Page 1

er 1 Heidi Antell Haugen

Toril Hægeland

Kristina Reiten

Magnus Henrik Sandberg

Elevbok

Naturfag og samfunnsfag

Kva er eit familietre, kva reglar gjeld på skolen, kva dyr kan det vere på eit trafikkskilt, og kor mange landsdelar er det i Noreg? Kor mange årstider har samane, i kva for ein verdsdel bur kenguruane, kvar ligg hjartet, og kor mange tenner har eit barn? Kva heiter den femte smaken, kan vatn sjå ulikt ut, har nåletre blad, og kvifor er monstermarihøna så skummel? Så mykje spennande å lære! Mylder er eit læreverk i naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet 1–4. Mylder dekkjer alle kompetansemåla i Kunnskapsløftet, etter revidert plan 2013.

ag f r u Nat

Sam

Mylder 1 består av: • Kombinert elev- og arbeidsbok • Lærarens bok • Naturkort • Cd • Mylder digital med tavlebok: mylder.cdu.no

9

788202 399597 www.cdu.no

Nynorsk

ISBN 978-82-02-39959-7

Nynorsk

funnsfag


Heidi Antell Haugen

Toril HĂŚgeland

Kristina Reiten

Magnus Henrik Sandberg

Elevbok

ag f r u Nat

Sam

Illustratør: Johnny Dyrander

Nynorsk

funnsfag


Til dykk heime

Velkommen til Mylder! Mylder 1 er ein kombinert tekst- og arbeidsbok i samfunnsfag og naturfag for 1. trinn. Her har vi samla alt som førsteklassingane skal lære i desse faga. Den første delen av boka er samfunnsfag, og desse sidene har raud rammefarge. Den andre delen er naturfag, og desse sidene har grøn rammefarge.

Tekst i Mylder 1 Mylder 1 har ein del tekst, heilt frå starten av. Det er ikkje meininga at barna skal kunne lese alt sjølve. Fagstoffet blir formidla gjennom både tekst og illustrasjonar. Samla gir teksten og illustrasjonane eit felles utgangspunkt for samtale, opplevingar, oppgåver og aktivitetar. Barna er på ulike nivå i leseutviklinga. Somme kan kjenne att enkeltord eller finne enkelte bokstavar i ein tekst, mens andre allereie kan lese. Det er viktig at de støttar barna der dei er i leseutviklinga si, og lèt dei få lese noko dei meistrar – anten det er bilete, bokstavar, ord eller heile setningar. Mange har òg glede av å vise at dei kan «lese» enkeltord eller vers frå boka dei har lært utanåt.


Symbol Alle aktivitetane i boka er merkte med symbol som viser korleis barna skal jobbe med dei ulike aktivitetane.

Her skal : du lære

Eg har lær t ...

Kvart kapittel blir innleidd med ein illustrasjon som viser kva kapitlet handlar om. Her står også måla for kva elevane skal lære i emnet. Snakk gjerne med barna om desse måla. Kva skal dei lære?

I slutten av kvart kapittel blir måla presenterte på nytt, men no som utgangspunkt for samtale og eigenvurdering. Snakk saman heime om kva barna har lært. Syntest dei at noko var vanskeleg? Det er nyttig å reflektere over dette saman, og de får ei god moglegheit til å hjelpe barna med å lære.

Lese bilete og tekst – saman og aleine

Skrive, teikne, setje ring eller fargleggje

Praktiske aktivitetar og enkle forsøk

Vi ønskjer dykk mange myldrande og lærerike stunder!

Helsing forfattarane

Munnlege aktivitetar


INNHALD SAMFUNNSFAG

Kapittel 1

NY PÅ SKOLEN

side 6

Kapittel 2

SKOLEVEGEN

side 18

Kapittel 3

HER ER EG

side 26

Kapittel 4

FAMILIAR

side 30

Kapittel 5

HER BUR VI

4

side 38


INNHALD NATURFAG

Kapittel 6

ÅRSTIDENE

side 52

Kapittel 7

STOFF OG SORTERING

side 60

Kapittel 8

KROPPEN DIN

side 68

Kapittel 9

FEM SANSAR

side 78

Kapittel 10

VATN

side 88

Kapittel 11

MYLDRANDE LIV

side 96

5


SAMFUNNSFAG

Kapittel 1

NY PĂ… SKOLEN Her skal : du lĂŚre

6

om reglar i klasserommet om reglar i friminuttet om skolen i gamle dagar


Teikn

MIN FØRSTE SKOLEDAG

Eg heiter

120 cm 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

7


Les

STOR OG LITEN Vi er dei minste og går i første. I barnehagen var vi dei største. Stor og liten byter på. I fjor var vi store, no er vi små? Teikn

Barnehagen min

Barnehagen min heiter 8


Les

Første skoledag Somme gruer seg. Somme gleder seg. Kva gjorde du? Somme har sommarfuglar i magen. Somme har vondt i magen. Somme har kanskje berre mat? Kva hadde du? Teikn

Skolen min

Skolen min heiter LĂŚrarane mine heiter

9


Snakk saman

REGLAR PÅ SKOLEN Kva er ein regel? Kvifor har vi reglar?

Kva for reglar har de i klasserommet?

Kva for reglar har de på biblioteket?

VIS OMSORG. VIS RESPEKT. TA ANSVAR.

10


Snakk saman

I skolegarden Kva for reglar har de i skolegarden?

Vi vann!

No er det min tur!

Han som ikkje tr책kkar p책 bakken, vinn!

Du tr책kka p책 streken!

11


Set strek og teikn

I FRIMINUTTET Kva liker du å gjere i friminuttet? Set strek til bileta som passar.

SPRINGE

SPELE FOTBALL

LEIKE

HOPPE PARADIS EG LIKER Å ...

KLATRE

Varer eit friminutt i berre eitt minutt? 12

HOPPE TAU


Snakk saman

ARBEIDSOPPGÅVER Kva er ei arbeidsoppgåve? Kva for arbeidsoppgåver har de i klasserommet? ORDENSELEVAR DENNE VEKA: PÅL

HANAN

MJØLK

Set kryss

Kven gjer det? Set kryss. Kven...

Ordenselevane

Elevane

Lærarane

hentar mjølk? vatnar plantar? ryddar pultane? skriv på tavla? tømmer søppel? feiar golvet? luftar? vaskar tavla?

13


Les

FADDEREN MIN Fadderen min veit kva eg heiter. Fadderen min passar p책 meg. Fadderen min kan mange leiker. Fadderen min er veldig grei. Teikn

Fadderen min

Fadderen min heiter 14


Les

VENNER Venner kan leike saman. Venner kan gjere ingenting saman. Venner kan gjere alt mogleg saman. Set ring

Kva liker du テ・ gjere saman med venner? Set ring.

HOPPE TAU

PRATE

BADE

HA EIN Lテ郎NDOM

TEIKNE

LEIKE

SPELE FOTBALL

KLE OSS UT

LESE

BYTE KORT

KLATRE

SPELE

Snakk saman

Kva trur du har skjedd her? Unnskyld. Skal vi leike?

15


Snakk saman

SKOLEN I GAMLE DAGAR Da oldefar gikk i 1. klasse

far e d Ol

Da mamma gikk i 1. klasse

m Ma

N책r var gamle dagar? 16

ma


Snakk saman

Ting på skolen Kva slags ting var det vanleg å ha på skolen før i tida? Kva er vanleg no? Set strek

Kven sine ting er det? Set strek til rett person.

Mamma

Oldefar

Eg

Eg har lær t ...

Snakk om dette heime, og set kryss.

om reglar på skolen om reglar i friminuttet om skolen i gamle dagar 17


NATURFAG

Kapittel 6

ÅRSTIDENE Her skal : du lære

52

namn på årstidene korleis du kan kjenne att dei ulike årstidene ting du kan gjere ute om sommaren, hausten, vinteren og våren korleis samane deler inn året


Les

AKTIVITETAR ÅRET RUNDT

SOMMAR

HAUST

Du kan bade og leike i vatnet. Du kan finne fargerike blad. Du kan gå i kjole eller shorts ute. Du kan plukke sopp.

VINTER

VÅR

Du kan gå på ski og skøyter. Du kan lage snømann.

Du kan plukke blomar. Du kan gå med joggesko ute.

53


Teikn

Teikn noko du liker å gjere ute.

54

OM SOMMAREN

OM HAUSTEN

OM VINTEREN

OM VÅREN


Les

EIT TRE ÅRET RUNDT

SOMMAR

HAUST

Treet har grøne blad.

Blada skifter farge og fell av. Treet får knoppar.

VINTER

VÅR

Treet har ikkje blad.

Knoppane på treet spring ut.

55 5


Set ring og fargelegg

FIRE ÅRSTIDER

N TE R

T

M M SO

S AU

R VÅ 56

R

H

A

Finn ein feil i kvar årstid. Set ring rundt feilen.

VI


Skriv

Kva årstid passar til biletet? Skriv inn rett ord. SOMMAR

HAUST

VINTER

VÅR

Set ring

Kan du finne orda? VINTER

HAUST

VÅR

SOMMAR

H

A

U

S

T

T

V

B

S

O

M

M

A

R

T

S

O

K

U

R

B

A

V

I

N

T

E

R

R

I

L

B

Y

H

O

V

Å

R

N

L

P

X 57


Les

ÅTTE ÅRSTIDER Samane deler året inn i åtte årstider. Samar som lever av reindrift har ulike arbeidsoppgåver i dei ulike årstidene.

SOMM AR

AU G U ST

ER EMB SEPT

MMAR O S T US A H

JULI

JUNI R VÅ M

APRI L

M

M A I

SO

R

A

HAUSTSOMMAR Reinen blir samla og merkt.

VÅ R

SOMMAR Reinen koser seg på sommerbeite.

VÅRSOMMAR Reinen får kalvar.

58

VÅR Reinen blir sleppt ut på sommarbeite.


HAUST Det er tid for slakting av rein.

TER VIN

N O VE M BE R

HAUSTVINTER No begynner mørketida i nord.

ST AU H

OKT OBER

HAU ST

S MAR

FE BR UA R ER T IN RV Å V

Eg har lær t ...

V IN T

JANU AR

ER

BER M E DES

VINTER Reinen er på vinterbeite.

VÅRVINTER 6. februar er Samefolkets dag.

Snakk om dette heime, og set kryss.

namn på årstidene korleis eg kan kjenne att årstidene ute om ting eg kan gjere ute i kvar årstid korleis samane deler inn året 59

Profile for Cappelen Damm

Mylder1 nn blabok  

Mylder1 nn blabok