HRM i norsk arbeidsliv

Page 1


Innhold Forord................................................................................................................................. 5 Kapittel 1 HRM-feltets fremvekst og utviklingslinjer .............................................................. 13 HRM i kjølvannet av modernisering og industrialisering ......................................... 13 Fremveksten av menneskeorientert ledelse og organisasjon .................................. 15 Human resource-rammen ............................................................................................. 17 Organisasjonsutvikling på norsk ................................................................................... 20 Fra industriøkonomi til kunnskapsøkonomi ................................................................ 21 Oppsummering ................................................................................................................ 24 Kapittel 2 Et praktisk arbeidsfelt uten en klar profesjonsidentitet ....................................... 26 HRM-feltets faglige røtter .............................................................................................. 26 Et oppstykket kunnskapsfelt .......................................................................................... 28 HRM-feltets grunnsteiner .............................................................................................. 28 Personaladministrasjon eller HRM? ............................................................................. 30 Forvaltning, administrasjon og utvikling ...................................................................... 32 HRM-feltets konkrete saksområder ............................................................................. 34 Organiseringens innvirkning på arbeidsfeltet ............................................................ 35 Store og komplekse organisasjoner ............................................................................. 36 Små og enkle organisasjoner ......................................................................................... 40 Nettverksorganisering .................................................................................................... 41 En norsk arbeidsvirkelighet ............................................................................................ 43 Oppsummering ................................................................................................................ 46 Kapittel 3 Det moderne arbeidslivet ............................................................................................. 49 Fortid, samtid og fremtid ................................................................................................ 49 Brytning mellom ny og gammel tid .............................................................................. 50

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 7

20/05/2020 19:08


8 innhold

Teknologiens transformerende kraft ............................................................................ 53 HRM-arbeid i fremtiden ................................................................................................. 56 Vegring mot teknologi .................................................................................................... 57 Smartere måter å arbeide på ......................................................................................... 58 Behov for fleksibilitet ...................................................................................................... 60 Nye tilknytningsformer i arbeidslivet ........................................................................... 61 Kunnskapsmedarbeideren ............................................................................................. 63 Integrering av innvandrere ............................................................................................. 65 Likestillingslandet ............................................................................................................ 68 Likestillingsparadokset ................................................................................................... 69 Nytt syn på eldre arbeidstakere .................................................................................... 73 Seniorløftet ....................................................................................................................... 74 Oppsummering ................................................................................................................ 75 Kapittel 4 HRM-perspektiver ......................................................................................................... 77 Forklare, forstå og betrakte ved hjelp av teori ............................................................ 77 Strategiorientert HRM-politikk ..................................................................................... 78 Strategisk kompetanseledelse ...................................................................................... 79 Strategisk fokus ................................................................................................................ 80 Livsfaseorientert HRM-politikk ..................................................................................... 82 Et yrkesliv som går gjennom livsfaser .......................................................................... 83 Etablererfasen .................................................................................................................. 83 Den etablerte fase ........................................................................................................... 84 Avgangsfasen ................................................................................................................... 85 Læringsorientert HRM-politikk ..................................................................................... 87 Et mangesidet begrep ..................................................................................................... 88 Kunnskap og forståelse .................................................................................................. 90 Ferdigheter ........................................................................................................................ 91 Egenskaper, holdninger og verdier ................................................................................ 92 Mangfoldorientert HRM-politikk .................................................................................. 94 Begrepet mangfold .......................................................................................................... 94 Mangfold som organisatorisk ressurs ......................................................................... 95 Ledelse av mangfold ....................................................................................................... 95 Oppsummering ................................................................................................................ 96 Kapittel 5 Ledelse av mennesker ................................................................................................... 98 Ledelse i en kontekst med usikkerhet .......................................................................... 98 Det uforutsigbare menneske ......................................................................................... 99

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 8

20/05/2020 19:08


innhold 9

Personallederansvaret .................................................................................................... 100 Egenskaper hos personalledere .................................................................................... 101 Uvurderlige ferdigheter og egenskaper ....................................................................... 102 HRM-basert lederorientering ........................................................................................ 105 Personalledernes innvirkning på medarbeidernes motivasjon ............................... 106 Hva kan personalleder gjøre? ........................................................................................ 107 Ledernes handlingsrom .................................................................................................. 109 Destruktiv ledelse ............................................................................................................ 111 Lederutvikling ................................................................................................................... 113 Fremgangsmåte i utviklingsarbeidet ............................................................................ 114 Virker lederutvikling? ...................................................................................................... 115 Gode råd i forbindelse med lederutvikling .................................................................. 116 Oppsummering ................................................................................................................ 117 Kapittel 6 Anskaffelse av kompetanse ......................................................................................... 119 Intern og ekstern rekruttering ....................................................................................... 119 Et arbeidsmarked i bevegelse ........................................................................................ 120 Skal vi lyse ut? .................................................................................................................. 122 Intern eller ekstern rekruttering? .................................................................................. 123 Rekrutteringsfaser ........................................................................................................... 125 Jobbanalysen .................................................................................................................... 126 Søking og avgrensning etter aktuelle kandidater ....................................................... 128 Utvelgelse av kandidater ................................................................................................ 130 CV-sjekk ............................................................................................................................ 131 Intervju ............................................................................................................................... 132 Psykologiske jobbtester .................................................................................................. 133 Referansesjekk ................................................................................................................. 134 Hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver ........................................................................... 135 Når det er vanskelig å få tak i folk ................................................................................. 137 Hodejegere ........................................................................................................................ 138 Feilrekruttering ................................................................................................................. 139 Oppsummering ................................................................................................................ 141 Kapittel 7 Veien til det gode arbeidsmiljø .................................................................................... 142 Arbeidslivets grunnlov .................................................................................................... 142 Det psykososiale, fysiske og teknologiske .................................................................. 143 Helse, miljø og sikkerhet ................................................................................................ 145 Arbeidsulykker og helsefarlige arbeidsplasser ........................................................... 146

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 9

20/05/2020 19:08


10 innhold

Veier til det gode arbeidsmiljø ...................................................................................... 149 Jakten på det perfekte ..................................................................................................... 152 Varsling på arbeidsplassen ............................................................................................ 154 Ledere som skaper dårlig arbeidsklima ....................................................................... 158 Sykefraværsordning og mål på sykefravær ................................................................. 160 Røster i sykefraværsdebatten ........................................................................................ 162 Årsaker til sykefravær ..................................................................................................... 163 Oppsummering ................................................................................................................ 165 Kapittel 8 Kompetanseutvikling .................................................................................................... 167 Et kunnskapsbasert arbeidsliv ....................................................................................... 167 Kompetansebegrepet ..................................................................................................... 169 Kompetanse skaper vinnere og tapere ........................................................................ 172 Ledelse av kompetanse .................................................................................................. 173 Handlingskompetanse .................................................................................................... 175 Kompetanse i bevegelse ................................................................................................. 177 Opplæring og utvikling ................................................................................................... 179 Livslang læring ................................................................................................................. 182 Arbeidsplassen som læringsarena ............................................................................... 184 E-læring ............................................................................................................................. 186 Kartlegging av kompetansebehov ................................................................................ 187 Organisasjonslæring ....................................................................................................... 189 Oppbygging av læringskultur på arbeidsplassen ....................................................... 191 Oppsummering ................................................................................................................ 193 Kapittel 9 Mellommenneskelig samarbeid i organisasjoner ................................................... 195 Sosiale relasjoner på godt og vondt ............................................................................. 195 Lovregulering .................................................................................................................... 197 Samarbeidsevner ............................................................................................................. 198 Mellommenneskelig samspill ........................................................................................ 201 Positive konflikter ............................................................................................................ 204 Når samarbeidet rakner ................................................................................................. 205 Konflikters oppbygning ................................................................................................... 207 Hardt vær i Fædrelandsvennen og Morgenbladet ..................................................... 208 Makt og konflikt ............................................................................................................... 211 Ledelsens rolle .................................................................................................................. 213 Konflikthåndtering ........................................................................................................... 215

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 10

20/05/2020 19:08


innhold 11

Læring av konflikter ......................................................................................................... 216 Oppsummering ................................................................................................................ 217 Kapittel 10 Karrierens mange veier ................................................................................................. 219 Et viktig og usikkert valg ................................................................................................. 219 HRM-perspektiv på karriere .......................................................................................... 221 Karrierestigen ................................................................................................................... 225 Karriereløft ........................................................................................................................ 227 Livslang karriereveiledning ............................................................................................ 230 Karriereråd i et skiftende arbeidsmarked .................................................................... 233 Når karrieren slår feil ...................................................................................................... 234 Utradisjonelle karriereveier ............................................................................................ 236 Oppsummering ................................................................................................................ 239 Kapittel 11 Innsatsstyring med ris og ros ...................................................................................... 240 Vurdering av personalets arbeidsinnsats .................................................................... 240 Det er forskjell på medarbeidere .................................................................................. 242 To syn på styring av arbeidsinnsats ............................................................................. 243 Belønning grunnlagt i ytre motivasjon ......................................................................... 245 Hvordan virker prestasjonsbasert belønning? ........................................................... 246 Belønning grunnlagt i indre motivasjon ....................................................................... 247 Kritikk av indre motivasjonsteorier .............................................................................. 249 Har motivasjonsteoriene noe for seg? ......................................................................... 250 Mål- og resultatstyring ................................................................................................... 251 Det er mye som kan virke inn på arbeidsresultatet ................................................... 253 Medarbeiderutvikling ...................................................................................................... 254 360-graders vurderinger ................................................................................................ 255 Oppsummering ................................................................................................................ 256 Kapittel 12 Det er tid for medarbeidersamtale ............................................................................. 259 En planlagt og systematisk samtale ............................................................................. 259 Ordningens opprinnelse ................................................................................................. 261 Medarbeidersamtale i en norsk arbeidsvirkelighet ................................................... 262 Ordningens konkrete utforming .................................................................................... 263 Hvordan virker ordningen? ............................................................................................ 264 Medarbeidersamtalens fallgruver ................................................................................ 266

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 11

20/05/2020 19:08


12 innhold

Vær realistisk! ................................................................................................................... 269 Hvem skal jeg holde medarbeidersamtale med? ...................................................... 271 Ærlighet varer lengst? ..................................................................................................... 272 Oppsummering ................................................................................................................ 272 Kapittel 13 Etisk kompass på HRM-feltet ...................................................................................... 274 Etisk bevissthet ................................................................................................................ 274 Etikk og moral ................................................................................................................... 275 Veien til etisk praksis ...................................................................................................... 276 Når det etiske glipper ...................................................................................................... 277 Teorier om etikk ............................................................................................................... 279 Pliktetikk ............................................................................................................................ 279 Konsekvensetikk .............................................................................................................. 280 Dydsetikk .......................................................................................................................... 283 Diskursetikk ...................................................................................................................... 284 Ytringsfrihetens grenser ................................................................................................. 286 Et etisk HRM-perspektiv ................................................................................................ 288 Etiske dilemmaer ............................................................................................................. 290 Stormbergs etiske HRM-praksis ................................................................................... 291 Oppsummering ................................................................................................................ 292 Kapittel 14 Avslutning av arbeidskarrieren ................................................................................... 293 Arbeidskarrieren har en start og slutt .......................................................................... 293 Seniorpolitikk på nasjonalt nivå .................................................................................... 295 Tidlig avgang ..................................................................................................................... 296 Aldersdiskriminering i arbeidslivet ............................................................................... 297 Ulike syn på eldre arbeidstakere ................................................................................... 299 Det farlige ordet «gammel» ........................................................................................... 300 Hva får eldre til å stå lenger i jobb? .............................................................................. 302 En positiv fortelling .......................................................................................................... 304 Ledelse av seniorer .......................................................................................................... 305 Oppsummering ................................................................................................................ 307 Litteratur .......................................................................................................................... 309 Stikkordregister .............................................................................................................. 325

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 12

20/05/2020 19:08


Kapittel 1

HRM-feltets fremvekst og utviklingslinjer LÆRINGSMÅL Etter å ha lest dette kapittelet er målet å kunne: – forstå hvordan HRM-feltet oppstod i kjølevannet av industrialisering og modernisering – beskrive hvordan feltet i starten var preget av et teknokratisk og instrumentelt menneskesyn – beskrive hvordan en mer menneskeorientert ledelse og organisasjon vokste frem – forklare hvordan feltet har utviklet seg innenfor en norsk kontekst og et arbeidsliv i endring

HRM i kjølvannet av modernisering og industrialisering Mange tenker på dampmaskinen når de hører ordet industrialisering, men denne perioden i vesteuropeisk historie var preget av et mangfold av innovasjon og teknologiske fremskritt (Bruland 2004). Endringer i produksjonslivet utviklet helt nye arbeidsprinsipper. Arbeid som husholdningen tok seg av, eller som var lagt til mindre underleverandører, ble flyttet til store fabrikker. Dette skapte et fabrikksystem (Burns 1962). Denne utviklingen forbedret produksjonsevnen, og produktiviteten økte i et omfang som var uten historisk sidestykke. Teknologiske fremskritt ble utnyttet uten tanke på deres sosiale konsekvenser. Mennesket ble sett på som en innsatsfaktor på lik linje med andre ressurser. Maskinene ble plassert i store industrilokaler. Mennesker betjente og reparerte maskinparken. Det gjaldt å få mest mulig ut av ressursene, og arbeidet ble kontrollert ned til hver

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 13

20/05/2020 19:08


14 kapittel 1

minste detalj. Formenn fulgte produksjonen nært, og målte medarbeidernes tidsbruk for å finne ut av hvilke arbeidsformer som lønte seg mest (Scott 1992). I organisasjonsteorien kalles denne arbeids- og lederstilen for «taylorisme». Den tok ikke hensyn til at mennesker er sosiale vesener med avanserte psykologiske behov. Det vi i dag kjenner som HR, «human relations» eller «human resources», var lite utviklet på denne tiden. Det gjaldt å skaffe nok folk i produksjonen, sikre at personalet ytte maksimalt, at de produserte nok, og uten svikt. Mennesket led av lange dager, dårlig arbeidsklima, ensformig og repeterende arbeid. Arbeids­ ulykker inntraff hyppig, og lite ble gjort for å redusere ulykkesstatistikken. Synet på arbeid var enkelt: Arbeid var til for å sikre brødet. Tanken på sult fikk folk til å arbeide under dårlige arbeidsvilkår, og ettersom fabrikkarbeiderne var svakt organisert, evnet de ikke å tvinge igjennom reformer på arbeidsplassen. Uregulert kapitalisme drev rovdrift på mennesker i industrialiseringens begynnelse. I 1850- og 1860-årene tok industrisamfunnet en ny retning i Vest-Europa. Samfunnsøkonomien gjennomgikk en spesialisering. Produksjonen ble stykket opp i ulike arbeidssektorer, og det dannet seg ulike produksjonsgrener i økonomien. I tillegg opplevde mange land en sterk vekst i militærorganisasjon og statsadministrasjon i denne perioden. Staten grep stadig mer om seg i samfunnet. I næringslivet oppstod f.eks. en oppdeling i tekstil- og næringsmiddelindustri, kjemisk industri, maskinproduksjon og jern og stålverk (Burns 1962). Produksjonsmåten endret seg radikalt. Den ble mer krevende og avansert, og det var ikke lenger nok å ha en sterk kropp for å klare seg godt i produksjonslivet. Den enkeltes kompetanse fikk mer å si, et trekk som bare har forsterket seg frem til i dag. Bedriftene kunne ikke lenger klare seg uten en velfungerende administrasjon. En spesialisert produksjon skapte behov for mer kontroll og koordinering for å få virksomheten til å henge godt sammen. Direkte ledelse var ikke nok for å få virksomheten inn i gode former. Standardiserte rutiner og retningslinjer ble derfor utformet på stadig flere felt. De måtte etterses og justeres med jevne mellomrom. Bedriften ble også utsatt for mer regulering fra politiske myndigheter. Slike reguleringer måtte etterleves for at bedriften skulle oppnå legitim praksis. Avansert produksjon skapte opplæringsbehov i bedriften. Nye arbeidsoppgaver skapte også en ny yrkesgruppe, de såkalte funksjonærer, hvor mange hadde høyere utdanning. De tok seg av salgsoppgaver, logistikk, økonomiarbeid og HRM. Disse stillingene oppnådde en høyere status enn jobbene på operativt nivå. Slik oppstod et nytt sosialt sjikt i samfunnet. Gradvis ble HRM et begrep i arbeidslivet, men det tok lang tid før arbeidsfeltet ble et eget arbeidsområde i organisasjoner. Lenge var HRM-oppgaver tillagt

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 14

20/05/2020 19:08


hrm-feltets fremvekst og utviklingslinjer 15

økonomiavdelingen, noe som var en naturlig plassering ettersom lønnsoppgaver handler om både personal og økonomi. Det var først i 1950-årene at HRM ble synlig på organisasjonskartet i norske organisasjoner (Grimsø, Egerdal og Sanyang 2015). Store bedrifter opprettet egne HR-avdelinger, der lederne fikk tittelen personaldirektør. Inspirasjonen for dette kom fra USA. Marshallhjelpen, som Norge tok imot, satte fart i norsk næringsliv, og dette styrket båndene mellom Norge og USA. I USA fantes fagmiljøer som var brennende opptatt av hvordan jobbdesign og ledelse påvirket personalets arbeidsinnsats, en innsikt norske bedriftsledere tok til seg. Det ble arrangert flere studiereiser til USA, og norske næringslivsledere kom hjem med nyttige erfaringer, som ble omsatt i norske bedrifter. Disse USA-turene fikk norske ledere til å satse mer på organisering og ledelse, fordi man så at dette kunne gi økt produktivitet, en bevisstgjøring som trolig bidro til en profesjonalisering av HRM-funksjonen i norske foretak.

Fremveksten av menneskeorientert ledelse og organisasjon I en lang periode hadde taylorismen, eller Scientific Management, et sterkt grep om hvordan man ledet og organiserte arbeid i bedrifter i Vest-Europa og USA. Denne fremgangsmåten førte til en tett og stram styring av personalet. Arbeiderne hadde ingen medbestemmelsesrett, og arbeidet til den enkelte varierte lite. Mentale og sosiale behov ble dermed undertrykt i dette som med god grunn kan kalles et kaldt og menneskefiendtlig arbeidsregime. Denne stilen ble etter hvert utfordret og modifisert, takket være ny arbeidslivskunnskap. Amerikanske arbeidslivsforskere oppdaget ved en tilfeldighet at personalet fikk økt arbeidslyst av andres oppmerksomhet.1 Dette kom som en stor overraskelse. Oppdagelsen lå fjernt fra det som var dominerende tanker og ideer om ledelse og organisering på denne tiden. Et uventet funn ved en bedrift i USA ga opphavet til en helt ny retning for hvordan man behandler mennesker i organisasjoner Den nye retningen fikk navnet Human relation-bevegelsen og var sterkt medvirkende til at humanistiske verdier slo rot i arbeids- og bedriftslivet. Nyvinningen førte ikke til at taylorismen ble skrotet, den holder ennå stand, men det ble tatt mer hensyn til grunnleggende menneskelige behov i forbindelse med jobbutforming og ledelse av arbeid. 1

Dette var ett av funnene i de mye omtalte feltstudiene som ble gjort ved Hawthorne-fabrikken tilknyttet Western Electric selskapet i Cicero, Illinois, en forstad utenfor Chicago. Studiene ble gjennomført i slutten av 1920-årene og begynnelsen av 1930-årene. Elton Mayo, som var ansatt ved Harvard School of Business, er kjent for sin omfattende tolkning og bearbeiding av disse forskningsfunnene.

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 15

20/05/2020 19:08


16 kapittel 1

Bedriftseiere og ledere gjorde ikke dette for å være humane. Nyorienteringen var heller ikke fundert i en etisk tanke. Den ble praktisert fordi man trodde den fremmet bedriftens produktivitet. Trivselsskapende jobbdesign og menneskeorientert ledelse stimulerte arbeidslysten hos personalet. Ledere så seg derfor tjent med å behandle medarbeidere på en mer «menneskevennlig» måte. Human relation-bevegelsen skapte rom for HRM-funksjonen i arbeidslivet. Hawthorne-eksperimentet avdekket blant annet at fornøyde medarbeidere forbedret produksjonsevnen. Stor innsats gikk med til å praktisere funnet, arbeidslivsforskerne og praktikere eksperimenterte, målte og testet ut om menneskeorientert ledelse stimulerte trivsel og arbeidsevne. Dette slo an, og myke fag som sosiologi, pedagogikk og psykologi kom til anvendelse på et område som tidligere var dominert av ingeniører, og som var styrt av tanker fra et autoritært og teknokratisk arbeids- og organisasjonsperspektiv. Myke atferdsfag førte nye tanker inn i arbeidslivet. Demokratiske lederstiler ble prøvd ut, noe som førte til at personalet ble hørt og sett, og det vokste frem uformelle kanaler for informasjon og kommunikasjon. Dette ble et viktig supplement til kommandoer via linjeorganisasjonen. Medarbeidere ble i større grad tatt med på råd i beslutningsøyeblikk. Dermed ble det ble mindre stram hierarkisk styring. Lederopplæring ble prioritert, og det var ikke lenger nok for ledere å sitte med formell autoritet, kontrollere og gi ordrer. I tillegg måtte de utvikle et personale med de rette holdningene. Ledere ble trent opp til å registrere og ta innover seg personalets mentale og sosiale behov, og man forsøkte å styrke medarbeidernes samarbeidsevner, noe som særlig slo positivt ut på arbeidsområder som ikke lot seg automatisere. Det ble videre satset mer på jobbdesign. Jobbrollene fikk dermed et rikere og mer variert innhold for å unngå fremmedgjøring og utmatting i arbeidssituasjonen. Det nye synet på ledelse økte gradvis statusen til HRM. Tilnærmingene som ble prøvd ut i kjølvannet av Hawthorne-eksperimentene befestet seg, og de har blitt en naturlig del i HRM-tenkningen i moderne tid. Jobbutforming, medbestemmelse, relasjonsledelse, demokratisk lederstil, alt dette er aktuelle HRM-temaer i samtidens arbeidsliv, og bedrifter flest legger vinn på å utnytte det potensial som bor i humankapitalen, for å oppnå bedre produkter, hvilket er et utgangspunkt for mye av HRM-arbeidet som utføres i organisasjoner i dag.

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 16

20/05/2020 19:08


hrm-feltets fremvekst og utviklingslinjer 17

Human resource-rammen Moderne organisasjonsforskere, som Bolman og Deal, anser «human resourcerammen» (heretter HRM-rammen) som et av organisasjonsteoriens hovedperspektiver (Bolman og Deal 2018). Det er mennesket, eller den kompetansen personalet sitter på, som er hovedingrediensen i dette perspektivet. Fagretningen har rot i Human relation-bevegelsens hovedtanker, eller stammer fra dette idégrunnlaget, men perspektivet er kontinuerlig blitt foredlet og tilpasset de endringer som har funnet sted i arbeidslivet. Det finnes tradisjonelle og moderne varianter i denne forbindelse. HRM-rammen er normativ, men peker også på sammenhenger som kan undersøkes empirisk. Einar Thorsrud (1923– 1985), kjent norsk arbeidslivsforsker, valgte et normgivende utgangspunkt for sin forskningsaktivitet. Han arbeidet for å humanisere det norske arbeidslivet i tråd med HRM-rammens forutsetninger, en tilnærming som understreker at menneske er organisasjonens viktigste ressurs. Dette er en påstand som mange tar for gitt uten å tenke nøye over om den er sann eller ikke, og formuleringen er hyppig brukt som pynt i ledertaler, men det er ikke alltid medarbeidere er enige i denne påstanden. De kan oppleve stor avstand mellom festtaler og arbeidslivets realiteter, en følge av at man ikke får oppfylt sosiale og mentale behov i arbeidssituasjonen (Brochs-Haukedal 2017). Manglende behovstilfredsstillelse i arbeidssituasjonen har mange uttrykk. Det handler om medarbeidere som ikke ses, som ikke opplever variasjon og vekst i arbeidet, og som ikke får tilbakemelding på utført arbeid. Slike erfaringer får en ikke til å tro at man er virksomhetens viktigste ressurs. Dårlig personalhåndtering kan slå uheldig ut og bør derfor unngås, men hvis uhellet først har inntruffet, sitter HRM-ansvarlige med redskaper som kan reparere skaden. Det er mange veier å gå i dette arbeidet. Det kan skje gjennom rekruttering, lederutvikling og utarbeidelse av belønningsformer, men disse virkemidlene gir ikke alltid det de lover. De er beheftet med stor usikkerhet. Anvendelse slår ikke alltid ut i gode effekter. Ledelse og styring av menneskelige ressurser er et felt uten garantier, men det gir mening å snakke om gode og dårlige løsninger på området, og man er opptatt av å utvikle tiltak som gir positive effekter for personalet i organisasjoner. HRM-rammens grunnleggende premiss er å ivareta menneskelige behov på arbeidsplassen. Dette byr på styringsmessige utfordringer, noe Human relationbevegelsen var lite opptatt av. Den så få motsetninger mellom system og menneske, betraktet forholdet nærmest som en symbiose, og hvis dette skulle bli et problem, lot det seg løse ved hjelp av god ledelse. Strukturalistene stilte seg

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 17

20/05/2020 19:08


18 kapittel 1

kritisk til denne oppfatningen. De betrakter organisasjoner som sammensatte konstruksjoner, fylt opp av indre spenninger, noe som gjorde det umulig å skape perfekt harmoni mellom organisasjon og medarbeidere (Etzioni 1984; Bolman og Deal 2018). I denne retningen ble konflikter i organisasjoner sett på som naturlige og uunngåelige. De kunne riktignok dempes, men ikke fjernes ettersom organisasjoner er oppdelt i flere funksjonsfelt. Dette skaper et mangfold av sosiale grupperinger, hver med sine kulturelle særtrekk, noe som øker faren for konflikter og motsetninger i virksomheten. Et strukturelt perspektiv betrakter menneske og organisasjon som motsetningsfylt. Mennesker er emosjonelt anlagt og kan opptre irrasjonelt, noe som harmonerer dårlig med organisasjonens rasjonelle planer og ordninger. I formelle organisasjoner følges tjenestevei. Det kan medarbeidere finne tungvint og upassende, og man fristes til å ta snarveier for å komme raskest frem med budskapet. Uformell kommunikasjon er effektiv, men den bryter med den hier­ arkiske dialogen, og det er ikke uvanlig at de to formene for kommunikasjon kolliderer med hverandre. Organisasjoner er nøye regulert. Standarder og regler anvendes for å koordinere og oppnå forutsigbarhet, men slike mekanismer kan også skape treghet og lang ventetid, og det hender at gamle forordninger kommer i utakt med hvordan fremtiden arter seg. Dette kan friste medarbeidere til å overse regler, eller til ikke å ta hensyn til dem, og ut fra et systemperspektiv kan denne atferden ses som undergraving av legitim praksis. I verste fall kan det skape legitimitetskrise. Regler har ofte en mening. De er fylt opp av gode hensikter og intensjoner og kan være av forebyggende art. Et brudd på retningslinjer kan derfor forårsake uhell og ulykker, men dette skjer bare dersom menneske og system motarbeider hverandre. Knappe budsjettrammer kan også skape interne maktkamper. Avdelinger kjemper om å få mest mulig av budsjettet, men toppledelsen må prioritere, og det er ikke alltid de faller i god jord hos ansatte som føler at prioriteringen ikke går deres vei. Dette kan skape illojale medarbeidere som utvikler lyst til å motarbeide systemet. Dette er en klassisk situasjon i komplekse organisasjoner, og som sykehus og universiteter er eksempler på. Det er ikke bestandig ledere og medarbeidere kommer godt overens. Lederstil kan være omstridt, og hvis den ikke aksepteres av medarbeiderne, kan leder-medarbeider-relasjonen bli konfliktfylt, noe som kan forkludre samarbeid. Mellomledere sitter i en utsatt posisjon. De skal blidgjøre både topp og bunn i organisasjonen, men krav og forventninger ovenfra blir ikke alltid tatt varmt imot fra dem som jobber på «gulvet». Mellomledere havner således mellom barken og veden. Dette er et minefelt med

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 18

20/05/2020 19:08


hrm-feltets fremvekst og utviklingslinjer 19

et stort konfliktpotensial i seg. Det kreves stor balansekunst å komme godt ut av slike situasjoner, noe ikke alle greier, og hvis det er toppledelsen som vinner frem, kan medarbeidere på operativt nivå kjenne seg motarbeidet av systemet. Det er også konfliktpotensial i egenrådige medarbeidere, de som ikke lytter, er dårlige til å samarbeide, og som vi gå sine egne veier. De ser gjerne ikke helheten, at de er en del av den, og tar gjerne for lite hensyn til hva som er avgjort i besluttende organer. Ledere kan bli nødt til å konfrontere en slik atferd for å få slutt på den, men et sterk arbeidskollektiv kan slå hardt tilbake, noe som kan ende med sterk splittelse i organisasjonen. En slik disharmoni taper både menneske og organisasjon på, men mye kan vinnes ved å slukke konflikten, og det er derfor konflikthåndtering har en sentral plass i arbeidslivet. Noen mener at det ikke er lett å være personalleder i Norge. De skal helst ikke vise makt. Det kan tolkes som om at man er autoritær, en merkelapp norske ledere ikke vil ha på seg, for i en norsk arbeidslivskontekst dyrkes likhet og demokrati, og på denne måten skiller Norge seg ut fra andre land i Europa (Roald 2018). Samarbeid og medarbeidermedvirkning er grunnleggende verdier i norsk arbeidsliv. Ledere som undertrykker og underkjenner disse verdiene kan komme dårlig ut. Det er mange som ikke finner arbeidet sitt utfordrende og meningsfylt i organisasjoner, noe som kan henge sammen med måten arbeidet er organisert på. Byråkratisk organisering, som ennå er den mest utbredte organisasjonsformen (Hatch 2013), stykker opp og snevrer inn arbeidet til den enkelte. Den kreative lider mest av dette, men det påvirker også mennesker med alminnelig lyst til utfoldelse negativt, og dette kan være en grunn til at noen foretrekker å arbeide i mindre entreprenørielle organisasjoner, som gir større rom for kreativ utfoldelse. Det engelske ordet HRM har etablert seg i det norske språket som et initialord for Human Resource Management, på norsk: ledelse av menneskelige ressurser. HRM dukker stadig opp i lærebøker, i stillingsannonser og på kontordører. Dette kan skyldes at arbeidslivet er blitt amerikanisert, og det er kanskje ikke så rart, ettersom amerikansk tenkning og litteratur om ledelse og organisasjon har utøvd stor innflytelse på norsk arbeidsliv. Jeg velger derfor å bruke HRM i boktittelen. Det er et pragmatisk valg, en tilpasning til moderne språkbruk på feltet, og for å kommunisere bedre med et arbeidsliv som i økende grad bruker engelske uttrykk for å beskrive oppgaver som handler om forvaltning, styring og ledelse (management) av menneskelig arbeidskraft (HR) i organisasjoner, et innhold som også fanges opp av ordene personaladministrasjon og -ledelse.

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 19

20/05/2020 19:08


20 kapittel 1

Organisasjonsutvikling på norsk Det er et mangfold av tilnærminger til organisasjonsutvikling (OU). Det gir likevel mening å snakke om en norsk fremgangsmåte, selv om variasjonsrikdommen er stor på dette arbeidsfeltet også i Norge (Jacobsen 2018). Den norske formen kan sies å være antiautoritær og bygger på humanistiske og demokratiske verdier (Jacobsen og Thorsvik 2019). OU på norsk er slik i tråd med HRMrammen. Som nevnt spilte psykologen Einar Thorsrud en aktiv rolle for å reformere norsk arbeidsliv i en mer human retning. Sammen med Fred Emery ga han ut boken Mot en ny bedriftsorganisasjon i 1970. Den regnes som et hovedverk innenfor norsk arbeidslivskunnskap. En viktig tanke i boken var at mennesker har behov ut over lønn, bestemmelser om arbeidstid, sikkerhet og rettigheter mot vilkårlig oppsigelse. De har også psykologiske behov. OU handler blant annet om å tilfredsstille disse. En oppfyllelse av psykologiske jobbkrav ligger i varierte oppgaver, at man ser verdi og mening i arbeidet, at man får mulighet til læring og innflytelse på eget arbeidsfelt. I norsk OU er konflikten mellom menneske og system tonet ned. Organisasjoner betraktes som en samstemt sosial enhet. Et passende slagord for denne retningen kunne ha vært: «Vi er alle i samme båt og ønsker det samme.» Marxismens tese om at det er sterke motsetninger mellom eier og ansatt, utviskes, eller omgjøres til et problem som lar seg håndtere, for alle organisasjoner kan utvikles i harmonisk retning. Personalet har en sentral rolle i OU-arbeidet. De gis stort albuerom for å ta initiativ til forbedringer, som like godt kan komme nedenfra som ovenfra, og et godt lederskap er lydhør overfor de behov som fremsettes og kommuniseres. Menneskesynet er udelt positivt. Det vil utvikle seg og lære for å gjøre en best mulig jobb for fellesskapet, og dersom mennesket får frihet i arbeidssituasjonen, utnyttes denne til det beste for arbeidskollektivet. Den norske tankemåten er ambisiøs og edel, og den kan fungere som rettesnor for hvordan man kan utvikle «det gode arbeidslivet». Noen av ideene har etablert seg på norske arbeidsplasser, på noen områder mer enn andre, og dette er uvanlig i internasjonal sammenheng. Begrepet «en norsk arbeidslivsmodell» kan derfor sies å ha rot i virkeligheten. Avstanden mellom teori og praksis kan likevel være stor, for det er ikke alle steder harmonien råder, og medarbeidere opplever ikke alltid at de involveres i beslutningsprosesser. Noen arbeidsmiljøer preges av sterke og opprivende konflikter, og det finnes ledere som kontrollerer arbeidet ned til hver minste detalj, og det er ikke fritt for at medarbeidere sitter på talenter som ikke utnyttes. I denne boken fremmes et syn om at menneske og system preges av spenninger

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 20

20/05/2020 19:08


hrm-feltets fremvekst og utviklingslinjer 21

og konflikter, men det finnes virkemidler som kan dempe konfliktnivået. OU på norsk handler om å få mennesker til å trives, slik at de kan utvikle seg og bidra mest mulig konstruktivt til at organisasjonen skal nå sine mål. Mennesker som ikke finner seg til rette i organisasjoner, er en uting. En vellykket HRM-praksis kan minimere slike problemer. Tilstander som mistrivsel, lav motivasjon, høyt sykefravær og høy turnover kan best bekjempes ved å skape god balanse mellom personal og organisasjon. HRMs viktigste arbeidsoppgaver ligger i dette feltet.

Fra industriøkonomi til kunnskapsøkonomi Produksjonsformene i samfunn forandrer seg. Noen ganger skjer et brudd med det bestående. Det store hamskiftet i Norge på begynnelsen av 1800-tallet representerer en slik endring. Samfunnets produksjonsmåte tok en vei vi ikke hadde sett før. Vi fikk en overgang fra naturalhusholdning til salgsjordbuk. En innføring av ny og bedre teknologi i produksjonen, utbygging av mer effektive kommunikasjonsformer og en friere internasjonal handel bidro til dette (Hundstad 2015). 2 Norge gikk fra å være et førindustrielt samfunn til å bli et industrisamfunn. I dag er det mange som mener at vi er på vei bort fra industrisamfunnet, at vi befinner oss i en postindustriell periode, der blant annet personalets kompetanse har langt mer å si for evnen til å skape økonomiske verdier i samfunnet (Kaufmann & Kaufmann 2015). En slik tanke ble allerede lansert på 1970-tallet. I 1972 utkom boken The Coming of Post-Industrial Society, skrevet av Daniell Bell, som pekte på hvilken vei vestlige industrisamfunn tok. Han så klare tegn på at industrisamfunnets tid var forbi. Bells tanker har ikke slått til. Industrien er ikke død, men den har tatt andre former. Ap leder Jonas Gahr Støre mener industrien vil være en bærebjelke i fremtidens samfunnsutvikling (Støre 2015). Sysselsettingen i tradisjonell industri har gått ned. Siden 1970 har nesten all jobbvekst skjedd i offentlig og privat tjenesteyting i Norge; åtte av ti jobber er i dag i tjenesteytende sektor (NOU 2015:1). Omfattende industridød eller flytting av industriproduksjon til lavkostland, har pågått lenge, og gjenværende industri har vært utsatt for en sterk automatisering. Likevel er industrien synlig i samfunnsbildet. Den har endret karakter, men ikke så mye at vi kan snakke om et brudd med eksisterende produksjonsformer. Fremdeles har vi en livskraftig industri i Norge. Oljeindustrien

2 https://www.norgeshistorie.no/industrialisering-og-demokrati/teknologi-og-okonomi/1522-det-storehamskiftet.html

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 21

20/05/2020 19:08


22 kapittel 1

har vært motoren i norsk økonomi i mange tiår siden slutten av 60-årene, og vi har en stor kraftindustri og skipsbyggingsindustri, og mange ser muligheter for en omfattende vekst i en helseindustri som vokser i stadig flere markeder. I tillegg har vi en havbruksnæring som utvikler seg i en mer industrialisert retning. Norsk industri har imidlertid vært nødt til å omstille seg for å klare seg i konkurransen. Ny teknologi er blitt tatt i bruk på en rekke områder. Den er blitt enklere og mer kompetansetung. Det har ført til at mange bedrifter har flyttet produksjon hjem igjen fra lavkostland (Stein Lier-Hansen 20. januar 2017). Nå gjenstår det å se hvor sterk denne trenden blir, men det er i alle fall et positiv tegn at f.eks. Kleven verk har flyttet sveiseproduksjonen fra Polen til Norge. Det gir likevel mening å tale om postindustrielle trekk i samfunnet, et begrep som kaster lys over viktige endringer i samfunnet. Veksten i tjenesteytende sektor utgjør en viktig del i dette bildet, og viser en utvikling som har pågått i flere tiår. Det er klare skiller mellom tjenesteytende produksjon og industriproduksjon, men de har også tilnærmet seg hverandre. Biler produserer industrielt, men de skal også selges, markedsføres og designes, og dette er oppgaver som faller inn under tjenesteyting. Tjenester er ofte immaterielle, produksjon og konsum foregår gjerne samtidig, og mange tjenester brukes ikke flere ganger. Tjenesteproduksjonen skjer i nært samspill mellom produsent og kunde, og det kommuniseres mye i verdiskapingsprosessen. Tjenesteytende produksjon er avhengig av menneskelig arbeidskraft, og dette avspeiles i høye lønnskostnader i bedriftene. Sykehus, skoler og arkitektfirma er eksempler på personalintensive tjenesteytende produsenter, og det er personalets «know-how» slike bedrifter er mest avhengige av. En ny tendens er at IKT spiser seg inn på tjenesteytende områder og tar over oppgaver som bare mennesker kunne utføre tidligere. Det er imidlertid uvisst hvor langt denne utviklingen vil gå. Teknologioptimistene tror denne utviklingen vil skape nye arbeidsoppgaver som mennesker vil fylle. Veksten i tjenesteytende produksjon skaper behov for gode HRM-tjenester. Det er omfattende bruk av personalressurser som bidrar til dette. En stor bemanning må håndteres på en god og profesjonell måte. Sentrale HRM-funksjoner dreier seg om å forvalte, foredle og utvikle personalet, som må administreres og ledes. Det er langt mer krevende enn å forvalte finanser, bygninger og teknologi ettersom mennesker er kompliserte og uforutsigbare i sin natur, men de har samtidig en fordel som kan gi store gevinster. Mennesker kan nemlig lære av sine feil, og har muligheter til å justere atferd og væremåter for å bli bedre, noe dyktige personalledere vet å utnytte. Bedrifters avhengighet av personal­ressurser byr på utfordringer. Bemanningen må være stor nok, og den må tilpasses pro-

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 22

20/05/2020 19:08


hrm-feltets fremvekst og utviklingslinjer 23

duksjonsmengden. Noen ganger kan det være vanskelig å finne personer med de rette egenskapene. I tillegg kan personalet bli syke, og dette skaper ustabilitet. De kan i tillegg miste motivasjon, og det er heller ikke alltid personalet samarbeider og kommuniserer så godt med hverandre, noe som kan forårsake konflikter og treghet. Personalet blir også eldre og utvikler nye behov. Dessuten utvikles nye kompetansebehov, eller eksisterende kompetanse foreldes, og det må satses på kompetanseutvikling. Listen med utfordringer på HRM-feltet kan lett bli lengre, men nevnte forhold gir en pekepinn på hva som er med på å definere arbeidshverdagen til dem som håndterer HRM-oppgaver i bedrifter. HRM er viktig for å få det til å gå rundt på arbeidsplasser, der nettopp menneskene er sentrum for begivenhetene. Noen mener at kunnskapsøkonomi er et mer dekkende begrep for dagens produksjonsmåte enn industriøkonomi (Kaufmann & Kaufmann 2015). Dette er en benevnelse som understreker kompetansens betydning i verdiskapingsprosesser. Kompetansekravene har økt i arbeidslivet. Kompetanseutvikling utgjør derfor et viktig satsingsområde i norsk politikk. Tallet på ukvalifiserte jobber har gått kraftig ned, og dette er en tendens som har forsterket seg i de senere årene. Det er vanskelig å få seg arbeid uten formelle kvalifikasjoner, men vi skal ikke så langt tilbake i tid da situasjonen var annerledes. I den «gamle industrien», sjøfarten og primærnæringen, var det flust av jobber for ukvalifiserte. Som relativ ung og uutdannet var det tidligere mulig å få innpass i arbeidslivet, men i dag har mange av de ufaglærte jobbene blitt flyttet til lavkostland, eller de er blitt utsatt for automatisering. Gjenværende jobber kan bare håndteres av personer med høy kompetanse. Kunnskap og utdanning er derfor et must for å klare seg godt i arbeidslivet. I kompetansepolitikken er man opptatt av at folk flest skaffer seg relevant kompetanse, men selv om utdanningsnivået er høyt i Norge i OECD-sammenheng (NOU 2016:3), står det ikke så bra til på alle områder. Det er uheldig at mange elever og studenter ikke fullfører videregående skole og høyere utdanning i Norge. Tall fra SSB 13. juni 2019 viser at 75,3 prosent fullfører videregående opplæring i løpet av fem år.3 SSB-tall fra 26. juni 2019 avdekker at 65,7 prosent har fullført en høyere utdanning innen åtte år.4 Gjennomstrømmingen i utdanningssystemet er for lav. Dette gir grunn til uro. I et kompetansesamfunn er risikoen stor for at de som ikke fullfører utdanningsløp, faller utenfor arbeidslivet.

3 https://www.ssb.no/vgogjen 4 https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/hugjen

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 23

20/05/2020 19:08


24 kapittel 1

Skjerpede kompetansekrav er drevet frem av ulike forhold. En rivende utvikling innen IKT har snudd opp ned på betingelsene i arbeidslivet, og dette har transformert produksjonsmåter og utviklet nye forretningsmodeller. Det nye er også at endringer skjer raskt og ofte, noe som blant annet skaper kontinuerlig behov for oppdatering av kompetanse for å holde tritt med utviklingen. Arbeiderpartiet har derfor programfestet at de vil møte disse utfordringer med en kompetansereform som gir arbeidstakere bedre muligheter til å ta etter- og videreutdanning. Arbeidstilsynet er også opptatt av hvordan arbeidslivet i Norge utvikler seg. I november 2016 holdt tilsynet seminar om fremtidens arbeidsliv i Norge. Seminaret ble holdt for ungdomspolitikere og unge entreprenører og konkluderte blant annet med at utdanningssystemet bør endres radikalt, og at fremtidens arbeidstakere må være innstilt på kontinuerlig læring for å henge med i utviklingen (Brugrand 2016). Landets utviklingsevne hviler på at befolkningen skaffer seg høy og relevant kompetanse. Dette er viktigere enn noen gang. Norsk økonomi har lenge basert seg på utvinning av ikke-fornybare naturressurser som olje og gass. Disse ressursene vil ta slutt en dag. Det er derfor behov for å omstille samfunnsøkonomien i en annen retning, dvs. tilrettelegge for en kunnskapsøkonomi, der varer og tjenester utvikles med utgangspunkt i avansert kompetanse. Dette er det mest realistiske scenarioet for høykostlandet Norge (NOU 2016:3). Befolkningens kunnskapsnivå har mye å si for evnen til å utvikle bedrifter med innovativ slagkraft, særlig innenfor tjenesteytende sektor, som utgjør en stor del av økonomien. Høy velferd er avhengig av et kunnskapsbasert produksjonsliv, og bedriftens kompetanse- og opplæringspolitikk peker seg ut som et kritisk område for å klare dette. Det er dette feltet som særlig setter HR i en strategisk viktig posisjon i bedrifter.

Oppsummering HRM-funksjonen er en relativ ny funksjon i arbeidslivet. Dette kapittelet viser at HRM oppstod i kjølvannet av den moderne samfunnsutviklingen ved innføring av industrielle produksjonsmetoder, og utviklingen av staten som en viktig regulator i samfunnslivet. Dette dannet store og komplekse organisasjoner, noe som skapte behov for nye administrative funksjoner, blant annet for å kontrollere og koordinere spesialiserte arbeidsoppgaver. I starten av industrialiseringen var HRM-oppgavene lite utviklet. Den handlet mest om å skaffe nok arbeidskraft. Mennesker ble nærmest sett på som en hvilken som helst produksjonsfaktor,

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 24

20/05/2020 19:08


hrm-feltets fremvekst og utviklingslinjer 25

som ledere forsøkte å kontrollere ned til hver minste detalj. Mennesker var redusert til redskaper for å tjene produksjonen mest mulig effektivt. Etter hvert innså man at mennesker er unike med hensyn til sosiale og mentale behov. Arbeidslivsstudier slo fast at en tilfredsstillelse av psykologiske behov, økte motivasjon og effektivitet i organisasjoner. Det ledet organisering og ledelse av arbeid over i en mer humanistisk retning, noe som blant annet skapte «human relations»bevegelsen. I ledelse ble kontrolloppgaver tonet ned. Mer tid ble brukt på å motivere medarbeidere til innsats. Det er store variasjoner for hvordan HRM håndteres, men i dette kapittelet har vi sett at den humanpsykologiske tenkningen har fått gode vekstvilkår i norsk arbeidsliv. Psykologen Einar Thorsrud (1923–1985) spilte en aktiv rolle for å befeste slike ideer i Norge. Det er mye som tilsier at dette har fått praktisk betydning. Norsk arbeidsliv preges av en demokratisk lederstil. Det utvises omsorg for mennesker med funksjonshemminger, man lytter til medarbeidere før viktige beslutninger tas, og det er aksept for at medarbeidere tar initiativ til å forbedre og endre sine egne arbeidsvilkår. Den norske arbeidslivsmodellen er på mange måter antiautoritær.

101412 GRMAT HRM i norsk arbeidsliv 200101.indd 25

20/05/2020 19:08


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.