191010_document d'inici participació PMUS ELX

Page 1

MOBILITAT

ELX

DOCUMENT D’INICI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ELX


Impulsa:

Cofinancia:

Equip redactor: UTE MCRIT&CERCLE MCRIT:

CERCLE TERRITORI, PAISATGE I ARQUITECTURA. COOP.V

ANDREU ESQUIUS – Exper t en planificació de la mobilitat urbana

IGNACIO DIEZ TORRIJOS. Ing. Agrònom esp. Paisatge

sostenible i el transpor t

ANNA BONE T A SENSI. Arquitecta esp: Paisatge

ANDREU ULIED – Exper t en planejament estratègic territorial,

VANESSA CAL ABUIG TORMO Ing. Agrònom esp. Paisatge

de la mobilitat sostenible i del transpor t, a nivell local i europeu

ELENA VERDE JO. Arquitecta.

JUDITH REQUENA –Especialista en estudis i plans de mobilitat urbana sostenible, par ticipació ciutadana i anàlisi ambiental R AQUEL LÓPEZ – Especialista en models de simulació de xar xes de transpor t VÍCTOR AGULLÓ – Especialista en transpor t públic ADRIANA MARTÍNEZ – Especialista en trànsit viari i aparcaments EFR AIN L ARRE A – Especialista en logística urbana BERTA CARRER A S – Especialista en maneres no motoritzades R AFA RODRIGO – Especialista en aspectes econòmics i avaluació NATIFR ANCO – Responsable Sistemes d’informació geogràfica i car tografia i bases de dades R AMON CATAL À – Responsable de desenvolupament informàtic MARIA TERESA GUE VAR A – Responsable d’Edició i comunicació, disseminació de resultats L AUR A GUTIÉRREZ – Responsable d’Administració i organització


MOBILITAT

ELX

DOCUMENT D’INICI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ELX

Pg

1

Què es un PMUS? 1.1 Definició 1.2 Marc estratègic i regulatori

2

PMUS ELX 2.1 Objectius 2.2 Fases

3

2.3 Eixos del Pla

Pla de participació. MOBILITAT ELX 3.1 Participació i PMUS 3.2 Canals de participació

04 06

08

12

09 10

13


1 Què es un PMUS? 1.1 Definició Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible són considerats, a nivell estatal i europeu, com una de les eines de gestió més importants, a fi de donar compliment als compromisos de Kyoto per a lluitar contra el Canvi Climàtic.

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, PMUS, és un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles (caminar, bicicleta i transport públic) dins d’una ciutat; és a dir, de maneres de transport que facen compatibles creixement econòmic, cohesió social i defensa del medi ambient, garantint, d’aquesta forma, una millor qualitat de vida per als ciutadans.

Els PMUS han d’assegurar un equilibri entre les necessitats de mobilitat i accessibilitat, al mateix temps que afavoreixen la protecció del medi ambient, la cohesió social i el desenvolupament econòmic (principis de la mobilitat sostenible).

El PMUS no ha de concebre’s tan sols com un document que segella el compromís d’acció entre les parts en un escenari concret, sinó com el principi d’una dinàmica permanent d’organització i d’avaluació de la política de transports en l’àmbit municipal

Característiques d’un PMUS Els Plans de mobilitat sostenible es caracteritzen per:

i eficients

Plantejar la planificació urbanística tenint en compte criteris d’accessibilitat i de la mobilitat generada pels diferents centres i àrees d’activitat.

Proposar accions de coordinació entre els plans locals d’urbanisme, transport i medi ambient.

Establir un programa de mesures a mitjà termini en matèria de transport, definint prioritats i principis d’acció.

Definir les orientacions pressupostàries associades a cada manera de transport, tant en termes d’inversió com d’operació.

Actuar a nivell local o metropolità

Garantir l’accessibilitat i les necessitats de mobilitat dels municipis

Cobrir totes les maneres de transport, persones i mercaderies

Per a què serveixen?

Estar lligats als plans i estratègies locals, regionals i nacionals

Un PMUS ha de ser una eina permanent d’ajuda a la presa de decisions. Per a això, el seu contingut ha d’anar dirigit a1:

Ser capaços de reduir els impactes negatius del transport

Tractar de resoldre els creixents volums de trànsit i congestió

Ser capaços de canviar la distribució modal a favor de maneres més netes

Proporcionar a polítics i tècnics de les administracions locals un coneixement racional i estructurat del sistema local de transport, indispensable per a processos de planificació posteriors.

És important assenyalar que la necessària visió integradora que ha de caracteritzar als PMUS els identifica com a vertaders plans de desenvolupament urbà.

“PMUS: Guía práctica para la elaboración e implantación de planes de movilidad urbana sostenible”. TRANSyT, Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid. 1

4


PMUS ELX DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

Les principals metes ambientals dels PMUS són2 : •

Aconseguir aconseguir un equilibri territorial i avançar cap a una mobilitat més sostenible, així com limitar la influència en el Canvi Climàtic.

La reducció de la necessitats de mobilitat, no afavorint les activitats i usos urbanístics que suposen un increment de la demanda de transport motoritzats.

El foment dels mitjans de transport col·lectiu, reduint les emissions de CO2.

Potenciar la intermodalitat tant per al transport de passatgers com de mercaderies a fi d’aconseguir una major eficàcia energètica i ambiental.

Guía de Movilidad Urbana Sostenible para municipios menores de 10.000 habitantes. Estrategia Provincial de Movilidad Urbana Sostenible) 2

5

MOBILITAT-ELX


1 Què es un PMUS? 1.2 Marc estratègic i regulatori El PMUS d’ELX complirà amb les determinacions de l’Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible, la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, La Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible i, en general, estarà basat en la Guia Pràctica d’elaboració i implantació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia. La mobilitat sostenible implica garantir que els nostres sistemes de transport responguen a les necessitats econòmiques, socials i ambientals, reduint al mínim les seues repercussions negatives. L’Estratègia espanyola de Mobilitat Sostenible (EMMS) introdueix la figura dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible amb la finalitat d’impulsar un conjunt d’actuacions per a aconseguir desplaçaments més sostenibles (a peu, bicicleta i transport públic), que siguen compatibles amb el creixement econòmic, aconseguint amb això una millor qualitat de vida per als ciutadans i futures generacions. Implantar plans de mobilitat en tots els nuclis que presten el servei de transport públic, sense excloure la possibilitat d’aplicació en ciutats de xicoteta grandària. La Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia

Sostenible recull en el seu Títol III disposicions relatives a la sostenibilitat ambiental, en concret, en el Capítol III es detallen les mesures d’impuls per a transformar el sector del transport, una de les quals és l’elaboració de plans de mobilitat com a eina per a fomentar l’ús de maneres de transport amb un menor cost social, ambiental i energètic. “El contingut dels Plans de Mobilitat Sostenible inclourà, com a mínim, el diagnòstic de la situació, els objectius a aconseguir, les mesures a adoptar, els mecanismes de finançament oportuns i els procediments per al seu seguiment, avaluació i revisió i una anàlisi dels costos i beneficis econòmics, socials i ambientals. L’exposat serà igualment exigible al contingut d’aqueixos Plans quant a la seguretat viària”. (Art. 101.4) Mentre que el punt 5 d’aqueix mateix article estableix la necessitat de fer partícips als ciutadans i a les parts interessades:

“En l’elaboració i revisió dels Plans de Mobilitat Sostenible a què es refereix aquest article, es garantirà la participació pública segons el que es preveu en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, que regula els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.” La Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana 6

pretén fomentar la mobilitat sostenible en la nostra comunitat i estableix noves obligacions per als diversos agents implicats, tant públic com privats. Per a la seua elaboració se seguiran les especificacions contemplades en els articles anteriors en relació amb els plans d’instal·lacions productives, és a dir: Aquests plans es formularan de manera concertada amb les associacions d’usuaris, i una vegada aprovats es remetran a l’autoritat de transport corresponent als mers efectes del seu coneixement. Les accions previstes en els plans de mobilitat podran incloure recomanacions sobre actuacions a incloure en la programació d’actuacions de les administracions concernides en funció de les seues corresponents competències Els esmentats plans de mobilitat promouran especialment l’accés a peu, amb bicicleta i en transport públic. Contemplaran en tal sentit tant les infraestructures necessàries en relació amb l’estacionament de bicicletes, accessos per als vianants-ciclistes, connexions i parades per al transport públic, etc., com les accions formatives i divulgatives destinades a promoure l’ús de les maneres no motoritzades i del transport públic, tant en els seus desplaçaments d’accés al centre com en general.


PMUS ELX DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

2009

Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible (EEMS)

PMUS ELX

MARC ESTRATÈGIC I REGUL ATORI

2008

2011

Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana

PLAN CENTRO ELX 2030. CIUTAT VERDA PLAN ESPECIAL PALMERAL ELX

2018

PeMoMe ALACANT-ELX

2019

Futur Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’elx (PMUS)

Context local El PMUS d’Elx 2019 tindrà en compte els següents documents: •

PMUS ELX (2009)

PLAN CENTRO en el context de ELX 2030 Ciutat Verda.

Pemome. Pla de Mobilitat de AlacantElx actualment en tramitacióredacció per la GVA.

7

MOBILITAT-ELX


2 PMUS D’ELX 2.1 Objectius El PMUS d’Elx, donarà abast a la totalitat del terme municipal, i tindrà un caràcter integral, planificant i programant actuacions en totes les àrees que afecten la mobilitat en el municipi.

aconseguisquen els següents objectius:

Per a això haurà de recollir les estratègies i instruments necessaris i adequats que

Objectius del PMUS d’ELX

1 2 3 4 5 6 7 8

INTEGRAR LES POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I TERRITORIAL AMB LES POLÍTIQUES DE MOBILITAT PER A PROPIAR L’ACCESSIBILITAT DELS CIUTADANS A LES SEUES ACTIVITATS AMB EL MENOR IMPACTE AMBIENTAL I DE LA FORMA MÉS SEGURA POSSIBLE. MILLORAR LA MOBILITAT EN GENERAL I, EN PARTICULAR, REDUIR LA NECESSITAT DE MOBILITAT AMB EL VEHICLE PRIVAT, AFAVORINT LES CONDICIONS QUE PROPICIEN I PRIORITZEN LA MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU I LES MANERES NO MOTORITZADES. RECUPERAR L’ESPAI PÚBLIC URBÀ I CIUTADÀ. MILLORAR LA GESTIÓ I REGULACIÓ DE L’ESTACIONAMENT.

MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES: GESTIÓ I REGULACIÓ DE LA CÀRREGA I DESCÀRREGA.

MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA.

ACONSEGUIR L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL.

MILLORAR LA QUALITAT AMBIENTAL I L’ESTALVI ENERGÈTIC.

8


PMUS ELX DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

REPTES DEL PMUS D’EL X

ESTACIONAMENT

ACCESIBILITAT UNIVERSAL

SEGURETAT VIÀRIA

MOBILITAT

elx

QUALITAT AMBIENTAL

ESTALVI ENERGÈTIC

SOSTENIBILITAT TRANSPORT PÚBLIC

2.2 Fases PMUS El PMUS D’ELX, es desenvoluparà en dues fases. La primera serà la de recopilació i diagnòstic de la movilitat al municipi, i la segona la fase de redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

Estratègica, segons el contemplat en la Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

Aquest pla ser relatiu al transport, haurà de ser sotmés a Avaluació Ambiental

9

MOBILITAT-ELX


2 PMUS D’ELX 2.3 Eixos El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Elx s’estructura en tres eixos de treball. Aquests eixos no seran àrees estanques sinó que existeixen temes que poden ser transversals als tres. Seran una eina per a la síntesi d’informació, per a la comunicació del Pla i per a afavorir un espai de construcció social del diagnòstic i les propostes del Pla. A continuació s’indiquen les principals mesures a debatre i treballar.

01

CIRCULACIÓ VIÀRIA, TRÀFIC I ESTACIONAMENT

02 MOBILITAT PEATONAL-CICLISTA

03 TRANSPORT PÚBLIC

10


PMUS ELX DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

01 02 03

PMUS D’ELX CIRCULACIÓ VIÀRIA, TRÀFIC I ESTACIONAMENT

MOBILITAT PEATONAL-CICLISTA

TRANSPORT PÚBLIC

PARTICIPACIÓ I GOBERNANÇA

MOBILITAT-ELX és el procés que articularà la participació pública del PMUS d’ELX

MOBILITAT

ELX

11

MOBILITAT-ELX


3 Pla de participació. MOBILITAT-ELX 3.1 Participació i PMUS Implicació ciutadana, per qué? “L’elaboració d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible requereix una metodologia de participació i conscienciació social, informació i educació per part de les autoritats locals, anàlisis detallades de la situació inicial i de les propostes, implantació progressiva de les mesures amb avaluació de resultats, i realitzacions pilot, educatives i promocionals” (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, [40]].

La participació ciutadana aporta coneixements sobre el territori que difícilment podrien ser adquirits sense explicar directament amb l’opinió dels actors locals. Açò permet elaborar propostes molt més riques i complexes sense perdre de vista el component social. A més, la participació activa en els assumptes comuns que competeixen a la col·lectivitat és un dret fonamental reconegut en la nostra societat i reclamat per la ciutadania.

Actors socials involucrats Es considera d’especial interès el fet d’identificar aquells actors socials que poden disposar de capacitat per a aportar informació rellevant sobre el territori així com, fonamentalment, aquells que presenten forts vincles amb el lloc des de la quotidianitat de la seua vivència. Així, doncs, es pretén involucrar en el procés de participació d’aquest Pla els grups locals d’interès, associacions i col·lectius del lloc, tenint en compte totes aquelles persones que no estan associades o que presenten dificultats

per a participar i a institucions i administracions públiques afectades. En definitiva, es necessita la col·laboració de tota la ciutadania del municipi d’Elx i especialment del teixit social i econòmic representat per entitats veïnals, empreses turístiques, polígons industrials, comerciants, etc; organitzacions no governamentals; experts i tècnics i el sector educatiu. Es treballarà amb els organs de participació ciutadana ja en funcionament com poden ser els Consells Sectorials i la Taula de Mobilitat.

12

Es tracta d’un procés obert al qual podran anar incorporant-se agents que no hagen sigut en un inici identificats però que mostren interés a participar en l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Elx.


PMUS ELX DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

Fases del procés de participació Durant l’elaboració del PMUS dElx el procés de participació de MOBILITAT-Elx serà un element transversal i s’articularà en cadascuna de les seues fases encara que amb major o menor intensitat, focalitzant les accions amb diferents tipus d’actors, depenent del moment de redacció. Constarà al seu torn amb els períodes que s’especifiquen a continuació i que es sintetizen en el gràfic de la part inferior. FASE 1: Informació. Una fase inicial que consisteix en els treballs d’aproximació al territori i treball de camp encapçalat amb un període previ

per a assentar els objectius i l’abast del pla i estructurar els eixos que articulen el procés.

A partir d’aquesta anàlisi i del treball que li succeïsca, es treballaran les propostes amb els agents implicats.

Amb aquesta informació s’ha elaborat aquest Document d’Inici que precedeix a l’obertura dels canals de participació digitals i serveix de presentació i guia del treball.

FASE 3 i 4. Devolució participada i conclusions.

Fase 2: Diagnòstic participat, debat i propostes ciutadanes. En aquesta fase, s’organitzaran i establiran els primers contactes amb els agents involucrats i s’iniciarà un període de anàlisi propositiva sobre la base dels eixos de treball.

13

Durant aquest periode, basat en l’objectiu de transparència i devolució de la informació, es farà un retorn amb la finalitat de validar amb la ciutadania el futur PMUS. Al final d’aquesta fase s’obtindrà el document de conclusions del procés de participació pública amb les propostes ciutadanes i es redactarà el document final del PMUS.

MOBILITAT-ELX


3 Pla de participació. MOBILITAT-elx 3.2 Canals de participació Quines activitats es desenvoluparan? Durant la tardor de 2019 es desenvoluparan una sèrie de reunions sectorials amb diferents grups d’interés: consells sectorials, comerciants, experts i tècnics, polígons industrials, ONGs, sector educatiu en temes de mobilitat que serviran per a anar construint el diagnòstic participat.

Amb el ventall d’escenaris estratègics plantejats es treballarà a definir propostes d’accions que conformaran el futur PMUS d’Oliva i que serviran per a aconseguir els objectius d’aquest.

Paral·lelament es realitzaran tallers itinerants de participació oberts a la ciutadania diferenciats per àrees territorials: Centre històric-Raval, ALtabix-UMH, Pla de Sant Josep i Carrús. d’aquesta manera es podrà identificar de manera més específica les problemàtiques de cada zona.

Posteriorment, amb les propostes treballades es desenvoluparà un taller de devolució participada en el qual es realitzarà un retorn del procés de participació i la validació del futur PMUS. Mitjançant el treball col·lectiu de cada taller s’analitzaran les necessitats i conflictes en matèria de mobilitat que planteja la població i es definiran conjuntament els escenaris estratègics del futur model de mobilitat sostenible del municipi d’Oliva.

Durant aquest procés, s’engegaran diferents espais i instruments de participació. Alguns transversals a tots el procés, uns altres més focalitzats en una fase.

FASE 2

ESQUEMA DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ

TALLER DIAGNÒSTIC PARTICIPATIU I PROPOSTES

TALLER DEVOLUCIÓ PROPOSTA PARTICIPADA PMUS

FASE 3

En la fase de diagnòstic es desenvolupara un taller de participació de diagnòstic i propostes per a informar i donar a conéixer el pla i per a analitzar amb la població les necessitats i conflictes plantejant escenaris de futur i propostes.

Espais de participació

CONCLUSIONS PROCÉS PARTICIPATIU

14

T01 T02

DEFINICIÓ D’ESCENARIS ESTRATÈGICS

PROPOSTES PRELIMINARS

T03 VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ELX

E ENTREVISTES I REUNIONS SECTORIALS AMB AGENTS CLAU


PMUS ELX DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

TALLERS DE PARTICIPACIÓ

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ELX

03 CARRÚS 02 ALTABIX

01 CENTRE HISTÒRIC I RAVAL

04 EL PLA

15

MOBILITAT-ELX


3 Pla de participació. MOBILITAT-elx A l’inici del procés de participació es posarà en funcionament l’espai web www. mobilitatelx.es. La creació d’un espai digital servirà com a canal de comunicació per a consultar els documents produïts i la informació pública del projecte. Amb això, es generarà un espai a través del qual: •

Es facilitarà la disponibilitat i la transparència de la informació.

Es difondran les convocatòries obertes a la ciutadania.

Es facilitarà la traçabilitat del procés de participació i del procés de redacció del pla.

Tota la informació generada s’anirà penjant en la següent pàgina web:

www.mobilitatelx.es

Per a qualsevol consulta es deixa obert el següent correu electrònic:

participa@cercle.es

4 tallers itinerants obertsReunions sectorialsEnquesta digitalPàgina web

16


PMUS ELX DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA

cercle L’estudi que conduirà el procés de participació pública és CERCLE. Equip multidisciplinari especialitzat en territori i participació amb més de deu anys d’experiència.

Més informació en www.cercle.es

www.mobilitatelx.es

17

MOBILITAT-ELX


MOBILITAT

ELX

DOCUMENT D’INICI DEL PROCÉS DE PA RTICIPACIÓ

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ELX


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.