Page 1

RYC E R Z E KO LU M BA

´ GRUDZIEN

2012

COLUMBIA


RYC E R Z E KO LU M BA G R U D Z I E N´ 2 0 1 2 ♦ T O M 9 2 ♦ N U M E R 1 2

COLUMBIA

Najwyższy Kapelan Arcybiskup William E. Lori z Baltimore w procesji z relikwią peleryny Św. Juana Diego podczas Festiwalu Guadalupe, wspólnie zorganizowanych przez Rycerzy Kolumba i archidiecezję Los Angeles w sierpniu tego roku.

A R T y K u ł y Kluczem do nowej ewangelizacji jest strzec, okazywać i dzielić się miłością przez rodziny chrześcijańskie. najwyższy rycerz carl a. anderson

3 dar wiary Przekazując prawdę i miłość Bożą, przekazujemy też dar wiary, który sami otrzymaliśmy.

11 posłańcy wielkiej radości Rycerze całej Kanady obchodzą święta Bożego Narodzenia w duchu poświęcenia i miłosierdzia. sebastien lacroix

13 rycerze Śródziemia

najwyższy kapelan

Zainspirowana katolicyzmem autora J.R.R Tolkiena powieść fantasy podejmuje motywy rycerskości, szlachetności i cnót.

arcybiskup williaM e. lori

stratford caldecott

5 oddając cześć Matce bożej

16 niech czas dla nas pracuje

Festiwal Gwadelupy podkreśla wspólne chrześcijańskie korzenie kontynentu i uniwersalne przesłanie Matki Bożej.

Możemy się postarać żeby znaleźć równowagę między życiem zawodowym a domem.

alton pelowski

randy hain

1 ♦ COLUMBIA ♦

grUdzIeń 2012

COVER: “Mother of Life” by Nellie Edwards, distributed by NelsonGifts.com

2 Misja rodzin chrześcijańskich


BuDuJĄC LEPSZy ŚWIAT

Misja rodzin chrześcijańskich Kluczem do nowej ewangelizacji jest strzec, okazywać i dzielić się miłością przez rodziny chrześcijańskie Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson

W PAźDZIERNIKu MIAłEM za- nawet jeśli nie używamy do tego słów. szczyt służyć jako audytor na synodzie To co jest „nowe” w ewangelizacji to biskupów poświęconym nowej ewan- nie treść świadectwa, ale to, że dajemy gelizacji i przekazywaniu wiary. Synod to świadectwo w społeczeństwach, które małżonków chrześcijańskich, by żyć odbył się w Watykanie pod okiem pa- już kiedyś słyszały o Dobrej Nowinie, miłością i dzielić się nią jest osią misji pieża Benedykta XVI i był niezwykłą ale ją odrzuciły. Nasze świadectwo dla rodziny w świecie. szansą współpracy z biskupami i kardy- świata sceptyków i cyników nie jest Z tej racji chrześcijańska rodzina nałami z całego świata, zebranymi dla oparte o to, co mówimy, gdyż oni już to podejmująca zadanie, by „stać się tym, krzewienia wielkiej ewangelizacyjnej słyszeli, ale o to jak działamy i żyjemy – czym jest” (por. Fam. cons. 17) – żywą misji Kościoła. czy potrafimy dochować spójności słów ikoną w świecie komunii Trójcy Świętej „Nowa ewangelizacja” wywodzi się z i czynów. – ta rodzina znajduje się w samym podkreślonego na ostatnim soborze W swoim wystąpieniu na synodzie środku kościelnej misji ewangeliza„powszechnego wezwania do świętości” skupiłem się na roli rodziny. To chrześ- cyjnej. Gdy zaś rodzina odpowiada na (rozdział V Lumen gentium). to zamierzenie Stwórcy, staje Kładąc nacisk na świeckich się „kościołem domowym”. ojcowie soborowi wspomTakie są źródła zaciekłej Jak najzupełniej jesteśmy wezwani nieli, że choć „społeczne role obrony przez Kościół katolicki do bycia misjonarzami, do głoszenia oraz obowiązki w życiu są na przestrzeni wieków jedności zróżnicowane (…) to święprawnej i sakramentalnej każdego dnia Ewangelii tym, którzy tość jest jednaka”. rodziny oraz przywiązanie RycPowtarzamy, że każda kaerzy Kolumba do krzewienia są wokół nas, nawet jeśli nie toliczka i każdy katolik prawdziwie chrześcijańskiego używamy do tego słów. wezwani są do świętości. To modelu rodziny. Nakłaniamy znaczy, że katolicy są wezwani do podejmowania różnych dzido realizowania tej świętości w swoim cijańska rodzina sama w sobie nosi ałań w ramach dzieła nowej ewangelizażyciu: czy jako duchowni i zakonnice, posłannictwo. Jak to oddał błogosław- cji, niemniej najważniejszym z nich jest mężowie i żony, ojcowie i matki, pra- iony Jan Paweł II: „Zadaniem rodziny świadomość, że to chrześcijańskie cownicy, pracodawcy, konsumenci, jest strzec, okazywać i dzielić się miłoś- rodziny potrzebują wsparcia w przeżysąsiedzi, parafianie czy obywatele. cią” (Familiaris consortio, 17). Rodzina waniu rzeczywistości sakramentalnej Jak to święci ukazywali tylekroć w his- chrześcijańska jest wezwana, by być swego podstawowego posłannictwa. W tym zadaniu jako Rycerze torii, świętość w życiu nieodzownie łączy odbiciem łączności wewnętrznej Trójcy się z dawaniem świadectwa w życiu Świętej oraz Bożej miłości do człowieka. Kolumba szczególnie zwracamy się ku codziennym. Świadectwo zaś jest podCo więcej, rodzina chrześcijańska jest Świętej Rodzinie i ku błogosławstawową formą ewangelizacji naszych zdolna odsłaniać miłość i dzielić się nią, ionemu Janowi Pawłowi II, który modczasów. Osią tej nowej ewangelizacji jest gdyż jest założona mocą małżeństwa lił się, by „każda rodzina mogła koncept, że dzieło ewangelizacji nie jest sakramentalnego. Chrześcijańscy szczodrze wpisać się w nadejście podejmowane przez elitę – jak dotąd – małżonkowie od początku otrzymują królestwa Bożego na ten świat”, a wstawiennictwo Świętej ale jest obowiązkiem każdego ochrzc- miłość zarówno jako daną jak i zadaną. „przez zonego chrześcijanina. Jak najzupełniej Natura tego, co jest dane i zadane została Rodziny z Nazaretu mógł Kościół jesteśmy wezwani do bycia mis- wyłożona jasno przez papieża Pawła VI owocnie prowadzić swą misję w całym jonarzami, do głoszenia każdego dnia w Humane vitae i przez papieża Jana świecie w rodzinach i przez rodziny”. Vivat Jesus! Ewangelii tym, którzy są wokół nas, Pawła II w Familiaris consortio. Zadanie

grUdzIeń 2012

♦ COLUMBIA ♦ 2


uCZyĆ SIĘ WIARy, ŻyĆ W WIERZE

Dar wiary Przekazując prawdę i miłość Bożą, przekazujemy też dar wiary, który sami otrzymaliśmy Najwyższy Kapelan Arcybiskup William E. Lori

O TEJ PORZE roku zaprząta nas py- to najpierw upewnijmy się, że nasza tanie, czym obdarować rodzinę i własna jest żywa i uporządkowana. przyjaciół w Boże Narodzenie. Choć Papież Benedykt XVI obwieścił przestrzenią, w której serce Chrystus wielu z nas będzie w pośpiechu Rok Wiary, abyśmy na nowo ot- przemawia do naszego serca i uzdalkupować prezenty na ostatnią chwilę, worzyli serca na Chrystusa jako nia nas do spojrzenia na świat i to poniższe słowa wcale nie ułatwią człowieka i na świeżo odczytali znaki samych siebie na nowo. Wreszcie wyboru w sklepie. Dotyczą bowiem jego miłości do nas. Wiara jest przez modlitwę otrzymujemy siłę, nieco innego obdarowywania. Nie kluczem, by ta miłość się odsłoniła odwagę, mądrość i zrozumienie chodzi o przedmioty, które sobie oraz przeniknęła nadzieją i szczęś- niezbędne do przekazania wiary w wręczamy, ale dar z siebie dla innych. ciem. Gdy pozwolimy miłości Chrys- sposób, jaki sobie tego życzy nasz Dar, który odmienia wszystko. tusa zajaśnieć, wtedy odkrywamy, że Bóg. Zwłaszcza dar wiary. nauczanie Kościoła nie ogranicza nas Rozniecanie wiary modlitwą to Takie obdarowywanie się pierwszy krok. Czego jeszcze przychodzi na myśl, gdy trzeba? Nade wszystko krzyżują się Adwent, Rok Wiary miłosierdzia, jednego z fiNasze dzieła miłosierdzia były i zbliża noc wigilijna. Wszyscy larów Rycerzy Kolumba. Jak mamy w rodzinie czy w kręgu mielibyśmy prowadzić inżywymi oznakami Bożej miłości i znajomych tych, którzy uchylają nych do wiary w otwartym zaproszeniem do się od coniedzielnej Mszy Ojca miłosierdzia, miłości Świętej i dorocznej spowiedzi. w Jego Synu oraz spotkania w wierze Chrystusa, który wcielonej Znamy też nieuformowanych Ducha prawdy i umiłowania, religijnie, nierzadko młodych, jeśli sami nie dajemy narodził się w Betlejem i z miłości utalentowanych i pełnych doświadectwa miłości w życiu? oddał się za nas na Kalwarii. brej woli, niemniej dryfujących Nierzadko to przykłady bez duchowej kotwicy. miłości naśladowców ChrysJak uroczo byłoby zapakować tusa i aktywność wyznawców naszą wiarę w pudełko, obwiązać i nie przytłacza, ale zawiera słowa Kościoła pobudzają najzapamiętalwstążkami i papierem w renifery. życia, które mają odpowiedź na nęka- szych antyklerykałów, by przemyśleć Byłoby nie mniej uroczo, gdyby ob- jące nas problemy. zagadnienie wiary. darowani wykazali równy entuzjazm Innym zagadnieniem jest pamiętać, jak przy radości z najnowszego że nie przekazujemy daru wiary SłuŻĄC JAKO gadżetu cyfrowego. No cóż, daru samodzielnie. Bóg w łaskawości NARZĘDZIA BOŻE wiary nie zamówimy online i nie swego miłosierdzia podnosi nas do Błogosławiony Jan Paweł II wzywał dowiezie jej firma kurierska – ale to statusu współobdarowujących wiarą. nas do „ewangelizacji przez czyni wiarę piękniejszą i ciekawszą. Konsekwencją tego układu jest, że dla miłosierdzie”. Nie chodziło mu o to, wzniecenia wiary wokół nas nie byśmy rozdawali jałmużnę w zamian ZACZNIJMy OD obędziemy się bez modlitwy własnej. za czyjeś publiczne wyznanie wiary, SAMyCH SIEBIE Modlitwa ożywia naszą wiarę, oświ- ale raczej o to, by nasze dzieła Nie sposób dać, jeśli tego się nie ma. etla sprawy, które są zawadą między miłosierdzia były żywymi oznakami Jeśli mamy się dzielić wiarą z innymi, nami a Chrystusem. Modlitwa jest tą Bożej miłości i otwartym zaprosze3 ♦ COLUMBIA ♦

grUdzIeń 2012


uCZyĆ SIĘ WIARy, ŻyĆ W WIERZE

niem do spotkania w wierze Chrystusa, który narodził się w Betlejem i z miłości oddał się za nas na Kalwarii. W tym czy w innym stopniu większość ludzi uświadamia sobie, że ich życie straciłoby sens bez miłości. Jesteśmy przeto wezwani nieść świadectwo prawdzie, że Chrystus przyszedł ukochać nas wszystkich tą samą miłością, którą kocha swego Ojca przez całą wieczność. Kiedyś następuje chwila obdarowania. Może wywoływać niepewność i strach odrzucenia bądź niezrozumienia daru. Niemniej słychać donośne: „Nie lękajcie się!”. Nie bójmy się zapraszać do współuczest-

INTENCJE MODLITEWNE OJCA ŚWIĘTEGO

Ofiarowane w jedności z Papieżem Benedyktem XVI OGóLNA: Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.

POPE: CNS photo/Paul Haring — CISZEK: CNS photo/A.D. Times

MISyJNA: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

nictwa w Mszach Świętych i w modlitwie tych, którzy zachwiali się w swej wierze, może poszukują sensu, może wycofali się z praktyk religijnych. Niezbędna jest wiedza o tym, czego naucza Kościół, by móc w duchu miłości, ale konkretnie odpowiadać na pytania i krytykę. Potrzebna jest modlitwa do Ducha Świętego o łaskę rozeznania chwili, w której da się porozmawiać bez uprzedzeń o wierze. Jeśli dar wiary zostanie odrzucony, a przynajmniej nieotwarty, nie trzeba spieszyć się z jego ponownym przekazaniem. uporczywa modlitwa może sprawić przyjęcie daru w dalszej

perspektywie. Przypomnijmy sobie, jak długo i wytrwale zanosiła modlitwy święta Monika, nim jej syn św. Augustyn wreszcie się nawrócił. A jeśli taka będzie łaska Boża, byśmy wzniecili u kogoś wiarę, to możemy się doczekać dzięki nadziei i modlitwie, że i ta osoba będzie obdarowywała dalej. Składając ofiarę eucharystyczną w Boże Narodzenie, będę składał na ołtarzu również intencje całej rodziny Rycerzy Kolumba i prosił Boga, byśmy stali się narzędziami Jego woli w otwieraniu wielu serc na wiarę.♦

KATOLICy MIESIĄCA

Ojciec Walter Ciszek (1904-1984) uRODZONy W MIASTECZKu Shenandoah w węglowym zagłębiu Pensylwanii Walter Ciszek był wychowywany twardą ręką i często wdawał się w bójki. Ku zaskoczeniu rodziców postanowił wstąpić do seminarium duchownego w Michigan, a w 1928 roku przybrał habit jezuitów w Nowym Jorku. Na wezwanie papieża Piusa XI do nawrócenia Rosji udał się do Rzymu i w 1937 roku przyjął święcenia w rycie bizantyńskim jako ojciec Władymir. Ojca Ciszka skierowano do Słonimia w Polsce, a po wejściu Armii Czerwonej w 1939 roku postanowił dołączyć do transportu deportowanych w głąb Rosji. W 1941 roku został wyłapany przez NKWD i osadzony na łubiance w pojedynczej celi i poddany torturom, które trwały pięć lat. Za „szpiegostwo” zesłany do gułagu na Syberii, gdzie potajemnie odprawiał Mszę Świętą i słuchał spowiedzi pozostałych więźniów. uznany przez własną rodzinę i zakon za zmarłego dotrwał ojciec Ciszek postalinowskiej „odwilży”, a w 1963 roku jako obywatel amerykański

został wymieniony na sowieckich szpiegów i wrócił do uSA. Swoje doświadczenia duchowe spisał w książce „On mnie prowadzi” (wyd. polskie 2001), w której tłumaczy ścieżki Bożej Opatrzności nie jako coś abstrakcyjnego i nieuchwytnego, ale możliwe do odczytania w każdych okolicznościach, każdego dnia, nawet w najgorszych tarapatach czy cierpieniu. Ojciec Ciszek zmarł w Nowym Jorku 8 grudnia 1984 roku. Po pięciu latach otworzono jego proces beatyfikacyjny.♦

grUdzIeń 2012

♦ COLUMBIA ♦ 4


´´ ODDAJAC CZESC c

Matce Bożej D

Festiwal Guadalupe podkreśla wspólne chrześcijańskie korzenie kontynentu i uniwersalne przesłanie Matki Bożej Alton Pelowski

źwięki bębnów wypełniły stadion Los Angeles Memorial Coliseum gdy wielotysięczny, rozradowany tłum wiwatował i powiewał flagami. Ponad 800 Matachines oraz azteckich tancerzy ubranych w kolorowe, tradycyjne stroje, poruszając się w rytm muzyki podeszło na boisko. Za nimi gwardia honorowa złożona z tuzinów Rycerzy Czwartego Stopnia. Za nimi szedł Najwyższy Kapłan Arcybiskup William E. Lori z Baltimore. Niósł relikwiarz zawierający mały kawałek tilmy św. Juana Diego – tilmy a więc peleryny na której w dniu 12 grudnia 1531 roku, w cudowny sposób pojawił się wizerunek Matki Bożej z Guadalupe.

5 ♦ COLUMBIA ♦

grUdzIeń 2012


Tancerze Matachines i Aztekowie ubrani w kolorowe kostiumy występują na płycie stadionu Los Angeles Memorial Coliseum 5 sierpnia podczas Festiwal Guadalupe. • Poniżej: Uczestnicy trzymają flagę Meksyku zawierającą obraz Matki Bożej z Guadalupe.

grUdzIeń 2012

♦ COLUMBIA ♦ 6


Arcybiskup Lori umieścił relikwiarz na ołtarzu i poprowadził Kolumba i odnotował, że Zakon założył swoją pierwszą radę w modlitwę zgromadzonych. Prosił Maryję „Matkę prawdziwego Meksyku – rada Guadalupa nr. 1050 powstała w 1905 roku. ZachęBoga i Matkę Kościoła” by wysłuchała modlitw zgromadzonych cił także zgromadzonych aby kierowali się dobroczynnością wobec i przekazała je swemu synowi „Jezusowi, naszemu jedynemu wszystkich, szczególnie wobec najsłabszych, włącznie z nienarodZbawicielowi”. Prosił Ją także aby wspomniała o prawdziwej kul- zonymi dziećmi, ludźmi niepełnosprawnymi oraz imigrantami. turze życia, wstawiała się za rodzinami i zainspirowała jeszcze „Jeśli Matka Boża z Guadalupe jest naszą matką, tak więc większe oddanie. jesteśmy siostrami i braćmi” powiedział Anderson. „Połączmy Rycerze Kolumba współpracowali z Archidiecezją Los Angeles nasze serca wraz z Jej sercem w budowaniu wspólnego domu dla przygotowując Festiwal Guadalupe, jaki odbył się w dniu 5 wszystkich - prawdziwej cywilizacji miłości”. sierpnia. W ten oto sposób Nasza Matka zajęła centralne miejsce Na koniec, Ks. prałat Eduardo Chávez rzucił tłum na kolana na scenie w samym sercu miswą uduchowioną mową wyasta, znanym kiedyś jako El jaśniając tajemnicę i znaczenie Pueblo de Nuestra Señora la zdarzenia z Guadalupe. Ks. Reina de Los Angeles, prałat Eduardo Chávez, rektor „(Osada Matki Bożej, Instytutu Studiów GwadeluKrólowej Aniołów)”. piańskich i kanonik Bazyliki Z całej Kalifornii, a także Matki Bożej z Guadalupe w spoza niej przybyli ludzie Mexico City, służył jako pospragnący wziąć udział w tulator w procesie kanonizazdarzeniach podczas których cyjnym św. Juana Diego, zobaczono trzygodzinne który został ogłoszony święprzedstawienia, wysłuchano tym w 2002 roku. wielu wystąpień i modlono Ks. prałat Chavez mówił o się, oddając część Matce tym, że Juan Diego reprezenBożej z Guadalupe oraz jej tował całą ludzkość gdy przesłaniu wiary, miłosierdzia spotkał Matkę Bożą na i jedności. Było to największe meksykańskim wzgórzu Tewydarzenie katolickie jakie peyac w 1531 roku. Wiedząc o odbyło się na odnowionym jego strachu, słabości, zwątpieotwartym stadionie od czaniu ale przede znając jego sów mszy świętej celedobre sercu i oddanie, Błobrowanej przez papieża Jana gosławiona Matka poprowadzPawła II w 1978 roku. iła Juana Diego drogą Arcybiskup José H. Gómez głębokiego nawrócenia aby z Los Angeles przywitał wszysmógł stać się żywym świadtkich wiernych i podziękował kiem wiary katolickiej. Dzięki Rycerzom Kolumba oraz Intemu świadectwu i cudowi w stytutowi Studiów GwadeluGuadalupe, w niedługim czapiańskich w Mexico City za sie przyjęło chrzest około 8 Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson przemawia do zgromadzonych. współorganizację uroczystości. milionów Meksykan. Obraz czcigodnego Michaela McGivney widoczny jest w tle na Zwracając się do tłumu, ArcyDziś, dodał Ks. prałat ekranie za nim. biskup powiedział, że „Matka Chávez, chrześcijanie są Boża z Guadalupe jest nie powołani aby pójść w ślady tylko Matką ludzi z Meksyku. Jest ona Matką wszystkich narodów Juana Diego i słuchać Błogosławionej Matki gdy prowadzi ich obu Ameryk! Jest Ona nową Wigilią. Jest Ona Matką wszystkich do Jezusa. Muszą pokonać strach i stać się wiernymi świadkami żyjących”! w prostych codziennych drogach życia. „Przyszła Ona, ponieważ z jej matczynego serca chciała dać Program obchodów Festiwalu Guadalupe obejmował także Jej Syna ludziom nowego świata. Przybyła, aby szerzyć wiarę w różaniec w dwu językach. Modlitwę prowadził kler i wiele Jej Boskiego Syna u każdego mężczyzny i każdej kobiety - nie znanych osobistości świata sportu, mediów. Były także różne tylko w Meksyku, ale na całym świecie”. przedstawienia muzyczne. Kilku aktowy spektakl z aktorami w Arcybiskup Gómez dodał też, że Matka Boża z Guadalupe rolach Juana Diego oraz Błogosławionej Maryi odgrywano w wzywa nas także i dzisiaj „Wzywa nas Ona do większej wiary, trakcie dwujęzycznego programu. do większej miłości, do większej nadziei. Wzywa nas Ona, aby Wydarzenie odbywające się bezpośrednio przed 130 Najwyższą poświęcić swoje życie planom miłości Bożej”. Konwencją w Anaheim w Kalifornii, było najnowszą z wielu inicW innym wystąpieniu Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson jatyw sponsorowanych przez Rycerzy Kolumba w ostatnich latach, odniósł się do istoty i znaczenia Matki Bożej w misji Rycerzy które wiążą się z Matką Bożą z Guadalupe oraz jej przeslaniem. 7 ♦ COLUMBIA ♦

grUdzIeń 2012


Ponad 50 000 wiernych wypełniło Los Angeles Memorial Coliseum i odmówiło wspólnie różaniec. Na płycie stadionu znajduje się duży drewniany krzyż, a ludzie trzymając parasole improwizują każdy koralik różańca. • Ks. prałat Eduardo Chávez, postulator sprawy Św. Juana Diego, przedstawia zebranym sens objawienia się Matki Bożej z Guadalupe Juanowi Diego w 1531 roku i jego znaczenie dla katolików świeckich w obecnych czasach. • Arcybiskup José Gomez z Los Angeles klęczy odmawiając modlitwę. grUdzIeń 2012

♦ COLUMBIA ♦ 8


Gwardia Honorowa Czwartego Stopnia, niosąc flagi różnych narodów, prowadzi procesję w Los Angeles Memorial Coliseum.

Na mniejszą skalę Zakon sponsorował podobnie międzynarodowe obchody – Festiwal Guadalupe na stadionie w Glendale, Arizona w 2009 roku. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w trakcie dwuletniego programu Zakonu skupionego wokół modlitw Maryjnych, który rok wcześniej został ogłoszony na Najwyższej Konwencji. Kopia wędrowna obrazu Matki Bożej z Guadalupe odwiedza kolejne jurysdykcje, na specjalne modlitwy przybywają tysiące wiernych. Miesiąc po obchodach Festiwalu Guadalupe, nowa Kaplica Matki Bożej z Guadalupe dzięki dotacji Zakonu, stała się rzeczywistością i została poświęcona w Katedrze Matki Bożej Anielskiej w Los Angeles. W kaplicy umieszczono relikwie - fragment tilmy św. Juana Diego. Przypuszcza się, że są to jedyne relikwie tego rodzaju w Stanach Zjednoczonych. Nadal jednak planowane są nowe inicjatywy aby szerzyć przesłanie Matki Bożej i inspirować większą wiarę i oddanie. Wraz z komisją pontyfikalną do spraw Ameryki łacińskiej, Rycerze Kolumba będą także sponsorować międzynarodową konferencję w Watykanie w dniach od 9 do 12 grudnia. Konferencję „pod przewodnictwem Matki Bożej z Guadalupe, 9 ♦ COLUMBIA ♦

grUdzIeń 2012

Matki Ameryk, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji”. W uroczystości weźmie udział wielu biskupów i naukowców. Będą rozważać treść apostolskiej adhortacji Jana Pawła II z 1999 zatytułowanej Kościół w Ameryce. W tym dokumencie Błogosławiony Jan Paweł II napisał „Ameryka, która była przez wieki i nadal jest tyglem ludów, „w metyskich rysach twarzy Matki Bożej, Dziewicy z Tepeyac, dojrzała przykład ewangelizacji sięgającej samych korzeni kultury…Dzięki Jej możnemu wstawiennictwu ewangelizacja będzie mogła przenikać do serc mężczyzn i kobiet Ameryki i nasycać ich kultury, przemieniając je od wewnątrz”. Obchody Festiwalu Guadalupe, uniwersalne spotkanie ludzi i kultur głęboko dotknęły dusze, serca i umysły uczestniczących. Właśnie poprzez takie i inne podobne inicjatywy, Rycerze Kolumba zapraszają aby wierni zwrócili się do Matki Bożej z Guadalupe, będącej przykładem i partnerem nowej ewangelizacji.♦ ALTON J. PELOWSKI jest redaktorem naczelnym magazynu Columbia.


Objawienie Matki Bożej z Guadalupe Świętemu Juanowi Diego jest ponownie odtworzone przed zebraną widownią. • Podczas Festiwal Guadalupe wystąpili (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) katoliccy artyści Danielle Rose i Dana Scallon oraz popularni piosenkarze Pedro Fernandez i Filippa Giordano. • Członkowie zespołu mariachi machają swoimi sombrero do widowni podczas swojego występu.

grUdzIeń 2012

♦ C O L U M B I A ♦ 10


´ Poslancy ´ Wielkiej Radosci

Rycerze całej Kanady obchodzą święta Bożego Narodzenia w duchu poświęcenia i miłosierdzia Sébastien Lacroix

Ż

yjemy w czasach w których wielu ludzi bardziej identyfikuje się z “duchowością” niż z religijnością. W konsekwencji, tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie często zagłuszone są dźwiękami piosenek „Jingle Bells” oraz „Rudolf the Red Nose Reindeer.” Nie dociera tekst „Adeste Fideles” (Przybywajcie wierni). Mimo sekularyzacji tego świętego okresu roku, ciągle przecież istnieją chrześcijanie którzy próbują przejść przez Adwent i wypatrując nadejścia Emanuela przygotować się na Boże Narodzenie. Okres świąteczny w Kanadzie charakteryzuje się wielobarwnością rozlicznych kultur tworzących kraj leżący na północy 49 równoleżnika. Najważniejszą z wszystkich kanadyjskich tradycji chrześcijańskich jest wspólny posiłek rodziny i przyjaciół. To świąteczne pojednanie wykracza poza granicę świątecznych domów i obejmuje też naszych sąsiadów, a szczególnie tych najbardziej potrzebujących. Członkowie Rycerzy Kolumba w całej Kanadzie, tak jak i w innych krajach, gdzie obecny jest Zakon, inicjują rożne działania przez cały okres świąteczny. Pragną aby święta stały się czasem radości dla tych którym najmniej poszczęściło się w życiu. W przeciwieństwie do akcji prowadzonych w przeszłości, dobroczynne działania nie koncentrują się już głównie wokół bezdomnych czy żyjących w skrajnej nędzy. Dziś akcja obejmuje coraz to bardziej liczną grupę ciężko pracujących ludzi których dochody nie wystarczają aby pokryć wydatki jakie narzuca obecna wymagająca sytuacja ekonomiczna. Aby spełnić nakaz Ewangelii „Byłem głodny, a nakarmiliście Mnie, byłem spragniony, a daliście Mi pić”, kanadyjscy Rycerze z rad Kolumba, wspólnie zbierają żywność dla potrzebujących rodzin w swej okolicy i w dalszych okręgach. O tej właśnie porze roku, zwykłe zbiórki przekształcają się w kosze wypełnione żywnością. Jako przyozdobione paczki, są radośnie dostarczane do odbiorców. We francuskojęzycznej części Kanady, ważną rolę w zbiórce żywności i pieniędzy odgrywa tradycja zwana Guignolée. Rycerze i ich rodziny wędrują od drzwi do drzwi zbierając pieniądze i trwałą 11 ♦ C O L U M B I A ♦

grUdzIeń 2012

żywność. W każdym domu w którym się zatrzymują, śpiewają tradycyjną piosenkę Guignolée, a następnie kolędy. W Edmunston w New Brunswick, członkowie rady Reverend Arthur Godbout nr. 1543 obchodzą święto Guignolée, w dniu 2 grudnia. W ubiegłych latach, rada potrzebowała ponad 20 samochodów aby rozwieść w swoim rejonie kosze z żywnością oraz inne dary. W podobny sposób, koszyki z żywnością przygotowują rady z Montreal South Shore. Tam Rycerze nawiązali współpracę z głównymi dystrybutorami żywności którzy zabezpieczają większość potrzebnych produktów. W roku ubiegłym 125 rodzin w rejonie otrzymało paczki żywnościowe, zawierające także inne rzeczy potrzebne w okresie świąt Bożego Narodzenia. Każda z paczek warta była mniej więcej 200 dolarów. „Ja sam miałem zawsze trzy posiłki dziennie, więc to dla mnie bardzo ważne aby odpłacić za to w ten właśnie sposób. Zresztą to także leży u podstaw odpowiedzi na pytanie dlaczego zostałem Rycerzem Kolumba” powiedział Pierre Beaucage, Delegat Stanowy Quebec. Wydawanie posiłków osobom niedożywionym jest nadal jednym z głównych zadań wielu świątecznych inicjatyw, jednak Rycerze Kolumba są także posłańcami Dobrej Nowiny. Głoszą radość świąt dzieciom, starszym, chorym i niepełnosprawnym. W Edmunston Rycerze wraz z małżonkami przygotowują akcję nazwaną Le Noël des Enfants (Boże Narodzenie Dzieci). Aby rozdystrybuować zabawki i odzież wśród potrzebujących rodzin, Rycerze zbierają wszystko przez cały rok. Podczas zdarzenia Le Noël des Enfants dzieci otrzymają swój prezent a rodzice odbiorą oddzielną paczkę z rzeczami dla dzieci. Będą mogli sami wręczyć ją dzieciom w Boże Narodzenie. Zdarza się bowiem, że są to jedyne prezenty które dzieci otrzymają w święta. W całej British Columbia i yukon w tej porze roku, Rycerze organizują wizyty u chorych w szpitalach lub domach opieki. Takie inicjatywy są „innym sposobem na to by wspólnota mogła


Członkowie rady nr 8851 im. Św. Piotra Apostołów w Orangeville, w prowincji Ontario, pozują do zdjęcia z Szopką Bożonarodzeniową, zbudowaną dla lokalnej społeczności na Święta Bożego Narodzenia w miejscowym parku. • Na sąsiedniej stronie: Żłobek przedstawiający Pierwszy Naród, lub Rdzennych Amerykanów, jeden z wielu kanadyjskich żłobków obecnych na wystawie w Muzeum Rycerzy Kolumba w New Haven, w stanie Connecticut. zaangażować się w dzielenie miłości i radości”. – powiedział Skarbnik Stanowy Arcie J. Lim. Dodał też „bardzo staramy się zjednoczyć wspólnotę – wypracować w każdym z nas umiejętność dzielenia się pokojem i radością z Narodzenia Tego, któremu poświęcony jest ten święty czas”. W podobny sposób, rada Father Francis Lawless nr. 1534 z Moose Jaw, Saskatchewan organizuje doroczną kolację świąteczną dla Moose Jaw Mental Health Association. W tym roku Rycerze obsłużą około 200 osób – będą to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, żyjące w tej wspólnocie. „Na twarze wielu osób powraca uśmiech” mówi Al Rossler, wieloletni organizator tego zdarzenia. W innych okręgach, kanadyjscy rycerze uważają, że świętowanie nadejścia Chrystusa stwarza okazję aby znaleźć czas w który możemy wspólnie modlić się i obdarowywać. Wśród zalewu konsumpcji i szalejącego marketingu jaki obserwujemy w Black Friday (przyp.tłumacza: dzień po święcie Dziękczynienia, Amerykanie rzucają się na wyprzedaże) oraz w Drugi Dzień Bożego Narodzenia, Rycerze nawołują aby „Pamiętać o Chrystusie w Boże Narodzenie” (“Keep Christ in Christmas”). Poprzez doroczną kampanię, ludzie zachęcani są do tego aby pamiętać o prawdziwych powodach grudniowych Świąt. Można w prosty sposób życzyć innym Wesołych świąt Bożego Narodzenia zamiast „Pomyślności w okresie świątecznym”. Można też wysyłać karty z motywami religijnymi i rezygnując z nadmuchanego bałwana, udekorować dom scenami z Bożego Narodzenia. Rada St. Peter of the Apostles nr 8851 w Orangeville, Ontario co rok, jako główną atrakcję lokalnych obchodów świątecznych, wystawia w lokalnym parku Szopkę. „Najbardziej interesują się nią rodziny, bo rodzice mogą wtedy opowiadać o prawdziwej historii Bożego Narodzenia” mówi Wielki Rycerz Terry Berrett „Z całą pewnością pomaga to utrzy-

mać Chrystusa w samym centrum świątecznych imprez toczących się wtedy w parku”. W Vancouver, członkowie rady St. Francis Xavier nr 10500 zadedykowali akcje w ramach „utrzymaj Chrystusa na święta” swojej wspólnocie parafialnej. Świętowanie obejmuje trójjęzyczne rekolekcje adwentowe (kantoński, mandaryński i angielski) oraz kolację na cześć małżonków wydawaną w Święto Świętej Rodziny. „Moje zaangażowanie w parafię zachęca mnie do budowania mocniejszej wspólnoty, szczególnie o tej porze roku” powiedział zastępca okręgu Ming Lau. „To nie tylko przynosi dobro wspólnocie, ja sam także staję się lepszym człowiekiem i ojcem. Teraz widzę, że i mój 17 letni syn zaczyna się angażować. I jestem dumny patrząc na to, że ma swój udział w tworzeniu atmosfery prawdziwego Bożego Narodzenia”. W Wigilię Bożego Narodzenia, kościoły zapełnią się rodzinami pragnącymi aby święta w ich życiu nabrały autentycznego znaczenia. To okazja dla parafialnych wspólnot oraz dla Rycerzy Kolumba w Kanadzie i gdziekolwiek się znajdują, aby stać się ambasadorami nowej ewangelizacji. Jest to też możliwość, aby w Roku Wiary stworzyć odpowiednie warunki na to by duch świątecznego okresu mógł przemówić do rodzin. W ten sposób Święta mogą stać się czasem dla Rycerzy oraz ich rodzin podczas którego będą mogli rozważać i zastanawiać się nad wielką tajemnicą wcielonej miłości i dołączyć do chóru aniołów głosząc „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, Którym jest Mesjasz, Pan” (łk 2:10-11).♦ SéBASTIEN LACROIX jest członkiem rady Père-Lamarche nr 7724 w Toronto, Ontario.

grUdzIeń 2012

♦ C O L U M B I A ♦ 12


13 ♦ C O L U M B I A ♦

grUdzIeń 2012


Zainspirowana katolicyzmem autora J.R.R. Tolkiena powieść fantasy podejmuje motywy rycerskości, szlachetności i cnót Stratford Caldecott

W

CNS photo from New Line Cinema

tym miesiącu, do kin na całym świecie, tłumnie ruszą fani pragnący zobaczyć pierwszą z trzech filmowych części adaptacji Peter’a Jacksona z cyklu The Hobbit. To opowieść rozgrywająca się wcześniej niż ta znana z obsypanej nagrodami trylogii, Władca Pierścieni. Władcę Pierścieni wyświetlano także w trzech częściach w latach 2001 - 2003. Oparte na powieściach Tolkiena, filmy odbiegają od oryginalnej fabuły w znaczący sposób, ale w dużej mierze szanują wizję Śródziemia jaką stworzył autor. Wizję odnoszącą się do świata wspaniałego, naturalnego piękna i wielkiego dramatu moralnego, rozgrywającego się w odległej przeszłości. Wielu będzie się sprzeczać, że przeniesienie takiej historii z książki na ekran filmowy, bez względu na to jak wielkie wrażenie wywrze rezultat, jest błędem. Film, nie przedstawi widzom wizji autora ani też nie czytelnika, lecz wizualizację filmowców. I odwrotnie – gdy czytamy lub słuchamy opowieści angażujemy wyobraźnie w znacznie większym stopniu, niż wtedy gdy oglądamy opowieść na ekranie. Jednakże skoro powstał film, powinniśmy być wdzięczni, że poczyniono starania aby pozostał wiernym duchowi i strukturze opowieści Tolkiena. KATOLICKI TOLKIEN Duchowość wielce popularnych powieści fantasy pisanych przez Tolkiena jest głęboko chrześcijańska. urodzony w 1892 roku, autor był pobożnym katolikiem, dorastającym pod wpływem Blessed John Henry Newman’s Oratory w Birmingham w Anglii. Zawsze jednak, nawet mimo tego, iż wiódł bardzo intensywne życie profesora i popularnego pisarza, starał się codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej. Jego najstarszy syn został nawet katolickim księdzem. Opowieści które pisał Tolkien miały być czymś więcej niż tylko zwykłą przyjemnością, pisane były po to by wyrazić prawdzie chrześcijańską mądrość. W liście naszkicowanym w 1954 przez Tolkiena do kierownika Newman Bookshop, nigdy zresztą nie wysłanym, bo wydawał mu się zbyt „zarozumiałym” (list nosi numer 153 w opublikowanej kolekcji) przyznawał, że jego celem w pisaniu opowieści było „naświetlenie prawdy oraz zachęta do praktykowania moralności w tym prawdziwym świecie, a cel ten zamierzam osiągnąć poprzez stary środek zilustrowania pojęć w nieznanych wcieleniach, które mogą je uzmysłowić”. W innym

liście do przyjaciela jezuity, w 1953 roku wyjaśniał, że podczas gdy świadomie „zaabsorbował” religijny element „w opowiadaniu i symbolice” (ponieważ nie zamierzał robić propagandy religijnej), Władca Pierścieni jest dziełem fundamentalnie religijnym i katolickim. Chrześcijańska mądrość Tolkiena może w nieoczekiwany sposób zaskoczyć czytelników, ale najczęściej jest po prostu bardzo głęboko wpleciona w tekst, aby nie odrywała uwagi czytelnika od opowieści. Zauważyłem taki przykład gdy czytałem ostatnio Władcę Pierścieni swojej najmłodszej córce. Opowiadanie dotyczy próby zniszczenia magicznego „Pierścienia Władzy” zagrażającego wolności wszystkich ludzi Śródziemia. Gdy hobbity Frodo i Sam wspinają się w trudzie na Górę Przeznaczenia poszukując aktywnej lawy wulkanu w której pierścień może zostać odczarowany, Frodo opada z sił. Ciąży mu coraz to większy Pierścień zawieszony u szyi i nieustanna pokusa aby jego moc uznać za swoją. Jego wierny sługa Sam, który wie, że nie wolno mu dźwigać pierścienia, prosi Frodo aby wsiadł mu na barana. „Nie mogę przejąć pańskiego brzemienia, ale pana mogę przecież nieść z nim razem”! Słaniając się na nogach, z zaskoczeniem odkrywa że „brzemię okazało się jednak zdumiewająco lekkie”. Tolkien pisze „Sam trochę wątpił, czy mu starczy sił, żeby dźwignąć Froda, bojąc się, że odczuje dodatkowy, przytłaczający ciężar przeklętego Pierścienia. Stało się inaczej. Może Frodo był tak wyniszczony przez długotrwałe trudy, ranę zadaną sztyletem, jad wsączony przez Szelobę, smutki, trwogę, i bezdomne wędrowne życie, a może Sam w tej chwili otrzymał w darze wyjątkową siłę, dość, że podniósł swego pana tak swobodnie, jakby wziął „na barana” jakieś hobbiciątko, bawiąc się z dziećmi na zielonym trawniku albo na łące w Shire. Nabrał tchu, i pomaszerował przed siebie”. Czy to nie przypomina ci, w bardzo delikatny sposób pewnego dobrze znanego rozdziału Ewangelii? Myślę o tym, w którym Jezus mówi: “Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, Albowiem jarzmo moje jest słodkie a moje brzemię lekkie” (Mt 11:28-30). Być może to słabo słyszalne echo, ale cała podróż dwóch hobbitów przez Mordor – także opisy Pierścienia oraz Frodo

grUdzIeń 2012

♦ C O L U M B I A ♦ 14


Aktor Martin Freeman gra Bilbo Baggins w filmie ,,The Hobbit: An unexSZLACHETNOŚĆ DuSZy pected Journey”. Wyprodukowany na podstawie powieści J.R.R. Tolkiena, film Są i inne liczne paralele z Chrześcijaństwem we ukaże się w polskich kinach 28 grudnia. Władcy Pierścieni oraz Hobbicie, ale autor uparcie twierdził, że najważniejszy aspekt ukryty jest jeszcze głębiej. Opowiadanie ma za zadanie samo w sobie sprawiać przy- tują elfy. Istoty ludzkie oraz Hobbici będąc im najbliższymi przez jemność, a nie być jedynie sposobem rozszyfrowywania podtek- wpływ lub naturę są najszlachetniejsi. Wśród Hobbitów Frodo stów. Opowiadanie jest zawsze próbą zrozumienia sposobu w (zwany przyjacielem elfów) a wśród ludzi Aragorn i Imrahil oraz jaki działa świat. Zatem żaden z autorów nie uniknie w swym Faramir. „Elfowatość” człowieka zawsze zmierza ku fizycznemu dziele przywoływania swego własnego pojęcia wolnej woli i pięknu, zdolności artystycznych i szacunku dla stworzenia. Jest przeznaczenia, nie mówiąc już o pojęciu dobra i zła. Rozu- kojarzona z miłością dla Bożego stworzenia pragnącego poprawy, mowanie Tolkiena uformowała jego wiara, prawda objawiona obrony, szacunku i adoracji. „Rycerskość” ujawniająca szlachetność przejawia się w zaprzez Boga o tym jak naprawdę funkcjonuje świat – zresztą nie chowaniu i w stosunku do innych. Jest nią uprzejmość i tylko ten ale także każdy inny. Ważną częścią katolickiej mądrości jest tradycja moralna miłosierdzie, odmowa niewłaściwego traktowania jeńców, oraz opierająca się na naturalnym prawie naszej stworzonej na Boże poszanowanie dla zmarłych. Zauważymy to na przykład wtedy, podobieństwo, natury. Ta tradycja może być nazwana „szla- gdy Aragorn, dziedzic tronu Gondor i wódz Drużyny Pierśchetnością duszy” albo też „duchowym rycerstwem”. Zarówno cienia, nalega na odpowiedni pochowek Boromira zanim jeszcze w Hobbicie jak i Władcy Pierścieni obserwujemy proces który wyruszą w podroż. Rycerze Śródziemia bronią słabych przed naTolkien nazwał „uszlachetnianiem” (albo uświęcaniem) poko- jeźdźcami, i pozostają wiernymi wobec przyjaciół i pana. Takie rnych”, uznając także, że jest to ważny element jego twórc- zachowanie wyraźnie wskazuje na cnoty heroiczne duszy, zości. W obu powieściach, bohaterowie – hobbici, (Bilbo w szczególnie, na cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, jednej a Frodo i Sam oraz ich przyjaciele w drugiej), prze- umiarkowanie i męstwo. Te właśnie cnoty umożliwiają nam obronę spraw prawdziwie niesieni zostają z ograniczonego, wygodnego świata Shire, na znacznie większe obszary po to by odegrać kluczowe role w istotnych, codziennych spraw domowego życia wolnej rodziny, bitwie decydującej o przyszłości Śródziemia Taki właśnie był oraz miłości która jednoczy razem w braterstwie wszystkich proces który Tolkien mógł zaobserwować wśród żołnierzy z ludzi. Aragorn jest najlepszym przykładem wszystkich tych cnót, ale którymi razem walczył w Bitwie nad Sommą, w pierwszej wowidzimy także jak rozwijają się one u Hobbitów, którzy uczą się jnie światowej. Poprzez cierpienie i wyzwania, Hobbici modelowani są na bo- podlegać dyscyplinie czy też tego jak pokonać strach aby spełnić haterów. Wyposażeni w moc aby zbawić swój maleńki świat wielkie uczynki. Spełniać je nie żywiąc nadziei na nagrodę, a jeShire od duchowego zła które zniszczyło go pod ich nieobecność. dynie dlatego, że tak trzeba postępować. To jest wyzwanie jakie Gandalf, czarownik mówi do nich „Do tego właśnie od dawna pozostawił nam Tolkiem: W nasz własny sposób stańmy się rycwas przygotowywałem”. Chociaż filmowa wersja Władcy Pierś- erzami Śródziemia.♦ cienia niestety pomija ten ostatni etap, nadal jest oczywiste, że Hobbici poprzez swe przygody, osiągnęli większą dojrzałość i STRATFORD CALDECOTT jest dyrektorem Second Spring Oxford (secondspring.co.uk). Jego studium nad Tolkienem zatytułowane The odwagę. W końcu Tolkien bardzo głęboko wplótł koncepcję „szlachet- Power of the Ring jest ponownie wznawiane w rozszerzonym wydaniu ności duszy” w swą mitologię. Tę koncepcję częściowo reprezen- przez Crossroad Publishers. 15 ♦ C O L U M B I A ♦

grUdzIeń 2012

Rex Features via AP Images

wielokrotnie upadającego pod jego ciężarem, przypomina Drogę Kalwaryjską, gdzie Jezus niósł brzemię grzechu świata. Ci którzy znają Ewangelię z pewnością odnajdą podobieństwo. Jeśli Pierścień ma stanowić analogię do Krzyża (bo reprezentuje grzech) tak więc Frodo jako Niosący Pierścień jest analogią Chrystusa, podczas gdy Sam przyjmujący brzemię na swe ramiona, doświadcza dokładnie tego co Chrystus obiecał. Brzemię wydaje się być lekkie ponieważ sam Chrystus nadal dźwiga największy ciężar. Ten związek z chrześcijańską historią jest nawet wzmocniony poprzez kalendarzowe daty. Pierścień ulega zniszczeniu 25 marca, wtedy gdy w naszym świecie obchodzimy uroczystość Zwiastowania, dzień w którym Chrystus został poczęty w łonie Maryi po to by ponieść śmierć za nasze grzechy.


D O B RY O J C I E C

Niech czas dla nas pracuje Możemy się postarać żeby znaleźć równowagę między życiem zawodowym a domem Randy Hain

J

Thinkstock

ako nawrócony pracoholik, ciągle mam tendencję żeby całkowicie angażować się w pracę, podejmując jednocześnie całą gamę zajęć domowych. Z czasem, dzięki temu, że ustaliłem priorytety i trzymam się ich, (choć to trudne w naszej pełnej wyzwań ekonomii) wypracowałem „lepszy balans” między pracą a domem. Podjąłem próby żeby czas pracował dla mnie, ponieważ równocześnie chciałem rozwijać się jako Katolik, mąż, ojciec, lider w biznesie i członek wspólnoty. Badania wskazują, że właściwy „balans” pomiędzy domem a pracą jest jedną z najważniejszych potrzeb dzisiejszych mężczyzn. Nic więc w tym dziwnego, że Międzynarodowy Dzień Rodzin ONZ oraz Światowe Spotkania Rodzin, które odbywały się w maju w Watykanie, podkreślały temat pracy i rodziny. Papież Benedykt XVI powiedział w dniu 16 maja do zgromadzonej publiczności że praca „nie powinna przysłaniać rodziny, ale raczej ją wspierać i jednoczyć, pomagać jej w otwarciu na życie i nawiązywaniu relacji ze społeczeństwem i Kościołem”. Co więc jest najważniejsze aby znaleźć więcej czasu na to co istotne, a równocześnie odnosić sukcesy w pracy? Nie ma żadnej magicznej recepty, ale pięć kroków może pomoc: niech obowiązuje rodzinny posiłek, w czasie poświęconym rodzinie wyłącz urządzenia technologiczne, bądź obecny na szkolnych i sportowych imprezach, dbaj o romantyczne chwile w małżeństwie, a Bóg niech zdecydowanie zajmie pierwsze miejsce. Popracujmy aby osiągnąć te cele, zastanawiając się nad następującymi zagadnieniami. • Sprawdź swoje priorytety. Mężczyźni zmagają się z problemem balansu między pracą a życiem rodzinnym najczęściej dlatego, że nie działa system priorytetów. Jeśli naprawdę żyjemy jak Katolicy to wiemy, że na pierwszym miejscu jest Chrystus, potem rodzina a potem dopiero praca. Jednak nadal pozwalamy pracy pochłonąć większość naszej energii, a resztki zostawiamy Bogu i rodzinie. Wszystkie dziedziny życia stają się lepsze gdy Chrystus znajduje się na pierwszym miejscu. Rodziny będą się miały świetnie gdy będziemy żyć w zgodzie z naszym powołaniem, jako katoliccy ojcowie i mężowie. Nasza praca też będzie lepsza gdy posłuży Bogu rozu-

miejącemu i pomagającemu nam w naszych zmaganiach. • To my rządzimy własnymi kalendarzami, nie odwrotnie. Powszechna skarga wygląda tak: „Brakuje mi już miejsca w kalendarzu”! No ale kto wpisuje rzeczy do zrobienia do kalendarza? Proponuje żeby najpierw wpisać do notesu Mszę, dni świąteczne, obiad rodzinny, zajęcia dzieci, randki z żoną i inne osobiste zdarzenia, a potem wypełnić go zobowiązaniami z pracy. Jeśli działasz tak jak ja, to najprawdopodobniej to co zaplanujesz stanie się faktem. Lepsza równowaga miedzy pracą a życiem rozpoczyna się wtedy gdy mówimy „nie” sprawom które konkurują z Bogiem i czasem dla rodziny. • Łączcie zajęcia gdy to możliwe. Kiedy idę biegać albo jestem na bieżni, odmawiam różaniec. Gdy jadę do pracy albo z pracy włączam radio i modlę się albo rozważam tematy duchowe. Gdy odprowadzam dzieci na zajęcia wykorzystuję czas żeby porozmawiać z nimi o życiu, wierze, lub czymkolwiek o czym właśnie myślą. Gdy posługuję wspólnocie, często robię to w towarzystwie żony i dzieci żeby być więcej czasu razem z nimi i budować rodzinne wspomnienia. Jest jeszcze wiele innych sposobów, ale „koncepcja łączenia” zawsze może zamienić „pusty czas” w zabawę i czas rodzinny. Może się wydawać, że to nie najlepszy moment na przeorganizowywanie priorytetów gdy rośnie bezrobocie, szczególnie wtedy gdy myślimy, iż może to wpłynąć na naszą pozycję w pracy. W końcu zabezpieczenie materialnych środków i opieka nad rodziną są kluczowe dla naszego powołania. Jednak gdy wiemy, że nasz Ojciec w niebie pomoże nam jeśli na sercu leży nam dobro naszej rodziny, odpowiedzią stanie się bardziej efektywna praca i skuteczne ścinanie nadgodzin. Zapytajmy się szczerze każdego dnia czy to nasza praca służy Bogu i rodzinie, czy może Bóg i nasza rodzina służą naszej pracy. Odpowiedź powinna wyznaczyć drogę naszego życia, zarówno w pracy jak i w domu.♦ RANDy HAIN mieszka z żoną i dwoma synami w Roswell, Ga., gdzie jest członkiem rady St. Peter Chanel Council nr 13217. Jest autorem: The Catholic Briefcase: Tools for Integrating Faith and Work (Liguori).

dALszyCh ArtykUłów I MAterIAłów źródłOwyCh dLA kAtOLIków I ICh rOdzIn szUkAj nA www. dOBryOjCIeC . Org .

grUdzIeń 2012

♦ C O L U M B I A ♦ 16


RóBMy

WSZySTKO CO MOŻEMy ABy WSPIERAĆ POWOłANIA .

WASZE

MODLITWy I WSPARCIE SĄ BEZCENNE .

u T R Z y M u J M y W I A R Ę Ż y WĄ

„NAJWIĘKSZĄ SIłĄ W ŚWIECIE JEST MIłOŚĆ” Roztrząsałem swoje powołanie do kapłaństwa, zasięgając rady księży i przyjaciół, przez dobre półtorej roku. Aktywnie działałem wtedy w Radzie 1771 w Westfield w New Jersey. Rada wspierała mnie modlitwą oraz pieniężnie w moim poszukiwaniu. Miałem ogromną potrzebę Boga, tęskniłem do zbliżenia się z nim, aż wydało się oczywiste, że już w żadnym innym powołaniu się nie odnajdę tak dobrze. Jak wielu mężczyzn i ja chciałbym mieć żonę oraz dochować się dzieci, ale łaska Pańska przywłaszczyła sobie mnie całego. Jeśli księża nie zbaczają ze ścieżki miłości Bożej, to celibat staje się wspaniałym darem dla świata, a świadectwo jakie okazują ujawnia miłość. Jest ona największą siłą w świecie. Z nią można przemóc wszystko. Każdy ksiądz ma być ikoną Chrystusa i jego miłości. Czy trzeba mężczyźnie lepszej motywacji?

Photo by Katy Tartakoff

OJCIEC MICHAEL WARREN Misjonarz Oblatów Maryi Niepokalanej Denver w Kolorado

Columbia Grudzień 2012  

Columbia Grudzień 2012