Ons Huis - Oktober, November, December 2018

Page 1

PB- PP B- 16197 BELGIE(N) - BELGIQUE

driemaandelijks oktober november december 2018 veertiende jaargang nr. 53 Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol


Inhoud

Voorwoord 3 Fakkeltocht 5 Speech Fakkeltocht

5

Ons Huis

8

Over Armoede

14

Coververhaal: Lea

17

Verslag van drie maanden 8 6 criteria 10 Reacties 12 Verslag 13 Doktersadvies 14 Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende 22 Digitalisering vdab 24 Hoe kan een gemeente armoede aanpakken? 26 Neem het sociaal beleid ter harte 30

Kalender midden

Nieuws 32 Nieuws uit de gemeente

32

Bespaartips 33 Varia 34 Mooie gedachten 34 Moppen en grappen 34 Bedankjes 35 Wist je datjes 35

Colofon 36


Dag allemaal ’t Is weer voorbij die mooie zomer. De donkere winterdagen staan voor de deur. Meer onkosten: meer electriciteitsverbruik, verwarming moet hoger, duurdere groenten en fruit, eindejaarsfeesten… En dit terwijl alle verbruiksgoederen duurder worden en de vervangings - en laagste inkomens nog altijd ver onder de Europese armoedegrens liggen. Een ‘rijk’ land zoals België hinkt hieromtrent in het achterste deel van het Europese peloton. Op 26 mei van volgend jaar verkiezen we naast een Europees Parlement, ook een Belgisch en een Vlaams. Ik ben nu al benieuwd welke Vlaamse partij dit punt als breekpunt bij een volgende regeringsvorming durft voorop te stellen. Op 14 oktober trokken we naar het verkiezingslokaal om er te stemmen voor een nieuw gemeentebestuur voor een periode van 6 jaar met ingang van 1 januari 2019. In Mol wordt sp.a/vld ingeruild voor nva . cd&v blijft mee aan het roer. Ons Huis feliciteert alle verkozenen en rekent er op dat alle leden van het college van burgemeester en schepenen onze speciale editie van het Krantje ‘Als ik burgemeester was’ grondig zullen lezen en dat zij rekening zullen houden met wat mensen die het moeilijk hebben zelf aangebracht hebben Vanaf 1 januari rekenen we op zowel de nieuwe mandatarissen die al kennis kwamen maken met Ons Huis als op de ex-schepenen die ons gedurende de voorbije jaren daadwerkelijk gesteund en gestimuleerd hebben. We onderschrijven het gezegde ‘Alles kan beter’. Maar Mol staat niet alleen: ook Dessel, Retie en Balen krijgen nieuwe formaties. En ook die leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen inspiratie vinden in onze ‘special’. Ik sluit dit hoofdstukje af met een oproep aan alle gemeentelijke mandatarissen: ‘Doen is, in verband met armoedebestrijding, veel beter dan er over praten.’

3

Voorwoord

‘Doen is, in verband met armoedebestrijding, veel beter dan er over praten.’


Drie dagen na de gemeenteraadsverkiezingen werd het verzamelen geblazen voor de jaarlijkse Kempense fakkeltocht in Mol, Geel, Herentals en Turnhout. Onze Molse fakkeltocht met ook sympathisanten uit Balen, Retie en Dessel lokte heel veel volk naar de Robianozaal. Een bomvolle zaal beluisterde erg aandachtig en geëmotioneerd de getuigenissen van mensen die armoede aan de lijve ondervinden of ondervonden hebben. Petra deed een heel duidelijke oproep aan gemeentelijke politici om ‘armoedebestrijding’ echt ter harte te nemen. Het Molse Grote Oor gaf er nadien nog een heel amusante, erg gewaardeerde, muzikale lap op. Mooi weer om nadien , met vele sympathisanten, door de Molse straten te stappen naar een hapje en drankje in het Lokaal Dienstencentrum dat die avond uit z’n voegen barstte. Een fakkeltocht tegen armoede is geen aangelegenheid van mensen in armoede alleen. Het is een solidariteitstocht waarbij mensen die meer geluk hebben niet aan de kant blijven staan. Met dank aan allen die aanwezig waren. Dank uiteraard ook aan diegenen die hielpen bij de voorbereiding en de uitwerking op de dag zelf. Elders in dit krantje bedanken we de vele helpers van verschillende instanties . Zonder hulp van buitenuit zou Ons Huis dit niet voor mekaar krijgen. Binnenkort sluiten we 2018 af en rollen dan meteen in 2019. Ons Huis wenst iedereen rustige, vredevolle, eindejaarsfeesten en zal ook het volgend jaar verder werken aan een betere leefwereld voor mensen die het moeilijk hebben. Gust

4


Fakkeltocht

Speech: Fakkeltocht 17 oktober 2018

Bedankt burgemeesters Patricia, Eddy, Daniel, Joanna, Ingrid, Vicky, Fons en Sylvia! Vierdewereldwerking Ons Huis feliciteert alle verkozen mandatarissen in de nieuw samengestelde gemeentelijke bestuursmeerderheden. Proficiat dames, Proficiat heren! Mensen die het moeilijk hebben verdienen de steun van ĂŠlke politieke mandataris van welke politieke kleur dan ook. Armoede heeft geen kleur. Armoede kan iedereen treffen. Een maatschappij van mensen moet zorg dragen voor alle mensen maar mag de meest kwetsbare niet in de hoek laten staan. Integendeel: de meest kwetsbaren hebben recht op effectieve hulp en ondersteuning. Niet met woorden maar wel met concrete daden. Ons Huis wil niet wachten tot 1 januari 2019 om verantwoordelijke mandatarissen aan te sporen om nu reeds de volle aandacht te vestigen op de armoedeproblematiek die er heerst in onze 4 gemeenten. Sommige armoede is overduidelijk zichtbaar, andere armoede is veel meer verdoken. Van openbare bestuurders verwacht Ons Huis dat zij alles in het werk stellen om armoede te voorkomen, armoede uit te roeien, armoede actief op te sporen. De inkanteling van het ocmw binnen het gemeentebestuur biedt perspectieven om actief, pro-actief, een armoedebestrijdingsplan uit te werken en ook uit te voeren. Hiermee kan vandaag al begonnen worden! Ons Huis pleit voor een armoedebestrijdingsplan zonder stigmatisering. Wie lijdt onder armoede heeft daar niet om gevraagd noch voor gekozen. Ons Huis stelt vast dat federale en Vlaamse politieke verantwoordelijken tekort schieten in het armoedebeleid. Ons Huis rekent dus op de lokale politieke overheden. 5


Voor de gemeenteraadsverkiezingen maakten wij vanuit Ons Huis een extra editie op van ons vernieuwd krantje. Dit werd opgebouwd met eigen ervaringen, ervaringen van de verenigingen van spaak en ervaringen van worm (Welzijnsoverleg Regio Mol). 1. Een menswaardig inkomen voor iedereen. Het optrekken van de minimumuitkeringen en minimumlonen is het werk van de federale overheid. Wij vragen dat elke gemeente en elk ocmw steunmaatregelen uitwerkt zodat mensen een menswaardig inkomen hebben.

Vanavond gaat er niet alleen hier in Mol een fakkeltocht door maar in 4 gemeenten in de Kempen. spaak staat voor Samen Paraat tegen armoede in de Kempen. We zijn een samenwerkingsverband van de vier verenigingen waar armen het woord nemen in de Kempen. Al-Arm in Geel, De Fakkel in Herentals, t’antwoord in Turnhout en Ons Huis in Mol. De kerntaak van een vereniging is om vanuit de leefwereld van mensen in armoede in dialoog te gaan met anderen. Wij zijn dus goed geplaatst om knelpunten te signaleren en aanbevelingen te formuleren, meer inzicht in armoede te verschaffen, een signaalfunctie op te nemen, … Armoedeverenigingen mogen niet herleid worden tot uitvoerders van lokaal beleid, hulpverleners of toeleiders naar lokaal aanbod. Vanuit spaak stelden wij n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen een 4 punten memorandum op. Graag overloop ik met jullie deze punten die we de afgelopen maanden ook bezorgden aan de verschillende politieke partijen in de 4 gemeenten.

2. Meer kwaliteitsvolle, betaalbare en energiezuinige woningen. Huur en energie zijn enorme kosten voor mensen in armoede. Veel huurders betalen dan ook een te groot aandeel van hun inkomen aan huur en energie en/of zoeken hun toevlucht tot minder kwaliteitsvolle woningen. Een goede woning is een basisrecht en voorkomt problemen. We vragen dan ook meer aangepaste en betaalbare woningen voor mensen die het moeilijk hebben. 3. Uitbreiding van de vrijetijdspas. We vragen een niet-stigmatiserende Kempische Uitpas en op termijn een Vlaamse Uitpas. Deze pas geeft recht op vermindering bij alle cultuur-, vrije tijds- en sportactiviteiten. Vrije tijd is immers een grondrecht. 4. Betaalbare gezondheidszorg. De derdebetalersregeling is reeds verplicht bij de huisarts voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Wij vragen een uitbreiding van de derdebetalersregeling voor andere medische en paramedische disciplines: tandartsen, kinesisten, logopedisten, specialisten, …. spaak vraagt ook aan de lokale besturen om druk uit te oefenen op de groep van niet-geconventioneerde artsen om de conventie toe te passen voor mensen met verhoogde tegemoetkoming. Anders is gezondheidszorg onbetaalbaar voor mensen.

‘Armoedeverenigingen mogen niet herleid worden tot uitvoerders van lokaal beleid, hulpverleners of toeleiders naar lokaal aanbod.’

Vanuit de vereniging in Mol werken we regionaal. Afgelopen voorjaar trokken we weer met een groep ervaringsdeskundigen naar Postel voor onze jaarlijkse bekommernissendag. Daar kwamen we tot:

6


DE 7 WERKEN VOOR BALDEMORE Werk 1: Neem de Europese armoedegrens als basis. Neem bij het toekennen van gemeentelijke premies en toelagen de Europese armoedegrens als basis en probeer zoveel mogelijk rechten van burgers automatisch toe te kennen. Niet alle mensen vinden de weg naar de hulpverlening of kunnen of durven bepaalde premies aan te vragen.

Werk 4: Juridische hulpverlening op maat van de burger Versterk de juridische dienst zodat mensen die het moeilijk hebben door de eigen gemeentelijke dienst effectief geholpen worden en niet empatieloos door-of afgewezen worden. Heb hierbij ook aandacht voor de kansengroepen. Werk 5: Laagdrempelige infobalie Creëer een infopunt waar sympathieke en hulpvaardige medewerkers aan de balie effectief mensen verder helpen. Een infopunt waar niet-geletterden terecht kunnen. Een punt waar effectief hulp geboden wordt. Creëer gemeentelijke diensten waar je ook zonder computerkennis, zonder digitale afspraak terecht kan.

Werk 2: Automatisch toepassen derdebetalersregeling Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. Iemand in armoede heeft minder gezonde jaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede stellen gezondheidszorg uit en kampen met gezondheidsproblemen. Een gemeente kan ook zelf werk maken van toegankelijkheid van gezondheidszorg. Oefen politieke druk uit op dokters, tandartsen, kinesisten, logopedisten, specialisten om de derdebetalersregeling toe te passen zonder dat de patiënt hierom moet vragen. Stimuleer artsen om zich (terug) te conventioneren.

Werk 6: Wekelijkse warme maaltijden voor elk gezin Zorg ervoor dat élk gezin dat het financieel moeilijk heeft tenminste 2 maal per week een volledige warme maaltijd kan nemen aan 50% van de prijs in een sociaal restaurant. Een aangepaste regeling via de vrijetijdspas dringt zich op. Ook het sociaal contact bij deze maaltijd mag zeker niet geminimaliseerd worden. Mensen in armoede hebben vaak een erg beperkt netwerk en leven zeer eenzaam.

Werk 3: Beperk schoolkosten Schoolkosten liggen te hoog en de Vlaamse schooltoelage is ontoereikend. Zorg ervoor dat alle scholen hun facturen spontaan aanbieden door middel van een maandelijkse betaling en dat hetzelfde ict – en ander lesmateriaal gebruikt wordt over de middelbare scholen heen. Kom tussen bij schooluitstappen en dit voor alle scholen ongeacht het net.

Werk 7: Pas de armoedetoets toe Neem als gemeentebestuur beleidsbeslissingen kritisch onder de loep en betrek mensen in armoede hierbij. We denken hierbij aan het afvalbeleid en de bouw van grootse projecten zoals een zwembad. Bedankt ook dit jaar weer aan alle partners voor de fijne samenwerking en om samen deze fakkeltocht mogelijk te maken. Merci! Merci ook jullie allemaal om zo massaal jullie solidariteit te tonen op deze dag! Bedankt ook aan de grote oren om vanavond hier te willen optreden voor ons!

7


Ons Huis

Verslag van drie maanden die voorbij vlogen

Ons Huis bulkte van de activiteit in de voorbije drie maanden. We gingen helpen bij het schansglijden van de Gompelse Chiro en sinds 21 november weten we wat ons ‘werk’ financieel opgebracht heeft. De organisatoren kwamen dan kennis maken met Ons Huis en met de helpers op die dag. De Molse vrijzinnige vereniging wou absoluut iets ondernemen ten gunste van onze kinderen en kleinkinderen. Liever dan nog maar eens een pakje bij sinterklaas of bij kerstpakket opteerden zij voor schoendozen vol met knutselgerief. Na het herdenkingsmoment van 4 november werden deze dozen meegegeven met ouders/grootouders van kinderen die vorig jaar een sinterklaaskadootje ontvingen. Heel leuk initiatief dat erg gewaardeerd werd. Heel mooi herinneringsmoment maar helaas, te weinig aanwezigen. Een dertigtal mensen bij mekaar brengen is al wel iets maar het hadden er minstens 60 moeten zijn. Heel veel waardering en dank aan diegenen die alles voorbereidden en in goede banen leidden: Ralf van het Huis van de mens, onze vrijwilligsters Carla, Françoise, Miek, onze bezoeksters Sylvia, Christina, Myriam, Vicky en Fons. Het bloemstuk van Christine was, traditiegetrouw, weer heel mooi. Dank ook aan diegenen die op een woensdagochtend naar de Bresserdijk kwamen om de vrachtwagen van Wereldmissiehulp te helpen laden. Er was die voormiddag noch Kring noch Open Werkgroep en met de hulp van die bereidwilligen stonden de winkeldames er niet alleen voor.

Mia, Lea en Petra ontvingen de leerlingen van het eerste jaar (12 klassen) van de Rozenbergschool om hen uit te leggen hoe moeilijk het is om in armoede te moeten leven en hoe Ons Huis daar iets tracht aan te verhelpen. Die leerlingen organiseerden nadien allerhande activiteiten om onze sinterklaasgeschenkjes, voor woensdag 28 november, te bekostigen. Tijdens de pedagogische studiedag op het tisp kreeg Ons Huis de gelegenheid om een sessie te verzorgen over de werking van Ons Huis. Het toneel in Balen Hulsen bezorgde aan meerdere bezoekers buikpijn. Lachen is gezond was het uitgangspunt. Met 16 eenheden trokken we naar toneel ‘Verdrongen’ in Geel. Toneel waarin mensen die het moeilijk hebben zelf optreden! Den travoo in Balen bestaat 10 jaar en dat werd in de kijker gezet. Ons Huis werd uitgenodigd om een standje op te zetten. Gelei, confituur, kerstkaarten, breiwerk van Ons Huis-bezoeksters gingen er vlot van de hand. Met dank aan Cindy, Marie Jeanne, Miek en Monique. Nicky, werkzaam in den Travoo, maar ook vrijwilligster in Ons Huis, blonk van tevredenheid! We mochten op 19 oktober 16 gezinnen blij maken met de overschot van het ontbijtgebeuren van de jeugdverenigingen. Eerlijk verdelen wat er te verdelen viel… maar daarnaast was er ook nog Butterflysoep in de diepvries (overschot van de fakkeltocht). Met dank aan Butterfly die niet op één liter soep telde! 8


Op het driemaandelijks woonoverleg van de ge- werden ontdubbeld: een groep op maandagvoormeente Mol konden wij ‘Betaalbaar wonen in Mol’ middag en een groep in de namiddag. Met dank laten agenderen als aandachtspunt voor volgend aan Sint Lutgardis om de naaiklas voor ons voor te werkjaar. behouden op maandag (en ook dank voor de koffieOns Huis was aanwezig op de startavond van break). Twee nieuwe monitoren werden aangetrokWelzijnszorg. Thema van werking voor jaar 18/19 ken: Hilde en Ria. Twee duo’s :Hilde en Mia eneris Onderwijs. Onderwijs blijft een belangrijk punt zijds; Christine en Ria anderzijds. Op de Kersmarkt in onze werking. Wij zijn vaste deelnemers aan het zullen we al verkoopbare werkstukken van vlijtige tweemaandelijks overleg over Onderwijs binnen het naaisters zien. nta ( Netwerk Tegen armoede). Paul heeft destijds Rob, de nieuw vrijwilliger voor de computerlesomwille van werkomstandigheden moeten afhaken sen had geen tijd nodig om zich in te werken. Jim maar kan nu samen met Joanna mee naar Brussel. moest afhaken wegens werk en zocht zelf een Ons Huis werd, tesamen met nog twee andere vervanger. Mooi is dat. Ook dank aan de Rozenverenigingen, gevraagd om deel tenemen aan het bergschool voor het gebruik van de woensdagnaoverleg op het kabinet van minister Crevits in ver- middag computerklas. Dank aan de drie nieuwe band met het fel omstreden decreet over inclusief vrijwilligers. Maar Jim niet vergeten die vrijwilliger onderwijs, het zogenaamde M-Decreet. Vooraf- blijft in Ons Huis. gaandelijk hadden wij onze onderwijsavond georTaallessen blijven doorgaan : Nederlands voor ganiseerd en konden, gewapend met concrete situ- gevorderden, Frans en Engels voor beginnelingen. aties, richting Ministerie van Onderwijs. Kringvergaderingen: we kwamen viermaal saOok op het overleg i.v.m. ‘Schulden’ op het nta men telkens op de eerste woensdag van de maand. was Mol goed vertegenwoordigd. Het overleg ge- We keken achterom maar vooral vooruit! We beorganiseerd tesamen met Franstaligen (met si- oordeelden wat goed en minder goed was of vermultaan vertaling) leerde ons liep. We deden suggesties en nadat schuldenbeheersing een ‘hot men beslissingen. ‘Nieuwe bezems keren item’ is zowel ten zuiden als ten De aanwezigheid op de open niet altijd even goed!’ noorden van de taalgrens. werkgoep was niet steeds overNieuwe bezems keren niet weldigend; maar dat is ook niet altijd even goed! Op vraag van de Kring startten de bedoeling. Iedereen is welkom op de open werkwe met een initiatief ‘mondiale vorming’ op een groep en men komt indien men geïnteresseerd is in donderdagavond. Bedoeling is om op zo’n avond het onderwerp van die voormiddag. verstaanbare toelichting te geven in verband met actuele aangelegenheden. De septembereditie Er staat nog heel wat te gebeuren vooraleer we de werd een flop: 4 aanwezigen om meer te vernemen nieuwe jaarkalender 2019 ophangen. Sinterklaasover de op til zijnde verkiezingen. De oktobereditie feest, Kerstmarkt in Miloheem, kerstpakketten, ... was al véél beter: dubbel aantal aanwezigen en een We krijgen de steun van meerdere organisaties heel open, positieve, babbel over zaken die we la- Toro, Winterbar, I-Fitness, Lions Atomic Ladies en zen of vernamen op tv. De derde editie (november) Ladies Circle. Vrouw en Maatschappij steunden handelde over het Brexitgebeuren met zeven deel- ons in de voorbije jaren en willen dat blijven doen nemers. In december hadden we het over de oorlog maar in plaats van kerstpakketten zullen zij zorgen in Jemen. voor paaspakketten. Op die manier komt niet alles En dan zijn er nog onze vaste activiteiten. De te samen. hobbyclub, floreerde in de voorbije jaren en doet Het nta bereidt de parlementaire verkiezingen dat nog met evenveel ‘schwung’. De naailessen van 26 mei 2019 voor op een Forumdag op 11 december. Ons Huis zal er zeker bij zijn.

9


6 criteria Verenigingen waar armen het woord nemen werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen (en de mensen in armoede) tot stand gekomen zijn. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

1. Armen verenigen zich In oktober genoten we weer van een leuke toneelvoorstelling, gebracht door kwb Hulsen. We waren met 32 bezoekers. Begin november kwamen we met een 30-tal bezoekers samen in aula de Heyduin. We herdachten de mensen waar we het afgelopen jaar afscheid van moesten nemen en babbelden nadien bij bij een tasje koffie en lekkere zelfgebakken cake. Op vrijdag 16 november trokken we naar de Werft in Geel voor het toneelstuk ‘Verdrongen’. Dit is een sociaal artistiek project met mensen in armoede, ‘De Tartaren’ van Leuven en ‘De Dunne Vellekes’ uit Turnhout. Het thema zat dicht op ons vel. Ons jaarlijks Sinterklaasfeest ging door op woensdag 28 november in de Robianozaal. De Sint en zijn Pieten mochten weer een 60-tal kinderen en hun ouders en grootouders gelukkig maken.

met de andere spaak verenigingen uit de Kempen in de living van Ons Huis. 3. Werken aan maatschappelijke emancipatie Dagmar Gooris kwam zichzelf en het Huis van het Kind voorstellen op de open werkgroep van 11 september. De bezoekers van Ons Huis dachten mee na over wat het Huis van het Kind moet bieden. Swa van Baelen kwam op de open werkgroep van oktober vertellen over zijn reis naar China en over het verlaten polderdorp Doel aan de hand van foto’s. Peter Zimmerman van Transitie Mol Balen kwam hun projecten voorstellen op de open werkgroep van november. 4. Werken aan maatschappelijke structuren Op de Fakkeltocht tegen armoede spraken we de pas verkozen politiekers aan. Mensen in armoede stelden 7 werkpunten voor waarvan zij vinden dat de komende zes jaar moet aan gewerkt worden. Zie ook verder in het krantje. Joanna, Paul, Melissa en Gust spoorden naar Brussel voor het onderwijsoverleg op het Netwerk tegen Armoede. Carla en Petra gingen naar het netwerk vrijetijd op de sportdienst. We vergaderden over het nieuwe actieplan sport, cultuur en vrije tijd. Maar ook de uit-pas kwam aan bod.

2. Armen het woord geven Fons, Petra en Miek vergaderden in september met spaak in Geel. We hadden het over de voorbereidingen van de Fakkeltocht tegen armoede. En we koppelden de resultaten van het project verzekeringen dat we vorig jaar deden i.s.m. het Netwerk tegen Armoede. Meer hierover lees je verder in het krantje. We maakten een extra editie van het Ons Huis krantje n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen in armoede gaven aan waar zij van wakker liggen. Deze krantjes werden aan alle politieke partijen in de gemeente Mol, Balen, Dessel en Retie bezorgd. Op de Fakkeltocht van 17 oktober brachten mensen in armoede uit Mol, Retie en Balen een getuigenis: “Als ik burgemeester was dan…”. Miek, Leo en Petra vergaderden in november

5. Dialoog en vorming Mia, Lea en Petra ontvingen twaalf klassen van de Rozenbergschool. De eerstejaars maakten kennis met de werking van Ons Huis. Nadien gingen ze allerlei acties doen om centen in te zamelen. Met deze centen kunnen wij aan onze bezoekers en hun kinderen en kleinkinderen een mooi Sinter10


RODE BIETENCAKE MET CHOCOLADE 250 g rode biet, 100g suiker, 2 eieren, 125 ml neutraal smakende olie, 125 g bloem, 1 tl natriumcarbonaat, 1el balsamico azijn, 100 chocolade of 2 el cacao. Hak of rasp de biet fijn, voeg de rest van de ingrediënten toe met uitzondering van de azijn en natriumbicarbonaat. Als alles gemengd is doe je natriumbiarbonaat op deeg en overgiet je met de azijn. Meng het er nu opnieuw onder. Verdeel het deeg over de kleine cupcakes. Verwarm de oven op 180°C en bak gedurende 20 minuten of tot het deeg droog is. Deze cake kan je maken met alle harde groenten die fijn te hakken zijn. Je kan zo mooie en kleurrijke combinaties maken: rode biet met chocolade, pastinaak met appelsien, aardpeer met kaneel, wortel met gember, venkel met citroen …

klaasfeest geven. 8 Kinderen en 3 begeleidsters van Jan Rap brachten in de herfstvakantie een bezoek aan Ons Huis. Ook de mama’s en peuters van Moedertaal brachten een bezoekje aan Ons Huis. Ze leerden de werking kennen maar vooral het winkeltje. De leerlingen van het zevende jaar kinderzorg van het St-Lutgerdisinstituut kwamen langs in Ons Huis. We vertelden over armoede en de werking van Ons Huis en maakten samen de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. Van 15 tot 25 november was het de 12de week van de smaak waar gezond–tijd centraal stond. Samen met Transitie Mol Balen gingen we met 15 deelnemers aan de slag in de keuken van Ons Huis. We maakten verschillende lekkere dingen met groenten, vb cake met courgette, cake met rode biet, spaghetti op basis van spinazie, pompoenpannenkoekjes. Petra ging naar de bijeenkomst van Lions Mol Atomic en vertelde over armoede en de werking van Ons Huis. We nodigden de vrijwilligers van het Schansglijden en vier leden van de oudleiding van de Chiro Ambiorix in Gompel uit in Ons Huis voor een lekker drankje en hapje. We vertelden over de werking van Ons Huis en gaven hen een rondleiding.

HARTIGE COURGETTENCAKE 100g amandelmeel, 125 g bloem, 200g courgette, 2 eieren, 80g pecorino, 1tl natriumbicarbonaat, 1 el appelazijn, 1 tl zout, 1 el fijngesnipperde rozemarijn Rasp de courgette grof, voeg de rest van de ingrediënten, muv van azijn en natriumbicarbonaat, toe. Als alles gemengd is doe je natriumbiarbonaat op het deeg en overgiet je met de azijn. Meng het er nu onder. Doe alles in een cakeblik en bak gedurende 30 minuten op 180-190°C. Naar smaak kan je hier nog pitten, noten, zaden en kruiden aan toevoegen. Je kan ook met andere groenten aan de slag gaan. Hierbij moet je enkel beetje rekening houden met het vochtgehalte: een wortel heeft minder vocht dan een courgette, maar dit is eenvoudig op te lossen door een beetje water, melk of een ei toe te voegen.

6. Armen blijven zoeken Op 20 oktober stelden we de werking van Ons Huis voor op de viering van 10 jaar den Travoo in Balen. We verkochten daar zelfgemaakte spulletjes. We mochten de afgelopen maanden twee nieuwe bezoekers verwelkomen. Inge zal aansluiten bij koken en Jos komt ook koken en Engelse les volgen.

11


Reacties

Het was de moeite. Mijn kleinkinderen waren er zeer blij ermee. Een goede gevulde doos voor ieder wat wils. Mercikes voor de mensen die dat georganiseerd hebben.’ Vicky Sinterklaas ‘Het sinterklaasfeest was ook dit jaar weer een schot in de roos! Grootouders ,mama’s papa’s en kindjes Allemaal blij! Ik kan het niet genoeg benadrukken, ik ben ongelooflijk dankbaar voor alle mensen die dit feest elk jaar opnieuw mogelijk maken. Een welgemeende en oprechte “Dank u wel” van mij en mijn familie.’ Karin

China ‘Ik vond de voorstelling van Cois enorm interessant. Ik ben zoveel nieuw te weten gekomen over de cultuur en het gedrag van daar in China. Ik vind echt dat Cois een dikke proficiat verdient met zijn voorstellingen van China en Doel.’ Joanna Fakkeltocht ‘Ik vond het super om zoiets uniek mee te maken voor zo een goed doel. Op podium staan was een grote overwinning voor mezelf. Ik vond het een eer om samen met de anderen op podium iets te mogen vertellen tegen zo een enorme groep mensen. Daarna de fakkeltocht zelf was ook enorm meegevallen. De hoeveelheid mensen dat er sympathie hebben met ons daarvan was ik verschoten. Ik vond het een geslaagde avond.’ Joanna

Mondiale vorming Op initiatief van enkele Kringbezoekers die vragende partij waren om ‘bij te leren’, om achtergronden te leren kennen, startte Ons Huis in september met maandelijkse bijeenkomsten die de geleerde titel ‘Mondiale Vorming’ meekregen. De septemberbijeenkomst handelde over de gemeenteverkiezingen en alles wat daar rond hangt. De aanwezigen verklaarden veel bijgeleerd te hebben. Maar inzake aantal aanwezigen was het een flop. De oktoberbijeenkomst had geen onderwerp maar mondde uit in een erg leerrijke babbel over aangelegenheden die door de 8 aanwezigen aangereikt werden. Brexit was het gevraagde onderwerp voor de novemberbijeenkomst en die had ook hier weer te weinig volk (7). In december lichtten we de achtergrond toe in verband met het conflict in Jemen (hongersdood van duizenden kinderen). In januari komt het decennia-oud conflict Israël-Palestina aan de orde.

Workshop groenten ‘Het was een heel leuke ervaring om aan de workshop mee te doen ook al was ik een beetje te laat ik werd direct goed onthaald door de persoon waarmee ik de courgettencake moest maken. We hebben alles mooi afgewogen en gemixt. Daarna werd de cake in de oven geplaats. Ook werd er nog rode bieten- en chocoladecake, hartige pompoenpannekoeken, groentebrood en groene pasta gemaakt. Van dit alles werd achteraf met de ganse kookgroep van 15 mensen gegeten. De kokkin heeft gedeeld om te proevenn van deze lekkernijen. Voor mij was het heel leerzaam en lekker. Ook nog een heel dikke duim voor de kokkin die de workshop in goede banen heeft geleid. Wij danken u met z’n allen. PS voor herhaling vatbaar.’ Vicky ‘Op zondag 18 november workshop met groenten gedaan in Ons Huis. Je zou denken alleen groenten dat vult de maag niet. Niets is minder waar. Goed en zeer lekker. Ik ben er voorstander van. Ik heb er veel bijgeleerd. Bijvoorbeeld dat je groenten op verschillende manieren kunt klaar maken. Zeker goed geslaagd, een aanrader!’ Marie Jeanne Herdenkingsmoment ‘Op 4 november werden er cadeautjes uitgedeeld. 12


Verslag De Open werkgroep van woensdagvoormiddag verstrekte inzicht over het begrip ‘Transitie’. Peter Zimmerman deed het erg rustig maar wel overtuigend. Transitie = overgang. We zullen moeten leren leven op een andere manier. Zondag nadien werkte Ons Huis samen met transitie en Vorming Plus Kempen. De keuken van Ons Huis bood aan 15 geïnteresseerden uit beide verenigingen de kans om deel te nemen aan een workshop: ‘Koken met groenten’. Naklank nadien was eenstemmig positief. De mondiale vorming van daags nadien,op donderdagavond, handelde over het brandend actuele onderwerp van de Brexit. Dat de Brexit er ooit aankwam is niet helemaal verwonderlijk wanneer men de eigengeaardheid van de Britten eens bekijkt. Al eeuwenlang hebben de Britten zich geen europeanen gevoeld, zij, de eilandbewoners zijn ‘British’. Nu wordt het afwachten wat het Brits parlement, begin december, zal beslissen. We leerden er ook over Groot Brittanie dat bestaat uit Engeland, Schotland, Noord-Ierland, met ‘queen’ Elisbeth als koningin. Daarnaast is er nog de republiek Ierland met een eigen president. De mannen van schansglijden kwamen langs om een behoorljke chèque af te leveren in compensatie voor het geleverde werk einde augustus. Alle helpers waren uitgenodigd en het werd een erg leuke babbel met een positief financieel resultaat. We sloten de maand november af met een voorloper op de Kinderdatum van 6 december. De leerlingen van de eerste graad van de Rozenbergschool hadden weer fantastisch werk geleverd om aan de kinderen en kleinkinderen van Ons Huis bezoekers een onvergetelijke Sinterklaasnamiddag te bezorgen. Sinterklaasfeest voor de leerlingen in de voormiddag, gevolgd door een Ons Huisfeest in de namiddag. De Sint kwam heel goed op tijd en had een karrevracht pakjes laten afleveren. Jolijt voor klein maar ook voor groot. Leerlingen van kinderzorg van Sint Lutgardis zorgden voor een fijne animatie zodat niemand zich verveelde . Ouders en grootouders genoten van een lekkere koffie of een frisdrankje, een koffiekoek of belegd broodje aan heel erg lage kostprijs. Ook hier konden we rekenen op Sint Lutgardis voor het beleggen van de broodjes Grote tafels waarrond families verenigd waren. Blije gezichten alom. Vrienden van de Lions service club staken een handje toe achter de tapkast en onze vrijwilligsters en vrijwillgers waren, zoals altijd, paraat om alles in goede banen te leiden. Sinterklaas had nog vele bezoeken af te leggen beweerde hij maar hij was erg tevreden over de grootouders, ouders en kinderen van Ons Huis. En die waren allemaal erg tevreden over Sinterklaas en zwarte Piet. 13

‘Grote tafels waarrond families verenigd waren, blije gezichten alom.’


Over armoede

Doktersadvies: ‘Pak uw valies en ga op vakantie.’

“Ik neem je graag mee naar 1998. Februari, putteke winter zoals ze zeggen. Ik worstelde toen al met de ziekte van Crohn. Mijn man werkte lange dagen, en ik stond meestal alleen voor het huishouden en twee puberende kinderen. Mijn lijf had rust nodig, maar die kon ik in ons drukke gezin niet vinden. De dokter stuurde me naar het ziekenhuis voor verplichte rust. De specialist dacht daar anders over. Maar Marleen, zei hij, wat ga je toch doen in het ziekenhuis. Als je rust zoekt, ga je die hier zeker niet vinden. Pak uw valies en ga op vakantie.’ Ik dus op weg naar een reisbureau, om uit te zoeken wat mogelijk was. Ik zette de kost van een vakantie naast die van een verblijf in het ziekenhuis. Het was rap beslist. Ik koos voor de zon, want die gaf mij toen al energie en kracht. Op m’n eentje trok in naar Turkije. Gespannen nog in het begin, want alles was nieuw, alles zo onbekend. Ik durfde mensen aanspreken en kon hen volgen naar het hotel. Thuis had ik afgesproken dat ze me alleen zouden horen als er iets mis was. Geen nieuws zou goed nieuws zijn. Mijn telefoon bleef uit. De stress van thuis haalde me niet meer in. De zon laadde me weer op. De specialist had het goed geweten. De jaren daarna kwamen we in financieel woelig water. Vakantie zat er niet meer in. Ik herinner me vooral het gevoel van geïsoleerd zijn. Geen geld om eropuit te trekken betekent op den duur dat je je opsluit. Later, toen de situatie ietsje beterde, durfden we af en toe een daguitstap aan. Nog een paar jaar later kon er al eens een weekend vanaf. Met het openbaar vervoer welteverstaan, want de auto hadden we noodgedwongen weggedaan. Toen leerde ik hoe lastig het is om vanuit de Kempen ergens in ’t land te geraken. En hoe rap het evenwicht verstoord kon raken door onzekerheid en stress. Hoe het soms in de praktijk fout loopt omdat je geen internet hebt en de praktische details niet zelf kunt checken. Ik herinner me nog goed dat we een weekend boekten met kamer en ontbijt. Ik had alles tot in de eurocenten uitgeteld, om toch maar zeker te zijn dat we zouden rondkomen. En dan blijkt, op het allerlaatste moment, dat er dat weekend geen ontbijt kon worden geserveerd. De stress, … als ik eraan denk, voel ik het nog. Stressremmers in die tijd waren ons lijnabonnement, en later de lijnpasjes van Vakantieparticipatie. Daarmee wisten we dat vervoer geen extra kosten zou inhouden. Leuk toen was dat we toch al eens op plaatsen in ons land kwamen waar we nooit eerder of heel lang geleden geweest waren. Zoals Gent en Brugge. Daar hebben we mooie herinneringen aan.

14


Ik denk er graag aan terug. Al komen er dan in mijn herinnering ook momenten boven die pijnlijk waren. Zoals die keer toen we na een stadswandeling de gids moesten betalen en ons bewijs van korting toonden. Die man zei toen zo luid dat iedereen het hoorde iets in de zin van ah ja, jullie hebben die sociale korting. Ik kon door de grond zakken toen. We zijn niet bij de pakken blijven zitten. We hebben gesparteld, en we hebben gereisd. We zijn blijven dromen van Turkije en er zelfs de laatste jaren weer opnieuw naartoe kunnen gaan. Maar het leven zoals het liep, het heeft me wel doen nadenken over waarom vakantie zo belangrijk is. En dat vakantie alleen maar vakantie kan zijn als het een zorgeloze tijd is. Een tijd waarin even niet moet denken aan rekeningen die nog moeten betaald worden. En dan helpt het als je op vakantie ook niet voor financiële verrassingen komt te staan. Dat je alles vooraf goed kan uitrekenen. Duidelijkheid geeft veiligheid. En dat is een belangrijk gevoel voor wie financiëel kunst-en vliegwerk moet doen om toch met vakantie te kunnen. Naast veiligheid is er nog iets belangrijk, vind ik: en dat is dat je gezien wordt als een waardig mens. Dat niemand je anders bekijkt omdat je korting krijgt bijvoorbeeld. En dat zoiets stil mag blijven, niet aan de neus van andere mensen gehangen wordt. Een mens wil zijn waardigheid toch behouden. En, nu ik er zo over denk is er nog iets. Vrijheid. De vrijheid om zelf de vakantie te kiezen die bij je past. De vrijheid om zelf te kiezen wanneer je met vakantie wil. Dat mensen met een beperkt inkomen niet zomaar tevreden en dankbaar moeten zijn voor een goedkopere vakantiekans buiten het toeristisch seizoen. Maar dat zij net als iedereen ook eropuit kunnen in momenten waarin iedereen het liefst vakantie beleeft.’

Marleen (vroeger bezoeker, nu vrijwilliger in Ons Huis) is Stem bij Iedereen Verdient Vakantie. In 2017 beluisterde ze als vrijwillig ‘Oor’ tientallen verhalen over hoe wij in Vlaanderen vakantie mogelijk maken voor elkaar. In 2018 zette ze de stap om ook haar eigen verhaal een stem te geven en daarmee sociale organisaties en toeristische partners te inspireren om te blijven werk maken van vakantiekansen voor mensen met een beperkt inkomen.

‘De vrijheid om zelf de vakantie te kiezen die bij je past.’

15


MINIMALE LEVERING AARDGAS

WAT NEEM JE MEE? • Je identiteitskaart • Je gele budgetmeterkaart aardgas • Een bewijs van de inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksel …)

november 2018 - maart 2019

• Een bewijs van je vaste kosten (huur, water, energie, internet, verzekeringen …)

Je hebt een budgetmeter aardgas en je verwarmt met aardgas? Je hebt te weinig geld om je budgetmeter op te laden? Ga dan langs bij het OCMW/Sociaal Huis van jouw gemeente om de ‘minimale levering aardgas’ aan te vragen!

• Eventueel de contactgegevens van je schuldbemiddelaar

Wat is het ? De minimale levering aardgas is een financiële tussenkomst voor aardgas, twee maal per maand, gedurende de winterperiode van 1 november tot 31 maart. Dit bedrag wordt op de budgetmeterkaart gezet. Na de winter kan het OCMW 30% van de tussenkomst aan jou terugvragen.

Wat gebeurt er verder? Je hebt een gesprek met de maatschappelijk werker van het OCMW. Die onderzoekt of je wel of niet in aanmerking komt voor de minimale levering. Ben je reeds klant bij het OCMW, dan heeft het OCMW de meeste informatie al.

Wat moet je doen? Ga naar het OCMW/Sociaal Huis van je gemeente en vraag of je in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas. Ook als je geen klant bent van het OCMW.

Meer informatie: Jan Maris opbouwwerker Energie en Armoede M 0486 25 85 48 E jan.maris@samenlevingsopbouw.be

TWEEWEKELIJKSE TUSSENKOMSTEN 2018-2019 Woningtype

Niet-beschermde afnemer

Beschermde afnemer

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen

(=recht op sociale maximumprijs)

Appartement

€ 34,66

€ 20,66

Rij- of hoekhuis

€ 48,66

€ 29,66

€ 57,66

€ 35,66

(max. 2 open gevels)

Vrijstaand of halfopen (meer dan 2 open gevels)

16


Coververhaal

Lea Elke woensdagvoormiddag tussen 9.30u en 12u, behalve tijdens de vakanties, kan je bij Ons Huis terecht om kleren te kopen. Broeken en truien aan één euro, een leren jas aan anderhalve euro. Terwijl klanten rustig rondneuzen in het winkeltje, zijn achter en voor de schermen heel wat vrijwilligsters - Miek, Françoise, Lea, Christine en Adique - druk in de weer. Kleren ophangen, opplooien, sorteren, de inhoud van de ene kast verhuizen naar de andere. Dat doen ze met de glimlach. Lea, de vrijwilligster die al het langste meedraait, vertelt haar verhaal.

Lea, vertel eens, hoe ben je hier terechtgekomen? ‘De eerste keer dat ik bij Ons Huis kwam, was in 1997. Ik werkte in een houtbedrijf waar ook een politiek vluchteling werkte. Hij was hier alleen, zonder familie, en hij had bijna niets. Maar hij had aantrekkingskracht en we praatten veel met elkaar. Eigenlijk wilde ik hem een beetje beschermen. Af en toe hielp ik hem, bijvoorbeeld met zijn papieren. Op een moment sprak iemand over Ons Huis. Ik kende het niet. Ons Huis lag toen nog op een andere locatie, op de Rozenberg. Mijn vriend mocht er langsgaan voor kleding en ik ging met hem mee. Niet veel later zijn we nog eens teruggekomen, toen waren ze al verhuisd naar de Bresserdijk.’ ‘Elke keer dat ik bij Ons Huis kwam zag ik alle mensen die hier over de vloer kwamen. Het leek me wel wat. Ik zei tegen mezelf: als ik ooit zonder werk val, dan wil ik hier vrijwilliger worden. Het toeval wilde dat het niet lang meer duurde tot de houtfabriek sloot en ik zonder werk kwam te zitten.

Ik trok mijn stoute schoenen aan en kwam naar het winkeltje. “Wanneer mag ik beginnen?” vroeg ik aan de vrijwilligers. “Begin maar onmiddellijk, blijf maar hier,” zeiden ze! (lacht) Van toen af aan ben ik hier elke woensdag te vinden.’ Wie zijn de klanten van het winkeltje? ‘Iedereen met een met een vrijetijdspas uit Mol, Dessel, Retie of Balen kan komen winkelen. Soms gebeurt het dat pas bevallen moeders in het ziekenhuis naar hier worden doorverwezen. Dan zorgt Petra van Ons Huis er wel voor dat ze een kaartje krijgen waarmee ze kleren mogen kopen. Ook in scholen worden soms kinderen doorverwezen, zij krijgen dan een kaartje. En als er tijdens vakanties mensen dringend kleren nodig hebben, kunnen ze hier ook terecht. Dat is al een paar keer gebeurd. Dan verwittigt de coördinator van Ons Huis ons en kom ik, of een andere vrijwilliger, naar het winkeltje en helpen we die mensen wat verder.’ 17


JANUARI

ma

FEBRUARI

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

6

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

kerstvakantie

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

NL FR

14

15

16

17

NL FR

18

19

20

11

12

13

NL

22

23

24

25

26

27

18

19

20

NL FR

28

29

30

14 NL ENG

ENG

21

7

21 NL FR

31

25

26

27

28 NL ENG

NL ENG

legende Nederlandse les 2 NL donderdag van 10.30-12 h Gust 0475 34 91 36 Engelse les ENG donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

Franse les FR donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

Naailes 2 maandag elke 14 dagen van 10.30-13.30 h Mia 014 58 04 20

Hobbyclub Naailes 1 maandag elke 14 dagen maandag elke 14 dagen van 13-15.30 h van 13.30-16.30 h Mia 014 58 04 20 Christine 0 495 20 36 83 0494 16 02 82 Ria 0496 06 99 89 18 Grit 014 58 07 98

Koken van 18-20 h 1e dinsdag om 18.30 h Albert 0495 18 99 07 1e donderdag Wilma 0495 26 49 88 2e dinsdag Vicky 0495 30 28 60 3e dinsdag om 17 h Carla 0499 22 02 18


23/12 Winterbar tvv Ons Huis 29/12 Kinderactiviteit 08/01 Nieuwjaarsetentje

10:00-18:00h 13:30-17:30h 12:00h

MAART

ma

Galbergen, Mol Ons Huis

APRIL

di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

12

13

14

NL FR

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

krokusvakantie

11

12

13

14

15

16

17

paasvakantie

15

16

17

18

19

20

21

NL ENG

18

19

20

21

paasvakantie

22

23

24

22

23

NL FR

25

26

27

24

25

26

27

28

NL ENG

28

29

30

NL ENG

Socio-Emotionele Begeleiding (SEB) van jongeren dinsdag van 17-19 h of op aanvraag Franรงois 0475 59 55 99 Mondiale Vorming start 19 uur

Vrijwilligersvergadering start 19 uur

Activiteit voor kinderen Karine 014 32 62 86 0498 44 00 29

Open werkgroep Computerles en de kring woensdag woensdag van 9.30-12 h van 13.30-15.30 h Petra 014 32 04 83 Mia 014 58 04 20 0473 85 48 12 Rob 0478 51 74 13 Gust 014 58 04 20 0475 34 91 36 19

Winkeltje woensdag van 9.30-12h Tijdens schoolvakanties en feestdagen is ons huis en het winkeltje gesloten.


‘Toen ik hier voor het eerst kwam stond er een Lea in het winkeltje. Doordat ik erbij kwam, waren er dus twee: ik werd grote Lea, zij kleine.’

Wat is er allemaal te koop in het winkeltje? ‘Heel wat. We krijgen veel kinderkleding binnen, en bij sterfgevallen komt de inhoud van de kleerkast regelmatig naar ons. Er komt best vaak beddengoed toe, vandaag kregen we bijvoorbeeld een donsdeken. Gordijnen kun je hier ook kopen. Onze klanten kunnen per gezinslid twee stuks van elk type kleding mee naar huis nemen - twee t-shirts of twee broekjes per kind, bijvoorbeeld.’ Wat gebeurt er precies wanneer mensen kleding hier binnenbrengen? ‘Wat hier toekomt, sorteren we eerst heel goed. Wat vuil is doen we weg. Wassen of strijken doen

we niet. Zomerkleding die nog goed is, gaat naar Congo. En de rest proberen wij op te stapelen. Maar we moeten ook opletten dat er genoeg plaats voor is en dat we alles kunnen verkopen. Onze overschotten komt Missiehulp elke maand ophalen.’ ‘We hebben een zomer- en een wintercollectie. Als de zomer voorbij is, is het tijd voor ‘de grote switch’. Dan zijn we hier een hele week. Van het zomergoed bewaren we het beste en de rest gaat in zakken en naar Congo. De winterkleding waarvan we dachten, ‘da’s zonde om weg te doen’, ligt in de chalet opgestapeld. Die halen we er dan uit. En aan het einde van de winter doen we opnieuw de switch, maar dan omgekeerd.’

20


Was Ons Huis anders dan vandaag, twintig jaar geleden? ‘In het begin was het niet zo druk. Er waren er ook niet zo veel vrijwilligers in het winkeltje. Soms deden klanten hun verhaal en dan namen we onze tijd om ernaar te luisteren, bij een tasje koffie. Dat is nu wel veranderd, omdat er zo veel mensen komen winkelen. Ergens vind ik dat wel spijtig.’

‘Bijna tien jaar geleden is kleine Lea hier gestopt. We zijn nog altijd goede vriendinnen. Mijn man is ook aan het afbouwen. We worden allemaal een beetje ouder, hé.’ Doe je nog andere dingen bij Ons Huis, behalve het winkeltje? ‘Ik heb altijd het Sinterklaasfeest mee georganiseerd. Dat doen we voor een hele bende: ongeveer 80 kinderen. Vroeger waren het er nog meer! Leerlingen van de Rozenbergschool zamelen geld in om kadootjes te kopen voor elk kind. En daar hoort dan een feestje bij, met koffiekoeken. Daar kijken de kinderen echt naar uit. En met kerstmis is het dan nog eens feest. We zorgen ervoor dat de kadoo tjes ingepakt worden en bij een cateraar bestel ik de kerstmaaltijden.’

Vertel eens over de twee Lea’s? ‘Dat is een grappig verhaal. Toen ik hier voor het eerst kwam stond er een Lea in het winkeltje. Doordat ik erbij kwam, waren er dus twee: ik werd grote Lea, zij kleine. We werden een team, en wat voor één! Omdat het op woensdagvoormiddagen, wanneer het winkeltje open was, altijd heel druk was, kwamen we tussendoor met z’n tweeën vaak nog wat opruimen en sorteren. Ook onze mannen hielpen regelmatig mee. Met twee koppels waren we zowat constant bezig. Dat was leuk, samen hebben we bergen werk verzet.’ ‘Op een gegeven moment moesten we het winkeltje verhuizen van achterin, waar nu de keuken is, naar de garage. De keuken werd vanaf dan gebruikt om samen te koken. We verhuisden alles met ons vieren en onze mannen maakten schappen en een toog. Vroeger ging mijn man wel eens een slaapkamer afbreken en dan stapelden we de meubels hier in de garage op, of we brachten we ze naar mensen thuis. Maar daar hebben we geen plaats meer voor.’

Wat betekent Ons Huis in je leven?

‘Ik kom hier nu 21 jaar. Het doet me goed om hier elke week te zijn. Je leert hier heel wat mensen kennen en die beginnen een rol te spelen in je leven. Op straat doe ik regelmatig een babbeltje met mensen van hier. Het contact met hen geeft me veel voldoening. Zo was er vandaag bijvoorbeeld een jonge vrouw in het winkeltje, met een knap model. Ze vindt hier soms mooie kleedjes, en dan is ze altijd zo blij. Telkens ze hier komt, draagt ze die kleedjes ook. Je kan niet geloven hoe dankbaar onze klanten soms zijn.’

21


‘Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende’ ‘Doorzettingsvermogen alleen volstaat niet om uit de armoede te geraken. Zonder een stevige portie geluk en de juiste hulp van de juiste mensen kom je er simpelweg niet’, schrijft ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp van Netwerk tegen Armoede.

Jarenlang zat ik in schuldbemiddeling. Daar kijk ik vandaag nog altijd met een gevoel van schaamte op terug. Ik had een afspraak bij het ocmw om een afbetalingsplan overeen te komen. Het hele weekend had ik met mijn vriend al onze papieren ondersteboven gehaald. We hebben samen zitten lezen, piekeren, rekenen en uiteindelijk hadden we zelf een plan bedacht om sneller af te betalen en dus ook sneller uit de schulden te zijn. Fier als een gieter was ik, dat we dit zelf hadden uitgedokterd. De maatschappelijk werker heeft er zelfs niet naar gekeken. Haar afbetalingsplan lag er al. Het was te nemen of te laten. Op dat moment voel je je heel erg vernederd. Uiteindelijk is het goed gekomen. We hebben langer moeten afbetalen, maar zijn uit de schulden geraakt, maar je wordt compleet afhankelijk gemaakt. Het gevoel dat je niets meer zelf te beslissen hebt, dat alles voor jou en boven je hoofd bedisseld wordt, dat heeft mij heel erg geraakt, en nog altijd. Het is dat systeem van betutteling dat mensen gevangen houdt in een positie van afhankelijkheid. Ofwel slik je het en maak je jezelf heel klein, ofwel haak je af, en helaas doen veel mensen dat. Bij mij heeft het ook niet veel gescheeld, maar ik besefte op tijd dat ik hier geen keuze had, dat ik dit moest uitzitten. Luisteren naar mensen, hen betrekken bij welke hulp ze nodig hebben, hen zelf keuzes laten maken, het zou veel meer mensen doen kiezen voor hulp in plaats van af te haken. Het keerpunt voor mij was dat ik bij stad Antwerpen kon gaan werken, bij de reinigingsdienst. Geen droomjob, maar het gaf mij wel een stuk financiële zekerheid. Maar, nee, werk is niet zomaar een uitweg uit armoede. Ik had dan wel werk, ik woonde nog altijd in een appartement vol schimmel, met één slaapkamer. Een job alleen helpt je niet uit de armoede. Zoveel is zeker. En ik had nog geluk. Een vaste job met een stabiel inkomen. Ik zag veel van mijn leeftijdgenoten wroeten van de ene naar de andere interim job. Op vrijdag horen of je maandag nog mag terugkomen. Dat is geen uitweg uit armoede, dat houdt mensen net vast in hun armoedesituatie. Ondertussen wonen we in een deftig appartement. Ons zoontje had vroeger veel last van zijn luchtwegen. Om de haverklap moesten we naar de dokter. Nu gaat het veel beter. Een slechte woning maakt ziek. Een goede woning maakt mensen gezond. Zelf heb ik nooit te klagen gehad over een slechte sociale woning, want ik ben er nooit in geraakt. De wachttijden in Antwerpen zijn lang. Voor een jong gezin is sociaal wonen dan geen optie. We hebben nu gelukkig een goede woning, maar voor ons zoontje is

22


hier weinig te beleven. Zeker als het regent, is er nauwelijks iets waar we naartoe kunnen. Wat er is in Antwerpen, ligt behoorlijk ver weg en is nauwelijks te bereiken met het openbaar vervoer. De stad mag gerust wat meer investeren in de minder hippe wijken. Na veel bloed, zweet en tranen zien we licht aan het einde van de duisternis. Dus ja, er is een uitweg uit de armoede, maar dat vraagt een enorm doorzettingsvermogen. En mocht dat volstaan, maar daarmee alleen red je het niet. Zonder een stevige portie geluk en de juiste hulp van de juiste mensen kom je er simpelweg niet. Mijn vriend, van Marokkaanse origine, heeft ook veel problemen gehad om werk te vinden. Nu is dat gelukt, maar dat heeft jaren aangesleept. Zelf heb ik ook veel dingen zelf moeten uitzoeken. Waar je recht op hebt, welke tussenkomsten je kunt krijgen bij stad of ocmw. De ene maatschappelijk werker zal het je misschien vertellen, de andere zwijgt als vermoord. In dat laatste geval blijf je gewoon vastzitten in armoede. Het is iets waar lokale besturen mensen echt sterk vooruit kunnen helpen, rechten actief toekennen, zelf nagaan waar iemand recht op heeft. Vroeger durfde ik niets zelf vragen. Door actief te zijn in Recht-Op, de vereniging waar armen het woord nemen in Antwerpen, heb ik geleerd dat ik niet alleen stond, dat ik mocht opkomen voor mezelf. Nu ben ik een stuk mondiger, maar veel mensen zijn te beschaamd om zelf hulp te vragen, of ze weten nauwelijks waar ze recht op hebben. Ik begrijp niet dat gemeenten en ocmw‘s daar niet meer werk van maken. Geef vertrouwen, maar wek ook vertrouwen, toon dat je mensen wil helpen, ze zullen zelf ook veel sneller over de brug komen en initiatief nemen. Of je al dan niet geholpen wordt, mag nooit afhangen van de maatschappelijk werker bij wie je terecht komt. Ga in gesprek met mensen met armoede-ervaring, beste politici, we hebben nog veel van elkaar te leren.

23


Digitalisering VDAB werkt niet voor kwetsbare mensen De vdab lanceert een vernieuwde dienstverlening en trekt daarmee volop de digitale kaart. Samenlevingsopbouw en het Netwerk tegen Armoede maken zich grote zorgen over de effecten voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Armoedeorganisaties trekken aan de alarmbel.

DIGITALISERING VDAB Er verandert heel wat bij vdab. Online inschrijving wordt de standaard, het digitale dossier van de werkzoekenden wordt vernieuwd, werkzoekenden krijgen computergestuurde job suggesties op basis van wat anderen met een gelijkaardig profiel interessant vinden… vdab stelt dat werkzoekenden alle tools in handen krijgen om 24/7 hun loopbaan te sturen, waar en wanneer ze maar willen. “Verregaande digitalisering is niet zonder risico.” De verregaande digitalisering is een bewuste beleidskeuze van de Vlaamse overheid. Maar dat is niet zonder risico. Een studie van de Gezinsbond en de serv stelde eerder al dat een radicaal digitaal verhaal zonder bijsturingen de kloof tussen hogere en lagere sociale klassen verdiept. Die kloof is er vandaag al: 14% van de Belgen heeft geen toegang tot een computer of het internet. Zelfs met toegang tot computer of smartphone, is er een groot verschil tussen wie wel en wie niet met digitale toepassingen kan werken. Eén op vijf Belgen kan geen e-mails versturen of informatie op het internet zoeken en vinden. Met een uitdieping van die kloof wint niemand. GEEN GOED NIEUWS vdab voorziet in het nieuwe plan flankerende maatregelen voor mensen met beperkte digitale vaardigheden en anderstaligen. Dankzij het vernieuwde model krijgen bemiddelaars meer tijd voor kwetsbare en zwakkere groepen, luidt het.

“vdab bereikt kwetsbare werkzoekenden nu al niet.” Dat klinkt genereus, maar het is momenteel nog erg onduidelijk over welke flankerende maatregelen het gaat. Daarnaast is er geen enkele garantie dat de vrijgekomen tijd weldegelijk geïnvesteerd zal worden in de meest kwetsbare groepen. In dit licht is digitalisering van de dienstverlening geen goed nieuws. We stellen vast dat vdab een grote groep kwetsbare werkzoekenden nu al niet bereikt. Het is niet duidelijk hoe vdab ervoor zal zorgen dat deze mensen in de vernieuwde dienstverlening wel zullen bereikt worden. Dat is op zijn minst problematisch. HOGE DREMPEL Voortaan wordt iedereen aangemoedigd om zich digitaal bij de vdab in te schrijven. Contact leggen via e-mail, website, applicaties en de servicelijn blijft een hoge drempel voor kwetsbare werkzoekenden. “Mensen hebben thuis geen internet.” Vaak hebben mensen enkel een e-mailadres voor toepassingen zoals ‘Mijn Loopbaan’. Verder doen ze er weinig mee. Omdat ze thuis geen internet of computer hebben of gewoon omdat ze de mailbox niet kunnen gebruiken. Bovendien zijn andere kanalen waarin vdab fors investeert, zoals de servicelijn, nu al weinig gekend of vertrouwd bij kwetsbare werkzoekenden. Die servicelijn of mailcontacten lopen momenteel allesbehalve vlot. De contacten zijn niet op maat van kwetsbare werkzoekenden. Worden de verhoopte effecten van deze kanalen wel juist ingeschat? WERKWINKELS Wie zich niet digitaal kan inschrijven, mag nog altijd hulp vragen in de Werkwinkels. VDAB belooft een uitgebreid netwerk aan locaties waar je zomaar kan binnenwandelen. Er zou tijd en ruimte zijn voor intensieve gesprekken met een persoonlijke bemiddelaar. “Werkwinkels zijn vandaag vooral toegankelijk op afspraak.” De huidige Werkwinkels zijn vandaag op veel plaatsen beperkt tot zitdagen of contactpunten, die vooral toegankelijk zijn op afspraak. Er is weinig informatie te vinden over de contactpunten en hun openingsuren. KLUWEN VAN MIJN LOOPBAAN Een ander paradepaardje is het vernieuwde digita-

24


SURFGEDRAG IN KAART BRENGEN Deze hervorming past in de strategie van de vdab om via digitale data een indicatie te krijgen van het zoekgedrag van werkzoekenden. Het surfgedrag in kaart brengen is absoluut niet voldoende om vacatures op maat te bezorgen. Een beoordeling van de werkzoekende laat zich niet vangen in kwantitatieve algoritmes, maar vraagt een kwalitatieve analyse: een gesprek en een luisterend oor. Met deze digitale versnelling pakt de vdab ook grondig de face-to-face dienstverlening aan. Daarvoor organiseert ze zich voortaan in zeven sectoren. Voor werkzoekenden die wat verder van de arbeidsmarkt af staan, wordt de expertise gebundeld in een sector ‘intensieve dienstverlening’. De focus ligt op het wegwerken van drempels en de klant stap voor stap versterken. “Een kwalitatieve analyse vraagt om een luisterend oor.” Dat er oog is voor de groep die nood heeft aan intensieve dienstverlening is uiteraard toe te juichen, maar de concrete invulling is vandaag een groot vraagteken. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er extra geïnvesteerd zou worden in deze sector, bovenop de bestaande dienstverlening. Als iemand werk zoekt als poetshulp, klusjesman of magazijnier, is het raden in welke sector hij terecht komt. Of nog: hoe zal de overgang van de ene sector naar de andere verlopen? Het gevaar ontstaat dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden en nergens nog hun hele verhaal kwijt kunnen.

digitalisering op zich. Digitalisering kan wel degelijk helpen om drempels weg te werken voor kwetsbare groepen. Maar dan moet er veel meer begeleiding op maat zijn. In de nieuwe vdab-strategie is dat allesbehalve gegarandeerd. Naast enkele positieve zitten er vooral veel problematische ingrepen in de vernieuwde dienstverlening. Bovenal zitten Samenlevingsopbouw en het Netwerk tegen Armoede met veel vragen, maar weinig antwoorden. Het lijkt alsof de vdab het zelf nog niet goed weet en dat is op zijn minst problematisch bij wat men bestempelt als de grootste hervorming in jaren. Een hervorming van de diensten die werkzoekenden begeleiden naar werk, had de stem van mensen in die kwetsbare posities goed kunnen gebruiken. Dat is een gemiste kans. Wij werken dag in dag uit met mensen in een kwetsbare positie. vdab was beter proactief aan de slag gegaan met onze expertise bij het uittekenen van de hervorming. Bijsturen zal veel energie vragen van alle betrokkenen. Toch willen we vanuit de noden en behoeften van de meest kwetsbaren mee nadenken hoe de nieuwe dienstverlening best wordt herschikt. Zo is de vernieuwde zoektocht naar werk ook voor hen een verbetering.

GEMISTE KANS Samenlevingsopbouw en het Netwerk tegen Armoede verzetten zich niet tegen het principe van 25

Sociaal.Net; Marieke Poissonnier, David de Vaal. 30-10-2018

le dossier ‘Mijn Loopbaan’ van elke werkzoekende. Voor de meest kwetsbare werkzoekenden is het dossier allerminst gebruiksvriendelijk. Daarvoor is vaak begeleiding op maat nodig. Nu al zien we dat sommige werkzoekenden nooit in staat zullen zijn om het zelfstandig te gebruiken. De opleiding die vdab voorziet om ‘Mijn Loopbaan’ in de vingers te krijgen, is vandaag al geen makkelijk verhaal voor werkzoekenden. De locatie waar de opleiding doorgaat, is vaak slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Bijkomende kosten die gepaard gaan aan het volgen van deze extra opleiding, zoals kinderopvang of vervoer, zorgen voor een extra drempel voor kwetsbare werkzoekenden.


Hoe kan een gemeente armoede aanpakken? © 123RF

‘Wie arm is, heeft de goede woningen niet voor het uitkiezen, al zeker niet als er kinderen zijn. ’

Lokale oppositiepartijen schermen met hoge armoedecijfers om het falen van het huidige bestuur aan te tonen. Dat bestuur verdedigt zich door met beschuldigende vinger naar externe factoren of hogere bestuursniveaus te wijzen. Hoe zit de vork in de steel? Wat kan een gemeente doen tegen armoede? “Een flankerend beleid is noodzakelijk, maar laat onderliggend probleem onaangeroerd.” Gemeentelijke armoedebestrijding Armoedebestrijding is een belangrijk verkiezingsthema. Toen Kind en Gezin begin juni van dit jaar bekend maakte dat de kansarmoede-index met meer dan een procentpunt was gestegen, beroerde dat de gemoederen. Liesbeth Homans, Vlaams minister van armoedebestrijding, reageerde dat de instroom van vluchtelingen een van de oorzaken was van deze evolutie. Die boodschap werd later herhaald door burgemeester van Antwerpen Bart De Wever die zei dat het fenomeen ‘letterlijk wordt geïmporteerd’. Bij sommige andere burgemeesters heerst er dan weer begripsverwarring of wordt de armoedemeting zelf in vraag gesteld. Verkiezingskoorts mag de feiten niet in de weg staan. Vandaar de vraag: wat kan een gemeente doen om armoede te bestrijden? Wat is armoede? Armoede is geldgebrek. Wie arm is, heeft te weinig geld om een leven te leiden dat we met z’n allen minimaal aanvaardbaar vinden. Naar de dokter kunnen gaan als je ziek bent. In een veilig huis wonen zonder vocht. De rekeningen kunnen betalen. Je kinderen een extraatje gunnen. Wie arm is, moet moeilijke keuzes maken: zelf naar de dokter gaan of je kind toch een cadeautje geven? We weten uit onderzoek dat overleven met te weinig geld grote gevolgen heeft voor heel wat aspecten van het leven: huisvesting, onderwijs, gezondheid, tewerkstelling en welbevinden. Cirkel is rond Wie in een vochtig huis woont, is vaker ziek. Wie een slechte gezondheid heeft, vindt moeilijk werk. Wie geen werk heeft moet rondkomen van een uitkering. Die uitkeringen liggen bijna allemaal onder de armoedegrens. Wie arm is, heeft de goede woningen niet voor het uitkiezen, al zeker niet als er kinderen zijn. Die kinderen groeien dan op in omstandigheden die hun toekomst hypothekeren. Daardoor hebben ze een grote kans om later arme ouders te worden. En zo is de cirkel rond. In België leven 16% van de mensen met een inkomen onder de armoedegrens, in Vlaanderen 11%. Rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens, 1139 euro voor een alleenstaande, betekent 26


dat je gemiddeld 30 euro per dag kan uitgeven. Berekend op basis van de silc-indicatoren. Daar moet je alles van betalen: eten, drinken, elektriciteit, huur, kledij, ontspanning, doktersbezoek. Dan moet er al niet veel mislopen om in de problemen te geraken. En hoe langer je in zo’n omstandigheden moet leven, hoe moeilijker het wordt om zelf uit het dal te klimmen. Lokale kansarmoede Deze cijfers zeggen niets over het lokale niveau. Daarvoor worden vaak de kansarmoedecijfers gebruikt die worden berekend door Kind en Gezin. De regioverpleegkundigen van Kind en Gezin gaan langs bij 95% van de gezinnen in Vlaanderen waar een kind is geboren. Bij dat bezoek turven ze in welke omstandigheden het kind werd geboren. Dat doen ze aan de hand van zes criteria: inkomen, opleiding, tewerkstelling, huisvesting, gezondheid en het stimulatieniveau van de kinderen. Wanneer een gezin zwak scoort op minstens drie criteria wordt van kansarmoede gesproken. Deze cijfers zijn dus niet vergelijkbaar met de cijfers op basis van de armoedegrens. Maar het zijn wel de enige cijfers die een diagnose toelaten van de situatie op lokaal niveau. En de situatie is zorgwekkend. Op Vlaams niveau is de kansarmoede verdubbeld, van 7% in 2006 tot 14% in 2014. In steden als Antwerpen en Genk wordt 30% van de kinderen geboren in een situatie van kansarmoede, in Oostende 34%, in Gent 23% en in Mechelen 14%. Wat te doen? Een effectief armoedebeleid kent twee pijlers: een structureel en een flankerend beleid. Een flankerend beleid probeert de last van een leven in armoede te verlichten. Klassiek voorbeeld is de lege brooddoos. Als kinderen met een lege brooddoos naar school komen dan zorgen scholen vaak zelf voor een maaltijd. Zo’n flankerend beleid is absoluut noodzakelijk. Er is wel een belangrijke beperking: je neemt wel de honger weg, maar niet het onderliggende probleem. Hetzelfde geldt uiteraard voor de gemediatiseerde 1-euro maaltijden. Structureel beleid nodig Om het onderliggende probleem op te lossen, heb je een structureel 27


beleid nodig. Dat helpt mensen duurzaam uit de armoede en verhoogt inkomens. Een structureel beleid, dat is de sociale zekerheid, het tewerkstellingsbeleid het onderwijsbeleid en het woonbeleid. Ga maar na. Volgens berekeningen van Eurostat verminderen vandaag onze sociale uitgaven de armoede van 44% van de Belgen naar 16%. Stel dat je de derdebetalersregeling in de gezondheidszorg veralgemeent. Dan moet niemand de volle pot betalen aan de dokter om het daarna terug te krijgen van het ziekenfonds. Dan help je in een klap honderdduizenden mensen voor wie een doktersbezoek betaalbaar wordt. Maar dat kan je alleen beslissen op het federale niveau. Lokale niveau is beperkt Wat kunnen steden en gemeenten dan doen om die 16% verder te verminderen? Het eerlijke antwoord is: weinig. Want het is heel moeilijk om de armoede te verminderen door enkel op het lokale niveau in actie te schieten. Gemeentebesturen hebben heel wat mogelijkheden om een flankerend armoedebeleid te ontwikkelen, maar veel minder om een structureel beleid te voeren. Want daar heb je schaal voor nodig. En centen. Bovendien zijn er weinig mogelijkheden om het lokale beleid te evalueren. De cijfers van Kind en Gezin zijn wel geschikt zijn om een diagnose te stellen van het probleem, maar niet om de effecten van het beleid te beoordelen. Het aantal geboortes in kansarmoede wordt immers gedreven door de grote veranderingen op de arbeidsmarkt, Socio demografische verschuivingen of wijzigingen in het structurele federale of Vlaamse beleid. Werkintensiteit Neem bijvoorbeeld het aandeel gezinnen waar er weinig tot niet gewerkt wordt. Hoe meer kinderen opgroeien in zo’n werkarme gezinnen in een centrumstad, hoe hoger de centrumstad zal scoren op de kansarmoede-index . Maar de gemeentelijke beleidsinstrumenten om het aandeel werkarme gezinnen te verminderen zijn beperkt. Een gemeente kan een goed beleid voeren maar toch de cijfers zien stijgen. Of een slecht beleid voeren maar toch de cijfers zien dalen. Het ligt niet aan de vluchtelingen Vluchtelingen verklaren de stijging van de kansarmoede-index niet. Hoewel een toename van vluchtelingen een gemeente of stad voor uitdagingen

plaatst, bijvoorbeeld in het voorzien van voldoende opvang, woningen en begeleiding, zijn de aantallen te klein om het armoedecijfer sterk te beïnvloeden. Migratie, veel ruimer dan vluchtelingen, speelt wel een rol, en dan voornamelijk de mate waarin migranten erin slagen een plek in te vinden op onze arbeidsmarkt. Op dat vlak scoort België bijzonder slecht in Europees verband. Geen excuses Dat zijn geen excuses om op lokaal vlak dan maar niets te doen. Want niet alleen moet een flankerend beleid coherent uitgevoerd worden, er zijn mogelijkheden om structureel een inspanning te doen. Een realistische inschatting van wat wel en niet kan is de basis voor een effectief beleid. Ik geef enkele aanzetten voor wat gemeenten wél kunnen doen. Gebruik lokale statistieken Gemeentebesturen zijn het best geplaatst om snel problemen op te pikken. Ze kunnen goed nagaan in welke wijken de problemen van armoede geconcentreerd zijn. Gebruik de lokale statistieken dus om op dit vlak vooruitgang te boeken. Wie de statistieken kruist, ziet bijvoorbeeld dat hoe armer de wijk, hoe minder kinderopvang er be-

28

‘Wie mensen wil activeren, moet zorgen dat er kinderopvang is. Daar kan een gemeente een sturende rol spelen.’


gaan. Waarom geen neutrale loketten installeren waar je zowel voor een rijbewijs als voor informatie over een leefloon terecht kunt? Werk proactief Het volstaat niet om ergens een buurtcentrum te hebben en te verwachten dat kwetsbare mensen vanzelf zullen komen. Gemeentebesturen moeten proactief werken en zelf naar de mensen toegaan. Als de regioverpleegkundigen van Kind en Gezin bij elke geboorte langsgaan, waarom niet in vertrouwen samenwerken om bij die gezinnen langs te gaan en samen met die gezinnen te kijken waar je hulp kan bieden? Heel wat steden en gemeenten experimenteren al met zo’n aanpak. Van hun ervaringen kan worden geleerd. Blijf structurele problemen aankaarten Maar: besef ook goed waar de grenzen liggen van het lokaal beleid. Als je mensen die recht hebben op een sociale woning kon helpen met hun aanvraag, maar er zijn wachtlijsten van vijf jaar, dan is er uiteindelijk niets opgelost. Blijf die structurele problemen aankaarten op het Vlaamse en federale niveau via de politieke weg. Want een gemeentebestuur alleen kan het armoedeprobleem helaas niet oplossen.

Sociaal.Net; Wim Van Lancker, 11-10-2018

schikbaar is. Wie mensen wil activeren, moet zorgen dat er kinderopvang is. Daar kan een gemeente een sturende rol spelen. Herdenk lokale dienstverlening Als je weet waar de problemen het grootst zijn, dan kun je de lokale dienstverlening herdenken volgens het principe van het progressief universalisme. Diensten zijn toegankelijk en open voor iedereen, maar er worden bijkomende inspanningen geleverd om de meest kwetsbaren te helpen. “Ook op lokaal vlak kan je structureel werken.” Veel gemeentebesturen hebben bijvoorbeeld Huizen van het Kind, samenwerkingsverbanden van dienstverleners die werken rond gezin en opvoeding. Als mensen met vragen langskomen, waarom niet systematisch nagaan of ze ook recht hebben op de verhoogde kinderbijslag, een Vlaamse bevoegdheid? Zo werk je ook op lokaal vlak structureel. Installeer neutrale loketten Armoedebestrijding is veel meer dan het ocmw. Niet iedereen vindt zijn weg naar het ocmw. En niet iedereen wil er de weg naar vinden omdat er heel wat stigma mee gepaard gaat. De fusie tussen ocmw en gemeentebesturen is een uitgelezen kans om daarmee aan de slag te

29


Neem het sociaal beleid ter harte! De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. In vele Vlaamse steden en gemeenten zijn onderhandelaars in overleg om het verhaal voor de komende zes jaar te schrijven. Bij de start van de legislatuur integreren de ocmw’s in de gemeentebesturen. “Het is dus van groot belang dat u het sociaal beleid uitdrukkelijk ter harte neemt”, aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen in een open brief.

Beste onderhandelaar, Vandaag, 17 oktober, op de werelddag van verzet tegen armoede vragen we van u, de toekomstige lokale bestuurders, echt te kiezen voor een lokaal sociaal beleid. Want ook al zijn de effecten van een lokaal armoedebeleid niet altijd snel zichtbaar: een sterk lokaal sociaal beleid kan voor kwetsbare inwoners het verschil maken in hun leven. “Een sterk lokaal sociaal beleid kan het verschil maken.” Armoede aanpakken is noodzakelijk op alle beleidsniveaus. Een sterke sociale bescherming is fundamenteel voor een structurele aanpak van armoede. Sociale zekerheid, sociale bijstand, de Vlaamse sociale bescherming en het nieuwe groeipakket voor alle kinderen zijn daarbij instrumenten, maar ook op het lokale vlak zijn er heel wat flankerende maatregelen mogelijk die de gevolgen van het leven in armoede beperken en aan mensen in armoede een nieuw perspectief geven. Vanuit ons beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin suggereren we u om prioritair in te zetten op vier grote, lokale instrumenten. Ze geven u de mogelijkheid om meteen in te grijpen in het leven van mensen in armoede en bieden mogelijkheden voor een lokaal armoedebestrijdingsbeleid. Coördineren Armoede is een opeenstapeling van problemen op verschillende levensdomeinen: gezondheid, gezin, wonen, werk, onderwijs, vrije tijd… Mensen in armoede worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, worden niet begrepen of haken af omdat ze het gevoel hebben dat de geboden hulp met losse eindjes aan elkaar hangt. Ze verliezen het overzicht. “Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd.” Het lokaal bestuur kan de coördinatie opnemen en ervoor zorgen dat diensten en organisaties gezamenlijke verantwoordelijkheid opnemen om de problemen, op alle terreinen en op mekaar afgestemd, aan te pakken. In Vlaanderen bieden we u kaders: we zetten in op de Huizen van het Kind en op de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen ocmw’s, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en Centra Algemeen Welzijnswerk. Samen kunnen zij instaan voor een bereikbare en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening en voor het maximaal verkennen en toekennen van rechten die kwetsbare groepen dreigen mis te lopen.

30


Ondersteunen Lokale besturen kunnen maatregelen nemen die mensen in armoede ondersteunen. In vele beleidsdomeinen worden daarvoor ook mogelijkheden gecreëerd. Ook vanuit het welzijnsbeleid ondersteunen we diverse initiatieven. Jullie kunnen daarbij beroep doen op partners die op dat vlak expertise hebben zoals Kind en Gezin, Samenlevingsopbouw, Verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels en andere lokale armoedeverenigingen. Grijp die opportuniteiten.

Signaleren Het lokale bestuur is het best geplaatst om de signaalfunctie op te nemen naar hogere overheden en aan hen maatregelen voor te stellen. Dat kan het zowel via de medewerkers in de sociale huizen als door de contacten met vele actoren op het terrein, in het bijzonder ook de mensen in armoede zelf. Deze zijn uitstekend geplaatst om signalen te capteren en beleidsvoorstellen te doen. “Werk stigma’s weg.” We mogen daarbij niet vergeten dat werken aan armoede ook het wegwerken van stigma’s inhoudt. Universele dienstverlening met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen is daarbij ontzettend belangrijk. Het werken aan een sociaal huis, waar iedereen terecht kan, het organiseren van activiteiten rond opvoedingsondersteuning in een Huis van het Kind voor iedereen met vragen rond opvoeding… Het zijn voorbeelden van initiatieven die voor elke burger op een bepaald moment in het leven ondersteunend kunnen zijn en daardoor niet als een specifiek aanbod voor mensen in armoede worden beschouwd. Dergelijke initiatieven werken destigmatiserend. Lokaal sociaal beleid Het nieuw Decreet Lokaal Sociaal Beleid wil handvatten aanreiken die toelaten echt te kiezen voor kwetsbare medeburgers. Ik hoop dat u in uw bestuursakkoord die keuze ook bewust wil maken.

31

Sociaal .Net; Jo Vandeurzen, 17-10-2018

Verhelpen Lokale besturen kunnen direct en concreet hulp bieden. Specifiek binnen de welzijnsmateries kan u inzetten op kwaliteitsvolle schuldbemiddeling, actief op zoek gaan naar groepen die onderbeschermd zijn en hun rechten op ondersteuning niet benutten of kwetsbare groepen ook benaderen als het gaat over de promotie van gezonde voeding, voldoende bewegen… U kan ook beslissen om kwetsbare gezinnen toegang tot de kinderopvang te geven aan het laagste tarief. U creëert kansen op ontmoeting en kunt eenzaamheid en sociaal isolement bestrijden.


Nieuws Hulp nodig bij het sneeuwvrij houden van je oprit? Haal gratis affiche af

Nieuws uit de gemeente

Minder mobiele mensen kunnen hun voetpad of oprit zelf niet sneeuw- of ijsvrij maken. Een beetje hulp van een attente buur helpt hen enorm. Daarom lanceert dienst seniorenplus voor het tweede jaar op rij een affichecampagne waarmee buren hulp kunnen vragen of aanbieden. Iedereen kan gratis affiches afhalen aan de balie van Ten Hove, in de bibliotheek en aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw. Krijg je de affiche graag toegestuurd? Bel naar 014 33 16 00. Met een affichecampagne maakt de dienst seniorenplus het eenvoudig om hulp te vragen of aan te bieden voor het sneeuw- en ijsvrij maken van opritten. De voorzijde van de affiche toont een humoristische cartoon waarmee iemand hulp vraagt. Op de andere zijde wordt een sneeuwheld afgebeeld waarmee mensen hulp aanbieden. Als inwoners de affiches aan het raam hangen, vinden hulpvrager en -aanbieder elkaar snel. Met de campagne stimuleren we warme sociale contacten tijdens koude winterdagen. Hang jij graag een affiche aan je raam? Haal deze dan gratis af aan: • De onthaalbalie in Ten Hove, Jakob Smitslaan 28 • De bibliotheek, Molenhoekstraat 2 • De informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 Krijg je graag een affiche bij je thuis toegestuurd? Contacteer dan de dienst seniorenplus via het nummer 014 33 16 00 of mail naar dienstseniorenplus@gemeentemol.be.

Wat verandert er aan de sorteerregels voor gft-afval?

Vanaf 1 januari kunnen volgende afvalstoffen extra worden toegevoegd aan het gft-afval: • Keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig); • Vlees- en visresten; • Schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen); • Vaste zuivelproducten (bv. kaas); • Eieren, eierschalen; • Mest van kleine huisdieren (bv. cavia, konijn...). Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads voortaan niet meer bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft-afval. Deze regels zijn uiteraard alleen van toepassing voor regio’s met gft-inzameling. Voor thuiscompostering verandert er niets aan de huidige sorteerregels. 32


Bron: Tips om te besparen.nl energiebesparen.be

Bespaartips

Besparen door leidingwater te drinken 239,70 euro/jaar

Besparen door een lekkende kraan te repareren 124 euro/jaar

Water uit de kraan is net zo gezond als mineraal- en bronwater dat u in flessen koopt. Het veel verkochte Spa Reine kost ongeveer 0,66 euro per liter, een liter leidingwater komt op ongeveer 0,00355 euro. Wie elke dag een literfles Spa Reine drinkt, betaalt daarvoor op jaarbasis bijna 241 euro. Wie water uit de kraan drinkt, komt toe met... 1,30 euro en bespaart tegenover Spa Reine 239,70 euro.

Eén lekkende kraan kan u tot 4 liter water per uur kosten. Op jaarbasis lekt er zo ruim 35.000 liter water weg, goed voor 124 euro.

Besparen op ontspanning Tot 10% van het elektriciteitsverbruik in de woning is sluipverbruik: lampjes, tijdsaanduidingen,… die continu verbruiken omdat de apparaten niet volledig uitgeschakeld zijn. Het ergst zijn de decoders, opladers, tv’s en modems. Zet apparaten zoveel mogelijk helemaal uit met een aan/uitknop of via een stekkerdoos. Een nieuw tv-toestel nodig? Weet dat een led-tv veel zuiniger is dan een plasma-tv. Nieuwe televisies moeten voorzien zijn van een energielabel dat het verbruik aangeeft.

Besparen in de keuken Voor het bereiden van kleine hoeveelheden verbruikt een microgolfoven ongeveer 50% minder energie dan een klassieke oven. Wanneer u in een microgolfoven grote hoeveelheden voedsel wil opwarmen, spreidt u het voedsel best uit in een platte schotel. De golven dringen dan gemakkelijker door tot de kern, waardoor de verwarmingstijd korter wordt. Laat ook de afzuigkap niet langer aanstaan dan nodig is en zet ze niet altijd op maximale capaciteit. De afzuigkap voert niet alleen kooklucht, maar ook uw warmte weg. Reinig of vervang regelmatig de filters. Vet laat minder lucht door en vermindert het rendement van de afzuigkap.

33


Varia

Moppen en grappen Een kleine zakenman heeft een bankrekening geopend en krijgt een chequeboekje. Dat vindt hij reuze gemakkelijk. Iedereen die hij moet betalen geeft hij een cheque. Na een tijdje krijgt hij een briefje van de bank met het verzoek even langs te komen. Bij de directeur op de kamer binnen gelaten zijnde, zegt deze: ‘Kijkt U eens meneer, U hebt hier een rekening geopend en er duizend euro op gestort. Maar nu hebt U al vijfduizend euro uitgegeven. Ik zou graag zien dat U het tekort aan zou vullen.’ Zakenman: ‘Dat is toch geen enkel probleem. Ik zal wel even een cheque uitschrijven.’

Mooie gedachten

De oude notaris was doodsbang voor zijn gezondheid. Om het minste was hij heel bezorgd. Een verkoudheid vreesde hij als het een longontsteking was en een eksteroog bezorgde hem slapeloze nachten. Op een dag zit hij naast zijn vrouw in de schouwburg. Halverwege de voorstelling wendde hij zich tot zijn vrouw: “Nu is het gebeurd! Ik was er al maanden bang voor, maar nu is het gebeurd. Mijn rechterbeen is verlamd ... Ik heb er geen gevoel meer in!” “Stil!”, antwoordde zijn vrouw vinnig, “Kijk liever naar het toneel en geniet ervan. En laat me even met gerust, je zit nu al vijf minuten in mijn been te knijpen!”

34


Bedankt aan... • K.M. de Rozenband van Rozenberg Lichtstoet • • • • • • •

• Alle sponsors voor de kerstpakketten (Toro,

voor de drankjes, appels en chocola. Françoise, Carla, Miek, en Vicky voor de voorbereiding van het herdenkingsmoment en de lekkere cake. Christine voor het mooie bloemstuk voor het herdenkingsmoment. Ralf Celen van het Huis van de Mens voor de ondersteuning van het herdenkingsmoment. De vrijzinnige vereniging voor de vele mooie schoendozen met knutselgerief. Alle vrijwillige handen voor de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. Melissa die hier gedurende de maand november stage liep. We wensen haar nog veel succes met haar verdere studies! De leerlingen van de Rozenberg om weer een buitengewoon groot bedrag in te zamelen voor de Sinterklaasactie. Maar ook een dikke dank u wel aan de leerkrachten en directie Een welgemeende dank u wel aan de leerlingen en leerkrachten van het zevende jaar kinderzorg van het Sint Lutgardisinstituut voor het verzorgen van de workshops op het Sinterklaasfeest.

• •

• • • • • •

Wist je datjes

Lions Mol Geel, Lions Mol Atomic, Carwash de Ring, Ladies Circle) De mensen van rak, oudleiding scouts en gidsen voor het organiseren van de Winterbar tvv Ons Huis. Bedankt aan alle partners van het fakkeltochtcomité om er samen weer een zeer geslaagde fakkeltocht van te maken! Ook een welgemeende dank je wel voor Het Grote Oor, de Fanfare uit Mol-Sluis en het Lokaal Dienstencentrum! Dikke merci Jim om ons uit te nood te helpen voor de computerlessen en om een vervanger te zoeken. Succes met je nieuwe job! Bedankt aan het Miloheem om de kerstmarkt te organiseren t.v.v. Ons Huis Bedankt aan slager Janssens voor het beleg tussen de broodjes op ons Sintfeest. Bedankt aan Butterfly voor de soep op onze fakkeltocht en de bereide maaltijden voor de kerstpakketten. Bedankt aan I Fitness Mol voor de activiteiten tvv Ons Huis. Bedankt aan de twee helpers van Lions Mol Geel op ons Sinterklaasfeest.

Gift

• Wist je dat er 3 nieuwe vrijwilligers zijn in Ons Wilt u een gift doen? Dat kan op rekeningnummer: Huis? Welkom Hilde, Ria en Rob!

BE97 8939 4407 0349 (Opgelet nieuw rekening-

Remziye stage komt lopen in Ons Huis? Ze volgt de opleiding Maatschappelijk Werk bij cvo Geel. Succes Remziye!

vermelding van ‘projectnummer 206’ Voor giften vanaf 40 euro wordt er een fiscaal attest opgemaakt. Rechtstreekse giften voor Ons Huis, zonder fiscaal attest, kunnen gestort worden op BE16 1030 3442 5974

• Wist je dat in het voorjaar (februari t.e.m. mei) nummer!!!) van het Netwerk tegen Armoede met

35


Colofon Redactie Petra, Gust, Miek, Nicky, Marie Jeanne en Christine Drukkerij XOD Drukkerij, Balen Papier Cyclus Print Letter Tisa Sans Pro Oplage 200 stuks Vormgeving, interview & Fotografie Henri Lejeune.com Contactgegevens Ons Huis; Bresserdijk 4, 2400 Mol Vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/32 04 83 0473/ 85 48 12

Welzijnsschakels

samen sterkt

Met steun van:

36

V.U. Gust van Dongen, Heistraat 43A, 2440 Geel


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.