__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


NORSK START 8–10 ENGELSK 1 Diana Lee Bennett Linda Benedikte Gjelseth Silje Kristine Soldal BOKMÅL

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 1

21.10.16 11.52


© CAPPELEN DAMM AS 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Norsk start 8-10 følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget grunnleggende norsk, og er lagd til bruk på grunnskolens ungdomstrinn. Denne utgivelsen er for begynneropplæring i engelsk. Illustrasjon: Anne Britt Meese Grafisk formgivning: Sandvik design Omslagsdesign: Renessanse Media AS Forlagsredaktør: Ingar Ebbestad Språkkonsulent: John Farrier Bilderedaktør: Ingar Ebbestad Fotografier: Getty Images, iStock Trykk og innbinding: Livonia Print SIA, Latvia 2016 Utgave 1 Opplag 1 ISBN 978-82-02-51794-6

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 2

21.10.16 11.52


CONTENTS 1 GET STARTED Remember Grammar Exercises 

page 4 page 10 page 10 page 12

6 HOW ARE YOU? Remember Grammar Exercises 

2 NUMBERS AND COLOURS page 22

7 DAY BY DAY 

Remember Grammar Exercises 

page 28 page 28 page 30

Remember Grammar Exercises 

3 HERE WE ARE 

page 42 page 48 page 48 page 50

Remember Grammar Exercises 

Remember Grammar Exercises 

8 TIME GOES BY 

4 DO YOU SPEAK ENGLISH? page 61

9 FAMILY 

Remember Grammar Exercises 

page 67 page 67 page 69

Remember Grammar Exercises 

5 AT SCHOOL 

page 82 page 89 page 89 page 91

Remember Grammar Exercises 

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 3

GLOSSARY 

page 102 page 108 page 108 page 109

page 122 page 132 page 133 page 134

page 146 page 156 page 157 page 158

page 172 page 182 page 182 page 184

page 195

21.10.16 11.52


What is your name?

My name is Zoe. What is your name?

1 GET STARTED • The alphabet • A/an • What's your name? ● Personal pronouns ● Verbs: to be, to have

4 NORSK START

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 4

21.10.16 11.52


The English alphabet The English alphabet has 26 letters.

ABCDEF GHIJKLM NOPQR STUVWXYZ alphabet – alfabet

The letter Y is a vowel and a consonant!

has – har is – er a – en/ei/et the – det/den

yes

happy

vowel – vokal

you

why

young

my

consonant – konsonant letters – bokstaver happy – glad why – hvorfor yes – ja you – du young – ung my – min/mi/mitt

GET STARTED 5

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 5

21.10.16 11.52


A or an?

a banana

an apple

a tomato

an orange

a home

an hour

a young man

an old man

Take a selfie!

Send an SMS!

Take a snapshot!

Send an email!

6 NORSK START

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 6

21.10.16 11.52


What is your name?

My name is Ahmed. A-H-M-E-D What is your name?

. is Linnea e m a n y M A -N-EL-I-N

WHAT IS YOUR N

hello – hallo/hei

AME?

Brian: Hello! My name is Brian. What is your nam e? Hiwet: My name is Hiwet. Brian: Can you sp ell your name, pl ease? Hiwet: H - I - W E-T Brian: Thank you!

name – navn what – hva your – din/ditt my – min/mitt can – kan spell – stave please – vær så snill thank you – takk skal du ha What is your name? – Hva heter du? what is – hva er can you? – kan du? GET STARTED 7

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 7

21.10.16 11.52


You and I

I am a man.

You are a woman.

You are

a man.

I – jeg you – du he – han she – hun it – den/det we – vi you – dere they – de I am – jeg er you are – du er he is – han er she is – hun er it is – den/det er we are – vi er you are – dere er they are – de er and – og man – mann woman – kvinne

y.

He is a bo

She is a girl.

girl – jente boy – gutt

8 NORSK START

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 8

21.10.16 11.52


We are a family.

It is a dog.

En hun Famile Gutt so

TenĂĽr

You are my parents.

They are my friends.

GET STARTED 9

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 9

21.10.16 11.52


REMEMBER ! A eller an? Når første bokstav er en konsonantlyd, da sier og skriver vi a man a woman Når første bokstav er en vokallyd, da sier og skriver vi an apple an orange an sms

What is your name? My name is …

Can you spell your name, please?

PERSONAL PRONOUNS Personlig pronomen I

1. person entall

you

2. person entall

he

3. person entall

she

3. person entall

it

3. person entall

we

1. person flertall

you

2. person flertall

they

3. person flertall

10 NORSK START

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 10

21.10.16 11.52


VERBS – present tense Verbet to be bøyes i presens slik: to be – å være I am

1. person entall

you are

2. person entall

he is

3. person entall

she is

3. person entall

it is

3. person entall

we are

1. person flertall

you are

2. person flertall

they are

3. person flertall

Verbet to have bøyes i presens slik: to have – å ha I have

1. person entall

you have

2. person entall

he has

3. person entall

she has

3. person entall

it has

3. person entall

we have

1. person flertall

you have

2. person flertall

they have

3. person flertall

GET STARTED 11

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 11

21.10.16 11.52


EXERCISES 1 Take turns.

The alphabet. Page 5. Student 1:

A

Student 2:

B

Student 1:

C

Student 2:

D

Student 1:

E

Student 2: …

2 Choose words to remember.

3 Listen to your teacher and write.

The English alphabet. Page 5. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

12 NORSK START

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 12

21.10.16 11.52


4 Listen to your classmate and write. Take turns.

The English alphabet. Page 5. Classmate A: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Classmate B: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

5 Unscramble the words

A or an? Page 6. amn

omotat

pepla

aeorgn

meoh

thuo

anabna

6 Listen to your teacher and write.

A or an? Page 6. ____ banana

____ home

____ snapshot

____ apple

____ orange

____ email

____ tomato

____ young man

____ selfie

____ hour

____ old man

____ SMS

GET STARTED 13

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 13

21.10.16 11.52


7 Fill in the gaps.

A or an? Page 6.

_________ banana

_________ home

_________ apple

_________ hour

_________ tomato

_________ young man

_________ orange

_________ old man

Take ______ snapshot!

Take ______ selfie!

Send ______ email!

Send ______ SMS!

14 NORSK START

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 14

21.10.16 11.52


8 Choose words to remember.

9 Spell your name. Diana

Me

D - I - A - N - A

10 Take turns.

What is your name? Page 4. Student 1: My name is ‌

What is your name?

Student 2: My name is ... Student 1: Can you spell it?

11 Spell the words.

KEEP UP THE GOOD WORK!

man woman boy girl family dog friends

GET STARTED 15

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 15

21.10.16 11.52


12 Write the names of your classmates. What is your name? Can you spell your name, please? NAME

NAME

16 NORSK START

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 16

21.10.16 11.52


13 Read, cover and write.

What is your name? Page 7. whatcanmyyournamespell14 Fill in the gaps.

What is your name? Page 7. Brian: Hello! My name

What

Hiwet: My

Brian. your name? is Hiwet.

Brian: Can you

your name, please?

Hiwet: H - I - W - E - T Brian: Thank

!

GET STARTED 17

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 17

21.10.16 11.52


15 Choose words to remember.

16 Draw a line.

You and I. Pages 8–9. I am

Hun er

You are

De er

He is

Jeg er

She is

Du er

It is

Vi er

We are

Han er

You are

Den/det er

They are

Dere er

18 NORSK START

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 18

21.10.16 11.53


17 Fill in the gaps.

You and I. Pages 8–9.

I am

We are

_____ ______________

_____ ______________

You are

You are

_____ ______________

_____ ______________

You are

They are

_____ ______________

_____ ______________

He is _____ ______________

She is _____ ______________

It is _____ ______________

GET STARTED 19

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 19

21.10.16 11.53


18 Tick the correct answer. right I am

19 Tick the correct answer.

wrong

X

right I is a girl.

You are

You am a boy.

He are

It are a dog.

She is

He am a man.

It is

You is a woman.

We am

We am

You is

You is

They are

They are

wrong

X

20 Fill in the gaps.

REMEMBER! Pages 10–11. to be – å være

to have – å ha

I am

1. person entall

I have

1. person entall

you

2. person entall

you

2. person entall

he

3. person entall

he

3. person entall

she

3. person entall

she

3. person entall

it

3. person entall

it

3. person entall

we

1. person flertall

we

1. person flertall

you

2. person flertall

you

2. person flertall

they

3. person flertall

they

3. person flertall

20 NORSK START

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 20

21.10.16 11.53


21 Picture puzzle. 1

2

3 4 5

22 Find the words. Y

O

U

B

W

O

M

A

N

H

H

W

E

T

H

E

Y

M

Y

E

I

T

C

Y

F

A

M

I

L

Y

S

G

Y

D

O

G

H

A

W

E

P

I

O

N

A

M

E

B

O

Y

E

R

U

R

E

W

H

A

T

S

L

L

R

F

R

I

E

N

D

H

L

M

P

A

R

E

N

T

S

E

YOU HE SHE IT WE THEY GIRL

BOY MAN WOMAN DOG NAME MY YOUR

SPELL WHAT FAMILY FRIEND PARENTS

YOU MADE IT!

GET STARTED 21

1_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 21

21.10.16 11.53


2 NUMBERS AND COLOURS • Numbers • Colours • Do you like? • I like / I don't like ● Verbs – present tense ● Contractions

22 NORSK START

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 22

21.10.16 11.57


Let’s count! The numbers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

zero one two three four five six seven eight nine ten

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

twenty-one twenty-two twenty-three twenty-four twenty-five twenty-six twenty-seven twenty-eight twenty-nine thirty

40 50 60 70 80 90

forty fifty sixty seventy eighty ninety

100 one hundred 1 000 one thousand 1 000 000 one million

number – tall count – telle let us / let's – la oss I can count – jeg kan telle

255, 256, 257 ...

NUMBERS AND COLOURS 23

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 23

21.10.16 11.57


Big numbers five hundred and seven

507

big – stor one – én/ett and – og

8 086

eight thousand and eighty-six

11 010

eleven thousand and ten

three hundred thousand six hundred and sixty-one

300 661

24 NORSK START

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 24

21.10.16 11.57


My favourite colour

● RED ● BLUE ● YELLOW ● GREEN ● ORANGE ● GREY ● BLACK ● WHITE ● PURPLE ● PINK ● BROWN ● LIGHT BLUE ● LIGHT GREEN ● DARK GREEN colour – farge all kinds of – alle slags / alle typer

I like red. What about you?

I like black. Black is my favourite colour. What about you?

favourite – favoritt red – rød blue – blå yellow – gul orange – oransje grey – grå black – svart white – hvit purple – lilla pink – rosa brown – brun light – lys

I like all kinds of colours!

dark – mørk I like – jeg liker What about you? – Hva med deg?

NUMBERS AND COLOURS 25

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 25

21.10.16 11.57


Do you like …?

Do you like pink?

Yes, I do. I love it!

Do you like green?

No, I don’t. I like pink. Pink is my favourite colour. What about you? Is pink your favourite colour too? No, I hate the colour pink. Just kidding! Look at me. What do you think?

Do you like? – Liker du? I do – Det gjør jeg I do not / I don’t – Det gjør jeg ikke I do not like / I don’t like – Jeg liker ikke love – elsker hate – hate just kidding – bare tuller look at – se på think – tror

What is your favourite colour?

26 NORSK START

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 26

21.10.16 11.57


We love colours! festival – festival very – veldig old – gammel today – i dag popular – populær many – mange countries – land

Holi Festival of Colours in India

Holi Festiva l of Colours is a very old Hindi festiv al. It is a very popula r festival in many cou ntries.

Holi Festival of Colours in England

NUMBERS AND COLOURS 27

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 27

21.10.16 11.57


REMEMBER ! VERBS – simple present tense Verb i presens Verbet to do bøyes i presens slik:

Verbet to like bøyes i presens slik:

to do – å gjøre

to like – å like

I do

1. person entall

I like

1. person entall

you do

2. person entall

you like

2. person entall

he does

3. person entall

he likes

3. person entall

she does

3. person entall

she likes

3. person entall

it does

3. person entall

it likes

3. person entall

we do

1. person flertall

we like

1. person flertall

you do

2. person flertall

you like

2. person flertall

they do

3. person flertall

they like

3. person flertall

VERBET TO DO KAN VÆRE BÅDE HOVEDVERB OG HJELPEVERB! Vi lager mange spørsmål på engelsk ved å bruke to do foran hovedverbet.

Her er do/does hjelpeverb

Do you like blue? Does she like black? Do they like pizza?

Yes, I do! Yes, she does! Yes, they do!

Her er do/does hovedverb

28 NORSK START

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 28

21.10.16 11.57


Nektende setninger med to do og not. to do + not – å gjøre + ikke I do not

1. person entall

you do not

2. person entall

he does not

3. person entall

she does not

3. person entall

it does not

3. person entall

we do not

1. person flertall

you do not

2. person flertall

they do not

3. person flertall

I like red.

I do not like blue. He does not like apples. They do not like pizza.

CONTRACTIONS Sammentrekninger I engelsk er det vanlig med sammentrekninger i muntlig tale. I do not like

=

I don’t like

You do not like

=

You don’t like

He does not like

=

He doesn’t like

She does not like

=

She doesn’t like

It does not like

=

It doesn’t like

We do not like

=

We don’t like

You do not like

=

You don’t like

They do not like

=

They don’t like

NUMBERS AND COLOURS 29

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 29

21.10.16 11.57


EXERCISES 1 Take turns.

2 Take turns.

Let’s count! Page 23.

Let’s count! Page 23.

Say the numbers: From 1 to 31.

Say the numbers: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,1 000,1 000 000

3 Choose words to remember.

4 Write Let’s count! Page 23. 1 one

8

15

2

9

16

3

10

17

4

11

18

5

12

19

6

13

20

7

14

30 NORSK START

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 30

21.10.16 11.57


5 Complete the words. Let’s count!. Page 23. 13 thir

30 thir

16 six

60 six

19 nine

14 four

40 four

17 seven

70 seven

20 twen

15 fif

50 fif

18 eigh

80 eight

90 nine

6 Read, cover and write. Let’s count! Page 23. 20 twenty

21 twenty-one

23 twenty-three

24 twenty-four

25 twenty-five

26 twenty-six

27 twenty-seven

28 twenty-eight

29 twenty-nine

30 thirty

100 one hundred

1 000 one thousand

1 000 000 one million

NUMBERS AND COLOURS 31

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 31

21.10.16 11.57


7 Complete the word. Let’s count! Page 23.

4 f 12

19 ve

70 sev

8 e 18 e

n

80 ei n

90 nin

8 Choose words to remember.

9 Draw a line. Big numbers. Page 24. 88

twenty-two

710

five hundred

1 000

thirty-seven

9 000 000

one thousand

500

three thousand and two

3 002

seven hundred and ten

37

eighty-eight

22

nine million

32 NORSK START

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 32

21.10.16 11.57


10 Take turns. Big numbers. Page 24. 607 9 086 33 010 200 661 820 081 3 000 000

11 Listen to your teacher and write the number.

12 Listen to your classmate and write the number. Take turns. Classmate A: Classmate A:

Classmate B: Classmate A:

NUMBERS AND COLOURS 33

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 33

21.10.16 11.57


13 Choose words to remember.

7

14 Write. My favourite colour. Page 25.

5

4

3

2

6

1

8

9

10

13

12

11

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

4

8

12

14

34 NORSK START

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 34

21.10.16 11.57


15 Take turns. My favourite colour. Page 25. Point at the colours and talk. Student 1: What colour is it? Student 2: It’s..

16 Write your classmates' favourite colour. WHAT IS YOUR FAVOURITE COLOUR? Student

Colour

7

NUMBERS AND COLOURS 35

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 35

21.10.16 11.57


17 Unscramble the words Do you like…? Pages 23–27.

PINK

NIPK TEWTNY

ENEGR

KABLC

OVLE

EUBL

NKIDDIG

EFARIUOVT

18 Take turns.

WELl DOne!

Do you like …? Page 26. Student 1: Do you like (name of the colour)? Student 2: Yes, I do. I love it! / No, I don't. I hate it.

Do you like (name of the colour)?

Student 1: Yes, I do. I love it!

It’s my favourite colour. / No, I don't. I hate it.

What about you? Do you like …?

Student 2: …

19 Listen to your classmate and write the colours. Take turns. Classmate A: Classmate A:

Classmate B: Classmate A:

36 NORSK START

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 36

21.10.16 11.57


20 Fill in the gaps. Do you like..? Page 26.

you like pink?

Yes, I

.

I love it! you like green?

No, I

.

I

pink.

Pink is my

colour.

What about you? Is

your favourite , too ?

No, I

the colour

Just What

.

! you

?

NUMBERS AND COLOURS 37

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 37

21.10.16 11.57


21 Write.

Me

What is your favourite colour? My favourite colour is:

22 Choose words to remember.

23 Fill in the gaps. REMEMBER! Pages 28–29. to do – å gjøre

to like – å like

I do

1. person entall

I like

1. person entall

you

2. person entall

you

2. person entall

he does

3. person entall

he

3. person entall

she

3. person entall

she likes

3. person entall

it

3. person entall

it

3. person entall

we

1. person flertall

we

1. person flertall

you

2. person flertall

you

2. person flertall

they

3. person flertall

they

3. person flertall

38 NORSK START

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 38

21.10.16 11.57


24 Fill in the gaps. REMEMBER! Pages 28–29. to do + not – å gjøre + ikke I do not

1. person entall

you

2. person entall

he

3. person entall

she

3. person entall

it does not

3. person entall

we

1. person flertall

you

2. person flertall

they

3. person flertall

25 Fill in the gaps. REMEMBER! Pages 28–29. I do not like

=

I don't

You do not like

=

You

like

He does not like

=

He doesn't

like

She does not like

=

She

like

It does not like

=

It

We do not like

=

We

like

You do not like

=

You

like

They do not like

=

They

like

like

like

NUMBERS AND COLOURS 39

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 39

21.10.16 11.57


26 Draw a line. REMEMBER! Pages 28–29. I

does not like pizza.

You

do not like pizza.

He

do not like pizza.

She

does not like pizza.

It

do not like pizza.

We

does not like pizza.

You

do not like pizza.

They

Me

27 Write. REMEMBER! Pages 28–29.

do not like pizza.

Do you like red? Yes, I do / No, I don't Do you like yellow? Do you like pink? Do you like blue? Do you love brown? Do you hate green? Do you like the number thirteen? 

40 NORSK START

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 40

21.10.16 11.57


28 Find the words. F

O

U

R

W

O

N

E

F

N

S

I

X

E

N

I

N

E

I

U

I

T

W

O

F

A

N

I

V

M

S

E

V

E

N

G

I

A

E

B

P

I

O

N

A

T

E

N

O

E

E

R

T

H

R

E

E

A

T

R

T

C

O

U

N

T

H

R

E

K

E

I

G

H

T

Z

E

R

O

V

NUMBER COUNT ZERO ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN

29 Find the words. F

O

B

L

A

C

K

E

B

P

G

R

E

Y

B

I

N

E

R

U

I

A

C

O

L

O

U

R

O

R

P

I

N

K

U

G

I

A

W

P

W

H

I

T

E

L

I

G

N

L

E

R

G

R

E

E

N

A

T

E

R

E

D

O

R

A

N

G

E

K

E

Y

E

L

L

O

W

R

O

V

C

L

I

G

H

T

D

A

R

K

COLOUR RED BLUE YELLOW GREEN ORANGE GREY BLACK WHITE PURPLE PINK BROWN LIGHT DARK

NUMBERS AND COLOURS 41

2_Norsk start_ENGELSK_6.korr.indd 41

21.10.16 11.57

Profile for Cappelen Damm

Norsk start 8-10 Engelsk 1 (kap.1+2)  

Utdrag fra Norsk start 8-10 Engelsk 1

Norsk start 8-10 Engelsk 1 (kap.1+2)  

Utdrag fra Norsk start 8-10 Engelsk 1