Page 1

TERRITORI

´ DENIA

DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DIRECTRIUS ESTRATÉÈGIQUES DEL PLA GENERAL DE DÉNIA

01

Estructura i caràcter

TERRITORIDÉNIA

Pensa en futur

TERRITORIDÉNIA és el procés de participació impulsat per l’ajuntament de Dénia per a debatre les directrius estratègiques del nou pla general. Abans de formalitzar un document per a iniciar la tramitació del pla general, el govern actual ha volgut obrir a la ciutadania el treball tècnic desenvolupat fins al moment. Per això els ciutadans tindran l’oportunitat d’opinar sobre les propostes que s’estan plantejant des de l’inici de la redacció del pla. El procés de participació denominat “TERRITORIDÉNIA: Pensa en futur >>” planteja obrir el debat del model que els ciutadans volen per al seu territori en el futur. Sovint, la discussió sobre el desenvolupament territorial s’ha cenyit a qüestions urbanístiques en un context en el qual els creixements urbans suposaven la qüestió més important pel seu gran impacte econòmic, social i ambiental. En l’actualitat, la generació del model territorial ha d’enriquir el discurs més enllà del desenvolupament urbà.

Pensa en futur TERRITORIDENIA és un procés participatiu per a debatre el model territorial que desitgen els ciutadans de Dénia per al futur

Un territori que no segueix un full de ruta, està condemnat a seguir l’ordre marcat per les xicotetes decisions que malbaraten d’una visió de conjunt. Es planteja per a Dénia un gran repte: definir un model de territori de manera col·lectiva, implicant als habitants i visitants d’aquest municipi costaner. En l’actualitat el planejament urbà a Dénia es caracteritza per l’absència d’una eina de gestió territorial consistent. Després d’anys d’una accelerada dinàmica d’ocupació del territori, existeix la possibilitat a dia d’avui de planificar el territori des d’una òptica global.

¡ PA R T I C I PA !

QUATRE PAISATGES 1. PAISATGES NATURALS

Dénia es caracteritza pels seus quatre paisatges: 1. Els paisatges naturals on destaca la figura del Montgó. 2. Els paisatges agraris de regadiu i de secà. 3. Els paisatges urbans que van des d’emplaçaments històrics a desenvolupaments més recents i 4. El mar i la costa com a paisatge de major dinamisme i atracció.

2. PAISATGES AGRARIS

3. PAISATGES URBANS

4. MAR MEDITERRANI

Q U AT R E PA I S AT G E S Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva

Les Deveses

4. MAR MEDITERRANI

LIC L’Almadrava

Paisatges de costa, platges i

Racons

penya-segats. Port de Dénia.

Ri u

Façana marítima. Les Marines

Serra Segària LIC Valls de la Marina

Riu Gir o

Zona humida del Racons na

Dénia

Reserva Natural dels fons marins del Cap de Sant Antoni

2. PAISATGES AGRARIS Paisatges de regadiu i de secà.

La Xara

Les Rotes

Cítrics i vinyes. Patrimoni rural. Memòria.

Parc Natural del Montgó

Jesús Pobre

2. PAISATGES URBANS

Dénia, centre històric. Nuclis tradicionals

1. PAISATGES NATURALS El Montgó - l’icona en el

de la Xara y Jesús Pobre. Urbanitzacions

paisatge. La muntanya. Marjal,

en la costa y la muntanya.

dunes i paratges recòndits.

Riu G rgos o

Serra de les Cel·letes

N

P R E S E R VA R , C O N N E C TA R I P O S A R E N VA L O R E L S 4 G R A N S PA I S AT G E S D E L T E R R I TO R I D E D É N I A

TERRITORI

´ DENIA Pensa en futur

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA SOBRE LES DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES DEL PLA GENERAL DEL MUNICIPI DE DÉNIA

www.TERRITORIDENIA.es


TERRITORI

´ DENIA

DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DIRECTRIUS ESTRATÉÈGIQUES DEL PLA GENERAL DE DÉNIA

02

Reptes i transformacions

TERRITORIDÉNIA

Pensa en futur

Les transformacions que ha patit el paisatge de Dénia obliga a una reflexió sobre el model a seguir en el futur. Pensa en futur >> és una crida a la participació propositiva per a definir com s’imaginen els ciutadans el futur del territori. El caràcter de Dénia està sostingut per ancoratges del seu passat. El seu patrimoni natural i cultural és un recurs finit. El futur ha de compatibilitzar progrés i caràcter, dinamisme i cautela.

C A N V I S E N E L PA I S AT G E

1880

Colección Díaz Prosper

1930

1950

50’

60’

Les grans transformacions del mosaic paisatgístic de Dénia han sigut: 1. Transformació de la matriu agrícola: el secà, avui dia relicte, va deixar pas a una agricultura de regadiu que amb el cítric com a màxim exponent, va ocupar la plana del riu Girona. 2. Canvis en el sistema d’assentament urbà: Dénia consta de diferents teixits urbans que han modificat dràsticament la fisonomia del paisatge. La ciutat va patir importants eixamples, la costa va ser ocupada per urbanitzacions, la matriu agrícola va quedar esguitada per habitatges unifamiliars i les vessants del Montgó acullen en la actulidad nombrosos habitatges unifamiliars.

Davant aquesta transformació sobtada i intensa del territori, és necessària una reflexió col·lectiva sobre el model que ha de seguir el territori de Dénia en el futur.

UN NOU PLA

1972

S’inicia un nou pla... en quin moment estem? ESTEM ACÍ

Es planteja un procés de participació previ a la tramitació del pla

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Fase preparatòria

Elaboració del Pla

Verificació

DOCUMENT CONSULTIU Incorporarà els resultats de la participació

Pla General Municipal d’Ordenació

ANTECEDENTS DE LA PLANIFICACIÓ A DÉNIA

VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA GENERAL INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC (EATE)

PARTICIPACIÓ PÚBLICA

- Aprovació Definitiva del Conseller en 1991 - Text Refós en 1992

PLA GENERAL

RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA

Incorporarà els resultats de la participació

MEMORIA AMBIENTAL/ Declaració Ambiental Estratègica

DOCUMENT DE REFERÈNCIA (DR) DOCUMENT D’ABAST DE L’ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC (DAEATE)

Pla General d’Ordenació Urbana

1990-1992

Preparació de la versió preliminar del pla

Criteris i condicionants

G VA MUNICIPI

El Pla General de la dècada dels 2000 va quedar anul·lat judicialment i actualment el territori de Dénia es troba sense un full de ruta, sense un programa a seguir. A l’empara d’un règim urbanístic transitori, es necessita ara una eina que s’ajuste a les necessitats urbanes i de creixement, en el marc general de la infraestrucutura verda, de les previsions d’evolució demogràfica i de la nova realitat socioeconòmica.

Context “desarrollista”. Residencial i Turístic

Tracta d’incorporar determinacions per al Sòl No Urbanitzable, Sòl Urbà excepte La Xara i Jesús Pobre en 1990, ajustada aquesta qüestió en 1991.

SENTÈNCIA TRIBUNAL SUPREM DE 2000, QUE ANUL·LA EL PGOU 2000

Aprovació Definitiva del PGOU

Nova exposició al públic, en compliment de la Sentència de l’any 2000.

SENTÈNCIA DE TSJ 2003, QUE ANUL·LA EL PGOU DE l’ANY 2000 20052007

Pla General Transitori (inclou en 2007 una correcció d’errors)

Fins 5 pròrrogues per part de la Generalitat

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM 2012, QUE ANUL·LA EL PGT 2009-2011 2012

Concert Previ del Pla General Versió Preliminar del Pla General

2013

Règim Urbanístic Transitori (RUT)

20142015

Projecte de Pla General Estructural (PGE)

Adaptació a LOTUP. Procés participatiu Agenda 21

2016

Nou Pla General Estructural (PGE)

Procés participatiu

TERRITORI

´ DENIA Pensa en futur

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA SOBRE LES DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES DEL PLA GENERAL DEL MUNICIPI DE DÉNIA

Procés participatiu Agenda 21

Pla Vigent

TERRITORIDENIA.es

ESTEM ACÍ

www.TERRITORIDENIA.es


TERRITORI

´ DENIA

DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DIRECTRIUS ESTRATÉÈGIQUES DEL PLA GENERAL DE DÉNIA

03

Visió de futur / PROPOSTES

TERRITORIDÉNIA

Pensa en futur

Les propostes que seran debatudes s’estructuren en tres eixos: infraestructura verda, desenvolupament urbà sostenible i infraestructures i dotacions. L’arbre de línies d’acció i propostes s’enriquirà i es corregirà al llarg del procés de participació en funció de les propostes rebudes per part de la ciutadania.

Per a facilitar la comunicació de les línies d’acció, s’han definit tres eixos dels quals pengen les línies d’acció i d’aquestes alhora les propostes. D’aquesta manera es presenta a la ciutadania un arbre d’accions que podrà ser enriquit o corregit durant el procés de participació pública. El primer eix és el model d’Infraestructura verda que defineix el sistema territorial bàsic comformat pels següents espais: els àmbits i llocs de més rellevància i valor ambiental, cultural, agrícola i paisatgístic; les àrees crítiques del territori i la transformació del qual implique riscos o costos ambientals per a la comunitat; i l’entramat territorial de corredors ecològics i connexions funcionals que posen en relació tots els elements anteriors. El segon eix és el model de creixement urbà sostenible que defineix els creixements urbans que han de realitzar-se, d’acord als criteris d’ocupació racional del sòl que marca l’estratègia territorial de la Comunitat Valenciana. De la mateixa manera, s’atén a la necessitat de completar els teixits urbans que han quedat pendents de desenvolupament tenint en compte la seua aptitud.

DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES DE DESENVOLUPAMENT URBÀ

PLA GENERAL

01 02 03

MODEL D’INFRAESTRUCTURA VERDA [ 01_MIV ]

MODEL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE [ 02_MDUS]

MODEL D’IMPLANTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS [ 03_MDIE ]

El tercer eix és el model d’infraestructures i equipaments que defineix aquelles actuacions que han d’aportar a aquest territori, un millor sistema de comunicacions o una sèrie de dotacions que milloren la qualitat de vida dels ciutadans.

PARTICIPACIÓ I GOBERNANÇA TERRITORIAL TERRITORIDÉNIA és el procés que articularà la participació pública el pla general

TERRITORI

DÉNIA

01.01

01.02

PROTECCIÓ DELS PAISATGES DE VALOR

CONNECTIVITAT DEL TERRITORI

02.01

01.03

03.01

INTEGRAR ELS NOUS CREIXEMENTS

SISTEMA D’ESPAIS VERDS & MOBILITAT

02.02

01

INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

03.02 ÀREES DE DINAMITZACIÓ PER A l’ECONOMIA

03.03

COMPLETAR TEIXITS URBANS

INFRAESTRUCTURA VERDA

02.03

REFORMAR ESPAIS URBANS

EQUIPAMENTS PÚBLICS

03

INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

02

DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE

TERRITORI

DÉNIA

TERRITORI

´ DENIA Pensa en futur

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA SOBRE LES DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES DEL PLA GENERAL DEL MUNICIPI DE DÉNIA

www.TERRITORIDENIA.es


TERRITORI

´ DENIA

DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DIRECTRIUS ESTRATÉÈGIQUES DEL PLA GENERAL DE DÉNIA

04

Infraestructura Verda

TERRITORIDÉNIA

Pensa en futur

MODEL D’INFRAESTRUCTURA VERDA [ 01_MIV ] Sistema territorial bàsic compost pels següents espais: els àmbits i llocs de més rellevància, valor ambiental, cultural, agrícola i paisatgístic; les àrees crítiques del territori de transformació, del qual implique riscos o costos ambientals per a la comunitat; i l’entramat territorial de corredors ecològics i connexions funcionals que posen en relació tots els elements anteriors. Els elements que es proposen per a la seua formalització i connexió per al Pla General de Dénia, pivotaran al voltant de tres línies d’acció: 1) Protegir: Partint dels Espais Naturals Protegits, s’assimilaran altres àmbits de valor natural o cultural com els paisatges agraris tradicionals de la Plana o l’entorn de Jesús Pobre. 2) Connectar: Amb l’objecte de minimitzar la fragmentació del paisatge, es proposen connectors paisatgístics i ecològics que protegisquen la continuïtat del paisatge. 3) Sistema d’Espais Verds i Mobilitat: Es proposa una malla d’espais verds urbans per a Dénia interconnectats, mitjançant la reserva d’espais verds tant de qualiatit com de qualitat, i s’aposta per la mobilitat per als vianants i la configuració d’un model de transport urbà més sostenible i equilibrat, afavorint espais per als vianants i creant vies verdes interurbanes.

01

MODEL DE INFRAESTRUCTURA VERDA [ 01_MIV ]

01.01 PROTECCIÓ DELS PAISATGES DE VALOR 01.01.01 Gestió-protecció dels espais naturals protegits 01.01.02 Paisatges naturals de valor 01.01.03 Paisatges culturals de valor

01.02 CONNECTAR ELS PAISATGES DE VALOR 01.02.01 Protecció dels corredors ecològics 01.02.02 Protecció dels corredors territorials

01.03 SISTEMA D’ESPAIS VERDS URBANS & MOVILIDAD 01.03.01 Creació del sistemes d’espais oberts urbans 01.03.02 Creació d’espais peatonals 01.03.03 Creació de vies de transport sostenible

Sistemes Dunares

Mar Mediterrani

Les Deveses

Ri

u

Racons

Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva

Les Marines

Vies verdes

SNUC

Serra Segària ZEPA-LIC Valls de la Marina

Riu Gir o

Zona humida del Racons

Sistemes Dunars

na

Reserva Natural Marina del Cap de Sant Antoni

Dénia

SNUEP

PLANA AGRÍCOLA DEL RIU GIRONA

Les Rotes A

La Xara

S

Les Rotes B

C U N

Les Rotes

Les Rotes C

Cova de la Punta de Benimàquia

La Pedrera

Cova de l´Andorial

Cueva de l’Aigua

Parc Natural del Montgó Barranc de l’Emboixar

Pinaret de Jesús

Jesús Pobre Tossal dels Molins

SNUEP VALL AGRÍCOLA DEL RIU GORGOS

INFRAESTRUCTURA VERDA

Riu G rgos o

Valor infraestructura verda

SNUEP Sòl no urbanitzable especial SNUC

protecció agropecuaria Sòl no urbanitzable comú

Connectors Connector paisatgístic

Serra de les Cel·letes

N

Connector PN Montgó

TERRITORI

´ DENIA Pensa en futur

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA SOBRE LES DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES DEL PLA GENERAL DEL MUNICIPI DE DÉNIA

www.TERRITORIDENIA.es


TERRITORI

´ DENIA

DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DIRECTRIUS ESTRATÉÈGIQUES DEL PLA GENERAL DE DÉNIA

05

Model urbà sostenible

TERRITORIDÉNIA

Pensa en futur

MODEL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE [02_MDUS] Els creixements han de ser compatibles amb l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana que marca el llindar màxim que no ha de ser superat per a dur a terme un ús racional del sòl.

Abans de plantejar qualsevol expansió urbana, Dénia ha de prioritzar els seus objectius a millorar i adaptar la ciutat preexistent, aprofundint en un desenvolupament urbà integrat, inclusiu, amb una visió global i exhaustiva de la ciutat (s’està fent un estudi en profunditat del consolidat), tenint en compte la necessitat de millorar l’acompliment econòmic, l’ecoeficiència i la cohesió social. Les propostes del Pla General aposten per la millora del teixit urbà existent, abans que per l’ocupació d’espais agraris o forestals. Es plantegen reformes d’espais urbans o completar “buits” que han quedat vacants o per consolidar dins de les trames urbanes. Els nous creixements que es proposen, de caràcter contingut, han de quedar justificats i confirmats en el procés de participació pública, sent claus per a la millora de la qualitat urbana.

02

MODEL DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE [ 02_MDUS]

02.01 INTEGRAR ELS NOUS CREIXEMENTS 02.01.01 Consolidament del nucli urbà Dénia 02.01.02 La Xara 02.01.03 Jesús Pobre

02.02 COMPLETAR TEIXITS URBANS 02.02.01 Sòls vacants 02.02.02 Sòls per consolidar

02.03 REFORMA D’ESPAIS URBANS 02.03.01 Centre històric de Dénia 02.03.02 Recuperació de peces urbanes

Les Deveses

02.02 Completar els teixits urbans de Les Marines i Les Deveses

Ri

u

Racons

Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva

Mar Mediterrani 02.03 Planificar el centre de DÉNIA

LIC L’Almadrava

02.01 Integrar els nous creixements de la ciutat de DÉNIA

Les Marines

Serra Segària ZEPA-LIC Valls de la Marina

Riu Gir o

Zona humida del Racons na

Dénia

La Xara

Reserva Natural dels fons marins del Cap de Sant Antoni

Les Rotes

La Pedrera Parc Natural del Montgó 02.01 Integrar els nous creixements de la Xara i Jesús Pobre

Jesús Pobre

02.02 Completar els teixits urbans de Les Rotes i Montgó

Riu G rgos o

Serra de les Cel·letes

N

TERRITORI

´ DENIA Pensa en futur

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA SOBRE LES DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES DEL PLA GENERAL DEL MUNICIPI DE DÉNIA

www.TERRITORIDENIA.es


TERRITORI

´ DENIA

DOCUMENT D’INICI PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DIRECTRIUS ESTRATÉÈGIQUES DEL PLA GENERAL DE DÉNIA

06

Infraestructures i equipaments

TERRITORIDÉNIA

Pensa en futur

MODEL D’IMPLANTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS [03_MDIE] Dénia ha de dotar-se de nous equipaments, infraestructures i dotacions, com a requisit indispensable per a articular el seu desenvolupament territorial i urbà.

Es tracta del nou esquelet que ha de subjectar el sistema d’assentaments proposat. Parlem de noves vies de comunicació, rondes i espais per als vianants, incloent zones d’aparcament, centres educatius o de formació, els equipaments culturals, esportius o d’oci. En aquesta categoria, contemplarem la previsió per al desenvolupament de noves activitats econòmiques, cas de l’ampliació del parc empresarial de Madrigueres o les zones terciàries del sector Platja-Torrecremada. I és que el ràpid desenvolupament urbà de la ciutat en els anys setanta i vuitanta del segle passat, ha generat greus mancances en quasi totes les matèries apuntades, per la qual cosa el model urbà plantejat, ha de contemplar substancials millores perquè siguen abordades amb urgència.

03

MODEL D’IMPLANTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES Y EQUIPAMENTS [ 03_MDIE ]

03.01. INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT 03.01.01 Creació de rondes. Vía parc & Connexió inter CVs. 03.01.02 Creació de nous accessos. Port & Madrigueres Nord.

03.02. ÀREES DE DINAMITZACIÓ PER A L’ECONOMIA 03.02.01 Ampliació W parc empresarial. 03.02.02 Zones comercials 03.03 DOTACIONS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 03.03.01 Noves estacions transport públic. Intermodal Caragusos & Bus Madrigueres. 03.03.02 Nous nodes d’estacionament. Bosc de Diana & Castell-auditori. 03.03.03 Definició de dotacions. Centre de esports, Auditori en el castell & parcel·la antic ambulatori.

LIC L’Almadrava

Mar Mediterrani

03.03.01. EST. BUS MADRIGUERES

03.01.01. VIA PARC DÉNIA

Les Marines

03.01.02. ACCÉS PORT

03.01.01. VIA PARC DÉNIA

AUDITORI PARKING

03.02.02. ZONA COMERCIAL DÉNIA

03.03.01. INTERMODAL CARAGUSOS

Dénia

Les Rotes

La Xara

03.01.01 CONNEXIÓ INTER CVs

La Pedrera

03.03.03 CENTRE DE ESPORTS

03.02.01 AMPLIACIÓ P. EMPRESARIAL

Jesús Pobre

N

TERRITORI

´ DENIA Pensa en futur

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA SOBRE LES DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES DEL PLA GENERAL DEL MUNICIPI DE DÉNIA

www.TERRITORIDENIA.es

Profile for cercle

PANELLS PARTICIPACIÓ PÚBLICA PG DÉNIA  

PANELLS PARTICIPACIÓ PÚBLICA PG DÉNIA  

Profile for cercle3
Advertisement