Pulverheksa hjelper Pokus å fly

Page 1


Pulverheksa hjelper Pokus å fly

Pulverheksa hjelper Pokus_Materie.indd 1

11.05.2021 14:29


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2021 ISBN 978-82-02-70852-8 1. utgave, 1. opplag 2021 Illustrasjoner: Ingunn Amodt Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2021 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Pulverheksa hjelper Pokus_Materie.indd 2

11.05.2021 14:29


Ingunn Aamodt

Pulverheksa hjelper Pokus å fly

Pulverheksa hjelper Pokus_Materie.indd 3

11.05.2021 14:29


– Kra, kra, kry. Pokus kan ikke fly! Kra, kra, kry. Pokus kan ikke fly. Kråkefantene sitter i tretoppene og erter Pokus som er ute og går tur sammen med Pulverheksa og Hokus. Pokus bøyer hodet og går tett inntil Pulverheksa. – Ikke hør på de dustekråkene, sier Hokus. – Det er ikke så lett, snufser Pokus.

4

Pulverheksa hjelper Pokus_Materie.indd 4

11.05.2021 14:29


Pulverheksa hjelper Pokus_Materie.indd 5

11.05.2021 14:29


Pulverheksa setter seg på huk og trøster Pokus. – Skulle du ønske du kunne fly? spør hun. – Kanskje, noen ganger. Sånn som akkurat nå, svarer Pokus. – Se. Jeg kan heller ikke fly, sier Hokus og vifter med forlabbene. – Du er katt, sier Pokus. – Katter skal ikke fly. Men jeg er kråke, og kråker pleier vanligvis å fly. – Suppegjøken er flink til å fly, sier Pulverheksa. – Kanskje vi skal dra og besøke ham?

6

Pulverheksa hjelper Pokus_Materie.indd 6

11.05.2021 14:29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.