Kokosbananas og Godteristøvsugeren

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2021 ISBN 978-82-02-70393-6 1. utgave, 1. opplag 2021 Illustrasjoner: Victoria Haallman Hamre Omslagsdesign: Victoria Haallman Hamre Elise Risnes Eikevik har designet Kokosbananas som karakter. Sats: Elisabeth Vold Bjone Satt med Domus 14/18 og trykt på 150 g Arctic Volume Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2021 Materialet i denne publikasjonen er omfattet a v åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no«Nå har jeg deg, ditt fæle vaskeklutmonster», hvisker Kokosbananas. Akkurat nå er han ikke Kokosbananas, men superhelten Stinkesokk Støvesen, som slåss mot onde støvkluter og vaskemiddel i Undersengby.


Det er lørdag, og det betyr vaskedag hjemme hos Kokosbananas, men han hater å vaske og rydde. Derfor har han gjemt seg under sengen. For hvis mamma ikke finner ham, så kan hun ikke tvinge ham til å vaske rommet sitt.


Mamma Banana buser inn på rommet. «Her ser det jo helt forferdelig ut. Kokosbananas!» Kokosbananas prøver å være så stille han kan. «Nei, han er visst forsvunnet. Jaja, da får han slippe å rydde i dag.» Døren smeller igjen, og Kokosbananas puster lettet ut: «Hvor var vi, Vaskeklutmonster? Jeg skal kaste stinkesokkbomber på deg, og...» En mørk og høy stemme avbryter ham: «Vaskemesteren er her for å redde dagen.» Kokosbananas titter forsiktig frem under sengen. Det er Mamma Banana! Hun hadde ikke gått ut av rommet. Han sitter i fellen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.