Edward Rubikons mysterier: Draugens vrede

Page 1


114442_draugens vrede_.indd 2

26/05/2021 11.01


114442_draugens vrede_.indd 3

26/05/2021 11.01


114442_draugens vrede_.indd 4

26/05/2021 11.01


DRAUGENS VREDE

114442_draugens vrede_.indd 1

26/05/2021 11.01


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2021 ISBN 978-82-02-70167-3 1. utgave, 1. opplag 2021 Illustrasjoner: Andreas Iversen Omslagsdesign: Marius Renberg Sats: Andreas Iversen Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2021, Latvia 2021 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

114442_draugens vrede_.indd 2

26/05/2021 11.01


DRAUGENS VREDE

114442_draugens vrede_.indd 3

26/05/2021 11.01


Edward Rubikon Ekspert på monsterjakt og det overnaturlige. Hjelpeløs i matte, geografi og kunst og håndverk.

Nadira Nysgjerrig og modig. Kaster seg ut i farlige situasjoner med dødsforakt. Og angrer på det rett som det er.

Kasper Snill og lojal. Men noen ganger skulle han ønske at de bare kunne bli hjemme og se på en film.

114442_draugens vrede_.indd 4

26/05/2021 11.01


Edward stammer fra en lang rekke av monsterjegere. I kjelleren under huset hans er det et hemmelig rom som bare Edward og vennene hans vet om. Her finnes våpen og utstyr som forfedrene hans brukte i kampen mot mørkets makter. Nå er det til god hjelp for Edward og vennene.

114442_draugens vrede_.indd 5

26/05/2021 11.01


Innhold

Prolog .................................................................. 8 1. Sjøskrekk........................................................ 12 2. Vraket ............................................................ 24 3. Dypet............................................................. 36 4. Stormen......................................................... 42 5. Skipbrudne ................................................... 50 6. Draugen ........................................................ 58 7. Dødsseilerne.................................................. 66 8. Lyktefolk ....................................................... 70 9. Flukten .......................................................... 76 10. Redningen ................................................... 88 11. Varselet ........................................................ 92 12. Draugens vrede ........................................... 98

114442_draugens vrede_.indd 6

26/05/2021 11.01


13. Lyktemannen ............................................ 106 14. Sjøfryd ....................................................... 114 Bevishylle......................................................... 120 Monstersider................................................... 122 Om skaperne av denne boka.......................... 126

114442_draugens vrede_.indd 7

26/05/2021 11.01


114442_draugens vrede_.indd 8

26/05/2021 11.02


114442_draugens vrede_.indd 9

26/05/2021 11.02


114442_draugens vrede_.indd 10

26/05/2021 11.02


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.