Climaxi N42 flyer

Page 1

N42

achterhaald (im)mobiliteitsplan

  

   

mens- & milieubedreigend kostprijs: 50 miljoen Euro tegenstrijdig met Europese fijnstofnormen vernietigt landschappen meer asfalt meer verkeersoverlast meer luchtvervuiling

Climaxi voert actie voor een duurzaam alternatief


Oosterzele De Vlaamse regering wil werk maken van de omleiding en aanpassing van de N42 over de ganse lengte van de weg (Wetteren-Geraardsbergen). In Oosterzele gaat het om de aanleg van een nieuw tracé, dat begint aan de afrit

Schematisch plan heraanleg N42 in Oosterzele.

van de E40 in Wetteren naar Zottegem toe: dit stuk N42 zou omgeleid worden achter het huidige gebouw van Krëfel, dwars door tuin- en landbouwgebied (met alle onteigeningen van dien), om dan ter hoogte van de Reigerstraat opnieuw op het huidige tracé aan te sluiten. Bovendien zou er ter hoogte van de Gijzenzelestraat (tussen het oude en het nieuwe tracé van de N42) een rondpunt en een carpoolparking aangelegd worden voor 170 autostaanplaatsen (2.500m2). Het ‘oude’ stuk N42 zou dan enkel nog als ventweg gebruikt worden. De aansluiting van de E40 op de N42 in Wetteren.


Voor de heraanleg van dit stuk N42 zou al 13 hectare natuur- en landbouwgebied moeten worden vernietigd.

minste als de rotonde van de autostrade ook zou worden aangepast, maar dat is NIET voorzien bij gebrek aan geld.

Bovendien is het evident dat die omlegging zal zorgen voor een enorme overlast voor de omwonenden, niet in het minst voor de mensen die in hun tuin een ‘autostrade’ krijgen: de hele wijk Anker (Kwaadbeek, Merebaaistraat, Moortelbosstraat, Zwaluwstraat en Kleistraat, evenals de achterliggende parallel gelegen straten) zal bedolven worden onder fijnstof, verkeerslawaai en uitlaatgassen.

Het is daarenboven voldoende bewezen dat het aanleggen van meer baanvakken een aanzuigeffect heeft en zorgt voor meer verkeer en dus meer files. Mobiliteitsexperten zijn daar duidelijk in: prof. Willy Mieremans (UHasselt): ‘We moeten eerst naar een efficiënter gebruik van auto’s en vrachtwagens voor we gaan verbreden. Eerst rekeningrijden invoeren bijvoorbeeld.’ Prof. Dirk Lauwers (UGent): ’De vuistregel is dat tussen 5 en 10 jaar na aanleg 80% van de nieuwe capaciteit weer volloopt.’ (bron: HBvL, 2016)

De herinrichting zou volgens de Vlaamse overheid kunnen zorgen voor een luttele tijdswinst van vier minuten. Ten-

Herzele De Vlaamse regering wil ook werk maken van de omleiding van de N42 op het grondgebied van Herzele. Het gaat om de aanleg van een nieuw tracé in Sint-Lievens-Esse/Steenhuize. Ook daar moeten heel wat mensen voor onteigend worden en sneuvelt er een aanzienlijk deel natuur- en land-

bouwgebied. Sinds 1990, toen de plannen voor het eerst opdoken,verzetten lokale bewoners, vzw ’t Uilekot en vzw Climaxi zich ertegen. Buren en milieuverdedigers zijn het met de aanleg nog steeds niet eens: “Het landschap wordt nutteloos verminkt, mensen nutteloos onteigend. Men moet

Het open landschap wordt totaal vernietigd: foto van de Vossenhoek (Herzele), vóór en na de heraanleg.


Plan heraanleg N42 in Herzele


Ook op grondgebied van Herzele zal voor de heraanleg van de N42 een aanzienlijk deel belangrijk natuur- en landbouwgebied worden vernietigd. Foto genomen voorbij de Wittebrug naar Vossenhoek toe.

de bestaande weg aanpassen aan de noden. De tijd van nieuwe autowegen is voorbij.” (www.uilekot.org, 2014, online) Het nieuwe wegvak sluit aan op de N42 vanaf de Witte Brug tot aan de kruising met de N42c (Bedrijf Ascoop) aan de rechtgetrokken N42 richting Geraardsbergen. Dit alternatief wordt verder ook aangeduid onder de naam ‘rondweg’. De nieuwe weg zal uit een 2×1 rijvak met parallelle ventwegen bestaan. Aan de Schipstraat komt een op- en afritten- complex met nog wat extra ventwegen.

Op de rondweg zullen geen fietsvoorzieningen meer aanwezig zijn. Op de ventwegen zal wel gefietst kunnen worden. De lengte van het nieuwe tracé telt 2.700 meter en kost méér dan 12.000.000 Euro. De verkeersonveiligheid zal zich van de bestaande weg gewoon verplaatsen naar de Schipstraat en omgeving. De geplande weg doorkruist de tuinen en loopt naast de slaapkamers van mensen die er al jaren wonen. Zelfs het argument van de tewerkstelling klopt niet: voor een paar minuten tijdswinst gaat geen enkel bedrijf naar Geraardsbergen of Herzele verhuizen.

Geraardsbergen Komende vanuit Wetteren/Zottegem stropt het verkeer van de N42 vervolgens opnieuw in Geraardsbergen: de N42 gaat er over in de volgebouwde eenvaksbaan de Astridlaan, die bovendien al het lokaal verkeer naar en van de stad moet opvangen. De extra rijvakken op het nieuwe tracé van de N42 vervallen dus in het niets

omdat ook in Geraardsbergen het verkeer terugvalt op een 1-vaks rijweg (Overboelare) of een al verzadigde Astridlaan. Waar gaat men dan met dat bijkomend verkeer naartoe? De opeenvolging van een spooroverweg en verkeerslichten zorgt tevens voor een extra ophoping van auto- en vrachtwagenverkeer. Degelijke fietsinfrastructuur is er hoegenaamd niet.


In Geraardsbergen stropt het verkeer van de N42 in de trechter van de Astridlaan.

de stroom van zware trucks te slikken. De mastodonten kunnen er vaak amper kruisen en zorgen voor levensgevaarlijke situaties.

De invoering van de kilometerheffing op onder meer gewestwegen (sinds 1 april 2016) geldt niet op de N42. Gevolg is dat steeds meer vrachtwagenchauffeurs die tolvrije route kiezen. In de kernen van Nederboelare en Overboelare, die door de N42 doorkruist worden als Astridlaan en Groteweg zorgt het vrachtverkeer nu al voor onleefbare situaties. De dorpsraden van beide dorpen verzetten zich terecht tegen het vermeerderde vrachtverkeer. In oktober 2017 werd hen al beloofd dat ook de N42 een tolweg zou worden. Dat is in het voorjaar van 2018 nog steeds niet het geval: dagelijks krijgt de N42 een niet-aflaten-

Het is gewoon onverantwoord nog meer personen- en vrachtverkeer de N42 op te sturen: het zit tussen twee vernauwende trechters (zowel Wetteren als Geraardsbergen) opgestropt, met alle gevolgen qua verkeersoverlast en luchtvervuiling. Vandaag is het bovendien niet meer te verantwoorden dat de N42 ook in Geraardsbergen zou omgeleid worden: lokale politici van meerderheid en oppositie schermen er met een heraanleg van de N42 dwars doorheen open natuur- en landbouwgebied in achtereenvolgens Deftinge, Goeferdinge en Zarlardinge, om er daarna aan te sluiten op de A8 in Lessen. Zoals al eerder gesteld gaat die zogezegde oplossing voor het verkeersin-

In Geraardsbergen stropt het verkeer van de N42 in de trechter van de Astridlaan.


farct ook hier volledig in tegen het mobiliteitsbeleid van Europa, dat net wil aanzetten om verkeer te verminderen i.p.v. het te vermeerderen. Mobiliteitsspecialisten in de hele wereld zijn het erover eens: meer wegen zorgen voor

meer auto- en vrachtverkeer. Het is in een maatschappij evenmin verantwoord om problemen op te lossen door ze van voor iemands deur weg te nemen en ze voor iemand anders deur te gaan neerleggen.

Het dal van de Leugenstraat in Herzele.

‘Dat er zoveel waardevol natuur- en landbouwgebied zou worden opgeofferd voor de heraanleg van de N42, is in onze huidige maatschappelijke context niet meer te verantwoorden’. Bedreigde natuur vóór en na de plannen van de heraanleg van de N42.


centraties CO2, verkeerslawaai, gezondheidsrisico’s voor de inwoners en nog meer mobiliteitsproblemen. De irrelevantie van nieuwe wegen wordt bevestigd door gedegen mobiliteitsexperten. Ook de Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck, trekt stevig van leer tegen zinloze wegenprojecten waarmee de oude politiek blijft hopen op kiezers voor het volgende zitje: ‘Een nieuw tracé kan niets anders teweegbrengen dan dat het mobiliteitsprobleem zich verplaatst. Voor een oplossing zorgt dat niet.’ (Lezen in de Lente - Geraardsbergen, april 2017).

Het dossier van de heraanleg van de N42 is verrot: fout na fout wordt opgestapeld. Er komen telkens weer pleisters bij om andere fouten te verdoezelen. Het is een dossier van twee snelheden waarbij alles wordt opgeofferd om toch maar de bouwplannen van het nieuwe tracé ten uitvoer te kunnen brengen, onder het mom van de economische ontsluiting, die helemaal niet zeker is: deze weg is geen garantie om meer werkgelegenheid naar ZuidOost-Vlaanderen te lokken. Als men dit dossier wil bijsturen dan zou men beter een voorbeeld nemen aan wat in Antwerpen gebeurt met Ringland: stel een deskundige aan die een globale visie ontwerpt voor het volledige tracé van de N42, ga met iedereen rond de tafel zitten en zoek het best mogelijke compromis voor iedereen. Indien men dat niet doet blijft men zitten met jaren aanslepende procedures en kleine stukjes die hier en daar verbeterd of verslechterd worden zonder visie op het geheel en veel ontevredenheid.

Volg Climaxi vzw op Facebook

Climaxi vzw

Actiekomitee N42

Groenlaan, 9660 Herzele www.n42.be

Verantw. uitg.: Filip De Bodt, Evendael 27, 9550 Herzele

De omleggingen van de N42 zullen zorgen voor een nieuwe vrachtverkeersas tussen Nederland of Antwerpen en Noord-Frankrijk. Dat moet absoluut vermeden worden indien we Zuid-Oost-Vlaanderen niet ten onder willen laten gaan in fijn stof, hoge con-

Fotografie & ontwerp © Studio Schrever

Conclusie


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.