Selvinnsikt av Vetland og Aase (utdrag)

Page 1

BenteVetlandogKristinAase

Selvinnsikt

–fortryggogtydeligklasseledelse

©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2024

ISBN978-82-02-82479-2

1.utgave,1.opplag2024

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovens bestemmelser.UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhver eksemplarfremstillingogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekning deterhjemletilovellertillattgjennomavtalemedKopinor,interesseorgan forrettighetshaveretilåndsverk.Enhverbrukavheleellerdelerav utgivelsensominputellersomtreningskorpusigenerativemodellersom kanskapetekst,bilder,film,lydellerannetinnholdoguttrykk,erikke tillattutensærskiltavtalemedrettighetshaverne.

Brukavutgivelsensmaterialeistridmedlovelleravtalekanføretil inndragning,erstatningsansvarogstraffiformavbøterellerfengsel.

Omslagsdesign:TANK/CappelenDamm Sats:Type-itAS,Trondheim2024

Trykkoginnbinding:AITGrafiskAS,2024, www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

Innhold Forord ............................................. 1.Hvakjennetegnerdegsomlærer? 2.Kjenndinekvaliteter,fallgruver,allergierog utviklingsområderilærerrollen................... 3.Åseeleveninnenfraogdegselvutenfra 4.Godalene,bestsammen ......................... Anbefaltlitteratur .................................. 7 11 41 54 78 89

Forord

EnukeførskolestarttokvidanskebåtenfraHirtshals.Ved nabobordetirestaurantensattendelbarnogungdommer påveihjemfrafotballturnering.Enkelteavbarnaskulle begynnepåungdomsskolenderungdommenealleredevar godtkjent.Visattsånærdematviikkekunneunngåå hørehvadesnakketom:«HvisdufårBenedicteinorsk, erduheldig.Dukanforhandlemedhenneomkarakterene ogkanalltidsnakkemedhennehvisduikkeerklarfor enprøve.FårduBenjaminderimot,mådupassedeg.Han eralltiduteetteråkontrollereomallehargjortleksene.» Slikfortsattebarnaiheletretimermedåfortelleomvåre kollegaerpånaboskolen.Detsomoverrasketoss,varhvor detaljertdebeskrevsinelærere.Omtalenvarfordetmeste godhjertet,ogsamtidignådeløspresis.

Erdetslikatelevenevåreserossbedreogtydeligereenn viserossselv,ogkanfraværavselvinnsikthanoeåsifor kvalitetenpåhvordanviutførerlærerrollen?

Lærerrollenkanværekrevende.Detatelevenedineser degnårduikkeerpådittbeste,kanitilleggopplevesoverveldende.Hvormyeskalduforholdedegtil?Måletmed dennebokenerågidegverktøysomkangjøredegmodi-

7

gereilærerrollen.Gjennomøktselvinnsiktkanduopparbeidedegstørrefleksibilitetogvelgemerhensiktsmessige reaksjonernåreleveneogskolehverdagenutfordrerdeg.Du fårmeråspillepåogbevarerpådenmåtenlettereoverskuddet,selvtillitenoggleden.

Somlærerskaldubeherskemangedisipliner.Duskal værefagligsterk,ogduskalsørgeforåplanleggegode didaktiskeundervisningsopplegg.Vivetfraforskningat fagligtryggelærerebeholderroenoginteressenblanteleveneistørregradennkollegaersomikkekjennersegtrygge ifaget.Itilleggvilpersonlighetendinpåvirkehvordandu ersomlærer.Ogsåkunnskapenduharomhvadenenkelte elevtenkeromskolenogomfagene,vilpåvirkedinmulighettilåtagodebeslutninger.Medslikinnsiktbyggerdu letteretryggerelasjoneroggodelæringsmiljøer.

Dennebokengirinnføringitoulikepersonlighetsverktøy.Detførsteverktøyet,somkallesenneagrammet,finner duikapittel1.Detgirdegenoversiktoverniulikepersonlighetstyper.Kanskjekandukjennedegbedreigjenién avdisseennideåtteandre?Ikapittel2blirdukjentmed kjernekvadranten.Dekvalitetenedubærermeddeginni klasserommet,kanblifallgruvernårkrevendesituasjoner oppstår.Hvagjørduda?Ikapittel3flyttervisøkelysetover påelevene.Dufårinnsiktihvordandukanforståendringerieleversværemåtenårstressogprestasjonskravpreger skolehverdagen.Itilleggfårdukjennskaptilverktøyfor gjennomføringavulikeelevsamtaler.Pådenmåtenvildu somlærerøkedinmulighettilåseeleveneinnenfraogdeg selvutenfra.Idetsistekapitteletservipåhvordaninnsikten fradetreførstekapitlenekanbrukesietlærersamarbeid. Hvisdenindividuelleselvinnsiktenogsåbliretverktøyi

8

lærerteamet,vildetstyrkeutviklingenavprofesjonsfellesskapet.

Vitroratøktselvinnsiktkanbidratilågjøreskolehverdagentryggereogmerspennendefordegsomlærer.Duvil

ipressedesituasjonerletterekunnevelgehensiktsmessige reaksjoner,lykkesbedreogbeholdeenergienogarbeidsgleden.

Lykketilmeddittviktigearbeid!

Hvakjennetegnerdegsomlærer?

Måletmeddennebokenerågidegulikeverktøysomkan bidratilatdutydeligerekansedegselvsomlærer.Idette kapitteletfårduenoversiktoverniulikepersonlighetstyper.Nårduleser,kandutenkeetteromdeterénavdisse typenesomermerdegenndeåtteandre.Hvisdugjenkjennerpersonlighetstrekksomermestdeg,bidrardettetilat duletterekansedegselvutenfra.

Elevenei8bharlunsjpause.Oscarsiermedsmilom munnen:JegsynsSalmainaturfageraltforpirkete.Vi fårrødstrekselvpådeminstefeil.Hegesomvihari norsk,erlittforopptattavåhjelpe,somomviikke kantaansvarselv.Sarafortsetter:Alitrorvisstatalle eleverharlysttilåkonkurrereogblibest.Sånnerikke jeg.Annasmilerogsier:Kajaiengelskgjøralltidså myeutavalleting.Alletimertrengerikkeåværespesielle,mens«professorStangeland»baresnakkerog snakker.Trorikkehanvetomvierderellerikke.Unni, kontaktlærerenvår,hartusenspørsmål.Detkanjeg blislitenav,sierTerese.Simenimatteprøveråvære morsomheletiden.Hantreffervelikkealltidmedvitsenesine?Deandreler.Teodorisamfunnsfagernoen

KAPITTEL1
11

gangerskummel,sierNoah.Hansiertingsådirekte.

AnnikaiKRLEsetteraldrigrenser,ogdeterhellerikke såbra,sierMuhammed.

Elevenevåresnakkeromoss.Vetduhvadesieromdeg?

Tenktilbakepådinegentidsomeleviskolen.Lærernevar ofteetpopulærtsamtaletemanårvimøttespåfritiden,itilleggtilatlærernesreaksjonerpåulikehendelseritimeneble diskutertifriminuttene.Deflestehuskerflereavsinelærere godt.Noenhuskesmedglede,andremedgru.

Gjennomåsedegselvmedelevenesøynekandulettere møtedemderdeerisineliv,ogslikkanskolehverdagen iendastørregradblipregetavempatiogforståelsefor dem.Forselvinnsiktkanredusereuheldigesituasjonersom iverstefallkanendeoppiuoverensstemmelsermedelever ellerforesatte.

Detfinnesmangeulikepersonlighetsverktøy.Personlighetsverktøyermyebruktibådeoffentligogprivatvirksomhetforåskapeøktselvinnsikthosmedarbeidere. Enneagrammeteretsliktverktøy.Enneagramersammensattavdetogreskeordene ennea (=ni)og gram (=tegning, linje,punkt)ogbetyrenmodellsombeståravnipersonlighetstyper.Hovedideeneratalleharpositivekvaliteter,som endrersegnårstressetmelderseg.Nårdukangjenkjenne hvasomertypiskfordeg,erdetlettereåtaansvarforden delenavpersonlighetensomkanståiveienforåbyggetillit tileleveneogrepresentererutfordringer.Samtidigkandu bliendamerbevisstpåhvilkestyrkerduhartilrådigheti lærerjobben.

Pådenestesidenevildublikjentmedhvordanulikepersonlighetstrekkkankommetiluttrykkilærerjobben.Énav

12

denitypenevibeskriver,erdindominantetype,menduvil ogsåkunnekjennedegigjenideleravbeskrivelseneavde andretypene.Nårviharlagetbeskrivelseneavulikelærerpersonligheter,erdetforåvisehvordanhverenkeltlærer harspesiellepositivekvaliteter,oghvordanegenpersonlighetogsåkanståiveienforåfåtilskolehverdagensliken ønsker.Viharbeggejobbetmeddettepersonlighetsverktøyetgjennommangeårogskrevettobøkeromverktøyet: Kjenndegselvsomlærer (Vetland&Aase,2018)og Leder, kjenndegselv! (Aase&Vetland,2021).Brukgjernelitteraturlistabakforåfinneflereforslagtilfagbøkerpåområdet. Vedåleseomdenipersonlighetstypenefårdumulighettilå blikjentmedulikehandlingsmønstresomvisersegiklasserommet.Nårduleser,kandutenkegjennomfølgende:Hva erdinebesteegenskapersomlærer?Hvaharduhørtandre sidesetterprispåmeddeg?Hvatrordueleveneogforesattekanopplevesomkrevendemeddeg?Vitrorathvisdu gjenkjennerhvasomertypiskfordeg,vilduletterekunne sehvasomskjermeddegnårdublirstresset.Denneinnsiktenkanogsågjøreatdubedrekanforståeleveninnenfraog sedegselvutenfra.

Type1:Perfeksjonisten–lærerensomstreverfor ågjørealtriktig

Ilærerjobbenerdusomperfeksjonistansvarlig,arbeidsom ogkvalitetsbevisst,ogdustillerhøyekravtildegselvog elevene.Dujobberkontinuerligmedåblidenbesteutgaven avdegselvogforatelevenedinestadigskalblibedre.Du serhvadenenkelteelevmåjobbemermedforålykkes,og dupåpekerdetteisamtalerogiskriftligekommentarer.Du

13

fremstårforeleverogforesattesomseriøs,idealistisk,profesjonellogdisiplinert.Duvethvasomerriktigogbestfor elevenedinetilenhvertid,ogdujobberhardtforåunngåå gjørefeilselv.Duserhvasommangleravrutineriklassen, ogjobberseriøstmedåfåtilrammerogkjøreregler.Dupåpekerforklassenhvademåforbedreforatdeskalprestere bestmulig.Dujobbermedåhåndtereirritasjonnårelevene ikkegjørsittbeste,ogkjennerpåoppgitthetnåreleveneer lateogliteseriøse.

Kroppsspråketskraft.Somperfeksjonistisklærerkandu lettbliskarpitonen,fåenspissmunnogstrammekjever. Dukanopplevessomstrengogsomensomløfterpekefingerennårduegentligønskerågivelmenteråd.

Utfordringforperfeksjonisten.Dutrengeråbalanseretankenomatduharrett,meddeteleverogforesattetenkerat erriktigeløsningerfordem.Duvetikkealltidhvasomer bestforandre.Detervanskeligfordegåtenkeat80%er godtnok,bådefordegogforelevenedine.Derforkandu opplevessompirketeogbelærende.

Derforerelevenegladeforåhadegsomlærer:

•Duharhøyarbeidsmoralogtydeligeetiskestandarder.

•Duinspirererelevenetilåoppnågoderesultater gjennomdineråd.

•Duleggeroppundervisningenpåenstrukturertog oversiktligmåte.

•Duergodtforberedtogfølgeroppklassereglerog avtaler.

14

•Dukommerhelstlittførtimen,ikkeetteratdener begynt.

•Duhargodkontrollpåallevurderingerogavtalergjort medenkeltelever.

•Duerkonsekventogforutsigbarogopplevesderforsom entrygglærer.

Eleveneutfordrerdegnår

•deerlateogikkegjørsågodtdekan

•dekallerdinegoderådforkritikk

•demenerat70%ermerenngodtnok

•delevererhalvgodeprøvesvarsomgjør«rettejobben» dintung

•deunnlateråfølgeoppklassenskjøreregleroggjørdet sompasserdemselvbest

•deikkeerseriøseiarbeidetmedengang

Hvordandusomperfeksjonistisklærerkansparepå energienogbeholdearbeidsgleden

•Holdfastvedatduergodnok,selvnåreleveneikkegjør sindelavjobben.

•Deterlettereforeleveneåtaimotdinevelmenterådhvis duførstanerkjennerdem.

•Øvdegpååmøteklassen,enkelteleverogforesattemed envennligtone,etlystblikkogmedglimtiøyet.

•Huskatdeflesteelevergjørsågodtdekan(selvomdu mistenkernoeannet).

•Hafokuspådetsomerviktigogstort,slippnoenav detaljene.

15

•Huskateleversforsøkpåhumorergodtmentogkan væreviktigforklassenstrivsel.

•Øvdegpååkommuniserehvasomerrett,medhumor ogletthet.

•Somperfeksjonisthardumyeåhentefraden

entusiastiskelæreren(type7).Herkandufinneideer somgjørdegmertilgjengeligforeleverogforesatte.

Blindtfeltforlærerensomerperfeksjonist.Somperfeksjonistisklærerharduenstrenghetogetsinnesomdukanskje ikkeserselv.Elevenedinekanopplevedettesomatduer oppgitt,sintellerkritisk.Duerofteblindforstyrkenpådin irritasjonimøtemedenkelteeleverellerklasser,uavhengig

avomduvenderdenmoteleveneellermotdegselv.Når elevertullerogtøyser,lardudegsjeldenrivemed.Derfor kanduilærerjobbenoppfattessomlitefleksibel,belærende ogkritisk.Jobbderformedåblibedrepåsmåprat.

Type2:Hjelperen–lærerensomernærogser elevensbehov

Somhjelpererduenlærersomerrelasjonsorientert.Dueri utgangspunktetpositivtinnstiltoverforelevenedine.Duer godpååkommunisere,støtterbådeeleverogforesatteoger alltidparattilåhjelpe.Duerempatiskogønskeråmøteelevenesbehov.Dusierletterejaennnei.Duerlydhøroggjør detdukanforåbeskytteelevenedine.Dustillervennlige spørsmålogergodpåågielevenekomplimenter.Duoppleveratklassenerfyltoppaveleversomtrengerdinhjelpog støtte,ogdujobberhardtforåetablereettrygtklassemiljø. Duharstorevnetilnærhetogmøterbådeeleverogforesatte

16

medvennlighet.Foråunderstrekedinvennlighetlikerduå gieleveneetanerkjennendeklapppåskulderen.Dueropp-

merksompåbursdagerogbryrdegmedhvordanelevenehar detpåfritiden.Dumåjobbemedåhåndtereegenskuffelse dersomelevertakkerneitildinhjelp.

Utfordringforlærerensomvilhjelpeogstøtte.Enav utfordringenedineeråivaretaegnebehovogsettenødvendigegrenserimøtemedeleverogforesatte.Fordiduofteser eleversbehovførdeserdemselv,erdetutfordrendefordeg åtrekkedegtilbakeoggidemansvariegetliv.Deterlettfor degåofredegforenkelteleverogforforesatteogderforta pådegetansvarsomikkeerditt.Dettekanmedføreatdu langsomtsliterdegut.Øvdegpååhøreetterhvaelevene faktisksieratdetrengerhjelptil.

Kroppsspråketskraft.Dusmilervarmttilelevenedine,du harenmildstemmeogpositivtladedeord,ogdustryker elevenepåarmenforåunderstrekeetønskeomåværeder fordem.

Derforerelevenegladeforåhadegsomlærer:

•Pådittbesteinspirererduelevenetilarbeidsinnsats gjennomdinvennlighet.

•Dustrekkerdeglangtforåhjelpeeleverogforesatte.

•Duervennlig,oppmerksom,positivogstøttende.

•Dujobbergjerneovertidforågjennomføresamtaler medeleverogforesatte.

•Duspørhvordaneleverhardet,ogvilmøtedemsom medmennesker.

•Deterlettfordegåsijanårnoentrengerhjelp.

17
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.