Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere (utdrag)av

Page 1

Anita Borch, Camilla Thorvik, Ingjerd Legreid Ødemark og

Sabine Wollscheid

Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere

Forord 7 Kapittel 1 Introduksjon .................................................................................. 11 Kunnskapsoppsummeringenes betydning i samfunnet 12 Bokens formål, målgrupper og struktur .......................................... 14 Kapittel 2 Kunnskapsoppsummeringer – definisjoner og typer ...... 17 Hva er kunnskapsoppsummeringer, og hvorfor gjøre dem? ........... 17 Vitenskapshistorisk bakgrunn og utvikling .................................... 22 Positivistiske versus fortolkende tilnærminger ............................... 24 Andre klassifikasjoner ....................................................................... 28 Kapittel 3 Fremgangsmåter ........................................................................... 32 Utvikle problemstilling ..................................................................... 33 Skrive protokoll og registrere den ..................................................... 37 Valg av tilnærming og type kunnskapsoppsummering 41 Litteratursøk ...................................................................................... 44 Utvikling av søkestrategi ................................................................... 49 Kjøring av søk, eksport av resultater og fjerning av dubletter ........ 70 Gjennomgang og utvalg av publikasjoner........................................ 71 Kvalitetsvurdering ............................................................................. 73
Innhold
6 I nnho L d Analyse: datauttrekk, koding, syntetisering og validitetsvurdering 77 Oppdatering av kunnskapsoppsummeringer .................................. 87 Kapittel 4 Tre typer kunnskapsoppsummeringer 88 Systematiske kunnskapsoversikter .................................................. 89 Kartleggingsoversikter ...................................................................... 92 Metaetnografi..................................................................................... 94 Kapittel 5 Rapportering av forskning ........................................................ 100 Rapportering av primærstudier ....................................................... 101 Rapportering av kunnskapsoppsummeringer ................................. 109 Faktorer som fremmer og hemmer publisering............................... 118 Kapittel 6 Samfunnsvitenskapelige kunnskapsoppsummeringer – avsluttende ord .......................................................................... 122 Særtrekk ............................................................................................. 122 Utfordringer fremover ....................................................................... 126 Referanser 131 Vedlegg ............................................................................................ 147 1. Nøkkelbegreper .............................................................................. 147 2. Bokens kartleggingsoversikt ......................................................... 150 Stikkord ........................................................................................... 153

Forord

Denne læreboken er i stor grad skrevet på basis av en studie av forskningsartikler og lærebøker som handler om hvordan man kan utføre kunnskapsoppsummeringer. Hensikten har vært å skaffe en oversikt over hva som finnes av metodisk litteratur på dette feltet skrevet av og for samfunnsvitere. Da arbeidet med denne boken startet, observerte vi raskt at svært få, om noen, hadde forsket på hvorvidt, og hvordan, praktiseringen av kunnskapsoppsummeringer i samfunnsvitenskap skiller seg ut fra andre fagområder. For å adressere dette kunnskapshullet og styrke bokens relevans, tok vi først sikte på å basere boken på kunnskap som fortrinnsvis var publisert i samfunnsvitenskapelige tidsskrift. Dette viste seg imidlertid å være vanskelig, ettersom kunnskapen som er publisert innenfor helsevitenskapene har kommet lenger i metodeutviklingen og slik sett er mer oppdatert enn den samfunnsvitenskapelige. Kunnskap utviklet innenfor helsevitenskapene er derfor vel så godt representert i denne boken. Eksemplene som er gitt for å illustrere pedagogiske poenger er imidlertid, så langt det har latt seg gjøre, hentet fra samfunnsvitenskapelige artikler og lærebøker, fortrinnsvis fra utdanningsvitenskapelige, som mer enn de andre samfunnsvitenskapene har benyttet seg av kunnskapsoppsummeringer som metode. Bokens bidrag til forskningsfronten fremgår av tabell 22 og er dokumentert i vedlegg 2.

Forfatterne av denne boken er Camilla Thorvik (OsloMet), Ingjerd Legreid Ødemark (OsloMet), Sabine Wollscheid (NIFU) og meg, Anita Borch (SIFO/OsloMet). Ødemark og Thorvik har vært ansvarlig for kapitlene «Litteratursøk», «Kjøring av søk, eksport av resultater og fjerning av dubletter» og «Gjennomgang og utvalg av publikasjoner». Wollscheid har hatt ansvaret for kapitlene «Systematiske kunnskapso -

versikter» og «Kartleggingsoversikter». Hun har også bidratt med tekst i andre kapitler, blant annet om bruk av kunstig intelligens (KI), bibliometriske metoder og forskningsetikk. Jeg har stått for resten. Vi har alle kommentert hverandres tekster. I tillegg har to gode lesere, Iselin

Huseby Lie og Ava Borch-Solem, én anonym fagfelle, redaksjonssjef Dorte Østreng og manusredaktør Nils Gundersen, vært involvert i kvalitetssikringen. Boken er finansiert av SIFO og Det faglitterære fond. Uten disse faglige og finansielle bidragene hadde ikke denne boken blitt til. Uendelig takk! Ut over dette takker vi også deltakere på kurset «Litteraturstudier, metode og rapportering» for nyttige innspill da vi testet bokens innhold og struktur. Kurset ble avholdt ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, campus Harstad, 3. juni 2022. Vi takker også ansatte som underviser i metode ved OsloMet for at de i en svært tidlig fase uttalte seg om behovet for en bok som dette og, eventuelt, hva studenter kan ha nytte av å lære: Asgeir Brevik, Jonas Debesay, Bjørn Smestad, Astrid Torbjørnsen og Per Arne Tufte.

Initiativet bak denne boken er sterkt motivert av erfaringer jeg dannet meg som forskningsleder ved Forbruksforskningsinstituttet

SIFO ved OsloMet og som doktorgradsstudent i sosiologi. Som forskningsleder i perioden 2016–2021 hadde jeg ansvar for publisering blant «mine» forskere. Selv om «publiser-eller-forsvinn-regimet» lenge hadde vært en realitet, slet forskerne med å få publisert. Tiden var selvsagt en viktig årsak til dette. Det tar mye lengre tid å utvikle og publisere artikler enn rapporter, noe de færreste oppdragsgivere tar seg tid og råd til. En annen årsak var at mange forskere ikke hadde lært å skaffe seg oversikt over tidligere forskning. Enkelte så heller ikke betydningen av å gjøre dette. De hadde jobbet et helt arbeidsliv og var nestorer på sine felt. Hvilken relevans hadde forskning fra andre land dersom deres eget arbeid primært gjaldt Norge, spurte de seg. Spørsmålet kan selvsagt diskuteres, men konsekvensen var like fullt at de hadde vanskeligheter med å få publisert.

Forskernes problemer med å få publisert var svært gjenkjennelig fra min egen tid som doktorgradsstudent på 2000-tallet. Da jeg startet

8 forord

doktorgradsløpet kjente jeg ikke til det vanligste rapporteringsformatet, IMRaD (introduksjon, metode, resultat og diskusjon). Først etter mange år, da en redaktør omsider forbarmet seg over meg og nærmest

leide meg gjennom skrivingen, skjønte jeg at mine problemer med å få publisert i all hovedsak skyldtes at jeg ikke kunne oppskriften for hvordan artikler skal skrives. Da dette gikk opp for meg, følte jeg umiddelbart skam, som om dette var min feil. I ettertid har jeg skjønt at det oppsiktsvekkende ved denne oppdagelsen ikke var at jeg manglet kunnskap om formatet, men at ingen hadde lært meg det. Jeg var opplært i å skrive forskningsrapporter og skrev en blanding av IMRaD og etnografisk essay. For dem som ikke kunne artikkelformatene, var det jeg skrev en god leseopplevelse. For dem som kunne dem, inkludert de fleste redaktører og en del fagfeller, ble teksten forvirrende og et tegn på manglende forskningskompetanse. Da jeg ikke unner andre samme kvaler, er rapporteringsformatene gitt litt mer plass i denne boken enn hva en bok som handler om kunnskapsoppsummeringer strengt tatt skulle tilsi. Ikke bare omhandler den formater myntet på denne type studier (her eksemplifisert med PRISMA og eMERGe), men også de vanligste formatene for kvantitativ og kvalitativ forskning (her eksemplifisert med IMRaD og etnografisk essay).

Kunnskap om hvordan man skaffer seg en oversikt over tidligere forskning handler selvsagt om mye mer enn «bare» å få sine artikler publisert. For meg handler denne innsikten om helt grunnleggende, ja, nærmest eksistensielle spørsmål, som: Hvorfor forsker jeg, hvilke verdier bygger forskningen min på og hva bidrar mitt arbeid med i samfunnet? IMRaD-formatet og dets iboende krav om å gi en oversikt over tidligere forskning bygger på forskningens raison d'être, nemlig at meningen med «det hele» er å pusle brikke for brikke med mål om å komplettere hele puslespillet, alternativt å begynne et annet puslespill som man finner mer lovende. Slik sett ser jeg meg selv som én av mange forskere som, gjennom samarbeid og konkurranse, sakte, men sikkert beveger seg mot et felles mål: et mer adekvat bilde av mennesker og verden som omgir oss enn det vi har i dag.

9 forord

Fremstillingen av kunnskapsoppsummeringer har en sterkere vitenskapsteoretisk forankring enn hva vanlig er i metodebøker som dette. Vanligvis skiller vi mellom positivistiske og fortolkende tradisjoner som ofte assosieres til henholdsvis kvantitativ og kvalitativ metode. En kontrastering mellom disse posisjonene er gjort gjennom hele boken. Dette er delvis gjort av pedagogiske hensyn, der målet har vært å knytte fremstillingen til noe kjent og tydeliggjøre likheter og forskjeller mellom ulike typer av kunnskapsoppsummeringer. En annen årsak er at den fortolkende, vitenskapsteoretiske posisjonen står sterkere i samfunnsvitenskapelig forskning, inkludert i kunnskapsoppsummeringer, enn i, for eksempel, forskning på helse og medisin.

Anita Borch, på vegne av øvrige forfattere. Oslo, 11. januar 2024

10 forord

Introduksjon

Tenk deg at du er en student som skal skrive en master- eller doktorgradsoppgave i sosialt arbeid, sosiologi, statsvitenskap eller et annet samfunnsvitenskapelig fag. Temaet du skal skrive om vet du lite om fra før. Veilederen din forsket på et tilgrensende tema for ti år siden, men konsentrerer seg nå om andre forskningsfelt. «Det er mye ny forskning å sette seg inn i», sier hun og kaster et stjålent blikk på pc-en, hvor flere eksamensoppgaver venter en evaluering. Du skjønner tegningen, tusler ut av kontoret hennes og lurer på hvordan du skal gå frem for å skaffe deg en oversikt over kunnskapen som finnes. Hva er den siste kunnskapen på feltet, og hva slags kunnskap bygger den på? Hvilke teorier og metoder anvendes? Hva er forskningsbehovene? Du gjør noen spede forsøk på å søke etter studier som oppsummerer kunnskapen på feltet empirisk, teoretisk og metodisk, men finner ingen. Derimot finner du en studie av en fremtredende forsker som bekrefter at slike kunnskapsoppsummeringer ennå ikke foreligger, og at det er et prekært behov for en oversikt over feltet. Du kjenner på en avmaktsfølelse. Teknologisk utvikling og en voldsom økning i antall vitenskapelige publikasjoner har ikke bare gjort det viktigere å kunne skaffe seg en oversikt over tidligere studier, men også vanskeligere. Kan jeg bli den som summerer opp feltet, spør du deg selv. Hvordan skal jeg i så fall gå frem?

Denne boken retter seg spesielt til deg som ønsker en praktisk innføring i hvordan man gjør kunnskapsoppsummeringer og rapporterer dem. Andre viktige tema er hva kunnskapsoppsummeringer er og hvilke muligheter de gir deg og samfunnet. Med «kunnskapsoppsummeringer» mener vi ikke oppsummeringer av den typen man gjør som ledd i en annen studie for å legitimere et valg

Kapittel 1

av problemstilling (av Persson, 2021, kalt «litteraturgjennomganger»), men av den sorten man gjør som en egen studie for å skaffe seg oversikt over et avgrenset forskningsfelt. På lik linje med «kvantitative» og «kvalitative» studier, er kunnskapsoppsummeringer en fellesbetegnelse på en rekke studier som er forankret i de samme vitenskapsteoretiske tradisjonene, men som likevel har sine særegne mål og metoder. Slik man i kvantitativ og kvalitativ forskning skiller mellom spørreundersøkelse og registeranalyse, personlig intervju og feltarbeid, skiller man i kunnskapsoppsummeringer mellom systematiske kunnskapsoversikter (systematic reviews), kartleggingssoversikter (scoping reviews) og metaetnografi. Dette vil vi beskrive nærmere i bokens kapittel 3. I dette innledende kapittelet beskriver vi bokens formål, målgrupper og struktur. Som det her fremgår, retter boken seg primært til samfunnsvitere. Hva er vel da mer naturlig enn å starte dette innledende kapittelet med å plassere boken inn i en samfunnsmessig ramme, der vi redegjør for den betydning kunnskapsoppsummeringer har, og kan få, for den enkelte av oss og verden vi lever i?

Kunnskapsoppsummeringenes betydning i samfunnet

Forskning har som mål å utvikle ny kunnskap og gjennom dette bidra til den akademiske debatten, profesjonell praksis og politiske beslutninger (for eksempel Gough et al., 2017). Å utvikle ny kunnskap forutsetter som regel at man skaffer seg en oversikt over hva som finnes av kunnskap fra før. Systematiske kunnskapsoppsummeringer gir denne typen innsikt. I fagdisipliner innen helse- og utdanningsvitenskap er det gitt ut mange bøker som har til hensikt å lære studenter og forskere å skaffe seg en slik oversikt. Innenfor tradisjonelle samfunnsvitenskapelige fagdisipliner, som sosiologi og statsvitenskap, er utgivelsene mer sjeldne, ikke minst i Norge.

KAPITTEL 1 12

I Norge finnes det lærebøker som retter seg mot helsevitenskap (Folkehelseinstituttet, 20231; Malterud, 2017) og utdanningsvitenskap (Prøytz, 2022), men altså ikke i samfunnsvitenskap. En utgivelse som dette er dermed svært betimelig.

På 1980-tallet kunne etablerte forskere avvise behovet for å sette seg inn i tidligere forskning ved å vise til at de kjente alle fagpersonene og publikasjonene som var verd å kjenne på sine felt (Gusenbauer, 2019, s. 685). Også i dag kan studenter og forskere komme seg unna med å anvende Google Scholar eller spørre en veileder eller en kollega med kunnskap på feltet om hvilke bidrag de bør referere til (Gusenbauer, 2019, s. 688). De aller fleste vil imidlertid oppfatte slike tilnærminger som utilstrekkelige.

Vår visjon er følgende: Å kunne metodene og verktøyene som skal til for å skaffe seg en oversikt over tidligere forskning er en viktig del av det grunnleggende som alle må lære seg når de begynner å studere. Fordelene ved å besitte denne kunnskapen er så store at vi som samfunn ikke har råd til å la være. Teknologisk utvikling og informasjonsoverflod gjør at de som evner å skaffe seg relevant informasjon, stiller med en ubetinget fordel. Ikke minst gjelder dette akademikere (Gusenbauer, 2019). Om flere i akademia lærer seg å skaffe seg en oversikt over tidligere forskning og vurdere den etter gitte kriterier, vil forskeres valg av problemstillinger bli mer informert. Forskningens kvalitet vil øke, og studenter kan starte sine arbeidskarrierer med et bedre utgangspunkt. Karrieren til etablerte forskere kan få seg et løft ettersom gode kunnskaper om forskningen på feltet kan gjøre det lettere for dem å få sine artikler antatt og sine søknader innvilget. Kunnskapsoppsummeringer blir sitert stadig mer og oftere enn andre studier (Cooper & Hedges, 2009, s. 10; Tahamtan et al., 2016, s. 1200). Om flere forskere får publisert, vil

1 FHI publiserte i 2023 den nettbaserte Metodeboka. Slik oppsummerer vi forskning. Hentet 1. januar 2024 fra https://www.fhi.no/ku/oppsummertforskning-for-helsetjenesten/metodeboka/?term=

I n T rodu KS jon 13

universiteter og høyskoler øke sine publiseringspoeng og, som følge av dette, kunne avansere på nasjonale og internasjonale rangeringer. Oppdragsgivere i offentlig og privat sektor ville være tryggere på at forskningen de bestiller er til å stole på og ikke finnes fra før (Hedges, 2015, s. 285). Ved å bygge videre på og utnytte allerede eksisterende forskning, vil ny forskning bli mer bærekraftig (Malterud, 2017, s. 18). Ingen vet hvor mye tid, penger og krefter som i dag går med til å utvikle kunnskap som allerede foreligger. Ressurser som nå ødsles bort på unødvendig forskning og feilslåtte tiltak ville kunne brukes på mer samfunnsnyttige formål – som for eksempel bedre skoler, innovasjon innen velferdsteknologi eller forskning som dekker reelle kunnskapsbehov, for å nevne noe.

Digitaliseringen har ikke bare ført til en voldsom økning i antall publiserte forskningsresultater, men også gjort forskningsresultatene mer tilgjengelige i og utenfor akademia. At resultatene til dels spriker, har ikke gått ubemerket hen. Problemet er imidlertid ikke motstridende forskningsresultater, men snarere en manglende forståelse av hvordan kunnskap utvikles. I kunnskapsutvikling brynes konkurrerende forskningsresultater opp mot hverandre og vil ofte, på kort eller lang sikt, føre til en mer utviklet forståelse (Kuhn, 2002). En bedre kunnskap om hvordan man skaffer seg en oversikt over tidligere forskning og analyserer denne, kan bidra til at flere motstridende resultater identifiseres og diskuteres.

Bokens formål, målgrupper og struktur

Bokens primære mål er å gi en praktisk introduksjon til hvordan kunnskapsoppsummeringer skal gjøres. Både nasjonalt og internasjonalt varierer begrepsapparatet i og mellom fagdisipliner og fagfelt, og for å kunne beskrive forskningsprosessen på en klar måte har vi måttet gjøre noen begrepsmessige valg. I Norge er også engelske fagbegreper forholdsvis innarbeidet, slik som review (kunnskapsoppsummeringer) og screening (gjennomgang og utvalg av publika-

KAPITTEL 1 14

sjoner). Våre norske forslag er basert på hva vi oppfatter som mest beskrivende og på hvilke ord som brukes i dag. En oversikt over våre forslag er gitt i vedlegg 2.

Boken skal også øke lesernes kunnskap om hva kunnskapsoppsummeringer er og hvilken betydning de har for studenter, forskere og andre aktører som politiske beslutningstakere. Kunnskapsoppsummeringer skiller seg ut fra de før nevnte litteraturgjennomganger (Persson, 2021). Selv om de metodiske kravene til kunnskapsoppsummeringer er lavere i litteraturgjennomganger, kan teknikkene og verktøyene som anvendes i systematiske kunnskapsoppsummeringer komme til nytte. Mange som anvender disse hjelpemidlene når de setter seg inn i tidligere studier vil oppleve at den videre prosessen effektiviseres fordi de kjenner feltet bedre.

Boken retter seg primært mot masterstudenter og ph.d.-studenter, sekundært mot forskere. Når samfunnsvitere gjør kunnskapsoppsummeringer, baserer de seg i hovedsak på metoder utviklet innenfor helsevitenskap og utdanningsvitenskap. Også studenter og forskere som tilhører andre fagdisipliner enn de samfunnsvitenskapelige kan derfor ha nytte av boken.

I tillegg kan oppdragsgivere i offentlig og privat sektor – myndigheter, organisasjoner og privat næringsliv – ha nytte av boken, for eksempel for å kunne vurdere hvilken type kunnskapsoppsummering de har behov for.

Boken er delt inn i seks hovedkapitler. I kapittel 2 gjør vi rede for ulike typer kunnskapsoppsummeringer og deres historiske utvikling. Vi beskriver også metodens forankring i positivistiske og fortolkende vitenskapsteoretiske tradisjoner, samt den viktigste kritikken rettet mot disse tradisjonene. Kapittel 3 og 5 handler om hvordan kunnskapsoppsummeringer kan gjøres, fra planlegging til analyse og rapportering. I kapittel 4 beskriver vi tre typer kunnskapsoppsummeringer: systematiske kunnskapsoversikter og kartleggingsoversikter, som er blant de vanligste innenfor den positivistiske tradisjonen, og metaetnografi, som er en av de mest kjente innenfor

I n T rodu KS jon 15

den fortolkende tradisjonen. I kapittel 6 runder vi boken av med en oppsummering av hva som kjennetegner samfunnsvitenskapelige kunnskapsoppsummeringer. Vi diskuterer også hvordan bruken av kunnskapsoppsummeringer kan øke i samfunnsvitenskap, samt hvilken rolle samfunnsvitere kan ta i metodeutviklingen på feltet.

KAPITTEL 1 16

Kunnskapsoppsummeringer –definisjoner og typer

I dette kapittelet gir vi en oversikt over definisjoner av kunnskapsoppsummeringer og begrunnelser for å gjøre dem. Vi beskriver også de to vitenskapsteoretiske posisjonene som de fleste kunnskapsoppsummeringer er tuftet på: positivistiske versus fortolkende. Selv om disse posisjonene ofte fremstilles som motsetninger, innehar de fleste kunnskapsoppsummeringer, i varierende grad, elementer av begge (Suri, 2013, s. 904). Den analytiske motsetningen mellom positivistiske og fortolkende kunnskapsoppsummeringer danner utgangspunkt for en vanlig klassifikasjon av kunnskapsoppsummeringer: de som bygger på kvantitative versus kvalitative metoder. Også andre måter å klassifisere kunnskapsoppsummeringer er gjengitt i kapittelets avsluttende del.

Hva er kunnskapsoppsummeringer, og hvorfor gjøre dem?

Kunisch et al. definerer kunnskapsoppsummeringer på følgende måte: «We propose review research as an umbrella term and define it as a class of research inquiries that employ scientific methods to analyze and synthesize prior research to develop new knowledge for academia, practice and policy-making» (2023, s. 5). Kunnskapsoppsummeringer er altså en fellesbetegnelse for mange typer studier av tidligere forskning. I dag er det identifisert mer enn 48 typer (Sutton et al., 2019) (mer om ulike typer i kapittel 3).

Kapittel 2

Tekstboks 2.1

Kunnskapsoppsummeringer bygger på andre data og ekstra nivå av fortolkning.

Forskning baserer seg på primær-, sekundær- eller tertiærdata. (Rouleau et al., 2023, s. 55; Suri, 2013, s. 2).

Tertiærdata

Kunnskapsoppsummeringer av kunnskapsoppsummeringer (fortolkning av første nivå)

Sekundærdata

Kunnskapsoppsummringer av tidligere studier (fortolkning av første nivå)

Primærdata

Baseres på studier i felt, eksperimentelle situasjoner, arkiver e.l. (fortolkning av første nivå)

Kunnskapsoppsummeringer skiller seg fra annen forskning ved at de utelukkende baserer seg på tidligere forskning, det vil si på sekundær- eller tertiærdata. I analyser som baserer seg på sekundær- eller tertiærdata er det fortolkninger som er rådata, ikke primærdata (Weed, 2008, s. 23). Generaliseringsnivået øker for hvert nivå fordi analysene baserer seg på nye refortolkninger av primærdata. Fordelen er at man kan analysere alle studier under ett. Ulempen er at man fjerner seg fra dataene som omhandler de opprinnelige studieobjektene og sammenhengen de inngår i.

KAPITTEL 2 18

Kunnskapsoppsummeringer skiller seg ut fra primærforskning ved at studieobjektene er tidligere forskning, ikke mennesker, systemer, prosesser eller ting (mer om dette i tekstboks 2.1). Metodene som anvendes kan være mer eller mindre systematiske. Denne boken handler hovedsakelig om de systematiske kunnskapsoppsummeringene, av Fink definert som «systematic, explicit, and reproductible methods for identifying, evaluating and synthesizing the existing body of completed and recorded work produced by researchers, scholars, and practitioners» (2019, s. 2). Definisjonen innehar en rekke begreper som trenger en oppklaring. Ifølge Booth et al. har systematiske kunnskapsoppsummeringer følgende kjennetegn (2022, s. 4–5):

• En plan (protokoll) for hvordan studien skal gjennomføres

• En klar og fokusert problemstilling

• Eksplisitte kriterier for inklusjon og eksklusjon av studier som skal med i analysen

• Dokumentasjon av søkeprosess: kilder og strategier

• Bruk av tabeller og bokser for å gjøre metoden eksplisitt

• Bruk av tabeller for å oppsummere studiens karakteristikker

• En eksplisitt strategi for hvordan studienes kvalitet vurderes

• Eksplisitte antagelser, begrensninger og usikkerheter

• Bruk av tabeller og grafer for å støtte fortolkningen av data

• Appendikser hvor søkestrategier, datauttrekk og kvalitetsvurderinger er beskrevet

• Eksplisitt interesseerklæring

Kunnskapsoppsummeringer som bryter med disse kjennetegnene omtales gjerne som «tradisjonelle» (Munn et al., 2018) (mer om dette i kapittel 2).

At kunnskapsoppsummeringer skal være eksplisitte og reproduserbare (repliserbare) (jf. Fink, 2019, s. 2), betyr at metoden skal være dokumentert på en slik måte at andre skal kunne gjennomføre samme studie. Alle som har prøvd å kopiere en studie gjennomført

K unn SKAPS o PPS umm E r I ng E r – d E f I n IS jon E r og T y PE r 19
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.