Ons Huis - September, Oktober, November, December 2022

Page 1

1
PB-PP BBELGIE(N)-BELGIQUE 16197
viermaandelijks: september-december2022 achttiendejaargangnr.67 Afgiftekantoor:2400Mol1,P602688 Afz.:“OnsHuis”,Bresserdijk4,2400Mol
2 inhoud Voorwoord3 OnsHuis4 Overarmoede11 Coververhaal:François12 Kalender14 Tips25 Nieuws26 Varia26 Colofon28

MOOIEVOORUITZICHTEN

Op21oktober2003,20jaargeleden,heefthetVlaamse GewesteenDecreetuitgevaardigdmetalstitel:Decreet betreffendedearmoedebestrijding.

Hierinwordtverwezennaareenovereenkomstmethet NetwerkTegenArmoede,NTA,eenorganisatiediede werkingvandeerkendeVerenigingenwaararmenhet woordnemenbegeleidtenondersteunt.

De20-steverjaardagbiedtongetwijfelddegelegenheidom dedoelstellingenvanhetDecreetgrondigteevaluerenen bijtesturen.

Wateenmooivooruitzicht!

Van19totenmet24december2022vonddeWarmste Weekweerplaats.Dezesolidariteitsactiewordtjaarlijks overheelVlaanderengeorganiseerdindeweekvoorkerst. Ditjaarwashetthemakansarmoede.

Kansarmoedeiseentoestandwaarbijmensenbeperkt wordeninhunkansenomvoldoendetekunnendeelnemen aanhetmaatschappelijkelevenendienstenzoals onderwijs,arbeid,huisvesting,gezondheidszorg…

TijdensdeWarmsteWeekvan2022werdenallerlei hartverwarmendeactiviteitengeorganiseerdom kansarmoedeonderdeaandachttebrengenengeldinte zamelenomorganisatiestesteunendiekansarmoede helpenbestrijden.

OnsHuisheeftookhaarwerkingvoorgesteldenwerd aangenomenomfinanciëleondersteuningtekrijgenvande opbrengstenvandeWarmsteWeek.

Wateenmooivooruitzicht!

DeLionsclubsvanMolbehorentothetDistrict112B.Hun afgevaardigdenwarenaanwezigopdestartdagvandat Districtop17september2022.

Daarwerdhetthemavoorgesteldvoorhetwerkjaar 2022-2023.Menkoosomaankansarmoedebijzondere aandachttegeven.Nietalleenomfinanciëleondersteuning tebieden,maarookomzelfdehandenuitdemouwente stekenenmeeactieftezijnbijdeaanpakvankansarmoede.

DeMolseLionsclubshebbenhetdistrictsthemamee opgenomeninhunjaarwerking.Zowordtdeaandachtvoor dewerkingvanarmoedeverenigingeninhetalgemeen,en vanOnsHuisinhetbijzonderzoruimmogelijk ondersteundenuitgedragen.

Wateenmooivooruitzicht!

Aldezevoorbeelden,enzekernogveleanderendiehierniet vernoemdzijn,creëreneenruimerdraagvlakomaan maatschappelijkestructurentewerkendiekansarmoede endesocialeuitsluitingaanpakken.

Wevoelenonsgedragenengesteundenzijndankbaarvoor zoveelaandachtenmedewerkingvanuitzoveel verschillendehoeken.

Aandevooravondvaneennieuwjaarvoelenwe verbondenheidenpositieveenergie.Wegaan2023hoopvol tegemoet.

Ikwensiedereenlichtpuntenin2023,ineenvoudigedingen dieinzichtenenmooievooruitzichtenbieden!

Marc

3 voorwoord
‘Ikwensiedereen lichtpuntenin2023, ineenvoudige dingendieinzichten enmooie vooruitzichten bieden!’

DE6CRITERIAVOORVERENIGINGEN WAARARMENHETWOORDNEMEN

Verenigingenwaararmenhetwoordnemen,werkenvolgens6 criteria,dievanuitdeverenigingen(endemenseninarmoede)tot standzijngekomen.De6criteriageldenookalscriteriumom erkendtewordendoordeVlaamseoverheid.

1.Armenverenigingenzich

Op27juligingenwemetdebezoekersenvrijwilligersvan OnsHuiswandeleninhetPrinsenpark.Hetwasfijnom elkaarhalverwegedevakantieteontmoeten.

Ditjaarorganiseerdenweeenherdenkingswandelinginhet PrinsenparkinRetie.Westondenstilbijdemensen waarvanwehetafgelopenjaarafscheidvanmoesten nemen.Ditdedenwemettekstenenaangepastemuziek. Nadienpraattenwenabijeentasjekoffieeneenkoekje.

Op22decemberwerdendekerstpakkettenuitgedeeld. Ookditjaarkondenweweerrekenenopheelwatsponsors.

Opmaandag19decembertrokkenwemeteendelegatie vanOnsHuisnaardeWarmsteWeekinHasselt.

Hetwaseenintense,gezelligeherdenkingswandeling.Via mooietekstenenliedjeshebbenweonzedierbaren herdacht.Debabbelstijdensdewandelingennadienmet eentasjekoffiehebbenontzettendveeldeugdgedaan. CarlaS.

Terwijlhetbosopwegnaareenwinterslaap. Staanwedichtbijelkaar. Westaanstilbijonzeoverledenen.

Terwijleentraagvallendbladzichzelfineenmooikleurig tapijtzet,staanwijstil. Eenliedeneentekstspeciaalvoorhen. Voorhendievooronsinvelejarenzobijzonderwaren.

Grtjs Yolanda

4 onshuis

Hoihoi

Hierlatenwewetendatheteenfijnfeestwas Hetlaatstejaar....(Eneensuperleukesintditjaar) Dankvooralleleukesintfeesten! Steedsleukespelletjes,gezelligemensenomonsheen. Lekkeretenengenoegaandrinken... EnnatuurlijkdepakjeswaarJulessteedsvangenoot. (somsnoghetmeestvandeknuffelopheteinde) Veleblijegezichtenendaardoejehettochvoor. Merciaanheelhetteamenaldekidsdiehetmogelijk maakten...

GroetjesAkke

2.Armenhetwoordgeven

Op8septembergingenFons,LeoenPetranaarde spaakvergaderinginGeel.Webesprakendaardeplannen voor17oktoberenookstondenwelangetijdstilbijhet fusieverhaalvandesocialehuisvestingsmaatschappijenen desocialeverhuurkantoren.Zowel’tAntwoorduit TurnhoutalsOnsHuissteldenzichkandidaatomtezetelen indetoewijzingsraadvandenieuwebouwmaatschappijDe Woonboog.

Op27septembergingenSven,Anne,Edith,MarcenPetra metdetreinnaarBrusselnaardeoverlegdagvanhet NetwerktegenArmoede.Wevergaderdendaarsamenmet andereverenigingen.Samennamenweeenstandpuntin overhetstatuutsamenwonende.Debevindingenvan menseninarmoedewerdenineendossiergegoten.Dit dossierzalaandeministerbezorgdworden.

3.Werkenaanmaatschappelijkeemancipatie

DeafgelopenmaandenhaddenwetweestagiairesinOns Huis.ToonuithetmiddelbaaronderwijsinGeel.Hijvolgde

dekooklessenmeeop.EnEdithdiedeopleiding gezinswetenschappeninBrusselvolgt,liepditnajaarook stageinOnsHuis.

HetthemavoordeWarmsteWeekisditjaarkansarmoede. OnsHuisisgenomineerd,samenmetnogtweeandere projecteninMol,MINMolenVectamus.

4.Werkenaanmaatschappelijkestructuren

Op28junien4oktobergingenPetraenMarcnaarhet dagelijksbestuurarmoedebeleid.

Op7julien22septemberkwamhetfakkeltochtcomité sameninOnsHuis,omdefakkeltochtmetalsthema wonenvoortebereiden.Bedanktaanallepartners.De samenwerkingliepgesmeerd!

Op7oktobergingPetranaarhetMolsoverlegplatform onderwijs(MOP).Zesteldedevraagofdescholenhun pedagogischestudiedagenopelkaarkunnenafstemmen. Zohopenwedateropdiedagenmeerkinderengebruik

5 onshuis

makenvandebuitenschoolsekinderopvangendeze kinderopvangzogegarandeerdwordtvooralleenstaande werkendeoudersofoudersmeteenbeperktnetwerk.

Op17oktoberkonnatweejaarpauzeonzejaarlijkse fakkeltochtterugdoorgaan.Hetthemaditjaarwaswonen. Menseninarmoedebrachteneensterkegetuigenis. Meer hieroverleesjeverderinhetkrantje

Op21novembervergaderdePetrainCampusBlairontin TurnhoutmetdeWoonboog.DeWoonboogisdefusievan hetsociaalverhuurkantoorendesocialehuisvestigingsmaatschappijenvanMolenTurnhout.VanuitSPAAKzijn’t AntwoorduitTurnhoutenOnsHuisuitMollidvandetoewijzingsraad.Detoewijzingsraadmoetnadenkenoverwelke kwetsbaregroepenzekerrechtmoetenhebbenopeen socialewoning.

Op22novvergaderdenLeoenPetrametSPAAKbijde FakkelinHerentals.Weevalueerdendeactiesvan17 oktober.RoelTulleneersvancultuurcentrumdeWerftin Geelkwamonswarmmakenvoorverschillende voorstellingenin2023.

DemedewerkersvandeVMSW(VlaamseMaatschappij voorSociaalWonen)kwamenop29novemberlangsinOns Huis.Zehebbeneenappontwikkeldvoorhetnieuwe inschrijvingssysteemvoorsocialewoningen.Samenmetde andereverenigingenvanSPAAKtesttenwedezeappuiten gavenwefeedback.

5.Dialoogenvorming

DeOpenWerkgroepvanseptembergingoverhetthema energie.EmmyVerbraekenvanhetOCMWMolkwamons wegwijsmakenoverdeenergiefacturenendeuitbreiding vanhetsociaaltarief.

Voordeopenwerkgroepvanoktoberbrachtenweeen bezoekaanhetinloopcentrumvanhetCAW.Wekregeneen warmontvangstvanKaren.Zijlegdeonsuitvoorwaten wanneermensenterechtkunneninhetinloopcentrum.

Indeweekvan24oktoberkwamen15klassenvanhet eerstejaarvandeRozenbergschoollangs.Mia,Lea,Carla, EdithenPetrastondenhenhetwoord.Weverteldenover armoedeendewerkingvanOnsHuis.Zokondendeze kinderengeïnformeerdaandeslagvoordespeelgoedactie vandeschool.

Op8novemberkwamendeleerlingenvankinderzorgvan hetSintLutgardisinstituutlangsomkennistemakenmet dewerkingvanOnsHuisensamendevoorbereidgingen vanhetSinterklaasfeestdoortenemen.

TijdensdeOpenWerkgroepvan16novemberkwamSofie Bloemenvandedienstsamenlevingsopbouwlangsomde Uit-pasuitteleggen.Dezepaszalindetoekomstde vrijetijdspasendevrijtijdscheque’svervangen.

Delaatstewerkgroepvan2022gingoverafvalsorteren. MarijsvanhetIOKkwamonsvertellenwaternuwelofniet indieblauwepmd-zakmag.

6.Armenblijvenzoeken

MiaenPetrahaddenkennismakingsgesprekkenmet nieuwebezoekers.WelkomaanMarie-Claire,Olivia, Sandra,DaniëllaenMartine.

6 onshuis

SPEECH17OKTOBER2022

Na2jaargeenfakkeltocht,zijnwijheelblijjullieallemaal hiervanavondteverwelkomen.

Bedanktallemaalwantontsnappenuitarmoedeiseen zaakvanIEDEREEN!

17oktober,werelddagvanverzettegenarmoedeen uitsluitingstaatditjaarinhettekenvanWonen.

DewooncrisisteistertVlaanderenaldecennia

Ondanksdatdeinvesteringeninhetwoonbeleidjaarna jaarstijgen,blijftdewoonnoodnogsnellertoenemen.Dat manifesteertzichopverschillendevlakken.De wachtlijstenvoorsocialewoningennemenjaarnajaartoe, intussenloopthetaantalvolgensdemeestrecentecijfers optot182.000.

Deverstrengdetoeganghaaltmensenuitdestatistieken, maarvermindertdewoonnoodniet.Hetbouwritmevan socialewoningenisonvoldoendeomdewoonnoodterug tedringen.Eriseenenormekrapteopdeprivate huurmarkteneengroottekortaansocialewoningen.De kwaliteitvandewoningenlaatvaakzeertewensenover, zowelopdeprivatealssocialehuurmarkt.Daarkomende energiecrisisendesteedsstijgendehuurprijzenbovenop. Eengoedeenbetaalbarewoninggeeftruimtevoorandere zaken

Armoedesitueertzichvaakopverschillende levensdomeinen,maareengoedeenbetaalbarewoning vormteenbelangrijkvertrekpunt.Heelwatmensenineen kwetsbarepositiebestedendehelftoftotzelfs2/3e van huninkomstenaanhuishuur,energiekostenenvoeding. Nualdezebasisbehoeftenduurderworden,komthet waterhennogmeeraandelippentestaanofgaanze helemaalkopje-onder.

7 onshuis

OnzeVlaamseeisenbundelvoor17oktober2022: betaalbaarenkwaliteitsvolwonen Voordesocialehuurmarkt

• Schafhetplafondafvan15%socialewoningenper gemeente

MinisterDiependaeleverwijstnaardeweerstandbijlokale besturenomsocialewoningentecreërenophun grondgebiedalséénvandeoorzakenvoorhettrage bouwritme.IndezeregiometdeMolsebouwmaatschappij isditnooiteenprobleemgeweest.Integendeel.

Vreemdgenoegontmoedigtdeministergemeentendiewel groteambitieshebbenopvlakvansociaalwoonbeleid.Wie 15%aandeelsocialewoningenopzijngrondgebiedbereikt heeft,wordtdaarvoorafgestraftenkomtnietmeerin aanmerkingvoorfinanciëleondersteuningvanuit Vlaanderen.Nochtanszijndenodenvaakgrootende wachtlijstennogsteedslang.Ookhierinderegiostaannog steedsheelwatmensenopdewachtlijst.

Eenaandeelvan15%socialewoningenstaateensociale mixabsoluutnietindeweg.Kijknaaronzebuurlanden,die eenveelvoudaansocialewoningenhebbeninvergelijking metVlaanderen.

• Stimuleerwoonmaatschappijen,ookfinancieel,omin tehurenopdeprivatemarktenzoeenbijkomend betaalbaarwoonaanbodtecreëren.Promootditmodelook nadrukkelijkerbijprivateverhuurders.

Desocialeverhuurkantorenzullenstraksdeeluitmaken vandeeengemaaktewoonmaatschappijen,maarwehopen datdiemaatschappijenzullenblijvenwerkmakenvande privatehuurmarktomsnelbijkomendaanboduitte bouwen.Ditsysteemkanooknogaltijdveelnadrukkelijker gepromootwordenbijprivateverhuurders.Naastde renovatiepremiegenietenzijvanontzorgingen betaalzekerheid.

Voordeprivatehuurmarkt

• Ondersteuningvandeverhuurderinruilvoor betaalbareenkwaliteitsvollewoningenvoorde182.000 wachtendenopeensocialewoning

Wijpleitenallangervooreensysteemvanondersteuning voorprivateverhuurders,waarbijzeondersteunden ontzorgdwordenomkwaliteitsvollewoningenbetaalbaar teverhuren.Zomaakjedehuurmarktaantrekkelijkvoor potentiëleverhuurderseninvesteerdersenkunjehet huuraanboduitbreidenendekraptetegengaan.

Eenkortingopdehuurwordtindevormvaneen huursubsidie(vanuitdeVlaamseoverheid)geheelof gedeeltelijkviadeverhuurderuitgekeerd,diehetbedragin minderingbrengtvandehuurprijs.Inruilbiedtde verhuurdereenwoningaandiekwaliteitenwoonzekerheid biedt.Voordeelvoordeverhuurderisdathijofzijminstens vooreendeelvandehuurprijsbetaalzekerheidgeniet.Dit systeemkannogversterktwordendoormiddelenbinnen hetwoonbeleidteheroriënterenvaneigenaarsmeteen hooginkomenrichtingprivatehuurmarkt(zieook volgendeaanbeveling).

• Maakderenovatiepremie(mijnverbouwpremie) toegankelijkervoordeprivatehuurmarkt

Hetiseengemistekansdatderecentehervormingvande Vlaamserenovatiepremiegeengrotereopeninggemaakt heeftnaardeprivatehuurmarkt.Menzougrotere financiëlesteunkunnenkoppelenaanminimale kwaliteitsvereisten,bijvoorbeeldconformiteitsattesten betaalbarehuurprijzen.

Numerkenwedatveelmiddelenvoorzienwordenvoor eigenaarsmeteenhooginkomen,dieenergiezuinige investeringen(metterugverdieneffect)perfectkunnen doenzonderoverheidssteun.Hogeinkomenskunnentot 40%vanhuninvesteringterugkrijgen.

Voormidden-enlageinkomensenprivateverhuurdersis dat50%.Datiseengrotedrempel.Zijkunnendeeigen financieringnietdragenenhebbenooknietdefinanciële ruimteomdepremievoorteschieten,wantdiewordtpas uitbetaaldnauitvoeringvandewerken.Daarompleitenwe ervooromdesteunvoorhogeinkomensafteschaffenen hetdaarvoorvoorzienegeldteinvestereninondersteuning vaneigenaarsmeteenlaaginkomen(noodkopersen noodeigenaars)enprivateverhuurders.Daarkunjede

8
overarmoede

grootstestappenvooruitzettenindestrijdtegen energiearmoedeénklimaatveranderingdoor energiezuinigeinvesteringenteondersteunen.Inplaats vanmetpremieszoumenookmetvoorfinanciering kunnenwerken,zodatmensenveelsnellerderenovatie kunnenopstarten.

• Bredereensnelleretoekenningvandehuurpremie

19.000mensen,dievierjaaropdewachtlijststaanvooreen socialewoning,wordenjaarlijksaangeschrevenomdatze mogelijksrechthebbenopdehuurpremie.Daarvan diendenvorigjaaramper9.000eenaanvraaginenslechts 6.000kregenhemeffectieftoegekend.Dusvande182.000 wachtendenwordener6.000effectiefondersteundopde privatehuurmarkt.SteunpuntWonenvoerteenonderzoek naardenon-take-upvandehuurpremieenenkelevanonze verenigingenwaararmenhetwoordnemengevenhierook ervaringskennismee.

Wezienalvastdatgrotedrempelsingebouwdzijninde toekenningscriteria.Wienshuurboveneenbepaald plafonduitkomtofwienswoningnietconformis,heeft helaasgeenrechtopeenhuurpremie.Dielaatste voorwaardekanbovendiengepaardgaanmeteen woninginspectie,watveelhuurdersafschrikt.Zezijnvooral bangvooreenconflictmetdehuisbaasofeen onbewoonbaar-ofongeschiktheidsverklaring.Netde huurdersindemeestprecairewoonsituatiekunnengeen aanspraakmakenopdehuurpremie.Weziende huurpremienietalseenstructureleoplossing,welalseen noodmaatregeldiezichopdringtineennoodsituatie,zoals deVlaamsewooncrisiszichaldecenniamanifesteert.Een bredereensnelleretoekenningkanvandehuurpremieeen uitvoeringinstrumentmakenomdegrootstewoonnoodop kortetermijntelenigen.Danzouhijwelsneller(vanaf1jaar opdewachtlijst)enbreder(zonderstrenge toekenningscriteria)moetentoegekendworden.

Maarooklokaalkanerwelwat:

• Pakleegstandaan. Zodatdezeleegstaandehuizenengebouwenterugopde woningmarktkomen.

Ikhebindewandelgangengehoorddathierbinnenkortin dezeregiowerkvangemaaktgaatwordenviaeen verhuurpromoter;-)

• Klaagdiscriminatieopdewoningmarktaan Discriminatieopvlakvankleur,afkomstofsocioeconomischestatusbijhetzoekenvaneenwoonstis helaasnogdagelijksekost.

Lokalebesturenkunneneenmeldpuntoprichtenwaar burgersdiehiermeetemakenkrijgen,terechtkunnen.

• Toewijzingsraadsocialehuisvestingsmaatschappijen Vanuitverschillendesocialeorganisatiesmakenweons echtergrotezorgenoverdeuitgesprokenfocusoplokale bindingwaarbijkandidaathuurdersmoetenkunnen aantonendatzeineenperiodevan10jaar5jaar ononderbrokenineenbepaaldegemeentehebben gewoond.Dezelokalebindingwordtzoeenecht uitsluitingsmechanisme.

9

Wieineenandereregiowilgaanwonenennoodheeftaan eensocialewoning,wordtdatindepraktijkbelet.Ookwie eenseenjaarineenanderegemeenteheeftgewoond riskeertdoorhetwoord‘onafgebroken’alopeencruciaal momentnietmeerinaanmerkingtekomen.Wieineen anderestreekwilgaanwonenomwillevanbijvoorbeeld huiselijkgeweld,omdatdekinderenindieregiozijngaan wonen,omdatjenognietzolanginhetlandbentofomdat jedaarwerkhebtgevonden,maaktindepraktijkquasi geenkansmeeropeensocialewoning.

Wewetendatmenseninarmoedevakerverhuizen.Daarbij ishetvindenvaneenwoningopzichalmoeilijkgenoeg. Menseninarmoedehebbendusnietdeluxeomzichbijdie zoektochttebeperkentotééngemeenteomdatzedaar lokalebindingopbouwen.Ookvoorerkendevluchtelingen vormtditeenonoverkomelijkedrempel,wantuiteraard kunnenzijgeenvijfjaaronafgebrokenlokalebinding aantonen.

Doorhetbuitengewoongrotebelangvanlokalebinding wordenbijzonderhogedrempelsopgeworpendie kwetsbaregroepenuitsluitenvaneensocialehuurwoning. Wekunnenernietomheendathettoewijzingssysteem totaaluitevenwichtwordtgebrachtdoorhettebeperkte aantaltoewijzingenvoormensenmeteenextraofacute woonnood.Datzaldak-enthuisloosheidnetmeerinde handwerkenenraaktaanhetrechtopwonenvande meestkwetsbarepersonen

Wijzijnduszeerbenieuwdnaardesamenstellingvande toewijzingsraadvandenieuwebouwmaatschappijDe WoonboogwaarweonsvanuitOnshuiskandidaatvoor steldeomdestemvanmenseninarmoedete vertegenwoordigenvanuitverschillendewelzijnsschakels.

Voordeverschillendewelzijnsschakelsuitderegioishet belangrijkdatdestemvanmenseninarmoedeophet plattelandookgehoordwordt.

Wanthoezouhetzijnwanneernogmeermensenhet gevoelkrijgendatzedelottogewonnenhebben???

KOMJIJINAANMERKINGVOOREEN JOBBONUS?

Verdientualswerknemerofgrensarbeiderminderdan 2.500eurobrutopermaand?Dankomtumogelijkin aanmerkingvooreenjobbonus.Metdiebonuswilde VlaamseRegeringwerklozenaanmoedigenomwerkte zoekenenwieminderverdientextrastimulerenomaande slagteblijven.Zowelvoltijdsealsdeeltijdsewerknemers kunneninaanmerkingkomen.Deeltijdsewerknemers zulleneenjobbonusontvangendieinverhoudingstaattot hundeeltijdseprestaties.

Dejobbonuskanoplopentot600europerjaar.In2022 wordter100eurobijhetbedragvandejobbonusgeteld. Ditiseeneenmaligeverhogingdiezowelvoorvoltijdseals deeltijdsewerknemersgeldt.

Wiltualswerknemerofzelfstandigeinbijberoepmeteen brutomaandloonvanminderdan2.500eurodestapnaar voltijdsondernemerschapzetten?Dankomtumogelijk ookinaanmerkingvoordejobbonusplus.

Omdejobbonusteontvangen,moetueenmaliguw rekeningnummerregistrerenviaMijnBurgerprofiel.Zo weetdeVlaamseoverheidopwelkrekeningnummeruhet bedragwiltkrijgen.Werknemersdierechthebbenopde jobbonuszullentussen3november2022enbegin 2023eenbriefmethetexactebedrageninstructies ontvangen.

10
Verdientualswerknemer ofgrensarbeiderminder dan2.500eurobrutoper maand?Dankomtu mogelijkinaanmerking vooreenjobbonus.

DIKKEFREDDYAANBENJAMINDALLE, MINISTERVANARMOEDEBESTRIJDING GeachteHeer,

Ikneemaandathetuspijtdatdeweektegenarmoede voorbijis.Inalleuithoekenvanhetlandhebtublinkendvan trotsengezetentussendappereervaringsdeskundigen, goedwillendevrijwilligersenhardnekkigehulpverleners mogenuitleggendater–dankzijdegoedewerkenvanuw christelijkepartij–voormensendieinarmoelevenlichtis aanheteindevandetunnel.Ubentpolitiekergenoegomer nietbijtezeggendathetaan-enuitfloependelichtdat zichtbaaris,wellichtdatvantegenliggersis.Hetisover dergelijketegenliggersdatikeenpaarvragenheb.

Ikhebhelaasmijnverwarmingspremievan100euronog nietmogenontvangen.Nogtot1novemberbestaatde mogelijkheidomdieaantevragen.Ikdiendaartoeeen dossieraantemakenopeenoverheidswebsite.Nuwilhet gevaldatikzulksnietkanomdatik,vanwegegeennagelom mijngattekrabben,nietovereencomputerennietover eeninternetabonnementbeschik.Erwordtvooroudenvan dagen,minderbemiddeldenenmensendieniethebben doorgeleerdechterookeenmogelijkheidgebodenomde aanvraagoppapierintedienen.Maardanmoetdieburger welviadereedsvermeldewebsiteeenformulieropvragen endatvervolgensprinten.Wiebedenktzoiets?

Ikzouubijdezendanookwillenvragenofumijnogvoor Allerheiligeneencomputer,eeninternetabonnementen eenprinttoestelkanbezorgen.Ikmeendatumijdatop grondvandeUniverseleVerklaringvandeRechtenvande Mensnietkanweigeren.Artikel21vandatreglementzegt dateeniederhetrechtheeftomopvoetvangelijkheidte wordentoegelatentotdeoverheidsdienstenvanzijn land.Daarnaastworsteliknogmeteenanderprobleem. Voorlopigzorgtdeklimaatopwarmingergelukkigvoordat ernietmoetwordengestookt.Desalnietteminverwachtik eenstrengewintereninmijntochtigenvochtig huurappartementjegaatdatproblemenopleveren.Bij Zeemanwordenmomenteelgrotekortingengegevenop thermischondergoed.Hetzouvoormijeenoplossingzijn. Ishetmogelijkommijvoordeaanschafvandatondergoed eenisolatiepremieuittebetalen?Vermitsalleburgers gelijkzijnvoordewet,ookdeburgersdienietovereen eigendakbeschikkendatzekunnenisoleren,lijkthetmij geenonlogischevraag.

Udankendvoordeafhandelingvanmijnvragen,groetiku metdemeestehoogachting, FrederikDemeester, terkabinetbekendalsDikkeFreddy.

11
overarmoede
‘Ikverwachteenstrenge winter.BijZeemanworden grotekortingengegevenop thermischondergoed.Is hetmogelijkommijvoor deaanschafvandat ondergoedeen isolatiepremieuitte betalen?’

COVERVERHAAL-FRANÇOIS

INTERVIEWONSHUIS•ISABELLEVANHOUTTE

‘Maakvaniederedageen stukjevakantie.Dievakantie ishierennu.’

OpeenzonnigezomerdagtreffenweFrançoisbijhem thuis,ondereenzelfgebouwdoverdektterrasachterinde tuin.Wekrijgeneenplekjetussendefoto’sendecoratiedie verwijzennaardehobby’svanFrançois:eengitaaromdat hijdatinstrumentlangetijdspeeldeineencabaretgezelschap.HertenmetgeweiendietonendatFrançois’hart kloptvoordejacht.OndertafelhoudtzijntrouweviervoeterRixdewacht.

Françoisisaltienjaardevastesocio-emotioneelbegeleidervoorjongerenbijOnsHuis.Maarwatisdatprecies?Tijd omdaarallesovertewetentekomen.

DagFrançois,verteleenswatoverjezelf?

IkhebjareninhetonderwijsgestaaninhetSint-Jan-BerchmanscollegeinMol,opdrieminuutjeswandelenvanhier.

IkwaserleerkrachtNederlands,EngelsenDuits,maarik hebhoofdzakelijkNederlandsgegevenenikbegeleiddeer ookjongerendiehetmoeilijkhadden.Datkwamomdatwe merktendatalseenleerlingnietgoedinzijnvelzit,gewone studiebegeleidingeigenlijkniethelpt.Zozijnweonsmeer enmeeropzorggaantoespitsen,enhebikmeedesocioemotionelebegeleidingopgerichtopdieschool.

Tienjaargeledengingikmetpensioen.Toendachtik,nu gaathetbeginnenhé.Maardatgebeurdeniet.Inéénkeer vielikineenzwartgat.

12
coververhaal

Datklinktnietfijn. Hetwasonvoorstelbaar.Mijnvrouwgaatnogwerken.Als we’smorgensgegetenhaddengingikopeenstoelzitten naastdeeetkamertafel.Alsze’smiddagsthuiskwam,zat ikdaarnog.Ikhadgeenetengemaakt,niksinteresseerde me.Endangingzijopnieuwwerken.Alszeterugkwam rondeenuurofvier,halfvijf,danzatikdaarnog,opdie stoel.Datgingeentijdjezodoortotzezei:‘ditistochgeen doen.’Ikzei:‘nee,ikwordhierzot.’Toenzeize:‘zoujeniet eensnaarOnsHuisgaan,endaarjedienstenaanbieden? Misschienkanjedaardoenwatjealjarendoetopschool, watjezograagdoet?’

EnzokwamjebijOnsHuisterecht?

Ja,toenkwamikbijGustVanDongenterecht.EnGustdie deedzo:(opentarmen)‘kombinnenmijnejongen!’Zobenik daarbegonnenendatknopjeishierbovenomgedraaid(wijst naarhoofd)ennuvoelikmeteruggoed,ikbenterugbezig.

Jongereninbegeleiding

Daarbegeleidjenujongerendienoodhebbenaan steun.Verteleenshoedatinzijnwerkgaat?

Omde14dagenhoudenweeenzit-avondbijOnsHuis. Vanafhalfvijftotkwartoverzevenkunnenjongerenlangskomen.Somsloopthetookuit.Enikkomookalshetnodig is,ofalsiemandmijopbelt.

Kaniedereenbijjouterecht?

Ja.HetkanzijndatjealevenbijOnsHuiskomt,maarhet kanookzijndatjenieuwbenteniemandjeaanbrengt. Bijvoorbeeldalsdezoonofdochtervaneenvriendininde problemenzit.Dankandieevenlangskomen.

Overwatvoorproblemengaathetdan?

Datisheeluiteenlopend.Hetkangaanvaneenhonddieis gestorven,eenliefdathetheeftafgemaakttotzelfmoordgedachten.Ofhetdraaitthuisnietmeer,diefstal,gezondheidsproblemen,…Noemmaarop.

Hoeverlooptzo’nsessie?

Degesprekkengebeurenaltijdéénopéén.Behalvebijeen jongereonderde12jaar,danvraagikaltijddatdeeerste keeriemandvandeoudersmeekomt.Daarnaishetde keuzevandejongereofdeoudermagblijvenmeekomen, ofniet.Tijdenseensessieprobeerikviagesprekkenerachtertekomenwateraandehandis,enhoewedaarmee verderkunnen.Maaralsikmerkdaterzakenechtboven mijnpetjegaan,danverwijsikdoor.

Dathebjedanalgedaan?

Ja,natuurlijk.Hetkanzijndatiemandlangskomtmethele zwareproblemen,diepsychologischeofmisschienzelfs medischebegeleidingvragen.Ikzalnietvoormijneigeneer englorieaaniemandzittentrekkenalsikweetdathettoch niettotresultaatzalleiden.Maaralsikdenkvan,oké,we kunnenhetmetgesprekstherapieenautogenetraining eenbeetjerechtkrijgen…

Pardon,autogenetraining?

Datiseentechniekopbasisvanademhalingwaarmeeje jezelftotrustkanbrengen.

Hoelangblijvenkindereninbegeleiding?

Dathangtervanaf.Erzijnkinderendieaangevendathet genoeggeweestis.Diemogenuiteraardstoppen.Enzijn ookmomentendatikzeg:‘ikdenkdatjijnuvoldoendeopje eigenbenenkanstaan.’Maarerzitgeentermijnop.

Hoelangduurteenbegeleidinggemiddeld?

Demeestengaantochweleenjaarmeealszestarten.Dat wilnietzeggendatzeerelketweewekenzijn.Sommigen komeneenspermaand.Datkanook.

13
coververhaal
‘Tijdenseensessieprobeer ikviagesprekkenerachter tekomenwateraande handis,enhoewe daarmeeverderkunnen.’

LEGENDE

Naailes maandagelke14dagen van13.30-16.30u Christine 0495203683 Ria 0496069989

Letop!Vanaf1september gaandelessendoorin OnsHuis.

Begeleiding(SEB) vanjongeren

specialeafspraak

0475595599

Engelseles donderdagelke14dagen van13.30-15.30u Denise 014587771 0498811980

ENG Vrijwilligersvergadering start19uur Openwerkgroep endekring woensdagvan9.30-12u Petra 014320483 0473854812

Franseles donderdagelke14dagen van13.30-15.30u Denise014587771 0498811980

FR

14
30
di
17
Socio-Emotionele
Van17.15-19.00uofop
François
FEBRUARI ma do vr za zo di 9 10 11 23 24 25 16 17 18 5 19 12 26 wo 8 22 15 2 1 3 4 6 20 13 27 7 21 14 28 FR FR ENG FR ENG ENG kerstvakantie kerstvakantie krokusvakantie JANUARI ma 23 16 2 do 5 19 12 26 vr 6 20 27 za 7 21 14 28 zo 8 22 15 1 29
31
3
10 24 9 wo 4 18 11 25 13

Computerles

dinsdagvan14-16u Rob 0487517413

Creo vrijdagvan13-16u Karin0485361832

Hobbyclub maandagelke14dagen van13-15.30u Mia014580420 0494160282 Grit 014580798

Koken van18-20u 1edonderdagYolanda 2edinsdagLea 3edinsdagCarla Yolanda0494297664 Lea0474590676 Carla 0499220218

Winkeltje: kleding+speelgoed woensdagvan9.30-12u Tijdensschoolvakantiesen feestdagenis onshuis en hetwinkeltjegesloten.

15 kalender
18/01
9
23 24 25 16 17
5
wo 8 22 15 29 2
3 4 6 20 13 27 7 21 14 28 30 31 FR FR ENG ENG ENG
17 3
29
2
4 18
25
5
OpenWerkgroep:EmmyVerbraecken:Watalsjesociaaltariefstopt? MAART ma do vr za zo di
10 11
18
19 12 26
1
FR ENG APRIL ma 24
do 6 20 13 27 vr 7 21 28 za 8 22 15 1
zo 9 23 16
30 di
11
10 wo
19 12 26 14 paasvakantie paasvakantie

Eenmoeilijkecoronaperiode

Hoeveeljongerenzijnnubijjouinbegeleiding?

Opditmomenthebikerdrie.Eéninpermanentebegeleidingendeandereneenbeetjesporadisch.Vroegerwaren hetermeer,maarnacoronaisheteigenlijkheelergstilgevallen…

Hoewasdecoronaperiodevoorjouendejongerenbij OnsHuis?

Wehebbeneenheletijdstilgelegen.Datwasnietideaal naarbegeleidingtoe.Alserechtzwareproblemenwaren, hadikgezegddatzemijmochtenbellen.Erzijnerookeen paardiedatdeden.Maarelkaarechtzienistoenwelstilgevallen.Waarikvroegergemiddeldzeventotachtjongeren intensiefbegeleidde-met1à2tussendoor-zittenwenu opeendrietal.Ikhebhetgevoeldatweallesnuterugeen beetjemoetenopbouwen.

Coronawasookeenmoeilijkeperiodevoorjou, François.

Ja.Indeeerstemaandenkreegiktehorendatikkanker had.Daarvolgdeeenoperatieop.Allesisgelukkigwegnu, ikbenzelfsnietinnabehandeling.Maarikmoestweleen tweedekeergeopereerdworden,dooreenlittekenbreuk. Achterafmochtikniks.Gewoonwatwandelen,da’salles. Datheeftergeengoedaangedaan.Ikhebtweemaandenin dezetelgezeten.Mijnspierenzijnnogaltijdverslapt. Gelukkigbenikerterugbovenop(lacht).

16
‘Alsjemetjetweevoeten indestrontstaat,dan moetjemarcheren.Want andersblijfthetstinken rondomje’
coververhaal

Laterbeginnennadenken

WatvindjehetfijnstaanhetwerkdatjedoetbijOns Huis?

Hetplezanteisdatmensenjeheeldankbaarzijn.Datis echtzo.Somsziejedirectresultaat,somsniet.Maardan merkjevaakachteraftochdathetresultaatgehadheeft.

Hoebedoelje?

Bijvoorbeeld,wedoeneenaantalgesprekkenenopeen zekerogenblikzegtiemand:‘hetisgenoeggeweestvoor mij.Hethelpttochallemaalniet.’Maardanziejediepersoonmaandenofjarenlaterterug.Endanzegtdievan:’jij hebtmijbepaaldedingenverteld.Ikbenpaslaterbeginnen nadenken,enhetheefttochwelvruchtenafgeworpen.’

Hebjegoudentipsvooralshetmindergaat,François?

Ikprobeerdemensenaltijdtweedingenbijtebrengen.Het eersteis:maakvaniederedageenstukjevakantie.Op schoolzeiikdatooktegenmijnleerlingen.Danzeidenze: ‘jijhebtgemakkelijkpraten,wijmoetenstuderen.’Maardie vakantie,dieishierennu.Alsjemoederietslekkersbijje boterhamheeftgedaan,datiseenbeetjevakantie.Content zijnmetdekleinedingen.

Eentweededing:alsjemetjetweevoetenindestront staat,danmoetjemarcheren.Wantandersblijfthetstinkenrondomje.Kijk,alsjeindeputzit,moetjeerzelfuitkrabbelen.Iemandkanjeeruittrekken,maarbinnende kortstekerenvaljeerterugin.Wantalsjegeleerdhebtom erzelfuittegeraken,danweetjeookhoejelaterproblemenmoetaanpakken.

Datzijntweezakendieikookprobeertoetepasseninmijn eigenleven.Ikgenietheelergvankleinedingen.Maardat tweede,da’sveelmoeilijker.Dathebikgemerkttoenik kankerkreeg.Ikkonernietmeeomgaan.Hoeweliktientallen-misschienzelfshonderdenmensen-geholpenhebom uitdeputtegeraken,ookmensendiezwaarziekwaren, tochkonikhetvoormezelfniet.Hetgingniet.Hetis gemakkelijkalsjeaandeanderekantvandebarrièrestaat. Omtezeggenvan:‘komaan,doedit,doedat.’Maargenietenvankleinedingen,datkaniedereen.

Eenheelwarmnest

SteldatOnsHuisstopt,watzoudatvoorjoubetekenen? Ikzoudatenormspijtigvinden.Nietalleenomdateenheleboelmensennietmeergeholpenworden.Ookomdatze dangeenopleidingenmeerkunnenvolgendieinOnsHuis gegevenworden,zoalscomputerles,talen,kooklessen, noemmaarop.Ikzouhetenormspijtigvindenalsmensen nergensmeerterechtzoudenkunnendaarvoor.

Maarikzouhetvoormezelfookspijtigvinden.WantOns Huisiseenheelwarmnest.Jekomterbinnenenjewordt onthaaldalsiemanddiezealjarenkennen.Datdatwarm nestzouwegvallenvoorveelmensen,ookvoormij,zouik heelspijtigvinden.

Nu,opeenzekermomentzalikweleenszeggenvan:‘oké mensen,ditwashetdan.’Maarvoorlopignogniet.Ikword 70ditjaar.Wegaaneropzijnminsttochnogvijfjaartjes proberenbijtebrouwen.

17
coververhaal

ZOSTIMULEERJETAALVAARDIGHEDEN VANKINDEREN

Wiemetkinderenwerkt,speelteenbelangrijkerolbijhun taalontwikkeling.Eentalenknobbelgroeitnietvanzelf. Maarwemoeteneerstbegrijpenhoewetalenleren,omdit tekunnentestimuleren.OrhanAgirdag,professorinde PedagogischeWetenschappen,legtuithoedatwerkt.

Niemandwordtopzijneentjetaalvaardig.Integendeel, enkelsamenmetanderen,doorheenzinvolleinteracties, lerenwebabbelen,begrijpenenschrijven.Ditbegintineen gezinscontext,maar‘ittakesavillagetoraiseachild’.

Ookdekinderopvangendekleuterschoolkunnenin principeeencrucialerolspelen.Inprincipe,wantinde dagelijkserealiteitvandekinderopvangenkleuterklasis hetnietaltijdevidentommetelkkindkwaliteitsvolle interactiestehebben.

Eenkwaliteitsvolletaligeinteractiekanvereenvoudigd voorgesteldwordenindriestappen:taalinput, taalproductieenfeedback.Bijvoorbeeld,eenpapadie herhaaldelijkeenappellaatzienaanzijnkind,hem liefdevolindeogenkijktenzegt:“Kijk,eenappel,een appel”.Datistaalinput.

Naverloopvantijdimiteerthetkindjezijnheldenzegthet bijhetzienvanhetrondefruit:“Appel,appel!”Datis taalproductie.Hiernaisdebeurtterugaandetrotsepapa: “Goedzo!Datiseengroeneappel.”Diefeedbackvormt opnieuwnieuwetaalinput.Veelbabbelenmetjonge kinderenisdeterechteboodschapvanKind&Gezin (agentschapOpgroeien)omdergelijketaligeinteractieste stimuleren.

EnjuistinVlaamseopvangcentraenkleuterscholenmet meerkinderenuittaalminderheden,isdekwaliteitvanhet taligaanbodvaaklager.Oudersverplichtenomhun kinderennaardezevoorzieningentesturen,zaldanook weinigveranderen.Watwedringendnodighebbenzijn meerprofessionalsperkinddiebeterbetaaldenbeter opgeleidworden.

Driestappen

Maarzelfsalsdiestructurelevoorwaardenvervuldzijn, kunnenweonsafvragenwatoudersenprofessionalsnog meerkunnendoenomdetaalvaardigheidvanjonge kinderentestimuleren.

Voorlezen

Naastkwantiteitdoetookdekwaliteitvanonzeinteracties ertoe.Kinderendievroegincontactkomenmetwoorden, wordenlatertaalvaardiger.Enookoudersspelenhiereen rolin:vroegvoorleesgedragvanoudershangtsamenmet delatereschoolprestatiesvankinderen.

Opmerkelijk:anderstaligekinderenaanwievaakwerd voorgelezenindethuistaaldoenhetlaterbeteropschool danNederlandstaligekinderenaanwieweinigwerd voorgelezeninNederlands.

Maarwekunnenjongekinderenookviaanderemanieren vroegincontactbrengenmetgeletterdheid.Eenvandie manierenisbijvoorbeeldluidopvoorlezenvanalle geschreveninformatierondomonszoalshetluidop voorlezenvanetiketten,bordenofmerknamen.Ookdit hangtsamenmetlateretaalvaardigheidvankinderen.

Verhalenvertellen

Eenanderemanieromtaligeinteractietestimulerenis doorverhalentevertellenaanjongekinderen.Ookditis eenvoorspellervanlateretaalprestaties.Hierzijn verschillenderedenenvoor,ondermeerhetnarratieve taalgebruikinverhalen.Narratiefwilzeggendaterverteld wordtovergebeurtenissenuithetverledenofinde toekomst.Ditstimuleerttaalgebruikindeverbeeldingvan kinderen.

18
‘Wehebbendringendmeer professionalsperkindnodig diebeterbetaaldenbeter opgeleidworden.’
‘Kinderendievroegin contactkomenmetwoorden wordenlatertaalvaardiger.’
overarmoede

Nietonbelangrijkbijhetvertellenvanverhalenisomdit interactieftedoen.Laathetkindjeonderbreken,eigen ervaringenprojecterenofzelfsalternatieveplots ontwikkelen.Roodkapjediedikkevriendjeswordtmetde wolf?Moetkunnen.

Vijfw’sentweeh’s

Taalinteractieisdusbestinteractiefengeenmonoloogvan eenouderofleraar.Hieraankunnenwewerkendoor frequentergebruiktemakenvanvraagwoorden,devijfw’s endetweeh’s:wie,wat,wanneer,waar,waarom,hoeen hoeveel.

Studieslatenziendatgebruikvandezevraagwoorden resulteertinbeteretaalkennisencognitievevaardigheden bijjongekinderen.Dezevraagwoordenzettende taalleercyclusingangdoorkinderenaantezettentot taalproductie.Hetaantalwisselingenvan conversatiebeurteniseenvoorspellervansterkere taalvaardigheidbijkinderen.

Omhetvoorbeeldvanonzetrotstepapategebruiken,hij kandetaalinteractieverderzettendoortevragen:“Enhoe kunnenwedieappelopeten?Metonzehandennatuurlijk! Handen?Hoeveelvingershebbendiehanden?”

Feedback

Voordeontwikkelingvantaalvaardigheidishetcruciaaldat kinderenfeedbackontvangenophuntaalproductie.Dat kanpositievefeedbackzijn:“Goedzo.”Maarhetkanookeen ideaalmomentzijnvoorherhaling:“Goedzo.Datis inderdaadeenappel.”Ofeenbekrachtigingmettoevoeging vannieuweinput:“Goedzo,datisinderdaadeenappel.Een groeneappel.”

Nietalletaalproductiesvankinderenzijncorrect.Foute productiedientgecorrigeerdtewordenmetcorrectieve feedback.Datkanopverschillendemanieren,bijvoorbeeld doorzelfhetcorrecteantwoordteherhalen.Ofhetkind eenherkansingtegeventotdatdiezelfhetjuisteantwoord vindt.Constructiefblijvenisdeboodschap.

Envoormeertaligekinderenlamêmechose

Allekinderenwordentaalvaardigdankzijmeertaligheid.In eendiversesamenlevingisdatookdankzijmeertaligheid, hetbeheersenvanmeerderetalen.Meertaligheidheeft immerscognitieve,emotionele,sociaal-cultureleen economischevoordelen.

Taalontwikkelingisnietandersvoormeertaligekinderen. Ouderskunneninmeerderetalenmethunkinderen babbelenenhoevenzichniettebeperkentotééntaal (Nederlandsofhunmoedertaal)alszezelfvlotmeertalig zijn.Integenstellingtotwatveelmensendenken, resulteertditnietinverwarring.

Eenbelangrijkevoorwaardeisechterdatdetalen voldoendegebruiktworden.Wanneereenkindeentaal weinighoortofspreekt,zaldezetaalverlorengaan.In BelgiëisdatbijvoorbeeldhetgevalvoorItaliaansof Marokkaans-Arabischbijdederdegeneratiemigranten.

DoorafentoeeenwoordjeItaliaansofArabischtehoren, zalhetkindgeenItaliaansofArabischleren,enuiteindelijk eentaligopgroeien.Eenkinddatdevoordelenvan meertaligheidmoetmissenenbijvoorbeeldnietinstaatis ommetomaenopatebabbelen,datiseentoldiezwaar weegt.Meertaalvaardigheidisdusookeenverhaalvan meertaligheid.

Bron:Sociaalnet

19
‘Constructiefblijvenisde boodschap.’
‘Meertaligheidheeft cognitieve,emotionele, sociaal-cultureleen economischevoordelen.’
overarmoede

INCLUSIE

Wegebruikenelkedagallemaalveelwoorden.Ookinde hulpverlening.Enhetvakjargonisnooitverweg.Maarverstaan weelkaarook?Dektdevlagaltijddezelfdelading?Hetwoord ‘inclusie’heeftalvasteenpositievebijklank.Maarwatwillenwe precieszeggen?

Opletten

Zoalssteedsis‘DeDikkeVanDale’meteentothepoint: “Inclusieisdetoestanddatiedereengelijkerechtenen plichtenheeftenvolwaardigkandeelnemenaanhet maatschappelijkleven.”

Haakjestoe,allesduidelijk?Quodnon,wantmetzulkedure entrendybegrippenmoetenwegoedopletten.

Bijnaelkezichzelfrespecterendeorganisatieofinstitutie draagt‘inclusie’hooginhetvaandel,ookalblijktdiesoms verzoektezijn.Omgaanmetdiversiteitwordtvaakinéén ademmeegenoemd.Maarhetisnietomdatjeeendivers doelpubliekhebt,datjeechtaaninclusiewerkt.Ende inclusievesamenlevingkannogverderwegzijn.

Inclusieenexclusie

DocentorthopedagogieBenoSchraepenschreefmet ‘Excluses:watuitsluitingdoetmetmensen’eenboeiend boekoverinclusie.Hijwaarschuwt:“Devlagvaninclusie wordtsomsgebruiktvooreenladingdieinclusieeerder tegenwerktdanvooruithelpt.”

Zowordttegemakkelijkgezegddatweeeninclusief jeugdbeleidhebben,gerichtopallekinderenenjongeren, wanneerdatwelopgedeeldisincategorieënen doelgroepen.Enwatmetde‘witteschool’diezichinclusief noemtomdateréénleerlingmethetDownsyndroominde kleuterklaszit,terwijleenschoolineengrotestadmet meerdantwintignationaliteiteneneenonthaalklasmet anderstaligenieuwkomerszichconcentratieschoolnoemt?

Bovendienkaneeninclusieveschoolookheelsterk uitsluiten.Zekeralsleerlingenmeteenbeperkingtoch apartwordenbehandeld.Schaepen:“Hetuitdeklashalen vanleerlingen,vaaktijdensdeleuke,ontspannenofvrije momenten,werktstigmatiserendenverhindertdeleerling omvolledigtesocialiserenmetdeklasgenoten.Deimpact ophetzelfbeeld,desocialeparticipatieenhetvormenvan vriendschappenisnietgering.”

Segregatie,uitsluitingenintegratie

Metwoordenalsinclusiehelpthetomtezeggenwathet nietis.ZomaaktmensenrechtenorganisatieGRIPvzween helderenvisueelonderscheidtussen‘inclusie’,uitsluiting, segregatieenintegratie.

Uitsluitingtreftpersonendieomwillevanbepaalde kenmerkennietmogenmeedoen.Bijsegregatieworden groepenpersonenapartgezet.Enbijintegratiemagjeals groepwelmeedoen,maarmoetjezelfdedrempels overwinnenenjeaanpassen.

Inclusieisnietsvanditalles:“Jekanevengoedmeedoen,je hoorterbijendedrempelszijnweggewerkt.”OokVanDale wisthetal.

MetzijnboeknodigtSchraepenuitomopeenandere maniernaarinclusietekijken.Werkenaaninclusieis “exclusietegengaan”.

Eenwoordspelletjeindeboektitelwijstopdeessentievan uitsluiting.Excluseszijnexcuses:“Eenuitvlucht,een voorwendsel–nogzo’nmooiwoord–omiemandte excluderen,uittesluiten,niettelatendeelnemen,inclusie teweigeren,vaakingepaktalseenverontschuldiging.”Dat begintmeestalmeteen“ja,maar…”

20
overarmoede
‘Elke“ja,maar” rondinclusieiste weerleggen.’

“Binnenallecontextenzijneraltijdwelredenentevinden om‘het’niettedoenofomhetmaarvoorsommigente doenenvoorwaardentestellen.De‘ja,maren’en‘als-en’ stapelenzichoprondallerleiargumenten: organisatorisch,financieel,veiligheid,competentieofzelfs persoonlijkeargumenten.Elke‘ja,maar’rondinclusieiste weerleggeneneenuitnodigingtotreflectieoverhet beleid,deorganisatie,jeprofessionelekundeofjezelfals persoon.Vasthoudenaan‘ja,maar’isvasthoudenaan excusesdieuitsluitingofsegregatierechtvaardigenenin standhouden.Hetzijnexcluses.”

Dieexclusiesbenoemen,erkennenenweerleggenzetons opwegnaarauthentiekevormenvaninclusie.Endatkan jemaaropéénmanierdoen:metdemensenzelf.Inclusie is“geeneindproduct,geeninzetbaremethodiek,geen verantwoordelijkheidvaneeninclusie-ambtenaarofmanager”.DatallesleidtvolgensSchraepenallemaalmaar totstilstand.

UitsluitingzitinonsDNA

Enstilstaanisachteruitgaan.ZoponeerdeGRIPvzw eerderopSociaal.Netdatonzevrijgoeduitgebouwde zorgsectorinfeiteeenremzetopinclusie.Datisdewet vanderemmendevoorsprong:wehebbengoede voorzieningenuitgebouwdvoormensenmeteen beperkingwaardoorerweinigstimulansisomte vernieuweninderichtingvaninclusie.Hetismeestal meervanhetzelfde.

Schraependoeternogeenschepjebovenop.Hijschrijft datuitsluitinginonsDNAzit:“Dat‘speciale’kinderen, jongerenofvolwassenenthuishorenineen gespecialiseerdeenveiligeomgeving,iseenvande overtuigingendiedoorheendegeschiedenisinonsdenken isgeplant.Hetontslaatdesamenlevingenhaarburgers vanverdereverantwoordelijkheid.Wehebbenhenmet gerustgemoedgeparkeerd,voorzijnofhaarmaarvooral vooronseigengoed.”

21
overarmoede
‘Wehebben“speciale” mensenmetgerustgemoed geparkeerd,voorzijnofhaar maarvooralvooronseigen goed.’

Peoplefirst

Ominclusietebegrijpenmoetenweonsdusverdiepenin hoeuitsluitingensegregatiewerkt,enwathetdoetmet mensen.Andersgezegd:bepaalmetdemensenzelfwat inclusieisennietis.

Inclusie

Inclusievanpersonenmeteenhandicap:dewetvande remmendevoorsprong

BV-met-een-beperkingWilliamBoevawerktemeeaanhet boekvanBenoSchraepenenbalanceertookopdedunne lijntussenin-enuitsluiting:“Alsikmezelftotdeelvande groepmaak,duwikmijeigenlijkbuitenbeeldenbuitenhet debat.IkziedezelfdemoeilijkheidbijBlackLivesMatterof LGBTI+beweging:alsjezelfhetonderscheidmaakt, beklemtoonjenethetverschil,datpotentieeltot uitsluitingleidt.Jewilmeervisibiliteit,maarhetismoeilijk omhetjuistemiddentevinden.”

Eeneenvoudigvoorbeeld.Stelikzitineenrolstoelenik voelmeletterlijkuitgeslotenalsikmerollendbeweegop straat,opdetramofindeopenbareruimte.Danishetheel eenvoudigomtebepalenwatexclusieeninclusieis.

Maarheelvaakishetnietzoeenduidig.Aandeoudersvan hetLeuvenseprojectHonkvroegikofhetsamenwonen vandertienjongvolwassenenmeteenbeperkingwel inclusiefis.Hetantwoordwasgevatenuitdagend:“Het wederzijdsengagementvanditco-housinginitiatiefende zorgzamebuurtzijneentoppuntvaninclusie.”Zozieje maar.Weproberenookonzewoordentewikkenente wegen.Labelsenetikettenzijn“eenvruchtbaregrondvoor eenheleboelexcluses”.Schraepenzietzeliefstalleen“op bokalenenkleren”,nietopmensen.Daarompassenweons taalgebruikaan,vanuithetprincipepeoplefirst:vanzijn naarhebben.Lieverpersonenmeteenbeperkingdan gehandicapten.

Helaasleidendiepogingenomvoorbijdelabelstegeraken, vaaktotnieuwelabels,aldusSchraepen.Want,heeftniet iedereeneenofanderebeperkingofmakenwetoch onbedoeldeenonderscheidtussenmensenmeten mensenzondereenbeperking?Oei,danzijnweweerom aanhetsegregeren.

Identiteit

Echtspannendwordthetwanneergroepenmensenindat enekenmerkhunidentiteitvinden.Zokreegikeenreactie opdestellingineeneerderecolumndathetbeterisom mensenmetautismetezeggendanautisten:“Wijnoemen onszelfmettrotsautisten.Hetzijnjuistvaakniet-autisten dieonseropwijzenhoewijonszelfmogennoemen.”Deze trotsemensenwillenzekernietuitgeslotenwordenenzien hunidentiteitnetalshefboomvoorinclusie.

Ookbouwenaaneeninclusievesamenlevingdoejebest metdemensenzelf.DemooieafsluiterisvoorSchraepen.

“Bouwenaaneeninclusievesamenlevingsteuntophet organiseren,creërenofinstallerenvanzoveelmogelijk inclusievespaces.Spaceistebegrijpeninalzijnletterlijke enfiguurlijkebetekenissenofvertalingen.Hetisdéruimte, eenruimte,eenwitruimte,eenspatieofrustpunt,eenplek, eenomgeving,hetiseenmoment,tijdofplaats.Hetzijn momenten,ervaringenenplaatsendiehetinzichdragen datiedereenerbijhoortentotzijnrechtkomt.”

Hetlaatkwetsbaarheid,risicoenemotiestoeenmaakt innovatie,creativiteit,leren,verantwoordingafleggenen verantwoordelijkheidopnemenmogelijk.Jebentervan betekenis,jekanendurfterworden,erontstaat wederkerigheid.”

“Inclusieontstaatwaarbeideaandeordezijn.Een inclusievespacekaneenschoolofklaszijn,een jeugdbewegingofwerkplek,eenbuurthuisofpleintje, actiefofpassief,alsdeelnemerofalstoeschouwer, spontaan,vluchtigofgeorganiseerd,gratisofbetalend,in hetmoment,inhetnuofietsdatduurt,inderijvoorhet loketofdoordedienstverleningaanhetloket,inverbinding ofontmoetingmetdemedemensofmetdenatuur…”

VanDalehaddantochongelijk:inclusieisgeentoestand maareenwerkwoord.

Bron:Sociaalnet

22
‘Labelsenetikettenzijneen vruchtbaregrondvooreen heleboelexcluses.’
‘Inclusieisgeentoestand maareenwerkwoord.’
overarmoede

“WEMAKENJEMETPLEZIERWEGWIJS INHETDOOLHOFVAN OPVOEDINGSONDERSTEUNING!”

Gezinnenmetkinderenenjongerentot24jaarondersteunen, doorbelangrijkepartnerssamentebrengen.Datishetdoelvan HuisvanhetKindBaldemore.Verschillendeorganisatiesuit Balen,Dessel,MolenRetieslaanhiervoordehandeninelkaar. SindsvorigjaarvindjeantennepuntenvanHuisvanhetKind inelkvande4gemeentes.Jebentgratiswelkommetélkevraag overdeopvoedingvankinderenenjongerentot24jaar.

Hetaanbodaanopvoedingsondersteuningisoneindig.Als jesteunnodighebt,hebjegeenzinineeningewikkelde zoektocht.DaaromwerktHuisvanhetKindalseengids doorheenhetaanbod.Zijschatteninwelkepartnerof aanbodjou(wgezin)hetbestkanhelpen.

Dagmar,decoördinator,verteltdatHuisvanhetKind ondersteuntop3manieren:

KalenderHuisvanhetKindvolinteressante activiteitenrondopvoedingsondersteuning

“Elkjaarisonzekalendergoedgevuldmetworkshops, lezingenenactiviteitenopbasisvandenodenvanouders. Wevangenvaaksignalenop,vragendievakergesteld worden,waarrondwedaneenactiviteitplannen.Iedereen ishieropgratiswelkom.

Eengreepuitdethema’sinonsaanbod:zindelijkheid, slapen,broersenzussenenhundagelijkseconflicten, veiligonline,EHBO,eetstoornissenbijjongeren, ontmoetingsmomentenvoorouders,…

Eenandermooivoorbeeldzijndeweerbaarheidstrainingenvoorjongerentussen6en18jaar.Opvraagvanouders, partnersenleerkrachtenorganiseertHuisvanhetKindelk jaareenaantaltrainingenomjongerenweerbaarderen assertievertemaken.”

Dekalenderverschijnttweemaalperjaarenbekijkjeop www.huisvanhetkindbaldemore.be

Opvoedingsondersteuning

“Zitjemetvragenrondopvoeding?Datkangaanvan studeren,puberendekinderen,voeding,schermtijd, bedplassen,…Onzesleutelfiguren opvoedingsondersteuninghelpenjemetplezierophet momentzelfoftijdensenkelegesprekken.Hebje specifiekereondersteuningnodig?Desleutelfiguren verwijzenjedoornaariemandmetdejuisteexpertise binnenhetnetwerkHuisvanhetKind.Eriseen sleutelfiguurinelkvande4gemeenten.

KimWeckx(begeleidertrainingPasen12–14jaar):De kinderenhaddenallemaalnoodaanhoezeassertieveren weerbaarderkunnenworden.Zewerktenallemaalerggoed meeenkwamenzelfmetvoorstellen.Hetvertrouwenzatin degroepwaardoordekinderenalopdagéénvrijopenmet elkaaromgingen!

GezinscoachesHuisvanhetKind

“Alsouderstijdenseenbepaaldeperiodeintensievere ondersteuningnodighebben,staathetHuisvanhetKind ookvoorhenklaar.Jekrijgthulpvaneengezinscoachaan huis.Jekanbijhenterechtmetvragenenbezorgdheden overo.a.welzijn,opvoeding,zwangerschapofgeboorte, financiën,school,deorganisatievanjehuishouden.Ook professionalskunnenbijdegezinscoachesterechtmet vragenovergezinnen.

POWer-mama(POWeriseenprojectwaarinzwangere vrouwenextraondersteuningkrijgen):“Doorertezijnomde kleinedingenmeteenoptelossen,kondenwesamen voorkomendatdiegroterwerden.”

23
overarmoede

‘Terwijljeoogappeltjespeelt, kanjezelfmeespelenofervaringen uitwisselenmetandereouders.’

Afspraakmaken

JemakkelijkmaakteenafspraakbijHuisvanhetKinddoor tebellenoftemailen.Jebentmetelkevraagover opvoedingwelkom,alsoudermaarzekerookalselkander gezinslid.

InBalenbenjezonderafspraakwelkombijStephanieelke 2de en4de woensdagvandemaandtussen14uuren17uur. JevindtStephanieindeKruierie(Bevrijdingsstaat1,Balen). Tel.014/829859huisvanhetkind@balen.be

InDesselbenjenaafspraakwelkombijLore.Jevindthaar inhetSociaalHuis(Pastorijstaat2,Dessel).Loreisook aanwezigtijdensPeuterspeelpuntDesselenkomtomde2 maandenlangsbijIBODessel.Tel.014/389039 huisvanhetkind@dessel.be

InMolbenjenaafspraakwelkombijKim.JevindtKimin hetSociaalHuis(JakobSmitslaan22,Mol).Tel.0478/6648 88huisvanhetkind@gemeentemol.be

InRetiebenjenaafspraakwelkombijHildeomde2weken opvrijdagvoormiddag.JevindtHildeinKikoen (Kerkhofstraat41,Retie).014/389530 huisvanhetkind@retie.be

Peuterspeelpunt:iedereenwelkom!

Peuterspeelpuntiseenontmoetingsplaatswaarkinderen van0tot3jaarsamenmethun(groot)oudersofandere vertrouwenspersonengezelligspelen.Hetiseenplekwaarje

•Samenmetje(klein)kindfijnkanspelen

•Andere(groot)oudersleertkennen

•Je(klein)kindleertsamenspelenmetanderen

PeuterspeelpuntBaleniserelkevrijdagtussen9uuren 11.45.JebentwelkominBKOKikoen(Veststraat46,Balen). TijdensschoolvakantiesisergeenPeuterspeelpuntofgaat ditdooropeenanderelocatie,houhiervooronzekalender inhetoog.

PeuterspeelpuntDesseliserelke2de en4de maandagvan demaand.Tussen9.30en11.30benjewelkominIBO Speelplaneet(Netestraat36,Dessel).Tijdens schoolvakantiesisergeenPeuterspeelpuntofgaatdit dooropeenanderelocatie,houhiervooronzekalenderin hetoog.

PeuterspeelpuntMoliserelkewoensdagenvrijdagtussen 8.45en12uur.JebentwelkominkinderclubWindekind (Achterbos27,Mol).Tijdensdeschoolvakantiesverhuist hetPeuterspeelpuntnaarkinderclubBiekein Ginderbuiten(Toemaathoek1bus1).

Lotte(Eenkindjevan2jaareneentjevan7maanden):“Elke woensdagenvrijdagstaatmijnpeutervolenthousiasmeop. Hijweetdathetdan‘peuterpeile’is.Samenmetzijnkleine broertjeenmamagaanwedanspelenindespeelzaal aangepastvoorengevuldmetenthousiastekindjestussen0 en3jaar.Vergezelddoorbegeleidingeneenlekkerstukje fruit!Echtgenieten!Terwijljeoogappeltjespeelt,kanjezelf meespelenofervaringenuitwisselenmetandereouders.”

Meerinfo:

HuisvanhetKindBaldemore 014/331581huisvanhetkind@gemeentemol.be www.huisvanhetkindbaldemore.be

24
overarmoede
25 tips

MOOIEGEDACHTEN

MAAKKENNISMETLIEN

MijnnaamisLienenikwerkalslesgeverbijLigo.

IkwerksamenmetOnsHuisrondalleswatmet‘leren’te makenheeftmetdebedoelingopmaatgemaakte cursussenofworkshopsteorganiseren.

Omtewetentekomenwelkethema’senonderwerpen belangrijkennuttigzijn,benikregelmatigaanweziginOns Huisomeenbabbeltjetedoenenmeetevergaderen.

•Vragenoverlaptop,computer,gsm,tabletofapps?

•VragenovercursussenvanLigo?

•Ondersteuningnodigbijhetvoorbereidenvaneen •gesprekofhetopstellenvaneenbrief?

•Andereleervragen?

Spreekmegerustaan!

JekanlangskomeninOnsHuisop:

•Vrijdag20/01/2023:van13:30utot16:00u

•Vrijdag17/02/2023:van13:30utot16:00u

•Vrijdag03/03/2023:van13:30utot16:00u

•Vrijdag17/03/2023:van13:30utot16:00u

•Vrijdag31/03/2023:van13:30utot16:00u

•Vrijdag12/05/2023:van13:30utot16:00u

•Vrijdag26/05/2023:van13:30utot16:00u

•Vrijdag09/06/2023:van13:30utot16:00u

•Vrijdag30/06/2023:van13:30utot16:00u

LienVanEyck

EducatiefMedewerkerArmoede

Lien.vaneyck@ligo-kempen.be 0485001087

Facebook:LienLigo

MOPPENENGRAPPEN

26
nieuws

BEDANKJES

BedanktaanHermanenRiaomvoorhun50-jarigjubileum aandemensenvanOnsHuistedenken.Intijdenvancrisis isditeengrotesteun!

BedanktaanallewerknemersvanINEOSomtefietsenvoor OnsHuis.Ditheefteenflinkecentopgebracht.

Bedanktaanallepartnersvanhetfakkeltochtcomitévoor defijneenvlottesamenwerking.Ookeendikkemerciaan deButterflyvoordesoepdiezijsponsordenenaande cultuurraadvanMolvoordesponsoringvandefanfare tijdensonzetocht.

Bedanktaanalleleerlingen,leerkrachtenendirectievande Rozenbergschoolvoordespeelgoedactie.Zokondenwijde kinderen,hunoudersengrootouderseenleukSinterklaasfeestbezorgen.

Ookbedanktaanalleleerlingen,leerkrachtenendirectie vanhetSintLutgardisinstituutvoordeworkshopsopons Sintfeest.

Bedanktaanonzevrijwilligersvoordehulpaande fakkeltocht,hetsinterklaasfeesténdekerstpakketten.

Bedanktaanallebezoekersommeeaffichesenflyerste bedelenvoordelichtstoet.Ditbrachtweereenaardig centjeopvoorOnsHuis.

BedanktaanstagiairesToonenEdithvoorhuninzetinOns Huis.

Bedanktaanallesponsorsvoordekerstpakketten:Lions MolGeel,LadiesCircle,Butterfly,“Lieve”,Studiekring Diogenes.

Bedanktaanalleserviceclubsvoordeorganisatievande wandelingtenvoordelevandeWarmsteWeek

WISTJEDATJES

Devrijetijdcheque’svervangenwordendoordeUit-pas.Als jenogvrijetijdcheque’shebt,kanjedezenoginruilen tot… 31/05/2023

27
varia
WILTU EENGIFTDOEN? Datkanoprekeningnummer: BE86893944070450. vanhet NetwerktegenArmoedemet vermeldingvan‘projectnummer 206’.Voorgiftenvanaf40euro wordtereenfiscaalattest opgemaakt.Rechtstreeksegiften voorOnsHuis,zonderfiscaal attest,kunnengestortwordenop BE16103034425974 COLOFON Redactie Petra,Marc,Carla,Yolanda Akke,Miek,Nicky,Karin(foto’s) Drukkerij xod Drukkerij,Balen Papier CyclusPrint Letter TisaSansPro ArnoPro Oplage 200stuks Vormgeving ChloëJanssens Interview IsabelleVanhoutte &Fotografie CharlotteStruyf voorHenriLejeune.com Contactgegevens onshuis; Bresserdijk4,2400Mol vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/320483of0473/854812 www.onshuismol.be Metsteunvan:
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.