Stop kernenergie

Page 1

KERNENERGIE FLYER A5.indd 1

18/02/19 13:17


Waarom is kernenergie geen oplossing? Atomen zijn superkleine bouwstenen en zitten in alle dingen rondom ons. Atomen bestaan uit nog kleinere deeltjes die aan mekaar vastzitten. Door de kern van die atomen te splitsen, komt er veel energie vrij in de vorm van warmte. Deze warmte wordt omgezet in stoom en daarvan wordt stroom gemaakt. Uranium is de grondstof die gebruikt wordt in kerncentrales om deze kernreacties uit te voeren.

Het is te duur! Een nieuwe grote kernreactor kost vandaag al snel meer dan 10 miljard euro, een pak meer dan 30 jaar geleden. Daarnaast zijn er ook nog de zeer hoge kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en de opslag van kernafval. Windenergie is nu al goedkoper dan kernenergie afkomstig uit nieuwe centrales. Engeland heeft bijvoorbeeld al drie nieuwe kernenergie projecten geannuleerd omdat die te duur zijn.

Het is gevaarlijk! Hoe ouder kernreactoren worden, hoe groter de kans op een ongeval. Ongevallen met kernenergie zijn altijd zeer ernstig voor mens en milieu. Uitgestrekte gebieden rondom kerncentrales worden vaak voor altijd onbewoonbaar. In België hebben we momenteel oude en gescheurde kerncentrales in Doel en Tihange. Oude reactoren vallen ook om allerlei redenen onverwachts uit. Op een bepaald moment lagen zes van de zeven reactoren stil in Doel en Tihange. En niet te vergeten: kernenergie levert materiaal om kernwapens te maken.

Het is niet duurzaam! Kernenergie zou goed zijn voor het milieu omdat er weinig CO2 wordt uitgestoten. De kernreactor van een kerncentrale is eigenlijk het enige onderdeel in de productieketen waarbij er geen CO2 in de lucht komt. De productie is een bijzonder lang proces en bij bijna elke fase komt er CO2 vrij: mijnbouw, uraniumverrijking, bouwen en ontmantelen van kerncentrales tot de verwerking en opslag van radioactief afval. En dan hebben we nog niets gezegd over de nadelige gevolgen van uraniumontginning op het milieu en de gezondheid van de lokale bevolking.

Ver. Uitgever: Famke Vekeman M. Hendrikaplein 5 9000 Gent

Bij de productie van kernenergie ontstaat er ook levensgevaarlijk radioactief afval. Een deel van dat afval moet meer dan 10.000 generaties lang weggeborgen en bewaakt worden. Sommigen beweren dat er een nieuwe generatie kerncentrales gebouwd kan worden. Thorium zou dan de grondstof zijn. Dit is helaas zeer complex, gevaarlijk en duur. Vroegere experimenten hebben gefaald en de technologie werd toen naar de vuilbak verwezen. Een andere technologie is kernfusie. Hoewel daar men al tientallen jaren naar zoekt, verwacht men dat het nog tientallen jaren kan duren voor iets tot stand kan komen. En ook kernfusie blijft kernenergie: riskant, radioactief en duur. Daarom blijft vzw Climaxi zich verzetten tegen kerncentrales als oplossing voor het vervangen van fossiele brandstoffen als energiebron. Wij gaan voor 100 % hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen.

Meer info: elfmaartbeweging.be en wisenederland.nl Enkele cijfers • Al is België sterk afhankelijk van kernenergie, wereldwijd is slechts 2,3% van de eindenergie afkomstig uit kerncentrales. • Een nieuwe kerncentrale bouwen kost minstens 10 jaar. We moeten nú maatregelen nemen om iets aan de klimaatopwarming te doen. • Er bestaan cijfers over de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten voor iedere geproduceerde eenheid elektriciteit. Ook windenergie stoot CO2 uit als we de productie van de windturbines mee in rekening brengen. Voor kernenergie is dit 3x hoger dan windenergie en 10x lager dan een kolencentrale.

KERNENERGIE FLYER A5.indd 2

18/02/19 13:17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.