Page 1

RYC E R Z E KO LU M BA

S TYCZEN TYCZEń 2011 2010

COLUMBIA


RYC E R Z E KO LU M BA STyczeN 2011 ♦ Tom 91 ♦ NumeR 1

Siostra Mary Elizabeth ze zgromadzenia Sisters of Life, uczestnicząca w Marszu Życia w Waszyngtonie, D.C. Co roku w styczniu upamiętniając rocznicę sprawy Roe v. Wade, w marszu biorą udział tysiące osób.

A R t y K u ł y 2

budując lepszy świat W swym historycznym przemówieniu John Kennedy wezwał nas, byśmy pamiętali o boskim źródle praw i obowiązków obywatelskich. najwyższy rycerz carl a. anderson

3

Uczyć się wiary, żyć w wierze

5

W poszukiwaniu kuracji Przełomowe etyczne badania nad komórkami macierzystymi budzą nadzieję w zmaganiach rodziny poszukującej skutecznego leczenia. JOSEPH O’BRIEN

Cnota czystości jest niezbędna do ochrony i praktykowania prawdy o małżeństwie, tożsamości seksualnej i ludzkim życiu. najwyższy kapelan biskUp william e. lori

8

o komórkach macierzystych Rozmowa na temat nauki i etyki w badaniach nad komórką macierzystą.

9

1 ♦ COLUMBIA ♦

styCzeń 2011

rycerze w akcji

PAINTING: Rembrandt van Rijn, The Adoration of the Shepherds, 1824, National Gallery, London/Art Resource

COLUMBIA


BuDuJĄC LEPSZy ŚWIAt

„Nie ośmielimy się zapomnieć” W swym historycznym przemówieniu John Kennedy wezwał nas, byśmy pamiętali o boskim źródle praw i obowiązków obywatelskich Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson Pięćdziesiąt lat temu John F. Kennedy został zaprzysiężony jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Jego przemówienie inauguracyjne zainspirowało całe pokolenie Amerykanów. Słowa: „Nie pytajcie, co wasz kraj może zrobić dla was, lecz pytajcie, co wy możecie zrobić dla swojego kraju” stały się symbolem tej generacji. Wypowiedziane pod koniec wystąpienia były jego punktem kulminacyjnym. Jednak intelektualną podstawę przemówienia prezydent zawarł na samym początku, stwierdzając, że „te same rewolucyjne przekonania, za które walczyli nasi przodkowie, są wciąż rozważaną kwestią na całym świecie — wiara, że prawa człowieka nie są wspaniałomyślnie nadane przez państwo, lecz pochodzą od Boga”. Prezydent zakończył przemówienie tymi słowami: „idźmy naprzód, przewodząc krajowi, który kochamy, prosząc o błogosławieństwo i pomoc Boga, wiedząc jednak, że tu na ziemi Boże dzieło musi być prawdziwie naszym dziełem”. Kennedy odniósł zwycięstwo w najbardziej kontrowersyjnych i wyrównanych wyborach w historii Stanów Zjednoczonych. Większość opozycji wychodziła z założenia, że katolik nie może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zważywszy na te uprzedzenia, można było oczekiwać, że John Kennedy nie będzie przywiązywał zbyt dużej wagi do kwestii religijnych w swoim wystąpieniu. Stało się jednak inaczej. Gdyby ówczesna walka o prezydenturę odbywała się w obecnym klimacie

politycznym, sam wybór Kennedy’ego byłby mniej kontrowersyjny niż jego słowa. Biorąc pod uwagę toczącą się obecnie debatę na temat religii w Ameryce, jego przemówienie inauguracyjne wywołałoby prawdziwą burzę. Być może niektórzy byliby dziś zaszokowani obecnością ideałów religijnych w wystąpieniu tej wagi. Jednak tego typu zapatrywania pojawiały się na przestrzeni całej historii Ameryki. Poprzednik Kennedy’ego, prezydent Dwight D. Eisenhower rozpoczął swoje przemówienie inauguracyjne od prywatnej modlitwy. Eisenhower powiedział, że w tym momencie w historii, my, którzy cieszymy się wolnością, musimy na nowo głosić wiarę będącą nieprzemijającym wyznaniem wiary naszych ojców. Jest to wiara w nieśmiertelną godność człowieka, postępującego zgodnie z odwiecznymi moralnymi i naturalnymi prawami. Zarówno Kennedy jak i Eisenhower rozumieli, że nieprzemijające wyznanie wiary naszych ojców i rewolucyjne przekonania, o które walczyli, zostały zawarte przez tomasza Jeffersona w Deklaracji Niepodległości, gdzie napisał on, że każdy z nas otrzymał od Stworzyciela pewne niezbywalne prawa. Można by rzec, że dwudziesty wiek charakteryzował się walką między zwolennikami poglądu, iż nasze prawa „nie są wspaniałomyślnie nadane przez państwa, lecz pochodzą od Boga”, a tymi, którzy pragną zastąpić te „odwieczne moralne i naturalne prawa” ograniczoną władzą państwa. Kennedy i Eisenhower zdawali sobie z tego sprawę i był to jeden z powodów, dla

których obaj poparli podjętą w latach 50-tych inicjatywę dodania słów „a nad nim Bóg” („jeden naród a nad nim Bóg”) do treści Przysięgi Wierności Sztandarowi Stanów Zjednoczonych (u.S. Pledge of Allegiance). Inicjatywę tę popierali również Rycerze Kolumba. W mojej najnowszej książce „Poza podziałami” (Beyond a House Divided: the Moral Consensus Ignored by Washington, Wall Street and the Media) przedstawiam statystyczne dowody na to, że Amerykanie w przeważającej większości pozostają wierni fundamentom moralnego ładu naszego narodu. Dzięki tym danym powinniśmy nabrać większej pewności w głoszeniu tradycyjnych wartości moralnych, dających największą nadzieję na przyszłość naszego kraju i całego świata. Niektórzy uważają, że „rewolucyjne przekonania” należą do przeszłości. W przemówieniu inauguracyjnym John Kennedy sam dał najlepszą odpowiedź na ten zarzut: „Nie ośmielimy się zapomnieć dziś, że jesteśmy spadkobiercami tej pierwszej rewolucji”. (...) Nie chcemy przyglądać się, ani pozwalać na powolną destrukcję ludzkich praw, którym ten naród zawsze był wierny”. Niechaj Rycerze Kolumba pozostaną niezłomni w obronie „rewolucyjnych przekonań”, o których tak elokwentnie wyraził się nasz brat Rycerz i pierwszy katolicki prezydent Stanów Zjednoczonych. Vivat Jesus!

styCzeń 2011

♦ COLUMBIA ♦ 2


uCZyĆ SIĘ WIARy, ŻyĆ W WIERZE

Boży plan życia i miłości Cnota czystości jest niezbędna do ochrony i praktykowania prawdy o małżeństwie, tożsamości seksualnej i ludzkim życiu Najwyższy Kapelan Biskup William E. Lori Pojęcie czystości nie jest popularne we współczesnej kulturze. Często kojarzone jest z represją seksualną i zdecydowanie nie pasuje do seksualności lansowanej w przemyśle rozrywkowym. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego pokazuje nam zupełnie inny sposób patrzenia na czystość. Jest ona darem Boga i cnotą pozwalającą na osiągnięcie integracji płciowej i nabycie panowania nad sobą, które jest niezbędne do dawania siebie i służenia innym (488-489). Jest to istotny składnik budowania kultury życia. Czystość nie jest cnotą dostępną tylko dla nielicznych. Wszyscy, którzy otrzymali sakrament chrztu, są powołani do wzorowania swego życia na Chrystusie, formując cnotę czystości stosownie do różnych stanów swego życia i powołań kapłańskich. to formowanie ma miejsce poprzez pomoc sakramentalną, ascezę taką jak post, ćwiczenie się w cnotach moralnych, szczególnie w cnocie umiarkowania, która zmierza do opanowania rozumem namiętności (490). ZAMySł BOŻy Niektórzy, jak na przykład zakonnicy trzydzieści trzecią z serii wykładów Najwyższego Kapelana ks. Biskupa Williama E. Lori o formowaniu wiary dotyczy zagadnień 487-502 zawartych w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Poprzednie wykłady można znaleźć na stronie internetowej kofc.org

3 ♦ COLUMBIA ♦

styCzeń 2011

i księża, ślubują dziewictwo lub celibat, by w ten sposób służyć Bogu i Kościołowi niepodzielnym sercem. Podczas gdy osoby niepozostające w związkach małżeńskich są wezwane do praktykowania czystości we wstrzemięźliwości, również pary małżeńskie wezwane są do życia w czystości małżeńskiej. Oznacza to, że muszą przynajmniej powstrzymywać się od wszelkich aktów seksualnych poza małżeństwem (491). Nie są to reguły ustalone tylko przez człowieka. Pozwalają nam one również wzorować nasze życie na Chrystusie i Błogosławieństwach: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą“(Mt 5,8). Czystość respektuje nadane przez Boga i powiązane ze sobą cele ludzkiej płciowości polegające na wyrażeniu wzajemnej miłości małżonków w sposób otwarty na prokreację nowego życia (496). Jak ostrzega papież Paweł VI w encyklice Humanae Vitae (1968) oddzielenie miłości między małżonkami od prokreacji otwiera drogę aborcji i wielu innym zagrożeniom dla rodziny, prawdy o płciowości i godności życia ludzkiego. Szóste przykazanie mówi „Nie cudzołóż” i zabrania wszelkich form grzechu nieczystości, takich jak cudzołóstwo, masturbacja, nierząd, pornografia, prostytucja, gwałt i czyny homoseksualne. Grzechy te są o wiele cięższe, jeśli dokonywane są na małoletnich (492). Molestowanie seksualne, zwłaszcza jeśli jego sprawcami są przedstawiciele Kościoła, zasługuje na szczególne potępienie. W ostat-

nich latach władze kościelne podjęły odpowiednie kroki, by chronić przed nim dzieci i młodzież. Nauki Kościoła o czystości są często wypaczane i ośmieszane. Miało to miejsce nie tylko po tak zwanej rewolucji seksualnej z końca lat 60tych, ale tak jest i teraz. Oprócz tego daje się zauważyć pewną tendencję w orzecznictwie sądów i władz ustawodawczych, uznających za „prawa człowieka” praktyki seksualne będące w swej naturze destrukcyjne. W takich przypadkach władze cywilne nie wywiązały się z obowiązku stworzenia społeczeństwa w pełni szanującego godność osoby ludzkiej i instytucję małżeństwa i zapewniającego ochronę najsłabszym (494). Niestety rodzice i władze szkolne czasami pozwalają, a nawet zachęcają młodzież do aktywności seksualnej, podczas gdy formowanie czystości uważane jest za „niewykonalne”. WZAJEMNE OBDAROWANIE Mimo, że czystość jest często niewłaściwie rozumiana w naszej kulturze, stanowi ona podstawę powołania do małżeństwa. Płciowość nie jest jedynie źródłem przyjemności, ale jest podporządkowana dobrom miłości małżeńskiej, takim jak: jedność, wierność, nierozerwalność i otwarcie na płodność (495). Dlatego też Bóg nadał aktowi małżeństwa podwójne znaczenie: jednoczące — wzajemne obdarowanie się małżonków, i prokreacyjne — ot-


uCZyĆ SIĘ WIARy, ŻyĆ W WIERZE

warte na przekazywanie życia (496). Działania takie jak sterylizacja czy oddzielające antykoncepcja, prokreację od aktu są niemoralne i niezgodne z Boskim planem życia ludzkiego (498). Oczywiście istnieją powody, dla których regulacja poczęć jest moralnie dozwolona. Musi być ona jednak dokonywana nie z egoizmu czy presji z zewnątrz, lecz ze zgodnymi z obiektywnymi kryteriami moralnymi, poprzez okresową wstrzemięźliwość i odwoływanie się do okresów niepłodnych (497). Bezpłodne pary podejmujące próby, by mieć dzieci, muszą respektować

INtENCJE MODLItEWNE OJCA ŚWIĘtEGO

Ofiarowane w jedności z Papieżem Benedyktem XVI OGóLNA: Aby bogactwa świata stworzonego — jako cenny dar Boga dla ludzi — były chronione, dobrze wykorzystywane i dostępne dla wszystkich.

PHoToGRAPH oF PoPe: cNS photo/Paul Haring

MISyJNA: Aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność, dając świadectwo całemu rodzajowi ludzkiemu, że Bóg jest Ojcem wszystkich.

związek jedności i prokreacji aktu małżeńskiego. Procedury takie jak sztuczna inseminacja czy też zapłodnienie heterologiczne wprowadzające osobę z zewnątrz do pary małżeńskiej są niemoralne. Dzieci są darem Boga. Żadna para małżeńska nie ma „prawa” do posiadania dziecka i dla żadnej pary posiadanie dziecka nie powinno być ciężarem nie do udźwignięcia (499-500). Natomiast w momencie poczęcia dzieci mają nadane przez Boga „prawo do życia”. Jeśli mąż i żona starają się za wszelką cenę mieć dzieci, lecz po wyczerpaniu dozwolonych środków wciąż cierpią na bezpłodność, powinni wziąć pod

uwagę możliwość adopcji lub posługi na rzecz innych (501). Na zakończenie należy wymienić wykroczenia przeciwko godności małżeńskiej. Są to: cudzołóstwo, rozwód, poligamia, kazirodztwo, wolne związki, akty seksualne przed lub poza małżeństwem i tak zwane małżeństwa osób tej samej płci (502). Powinniśmy prosić o łaskę byśmy mogli otworzyć nasze umysły i serca na prawdę i piękno życiodajnych i trudnych nauk Kościoła o płciowości. Jesteśmy wezwani do postępowania zgodnie z tymi naukami i kierowania innych ku radosnemu i bogatemu życiu w cnocie czystości.♦

KAtOLICy MIESIĄCA

Św. Jan Nepomucen Neumann (1811-1860) Wspomnienie liturgiczne: 5 stycznia JAN NEPOMuCEN Neumann urodził się w Prochatyczach w ówczesnym Cesarstwie Austriackim (obecnie Czechy) w 1811 roku. Studiował teologię na uniwersytecie w Pradze przygotowując się do święceń kapłańskich. Jednak miejscowy ordynariusz odmówił mu udzielenia tego sakramentu z powodu zbyt dużej liczby księży w jego diecezji. Neumann zwrócił się o pomoc do innych biskupów w Europie, ale bez powodzenia. Wówczas zapoznał się z pracami Frederica Baragi, słoweńskiego księdza (później biskupa), który wykonywał posługę duszpasterską w Stanach Zjednoczonych, gdzie brakowało księży. to zainspirowało go do skontaktowania się z biskupami amerykańskimi. Neumann udał się do Nowego Jorku, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w 1836 roku. Początkowo pracował wśród niemieckich imigrantów w okolicach Nowego Jorku. Z czasem odczuł potrzebę do życia we wspólnocie i w 1840 roku wstąpił do zakonu redemptorystów. Dwa lata później złożył pierwsze śluby. W 1852 roku został

mianowany biskupem Filadelfii. Biskup Neumann w obliczu rosnącej społeczności katolickiej zorganizował system oświaty w diecezji, budując szkoły i parafie katolickie i zachęcając do wstępowania do zakonów. Dzięki znajomości języków obcych zetknął się z dużą grupą imigrantów przybywających do Ameryki w połowie XIX wieku, w okresie rosnących nastrojów antykatolickich i antyimigracyjnych. Neumann, mimo wielu dokonań uważał, że nie nadaje się na biskupa tak dużego miasta jak Filadelfia. Wysłał petycję do Watykanu, by go zastąpiono lub skierowano do mniejszej diecezji. Jednak Papież Pius XI nie zgodził się na jego prośbę. Biskup Jan Neumann zmarł na udar mózgu w wieku 48 lat. Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI podczas II Soboru Watykańskiego i kanonizowany w 1977 roku. Jest jak do tej pory pierwszym i jedynym świętym w uSA.♦

styCzeń 2011

♦ COLUMBIA ♦ 4


w

poszukiwaniu

kuracji

Przełomowe etyczne badania nad komórkami macierzystymi budzą nadzieję w zmaganiach rodziny poszukującej skutecznego leczenia. Joseph O’Brien

U

rodzone w odstępie trzech lat dzieci Peyton i Kayla Hadley rozpoczęły życie jako zdrowe i normalne. Przez pierwsze siedem lat rozwijały się prawidłowo, a gdy rozpoczęły szkołę powszechną, osiągały wysokie oceny w testach, wykazując ogromne umiejętności w czytaniu. I nagle gdy Peyton skończył 8 lat, sprawy potoczyły się inaczej. Jednym z pierwszych sygnałów, że coś jest nie w porządku, było to, że podczas czytania Peyton miał skłonność do raptownego przechylania głowy. „Na początku robił to od czasu do czasu” powiedział Bryan Hadley, ojciec Peytona i córki Kayla’y oraz członek rady Rogue River Council nr 1594 w Medford, Ore. „Zauważyliśmy, że jest mu coraz trudniej pracować oczami”. Po całej serii badań zleconych przez lekarzy i okulistów, rodzina Hadleyów otrzymała w końcu 9 listopada 2007 wyjaśnienie problemu dziecka. Peyton chorował na niszczącą system nerwowy chorobę, znaną jako choroba Niemanna Picka, typ C (NPC). Prawie zawsze prowadzi ona do śmierci i nie ma na nią lekarstwa. Chociaż badania w kierunku występowania choroby u trzeciego dziecka Hadleyów, Jonah okazały się negatywne, Kayla mniej więcej rok później została także zdiagnozowana jako chora na NPC. PROMuJĄC EtyCZNE BADANIA Gdy Bryan i jego żona Laura oprzytomnieli z szoku, połączyli ufność w Boga oraz naukę i rozpoczęli własne studia tego schorzenia. Odkryli, że NPC znajduje się w grupie ponad pięciu tysięcy tzw. „osieroconych chorób” — czyli rzadkich schorzeń, które często dotykają dzieci, a ponieważ są w większości ignorowane przez środowiska farmaceutyczne, nie ma wielkiej nadziei na ich wyleczenie. Zaburzenie metaboliczne, które uniemożliwia komórkom właściwe przetwarzanie cholesterolu, czyli NCP, jest tak rzadką chorobą, że mówimy jedynie o 500 zdiagnozowanych przypadkach na świecie. Pacjenci NCP zazwyczaj cierpią z powodu powiększonej wątroby i trzustki, gdzie odkładają się złogi cholesterolu. uszkodzone komórki także niszczą centralny system nerwowy, prowadząc do niedorozwoju małej motoryki. Innym niepokojącym objawem choroby jest pionowe porażenie spojrzenia — które w przypadku Peytona uwidoczniło się podczas czytania. Ponieważ NPC za-

Pomimo rzadkiej choroby prowadzącej do degeneracji system nerwowego, zwanej Niemann-Pick, typ C, dwoje najstarszych dzieci Hadleyów, Peyton i Kayla, nadal pozostaje aktywnymi i wraz z rodziną bierze udział w uroczystościach swej katolickiej parafii w Medford w Oregonie. 5 ♦ COLUMBIA ♦

styCzeń 2011


styCzeń 2011

♦ COLUMBIA ♦ 6


ROSNĄCA NADZIEJA Hadleyowie wierzą, że dorosłe komórki macierzyste nie tylko zabezpieczają etyczną podstawę prowadzonych badań, ale także kryją jedną z największych nadziei na znalezienie kuracji. Hadleyowie mówią, że najbardziej wiarygodne szacunki odsuwają rzeczywistą możliwość osiągnięcia terapii na co najmniej 10 lat, ale przy pomocy placówek takich jak Instytut Badań Komórek Macierzystych im. Jana Pawła II z Iowa City w Iowa, pracują, aby przyspieszyć te prognozy. Dr. Alan Moy założył instytut w 2006 roku również dlatego, że wśród świeckich instytucji nie było placówki etycznych badań nad komórką macierzystą oraz dlatego, że rząd słabo finansuje badania nad dorosłymi (somatycznymi) komórkami macierzystymi. Pierwszym krokiem Moy’a i jego kolegów w kierunku kuracji na NPC było wyhodowanie szczepu dorosłej komórki macierzystej z tkanki tłuszczowej Peytona i Kayle’a. teraz pracują nad rozwojem metod wygenerowania pluripotencjalnych komórek macierzystych — komórek o takich samych możliwościach różnicowania się jak macierzyste komórki embrionalne. „Chcemy wykorzystać dorosłe komórki macierzyste i z powrotem przeprogramować je genetycznie do najbardziej prymitywnego stanu” — wyjaśnia Moy, dodając, że takie komórki nie powodują kontrowersji etycznych. Moy powiedział, że gdy zostanie odniesiony sukces przy rozwinięciu tych metod, lekarze będą mogli wykorzystać powstałe komórki do walki z NCP, traktując je jako narzędzie lub terapię. „Kiedy mówię o narzędziu, mam na myśli to, że pobieramy komórkę od chorego pacjenta, tworzymy model komórki macierzystej, a następnie stosujemy aprobowane wcześniej lekarstwo” — wyjaśniał Moy. „Jest nadzieja, że lekarstwo przeniknie do komórki i połączy się z genetycznie zmutowaną proteiną. Wówczas pomoże przywrócić całkowicie albo częściowo zmutowaną proteinę do bardziej prawidłowego funkcjonowania”. W sposób bardziej bezpośredni — mówi Moy — komórki macierzyste mogą być wykorzystane jako rodzaj leczenia. „W przy7 ♦ COLUMBIA ♦

styCzeń 2011

padku niektórych chorób, dorosła komórka macierzysta może być w stanie częściowo lub całkowicie przywrócić funkcjonowanie organu” — dodaje. Dzięki już poczynionemu postępowi w badaniach naukowcy z instytutu National Institute of Health Chemical Genomics Centre w Bethesda, Md, ogłosili we wrześniu, że użyją sczepu komórek otrzymanych od dzieci Hadleyów, aby rozpocząć identyfikowanie leków mogących leczyć NPC. Równocześnie, pracując z innymi pacjentami dotkniętymi tzw. „Osieroconymi chorobami” naukowcy z Instytutu Badań Komórek Macierzystych im. Jana Pawła II planują stworzenie banku komórek specyficznych chorób i dać nadzieję wielu rodzinom takim jak Hadleyowie. ŻyĆ Z NADZIEJĄ W Stanach Zjednoczonych jest nie więcej niż 100 przypadków choroby NCP, Hadleyom nie było więc trudno stworzyć sieć rodzin zmagających się z chorobą. „Rozmawiamy ze sobą. Podzielają naszą opinię w tym temacie i wraz z nami popierają badania nad dorosłą komórką macierzystą” mówi Bryan. Hadleyowie zdają sobie sprawę z tego, że są też tacy, którzy leczenia NCP upatrują w embrionalnej komórce macierzystej, ale wiedzą też, że sami wraz z innymi stowarzyszonymi w sieci rodzinami trwają przy prawdzie. Postrzegają to za jeszcze jeden znak nadziei w ich pracy. „Wedle ostatnich doniesień dorosłe komórki macierzyste nie tylko zapewniają możliwość etycznego wyboru badań nad komórką macierzystą, ale dowiedziono też, że niosą największą nadzieję na leczenie i wyleczenie rzadkich chorób” mówi Laura. Wedle Hadeleyów ich córka Kayla jak dotąd nie ma dostrzegalnych objawów choroby z wyjątkiem powiększonej trzustki. Stan Peytona jednak „poszedł znacznie dalej”. „Ma wiele typowych objawów” mówi Laura. Pogorszyła się zdolność chodzenia i bez podania leku w końcu skończy na wózku inwalidzkim, a następnie zostanie przykuty do łóżka i aby mu pomóc w odżywianiu, trzeba będzie zaintubować go wprost do żołądka. Niemniej jednak Peyton nadal chodzi do szkoły parafialnej Hadleyów i gra w szkolnej drużynie koszykowej. „Nie może już przystępować do testów, ale nadal cieszy go nauka i skupianie uwagi” dodaje Laura. „Szczególnie lubi się uczyć historii oraz religii. Nie ma dnia, aby nie opowiedział nam czegoś o świętym patronie dnia”. Kayla natomiast jest obecnie w piątej klasie i nadal zajmuje ją gra na saksofonie i ciągle chodzi na lekcje tańca. Czasami to ogromne zmaganie, by pokonać przeciwności i w jej stanie utrzymać prawie normalne funkcjonowanie. „Nie możemy pić mleka od krowy, więc pijemy ryżowe” — mówi dziewczynka, opisując ich ścisłą dietę beztłuszczową. Dodaje też, że szkoła nie jest takim problememjak badania medyczne, przez która ona i jej brat muszą przejść. „Kroplówki, jakie przyjmujemy, nie są takie okropne, ale muszą nas za każdym razem kłuć igłą, a to boli” mówi, dodając, że kiedy nie jest lekko, prosi ukochaną Świętą tereskę od Dzieciątka Jezus o wstawiennictwo.♦ Korespondencja JOSEPHA O’BRIEN z Wisconsin

PReVIouS SPReAD: Photos by Jared cruce

zwyczaj prowadzi do pewnego regresu mentalnego, często nazywana jest „młodzieńczym Alzheimerem”. Kiedy Hadleyowie dowiedzieli się, z czym będą musieli się zmierzyć, założyli organizację non-profit i nazwali ją Hadley Hope (hadleyhope.com). Celem pracy organizacji jest znalezienie odpowiedniego leczenia. Ponadto, aby uświadomić społeczeństwu występowanie często niezdiagnozowanej NPC, organizacja od 2007 roku zebrała ponad 211 tysięcy dolarów. „Jedynym sposobem, aby zrobić coś w sprawie choroby jest pozyskanie pieniędzy na przeprowadzenie badań” — wyjaśnia Laura. „Od razu zastanawialiśmy się nad tym, co by się stało, gdyby naukowcy znaleźli możliwość leczenia NPC przy wykorzystaniu embrionalnych komórek macierzystych” — mówi Bryan. „Czy zastosowalibyśmy taką terapię u naszych dzieci? Odpowiedź była negatywna. Byłoby to pozbawianie kogoś życia po to, żeby ocalić nasze dzieci, a to nigdy nie zgodzi się z naszą wiarą”. to nie znaczy, że to była łatwa decyzja, dodaje Laura „Gdyby istniała terapia zakładająca udział embrionalnych komórek macierzystych to przyjęlibyśmy to z rozdartym sercem. Ale wiem, co mówi nasza wiara — i wierzymy w to głęboko”.


O KOMÓRKACH MACIERZYSTYCH Rozmowa na temat nauki i etyki w badaniach nad komórką macierzystą ABy ułAtWIĆ czytelnikom zrozumienie badań prowadzonych nad komórkami macierzystymi i wyjaśnić typowe nieporozumienia, Columbia przeprowadziła rozmowę z Dr. David Prentice, który jest uznanym na świecie ekspertem w dziedzinie badań komórki macierzystej i klonowania. David Prentice, doktor biochemii, został poproszony przez Rada Prezydenta uSA ds. Bioetyki (U.S. President’s Council on Bioethics) do sporządzenia raportu na temat badań nad dorosłą komórką macierzystą w 2004 roku. colUmbia: co to są komórki macierzyste i jakie są ich różne rodzaje? PRENtICE: Komórki macierzyste mają dwie główne cechy. Rosną oraz dzielą się, tak więc zawsze jest dostępny materiał komórkowy, mogą też zamieniać się w każdą z najróżniejszych tkanek ciała. Obecnie rozróżniamy trzy typy komórek macierzystych. Embrionalną komórkę macierzystą, która pochodzi z młodego embrionu, mniej więcej tydzień po zapłodnieniu i aby ją pozyskać, trzeba zniszczyć młode życie. Prócz oczywistego problemu etycznego, komórki te, rosnąc, próbują wytworzyć wszystkie tkanki równocześnie. W rezultacie po 30 latach badań nad embrionalną komórką macierzystą — najpierw prowadzonych na myszach, a następnie na embrionalnych komórkach macierzystych człowieka — badacze nadal nie potrafią kontrolować ich wzrostu. Komórki wszczepiane myszom doświadczalnym wykazują tendencje do wytwarzania guzów (potworniaków). Powstają też problemy z odrzuceniem przeszczepów i z formowaniem dojrzałych, funkcjonalnych tkanek. Z praktycznego punktu widzenia, komórki te nie są bardzo dobre w leczeniu klinicznym. Drugim typem są dorosłe komórki macierzyste. Rodzimy się z nimi i znajdują się we wszystkich naszych tkankach i organach. Są także w krwi pępowinowej oraz w łożysku. Nie ma etycznego problemu z dorosłymi komórkami macierzystymi — nie musimy krzywdzić dawcy. Od dziesięcioleci zastosowanie dorosłych komórek macierzystych dowodzi, że są zdolne do naprawiania lub zastępowania chorej tkanki. Były stosowane w wielu leczeniach w ciągu ostatnich 5-10 lat, także przy uszkodzeniu rdzenia kręgowego, w młodzieńczej cukrzycy, chorobach serca i w wielu innych przypadkach. W końcu jest też nowszy typ komórki macierzystej, coś w rodzaju typu pośredniego. Określa go termin indukowana pluripotencjalna komórka macierzysta iPS. Powstaje z pobrania normalnych komórek, jak na przykład komórki skóry i przez dodanie do niej genów, które mogą przeprogramować jej zachowanie. Komórki te wyglądają i działają jak embrionalne komórki macierzyste, jednak mogą być pozyskane w etyczny sposób w laboratoriach. Nie wchodzi tu w grę ani embrion, ani jajeczko matki, ani też żadna z technik klonowania. colUmbia: jak wiele jest dziś rodzajów leczenia dorosłą komórką macierzystą? PRENtICE: Co najmniej 73 zostały zweryfikowane przez opublikowane badania naukowe, obecnie chyba zbliżamy się do osiemdziesiątki. Ostatnie statystyki wskazywały, że na całym świecie ponad 50 tysięcy pacjentów rocznie otrzymuje transplantacje dorosłych komórek macierzystych.

colUmbia: jakie są różnice w finansowaniu i wsparciu badań nad dorosłą komórką macierzysta a embrionalną komórką macierzystą ? PRENtICE: Rząd federalny zabezpiecza więcej funduszy na badania dorosłej komórki macierzystej niż embrionalnej, chociaż to się zmienia. Badania nad komórką embrionalną w ciągu ostatnich dziewięciu lat otrzymały ponad pół miliarda dolarów podatnika, a stopień wzrostu kwoty robi się gwałtowny, gdy mówimy o wsparciu federalnym. Większość funduszy na dorosłą komórkę macierzystą nie idzie na nowe badania i testy kliniczne nad chorobami takimi jak choroby serca, wylew czy cukrzyca. Niektóre stany wrzuciły w badania nad macierzystą komórką embrionalną miliardy, podczas gdy znacznie mniej przypadło na badania nad dorosłą komórką macierzystą. colUmbia: dlaczego miałoby być więcej motywów ekonomicznych w finansowaniu badań nad embrionalną komórką macierzystą niż nad dorosłą komórką macierzystą? PRENtICE: Można opatentować szczepy embrionalnej komórki macierzystej. Każdy, kto jest zainteresowany badaniami nad komórką embrionalną, chce mieć swój szczep embrionalnej komórki macierzystej, aby ją opatentować, a potem zebrać profity. Nawet jeśli nie wyniknie z tego żadne leczenie, każdy naukowiec czy firma, która chce pracować z tymi komórkami, musi ponieść opłaty licencyjne. Robi się więc pieniądze na niszczeniu embrionów, hodowaniu komórek i sprzedawaniu tych komórek dla dalszych badań laboratoryjnych. colUmbia: jak można porównać prawo i leczenie w stanach zjednoczonych w kwestii badań nad komórką macierzystą z obserwowanymi za granicą? PRENtICE: W Stanach Zjednoczonych na poziomie federalnym nie ma prawnych restrykcji wobec badań nad embrionalną komórką macierzystą ani nawet wobec klonowania. W niektórych krajach, takich jak np. Włochy, niszczenie ludzkiego embrionu jest sprzeczne z prawem, a w krajach takich jak Wielka Brytania czy Chiny, prawo jest bardzo liberalne w tej kwestii. Ameryka pozostaje w tyle w kwestiach badań nad dorosłą komórką macierzystą oraz w leczeniu. Niemcy, które od wczesnych lat 1990 zakazały niszczenia ludzkiego embrionu, są wśród nielicznych krajów świata, które przodują w nowoczesnym leczeniu poprzez dorosłą komórkę macierzystą. W rzeczywistości jest tak, że niektórzy amerykańscy naukowcy po raz pierwszy zastosowali leczenie dorosłą komórką macierzystą w innych krajach, ponieważ nie mogli uzyskać ani finansowania ani zainteresowania w Stanach. colUmbia: czy badania nad dorosłą komórką macierzystą stoją przed wielkimi wyzwaniami? PRENtICE: Ponieważ w mediach słyszymy często „badania nad komórką macierzystą” bez dodanego przymiotnika, ludzie automatycznie zakładają, że chodzi o komórkę embrionalną. Ci, którzy wspierają badania nad macierzystą komórką embrionalną, twierdzą następnie, że „druga strona” jest przeciwna jakimkolwiek badaniom. Jednakże my wspieramy badania nad dorosłą komórką macierzystą. Wspieramy wszystko, co nie wyrządza szkody i co nie niszczy ludzkiego życia. Wspieramy prawdziwą naukę. Badania nad embrionalną komórką macierzystą są szczątkową i nieetyczną nauką. Im szybciej jej zaniechamy, tym lepiej.♦

styCzeń 2011

♦ COLUMBIA ♦ 8


RYC E R Z E

W

A KC JI

SPRAWOZDANIA Z DZIAł ALNOŚCI RAD, ZGROMADZEń I Kół GIERMKóW KOLuMBA

SPRZEDAŻ BRZOSKWIŃ

Rada nr 9597 im. Matki Boskiej Fatimskiej w Lakewood w stanie Kolorado sprzedała parafianom 575 skrzynek brzoskwiń w ramach programu wspierania powołań kapłańskich. 6.000 dolarów, które uzyskano ze sprzedaży, zostanie przekazane 12 seminarzystom na pomoc w studiach. Na zdjęciu członkowie Zgromadzenia im. Matki Bożej z Guadalupe w Pinecrest na Florydzie wraz z wolontaruszami pokazują artykuły pierwszej pomocy przeznaczone dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti. W rok po katastrofalnym trzęsieniu, które miało miejsce 12 stycznia 2010 roku istnieje wciąż ogromne zaptrzebowanie na pomoc. Rycerze zebrali żywność, wodę i artykuły medyczne, które zostały wysłane kontenerem w ramach trwającej pomocy humanitarnej.

RENOWACJA POKOI

Członkowie Rady nr 14260 im. Matki Marianne Cope, działającej przy Syracuse university w stanie Nowy Jork pomalowali szereg pomieszczeń w budynku organizacji charytatywnej Ronald McDonald House of Central New york. Organizacja ta zapewnia pobyt rodzinom chorych dzieci, leczonych w miejscowych szpitalach.

goście mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i okazać poparcie dla jednostek odbywających służbę w Iraku i Afganistanie. Jerry Jodry z kombatanckiej organizacji Veterans of Foreign Wars (VFW) wygłosił główne przemówienie. W imprezie wzięli udział przedstawiciele wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych.

SZKOLNY OBIAD

Rada nr 10799 im. Matki Bożej Skalnickiej w Sierra Vista w stanie Arizona przygotowała obiad (spaghetti) na rzecz szkoły katolickiej All Saints Catholic School. Podczas imprezy połączonej z loterią i sprzedażą cegiełek na budowę chodnika zebrano 7.500 dolarów na potrzeby szkoły.

Rada nr 3294 we Flemington w stanie New Jersey przekazała 1.872 dolary organizacji Life Choices z okazji jej 10-lecia. Life Choice promuje budowanie zdrowych rodzin, zapewniając prenatalne usługi medyczne, pomoc materialną rodzinom w potrzebie i poradnictwo.

ELEKTRONICZNA TABLICA

Członkowie Rady nr 6767 im. arcybiskupa Johnsona w Abbotsford w kanadyjskiej prowincji British Columbia zakupili wózek inwalidzki dla

Rada nr 7272 im. Matki Bożej Gwiazdy Morza w Gulf Breeze na Florydzie przekazała kościołowi im. św. Anny 12.000 dolarów na zainstalowanie masztu flagowego i elektronicznej tablicy z nazwą kościoła.

“WOJSKOWE” ŚNIADANIE

Rada nr 14457 im. św. Jana Neumanna w Sunbury w stanie Ohio sponsorowała “wojskowe” śniadanie dla kombatantów i ich rodzin z powiatu Delaware. Zaproszeni

9 ♦ COLUMBIA ♦

styCzeń 2011

Rada nr 13171 im. św. Wincentego de Paul w Olongapo City na filipińskiej wyspie Luzon zorganizowała półroczny program żywienia uczniów w lokalnej szkole podstawowej. W każdy piątek Rycerze przygotowywali lunch dla około 80 uczniów. RYBNY OBIAD

Rada nr 1706 im. księdza Franka J. Adriana w Poplar Bluff w stanie Missouri przygotowała rybny obiad w ramach pomocy Lukowi Wagnerowi cierpiącemu na raka jamy ustnej. Zebrano ponad 4.300 dolarów na opłacenie kosztów leczenia chorego.

księdza Benno Burghardtowi, który ma trudności z chodzeniem. Członek rady John A. Brown zwrócił uwagę na problem księdza podczas konferencji w Wiktorii.

WÓZEK INWALIDZKI DLA KSIĘDZA

SZKOLNE LUNCHE JUBILEUSZOWA DAROWIZNA

Członkowie Rady nr 8226 im. Ina Ng Laging Saklolo w Nueva Ecija na filipińskiej wyspie Luzon sortują paczki zebrane przez Radę dla 230 biednych rodzin.

POMOC DLA HOSPICJUM

Rada 1623 w McMinnville w stanie Oregon zorganizowała charytatywne śniadanie, na którym zebrano 400 dolarów dla miescowego hospicjum. Rachel Walker, córka Stewarta E. Walkera III, członka Rady nr 11815 im. św. Ignacego Loyoli we Frederick w stanie Maryland pokazuje kciuk do góry, używając modułu powiększającego obraz komputera. Rycerze zebrali ponad 2.000 dolarów na zakup oprogramowania dla Rachel, która urodziła się z poważną wadą wzroku i używa tego programu do czytania i odrabiania lekcji.

Nowo dostępne! Wskazówki jak wysłać sprawozdania do działu „Rycerze w akcji” są teraz dostępne po polsku. Wskazówki można znaleźć na stronie www.kofc.org.

Columbia Styczeń 2011  

Columbia Styzceń 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you