Page 1

RYC E R Z E KO LU M BA

S IERPIEN 2011

COLUMBIA


RYC E R Z E KO LU M BA

-

sierpien 2011 ♦ tom 91 ♦ numer 8

COLUMBIA

Tłum ludzi otacza Krzyż Światowych Dni Młodzieży podczas procesji ulicami Sydney, Australia w lipcu 2008. Rycerze Kolumba organizują Ośrodek Miłość i Życie dla anglojęzycznych pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży 2011 w Madrycie, które odbędą się tym miesiącu.

A r t y K u ł y budując lepszy świat Poprzez nasze wysiłki na rzecz ewangelizacji młodych katolików, kontynuujemy dzieło Błogosławionego Jana Pawła II.

3

Uczyć się wiary, żyć w wierze

5

Gazeta watykańska

najwyższy rycerz

najwyższy kapelan

Młodzi Katolicy, pragnący stać się wiernymi świadkami chrześcijaństwa, mogą oprzeć się na Błogosławionym Janie Pawle II jako duchowym ojcu.

carl a. anderson

biskUp william e. lori

najwyższy rycerz

Modlitwą „Ojcze nasz” Jezus nauczył nas, jak się modlić i ofiarował nam streszczenie całej Ewangelii.

carl a. anderson

8

1 ♦ COLUMBIA ♦

sIerpIeń 2011

rycerze w akcji

Cns photo/courtesy of World Youth Day 2008

2


BuDuJĄC LEPSZy śWIAt

„Szukałem was” Poprzez nasze wysiłki na rzecz ewangelizacji młodych katolików, kontynuujemy dzieło Błogosławionego Jana Pawła II Najwyższy rycerz Carl A. Anderson

JEDNA Z NAJBArDZIEJ znamiennych chwil w długim pontyfikacie Jana Pawła II miała miejsce w ostatnich godzinach jego życia, kiedy to tysiące młodych katolików zgromadziło się na placu św. Piotra, by wspólnie się modlić. Gdy papież dowiedział się o nich, miał powiedzieć: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”. Papież Benedykt XVI podczas Mszy inaugurującej jego pontyfikat w 2005 roku mówił o wpływie, jaki jego poprzednik wywarł na młodych ludziach. „Właśnie w smutnych dniach choroby i śmierci Papieża objawiło się to naszym oczom, że Kościół żyje. Kościół jest młody. Niesie w sobie przyszłość świata, dlatego ukazuje każdemu z nas życie ku przyszłości”. Bliskość, jaką Jan Paweł II przejawiał wobec młodzieży, sprawiła, że całe pokolenie młodych katolików zostało nazwane jego imieniem — pokolenie Jana Pawła II. Jako ksiądz, profesor i biskup, Karol Wojtyła „szukał” tego pokolenia, wykładając na uniwersytecie, udzielając porad młodym parom i rodzinom w Polsce. Jego wpływy wśród młodzieży osiągnęły wręcz niewyobrażalne rozmiary, kiedy został papieżem. Jan Paweł II zrewolucjonizował duszpasterstwo młodzieży, organizując dziewięć międzynarodowych światowych Dni Młodzieży, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na Filipinach. te spotkania papieża z młodymi ludźmi zaowo-

cowały niezliczonymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi, jak również małżeństwami i rodzinami. Papież rozumiał, że Kościół globalny to Kościół młody. Można przypuszczać, że większość obecnych katolików to ludzie poniżej 30-tego roku życia mogący oficjalnie brać udział w światowych Dniach Młodzieży jako pielgrzymi. Jan Paweł II rozumiał również, że Kościół musi skutecznie ewangelizować następne pokolenie katolików i że nie można tego dokonać, powielając najnowsze trendy „kultury młodzieżowej”. Zamiast tego światowe Dni Młodzieży muszą być okazją do dawania prawdziwego katolickiego świadectwa i do budowania wspólnoty. Dlatego też rycerze Kolumba nawiązali współpracę z Siostrami Życia i innymi organizacjami katolickimi, by sponsorować Ośrodek Miłości i Życia dla angielskojęzycznych pielgrzymów biorących udział w tegorocznych światowych Dniach Młodzieży w Madrycie. Mamy nadzieję, że nasz wkład będzie historycznym wyrazem naszego poświęcenia na rzecz ewangelizacji młodych katolików. Jan Paweł II zawarł myśl przewodnią Dni Młodzieży w stwiedzeniu, że: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. Nasz Kościół i nasz świat nie może odkładać na przyszłość wykorzystania energii i zapału młodych katolików. Potrzebujemy ich oddania i poświęcenia już teraz. Przyszłe pokolenia mogą nam po-

zadrościć tego, że osobiście doświadczyliśmy życia i pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II. Mieliśmy przywilej oglądania go i słuchania na żywo lub w telewizji. Znaliśmy go — wiedzieliśmy, że jest wielkim przyjacielem rycerzy Kolumba. Skoro przyszłe pokolenia nam zazdroszczą, będą one również chciały nas zapytać, co uczyniliśmy, żeby zachować pamięć po Ojcu świętym, jak kontynuujemy jego dzieło, wizję i misję. Pontyfikat Jana Pawła II wywarł szczególny wpływ na nas wszystkich i dlatego, niezależnie od wieku, jesteśmy częścią pokolenia Jana Pawła II. Dlatego my wszyscy, a zwłaszcza rycerze Kolumba, mamy obowiązek dopilnować, by spuścizna po Janie Pawle II była dostępna dla przyszłych pokoleń. W tym braterskim roku, pracując dalej na rzecz miłosierdzia, ewangelizacji, oświaty i członkowstwa, uczyńmy słowa Jana Pawła II — „Szukałem was” — naszymi własnymi słowami. Sprawmy, aby nasze działania były również z korzyścią dla młodych katolików i przyjmijmy ich do naszych szeregów jako członków i przywódców. Niech przyszłe pokolenia zazdroszczą nam nie tylko tego, że Błogosławiony Jan Paweł II był z nami, ale również tego, że i my byliśmy z nim na tysiąc różnych sposobów. Vivat Jesus!

sIerpIeń 2011

♦ COLUMBIA ♦ 2


uCZyĆ SIĘ WIAry, ŻyĆ W WIErZE

Modlitwa Pańska Modlitwą „Ojcze nasz” Jezus nauczył nas, jak się modlić i ofiarował nam streszczenie całej Ewangelii Najwyższy Kapelan Biskup William E. Lori

uCZNIOWIE, WIDZĄC JEZuSA modlącego się, poprosili Go, by nauczył ich modlić się (łk 11,1). W odpowiedzi na to Jezus nauczył ich modlitwy „Ojcze nasz”, która jest nam tak znana, że często powtarzając jej słowa, nie zastanawiamy się nawet nad ich znaczeniem. Dlatego też ostatnia część Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego zawiera krótki, lecz niezwykle pouczający rozdział poświęcony modlitwie, której nauczył nas sam Pan Jezus (580). Modlitwa „Ojcze nasz” zawarta jest w Piśmie świętym w Kazaniu na Górze, w którym Jezus dał nam również Błogosławieństwa (Mt 5-7). „Ojcze nasz” ucieleśnia Błogosławieństwa nazwane przez błogosławionego Jana Pawła II „autoportretem” Chrystusa i „programem” świętości. Od samego początku „Modlitwa Pańska” przekazywana była w chrzcie. Nowonarodzeni w Chrystusie jako członkowie Kościoła stajemy się zdolni „mówić do Boga samym słowem Bożym” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2769). Pełny sens modlitwy objawia się w Eucharystii, która ucieleśnia siedem zawartych w niej próśb trzydziestym dziewiątym z serii wykładów Najwyższego Kapelana ks. Biskupa Williama E. Lori o formowaniu wiary dotyczy zagadnień 578-597 zawartych w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Poprzednie wykłady można znaleźć na stronie internetowej kofc.org

3 ♦ COLUMBIA ♦

sIerpIeń 2011

(Kompendium, 581). W modlitwie „Ojcze nasz” ośmielamy się zbliżyć do Boga Ojca z całą ufnością. Kiedy wieczny Syn stał się człowiekiem, objawił nam Ojca. Duch święty łączy nas z Chrystusem tak, że możemy poznać Ojca i stać się jego dziećmi. Wzywając Boga jako naszego Ojca, Duch wzbudza w nas pragnienie, by postępować jak Jego synowie i córki (582-3).

i Ducha świętego jesteśmy wzniesieni, by dzielić chwałę Ojca (586). W modlitwie Pańskiej po początkowym wezwaniu następuje siedem próśb. Przedmiotem trzech pierwszych jest chwała Ojca, choć i my sami pragniemy zanurzyć się głębiej w misterium Jego Boskości. W czterech pozostałych prosimy, by Bóg pomógł nam w naszych doczesnych potrzebach: by „karmił nas, przebaczył nam, pozwolił przezwyciężyć pokusy i wyzwolił nas od Złego” (587). tak więc modlić się do „naszego” W pierwszej prośbie — Ojca znaczy modlić się za jedność „święć się imię twoje” — prosimy o powołanie do świętoKościoła i za wszystkich ludzi. ści, głosząc imię Boga tak, by było znane przez wszystkich ludzi (588-589). W drugiej prośbe — „przyjdź Królestwo twoje” — modSKuPIENI NA BOGu Każde słowo w „Modlitwie Pańskiej” limy się o ostateczne przyjście Królema znaczenie, począwszy od prostego stwa Bożego w chwili powrotu zaimka „nasz”. Nazywając Go „na- Chrystusa w chwale (590). tak więc szym” Ojcem, podkreślamy nasz zwią- prosimy o pomoc w budowaniu „cyzek z Bogiem. Mówimy Ojcze „nasz”, wilizacji miłości”. trzecia prośba — ponieważ Kościół w Chrystusie jest „jako w niebie tak i na ziemi” — to wspólnotą wszystkich, którzy nazywają modlitwa o udział w pełnym miłości Boga Ojcem (584). tak więc modlić posłuszeństwie Chrystusa. Prosimy się do „naszego” Ojca znaczy modlić Boga, by złączył naszą wolę z wolą się za jedność Kościoła i za wszystkich swego Syna, na przykładzie Najświętszej Maryi i wszystkich świętych. Proludzi (585). Dodając wyrażenie „któryś jest w simy, aby Boski plan zbawienia niebie” ukazujemy majestat Boga, któ- urzeczywistnił się w naszym życiu i rego nie umniejsza fakt, że nazywamy byśmy mogli rozpoznać i wypełnić go naszym Ojcem. Poprzez Chrystusa wolę Boga (591).


uCZyĆ SIĘ WIAry, ŻyĆ W WIErZE

SPEłNIENIE PrAGNIEŃ Ostatnie cztery prośby dotyczą naszych ludzkich pragnień i zaczynają się od modlitwy o „nasz chleb powszedni”. Prosimy tu Boga o zaspokojenie naszych potrzeb cielesnych, stwierdzając jednocześnie, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). tak więc prośba ta w równym stopniu dotyczy głodu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa przyjmowanego w Eucharystii (Kompendium, 592-3). W piątej prośbie mówimy: „odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” — prosząc o odpuszczenie grzechów ufni w Jego siłę miłości. Powtarzając te słowa, możemy

INtENCJE MODLItEWNE OJCA śWIĘtEGO

Ofiarowane w jedności z Papieżem Benedyktem XVI OGóLNA: Aby światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem.

pope: Cns photo/paul Haring — Antionio: Wikimedia Commons

MISyJNA: Aby chrześcijanie Zachodu otwierając się na działanie Ducha świętego odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary.

usłyszeć Jezusa mówiącego do nas: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Boże miłosierdzie nie może przeniknąć do naszych serc wypełnionych nienawiścią. Otwierając nasze serca dla miłości Chrystusa, znajdujemy łaskę przebaczenia naszym winowajcom. Czyniąc to, uczestniczymy w miłosierdziu i pokoju Królestwa Bożego (Kompendium, 594-5). W szóstej prośbie — „Nie wódź nas na pokuszenie” — prosimy Boga, by nas wspierał tak, byśmy umieli odróżnić dobro od zła, mogli pozostać w świętości i zjednoczyć się z Jezusem, który przezwyciężył pokusy dzięki modlitwie (596).

Modlitwę Pańską kończymy, prosząc: „Ale nas zbaw ode Złego”. tu prosimy o wyzwolenie od dzieł Szatana, który wyrządza nam krzywdę duchową i cielesną. Modlimy się nie tylko o nas samych, ale o całą rodzinę ludzką, cały Kościół i cały świat. Czynimy to z ufnością, ponieważ wierzymy, że Chrystus pokonał grzech i śmierć własną śmiercią i zmartwychwstaniem (597). Ostatnie słowo „Ojcze nasz” to „Amen”. Potwierdzamy nim całą treść modlitwy, jakiej nauczył nas Pan. Oby nasze życie również potwierdzało treść modlitwy, która sama w sobie jest kompendium wiary chrześcijańskiej. ♦

KAtOLICy MIESIĄCA

Czcigodny Antonio Margil de Jesus Wspomnienie liturgiczne: 6 sierpnia (1657-1726) W 1673 roku w wieku 16 lat Antonio Margil de Jesus przywdział za zgodą rodziców franciszkański habit. Inspiracją dla jego powołania było ich ubóstwo materialne i bogactwo cnót. Margil chciał pozostać zakonnikiem tak jak założyciel Franciszkanów, św. Franciszek z Asyżu. Jednak dziewięć lat później otrzymał święcenia kapłańskie w Walencji. Początkowo głosił Słowo Boże w miastach położonych na północ i południe od Walencji. Potem wyjechał wraz ze swym przełożonym, księdzem Antonio Llinasem do Nowej Hiszpanii, która zajmowała tereny ówczesnego teksasu, zachodniej Luizjany, Meksyku i Ameryki środkowej. Przez ponad 40 lat ksiądz Margil przemierzał tereny Nowej Hiszpanii boso z brewiarzem, laską i krzyżem, nauczając tysiące tubylców Ewangelii. Pokonując nierzadko po kilkadziesiąt kilometrów dziennie, ksiądz Margil wraz z misjonarzem Melchioriem Lopezem zawędrowali aż do dzisiejszej Kostaryki. Ksiądz Margil założył seminaria w

Guatemala City i Zacatecas w Meksyku. Był przełożonym wielu franciszkańskich wspólnot misyjnych. Nigdy jednak nie zapomniał o swojej roli pokornego sługi Bożego. Kiedyś napisał: „Kim byłyby anioły bez Boga? Nikim. Kim byłaby Matka Boża bez Boga? Nikim. Czym byłaby ludzkość Chrystusowa bez Boga? Niczym. Bez Boga jesteśmy wszyscy niczym, niczym, niczym”. Na każdym ze swych listów umieszczał podpis : „Sama nicość” (La Misma Nada). Zmarł w Meksyku w 1726 roku, a jego grób stał się celem pielgrzymek. W 1836 roku Papież Grzegorz XVI ogłosił go czcigodnym.

sIerpIeń 2011

♦ COLUMBIA ♦ 4


NADZIEJA W DZIAŁANIU

Młodzi Katolicy, pragnący stać się wiernymi świadkami chrześcijaństwa, mogą oprzeć się na Błogosławionym Janie Pawle II jako duchowym ojcu Najwyższy rycerz Carl A. Anderson NOtA WyDAWCy: poniższy artykuł jest adaptacją wystąpień Najwyższego rycerza, które miały miejsce w maju 2011 roku w Papieskim Instytucie Studiów nad rodziną i Małżeństwem oraz na uniwersytecie Ave Maria.

N

iezwykłe świadectwo Błogosławionego Jana Pawła II charakteryzujące prawie 27 lat jego pontyfikatu wywarło wpływ na miliony chrześcijańskich małżeństw oraz życie młodych Katolików. Bezprecedensowy fenomen światowych Dni Młodzieży dał początek określeniu „Pokolenie Jana Pawła II”. Jednak to pokolenie to nie tylko pokolenie uczestniczące w spotkaniach odbywających się co kilka lat w innym miejscu świata. Pokolenie Jana Pawła żyje nadal pełnią życia, tworząc niezliczoną rzeszę młodych Katolików zarówno w małżeństwach i rodzinach, jak i w życiu tysięcy księży i duchowieństwa. Błogosławiony Jan Paweł II stworzył specjalną więź z młodzieżą, mocną więź pomiędzy jego sercem a ich przyszłością. Dostrzegł bowiem pokolenie wiernych, pełnych nadziei Katolików i umiłował ich w sposób szczególny. Pokładał w nich wielkie nadzieje, pragnął być blisko nich i to dla nich stworzył światowe Dni Młodzieży. W rzeczywistości ktoś może powiedzieć, że poświęcenie się Błogosławionego Jana Pawła II dla przyszłości katolickiej młodzieży było jednym ze znaków jego wielkiej miłości dla Jezusa Chrystusa. Podczas homilii w czasie Mszy beatyfikacyjnej Jana Pawła II, papież Benedykt XVI powiedział, że jego poprzednik był przykładem „osobistej i wspólnotowej egzystencji skierowanej 5 ♦ COLUMBIA ♦

sIerpIeń 2011

na Chrystusa”. Dzięki temu wielu młodych Katolików poznało w Błogosławionym Janie Pawle II zarówno swego duchowego, jak i intelektualnego ojca. Jan Paweł II rozumiał wiarę, miłość i odwagę, potrzebne tym, którzy we współczesnym społeczeństwie pójdą drogą chrześcijańskich powołań. Miał także dogłębne zrozumienie osoby w kategoriach jej stworzenia na obraz i podobieństwo trójcy świętej. takie bowiem rozumienie otwiera przed nami możliwość doskonalszej komunii osób w małżeństwie, rodzinie, społeczeństwie i kościele. PILNE WEZWANIE Sam, choć być może na to nie wyglądam, zaliczam się do Pokolenia Jana Pawła II. Gdy po raz pierwszy ja i moja żona Dorian spotkaliśmy Jana Pawła II, mieliśmy po 28 lat. to było w czasie jego pierwszej wizyty do Stanów Zjednoczonych w 1979 roku i to, czego nauczył mnie papież słowem, uczynkiem i przykładem, pomogło mi w formacji własnego życia. Dziś mogę radzić młodym Katolikom, aby przyjęli Błogosławionego Jana Pawła II jako swego duchowego ojca. Pozwólcie więc, aby stał się waszym intelektualnym i duchowym

W klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie, w Polsce, Papież Jan Paweł II wita niezliczone tłumy Polaków wyczekujących, aby spojrzeć na swojego rodaka podczas Jego pierwszej podróży do Ojczyzny w 1979 roku.


Papież Benedykt XVI odprawia Mszę beatyfikacyjną Papieża Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra na Watykanie w dniu 1 maja 2011 roku. sIerpIeń 2011

♦ COLUMBIA ♦ 6


przewodnikiem, wówczas i wy naprawdę staniecie się częścią Pokolenia Jana Pawła II. Jan Paweł II widział w młodych przyszłość dla Kościoła i świata. W działaniu młodych dostrzegał potencjał dla pokoju, sprawiedliwości i cywilizacji miłości. Z tego właśnie powodu, właśnie do młodych w bardzo szczególny sposób, adresował wiele spośród swych encyklik, listów apostolskich oraz wystąpień. Jakakolwiek byłaby droga człowieka, każdy może zawsze zwrócić się do Jana Pawła II po pomoc, zarówno poprzez modlitwę, jak i jego dzieła. Możemy nawet powiedzieć, że Katolicy z Pokolenia Jana Pawła II przypominali jego dzieci i wnuki. Ale mówiąc dokładniej, to papież pragnął stać się ich duchowym ojcem. Dzisiaj Błogosławiony Jan Paweł II może spełnić swą intencję w sposób, który jest możliwy jedynie poprzez świętych obcowanie — żyje teraz ukryty w tajemnicy Chrystusa. W 2005 roku w homilii wygłoszonej podczas Mszy pogrzebowej Jana Pawła II, ówczesny Kardynał Józef ratzinger powiedział: „Możemy być pewni, że nasz umiłowany Papież stoi dziś w oknie domu naszego Ojca, że widzi nas i nam błogosławi”. Jan Paweł II Wielki nadal pragnie być błogosławieństwem naszego życia! Pozwólcie mu prowadzić was ku wielkości w waszym katolickim życiu. Może wiele sobie obiecujemy, ale tam, gdzie idziemy, stawki są wyższe niż tu, gdzie byliśmy i jesteśmy. W swej adhortacji apostolskiej Christifideles Laici, Jan Paweł II tak pisał o współczesnym świecie: „Nowe sytuacje — zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym — domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności”(3). Obecnie staje się to szczególnie prawdziwe. Potrzeba zdecydowanego świadectwa wiernych Katolików jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Szczególnie że do wielu obszarów społecznych i kulturowych można dotrzeć jedynie przez świadectwo wiernych świeckich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn — świadków oddanych żarliwie Chrystusowi i z oddaniem idących drogą Jego prawdy i miłości. ŻyJĄC NADZIEJĄ Papież Benedykt w homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej powiedział, że Jan Paweł II „przywrócił chrześcijaństwu, które jest religią nadziei, jej prawdziwe oblicze”. ta odbudowa nadziei jest dziś tak bardzo niezbędna, szczególnie w małżeństwie i życiu rodzinnym. to Błogosławiony Jan Paweł II mówił nam, że „Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!” oraz że „odniesienia dla tej wspólnoty, jej pierwowzoru, należy szukać w Bogu samym” (Familiaris Consortio, 86; List do Rodzin, 6). Wyraźnie widzimy, jaki jest los małżeństw i rodzin w tych społeczeństwach, które porzuciły swoje zobowiązanie wobec naturalnej rzeczywistości tych danych nam przez Boga instytucji. I widzimy upadek nadziei w kulturach, które utraciły Boga i rodzinę. W swej pierwszej encyklice Redemptor Hominis Jan Paweł II napisał, że „Człowiek jest drogą Kościoła” (14). Następnie w 7 ♦ COLUMBIA ♦

sIerpIeń 2011

Liście do Rodzin z roku 1994 nauczał, że Chrystus zawierzył człowieka Kościołowi jako „drogę jego posłannictwa i posługi” oraz że „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą” (List do Rodzin 1-2). Własne motto Papieża Benedykta brzmi „współpracownicy prawdy” i stanowi ważny klucz do zrozumienia tej ważnej misji Kościoła. Katolicy odpowiadają za to, by być współpracownikami prawdy w kwestii małżeństwa i rodziny. Oznacza to, że są świadkami uniwersalnego powołania do miłości, bez względu na ich specyficzne powołanie w życiu. tak więc może lepiej powiedzieć „współ-świadkowie prawdy” — świadczący słowem i uczynkiem. Mimo tego, co Kościół napisał bądź powiedział na ten temat, świat nadal zadaje pytanie „czy to możliwe, żeby żyć w taki sposób?”. I w odpowiedzi na nie dostrzega przykład życia Jana Pawła II. Ale ludzie muszą zobaczyć też odpowiedź w życiu swych przyjaciół, sąsiadów i kolegów z pracy. W encyklice Spe Salvi Papież Benedykt XVI przypomniał nam, że „Każde poważne i prawe działanie człowieka” wraz z modlitwą „jest czynną nadzieją”(35). Życie pełne dobra i cnót, życie żon, mężów, rodziców, księży i sióstr zakonnych — nauczycieli prawników, inżynierów, pracowników społecznych, artystów, biznesmenów, lekarzy i przedsiębiorców — pozwala ludziom dostrzec żywą nadzieję dla Kościoła i świata. ZADANIE DLA MłODyCH W momentach przejściowych, niepewności, radości, trudnościach, przeciwnościach czy odnoszonych sukcesach współcześni Katolicy mogą patrzeć na Błogosławionego Jana Pawła II jako na swego duchowego ojca. Jeśli wydaje ci się, że życie Katolika w dzisiejszym świeckim świecie jest trudne, możesz popatrzeć na człowieka, który za dnia pracował w kamieniołomach, a nocą studiował w seminarium. Jeśli jeszcze nie rozeznałeś swego powołania, popatrz na człowieka, który był rozdarty, wybierając czy być poetą, czy księdzem — w rezultacie został jednym i drugim. A jeśli zastanawiasz się, czy masz powołanie do małżeństwa, popatrz na człowieka, który wiele czasu spędził z młodymi parami w Polsce i który pisał o pięknie małżeństwa będącego drogą do doskonałości zarówno dla męża, jak i dla żony Odnosząc się do swego doświadczenia podczas światowych Dni Młodzieży z 2000 roku, Jan Paweł II napisał te słowa do młodych Katolików. „W waszej energii i dynamice, a także w waszej miłości do Chrystusa, mogłem dostrzec bardziej pokojową i humanitarną przyszłość świata … Droga młodzieży… czekają na was wielkie i radosne zadania, staniecie się mężczyznami i kobietami zdolnymi do solidarności, pokoju i miłości życia. Stańcie się twórcami nowej ludzkości, w której bracia i siostry będą mogli żyć w pokoju”. takie było zadanie Błogosławionego Jana Pawła II postawione młodym na początku trzeciego millennium i takim zadaniem i jego darem pozostaje do dziś. Ci, którzy pójdą wraz z nim tą drogą, wejdą do świata obfitującego w wiarę, nadzieję i miłość.♦


RYC E R ZE

W

A KC JI

SPrAWOZDANIA Z DZIAł ALNOśCI rAD, ZGrOMADZEŃ I Kół GIErMKóW KOLuMBA

opał i zasiłki mieszkaniowe najbardziej potrzebujacym członkom lokalnej wspólnoty. Pieniądze wpłacono na specjalny fundusz umożliwiający przywrócenie dostaw gazu, wody i prądu osobom, którym odcięto ich dopływ za niepłacenie rachunków. SĄSIEDZKA GOŚCINNOŚĆ

Jeaninne Fournier, Rick McDonald, Zack Tenerowicz i Juli Tenerowicz rozpakowują produkty otrzymane podczas zbiórki żywności zorganizowanej wspólnie przez Boy Scouts of America i Radę nr 3774 im. księdza Alfreda Saylora w Allen Park w stanie Michigan. Wolontariusze zebrali i posortowali około 3.5 tony żywności przeznaczonej dla potrzebujących rodzin w Taylor i Allen Park. Dwie drużyny skautów pomagające w tej akcji zostały powołane przez Radę nr 3774.

FUNDUSZ NA ZAKUP ORGANÓW

rada nr 3779 i rada nr 10728 im. katedry św. Jana Berchmansa, obie z Shreveport w stanie Luizjana, usmażyły i sprzedały 500 kurzych udek. Wpływy ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup nowych organów dla katedry. Niezjedzone udka przekazano lokalnym organizacjom charytatywnym. BIEG CHARYTATYWNY

rada nr 6153 w Springfield w stanie Virginia zorganizowała bieg na 5 kilometrów i marsz w parku Burke Lake. Około 250 uczestników imprezy otrzymało lunch, który składał się z hamburgerów i gorących parówek. Zebrano ponad 3.000 dolarów na pomoc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. SPECJALNE PRZYGOTOWANIE

rada nr 6213 w Hamilton township w stanie New Jersey przekazała fundusze

ośrodkowi Holy Cross Center of Learning, działającemu pod auspicjami Stowarzyszenia Niewinnych świętych diecezji w trenton. Ośrodek ten założony przez Angelo romanello z rady nr 355 w trenton przygotowuje dzieci niepełnosprawne intelektualnie do sakramentu pokuty, komunii i bierzmowania.

rada nr 564 im. biskupa Johna r. McGanna w Bay Shore w stanie Nowy Jork przygotowała obiad na rzecz schroniska dla bezdomnych przy kościele im. św. Patryka. Zebrano ponad 9.000 dolarów, które zostaną wykorzystane na całoroczny progam żywieniowy dla potrzebujących. POMOC DLA SEMINARZYSTY

rada nr 14625 im. światła Chrystusa w Mableton w stanie Georgia urządziła przyjęcie na rzecz Christophera Cartera, młodego mężczyzny, który został przyjęty do seminarium im. Matki Bożej z Guadalupe w Denton w stanie Nebraska. Carter, oprócz specjalnego stypendium re-

fund Support Vocations Program (rSVP) otrzymał również czek na 200 dolarów na wydatki, plecak z przyborami szkolnymi i nowy laptop. PODWOŻENIE EMERYTÓW

Członkowie rady nr 10961 im. Narodzenia Chrystusa w Broomfield w stanie Kolorado w każdą niedzielę podwożą mieszkańców domu pogodnej starości Highland trail retirement Home do kościoła i z powrotem. Bez pomocy rycerzy emeryci nie mogliby uczestniczyć w niedzielnej mszy.

KONCERT NA RZECZ CHORYCH NA AUTYZM

rada nr 6203 w South Plainfield w stanie New Jersey urządziła koncert na rzecz organizacji zwalczającej autyzm, Autism New Jersey Inc. Dochód z imprezy, na której wystąpili Billy i rose Falcon, wyniósł 2.000 dolarów. ŻEBY BYŁO ŚWIATŁO

rada nr 6365 im. Lake of the Ozarks w Camdenton w stanie Missouri przekazała 1.000 dolarów na potrzeby organizacji LAMB House, zapewniającej żywność, odzież, artykuły pierwszej potrzeby,

Nathan Hamblen z Rady nr 7449 w Germantown w stanie Tennessee spuszcza się na linie ze ściany budynku White Station Tower w Memphis podczas akcji zbiórki pieniędzy na potrzeby Olimpiad Specjalnych. Dzięki pomocy finansowej członków Rady, Hamblen i Rycerz Marvin Schaefer otrzymali 2.400 dolarów potrzebnych do zejścia ze ściany wieżowca o wysokości około 100 metrów. W czasie całej imprezy zebrano ogółem ponad 60.000 dolarów na fundusz Olimpiad Specjalnych.

Członkowie Rady nr 5831 i Koła nr 2492 im. św. Judy w Davao City na filipińskiej wyspie Mindanao usuwają z miejskich kanałów stojącą wodę, będącą miejscem wylęgania się komarów. Oczyszczając kanały, Rycerze pomogli zapobiec wybuchowi epidemii gorączki tropikalnej, roznoszonej przez komary.

Nowo dostępne! Wskazówki jak wysłać sprawozdania do działu „Rycerze w akcji” są teraz dostępne po polsku. Wskazówki można znaleźć na stronie www.kofc.org.

sIerpIeń 2011

♦ COLUMBIA ♦ 8

Columbia Sierpień 2011  
Columbia Sierpień 2011  

Columbia Sierpień 2011