Ons Huis - Januari, Februari, Maart, April 2022

Page 1

viermaandelijks: januari, februari, maart, april 2022 achttiende jaargang nr. 65

Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol

1


inhoud

Voorwoord

3

Ons Huis

4

Over armoede

7

Coververhaal: Miek

10

Kalender

12

Varia

18

Colofon

20

2


voorwoord

Vanuit de ervaringen van mensen in armoede willen we blijven sensibiliseren en emanciperen.

Daar is de lente, daar is de zon. Zo begint het liedje van Jan De Wilde uit 1972. We hebben uitgekeken naar de zon en naar het mooie weer, naar licht en warmte na een grijze winter. In en rond Ons Huis staan opnieuw veel mooie dingen te gebeuren. Na een lange pauze zijn we terug van start kunnen gaan met onze vertrouwde activiteiten.

Na twee jaar onderbreking kan Ons Huis eindelijk weer de jaarlijkse zo belangrijke Bekommernissendag organiseren. Op een bekommernissendag worden al onze bezoekers uitgenodigd om zelf al hun actuele noden uit te spreken en in dialoog te gaan met tochtgenoten. Dit jaar heeft de dag plaats op 5 mei in Postel; De onderwerpen die daar aan bod komen worden voorgelegd aan de beleidsmakers om er aandacht aan te besteden bij de opmaak van hun beleidsprogramma. Het is onze vraag om ook bij de samenstelling van hun jaarbudget gelden te voorzien om de aangebrachte noden te leningen.

De Vlaamse Gemeenschap verwacht dat we op vele terreinen actief zijn. En dat doen we dan ook met grote gedrevenheid. Hobbyclub, naaien, creo, kooklessen, taallessen, computerlessen, allemaal zijn ze terug. Er is veel nieuwe inzet van onze vrijwilligers en de talrijke bezoekers. Het doet deugd mekaar weer echt te kunnen ontmoeten. Bij de talrijke weke- Vanuit de ervaringen van mensen in armoede willen we lijkse bijeenkomsten in Ons Huis en op andere plaatsen, blijven sensibiliseren en emanciperen. We blijven het vinden mensen een onvervangbare steun bij elkaar. herhalen dat de armoedecijfers hoog blijven. De coronacrisis en de energieprijzen treffen mensen in armoede hard en Ons Huis biedt onze bezoekers ook de gelegenheid om zelf maken de kloof tussen rijk en arm steeds groter. het woord te nemen. In de maandelijkse kringvergadering wordt aandachtig naar hun bekommernissen geluisterd! En We willen stappen zetten om mensen zelfredzaam te niet alleen geluisterd. Wat daar uitgesproken wordt tracht maken, dat ze kunnen en durven ingaan tegen mechanisOns Huis ook over te brengen aan de beleidsmensen op ver- men die armoede veroorzaken en in stand houden. We schillende niveau’s: lokaal, regionaal, nationaal en zelfs op blijven streven naar een participatief en dynamischer Europees vlak. Zo heeft Ons Huis druk uitgeoefend bij de armoedebeleid. derdebetalersregeling bij dokters, het ruimer gebruik van de vrijetijdspas … we krijgen niet alles gerealiseerd, maar Beste mensen, graag nodig ik jullie uit om met een bloeisoms is er echt vooruitgang. ende lente- energie mee na te denken en mee in actie te komen om de kloof tussen arm en rijk te overbruggen. Met kleine pasjes wordt aanhoudend gewerkt aan een maatschappelijke emancipatie van onze mensen. Ervoor Marc zorgen dat zij gezien worden, dat met hen rekening gehouden wordt, dat tracht Ons Huis te bekomen door telkens weer actief aanwezig te zijn op vele vergaderingen. Ons huiskrantje, onze website, onze aanwezigheid op facebook dragen bij om onze maatschappelijke betekenis uit te dragen.

3


ons huis

DE 6 CRITERIA VOOR VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Verenigingen waar armen het woord nemen, werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen(en de mensen in armoede)tot stand zijn gekomen. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

1. Armen verenigen zich Op 27 januari gingen we terug wandelen in het Prinsenpark in Retie. De regen hield ons niet tegen.

2. Armen het woord geven Op de Open werkgroep van maart mochten onze bezoekers mee nadenken waaraan de gemeente Mol de komende 3 jaar nog moet werken inzake armoedebeleid. Roeland Pauwels en Sofie Bloemen van gemeente Mol kwamen luisteren naar de bezoekers van Ons Huis. Het was een boeiende vergadering. Wordt vervolgd! De Kring evalueerde de 6 criteria en de werking van Ons huis voor het werkingsverslag van de minister.

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie Op 3 maart maakten we een wandeling van een vijftal kilometer in Dessel. Onderweg waren er verschillende kunstwerken te zien. We sloten de zonnige namiddag af met een lekker tasje koffie en een stukje cake.

4

Nu het weer kan en mag. Binnenkort staan er weer heel wat klasbezoeken op de agenda van Ons Huis. De 2e en 5e jaars van het Sint Jan Berchmanscollege komen op bezoek. Alsook de leerlingen van het Sint-Lutgardisinstituut.


ons huis

4. Werken aan maatschappelijke structuren Op 9 februari kwamen twee leerlingen van de Driemaster uit Herentals tweedehands schoenen brengen voor ons winkeltje. Ze hadden een schoeninzamelactie gehouden, de schoenen gesorteerd en de beste aan goede doelen geschonken. Op 22 februari vergaderden we met het dagelijks bestuur armoedebeleid. Samen met het lokaal bestuur en de andere twee welzijnsschakels, Actie Min en Min Mol, gaan we een participatietraject aan met mensen in armoede. Mensen in armoede mogen hun suggesties geven waar de gemeente Mol de komende drie jaar zich extra voor moet inzetten. Op 15 februari organiseerden we op campus Blairon in Turnhout samen met SPAAK en SAAMO het slotmoment van de klimaatstem van Mia. We presenteerden onze bevindingen aan lokale politici en (duurzaamheids-) ambtenaren en partners. Benieuwd naar onze suggesties, surf naar https://www.saamo.be/tool/eindrapport-klimaatstemvan-mia/ Op 2 maart spoorde Petra naar het provinciehuis in Antwerpen. De provincie maakt werk van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Petra werd gevraagd om de stem van mensen in armoede te vertegenwoordigen.

5. Dialoog en vorming Op 18 januari kwamen de studenten van CVO Kempen op bezoek in Ons Huis. Petra gaf uitleg over armoede en de werking van Ons Huis. Dit jaar werken we mee aan de GIP van enkele zesdejaars van de Rozenbergschool. Deze leerlingen kwamen Ronny en Joanna interviewen over armoede. Op 9 februari kwamen de leerlingen van het GIP project van de Rozenbergschool hun plannen voorstellen. Op 30 april organiseren ze voor de mensen van Ons Huis een ruilbeurs voor kleding en een modeshow. De Open Werkgroep van februari ging over phishing. Hoe herken je dit en hoe ga je er het best mee om. Het was een zeer interessante vorming, gebracht door Lien van Ligo.

6. Armen blijven zoeken In februari hadden we twee nieuwe kennismakingsgesprekken. Welkom Christiana en Manshura.

5


over armoede

DE ARMOEDECIJFERS BLIJVEN HARDNEKKIG STABIEL Elk kind droomt ervan te kunnen opgroeien in een warme omgeving met een goed dak boven het hoofd. Helaas is dat voor één op de vijf kinderen in ons land niet de realiteit. "Mensen in armoede worden wel gehoord, maar dat is soms schijnparticipa‐ tie", zegt Heidi Degerickx. Als algemeen coördinator van het Vlaams Netwerk tegen Armoede geeft Heidi, samen met ervaringsdeskundige en stafmedewerker Cindy Van Geldorp, een stem aan mensen in armoede. Bron: NTA Heidi en Cindy gaven een interview in De Bond in februari 2022, het ledenblad van De Gezinsbond.

De armoedecijfers blijven hardnekkig stabiel omdat er veel meer op flankerende dan op structurele maatregelen wordt ingezet.

Werk als hefboom om uit armoede te geraken Heidi: "We zijn vragende partij voor meer jobs op maat van mensen in armoede." Cindy: "Vooral toen ik straatveger was bij de stad Antwerpen besefte ik: het gaat in het leven niet alleen over zomaar een job hebben. Het moet werk zijn dat je graag doet, anders hou je het niet vol."

Inhaalbeweging sociale huisvesting 30 jaar strijd tegen armoede Heidi: "Het armoedebeleid van de voorbije decennia is niet echt een succesverhaal. De armoedecijfers blijven hardnekkig stabiel omdat er veel meer op flankerende dan op structurele maatregelen wordt ingezet."

Van straatveger tot stafmedewerker Cindy: "Gelukkig leerde ik in mijn tienerjaren Recht-Op Jongeren in Antwerpen kennen, een van de pioniers van de verenigingen waar armen het woord nemen. Ik kreeg er huiswerkbegeleiding en nam er deel aan activiteiten voor kinderen en jongeren. Dat was een ideale uitlaatklep om even te ontsnappen aan de dagelijkse ellende en mijn hoofd vrij te maken."

6

Heidi: "Die inhaalbeweging juichen we zeker toe, maar het gaat allemaal veel te traag ... Vlaanderen zou aan steden en gemeenten een minimumnorm moeten opleggen voor de bouw van sociale woningen." Cindy: "Voor veel mensen is wonen onbetaalbaar. En wie recht heeft op een sociale woning krijgt te maken met lange wachtlijsten. In sommige gemeenten loopt de wachttijd op tot vijf of zelfs tien jaar."

Stijgende energieprijzen Heidi: "Naast huur nemen vooral energiekosten een grote hap uit het gezinsbudget. Steeds meer mensen zijn bezorgd over de explosief stijgende energieprijzen en dreigen dieper in de energiearmoede te belanden."


over armoede DOE VANAF MAART MEE MET ACTIVITEITEN IN LOKAAL DIENSTENCENTRUM MET BEURTENKAART! Het lokaal dienstencentrum in Ten Hove start vanaf 1 maart opnieuw met een uitgebreid activiteitenaanbod. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor de betalende activiteiten lanceert het dienstencentrum een gloednieuwe beurtenkaart! Vanaf nu betaal je deze activiteiten met een vijf- of tienbeurtenkaart. De nieuwe kaarten kan je kopen voor vijf of tien euro aan de infor‐ matie- en onthaalbalie van welzijnssite Ten Hove, aan de balie van het lokaal dienstencentrum of in het cafetaria. Je koopt een kaart wanneer je wil en gebruikt ze voor eender welke activiteit. Superhandig! Nu de coronabarometer op oranje staat, kan het lokaal dienstencentrum opnieuw activiteiten organiseren. Alles gaat door volgens de geldende coronarichtlijnen. Dat houdt onder andere in dat je voor de meeste activiteiten vooraf moet inschrijven. Dat doe je aan de informatie- en onthaalbalie van welzijnssite Ten Hove, door te bellen naar 014 33 16 00 of een mail te sturen naar 2400@gemeentemol.be. Inschrijven is gratis, want betalen doe je vanaf nu met de gloednieuwe beurtenkaart!

Nieuwe beurtenkaart De meeste activiteiten in het lokaal dienstencentrum zijn gratis. Wil je deelnemen aan een betalende activiteit? Dan betaal je vanaf nu met de nieuwe beurtenkaart. We zetten hieronder op een rijtje hoe de nieuwe aanpak werkt. 1. Koop vooraf een beurtenkaart. Je kan kiezen uit een vijfbeurtenkaart (5 euro) of een tienbeurtenkaart (10 euro). De kaarten zijn te koop: 2. aan de informatie- en onthaalbalie van welzijnssite Ten Hove 3. aan de balie van het lokaal dienstencentrum 4. in het cafetaria. 5. Je kan de kaarten betalen met cash of bancontact, en aan de balies ook met vrijetijdcheques. 6. Schrijf je in voor de juiste activiteit(en). Je hoeft hiervoor dus niet meer te betalen. Dit doe je met je beurtenkaart. 7. Op elke kaart staan vakjes, of beurten. Elk vakje of beurt komt overeen met één euro. Je toont de kaart aan de begeleider van de activiteit. Hij of zij streept het juiste aantal vakjes door. Je activiteit is betaald. 8. Kaart vol? Je kan steeds een nieuwe kaart kopen.

7


over armoede

UITGEBREID AANBOD ACTIVITEITEN Omdat het lokaal dienstencentrum er voor iedereen wil zijn, proberen we het activiteitenaanbod zo uitgebreid mogelijk te maken. Bewegen, knutselen, kaarten, puzzelen, spelletjes spelen, tekenen, uitstappen… Voor elk wat wils! Zin om mee te doen? Je kan nog altijd aansluiten bij: — Aquarel, tekenen, schilderen: elke eerste en derde vrijdag van de maand, van 14 tot 16 uur — Biljarttoernooien: elke derde dinsdag van de maand, van 14 tot 17 uur — Bloemschikken: op vrijdag 8 april, 28 oktober of 16 december, van 14 tot 16 uur — Boccia: elke twee weken op donderdag, van 14 tot 16 uur — Fitcoach: dinsdagnamiddag, van 14 tot 15.30 uur. De eerste sessie gaat door op 15 maart. Hou de kalender in het oog voor de andere data. — Hobbyclub: elke eerste en derde maandag van de maand, om 14 uur — Kienen: elke tweede en vierde vrijdag van de maand. Aanmelden tussen 13.30 en 14 uur, start om 14 uur. — Ontspannen door te kleuren: elke tweede en vierde maandag van de maand, om 13.30 uur — Petanque: elke dinsdag en vrijdag, van 14.30 tot 16 uur — Puzzelen: elke eerste en derde dinsdag van de maand, om 13.30 uur — Scootmobiel: elke vierde donderdag van de maand, om 13.30 uur — Smaakmaker: woensdagnamiddag, van 13.30 tot 15.30 uur. De eerste sessie gaat door op 9 maart. Hou de kalender in het oog voor de andere data. — Spelnamiddag: elke woensdag en vrijdag, om 14 uur — Wieswedstrijd: elke tweede maandag van de maand. Aanmelden tussen 13 en 13.30 uur, start om 13.30 uur. — Zettersprijskamp: elke vierde maandag van de maand. Aanmelden tussen 13 en 13.30 uur, start om 13.30 uur. — Zitturnen: elke woensdag, van 10 tot 11 uur

8

Daarnaast organiseren de Digiknoppers ook computeractiviteiten: — Vrije oefenmomenten: elke vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur — Computerdokter: elke zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur — Knoppenwinkel: elke derde dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur. (Elke eerste dinsdag van de maand gaat deze activiteit door in onze bibliotheek, Molenhoekstraat 2.)

Het aanbod wordt regelmatig aangevuld. Hou dus zeker dit overzicht in de gaten voor alle details en de meeste recente stand van zaken.

Coronamaatregelen Om alle activiteiten veilig te laten verlopen, hou je rekening met volgende maatregelen: — Vooraf inschrijven voor de meeste activiteiten — Covid Safe Ticket verplicht in cafetaria en restaurant — Mondmaskers waar nodig

Meer info: lokaal dienstencentrum in Ten Hove, 014 33 16 00, 2400@gemeentemol.be Digiknop, 014 33 16 00, info@digiknop.be


over armoede GROEIPAKKET KAN KINDERARMOEDE DRASTISCH VERLAGEN Een op vijf kinderen groeit op in een armoedesituatie. Nochtans bestaat er een middel om kinderarmoede drastisch te verlagen: het kindergeld. Via een verschuiving in het Groeipakket kan Vlaanderen veel armoedesituaties terugdringen. “Waar wachten we op?”, vragen armoedebestrijders Lieven De Pril en Caro Bridts zich af.

Spartelen om er door te komen Een mama getuigt. Ze heeft een invaliditeitsuitkering. Haar gezin bestaat uit zeven mensen. “Onze kids worden op school enorm gepest omdat ze niet mee zijn met de mode of omdat ze er niet cool uitzien. Deze dingen kwetsen mij als mama enorm. Ik voel me zo gefaald en slecht tegenover hen…zij verdienen dit niet.”

We weten immers uit tal van onderzoek dat de kinderbijslag een zeer effectief instrument is om armoedecijfers omlaag te krijgen en zo kinderen meer kansen te geven. Met een grondige verschuiving in het Groeipakket kan de kinderarmoede dus wel verminderen. En welke politicus wil nu niet dat de kinderarmoede daalt?

“Wij krijgen van onze budgetbeheerster 200 euro per week. Daarvan moeten we eten en drinken kopen voor zeven mensen, vuilzakken, wasproducten, kledij, benzine voor de wagen. Geloof me dit is enorm zwaar. Er is geen geld om eens wat leuks te doen, behalve buiten eens gaan wandelen. We moeten onze kinderen alles ontzeggen. Er zijn weinig nachten dat ik niet huil in mijn bed.”

Daarom vragen we aan de Vlaamse regering: Verhoog binnen het Groeipakket de sociale toeslagen. De sociale toeslag is een tegemoetkoming voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskosten moeilijk kunnen dragen. Dat betekent wel dat de Vlaamse regering de budgetten voor kinderbijslag moet optrekken, in plaats van erop te besparen.

“Onze budgetbeheerster doet al het mogelijke maar er is zelden iets extra. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat hier vanuit de regering en de maatschappij iets aan gedaan wordt. Want het is enorm zwaar hoe wij en veel andere mensen moeten spartelen om er door te komen.”

Een aantal toeslagen zoals kleuterparticipatietoeslag, kinderopvangtoeslag en een deel van de schooltoelage missen hun doel. Samen gaat dit over 42.4 miljoen per jaar! Het is beter om deze direct over te hevelen naar de sociale toeslag. Dat kost geen extra geld en het komt mensen in armoede ten goede.

Wij zijn verontwaardigd. En we zien die verontwaardiging ook rondom ons. Mensen komen in opstand, ze sluiten aan bij de gele hesjes en vrijheidskonvooien. Bij de volgende verkiezingen slaken ze met een foert-stem opnieuw een luide noodkreet. Kinderarmoede zorgt ervoor dat veel jong talent verloren gaat. Omwille van hun moeilijke thuissituatie, de digitale kloof, slechte huisvesting, honger en stress, zitten kinderen en jongeren vaak niet op hun juiste schoolplek. Ze kunnen beter, maar hun leefomstandigheden remmen hun ontwikkeling. Dat is tragisch. Kinderen en jongeren zijn onze toekomst, we hebben ze allemaal nodig.

Onderzoek ook hoe de kinderbijslag beter kan werken voor gezinnen met de laagste inkomens. Geef het planbureau een concrete opdracht om de invoering van het Canadese systeem in België te modelleren. Breng de kostprijs in beeld en onderzoek de impact van dit systeem op mensen in een armoedesituatie. Hou achteraf ook rekening met de conclusies en zet ze om in de praktijk.

Bron: Sociaal net.

9


coververhaal

COVERVERHAAL - MIEK ADRIAENSEN

INTERVIEW ONS HUIS • 28 DECEMBER 2021 • ANNEMIE

Dat ik hier zo gevarieerd en nuttig bezig kan blijven, houdt me jong.

Hoe kwam je als vrijwilliger terecht bij Ons Huis? Mijn kleinkinderen waren vaak bij mij, tot ze naar school gingen. De tijd die vrijkwam wou ik graag zinvol invullen. Vroeger werkte ik in de Wereldwinkel. Ik stopte er toen mijn zoon hartritmestoornissen kreeg en ben er niet opnieuw begonnen. Een man die er ook werkte vertelde me over Ons Huis. En zo kwam deze mooie organisatie op mijn pad. Ik stuurde een mailtje en vroeg of ze nog een vrijwilliger konden gebruiken. Dat bleek niet meteen het geval, maar ik kreeg wel een vraag terug: wat ik graag wou doen? Mijn antwoord was dat ik nergens een expert in ben maar dat er wel heel wat dingen zijn waar ik prima mijn weg in gevonden heb. Toen volgde de tweede vraag: of ik misschien voor koffie, thee en koekjes wilde zorgen tijdens de pauzes van de computerlessen. Ja, dat wou ik.

10

En zo belandde ik achteraan in de klas. Want voor en na de pauze deed ik mijn laptop mee open. Ik wou zelf nog bijleren maar had al wel een en ander onder de knie. En zo kon ik mee in het oog houden of iedereen voldoende kon volgen, en sprong ik even bij waar nodig.

Deze koffiedame werd dus al snel ook een soort van hulpleerkracht. Waarom trok de missie van Ons Huis je zo aan? Graag een meerwaarde zijn voor anderen zit er van jongs af aan in. Voor mijn ouders was het pas kerst als er een goed doel was gekozen. Iets dat tastbaar het verschil maakte, liefst in de buurt of gekend via via. Dan werd er een zak klaargehangen waar elke gast die mee aan tafel schoof zijn


coververhaal

bijdrage in kon achterlaten. Die traditie om zo samen te schenken aan mensen die het echt goed kunnen gebruiken trokken wij verder door met ons gezin. Nadat mijn zoon een handicap overhield aan een ernstig zuurstoftekort, gaven we de opbrengst aan een vereniging die mensen met niet-aangeboren hersenletsels helpt. Helaas moesten we onze jongen veertien jaar geleden afgeven.

Heftig … De meeste bezoekers hier maakten ook heel erge dingen mee. Is dat confronterend voor jou? Ik ben veel in Ons Huis. Logisch dat mensen hun hart al eens komen luchten. Ik vind het fijn om met een luisterend oor mee wat steun te mogen bieden. Het boeit me hoe het leven in elkaar zit, ook al is het niet altijd makkelijk. Ik filosofeer graag, om het met een groot woord te zeggen. Over waarom de dingen zijn wat ze zijn en waarom mensen doen wat ze doen. Dat zit in mijn aard. Als mijn kinderen het vroeger bijvoorbeeld wat moeilijker hadden en zich terugtrokken op hun kamer, was ik degene die naar boven ging. Om te horen wat er precies aan de hand was en om een en ander uit te leggen. Mijn oudste dochter is psychologe. Misschien gaf ik het haar wel door met de moedermelk, dat helder willen begrijpen en uitzicht willen bieden.

was ik er klaar voor. Sindsdien help ik op donderdag met de administratie. Op woensdag kwam er het winkeltje bij.

Voor lang vergaderen pas ik liever. Ik ben een doener. Je bent een stille kracht, die het liefst op de achtergrond blijft. Maar de speelgoedwinkel, daar mag je toch heel trots op zijn? Goh, ik ben vooral blij dat dat winkeltje er gekomen is. Ik heb ervoor geijverd en in 2019 was het dan zover. Toen ik nog niet naar dit appartement verhuisd was, had ik een grote garage. Daar stockeerde ik het tweedehandsspeelgoed dat mensen aan Ons Huis gaven. In de grote vakantie

Ondertussen zet jij je hier al zeven jaar heel actief in. Ja, de koffiedame die in september startte en al snel assistente van de computerjuf werd, begon niet lang daarna mee sint- en kerstpakketten in te pakken. (lacht) De volgende stap zette ik nadat ik Petra op verschillende vergaderingen hoorde zeggen dat ze het zo druk had dat het te veel werd voor haar alleen. Toen ik een keer met Gust mee naar een meeting in Brussel ging, vroeg ik hem na afloop wat die administratieve versterking inhield. Hij somde op: in het kader van de subsidies lijsten bijhouden van wie er aan welke activititeit deelneemt, het kasboek beheren, voor de in- en uitgaande post zorgen en zo nog een en ander. Of ik met de computer kon werken? Ja, maar Excel was nieuw voor mij. De grote vakantie brak net aan, dus trok ik naar de bib voor een cursus Excel. Tegen september

11


MEI ma

JUNI di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

1

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

ENG

2

3

4

5

6

7

8

7

6

8

9 FR

Pinkster maandag

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

FR

16

17

18

19

ENG

20

21

22

20

21

22

ENG

23

24

25

26

16

23 FR

27

28

29

27

28

29

30 ENG

Hemelvaart

30

31

LEGENDE Naailes maandag elke 14 dagen van 13.30-16.30 h Christine 0495 20 36 83 Ria 0496 06 99 89

Socio-Emotionele Begeleiding (SEB) van jongeren Van 17.00-19.00 h of op afspraak François 0475 59 55 99

Engelse les ENG donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

Franse les FR donderdag elke 14 dagen van 13.30-15.30 h Denise 014 58 77 71 0498 81 19 80

12

Vrijwilligersvergadering start 19 uur

Open werkgroep en de kring woensdag van 9.30-12 h Petra 014 32 04 83 0473 85 48 12


kalender 05/05 11/05 18/05 15/06

Bekommernissendag Open Werkgroep: Huis van het kind Dag van de opvoeding, Zilvermeer Open Werkgroep: participatietafel met Roeland en Sofie

JULI ma

AUGUSTUS di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

zomervakantie

4

5

6

8

7

zomervakantie

10

9

8

9

10

11

12

zomervakantie

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

17

23

15

16

17

18

19

26

27

28

29

24

30

22

29

23

24

Hobbyclub

Koken

dinsdag van 14-17 h vrijdag van 19-22 h Rob 0487 51 74 13

maandag elke 14 dagen

van 18-20 h 1e donderdag Yolanda 2e dinsdag Lea 3e dinsdag Carla Yolanda 0494 29 76 64 Lea 0474 59 06 76 Carla 0499 22 02 18

014 58 04 20

Creo vrijdag van 13-16h Karin 0485 36 18 32

Grit

014 58 07 98

26

27

28

30

Computerles

0494 16 02 82

25

zomervakantie

zomervakantie

Mia

21

zomervakantie

31

van 13-15.30 h

20

zomervakantie

zomervakantie

25

14

zomervakantie

zomervakantie

18

13

Winkeltje: kleding+speelgoed woensdag van 9.30-12h Tijdens schoolvakanties en feestdagen is ons huis en het winkeltje gesloten.

13


coververhaal

Toen we meer ruimte kregen met Ons Huis in het pand ernaast, stelde ik voor om onze boetiek uit te breiden met een speelgoedshop.

en het paasverlof organiseerden we terugkomdagen. Mensen kwamen dan een tas koffie of thee drinken, een stukje cake eten en wat bijbabbelen. We haalden vooraf verhuisdozen en dan verdeelden we het speelgoed daarover, om het aan de kinderen te geven. Het werd gemixt: telkens een puzzel, een knuffel enzovoort. Maar ik kreeg meer en meer het gevoel dat niet alles juist terechtkwam. Niet elk kind puzzelt graag en een meisje speelt meestal met andere dingen dan een jongen. Ook qua leeftijd zat het niet altijd goed.

uit te kiezen. Zo kunnen ouders en grootouders dat rustig mee bekijken. Zij geven aan ons door welke dingen we mogen bestellen.

Zo kan iedereen, net als bij de kleren en schoenen, zelf kiezen wat hij of zij leuk vindt. Op woensdag sorteer ik dus kleren in het winkeltje en als mensen achter speelgoed vragen, neem ik hen mee naar ons wondere winkeltje.

Voor de kerstcadeaus staan er gulle sponsors klaar: de Lions Club en de Ladies Circle van Mol. Ook de CD&V bracht ons dit jaar verrassingen. En cateraar Butterfly levert met liefde kant-en-klare maaltijden voor thuis. Zo konden iets meer dan honderd mensen er toch een fijn feest van maken.

Over wonderen gesproken. Met sint en kerst is het hier echt alle hens aan dek. Ja, op 5 december gingen hier zo’n tachtig gepersonaliseerde pakketten buiten voor de kinderen tot en met twaalf jaar. Voor de herfstvakantie bezorgen we al de boekjes om

14

Het aankoopbudget danken we aan de leerlingen van Rozenberg die zich elk jaar met allerlei acties inzetten voor Ons Huis en de andere welzijnsschakels. Naar goede gewoonte komt het eerste middelbaar dan langs. Petra, Mia en Lea maken hen met veel plezier wegwijs in onze werking.


coververhaal

En wat is het grootste cadeau dat Ons Huis jou persoon‐ lijk bracht?

Het is hartverwarmend om dit mee waar te mogen maken.

De blijdschap die ik voel als ik een kind zie stralen met een sintcadeau in zijn handen of als een bezoeker hier weer wat opgeladen buiten stapt. En heel praktisch: dat ik al doende nog zo vlot met de computer heb leren werken op mijn leeftijd.

Tot slot: wat wens je Ons Huis toe voor de toekomst?

Wat is volgens jou het mooiste effect van Ons Huis op zijn bezoekers? Dat mensen uit hun huis komen, even weg zijn van hun thuissituatie. Dat ze in gesprek kunnen gaan met gelijkgestemden. Makkelijk aansluiting en begrip vinden. Natuurlijk komt niet iedereen even goed met elkaar overweg, dat is overal zo. Maar je moet echt al een heel bijzonder buitenbeentje zijn om hier niet in de groep opgenomen te worden.

Ik voel me zelf nog vitaal en zie zeker de waarde van de rijpere wijsheid die zich onvermoeibaar inzet in onze organisatie. Toch denk ik dat het belangrijk is om tijdig aan verjonging te denken en te werken. Dat is nodig voor het voortbestaan van Ons Huis op termijn, maar ook om de drempel te verlagen voor jonge gezinnen en voor twintigers en dertigers die niet of moeilijk rondkomen. Jongere vrijwilligers aantrekken is niet vanzelfsprekend. Vaak hebben die vrouwen en mannen zelf nog kleine kinderen of een drukke job. Maar ik hoop van harte dat het lukt.

15


over armoede

HERVORMING SOCIALE HUUR: ‘NIEUW TOEWIJZINGSMODEL LOST NIETS OP’ Tegen 1 januari 2023 moeten alle sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen fusioneren tot nieuwe woonmaatschappijen. Ook het systeem dat bepaalt wie een sociale woning toegewezen krijgt, wordt uniform. Wim Boone van Huurpunt vzw ziet in die verandering weinig vooruitgang.

tens vijf opeenvolgende jaren in de gemeente van de woonmaatschappij gedomicilieerd is.

Drie pijlers

Pech dus voor wie de afgelopen jaren meerdere keren verhuisde, wie graag dichterbij zijn werk gaat wonen of wie na een scheiding opnieuw in de buurt van familie wil wonen. Wie zich niet lokaal wil of kan binden, valt uit de boot.

Het is geen publiek geheim: sociale huisvesting wordt geteisterd door wachtlijsten. Mensen die recht hebben op een sociale woning, staan soms jarenlang in de wachtrij. Vroeger hadden de sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen elk eigen criteria om die schaarste te beheren en te beheersen.

Die mobiele groep heeft vaak een kwetsbaar profiel: wie de meeste moeite heeft om vijf jaar in dezelfde gemeente te wonen, heeft de grootste nood aan een stabiele thuis. Wie valt hier dus vooral uit de boot? De kwetsbare groep voor wie sociaal wonen in essentie bedoeld is.

Met een nieuw, eengemaakt toewijssysteem is dat binnenkort verleden tijd. Dat systeem werkt volgens drie pijlers.

Traagheid bij dringende nood

Pech voor wie verhuisde

De tweede pijler van toewijzing focust inderdaad op kandidaten in dringende nood: huurders die een opzeg kregen, gezinnen die tijdelijk in een noodwoning werden opgevangen of huurders van ongeschikte en onbewoonbare wonin-

Volgens de eerste pijler komen mensen die het langst op de wachtlijsten staan het eerst aan de beurt. Maar belangrijk: die logische volgorde geldt enkel voor wie mins-

16

Corrigeert een tweede pijler dat uitsluitingsmechanisme?


over armoede

Welke politicus wil nu niet dat de kinderarmoede daalt?

gen. Kortom, voor huishoudens die dakloos zijn of dat zeer snel kunnen worden, moet snel een sociale woning beschikbaar zijn. In een context van toenemende schaarste is een snelle toewijzing moeilijk te realiseren. Je wil graag naar de hoogste versnelling, maar staat in een file die steeds langer wordt. Een alternatieve route biedt dan een uitkomst voor kandidaten met een dringende woonnood. Probleem hier is dat het aandeel voor versneld toewijzen vastligt en te klein is. Concreet: voor elke woning die binnen deze pijler toegewezen wordt, komen er drie kandidaten bij. De wachtlijst voor deze pijler zal daardoor ook snel groeien. Enkel wie het geluk heeft al jaren op de wachtlijst te staan, kan bij een crisis snel geholpen worden.

bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen. Kandidaten in hoge en dringende nood zullen in sommige gemeenten dus zowel in de tweede als derde pijler geholpen kunnen worden. Eenzelfde kandidaat zal moeten nagaan of er een doelgroepenplan is in alle gemeenten waar hij wil inschrijven en of hij ervoor in aanmerking komt. Dit biedt extra mogelijkheden, maar maakt het nieuwe toewijzingsmodel ook ingewikkeld.

Een afwijzingsmodel

Conclusie? Het nieuwe toewijzingsmodel sluit uit, is te traag en nodeloos ingewikkeld.Bovendien is het geen oplossing voor het eigenlijke probleem: het gebrek aan voldoende sociale huisvesting. Zolang er te weinig sociale woningen zijn, is elk toewijzingsmodel een afwijzingsmoGemeentelijk doelgroepenplan del. Het gevolg is dat problemen zich zullen opstapelen: Dan maar hopen dat de laatste pijler wonderen verricht? uithuiszettingen, noodopvang, crisiswoningen, overlast door overbezetting en huisjesmelkerij. Dat kan toch niet de Die pijler kan voor sommige kandidaten inderdaad een bedoeling zijn? extra kans betekenen. Binnen deze derde pijler kunnen steden en gemeenten een doelgroepenplan opmaken, Bron: Sociaal net.

17


varia MOPPEN EN GRAPPEN Een persoon rijdt met een splinternieuwe ferrari op de E40 tegen ongeveer 35 km/u. Een auto van de politie merkt dit op en zet de achtervolging in. De Ferrari wordt tegengehouden en een agent stapt uit, benadert de wagen en vraagt om het raam naar beneden te doen. De agent zegt u rijdt hier op een autostrade en de minimumsnelheid is hier 70 km/u..." "Ah zo, jamaar ik zie hier een plakkaat met "E40" op dus dacht ik dat ik hier maar 40 mocht..." "Nee nee, ge moet hier minimum 70 rijden" Naast de bestuurder zit een andere persoon doodsbleek … De agent die blijkbaar geamuseerd is door de situatie, zegt: Wat is er gaat het wat te rap voor u?" " We komen juist van den E313!!"

De schooljuffrouw vraagt in de klas wie er het rijkst is Polleke als eerste : 'Wij juffrouw ! Mijn pa en ma hebben elk een auto, we hebben een mooi huis en gaan veel op vakantie! Jefke haast zich ook : 'Maar juffrouw ! Wij zijn nog veel rijker, mijn pa en ma hebben ook elk een auto, maar ook elk een motor, we hebben een huis en een appartement aan de kust en gaan ook heel veel naar het buitenland op reis. Daarbovenop krijgen wij een auto als we 18 zijn.' Jantje wacht rustig zijn beurt af : 'Juffrouw, wij hebben gewoon ALLES ! Mijn zus kwam verleden week met haar nieuwe vriend thuis en weet je wat mijn pa nadien zei ? DAT WAS HET ENIGE WAT WE NOG MANKEERDEN!!

Een boer is op zijn grond bezig als ineens een man hem aanspreekt “Mag ik over uw land lopen, dan kan ik de trein van kwart over 12 nog halen” “Geen probleem” zegt de boer “als de stier je ziet haal je die van 12 uur ook nog wel.”

BEDANKJES

18

Bedankt aan de heren van de Ronde Tafel voor de mooie cheque. Met dit geld gaan we onze folder laten herdrukken.

Bedankt aan Ronny, Rob en Miek voor de klussen in Ons Huis.

Bedankt aan Leoclub Mol Geel Zuiderkempen voor de centen. Wij kochten hiermee een beamer en een scherm aan. Hier gaan wij veel deugd aan hebben tijdens de vergaderingen en de computerlessen.

Bedankt aan de ladies circle voor de gift met Pasen.


varia

MOOIE GEDACHTEN Geluk Geluk is iets om met anderen te delen, en niet om je eigen ego te strelen. Geluk moet je koesteren als je dierbaarste bezit, het is iets wat in de kleinste dingen zit. Een zonnestraal die schijnt op je gezicht, een vriendelijk woord of een gedicht. Een vriendelijk gesproken woord, of een leuk verhaal wat je hebt gehoord. Daarom laat het geluk in je leven komen, en koester het zelfs in je dromen.

19


WILT U EEN GIFT DOEN? Dat kan op rekeningnummer: BE97 8939 4407 0349 van het Netwerk tegen Armoede met vermelding van ‘projectnummer 206’. Voor giften vanaf 40 euro wordt er een fiscaal attest opgemaakt. Rechtstreekse giften voor Ons Huis, zonder fiscaal attest, kunnen gestort worden op BE16 1030 3442 5974

COLOFON Petra, Marc,

Redactie

Nicky, Marie Jeanne Drukkerij

xod Drukkerij, Balen

Papier

Cyclus Print

Letter

Tisa Sans Pro Arno Pro 200 stuks

Oplage

Chloë Janssens

Vormgeving

Annemie Willems

Interview

& Fotografie Karlijne Geudens voor Henri Lejeune.com en Petra Contactgegevens ons huis; Bresserdijk 4, 2400 Mol vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/32 04 83 of 0473/ 85 48 12 www.onshuismol.be

Met steun van:

20


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.