byłem tam z nimi i już czułem się jak rycerz. zostałem nim, gdy tylko skończyłem 18 lat. mój tata zawsze był wspaniałym człowiekiem wiary i naprawdę popychał nas do pomocy innym. Kiedy byliśmy harcerzami, on zawsze był wśród nich jako przywódca. a kiedy zostałem rycerzem, on był wielkim rycerzem naszej rady. obserwowanie go w tej roli sprawiło, że chciałem być przywódcą tak jak on. Podstawowe wartości rycerzy są podstawowymi wartościami Kościoła katolickiego. wspieranie naszych bliźnich — czym byłoby społeczeństwo, gdybyśmy nie byli tutaj po to, aby pomagać sobie nawzajem?”.

c z e rw i e c 2 0 1 9

♦ c o l u m b i a ♦ 19


JUN 19 P 6_17.qxp_Mar E 12 6/17/19 8:26 PM Page 20

u t R z y m u j m y w i a R Ä™ Ĺź y wÄ…

„zawsze chciałem być księdzem� Rodzina jest kościołem domowym, konkretnym miejscem, w którym spotykamy naszego pana i takie teş było moje doświadczenie. dorastałem w czymś na kształt raju dla katolika — wiejska, rolnicza społeczność, w której wiara była centrum naszego şycia. myślę, şe w moim rodzinnym cottonwood w stanie idaho nawet krowy były katoliczkami. często pyta się dzieci, kim chcą zostać, gdy dorosną, a ja zawsze chciałem być księdzem. nie potrafiłem podać jasnego powodu, dlaczego tego chcę, innego niş taki, şe bóg tego pragnie. miałem takşe dobre doświadczenia z księşmi i zakonnicami, a niektórzy z nich to członkowie mojej rodziny. od czasu moich święceń w czerwcu 2019 roku znajdowałem łaskę w rodzinach z parafii, w której posługuję. powierzają mi swoje radości i kłopoty oraz znajdują siłę i uleczenie w boşym miłosierdziu. wiem, şe ja równieş muszę nieustannie pogłębiać moją relację z panem, abym ja, mały syn ojca, mógł się stać bardziej kochającym ojcem dla wszystkich boşych dzieci.

 

ks. joseph V. lustig Diecezja Boise Rada Twin Falls 1416 w stanie Idaho

RĂłbmy

wszystko , co moşliwe , aby wspieRać powołania .

wasze

modlitwy i wspaRcie sÄ… bezcenne .

Profile for Columbia Magazine

Columbia Czerwiec 2019  

Columbia Czerwiec 2019

Columbia Czerwiec 2019  

Columbia Czerwiec 2019