Page 1

Alver

Vigdis Alver

Karen Margrete Dregelid

Dregelid

Læreverket består av Ord 1 og Ord 2. Ord 1 legger vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter og grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

Ord 2 er for deltakere som har knekket lesekoden og som trenger leseøving og tekstkunnskap. Boka bygger på det muntlige og skriftlige arbeidet i Ord 1.

O R D

Ord er et læreverk i alfabetisering for voksne innvandrere. Det er tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang. Læreverket bygger på læreplanen i norsk og samfunnskunnskap og dekker målene for grunnleggende lese- og skriveopplæring, spor 1, nivå A1.

Ord består av disse komponentene: • Ord 1 Tekstbok • Ord 2 Tekstbok • Ord 1 Arbeidsbok • Ord 2 Arbeidsbok • Ord 1 Elev-cd • Ord 2 Elev-cd • Ord 1 Lærer-cd • Ord 2 Lærer-cd • Nettressurs: ord.cdu.no

ORD

A R B E I D S B O K

A R B E I D S B O K Alfabetisering for voksne innvandrere

ISBN 978-82-02-43263-8

www.cdu.no


Vigdis Alver

•

Karen Margrete Dregelid

ORD

A R B E I D S B O K Alfabetisering for voksne innvandrere


© CAPPELEN DAMM AS, 2014 ISBN 978-82-02-43263-8 2. utgave, 1. opplag, 2014 Omslagsdesign: Marianne Thrap Grafisk formgiving: Marianne Thrap Sats: Marianne Thrap Repro: RenessanseMedia AS, Asker 2014 Trykk og innbinding: Livonia Print SIA, Latvia 2014 Forlagsredaktør: Hanne Dølplads Hovedillustratører: Sissel Ringstad og Kaja Ødegaard, www.sott.no Kart: John Arne Eidsmo 132: Atle Hansson Scanpix/Samfoto: Dag Jensen 57, Kerstin Mertens 105, Øystein Søbye 129 Scanpix: Haakon Harriss 131h,141 Comma Image/Comma (RM) 159 Getty Images:120h

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Forfatterne har mottatt støtte fra Norsk faglitterær forfatter - og oversetterforening (NFF)

ord.cdu.no www.cdu.no

2


Innhold Til læreren

6

Alfabetet

8

Første bokstav i navnet ditt

9

Første bokstav. Skriv

9

Første bokstav

10

Navn i klassen

10

Tall

11

Penger

16

Klokka

18

Navn og telefon

20

Telefonnummer

20

A

21

T

25

E

30

O

35

I

41

M

47

K

53

P

59

N

64

R

69

L

75

F

80

G

84

3


4

H

89

S

94

B

99

J

104

D

109

Æ

114

Ø

119

V

123

Å

128

U

133

Y

138

C Z X Q

142

kj-lyden

143

j-lyden

144

skj-lyden

145

Tahir

146

Tahirs dag

147

Ana

148


Anas dag

149

Ola

150

Olas dag

150

Hva drikker de?

151

Hva liker Tahir?

152

Ukemeny

152

Hvordan reiser de til skolen?

153

Trim

154

Svømmekurs

155

Fotballkamp

156

Yrker

157

Nima

158

Skriv om Evy

159

Hvordan bor de?

160

På biblioteket

161

Hva kan du lese?

162

Lånekort

163

Bok og film

164

5


Til læreren Ord er et læreverk primært for deltakere som ikke kan lese eller skrive på noe språk. Verket har langsom progresjon. Arbeidsboka inneholder enkle oppgaver og tekster, og det er mye gjentakelse, både med hensyn til ordforråd og oppgavetyper. Bruk av boka forutsetter at deltakerne kan noe norsk i forkant og at arbeidet med det muntlige språket fortsetter parallelt med lese- og skriveopplæringen. Ord bygger på «Læreplanen i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere», Alfabetiseringsmodulen. Læreverket består av disse komponentene: • Tekstbok/tavlebok • Arbeidsbok/tavlebok • Elev-cd • Lærer-cd • Nettside med digitale øvelser • Nettside med lærerressurs

Arbeidsboka Arbeidsboka er nært knyttet til tekstboka med hensyn til bokstavgjennomgang, ordforråd og arbeidsmåter. Her får deltakerne bearbeidet stoffet fra tekstboka. Arbeidsboka inneholder 6–8 oppgaver til hver bokstav. Oppgavene under hver bokstav, inneholder alltid bokstavforming, lytteoppgaver og ulike lese- og skriveøvelser. Vi oppfordrer også lærerne til å bruke oppgavene i arbeidsboka på flere måter enn det som er nevnt i instruksjonene. Lytteøvingene kan brukes til skriveoppgaver, ord kan brukes til å lage setninger, bilder og oppgaver kan brukes til samarbeidsoppgaver hvor deltakerne diskuterer seg fram til løsninger. Oppgavene kan også være modell for både deltakere og lærere som kan lage egne oppgaver.

6

Nederst på hver side er det en instruksjon til oppgavene på sida. De er i hovedsak ment for læreren. På slutten av boka tenker man seg at deltakerne kan lese enkle instruksjoner selv. Å skrive og å løse oppgaver er selvfølgelig viktig når deltakerne tilegner seg det alfabetiske prinsippet, men like viktig er den muntlige treningen. Vi vil minne om at lytting er en svært viktig del av avkodingsarbeidet. Bokstavforming

Aller først skal deltakerne trene på å forme bokstavene med hånd. Skyggebokstaver, modellbokstav og hjelpelinjer støtter deltakerne i dette arbeidet. Etter hvert får de også øvelser hvor de skal skrive ord. Dette kan selvfølgelig gjøres parallelt med at deltakerne bruker I-pad eller datamaskin. Lytteoppgaver

Både i tekstboka og i arbeidsboka er det lagt opp til at deltakerne skal lytte ut og diskriminere lyder. Det er bilder av konkrete gjenstander, noen av dem inneholder lyden, andre ikke. Det enkleste er å lytte ut framlyd, men de må også lytte ut lyder sist i ordet og midt i ordet. Vi tenker oss også at ordene i lytteoppgavene kan brukes i diktat eller skrives ned i fellesskap. Lese- og skriveoppgaver

Oppgavene der lyder/bokstaver og ord telles, skal øke bevisstheten om at ord består av flere deler/segmenter som kan settes sammen til ord. Deltakerne vil etter hvert oppdage at mange ord har de samme bokstavene eller bokstavmønstrene, og de bli vant med bokstavmønstre som går igjen. Oppgavene der deltakerne skal finne samme ord, er også ment å skulle trene opp bevisstheten om bokstavmønstre i ord. Dette bidrar til at deltakerne utvikler flyt i ordlesingen.


Deltakerne skal også skrive lister over ord som inneholder de gjennomgåtte bokstavene. Deltakerne kan bruke kjente ord og de skal repetere ord gjennom disse oppgavene. Noen skriveoppgaver består i å skrive av, mens det utover i boka kreves at deltakerne må komme med egne ord.

ord.cdu.no

Leseforståelsen bør være i fokus allerede fra starten. I arbeidsboka trenes leseforståelse i starten gjennom enkle oppgaver som ord og bilde og etter hvert blir det mer komplekse oppgaver. På slutten av boka må de lese tekst og svare på spørsmål til teksten.

For læreren

Om tavleboka – digital utgave av arbeidsboka

Gjennom tavleboka kan oppgavene i arbeidsboka gjøres i fellesskap (læreren som hjelper og modell) og de kan gjennomgås i fellesskap etter at deltakerne har gjort dem individuelt eller i grupper. Det kan gi anledning til diskusjoner om språk, lyder og bokstaver, noe som kan bidra til økt språklig bevissthet.

For kursdeltakeren

Nettstedet inneholder varierte interaktive oppgaver, som et supplement til oppgavene i tekstboka og arbeidsboka. Nettsiden er enkelt oppbygd. Støtte fra læreren vil likevel være en forutsetning i starten.

Ord 1 Lærerressurs gir tilgang til elevnettstedet og inkluderer mye tilleggsmateriale for læreren: · Tavleboka – digital utgave av tekstboka og arbeidsboka for visning på alle flater. · Samtalebilder fra tekstboka · Billedkort av gjenstander · Tilleggsoppgaver · Lærerveiledning · Lydfilene til elev-cd-en · Tekster til lytteøvelser på lærer-cd-en Vi ønsker lærere og deltakere lykke til med leseog skriveopplæringen!

Cd-er · Ord 1 Elev-cd inneholder innleste tekster fra tekstboka. Lyden er ment som hjelp med uttalen, men kan også brukes til lytting og diktater. Innholdet i elev-cd-en vil også være tilgjengelig som lydfiler i lærerressursen. · Ord 1 Lærer-cd inneholder lyd til lytteøvelser. Tekstene finnes i lærerressursen.

7


Alfabetet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

8

• Se på alfabetet. Se på tastaturet. Finn samme bokstav. Sett strek.


Første bokstav i navnet ditt A

B

C

D

E

F

M

N

O

P

Q

R

Æ

Ø

Å

Y

Z

G S

H T

I U

J

K V

L W

X

Første bokstav. Skriv

Ana A Ola O Tahir T Navnet mitt:

• Se på alfabetet. Finn første bokstav i navnet ditt. Sett en ring rundt bokstaven. • Finn første bokstav i Ana, Ola, Tahir. Skriv bokstavene flere ganger. • Skriv første bokstav i navnet ditt.

9


Første bokstav

Tahir Lamia

Ana Ola Mona Nima

Navn i klassen

10

• Skriv første bokstav i navnene. • Spør hva deltakerne i klassen heter. Skriv første bokstav i navnet deres.


Tall 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Ananas

1 • Skriv tallene flere ganger. • Tell ananasene. Skriv riktig antall.

11


Tall 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10

Bananer

6 12

• Skriv tallene flere ganger. • Tell bananene. Skriv riktig antall.


Hvor mange? =

3

= = = = = = =

• Tell. Skriv tallet pü streken. Les tallene.

13


Tall 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

• Skriv tallene.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Hvor mange kroner?

kr

kr

kr

kr

kr

kr

• Tell og skriv hvor mange kroner.

15


Penger = +

=

+

+

=

+

+

+

+

+

+

+

=

+

=

=

16

• Skriv tallene.

= +

=


Penger 60 60 60

+

=

+

=

+

+

=

+

+

=

=

• Skriv tallene.

17


Klokka 11 10

12 1 2

9

3 4

8 7

6

12 1 2 4

8

12 1 2 3 4

8

3

9

4

8

18

2 3 4

8

5

12 1 2

9

3 4

8

11 10

6

5

12 1 2 3

9

4

8 7

6

5

Klokka

12 1 2 3 4

8 6

11 10

5

9 7

6

5

Klokka

9

11 10

4

7

12 1

6

3

8

5

Klokka 2

Klokka

4

8

7

12 1

6

2 3

11 10

2

9 7

12 1

6

12 1

Klokka

9

5

Klokka

7

6

11 10

5

Klokka

9

11 10

11 10

6

6

4

8

7

Klokka

7

3 7

3

11 10

2

Klokka

9 7

12 1

9

5

Klokka 11 10

11 10

5

Klokka

• Hvor mange er klokka? Si klokkeslettet. Skriv klokkeslettet.

11 10

12 1 2 3

9

4

8 7

6

Klokka

5


Klokka

11 10

12 1 2 3

9

4

8 7

11 10

6

5

12 1 2 3

9

4

8 7

11 10

6

5

12 1 2

9

3 4

8 7

11 10

6

5

12 1 2 3

9

4

8 7

11 10

6

5

12 1 2 3

9

4

8 7

6

5

• Når står Tahir opp? Når spiser han lunsj? Når kommer han hjem? Når spiser han middag? Når ser han på tv? Si klokkeslettet. Skriv tallene.

19


Navn og telefon Navn: Telefon:

Telefonnummer Ana: 12 34 56 78

20

• Skriv navnet ditt. Skriv telefonnummeret ditt. • Spør tre personer om telefonnummer. Skriv telefonnumrene. Hvis du trenger det, be om hjelp.


1

2

• Øv på å skrive A.

21 1


1

2

1

22

• Øv på å skrive a.


Hører du a?

Aa

Ser du a? avis ananas appelsin banan tomat

• Se på bildene. Si ordene. Hører du a? Sett strek. • Se på huskelisten. Finn a. Sett ring rundt a.

23


Hvor mange bokstaver?

a

a

p

p

n

e

Ord og bilde

l

A

n

a

a

n

a

s

a

v

i

s

s

i

3

n

ananas avis Ana appelsin banan

24

• Se på tegningen. Si ordet. Hvor mange bokstaver er det i ordet? • Se på bildene. Se på ordene. Sett strek mellom ord og bilde. Les ordene sammen med læreren.


tax i

2

2

11 1 1

2 2

• Øv på å skrive T.

25


tax i

2

1 1

2

26

• Øv på å skrive t.


Hører du t?

ta xi

Tt

10

1

Ser du T og t? Tog til Tønsberg

TIL B U D

• Se på bildene. Si ordet. Hører du t? Sett strek. • Se på ordene. Sett ring rundt t og T. Les ordene.

27


Hvor mange bokstaver?

2 t

e

t

o

l

e

f

o

n

T

a

h

i

r

t

a

x

i

2

ta xi

Ord og bilde Tahir telefon ta xi

2

taxi tog to

28

• Se på bildene. Si ordet. Hvor mange bokstaver er det i ordet? Skriv riktig antall. Les ordene. • Se på bildene. Se på ordet. Sett strek mellom ord og bilde. Les ordene. Hvis du trenger det, be om hjelp.


Like ord at to at to ta to at ta to ta ta to at at to to to at ta at to

Skriv

at at at ta ta ta at ta at ta at ta

• Les det første ordet. Finner du flere ord på linja som er like? Sett ring rundt ordene. • Les ordet. Skriv ordet flere ganger.

29

Ord 1. Arbeidsbok (utdrag)  

Cappelen Damm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you