Ons Huis - Januari, Februari, Maart 2020

Page 1

driemaandelijks: januari, februari, maart 2020 zestiende jaargang nr. 58 Afgiftekantoor: 2400 Mol 1, P 602688 Afz.: “Ons Huis”, Bresserdijk 4, 2400 Mol

PB- PP B- 16197 BELGIE(N) - BELGIQUE


inhoud

Voorwoord 3 Ons Huis

5

Tips 10 Coververhaal: Armoedebestrijding in Vlaanderen 11 Kalender 14 Over Armoede

16

Varia 26 Colofon 28

2


voorwoord Zij die hoopten dat Corona een nare droom was hadden het verkeerd voor. Corona heeft ons sociale leven brutaal door mekaar gegooid. De werking van Ons Huis werd op velerlei vlakken door mekaar geschud. Het verschijnen van ons krantje liep een zware vertraging op. Het onderstaande voorwoord werd geschreven vooraleer de vervloekte Corona haar intrede deed in ons leven.

Een goeie dag aan alle bezoekers en vrijwilligers van Ons Huis Het is vandaag schrikkeldag. Dat gebeurt niet elk jaar. 2020 zal voor mij een speciaal jaar zijn. Gisteren namen we in aula Heyduin afscheid van Ingrid,

Op 22 januari deelde ik mede dat ik een stap opzij zet als voorzitter van Ons Huis.

een van de eersten die zich dertig jaar geleden meldde bij de start van Vierdewereldwerking. Voorzitster Ali nam haar onder haar sterke vleugels en ook bij Frans van Deursen kon zij terecht. Er was gisteren veel verdriet aanwezig in Heyduin maar er was ook heel veel verbondenheid. Ingrid was, binnen onze vereniging, de tweede overledene op een sterk genoeg was of niet bereid was het eigen gevecht tegen half jaar tijd. In oktober Paul, in februari Ingrid: zwaar om te armoede, vereenzaming, uitsluiting aan te gaan. We hebben verwerken maar het leven kan grillige wegen vertonen.

mensen zien komen en afhaken die dachten dat Ons Huis

En toch, toch moeten en zullen we verder werken: Vrijwil- een ‘geefhuis’ is en dat is Ons Huis nu eenmaal niet. ligers en bezoekers samen, om mensen sterker te maken, Wie zich inzet, wie deelneemt aan activiteiten, wordt wel om mensen niet te laten verzanden in eenzaamheid, om bedankt met een sinterklaaspakket, een kerstpakket en een mensen een steuntje in de rug te geven.

paasontbijt. Door alleen maar pakketjes op te halen word je nu eenmaal niet sterker. Door aangeboden toelichtingen in

Op 22 januari, ter gelegenheid van het nieuwjaarsdiner dat de Open werkgroep te volgen, door met mekaar te praten in ons dit jaar heel vriendelijk, spontaan, aangeboden werd allerlei activiteiten word je wèl sterker. deelde ik mee dat ik een stap opzij zet als voorzitter van Ons Huis. Niet bruusk, niet meteen, maar wel tegen het einde Bijna 25 jaar geleden stelde de gemeente Mol een huis van dit werkjaar. Ondertussen zal de nieuwe voorzitter, ter beschikking op de Bresserdijk 4. VierdewereldwerMarc De Muynck, zich inwerken om vanaf het einde van dit king toverde de garage om tot een kledingmagazijntje, de werkjaar effectief de leiding te nemen.

achterbouw werd omgebouwd tot volwaardige keuken.

Samen met bezoekers en vrijwilligers bouwden we Ons Wij moesten sponsors zoeken om alles betaald te krijgen Huis uit tot een stevig huis waar velen zich goed voelen, maar de gemeente was ons erg goed genegen en had zich ‘thuis’ voelen. Een tiental jaren was ik lid van de Raad vaardige vakmensen die een handje kwamen toesteken. van Bestuur van het Netwerk tegen Armoede waardoor ik We gaven de donkere living een kleurrijk tintje, we plaatsde gelegenheid kreeg om de stem van de Kempense basis ten gemakkelijke stoelen, we zorgden voor een schoolbord in Brussel te laten horen.

en een projectiescherm. We vonden bereidwillige creatieve

In Mol luisterden wij naar de mensen zelf en uit wat we vrijwilligers waardoor de living te klein werd voor de hobbyhoorden en beluisterden werden er nieuwe initiatieven club en voor een open werkgroep. De drang naar verruiming, ontwikkeld. Niet over of boven de hoofden van de bezoe- naar verbouwing, kwam acht jaar geleden aan de orde. Maar kers, wel op basis van vragen en inzichten van de bezoekers! iets vaststellen is één, het realiseren is iets anders. Door het aanbod van een aantal activiteiten hebben we een Ook het kledingwinkeltje werd te klein en het dak van de aantal mensen kunnen helpen om sterker te worden. We achterbouw was als een grote zeef … en weer konden we hebben -met spijt- ook moeten vaststellen dat niet iedereen beroep doen op de medewerking van de gemeente Mol. 3


voorwoord Gemeentelijke mandatarissen van meerdere politieke partijen konden en kunnen de vormingsinspanningen van Ons Huis naar waarde schatten.

Het moet kunnen dat problemen effectief benoemd worden en dat kan meestal ook.

Ondertussen zijn we zover dat het winkeltje verruimd werd en mensen die het moeilijk hebben daar, aan een erg lage prijs, volwaardige kleding kunnen aanschaffen. Begin maart begint de aannemer te kloppen, te boren, zodat onze living verruimd kan worden en zodat we een rechtstreekse doorgang krijgen van de gang naar de kleine keuken (zonder langs de living te moeten passeren). Ik zou willen afsluiten met een rubriekje “’t is goed maar alles kan beter” Een alternatieve titel zou kunnen zijn “’t is heel goed maar ’t kan nog altijd veel beter.”

Zwemmen is gezond. Voor iedereen. Mol heeft een mooi

In de aanloop naar de recente gemeenteraadsverkiezingen nieuw zwembad waar de gemeente fier mag op zijn. Maar kwam ‘armoede’ als belangrijk thema naar voren in zowat mensen in armoede kunnen zich die inkomprijzen niet alle politieke partijen. Er werden brede ‘raadplegingen’ veroorloven en gaan dus niet zwemmen. georganiseerd waarbij armoede steeds bovenaan prijkte.

Mol heeft een goed sociaal restaurant. Maar met een gezin

Het nieuwe bestuur werd geïnstalleerd en de luisterbereid- gaan eten in de Apollon is duur, te duur . Men zal mij snel heid was meer dan voortreffelijk. Ons Huis was en bleef een antwoorden dat zowel zwembad als restaurant kunnen belangrijke gesprekspartner. Een luis in de pels. Het moet betaald worden met een VTC (vrijetijdschèque). Juist, maar kunnen dat problemen effectief benoemd worden en dat dan zal een gezin moeten kiezen tussen zwemmen of eten kan meestal ook.

want het aankoopplafond van de VTC is te laag.

En toch blijf ik op mijn honger en dat dan op het concrete Doet men er niet beter aan om die VTC op te bergen vlak. Er zijn interne besprekingen om de werking van het en kortingen te voorzien op basis van een VTP (vrije tijdsOCMW efficiënter te maken. Er is dienaangaande openheid pas)? We zagen hieromtrent een positief voorbeeld in tot gesprek. Een sterke delegatie van het OCMW trad recen- de campagne ‘stoppen met roken’. Wie geniet van een telijk -in de Open werkgroep- in gesprek met bezoekers van verhoogde tegemoetkoming mag deelnemen aan halve Ons Huis en hier bleek duidelijk dat er gewerkt wordt aan prijs! een verbetering.

Er zijn wellicht nog meerdere aangelegenheden waarbij

Elk jaar mogen bezoekers van Ons Huis zich verheugen in concrete maatregelen kunnen getroffen worden om mensen één of andere bijdrage vanwege meerdere Molse service- die het moeilijk hebben het leven draaglijker te maken. clubs. Dit jaar stak er in zo’n kerstpakket een rol blauwe Einde maart hebben wij onze tiende bekommernissendag* vuilniszakken. Ik heb hierover niets anders dan erg tevreden en daar zullen opnieuw zaken aangehaald worden die reeds beoordelingen gehoord.

voordien aangehaald werden. Ons Huis zal niet nalaten om

De afvalophaling is in onze Kempense gemeente goed de bekommernissen van de mensen aan te brengen daar georganiseerd maar het blijft duur. De blauwe zakken waar ze kunnen aangebracht worden. kosten geld. De groene en grijze bakken kosten geld. Het containerpark is niet goedkoop.

Dit is mijn laatste voorwoord voor ons krantje. In 2003 ging ik een eerste maal op pensioen. In het voorjaar van 2020 voor een tweede keer. Ik zal geen verder bestuursmandaat opnemen binnen de werking van Ons Huis. Het nieuwe bestuur moet een eigen weg uit timmeren en daarbij wens ik de nieuwe voorzitter en zijn bestuur het allerbeste toe. Gust *Deze werd uitgesteld omwille van de corona maatregelen.

4


ons huis 6 criteria Verenigingen waar armen het woord nemen, werken volgens 6 criteria, die vanuit de verenigingen (en de mensen in armoede) tot stand gekomen zijn. De 6 criteria gelden ook alls criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.

13u en 16u kunnen bezoekers van Op 26 februari vergaderde Petra Ons Huis hun creatieve talenten in het lokaal dienstencentrum van boven halen. Bezoekers brengen Mol met de stuurgroep van het zelf hun eigen materiaal mee en project ‘Laat je tanden zien’. Fijn werken zelfstandig aan hun eigen om vast te stellen dat er zoveel creatie, zoals breien, schilderen, betrokken partners zijn. Wel zullen borduren, haken, … Karin kwam we erover moeten waken dat de met dit leuk idee en vervult alle stem van mensen in armoede luid

1. Armen verenigingen zich

taken van een goede gastvrouw.

genoeg blijft klinken als het gaat

Op 19 december was het naar

over drempels in de tandzorg.

jaarlijkse gewoonte weer een 4. Werken aan maatschappelijke

Op 3 maart vergaderden Fons, Leo,

gezellige drukte in Ons Huis. Elke

structuren

Miek en Petra met SPAAK in Heren-

actieve bezoeker kreeg een kerst- Op 11 december ging Petra naar tals. De mensen uit de vereniginpakket aangeboden door Ons Huis het dagelijks bestuur armoede- gen konden hun gedacht zeggen en verschillende sponsors.

beleid. We bogen ons over het over telefonie, internet en televi-

Op woensdagmiddag 22 januari meerjarenplan van de gemeente sie in een consumentenpanel. We mochten we met een 50-tal bezoe- Mol in verband met armoede.

dachten ook samen na rond welke

kers en vrijwilligers genieten van Op 16 december vergaderde het thema’s we in de toekomst gaan een overheerlijk nieuwjaarsdiner fakkeltochtcomité in de living werken. in de parochiezaal van Mol Ginder- van Ons Huis. We evalueerden de buiten. We mochten genieten fakkeltocht en blikten vooruit. Het 5. Dialoog en vorming van de lekkere kookkunsten van thema van de fakkeltocht 2020 is Op 17 december was er een extra Ludo en Marcel. We werden in de ‘inkomen’.

Open werkgroep. Zes studenten

watten gelegd door verschillende Op 15 januari ging Petra naar een van maatschappelijk werk van de overleg op het OCMW in verband Thomas More hogeschool kwamen

vrijwilligers.

met een nieuw projectaanvraag een uitleg geven over justitie. Ze

2. Armen het woord geven

binnen Leader. Leader zijn Euro- vertelden over de verschillende

Op 9 december ging er in Ons Huis pese middelen die ingezet worden rechtbanken en hoe deze werken. een onderwijsavond door. Thema’s om plattelandsarmoede tegen te Het was een leerzame uitwisseling die aan bod kwamen waren school- gaan. Meer info hierover volgt nog. dat ze nog een vervolg krijgt. facturen en pesten.

Op 10 februari had Petra een Op de maandelijkse Open werk-

Op 23 januari zakten Sven, Anne, afspraak met Kathleen Mariën en groep van december kwam Emmy Marc en Petra af naar het PNB Roeland Pauwels van het OCMW Verbraeken

uitleg

geven

over

Paribas kantoor in Brussel voor de Mol. We hadden een verkennend energie. En Sanne Teeuwkens, de startdag van het Netwerk tegen gesprek over elkaars werkingen nieuwe

eerstelijns

psychologe

Armoede. We gaven onze beden- en bekeken hoe we in de toekomst voor senioren in de gemeente Mol, kingen over het meerjarenplan.

nog nauwer kunnen samenwerken. kwam ook langs om zich voor te

3. Werken aan maatschappelijke emancipatie

SPAAK coördinatoren in Herentals.

Op 11 februari vergaderden de stellen. Op 13 januari had Petra een overleg

Op 17 februari was er het lokaal met de drie leerlingen van de

Wij hebben sinds kort een nieuwe netwerk vrijetijd in jeugdhuis Rozenberg die hun geïntrigeerde activiteit

op

vrijdagnamiddag. Tydeeh. Carla vertegenwoordigde proef

Deze activiteit heet creo. Tussen Ons Huis.

doen

in

samenwerking

met Ons Huis. Ze kwamen Petra 5


ons huis interviewen over de werking van het zevende jaar thuis- en bejaarOns Huis en de laatste afspraken denzorg van het Sint-Lutgardis maken voor de kookworkshops die instituut. Het was een zeer aangezij gaan organiseren.

name namiddag en zeker voor

Op 15 januari kwamen een 20-tal herhaling vatbaar. studenten van het Centrum Voor Op de Open werkgroep van februVolwassenenonderwijs in Achter- ari kwam één van de diensthoofbos op bezoek in Ons Huis. Petra den van het OCMW, Kathleen gaf uitleg over armoede en de Mariën en vier maatschappelijk werking van Ons Huis.

werkers de werking van het OCMW

Op 16 januari gingen Miek, Françoise van Mol voorstellen. Bezoekers die en Petra naar de school Milleke Mol, in Mol wonen konden hun ervaring in Mol Millegem, om de werking met het OCMW delen. We bekeken van Ons Huis voor te stellen en een ook samen hoe we in de toekomst mooie cheque te ontvangen.

nog beter kunnen samenwerken.

Op 21 januari ging Petra naar de Dit overleg is zeker voor herhaling studiedag over buurtbudget in de vatbaar. Garve in Arendonk. Er was een Op 2 maart had Petra een gesprek grote opkomst. Het was interes- met de docenten van de Thosant om te horen hoe burgers in mas More hogeschool in Geel, Arendonk en Balen samen aan hun afstudeerrichting maatschappebuurt gebouwd hebben.

lijke advisering, binnen de oplei-

Twee leerlingen van het Sint-Jan ding sociaal werk. We kwamen Berghmanscollege kwamen langs overeen dat we jaarlijks in de in Ons Huis op 11 februari. Zij maand december de studenten doen mee aan de sociale weten- van deze richting de Open werkschappen olympiade en daarvoor groep laten verzorgen, telkens met kwamen ze Petra interviewen over een onderwerp binnen justitie. ‘menstruatie-armoede’. ’s Avonds zakte Petra naar de 6. Armen blijven zoeken Rozenberg af om aan leerlingen Mia en Petra hadden een kennisen hun ouders de werking van Ons makingsgesprek met drie geïnteHuis voor te stellen en het sociale resseerde dames. Twee daarvan project Sociale Media dat in maart gingen effectief van start binnen doorgaat.* Ondertussen heeft de Ons Huis. Welkom Marina en Rozenbergschool de Europese uitwis- Natalie. seling en de sociale projecten geannuleerd wegens het corona virus. Op 13 februari zakten Mia en Petra af naar de Foets in Millegem voor het ledenfeest van de Federatie van de Vlaamse Vrouwen Mol. We legden daar kort de werk van Ons Huis uit en mochten een mooie cheque in ontvangst nemen. Op 18 februari namen een 25-tal bezoekers en vrijwilligers van Ons Huis deel aan de projectdag van 6

Welkom Marina en Natalie!


ons huis

Kerstmarkt 2018 De nieuwe uitbaters van het Miloheem organiseerden geen kerstmarkt in 2019. Spijtig maar niks aan te doen. In 2018 kende de kerstmarkt een groot succes en uiteindelijk bleek dat er nog wat centen overschoten voor Ons Huis. De vroegere uitbaters, Tina en Jos, geholpen door Ingrid en Dré, nodigden Ons Huis uit op een drink in het Miloheem en … Ons Huis werd die avond een dikke 1500 euro ‘rijker’! En die werden uiteraard met VEEL DANK aanvaard. —Gust Nieuwjaarsetentje

“Ons Huis werd die avond een dikke 1500 euro ‘rijker’! En die werden uiteraard met VEEL DANK aanvaard.”

Op 22 januari was er het nieuwjaarsetentje. Dat was een dag om naar uit te kijken en nog lang blijft na zinderen. Alles was tot in de puntjes verzorgd. Voor de koks en alle vrijwilligers een dikke merci! Er waren alleen blije gezichtjes niks dan lof over die fijne dag het eten was heerlijk en smaakte naar nog. We kregen er ook nog een leuke attentie boven op! —Marie-Jeanne Kerstpakketten Bedankt aan de vrijwilligers die het waar konden maken voor de mooie bruikbare lekkere kerstpakketten, alsook het persoonlijk cadeautje. Bedankt voor de inzet het ganse jaar voor alle vrijwilligers en anderen die dit mogelijk maken. Dank voor alles. —Vicky

7


ons huis

Projectdag Sint Lutgardis 19 – 02- 2020 Een paar groepen van Ons Huis waren aanwezig .Ik was er bij voor voetenverzorging en ben er heel goed onthaald. Ze zijn direct begonnen aan mijn voeten en dat was een heel fijne ervaring. Het was een leuk meisje, ze noemde Liselotte, de anderen hadden ook fijne meisjes. De juf heeft ook nog geholpen Nadat alles gedaan was voelden mijn voeten een stuk lichter. Het was dan ook goed gedaan. Wij allen waren heel tevreden. Dank aan de juf en aan de meisjes van de voetverzorging. —Christine

8


ons huis Overlijdensberichten Ingrid,

Liefste mama,

Je hebt 4 prachtige kinderen op de wereld gezet. Vooral zullen wij je herinneren als heel trouwe Daar was je ontzettend trots op. Je zei altijd “Ik bezoekster van Ons Huis. Je was erbij van in het wil dat mijn kinderen het beter hebben dan ik”

begin van onze werking.

Ons mama heeft het in het leven niet altijd Toen je gezondheid het niet meer toeliet om gemakkelijk gehad, zeker niet omdat we in deel te nemen aan de Kringvergadering, de armoede leefden. Maar zij zorgde er altijd voor hobbyclub en de kookles heb je méér dan één dat er wel iets te eten was.

traantje weggepinkt.

Plots zagen we geluk in je glitteroogjes “Je was We hebben je gekend als een dappere vrouw terug verliefd”, en op 24 maart kon je dag niet die van opgeven niet wilde weten. meer stuk, je stapte in het huwelijksbootje met In Marino vond je een maat en liefhebbende ons Voke. Iedereen was gelukkig.

echtgenoot , voor je gezin had je alles over.

Maar een jaar later sloeg het noodlot toe, Als kind kreeg jijzef niet de kans om naar school onze Raf had een ongeval met de moto. Dat te gaan maar je hebt er alles aan gedaan om je kwam heel hard aan .Zeker omwille van dat kinderen te laten studeren en een diploma te ons Sandra 3 dagen er na trouwde. Dat waren laten behalen. dagen van verdriet, maar ook van vreugde. Ooit zei je mij: “Mijn dochters en hun partner Maar jij hebt je toen zo sterk gehouden dat daar zijn mijn juwelen, mijn kleinkinderen mijn geen woorden voor waren.

diamantjes”

Maar je hebt ook leuke momenten gehad. Zoals Je bleef sterk , Ingrid, ook toen jouw gezondheid de geboorte van jullie eerste kleinkind Famke. niet stilaan maar sterk achteruitging. 3 jaar later nog eens een kleinkind Silke en nog Ingrid, je blijft voor ons allemaal een heel goed eens 3 jaar later Lies. En de momenten met de voorbeeld mobilhome met Voke vond je fantastisch, daar En dat beeld zal verder blijven leven bij bezoekon je echt van genieten.

kers en vrijwilligers van Ons Huis.

Naar de hobby of kookles gaan van “Ons Huis” dat vond je top. Gewoonweg naar “Ons Huis” Mia gaan om een babbeltje te slaan. Nieuwjaarsdag daar zag je ook elk jaar naar uit, het samenzijn met de hele familie! Dit jaar was anders, wij wisten allemaal dat je ziek was; maar jij die altijd zo positief bleef. Als de kleinkinderen op bezoek kwamen, zag je het geluk in je ogen. Vanaf begin februari is het een rollercoaster aan emoties geweest. Zowel voor jou als voor ons. Met zijn ups en downs. Soms met een glimlach, soms met een traan. Maar één ding weten we zeker, je blijft in ons hart bestaan. En geef onze Raf daarboven een dikke knuffel van ons allemaal. We denken ook hard aan Mieke die afscheid moest nemen van haar moeder. 9


tips

Sparen, zo doe je het! Hier kom je niet zo gemakkelijk aan Probeer wat je bij elkaar gespaard krijgt op een rekening te zetten waar je niet zomaar geld van kan halen. Want de verleiding kan soms groot zijn.

Iedere maand een vast bedrag Maandelijks een vast deel van jouw loon automatisch naar je rekening’ doorstorten is een schitterend idee. En nee, dat hoeft geen hoog bedrag te zijn. Het zijn de kleine beetjes die je na een jaar toch een mooie extra opleveren.

Schrappen wat niet past Ga eens na waar je het meeste geld aan uitgeeft, en waar je eventueel de kraan kunt dichtdraaien. Betaal je bijvoorbeeld maandelijks voor muziekstreamdienst Spotify, maar maak je er eigenlijk niet echt gebruik van? Dan weet je wat je te doen staat!

Een centje extra? Dit doe je er best mee! Mensen met een onverwacht inkomen hebben vaak de neiging om hun levensstijl aan te passen en wat duurder te leven. Ze geven maandelijks meer uit, en doen sneller grotere aankopen. Maar wat als je nu gewoon zou verder gaan met de oorspronkelijk som, en het extra centje gewoon opzij legt? Een mooi sommetje heb je dan zo bij elkaar gespaard.

Boodschappenlijstjes Maak een boodschappenlijst alvorens je naar de supermarkt vertrekt. Zo shop je doelgerichter en geef je (meestal) enkel geld uit aan de dingen die je ĂŠcht nodig hebt. Op die manier blijft er meer geld over om te sparen.

Bron: Libelle 10


coververhaal

Armoedebestrijding in Vlaanderen gebaseerd op: Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en armoededecreet

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen heeft een inkomen lager dan de armoederisicogrens. Armoede gaat niet enkel over je inkomen. Armoede is een combinatie van sociale uitsluitingen die met elkaar verbonden zijn zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid, en meer. We kunnen armoede niet toelaten, want dan zouden we de mensenrechten schenden. Armoedebestrijding moet ervoor zorgen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Dat is de basis van het armoedebeleid in Vlaanderen.

verenigingen hebben zes criteria, die ze moeten nastreven. Petra legt uit hoe die criteria of doelen in Ons Huis aan bod komen. Armen blijven zoeken Petra: ‘Elk jaar komen er zo’n twintig nieuwe mensen proberen, waarvan er ongeveer vijf blijven plakken bij Ons Huis. Nieuwe mensen aantrekken doen we onder andere door laagdrempelige groepsactiviteiten te organiseren, waar mensen gratis aan kunnen deelnemen. Wie wil komen,

Hoe zit het armoedebeleid precies in elkaar? In een gesprek met komt, en ook mensen van buiten Ons Huis zijn welkom.’ Petra wordt helemaal duidelijk hoe Ons Huis een belangrijk rader- ‘Ons tweedehands kledingwinkeltje is ook een manier om tje is in dat armoedebeleid. armen te blijven zoeken. We merken wel dat daar vaak een groep mensen naartoe komt, die eerst nog andere katjes te

1. De basis: sociale grondrechten

geselen hebben. Zoals inburgering en onze taal leren.’

Iedereen moet van alle ‘sociale grondrechten’ kunnen ‘Ook via onze brochure leren veel mensen ons kennen. We genieten. Dat probeert het beleid ook te verzekeren. Dit leggen het op publieke plekken zoals in wachtzalen van zijn ze:

dokters en bij het OCMW.’ ‘Maar de meeste nieuwe mensen komen toch wel bij ons

het recht op participatie

terecht via mond-aan-mondreclame. Dat werkt het beste.

het recht op maatschappelijke dienstverlening

De mensen die al naar Ons Huis komen weten waar we voor

het recht op gezin

staan en begrijpen voor welke mensen Ons Huis interes-

het recht op rechtsbedeling

sant kan zijn. Een bezoekster aan de schoolpoort die met

het recht op cultuur

een andere mama een gesprek voert, kan haar vertellen

het recht op inkomen

over Ons Huis. Ook hulpverleners en organisaties, zoals het

het recht op onderwijs

OCMW, het JAC of het CAW, verwijzen mensen naar ons door.’

het recht op werkgelegenheid het recht op huisvesting het recht op gezondheidszorg

2. Armoede aanpakken Om die rechten te verzekeren, wordt armoede op verschillende manieren aangepakt. Je hebt in Vlaanderen heel wat verenigingen waar armen het woord nemen, zoals Ons Huis (a). Die verenigingen komen samen onder de ‘koepel’ van het Netwerk Tegen Armoede (b). Ondertussen wordt er non-stop armoedeoverleg georganiseerd tussen verschil-

We kunnen armoede niet toelaten, want dan zouden we de mensenrechten schenden.

lende ministers, en tussen de basis en het beleid. Dat heet permanent horizontaal en verticaal overleg (c).

a. Verenigingen waar armen het woord nemen Vlaanderen telt 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Ze werken vaak in één of meer gemeenten. Al deze 11


coververhaal Armen verenigen

‘Elke maand nodigen we een spreker uit, een expert. Dat kan

Petra: ‘Eigenlijk brengen al onze activiteiten mensen in bijvoorbeeld een advocaat, een deurwaarder of iemand van armoede samen! Noem maar op: onze wekelijkse activi- de sociale dienst van het OCMW zijn. Het publiek krijgt dan teiten zoals de hobbyclub, de naailessen, de kooklessen, gespecialiseerde info uit eerste hand, en nadien kunnen de computerlessen, de taallessen, de vergadermomenten, onze bewoners hun zorgen en wensen ook delen met de de kring en de open werkgroep. En nu is er elke vrijdagna- dienst in kwestie. Die eerste kennismaking zorgt ervoor dat middag ook CREO. Die activiteiten brengen mensen samen, onze bewoners later sneller de weg vinden naar die gespemaken ze sterker en zetten in op hun talent.’

cialiseerde dienst.’

‘Naast die activiteiten bij Ons Huis nemen onze bezoekers ‘Armen het woord geven is echt nodig. Het is belangrijk dat ook deel aan de bredere samenleving. Zo brengen we elk mensen in armoede over inhoudelijke dingen meedenjaar een bezoek aan een toneel, of organiseren we een ken en beslissen. In de samenleving wordt er nogal vaak familiedag samen met de mensen van een serviceclub. Ooit in de plaats van anderen gedacht. Maar projecten die niet hebben we zelfs een boomplantactie gedaan.’

doorgesproken zijn met mensen in armoede, kunnen wel

‘Die mix tussen armen en niet-armen vinden we bij Ons eens mislopen. In de privé doen bedrijven vaak een marktHuis heel belangrijk. Het heeft toch geen zin om mensen onderzoek voor ze starten met een project. Bij kansengroein armoede altijd apart samen te brengen? We willen niet pen wordt die stap vaak overgeslagen, en dat vind ik niet op ons eiland blijven zitten. Buitenstaanders kijken soms slim. En het gebeurt best vaak dat de doelgroep de schuld nog naar armoede van: “is dat niet de eigen schuld van krijgt, als het misloopt.’ die mensen?” En sommigen zien het als een puur financi- ‘We zijn een voorbeeld voor andere verenigingen, omdat eel probleem. Maar het gaat over veel meer. Het gaat over mensen in armoede bij ons echt deel van de organisatie kansen hebben of kansen gekregen hebben. Het gaat over zijn. We hebben bij Ons Huis altijd gewerkt met een mix van geen netwerk hebben. Geen klusjesman in de familie die mensen in armoede en vrijwilligers zonder armoede-ereen lek dak kan herstellen, geen advocaat die je via via kent varing. In onze huidige Raad van Bestuur zitten Gust (de en advies kan geven over een burenruzie.’

voorzitter), Jef (de ondervoorzitter), Marc (de penningmeester), Karin, Miek, Vicky en Christine, dat zijn zowel mannen als

Armen het woord geven

vrouwen. Met het pensioen van Gust proberen we die goede

Petra: ‘Dat doen we op verschillende manieren. In de mix te behouden.’ werkgroepen wisselen bezoekers ervaringen uit over heel ‘Er zijn ook heel wat mensen die hier als bezoeker binnenwat thema’s. Een paar keer per jaar is er de onderwijswerk- komen en dan doorstromen en mee taken opnemen als groep waarin we overleggen met directies en CLB’s.’

vrijwilliger. Niet alleen in Ons Huis, maar ook daarbuiten. De eerste was Manuela, die hier computerlessen volgde, en

‘Maandelijks is er ook een kringvergadering. Ik noem die later zelf de computerlessen gaf. En nadien volgden er nog.’ kring soms ‘mijn parlement’. Als ik vragen heb van buitenaf, leg ik die voor in mijn kring. De deelnemers zijn mensen

Werken aan de maatschappelijke emancipatie

die al meer dan een jaar lid zijn van Ons Huis en die niet

van armen

enkel vanuit hun eigen situatie spreken, maar vanuit het Petra: ‘Dat doen we vooral door informatie en vorming aan algemene belang.’

te bieden. Onder andere tijdens onze maandelijkse open werkgroepen met een specialist ter zake. Daar krijgen onze bezoekers direct de juiste info. De sessies zijn ook drempel-

‘Wist je dat de hele derdebetalersregeling bij de dokters is ontstaan rond de vergadertafel van Ons Huis?’

verlagend. Mensen leren bij Ons Huis diensten kennen, die ze misschien niet nu, maar later nodig zullen hebben. Zo durven ze al sneller zelf de stap naar die dienst te zetten.’ ‘Maar het werkt langs twee kanten: heel veel specialisten hebben vandaag nog een beperkt beeld van mensen in armoede. Ze denken bijvoorbeeld aan de clochard aan Brussel Noord onder een stuk karton. Dat dat niet zo is, komt wel binnen bij de gastsprekers, dat merken we!’

12


coververhaal Werken aan maatschappelijke structuren Petra: ‘Ons Huis doet ook politiek werk. We verzamelen de verhalen en ervaringen van onze mensen en proberen er structuren mee te veranderen. Zo zetten we bijvoorbeeld in op het recht op vrije tijd. We dromen van een UiTPAS Vlaanderen voor alle burgers. Dat is een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten, een beetje zoals de A-kaart in Antwerpen. Ondertussen hebben we een provinciale vrijetijdspas. Daarnaast had Ons Huis de afgelopen jaren mee de pen vast van het armoedebeleidsplan in Mol. En de rapporten van onze jaarlijkse bekommernissendagen worden verwerkt in het armoedebeleidsplan.’ ‘Wist je dat de hele derdebetalersregeling bij de dokters is ontstaan rond de vergadertafel van Ons Huis? Vanuit Ons Huis hebben we toen verschillende artsen aangesproken. Samen zijn ze spontaan gestart met enkel het remgeld te vragen in de regio. Pas later is dat een overheidsmaatregel Tegen Armoede naar de overheid, het brede middenveld, geworden. We ijveren nu al een paar jaar om die derdebeta- het bedrijfsleven en de publieke opinie trekt. Het Netwerk lersregeling uit te breiden naar paramedici, zoals kinesisten, Tegen Armoede ondersteunt verenigingen die dit doen, tandartsen, enzovoort. Eigenlijk is het logisch: als mensen zoals Ons Huis. zorg niet kunnen veroorloven, leidt dat tot uitgestelde operaties en opnames. En die kosten ook de samenleving op termijn veel meer geld dan die negen beurten kine.’

c. Het permanente armoedeoverleg Dit overleg is ingedeeld in een horizontaal en een verticaal overleg. Het horizontale overleg is een vergadering tussen

De dialoog organiseren

de verschillende Vlaamse overheidsadministraties en vindt

Petra: ‘We zitten met Ons Huis in heel wat overleggroe- minstens vier keer per jaar plaats. Binnen elk beleidsdopen. In de regio Mol nemen we deel aan het welzijnsover- mein - zoals onderwijs, justitie, … - is er ook een verticaal leg, waar ook de welzijnsdiensten van de vier gemeenten overleg, dat minstens twee keer per jaar plaatsvindt. Daar zijn. Zo proberen we het welzijnsbeleid af te stemmen op is het doel om het beleid te toetsen aan de ervaringen van mensen in armoede.’

mensen in armoede.

‘We zitten ook in het Mols woonoverleg, waar we mee overleggen rond alles wat met wonen te maken heeft, Petra: ‘Ons Huis is enkel betrokken bij het verticale overleg. binnen de gemeente Mol. We kunnen daar bijvoorbeeld Rond onderwijs zijn we al verschillende keren mee naar het onze stem laten horen als het gaat over hoeveel sociale kabinet van de minister geweest. Rond collectieve schulwoningen er worden gebouwd, en waar die moeten komen. denregelingen ook, met de medewerkers van het kabinet Of we letten erop dat specifieke bevolkingsgroepen, grote van justitie.’ gezinnen of mensen met een handicap niet benadeeld worden.

d. Projectsubsidies

‘Om de zes weken gaan we ook naar de overleggroep onder- Elk jaar voorziet het ministerie van Welzijn een pot projectwijs bij het Netwerk Tegen Armoede. Met die werkgroep subsidies voor vernieuwende projecten rond armoedebegaan we soms ook naar het kabinet van de minister. ’

strijding. Verenigingen die rond armoedebestrijding werken, kunnen zo’n subsidie aanvragen. Vandaag is de Vlaamse

b. Netwerk Tegen Armoede

minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Tussen 2009 en

Misschien ken je het Vlaams Netwerk Tegen Armoede wel. 2019 was dat Jo Vandeurzen (CD&V). Het is een netwerk van 59 verenigingen, zoals Ons Huis, waar mensen die in armoede leven centraal staan. Armen Petra: ‘Ik geloof niet dat we ooit zo’n projectsubsidie hebben nemen er op alle niveaus het woord. Hun meningen en aangevraagd. Ik pleit voor structurele middelen in de strijd ervaringen zijn de basis voor de dossiers waarmee Netwerk tegen armoede.’ 13


MAART ma

di

APRIL wo

do

vr

za

zo

ma

di

1

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

4

5

10

11

12

ENG

2

3

4

5

6

7

6

8

7

8

9

ENG Paasvakantie

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

FR Paasvakantie

16

17

18

19

20

21

20

22

21

22

ENG

23

24

25

26

24

25

26

FR

27

28

29

27

28

29

FR

30

23

30 ENG

31

Franse les FR

Naailes 2

Koken

donderdag elke 14 dagen

maandag elke 14 dagen

van 18-20 h

Engelse les ENG

van 13.30-15.30 h

van 10.30-13.30 h

1e donderdag

donderdag elke 14 dagen

Denise

van 13.30-15.30 h

LEGENDE

Denise

Mia

014 58 04 20

Wilma

0495 26 49 88

2e dinsdag

0498 81 19 80

Hobbyclub

Vicky

Naailes 1

maandag elke 14 dagen

3e dinsdag om 17 h

maandag elke 14 dagen

van 13-15.30 h

Carla

van 13.30-16.30 h

Mia

Christine

0495 20 36 83

Ria

0496 06 99 89

Grit

014 58 77 71 0498 81 19 80

14

014 58 77 71

014 58 04 20 0494 16 02 82 014 58 07 98

0495 30 28 60 0499 22 02 18


kalender Open Werkgroep 22/04 bezoek Allegria (onder voorbehoud)

20/05

inhoud volgt later

17/06

inhoud volgt later

Activiteiten

21/05

Lions familiedag (afgelast)

MEI ma

JUNI di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

12

13

14

19

20

21

26

27

28

ENG

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11 FR

FR

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

ENG

18

19

20

21

ENG

22

23

24

22

23

24

LIONS

25

26

27

28

18

25 FR

29 30

31

29

30

FR

Socio-Emotionele Begeleiding (SEB) van jongeren Franรงois

Vrijwilligersvergadering

Computerles

start 19 uur

van 13.30-15.30 h

woensdag

0475 59 55 99

Vanaf januari 2020 op afspraak

Winkeltje: kleding+speelgoed woensdag van 9.30-12h

Mia

014 58 04 20

Open werkgroep en de kring

Rob

0487 51 74 13

woensdag van 9.30-12 h

Creo

Petra

vrijdag van 13-16h

Gust

014 32 04 83 0473 85 48 12

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is ons huis en het winkeltje

Karin

gesloten. 0485 36 18 32

014 58 04 20 0475 34 91 36 15


over armoede Aan Wouter Beke, minister van Wachtlijsten Geachte heer, Alles verandert. Het bureau van mijn OCMW heet nu Sociaal Centrum. Enfin, de naam is veranderd, maar de wachtzaal, de burelen en de inboedel zijn gebleven. Het is zoals met Belgacom, uw CVP en de BRT. Ook daar kwam beweging in de namen, maar de wachtzalen, de burelen en de inboedel bleven wat ze waren. Zoals het bij huizen van vertrouwen past. Toch hangt er, sedert uw aantreden als minister, in de wachtzaal van mijn Sociaal Centrum een totaal andere sfeer. Er komt om te beginnen zo veel meer volk dat er stoelen te kort zijn. Maar er komen daar nu ook personen die een mens er vroeger nooit verwacht zou hebben. Vanmorgen zat ik er, alstublieft, naast mijn vroegere traject-

Ik heb het nooit zo bekeken, maar cultuur kan een grote invloed hebben op het welbevinden van de klanten van een Sociaal Centrum.

begeleider. Vanwege een subsidieprobleem is hij bij zijn CAW aan de deur gezet en nu moet hij bij het Sociaal Centrum langskomen om zijn traject te laten begeleiden. Ik heb hem gezegd dat ik uit de grond van mijn hart hoop dat hij met zijn traject meer geluk zal hebben dan ik met het mijne heb gehad. ‘Merci’, heeft hij gezegd. Eindelijk begrepen we elkaar. Verder had zich ook een jonge toneelspeelster bij het Sociaal Centrum aangemeld. Als ik het goed begrepen heb, heeft zij een accident met een kaasschaaf gehad en werd zij daarom bij haar theater aan de deur gezet. Nochtans kan zij moeiteloos, en zonder kleren te verwisselen, binnen

Duurzaamheid en armoede, twee zijden van eenzelfde urgentie

de minuut op smakelijke wijze zowel Gwendolyn Rutten, koningin Mathilde als Ben Weyts nadoen. Toen ze Weyts

Het thema van het 10de tweejaarlijkse Verslag

speelde, lag werkelijk de hele wachtzaal van het Sociaal

van het Steunpunt tot bestrijding van armoede

Centrum, inbegrepen de aanwezige Irakese en Georgische

werd niet toevallig gekozen. Het toont de

huishoudens, plat van het lachen.

expliciete wil van mensen in armoede en hun

Ik heb het nooit zo bekeken, maar cultuur kan een grote

verenigingen om hun plaats in het debat over

invloed hebben op het welbevinden van de klanten van een

de toekomst op te eisen. De toekomst van de

Sociaal Centrum. In onze wachtzaal was met de klap, en

planeet, van henzelf en van hun kinderen.

ondanks het lange wachten, alle verzuring en ongenoegen

Want in tegenstelling tot wat sommigen denken,

verdwenen. Zeker toen de toneelspeelster en mijn vroegere

zijn mensen in armoede wel degelijk bezig met

trajectbegeleider Jan Jambon en Fernand Huts speelden in

deze cruciale vragen. Ze hebben het met luide

een act waarbij Huts een paar miljoen kreeg om schilde-

stem gezegd, vanaf het begin van een diepgaand

rijen te kopen.

overleg van anderhalf jaar, binnen het Steunpunt

U bent nog maar pas minister en alle wachtlijsten zijn al

tot bestrijding van armoede, met mensen in

direct een halve straat langer, maar de vreugde die er onder

armoede en hun verenigingen en diverse andere

uw kwetsbare bevolking heerst, is ongezien. Ik wil u daar dan

actoren (sociale organisaties, milieuorganisaties,

ook, met de meeste hoogachting, hartelijk mee feliciteren.

administraties…) We moeten dit duidelijk maken, want men beschouwt ons slechts als

Dikke Freddy.

mensen die niets bijbrengen en die de samenle-

Bron : Sociaal net

ving veel geld kosten”.

16


over armoede

Het tweejaarlijkse Verslag 2018-2019 brengt ook gevoeliger voor. Ze ondervinden vaak als vaststellingen, analyses en aanbevelingen eersten de gevolgen van milieu- en klimaatmet een duidelijke boodschap: De strijd tegen veranderingen, zonder over de hefbomen te armoede heeft eenzelfde urgent karakter als beschikken om zich ertegen te beschermen.

Eigenaars met een laag inkomen en zeker huurders kunnen bijvoorbeeld weinig gebruik maken van de premies voor energiebesparende maatregelen.

het milieuvraagstuk, en veronderstelt struc- Tegelijk plukken ze niet of nauwelijks de vruchturele maatregelen. Klimaatbeleid en armoe- ten van het beleid in functie van duurzaamheid. debeleid gaan wel degelijk samen. Sommi- Henk Van Hootegem, coördinator van het gen denken dat mensen in armoede zich Steunpunt

tot

bestrijding

van

armoede:

niet interesseren voor de toekomst van onze “Eigenaars met een laag inkomen en zeker planeet. Nochtans is hun impact op het milieu huurders kunnen bijvoorbeeld weinig gebruik – of hun ‘ecologische voetafdruk’ - vaak kleiner maken van de premies voor energiebesparende dan die van de gemiddelde burger. Ze zijn al maatregelen. Of ze ondergaan zelfs negatieve ‘avant la lettre’ bezig met bijvoorbeeld energie gevolgen van dit beleid, zoals het geval is bij en waterbesparing en hergebruik van spullen. het weren van vervuilende auto’s in de steden Tijdens het overleg stelden mensen in armoede in het kader van de lage-emissiezones. Strijvast dat ze vaak uit noodzaak of vanuit een den voor duurzaamheid is strijden tegen deze ‘gedwongen’ keuze leven op een manier die hun ongelijkheden. En dat is in dit geval resoluut voetafdruk laag houdt.

kiezen voor investeren in de duurzame bouw

De evoluties in klimaat en milieu leggen de en renovatie van sociale woningen en een sterk bestaande sociale ongelijkheden eens te meer openbaar vervoer”. bloot. Mensen in armoede worden meer bloot- De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen gesteld aan vervuiling, ze wonen en werken (SDGs) van de Verenigde Naties vormen het immers vaker op plekken met meer vervuiling, kader voor het nationaal en internationaal en zijn er – door een slechtere gezondheid - beleid rond duurzaamheid. Ze zijn gebaseerd 17


over armoede op de mensenrechten, die vastliggen in de verschillende

mensenrechtenteksten.

“De

verschillende overheden van het land – maar ook elkeen die initiatieven voor meer duurzaamheid opzet – zouden systematisch armoedesituaties als toetssteen en vertrekpunt moeten gebruiken in de realisatie van rechten van iedereen. Dit kan bijvoorbeeld door bij de uitwerking van beleid of een initiatief telkens een ex ante evaluatie (dus op voorhand) te voorzien rond de mogelijke impact in armoedesituaties, en de maatregelen bij te sturen. Het betrekken van mensen in armoede – en de diverse stakeholders – daarbij is essentieel”. Niet alleen voor klimaatbeleid geldt een sense of urgency (zoals blijkt uit verschillende klimaatrapporten en de oproepen vanuit verschil-

Een warm Vlaanderen is perfect mogelijk

lende geledingen van de maatschappij), voor

De voorbije hete zomer heeft niet enkel verschroeide velden

armoedebeleid

dringend-

en uitgeputte waterputten opgeleverd. Hij dreigt ook onze

heid. We stellen vast dat de doelstellingen die

voorraad aan mededogen en solidariteit aan te tasten. In de

de voorbije jaren rond armoedebestrijding

Wetstraat wordt er wel gesproken van een warm Vlaande-

werden vooropgesteld, niet worden bereikt.In

ren maar op straat wordt vooral heet onder de voeten van

klimaatbeleid – en de implementatie van de

mensen in armoede, mensen met een andere kleur of een

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – moet

andere afkomst, mensen met weinig middelen of mogelijk-

het sociale luik meer aanwezig worden, om

heden. Is dit het beeld van een warm Vlaanderen?

geldt

eenzelfde

te garanderen dat ook mensen in armoede er

Of is er een ander beeld van Vlaanderen? Een beeld dat

beter van worden. Maar niemand achter laten

gaat over mensen en gezinnen die onzeker zijn voor hun

wil ook zeggen dat armoedebestrijding centraal

toekomst, over hun plaats in dit Vlaanderen, over mensen

hoort te staan in het beleid naar duurzaamheid.

en gezinnen die angstig kijken naar een heel nabije

Sociale en ecologische doelstellingen ontmoe-

toekomst, zoals het einde van de maand.

ten elkaar wel degelijk. De bouw en renovatie

Voor hen is er een haalbaar en reëel open en sociaal

van duurzame woningen – voor eigenaars met

antwoord mogelijk. Dit vertrekt van investeren in mensen

een laag inkomen en voor sociale en private

en de nodige structuren (en soms infrastructuren) waardoor

huurders – zorgen voor een betere gezondheid

zij terug aansluiting vinden bij een verder hollende samen-

van de bewoners en voor veel mogelijkheden

leving. We hebben met #Komaf met armoede zes concrete

tot creatie van kwalitatieve jobs, én ook voor

voorstellen gelanceerd. Zij vormen de basis voor een warm

minder energieverbruik. Een beter openbaar

antwoord op de angsten en vragen van mensen.

vervoer zorgt voor een betere toegang tot

Dat alternatief is mogelijk omdat we daarvoor niet steeds

basisdiensten én ook voor minder uitstoot van

nieuwe middelen en budgetten nodig hebben. Meestal is

gassen. Een echte win-win-situatie voor de

een verschuiving binnen de budgetten een antwoord. In een

ganse samenleving.

aantal gevallen (energie bv) is een andere vorm van belasten nodig.

Bron : Steunpunt tot bestrijding van armoede

1. Een Groeipakket voor de laagste inkomens Een aangepast Groeipakket (de kinderbijslag) biedt mogelijkheden. Een verschuiving van de overschotten en de onnodige steunmaatregelen ( zoals voor peuters) naar de 18


over armoede

De niet-gekwalificeerde uitstroom van jongeren is ook in Vlaanderen nog steeds te hoog.

sociale toeslagen kan de kinderarmoede echt verminderen. gebruikt betaalt meer) is mits de bovenstaande verschuiHet huidig Groeipakket heeft immers een beperkt effect ving mogelijk. op kinderarmoede. Op niveau van een nieuw kind daalt het armoederisico met 1,5 procentpunt, van 9,9 % naar 8,4 %. 3. Investeren in scholen vraagt vooral kostenbeheersing Op niveau van een huidig kind daalt het armoederisico met en keuzes 0,3 procentpunt, van 9,9 % naar 9,6 %. Veel te weinig dus, De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Maar scholen met een dergelijk groot budget.

bepalen voor een groot deel zelf hun inschrijvingsbeleid,

Deze verschuiving gaat over een 100 miljoen euro waardoor waardoor er zwarte, grijze en witte scholen ontstaan. Dit het budget voor sociale toeslagen van 222 miljoen zou is door de overheid betaalde, gesubsidieerde apartheid, stijgen tot 327 miljoen betekenen of 10% van het totale zeggen sommigen. Het werkt schoolse vertraging en uitval budget van het Groeipakket.

in de hand. De niet-gekwalificeerde uitstroom van jongeren is hierdoor ook in Vlaanderen nog steeds te hoog. Daarom

2. Een energiefactuur die soelaas brengt

moet de subsidie de kleur volgen: wie veel indicatorleerlin-

Een eerlijke energiefactuur waarbij de heffingen verscho- gen heeft, moet meer subsidies krijgen. Je moet die scholen ven worden naar de algemene belastingen maakt een financieel compenseren. Dit vraagt een herverdeling binnen transitie naar een duurzaam klimaatbeleid mogelijk. Vlaan- de budgetten. deren heeft in vergelijking met de andere regio’s een hoge De factuur voor het middelbaar en technisch of beroepsenergiefactuur voor de gewone verbruiker. In de grafiek onderwijs is (te) hoog voor gezinnen. Een maximumfactuur bekijken we de energiefactuur voor een kleine verbruiker. helpt, maar vooral een beleid van kostenbeheersing als Belastingen (= heffingen plus openbare dienstverplichtin- eerste stap naar een maximumfactuur biedt lage inkomens gen) zijn de grote slokop.

een stevig antwoord. En dit kost de overheid niets.

Indien we de openbare dienstverplichtingen en de lasten voor niet-gekapitaliseerde en de overige lokale, provinci- 4. Wonen is ieders eerste zorg ale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toesla- Zorgen voor een betaalbare woning zijn vermijdbaar als de gen, bijdragen en retributies halen uit het tarief voor de middelen voor de woonbonus beter besteed worden. Een laagspanningsklant, dan bespaart de kleine verbruiker 86 sociale woning bouwen kost de Vlaamse regering relatief euro (zonder BTW), met BTW 104 euro per jaar. Een serieuze weinig: ze betaalt hoofdzakelijk het verschil in rente tussen slok op de borrel voor een laag inkomen.

wat Vlaanderen leent en uitleent aan de Sociale Huisves-

Dit biedt de mogelijkheid om de energiefactuur klimaat- tingsmaatschappijen. De afbouw van de woonbonus en de neutraal te maken. Een gedifferentieerd tarief (wie veel aftrekken voor een tweede woning brengen ruimte voor de 19


over armoede bouw van sociale woningen, het uitrollen van huursubsidies en investeren in klimaat. We bouwen de woonbonus lineair af op 10 jaar. Dit levert vanaf het eerste jaar al 160 miljoen vrij te besteden op. Dit bedrag stijgt tot ongeveer 1,6 miljard per jaar na 10 jaar. Er is dus voldoende ruimte om te investeren in woningen voor iedereen.

5. Een groeipad voor sociale economie betaalt zichzelf terug.

Mensen in armoede: “Vlaamse regering kan werk maken van betere rechtentoekenning.” De Vlaamse regering heeft nog veel marge om rechten beter toe te kennen voor mensen

Veel mensen hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Voor

in armoede. Dat laten ze zelf blijken in de

hen is een brede sociale economie een goed antwoord. Het

jaarlijkse eindejaarsbevraging van het Netwerk

geeft hen waardigheid en zin. Zo dragen ze ook bij aan onze

tegen Armoede. De automatische toekenning

samenleving. 10.000 plaatsen extra vragen we. Wat kosten

van de schooltoeslag (participatietoeslag) door

deze 10.000 plaatsen extra?

de vorige Vlaamse regering is alvast een stap

We rekenen op een investering van 21.500 euro per persoon.

vooruit. Maar ook in toekenning van sociale

In deze investering zit een loonpremie, een begeleidingspre-

tarieven (energie, water) of sociale abonnemen-

mie en een organisatiepremie. Hiertegenover staan minder

ten (openbaar vervoer) kunnen nog belangrijke

uitgaven voor een werkloosheidsvergoeding (ongeveer

stappen vooruit gezet worden.

14.300 euro per jaar) en terugverdieneffecten (ongeveer

Het Netwerk tegen Armoede bevraagt elk jaar

3.900 euro per jaar). De reële kost is dus 3,300 euro per jaar

zijn 59 verenigingen waar armen het woord

per persoon. Of een budget van amper 16,5 miljoen voor

nemen over waar mensen in armoede van

5.000 personen; 33 miljoen voor 10.000 personen. Een

wakker liggen. Dit jaar focuste de bevraging

peulschil om moeilijk plaatsbare mensen waardig aan het

op het Vlaamse en federale beleid, omdat de

werk te krijgen.

Vlaamse regering inmiddels enkele maanden aan de slag is en we (hopelijk) binnenkort ook

6. Investeren in mensen

een nieuwe federale regering mogen verwelko-

Investeren in mensen vraagt ook investeren in mensen

men.

begeleiden en helpen hier een leven op te bouwen. Dit vraagt ook investeren in daden van sympathie en solidari-

Grote groep valt uit de boot

teit. Dit vraagt investeren in het middenveld, in structuren

Op de vraag ‘welke kansen zie je bij de nieuwe

voor solidariteit, in structuren om mensen te begeleiden en

Vlaamse regering?’ geeft drie kwart van de

te verwelkomen. Dit vraagt middelen voor ontvangen in de

verenigingen aan dat een betere toekenning

plaats van middelen voor het bouwen van muren.

van sociale rechten een goede zaak is. Dat

Bron : Deceniumdoelen

het Netwerk tegen Armoede hoopt dan ook

voornemen staat in het regeerakkoord en dat deze regering daar werk van maakt. De

Investeren in mensen vraagt ook investeren in mensen begeleiden en helpen hier een leven op te bouwen.

eerste stap moet zijn om mensen met statuut verhoogde tegemoetkoming effectief hun rechten te laten opnemen. Daar zijn al stappen vooruit gezet, maar nog altijd valt een grote groep uit de boot. Daarnaast moet gekeken worden of een bredere groep ook nood heeft aan betere sociale bescherming, bijvoorbeeld mensen die net boven de inkomensgrens zitten, maar grote kosten of schulden hebben. Het Netwerk tegen Armoede is geen voorstander om enkel nog het inkomen als basis te nemen.

20


over armoede ‘Om alle noden op te lossen is 4 miljard nodig. Dat geld heb ik niet

Dat maakt de toekenning veel complexer en dreigt dus voor meer onderbescherming te

Wouter Beke (CD&V) is de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Zijn start verloopt moeilijk. De geplande besparingen op welzijn en zorg zetten veel kwaad bloed. Hoe kijkt de minister naar het rumoer? En wat zijn de plannen voor de komende vijf jaar?

zorgen. “We zien helaas ook maatregelen die net de andere richting uitgaan en rechten net minder

Je bent ook Vlaams minister van Armoedebestrijding. Wat zijn daar je prioriteiten?

toegankelijk maken”, zegt coördinator David de

“Armoede heeft materiële en immateriële componenten.

Vaal. De voorwaarde van lokale binding bijvoor-

Het gaat om wat je hebt, maar ook om je sociale contac-

beeld zal net de meest kwetsbare gezinnen uit

ten. Met de sociale toeslagen binnen het groeipakket heeft

de sociale huisvesting duwen. Dat geldt zowel

Vlaanderen de laatste jaren al belangrijke stappen gezet in

voor gezinnen van Belgische origine als met

de aanpak van armoede. Dat zie je nog niet in de statistie-

een migratieachtergrond. Mensen in armoede

ken, maar het is wel belangrijk.”

verhuizen, vaak noodgedwongen, veel vaker

“Op immaterieel vlak moeten we kijken hoe we geborgen-

dan gemiddeld. Wegens betalingsproblemen,

heid kunnen bieden aan mensen in armoede. Een plaats

slechte woonkwaliteit, veranderende gezinssi-

waar mensen terecht kunnen. Die nieuwe kansen bieden.

tuatie, … Dat maakt dat zij heel moeilijk kunnen

Dat gaat niet enkel over sociale diensten, maar ook over

voldoen aan de voorwaarde van lokale binding

bijvoorbeeld de Stek-huizen.”

(minimum aantal jaar in een gemeente wonen).

Er staan geen streefcijfers rond armoede in het regeerakkoord.

Gemeenschapsdienst is stigmatiserend

“Dat die streefcijfers niet in het regeerakkoord staan, wil niet

De beleidsplannen van de Vlaamse regering

zeggen dat ik mijn schouders niet volledig onder het armoe-

wekken ook veel ongerustheid bij mensen in

debeleid zal zetten. Leopoldsburg had een hoog kinderar-

armoede. De verplichte gemeenschapsdienst

moedecijfer. Als schepen en burgemeester heb ik dat sterk

zien mensen in ruim drie kwart van onze vereni-

doen kantelen. Ik heb een lokaal armoedebeleid opgestart,

gingen als een maatregel die hen viseert zonder

samen met verenigingen waar armen het woord nemen.

dat dit hen dichter bij de arbeidsmarkt brengt.

Het was een plan op verschillende terreinen, want met één

Wel integendeel. Een gemeenschapsdienst is

maatregel kan je armoede niet oplossen.”

stigmatiserend en hindert mensen om op zoek

Heeft de lokale overheid op vlak van armoedebeleid meer impact dan Vlaanderen?

te gaan naar een volwaardige job. Verder zien mensen twee grote uitdagin-

“Vlaanderen creëert kaders, maar het lokale niveau speelt

gen, enerzijds voor de Vlaamse en ander-

inderdaad een ontzettend belangrijke rol. Lokaal kan men

zijds voor de federale regering: de wacht-

het verschil maken. Ook voor gezondheid en welzijn.”

lijsten voor sociale woningen terugdringen

“Vandaag hebben we sterke lokale besturen die meer dan

en inkomens en uitkeringen optrekken tot

vroeger de kracht van het sociaal beleid ontdekken, onder

boven de armoedegrens. Sociaal woonbe-

meer door de inkanteling van de OCMW’s in de gemeenten.

leid moet effectief het aanbod uitbreiden en

Daar was veel verzet tegen, maar nu blijkt dit een goede zaak.

niet mensen uit de statistieken wegduwen.

Vroeger was sociaal beleid iets van de voorzitter van het

Inkomens boven de armoedegrens is een

OCMW. Het bestuur had er niets mee te maken. Vandaag is

belofte die opeenvolgende federale regeringen

dat niet meer het geval. Dat heeft voor een nieuwe dynamiek

deden, maar even vaak ook gebroken hebben.

gezorgd. Je merkt dat aan de veelheid van nieuwe lokale

Bron: NTA

initiatieven en experimenten die worden opgezet.” 21


over armoede In het regeerakkoord staat ook dat de lokale besturen de middelen voor de onthaalopdracht van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk kunnen overnemen.

logisch dat we naar outputindicatoren kijken en checken of we bereiken wat we willen bereiken. Maar we moeten ook voorzichtig zijn zodat deze dynamiek niet doorslaat.

“Lokale overheden kunnen dat doen als ze het gevoel hebben Daarom spreek ik hier met twee woorden. Op den duur zijn dat het dubbelop is. Waarom ook niet? Als je zo beter lokaal sociaal werkers meer bezig met het schrijven van boeken sociaal beleid kan realiseren? We moeten daar niet met a dan dat ze op het werkveld aanwezig zijn.” priori’s naar kijken.”

Heb je het gevoel dat er te veel a priori’s zijn binnen zorg en welzijn? “Soms wel.”

Is dat frustrerend als beginnend minister?

“De belangrijkste vraag is: Wat maakt het verschil op het terrein? Als er goede voorbeelden zijn, zullen we die steunen. Als het verschil onvoldoende wordt gemaakt, moeten we ook de moed hebben om te zeggen: ‘Dit moeten in de toekomst anders.’”

“Als we altijd blijven zitten met de a priori’s van het verleden, dan zouden we nu nog een sociaal beleid voeren van in de jaren stillekes, van de Comités van de Openbare Onderstand.”

‘Er schuilt kracht in kwetsbaarheid.’

In welke mate wil je het werkveld betrekken bij het beleid? “Ik vind overleg met het werkveld ontzettend belangrijk. Daar zetten we dus op in. Tegelijk mag het werkveld geen afschermende reflex hebben: ‘De politiek heeft hier niets

In de ouderenzorg en kinderopvang zijn al veel commer“Iedereen moet zichzelf af en toe eens bevragen: Zijn we met ciële spelers actief. Zie jij grenzen aan het betrekken van datgene dat we moeten doen wel op de meest performante privaat geld voor zorg en welzijn? over te zeggen’. Dat is niet gezond.”

manier bezig? Hoe gaan we de uitdaging met de toekomst “Ik heb niets tegen sociaal ondernemerschap. Maar één aan? Doe je die oefening mee, dan ben je voor mij een zaak staat voorop: de kwaliteit van de zorg moeten we gesprekspartner. Dan kan je ook zeggen: ‘Dat betekent wel sterk controleren. Als mensen betalen voor een bepaald dat we extra middelen nodig hebben.’”

product, ook al is dat een zorgproduct, mogen ze daar een

Voor de verkiezingen zei Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) dat we in zorg en welzijn nog te veel blind varen. Hij pleit voor evidencebased werken en effectmetingen.

hoogstaande kwaliteit voor eisen. Als dat niet gebeurt, moet je de moed hebben om te zeggen: ‘Dit gaat niet door.’ En we doen dat. Vandaag is nog een woonzorgcentrum gesloten dat niet voldeed aan onze kwaliteitseisen.”

“Voor een aantal zaken is dat absoluut noodzakelijk. Het is Al verschillende keren sprak je over jezelf als minister

van de kwetsbare mens. “Ik ben zoon van een huisarts. Mijn zus is huisarts. Mijn moeder werkte met mensen met een beperking. Ik ben opgegroeid met de aandacht voor kwetsbare mensen. Als je je inzet voor het welzijn van mensen dan gaat dat over kwetsbare mensen, in de brede betekenis van het woord.” “Ik las tijdens de kerstvakantie het boek ‘De kracht van kwetsbaarheid’ van Brené Brown. Het lijkt contradictorisch, maar er schuilt een kracht in kwetsbaarheid. Stel je open voor elkaar, toon je kwetsbaarheid, dan kom je er samen sterker uit.” “Voor mij ligt een deel van de oplossing in de kracht van kwetsbaarheid omarmen. Als je die kracht ziet bij personen met een beperking, zal je ze inclusiever weten te benaderen. Dan gaat het niet alleen over een uitkering. Dan gaat het over wat die persoon betekent in de buurt of op het werk.” 22


over armoede Heb je als minister tools in handen om rond die kwetsbaarheid te werken? “Je kan zorgen voor voldoende capaciteit in de ouderenzorg of meer zorgaanbod voor mensen met een beperking. Dat gaat over harde euro’s. Waar je die aan spendeert, is een typisch politiek debat. Niet evident, maar nog relatief gemakkelijk.” “Veel moeilijker is het werken aan een samenleving waarin mensen hun kwetsbaarheid tonen. Dat potentieel voor kwetsbaarheid ligt bij iedereen. Kijk maar naar de geestelijke gezondheidzorg. Maar Vlamingen zijn ‘binnenfretters’. Ze laten moeilijk in hun ziel kijken.” “Voor de Rode

Maar ik schrok ervan dat er zo veel jongeren waren met

Papieren gft-zakjes vervangen bio-afbreekbare zakjes voor gft-inzameling

zo’n rugzak vol twijfels en problemen. Als ik vroeg of daar

vrijdag 29 november 2019

Neuzen-actie ben ik over het welbevinden van de jongeren gaan spreken in een school in Zaventem. Dat was een hele ervaring. Positief, omdat die jongeren ongeremd praatten.

op school over gesproken wordt, zei men: ‘Nee, dit is de eerste keer’.”

Vanaf 2 december biedt het gemeentebestuur

“Eigenlijk is het een ongelooflijke paradox. We verwach-

papieren zakjes aan voor het inzamelen van je

ten dat die leerlingen excelleren. Maar cruciaal daarbij is

gft-afval. Deze zakken van 10 liter vervangen de

natuurlijk wel dat ze zich goed in hun vel voelen. Hetzelfde

huidige bio-afbreekbare zakken. Je betaalt 6

geldt voor werkgevers. Die verwachten ook dat medewer-

euro per pakket van 80 stuks. Ze zijn verkrijg-

kers het beste van zichzelf geven. Toch is er iets waardoor

baar in de containerparken en aan de informa-

veel mensen, ook jongeren, afhaken. Ze zijn schoolmoe

tie- en onthaalbalies in ’t Getouw (Molenhoek-

of zitten arbeidsongeschikt thuis met een depressie of

straat 2) en de welzijnssite Ten Hove (Jakob

burn-out. Ze botsen tegen een glazen muur.”

Smitslaan 28). De papieren gft-zak houdt zowel

Daar kan je als welzijnsminister toch weinig aan doen?

je keukenemmertje als je gft-container proper!

“Het is geen gemakkelijk debat. En ik ga dat niet alleen oplossen. Maar toch moeten we blijven zoeken naar manieren

De bio-afbreekbare zakken die je nog hebt, mag je blijven gebruiken.

om mensen levenskwaliteit en geborgenheid te bieden. Pas als het mentaal welbevinden goed zit, kunnen jongeren,

Papier is perfect voor een optimale biologi-

werknemers en de samenleving excelleren.”

sche kringloop. 90% van de papieren zak, met

Slaat die boodschap aan? Het lijkt alsof de samenleving net verhardt en individualistischer wordt.

FSC-label, is cellulose, de ideale grondstof voor

“Ik zie ook de tendens dat mensen meer op zichzelf

de productie van groen gas in de nieuwe vergistingsinstallatie voor gft in Beerse.

terugplooien. Maar tegelijk groeit het besef dat er een

De bio-afbreekbare zakken van 120 liter blijven

maatschappelijke tegenstroom nodig is. Niet alleen nodig

(voorlopig) nog wel beschikbaar.

voor de samenleving, maar ook voor de mensen zelf.”

Je bent optimistisch? “Ik ben geëngageerd om daaraan te werken. Zeer geënga-

Sorteerregels gft (keuken- en tuinafval) In januari wijzigden de sorteerregels voor gft:

geerd.”

etensresten, vlees- en visresten, eieren, kaas,…

Is dat jouw drive als minister van Welzijn?

mogen voortaan bij het gft gedeponeerd

“Dat was mijn drive om in de politiek te stappen. Ik zit hier op mijn plaats.”

Bron : Sociaal net

worden. Deze nieuwe sorteerregels vind je terug op de nieuwe papieren gft-zak. Wil je graag een nieuwe sorteersticker voor je gft-container? Vraag die aan via afvalbeheer@iok.be. Zo wordt het sorteren van gft nog eenvoudiger. 23


over armoede Raad van State vernietigt verplicht gebruik van betalende software door advocaten In december 2018 tekende het Netwerk tegen De besluiten zijn nu dus vernietigd maar daarArmoede, samen met drie andere armoedeor- mee is dit verhaal niet ten einde. Volgens het ganisaties verenigd in het Belgisch Netwerk Netwerk tegen Armoede moet de volgende Armoedebestrijding, beroep aan tegen twee federale regering drie belangrijke lessen trekkoninklijke besluiten die advocaten verplicht- ken uit de vele beroepen die werden ingediend ten om bij het elektronisch neerleggen van tegen haar beslissing om een extra drempel op documenten bij de rechtbank gebruik te maken weg naar de rechter te installeren: van betalende software in handen van een privébedrijf. Dit bedrijf rekende fikse kosten 1.Er is geen ruimte voor nieuwe of hogere aan voor het neerleggen van documenten, ook financiële drempels naar justitie. in pro-deozaken.

Mensen in armoede vinden nu al maar moeizaam hun weg naar de rechter en een verdere toename

Die verplichting betekende dus opnieuw een van de kosten van juridische procedures dreigt stijging van de kosten van juridische procedu- de weg naar de rechter voor veel mensen definires. Dat was voor ons onaanvaardbaar: na de tief te versperren. invoering van de rechtsplegingsvergoeding, het btw-tarief van 21% op de erelonen van advoca- 2. Een justitie op twee snelheden is onaanten, de verstrenging van de regels inzake de vaardbaar: pro-deobijstand, de verhoging van de griffie- justitie moet er zijn voor alle Belgen ongeacht rechten was de maat vol en wilden we een sterk hun financiële of sociale situatie. Het is onaansignaal geven dat als we op die weg verdergaan vaardbaar dat mensen met beperkte financiële de rechter simpelweg onbereikbaar dreigt te mogelijkheden slechts gebruik zouden kunnen worden voor mensen in armoede. Bovendien maken van een “justitie light”. bestond het risico dat de besluiten de basis zouden leggen voor een justitie op twee snelhe- 3. Maatregelen om de toegang tot de rechter den: een snelle, elektronische justitie die 24/24 van mensen in armoede te verzekeren beschikbaar is voor mensen die het kunnen dringen zich op. betalen en een trage justitie, enkel beschikbaar Luister naar de ervaringen van mensen in tijdens de openingsuren van de griffie voor wie armoede over hoe het de laatste jaren steeds het niet kan betalen (en de pro-deo cliënten). moeilijker geworden is voor hen om daadwerOok dit is onaanvaardbaar: de toegang tot de kelijk een beroep te doen op de rechter wanneer rechter is een grondrecht dat niet afhankelijk hun rechten geschonden worden. Dat is onaanmag zijn van je financiële mogelijkheden of vaardbaar: in een rechtsstaat moet iedereen sociale status.

die dit nodig heeft gebruik kunnen maken van de bescherming van de rechter en het recht.

Door het beroep zetten we onze hakken in het Bron : NTA zand tegen die evolutie en haalden we in deze zaak alvast onze slag thuis: de Raad van State vernietigde de verplichting voor advocaten om gebruik te maken van deze software. In een beroep aangespannen door enkele advocaten oordeelde de Raad dat de regering en de minister hun bevoegdheid te buiten gingen door advocaten te verplichten gebruik te maken van die software. 24

Dit bedrijf rekende fikse kosten aan voor het neerleggen van documenten, ook in pro-deozaken.


over armoede

Opinie: een start voor een koude samenleving? Een warme samenleving, dat is een van de kernwoorden van de startnota voor een nieuwe Vlaamse regering. Volgens de opsteller ‘is Vlaanderen een warme thuis, en niet enkel een administratief loket’. Wie echter kijkt wat er allemaal achter dat loket wordt klaargestoomd kan niet anders dan vaststellen dat deze startnota blijkbaar niets begrepen heeft van de omvang van de armoede en achterstelling in Vlaanderen en van de urgentie om de trieste armoedecijfers te laten dalen. En dat is zowel onbegrijpelijk als onrustwekkend.

het huidige budget, door de sociale toeslagen te verhogen, echt ingezet kan worden op een significante daling van deze kinderarmoede. Een hoger bedrag voor elk kwetsbaar gezin is mogelijk. En dit binnen het bestaande budget. Vooruitgang in het onderwijs dreigt achteruitgang te worden: de maximale vrijheid van schoolkeuze zal zorgen voor uitsluiting en grote ongelijkheden. Extra ondersteuning van arme jongeren staat niet in de nota. De warme samenleving is er niet voor mensen met een migratiegeschiedenis. Assimileren, jezelf uitvegen, komt

Tijdens de kiescampagne werd nochtans duidelijk dat in de plaats van een consequente strijd tegen racisme en armoede een sociaal-maatschappelijke kwestie van de discriminatie. Wie zich niet zelf wegveegt, wordt weggeeerste orde is. Want achter de armoedecijfers zagen we duwd. Op welke manier dit zal bijdragen tot een inclusieve beelden van werkende eenoudergezinnen die nauwelijks samenleving is een raadsel. de eindjes aan elkaar kunnen knopen, van mensen met In de aanloop van de verkiezingen vroegen armoedeorgaeen migratieachtergrond die omwille van discriminatie en nisaties en sociale bewegingen een actieplan armoede- en negatieve selectie niet aan de bak komen, van kortgeschool- ongelijkheidsbestrijding dat gedragen wordt door het ganse den waar er geen waardig werk voor is, van huurders die parlement en waar elke minister mee verantwoordelijk voor door de hoge huren en hoge energielasten in de armoede is: een gebudgetteerd actieplan met duidelijke meetbare worden gedreven, van werklozen die na 6 maanden al op doelstellingen. Van dit alles vinden we niets of weinig terug. een minimum moeten leven. Deze beelden komen samen Wat we wel krijgen is een nieuwe armoede indicator om ‘de in stijgende kinderarmoede en in groeiende rijen voor de feitelijke armoede correct in kaart te kunnen brengen’. Alsof voedselbanken.

de armoedecijfers niet duidelijk genoeg zijn. Of wil men de

In schril contrast met deze werkelijkheid krijgen we nu cijfers aanpassen i.p.v. de reële armoede aan te pakken en maatregelen die mensen verder zullen wegduwen uit de nieuwe statistieken maken in plaats van een nieuw beleid samenleving, stigmatiseren als de meest behoeftigen, en te ontwikkelen? hen wegcijferen uit de statistieken. Deze zogenaamde De startnota is geen trendbreuk met het armoedig beleid warme samenleving geeft weinig kansen voor wie weinig van de laatste tien jaar. Het is nog erger en schrijnender heeft, maar eist veel van hen. Langere wachttijden voor voor de honderdduizenden mensen in armoede en voor 1 sociale bescherming, voor kinderbijslag, voor een sociale op 3 Vlaamse bewoners die niet of amper het einde van de woning, voor inburgering. Er zullen meer mensen voor het maand halen. Zij krijgen wel een verwijzing naar een glorieloket staan zonder veel perspectief op een betere toekomst. rijk verleden maar geen enkel perspectief voor een betere Het afschaffen van de woonbonus was de uitgelezen kans toekomst. Zij worden wel degelijk in de steek gelaten, ze om de sociale woningbouw in een versnelling hoger te worden zelfs uitgestoten. zetten en de vele huurders te ondersteunen die een groot De startnota is hard en koud. Ze gebruikt warme woorden deel van hun bescheiden inkomen moeten besteden voor als newspeak voor uitsluiting. Als deze nota de voorafspieeen woning op de private huurmarkt.

geling is van een toekomstig Vlaams regeerakkoord dan zal

Er is sprake van een evaluatie van het kinderbijslagsysteem wie arm is, al wie anders is, zweten onder dit koufront. maar nergens wordt aangeduid hoe dat nog effectiever kan ingezet worden om de kinderarmoede te laten dalen. Jos Geysels Blijkbaar is men vergeten dat mits een heroriëntering van Voorzitter Decenniumdoelen 25


varia

Moppen en Grappen

Bedankjes

Huwelijk via sociale media

Bedankt aan de Butterfly voor de lekkere soep, maaltijden

Dochter: “Pap, ik ben verliefd op een jongen die ik heb leren en dessertjes van de afgelopen feestdagen. kennen op een datingsite, we werden vrienden op Facebook, Bedankt aan de directie, leerkrachten, leerlingen en ouders en we hebben al veel gekletst via What’s app. Hij heeft me van Millekemol voor de cheque. aanzoek gedaan via Skype en we hebben erover gebeld via Bedankt aan Ludo, Marcel en alle vrijwilligers voor hun initiViber. Geef jij ons je zegen over ons huwelijk?”

atief voor het lekkere nieuwjaarsdiner. We hebben ervan

Vader: ”Wauw fantastisch ,ik zou zeggen: Geef je ja-woord genoten! via Twitter, beleef je huwelijksnacht via de webcam, bestel Bedankt aan de Lions voor hun hulp op ons nieuwjaarsetentje. kinderen via bol.com. En als je genoeg hebt van, je man: Bedankt aan de Ronde Tafel voor de mooie cheque. verkoop hem dan op 2dehands!”

Bedankt aan de Federatie Vlaamse Vrouwen voor de financiële steun. We laten zeker nog weten wat we met jullie centen deden. Bedankt aan Jos en Tina (vroegere eigenaars van het Miloheem) voor de mooie gift van de kerstmarkt 2018.

Mooie Gedachten

26


varia

Wist je dat •

het Netwerk tegen Armoede een nieuwe website heeft:

je Ons Huis kan sponsoren zonder dat jou dat iets kost.

www.netwerktegenarmoede.be

➦ 27


Wilt u een gift doen? Dat kan op rekeningnummer: BE97 8939 4407 0349 (opgelet: nieuw rekeningnummer!) van het Netwerk tegen Armoede met vermelding van ‘projectnummer 206’. Voor giften vanaf 40 euro wordt er een fiscaal attest opgemaakt. Rechtstreekse giften voor Ons Huis, zonder fiscaal attest, kunnen gestort worden op BE16 1030 3442 5974

Colofon Redactie Petra, Gust, Miek, Nicky, Marie Jeanne, Vicky, Christine en Tine (foto’s)

Drukkerij Papier Letter

XOD Drukkerij, Balen Cyclus Print Tisa Sans Pro

Arno Pro

Oplage 200 stuks Vormgeving Chloë Janssens, Interview Isabelle Vanhoutte, & Fotografie Karlijne Geudens

voor Henri Lejeune.com

Contactgegevens ons huis; Bresserdijk 4, 2400 Mol vierdewereldwerking-mol@skynet.be 014/32 04 83

0473/ 85 48 12 www.onshuismol.be

Met steun van:

a

netwerk tegen armoede

Welzijnsschakels

28

samen sterkt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.