Page 1

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl

Tusen millioner 1–4 tar deg med inn i matematikkens verden med eventyr, sanger, lek og spill. Den rolige progresjonen og tydelige differensieringen gjør at alle kan arbeide på sitt eget nivå, og i ulik hastighet innenfor hvert enkelt kapittel. Læreverket egner seg godt for veiledet matematikk­undervisning.

Tusen millioner k

un n b o r G

Grunnbok 2A • B okm å l

Grunnbok A og B Oppgavebok Jeg regner nøtter (2. til 4. trinn) Oppgavekort (2. til 4. trinn) Lærerens bok A og B Fasit til oppgavebok (4. trinn)

Tilleggsmateriell: Tellevers om tusen ting (bildebok) Cd med sanger Tallbilder Tallstråler Regneperler

Et matematikkverk fra Cappelen Damm

Tusen millioner •

Læreverket består av:

Fagnettsted: http://tusenmillioner.cappelendamm.no

ISBN 978-82-02-34413-9

Bo kmål

www.cappelendamm.no

2A


A n n e - L is e Gjerdrum • Espen Skovdahl Illustr asjoner: Anne Holt og John Thoresen

n nbo ru

2A

k

G

Tusen millioner Bokmål

Tusen millioner epler, pærer, plommer tusen millioner på trær når høsten kommer eple, pære, plomme kom hit ned til meg i min lille kurv så jeg kan telle deg telle tusen millioner

94524_tusen millioner 2A grunnbok BM_.indd 1

16/04/13 15.23


Velkommen til Tusen millioner! Hvert kapittel i grunnbøkene er merket med et eget symbol som går igjen i de ulike ­kompo­nentene til læreverket. Dermed kan du arbeide på forskjellig nivå, og i ulik hastighet, innenfor det samme kapitlet. På slutten av hvert kapittel er det en liten test, Prøv deg selv, som du regner før du arbeider videre med ekstraoppgaver bak i boka. I det siste kapitlet får du repetert lærestoffet fra det siste halvåret.

For differensiering, anbefaler vi i tillegg å arbeide med oppgavebøkene og ­oppgavekortene, eller med oppgaver på nettsidene til Tusen millioner.

Vi håper du får mange morsomme matematikktimer med Tusen millioner!

Hilsen forfatterne

© CAPPELEN DAMM AS, 2011

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstillng og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Tusen millioner følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget matematikk og er lagd til bruk på grunnskolens barnetrinn.

Illustratører: Anne Holt og John Thoresen Omslagsillustrasjon: Anne Holt Grafisk formgiving: Marit Jakobsen Forlagsredaktør: Espen Skovdahl

Trykk og ferdiggjøring: Livonia Print SIA, Latvia 2013

Utgave 1, opplag 3 ISBN 978-82-02-34413-9 www.cdu.no http://tusenmillioner.cdu.no

94524_tusen millioner 2A grunnbok BM_r2.indd 2

19/04/13 15.49


Innhold

Kapittel 1

Addisjon 0–15

4

Prøv deg selv

Ekstraoppgaver

Kapittel 2

Subtraksjon 0–15

38

Prøv deg selv

61

Ekstraoppgaver

123

Kapittel 3

Addisjon 0–20

62

Prøv deg selv

81

Ekstraoppgaver

Kapittel 4

Subtraksjon 0–20

82

Prøv deg selv

97

Ekstraoppgaver

Kapittel 5 Statistikk, måling og geometri

Prøv deg selv

110

Ekstraoppgaver

138

Kapittel 6 Repetisjon

37 116

94524_tusen millioner 2A grunnbok BM_.indd 3

128

133

98

111

16/04/13 15.23


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • tallvennene fra 6 til 10 • enere og tiere • tallene fra 11 til 15 • addisjon opp til 15

4

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

4

15/4/11

14:21


Kapittel 1 Addisjon 0–15

Hvor mange i alt?

_+_=_

_+_=_

_+_=_

_+_=_

Velg selv hva du vil tegne.

_+_=_ 3

Dyrene i Afrika

94524_tusen millioner 2A grunnbok BM_.indd 5

_+_=_ 5

16/04/13 15.23


Tell perlene.

1 2 3 4 5 Tegn perlene.

5

4

3

5

5

4 + 1

2 + 2

1 + 2

3 + 2

1 + 4

Regn ut.

2+2= _

1+3= _

3=1+ _

2+3= _

1+4= _

4=2+ _

2+0= _

3+1= _

4=1+ _

2+1= _

4+1= _

5=2+ _

1+2= _

3+0= _

4=3+ _

3+2= _

0+4= _

5=4+ _

6

94524_tusen millioner 2A grunnbok BM_.indd 6

16/04/13 15.23


Trekk strek til tallinjen.

1+0

3+0

3+1

4+1

0 1 2 3 4 5

1+1

2+1

3+2

2+2

Lag oppgaver.

5=_+_

2 =_+_ 1 =_+_

3 =_+_ 4 =_+_ 5 =_+_ 4 =_+_ 5 =_+_ 3 =_+_ 2 =_+_ 3 =_+_ 4 =_+_

Kari har 5 epler. 2 epler er røde. 1 eple er gult. Resten er grønne. Tegn eplene.

Tegn her:

7

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

7

15/4/11

14:21


Jeg kan telle helt til 100!

Tell perlene.

6 7 Tegn perlene og skriv tallene som mangler.

6

6

6

7

7

4 +

5 +

3 +

3 +

4 +

Regn ut.

3+3= _

2+4= _

6=4+ _

3+4= _

2+5= _

6=5+ _

5+1= _

6+0= _

6=2+ _

5+2= _

6+1= _

6=3+ _

4+2= _

2+3= _

7=2+ _

4+3= _

2+4= _

7=3+ _

8

90698_tusen millioner 2A grunnbok_r1.indd 8

22/02/12 12.42


Kan du 6-vennene?

Lag regnestykker til figurene.

6=_+_

6=_+_

6=_+_

6=_+_

6=_+_

6=_+_ 9

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

9

15/4/11

14:21


Kan du 7-vennene?

Lag regnestykker til figurene.

7=_+_

7=_+_

7=_+_

7=_+_

7=_+_

7=_+_

10

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

10

15/4/11

14:22


Tell perlene.

6 7 8 9 Tegn perlene og skriv tallene som mangler.

8

8

8

9

9

4 +

5 +

7 +

8 +

5 +

Regn ut.

4+4= _

7+1= _

7=5+ _

4+5= _

7+2= _

7=6+ _

5+3= _

6+2= _

8=4+ _

5+4= _

6+3= _

8=5+ _

3+5= _

1+7= _

9=5+ _

3+6= _

1+8= _

9=6+ _ 11

90698_tusen millioner 2A grunnbok_r1.indd 11

22/02/12 12.00


Kan du 8-vennene?

Lag regnestykker til figurene.

8=_+_

8=_+_

8=_+_

8=_+_

8=_+_

8=_+_

12

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

12

15/4/11

14:22


Kan du 9-vennene?

Lag regnestykker til figurene.

9=_+_

9=_+_

9=_+_

9=_+_

9=_+_

9=_+_ 13

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

13

15/4/11

14:22


Hvor mange øyne i alt?

_+_=_ _+_=_ _+_=_

_+_=_ _+_=_ _+_=_

_+_=_ _+_=_ _+_=_ Trekk strek fra tallene til riktig plass pĂĽ tallinjen.

3

4

6 2

1

8

7 9

0 5 10 14

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

14

15/4/11

14:22


Regn ut.

6+1= _

8+2= _

2+2= _

9+1= _

4+2= _

3+3= _

7+1= _

7+2= _

4+4= _

4+1= _

3+2= _

5+5= _

Hvor mange bananer har apen i alt? _ bananer Regn ut.

4+2= _

6+2= _

3+2= _

4+3= _

6+3= _

3+3= _

5+2= _

7+2= _

2+2= _

5+3= _

7+3= _

2+3= _

Skriv tallene i stigende rekkefølge.

1

4

3

8

6

5

1 15

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

15

15/4/11

14:22


Tell perlene.

6 7 8 9 10 Tegn perlene og skriv tallene som mangler.

10

6 +

10

2 +

10

8 +

10

3 +

10

5 +

Regn ut.

5+4= _

2+7= _

10 = 6 + _

5+5= _

2+8= _

10 = 7 + _

3+6= _

4+5= _

10 = 3 + _

3+7= _

4+6= _

10 = 4 + _

6+3= _

5+3= _

10 = 2 + _

6+4= _

5+4= _

10 = 3 + _

16

90698_tusen millioner 2A grunnbok_r1.indd 16

22/02/12 12.03


Fargelegg tierringene med to farger.

5 + 5 = 10

7 + _ = 10

8 + _ = 10

1 + _ = 10

6 + _ = 10

3 + _ = 10

4 + _ = 10

9 + _ = 10

2 + _ = 10

Skriv tallene som mangler.

8 5

6 4

+

+

10

9 6

+

5

+ 17

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

17

15/4/11

14:22


Sett ring rundt 10-venner.

4 8

2

4

6

5

6

5 7

8 3

2

1

5

5

9

3 7 18

1

94524_tusen millioner 2A grunnbok BM_.indd 18

1

9

Tiervenner

16/04/13 15.23


Jeg har ti epler i alt!

Hvor mange epler er det i posen?

Tegn eplene i posene. Gjør ferdig regnestykkene.

5+_=8

6+_=9

4+_=9

2+_=6

Skriv tallene som mangler.

1+_=3

6 + _ = 10

2 + _ = 10

2+_=5

7+_=9

3+_=9

3+_=6

4+_=7

4 + _ = 10 19

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

19

15/4/11

14:22


Sett ring rundt 10. Hvor mange perler i alt?

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

20

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

20

15/4/11

14:22


Hvor mange tiere og enere?

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

tiere enere

1 2

1 3

tiere enere

tiere enere

1 4

1 5

Tegn perlene.

21

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

21

15/4/11

14:22


10 + 1 = 11

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Det skal vĂŚre 11 kr i alt. Tegn pengene i pungene.

22

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

5

22

Tellevise

15/4/11

14:22


10 + 2 = 12

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Det skal vĂŚre 12 baller i hver sekk. Tegn ballene som mangler.

5

23

Tellevise

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

23

15/4/11

14:22


Skriv tallene som mangler.

+4

+2

+5

6

+1

5

+3

+2

+2

7

+1

8 Da m책 6+6=_ !

5+5=10

Regn ut.

1+1= _

3+3= _

5+5= _

2+2= _

4+4= _

6+6= _

Skriv nabotallene.

11

10

8

24

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

24

15/4/11

14:22


Syng sangen «Tolv troll i et furutre». 12 troll i et furutre et stort og skummelt furutre, så hendte det at 2 falt ned, at 2 falt ned fra et furutre. Og alle på hverandre så – hvor mange sitter oppi treet nå?

Hvor mange røde troll? _ Hvor mange blå troll? _ Hvor mange gule troll? _ Hvor mange troll i alt? _ 6

Tolv troll i et furutre

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

25

25

15/4/11

14:22


10 + 3 = 13

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tell myggene.

13 er tretten

mygg i min stue 26

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

5

26

Tellevise

15/4/11

14:22


10 + 4 = 14

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tell maurene.

14 er fjorten

maur p책 ei tue 5

27

Tellevise

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

27

15/4/11

14:22


Skriv pene tall.

13 • •

• •

• •

• •

• •

• •

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + _ = _ Regn ut.

_ + _ = 13 Sett ring rundt 10.

5+_+_=_ Hvor mange kroner?

tiere enere

kr 28

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

28

15/4/11

14:22


Skriv pene tall.

14 •

1

• 2 •1

• •

• •

• •

• •

• •

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + _ = _ Regn ut.

_ + _ = 14 Sett ring rundt 10.

_+_+_=_ Hvor mange kroner?

tiere enere

kr 29

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

29

15/4/11

14:22


10 + 5 = 15

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tell harene.

15 er femten

harer som hopper 30

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

5

30

Tellevise

15/4/11

14:22


Skriv pene tall.

15 •

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 + _ = _ Regn ut.

_ + _ =15 Sett ring rundt 10.

_+_+_=_ Hvor mange kroner?

tiere enere

kr 31

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

31

15/4/11

14:22


Ser du?

3+2=5

13 + 2 = _

Regn ut.

1+1= _

1+2= _

2+3= _

11 + 1 = _

11 + 2 = _

12 + 3 = _

3+1= _

2+1= _

2+4= _

13 + 1 = _

12 + 1 = _

12 + 4 = _

3+3= _

3+2= _

2+2= _

13 + 3 = _

13 + 2 = _

12 + 2 = _

Skriv nabotallene.

12 14

13 15

14 11

32

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

32

15/4/11

14:23


Se på tallinjen og regn ut. + 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

10 + _ = _ + 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

12 + _ = _ + 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

13 + _ = _ + 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

11 + _ = _ Regn ut.

10 + 4 = _

13 + 1 = _

10 + 3 = _

11 + 3 = _

14 + 1 = _

11 + 4 = _

12 + 2 = _

12 + 3 = _

12 + 1 = _

15 + 0 = _

10 + 2 = _

10 + 5 = _

11 + 1 = _

13 + 2 = _

11 + 2 = _ 33

90698_tusen millioner 2A grunnbok_r1.indd 33

22/02/12 13.04


Hvor mange kroner er det pĂĽ sparegrisen?

Jeg har 15 kr i alt!

11 kr + _ kr = 15 kr Hvor mange kroner er det pü sparegrisene? Gjør ferdig regnestykkene.

?

? 12 kr + _ kr = 14 kr

10 kr + _ kr = 13 kr

?

?

10 kr + _ kr = 15 kr

11 kr + _ kr = 14 kr

Regn ut.

14 + _ = 15

10 + _ = 12

12 + _ = 15

12 + _ = 14

11 + _ = 13

10 + _ = 13

13 + _ = 14

12 + _ = 13

13 + _ = 15

34

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

34

15/4/11

14:23


1 kr

12k r

10kr

3k

5 kr

r

r

4k

2 kr

Hva m책 Sofus og Kari betale?

kr

kr

kr

kr

kr

kr 35

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

35

15/4/11

14:23


Skriv tallene som mangler.

10 3 8 2 1

7 3 2

6 4 1

7 3 1

8 2 2

9 1 2

8 2 3

9 1 3

9 1 4

Regn ut.

10 + 4 = _

15 = 12 + _

10 + _ = 12

10 + 3 = _

14 = 13 + _

11 + _ = 13

10 + 2 = _

11 = 10 + _

14 + _ = 15

10 + 5 = _

13 = 12 + _

10 + _ = 14

10 + 1 = _

15 = 13 + _

12 + _ = 13

36

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

36

15/4/11

14:23


Prøv deg selv Hvor mange perler i alt?

tiere enere

tiere enere

Hvor mange kroner til sammen?

kr

kr

kr

2k

r 10 k

2 kr

10 kr

r

Hvor mange kroner til sammen? 2 kr

kr

Regn ut.

10 + 4 = _

5 + 10 = _

11 + _ = 13

12 + 3 = _

4 + 10 = _

10 + _ = 12

Ekstraoppgaver side 116

37

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

37

15/4/11

14:23


Mål

I dette kapitlet skal du lære om • subtraksjon opp til 15 • partall og oddetall • større enn og mindre enn • motsatte regnearter

38

90698_tusen millioner 2A grunnbok_r1.indd 38

22/02/12 12.03


Kapittel 2 Subtraksjon 0–15

Regn ut.

10 – _ = _

10 – _ = _

10 – _ = _

10 – _ = _

10 – _ = _

10 – _ = _

• Syng og dramatiser.

94524_tusen millioner 2A grunnbok BM_.indd 39

8

Ten little indians

39

16/04/13 15.27


Regn ut.

9–1=_

8–1=_

7–1=_

6–1=_

5–1=_

4–1=_

3–1=_

2–1=_

1–1=_

40

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

40

15/4/11

14:23


Pluss og minus er motsatte regnearter.

+3

–3

+2

3

–2

8

+2

–2

+3

4

–3

5

+3

–3

+2

6

–2

7

Regn ut.

9–2=_

6–3=_

7–3=_

8–2=_

8–3=_

5–3=_

7–2=_

10 – 3 = _

9–3=_

Skriv tallene som mangler.

10 5

10 6

+

+

10 4

+

10 7

+ 41

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

41

15/4/11

14:23


Regn ut.

15 – 1 = _

15 – 3 = _

14 – 1 = _

14 – 3 = _

14 – 2 = _

14 – 4 = _

15 – 2 = _

16 – 3 = _

42

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

42

15/4/11

14:23


Hva ser du?

5–2=3

15 – 2 = _

Regn ut.

2–1= _

3–2= _

4–1= _

12 – 1 = _

13 – 2 = _

14 – 1 = _

3–1= _

5–3= _

4–2= _

13 – 1 = _

15 – 3 = _

14 – 2 = _

2–2= _

4–3= _

5–2= _

12 – 2 = _

14 – 3 = _

15 – 2 = _

Skriv nabotallene.

10

13

14

11

12 15 43

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

43

15/4/11

14:23


Regn ut.

13 – 2 = _

14 – 3 = _

15 – 1 = _

12 – 2 = _

14 – 2 = _

15 – 3 = _

15 – 2 = _

14 – 1 = _

13 – 3 = _

Hvor mange indianere er det i alt? _ Hvor mange løper bort? _ Hvor mange er igjen? _ _ –_=_

44

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

44

15/4/11

14:23


Skriv tallene som mangler.

–2

–1

–1

–1

12

13 –2

–2

14

–2

–2

15

–3

–2

15

–2

–1

14

Trekk strek fra 15 til 0.

45

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

45

15/4/11

14:23


Skriv riktige tall i sirklene.

0

5

10

15

5

10

15

Tegn pengene. 0

Indianergutten Sofus har fテ・tt 13 fisker. 10 er smテ・ og resten er store. Hvor mange av fiskene er store? _窶点=_ Tegn fiskene til Sofus.

46

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

46

15/4/11

14:23


Sett

rundt riktig svar.

15–1 13–2 12–1 14–4

12 11 10 13

13 12 11 11

14 10 12 10

14–1 12–0 15–2 13–1

13 10 14 10

12 12 13 13

10 11 11 12

15–2 14–2 11–0 13–3

14 11 10 10

15 13 11 12

13 12 9 11

13–0 15–3 12–2 15–5

13 10 11 15

10 12 10 11

12 11 12 10

Hare Hopp og Sofus skyter på blink med tre piler. Hare Hopp har fått _ poeng. Sofus har fått 7 poeng. Hvor kan pilene ha truffet? Tegn to forslag.

5

5

5

3 1

3 1

3 1

Hare Hopp

Sofus forslag 1

Sofus forslag 2 47

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

47

15/4/11

14:23


Motsatte regnearter

Da må: 15 – 2 = 13

13 + 2 = 15

Regn ut.

11 + 2 = _

12 + 2 = _

10 + 4 = _

13 – 2 = _

14 – 2 = _

14 – 4 = _

10 + 3 = _

13 + 2 = _

11 + 3 = _

13 – 3 = _

15 – 2 = _

14 – 3 = _

10 + 2 = _

11 + 4 = _

12 + 3 = _

12 – 2 = _

15 – 4 = _

15 – 3 = _

13 + 1 = _

14 + 1 = _

10 + 5 = _

14 – 1 = _

15 – 1 = _

15 – 5 = _

10 + 1 = _

12 + 1 = _

11 + 1 = _

11 – 1 = _

13 – 1 = _

12 – 1 = _

48

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

48

15/4/11

14:23


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13 – 2 = _ Se på tallinjen og regn ut.

11 – 1 = _

13 – 2 = _

14 – 1 = _

15 – 2 = _

13 – 3 = _

14 – 4 = _

12 – 2 = _

12 – 1 = _

14 – 3 = _

15 – 4 = _

13 – 1 = _

14 – 2 = _

15 – 3 = _

15 – 1 = _

15 – 5 = _

Gjør ferdig regnestykkene.

13 kr – _ kr = _ kr 13 kr – _ kr = _ kr

14 kr – _ kr = _ kr 12 kr – _ kr = _ kr 49

90698_tusen millioner 2A grunnbok_r1.indd 49

22/02/12 12.04


Skriv riktige priser p책 prislappene. 11kr

10kr kr

kr

14 kr

15 kr kr

kr

10kr

12 kr

15 kr kr

10kr

kr

11kr

r 12k

13 kr

15 kr 13kr

10kr

kr

14 kr

kr

15 kr

50

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

50

15/4/11

14:24


Hvor mye er det i pungen?

Vi har 14 kr i alt!

12 kr + _ kr = 14 kr Tegn pengene i pungene. Gjør ferdig regnestykkene.

12 kr + _ kr = 15 kr

13 kr + _ kr = 15 kr

11 kr + _ kr = 14 kr

10 kr + _ kr = 13 kr

Skriv tallene som mangler.

10 + _ = 12

11 + _ = 14

10 + _ = 14

12 + _ = 13

12 + _ = 15

11 + _ = 12

13 + _ = 15

10 + _ = 13

12 + _ = 14 51

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

51

15/4/11

14:22


Se på tallinjen og regn ut.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

13 – 2 = _

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

15 – 3 = _

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

14 – 3 = _

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

12 – 2 = _ Regn ut.

13 – 2 = _

14 – 3 = _

15 – 2 = _

15 – 5 = _

15 – 3 = _

14 – 1 = _

14 – 2 = _

12 – 2 = _

15 – 1 = _

12 – 1 = _

14 – 4 = _

13 – 1 = _

15 – 4 = _

13 – 3 = _

11 – 1 = _

52

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

52

15/4/11

14:22


Hva koster mest?

r

2k

1 kr

Jeg har:

r

3k

Jeg kjøper:

Jeg har igjen: Tegn pengene.

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Velg selv hva du vil kjøpe.

kr

kr

kr 53

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

53

15/4/11

14:22


4 er større enn 3! Vi skriver: 4 > 3

4 >

3

Sett inn > eller < .

6 > 4

54

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

54

15/4/11

14:23


2 er mindre enn 3! Vi skriver: 2 < 3

2

<3

Sett inn > eller < .

3 < 6

55

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

55

15/4/11

14:23


Sett inn > = <

56

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

56

15/4/11

14:23


Sett inn > <

8

7

8

11

10

4 9 12

5 7 9

12

8

17

16

11

10

18

19

15

18

20

19

13

17

14

13

12

14

16

15

2

5

7

6

8

Sett inn > = <

2+3

6

3+3

6

12 + 2

14

4+4

7

5+4

10

13 + 3

15

5+2

9

5+2

9

15 + 2

16

Sett inn > = <

1 + 2 4 – 2

10 – 1

6+3

5+3

10 – 2

5+2

7+1

6 – 2 3 + 2

4+4

4+3 57

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

57

15/4/11

14:23


Partall kan deles p책 2.

4 2

6 2

3

8 4

3

4

Tell vottene og skriv riktig antall. Tegn en ring rundt partallene.

2

58

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

58

15/4/11

14:23


3 2

5 1

3

7 4

2

Oddetall kan ikke deles p책 2.

3

Tell sokkene og skriv riktig antall. Tegn en ring rundt oddetallene.

5

59

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

59

15/4/11

14:24


Fargelegg partallene røde og oddetallene blü.

15

14 12

13

10

11 10

15 11

16

12

20 19

13 14

60

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

60

15/4/11

14:24


Prøv deg selv Jeg har:

Jeg kjøper:

Jeg har igjen: Tegn pengene.

2 kr

1 kr

kr

kr

kr

Sett inn > <

3

4

12

10

3+2

4

7

5

14

15

6+4

11

Sett ring rundt partallene.

4

7 2

10

5 9

1

8 3

6

Regn ut.

15 – 1 = _

14 – 4 = _

15 – 2 = _

13 – 2 = _

12 – 0 = _

14 – 3 = _

14 – 1 = _

13 – 1 = _

15 – 4 = _

Ekstraoppgaver side 123

61

86645_tusen millioner 2A grunnbok_.indd

61

15/4/11

14:24

Tm 2a gb bm blabok  
Tm 2a gb bm blabok