__MAIN_TEXT__

Page 1

PLA DIRECTOR DEL BARRANC DEL CARRAIXET

TERRITORI CARRAIXET PDC DOCUMENT IV. PROGR AMES D’ACTUACIÓ


IMPULSA

EQUIP REDACTOR CERCLE, Territorio, Paisaje y Arquitectura Coop. V. Coordinació: Ignacio Díez Torrijos, enginyer agrònom, màster en paisatge. Equip de treball: Vanessa Calabuig Tormo, enginyera agrònoma, màster en paisatge. Anna Bonet Asensi, arquitecta, màster en paisatge. Elena Verdejo Álvarez, arquitecta. Patricia Sánchez Giménez, enginyera en geodèsia i cartografia. Maria Carratalà, llicenciada en oceanografia.


TERRITORI CARRAIXET PDC DOCUMENT IV. PROGR AMES D’ACTUACIÓ

DOCUMENTS DEL PLA DIRECTOR DEL BARRANC DEL CARRAIXET Maig 2020

DOC. I. MEMÒRIA INFORMATIVA DOC. II. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DOC. III. PROPOSTES DOC. IV. PROGRAMES DOC. V. PLÀNOLS


PDC

TERRITORI CARRAIXET DOCUMENT IV. PROGRAMES D’ACTUACIÓ

Pg

4.1 PROGRAMES PER ESTRATÈGIES

4.2. PROGRAMES EN ÀREES D’ACTUACIÓ PREFERENT

06

29


4

PDC CARRAIXET

01 02 03

MILLORA DEL PAISATGE MILLORA DE LA MOBILITAT ÚS PÚBLIC


TERRITORI CARRAIXET DOCUMENT IV: PROGRAMES

PROGRAMA 01. MILLORA DEL PAISATGE Línia 01

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE VEGETACIÓ. ARBRAT

Línia 02

ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES

Línia 03

RESTITUCIÓ GEOMORFOLÒGICA I NETEJA D’ABOCAMENTS

PROGRAMA 02. MILLORA DE LA MOBILITAT Línia 01

IMPLANTACIÓ VIA BLAVA DEL CARRAIXET

Línia 02

CONNEXIONS URBANES I ACCESSOS

Línia 03

ENCREUAMENTS-PASSOS/ACCESSOS AL Barranc

PROGRAMA 03. ÚS PÚBLIC Línia 01

NODES

Línia 02

PUNTS DE TROBADA

Línia 03

ESTACIONS

Línia 04

RECURSOS D’INTERÉS

7


4 PROGRAMA 01. MILLORA DEL PAISATGE Línia 01

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE VEGETACIÓ. ARBRAT

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millorar la qualitat paisatgística de l’entorn del Barranc del Carraixet incorporant espècies arbòries, arbustives i diferents sistemes de vegetació adaptats a les condicions edàfiques. Aquesta línia d’actuació està orientada a equipar d’ombra tot el trajecte de la Via Blava del Carraixet. La disposició de vegetació es farà d’acord amb el document de proposta del PDC.

DESCRIPCIÓ

L’absència d’ombra, de material vegetal a les motes (arbrat) és una situació valorada negativament com ha quedat reflectit al procés de participació TERRITORI CARRAIXET. Aquesta línia de treball contemplarà accions concretes per a incorporar material vegetal amb criteris d’integració, d’adaptació climàtica i requeriments ecològics.

ACCIONS

TRAM

ACCIONS PRIORITÀRIES ( NO INCLOSES A LES AAP)

TOTAL ML plantació

01 09 03 PLANTACIONS VORA URBANA BÉTERA

1.384 m

06

PLANTACIONS VORA URBANA ALFARA DEL PATRIARCA I CAMINS DE SIRGA

3.204 m

07

PLANTACIONS ALS CAMINS DE SIRGA DE LA CANALITZACIÓ

3.600 m

08

PLANTACIONS ALS CAMINS DE SIRGA DE LA CANALITZACIÓ

2.087 m

09

PLANTACIONS ALS CAMINS DE SIRGA DE LA CANALITZACIÓ

4.860 m

04 05

10

Bosc mediterrani al Parc Agrari


TERRITORI CARRAIXET

9

DOCUMENT IV: PROGRAMES

DOC. GRÀFICA

VALORACIÓ ECONÒMICA

Cost estimat 40 € / ML de Via Blava_ Total m2: 15.135. Total estimat: 605.400 €

AGENTS IMPLICATS

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Diputació de València.Municipis.

GOVERNANÇA

Taula del Carraixet

PRIORITAT DE LA LÍNIA


4 PROGRAMA 01. MILLORA DEL PAISATGE Línia 02 OBJECTIU ESPECÍFIC

DESCRIPCIÓ

ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES Controlar i eliminar les espècies invasores que s’estenen al llarg del Barranc i que generen conflictes ambientals i paisatgístics, en especial les masses d’Arundo donax que dominen el llit del Carraixet des d’aigües amunt del Tram 01 al Tram 06. Al llarg del procés de participació s’ha evidenciat una problemàtica generalitzada de tot el Barranc, la proliferació d’espècies invasores (Arundo donax principalment) al llarg del seu recorregut. La canya Arundo donax és una espècie al·lòctona invasora amb capacitat d’ocupar grans extensions. La seua presència genera una greu competència amb les espècies autòctones. A més, el desenvolupament del rizoma en grans masses pot ser contraproduent respecte a l’estabilitat de llit i marges, ja que poden desplaçarse en bloc. La canya americana es trenca o s’arranca fàcilment del sòl a causa de la seua poca flexibilitat. Aquest fet pot comportar taps en els punts en què el llit s’estreny i per tant provocar desbordaments. La colonització per part de A. donax de les riberes fluvials provoca impactes negatius en el funcionament dels ecosistemes fluvials menys evidents, és el cas de l’increment en la pèrdua d’aigua per evapotranspiració com a resultat de l’elevat consum d’aigua d’aquesta espècie exòtica unit a la gran superfície foliar dels canyars. A més de la canya, també hi ha altres espècies invasores que han sigut detectades (Opuntia sp., Ailanthus altisima, Cylindropuntia pallida, etc.) que s’han desenvolupat al llarg del Barranc i en zones on es troben al mateix temps abocadors il·legals. Aquesta línia de treball contempla accions concretes per a eliminar la canya i el seu rizoma, a diferents zones prioritàries assumint la dificultat a mitjà terme d’eliminar totalment del Carraixet l’Arundo donax. Aquestes zones prioritàries presenten una alta accessibilitat per millorar la gestió amb accions de substitució per vegetació autòctona.

ACCIONS

01. OLOCAU. Eliminació de l’Arundo donax en la part de la vora urbana d’Olocau i a l’entorn de la presa. TRAM 01. Superfície aproximada: 3,5 ha. 02. BÉTERA. Eliminació de vegetació invasora a l’entorn de Bétera. TRAM 04. Superfície aproximada: 6 ha. 03. MONTCADA-ALFARA-VINALESA. TRAM 06. Superfície aproximada: 5 ha.


TERRITORI CARRAIXET

11

DOCUMENT IV: PROGRAMES

DOC. GRÀFICA

VALORACIÓ ECONÒMICA

Desbrossament 0.4 € /m2 al rodals superiors a 4000 m2. Cobriment amb geotèxtils tipus Plantex Gold 2 € / m2. Plantació de vegetació de substitució 9 € / m2. Superfície total: 14,5 ha. Total: 1.653.000 € €

AGENTS IMPLICATS

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Diputació de València. Municipis.

GOVERNANÇA

PRIORITAT DE LA LÍNIA

Taula del Carraixet


4 PROGRAMA 01. MILLORA DEL PAISATGE Línia 03

RESTITUCIÓ GEOMORFOLÒGICA I NETEJA D’ABOCAMENTS

OBJECTIU ESPECÍFIC

Netejar i eliminar els abocadors que hi ha al llarg del Barranc i que generen conflictes ambientals i paisatgístics. De la mateixa manera es tracta de corregir totes les alteracions morfològiques derivades de l’ocupació del territori per edificacions, parcel·les agrícoles i pedreres al llarg del Carraixet.

DESCRIPCIÓ

El llit del Barranc del Carraixet es troba sotmés a una sèrie de tensions com són la pèrdua de qualitat ambiental i valors ecològics, la degradació del paisatge i la pressió antròpica. La funcionalitat ambiental d’aquest corredor s’ha vist minvada per una sèrie de circumstàncies. Al llarg del procés de participació s’ha expressat una demanda constant de neteja del Barranc en tot el seu recorregut, d’eliminació dels abocaments, dels enderrocs i en general de tots els elements que generen degradació del seu entorn. Amb frases com “És un abocador, açò és general per a tot el Barranc (E3_01)” es reflecteix la necessitat de portar avant una actuació orientada en esta línia de treball. S’han identificat zones especialment conflictives com la via de servei en el tram de la vora del Barranc entre Bonrepòs i Mirambell i Almàssera (zona P.I El Braç-i El Barranc), Tavernes Blanques (entorn del Palmaret Baix), Carpesa-Benifaraig, Montcada-Alfara del Patriarca-Foios (Mas de Moròder, Pla de Foios-L’Arenal), Bétera (Els tres Barrancs, el polígon industrial, etc). En aquestes zones es desenvoluparan actuacions de restitució geomorfològica i tasques de neteja per a eliminar els abocaments d’enderrocs, d’estris domèstics i brutícia generalitzada.

ACCIONS

01. PORTACOELI-PEDRALVILLA-LA LLOMA. TRAM 02-03. Sup. aproximada:3 ha. 02. BÉTERA. TRAM 04. Superfície aproximada: 4 ha. 03. BOFILLA-TRES BARRANCS-PLA ANDANES. TRAM 05 Sup. aproximada: 6 ha. 04. MONTCADA-ALFARA-VINALESA. TRAM 06. Superfície aproximada: 2,5 ha. 05. CARPESA-BENIFARAIG. TRAM 07. Superfície aproximada: 0,3 ha. 06. BONREPÒS I MIRAMBELL-TAVERNES BLANQUES-ALMÀSSERA. TRAM 08. Superfície aproximada: 0,2 ha. 07. HORTA ALBORAIA-ALMÀSSERA. TRAM 09. Superfície aproximada: 1 ha.


TERRITORI CARRAIXET

13

DOCUMENT IV: PROGRAMES

Alteració morfològia de llit i marge

DOC. GRÀFICA Requalificació de llit i marge / Integració VIA BLAVA

VALORACIÓ ECONÒMICA

AGENTS IMPLICATS

GOVERNANÇA

PRIORITAT DE LA LÍNIA

Superfície total: 17 ha. Total en tractament de restitució topogràfica i tractaments de regeneració: 1.020.000 € € Partida per a restitució geomorfològica: 1.000.000 € € Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Diputació de València.Municipis.

Taula del Carraixet


4 PROGRAMA 02. MILLORA DE LA MOBILITAT Línia 01

IMPLANTACIÓ VIA BLAVA DEL CARRAIXET

OBJECTIU ESPECÍFIC

Posar en valor el sistema viari i els recorreguts públics al voltant del Carraixet apostant per la mobilitat per als vianants i per la connexió dels espais públics de l’àmbit del Barranc. L’actuació principal és la definició de la VIA BLAVA DEL CARRAIXET.

DESCRIPCIÓ

L’àmbit del Carraixet, es troba travessat per una àmplia xarxa de camins històrics, senders, vies pecuàries i carreteres que connecten i estructuren el paisatge. Tota aquesta xarxa de camins compta amb un tipus de vinculació amb el Barranc i els municipis confrontants. En definitiva, el Barranc el Carraixet és l’eix d’unió de tot aquest entramat d’infraestructures lineals, a través del qual es connectarà la Calderona amb el mar i per aquest motiu s’ha dissenyat un traçat que aprofita els trams ja existents, millora altres o incorpora nous trams fins ara no condicionats.

“Hi ha que arreglar-ho amb camí per a peatons per a que tinga continuïtat tot el Barranc.” (E3_01)

ACCIONS

TRAM 01

Nivells d’actuació per a definir la VIA BLAVA DEL CARRAIXET.

VORA URBANA

SIRGA CANALITZACIÓ

200

02 03 04

1384

05 06

1402

07 08 09 10

2036

1802 3600 2087 4860

REQUALIFICACIÓ CAMÍ EXISTENT

245 2263 134 1660 1589 2035

800

NOU TRAÇAT 5 M

NOU TRAÇAT 3 M

TOTAL

1702 6227 5763 997 930 1585

637 321

2784 8811 5897 4041 2519 6824 3600 4123 4860 800


TERRITORI CARRAIXET

15

DOCUMENT IV: PROGRAMES

V

DOC. GRÀFICA

VI

TOTAL 44.259 ML VIA BLAVA

5022 m

12.349 m

12.349 m

3.512 m

13.692 m

VORA URBANA

958 m

5022 m

SIRGA CANALITZACIÓ

12.349 m

REQUALIFICACIÓ CAMÍ EXISTENT

12.349 m

NOU TRAÇAT 5 M

3.512 m

NOU TRAÇAT amplada adaptada T1,T2, T3

13.692 m

NOU TRAÇAT 3 M

958 m VALORACIÓ ECONÒMICA

AGENTS IMPLICATS

GOVERNANÇA

PRIORITAT DE LA LÍNIA

VORA URBANA Total: 140.000 € €

NOU TRAÇAT 5 M Total: 802.400 € €

SIRGA CANALITZACIÓ Total: 80.000 € €

NOU TRAÇAT

REQUALIFICACIÓ CAMÍ EXISTENT Total: 740.000 € €

NOU TRAÇAT 3 M Total:95.800€ €

Total:1.643.040€ €

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.Diputació de València.Municipis.

Taula del Carraixet


4 PROGRAMA 02. MILLORA DE LA MOBILITAT Línia 02 OBJECTIU ESPECÍFIC

DESCRIPCIÓ

CONNEXIONS URBANES I ACCESSOS Donar connexió als espais urbans amb la senda blava del Carraixet mitjançant sendes urbanes.

Per a aconseguir apropar el Carraixet a la població, es defineixen un conjunt de sendes urbanes que connecten els espais urbans més densament poblats amb la senda blava del Carraixet. - Connexió dels espais de centralitat de les poblacions amb el Carraixet. Es tracta de lligar les àrees de concentració d’activitats urbanes amb la via blava per millorar la mobilitat urbana i interurbana. - Connexió de la infraestructura verda urbana amb el corredor de rellevància regional que conforma el Carraixet. Els xicotets parcs urbans o zones verdes, les places i zones per a vianants, s’integren a una xarxa verda d’escala supramunicipal. - Afavorir la intermodalitat al voltant del Carraixet donant accessibilitat als espais de connexió de transport públic com ara les parades de metro. Cal aprofitar totes les possibilitats de mobilitat sostenible que es donen a l’àmbit d’estudi per millorar la funcionalitat dels sistemes de transport.

TRAM ACCIONS

09

Alboraia

08

Almàssera

08

Tavernes Blanques

08

Bonrepòs i Mirambell

06

Vinalesa

06

Montcada-Alfara

04

Bétera

01

Olocau


TERRITORI CARRAIXET

49

DOCUMENT III: PROPOSTES

TERRITORI CARRAIXET

17

DOCUMENT IV: PROGRAMES

zona de centralitat

corredor del Carraixet

zona de centralitat

DOC. GRÀFICA

VALORACIÓ ECONÒMICA

Es valora un pressupost de 80.000 euros per cada connexió per millorar l’accessibilitat i i la senyalètica horitzontal, vertical i panells informatius. Total: 640.000 €

AGENTS IMPLICATS

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.Diputació de València.Municipis.

GOVERNANÇA

Taula del Carraixet

PRIORITAT DE LA LÍNIA


4 PROGRAMA 02. MILLORA DE LA MOBILITAT Línia 03

ENCREUAMENTS-PASSOS/ACCESSOS AL BARRANC

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millorar l’accessibilitat, la continuïtat del pas i la seguretat del Barranc incorporant accions de impermeabilització com passos subterranis, passarel·les i accessos al llit.

DESCRIPCIÓ

Al llarg del procés de participació s’ha evidenciat la necessitat de solucionar la continuïtat del pas, millorar la seguretat viària, i donar espai al vianant. En la confluència amb la línia de metro a Almàssera i millorar seguretat en aquest punt. Es proposen actuacions com la construcció d’un túnel (un per cada banda del Barranc) evitant d’aquesta manera l’encreuament de la via per vianants i bicicletes. En l’encreuament de la CV-311 amb la via Xurra, punt també conflictiu, es proposa la instal·lació d’una passarel·la adjacent al pont existent, o millorar l’actual pont. L’antiga carretera de Barcelona (CV-300) en l’encreuament amb el Barranc entre Tavernes i Almàssera és un punt considerat conflictiu amb molt de trànsit però sense passos per als vianants. Concretament en aquest punt també es demana la millora ciclopeatonal. 01. Alboraia: Construcció d’una passarel·la sobre el Barranc per a donar continuïtat al carril bici de la “Via Xurra”. 02. Almàssera-Alboraia: Construcció d’un pas subterrani per cada banda de les motes del Carraixet -encreuament amb metro FGV- per a vianants i bicicletes. 03.Alboraia-Almàssera: Condicionament del carril bici paral·lel al pont del metro FGV. 04. Tavernes Blanques-Almàssera: Construcció d’una passarel·la de connexió entre els dos municipis (voltants del poliesportiu Tavernes-institut).

ACCIONS

05.Tavernes Blanques-Almàssera: Incorporació de pas peatonal CV-300 (Carretera Barcelona encreuament amb Barranc) i acondicionament espai per vianants. 06. Tavernes Blanques-Carpesa: Passarel·la Palmaret- Séquia de Rascanya. 07. Accessos al llit d’ús públic. Almàssera: Parc del Carraixet / Alboraia: Clot de Fretxina 08. Accessos al llit de gestió. Vinalesa-Carpesa-Benifaraig, i Alboraia. 09. Bonrepòs i Mirambell-Carpesa: Millorar el camí d’accés entre Bonrepòs i Carpesa. 10. Vinalesa-Alfara: Passarel·la/pont en l’encreuament amb la CV-304. 11. Montcada-Foios: Millorar la connexió del pas entre Montcada-Foios. Camí del Pla de Foios. 12. Passos CV-315 i CV-333.


TERRITORI CARRAIXET

19

DOCUMENT IV: PROGRAMES

DOC. GRÀFICA

VALORACIÓ ECONÒMICA

5 passarel·les: 540.000 € 2 passos subterranis: 140.000 € 5 accesos al llit: 210.000 € 4 millores de connexions-passos: 110.000 €

AGENTS IMPLICATS

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.Diputació de València.FGV. Municipis.

GOVERNANÇA

Taula del Carraixet

PRIORITAT DE LA LÍNIA


4 PROGRAMA 03. ÚS PÚBLIC Línia 01

NODES

OBJECTIU ESPECÍFIC

Definir una xarxa d’àrees de centralitat urbana amb connexions als mitjans de transport públic que milloren la funcionalitat de la via blava.

DESCRIPCIÓ

La xarxa composta per la via blava i les connexions urbanes comptarà amb una sèrie de nodes per tal d’organitzar l’experiència del paisatge. Aquests nodes amb caràcter distintiu tindran un emplaçament i un disseny adequat a la funció dins de la xarxa. Els nodes són els espais urbans de centralitat que tindran una relació més directa amb el Carraixet. Són les entrades o eixides principals, llocs de confluència del sistema de mobilitat, dels recursos i dels equipaments i dotacions. Des d’aquests nodes es pot anar a descobrir el territori del Carraixet, arribar als pobles i entrar als nuclis urbans.

01. Node d’Olocau. ACCIONS

02. Node de Bétera. 03. Node d’Alfara del Patriarca. 04. Node de Vinalesa. 05. Node Bonrepòs i Mirambell. 06. Node Tavernes Blanques. 07. Node Almàssera. 08. Node d’Alboraia.


TERRITORI CARRAIXET

21

DOCUMENT IV: PROGRAMES

RUTA 2: VALÉNCIA - B. CARRAIXETPARC NATURAL SERRA CALDERONA

DOC. GRÀFICA

NODE ALBORAIA

NODE ALMÀSSERA

Alboraia

Almàssera

VALORACIÓ ECONÒMICA

Millores als nodes: 240.000 €

AGENTS IMPLICATS

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Turisme Comunitat Valenciana. Diputació de València. Mancomunitat del Carraixet. Municipis.

GOVERNANÇA

Taula del Carraixet

PRIORITAT DE LA LÍNIA

Tavernes Blanques


4 PROGRAMA 03. ÚS PÚBLIC Línia 02

PUNTS DE TROBADA

OBJECTIU ESPECÍFIC

Definir una xarxa d’espais de trobada al llarg del traçat del Barranc en llocs d’interés i amb equipaments d’ús públic per a gaudir del paisatge.

DESCRIPCIÓ

Els punts de trobada són xicotets espais públics que van apareixent estratègicament al llarg de la xarxa on es pot localitzar informació de les possibles connexions i del paisatge. Estan equipats amb mobiliari (bancs, aparcaments de bicicletes), vegetació, punt d’aigua. La ciutadania ha proposat la instal·lació de punts de trobada o zones de descans en llocs determinats (Tavernes Blanques-Almàssera, Ermita dels Peixets, CarpesaBenifaraig) per a millorar la proposta inicial. En total es disposarà de 19 punts de trobada al llarg del recorregut. TRAM

ACCIONS

Nom-ubicació

01

Olocau- antic llavador (Bassa de l’Amara)

02

Olocau entorn de Mas del Capellà

03

Portacoeli-Pedralvilla- La Manguilla-Pla de Colom

03

Lloma Llarga-Tòs Pelat

04

Bétera-Junqueral

04

Bétera-Barranquet

05

Bétera-Bofilla

05

Mas Blau

06

Montcada-Pont Sec

06

Alfara-Paretó

06

Alfara-Vinalesa-(el Calvari)

06

Vinalesa-Pi de l’Anell

07

Carpesa-Benifaraig-Pou de Sant Pere

08

Bonrepòs i Mirambell-Carpesa

08

Tavernes-Almàssera-Bonrepòs (antiga zona militar)

09

Almàssera-Capelleta dels Peixets

09

Alboraia-Escorxador (triangle)

09

Alboraia-Peixets

Superfície

60-20 m 2


TERRITORI CARRAIXET

23

DOCUMENT IV: PROGRAMES

Punt de trobada

DOC. GRÀFICA

V

VI Punt d’aigua

Aparcament de bicis Informació

Vegetació Espai públic

60-20 m 2

VALORACIÓ ECONÒMICA

18 punts de trobada: 160.000 €

AGENTS IMPLICATS

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Turisme Comunitat Valenciana. Diputació de València. Mancomunitat del Carraixet. Municipis.

GOVERNANÇA

Taula del Carraixet

PRIORITAT DE LA LÍNIA


4 PROGRAMA 03. ÚS PÚBLIC Línia 03

ESTACIONS

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millorar la funcionalitat de la xarxa amb senyalètica/informació i equipaments mínims.

DESCRIPCIÓ

Les estacions s’ubicaran als encreuaments de la xarxa amb altres traces del paisatge. La seua funció principal és que la persona puga mantindre l’orientació al llarg de tot el recorregut.

Aquestes estacions necessiten la col·locació de senyalètica. S’instal·laran 19 estacions al llarg del recorregut del Barranc, als encreuaments amb altres vies com la Via Xurra, l’Anell Verd o amb altres vies peatonals/ciclistes.

Àrea d’ubicació d’estacions Olocau (CV-333) Olocau (Pirotecnia Caballer) La Pobla de Vallbona-Urbanitzacions La Pobla de Vallbona-Pla d’Aljubs

ACCIONS

Portaceli Bétera_Barranquet Bétera_Horta Vella Bétera_Els tres Barrancs Bétera_Bofilla Montcada-Mas Blau Montcada-Pont Sec Montcada-Foios Vinalesa (Anell Verd) Tavernes Blanques-Palmaret Bonrepòs i Mirambell (Anell Verd) Alboraia- Almàssera (Via Xurra)


TERRITORI CARRAIXET

25

DOCUMENT IV: PROGRAMES

DOC. GRÀFICA

Estació Espai de descans

Punt d’aigua

Aparcament de bicis

Informació

VI

V

20-10 m 2

Senyalètica VALORACIÓ ECONÒMICA

18 estacions. : 60.000 €

AGENTS IMPLICATS

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Turisme Comunitat Valenciana. Diputació de València. Mancomunitat del Carraixet. Municipis.

GOVERNANÇA

Taula del Carraixet

PRIORITAT DE LA LÍNIA


4 PROGRAMA 03. ÚS PÚBLIC Línia 04

RECURSOS D’INTERÉS

OBJECTIU ESPECÍFIC

Desenvolupar actuacions de senyalització per a posar en relació i coordinar els elements de patrimoni natural, cultural i agrícola vinculats al Barranc.

DESCRIPCIÓ

El Carraixet és, a més d’un corredor verd, un eix de connexió cultural i històric. En el seu àmbit es poden trobar nombrosos elements que formen part del patrimoni cultural, com a elements hidràulics, etnogràfics, arquitectònics (religiosos, civils, militars), arqueològics (jaciments); i paratges naturals que són, al seu torn, recursos d’interés visual i paisatgístic. Els punts o recursos d’interés són punts sobre els quals se’ls dona informació mitjançant una senyalització en referència al patrimoni i paisatge, dels més representatius i vinculats al Barranc del Carraixet.

ACCIONS

Nom recurs d’interés

Nom recurs d’interés

Caràcter Classif.

01

Puntal dels Llops

N/A

C-I

06

El Paretó

H

M

01

Penyeta Roja

N

C-I

06

H/E

C-I

01

Les Macollaes

N

C-I

El Cano-RAM-Molí d’Alfara

06

Creueta del Barranc

A

C-I

01

Llavador Bassa de l’Amara

H

I

08

Ermita S. Joan

A

C-I

01

Presa d’Olocau

H

M-C

06

Pi de l’Anell-Devesa

N/H

C-I

02

B. de Zafra

N

C-I

06

Reial Fàbrica de la Seda A/E

C-I

03

La Manguilla i Pla de Colom

N

C-I

07

Casa de la Serena

A

I

03

Tòs Pelat

N/A

C-I

07

Alqueria del Pi

E

C-I

04

Junqueral

N

C-I

07

Pou de Sant Pere

H/E

C-I

A

C-I

A

C-I

TRAM

TRAM

04

Carrasca del Penyot

N

M

08

04

Vil·la d’Horta Vella

A/E

C-I

08

04

Pi dels tres Barrancs

N

C-I

08

05

Torre Bofilla

N/A

C-I

05

Mas Blau (Trinxeres)

A/E

05

Mas de Moròder

A/E

06

Pont sec-Bassa de la Mina

06

Paretetes dels Moros

Església d’Adbó i Senén Cementeri dels Ajusticiats/Ermita D.

Caràcter

Classif.

A

C-I

08

Creu d’Almàssera Capelleta Peixets i Clot de Fretxina

N/A

C-I

C-I

09

Clot de la Caldera

N

C-I

C-I

09

Escorxador d’Alboraia

E

C-I

N

C-I

09

Ermita S. Cristòfol

E

C-I

N/A

C-I

10

Ermita i Paratge dels Peixets

N/A/E

M-I-C

Caràcter recurs: natural (N), arquitectònic (A), recurs etnogràfic (E) i hidràulic (H) Classificació: C-I (Connexió-Interpretació), I (Informació), M (Mirador)


TERRITORI CARRAIXET

27

DOCUMENT IV: PROGRAMES

DOC. GRÀFICA

VALORACIÓ ECONÒMICA

AGENTS IMPLICATS

GOVERNANÇA

PRIORITAT DE LA LÍNIA

Posada en valor de 34 recursos: 80.000 €

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Turisme Comunitat Valenciana. Diputació de València. Mancomunitat del Carraixet. Municipis.

Taula del Carraixet


4 SERVEIS DE PROVISIÓ

SERVEIS DE SUPORT

SERVEIS DE REGULACIÓ

SERVEIS CULTURALS


TERRITORI CARRAIXET DOCUMENT IV: PROGRAMES

PROGRAMES EN ÀREES D’ACTUACIÓ PREFERENT AAP 01 AAP 02

AAP 03

PORTA D’ENTRADA A LA CALDERONA. OLOCAU. TRAM 01 EL FORCALL. ENCREUAMENT DE CAMINS DE L’AIGUA. BÉTERA. TRAM 04 PARC DE L’AIGUA. FOIOS, MONTCADA,ALFARA I VINALESA. TRAM06

AAP 04

PARC DEL CARRAIXET. TAVERNES BLANQUES, BONREPÒS I MIRAMBELL I ALMÀSSERA. TRAM08

AAP 05

PARC AGRARI DE PEIXETS. ALBORAIA. TRAM 10

29


4 AAP 01

PORTA D’ENTRADA A LA CALDERONA TRAM 01. MUNICIPI: OLOCAU OBJECTIU ESPECÍFIC

Establir un node de la Via Blava del Carraixet a la localitat d’Olocau com a Porta d’entrada al Parc Natural de la Serra Calderona.

DESCRIPCIÓ

El casc urbà d’Olocau ha sigut requalificat mitjançant accions de renovació que han fet d’aquesta xicoteta localitat un espai visitat per moltes persones de l’àrea metropolitana de València. Ara bé la seua relació amb el Barranc, com altres llocs, roman una qüestió pendent de resoldre. De la mateixa manera, la ronda de la CV-25 ha generat una fragmentació de les parcel·les agrícoles de les hortes d’Olocau. La proposta per la AAP és una actuació integral que contempla la requalificació del Carraixet al seu pas per la localitat, la connexió de la Via Blava amb les sendes del municipi i del Parc Natural de la Calderona i recuperar el paisatge urbà de la façana d’Olocau i el paisatge agrari de les Macollades.

ACCIONS

• Integració de la Via Blava del Carraixet al marge dret del Barranc. • Eliminació de l’Arundo Donax i implantació de vegetació de ribera al Barranc. • Millora de la connexió d’Olocau amb el Barranc amb tres punts d’accés directe des del nucli urbà. • Revaloritzar les hortes i posar en valor les macollades, garroferes emblemàtiques que encara viuen a Olocau. • Connexió de la Via Blava amb la xarxa de sendes que penetren al Parc Natural de la Calderona.

VALORACIÓ ECONÒMICA

Àmbit d’actuació: 1,5 ha. / Total: 800.000 €

AGENTS IMPLICATS

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Diputació de València. Municipi d’Olocau.

PRIORITAT DE LA LÍNIA


TERRITORI CARRAIXET DOCUMENT IV: PROGRAMES

DOC. GRÀFICA Porta d’entrada a La Calderona A A P 01

Olocau

Node_OLOC AU

31


4 AAP 02

EL FORCALL. ENCREUAMENT DE CAMINS DE L’AIGUA TRAM 04. MUNICIPI: BÉTERA OBJECTIU ESPECÍFIC

Bétera és la ròtula entre la Calderona i l’Horta, un espai de centralitat a la comarca amb connexió per metro. L’objectiu principal és requalificar l’entorn del Carraixet a Bétera com a espai natural i cultural.

DESCRIPCIÓ

Tant el patrimoni al voltant de Bétera com ara la Torre Bofilla o el propi nucli històric, així com espais singulars com l’encreuament entre els tres Barrancs: Nàquera, Portacoeli i Carraixet, poden suposar l’activació d’un territori desconegut per a la gran part de la població de l’àrea metropolitana de València.

ACCIONS

• Integració de la Via Blava del Carraixet al marge dret del Barranc. • Eliminació de l’Arundo Donax i implantació de vegetació de ribera al Barranc. • Posada en valor de la vora urbana de Bétera i la seua relació amb el Barranc. • Posada en valor de la fita geogràfica de l’encreuament dels tres Barrancs, el Forcall. • Posar en valor el patrimoni dispers al territori com ara la Torre Bofilla.

VALORACIÓ ECONÒMICA

AGENTS IMPLICATS PRIORITAT DE LA LÍNIA

Àmbit d’actuació: 4 ha. / Total: 350.000 € Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Turisme Comunitat Valenciana. Diputació de València. Mancomunitat del Carraixet. Municipi de Bétera.


TERRITORI CARRAIXET DOCUMENT IV: PROGRAMES

DOC. GRÀFICA B. de ra

que

Els Tres Barranc s B.de Portacoeli

ixet

arra

el C

B. d

Torre Bofilla

33


4 AAP 03

PARC DE L’AIGUA TRAM 06. MUNICIPIS: FOIOS, MONTCADA,ALFARA DEL PATRIARCA I VINALESA OBJECTIU ESPECÍFIC

DESCRIPCIÓ

Assajar una proposta de parc inundable a l’espai que major aptitud presenta per a implantar solucions basades en la natura. Aquest parc de l’aigua es compon de dos espais principals. Una zona inundable en períodes de retorn menors amb un ús públic extensiu i una zona de vora urbana a Vinalesa només inundable pel període de retorn de 500 anys. En un dels espais crítics des del punt de vista del desbordament del Carraixet a les últimes crescudes, es planteja una reconfiguració geomorfològica d’una zona que en l’actualitat presenta importants alteracions de la topografia. La proposta de parc inundable s’ajusta a la zona de flux preferent i a les àrees inundables per als períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys. Suposa l’oportunitat de restaurar un espai degradat i millorar la funcionalitat hidràulica de la interfase llera natural-canalització.

ACCIONS

• Reconfiguració geomorfològica. Implantació de sistemes de vegetació. • Millora del pas de la CV-304. Necessitat de viaducte. • Implantació d’itineraris naturalístics. • Posada en valor de la Reial Séquia de Montcada

VALORACIÓ ECONÒMICA

Àmbit d’actuació: 11,80 ha. / Total: 4.900.000 €

AGENTS IMPLICATS

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Diputació de València. Mancomunitat del Carraixet. Municipis de Vinalesa, Foios i Alfara del Patriarca.

PRIORITAT DE LA LÍNIA


TERRITORI CARRAIXET DOCUMENT IV: PROGRAMES

DOC. GRÀFICA

Làmina d’aigua permanent Làmina d’aigua temporal T: 10 ANYS T: 50 ANYS T: 100 ANYS T: 500 ANYS

Parc inundable / Espai verd extensiu Infraestructura verda de restauració Espai agrari / Vora urbana Infraestructura verda urbana

35


4 AAP 04

PARC DEL CARRAIXET TRAM 08. MUNICIPIS: TAVERNES BLANQUES, BONREPÒS I MIRAMBELL I ALMÀSSERA OBJECTIU ESPECÍFIC

Renaturalització dels trams més durs de la canalització del Carraixet. Millorar l’accessibilitat al Barranc mantenint la seguretat per a béns i persones incorporant accions d’impermeabilització com passos subterranis, passarel·les i accessos al llit.

DESCRIPCIÓ

Al llarg del procés de participació s’ha evidenciat la necessitat de teixir vincles entre la ciutadania i el Barranc així com solucionar la continuïtat del pas, millorar la seguretat vial, i donar espai al vianant. En la confluència amb la línia de metro d’Almàssera, millorar la seguretat en aquest punt. Es proposen actuacions com la construcció d’un túnel (un per cada banda del Barranc) evitant d’aquesta manera l’encreuament de la via per vianants i bicicletes. En l’encreuament de la CV-311 amb la via Xurra, punt també conflictiu, es proposa la instal·lació d’una passarel·la adjacent al pont existent o millorar l’actual pont. En aquest tram és important.

ACCIONS

L’antiga carretera de Barcelona (CV-300) en l’encreuament amb el Barranc entre Tavernes i Almàssera és un punt considerat conflictiu amb molt de trànsit, però sense passos de vianants. Concretament en aquest punt també es demana la millora ciclopeatonal. • Disminuir els pendents dels talussos del Barranc per afavorir la implantació de vegetació. • Incorporar les zones verdes adjacents de Tavernes, Almàssera i Bonrepòs i Mirambell actuals i futures al corredor verd de l’Carraixet. • Afavorir l’accés a la llera i el pas d’un costat a l’altre del Barranc.

VALORACIÓ ECONÒMICA

Àmbit d’actuació: 6,8 ha / Total: 3.100.000 €

AGENTS IMPLICATS

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Diputació de València. Municipis de Tavernes Blanques, Almàssera i Alboraia.

PRIORITAT DE LA LÍNIA


TERRITORI CARRAIXET DOCUMENT IV: PROGRAMES

DOC. GRÀFICA

37


4 AAP 05

PARC AGRARI DE PEIXETS

OBJECTIU ESPECÍFIC

El municipi d’Alboraia impulsa el Parc Agrari de Peixets a la desembocadura de Peixets amb l’assistència tècnica de Projar i Cercle. Aquesta actuació entronca amb la filosofia del PDC d’aplicar solucions basades en la natura per afavorir la multifuncionalitat del paisatge amb la provisió de diferents serveis ecosistèmics.

DESCRIPCIÓ

La proposta desenvolupa una zona recollida en el planejament com a xarxa primària dotacional de zona verda. Aquest espai al seu torn queda afectat pel PATIVEL, el PAT de l’Horta i la Llei de l’Horta. Aquests instruments permeten la definició de zones verdes complint amb una sèrie de paràmetres com el manteniment de la zona verda. La proposta defineix la restauració de tot el front marítim a través d’un cordó dunar que millore la resiliència del paisatge. De la mateixa manera s’integra un aiguamoll artificial que col·labore a millorar la qualitat de les aigües abocades a la mar. Aquest espai conté un lloc d’alt valor cultural en el Carraixet com és l’Ermita dels Peixets, història que s’allotja en l’imaginari col·lectiu de les poblacions d’Alboraia i Almàssera. Aquest tram de costa al mateix temps pot ser un refugi natural dins de l’àrea metropolitana de València.

ACCIONS

• Restauració del sistema dunar. • Implantació de l’aiguamoll artificial. • Conservació del sistema agrari. Séquies i camins. • Requalificació de l’entorn de l’Ermita de Peixets.

VALORACIÓ ECONÒMICA

Àmbit d’actuació: 18 ha / Total: 3.000.000 €

AGENTS IMPLICATS

Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Ministeri-Demarcació de Costes. Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Diputació de València. Municipis de Tavernes Blanques, Almàssera i Alboraia.

PRIORITAT DE LA LÍNIA


TERRITORI CARRAIXET DOCUMENT IV: PROGRAMES

DOC. GRÀFICA

Proposta impulsada pel municipi d’ Alboraia. Projar-Cercle.

39


4 PROGRAMA 01. MILLORA DEL PAISATGE

TOTAL COST

Línia 01

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE VEGETACIÓ.ARBRAT

Línia 02

ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES

1.653.000 €

Línia 03

RESTITUCIÓ GEOMORFOLÒGICA I NETEJA D’ABOCAMENTS

2.020.000 €

605.400 €

Subtotal

4.278.400 €

PROGRAMA 02. MILLORA DE LA MOBILITAT Línia 01

IMPLANTACIÓ VIA BLAVA DEL CARRAIXET

Línia 02

CONNEXIONS URBANES I ACCESSOS

Línia 03

ENCREUAMENTS-PASSOS/ACCESSOS AL BARRANC

3.501.240 €

640.000 €

1.000.000 € Subtotal

5.141.240 €

PROGRAMA 03. ÚS PÚBLIC Línia 01

NODES

Línia 02

PUNTS DE TROBADA

Línia 03

ESTACIONS

Línia 04

RECURSOS D’INTERÉS

240.000 € 160.000€

60.000€

80.000 € Subtotal

540.000 €


TERRITORI CARRAIXET DOCUMENT IV: PROGRAMES

PROGRAMES EN ÀREES D’ACTUACIÓ PREFERENT AAP 01 AAP 02

TOTAL COST

PORTA D’ENTRADA A LA CALDERONA. OLOCAU.

800.000 €

TRAM 01 EL FORCALL. ENCREUAMENT DE CAMINS DE L’AIGUA. BÉTERA.

350.000 €

TRAM 04

AAP 03

AAP 04

4.900.000 €

PARC DE L’AIGUA. FOIOS, MONTCADA,ALFARA I VINALESA TRAM06 PARC DEL CARRAIXET. TAVERNES BLANQUES, BONREPÒS I MIRAMBELL I ALMÀSSERA

3.100.000 €

TRAM08

AAP 05

3.000.000 €

PARC AGRARI DE PEIXETS. ALBORAIA. TRAM 10 Subtotal

12.150.000 €

TOTAL Programes per estratègies Programes en àrees d’actuació preferent

9.959.640 € 12.150.000 €

TOTAL PDC

22.109.640 €

10 anualitats

2.210.964 € /any

41


PLA DIRECTOR DEL BARRANC DEL CARRAIXET

TERRITORI CARRAIXET PDC DOCUMENT IV. PROGR AMES D’ACTUACIÓ

Profile for cercle

04_PDCARRAIXET_PROGRAMAS DE ACTUACIÓN  

04_PDCARRAIXET_PROGRAMAS DE ACTUACIÓN  

Profile for cercle3
Advertisement