Page 1

RYC E R Z E KO LU M BA

G RUDZIEń 2010

COLUMBIA


RYC E R Z E KO LU M BA GRudzIeN 2010 ♦ Tom 90 ♦ NumeR 12

Wspólnie z Maryją i Józefem, pasterze otaczają i adorują nowonarodzone Dziecię Chrystusowe, które rozpromienia scenę w obrazie Rembrandta van Rijna z XVII wieku.

A r T y k u ł y 2

budując lepszy świat

3

Pomimo sprzeciwu świata wobec Ewangelii, musimy pozwolić Chrystusowi, aby przemienił nasze życia.

Uczyć się wiary, żyć w wierze

najwyższy kapelan

carl a. anderson

biskUp william e. lori

5

Głębia wiary Zarówno łaska wiary, nowatorska koncepcja, jak i determinacja rycerza z Teksasu umożliwiły wydobycie spod ziemi chilijskich górników. SHARI BIEDIGER

grUdzIeń 2010

Ambasadorowie nadziei Specjalne zespoły medyczne docierają na Haiti po styczniowym trzęsieniu ziemi.

Naszym zadaniem jest obrona i afirmacja daru życia ludzkiego w każdej jego postaci.

najwyższy rycerz

2 ♦ COLUMBIA ♦

7

TOM TRACY

9

rycerze w akcji

PAINTING: Rembrandt van Rijn, The Adoration of the Shepherds, 1824, National Gallery, London/Art Resource

COLUMBIA


BuDuJĄC LEPSZy ŚWIAT

Wiara, która przemienia życie Pomimo sprzeciwu świata wobec Ewangelii, musimy pozwolić Chrystusowi, aby przemienił nasze życia Najwyższy rycerz Carl A. Anderson

FrANCuSkI PISArZ katolicki obecnych czasach zostaje zmienione Charles Peguy (1873-1914) na zawsze w zetknięciu z rzeczywistośstwierdził, że „Po raz pierwszy od cza- cią Jezusa Chrystusa, podczas kiedy sów Jezusa, na naszych oczach wyrósł inni pozostają bez wiary. nowy świat... bez Jezusa”. Peguy nawOstatecznie każdy z nas stoi w Współczesny świat patrzy ze scepiązywał do ówczesnych wydarzeń w obliczu tajemnicy stworzenia i nie Europie. Patrząc jednak na jego można uciec przed pytaniem, czy tycyzmem na naszą wiarę i stoimy w wypowiedź sto lat później, musimy wszechświat jest naturą przyjazną, obliczu pytania: „Czy można żyć w taki sposób, by pokazać , że obietnice przyznać, że kulturowy trend, o wrogą czy też po prostu obojętną. którym mówił, przybrał na sile w EuPrzez tysiące lat ludzie wierzyli, że Chrystusa są prawdziwe?” Jak przyropie i na Zachodniej Półkuli. wszechświat jest wrogi lub obojętny. pomina nam papież Benedykt XVI w Mimo otrzeźwiającego spojrzenia Jednak księga Mądrości przypomina, encyklice Spe Salvi, ludzie, którzy żyją pisarza na rzeczywistość, wciąż że tak nie jest: „Miłujesz bowiem wiarą i nadzieją chrześcijańską, żyją w jesteśmy w stanie doświadczyć wiary, wszystkie stworzenia, niczym się nie odmienny sposób. Jako rycerze kolumba która jest głęboka, i która witamy się słowami „Vivat potrafi odmienić nasze życie. Jesus!” Te słowa dowodzą, że Widzieliśmy wielkich święWspółczesny świat patrzy ze nasza wiara jest dla nas żywą tych naszych czasów, takich sceptycyzmem na naszą wiarę i stoimy rzeczywistością, która określa jak Matka Teresa i papież sposób, w jaki żyjemy. Jan Paweł II — spotkaliśmy w obliczu pytania: „Czy można żyć w Oprócz tego nasze zasady też innych świętych, o miłosierdzia, jedności i których istnieniu wiedzą jetaki sposób, by pokazać, że obietnice braterstwa odnoszą się nie dynie ich sąsiedzi i koledzy. Chrystusa są prawdziwe?” tylko do grupy wybranych, Stoimy w obliczu ale do wszystkich, tak jak wielkiego dylematu, dlaczego wymaga tego Ewangelia. niektórzy akceptują EwanJesteśmy solidarni z naszymi biskugelię Jezusa Chrystusa, a inni ją odrzu- brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś cają. Przypomnijmy historię spotkania miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego pami i księżmi, którzy tak jak Zacheusza, zwierzchnika celników, z uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, Zacheusz stali przed obliczem Jezusa Jezusem. kiedy Chrystus ogłasza, że gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się i powiedzieli „wierzę”. Postanowili zatrzyma się u Zacheusza, który wdra- zachowało, czego byś nie wezwał?” poświęcić swoje życie wierze w obietnice Chrystusa i dawaniu świadectwa, pał się na drzewo, by go zobaczyć, (Mdr 11, 24-25). tłum szemrze: „Do grzesznika poszedł Wiemy również, że Bóg tak bardzo nie tylko dla dobra społeczności w gościnę”. Na co Jezus odpowiada: kocha świat, że posłał swego je- chrześcijańskiej, ale dla dobra całego „Dziś zbawienie stało się udziałem dynego Syna po to, by świat zbawił społeczeństwa. W oczekiwaniu na święto narodzin tego domu” (łk 19, 9). (J 3, 16). Dzięki Bożej miłości zostamusimy ponownie Wszyscy ludzie zgromadzeni tego liśmy uwolnieni od absurdalnej bez- Zbawiciela dnia widzieli tego samego Jezusa i nadziejności egzystencji w obojętnym poświęcić się pracy na rzecz nowej słyszeli jego słowa. Ale choć był to wszechświecie. Zamiast tego otrzy- ewangelizacji. Złączeni w wierze i dzień wiary i zbawienia dla maliśmy przywilej modlenia się do nadziei, miłosierdziu i braterstwie Zacheusza, inni odeszli, wyrażając Boga słowami „Ojcze nasz”, ufając jesteśmy powołani do poszukiwania sprzeciw. Zbawicielowi, który traktuje nas jak Boga i otrzymania Bożego zbawienia. Vivat Jesus! Tak więc życie niektórych z nas w braci.

grUdzIeń 2010

♦ COLUMBIA ♦ 3


uCZyĆ SIĘ WIAry, ŻyĆ W WIErZE

W obronie ludzkiego życia Naszym zadaniem jest obrona i afirmacja daru życia ludzkiego w każdej jego postaci Najwyższy kapelan Biskup William E. Lori

PIĄTE PrZykAZANIE JEST podstawą nauki kościoła o świętości życia ludzkiego. Jest ono esencją Ewangelii Życia, nieustannie proklamowanej przez kościół w wierności Bogu, który objawił się, by dać nam życie w obfitości (J 10,10). każde życie, które Jezus przyszedł zbawić, jest w swej naturze święte. każdy człowiek został stworzony na wizerunek i podobieństwo Boże, by cieszyć się Jego przyjaźnią. Silnie negatywny w swej treści zakaz „Nie zabijaj” ma za zadanie obronę Bożego daru ludzkiego życia, które powinno zawsze być traktowane z szacunkiem i miłością (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 466). Jak napisał Papież Jan Paweł II: „w ten sposób dar staje się przykazaniem, a samo przykazanie jest dareme (Evangelium Vitae, 52). OBrONA NIEWINNyCH kościół naucza, że istnieje uzasadnione prawo do samoobrony. Nie powinna ona wynikać z gniewu i nie powinna skłaniać do użycia większej siły niż potrzeba. Jan Paweł II przypomina nam o pięknym świadectwie tych, którzy wdzięczni za dar życia, oddają własne życie za innych (EV, 55). Osoby odpowiedzialne za życie innych mają nie tylko prawo, ale i obowiązek bronić Trzydziesty drugi z serii wykładów Najwyższego kapelana ks. Biskupa Williama E. Lori o formowaniu wiary dotyczy zagadnień 466-486 zawartych w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Poprzednie wykłady można znaleźć na stronie internetowej kofc.org

4 ♦ COLUMBIA ♦

grUdzIeń 2010

siebie samych i tych, których obronę im powierzono (Kompendium, 467). Co więcej, władza publiczna może zasadnie ukarać tych, którzy łamią prawo, by bronić porządku publicznego i przyczynić się do poprawy winowajcy (468). Wymierzona kara powinna być proporcjonalna do ciężaru wykroczenia. Dzisiaj, ponieważ istnieją inne środki niż kara śmierci, by chronić społeczeństwo przed niebezpiecznymi przestępcami, zarówno przedstawiciele władz kościoła i innych grup społecznych doszli do wniosku, że z praktycznego punktu widzenia kara ostateczna nie powinna być stosowana (469). Piąte Przykazanie jednoznacznie zabrania odbierania niewinnego życia ludzkiego od chwili jego poczęcia po naturalną śmierć. kościół mówi wyraźnie, że nikt nie ma prawa domagać się śmierci niewinnego człowieka lub wyrażać na nią zgodę — czy to na początku, w środku czy też pod koniec życia. „Żadna władza nie może prawnie polecać lub przyzwalać na tego typu działanie” (470, kongragacja Nauki Wiary, Deklaracja o Eutanazji, 3). Inicjatywy pro-life, również te podejmowane przez rycerzy kolumba — są inspirowane przeświadczeniem, że to Bóg obdarza każdego człowieka niezbywalnym prawem do życia, a nie państwo. ustawy, które zezwalają na aborcję są z gruntu niesprawiedliwe i osłabiają „podstawy, na których opiera się prawo” (472). W związku z tym, że technologie medyczne stają się coraz bardziej zaawansowane, pojawia się pytanie, do jakiego stopnia opieka zdrowotna jest akceptowalna. Doświadczenia naukowe i przeszczepy narządów są moralnie doz-

wolone pod warunkiem, że nie narażają życia pacjentów i dawców na niewspółmierne ryzyko, a pacjent lub dawca, w pełni poinformowany, wyrazi na nie zgodę. Oddawanie narządów po śmierci jest „szlachetnym czynem”, jednak zanim narządy mogą być pobrane, musi być w pełni stwierdzona rzeczywista śmierć dawcy (475-6). Gdy śmierć jest nieuchronna, zwykłe zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być przerwane. Dozwolone jest stosowanie środków przeciwbólowych, lecz nie po to, by przyśpieszyć śmierć. Nie ma moralnego obowiązku stosowania środków i zabiegów medycznych nierokujących pozytywnego wyniku (471). Należy się zdecydowanie przeciwstawiać „prawu do śmierci”, propozycji ustawy legalizującej eutanazję. umierający powinni być otoczeni troskliwą opieką, powinna wspomagać ich modlitwa i należy zatroszczyć się o to, by przyjęli sakramenty przygotowujące na spotkanie z Bogiem (477). Wierząc w zmartwychwstanie ciała, powinniśmy traktować ciała zmarłych z szacunkiem i miłością. Dozwolna jest kremacja zwłok, jeśli nie jest ona przejawem podważania wiary w zmartwychwstanie ciała (479). DĄŻĄC DO POkOJu Piąte przykazanie nakazuje nam być tymi, którzy wprowadzają pokój. W związku z tym wymagane jest, by każdy z nas pozbył się nienawiści i budował więzy zrozumienia i przyjaźni w podzielonym świecie (480). Pokój na ziemi nie polega jedynie


uCZyĆ SIĘ WIAry, ŻyĆ W WIErZE

na braku wojny, lecz wymaga, by społeczność ludzka była sprawiedliwa i miłosierna (401-14). Niezależnie od tego stajemy również wobec kwestii, kiedy moralnie uprawnione jest użycie sił militarnych. Otóż mogą być one użyte, jeśli występują następujące warunki: 1) Szkoda wyrządzona przez napastnika musi być długotrwała, poważna i pewna; 2) Wszystkie środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nieskuteczne; 3) Istnieją poważne warunki powodzenia; 4)użycie broni, szczególnie zaś broni masowej zagłady nie pociąga za sobą jeszcze poważniejszego zła (483). rządy mają obowiązek ścisłego przestrzegania

INTENCJE MODLITEWNE OJCA ŚWIĘTEGO

Ofiarowane w jedności z Papieżem Benedyktem XVI OGóLNA: Aby doświadczenie cierpienia było okazją pozwalającą zrozumieć sytuacje niedostatku i bólu, które są udziałem osób samotnych, chorych i w podeszłym wieku, oraz pobudzało wszystkich do wielkodusznego wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.

PHoToGRAPH oF PoPe: CNS photo/Paul Haring

MISyJNA: Aby narody świata otwarły drzwi Chrystusowi oraz Jego Ewangelii pokoju, braterstwa i sprawiedliwości

tych zasad, mając równocześnie prawo do nałożenia na obywateli obowiązku obrony ojczyzny. rządzący mają również obowiązek uwzględnienia przypadków tych, którzy odmawiają użycia broni. Ci, którzy nie biorą działu obronie narodowej w czasie wojny, powinni w inny sposób służyć wspólnocie ludzkiej (484). Powinniśmy być wdzięczni dzielnym obrońcom ojczyzny i czcić pamięć poległych w obronie wolności i godności ludzkiej. Podczas wojny należy uczynić wszystko, by szanować i traktować po ludzku ludność cywilną, rannych żołnierzy i jeńców. Należy szanować postanowienia prawa międzynarodowego. Działania

zmierzające do masowych zniszczeń, zagłady mniejszości etnicznej czy religijnej są bardzo ciężkimi grzechami. Należy sprzeciwiać się takim rozkazom (485). Z powodu zbrodni i okrucieństw, jakie pociąga za sobą wojna, musimy czynić wszystko, co w naszej mocy, by jej zapobiec. Nasze zaangażowanie na rzecz miłosierdzia, braterstwa i jedności powinno położyć kres „wszystkim formom nierówności w porządku gospodarczym i społecznym, dyskryminacji etnicznej i religijnej, zazdrości, podejrzliwości, pysze i duchowi zemsty” (486). Tak to więc mamy żyć Ewangelią Życia i pokazać ją w przekonywujący sposób całemu światu.♦

kATOLICy MIESIĄCA

Błogosławiony Karol de Foucauld (1858-1916) Wspomnienie liturgiczne: 1 grudnia kArOL EuGENIuSZ de Foucauld urodził się we francuskiej rodzinie arystokratycznej w 1858 roku. W wieku sześciu lat zostaje sierotą. W młodości odrzuca chrześcijaństwo i zaciąga się do armii francuskiej, służąc w Północnej Afryce. Po kilku latach rezygnuje ze służby i wyrusza na wyprawę badawczą do Maroka. Co ciekawe, to właśnie spotkania z muzułmanami rozbudzają w nim wiarę chrześcijańską z dzieciństwa. Powtarza w modlitwach: „Mój Boże, jeśli jesteś, spraw, bym Ciebie poznał”. Po powrocie do Francji w 1886 roku odzyskuje wiarę dzięki pomocy i zachętom ze strony zaprzyjaźnionego księdza, który pozostaje jego spowiednikiem i duchowym doradcą aż do śmierci. rozważając swoje doświadczenia, karol stwierdza: „Skoro tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem, że nie mogę już żyć inaczej, jak jedynie dla niego”. Ta wiara sprawia, że wstępuje do trapistów, początkowo we Francji, a następnie w Syrii. Po jakimś czasie odnajduje w sobie powołanie do służenia

Bogu jako pustelnik. Za zgodą kościoła osiedla się niedaleko klasztoru klarysek w Nazarecie i przyjmuje imię Brata karola od Jezusa. Powraca na krótko do Francji, gdzie otrzymuje święcenia kapłańskie w 1901 roku. Pozostałe lata spędza na Saharze, żyjąc, jak sam mówi, „ukrytym życiem Jezusa”. Ginie z rąk anty-francuskich buntowników muzułmańskich w Algierze, 1 grudnia 1916 roku. 13 listopada 2005 roku zostaje beatyfikowany. Życie błogosławionego karola de Foucauld pokazuje, jak daleką drogę, fizycznie i duchowo, musi czasem odbyć człowiek, by iść śladem Chrystusa.♦

grUdzIeń 2010

♦ COLUMBIA ♦ 5


Głębia

wiary ZAróWNO łASkA WIAry, NOWATOrSkA kONCEPCJA, JAk I DETErMINACJA ryCErZA Z TEkSASu uMOŻLIWIły WyDOByCIE SPOD ZIEMI CHILIJSkICH GórNIkóW Shari Biediger

dniach, które nadeszły po 5 sierpnia, gdy osunęła się ziemia w kopalni miedzi i złota San José na północy Chile, ratownicy i rodziny 33 zasypanych górników starały się nie tracić nadziei. Wiedzieli jednak, że żaden człowiek, nawet jeśli przeżył w zasypanej kopalni, nie może przetrwać zbyt długo bez wody i pożywienia. I nagle 17 dnia ratownicy znaleźli małą notatkę przylepioną taśmą do końcówki wiertła wykorzystywanego do utworzenia odwiertu ratowniczego. Notatka zawierała wiadomość, że wszystkich trzydziestu trzech górników żyje. Tuż po tym odkryciu, służby pomocnicze zespołu inżynierów Greg’a Hall’a spakowały się i powróciły do własnej fabryki w północnym Chile. „Myśleliśmy wtedy, że nasze zadanie już zostało wykonane. Sądziliśmy, że może znajdą jakiś tunel, żeby ich wyprowadzić spod ziemi” wspomina Hall, posiadający 25 lat doświadczenia pracy w przemyśle wiertniczym oraz właściciel przedsiębiorstwa Drillers Supply S.A. w Chile. Jednak w ciągu kolejnego tygodnia okazało się, że wszystkie drogi wyjścia z kopalni są zablokowane. Hall, członek rady im. Anton J. Frank nr 8771, rozpoczął więc z siedziby swego biura w Houston pracę nad planem kontynuowania akcji ratowniczej. „Wiedziałem, że w całym kraju są tylko dwa urządzenia wiertnicze, które miały odpowiednie parametry, aby spełnić to zadanie” wyjaśniał Hall, dodając, że siła wibracji takiego wielkiego wiertła mogła też stanowić znaczne zagrożenie dla mężczyzn uwięzionych 2300 stop pod ziemią. „Obawiałem się, że możemy wywołać kolejne osunięcie ziemi, podobne do tego, które złapało górników w pułapkę” powiedział. I wtedy zadzwonił telefon od znajomego, który umożliwił mu kontakt z przedstawicielami Center rock (przedsiębiorstwo z Pensylwanii). Sądzili, że ich specjalistyczne wiertła do wierceń wewnątrz tuneli mogą spełnić zadanie, ale jak dotąd nie mogli zaintere-

Photos by eric Kayne

W


sować tym nikogo w Chile. Największym jednak źródłem duchowego ukojenia dla We współpracy z Center rock oraz kilkoma innymi przed- Hall’a okazało się rozeznanie, że ten sam, obecny poprzez hissiębiorstwami, Hall zebrał najlepszą z możliwych ekip. Dzięki torię Zbawienia Bóg, był teraz z nimi na chilijskiej pustyni. dobrej reputacji interesów Hall’a i jego współpracy na szczeblu Tym samym Hall wierzy, że to Bóg wywiercił otwór rządowym z Chile to, co zostało nazwane potem jako „Plan B”, ratunkowy, przez który wydobyto górników. A jego własny zostało wkrótce zaakceptowane i podjęto działania. wysiłek sprowadził się tylko do tego, że „znalazł się we właś„Szybko zorientowaliśmy się, że będzie to niezwykle ważna, ciwym miejscu”. precyzyjna, wymagająca, a także pełna napięcia praca” Hall i jego ekipa opuścili miejsce akcji tuż przed wydobypowiedział Hall. Tym razem nie robiliśmy odwiertu, aby ciem górników na powierzchnię, ponieważ chcieli dać urawydobyć złoto, wierciliśmy, aby ratować ludzi!” towanym i ich rodzinom czas na pojednanie i świętowanie. Wiedząc już, że praca ta będzie technicznie, emocjonalnie i Woleli śledzić ostatnie momenty akcji ratunkowej na ekranach politycznie złożona, Hall prowokacyjnie zapytał inżynierów ze telewizorów w domach i hotelach. Patrzyli jak górnicy, jeden swego zespołu „Ile byście znieśli, za drugim, wyłaniali się z kapsuły gdybyście wiercili, żeby wydostać ewakuacyjnej. I chociaż napięcie spod ziemi swego syna?” nie opadło aż do momentu gdy w Już na samym początku przydniu 13 października na puszczenie Hall’a, że praca nie powierzchni pojawił się ostatni będzie łatwa, okazało się mężczyzna, Hall powiedział, że dla prawdziwe. Głębokość, niestabilne niego uwolnienie Florencio Avalos, podłoże, twardość skały i te wszyspierwszego z górników, miało tkie skręty i zwroty wiertła. Wszysszczególne znaczenie. tko to przyczyniało się do tego, że „To był ten człowiek, z którym operacja wydawała się nieprawkontaktowaliśmy się najczęściej, dopodobną dla każdego eksperta gdy wszyscy górnicy pozostawali od wierceń. pod ziemią” powiedział Hall. „Za„Ale gdybym miał teraz spocząć wsze nas pytał 'kiedy zamierzacie na laurach i myśleć o złożonej skali mnie stąd wydostać?'” operacji, to od razu powiedziałbym Całe to doświadczenie pozwoliło sobie samemu - 'zapomnij o tym'” Hallowi stać się jeszcze bardziej dodaje Hall. wdzięcznym za życie, jakie dzieli z Wręcz przeciwnie, nasza ekipa żoną Angelicą i ich trojką dzieci w postanowiła skoncentrować się na wieku 26, 21 i 18 lat. wierceniu metr po metrze. W miarę „Jest fantastycznym ojcem i upływu czasu coraz bardziej oczywspaniałym człowiekiem. Dla mnie wistym okazywało się, że całą opesamego kimś w rodzaju super borację prowadziła Boża opatrzność. hatera” powiedział Greg Hall Jr. „I Hall’a poruszyła głęboka wiara zamam dla niego ogromny szacunek. sypanych górników i to, że Mówię mu 'Jesteś właścicielem mężczyźni poprosili, aby dostarczyć trzech przedsiębiorstw, wkrótce Gregory E. Hall z kawałkiem wiertła, które ułamało im przedmioty kultu religijnego zostaniesz diakonem i ocaliłeś życie się podczas akcji ratowniczej. takie jak różańce i Biblie. 33 osobom. Mnie też jeszcze musisz W dwóch oddzielnych przypadzostawić coś do zrobienia!'” kach, kiedy wiertło „beznadziejnie utknęło” i nie udawało się go Na początku tego roku, kiedy Greg Hall Jr. zapytał ojca, w uruchomić, Hall zaczął się modlić. jaki sposób może lepiej posługiwać innym, Hall podpowiedział „Modliłem się, żeby Bóg przysłał jakieś anioły, żeby troszkę synowi, aby wstąpił do rycerzy kolumba. poruszyły wiertła” powiedział. „I w obu przypadkach udawało Starszy Pan Hall charytatywnie oddaje się pracy w duszsię pozyskać pole do manewru i mogliśmy kontynuować proces. pasterstwie więziennym i opowiada więźniom, że bez względu To był kolejny cud”. na to, co w przeszłości zrobili, Bóg może poprzez nich uczynić Hall’a, który jest w trakcie przygotowań do święceń na cuda. Mówi, że większość cudów po prostu nie jest tak stałego diakona (czekają go w przyszłym roku), uderzyło także nagłośniona, jak akcja ratownicza z Chile. biblijne znaczenie liczby 33. To wiek Jezusa, gdy został „Cuda zdarzają się bez przerwy" powiada Hall. „Jednak z jaukrzyżowany, pogrzebany i zmartwychwstał. Liczba ta kores- kichś powodów, Bóg uznał, że ten właśnie cud ma być transmipondowała z liczbą uwiezionych pod ziemią górników, liczbą towany przez telewizje całego świata”.♦ dni prowadzonych wierceń i nawet liczbą lat, jakie ojciec duchowy górników, który również był uwięziony pod ziemią, SHArI BIEDIGEr pracuje jako publicysta i specjalista ds. komunikacji w San Antonio. pracował w przemyśle górniczympracował. grUdzIeń 2010

♦ COLUMBIA ♦ 7


Ambasadorowie

na dziei SPECJALNE ZESPOły MEDyCZNE DOCIErAJĄ NA HAITI PO STyCZNIOWyM TrZĘSIENIu ZIEMI

J

est upalna, sierpniowa sobota w Jacmel, nadmorskim mieście, pięć godzin drogi od stolicy Haiti, Port Au Prince. Dr. Manuel A. Alzugaray układa pacjentów z bólem pleców czy bioder na prowizorycznej kozetce w salce parafialnej kościoła Matki Boskiej z Góry karmel. kolejka ludzi potrzebujących konsultacji medycznych napiera, czasem przepychają się agresywnie ku szkolnej ławce, przy której wolontariusze zapisują i kwalifikują pacjentów. Miejscowy ksiądz stoi na krześle i nawołuje do porządku, nie chce, aby sytuacja 8 ♦ COLUMBIA ♦

grUdzIeń 2010

wydostawała się spod kontroli. klinika, którą zainicjowano w partnerstwie pomiędzy kościołami z Haiti i z Florydy oraz medycznymi wolontariuszami (Miami Medical Team) będzie funkcjonować zaledwie dwa dni. Alzugaray, chirurg ortopeda a zarazem członek rady Coral Cables (Floryda) nr 3274, wraz ze swym zespołem lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, tłumaczy i personelem pomocniczym pracuje non stop przez osiem godzin w skwarze i bez klimatyzacji. Współpartnerem jest także duchowieństwo. Tego dnia zespół

Photos by Tom Tracy

Tom Tracy


Na przeciwległej stronie: dr. Manuel Alzugaray z lewej strony stojącego w centrum księdza Yves Pardo, który prowadzi modlitwę w klinice zorganizowanej na parafii. Po prawej: kobieta z dzieckiem, w tle długa kolejka ludzi czekających w sierpniu na pomoc medyczną w Jacmel, Haiti. przyjął około 500 pacjentów z południa Haiti, które zostało w znacznym stopniu zniszczone przez trzęsienie ziemi. Dobroczynne akcje rycerzy, takich jak Alzugaray są częścią inicjatyw organizowanych przez rycerzy kolumba na rzecz Haiti. Obejmują one także partnerstwo w Global Wheelchair Mission, zajmującą się dystrybucją wózków inwalidzkiech oraz w projekcie realizowanym wraz z Miami’s Project Medishare, dzięki któremu każdemu dziecku, które straciło kończynę w czasie trzęsienia ziemi z 12 stycznia, dostarczane są protezy i organizowana jest terapia. „Teraz, gdy przed ludźmi stoją naprawdę trudne sprawy, a więc sytuacja w jakiej się znaleźli, musimy tu przybywać z pomocą” mówi Alzugaray, recytując listę spraw związanych ze zdrowiem, które jego zespół zaobserwował w czasie siedmiu wizyt na Haiti odbywanych od stycznia. „Ludzie widzą, że dla nich przyjeżdżamy i to budzi w nich nadzieję”. Alzugaray, z pochodzenia kubańczyk, studiował medycynę w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Jest emigrantem, który od 1975 roku prowadził prywatną praktykę w Miami. Ma wiele tytułów i szkolił się w zagadnieniach bezpieczeństwa bezdomnych, traumy stresu, obrażeń masowych i reagowania na terroryzm. W roku 1983 założył fundację non profit, Miami Medical Team Foundation, która pracuje w rejonach świata dotkniętych przez wojny i katastrofy naturalne. W sumie jej zespoły odwiedziły 25 krajów na pięciu kontynentach, także znaczny obszar Ameryki Centralnej, karaiby, Południową Amerykę, rosję, część Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Na Haiti leczyli cały szereg chorób, infekcji, schorzeń jelitowych i układu oddechowego, malarię i dengę oraz zaburzenia psychologiczne i związane ze stresem. W tej szczególnej klinice trauma, bezsenność i inne formy depresji albo stresu potraumatycznego kierowane są do dziecięcego psychiatry z Miami i księdza psychoterapeuty. Słuchają oni bolączek Haitańczyków i przepisują antydepresanty, jeśli to konieczne, mając równocześnie nadzieję, że pacjenci będą mieli także dostęp do innych form terapii. Za domem parafialnym kolejka bez końca, dentysta z Miami i asystenci przyjmują poszczególnych pacjentów tak szybko, jak potrafią. Do wiader trafiają zgniłe zęby. ksiądz reginald Jean-Mary, proboszcz kościoła Notre Dame d’Haiti w Miami, nadzoruje ambitny cotygodniowy plan pomocy medycznej i duszpasterskiej, jaka dociera na Haiti po trzęsieniu ziemi. Chwali zespół Miami Medical Team za nieustające starania i pomoc w organizowaniu na terenie całego Haiti klinik działających w oparciu o parafie. „Dociera do mnie wiele ofert pomocy ze strony środowiska medycznego po trzęsieniu ziemi, ale dr Alzugaray naprawdę jest skuteczny”. ksiądz Jean-Mary dodaje też, że Miami Medical Team dotarli na ciężko dotknięte przez trzęsienie ziemi obszary Haiti. Są one położone daleko od stolicy, która, otrzymując najwięcej, stała się centrum zagranicznej pomocy. Członkowie zespołu Miami Medical Team pokrywają swoje

wydatki, jendnocześnie otrzymając lekarstwa i środki opatrunkowe w formie darowizn. Niektórzy mówią, że jak dotąd nie widzieli nigdzie sytuacji tak krytycznej i beznadziejnej. „To jest najuboższy kraj, w jakim kiedykolwiek byliśmy, a prócz tego trzęsienie ziemi stworzyło nieprawdopodobne problemy dla infrastruktury” powiedział Alzugaray. „Wszystko musi się tu odbywać bardzo szybko, bo tutaj są miliony ludzi w rozpaczliwym stanie”. Eugenio Silva, protetyk z Miami, przybył niedawno na Haiti po raz pierwszy jako asystent polowej apteki. Po Mszy świętej, w której uczestniczył w Port-Au-Prince wraz z innymi członkami zespołu, odwiedził nowy pomnik ofiar trzęsienia ziemi w parafii St. Louis, krbl Francji. „Mam nadzieję, że ten pomnik stanie się katalizatorem dla reszty miasta, niejako iskrą dla odbudowy całego Haiti” powiedział Silva. „Chciałbym, aby mogli kontynuować budowę tej ściany przy wzgórzu i przy slumsach i dalej, aż skończą z odbudową całego miasta”. „Dajemy ludziom to, co sami dostaliśmy od Boga, myślę o zdrowiu, rodzinie i miejscu do życia” dodał Alzugaray, który ma nadzieję, że ich działania zainspirują kolejnych lekarzy chcących wziąć udział w medycznych podróżach misyjnych. „Tam trzeba być. Nasza obecność jest bardzo ważna. kiedy robisz coś takiego, wierzysz w Boga, a On już dalej zrobi całą resztę”.♦ TOM TrACy korespondencja z West Palm Beach, Floryda. Odbył podroż na Haiti w sierpniu wraz z Miami Medical Team grUdzIeń 2010

♦ COLUMBIA ♦ 9


RYC E R Z E

W

A KC JI

SPrAWOZDANIA Z DZIAł ALNOŚCI rAD, ZGrOMADZEń I kół GIErMkóW kOLuMBA

PODRÓŻ ŻYCIA

Starszy sierżant Patrick Narango, porucznik Jerrod Smith i starszy sierżant Randy Revell, członkowie Okrągłego Stołu Rycerzy Kolumba w lotniczej bazie wojskowej w Kanadaharze, w Afganistanie, pochylają głowy przed księdzem Marionem Rosario, poświęcającym ogród różańcowy przy kaplicy Friase Chapel na terenie bazy. Rycerze zbudowali kamienny ogród dla upamiętnienia starszego chorążego Johna K. Laborde, członka Okrągłego Stołu, który zginął w Afganistanie 22 kwietnia. Okrągły Stół jest sponsorowany przez Radę nr 12191 im. św. Wincentego de Paul w Berkeley Springs w Zachodniej Wirginii.

PORZĄDKOWANIE POBOCZA AUTOSTRADY

rada nr 8510 im. św. Jana N. Neumanna w Dunnello na Florydzie “zaadoptowała” dwa półtora kilometrowe odcinki autostrady nr 41 w ramach programu Adopt-A-Highway. rycerze spotykają się cztery do pięciu razy rocznie by zbierać śmiecie i odpadki z pobocza autostrady. OBIAD DLA SEMINARZYSTÓW

rada nr 4183 z New Braunfels w stanie Teksas organizując doroczny obiad dla seminarzystów zwróciła się o pomoc do członków koła nr 5111 im. ks. Edwarda F. Bily. Giermkowie pomagali jako kelnerzy obsługując ponad trzysta osób. Zebrano ponad 5.000 dolarów. CHRZEŚCIJAŃSKA POMOC

Członkowie rady nr 874 w Vallejo w kalifornii zbierają się co miesiąc w ośrodku po-

10 ♦ C O L U M B I A ♦

mocy chrześcijańskiej Christian Help Center w Sacramento by przygotować śniadanie dla potrzebujących. rycerze dostarczają wszystkie potrzebne produkty a następnie gotują i podają śniadanie. KOLOROWANKI

rada nr 9199 im. Matki Boskiej królowej Pokoju w Fords w stanie New Jersey przekazała ponad 75 kolorowanek, kredki i książki dla dzieci klinice dziecięcej przy szpitalu uniwersyteckim St.Peter’s university Hospital w New Brunswick.

rada nr 2367 im. Fray Diego de la Cadena w Durango w Meksyku wzięła udział w „Jornada por la vida” (Podróży życia) na którą złożyły się trzy imprezy pro-life. rycerze odmówili różaniec i wzięli udział w procesji do Sanktuarium Guadalupe gdzie odbył się festiwal artystyczno — muzyczny. Następnie szereg osób wyraziło swoje opinie o “Podróży życia” a całość zakończyła msza święta odprawiona przez arcybiskupa Hectora G. Martineza z Durango. W “Podróży życia” wzięło udział 1200 osób. SPRZEDAŻ PĄCZKÓW

koło nr 5271 im. Matki Seton w Las Vegas zorganizowało po mszy niedzielnej sprzedaż pączków w budynku parafialnym. Zebrano ponad 300 dolarów, które zostaną wysłane do szkoły dla dziewcząt w ugandzie. CHARYTATYWNE ŚNIADANIE

rada nr 7089 im. księdza F. M. Lanteigne w Atholville w kanadyjskiej prowincji New Brunswick zorganizowała śni-

WYPOSAŻENIE KAPLICY

Zgromadzenie im. księdza Josepha F. Bumanna w Hope Mills w Północnej karolinie ufundowało krucyfiks ścienny i naczynie na wodę święconą kaplicy przy ośrodku medycznym Fayetteville VA Medical Center. Wcześniej rada nr 8857 im. Dobrego Pasterza dostarczyła tam klęczniki i ołtarz.

grUdzIeń 2010

Członkowie Rady nr. 14648 im. św. Piotra Apostoła w Tacloban na filipińskiej wyspie Leyte, w archipelagu Visayas, kopią dół, w którym zostanie umieszczona kapsuła czasu. Rycerze postanowili przygotować miejsce na kapsułę przed wejściem do kościoła, gdzie planowane są poważne prace remontowe.

Członkowie Rady nr 821 im. księdza Johna G. Seyfrieda w Kings Park w stanie Nowy Jork malują metalowe ogrodzenie o długości ponad trzystu metrów, otaczające kościół im. św. Józefa. Rycerze dostarczając niezbędnych materiałów i pracując na ochotnika przy malowaniu zaoszczędzą parafii około 10.000 dolarów.

adanie charytatywne, na które przybyło 160 osób. Zebrano 800 dolarów. Pieniądze zostaną podzielone między parafię Notre Dame de Lourdes i oddział w restigouche Stowarzyszenia Walki ze Stwardnieniem rozsianym. FUNDUSZE NA PORTAL INTERNETOWY

rada nr 3880 im. księdza McCormicka w Crystal Lake w stanie Illinois opłaciła portal internetowy organizacji zajmującej się pomocą kobietom w ciąży (1st Way Pregnancy Support Services ) w powiecie McHenry. Portal umożliwia organizacji dotarcie do większej liczby kobiet w potrzebie niż przy użyciu bardziej konwencjonalnych metod.

Nowo dostępne! Wskazówki jak wysłać sprawozdania do działu „Rycerze w akcji” są teraz dostępne po polsku. Wskazówki można znaleźć na stronie www.kofc.org.

Columbia Grudzien 2010  
Columbia Grudzien 2010  

Columbia Grudzien 2010