Page 1

RYC E R Z E KO LU M BA

S TYCZEN´ 2014

COLUMBIA


RYC E R Z E KO LU M BA sTyCzEń 2014 ♦ TOm 94 ♦ NumER 1

COLUMBIA

W przeciągu pięciu lat za pośrednictwem Inicjatywy Ultrasonograficznej Rycerzy Kolumba zainstalowano przynajmniej jeden ultrasonograf w każdym stanie, a ogólnie ponad 400 w całym kraju.

A R t y K u ł y

3 opiekun tajemnicy Bożej Jako głowa Świętej Rodziny święty Józef pokazuje nam jak wypełniać swą rolę męża i ojca. najwyższy kaPelan arcyBiskuP william e. lori

5 rozkaz wymarszu Spotkanie liderów Rycerzy Kolumba dotyczące ewangelizacji kluczowej dla misji i rozwoju Zakonu. zesPół columBii

1 ♦ COLUMBIA ♦

styCzeń 2014

9

ewangelia życia wedle Papieża Franciszka Podczas swej duszpasterskiej działalności jako arcybiskup i papież, Ojciec Święty nawołuje do afirmacji życia.

13 odrzucając strach Pary które oczekują na diagnozę badań prenatalnych otrzymują wsparcie i pocieszenie od organizacji katolickich. maryBeth t. hagan

16 dobry ojciec 17 rycerze w akcji

COVER: Photo by Reuters//Tony Gentile

Papież Franciszek zadał Rycerzom udanie się za Duchem miłości na marginesy życia. najwyższy rycerz carl a. anderson

Photo by J.D. Long-García

2 Posłani na krańce


BuDuJĄC LePSZy ŚWIAt

Posłani na krańce Papież Franciszek zadał Rycerzom udanie się za Duchem miłości na marginesy życia Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson

W SWOJeJ PIeRWSZeJ adhortacji właśnie jesteśmy narzędziem „miłości apostolskiej Evangelii gaudium (Radość niosącej dobrą nowinę”. Spełniamy ewangelii) Papież Franciszek domaga więc „posługę misyjną” – posługę, do rozgoryczonym życiem? A może się podtrzymania „ducha misyjnego” w której jesteśmy powołani jako świeccy, zamykamy się w sobie, w grupach Kościele, aby wszyscy katolicy poczuli by przemienić kulturę, w której żyjemy wzajemnej adoracji, w swoich ławkach się wezwani do „posługi misyjnej”. Jest w prawdziwie ewangeliczną. kościelnych? A gdybyśmy tak ukochali przecież tak krótko papieżem, a już W tym właśnie wycinku dziejów Kościół, naszą Matkę-Kościół, która widać, że zapał w pokazywaniu innym Kościoła otrzymaliśmy nadzwyczajną nas posyła z misją, wypycha w świat”? wiary jest głównym przedmiotem szansę jako Rycerze Kolumba, by stać Papież Franciszek wyzwał, że Franciszkowego nauczania. się świadkami miłosierdzia u boku najbardziej jako młodego człowieka W encyklice Redemptoris missio obecnego Papieża Franciszka. Święty fascynował u jezuitów czwarty ślub Błogosławiony Jan Paweł II zakonny, że każdy jezuita jest zdefiniował czym jest duch zawsze gotów być wysłany misyjny: „Misjonarz jest przez papieża w z misją. Ale Spełniamy więc „posługę misyjną” – człowiekiem miłości (...) jest dlaczego miałoby to się posługę, do której jesteśmy znakiem miłości Bożej w ograniczać tylko do jezuitów? świecie, która nie wyklucza” Czy nie każdy katolik powołani jako świeccy, by (89). tak właśnie przejawia się powinien uważnie słuchać świadectwo Papieża Franciszka naszego Ojca Świętego? A jeśli przemienić kulturę, w której żyjemy – w umiłowaniu chorych, wsłuchamy się w Papieża w prawdziwie ewangeliczną. cierpiących i ubogich. Jest Franciszka, to czy on nie świadkiem, który przykuwa wysyła nas właśnie z misją? uwagę świata. Ignacy Loyola instruował kiedyś Dotyczy to jak najbardziej Rycerzy Jako organizacja Rycerze Kolumba swoich jezuitów: „tak wielkiemu Kolumba. Na prywatnej audiencji stoją wiernie przy Ojcu Świętym, zobowiązaniu czynienia dobrze, które udzielonej grupie Rycerzy 20 oferując własne świadectwo. Na tysiące na Was ciąży, nie zadośćuczyni żadna października 2013 roku papież mówił o różnych sposobów nasze rady dają rzecz przeciętna”. Możemy te słowa „nieagresywnej sile, wewnętrznej możliwość prawie dwu milionom odnieść dziś również do Rycerzy spójności i wierności”, charakteryzujących mężczyzn wiernych Kościołowi, by Kolumba. nasz Zakon. Docenił dzieła miłosierdzia i spełniali się w dziełach miłosierdzia i Aby wcielić w życie tę miłość nie zachęcał do dalszych działań. misyjnych. Odpowiadamy w ten możemy się zaspokoić utrzymaniem Wraz z nowym rokiem sposób na wezwanie Błogosławionego status quo. Przyjąć musimy ducha zaprzyjaźnijmy się z duchem misyjnym Jana Pawła II, by to „miłość niosła [swą misyjnego – aby móc w pełni pomagać i – nieagresywnie, spójnie i z wiernością siłą] dobrą nowinę”. naszym bliźnim. Musimy iść tam, – nie odstępujmy od czynienia Wielu Rycerzy z trudem potrafi gdzie nie czujemy się komfortowo i miłosierdzia, które niesie dobrą nowinę. wyobrazić sobie siebie samych jako sięgać tam, gdzie inni wstydzą się pójść. Czyńmy to zgodnie z tradycją Rycerzy misjonarzy czy ewangelizatorów. W czerwcu Papież Franciszek Kolumba jako wspólnoty mężczyzn Raczej myślimy zadaniowo: „Działamy zwrócił się do pielgrzymów: „Czy umacniających społeczności, w których tam, gdzie widać naglącą potrzebę w naprawdę jesteśmy Kościołem na tyle działają – miłosierdziem, jednością i naszej parafii czy w sąsiedztwie”. zjednoczonym z Chrystusem, by wyjść braterstwem. Ale jeśli „działamy w potrzebie”, to i głosić go wszystkim, zwłaszcza tym Vivat Jesus!

styCzeń 2014

♦ COLUMBIA ♦ 2


uCZyĆ SIę WIARy, ŻyĆ W WIeRZe

Opiekun tajemnicy Bożej Jako głowa Świętej Rodziny święty Józef pokazuje nam jak wypełniać swą rolę męża i ojca Najwyższy Kapelan Arcybiskup William e. Lori

OD ReDAKCJI: ten artykuł jest trzecią częścią specjalnej edycji na temat męskiej duchowości.

męża i ojca najlepiej chyba oddał Papież Jan Paweł II w swojej adhortacji: „Bóg wezwał Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa”, oraz Liturgia przypomina, że Bóg powierzył młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa „jako wiernego i roztropnego

tego, który „ludzkimi rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzkim sercem kochał” (Gaudium et spes, 22). ŚWIęty JóZeF ani jednym słowem Józef jako przybrany ojciec w pełni nie wypowiada się w ewangeliach. Ale – wziął odpowiedzialność za jak to wyraził Papież Jan Paweł II – wychowanie dziecka. Wraz z matką milczenie Józefa ma swą szczególną uczyli go podstaw wiary i kultury. wymowę: „poprzez to milczenie można Wiele ludzkich przyzwyczajeń oraz w pełni odczytać prawdę, wiedzy Jezus przejął od Józefa i jaka zawiera ewangeliczne Maryi, od których uczył się stwierdzenie: mąż sprawiedliwy” czułości i kształtowania (Redemptoris custos, 17; por. Mt charakteru. Maryja i Józef Józef jest nie tylko wzorem 1, 19). wprowadzali Jezusa w wiarę W obliczu Niedzieli Świętej Izraela, uczyli modlitw i oddanego męża i ojca, ale też Rodziny, która zamyka posłuszeństwa Prawu – ich dom Święta Rodzina jest słusznie zwana był jakby „seminarium” dla grudzień, i w miesiąc po rozważaniach o duchowym wielkiego Arcykapłana. „pierwowzorem i przykładem przywództwie świętego Józefa, Pismo Święte wspomina tym razem chciałbym zagłębić wszystkich rodzin chrześcijańskich”. nieraz o miłości Maryi do jej się w ojcowski i małżeński Syna, ale ukazuje też wymiar Opiekuna. nieagresywną siłę i dogłębną Jak tylu Rycerzy Kolumba miłość Józefa względem się o tym przekonuje na co dzień sługę postawiłeś [go] nad swoją przybranego syna. Wyrazista jest bycie ojcem i głową rodziny to Rodziną, aby rozciągnął ojcowską zwłaszcza scena, gdy Józef i Maryja po niełatwe, wymagające i opiekę nad Jednorodzonym Synem trzech dniach poszukiwań odnajdują wielowymiarowe zadanie. Ojciec twoim” (Redemptoris custos, 8). 12-letniego Jezusa w Świątyni. zajmuje się oporządzeniem i ewangelie niewiele przekazują o Zdenerwowana Maryja mówi: „Synu, naprawianiem domu, zapewnieniem Józefie, ale wiemy, że utrzymywał coś ty nam uczynił? Przecież ojciec bezpieczeństwa oraz wychowywaniem Maryję z Jezusem pracą jako stolarz, twój i ja zafrasowani szukaliśmy dzieci w poczuciu trwałych wartości. że był roztropny, opiekuńczy i ciebie” (łk 2:48). A Jezus na to: „Po Miejsce ojca w utrzymaniu trwałości otwarty na słowo Boże. Jak wielu coście mnie szukali? Czyście nie rodziny jest niezastąpione i nie innych ojców, Józef przyuczał syna do wiedzieli, że byłem zagłębiony w tym, stanowił wyjątku ziemski Opiekun rzemiosła, a Syn Człowieczy ciężką co Ojca mego?” (łk 2:49). tę znaną Jezusa w osobie świętego Józefa. pracą w pocie czoła rzeźbił i heblował biblijną scenę Papież Jan Paweł II tak drewno. to właśnie ten historyczny scharakteryzował: „Odpowiedź Jezusa OJCOStWO JóZeFA wymiar uwypuklono na II soborze w Świątyni musiała odnowić w Istotę przykładu świętego Józefa jako watykańskim, opisując Jezusa jako świadomości domniemanego ojca to,

3 ♦ COLUMBIA ♦

styCzeń 2014


uCZyĆ SIę WIARy, ŻyĆ W WIeRZe

co usłyszał owej nocy przed dwunastu laty: Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Odtąd Józef czuł, że jest powiernikiem Bożej tajemnicy” (Redemptoris custos, 15). ZWyCZAJNA ŚWIętOŚĆ Józef jest nie tylko wzorem oddanego męża i ojca, ale też Święta Rodzina jest słusznie zwana „pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich” (Familiaris consortio, 86). Rodzina ta żyła w środowisku kulturowym bardzo

POPE FRANCIs: CNs photo/Paul Haring — BLEssED FRANCIs XAVIER sEELOs: CNs photo/courtesy National shrine of Blessed Francis Xavier seelos

INteNCJe MODLIteWNe OJCA ŚWIętegO

Ofiarowane w jedności z Papieżem Franciszkiem OgóLNA: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów. MISyJNA: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.

różnym od dzisiejszego, ale przecież Jezus, Maryja i Józef pokazują ponadczasowe prawdy o życiu rodzinnym – prawdy podtrzymywane przez Rycerzy Kolumba i ich rodziny w całym szerokim świecie. Jedną z tych prawd jest powszedniość. Stając się jednym z nas i żyjąc w zwykłej rodzinie na co dzień Jezus wywyższa rolę matek, ojców i dzieci w podejmowaniu codziennych zadań i zobowiązań. Bóg pokazuje, że zbawienie przenika i objawia się w naszej powszedniości. Plan Boży potrafi być tak prosty. Przykład Świętej Rodziny

przypomina też, że rodzice po to są, by bezpośrednio i osobiście wychowywać swoje dzieci, uczyć ich świata oraz umiejętności, a także wyczulać na Bożą miłość. Jako Rycerze Kolumba możemy pomóc rodzicom w spełnianiu ich powołania samemu dając świadectwo oraz modląc się. Spójrzmy na Świętą Rodzinę z wdzięcznością i prośmy o wstawiennictwo Maryi oraz Józefa za wszystkie rodziny – zarówno te zdrowe, jak i te poranione. Przez te modlitwy niech życie rodzinne odnawiało się i dawało świadectwo prawdzie nowej ewangelizacji.♦

KAtOLICy MIeSIĄCA

Błogłosławiony Franz Xaver Seelos (1819-1867) uRODZONy 11 StyCZNIA 1819 w Królestwie Bawarii mały Franz wychowywał się z jedenaściorgiem rodzeństwa w bogobojnej katolickiej rodzinie. Pytany w dzieciństwie przez matkę, kim chciałby zostać, mówił z dumą: „Kolejnym świętym Franciszkiem”. Po ukończeniu świeckich studiów wstąpił do zakonu redemptorystów, pracującego wśród ludzi pogardzanych przez elity, w tym zmuszonych szukać chleba za oceanem. Franz Xaver przypłynął do Ameryki w 1843 roku i po kilku miesiącach nauki języka został wyświęcony na księdza. Skierowano go do Pensylwanii, gdzie pracował z księdzem Janem Neumannem, przyszłym biskupem i świętym. Wyróżniał księdza Seelosa uśmiech, współczucie i dar głoszenia kazań w trzech językach: po niemiecku, po angielsku i po francusku. Ludzie potrafili przejść kilkanaście kilometrów, by się u niego spowiadać. W 1860 roku ksiądz Seelos miał zostać biskupem Pittsburgha w Pensylwanii, ale odmówił Stolicy Apostolskiej prosząc papieża, by „uwolnił go od tego nieszczęścia”. uszanowano tę prośbę i mógł dalej

posługiwać jako zwykły redemptorysta. Kilka lat później jako rektor seminarium zakonnego pojechał spotkać się z prezydentem Lincolnem, by wyprosić u niego zwolnienie redemptorystów od służby wojskowej podzczas wojny secesyjnej. Znowu z sukcesem. Jako wędrowny kaznodzieja zmierzył całe Wschodnie Wybrzeże, przekroczył Apallachy, ewangelizował porzecze Mississippi, dotarł wreszcie do jej ujścia – do Nowego Orleanu. tu – przepracowany i zaziębiony – rychło zapadł na żółtą febrę. Miał 48 lat, gdy zmarł. Wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II w 2000 roku. Wspomnienie liturgiczne przypada w dzień świętego Franciszka z Asyżu; w Nowym Orleanie świętuje się go o dzień później.♦

styCzeń 2014

♦ COLUMBIA ♦ 4


ROZKAZ WYMARSZU Spotkanie liderów Rycerzy Kolumba dotyczące ewangelizacji kluczowej dla misji i rozwoju Zakonu

N

a odbywające się w połowie roku spotkanie, liderzy Rycerzy Kolumba zebrali się w dniach od 6-10 listopada 2013 w leżącym nad malowniczą rzeką Saint Lawrence, Quebec City. Najwyżsi funkcjonariusze, rada dyrektorów oraz 70 Delegatów Stanowych wraz z ponad 50 Kapelanami Stanowymi oraz czterema biskupami zebrali się by przedyskutować cele i priorytety Zakonu na rok branti 2013/2014. Podczas spotkania kilkoro mówców odniosło się do wielokrotnego wezwania Papieża Franciszka aby Kościół unikając „hermetyczności” docierał na „egzystencjalne peryferia” ludzkiego doświadczenia i cierpienia. Zakon ma swój udział w ewangelizacyjnej i dobroczynnej misji kościoła,– mówili – i z tej to przyczyny niezbędny jest wzrost i duchowa formacja jego członków. „Rycerze Kolumba nie mogą być organizacją zamkniętą zajmująca się wyłącznie sobą” powiedział Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson w swym kluczowym wystąpieniu w dniu 7 listopada. „Musimy wyjść na zewnątrz i to musi stać się wyzwaniem dla każdej z naszych rad”. Z SZACuNKIeM DLA KORZeNI Spotkanie półroczne rozpoczęło się pielgrzymką liderów Rycerzy Kolumba do bazyliki katedralnej Notre Dame de Quebec. Archidiecezja Quebec jest najstarszą stolicą Nowego Świata na północ od Meksyku a zarazem Notre Dame de Quebec jest najstarszą parafią w Ameryce Północnej i obchodzi w tym roku 5 ♦ COLUMBIA ♦

styCzeń 2014

swój 350 jubileusz. „Spotkanie w Quebec City w roku jubileuszu w konkretny sposób wyraża jedność Rycerzy Kolumba” powiedział Najwyższy Rycerz. Nad głównym ołtarzem bazyliki katedralnej wisi obraz Niepokalanego Poczęcia który jest głównym wizerunkiem ostatniego programu maryjnego Zakonu. Reprodukcje obrazu pobłogosławione przez Papieża Franciszka zostały powierzone Delegatom Stanowym podczas 131 Najwyższej Konwencji w sierpniu 2013 roku. Arcybiskup gerald C. Lacroix z Quebec, prymas Kanady powitał Rycerzy w bazylice katedralnej w dniu 7 listopada na uroczystej Mszy Świętej którą koncelebrował Najwyższy Kapłan arcybiskup William e. Lori z Baltimore oraz Kapelani Stanowi przybyli na spotkania. W swej homilii arcybiskup Lacroix wzywał Rycerzy aby ratowali ludzi od „egocentryzmu który prowadzi jedynie do pustki i smutku,” i docierali do tych którzy odeszli z Kościoła. „Bracia Rycerze Kolumba, Pan Jezus liczy dziś na to, że będziemy tymi którzy pójdą szukać tych którzy się zagubili” powierzał arcybiskup, który jest członkiem rady Charlesbourg nr 6289. „Pilną potrzebą jest byśmy dotarli do stale rosnącej liczby ludzi którzy pozostają bez Chrystusa, bez Kościoła, często bez nadziei i sensu własnego życia”. tuż po Mszy Świętej w bazylice katedralnej arcybiskup Lacroix, Najwyższy Rycerz Anderson oraz Arcybiskup Lori

Photo by Tom serafin

Zespół Columbii


Photo by Daniel Abel/Cathedral-Basilica of Notre-Dame de Québec

Powyżej: Po Mszy Świętej koncelebrowanej w trakcie pielgrzymki do bazyliki katedralnej Notre Dame de Quebec, 7 listopada 2013, biskupi i księża odśpiewali wraz z wiernymi Salve Regina przed obrazem Maryi Niepokalanego Poczęcia znajdującym się ponad głównym ołtarzem. • Strona przeciwna Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson podczas kluczowego wystąpienia do zgromadzonych Delegatów Stanowych i kapelanów stanowych. przystanęli przy grobie Błogosławionego François de Laval, aby pomodlić się za Kościół w Quebec i Kanadzie. W swym kluczowym wystąpieniu Anderson nazwał potem Błogosławionego François „człowiekiem odwagi, wizji i ewangelizacji”. Pierwszy biskup „Nowej Francji” błogosławiony François, niejako utorował drogę dla czcigodnego Michael’a Mcgivney’a, założyciela Rycerzy, który niemal 200 lat później rozpoczął swą edukację w seminarium Saint-Hyacinte w Montrealu. „Ksiądz Mcgivney jest duchowym synem błogosławionego biskupa de Laval, katolicyzmu francuskiego tamtych czasów” powiedział Najwyższy Rycerz. MISJA ŚWIeCKICH Szczególna rola świeckich jaką propagował ksiądz Mcgivney u schyłku XIX wieku, była głównym tematem spotkania w Quebec. Zarówno Najwyższy Rycerz i Arcybiskup Lori podkreślali, że świeccy są zasadniczym elementem ewangelizacyjnej misji Kościoła. Cytowali adhortację Jana Pawła II Ecclesia in America: „Odnowa Kościoła w Ameryce nie będzie możliwa bez czynnej obecności świeckich. Dlatego na nich właśnie w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za przyszłość Kościoła” (44).

Najwyższy Rycerz Anderson odnotował, że ksiądz Mcgivney ujawnił „praktyczny i duchowy geniusz dając świeckim role liderów i (zakładając) organizację która na tysiąc różnych sposobów co roku tworzyła możliwość wyrażania wartości chrześcijańskich: miłosierdzia, jedności i braterstwa dla wszystkich”. Aby spełnić te misję, powiedział Najwyższy Rycerz, istotne jest żeby Zakon zwiększył liczbę członków. „Dobry Pasterz pozostawia 99 owiec aby znaleźć jedną” mówił „jak więc możemy cieszyć się z jednej odmawiające szukania 99”? Przemawiając w imieniu kapelanów zebranych na spotkaniu Arcybiskup Lori podkreślił, że Rycerze Kolumba są szczególnie zdolni do wzięcia udziału w nowej ewangelizacji. Zaobserwował że Zakon jest „pierwszorzędną organizacją w której Rycerze wraz z żonami i rodzinami mają możliwość duchową, moralną i intelektualną aby nieść świadectwo ewangelii i z czterech ścian kościoła ponieść Słowo w świat”. Najwyższy Rycerz wspomniał też, że Rycerze podkreślają znaczenie trwałego małżeństwa i rodziny: „Zakon pomaga nam zobaczyć iż powołanie do małżeństwa i rodziny jest istotne dla ewangelizacyjnej misji Kościoła – ponieważ gdy w sercu rodziny jest ewangelia którą można żyć, to autentycznie katolickie styCzeń 2014

♦ COLUMBIA ♦ 6


rodziny, radosne i zjednoczone, niosą świadectwo ewangelii służąc wspólnemu dobru”. Wskazując na wyzwania kultury z jaką mierzy się Kościół i słabnącą praktykę religijną, Arcybiskup Lori podkreślił dalej potrzebę aby Rycerze w zdecydowany sposób realizowali swe wyznanie. „Znajdujemy się w sytuacji przypominającej wczesny Kościół – w którym każdy chrześcijanin musiał (z rozwagą) postanowić być Chrześcijaninem, bo to decyzja zmieniająca życie,” powiedział. „uczeń rozmyślny”, – dodał potem, „to ktoś kogo dom dotyka ewangelia, i kto pragnie nieść innym świadectwo prawdy i radości wiary”. OtWIeRAJĄC DRZWI Najwyższy Rycerz i arcybiskup Lacroix odnieśli się do apelu Papieża Franciszka aby Kościół wyszedł na „peryferia” i unikał za7 ♦ COLUMBIA ♦

styCzeń 2014

mykania się w enklawie. W świetle tego wezwania papieża, Anderson podkreślił jak ważnym jest realizowanie pierwszej zasady Zakonu, dobroczynności i miłosierdzia wśród potrzebujących, wykluczonych i cierpiących. Cytując Papieża Benedykta podkreślił, „Kościół jest rodziną Bożą w świecie. W tej rodzinie nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu braku tego, co konieczne (Deus Caritas Est, 25). Wśród wielu inicjatyw charytatywnych, Najwyższy Rycerz wskazał na program Żywność dla Rodzin który w roku ubiegłym objął dar 500 milionów funtów żywności, oraz zobowiązanie Rady Najwyższej przyznającej pomoc w wysokości $250,000 aby pomóc Filipinom dotkniętym przez tajfun Haiyan. Najwyższy Rycerz podkreślił także jak istotnym dla Rycerzy jest opór wobec stagnacji i samozadowolenia. „Nie możemy ak-

Photos by Tom serafin

Zgodnie ze wskazówkami zegara: Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson przemawia podczas spotkania na temat rekrutacji nowych członków. • Wielebny Gérald Cyprien Lacroix, arcybiskup Québec i prymas Kanady, główny koncelebrans Mszy Świętej • Arcybiskup Lacroix podczas chwili modlitwy wraz z Najwyższym Rycerzem Andersonem i Najwyższym Kapłanem William E. Lori z Baltimore przed grobem pierwszego biskupa Québec, błogosławionego François de Laval. • Delegat Stanowy Mississippi David Scott miał swój wkład w sesję dotyczącą biznesu. • Najwyższy Kustosz, George Hanna prowadzi dyskusję nad raportami jurysdykcji. • Delegaci Stanowi oraz Kapelani Stanowi podczas wspólnej pracy w czasie warsztatów na temat rozwoju i duchowości.


SIŁA JEDNEGO INICJAtyWA „Jeden Członek na Radę, na Miesiąc” zaistniała dlatego, że przyszłość Rycerzy Kolumba zależy od wzrostu członków rad. W jaki sposób liderzy Rycerzy Kolumba mogą promować przyrost rekrutacji? Po pierwsze, musimy wierzyć że nasze rady stanowią przyszłość Zakonu. Musimy pamiętać, że przyczyną członkostwa są programy charytatywne. takie zajęcia dają możliwość służby Kościołowi i wspólnocie, a także pozwalają przyszłym członkom zobaczyć kim jesteśmy i co robimy. W końcu, pracując razem z bratnimi Rycerzami i z Kapelanami musimy zobowiązać się do zaproszenia w nasze szeregi katolickich mężczyzn. Pomyślcie o tej inicjatywie jak o piramidzie. Na jej szczycie jest cel „Jeden Członek na Radę, na Miesąc”. Oto trzy kroki by to osiągnąć. 1. Jeden pierwszy stopień co miesiąc. Delegaci Rejonowi powinni skupić się na tym aby uroczystość Pierwszego Stopnia odbywała się co miesiąc i aby rady przyprowadzały na tę uroczystość co najmniej jednego nowego członka. Wkrótce okaże się że łatwiej będzie na skalę stanu i rejonu organizować ceremonię Pierwszego Stopnia co miesiąc. 2. Jedna nowa rada w diecezji co rok Rozwój nowej rady, reaktywacja rady czy okrągły stół może stanowić bazę rozwoju Zakonu w przyszłości. Reaktywowane rady są znakomitą możliwością dla nowych członków, a nowe rady mogą średnio rekrutować 10-25 katolików.

TOP: Photo by Daniel Abel/Cathedral-Basilica of Notre-Dame de Québec

3. Rozwój Najwybitniejsza Rada Rada z gwiazdą – to znaczy rada która osiąga liczbę członków i prowadzi program w różnych kategoriach, przyczynia się do sukcesu w okręgach, a w wyniku tego w jurysdykcjach. Pozwala to na stały wzrost i pomaga Zakonowi osiągnąć nowy poziom. ceptować rad które są zadowolone ze swego status quo i zajmują się tylko własnymi sprawami, nie interesując się aby otworzyć drzwi i przyprowadzić nowych członków,” powiedział. Jako część uroczystości jubileuszowych, Rada Najwyższa, Rada Stanowa Quebec oraz Stowarzyszenie Kanadyjskie 20 kanadyjskich rad prowincjonalnych postanowiło przeznaczyć $500,000 na projekt Świętych Drzwi dla kaplicy bazyliki katedralnej. Masywne drzwi z brązu są pierwszymi usankcjonowanymi przez Watykan Świętymi Drzwiami w Ameryce Północnej i siódmymi na świecie. W uznaniu za ich wsparcie, widnieje na nich emblemat Zakonu. Pozostaną otwarte przez cały rok jubileuszowy aż do 28 grudnia 2014v. „Przejście przez Drzwi Święte z pewnością będzie wielkim doświadczeniem duchowym, publicznym wyrażeniem przyjścia do Chrystusa, zbliżeniem się do Niego,” powiedział arcybiskup

— Na bazie prezentacji Lou Barbour, odpowiedzialnego za przyrost członkostwa, zaprezentowanej podczas półrocznego spotkania.

Lacroix. „Ale powinno także spowodować pragnienie aby pójść dalej jak zaprasza Jezus, po to by spotkać nasze siostry i braci w potrzebie”. Arcybiskup także wezwał Rycerzy aby przyjęli powołanie dzielenia się ewangelią z tymi którzy się zagubili i ciepiącymi. „Byłoby cudownie gdyby ludzie wokół nas, wokół twojej rady i stowarzyszenia mogli powiedzieć: „Ci Rycerze Kolumba, przyjmują grzeszników i posilają się wraz z nimi,” powiedział. „to oznaczałoby że coraz bardziej będziemy przypominać naszego Zbawcę Jezusa Chrystusa.♦

styCzeń 2014

♦ COLUMBIA ♦ 8


Ewangelia Życia .

wedle Papieza Franciszka

Podczas swej duszpasterskiej działalności jako arcybiskup i papież, Ojciec Święty nawołuje do afirmacji życia

9 ♦ COLUMBIA ♦

Papież Franciszek całujący dziecko, przed rozpoczęciem cotygodniowej audiencji na Placu Św. Piotra w Watykanie, 8 maja 2013. styCzeń 2014


J

orge Mario Bergoglio podczas 15 letniej posługi jako arcybiskup Buenos Aires oraz 10 miesięcy jako Papież Franciszek, stanowczo broni godności ludzkiego życia od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć. W obliczu tego co Papież Franciszek określa wyrażeniem „kultura wyrzucania” naszych czasów, powracającym tematem w jego nauczaniu jest troska o najsłabszych i bezbronnych, dzieci narodzone i nienarodzone, ludzi niepełnosprawnych i osoby w podeszłym wieku. Chociaż powiedział w szeroko publikowanym wywiadzie, że „nie ma potrzeby by stale mówić o tych zagadnieniach” jest oczywistym, że Papież Franciszek nie waha się mówić dużo i często o niezbędnym zadaniu jakim jest budowanie kultury życia. Na kolejnych stronach, Columbia zamieszcza fragmenty wypowiedzi kardynała Bergoglio-Papieża Franciszka, na temat pro life.

cji ustawodawczych i służby zdrowia aby broniły niezbywalnych wartości życia, by wesprzeć racje sumienia wobec rządowych regulacji będących niesprawiedliwymi w świetle rozumowania wiary. to sprawa „eucharystycznej jedności” jaka oznacza „być świadomym, że nie mogą oni otrzymać Komunii Świętej i równocześnie słowem lub czynem działać przeciwko przykazaniom, szczególnie dotyczy to aborcji, eutanazji i wspierania innych wykroczeń wobec życia i rodziny. taka odpowiedzialność spoczywa głównie na ustawodawcach, szefach rządów i służbie zdrowia (436)… Chciałbym zająć się w szczególności dwoma etapami życia jakie uważam za najbardziej istotne dla rozwoju pokoju różnych pokoleń: dzieciństwo i starość. to dwa różne bieguny, i są ona najbardziej narażone i najbardziej pomijane. Społeczeństwo które porzuca swe dzieci i eliminuje osoby starsze ryzykuje swoją przyszłość. — Artykuł zatytułowany „Rodzina w świetle dokumentu Aparecida” (Familia et Vita, 2008)

WOłAJĄC DO PANA Ojciec Święty, Jan Paweł II ostrzega że „tworzy się model społeczeństwa, w którym dominują najsilniejsi, spychając na margines, czy nawet eliminując słabych. Mam tu na myśli dzieci ZNAKI NADZIeI nienarodzone, bezbronne ofiary aborcji; osoby starsze i nieule- Mamy świadomość, że tragedią naszych czasów jest rozłam czalnie chore; i tyle innych istot ludzpomiędzy ewangelią a kulturą. Rokich spychanych na margines przez dziny, instytucje, pojmowane ogólnie społeczeństwo konsumpcyjne i matespołeczeństwo nie potrafią znaleźć norializm…. taki model społeczeństwa wych dróg aby utrzymać się i dojrzeAŻDe DZIeCKO, KtóRe nosi na sobie znamiona cywilizacji wać. W naszym kraju musimy śmierci, zatem przeciwstawia się przezmierzyć się z utratą wartości które są ZAMIASt SIę NARODZIĆ słaniu ewangelii. W obliczu tej dramapodstawą naszej tożsamości, co w retycznej rzeczywistości, wspólnota zultacie niesie ryzyko zniszczenia naSKAZANe JeSt NIeSPRAWkościelna będzie podejmowała coraz szej tkanki społecznej… większe wysiłki na rzecz obrony cywiliPomimo takich społecznych podziaIeDLIWIe NA ABORCJę, MA zacji życia” (Ecclesia in America, 63). ... łów, fundamentalne wartości nadal istW SOBIe OBLICZe JeZuSA Jesteśmy więc jak Piotr, tamtej nocy nieją w naszej ojczyźnie: Walka o życie na jeziorze: Z jednej strony, obecność od poczęcia do naturalnej śmierci; CHRyStuSA PANA”. Pana dodaje nam odwagi byśmy mogli obrona godności człowieka; umiejętzmierzyć się z wyzwaniem; z drugiej ność rozpoznania wolności, troska i żązaś, tkwimy w samowystarczalności i dania wobec sprawiedliwości; starania arogancji – zwykłej pysze – jaką niesie o dobrą edukację dzieci; szacunek dla wraz z sobą zagrażająca nam kulturą śmierci, więc boimy się, rodziny; przyjaźń i serdeczność; istota świętowania i twórczoże zatoniemy wśród burzy. Pan tam jest: Wierzymy w to z całą ści która nie poddaje się lecz pragnie na trwałe rozwiązać mocą daną nam przez Ducha Świętego. A w odrzuceniu Boga, trudne sytuacje dnia codziennego. Wszystko to jest znakiem stłumiony zostaje płacz wielu nienarodzonych dzieci: to co- nadziei wzmacniającej nas w głoszeniu Jezusa Chrystusa gdy dzienne ludobójstwo, ciche i chronione. Jest też płacz umie- poszukujemy nowych dróg przekazywania wiary, przekazu tak rających którzy zostali porzuceni i którzy błagają o troskliwą bardzo zaburzanego przez kryzys opisany wcześniej. opiekę jakiej ta kultura śmierci dać nie może. I jest mnóstwo — Wystąpienie podczas wizyty „Ad Limina” u Jego Świątobrodzin zniszczonych przez konsumpcjonizm i materializm. W liwości Benedykta XVI, 14 marca 2009. obliczu tego konfliktu a zarazem w chwale Jezusa Chrystusa, zjednoczeni dziś jako wierni Bogu, wołamy jak Piotr który O eutANAZJI I ABORCJI tonął, „Panie, ratuj mnie” (Mt 14:30), i wyciągamy ręce by Nasza moralność również mówi, że kiedy już widać kres, nazłapać się Jedynego który może nadać prawdziwe znaczenie leży robić tylko to, co konieczne, co się zwykle robi. trzeba naszemu wejściu w fale”. zadbać o jakość życia. W przypadkach terminalnych moc me— Spotkanie z politykami i ustawodawcami Ameryki Łaciń- dycyny polega nie tyle na przedłużeniu komu życia o trzy dni skiej, 3 sierpnia 1999. czy o dwa miesiące, ile na łagodzeniu cierpień. Nie istnieje obowiązek zachowywania życia nadzwyczajnymi metodami. ODPOWIeDZIALNOŚĆ PuBLICZNA Może to naruszać godność człowieka. Co innego eutanazja akDokument (Aparecida) zwraca się z prośbą do rządu, instytu- tywna – to zabijanie. Myślę, że obserwujemy teraz zjawisko

CNs photo/stefano Rellandini, Reuters — TITLE DEsIGN: Laurel Dugan

„K

styCzeń 2014

♦ C O L U M B I A ♦ 10


Papież Franciszek wita się z osobami starszymi i niepełnosprawnymi pielgrzymami na wózkach inwalidzkich po uroczystościach Mszy Świętej dnia „Evangelium Vitae”, 16 czerwca 2013 roku. W tym dniu zwrócono szczególną uwagę o troskę wobec starszych, nienarodzonych, chorych i niepełnosprawnych.

BRONIĄC DWóCH IStNIeŃ W odniesieniu do (veto) prawa o niekaralności aborcji w Buenos Aires, po raz kolejny odczuwamy, że świadomie skłaniamy się ku ograniczeniu i eliminowaniu najwyższych wartości życia, ignorując prawo dzieci nienarodzonych. gdy mówimy o brzemiennej matce, mówimy o dwóch istnieniach. Oba muszą być uszanowane i chronione, ponieważ życie na wartość absolutną… Aborcja nigdy nie jest rozwiązaniem. Naszą rolą jest słu11 ♦ C O L U M B I A ♦

styCzeń 2014

chać, wspierać i rozumieć po to by ocalić jedno i drugie życie: uszanować najmniejszą i najbardziej bezbronną istotę ludzką, zastosować takie środki by ocalić jej życie, pozwolić jej się narodzić a potem twórczo żyć w poszukiwaniu dróg które oprowadzić będą do pełnego rozwoju. — Przesłanie dotyczące przyjęcia prawa o niekaralności aborcji, 9 wrzesień 2012. MóWIĄC ŻyCIu „tAK” Często jednak — wiemy to z doświadczenia — człowiek nie wybiera życia, nie przyjmuje „ewangelii życia”, ale pozwala, by nim kierowały ideologie i sposoby myślenia, które sprzeciwiają się życiu, które go nie respektują, ponieważ podyktowane są egoizmem, interesownością, chęcią zysku, władzy, przyjemności, a nie są podyktowane miłością, dążeniem do dobra innego człowieka. Jest to nieustanne złudne pragnienie budowania miasta ludzkiego bez Boga, bez życia i miłości Boga — nowej wieży Babel…. Drodzy bracia i siostry, patrzmy na Boga jako na Boga życia, postrzegajmy Jego prawo, przesłanie ewangelii jako drogę wolności i życia. Bóg Żyjący czyni nas wolnymi! Mówmy „tak” miłości, a « nie » egoizmowi, mówmy «tak» życiu, a „nie” śmierci, mówmy „tak” wolności, a „nie” zniewoleniu przez jakże liczne bożki naszych czasów; jednym słowem, mówmy „tak” Bogu, który jest miłością, życiem i wolnością, i nigdy nie zawodzi….Prośmy Maryję, Matkę

CNs photo/Paul Haring

ukrytej eutanazji: instytucje socjalne płacą za określone leczenie, po czym mówią: „Niech Bóg ma cię w swojej opiece”. Nie dba się należycie o starych ludzi, lecz traktuje ich jako niepotrzebny balast. Czasem pozbawia się pacjenta lekarstw i zwykłej opieki, a to go zabija. …. Problem moralny aborcji to zagadnienie niejako prereligijne, ponieważ w chwili poczęcia zostaje zapisany kod genetyczny człowieka. Mamy już istotę ludzką. Oddzielam temat aborcji od jakiejkolwiek koncepcji religijnej. Jest to problem naukowy. Nie pozwolić, by rozwijała się istota, która ma już kod genetyczny człowieka, jest nieetyczne. Prawo do życia jest pierwszym z praw ludzkich. Aborcja to uśmiercanie, tego kto się nie może bronić. — Rozmowa z 2010 roku pomiędzy Kardynałem Jorge Bergoglio a Rabinem Abrahamem Skórką, zatytułowana W Niebie i na Ziemi (wydanie polskie, Znak 2013).


Coleman-Rayner News and Picture Agency

Życia, aby nam pomagała zawsze przyjmować „ewangelię Życia” i dawać o niej świadectwo”. — Homilia na dzień Evangelium Vitae, 16 czerwca 2013

wymaga aby iść pod prąd i zapłacić osobistą cenę. Pan liczy na was, liczy, że będziecie szerzyć ewangelię Życia. — Słowo do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich (FIAMC), 20 wrzesień 2013

POWOłANI By ByĆ ŚWIADKIeM Szeroko rozprzestrzeniona mentalność stosowanej „kultury wy- PODStAWy PRAW CZłOWIeKA rzucania” która dziś zniewala serca i umysły tak wielu ludzi, Pośród tych ubogich, o których Kościół chce troszczyć się z upoma bardzo wysoką cenę: wymaga eliminacji życia ludzkiego, dobaniem, są również dzieci mające się narodzić; są one najbardziej przede wszystkim tych fizycznie i społecznie najsłabszych. bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj chce się je pozbawić Naszą odpowiedzią na taką koncepcję jest zdecydowane i nie- ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je ograniczone „tak” dla życia. życia i ustanawiając prawa, by … Przedmioty mają swą nikt nie mógł temu przeszkocenę i mogą być sprzedane, dzić. Aby lekceważąco ośmieale ludzie mają godność, są szyć podejmowaną przez warci więcej niż rzeczy i są Kościół obronę życia nienarobezcenni. tak często znajdudzonych, często przedstawia jemy się dziś w sytuacjach w się jego postawę jako coś ideoktórych zauważamy, że tym logicznego, obskuranckiego i co jest najmniej cenne jest konserwatywnego. A przecież życie. Dlatego właśnie obrona rodzącego się życia jest troska o życie człowieka w ściśle związana z obroną jakieogóle stała się w ostatnich gokolwiek prawa człowieka. latach prawdziwym prioryZakłada ona przekonanie, że tetem Magisterium Kokażda ludzka istota jest zawsze ścioła, szczególnie troska o święta i nienaruszalna w jażycie bezbronnego, (niepełkiejkolwiek sytuacji i w każdej nosprawnego, chorego, mafazie swego rozwoju. Jest jącego się narodzić, dziecka, celem samym w sobie, i nigdy osoby w starszym wieku, to nie jest środkiem do rozwiązawłaśnie są ci najbardziej beznia innych trudności. Jeśli bronni). obalimy to przekonanie, nie W ludzkiej słabości, ma solidnych i trwałych funkażdy z nas jest wezwany do damentów do obrony praw rozpoznania oblicza Pana, człowieka, które byłyby zaktóry w ciele ludzkim dowsze uzależnione od korzyści świadczył obojętności zmieniających się rządów. Sam wobec samotności, na którą rozum wystarczy, aby uznać często skazani są najubożsi i nienaruszalną wartość każto zarówno w krajach rozdego ludzkiego życia, ale jeśli Papież Franciszek błogosławi nienarodzone jeszcze dziecko akwijających się jak i w społespojrzymy na nie w świetle torki Ali Landry I jej męża Alejandro Monteverde, reżysera filmu czeństwach dobrobytu. wiary, „wszelki gwałt zadany o tematyce pro life pt Bella Watykan 11 kwietnia 2013. Każde dziecko, które zaosobistej godności istoty ludzmiast się narodzić skazane kiej wzywa o pomstę przed jest niesprawiedliwie na aborcję, ma w sobie oblicze Jezusa obliczem Bożym i jest Obrazą Stwórcy człowieka”. (Christifideles Chrystusa Pana, który jeszcze przed narodzeniem, i zaraz Laici, 37). potem doświadczył odrzucenia przez świat… I każda osoba — Adhortacja Apostolska, Evangelii Gaudium, 24 listopada, starsza, chora czy u kresu życia niesie w sobie oblicze Chrys- 2013. tusa. Nie mogą być odrzuceni, tak jak to sugeruje „kultura Wypowiedzi Papieża Franciszka z czasu jego posługi arcybiskupiej wyrzucania”. Nie mogą być odrzuceni! … Bądźcie świadkami i szerzcie „kulturę życia”. Wasz katoli- zostały zaczerpnięte ze specjalnego jesiennego wydania 2013 Familia cyzm zakłada większą odpowiedzialność, przede wszystkim et Vita, zatytułowanego „Nauczanie Jorge Mario Bergoglio, Papieża przed sobą samymi, za zaangażowanie spójne z powołaniem Franciszka, na temat Rodziny i Zycia” (1999-2013). Wydanie zostało chrześcijańskim, a następnie względem kultury współczesnej przygotowane przez Papieską Rade d/s Rodziny i opublikowane przez i aby przyczynić się do rozpoznania w życiu ludzkim wymiaru Libreria editrice Vaticana. Fragmenty z okresu pontyfikatu Ojca nadprzyrodzonego, twórczego znaku Bożego dzieła od samego Świętego pochodzą z internetowej strony watykańskiej. Wszystkie poczęcia. takie jest zadanie nowej ewangelizacji która często fragmenty wykorzystano za pozwoleniem. styCzeń 2014

♦ C O L U M B I A ♦ 12


ODRzUCAJĄC stRACH Pary które oczekują na diagnozę badań prenatalnych otrzymują wsparcie i pocieszenie od organizacji katolickich

„J

est cierpienie i jest radość. Doświadczyliśmy obu”. takimi słowami Michael Henthorn z rady All Saints nr 14475 w Lake Wylie, S.C. wspomina stratę córeczki Lily-Ann Rose, jeszcze przed jej narodzinami. Żona Michael’a, Andrea w trzynastym tygodniu ciąży Michael otrzymała przerażającą diagnozę prenatalną – LilyAnn obarczona była zespołem edwardsa, zaburzeniem genetycznym które powoduje problemy zagrażające życiu i rozwojowi. Przy każdej wizycie, specjaliści w miejscowym centrum medycznym zajmującym się ciężarnymi i kwestiami prenatalnymi, proponowali tylko jedno rozwiązanie; „możemy przerwać ciążę”. Michael przypomniał sobie jak pewien doktor nawet powiedział o jego córce słowami „dziecko do wyrzucenia”. Jednakże nawet taką bezduszność zniwelowała serdeczność. Państwo Henthorn otrzymali pomoc i wsparcie od rady Michael’a i innych osób. Rodziców skierowano także do Be Not Afraid (BNA) (Nie lękajcie się), organizacji katolickiej która wspiera rodziców którzy muszą zmierzyć się z trudną do przyjęcia diagnozą prenatalną. BNA zabezpieczające pomoc w diecezji Charlotte rodzinom takim jak państwo Henthorns, ma także znakomitą reputację wśród katolickich wspólnot w całym kraju. Aby wesprzeć działania w tej często pomijanej a ciągle rosnącej i istotnej kwestii ruchu pro-life, Rada Najwyższa przeznaczyła w 2012 roku na rzecz BNA 50 tysięcy dolarów. WARtOŚĆ WSPARCIA Sandy Buck i tracy Winsor zawiązali BNA w 2008 roku po spotkaniach z rodzicami w parafialnych duszpasterstwach 13 ♦ C O L U M B I A ♦

styCzeń 2014

dziecka utraconego. „Czasem przychodzili do nas po aborcji, czasem po porodzie, ale wcześniej nie mówili nikomu o diagnozie,” powiedział Buck. Osiemdziesiąt procent rodziców przerywa skomplikowaną ciąże z powodu poważnej diagnozy prenatalnej, zauważyła Winsor. Ale dodaje też, że ten procent znacznie maleje gdy rodzice otrzymują wsparcie, ponieważ większość rodziców z diagnozą prenatalną chce lepszego rozwiązania od aborcji. gdy nikt w środowisku medycznym w Charlotte nie chciał założyć organizacji oferującej pomoc rodzicom pragnącym utrzymać ciążę, Buck i Winsor stworzyli poradnię medyczną która sprostałaby potrzebom a równocześnie brała pod uwagę kwestie zgodne z nauczaniem katolickim. BNA zostało przedstawione w roku 2010 na narodowej konferencji internetowej której gospodarzem było National Catholic Partnership on Disability. Dwa lata później zarejestrowano go jako prywatną organizację non profit. Dzisiaj BNA służy i zapewniania warsztaty dla diecezji w 10 różnych stanach. Monica Rafie, prezes zarządu BNA wyjaśniła, że dotacja od Rady Najwyższej przyczyniła się do realizacji inicjatyw podejmowanych w całym kraju: „Dotacja pozwoliła nam na wsparcie rozwoju działań innych wspólnot katolickich w skali kraju a także na posługę rodzicom poza diecezją Charlotte. Bardzo doceniamy możliwość współpracy z Rycerzami w dziedzinie obrony życia. Państwo Henthorn wiedzą z własnego doświadczenia jak ważna jest współpraca BNA i Rycerzy. gdy w 15 tygodniu ciąży serce Lily-Ann przestało bić, doktor Andrei nie uznał ich życzenia aby Lily-Ann przyszła na świat tak aby Andrea mogła zobaczyć i przytulic swą ukochaną córkę.

Photo courtesy of Kate and Gaetano Chetta

Marybeth T. Hagan


Powyżej: Andrea i Michael Henthorn z rady All Saints nr 14475 w in Lake Wylie, S.C., na stopniach kościoła Wszystkich Świętych wraz z trójką swych dzieci. Ich czwarte dziecko Lily-Ann Rose zmarło z powody komplikacji prenatalnych. • Strona przeciwna: Gaetano i Kate Chetta wspominają swą urodzoną w martwym porodzie córeczkę Liliana, której imię zainspirowało nazwę Lily’s Gift (Dar Lily) katolickiej organizacji wsparcia dla rodziców podejmujących badania prenatalne.

Photo by Faith massey

„Chciałam ją widzieć, chciałam policzyć jej paluszki, zobaczyć jak jest cudowna,” mówi Andrea. Wtedy mentorzy BNA zaproponowali innego lekarza i w kwietniu 2012 roku, cała trójka przez wiele godzin siedziała z Andreą podczas wywoływania porodu. „Nie sposób przecenić wsparcia BNA w całym procesie uzdrawiania,” dodał Michael. W kolejnych tygodniach, rada Rycerzy Michaela zorganizowała trzy Msze Święte w intencji Lily-Ann i podarowała rodzinie trzy misie-maskotki Rycerzy Kolumba które dają do dziś pocieszają Andrea’ę. „Kiedy czujesz, że nikt nie jest w stanie zrozumieć przez co przechodzisz,” wyjaśniała Andrea, „obecność innych którzy się naprawdę troszczą uświadamia ci prawdziwą dobroć Boga”. LILIe NA POLu Archidiecezja Filadelfii od dawna wiedziała, że jest potrzeba zaoferowania wsparcia rodzicom którzy borykają się z diagnozą trudnej ciąży, wspomina siostra Kathleen Schipani, dyrektorka archidiecezjalnego Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych i Niesłyszących. Co roku ponad sto tysięcy rodzin znajduje się w takiej poruszającej sytuacji.

„Czujemy więc, że dzięki BNA jesteśmy na właściwej drodze,” mówi siostra Schipani o nowopowstałym duszpasterstwie Lily’s gift (Dar Lily) dedykowanej rodzicom po źle rokującej diagnozie prenatalnej. Siostra Schipani wzorowała się na systemie opieki BNA i w listopadzie 2013 roku otwarła Dar Lily. „trenerzy BNA mają ogromne doświadczenie, są też świetnymi wykładowcami,” powiedziała. Dzięki wsparciu BNA, Dar Lily ma teraz 16 wyszkolonych mentorów i 10 przygotowanych wolontariuszy którzy przychodzą z pomocą rodzicom w rejonie Filadelfii. Każdy z mentorów sam kiedyś otrzymał diagnozę prenatalną, doświadczył śmierci dziecka lub stracił dziecko poprzez poronienie, martwy poród czy śmierć okołoporodową. takie osobiste doświadczenie pomaga im towarzyszyć i pocieszać innych. „Jestem pełna szacunku dla wielkiego serca mentorów. to cudowne, uświęcone doświadczenie gdy ludzie czerpiąc także z własnego nieszczęścia mogą pomagać innym,” mówi siostra Schipani. Kate i gaetano Chetta z Audubon, Pa., zwrócili się do Siostry Schipani po pomoc gdy zobaczyli w kościelnym biuletynie ogłoszenie o istnieniu takiej grupy wsparcia choć wtedy nie miała nawet jeszcze nazwy. styCzeń 2014

♦ C O L U M B I A ♦ 14


Bea i Al Martin ze swoim synem Xavierem w swoim domu. Martinowie otrzymali wsparcie od BNA oraz Lily’s Gift w natępstwie diagnozy zagrażającej życiu w fazie przedporodowej Xaviera.

BłOgOSłAWIeŃStWO DLA RODZIN Chociaż minęły tylko trzy miesiące Dar Lily już jest wspaniałym ośrodkiem w którym rodzice mogą otrzymać pomoc. Byli nimi także Bea i Al Martin z St Charles, Mo. W przypadku ich syna, Xavier’a, badanie ultrasonograficzne okazały się „wielkim błogosławieństwem”, wspomina Bea. testy wskazywały, że dziecko ma złożoną wadę serca którą trzeba się było zająć i pozwolić rodzinie na dalsze planowanie. Państwo 15 ♦ C O L U M B I A ♦

styCzeń 2014

MARyBetH t. HAgAN pisze z Rose Valley, Pa. Jest autorką książki Abortion: A Mother’s Plea for Maternity and the Unborn (Liguori/triumph, 2005).

Photo by sid Hastings

Chcieliśmy podjąć najbardziej etyczną, moralną decyzję w sprawie Liliany,” powiedziała Kate odnosząc się do swej córki którą nosiła w łonie przez 26 tygodni. Podczas badań we wczesnej fazie ciąży państwo Chetta dowiedzieli się, że u Lilianny istnieje wysokie ryzyko zespołu Downa. Po badaniu ultrasonograficznym przeprowadzonym w 20 tygodniu ciąży, Kate poszła na dalsze badania do Children’s Hospital w Filadelfii. Zdiagnozowano cytomegalowirusa. Powoduje przedwczesny poród i trwałe uszkodzenia lub niepełnosprawność. Lekarze doradzali rozwiązanie ciąży. „W zasadzie używali słowa „przerwać” powiedział Kate. „Oniemieliśmy, byliśmy w szoku. Wiedzieliśmy, że nie zamierzamy tego zrobić”. Liliana przyszła na świat martwa 25 kwietnia 2013 roku. „Siostra Kathleen odwiedziła mnie i została ze mną w szpitalu gdy wywołano poród”, mówi Kate. „takie wsparcie było bezcenne”. Z kolei doświadczenie Kate dało nazwę dla grupy Dar Lily. Nazwano ją na cześć Liliany, gdy Kate zaproponowała fragment z Pisma Świętego: „Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują, nie przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w swoim całym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich” (Mt 6:28-29).

Martin uznali, że Children’s Hospital w Filadelfii to najlepsze miejsce na narodziny i kardiologiczną pomoc dla Xavier’a. „Bez operacji wykonanej natychmiast przy porodzie,” – powiedziała Bea – „nasze dziecko by umarło”. Bea otrzymywała pomoc BNA a jej mentorka podpowiedziała, że BNA działa też w Filadelfii. gdy przyszedł czas rozwiązania, państwo Martin skontaktowali się z Siostrą Schipani i mentorką z Filadelfii. Obie organizacje były gotowe wesprzeć rodzinę w tym obcym dla nich mieście. BNA oraz Dar Lily zapewniły rodzinie wsparcie prenatalne na wiele tygodni przed narodzinami Xavier’a a także przez wiele miesięcy później. Siostra Schipani pokazała rodzinie miasto, zaaranżowała nocny chrzest i bierzmowanie w dzień narodzin Xavier’a. Operacja z kolei zakończyła się całkowitym sukcesem. „Xavier to prawdziwy cud” powiedziała jego mama. Chociaż nie każda historia ma takie szczęśliwe zakończenie, pomoc ośrodków jak BNA czy Dar Lily to błogosławieństwo dla rodzin które doświadczają zarówno smutku straty jak i radości. Kate Chetta, jest szczęśliwa że jej Liliana żyje w dobrych dziełach Daru Lily. „Jest nadzieja, dobro i sens, nawet podczas żałoby i straty,” powiedziała. Państwo Henthorn także uważają, że byli pod Bożą opieką podczas gdy tracili Lily-Ann Rose. „to było trudne dla mojej żony, było trudne dla mnie”, powiedział Michael. „Ale otrzymaliśmy tyle łask. Zbliżyliśmy się do siebie”. Strata córeczki spowodowała, że Andrea jest teraz bardziej zaangażowana o dzielność pro-life, także w modlitwy przed lokalną kliniką aborcyjną. Bierze udział w spotkaniach parafialnej grupy pro-life, a ostatnio szkolenie internetowe by zostać mentorem BNA. „Nasza rodzina zmieniła się na zawsze dzięki Lily-Ann”, powiedziała. „to niezwykłe, że tak malutka osoba może mieć aż taki wpływ”. Dziękujemy Tracy Winsor, współzałożycielce Be Not Afraid, za wkład w ten artykuł.♦


D O B RY O J C I E C

Rodziny mile widziane Najbliższy synod biskupów poświęcony będzie wyzwaniom współczesnych rodzin Brian Caulfield

B

Thinkstock

iskupi z całego świata zjadą się do Watykanu w październiku 2014 roku by wziąć udział w synodzie zwołanym przez Papieża Franciszka. Jego tematami są dom i rodzina. W ramach przygotowań biskupi zostali poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej związków między nauczaniem Kościoła a życiem rodzin, małżeństw i przekazywaniem wiary. Świeccy również proszeni są o wypełnienie tych ankiet, co może być świetną okazją dla Rycerzy oraz ich rodzin do przemyślenia roli wiary w życiu powszednim i w szerokim świecie. Ścisły tytuł synodu to „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. Dlaczego taki nacisk na łączenie rodziny z ewangelizacją? Samo utrzymanie spoistości rodziny jest trudne, a co dopiero nastawienie jej dodatkowo na szerzenie wiary. Ale synod ma podejść do zagadnienia w myśl nowej ewangelizacji, a ta nie jest zadaniem dla misjonarzy słanych do egzotycznych krain. Świeccy zawezwani są do dzielenia się Dobrą Nowiną w rodzinie i pracy, gdzie Kościół przestał być rzeczywistością przeżywaną przez ludzi formalnie ochrzczonych. to jest ten kontekst, w którym rodzina staje się głównym przekaźnikiem Dobrej Nowiny i od niej zależy czy przybliży dziecku Boga, czy wprowadzi dzieci w życie sakramentalne, czy ukształtuje sumienie zgodnie z przekazem iwary katolickiej. Rodziny są też ostoją każdej parafii, a w społeczeństwie pełnią szczególną rolę, gdy wspólnie świadczą o swej wierze Chrystusowej, „gotowe opowiadać o ożywiającej ich nadziei” (zob. 1 P 3:15). Rodzina, która trwa w wierze ze spokojem, cierpliwością i radością, pomimo wszelkich trudności, może być znaczącym świadkiem piękna oraz potrzeby łask Bożych. taka rodzina przez swój prosty przykład może przyciągnąć do Chrystusa tych, którzy szukają znaczenia w życiu i szczęścia w świecie pełnym krótkotrwałych bądź złudnych przyjemności. W Watykanie na wielką skalę były już co prawda obrady na temat rodziny. Zarządził je Papież Jan Paweł II w 1980 roku i owocem tamtych przemyśleń jest adhortacja apostolska

Familiaris consortio, do dziś uznawana za podstawowy wyznacznik w stosunkach księży z małżeństwami i rodzinami. Zadanie odnawiania i wzmacniania życia rodzinnego w małżeństwie to dziś jedna z największych trosk Kościoła. Dokument wstępny nachodzącego synodu ujmuje to w takie słowa: „Kryzys społeczny i duchowy, tak widoczny w dzisiejszym świecie, stał się wyzwaniem duszpasterskim w głoszeniu Dobrej Nowiny o rodzinie jako kamieniu węgielnym każdego narodu i każdej parafii”. Aż nadto wyraziście widać jak pop-kultura i media podważają sens oraz samo pojęcie trwania w małżeństwie. Materializm, konsumeryzm, separacja i rozwód dzielą też niejedną katolicką rodzinę. W dokumencie przygotowawczym biskupi zadają pytanie o to jak Kościół ma odpowiedzieć na sytuację i potrzeby rodzin. Jak rodziny mają się wspierać wobec nowych wyzwań i jak mają przeżywać swą wiarę? Ponadto dokument przygotowawczy zapytuje o pojęcie małżeństwa, umocowanie go w prawie naturalnym, jakość kościelnych nauk przedmałżeńskich, obejmowanie troską duszpasterską trwałych rodzin, powszechność i rezonans społeczny zamieszkiwania razem bez ślubu, w tym par homoseksualnych, i wreszcie – jak wiara przeżywana w domu odzwierciedla się w podejściu do życia i w religijnym wychowywaniu dzieci. Dokument przygotowawczy – zwany z łaciny lineamenta – można pobrać ze strony (vatican.va). Warto go przeczytać i przedyskutować, być może również z dziećmi. Pozwoli to wrócić do zadawania sobie ważnych pytań o miejsce wiary katolickiej w życiu rodzinnym. W jakim stanie będzie Kościół, którzy przekażemy kolejnemu pokoleniu zależy od odpowiedzi na dzisiejsze wyzwania. Jak to ujął Jan Paweł II: „Przyszłość świata i Kościoła zależy od przekazu w rodzinie” (Familiaris consortio, 75).♦ BRIAN CAuLFIeLD jest redaktorem Dobry Ojciec.

DALszyCH ARtykUłów I MAteRIAłów źRóDłOwyCH DLA kAtOLIków I ICH RODzIn szUkAJ nA www. DOBRyOJCIeC . ORg .

styCzeń 2014

♦ C O L U M B I A ♦ 16


RYC E R Z E

W

SPRAWOZDANIA Z DZIAł ALNOŚCI RAD, ZgROMADZeŃ I Kół gIeRMKóW KOLuMBA

A KC JI

Arcybiskup Większy Błogosławi Zakon na ukrainie W DNIu 6 listopada 2013 roku, arcybiskup większy Sviatoslav Shevchuk, głowa ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, poprowadził Boską Liturgię w Kijowie, na ukrainie, aby uczcić powstanie pierwszych rad Rycerzy Kolumba w tym kraju. Jak podano na 131-ej Konwencji Rady Najwyższej w sierpniu 2013 roku, Zakon założył dwie rady na ukrainie i okrągły stół na Litwie, stanowiące tym samym pierwszą międzynarodową ekspansję Rycerzy od momentu założenia pierwszych rad w Polsce w 2006 roku. W swojej homilii Arcybiskup Większy Shevchuk wyraził zadowolenie w związku z powstaniem Zakonu na ukrainie. „Rycerstwo zawsze było budulcem przyszłości, gdyż stanowiło nienaruszoną podstawę życia osobistego, rodzinnego oraz społecznego” – powiedział arcybiskup większy – „Rycerze Kolumba zostali założeni, by żyć zgodnie z ewangelią w ramach złożonej ŚNIADANIE DOBROCZYNNE Rada nr 15135 w Suttons Bay, w stanie Michigan, zorganizowała śniadanie charytatywne aby wspomóc lokalnego chłopca, który ma raka mózgu. Prawie 100 osób wzięło udział w imprezie, podczas której zebrano ponad 1500 dolarów, aby wesprzeć chłopca i jego rodzinę. POMNIK WOJSKOWY Rada nr 9852 im. Matki Bożej Sosnowej w Whiting, w stanie New Jersey, zaprojektowała, sfinansowała i zbudowała pomnik wojskowy pomiędzy kościołem pod wezwaniem Św. elżbiety Anny Seton i Domem Pamięci w Manchester. Pomysł projektu powstał w 2012 roku. Rycerze utworzyli 17 ♦ C O L U M B I A ♦

Członkowie rady nr 15800 im. Św. Włodzimierza na zdjęciu z arcybiskupem większym Sviatoslav Shevchuk, głową Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, w Patrirchalnym Soborze Zmartwychwstania Pańskiego w Kijowie, na Ukrainie. struktury społecznej, która panowała w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Cieszymy się, że rycerstwo zakorzenia się w życiu naszego Kościoła”. Do tej pory ponad 125 ukraińskich mężczyzn, w tym świeckich, kapłanów i biskupów wstąpiło w szeregi Rycerzy

komisję, aby znaleźć odpowiednie miejsce, architekta i ogrodnika. Ponad 150 osób wzięło udział w ceremonii poświęcenia pomnika, który poświęcony jest członkom wszystkich gałęzi służb wojskowych, zarówno byłym jak i obecnym. ROZRYWKA DLA WETERANÓW Zgromadzenie im. Świętego Krzyża w Lynchburg, w stanie Wirginia, zebrało w dwóch lokalnych kościołach 500 płyt CD i 300 filmów DVD dla pacjentów Centrum Medycznego dla Weteranów w Salem. tymczasem rada nr 7914 im. Św. Jana Franciszka Regisa w Hollywood, w stanie Maryland, zebrała filmy DVD w swojej parafii i w lokalnych szkołach

styCzeń 2014

Kolumba. Po liturgii, Arcybiskup Większy Shevchuk wziął udział w zebraniu organizacyjnym rady nr 15800 im. Św. Włodzimierza, które koncentrowało się na skutecznym przekazywaniu zasad Zakonu „ukraińskiej duszy”.♦

w celu utworzenia biblioteki filmowej w Domu dla Weteranów Charlotte Hall. LOTERIA Z WOŁOWINĄ Rada nr 8410 im. Ks. Adama A. Micka w Harrison, w stanie Arkansas, rozlosowała dwa kawałki wołowiny, które zostały podarowane przez parafianina. Podczas loterii zebrano 2554 dolarów na fundusz charytatywny rady. KOLACJA NA CZEŚĆ BISKUPA Rada nr 395 im. Ojca Roberta W. MacDonalda w Richmond, w stanie Wirginia, zorganizowała kolację na cześć biskupa Francisa X. DiLorenzo z Richmond z okazji 25-lecia sakry biskupiej. Wpływy z kolacji

przekazane zostały na konto programów, które pomagają osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Podczas tej ceremonii funkcjonariusze stanowi przekazali także biskupowi DiLorenzo 15 000 dolarów od Rady Stanowej Wirginii na wsparcie programu powołań diecezjalnych. KLINIKA ONKOLOGICZNA DS. PROSTATY Rada nr 6730 im. Josepha P. Doherty w Morristown, w stanie tennessee, gościła przejezdną klinikę badającą raka prostaty w Departamencie Zdrowia powiatu Hamblen. Ponad 160 mężczyzn skorzystało z badań, które były oferowane bez żadnych kosztów dla pacjentów.


RYC E R Z E W A KC J I

KONSERWACJA KOŚCIOŁA W ramach programu konserwacji kościoła, rada nr 7547 im. Arcybiskupa Fultona J. Sheena w elizabeth City, w stanie Północna Karolina, zainstalowała betonowe rampy dla inwalidów i wymieniła część chodnika przy kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny. Rycerze zerwali stare kawałki betonu i wywieźli tysiące kilogramów ziemi i kamieni podczas tego projektu. AKCJA UŚWIADAMIAJĄCA ALZHEIMERA Rada nr 4304 w Birmingham, w stanie Alabama, zorganizowała akcję uświadamiającą

Dwie dziewczyny biorą udział w wyścigu z workami podczas dnia dziecka zorganizowanego przez ks. Grzegorza Roszczyka z rady nr 15015 im. Świętego Ojca Pio w Starachowicach, w Polsce i przy wsparciu członków rady. Dzień wypełniony był przejażdżkami rowerowymi, grami i konkursami. Rycerze pracowali jako personel porządkowy podczas przejażdżki rowerowej, zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom i pomagając młodszym dzieciom na trudniejszych odcinkach trasy.

Alzheimera oraz program wsparcia w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. grupa organizuje sporadyczne rozmowy a także spotkania raz na dwa miesiące dla ludzi, których członkowie rodzin i przyjaciele żyją z tą chorobą. POMOC POLICJI Rada nr 9441 im. Wszystkich Świętych w Clinton, w stanie Indiana, zorganizowała charytatywną kolację ze spagetti, aby zebrać fundusze dla Policji w Clinton. Podczas imprezy zebrano 1600 dolarów, aby pomóc w zakupie nowego sprzętu. PODJAZDY DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH Rada nr 223 w Middleboro Lakeview, w stanie Massachusetts wykorzystała wpływy ze swojej corocznej akcji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby zbudować aluminiowy podjazd dla miejscowego 3-letniego chłopca, który cierpi na porażenie mózgowe. także rada nr 8129 im. Św. tomasza More w Dallas, w stanie Oregon, zbudowała podjazd w domu członka rady Kevina Kiela. Podjazd pozwoli synowi Kiela- timowi, wjeżdżać i wyjeżdżać bezpiecznie z domu na swoim wózku inwalidzkim. GOTOWANIE W CELACH CHARYTATYWNYCH Rada nr 11080 im. Matki Bożej Najświętszego Serca w West Brookfield, w stanie Massachusetts, zorganizowała pożywienie podczas dwóch akcji lokalnych. Rycerze przygotowali jedzenie na Dzień Dziedzictwa Brookfield, który obejmował rekonstrukcję obozu Wojny Domowej. Rycerze gotowali również hamburgery, hot dogi i kiełbaski na Festiwalu Szparagowym w mieście,

Rycerze Czwartego Stopnia z okolic Grand Junction, w stanie Kolorado, widoczni są na zdjęciu z zawodnikami Specjalnych Igrzysk Olimpijskich, którzy otrzymali medale w konkurencjach gimnastycznych podczas Letnich Igrzysk stanu Kolorado. Rada nr 13621 im. Niepokalanego Serca Maryi w Grand Junction sprowadziła członków z tak odległych miejsc jak Denver, aby zapewnić obsługę imprezy. Rycerze zapewnili wartę honorową na uroczystości otwarcia i wręczyli medale sportowcom.

zbierając 1500 dolarów na cele charytatywne. TURNIEJ RYBACKI Rada nr 2927 im. Biskupa Fenwicka w Fenwick, w stanie Ohio, zorganizowała coroczny turniej rybacki w ramach Specjalnych Igrzysk Olimpijskich. Każdemu z 28 zawodników przydzielono pomocnika rybackiego, który pomagał sportowcom wyciągać ich połowy. Rada zapewniła lunch, kolację i nagrody dla sportowców i ich rodzin. DOM HAITAŃSKI Rada Belltown nr 6190 w east Hampton, w stanie Connecticut, przeznaczyła 1 000 dolarów na cele Fundacji Zdrowia Haiti, na budowę nowego domu rodzinie w Jérémie, Haiti. Rada przekazała dodatkowo 150 dolarów odbiorcom domu na zakup ciężarnej kozy, która będzie pomagała w uzupełnienieniu dochodu rodziny.

POSIŁKI DLA STUDENTÓW Rada nr 9792 im. Świętej Rodziny w Marietta, w stanie georgia, gotuje regularnie dla studentów katolickich w placówce georgia Institute of technology. Na prośbę Ojca Kevina Peeka, pastora uczelni, Rycerze przygotowują posiłki w swoim centrum parafialnym i przewożą je do uczelni odległej o 18 mil, ponieważ centrum uniwersytetu katolickiego ma bardzo małą kuchnię. Posiłki z kolei zapewniają studentom możliwość do wzajemnych rozmów i wzmocnienia ich społecznościowej wiary.

Nowo dostępne! Wskazówki jak wysłać sprawozdania do działu „Rycerze w akcji” są teraz dostępne po polsku. Wskazówki można znaleźć na stronie www.kofc.org.

styCzeń 2014

♦ C O L U M B I A ♦ 18


RóBMy

WSZyStKO CO MOŻeMy ABy WSPIeRAĆ POWOłANIA .

WASZe

MODLItWy I WSPARCIe SĄ BeZCeNNe .

u t R Z y M u J M y W I A R ę Ż y WĄ

„StARAM SIę RACZeJ WSłuCHAĆ, NIŻ StAWIAĆ NA SWOIM” Nazywam to duchowością w lusterku bocznym – że patrząc wstecz łatwiej nam dostrzec dzieła Boże, niż wtedy, gdy toczą się dokoła nas. Wraz z Braćmi Szkolnymi pracowałem na studiach z dziećmi z marginesu społecznego i czułem spokój oraz spełnienie. Nie było w tym nic ekscytującego, po prostu delikatne przejawy łaski Bożej wspierające mnie w dalszej pracy. Prowadząc zajęcia szkole łatwo poczuć ewangeliczne wezwanie do miłości bliźniego – ucząc, kształtując, słuchając i towarzysząc młodym ludziom w ich drodze ku wierze. Każdego odnajduję w swoich uczniach Jezusa. Nasz założyciel św. Jan Chrzciciel La Salle prosił nas, byśmy kruszyli serca naszych uczniów. Ale to raczej oni kruszą moje. Zostałem zakonnikiem z poczucia odpowiedzialności za swe życie – staram się raczej wsłuchać w Boży głos, niż stawiać na swoim. Prowadzę życie modlitewne i wspólnotowe, starając się pozwolić Bogu prowadzić dzieła jako Jego narzędzie.

Photo by mary steinbacher

BRAt DAVID DeRADOORIAN, FSC Bracia Szkolni (lasalianie) Napa, Kalifornia, USA

Columbia Styczeń 2014  
Columbia Styczeń 2014  

Columbia Styczeń 2014