__MAIN_TEXT__

Page 1

Dahl • Dalby • Nohr

N

Radius

Radius legg til rette for at elevane skal utvikle god talforståing og opparbeide seg gode grunnleggjande dugleikar i matematikkfaget.

Radius har derfor fokus på at elevane:

• utviklar formålstenlege og fleksible reknestrategiar i dei fire reknemåtane • oppdagar og nyttiggjer seg viktige matematiske samanhengar • løyser utforskande og samansette oppgåver • samarbeider, reflekterer og kommuniserer om oppgåver Radius gir i praksis:

• tydelege mål for kvart kapittel • oppstartsoppgåver for refleksjon og klassesamtale • differensierte øvingssider til kvart tema • problemløysingsoppgåver på alle trinn • visuell støtte til oppgåvene

4 OPPGÅVEBOK

MATEMATIKK FOR BARNETRINNET

MATEMATIKK FOR BARNETRINNET

Komponentane i Radius 1, 2, 3 og 4:

DAHL•DALBY•NOHR

• Grunnbok A og B • Differensiert oppgåvebok • Lærarens bok A og B • Radius digital med tavlebok: radius.cdu.no

Radius følgjer dei reviderte læreplanane for Kunnskapsløftet 2013 i faget matematikk, og dekkjer alle måla frå 1. til 7. trinn.

I S B N 978-82-02-40462-8

ISBN 978-82-02-40462-8

9

788202 404628 www.cdu.no

NYNORSK

4

OPPGÅVEBOK

Profile for Cappelen Damm

Radius 4 oppg nn  

Radius 4 oppg nn